logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundarar Thevaram - 7.095 - Thiruvaroor - Meela Adimai

thalam ArUr
paN chenthuruththi
EzAm thirumuRai

    thiruchchiRRambalam

mILA aDimai umakkE ALAyp 
 piRarai vENDAdhE
mULAth thIppOl uLLE kananRu
 mugaththAl migavADi
ALAy irukkum aDiyAr thaN^gaL
 allal chonnakkAl
vALAN^ giruppIr thiruvA rUrIr
 vAzn^dhu pOdhIrE

viRRuk koLvIr $(1)$ oRRi allEn
 virumbi ATpaTTEn
kuRRam onRuny cheydha dhillai
 koththai AkkinIr
eRRuk kaDigEL enkaN koNDIr
 n^IrE pazippaTTIr
maRRaik kaNthAn thArA dhozin^dhAl 
 vAzn^dhu pOdhIrE

anRil muTTA dhaDaiyuny chOlai
 ArUr agaththIrE
kanRumuTTi uNNach churan^dha
 kAli yavaipOla
enRum muTTAp pADum aDiyAr
 thaN^kaN kANAdhu
kunRil muTTik kuziyil vizun^dhAl $(2)$
 vAzn^dhu pOdhIrE

thuruththi uRaivIr pazanam padhiyAch
 chORRuth thuRai ALvIr
irukkai thiruvA rUrE uDaiyIr
 manamE enavENDA
aruththi uDaiya aDiyAr thaN^gaL
 allal chonnakkAl
varuththi vaiththu maRumai paNiththAl
 vAzn^dhu pOdhIrE

chen^dhaN pavaLan^ thikazuny chOlai
 idhuvO thiruvArUr
en^dham aDigEL idhuvE AmA$($Ru$)$
 umakkAT paTTOrkkuch
chan^dham palavum pADum aDiyAr
 thaN^kaN kANAdhu
van^dhem perumAn muRaiyO enRAl
 vAzn^dhu pOdhIrE

thinaiththAL anna cheN^kAl n^Arai
 chErun^ thiruvArUrp
punaiththAr $(3)$ konRaip ponpOl
 mAlaip puripun chaDaiyIrE
thanaththA linRith thAn^dhAm melin^dhu
 thaN^kaN kANAdhu
manaththAl vADiaDiyAr irun^dhAl
 vAzn^dhu pOdhIrE

Ayam pEDai aDaiyuny chOlai 
 ArUr agaththIrE
Eyem perumAn idhuvE AmA
 RumakkAT paTTOrkku
mAyaN^ kATTip piRavi kATTi
 maRavA manaN^kATTik
kAyaN^ kATTik kaNNIr koNDAl
 vAzn^dhu pOdhIrE

kaziyAyk kaDalAyk kalanAy n^ilanAyk
 kalan^dha $(4)$ chollAgi
iziyAk kulaththiR piRan^dhOm ummai
 igazA dhEththuvOm
pazithAn Ava dhaRiyIr aDigEL
 pADum baththarOm
vazithAn kANA dhalaman^ $(5)$ dhirun^dhAl
 vAzn^dhu pOdhirE

pEyO DEnum pirivon $(6)$ RinnA
 dhenbar piRarellAm
kAydhAn vENDil kanidhAn anRO
 karudhik koNDakkAl
n^AythAn pOla n^aDuvE thirin^dhum
 umakkAT paTTOrkku
vAythAn thiRavIr thiruvA rUrIr
 vAzn^dhu pOdhIrE

cherun^dhi chempon malaruny chOlai
 idhuvO thiruvArUr
porun^dhith thirumU laTTA nammE
 iDamAk koNDIrE $(7)$
irun^dhum n^inRuN^ kiDan^dhum ummai
 igazA dhEththuvOm
varun^dhi van^dhum umakkon RuraiththAl
 vAzn^dhu pOdhIrE

kArUr kaNTath theNTOL mukkaN
 kalaikaL palavAgi
ArUrth thirumU laTTA naththE
 aDippE rArUran
pArUr aRiya enkaN koNDIr
 n^IrE pazippaTTIr
vArUr mulaiyAL bAgaN^ koNDIr
 vAzn^dhu pOdhIrE

    thiruchchiRRambalam

(1) koLLIr
(2) vIzndhAl
(3) punaththAr
(4) kazhindha
(5) thalamvan 
(6) piRivon
(7) koNDIrai

Related Content

Aroor Pathikam (Meela adimai)

Sundarar Thevaram - 7.034 - Thiruppugalur - Thammaiye Pukazh