logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shiva Shadakshara Stotram

 

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  shivaShaDakShara stotram

  shivaShaDakShara stotram
  
  OMkaaraM bindusaMyuktaM nityaM dhyaayanti yoginaH | 
  kaamadaM mokShadaM chaiva OMkaaraaya namo namaH ||1|| 
  
  namanti RuShayo devaa namantyapsarasaaM gaNaaH | 
  naraa namanti deveshaM nakaaraaya namo namaH ||2|| 
  
  mahaadevaM mahaatmaanaM mahaadhyaana paraayaNam | 
  mahaapaapaharaM devaM makaaraaya namo namaH ||3|| 
  
  shivaM shaantaM jagannaathaM lokaanugrahakaarakam | 
  shivamekapadaM nityaM shikaaraaya namo namaH ||4|| 
  
  vaahanaM vRuShabho yasya vaasukiH kaNThabhooShaNam | 
  vaame shaktidharaM devaM vakaaraaya namo namaH ||5|| 
  
  yatra yatra sthito devaH sarvavyaapI maheshvaraH | 
  yo guruH sarvadevaanaaM yakaaraaya namo namaH ||6|| 
  
  ShaDakSharamidaM stotraM yaH paThecChivasannidhau | 
  shivalokamavaapnoti shivena saha modate ||7|| 
  
  iti shrIrudrayaamale umaamaheshvarasaMvaade shivaShaDakSharastotraM saMpoorNam || 
  
  

Related Content

શિવષડક્ષર સ્તોત્રમ Shivamahimnah Stotram

சிவஷடக்ஷர ஸ்தோத்ரம்-Siva Shadakshara Stotram

Shivashadakshara Stotram