logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Ishaanastavah - in transliterated


yaH ShaDvaktragajaananaadbhutasutaaviShkaaraNavyajitaa- 
cintyotpaadanavaibhavaaM girisutaaM maayaaM nijaa~gge dadhat | 
sevyaaM saMsRutihaanaye tripathagaaM vidyaaM cha moordhnaa vahan 
svaM brahmatvamabhivyanakti bhajataH paayaat sa ga~ggaadharaH ||1|| 

 

yasyaalocya kapardadurgaviluThadga~ggaaMbushauklyaacCataa-
maadhuryaaNi paraajayoditashuchaa kShINaH kalaamaatrataam | 
bibhrat pitsati noonamutkaTajaTaajooToccakooTaacCashI 
laalaaTaakShishiKaasu so&stu bhajataaM bhavyaaya ga~ggaadharaH ||2||

 

yallaalaaTakRupITayonisatataasa~ggaadvilInaH shashI 
ga~ggaaroopamupetya tatprashamanaashaktaH kRushaa~ggaH shuchaa | 
udbadhnaati tanuM trapaaparavasho manye jaTaadaamabhiH 
paayaat stavyavibhaavyanavyacharito bhaktaan sa ga~ggaadharaH ||3||

 

a~gkaarooDhadharaadharaadhipasutaasaundaryasantarjitaa 
ga~ggaa yasya kapardadurgamavane lInaa vilInaa hriyaa | 
cintaapaaNDutanuH sKalantyavirataM paarvatyasooyaasmitai-
rantardhi bahu manyate&stu bhajataaM bhootyai sa ga~ggaadharaH ||4||

 

mugdhaaM snrigdha iva prataarya girijaamardhaa~ggadaanacCalaa-
nnityodyadvahulabhramaaM tripathagaamaatmottamaa~gge vahan | 
sthaane yo viShamekShaNatvapadavImaaropyate kovidaiH 
pracCannapraNayakramo&stu bhajataaM prItyai sa ga~ggaadharaH ||5|| 

 

sevaasajjasuraarShipariShadvyaakIrNapuShpaa~jjaliprashca-
yotanmakarandabindusatataasaaraH patanmastake | 
yasyaavishramasaMbhRutastripathagaanaamnaa janaiH Kyaapyate 
sa trailokyaniShevitaa~gghriyugaLaH puShNaatu ga~ggaadharaH ||6|| 

 

yasminnuddhatataaNDavaikarasataasaaTopanaaThyakrame 
visrastaasu jaTaasu bhaasura tanurdhaaraashataiH paatukaa | 
ga~ggaaja~ggamavaariparvatadhiyaM citte vidhatte sataa- 
metaM citravibhootirastu bhajataaM bhavyaaya ga~ggaadharaH ||7|| 

 

yo ga~ggaapayasi prabho tava mahaanatyaadaraH kalpate 
saMmoorcCadviShayaapanaaya vidhaye krudhyasyasatyoktaye | 
Ishaanastavasaagaraantagamane vaaNyaH puraaNyo&kShamaaH 
sa~gkShipyetthamabhiShTutaH sasitaguH prIto&stu ga~ggaadharaH ||8|| 

 

itIshaanastavaH saMpoorNaH ||

Related Content

Abhayankaram Shivaraksha Stotram

About the Saints in English

Articles from Siddhanta Deepika in English

Bengali Devotional stotra

chandramaulIshastotram - Chandramoulisha Stotram