logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirugnanasambandar Thevaram - 3.024 - Sirkazhi-5 - Mannil Nallavannam

thalam	:  chIrkAzi thiruk kazumalam
paN	:  kolli
mUnRAn^ thirumuRai

	thiruchchiRRambalam

maNNiln^al lavaNNam vAzalAm vaigalum
eNNiln^al lagadhikki yAdhumOr kuRaivilaik
kaNNiln^al laqdhuRuN^ kazumala vaLan^agarp
peNNiln^al lAloDum perun^thakai yirun^dhadhE

pOdhaiyAr poRkiNNath thaDichilpol lAdhenath
thAdhaiyAr munivuRath thAnenai yANDavan
kAdhaiyAr kuzaiyinan kazumala vaLan^agarp
pEdhaiyA LavaLoDum perun^thakai yirun^dhadhE

thoNDaNai cheythozil thuyaraRuth thuyyalAm
vaNDaNai konRaiyAn madhumalarch chaDaimuDik
kaNthuNai n^eRRiyAn kazumala vaLan^agarp
peNthuNai yAgavOr perun^thakai yirun^dhadhE

ayarvuLOm enRun^I achaivozi n^enychamE
n^iyarvaLai munkaiyAL n^Erizai yavaLoDuN^
kayalvayal kudhikoLuN^ kazumala vaLan^agarp
peyarpala thudhicheyap perun^thakai yirun^dhadhE

aDaivilOm enRun^I ayarvozi n^enychamE
viDaiyamar koDiyinAn viNNavar thozudhezuN^
kaDaiyuyar mADamAr kazumala vaLan^agarp
peDain^aDai yavaLoDum perun^thakai yirun^dhadhE

maRRoru paRRilai n^enychamE maRaipala
kaRRan^al vEdhiyar kazumala vaLan^agarch
chiRRiDaip pEralgul thirun^dhizai yavaLoDum
peRRenai yALuDaip perun^thakai yirun^dhadhE

kuRaiviLai vadhumozi kuRaivozi n^enychamE
n^iRaivaLai munkaiyAL n^Erizai yavaLoDuN^
kaRaivaLar pozilaNi kazumala vaLan^agarp
piRaivaLar chaDaimuDip perun^dhakai yirun^dhadhE

arakkanAr aruvarai yeDuththavan alaRiDa
n^erukkinAr viralinAl n^IDiyAz pADavE 
karukkuvAL aruLcheydhAn kazumala vaLan^agarp
perukkun^I ravaLoDum perun^dhakai yirun^dhadhE 

n^eDiyavan piramanum n^inaippari dhAyavar
aDiyoDu muDiyaRi yAvazal uruvinan
kaDikamaz pozilaNi kazumala vaLan^agarp
piDin^aDai yavaLoDum perun^thakai yirun^dhadhE

thAruRu thaTTuDaich chamaNarchAk kiyarkaLtham
AruRu choRkaLain^ dhaDiyiNai yaDain^dhuymmin
kAruRu pozilvaLar kazumala vaLan^agarp 
pEraRath thALoDum perun^thakai yirun^dhadhE

karun^thaDan^ thEnmalku kazumala vaLan^agarp
perun^thaDaN^ koN^gaiyO Dirun^dhaem pirAnRanai
arun^thamiz nyAnacham pan^dhana chen^thamiz
virumbuvA ravarkaLpOy viNNula gALvarE

	thiruchchiRRambalam

Related Content

thirugnaanasambandar thEvAram - 3.022 - panychAkkarath thiru

Thirugnanasambandar Thevaram - 3.004 - Thiruvavaduthurai - I