logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Pashupathy Ashtakam

pashupati aShTakam


Please send your corrections

        dhyaanam.h .

dhyaayennityaM maheshaM rajatagirinibhaM chaaruchandraavata.nsaM
ratnaakalpojjvalaaN^gaM parashumR^igavaraabhiitihastaM prasannam.h .
padmaasiinaM samantaatstutamamaragaNairvyaaghrakR^ittiM vasaanaM
vishvaadyaM vishvabiijaM nikhilabhayaharaM paJNchavaktraM trinetram.h ..

        stotram
pashupatiaShTakam |

pashupatIndupatiM dharaNIpatiM bhujagalokapatiM cha satIpatim | 
praNatabhaktajanaartiharaM paraM bhajata re manujaa girijaapatim ||1|| 

na janako jananI na cha sodaro na tanayo na cha bhooribalaM kulam | 
avati ko&pi na kaalavashaM gataM bhajata re manujaa girijaapatim ||2|| 

murajaDiNDimavaadyavilakShaNaM madhurapa~jchamanaadavishaaradam | 
pramathabhootagaNairapi sevitaM bhajata re manujaa girijaapatim ||3|| 

sharaNadaM suKadaM sharaNaanvitaM shiva shiveti shiveti nataM nRuNaam | 
abhayadaM karuNaavaruNaalayaM bhajata re manujaa girijaapatim ||4|| 

narashirorachitaM maNikuNDalaM bhujagahaaramudaM vRuShabhadhvajam | 
chitirajodhavalIkRutavigrahaM bhajata re manujaa girijaapatim ||5|| 

maKavinaashakaraM shishisheKaraM satatamadhvarabhaajiphalapradam | 
praLayadagdhasuraasuramaanavaM bhajata re manujaa girijaapatim ||6|| 

madamapaasya ciraM hRudi saMsthitaM maraNajanmajaraamayapIDitam | 
jagadudIkShya samIpabhayaakulaM bhajata re manujaa girijaapatim ||7|| 

harivira~jchisuraadhipapoojitaM yamajaneshadhaneshanamaskRUtam | 
trinayanaM bhuvanatritayaadhipaM bhajata re manujaa girijaapatim ||8|| 

pashupateridamaShTakamadbhutaM virachitaM pRuthivIpatisooriNaa | 
paThati saMshrRuNute manujaH sadaa shivapurIM vasate labhate mudam ||9|| 

iti shrIpashupatyaShTakam saMpoorNam ||

Related Content

পশুপতি অষ্টকম্ - Pashupati Ashtakam

Vishveshvara Neeraajanam

ಪಶುಪತಿ ಅಷ್ಟಕಂ - Pashupati Ashtakam

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನೀರಾಜನಮ್ - Vishveshvara Neeraajanam

വിശ്വേശ്വര നീരാജനം - Vishveshvara Neeraajanam