logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Sundarar Thevaram - 7.061 - Kachiekambam - Alanthan Ugandhu

thalam kachchi Ekambam
paN thakkEchi
EzAm thirumuRai

    thiruchchiRRambalam

Alan^ thAn ugan^ dhamudhuchey dhAnai
 Adhi yaiama rarthozu dhEththum
chIlan^ thAnperi dhummuDai yAnaich
 chin^dhip pAravar chin^dhaiyu LAnai
Ela vArkuza lAL umai n^aN^gai
 enRum Eththi vazipaDap peRRa
kAla kAlanaik kambanem mAnaik
 kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

uRRa varkkudha vumperu mAnai
 Urva dhonRuDai yAn umbar kOnaip
paRRi nArkkenRum paRRavan Rannaip
 pAvip pArmanam pAvikkoN DAnai
aRRa milpuga zAL umai n^aN^gai
 Adhariththu vazipaDap peRRa
kaRRai vArchaDaik kambanem mAnaik
 kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

thiriyum muppuram thIppizam bAgach
 cheN^kaN mAlviDai mERRikaz vAnaik
kariyin Iruri pOrththukan^ dhAnaik
 kAma naikkana lAvizith thAnai
varikoL veLvaLai yAL umai n^aN^gai
 maruvi Eththi vazibaDap peRRa
periya kambanai eN^gaLpi rAnaik
 kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

kuNDa lan^thikaz kAdhuDai yAnaik
 kURRu dhaiththa koDun^thozi lAnai
vaNDa lambumalark konRaiyi nAnai
 vALa rAmadhi chErchaDai yAnaik
keNDai yan^thaDaN^ kaNNumai n^aN^gai
 kezumi Eththi vazipaDap peRRa
kaNTam n^anychuDaik kambanem mAnaik
 kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

vellum veNmazu onRuDai yAnai
 vElai n^anychuNDa viththagan Rannai
allal thIrththaruL cheyyaval lAnai
 aruma Raiyavai aN^gamval lAnai
ellai yilpuga zAL umai n^aN^gai
 enRum Eththi vazipaDap peRRa 
n^alla kambanai eN^gaLpi rAnaik
 kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

thiN^gaL thaN^giya chaDaiyuDai yAnaith
 dhEva dhEvanaich chezuN^kaDal vaLarum
chaN^ga veNkuzaik kAdhuDai yAnaich
 chAma vEdham peridhugap pAnai
maN^gai n^aN^gai malaimagaL kaNDu
 maruvi Eththi vazipaDap peRRa
gaN^gai yALanaik kambanem mAnaik
 kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

viNNa varthozu dhEththan^in RAnai
 vEdhaN^ thAnvirith thOdhaval lAnai
n^aNNi nArkkenRum n^allavan Rannai
 n^ALum n^Am ugak kinRapi rAnai
eNNil tholpuga zAL umai n^aN^gai
 enRum Eththi vazipaDap peRRa
kaNNum mUnRuDaik kambanem mAnaik
 kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

chin^dhith thenRum n^inain^dhezu vArkaL
 chin^dhai yilthiga zunychivan Rannaip
pan^dhith thavinaip paRRaRup pAnaip
 pAlo DAnanychum ATTukan^ dhAnai
an^dha milpuga zAL umai n^aN^gai
 Adha riththu vazipaDap peRRa
gan^dha vArchaDaik kamban em mAnaik
 kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

varaN^gaL peRRuzal vALarak kartham
 vAli yapuram mUnRerith thAnai
n^irambiya thakkan Ranperu vELvi
 n^iran^dha ranycheydha n^iTkaN Dakanaip
paran^dha tholpuga zAL umai n^aN^gai
 paravi Eththi vazipaDap peRRa
karaN^gaL eTTuDaik kamban em mAnaik
 kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

eLgal inRi imaiyavar kOnai
 Icha naivazi pADuchey vALpOl
uLLath thuLgi ugan^dhumai n^aN^gai
 vazipaDach chenRu n^inRavA kaNDu 
veLLaN^ kATTi veruTTiDa anychi
 veruvi ODith thazuva veLippaTTa
kaLLak kambanai eN^gaL pirAnaik
 kANak kaN aDi yEnpeRRa vARE

peRRam ERukan^ dhERaval lAnaip
 periya emperu mAn enRep pOdhum
kaRRa varpara vappaDu vAnaik
 kANak kaN aDi yEnpeRRa dhenRu
koRRa vankamban kUththan em mAnaik
 kuLirpo zilthiru n^AvalA rUran
n^aRRamiz ivaiI rain^dhum vallAr
 n^anne Riula geydhuvar thAmE

     thiruchchiRRambalam

 

Related Content