logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Nandhanar Sariththirak KeerththanaikaL

gOpAlakrishNabArathiyAr iyatriyathu

You could also read the Unidcode format in Tamil  PDF Format

 

S.No pADal irAkam thALam
01 uththAran^ thArum thOdi Athi
02 ellOrum vArungkaL kEthAram rUpakam
03 aiyE meththakadinam punnAkavarALi Athi
04 kaNdAmaNiyAduthu karakarapriyA rUpakam
05 kANAtha kaNNenna n^Athan^Amakriyai sApu
06 kOpura tharisanamE thanyAsi Athi
07 saRRE vilakiyirum pUrikalyANi rUpakam
08 thillai veLiyilE yamunA kalyANi Athi
09 thillaiyampalath thala usEni rUpakam
10 n^an^thA n^Isiva n^Athan^Amakriyai sApu
11 piththan^theLiya marun^ senjsuruddi rUpakam
12 mArkazimAthath thiruvAthirai n^avarOsu Athi
13 arakara sangkara thaNdakam *
14 Adiya pAthaththaith asAvEri thisram
15 Adunjsi thamparamO pEhAk rUpakam
16 AdiyapAthA iruvar sangkarAparaNam rUpakam
17 Anan^thak kUththAdinAr kalyANi rUpakam
18 innamum san^thEkap kIravANi misra Elam
19 unathu thiruvadi sarasAngki / vathAngki Athi
20 en^n^Eramum un^than thEvakAn^thAri Athi
21 eppO varuvArO senjsuruddi Athi
22 kanakasapApathi tharisanam thanyAsi Athi
23 sangkaranaith thuthiththAdu thOdi Athi
24 tharisikkavENum sithamparaththaith n^Athan^Amakriyai Athi
25 thANdava tharisanan^thArum rIthikauna sampai
26 thiruvAthirai tharisanathiRku thanyAsi thiripuda
27 thillaiyaik kaNdapOthE viruththam *
28 pakthi paNNik thaNdakam *
29 pAduvAy manamE senjsuruddi Athi
30 pArkkap pArkkath apikAmpOthi rUpakam
31 piRavAtha varan^thAru Arapi Athi
32 vEtham padiththathum thaNdakam *
33 thillaiyakkaNda pOthE viruththangkaL *
34 Adiya pAtha tharisanam yathukula kAmpOji Athi - 2 kaLai
35 Adiya pAthamE asAvEri misrasApu
36 kaNdEn kali kalyANi rUpakam
37 kaNa n^AthA saraNam mOkanam Athi
38 kaivida lAkAthu malahari rUpakam
39 kunjsitha pAthaththai pan^thuvarALi rUpakam
40 thillai thillai kApi Athi
41 thEvA jekan kalyANavasan^tham Athi
42 n^adanam AdinAr mAyamALava kauLai _/TD> misrasApu
43 n^an^thA unakkin^tha mOkanam Athi
44 pAthamE thuNai pUrNasan^thrika Athi
45 mAthavamE O sAmA rUpakam
46 in^thap pirathApamum suththasAvEri Athi
47 ithu n^alla thanyAsi Athi
48 sithamparam pOkAmal senjsuruddi Athi
59 thoNdaraik kANkilamE sahAnA Athi
50 pEyANdi thanaik sArangkA kaNdasApu
51 pOthum pOthu kamalAmanOhari Athi
52 manathu adangkuvathAl kauLi pan^thu Athi
53 mOsam van^thathE ApOki Athi
54 thirun^ALaip pOvAn kamAsu Athi
55 pazanama rungkaNaiyum senjsuruddi Athi
56 sivanE theyvam suththasAvEri *
57 sen^thAmarai malar yathukula kAmpOthi thisralaku
58 singkAra mAna pUrikalyANi thisralaku
59 thalamvan^thu kEthAram kaNdalaku
60 sivalOka n^Athan kEthAram kaNdalaku
61 oru n^ALum sangkarAparaNam kaNdalaku
62 kuthiththAr ekkaliththAr mAyamALavakauLai Athi
63 thadAkam onRu mOkanam Athi
64 n^ALaip pOkAmal * *
65 kANAmal irukka sakravAkam misram
66 thillaiyampala sangkarAparaNam misram
67 vArungkaL vArungkaL n^IlAmpari jampai
68 sithampara tharisanam yamunAkalyANi Athi
69 mIsai n^araiththup n^Athan^Amakiriyai Ekam
70 ellaip pidAriyE n^IlAmpari *
71 thirun^ALaip pOvArin^tha n^Athan^Amakriyai Athi
72 thaththip pulipOlE mOkanam thisralaku
73 arakara sivasiva n^Athan^Amakriyai / mOkanam Ekam / thisralaku
74 sEthisolla van^thOm sangkarAparaNam Ekam
75 n^an^tha nArum van^thAr sangkarAparaNam Athi
76 Adiya pAthaththaik suruddi Athi
77 thillais sithamparaththai Arapi Athi
78 Asai n^EsarAkum mAnjsi sApu
79 mAngkuyil kUviya sangkarAparaNam Ekam
80 n^an^thanArE unRan pEkadA sApu
81 Ezaip pArppAn yathukulakAmpOthi Athi
82 sithamparam pOyn^I sAmA Athi
83 sithampara tharisanam mOkanam *
84 mukthi aLikkum n^avarOsu sApu
85 kanaka sapEsan kamAsu rUpakam
86 vArAmal iruppArO suruddi Athi
87 innum varakkANEnE parasu Athi
88 viruthA sanmamAssE tharpAr Athi
89 san^n^ithi varalAmO sangkarAparaNam Ekam
90 kanavO n^inaivO kamAsu sApu
91 ampala vANanai Akiri misrasApu
92 kaLai yedAmal n^adapairavi rUpakam
93 thirun^ALaip pOvArukku asAvEri Athi
94 aRivudaiyOr paNin^thEththum sakravAkam jampai
95 ANdik kadimaikAran senjruddi rUpakam
96 Arukkup ponnampalavan pairavi Athi
97 irakkam varAmalpOnathenna pehAk rUpakam
98 eppO tholaiyumin^thath kaurimanOkari sApu
99 en^n^Eramum un^than thEvakAn^thAri Athi
100 EthO theriyAmal amIrkalyANi rUpakam
101 kaddai kadaiththERa karakarapriyA sApu
102 kanakasapApathikku n^amaSkAram adANA Athi
103 kAraNam kEdduvAdi pUrvikalyANi *
104 sapApathikku vERu theyvam ApOki Athi
105 sampO kangkAtharA apurUpam Athi
106 sithamparam araharA piyAkadai Athi
107 sithamparam pOvEn n^ALai pehAk Athi
108 sin^thanai seythu senjsuruddi Athi
109 sivalOkan^Athanaik kaNdu senjsuruddi / mAyamALavakauLai rUpakam
110 tharisanam seythArE kalyANi ada
111 thiruvadi saraNam kAmpOji Athi
112 thillai sithamparam yamunAkalyANi Or sArangkA sApu
113 thillaith thalamenRu pUrikalyANi / sAmA Athi
114 n^adanam AdinAr vasan^thA ada
115 n^an^than sariththiram sangkarAparaNam Athi
116 n^amakkini payamEthu kauLipan^thu Athi
117 n^IsanAy piRan^thAlum yathukulakAmpOthi சாபு
118 paththi seykuvIrE thOdi Athi
119 paththikaL seythArE yathukulakAmpOthi Athi
120 pArththup pizaiyungkaL yathukulakAmpOthi rUpakam
121 periya kizavan varukiRAn sangkarAparaNam rUpakam
122 maRRathellam poRuppEn sAvEri rUpakam
123 varukalAmOvaiyA un^than mAnjsi rUpakam / sApu
124 varuvArO varam tharuvArO shyAmA Athi

 • uththAran^thArum...
  • rAkam : thOdi thALam : Athi
  • pallavi
  • uththAran^thArum aiyE enakku oruvarumillai n^An parakathiyadaiyA [uththAra]
  • saraNam
  • viththaikaL kaRRathumillai yAnoru paththiyiR senRu parakathiyadaiya [uththAra] kuRRangka Leththanai kodiyE seythEn aththanai yumpoRuth thAtharavAka [uththAra] peNdu piLLaiyenRu pEyanaip pOlavE kaNdu kaLiththuk kAlangkaziththAvanukku [uththAra] thillaissi thamparaththaith tharisiththuvan^ thungkaL ellaiyaik kAththuk koNdirukkiREnaiyE [uththAra] pAdal thalaippu
<>o
 • ellOrum vArungkaL...
  • rAkam : kEthAram thALam : rUpakam
  • pallavi
  • ellOrum vArungkaL sukamirukkuthu pArungkaL n^IngkaL [ellOrum]
  • saraNam
  • n^allOrpaNin^thidum thillaiyampala n^AthanpAtham paNin^thukoLvOm [ellOrum] pAdal thalaippu
<>o
 • aiyE meththakadinam...
  • rAkam : punnAkavarALi thALam : Athi
  • pallavi
  • aiyE meththakadinam umakkadimai aiyE meththakadinam
  • anupallavi
  • poyyAtha poNNampalath thaiyAirukkumidam n^aiyAtha manitharkku uyyAthu kaNdu koLLum [aiyE] vAsiyAlE mUlakkanal vIsiyE kazanRuvarp pUsaipaNNip paNin^thidu mAsaRak kuNdaliyaivid(du) AddumE manamUddumE mElOddumE vazikAddumE in^tha mAnApi mAnamvidduththAnAki n^inRavarkkus sEnAthi pathipOlEnjAnAthi pathiyuNdu pArumE kaddikkArumE uLLEsErumE athupOrumEangkE
  • saraNam
  • pAlakirushNan paNin^thidum sIlakuru sithamparam mElEvaiththa vAsaiyAlE kAlanaRRup pOvathenRu sAththiram n^alla xEththiram saRpAththiram njAnan^EththirangkoNdu sangkaiyaRavE n^inRu pongkivarum pAluNdu angkamiLaip pARikkoNdu thangkappommaip pOlavE n^illumEEthunjsellumE njAnanjsollumE yAthumvellumE in^tha addAngkam paNNinAlum n^eddAngku paNNiyathu kiddAthu kiddivara voddAthu muddiyathu pAyumEmunaithEyumE athuvOyumE uLLE thOyumEvEtha man^thiraththi lEpOddu yen^thiraththilE pArkkun^I than^thiraththi lEyumillai an^tharaththilE ava thAnamEathu thAnamE palavInamE pEsAmOnamE an^tha muppAzun^ thANdivan^thu appAlE n^inRavarkku ippArvai kidaiyAthu appAl thirun^adanam AduvAr thALampOduvAr anparkUduvAr isaipAduvAr ithaik kaNdArutha kidaiyAthu viNdArunj sonnathillai aNdANda kOdiyellA monRAys samain^thirukkum allavOpaRaiyan sollavO angkEsellavO n^EramAkuthallavO [aiyE] pAdal thalaippu
<>o
 • kaNdAmaNiyAduthu...
  • rAkam : karakarapriyA thALam : rUpakam
  • pallavi
  • kaNdAmaNiyAduthu kaNdu piNivAduthu
  • saraNam
  • muththi maNithEduthu n^Aduthu kUduthu [kaNdA] paravasa mAkuthu pAvangkaL pOkuthu [kaNdA] sanana maraNAthikaL mOkamun^ thIrn^thathu [kaNdA] pAdal thalaippu
<>o
 • kANAtha kaNNenna...
  • rAkam : n^Athan^Amakriyai thALam : sApu kANAtha kaNNenna kaNNO vINAnakaNmayil kaNNathu puNNO [kANAtha] sollum poruLiRan^tha thuriyavadivamAki allumpakalumaRRa Anan^thappEroLi [kANAtha] pasiyAmarun^thaLikkum paramarakasiyaththil asaiyAmalEyAdu mampalan^Athanaik [kANAtha] UrArumaRiyAma loLikaNdu pisakAmal IrARukARkoNdu ezumpiya maNdapam [kANAtha] aNdaththuLangkadAtha vAsaivalaiyaip pUddip piNdaththuLadangkiya pErinpaththeppaththaik [kANAtha] n^Asin^aduvirun^thu n^AthanE thAnenRu pEsAmaRpEsiya perumaiyai orun^ALum [kANAtha] ennaiyAnaRiyEnen Rikazn^thidum pEyanaith thannan^thaniya nAkkith thakuvanenRazaiththAraik [kANAtha] sORRuth thuruththiyithais suman^thathanAlenna Aththimathiyanjsadai yazakanamarungkOyil [kANAtha] sIlakkamala mukassivakAmi manamakiz kOlakkanakan thillaik kuzakanAdiyakUththaik [kANAtha] pAlakirushNanthozum pAthaththaip paNin^thoru n^ALilum piRavAtha n^avamikkavazithEdi [kANAtha] pAdal thalaippu
<>o
 • kOpura tharisanamE...
  • rAkam : thanyAsi thALam : Athi
  • pallavi
  • kOpura tharisanamE en^than pApavimOsanamE
  • saraNam
  • thApangkaL mUnRun^ thaNin^thuvidum n^alla sOpanamuNdAnj sOthiviLangkiya [kOpura] viNNaNaiththumE lOngkiyE kaNdun^aR kaNNuLArk kellAng kAdsiyaLiththidum [kOpura] allumpakalum amarar thuthiththidum thillaikkiRaiyOn thinamum makizn^thidum [kOpura] pAdal thalaippu
<>o
 • saRRE vilakiyirum...
  • rAkam : pUrikalyANi thALam : rUpakam
  • pallavi
  • saRRE vilakiyirum piLLAy san^n^ithAna maRaikkuthAm n^I
  • anupallavi
  • n^aRRavampuriya n^ammidamthiru n^ALaippOvAr van^thirukkiRAr
  • saraNam
  • sAthi muRaimai pEsuRAn thannaiyikazn^thum EsuRAn kOthilA kuNamudaiyOn kOpangkoNdAl thALamAddaËm [saRRE] vEthakulaththaip pORRuRAn virumpivirumpi yERRuRAn pUthalaththi livanaip pOlE puNyapuruda noruvanillai [saRRE] paththiyilkarai kaNdavan pArththuppAththu uNdavan siththangkuRaiyil n^amathu selvam muRRungkuRaiyum [saRRE] pAdal thalaippu
<>o
 • thillai veLiyilE...
  • rAkam : yamunA kalyANi thALam : Athi thillaiveLiyilE kalan^thu koNdAlAvaNivar thirumpiyum varuvArO ellaikkaNda pErinippiRavArenRu iyampuvathaRiyArO peNdupiLLaikaL veRungkUddam athu pEyssuraikkAyththOddam kaNdukoLLuvAr periyOraRivil kanakasapaiyinAddam thiruvAthiraiyil tharisanangkANath thEdith thiriyArO arithAkiya in^tha mAnidangkidaiththAl Anan^thamadaiyArO kunjsithapAthaththaik kaNdAloziya kuRaiyathu n^IngkAthE sanjsitharavinaiyAthikaLudAdiya sadamun^ thAngkAthE sEriyidaiyilE kudiyirun^thAlin^thas senmamun^ tholaiyAthE sithamparampOvEn pathampeRuvEn thadaiseyvathu maRiyAthE iravumpakalum oziyAk kavalai iruppathu sukamOdA inpam perukum paramAnan^tha veLLam amizn^thun^I pOdA pAdal thalaippu
<>o
 • thillaiyampalath thala...
  • rAkam : usEni thALam : rUpakam thillaiyampalath thalamonRu irukkuthAm athaikkaNdapErkku sananamaraNap piNiyaik karukkuthAm uyarn^thasikarak kumpam theriyuthAm athaippArththavarkku uLLangkuLirak karuNai puriyuthAm paNNavar ayanmAlun^ thEdumAman^thath thillaikkAddil pAmpupulikku n^irththa mAdumAm ariyapiramanezuththaith thaLLumAmthanai adain^thavarkaLai Anan^thamuzuk kAddik koLLumAm pOytharisiththOr puNNiya sAliyAm athutharumarAjan purampukAmal thaduththa vEliyAm uruvillAtha kuruvon RirukkuthAmathu mUlakkanalai Uthiyezuppik kANa urukkuthAm uruvamAkiyaveLiyE varukuthAm athun^An maRaikadkum uNarvillAtha kAdsi tharukuthAm pOyvaruka vuththAram thArumEthangkaL ponnadiththUL pORRuvEn thirukkaNNAl pArumE [thillai] pAdal thalaippu
<>o
 • n^an^thA n^Isiva...
  • rAkam : n^Athan^Amakriyai thALam : sApu n^an^thA n^Isiva pakthan unnai n^ampAmalE mOsamAnEnn^An piththan [n^an^thA] pUmikkuL n^Iyoru siththan in^thap pUmikkun^Anoru sAththirapra siththan kAmikkuLLE veku maththan unnaik kaNdu tharisiththO ranaivaru muththan [n^an^thA] padiththumenna vengkaL vEtham athil pArththathillaiyin^tha pakavann^aR kItham eduththusonnAy sila pOtham athu ERkAmaR pOssuthu enpidi vAtham [n^an^thA] theviddAtha sOkamap pAn^I un^than thEkamuzuthilunj sivanRiru mEni pakaiyAkiya voru kUni pOla pazuththEnAnAlu n^IyE Athma njAni [n^an^thA] pavasAkaran^ thANdis senRAy uLLE pArththu Narn^thuppara mAnan^thang koNdAy thavamAmuni pOlE n^inRAythillaith thANdavarAyanaik kaNNAl n^I kaNdAy [n^an^thA] pAdal thalaippu
<>o
 • piththan^theLiya marun^...
  • rAkam : senjsuruddi thALam : rUpakam
  • pallavi
  • piththan^theLiya marun^thonRi rukkuthu pErinpaman RuLLE
  • anupallavi
  • maRRa marun^thukaL thinRAlum uLLukku vallE vallOaiyE adimai [piththan^]
  • saraNam
  • pAmpumpuliyu meyppAdupadduth thEdippArththup payiriddathu pAraLan^tha thirumAyanum vEthanum pArththuk kaLiththuNdu pArvathi yenRorusImAddi yathilpAthiyaith thinRathuNdu innum pAthiyirukku paRaiyAn^Iyum pOyppArenRuth thAran^thArun^thIrum [piththan^] paththuththisaiyum paravidappadarn^thAlum pArththup pidiyArE thaththikkuthikkun^ thALangkaL pOdun^thaNdai silampu konjsum thiththikkun^ thEnO sengkarumpOn^alla siththamudaiyArkkE en siththaththaik kaddiyizukkuthu angkEsenRAlpOthung kaNdAl thIrum [piththan^] UraissonnAlum ippAvan^ tholaiyum Uzvinai yUdaRukkum pEraik koNdAdip pulampukiRArveku pErkaLukkup pizaippu sArun^arai thiraithIrkku marun^thu sAthiyaip pArAthuinnam thIrAthan^OykaL padaiththa enakkuththIrum thIruaiyE adimai [piththan^] pAdal thalaippu
<>o
 • mArkazimAthath thiruvAthirai...
  • rAkam : n^avarOsu thALam : Athi n^iSarikamapathan^i - n^ithapamakariSan^i mArkazimAthath thiruvAthirai n^ALvarap pOkuthaiyE manathaippuNNAkap paNNAmalorutharam pOyvAvenRu sollaiyE kaddaiyirukkaiyil sithamparam pOyn^An kANavENumaiyE kasadanAkilum AsaiviLaiyuthun kAlukkuk kumpidaiyE kAlil n^akamuLaiththa n^ALmuthalAyumak kadumaikkAranaiyE kAla pAsaththil kAddikkodAmal kAppARRidumaiyE uLLang kAlil veLLelumpAda OdiyuzaiththEnaiyE uNdathu muRangkinathu manRivERE onRum kANilEnaiyE eddumiraNdum maRiyAt_apEthaithAn eLiyEnA nenaiyE innan^ thAyvayiRRi nuLLaNukAmal idangkAddidumaiyE veLLai veLuththidun^ thaNNIrkudiththidum veRiyOnn^AnaiyE mEthiniyiln^An n^Ayinung kadaiyEn vazividavENumaiyE thAnan^thavangka LonRung kANAtha adiyEnAnaiyE thaLaravidavum vENdA morukOdi tharumamuNduaiyE allum pakalumungkaLA tharavAlE ALAkinEnaiyE anpudanE n^all kathipeRuvAyenRu anuppavENuma pAdal thalaippu
<>o
 • arakara sangkara...
  • thaNdakam
  • arakara sangkara aNNalE ampalaththaranE n^Anun^tha nadaikkalamenRu urukith thuthiyArO Anan^tham perukip pathiyArO muththiyaLikkun^thiru mUlaththAnaraikkaNdu paththipaNNAthavan pAmaranallavO pArukkus sumaiyAssu avanirun^thum Arukkus sukamAssu mangkaiyar mOkamAy mayangkith thinan^thORum angkampuLakithamAy avaridumEvalkoNdu thOLaikkuzaiththArE an^iyAyamAy n^ALaiyung kaziththArE vIsin^adain^adan^tha meyyum poyyAkavE OsaiyadangkumpO thoruvumangkillai thUsiyum pOkAthEkAthaRun^tha Usiyum vArAthE sivasithamparamenRu thillaiveLiyil n^inRu pavasAkaramvenRu paramapathamadaiyun^ thavan^eRi porun^thArE porun^thina avaraiyum varun^thArE sAththirangkaRRAlunj sathurmaRaiyu Narn^thAlum sUththirampeRRAlum sonnEnakangkAram mAththiram pOkAthE karuNaikkup pAththiram AkAthE saraNAkathamenRu sArn^thadi paNiyAmal varanAssiramavithi vazivAthirukkinum sananAthikaL vidumOsiravaNa mananAthikaL padumO addasiththikaL peRRa ANdAyirangkAla maddirun^thAlumen maraNapayameythidum n^addasanmamAssE manitha senmam eddi vINAyp pOssE muppAzun^thANdi mUlaththImUddik koNdu appAlEn^inRAl Anan^thang kANalAm oppA rillaiyadA Uduruvi n^iRpA rillaiyadA AlamidaRadakki yampalakkUththankO pAlakirushNan^ thozum paramasivanEyenRu pAdippAdi yArO paruvaththil thEdip pidiyArO. pAdal thalaippu
<>o
 • Adiya pAthaththaith...
  • rAkam : asAvEri thALam : thisram
  • pallavi
  • AdiyapAthaththaith thArum ummaith thEdivan^thEn ithOpArum pArum [Adiya]
  • anupallavi
  • n^Adupukazn^thu thozum sivakAmi manOkaranE thillai n^adarAsarE umathu kaiyaividamAddEn kANum pArum [Adiya]
  • saraNam
  • pAththiramallavO pAlakirushNan paNiharanE sithampara xEththira tharisanamE vIdusErkkumen RaRiyEnO mAththiraip pozuthummai maRakka en manathu varAthu enRaRivIr, thOththiram paNna mAddEn athilennasukam ampalan^thanil kANum. [Adiya] pAdal thalaippu
<>o
 • Adunjsi thamparamO...
  • rAkam : pEhAk thALam : rUpakam
  • pallavi
  • Adunjsi thamparamOaiyan kUth thAdunjsi thamparamO
  • saraNam
  • Adunjsithampara manpar kaLikkavE n^Adunjsithamparam n^amassivAyap poruL [Adunj] ArumaRiyAmal ampalavANanAr sIradiyAr pArkkas sEvadi thUkkiyE [Adunj] pAlakirushNan pORRu paNimathis sadaiyinAr thALamaththaLampOda thaththiththath theyyenRu [Adunj] pAdal thalaippu
<>o
 • AdiyapAthA iruvar...
  • rAkam : sangkarAparaNam thALam : rUpakam
  • pallavi
  • AdiyapAthA iruvarkaLn^Adum vinOthA [Adiya]
  • anupallavi
  • AdiyapAthA ayanumAlun^ thinam thEdiyungkANAmaR RiraimaRaivAkath thiththith thiththith thiththith thiyenRu [Adiya]
  • saraNam
  • vIraveNdai yanjsilam pasain^thida mEvunjsadaiyum puliyasain^thidas sArun^thoNdarkaL manangkuvin^thidas thAlOkAthi pathaviyun^ than^thOn^ than^thOn^ than^thOn^ than^thOmena n^adanam [Adiya] vEthamunivarkaL pAdavunj sanakAthiyOkikaL kUdavumveku n^Athamengkinu mUdavunj thiralu n^an^thimaththaLam pOdavun^ thakun^ thakun^ thakun^ thakumenRu n^adanam [Adiya] pAlakirushNan thuthikaLseythidap paNNavar pUmAripeythidas sIlamuLasivakAmi makizn^thidan^ thirussiRRampalath tharasanun^ thAn^ thAn^ thAn^ thAn^ thAn^ thAmenRu n^adanam [Adiya] pAdal thalaippu
<>o
 • Anan^thak kUththAdinAr...
  • rAkam : kal_ANi thALam : rUpakam
  • pallavi
  • Anan^thak kUththAdinAr ampalan^thanilE ponnam palan^thanilE
  • anupalvi
  • Anan^thak kUththAdinAr ayanum mAlum pAdinAr an^tharangkamAkas sin^thiththa pErkkaruL n^an^thOn^ n^an^thOm enRu thon^thOm thon^thOmenRu [Ana]
  • saraNam
  • pathanjsalimA muniyai n^Okkip pArththa pErkaL kuRaiyaip pOkki ithamakitha menRaRivai n^Ikki EkamAkak kAlaith thUkki [Ana] maththaLathALa mathiramuzangka vaLarumpramatha kaNangka nilangkath thaththimithak kidathOmanRi langkas sapaiyun^ thulangkas sathangkai kulungka [Ana] pAlakirushNan paNiyum pAthan pArththapErkaL varappira sAthan njAlampukazunj sIla pOthan n^ampi thUthan ampikai n^Athan [Ana] pAdal thalaippu
<>o
 • innamum san^thEkap....
  • rAkam : kIravANi thALam : misra Elam
  • pallavi
  • innamum san^thEkappadalAmO
  • anupallavi
  • ponnampalan^thanil thANdavamAdiya ponkazalai n^inaivil vaikkath therin^than^IthAn [innamu]
  • saraNam
  • annamayamenum kOsam thAnE an^thaNar muthal pulaiyarvaraikkum pinnamaRavEthONuthE in^thap pEthamathu kANEn thannaiyaRi kiRathavamE perithenRu tharaNiyil kOpAlakirushNan sonnathellAm maRan^thuin^tha mAyassuzalil vIzn^thalain^thAy siva sivan^I [innamu] pAdal thalaippu
<>o
 • unathu thiruvadi...
  • rAkam : sarasAngki / lathAngki thALam : Athi
  • pallavi
  • unathu thiruvadi n^ampivan^thEn enak koruvarumillain^A nEzai [unathu]
  • anupallavi
  • anuthinamum ponnampalan^thanilE AdipAtharE ensuvAmi [unathu]
  • saraNam
  • iravumpakalum vishayAthikaLennai yizukkum n^Anathai marithathumipapadipari thariththidalAnEn pArkkalAmO pAlakirushNanpORRum paranE paramathayAn^ithiyE n^inpakthiyaiththan^thu siththamakizthidak karaiyERRiduvathun pAranj sonnEn kaividavENdAm saraNam saraNam [unathu] pAdal thalaippu
<>o
 • en^n^Eramum un^than...
  • rAkam : thEvakAn^thAri thALam : Athi
  • pallavi
  • en^n^Eramum un^than san^n^ithiyilEn^A nirukkavENumaiyA
  • anupallavi
  • thennanjsOlai thazaikkum thenpuliyUr ponnampalaththarasE yennarasE [en^n^Era]
  • saraNam
  • thisaiyengkinum puka zanjsiva kangkaiyum thEvasapaiyunjsiva kAmi tharisanamum pasiyedA thupArththa pErkkuk kalakkangkal paRan^thida makizn^thunnaip pAdikkoNdu [en^n^Era] panjsAdsarappadi yungkodik kampamum kOvilazakum ari thAnarakasiyamum anjsalkURum vIra maNikaLOsaiyum an^thakkaraNa mayakkan^ thIrn^thu pAdikkoNdu [en^n^Era] sIlamaruvun^theru vun^thirukkUddamum thErarulakilkidai yAthavasiyamum pAlakirushNan paNiyum pAtham pavamenum payangkaL thIrn^thumalarkaL thUviththozuthukoNdu [en^n^Era] pAdal thalaippu
<>o
 • eppO varuvArO...
  • rAkam : senjsuruddi thALam : Athi
  • pallavi
  • eppOvaruvArO en^than kalithIra eppOvaruvArO
  • anupallavi
  • seppiyathillais sithamparathEvan [eppO]
  • saraNam
  • n^aRpavarumvan^thu n^Athanaith thEdum kaRpanaikaL muRRak kAdsithan^thAn [eppO] aRpasukavAzvi lAnan^tham koNdEn poRpathaththaik kANEn ponnampalavANan [eppO] pAlakirushNan pORRip paNin^thidumIsan mElEkAthal koNdEn veLippadakkANEn [eppO] pAdal thalaippu
<>o
 • kanakasapApathi tharisanam...
  • rAkam : thanyAsi thALam : Athi
  • pallavi
  • kanakasapApathi tharisanam orun^AL kaNdAl kalithIrum
  • anupallavi
  • sanakamakAmuni kaithozuthEththiya thinakarakOdi thEsOmayamAkiya [kanaka]
  • saraNam
  • manathilodung kiyakalmasham pOkkum mAyappiNiyathanai maRuvadi vAkkum sananamaraNa samusAraththai n^Ikkum thiruvadi n^izalilEkUdiya yArkkum [kanaka] suruthimudikaLilunj sollik koNdAdum thUyavoLiyai yoLiyAkavE kUdum tharuman^eRiyun^ thavaRAthuLa n^Adum thathingkaNathO menRut_ANdava mAdum [kanaka] paRpalayOsanai seyvathun^ thollai parakathiyadaiyavu pAyamumillai aRputhamAkavE thAnoru sollai aNiyung kOpAlakirushNan paNiyun^thillai [kanaka] pAdal thalaippu
<>o
 • sangkaranaith thuthiththAdu...
  • rAkam : thOdi thALam : Athi
  • pallavi
  • sangkaranaith thuthiththAdu ini sananamillai enRu
  • anupallavi
  • pongkara vaNin^thidum ponnam palavanai pun^thiyil n^inaivAyp pORRisivanai [sangkara] pAriniR peNkaLmER karuththu pOy paRRavod dAmalE thiruththu pErinpa njAnaththai varuththu suka peruveLi n^enjsini liruththu [sangkara] n^IrmER kumiziyik kAyam enRum n^ilaiyillA vAzvithu mAyam periya mAlayan n^Eyam peRap pEsuvarIthEyu pAyam siva [sangkara] manithas senanaththil thEdu n^alla mAthavath thOrkaLaik kUdu thaniveLi yAmoru vIdu thannaith thaththuvaththAl kaNdu n^Adusiva [sangkara] pAdal thalaippu
<>o
 • tharisikkavENum sithamparaththaith...
  • rAkam : n^Athan^Amakriyai thALam : Athi
  • pallavi
  • tharisikkavENum sithamparaththaith tharisikkavENum
  • anupallavi
  • tharisiththavudanudal karisaippiNikaLaRum parisuththamAkumun maRusuththamARavE [tharisikka]
  • saraNam
  • pakthar paNiyun^thiruk kUththansan^n^ithi thozu(thu) Eththip piRaviththuya rAththiyeppOthum [tharisikka] vEthanai yadiyavar pOthanai munivarkaL n^Athanaik karangkuvith thAtharavAkavE [tharisikka] IsanE puliyUril vAsanE kanakasa pEsanE yenRun^ada rAsanaippORRi [tharisikka] kAmaththai yakalpavar vAmaththi ninRusiva n^Amaththais solliyarththa sAmaththilvan^thu [tharisikka] njAlam pukazumavan mAlaya NiyungkO pAlakirushNan thozunj sIlapoRpAthaththai [tharisikka] pAdal thalaippu
<>o
 • thANdava tharisanan^thArum...
  • rAkam : rIthikauna thALam : sampai
  • pallavi
  • thANdava tharisanan^thArum thAmatham paNNa vENdAm ithu samayam [thANda]
  • anupallavi
  • ANdavanE unperumaiyai yAraRin^thurai seyvAr n^ampiyirukkiREn pEthai yen^thanukkorutharam [thANda]
  • saraNam
  • AsaivalaikkuL thangkippongki mayangkith thadumARimummathangkalmIRi yAnenathen Ruraikkum pAsamakala n^eRin^iRuththida mAyavan kOpAlakirushNan paNin^thidum un^thiruvadi thArithakukujemtharithaka Nan^tharithirikuthirikuthImthIm thakkidaththakathO monRAdiya [thANda] pAdal thalaippu
<>o
 • thiruvAthirai tharisanathiRku...
  • rAkam : thanyAsi thALam : thiripuda
  • pallavi
  • thiruvAthirai tharisanathiRku van^thEn un^than thiruvAthirai tharisanaththiRku van^thEn
  • anupallavi
  • thiruvAythiRan^ thuRavAyini piRavAvaran^ tharuvAyenRu [thiruvA]
  • saraNam
  • kangkukaraiyEthu pavak karaithaNdavE yunathusiva kangkaithanil mUzki pavakkadalungkuLap padiyAkavE [thiruvA] allumpakalunathu sapai arukiln^inRu kUththAdinAl kallAma murukumpara kathiyungkai vasamAkumE [thiruvA] Alan^thanaik kaNdaËdi yavamararthuyar kedakkAththavan pAlakirushNan paNiyun^ thiruppAthang kanakasapApathiyE [thiruvA] pAdal thalaippu
<>o
 • thillaiyaik kaNdapOthE...
  • viruththam
  • thillaiyaik kaNdapOthE theLin^tha thennuLLa mellAm pallUzi kAlanjseytha pAzvinai tholain^thu pOssu n^allaruL n^adanang kAddum n^AyanAr siRsapaikkuL sellurAr makimai seppas sEdanA lAkAthanRE. pAdal thalaippu
<>o
 • pakthi paNNik...
  • thaNdakam
  • pakthipaNNik koNdirun^thAl mukthi peRalAmE
  • anupallavi
  • eththisaiyu mevvuyikku mavvuyirAy n^iRain^thirukkum vaththumenRu ampalavan malaradiyE thinan^thORum [pakthi]
  • saraNam
  • kaddazaki sAranidang kAthalathu pOlE kaduki varungkanRarukil kapilaiyathu pOlE kadda araiththuNikidaiyA kasadanoru kAlE kAvalanAr pathamvarukil kaLippathanaip pOlE kaNdumuRai kIzakalak kaNdaRiyAr mathumayakkang kaRpanaiyAmip pirapanjsanj soRpaNam pOloppimikum [pakthi] thAyadikkil pAlkudikkath thazuvuthal thiruddAn^tham sadalam poRukkAmal thuyartharukilu mEkAn^tham Ayirun^thuvazuth thilin^tha mAyaiyupa sAn^tham AkumenRu sAthanangkaL vazangkuthu vEthAn^tham kAyanjsanikkA thirukkak kaNdukoLLa vENumenRAl n^Esamudan kAsupaNam pAsamathu mAsaRavE [pakthi] passaimarath thANipOlE pathin^thu manamn^Adi pAlakirushNan paNiyum ponnampalanaik koNdAdi issai yozin^thaim pulankaLaiyum poRikaLvAdi EkAnan^tha mAnapari pUrNaththaith thEdi assamaRan^ thiruviziyi lAnan^than^Irkarai puraLa aranE thiripuranE kangkAtharanE parAparanEyenRu [pakthi] pAdal thalaippu
<>o
 • pAduvAy manamE...
  • rAkam : senjsuruddi thALam : Athi
  • pallavi
  • pAduvAy manamEsivanaik koNdAduvAy thinamE
  • saraNam
  • in^thiran muthaliya imaiyavark kathikAri n^an^thiyin mIthERum n^ampan pathampORRi [pAduvA] Ala muNdE amararaik kAththathiru n^IlakaNdan kazal n^eRiyudan pORRi [pAduvA] sIla mAthavar siththam n^inRAdunj sUlapANi yenunj suyamputhAL pORRi [pAduvA] mOkamAm thunpam mUzkik kedAmal Aka muRaiyAy an^thi vaNNanaip [pAduvA] panjsAd saran^thanaip pakthiyAyuru vERRi meynjnjAnam peRRuyya mElOnain^I pORRi [pAduvA] pAdal thalaippu
<>o
 • pArkkap pArkkath...
  • rAkam : apikAmpOthi thALam : rUpakam
  • pallavi
  • pArkkap pArkkath thikaddumOunpAtha tharisanam pArkkap pArkkath thikaddumO
  • anupallavi
  • ArkkumAnan^tham poziyun^ thillaith thANdavarAyA [pArkka]
  • saraNam
  • thillaimUvAyira munivarkaL thinamum pUsiththidumpAtham siRsapaiyil thin^thimithimi thOmenRAdiya pAtham ellaiyil lAthavinpam en^thanukkaruL seythidumpAtham iravumpakalu mAyankO pAlakirushNa nEththumpAtham [pArkka] pAdal thalaippu
<>o
 • piRavAtha varan^thAru...
  • rAkam : Arapi thALam : Athi
  • pallavi
  • piRavAtha varan^thAru ennaiyA piRavAtha varan^thArum
  • anupallavi
  • aRivudaiyOr thozuthEththiya thillaippon nampalavA innampala yOniyil [piRavA]
  • saraNam
  • eNpaththu n^Alu ladsam rAsikaLil eduththe duththup piRan^ thiRan^thathO puNpaddathupOthum pOthuminimEl puththi van^thathaiyA n^aNpaRRidu manaivi makkaL vAzivinil n^ALka daËRum manavi lAsangkaLil inpaththudan kOpAla kirushNan thozu thEththiya saka thIsanE n^adarAsanE. [piRavA] pAdal thalaippu
<>o
 • vEtham padiththathum...
  • thaNdakam
  • vEthampadiththathum sAththirangkaRRuthum meyyiniln^IRu pUsuvathum Athisithampara thEsikan thiruvadik kALAnAlan RAnan^tham udanE tholaiyum palapan^tham UNuRakkamutha lAkiyan^Anku muNdEyulakil yAvarukkum ANavamalaththai n^IththArkaLRivA rakaththaissukkik koLLuvarE sakaththaip poyyAth thaLLuvarE sonnEn sonnEn sonnEn arun^thavamAmuni yAkilum n^allA rAsai pollAthAra RivArO varuththappaduththi manaththai mayakki vaiththidu manna mayakOsama uRRup pArththAlathu n^Esam sonnEn sonnEn sonnEn aravaNaikO pAlakirushNa nallumpakalum thiruvadisaraNA kathamen RENNith theLin^thArk kanRO parapakthi ozin^thArk kanRO varamukthi sonnEn sonnEn sonnEn pAdal thalaippu
<>o
 • thillaiyakkaNda pOthE...
  • viruththangkaL
  • thillaiyakkaNda pOthE theLiyathathen uLLamellAm pallUzi kAlamseytha pAzivinai therin^thupOssu n^allaruL n^adanamkAddu n^AyaruL saRsapaikkuL solluvAr makimai seppas sEdakAlAkAthanRE anRuvELaka yangkiyil vELvikaL thodarn^thum kunRalAth thavappuNNiya mAmalai kuviththum enRu mERpavarth theriyum varuvarkkanaaki manRuLAdiyin pAthaththil manangkoLa varumO?! pAdal thalaippu
<>o
 • Adiya pAtha tharisanam...
  • irAkam : yathukula kAmpOji thALam : Athi - 2kaLai SarimapathaS - SthapamakaSarISa
  • pallavi
  • Adiya pAtha tharisanam kaNdAl - Anan^tham peNNE
  • anupallavi
  • thEdiya poruLum kUda varAthu - therin^thu pAradi peNNE
  • saraNam
  • man^thira than^thiram mazalaiyum sErum - vArum sila kAlam thangkaL an^thakkaraNath thirukaladangki ARRalozin^thAl in^thirajAlam pAdal thalaippu
<>o
 • Adiya pAthamE...
  • irAkam : asAvEri thALam : misra sApu SarimapathaS - Sn^iS pathamapa rikariSa
  • pallavi
  • Adiya pAthamE kathiyen Rengkum thEdiyum kANkilEn pathi avan
  • anupallavi
  • n^Adu pukazn^thidum thillais sithampara n^Athan sapai thulangka vEthakItham muzangka
  • saraNam
  • pakthiyE aruLenRu varum thAsan - kO pAla kirushNan thozum n^ada rAsan sakthi sivakAmi makizn^Esan - sarva sAdsiyAy n^iRain^thidum jakathIsan veRRi perukiya mathanai venRavan vEda nessilai vAri yuNdavan aththimA laiyai mAr piR koNdavan anjsezuththuruvAki n^inRavan. pAdal thalaippu
<>o
 • kaNdEn kali...
  • irAkam : kalyANi thALam : rUpakam
  • pallavi
  • kaNdEn kali thIrn^thEn karunaik kadalai n^An [kaNdEn]
  • anupallavi
  • n^inREn san^n^ithiyarukil n^irmalA mirutham kaNdEn venREn poRipulankaLai viNNavar pORRum pirAnaik [kaNdEn]
  • saraNam
  • anAthi kaRpithamAkiya mAyaikaL yAvaiyum venREn athisa yAnan^tham koNdEn ANavamalam viNdEn manAthikaLuk keddAmal makimai porun^thiya thillaiyil mAyan kO pAlakirushNan thozum mAthEvan thirumEniyaik [kaNdEn] pAdal thalaippu
<>o
 • kaNa n^AthA saraNam...
  • irAkam : mOkanam thALam : Athi SarikapathaS - SthapakariSa
  • pallavi
  • kaNa n^AthA saraNam kAththaruL kaNa n^AthA saraNam [kaNan^AthA]
  • anupallavi
  • paNamAr sEdan thAngkiya pAr mIthinilE kuNamAr n^an^than sariththiram kUrakkirupaik kaN pArum
  • saraNam
  • sollum piraNava mUlA thUya vEthAn^tha n^AthA thulangku munivar manaththukaL aRuththaruL pOthA n^alla mOthaka muthal n^Adi n^ukar vinOthA n^AyEn solun^thamizai n^Adi raxa¢kkun^ thAthA [kaNan^AthA]pAdal thalaippu
<>o
 • kaivida lAkAthu...
  • irAkam : malahari thALam : rUpakam SarimapathaS - SthapamakariSa
  • pallavi
  • kaividalAkAthu kAma thEnu allavO [kaivida]
  • anupallavi
  • meyvidum pozuthu n^ErE van^thuthillai veLiyaikkAddi n^allavaziyil sErum ennai [kaivida]
  • saraNam
  • Athiyan^thamillAtha un perumai AraRin^thu thuthi seyya vallavar sOthi mAmaRaiyum kaNdathillaiyenRu sollak kEddathum illaiyA n^AthanE un pAtha kamalangkaLai n^ampi van^thavar pan^than^ thIravE kAthalOdum kOpAlakirushNan kavikkaruL purin^tha n^adarAjanE ennai [kaivida] pAdal thalaippu
<>o
 • kunjsitha pAthaththai...
  • irAkam : pan^thuvarALi thALam : rUpakam
  • pallavi
  • kunjsitha pAthaththai thArum sanjsala pAvaththai thIrum [kunjsitha]
  • anupallavi
  • senjsilam pasaiyak kanaka sapaithanil jeNuthaththaka jeNu thaththimi thimithaththO menRAdiya [kunjsitha]
  • saraNam
  • pAlakirushNan thozum pAthA mukthi n^Alvarkkuthaviya n^AthA en^than mElE kirupai seythu veRRiyaLiththidum aththanE karthanE suththanE yiththanai n^irthanam seythidum [kunjsitha] pAdal thalaippu
<>o
 • thillai thillai...
  • irAkam : kApi thALam : Athi Sarimapan^iS - Sn^i pamakariSa
  • pallavi
  • thillai thillai enRAl piRavi illai illai ena maRai moziyum [thillai]
  • anupallavi
  • thollai thollai enRa koduvinai vallai vallai enRa kalun^thiruth [thillai]
  • saraNam
  • vAdi vAdi mAlaiyan iruvarum kUdikkUdik koNdallum pakalun^thAm thEdith thEdoNAth thiruvadi mudikaLaip pAdip pAdik kOpAlakirushNan thozum [thillai] pAdal thalaippu
<>o
 • thEvA jekan...
  • irAkam : kalyANavasan^tham thALam : Athi Sakamathan^iS - Sn^ithapamakariSa
  • pallavi
  • thEvAjekan n^AthA saraNam mahA [thEvAjeka]
  • anupallavi
  • thEvA sana kAthiyarkaL makizum [thEvAsana] mUvAyira varkaL n^AvAl thuthi seyyum
  • saraNam
  • thillai mAn^akar sivaperumAnE ellaiyillA inpam tharum thEnE thollai vinai sanjsalamun^ thAnE illai enRaruL sey sImAnE [thEvAjeka] pAdal thalaippu
<>o
 • n^adanam AdinAr...
  • irAkam : mAyamALava kauLai thALam : misrasApu
  • pallavi
  • n^adanam AdinAr aiyan - n^adanam AdinAr [n^adanam]
  • anupallavi
  • n^adanam AdinAr thillai - n^Ayakam ponnampalam thanilE [n^adanam]
  • saraNam
  • mun^thi madan^thai sin^thikka sin^thikka mOka valaikaL paththikka paththikka paktharkaL manathu thiththikka thiththikka pAthas silampukaL sapthikka sapthikka [n^adanam]
  • mathyamakAlam
  • paNimathi sadaiyAda pathanjsali mAmuni maRaiyAda paNNavarkaL koNdAda pAlakirushNan maththaLampOda [n^adanam]
  • soRkaddu SAhithyam
  • thaththIm thathIm jeNuthaka thimitha sapaiyil thaka thOm thari kanakasa paiyil tharijEkuda jemjem thOmena kanakasa paiyil thathiththOm ena kanaka sapaiyil [n^adanam] pAdal thalaippu
<>o
 • n^an^thA unakkin^tha...
  • irAkam : mOkanam thALam : Athi SarikapathaS - SthapakariSa
  • pallavi
  • n^an^thA unakkin^tha mathi than^tha thA radA
  • anupallavi - mathyamakAlam
  • an^tharangkam son^thamAyirun^thathu maRan^thu pOy vin^thaiyAy n^inain^tha thinnO an^tha vELai puththa illai.
  • saraNam
  • kollai kAddu karipOlE pallai kAddi pEsuvAy kallai kAddi kOpam koNdu sellai kAddi EsuvEn thillai enRu sonnathellAm illaiyenRu pOssuthA kallaiyenRu aiyarsonna sollE n^isamAssuthA siththamum theLin^thathA kaththalum paRin^thathA saddam saddam n^allathu n^allathu meththa meththa san^thOsham pAdal thalaippu
<>o
 • pAthamE thuNai...
  • irAkam : pUrNasan^thrikA thALam : Athi SarikamapathapaS - Sn^ithapamarikamariSa
  • pallavi
  • pAthamE thuNai aiyanE n^in pAthamE thuNai aiyanE
  • anupallavi
  • pAthamE thuNai yallAl [3] - vERoru sEthikaLum n^AnaRin^thilEn
  • saraNam
  • pAlanukkaruL seytha parAparan pAlakirushNan kavikku thayAparan sIlamuLLa sivakAmi manOkaran kOlan^adampuri ranjsitha kunjsitha [pAthamE] pAdal thalaippu
<>o
 • mAthavamE O...
  • irAkam : sAmA thALam : rUpakam SarimapathaS - SthapamakariSa
  • pallavi
  • mAthavamE O kuruvAy van^thathu kAN vazi vasamAy [mAthavamE]
  • anupallavi
  • Athavanai kaNda panipOl [2] assuthu enRan kuRaikaL thIra
  • saraNam
  • n^IlakaNdam enRu raiththu en n^Eramum siva kathai padikkum sIla kuNath thoNdar thirus sEvadi kaNdEn adiyAn [mAthavamE] pAdal thalaippu
<>o
 • in^thap pirathApamum...
  • irAkam : suththasAvEri thALam : Athi SarimapathaS - SthapamariSa
  • pallavi
  • in^thap pirathApamum in^tha vaipOkamum [in^thap] engkengkum kANEn aiyA
  • anupallavi
  • en^then^tha vELaiyum unRan san^n^ithi [en^then^tha] evarkaLukku muNdOsiva kAmi n^EsarE
  • saraNam
  • san^thira sUriyar sakala pUthakaNangkaL saNdE surar thaNdi mun^thu vithyAtharar van^thu pORRum arththa sAma vELai thanilE makizum kOpAlakirush Nanathu thikkum n^adEsarE. [in^thap] pAdal thalaippu
<>o
 • ithu n^alla...
  • irAkam : thanyAsi thALam : Athi Sakamapan^iS - Sn^ithapamakariSa
  • pallavi
  • ithu n^alla sa_ayamaiyA raxa¢kka - ithu n^alla samayamaiyA
  • anupallavi
  • ithu n^alla samayamaiyA raxa¢ththALum IsA makEsA n^adEsA sapEsA
  • saraNam
  • pAlakirushNan pORRum pAthangkaLaik kAddis sIlamuLLa mukthi sErvathaRkAka [ithu n^alla] pAdal thalaippu
<>o
 • sithamparam pOkAmal...
  • irAkam : senjsuruddi thALam : Athi
  • pallavi
  • sithamparam pOkAmal iruppEnO n^An jenmaththai vINAkkik keduppEnO n^An
  • saraNam
  • pakthiyum manamum porun^thina thangkE saththiyam sonnEn sadalamum ingkE Asaiyum n^Esamum Anan^tham angkE pEsalum pAsamum pithaRRalum ingkE. pAdal thalaippu
<>o
 • thoNdaraik kANkilamE...
  • irAkam : sahAnA thALam : Athi SarikamapamathAn^iS - Sn^iSathapama kAmarikariSa
  • pallavi
  • thoNdaraik kANkilamE thillaiyil van^tha
  • anupallavi
  • aNda sarAsara mengkum padiya Lan^thu manRu LAdiya mannavark kadimaith
  • saraNam 4
  • pAlakirushNan paNin^thEththiya pAthan kOlas silampaNiyung kuNdalan^Athan [thoNdarai] pAdal thalaippu
<>o
 • pEyANdi thanaik...
  • irAkam : sArangkA thALam : kaNdasApu SariSapamapathan^iS - Sn^ithapamarikamariSa - (ma=suththamathyamam)
  • pallavi
  • pEyANdi thanaik kaNdu n^I yENdi maiyal koNdAy peNkaLukka zakA mOdi
  • anupallavi
  • mAyANdi suda laiyil vAzvANdi kALiyudan vAthAdis sUthAdi vazakkAdith thirivANdi
  • saraNam
  • sun^thararkkuth thUthu n^adan^thavan ivan thANdi thumpuru n^Arathar pAddaik kEddANdi san^thOsham van^thAl unnaith thazuva varuvANdi samayam van^thAl oru kAlaiththUkku vANdi. pAdal thalaippu
<>o
 • pOthum pOthu...
  • irAkam : kamalAmanOhari thALam : Athi Sakamapan^iS - Sn^ithapamakaSa
  • saraNam
  • pOthum pOthu mayyA eduththa janmam
  • anupallavi
  • mAthava munivarkaL van^thirukkum thillai vanaththilanu thinamum vaLaru mampalavA
  • saraNam 5
  • aNNal kOpA lakirushNan paNiyun^thiru ampala mEvum pon nampala vANA [pOthu] pAdal thalaippu
<>o
 • manathu adangkuvathAl...
  • irAkam : kauLi pan^thu thALam : Athi SarimA pan^IS - Sn^ithapamapathamAkariSa - (ma=prathimathyamam)
  • pallavi
  • manathu adangkuvathAl muththi mArkkam peRalAkum
  • anupallavi
  • ana n^adai yAzumai pAkan thirussiR Rampala vANan pAthAra vin^thangkaLil
  • saraNam
  • engkaL kOpA lakirushNan patham pAdi iyama n^iyama vAsanai kaLiR kUdip pongkum samAthi porun^thidath thEdip pOvathumillai irun^thathu vAdi pAdal thalaippu
<>o
 • mOsam van^thathE...
  • irAkam : ApOki thALam : Athi SarikamathaS - SthamakariSa
  • pallavi
  • mOsam van^thathE sAmi in^tha
  • anupallavi
  • thEsam pukaz thillais siRsapaiyaik kaNdu sin^thanaiyallal thIras sivanE yenRirAmal
  • saraNam
  • thAsan pAlakirushNan thAzn^thu pORRum n^ada rAjamUrththi yenRu n^ampinEnE pAvi thEsam engkum poruL thEdiya lain^thEnE Asaivalai yAlE azin^thu n^on^thEnE. pAdal thalaippu
<>o
 • thirun^ALaip pOvAn...
  • irAkam : kamAsu thALam : Athi
  • pallavi
  • thirun^ALaip pOvAn sariththiram thEninum pAlinum iniyathu kaNdIr
  • anupallavi
  • siththamu rukiya sivayOkikaLukku arththamithu venRE anuthinam paNin^thidum [thirun^ALai]
  • saraNam
  • mEthini pukazum AthanUr viLangkum mAthavam purin^thE sAthanai perukiya [thirun^ALai]
  • anupallavi pOl
  • pEtham ilAthavan vEthap poruLai virain^(thu) Othum karuNaikuru n^Athanaip paNin^thidum [thirun^ALai] . . . . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • pazanama rungkaNaiyum...
  • irAkam : senjsuruddi thALam : Athi
  • n^oNdissin^thu
  • (upamanyu munivar solvathu) pazanama rungkaNaiyum pulaip pAdiyathu kUrai vIduthanil suraiyO padarn^thirukkum athais suRRilum n^AykaL kuraiththirukkum . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • sivanE theyvam...
  • (n^an^thanAr periyOrkaLudaiya ozukkaththais solvathum athaRku avar sAthiyinarin vidaiyum) irAkam : suththasAvEri thALam : -
  • irusol alangkAram
  • (uththarap pirathiyuththara tharu) sivanE theyvam sithamparamE kailAsam thavamE perumai thAnsampira thAyam sEriyE sorkkam EriyE kailAsam mAriyE theyvam mathasampira thAyam pAdal thalaippu
<>o
 • sen^thAmarai malar...
  • irAkam : yathukula kAmpOthi thALam : thisralaku sen^thAmarai malar sUmOdai mEdai seRin^tha mAtharkaLAddam seRin^tha vELUr en^thai pirAn pidEkakO rOsanai san^thozin^ thArmana vAddam . . . . . . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • singkAra mAna...
  • irAkam : pUrikalyANi thALam : thisralaku singkAra mAnapaLLu pAdinAr angkang kuLirn^thu koNdAdinAr pAdal thalaippu
<>o
 • thalamvan^thu...
  • irAkam : kEthAram thALam : kaNdalaku
  • savAyi
  • thalamvan^thu vIthivalam van^thu kaNkaL salamvan^thu sOrum palamvan^tha thengkaL kulamsuththa mAssu manamven^thu pOssu thalamkaNdaËm enRu n^ilamkoNdu n^inRAr. pAdal thalaippu
<>o
 • sivalOka n^Athan...
  • irAkam : kEthAram thALam : kaNdalaku
  • savAyi
  • sivalOka n^Athan thirus san^n^ithAnam malaiyAki n^an^thi maRaiththidu thingkE palakAlam seytha pAzvinai kuvin^thu malaiyAki ippadi maRaiththathO venRAr. pAdal thalaippu
<>o
 • oru n^ALum...
  • (thiruppunkUr Isan n^an^thiyaip pArththus solvathu) irAkam : sangkarAparaNam thALam : kaNdalaku
  • thukkadA
  • oru n^ALum vArAtha pakthan thirun^ALaip pOvAr ennum siththan ulakengkum pirasiththam kaNdu n^I othungkAmal irun^thathu unpEril kuRRam. pAdal thalaippu
<>o
 • kuthiththAr ekkaliththAr...
  • (thiruppunkUr Isanai tharisiththa n^an^thanArin n^ilai) irAkam : mAyAmALavakauLai thALam illAmal pAduvathu
  • kadukkA
  • kuthiththAr ekkaliththAr uLLam kaLiththAr paLLu padiththAr kaNNIrvadiththAr paRkaLaikkadiththAr orutharam thudiththAr irutharam n^adiththAr ippadi tharisanam seythAr n^an^thanAr thari sanam sey thArE. pAdal thalaippu
<>o
 • thadAkam onRu...
  • (n^an^thanArukkAka vin^Ayakar kuLam veddiyathu) irAkam : mOkanam thALam : Athi
  • pallavi
  • thadAkam onRuNdAk kinAr kaNan^Ayakar
  • anupallavi
  • sadAma kudatharan sAmpavi yudanvara sakalamu nivarmanath thAmaraiyu malara kadAdsa mAkakukan kaNapathi yudanmanna kAthale varun^thunna pOthavEyu sithamenna
  • saraNam
  • kan^thamulAviya thAmaraippUththuk kathikkami kuththidumsEka kaNdava rAluLu vaikkaNamangku kuthikka sun^tharami kun^thapaRa vaikaL muzuthilumsUza sOma sUriyarkaL sukamudan van^thuthAza vin^thai yudanEpala vELviyan^ thaNarseyya viLangku sangkinamuyya kaLangkamil lAmaRRuyya. . . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • n^ALaip pOkAmal...
  • <="" h4="">thALam : sApu n^ALaip pOkAmal iruppEnO in^tha n^ARRa n^arampai innum sumappEnO n^An [n^ALai] . . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • kANAmal irukka...
  • irAkam : sakravAkam thALam : misram
  • Anan^thak kaLippu
  • pallavi
  • kANAmal irukka lAkAthu pAzum kaddaikka daiththERa vENdiyi run^thAl [kANAmal]
  • saraNam
  • . . . . . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • thillaiyampala...
  • irAkam : sangkarAparaNam thALam : misram
  • irusol alangkAram
  • (uraththa kuralil) thillaiyampala menRu sollas sonnAr (thAzn^tha kuralil) kaLLap pEssenRu meLLas sonnAr . . . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • vArungkaL vArungkaL...
  • irAkam : n^IlAmpari thALam : jampai
  • pallavi
  • vArungkaL vArungkaL sonnE n^IngkaL vAyAdA thOdi varuvIren munnE
  • saraNam
  • ashdamA siththikaLaip peRalAm thillaiyil Anan^thath thANdavan kOvilaik kaNdu ishdamudan vIthi valam van^thu Isan iNaiyAdi thozu thArkku inip piRap pil lai. pAdal thalaippu
<>o
 • sithampara tharisanam...
  • irAkam : yamunAkalyANi thALam : Athi
  • thaNdakam
  • sithampara tharisanam kANAvidil in^tha senma sApalya mAmO senana maraNa samusAram perukavE seytha vinaikaL pOmO. pAdal thalaippu
<>o
 • mIsai n^araiththup...
  • irAkam : n^Athan^Amakiriyai thALam : Ekam mIsai n^araiththup pOssE kizavA Asai n^araikka lAssO pAsam varuka lAssE kizavA pAvam vilakip pOssO. pAdal thalaippu
<>o
 • ellaip pidAriyE...
  • (tham sAthiyinarukkum n^an^thanArukkum vAkkuvAtham) irAkam : n^IlAmpari thALam : --
  • irusol alangkAram
  • (thALaminRip pAduvathu) ellaip pidAriyE ethirethirAka van^themathu kollaiyuL AvalAy koLLadi sollinu madangkAtha sOthi paramAnan^thath thillai n^Ayakarai thEvar aRiyArO. pAdal thalaippu
<>o
 • thirun^ALaip pOvArin^tha...
  • irAkam : n^Athan^Amakriyai thALam : Athi thirun^ALaip pOvArin^tha sErikkum Urukkum yArukkum periyavan thirun^ALaip pOvAr oruthara mAkilum siva sithamparamenRu uraiththidIr enRil uNmai kURiya [thirun^ALai]pAdal thalaippu
<>o
 • thaththip pulipOlE...
  • (n^an^thanAr maRRavarkaLaip pArththu sivan^Amaththais sollumpadi solvathu) irAkam : mOkanam thALam : thisralaku thaththip pulipOlE thANdik kuthippAr muththamidu vathupOla mukaththaik kadippAr . . . . . . . . .pAdal thalaippu
<>o
 • arakara sivasiva...
  • irAkam : n^Athan^Amakriyai / mOkanam thALam : Ekam / thisralaku arakara sivasiva ampalavANA thillaiyam palathEsika n^AthA puramUnReriththa ponnam palanE kariyuri pOrththa karuNA karanE anuthinam manRuL Adiya pAthA pizaippoRuth thALum puNNiyam thAthA pAdal thalaippu
<>o
 • sEthisolla van^thOm...
  • irAkam : sangkarAparaNam thALam : Ekam
  • pallavi
  • sEthi solla van^thOm n^an^thanAr
  • saraNam
  • Eraippidiththus saRRE uzuvAn manath thEngkith thaLLAdiyE vizuvAn engkaL sEriyaip pArththE azuvAn siva sithampara enRE thozuvAn aiyE (anupallaviyaip perumpAlum pAduvathillai) pAdal thalaippu
<>o
 • n^an^tha nArum van^thAr...
  • irAkam : sangkarAparaNam thALam : Athi
  • thukkadA
  • (viraivAkap pAduvathu) n^an^tha nArum van^thAr veku son^thamAna thangkaL aiyaraik kANa [n^an^tha] angkamu zuthilum n^IRupU siyE arakara sivasiva enRupE siyE sangkai yArun^thiruk kaikaLaivI siyE sAmi sAmienRu thannai EsiyE. [n^an^tha] pAdal thalaippu
<>o
 • Adiya pAthaththaik...
  • irAkam : suruddi thALam : Athi
  • pallavi
  • Adiya pAthaththaik k_NArE piRan^ thAnan^tham pUNA rE
  • anupallavi
  • n^Adum thaipU raNa pUsaththi lEthillai n^AyakanAr kuru vAraththi lEmanRul
  • saraNam
  • sENumsa daippunal pUmiyil sodda sEviththu n^Arathar pAdiyE kidda kONang kizin^thaNda kOLamum mudda kOpAla kirushNanum maththaLam kodda [Adiya] pAdal thalaippu
<>o
 • thillais sithamparaththai...
  • irAkam : Arapi thALam : Athi (viraivAkap pAduvathu)
  • pallavi
  • thillais sithamparaththai oruthara mAkilum tharisiththu vAvenRuth thAramthArum aiyE
  • anupallavi
  • thillais sithamparaththaik kaNdAl piRavippiNi illaienRu periyOr sollakkEd dirukkiREn . . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • Asai n^EsarAkum...
  • irAkam : mAnjsi thALam : sApu
  • pallavi
  • Asai n^EsarAkum thOzarE kELungkaL
  • anupallavi
  • pEsum theyvangkaL uNdO Isan allAl n^amakku
  • saraNam
  • Ayan mAyan anRu adi mudi kANAtha n^Eyan azalu ruvAy n^inRa n^inmalan allal . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • mAngkuyil kUviya...
  • (thillaith thala varNanai) irAkam : sangkarAparaNam thALam : Ekam mAngkuyil kUviya sOlaikaLum vAvi kUpa thadAkangkaLum thUngkathir maNdala meththaiyum sorNa sapEsan thusamaramum . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • n^an^thanArE unRan...
  • (n^an^thanAraip pArththu an^thaNar solvathu) irAkam : pEkadA thALam : sApu
  • pallavi
  • n^an^thanArE unRan perumai inRukaNdEn n^An en vinaiyai viNdEn
  • anupallavi
  • vin^thaiyaik kuRiyAmal vizalann^An aRiyAmal vImpukkuk kassukkaddi vIsinEn ennaiyALum [n^an^thA]
  • saraNam
  • aRiyAma naththilailE EthOpEsi un^than arumaiyaith theLiyAmal pOnEnE meththa . . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • Ezaip pArppAn...
  • (an^thaNar n^an^thanAraip pArththus solvathum, n^an^thanArathu vidaiyum) irAkam : yathukulakAmpOthi thALam : Athi
  • thaNdakam
  • Ezaip pArppAn seythidum pizaiyai ERRuth koL LAthE n^An inama RiyAthavan pinpuththik kAran enpa thuvum poy yO pAdal thalaippu
<>o
 • sithamparam pOyn^I...
  • (n^an^thanAraip pArththu an^thaNar solvathu) irAkam : sAmA thALam : Athi
  • pallavi
  • sithamparam pOyn^I vArumaiyA n^An seythathellAm apasAramaiyA
  • anupallavi
  • sithamparam pOvIr pathampeRum vIrvERE sin^thanai vENdAm n^an^thanai inimEl [sithamparam] . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • sithampara tharisanam...
  • irAkam : mOkanam thALam : -
  • Oradiyil iraNdu vArththai
  • sithampara tharisanam kidaikkumO kidaikkum . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • mukthi aLikkum...
  • irAkam : n^avarOsu thALam : sApu mukthi aLikkum thirumUlaththAraik kaNdu pakthi paNNAthavan pAmaran allavO pArukkus sumaiyAssu avan irun^thum Arukku suka mAssu . . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • kanaka sapEsan...
  • irAkam : kamAsu thALam : rUpakam
  • pallavi
  • kanaka sapEsan sEvadi n^An kaNda thillai thillai kanaka
  • anupallavi
  • kanaka sapAthiyai kaNdapEraik kaNdAl pOthum sananamaraNa mOkam thIrn^thu sivanais sEravENum
  • soRkaddu
  • thakaNaka jamtharin^amthari thOmthOm tharikidathA thathimitha thidajaNukida thaka thathikiNa thOm enRAdiya [kanaka]
  • saraNam
  • allumpakalum in^thavIshaya Anan^thaththilE mUzki aRivukedda mAdathupOl Anathum poyyO palluyirilum n^iRain^tha paranais sivanjAnikaLE pArththa thillai kEdda thillaiyO pAla kirushNan pAdum kavi mAnidasAthiyil piRan^thu mangka_yarmOkathil vIzn^thu thAnam thavangkaLizan^thu thannara sAkaththirin^thu [kanaka] pAdal thalaippu
<>o
 • vArAmal iruppArO...
  • irAkam : suruddi thALam : Athi
  • pallavi
  • vArAmal iruppArO orukkAl varu vArO aRiyEn
  • anupallavi
  • pArAmal iruppEnO pathanjsali munikkuppon pAthamkoduththa paramEsuvaran n^An enRu [vArAmal] . . . . . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • innum varakkANEnE...
  • irAkam : parasu thALam : Athi
  • pallavi
  • innum varakkANEnE ennaseykuvEn avar
  • saraNam
  • innam varakkANEn thillaip ponnampalavANan paNNain^ad dennaiyangkE vAvenRu sonnavar maRan^thArE. . . . . . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • viruthA sanmamAssE...
  • irAkam : tharpAr thALam : Athi (viraivAyp pAduvathu)
  • pallavi
  • viruthA sanmamAssE van^thum
  • anupallavi
  • sathA kAlamum aiyan san^n^ithAnaththil irun^thu n^ithA nam peRAmal
  • saraNam
  • mukthi yaLiththidum mUrththiyai kaNdu pakthiyaip paNNi palanadai yAmal pAdal thalaippu
<>o
 • san^n^ithi varalAmO...
  • irAkam : sangkarAparaNam thALam : Ekam
  • thaNdakam
  • pallavi
  • san^n^ithi varalAmO sAmi tharisanam tharalAmO
  • saraNam
  • illaRa vAzvAm panimUdi irun^thE nanRO mikavAdi allum pakalum koNdAdi adiyEn kanaka sapain^Adi. pAdal thalaippu
<>o
 • kanavO n^inaivO...
  • (n^an^thanAr thAm kaNda kanavaik kURuvathu) irAkam : kamAsu thALam : sApu
  • pallavi
  • kanavO n^inaivO kaNdathum vINO
  • anupallavi
  • manathilu Ruthi koLLa vazi yonRum kANEn [kanavO]
  • saraNam
  • n^iththirai thanil oru siththan uruvAy van^thu muththi tharuvEn enRu n^an^thip pEsina thuNdu [kanavO] pAdal thalaippu
<>o
 • ampala vANanai...
  • irAkam : Akiri thALam : misrasApu ampala vANanai then puliyUrAnai n^am paNin^thEnO arssanai seythu kumpiddi run^thEnO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • kaLai yedAmal...
  • irAkam : n^adapairavi thALam : rUpakam kaLai yedAmal salam vidAmal kathir oru muzam kANumAm kaLikkuthu payir irukkuthu athu kadduk kaddAkath thONu mAm . . . . . . . . . . . . . . pAdal thalaippu
<>o
 • thirun^ALaip pOvArukku...
  • irAkam : asAvEri thALam : Athi
  • pallavi
  • thirun^ALaip pOvArukku jaya mangkaLam thillai mUvAyira varkku supamangkaLam [thirun^ALai]
  • anupallavi
  • irudikaL ithuvari tharithathi sayamena irukara mudimisai maruvaththu thiseykana paravum umparsam piramangkaL thuthiththidum paramanA dumam palaththil kathiththidum. [thirun^ALai] pAdal thalaippu
<>o
 • aRivudaiyOr paNin^thEththum...
  • rAkam: sakravAkam thALam: jampai
  • pallavi
  • aRivudaiyOr paNin^thEththum thillai ampala vANanE enai ALAy (aRivudaiyOr)
  • anupallavi
  • maRai mudiyum thEdi aRiyA muthalE mANikkavAsakar vAzththu-kaNNuthalE (aRivudaiyOr)
  • saraNam
  • kanavilum n^inaivilum vishayAthi samsAra kadalil azun^thinEn karai ERa vazi kANEn manamirangki aruL seythida vENum mAyan kOpAlakrushNan vaNangkum malar pAthanE unai maRan^thidappOmO unnadiyArkaLin uNmaiyai innamum uNarAmaR-kedalAmO manaivi makkaL thana thAnyamenRin^tha mAyavalaikkuL sikki mayangkinEn thayangkinEn (aRivudaiyOr) pAdal thalaippu
<>o
 • ANdik kadimaikAran...
  • rAkam : senjsuruddi thALam : rUpakam
  • pallavi
  • ANdik kadimai_Aran allavE - yAn ANdik kadimaikAran allavE (ANdai)
  • anupallavi
  • mUnRu lOkamum padaiththaLiththidum ANdavar koththadimaikkAran (ANdai)
  • saraNam
  • Asaik kayiRRinil Adi varum pasu pAsam aRuththavark kadimaikkAran (ANdai) thillai veLikalan thellai kaNdERith thERith theLipavark kadimaikkAran (ANdai) sIthap piRaiyaNin^ thampalath thAdiya pAtham paNipavark kadimaikkAran (ANdai) pAdal thalaippu
<>o
 • Arukkup ponnampalavan...
  • rAkam : pairavi thALam : Athi
  • pallavi
  • Arukkup ponnam palavan kirupai yirukkuthO avanE periyavanAm (Arukkup)
  • anupallavi
  • pArukkuL vIdukaL mAduka LAdukaL paNamirun^thAlavan periyavanAvanO (Arukkup)
  • saraNam
  • vEthapurANangka LOthinathAlenna vElaisUz paNaimAtha rAlenna kAriyam sAthanaiyAkava rAthorun^ALum maNNAsai peNNAsai ponnAsai pollAthu (Arukkup) pANanmathangkaLa dangkavEseytha kOpAlakirushNan thinan^ thozumponnampala vANanenRAthara vAyvirumpAthavan vAnavarAkilun^ thAnavansinnavan (Arukkup) pAdal thalaippu 30a
<>o
 • irakkam varAmalpOnathenna...
  • rAkam: pehAk thALam: rUpakam
  • pallavi
  • irakkam varAmal pOnathenna kAraNam En svAmi
  • anupallavi
  • karuNai kadal unRanaik-kAthiR-kEddu n^ampi van^thEn
  • saraNam
  • Alamarun^thi aNdaruyirai Athariththa unathu kIrththi pAlakrushNan pAdith-thinamum paNin^thidum n^adarAja mUrththi pAdal thalaippu
<>o
 • eppO tholaiyumin^thath...
  • rAkam : keLarimanOkari thALam : sApu
  • pallavi
  • eppO tholaiyumin^thath thunpam - sakathIsan karuNaiyirun^thAlallO inpam (eppO)
  • anupallavi
  • karppavAsam thukkam AnAlum kEdu keLarimanOkaranaith thinam n^Adu (eppO)
  • saraNam
  • Asaiyudanalai yAtha idangkaLuNdO anavarathamum sukalEsamithil theriyAmalpOnathanRO kOpAlakirushNan thAsan thozum n^adarAsamUrththiyaip pUsaikaL seyyAmaRpOnathu pAsamaRa vaziyillai panjsakOsangkaLai n^AnenRu n^ampinathu (eppO) pAdal thalaippu
<>o
 • en^n^Eramum un^than...
  • rAkam : thEvakAn^thAri thALam : Athi
  • pallavi
  • en^n^Eramum un^than san^n^ithiyilEn^A- nirukka vENumaiyA (en^n^Eramum)
  • anupallavi
  • thennanjsOlai thazaikkum thenpuliyUr ponnampalaththarasE yennarasE (en^n^Eramum..)
  • saraNam 1
  • thisaiyengkinumpuka zunjsivakangkaiyum thEvasapaiyunjsiva kAmi tharisanamum pasiyedA thupArththa pErkkuk kalakkangkaL paRan^thida makizn^thunnaip pAdikkoNdu (en^n^Eramum..)
  • saraNam 2
  • panjsAdsarappadi yungkodikkampamum kOvilazakum ari thAnarakasiyamum anjsalkURum vIra maNikaLOsaiyum an^thakkaraNa mayakkan^ thIrn^thu pAdikkoNdu (en^n^Eramum..)
  • saraNam 3
  • sIlamaruvun^theru vun^thirukkUddamum thEvarulakilkidai yAthavasiyamum pAlakirushNanpaNiyum pAtham pavamenum payangkaL thIrn^thu malarkaL thUvith thozuthukoNdu (en^n^Eramum..) pAdal thalaippu
<>o
 • EthO theriyAmal...
  • rAkam : amIr kalyANi thALam : rUpakam
  • pallavi
  • EthO theriyAmal pOssuthE - en seyvEn (EthO)
  • anupallavi
  • Athi parAthparamAkiya thillai ponnampalavarai vIthithOrum paNin^thu mika makizn^thu n^alam peRa (EthO)
  • saraNam
  • iravum pakalum palavitha idar seyyum aimporiyAl aravin vAy siRu thErai pOl an^thO manam n^on^thEn parivudan kOpAlakirushNan pAdi vaNangkum kunjsitha thiruvadiyai therisanam seythu theLin^thu manam urukida (EthO) pAdal thalaippu
<>o
 • kaddai kadaiththERa...
  • rAkam : karakarapriyA thALam : sApu
  • pallavi
  • kaddai kadaiththERavENumE (kaddai)
  • anupallavi
  • kanakasapApathi n^adanangkaNdu kaLikkavan^tha n^an^than (kaddai) kaddaikadaith thERaddumO sanmam keddathallavO iddamaRiyEn (kaddai) muththiyaLikkum paththiyilEyen siRRampalavan siththamaRiyEnE (kaddai) pAdal thalaippu
<>o
 • kanakasapApathikku n^amaSkAram...
  • rAkam : adANA thALam : Athi
  • pallavi
  • kanaka sapApathikku n^amaSkAram paNNadi peNNE (kanaka)
  • anupallavi
  • sanaka mahAmunivar thozum san^n^ithiyadi peNNE (kanaka)
  • saraNam
  • vIthi valam van^thu mElai kOpura vAsal n^uzain^thu kAthaludan sivakAmi kaLikkum maNdapam van^thu mAthavan kOpAlakirushNan vaNangkum ampalam adain^thu n^AthanE unathadaikkalam ena n^adai mikizn^thu thalai kunin^thu (kanaka) pAdal thalaippu
<>o
 • kAraNam kEdduvAdi...
  • rAkam: pUrvi kalyANi thALam :
  • pallavi
  • kAraNam kEddu vAdi (saki) kAthalan sithmpara n^Athan innum varAtha (kAraNam)
  • anupallavi
  • pUraNa thayavuLLa ponnampala thurai en porumaiyai sOthikka maRaimukamAnatha (kAraNam)
  • saraNam
  • kallAlum villAlum kaddi adiththEnO kaNNappan seytharu-kanavinil thIthEnO sellAmanaikku thUthu senRu vA enREnO seyyAtha kAriyam seyya munninREnO (kAraNam) pAdal thalaippu
<>o
 • sapApathikku vERu theyvam...
  • rAkam: ApOki thALam: Athi
  • pallavi
  • sapApathikku vERu theyvam samAnamAkumA [thillai sapApathikku]
  • anupallavi
  • kirupAnithi ivaraippOla kidaikkumO in^tha tharaNi thanilE [sapApathikku]
  • saraNam
  • oru tharam siva sithamparam enRu sonnAl pOthumE parakathikku vERu puNNiyam paNNa vENdumO Ariyar pulayar mUvar pAtham adain^thAr enRu purANam aRin^thu solla kEddaËm kOpAlakrushNan pAdum thillai [sapApathikku] pAdal thalaippu
<>o
 • sampO kangkAtharA...
  • rAkam : apurUpam thALam : Athi
  • pallavi
  • sampO kangkAtharA san^thirasEkara ara (sampO)
  • anupallavi
  • ampalavANarE Athirai n^ALarE adaikalamenRu n^ampi van^thEn Atharippathu un pAram sonnEn (sampO)
  • saraNam
  • thAyum than^thaiyum n^I unnaith thavira vERE oruvarum illai mAyan kOpAla kirushNan paNiyum malaradi paNin^thEn piRaviyaith thIrum (sampO) pAdal thalaippu
<>o
 • sithamparam araharA...
  • rAkam : piyAkadai thALam : Athi
  • pallavi
  • sithamparam araharA venRorutharam sonnAl siva patham kidaikkum - thillai (sithamparam)
  • anupallavi
  • patham peRa vENum enRArkku ithuvanRi illai maRRethuvum thollai - thillai (sithamparam)
  • saraNam
  • n^alluNarvAkiya vEthiyar Othiya n^AlmaRaikaLum thuthi n^avizn^thidum man^thiram thillai mUvAyiram pEr kANum pUsaikaL seythapin yAvarum pUjikkum man^thiram (sithamparam) pAdal thalaippu
<>o
 • sithamparam pOvEn n^ALai...
  • rAkam : pehAk thALam : Athi
  • pallavi
  • sithamparam pOvEn n^ALais - sithamparam pOvEn n^An (sithamparam)
  • anupallavi
  • sithamparam pOvEn thErith theLivEn pAr pukaz thillaip pathangkaLaip pAdi (sithamparam)
  • saraNam
  • oru tharam sonnAl ulakangkaL uyyum iruvinaip payan illai ennALum (sithamparam) pAthi rAththiriyil pan maRai Othi vEthiyar pORRi viLangkiya thillais (sithamparam) pAdal thalaippu
<>o
 • sin^thanai seythu...
  • rAkam : senjsuruddi thALam : Athi
  • pallavi
  • sin^thanai seythu koNdirun^thAl ungkaLukku en^thavithamung karaiyERalAm siva (sin^thanai)
  • saraNam
  • an^thaNa munivarum in^thirar amararum van^thu paNiyumavar vin^thai poRpAthaththai (sin^thanai) kAmanai yeriththavan kAlanai uthaiththavan sOmanaith thariththavan thAmaraip pAthaththai (sin^thanai) thampuruvaNin^thidum thumpuru n^Aratharum paNin^thidum ponnampalavANanai (sin^thanai) vempiya thumpik karuLiya pAlakirushNan paNiyum thiruvampalan^Athanai (sin^thanai) pAdal thalaippu
<>o
 • sivalOkan^Athanaik kaNdu...
  • rAkam : senjsuruddi / mAyamALavakeLaLa thALam : rUpakam
  • pallavi
  • sivalOka n^AthanaikkaNdu sEviththiduvOm vArIr
  • anupallavi
  • pavapayangkaLaip pOkki avar parama pathaththaik koduppA ran^tha (siva)
  • saraNam
  • aRpasukaththai n^inain^thOm aranthiruvadi maRan^thOm kaRpithamAna prapanjsamithaik kAnal salampOlE yeNNi (siva) Asaikkadalil vizun^thOmathAl aRivukkaRivai yizan^thOm pAsamakalum vazippadAmal parithavikkum pAviyAnOm (siva) mAnidasanmang koduththAr thannai vaNangkakkarangka LaLiththAr thEnumpAlum pOlE senRu thEradiyil n^inRukoNdu (siva) pAdal thalaippu
<>o
 • tharisanam seythArE...
  • rAkam : kalyANi thALam : ada
  • pallavi
  • tharisanam seythArE - n^an^thanAr - tharisanam seythArE (tharisanam)
  • anupallavi
  • tharisanam seythAr thEnmazai sorin^thu varisaiyudan avar vAzi vAziyenRu (tharisanam)
  • saraNam
  • kuthiththuk kuthiththuk kaiyaik kumpidu pOdduth thuthiththuth thuthiththuth than thunpangkaL thIra (tharisanam) pORRi pORRi enRu ponnadi vaNangkip pArththup pArththup paramAnan^tham koNdu (tharisanam) assam maRan^thavar aRivil uNarn^thavar issai izan^thavar EkAkra siththarAy (tharisanam) pAdal thalaippu
<>o
 • thiruvadi saraNam...
  • rAkam: kAmpOji thALam: Athi
  • pallavi
  • thiruvadi saraNam enRingku n^An n^ampi van^thEn thEvAthi thEva n^in (thiruvadi)
  • anupallavi
  • maRupadiyum karuvadaiyum kuziyil thaLLi varuththappaduththa vENdAm ponnampalavA n^in (thiruvadi)
  • saraNam
  • eduththa jananam kaNakkedukkath tholaiyAthu- irangki makizn^thu thEvarIr vENumenRu koduththa mAnida janmam vINAki pOkuthen kuRai thIrththa pAdumillaiyE aduththu van^tha ennai thaLLalAkAthu ara-harAvenru sonnAlum pOthAthO thaduththu van^tharuLa samayam kOpAlakrushNan san^thatham paNin^thu pukazn^thu pORRum (thiruvadi) pAdal thalaippu
<>o
 • thillai sithamparam...
  • rAkam : yamunA kalyANi or sArangkA thALam : sApu
  • pallavi
  • thillai sithamparam enRe n^IngkaL oru tharam sonnAl parakathi yuNdu uNdu (thillai)
  • anupallavi
  • n^alla suruthi mudi kaNdu - sapA n^Athan thiruththALai sin^thanaiyil koNdu (thillai)
  • saraNam
  • vErillAmal oru virudsam onRirukku viLaiyum vinaikaL ellAm seyyun^thirukku pErillAmal njAnath thIkoNdu karukku pErinpa vANaraip pisakAmalE n^erukku (thillai) thEsam pukazum thillai kOvilai vaLain^thu thiththikkum siva panjsAdsaram purin^thu AsaiyudanE arththasAmaththil irun^thu angkum puLakithamAy adikkadiyE paNin^thu (thillai) mAyan kOpAla kirushNan thinam thEdi van^thu sen^thAmarai malaradiyE n^Adith thAyai pirin^tha iLang kanRupOl kUdith thALam pOdduk koNdAdi (thillai) pAdal thalaippu
<>o
 • thillaith thalamenRu...
  • rAkam : pUrikalyANi / sAmA thALam : Athi
  • pallavi
  • thillaith thalamenRu sollath thodangkinAl illaip piRavip piNiyum pAvamum (thillai)
  • anupallavi
  • sollath thakumithuvE sivalOkam eLLaththanaiyaRanj seyyil amOkam (thillai)
  • saraNam
  • AkamavEtha purANangkaL sAththiram arun^thavam purivArkkaruLiya pAththiram AlayamAyirath theddinil n^Eththiram Anan^thath thANdavamAdiya sEththiram (thillai) kaNaththilAdu maNimAvAthiya siththiyum kakanaththilamarum viNNAdarkaL veRRiyum iNaiyillAtha kurusAththira pakthiyum ikaththil thAnEvarum sivapatha mukthiyum (thillai) parama rakasiya monRu pArkkalAm _AlakirushNan kavipAdik kEdkalAm karumavinai kaLadangkAmaR pOkkalAm kasadarkadku mukthiyuN dAkkalAm (thillai) pAdal thalaippu
<>o
 • n^adanam AdinAr...
  • rAkam: vasan^thA thALam: ada
  • pallavi
  • n^adanam AdinAr veku n^AkarIkamAkavE kanaka sapaiyil Anan^tha
  • anupallavi
  • vadakayilaiyil munnAl mAmunikkaruL seythapadi thavaRAmal thillaippathiyil van^thu thai mAthaththil kuru pUsaththil pakal n^Eraththil (n^adanam)
  • solkaddu svaram
  • thAm thakida thakajam thakaNam tharikum tharithIm thimitha thakajam thakiNam thatha nI sa ri sa ri sA sA ri sa thA sa ni tha tha ri sa sA tha ni sA sa sa sa rI sa rI ri rI ri rI sa ni tha sa sa sa ri sa sa ri sa sa sa ni sa ri sa ri sa sa sA sa ri sa ni thA thA tha ni tha tha mA tha ma ka ri sa
  • saraNam
  • ashdathisaiyil kidukidenRu sEshanthalai n^adungkaaNdam athira kangkai thuLi sithaRa ponnAdavan koNdAda ishdamudanE kOpAlakrushNan pAda sadaiyAda aravu padamAda athilE n^adamAda thomthOmenRu pathavikaL than^thOmenRu (n^adanam) pAdal thalaippu
<>o
 • n^an^than sariththiram...
  • rAkam : sangkarAparaNam thALam : Athi
  • pallavi
  • n^an^than sariththiram Anan^tham - AnAlum aththi yan^tham pakthirasa kan^thanj - solalas solla (n^an^than)
  • anupallavi
  • n^an^than sariththiramveku an^tham - sivanArukkus son^tham tholaiyum pavapan^tham - kEddapErukku (n^an^than)
  • saraNam
  • Ethu ivanaippOlE sAthu pUmiyiliruk kAthu arithu iru kAthu - padaiththapErkku (n^an^than) vAdi manathiLakip pAdi - arakarAvenRu Adi kanakasapai n^Adis - sEruvEnenRa (n^an^than) aNdar koNdAdunj sOza maNdalan^ thanais sUzn^thu koNda mERkAn^Addil viNda - AthanUrilvAz (n^an^than) pAdal thalaippu
<>o
 • n^amakkini payamEthu...
  • rAkam : keLaLipan^thu thALam : Athi
  • pallavi
  • n^amakkini payamEthu - thillai - n^adarAsanirukkum pOthu
  • anupallavi
  • mArkkaNdarukkAka maRaliyai uthaiththidda mAn mazu vEn^thum makAthEvanirukka (n^amakkini)
  • saraNam
  • immai maRumai muthal yAvukkum paramAna sinmayAnan^tha rUpas sivaperumAnirukka (n^amakkini) ariyayanamararum AlangkaNdanjsamun parivudanE kAththa parama sivanirukka (n^amakkini) thiruvikkiramanAy varum thiNmAyan mamathaiyai virivukangkALanAki vilakkum paranirukka (n^amakkini) AthisEdanumAlum alarOn ilakkumiyum kAthalAy thavanjseyyak kaLiththa paranirukka (n^amakkini) iraNiyanAl veRi koNda n^arasimmanai tharaNiyil radsiththa sangkaranirukkavE (n^amakkini) pAdal thalaippu
<>o
 • n^IsanAy piRan^thAlum...
  • rAkam : yathukula kAmpOthi thALam : sApu
  • pallavi
  • n^IsanAy piRan^thAlum pOthum - aiyA n^IsanAy piRan^thAlum pOthum (n^IsanAy)
  • anupallavi
  • Asaiyudan ampalavan adiyil irun^thEththum (n^IsanAy)
  • saraNam
  • kOthilAth thavangkaL purin^thAlum - thangkaL kulavaNmai thavaRAtha n^eRiyirun^thAlum vEthamudi yAvum uNarn^thAlum - mAyai vilakAthu orun^ALum tholaiyAthu thunpam (n^IsanAy) kaLavu kolai seythu van^thAlum - pazi kArarudan ennEram kUdi irun^thAlum vaLamaRavE vAzvu keddAlum - n^alla manithan avanidamAka maRali aNukAthu (n^IsanAy) Eththa karumangkaL seythAlum - engkum kidaiyAtha kodaiyALi yena irun^thAlum kOththirak kIrththi mikun^thAlum - engkum kOpAlakirushNan thozum pAtham n^inain^thEththum (n^IsanAy) pAdal thalaippu
<>o
 • paththi seykuvIrE...
  • rAkam : thOdi thALam : Athi
  • pallavi
  • paththi seykuvIrE - n^adEsanaip - paththi seykuvIrE (paththi)
  • anupallavi
  • aththi mukanaip peRRa - uththamanaivida n^iththiya thEvan pOl - maRRavar illai enRu (paththi)
  • saraNam
  • sAmam atharvaNam ruk yasur vEtham sARRum upanidathat_thum thaRparan aranenRu EmARAmaR solli inpuRuthalE n^inRu EvarkaLum aRiyavE ippuvi thanil n^inRu (paththi) Akamam irupaththeddAthi purANamum ayan kIthai muthalAna anan^tha smiruthikaLum pAkamAkiya paraman oruvan enRu paNpudan uraiththidum pAnmaiyathAy n^inRu (paththi) kauthamar muthalAna irudikaL anaivarum kEsavan thozum patham kathi enRu anuthinamum puvanaththil pORRiyE EththinathAl ivar pukazum puNNiya patham porun^thinAr enpathAm (paththi) ari ayan in^thiran muthalAna thEvarum aranadi thannaiyE anpAyp pUsiththAl parivudan avar selvam pazuthu vArAmalE pAliththAr sivan enRu pakthar solvathanAlE (paththi) viyAsa munivarum avaradiyArkaLum vishNu param enRu viLampinathAl munnam kayA kAsik kangkaik karaiyil kaiyizan^thu kallAyth thAnEyavar samain^thathanAlEyum (paththi) thillai yampalan^thanil thiru n^adamAdidum thEvAthi thEvanai thinam paNin^thEththiya allal samsArak kadalil azun^thAmal Anan^thak kUththukaL Adik koNdu n^IngkaL (paththi) pAdal thalaippu
<>o
 • paththikaL seythArE...
  • rAkam : yathukulakAmpOthi thALam : Athi
  • pallavi
  • paththikaL seythArE - paramasivanaiyE - paththikaL seythArE (paththikaL)
  • saraNam
  • paththikaL seythAr n^aRRavam puri n^an^than siththa makizn^thida aththanai pErkaLum (paththikaL) thoduppAn sivakathai padippAn pakthiyAy eduppAn thadiyonRu adippAnen Ranuthinamum (paththikaL) kallAthavan ingkE sellAthavan n^anRi yillAthavan veku pollAthavanenRE (paththikaL) pAdal thalaippu
<>o
 • pArththup pizaiyungkaL...
  • rAkam : yathukula kAmpOthi thALam : rUpakam
  • pallavi
  • pArththuppizaiyungkaL - n^IngkaL - pArththuppizaiyungkaL
  • saraNam
  • pArththup pizaiyin^thas sORRuth thuruththiyai Eththith thozavENdAm kAththup pOkumunnE (pArththup) AththimathisUdung kUththanidamAyas sUththiraththaiyin^thas sEththiraththuLLAdaip (pArththup) vIRRiruppIr kAlang kAththirup pAnsiva sAththiraththai njAna n^Eththirath thAluRRup (pArththup) mUlak kanalthANdi mElak karaivan^thu pAlaik kudiyirun^tha n^AlukkuL vArAmal (pArththup) pAlakirushNan thozung kOlap pathangkaLai mElukku mEln^Adi sAlak kaliyaRap (pArththup) pAdal thalaippu
<>o
 • periya kizavan varukiRAn...
  • rAkam : sangkarAparaNam thALam : rUpakam
  • pallavi
  • periya kizavan varukiRAn pErAnan^thak kadalAdi (periya)
  • saraNam
  • paraviya mAyaiyilirun^thu pArmuthal pUthangkaLain^thu periyavarenRuNarn^thu pErinpa lApaththai yadain^thu (periya) padipukaz n^an^thanAr makizn^thu paramasiva pakthi purin^thu kodiyavan pAvangkaL thIrn^thu kUnik kuRukik kONi n^adan^thu (periya) n^an^thanAr sonna thaththuvamaRin^thu n^Anen nakampAva mizan^thu pan^thamayakkam muzuthum theLin^thu paraveLiyAkavE n^inain^thu (periya) pAdal thalaippu
<>o
 • maRRathellam poRuppEn...
  • rAkam : sAvEri thALam : rUpakam
  • pallavi
  • maRRathellam poRuppEn muththinALum koduppEn (maRRa)
  • saraNam
  • pakthanukku kuRRam seythAl athaip poRukka mAddEn (maRRa) thidukkenRavarai thudikkappEsi adikkap poRukkamAddEn (maRRa) pasikkuthenRu varukaiyil oruvan pusikkap poRukka mAddEn (maRRa) pAdal thalaippu
<>o
 • varukalAmOvaiyA un^than...
  • rAkam : mAnjsi thALam : rUpakam / sApu
  • pallavi
  • varukalAmOvaiyA un^than arukil n^inRu koNdAdavum pAdavun^n^An (varukalAmO)
  • anupallavi
  • paramakirupAn^ithi yallavO in^thap paRaiyanupasAranj sollavO un^than paramA n^an^thath thANdavam pArkkavOn^A nangkE (varukalAmO)
  • saraNangkaL
  • pUmiyil pulaiyanAppiRan^ thEnE-n^An puNNiyanjseyyAmalirun^ thEnE-en sAmiyun san^n^ithi van^ thEnE-pava sAkaram thannaiyum kadan^ t_EnE-karai kadan^thEnE saraNa madain^ thEnE-thillai varathA parithApamum pApamum thIravE-n^An (varukalAmO) pAdal thalaippu
<>o
 • varuvArO varam tharuvArO...
  • rAkam: shyAmA thALam: Athi
  • pallavi
  • varuvArO varam tharuvArO en^than manathu sanjsalikkuthaiyE eppOthu (varuvArO)
  • anupallavi
  • thiruvArun^thenpuliyUr thirusiRRam palavANar kurun^AthanAka van^thu kuRai thIrkkak-kanavu kaNdEn iruvinaip-piNikaLaik-karuvaruththidukiREn payappadAthE enRu solla (varuvArO)
  • saraNam
  • maRaiyAlum vazuththaRiyA mahimai peru n^adarAjan n^araiyUrum sEvadiyai n^ampinavanallavO anuthinam siva sithamparamenRa adimaiyenRaruL purin^thidavingkE (varuvArO) paNimArpum senjsadaiyum pArkka manamuvan^thu paNiyum kOpAlakrushNan thuthi paramathayAnithi pavakkada ladikkadi perukuthu n^ilaikkumO malaikkuthu karaiyERRa (varuvArO) pAdal thalaippu 

Related Content

துறைசையமகவந்தாதி

Munram Thandhiram

Muththuth Thandavar Compositions

Nilakanta Shivan Compositions

Ninth Thirumurai By Author of Thiruvisaippa, Thiruppallandu