logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirugnanasambandar Thevaram - 3.004 - Thiruvavaduthurai - Idarinum Thalarinum

thalam	:  thiruvAvaDuthuRai
paN	:  gAn^dhAra panychamam
iraNDAn^ thirumuRai

n^AlaDimElvaippu

	thiruchchiRRambalam

iDarinun^ thaLarinum enadhuRun^Oy
thoDarinum unakazal thozudhezuvEn
kaDalthanil amudhoDu kalan^dhan^anychai
miDaRinil aDakkiya vEdhiyanE
	idhuvOemai yALumA RIvadhonRemak killaiyEl
	adhuvovuna dhinnaruL AvaDuthuRai yaranE

vAzinuny chAvinum varun^dhinumpOy
vIzinum unakazal viDuvanallEn
thAziLan^ thaDampunal thayaN^guchennip
pOziLa madhivaiththa puNNiyanE
	idhuvOemai yALumA RIvadhonRemak killaiyEl
	adhuvOvuna dhinnaruL AvaDuthuRai yaranE

n^anavinuN^ kanavinum n^ambAvunnai
manavinum vazipaDal maRavEn ammAn
punalviri n^aRuN^konRaip pOdhaNin^dha
kanaleri yanalpulku kaiyavanE
	idhuvOemai yALumA RIvadhonRemak killaiyEl
	adhuvovuna dhinnaruL AvaDuthuRai yaranE

thummalO Darun^thuyar thOnRiDinum
ammalar aDiyalAl araRRA $(1)$ dhenn^Ak
kaimalgu varichilaik kaNaiyonRinAl
mummadhiL eriyeza munin^dhavanE
	idhuvOemai yALumA RIvadhonRemak killaiyEl
	adhuvovuna dhinnaruL AvaDuthuRai yaranE

kaiyadhu vIzinuN^ kazivuRinum
cheykazal aDiyalAl chin^dhaicheyyEn
koyyaNi n^aRumalar kulAyachenni
maiyaNi miDaRuDai maRaiyavanE
	idhuvOemai yALumA RIvadhonRemak killaiyEl
	adhuvovuna dhinnaruL AvaDuthuRai yaranE

ven^thuyar thOnRiyOr veruvuRinum
en^dhAyun aDiyalAl EththAdhenn^A
ain^dhalai yaravukoN Daraikkachaiththa
chan^dhaveN poDiyaNi chaN^karanE
	idhuvOemai yALumA RIvadhonRemak killaiyEl
	adhuvovuna dhinnaruL AvaDuthuRai yaranE

veppoDu viraviyOr vinaivarinum
appAvun naDiyalAl araRRAdhenn^A
oppuDai yoruvanai yuruvaziya
appaDi yazaleza viziththavanE
	idhuvOemai yALumA RIvadhonRemak killaiyEl
	adhuvovuna dhinnaruL AvaDuthuRai yaranE

pEriDar perugiyOr piNivarinuny
chIruDaik kazal alAR chin^dhaicheyyEn
EruDai maNimuDi irAvaNanai
AriDar paDavarai yaDarththavanE
	idhuvOemai yALumA RIvadhonRemak killaiyEl
	adhuvovuna dhinnaruL AvaDuthuRai yaranE

uNNinum pachippinum uRaN^ginun^in
oNmala raDiyalAl uraiyAdhenn^Ak
kaNNanuN^ kaDikamaz thAmaraimEl
aNNalum aLappari dhAyavanE
	idhuvOemai yALumA RIvadhonRemak killaiyEl
	adhuvovuna dhinnaruL AvaDuthuRai yaranE

piththoDu mayaN^giyOr piNivarinum
aththAvun aDiyalAl araRRAdhenn^Ap
puththaruny chamaNarum puRanuraikkap
paththarkaT karuLcheydhu payinRavanE
	idhuvOemai yALumA RIvadhonRemak killaiyEl
	adhuvovuna dhinnaruL AvaDuthuRai yaranE

alaipunal AvaDu thuRaiyamarn^dha
ilain^uni vERpaDai yem iRaiyai
n^alammigu nyAnacham pan^dhanchonna
vilaiyuDai yarun^thamiz mAlaivallAr
	vinaiyAyina n^IN^gippOy viNNavar viyanulakam
	n^ilaiyAgamun nERuvar n^ilamichai n^ilaiyilarE

	thiruchchiRRambalam

$(1)$ alaRRA

Related Content

Munram Thirumurai - Part-1 - Romanized version

Munram Thirumurai - Part-2 - Romanized version

thirugnaanasambandar thEvAram - 3.022 - panychAkkarath thiru

Thirugnanasambandar Thevaram - 3.024 - Sirkazhi-5 - Mannil N

திருக்கடம்பநாத புராணம்