logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Varkonda vanamulaiyAL charukkam

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

iraNTAm kANTam

Varkonda vanamulaiyAL charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

thiruchchiRRampalam 
 

34 chAkkiya n^AyanAr purANam
 1. aRu chamayath thalaivarAy n^inRavarukku anparAy 	3636-1
 maRu chamayach chAkkiyartham vaTivinAl varum thoNTar 	3636-2
 uRuthivarach chivaliN^kam kaNTu uvan^thu kal eRin^thu 	3636-3
 maRuvil charaN peRRa thiRam aRin^thapaTi vazuththuvAm 	3636-4

 2. thALALar thiruchchaN^ka maN^kaiyinil thakavuTaiya 	3637-1
 vELALar kulaththu uthiththAr mikka poruL therin^thu uNarn^thu 	3637-2
 kELAkip pal uyirkkum aruL uTaiyAr Ayk kezumi 	3637-3
 n^ILAthu piRan^thu iRakkum n^ilai ozivEn ena n^iRpAr 	3637-4

 3. an^ n^ALil eyil kAnychi aNin^akaram chenRu aTain^thu 	3638-1
 n^alnyAnam aTaivathaRkup palavaziyum n^ATuvAr 	3638-2
 munnAkach chAkkiyar thAm mozi aRaththin vazi chArn^thu 	3638-3
 mannAtha piRappu aRukkum thaththuvaththin vazi uNarvAr 	3638-4

 4. an^ n^ilaimaich chAkkiyartham arum kalai n^Ul Othi athu 	3639-1
 thannilaiyum puRach chamayach chArvukaLum poruL alla 	3639-2
 ennum athu theLin^thu Ichar aruL kUTa IRil chiva 	3639-3
 n^anneRiyE poruL Avathu ena uNarvu n^ATTuvAr 	3639-4

 5. cheyvinaiyum cheyvAnum athan payanum koTuppAnum 	3640-1
 mey vakaiyAl n^AnkAkum vithiththa poruL enak koNTE 	3640-2
 ivviyalpu chaivan^eRi alla vaRRukku illai ena 	3640-3
 uyvakaiyAl poruL chivan enRu aruLAlE uNarn^thu aRin^thAr 	3640-4

 6. en^n^ilaiyil n^inRAlum ekkOlam koNTAlum 	3641-1
 manniya chIrch chaN^karan thAL maRavAmai poruL enRE 	3641-2
 thunniya vETam thannaith thuRavAthE thUya chivam 	3641-3
 thannai mikum anpinAl maRavAmai thalai n^iRpAr 	3641-4

 7. ellAm uTaiya IchanE iRaivan enna aRiyAthAr 	3642-1
 pollA vETach chAkkiyarE Akip pullar AkuvAr 	3642-2
 allAr kaNTar thamakku in^tha akilam ellAm AL enna 	3642-3
 vallAr ivar av vETaththai mARRAthu anpin vazin^iRpAr 	3642-4

 8. kANAtha aruvinukkum uruvinukkum kAraNamAy 	3643-1
 n^IL n^Akam aNin^thArkku n^ikaz kuRiyAm chivaliN^kam 	3643-2
 n^ANAthu n^ETiyamAl n^An mukanum kANa n^aTuch 	3643-3
 chENArum thazal pizampAyth thOnRithu theLin^thArAy 	3643-4

 9. n^AL thORum chivaliN^kam kaNTu uNNum athu n^ayan^thu 	3644-1
 mATOr veL iTai mannum chivaliN^kam kaNTu manam 	3644-2
 n^ITOTu kaLiyuvakai n^ilaimai varach cheyal aRiyAr 	3644-3
 pATOr kal kaNTu athanaip pathaippOTum eTuththu eRin^thAr 	3644-4

 10. akam n^iRain^tha pEr uvakai aTaN^kAtha AtharavAl 	3645-1
 makavu makizn^thu uvappArkaL vanmai puricheyalinAl 	3645-2
 ikazvanavE cheythAlum iLam puthalvarkku inpamE 	3645-3
 n^ikazum athu pOl athaRku n^IL chaTaiyAr thAm makizvAr 	3645-4

 11. anRupOy piRRain^AL an^n^iyathikku anaiyuN^kAl 	3646-1
 konRai muTiyAr mEl thAm kal eRin^tha kuRippuathanai 	3646-2
 n^inRuNarvAr enakku appOthu ithu n^ikazn^thathu avar aruLE 	3646-3
 enRu athuvE thoNTu Aka enRum athu cheya n^inain^thAr 	3646-4

 12. thoTaN^kiya n^AL aruLiya aththozil oziyA vazithoTarum 	3647-1
 kaTan purivAr athu kaNTu kal eRivAr thuvarATaip 	3647-2
 paTam punai vETam thavirAr pachupathiyAr tham cheyalE 	3647-3
 aTaN^kalum enpathu theLin^thAr AthalinAl mAthavarthAm 	3647-4

 13. in^ n^iyathi parivOTum vazuvAmal ivar cheyya 	3648-1
 munnum thiruththoNTar n^ilai muTin^thapaTi thAn moziyil 	3648-2
 thunniya mey anpuTanE ezun^thavinai thUyavarkku 	3648-3
 mannu miku pUchanaiyAm anpu n^eRi vazakkinAl 	3648-4

 14. kallAlE eRin^tha athuvum anpAna paTi kANil 	3649-1
 vilvETar cheruppu aTiyum thirumuTiyil mEviRRAl 	3649-2
 n^allAr maRRu avar cheykai anpAlE n^ayan^thu athanai 	3649-3
 allAthAr kal enpAr aranArkku aqthu alarAmAl 	3649-4

 15. aN^ku oru n^AL aruLAlE ayarn^thu uNNap pukukinRAr 	3650-1
 eN^kaL pirAn thanai eRiyAthu ayarn^thEn yAn ena ezun^thu 	3650-2
 poN^kiyathu Or kAthaluTan mikavirain^thu puRappaTTu 	3650-3
 veN^kar¢yin uri punain^thAr thirumunpu mEvinAr 	3650-4

 16. koNTathoru kaleTuththuk kuRikUTum vakai eRiya 	3651-1
 uNTi vinai oziththu anychi OTi varum vETkai OTum 	3651-2
 kaNTaruLum kaNn^uthalAr karuNai pozithirun^OkkAl 	3651-3
 thoNTar ethir n^eTum vichumpil thuNaivi OTum thOnRinAr 	3651-4

 17. maza viTaimEl ezun^thu aruLi van^tha oru cheyalAlE 	3652-1
 kazal aTain^tha thiruththoNTar kaNTu karam kuviththu iRainychi 	3652-2
 viza aruL n^Okku aLiththu aruLimikka chivalOkaththil 	3652-3
 paza aTimaip pAN^ku aruLip paramar ezun^thu aruLinAr 	3652-4

 18. AthiyAr thammai n^ALum kal eRin^thu aNukap peRRa 	3653-1
 kOthil chIrth thoNTar koNTa kuRippinai avarkku n^alkum 	3653-2
 chOthiyAr aRithal anRith thuNivathu en avarthAn chUTith 	3653-3
 thIthinai n^Ikkal uRREn chiRappuliyAraich cheppi 	3653-4


35 chiRappuli n^AyanAr purANam
 1. ponni n^Ir n^ATTin n^ITum pon pathi puvanaththu uLLEr 	3654-1
 inmaiyAl iran^thu chenROrkku illai ennAthE Iyum 	3654-2
 thanmaiyAr enRu n^anmai chArn^tha vEthiyaraich chaNpai 	3654-3
 mannanAr aruLichcheytha maRaith thiru AkkUr avvUr 	3654-4

 2. thU malarch chOlai thORum chuTar thoTumATam thORum 	3655-1
 mA mazai muzakkam thAza maRai oli muzakkam ON^kum 	3655-2
 pU mali maRukil iTTa pukai akil thUpam thAza 	3655-3
 Oma n^al vELvich chAlai Akuthith thUpam ON^kum 	3655-4

 3. Alai chUz pUka vEli aththiru AkkUr thannil 	3656-1
 nyAlam Ar pukazin mikkAr n^An maRaik kulaththil uLLAr 	3656-2
 n^Ilam Ar kaNTaththu eN thOL n^iruththartham thiruththoNTu ERRa 	3656-3
 chIlarAych chAlum Ikaith thiRaththinil chiRan^tha n^IrAr 	3656-4

 4. ALum aN^kaNarukku anpar aNain^tha pOthu aTiyil thAzn^thu 	3657-1
 mULum Atharavu poN^ka munpu n^inRu iniya kURi 	3657-2
 n^ALum n^al amutham UTTi n^ayan^thana ellAm n^alki 	3657-3
 n^ILum inpaththu uL thaN^ki n^ithimazai mAri pOnRAr 	3657-4

 5. anychu ezuththu Othi aN^ki vETTu n^al vELvi ellAm 	3658-1
 n^anychu aNi kaNTar pAtham n^aNNiTach cheythu nyAlaththu 	3658-2
 enychalil aTiyArkku enRum iTai aRA anpAl vaLLal 	3658-3
 thanycheyal vAyppa Ichar thAL n^izal thaN^kinArE 	3658-4

 6. aRaththinil mikka mEnmai an^thaNar AkkUr thannil 	3659-1
 maRaip peru vaLLalAr vaN chiRappuli yAr thAL vAzththich 	3659-2
 chiRappuTaith thiruch cheN^kATTaN^ kuTiyinil chemmai vAyn^tha 	3659-3
 vIrar chiRuth thoNTar cheytha thiruththozil viLampal uRREn 	3659-4


36 chiRuththoNTa n^AyanAr purANam
 1. uru n^ATTuny cheyal kAman oziya vizipozi chen^thI 	3660-1
 varum n^ATTath thirun^uthalAr makizthu aruLum pathivayalil 	3660-2
 karun^ATTak kaTaichiyar tham kaLi n^ATTum kAvErith 	3660-3
 thiru n^ATTu vaLam kATTum cheN^kATTak kuTi Akum 	3660-4

 2. n^ilaviya ath thiruppathiyil n^eTum chaTaiyAr n^IRRu aTaivAl 	3661-1
 ulakil vaLar uyirkku ellAm uyar kAval thozil pUNTu 	3661-2
 malar pukaz mA mAththirar tham kulam peruka van^thu uLLAr 	3661-3
 palar pukazum thirun^Amam paranychOthiyAr enpAr 	3661-4

 3. AyuL vEthak kalaiyum alakil vaTan^Ul kalaiyum 	3662-1
 thUya paTaikkalath thozilum thuRai n^irampap payinRu avaRRAl 	3662-2
 pAyum mathak kunycharamum pariyum ukaikkum paNpu 	3662-3
 mEya thozil vinychaiyilum mEthiniyil mEl AnAr 	3662-4

 4. uLLa n^iRai kalaiththuRaikaL ozivu inRi payinRu avaRRAl 	3663-1
 theLLi vaTiththu aRin^tha poruL chivan kazalil cheRivu enRE 	3663-2
 koLLum uNarvinil munnE kURRu uthaiththa kazaRku anpu 	3663-3
 paLLamaTaiyAy enRum payinRu varum paNpuTaiyAr 	3663-4

 5. Ichan aTiyArkku enRum iyalpAna paNi cheythE 	3664-1
 Achil pukaz mannavanpAl aNukkarAy avaRku Akap 	3664-2
 pUchal munaik kaLiRu ukaiththu pOr venRu porum arachar 	3664-3
 thEchaN^kaL pala koNTu thErvEn^than pAl chiRan^thAr 	3664-4

 6. mannavarkkuth thaNTu pOy vaTapulaththu vAthAvith 	3665-1
 thon n^akaram thukaL Akath thunaikeTum kai varai ukaiththup 	3665-2
 pal maNiyum n^ithik kuvaiyum pakaTTu inamum parith thokaiyum 	3665-3
 innai eNNilakavarn^thE ikal arachan mun koNarn^thAr 	3665-4

 7. kathir muTi mannanum ivar tham kaLiRRu urimai ANmaiyinai 	3666-1
 athichayiththup pukazn^thu uraippa aRin^tha amaichcharkaLukku uraippAr 	3666-2
 mathi aNin^thAr thiruththoNTu vAyththali uTaimaiyinAl 	3666-3
 ethiri ivarukku ivvulakil illai ena eTuththu uraiththAr 	3666-4

 8. tham perumAn thiruththoNTar enak kETTa thAr vEn^than 	3667-1
 umpar pirAn aTiyArai uNarAthE keTTu ozin^thEn 	3667-2
 vempu koTum pOr munaiyil viTTu irun^thEn enaveruvuRRu 	3667-3
 em perumAn ithu poRukka vENTum ena iRainychinAn 	3667-4

 9. iRainychuthalum mun iRainychi en urimaith thoziRku aTuththa 	3668-1
 thiRam purivEn athaRku ennO thIN^ku enna AN^ku avarkku 	3668-2
 n^iRain^tha n^ithikkuvaikaLuTan n^ITu viruththikaL aLiththE 	3668-3
 aRam puri cheN^kOl arachan anychali cheythu uraikkinRAn 	3668-4

 10. ummuTaiya n^ilaimaiyinai aRiyAmai koNTu uyththIr 	3669-1
 emmuTaiya manak karuththukku inithAka ichain^thu umathu 	3669-2
 meymmaipuri cheyal viLaN^ka vENTiyavARE chariththuch 	3669-3
 chemmai n^eRi thiruththoNTu cheyyum ena viTai koTuththAn 	3669-4

 11. mannavanai viTai koNTu thampathiyil van^thu aTain^thu 	3670-1
 pannu pukaz parany chOthiyAr thAmum pani mathi vAz 	3670-2
 chenniyaraik kaNapathi Ichcharaththu iRainychith thiruththoNTu 	3670-3
 munnai n^ilaimaiyil vazuvA muRai anpil cheykinRAr 	3670-4

 12. vEtha kAraNar aTiyAr vENTiya meyp paNi cheyyath 	3671-1
 thIthil kuTip piRan^thAr thiruveNkATTu n^aN^kai enum 	3671-2
 kAthal manaik kizaththiyAr karuththu onRa varum perumai 	3671-3
 n^Ithi manai aRam puriyum n^Irmaiyinai n^ilai n^iRpAr 	3671-4

 13. n^aRai ithazith thiru muTiyAr aTiyArai n^AL thORum 	3672-1
 muRaimaiyinil thiru amuthu mun UTTip pin uNNum 	3672-2
 n^iRaiyuTaiya peruviruppil n^iyathi Akak koLLum 	3672-3
 thuRaivazuvA vakai ozukum thUya thozil thalai n^inRAr 	3672-4

 14. thUya thiru amuthu kani kannal aRuchuvaik kaRin^ey 	3673-1
 pAya thayir pAl iniya paNNiyam uN n^Ir amutham 	3673-2
 mEya paTiyAl amuthu cheyvikka ichain^thu aTiyAr 	3673-3
 mAyiru nyAlam pORRa varum ivar pAl manam makizn^thAr 	3673-4

 15. chIthamathi aravin uTan chenychaTaimEl cheRiviththa 	3674-1
 n^Athan aTiyAr thammai n^ayappATTu vazi pATTAl 	3674-2
 mE thakaiyAr avar munpumikach chiRiyarAy aTain^thAr 	3674-3
 AthalinAl chiRuththoNTar ena n^ikazn^thAr avaniyin mEl 	3674-4

 16. kaN n^uthalAr kaNapathIchcharaththin kaN karuththu amara 	3675-1
 uNNiRai anpinil paNi cheythu ozuvAr vazuvu inRi 	3675-2
 eNNil perum chIr aTiyAr iTai viTAthu amuthucheya 	3675-3
 n^aNNiya pEr uvakaiyuTan n^ayan^thu uRaiyum n^ALin kaN 	3675-4

 17. n^IrArum chaTai muTiyAr aruLinAl n^iRai thavaththup 	3676-1
 pErALar avar thamakkup perukuthiru manai aRaththin 	3676-2
 vErAki viLaN^kum thiru veNkATTu n^aN^kaipAl 	3676-3
 chIrALath thEvar enum thirumain^thar avathariththAr 	3676-4

 18. arumaiyinil thanip puthalvar piRan^tha pozuthu alaN^kariththa 	3677-1
 perumaiyinil kiLai kaLippap peRaRku ariya maNipeRRu 	3677-2
 varum makizchchi thAthaiyAr manaththu aTaN^kAvakai vaLarath 	3677-3
 thirumali n^ey ATal vizAch cheN^kATTaN^kuTi eTuppa 	3677-4

 19. maN^kala n^al iyam muzakkam maRai muzakkam vAn aLappa 	3678-1
 aN^kaNar tham chIr aTiyArkku aLavu iRan^tha n^ithi aLiththuth 	3678-2
 thaN^kaL marapinil urimai chaTaN^ku thacha thinaththinilum 	3678-3
 poN^ku peru makizchchiyuTan purin^thu kAppu aNipuNain^thAr 	3678-4

 20. Arvam n^iRai perum chuRRam akamalara aLiththavar thAm 	3679-1
 pAr perukum makizchchi uTan paruva muRaip pArATTuch 	3679-2
 chIr perukach cheyya vaLar thirumanAr chIRaTiyil 	3679-3
 thAr vaLar kiNkiNi achaiyath thaLar n^aTaiyin patham chArn^thAr 	3679-4

 21. churuLum mayir n^uthal chuTTi thuNaik kAthin maNik kuthampai 	3680-1
 maruvu thirukkaNTa n^AN mArpinil aimpaTaik kaiyil 	3680-2
 poruvil vayirach charikaL pon arainyAN punai chathaN^kai 	3680-3
 theruvil oLi viLaN^ka vaLar thiruviLaiyATTinil amarn^thAr 	3680-4

 22. van^thu vaLar mUvANTil mayir vinai maN^kalam cheythu 	3681-1
 than^thaiyArum payan^tha thAyArum thanichchiRuvar 	3681-2
 chin^thai malar chol theLiviththE chezum kalaikaL payilaththam 	3681-3
 pan^thamaRa van^thu avaraip paLLiyinil iruththinAr 	3681-4

 23. an^ n^ALil chaNpai n^akar ANthakaiyAr ezun^thu aruLa 	3682-1
 munnAka ethirkoNTu koTu pukun^thu mun^n^Ul chEr 	3682-2
 pon mArpil chiRuth thoNTar pukalikAvanArtham 	3682-3
 n^annamach chEvaTikaL pORRi ichaiththu n^alam chiRan^thAr 	3682-4

 24. chaNpaiyar tham perumAnum thAN^ka ariya perum kAthal 	3683-1
 paNpuTaiya chiRuththoNTar uTan payinRu maRRu avarai 	3683-2
 maN paravum thiruppathikaththinil vaiththuch chiRappiththu 	3683-3
 n^aNparuLi ezun^thu aruLath thAm inithu n^ayappu uRRAr 	3683-4

 25. iththanmai n^ikazum n^AL ivar thiruththoNTu irum kayilai 	3684-1
 aththar thiruvaTi iNaik kIzch chenRu aNaiya avar uTaiya 	3684-2
 meyth thanmai anpu n^ukarn^thu aruLuthaRku viTaiyavar thAm 	3684-3
 chiththam makiz vayiravarAyth thirumalaiyin n^inRu aNaikinRAr 	3684-4

 26. maTal koNTa malar ithazi n^eTumchaTaiyai vanappu eythak 	3685-1
 kaTal maNTi mukan^thu ezun^tha kALa mEkach churuL pOl 	3685-2
 thoTar paN^ki churuNTu iruNTu thURi n^eRiththu achain^thu cheRi 	3685-3
 paTar thunychin karum kunychi kon^thaLam Akap parappi 	3685-4

 27. anychanam manychanam cheythathu anaiya aNi kiLar pampai 	3686-1
 manychin iTaiezun^tha vAna mIn parappu ennap 	3686-2
 punycha n^irai vaNTu thEn churumpu puTai paTarn^thu Arppath 	3686-3
 thunychin uniththu thanip parappum thumpai n^aRumalar thOnRa 	3686-4

 28. aruku thirumuTich cherukum an^thi iLam piRai thannaip 	3687-1
 peruku chiRumathiyAkkip peyarththu chAththiyathu enna 	3687-2
 virichuTar chempavaLa oLi veyil virikkum viLaN^ku chuTarth 	3687-3
 thirun^uthal mEl thirun^IRRuth thanip poTTum thikazn^thu ilaN^ka 	3687-4

 29. vevvarukkan maNTalamum viLaN^ku mathi maNTalamum 	3688-1
 avvanal chemmaNTalamum uTan aNain^thathu ena azakai 	3688-2
 vavvum thirukkAthin maNik kuzaich chaN^ku vaLaiththu athanuL 	3688-3
 chevvaraththa malar cheRiththa thiruththOTu puTai chiRakka 	3688-4

 30. kaLam koL viTam maRaiththu aruLak kaTal amutha kumizin^iraith 	3689-1
 thuLaN^koLi veN thiraT kOvaith thUya vaTam aNin^thathu ena 	3689-2
 uLaN^koLpavar karain^thu uTalum uyirum urukap peruka 	3689-3
 viLaN^kum thiruk kazuththin iTaiveN paLiN^kin vaTam thikaza 	3689-4

 31. chemparithi kaTal aLiththa chekkar oLiyinai an^thip 	3690-1
 pampum iruL cheRi pozuthu paTarn^thu aNain^thu chUzvathu ena 	3690-2
 thampazaiya kariyurivai koNTuchamaiththathu chAththum        3690-3
ampavaLath thirumEnik kanychukaththin aNiviLaN^ka       3690-4

 32. mikku ezum anparkaL anpu thirumEni viLain^thathu ena 	3691-1
 akkumaNiyAl channa vIramum Aramum vaTamum 	3691-2
 kaikku aNi koLvaLaichchariyum araik kaTi chUththirach chariyum 	3691-3
 thakka thirukkAl chariyum chAththiya oN chuTar thayaN^ka 	3691-4

 33. poruvil thiruth thoNTarkkup puvimEl van^thu aruL puriyum 	3692-1
 perukaruLin thiRam kaNTu pirAn aruLE pENuvIr 	3692-2
 varum anpin vazin^iRpIr ena maRaipUNTu aRaivanapOl 	3692-3
 thiruvaTimEl thiruchchilampu thichai muzuthum chela olippa 	3692-4

 34. ayan kapAlam thariththa iTaththirukkaiyAl aNaiththa 	3693-1
 vayaN^ku oli mUvilaichchUlam maNiththiruth thOLmichaip poliyath 	3693-2
 thayaN^ku chuTar valaththirukkai thamarukaththin olithazaippap 	3693-3
 payan thavaththAl peRum puviyum pAtha thAmarai chUTa 	3693-4

 35. aruLpoziyum thirumukaththil aNi muRuval n^ilavu eRippa 	3694-1
 maruL poziyum malam chithaikkum vaTichchUlam veyil eRippap 	3694-2
 poruL poziyum peruku anpu thazaiththu ON^kippuvi Eththath 	3694-3
 theruL pozivaN thamizn^ATTuch cheN^kATTam kuTichErn^thAr 	3694-4

 36. thaNTAtha oru vETkaip pachi uTaiyAr thamaippOlak 	3695-1
 kaNTAraich chiRuth thoNTarmanai vinavik kaTithu aNain^thu 	3695-2
 thoNTanArkku en^n^ALum chORu aLikkum thiruththoNTar 	3695-3
 vaNTAr pUn^thArAr immanaikku uLLArO enna 	3695-4

 37. van^thu aNain^thu vinavuvAr mAthavarEyAm enRu 	3696-1
 chan^thanammAm thaiyalAr munvan^thu thAL vaNaN^ki 	3696-2
 an^thamil chIr aTiyAraith thETi avar puRaththu aNain^thAr 	3696-3
 en^thamai AL uTaiyIrE akaththu ezun^thu aruLum ena 	3696-4

 38. maTavaralai mukam n^Okki mAtharAr thAm irun^tha 	3697-1
 iTavakaiyil thanipukuthOm enRu aruLa athukETTu 	3697-2
 viTa akalvAr pOl irun^thAr ena veruvi virain^thu manaik 	3697-3
 kaTan uTaiya thiruveNkATTu ammai kaTaiththalai eythi 	3697-4

 39. ampalavar aTiyArai amuthu cheyvippAr iRRaikku 	3698-1
 em perumAn yAvaraiyum kaNTilar thETip pOnAr 	3698-2
 vampena n^Ir ezun^thu aruLi varum thiruvETam kaNTAl 	3698-3
 tham periya pERu enRE mika makizvAr iniththAzAr 	3698-4

 40. ippozuthE van^thu aNaivar ezun^thu aruLi irum enna 	3699-1
 oppil manai aRam purappIr uththarA pathi uLLOm 	3699-2
 chepparum chIr chiRuththoNTar thamaik kANach chErn^thanam yAm 	3699-3
 epparichum avar oziya iN^ku irOm enRu aruLi 	3699-4

 41. kaNNuthalil kATTAthAr kaNapathIch charaththin kaN 	3700-1
 vaNNamalar Aththiyin kIz irukkinROm maRRu avarthAm 	3700-2
 n^aNNinAl n^Am irun^tha parichu uraippIr enRu aruLi 	3700-3
 aNNalAr thiruvAththi aNain^thu aruLi amarn^thirun^thAr 	3700-4

 42. n^IrAr chaTaiyAn aTiyArai n^ETi eN^kum kANAthu 	3701-1
 chIrAr thavaththuch chiRuththoNTar mINTum chelvamanai eythi 	3701-2
 ArA inpa manaiviyArkku iyampi azivu eythiTa avarum 	3701-3
 pArA tharikkum thiruvETaththu oruvar van^thapaTi pakarn^thAr 	3701-4

 43. aTiyEn uyn^thEn eN^ku uRRAr uraiyAy enna avar mozivAr 	3702-1
 vaTi chEr chUla kapAlaththAr vaTa thEchaththOm enRAr vaN 	3702-2
 thuTichEr karaththup payiravar yAm cholla iN^kum irAthE pOyk 	3702-3
 kaTichEr thiru Aththiyin n^izalkIz irun^thAr kaNapathIch charaththu 	3702-4

 44. enRu manaiviyAr iyampa ezun^tha viruppAl virain^thu eythich 	3703-1
 chenRu kaNTu thiruppAtham paNin^thu n^inRAr chiRuththoNTar 	3703-2
 n^inRa thoNTar thamai n^Okki n^IrO periya chiRuththoNTar 	3703-3
 enRu thiruvAy malarn^thu aruLa iRaivar thammaith thozuthu uraippAr 	3703-4

 45. pUthi aNi chAthanaththavar mun pORRap pOthEn AyiTinum 	3704-1
 n^Athan aTiyAr karuNaiyinAl aruLich cheyvAr n^An enRu 	3704-2
 kOthil anpar thamai amuthu cheyvippathaRkuk kulappathiyil 	3704-3
 kAthalAlE thETiyum mun kANEn thavaththAl umaik kaNTEn 	3704-4

 46. aTiyEn manaiyil ezun^thu aruLi amuthu cheyya vENTum ena 	3705-1
 n^eTiyOn aRiyA aTiyArthAm n^ikazum thavaththIr umaik kANum 	3705-2
 paTiyAl van^thOm uththara pathiyOm emmaip parin^thu UTTa 	3705-3
 muTiyA thumakkuch cheykai arithu oNNA enRu mozin^thu aruLa 	3705-4

 47. eNNA aTiyEn moziyEn n^Ir amuthu cheyyum iyalpu athanaik 	3706-1
 kaNNAr vETam n^iRai thavaththIr aruLich cheyyum kaTithu amaikka 	3706-2
 thaNNAr ithazi muTiyAr tham aTiyAr thalaippaTTAl thETa 	3706-3
 oNNAthanavum uLavAkum arumai illai ena uraiththAr 	3706-4

 48. ariyathu illai enak kETTa pozuthil azaku pozikinRa 	3707-1
 periya payiravak kOlap perumAn aruLich cheyvAr yAm 	3707-2
 pariyun^ thoNTIr mUviruthu kaziththAl pachu vIzththiTa uNpathu 	3707-3
 uriya n^ALum athaRku inRAl UTTa arithAm umakku enRAr 	3707-4

 49. chAla n^anRu mun^ n^iraiyum uTaiyEn thAzvu iN^ku enakku illai 	3708-1
 Alam uNTAr anpar umakku amuthAm pachuththAn innathu ena 	3708-2
 Ela aruLich cheyap peRRAl yAn pOy amuthu kaTithu amaiththuk 	3708-3
 kAlam thappAmE varuvEn enRu mozin^thu kai thozuthAr 	3708-4

 50. paNpu mikka chiRuththoNTar parivu kaNTu payiravarum 	3709-1
 n^aNpu mikkIr n^Am uNNap paTukkum pachuvum n^arappachuvAm 	3709-2
 uNpathanychu pirAyaththuL uRuppil maRuvinREl innam 	3709-3
 puN chey n^Ovil vEl eRin^thAl pOlum pukalvathu onRu enRAr 	3709-4

 51. yAthum ariyathu illai ini INTa aruLich cheyyum ena 	3710-1
 n^Athan thAnum oru kuTikku n^alla chiRuvan oru makanaith 	3710-2
 thAthai ariyath thAy piTikkum pozuthil thammil manam uvan^thE 	3710-3
 Etham inRi amaiththa kaRiyAm iTTu uNpathu ena mozin^thAr 	3710-4

 52. athuvum munaivar mozin^thu aruLak kETTa thoNTar aTiyEnukku 	3711-1
 ithuvum arithu anRu emperumAn amuthu cheyyap peRil enRu 	3711-2
 kathumen viraivil avar avar ichaiyap peRRuk kaLippAl kAthaloTu 	3711-3
 mathumen kamala malarp pAtham paNin^thu manaiyil van^thu aNain^thAr 	3711-4

 53. anpu mikka perum kaRpin aNaN^ku thiru veN kATTu ammai 	3712-1
 munpu van^thu chiRuth thoNTar varavu n^Okki mun n^inRE 	3712-2
 inpam peruka malarn^tha mukam kaNTu pAthamichai iRainychip 	3712-3
 pinpu kaNavar mukam n^Okkip perukum thavaththOr cheyal vinava 	3712-4

 54. vaLLalArum manaiyArai n^Okki van^tha mAthavar thAm 	3713-1
 uLLam makiza amuthu cheya ichain^thAr kuTikkOr chiRuvanumAy 	3713-2
 koLLum pirAyam ain^thuLanAy uRuppil kuRaipATu inRiththAy 	3713-3
 piLLai piTikka uvan^thu pithA arin^thu chamaikkap peRin enRAr 	3713-4

 55. ariya kaRpin manaiviyAr avarai n^Okki urai cheyvAr 	3714-1
 periya payiravath thoNTar amuthu cheyyap peRuvathaRku iN^ku 	3714-2
 uriya vakaiyAl amuthu amaippOm oruvan Aki oru kuTikku 	3714-3
 varum achchiRuvan thanaip peRumARu evvARu enRu vaNaN^kuthalum 	3714-4

 56. manaiviyAr tham mukam n^Okki maRRu ith thiRaththu main^thar thamai 	3715-1
 n^inaivu n^irampa n^ithi koTuththAl tharuvAr uLarE? n^Er n^inRu 	3715-2
 thanaiyan thannaith than^thai thAy arivAr illaith thAzAthE 	3715-3
 enai iN^ku uyya n^I payan^thAn thannai azappOm yAm enRAr 	3715-4

 57. enRu kaNavar kURuthalum athanukku ichain^thu empirAn thoNTar 	3716-1
 inRu thAzAthu amuthu cheyyap peRRu iN^ku avar tham malarn^tha mukam 	3716-2
 n^anRu kANpathu ena n^ayan^thu n^ammaik kAkka varum maNiyai 	3716-3
 chenRu paLLiyinil koNTu vArum enRAr thiru anaiyAr 	3716-4

 58. kAthal manaiyAr thAm kURak kaNavanArum kAthalanai 	3717-1
 Etham akalap peRRa pERu ellAm eythinAl pOla 	3717-2
 n^Athar thamakku aN^ku amuthu Akka n^aRum men kuthalai mozip puthalvan 	3717-3
 Otha aNain^tha paLLiyinil uTan koNTu eythak kaTithu akanRAr 	3717-4

 59. paLLiyinil chenRu eythuthalum pAthach chathaN^kai maNi olippa 	3718-1
 piLLai OTi van^thu ethirE thazuva eTuththu iyalpin mEl 	3718-2
 koLLa aNaiththuk koNTu mINTu illam pukuthak kulamAthar 	3718-3
 vaLLalAr tham mun chenRu main^than thannai ethir vAN^ki 	3718-4

 60. kunychi thiruththi mukam thuTaiththuk koTTai arai nyAN thukan n^Ikki 	3719-1
 manychaL azin^tha athaRku iraN^ki maiyum kaNNin maruN^ku othukkip 	3719-2
 panychi anychum mel aTiyAr parin^thu thirumanychanam ATTi 	3719-3
 enychal illAk kOlam cheythu eTuththuk kaNavar kaik koTuththAr 	3719-4

 61. achcham eythik kaRi amuthAm ennum athanAl arum puthalvan 	3720-1
 uchchi mOvAr mArpin kaN aNaiththE muththam thAmuNNAr 	3720-2
 pochcham illAth thiruth thoNTar punithar thamakkuk kaRi amaikka 	3720-3
 mechchum manaththAl aTukkaLaiyin mEvAr vERu koNTu aNaivAr 	3720-4

 62. onRum manaththAr iruvarkaLum ulakar aRiyAr ena maRaivil 	3721-1
 chenRu pukkup piLLaithanaip peRRa thAyAr chezuN^kalaN^kaL 	3721-2
 n^anRu kazuvik koTu chella n^alla makanai eTuththu ulakai 	3721-3
 venRa thAthaiyAr thalaiyaip piTikka virain^thu meyththAyAr 	3721-4

 63. iniya mazalaik kiNkiNik kAl iraNTum maTiyin puTai iTukkik 	3722-1
 kanivAy main^than kai iraNTum kaiyAl piTikkak kAthalanum 	3722-2
 n^ani n^ITu uvakai uRukinRAr enRu makizn^thu n^akai cheyyath 	3722-3
 thanimA makanaith thAthaiyAr karuvi koNTu thalai arivAr 	3722-4

 64. poruvil perumaip puththiran meyth thanmai aLiththAn enap polin^thu 3723-1
 maruvu makizchchi eytha avar manaiviyArum kaNavanAr 	3723-2
 arumai uyirai enakku aLiththAn enRu mikavum akam malara 	3723-3
 iruvar manamum pEr uvakai eythi ariya vinai cheythAr 	3723-4

 65. aRuththa thalaiyin iRaichchi thiru amuthukku AkAthu enak kaziththu 	3724-1
 maRaiththu n^Ikkach chan^thanaththAr kaiyil koTuththu maRRai uRuppu 	3724-2
 iRaichchi ellAm koththi aRuththu elumpu mULai thiRan^thu iTTu 	3724-3
 kaRikku vENTum pala kAyam araiththuk kUTTik kaTithu amaippAr 	3724-4

 66. maTTu viripUN^kuzal maTavAr aTuppil ERRi manam makizn^thE 	3725-1
 aTTa kaRiyin patham aRin^thu aN^ku izichchi vEROr arumkalaththup 	3725-2
 paTTa n^aRaiyAl thALiththup palavum maRRum kaRi chamaiththuch 	3725-3
 chaTTa virain^thu pOnakamum chamaiththuk kaNavar thamakku uraiththAr 	3725-4

 67. uTaiya n^Athar amuthu cheya uraiththa paTiyE amaivathaRku 	3726-1
 aTaiyum inpam munnaiyilum Arvam perukik kaLi kUra 	3726-2
 viTaiyil varuvAr thoNTar thAm virain^thu chenRu mel malarin 	3726-3
 puTaivaNTu aRaiyum Aththiyin kIz irun^tha punithar mun chenRAr 	3726-4

 68. aNNal thiru munpu aNain^thu iRainychi anpar mozivAr aTiyEnpAl 	3727-1
 n^aNNi n^Ir iN^ku amuthu cheya vENTum enRu n^An parivu 	3727-2
 paNNinEnAyp pachiththu aruLath thAzththathu eninum paNi chamaiththEn 	3727-3
 eNNam vAyppa ezun^thu aruLa vENTum enRu aN^ku eTuththuraippAr 	3727-4

 69. iRaiyum thAzAthu ezun^thu aruLi amuthu cheyyum enRu iRainycha 	3728-1
 kaRaiyum kaNTaththinil maRaiththuk kaNNum n^uthalil kATTAthAr 	3728-2
 n^iRaiyum perumaich chiRuththoNTIr pOthum enna n^ithi iraNTum 	3728-3
 kuRaivan oruvan peRRu uvan^thAl pOlak koNTu manai pukun^thAr 	3728-4

 70. van^thu pukun^thu thirumanaiyil manaiviyAr thAm mAthavarai 	3729-1
 mun^tha ethir chenRu aTi vaNaN^ki muzuthum azaku cheytha manaich 	3729-2
 chan^tha malar mAlaikaL muththin thAmam n^ARRith thavichu aTuththa 	3729-3
 kan^tha malar Achanam kATTik kamaz n^Irk karakam eTuththu En^tha 	3729-4

 71. thUya n^IrAl chiRuththoNTar chOthiyAr tham kazal viLakki 	3730-1
 Aya punithap punal thaN^kaL thalaimEl Arath theLiththu inpam 	3730-2
 mEya illam emmaruN^kum vIchi virai menmalarch chAn^tham 	3730-3
 Eyum thUpa thIpaN^kaL muthal pUchanai cheythu iRainychuvAr 	3730-4

 72. pani veN thiN^kaL chaTai viriththa payil pUN^kunychi payiravarAm 	3731-1
 punithar thammaip pOnakamum kaRiyum paTaikkumpaTi poRpin 	3731-2
 vanithai yArum kaNavarum mun vaNaN^kik kETpa maRRu avarthAm 	3731-3
 iniya annam uTan kaRikaL ellAm okkap paTaikka ena 	3731-4

 73. parichu viLaN^kap parikalamum thiruththi pAvATaiyil ERRith 	3732-1
 theriyum vaNNam chenychAlich chezum pOnakamum kaRi amuthum 	3732-2
 varichaiyinil mun paTaiththu eTuththu mannum parikalak kAn mEl 	3732-3
 viri veN thukilin michai vaikka vimalar pArththu aN^ku aruL cheyvAr 	3732-4

 74. chonna muRaiyil paTuththa pachuth thoTarn^tha uRuppu elAm koNTu 	3733-1
 mannu chuvaiyil kaRi AkkimANa amaiththIrE? enna 	3733-2
 annam anaiyAr thalai iRaichchi amuthukkAkAthu enak kaziththOm enna 	3733-3
 athuvum kUTa n^Am uNpathu enRAr iTar thIrppAr 	3733-4

 75. chin^thai kalaN^kich chiRuth thoNTar manaiviyArOTum thikaiththu ayarach 	3734-1
 chan^thanaththAr enum thAthiyArthAm an^thath thalai iRaichchi 	3734-2
 van^tha thoNTar amuthu cheyum pozuthu n^inaikka varum enRE 	3734-3
 mun^tha amaiththEn kaRi amuthu enRu eTuththuk koTukka mukam malarn^thAr 	3734-4

 76. vAN^ki makizn^thu paTaiththu athan pin vaNaN^kum chiRuth thoNTarai n^Okki 	3735-1
 IN^ku n^amakkuth thani uNNa oNNAthu Ichan aTiyAr ip 	3735-2
 pAN^ku n^inRAr thamaik koNarvIr enRu paramar paNiththu aruLa 	3735-3
 EN^kik keTTEn amuthu cheyya iTaiyURu ithuvO ena n^inaivAr 	3735-4

 77. akaththin puRaththup pOy aruLAl eN^kum kANAr azin^thu aNain^thu 	3736-1
 mukaththil vATTam mikap perukap paNin^thu muthalvarkku urai cheyvAr 	3736-2
 ikaththum paraththum ini yAraik kANEn yAnum thirun^IRu 	3736-3
 chakaththil iTuvAr thamaik kaNTE iTuvEn enRu thAzn^thu iRainycha 	3736-4

 78. ummaip pOl n^IRu iTTAr uLarO uNpIr n^Ir enRu 	3737-1
 chemmai kaRpil thiruveNkATTu ammai thammaik kalam thiruththi 	3737-2
 vemmai iRaichchi chORu ithanil mITTup paTaiyum enap paTaiththAr 	3737-3
 thammai UTTa vENTi avar uNNap pukalum thaTuththu aruLi 	3737-4

 79. ARu thiN^kaL ozin^thu uNpOm uNNum aLavum thariyAthu 	3738-1
 chORu n^ALum uNpIr mun uNpathu en n^am uTan thuyppa 	3738-2
 mARin makavu peRRIrEl main^than thannai azaiyum ena 	3738-3
 IRum muthalum illAthArukku ippOthu uthavAn avan enRAr 	3738-4

 80. n^Am iN^ku uNpathu avan van^thAl n^ATi azaiyum ena n^ampar 	3739-1
 thAm aN^ku aruLich cheyyath thariyAr thalaivar amuthu cheythu aruLa 	3739-2
 yAm iN^ku en cheythAl Akum enpAr viraivu uRRu ezun^thu aruLAl 	3739-3
 pU men kuzalAr tham mOTum puRam pOy azaikkap pukum pOthu 	3739-4

 81. vaiyam n^ikazum chiRuth thoNTar main^thA varuvAy ena azaiththAr 	3740-1
 thaiyalArum thalaivar paNi thalai n^iRpArAyth thAm azaippAr 	3740-2
 cheyya maNiyE chIrALA vArAy chivanAr aTiyAr yAm 	3740-3
 uyyum vakaiyAl uTan uNNa azaikkinRAr enRu Olam iTa 	3740-4

 82. paramar aruLAl paLLiyin n^inRu OTivaruvAn pOl van^tha 	3741-1
 tharamil vanappin thanip puthalvan thannai eTuththu thazuvith tham 	3741-2
 karam mun aNaiththuk kaNavanAr kaiyil keTuppak kaLi kUrn^thAr 	3741-3
 puramUnRu eriththAr thiruththoNTar uNNap peRROm enum polivAl 	3741-4

 83. van^tha makanaik kaTithil koNTu amuthu cheyvippAn van^thAr 	3742-1
 mun^thavE ap payiravarAm muthalvar aN^kaN maRain^thu aruLach 	3742-2
 chin^thai kalaN^kik kANAthu thikaiththAr vIzn^thAr theruman^thAr 	3742-3
 ven^tha iRaichchik kaRi amuthum kalaththil kANAr veruvuRRAr 	3742-4

 84. cheyya mEnik karuN^kunychich chezum anychukaththup payiravar yAm 	3743-1
 uyya amuthu cheyyAthE oLiththathu eN^kE enath thETi 	3743-2
 maiyal koNTu puRaththu aNaiya maRain^tha avar thAm malai payan^tha 	3743-3
 thaiya lOTum charavaNaththuth thanayarOTum thAm aNaivAr 	3743-4

 85. thani veL viTai mEl n^eTum vichumpil thalaivar pUtha kaNa n^Athar 	3744-1
 munivar amarar vinychaiyarkaL muthalAy uLLOr pORRi ichaippa 	3744-2
 iniya kaRiyum thiru amuthum amaiththAr kANa ezun^thu aruLip 	3744-3
 pani veN thiN^kaL muTi thuLaN^ka paran^tha karuNai n^Okku aLiththAr 	3744-4

 86. anpin venRa thoNTar avarkku amain^tha manaiviyAr main^thar 	3745-1
 munpu thOnRum peruvAzvai muzuthum kaNTu paravachamAy 	3745-2
 enpum manamum karain^thu uruka vizun^thAr ezun^thAr EththinAr 	3745-3
 pinpu paramar thakuthiyinAl periyOr avarukku aruL purivAr 	3745-4

 87. konRai vENiyAr thAmum pAkam koNTa kulak koTiyum 	3746-1
 venRi n^eTuvEl main^tharum tham viraippUN^kamalach chEvaTik kIz 	3746-2
 n^inRa thoNTar manaiviyAr n^ITu makanAr thAthiyAr 	3746-3
 enRum piriyAthE iRainychi irukka uTan koNTu EkinAr 	3746-4

 88. ARu muTimEl aNin^thavarukku aTiyAr enRu kaRi amuthA 	3747-1
 URu ilAtha thanip puthalvan thannai arin^thu aN^ku amuthu UTTap 	3747-2
 pERu peRRAr chE aTikaL thalaimEl koNTu piRa uyirkaL 	3747-3
 vERu kazaRiRRu aRivAr tham perumaiyum thozuthu viLampuvAr 	3747-4


37 kazaRiR a RivAr n^AyanAr purANam
 1. mAvIRRu irun^tha perum chiRappin mannum thonmai malai n^ATTup 	3748-1
 pA vIRRirun^tha palpukazAr payilum iyalpil pazam pathi thAn 	3748-2
 chEvIRRu irun^thAr thiruvanychaik kaLamum n^ilavich chErar kulak 	3748-3
 kOvIRRu irun^thu muRai puriyum kulakkO mUthUr koTuN^kOLUr 	3748-4

 2. kAlai ezum pal kalaiyin oli kaLiRRuk kanRu vaTikkum oli 	3749-1
 chOlai ezum men churumpin oli thurakach cherukkAl chulavum oli 	3749-2
 pAlai vipanychi payilum oli pATal ATal muzavin oli 	3749-3
 vElai oliyai vizuN^ki eza viLaN^ki ON^kum viyappinathAl 	3749-4

 3. mikka chelvam manaikaL thoRum viLaiyum inpam viLaN^kuvana 	3750-1
 pakkam n^eruN^kum chAlai thoRum payil chaTTa aRaN^kaL palkuvana 	3750-2
 thakka aNi koL mATaN^kaL thoRum chaiva mEnmai chARRuvana 	3750-3
 thokka vaLaN^kaL iTaN^kaL thoRum aTaN^ka n^ithiyam thuvanRuvana 	3750-4

 4. vEtha n^eRiyin muRai piRazA mikka ozukkam thalai n^inRa 	3751-1
 chAthi n^Anku n^ilai thazaikkum thanmaiththu Aki thaTam mathil chUz 	3751-2
 chUtha vakuLa charaLa n^irai thuthaiyum chOlai vaLa n^akar thAn 	3751-3
 kOthai arachar makOthai enak kulavum peyarum uTaiththulakil. 	3751-4

 5. muruku viriyum malarch chOlai mUthUr athan kaN muRai marapin 	3752-1
 aruthi aziyum kali n^Ikki aRam koL chaivath thiRam thazaippath 	3752-2
 thiruku china vem kaLiyAnaich chErar kulamum ulakum chey 	3752-3
 perukum thavaththAl aran aruLAl piRan^thAr perumAk kOthaiyar 	3752-4

 6. thirumA n^akaram thiru avathAram chey vizavin chiRappinAl 	3753-1
 varumA kaLikUr n^ey ATal eTuppa vAna malar mAri 	3753-2
 tharumA vichumpin mika n^eruN^ka thazaN^kum oli maN^kalam thazaippap 	3753-3
 perumA n^ilaththil evvuyirum peruku makizchchi piRaN^kinavAl 	3753-4

 7. maN mEl chaiva n^eRi vAza vaLarn^thu munnai vazi anpAl 	3754-1
 kaN mEl viLaN^ku n^eRiyinAr kazalE pENUm karuththinarAy 	3754-2
 uL mEviya anpinar Aki urimai arachar thozil puriyAr 	3754-3
 theL n^Ir muTiyAr thiru vanychaik kaLaththil thiruththoNTE purivAr 	3754-4

 8. ulakin iyalpum arachu iyalpum uRuthi alla ena uNarvAr 	3755-1
 pulari ezun^thu punal mUzkip punitha veN n^IRRinum mUzki 	3755-2
 n^ilavu thiru n^an^thana vanaththu n^ITum paNikaL pala cheythu 	3755-3
 malarum mukaiyum koNarn^thu mAlai chAththa makizn^thu amaiththu 	3755-4

 9. thiru manychanamum koNarn^thu thiru alakum iTTu thiru mezukku 	3756-1
 varum anpuTan inpu uRach chAththi maRRum uLLa thiruppaNikaL 	3756-2
 perumai piRaN^kach cheythu amaiththup pENum viruppil thiruppATTum 	3756-3
 orumai n^eRiyin uNarvu vara Othip paNin^thE ozukum n^AL 	3756-4

 10. n^Irin malin^tha kaTal akazi n^eTumAl varaiyin koTimathil chUz 	3757-1
 chIrin malin^tha thiru n^akaram athanil cheN^kOl poRaiyan enum 	3757-2
 kArin malin^tha keTai n^izal mEl kavikkum koRRak kuTai n^izal kIzth 	3757-3
 thArin malin^tha puyaththu arachan tharaNi n^Iththuth thavam chArn^thAn 	3757-4

 11. van^tha marapin arachu aLippAn vanam chAr thavaththin maruviya pin 	3758-1
 chin^thai mathi n^Ul thEr amaichchar chila n^AL Ayn^thu theLin^tha n^eRi 	3758-2
 mun^thai marapil muthalvar thiruth thoNTu muyalvAr muthaRRu Aka 	3758-3
 in^thu muTiyAr thiruvanychaik kaLaththil avar pAl eythinAr 	3758-4

 12. eythi avar tham ethiril iRainychi irun^thaN chAral malai n^ATTuch 	3759-1
 cheythi muRaimaiyAl urimaich cheN^kOl arachu purivathaRku 	3759-2
 maithIr n^eRiyin muTi chUTi aruLum marapAl van^thathu enap 	3759-3
 poythIr vAymai man^thirikaL pORRip pukanRa pozuthinkaN 	3759-4

 13. inpam perukum thiruth thoNTukku iTaiyURu Aka ivar mozin^thAr 	3760-1
 anpu n^ilaimai vazuvAmai arachu purakka aruL uNTEl 	3760-2
 enpum aravum punain^thArai iTai peRRu aRivEn enap pukku 	3760-3
 munpu thozuthu viNNappam cheythAr muthalvar aruLinAl 	3760-4

 14. mEvum urimai arachu aLiththE virumpum kAthal vazipATum 	3761-1
 yAvum yArum kazaRinavum aRiyum uNarvum IRu illAth 	3761-2
 thAvil viRalum thaNTAtha koTaiyum paTai vAkanamum muthal Am 	3761-3
 kAval mannarkku uriyanavum ellAm kaivan^thu uRap peRRAr 	3761-4

 15. Ana aruL koNTu anychali cheythu iRainychip puRam pOn^thu arachu aLiththal 3762-1
 Unam Akum thiruth thoNTukku eninum uTaiyAn aruLAlE 	3762-2
 mEnmai makuTam thAN^kuthaRku vENTum amaichcharkku uTan paTalum 	3762-3
 mAna amaichchar thAL paNin^thu av viNaimEl koNTu makizn^thu ezun^thAr 	3762-4

 16. urimai n^ALil orai n^alan eytha mikka upakaraNam 	3763-1
 perumai chiRakka vENTuvana ellAm piRaN^ka maN^kalam cheythu 	3763-2
 irumai ulakukku orumai muTi kaviththAr ellA uyirum makiz 	3763-3
 tharuma n^ilaimai aRin^thu puvi thAN^kum kazaRiR aRivAr thAm 	3763-4

 17. thampirAnAr kOyil valam koNTu thirumun thAzn^thu ezun^thu 	3764-1
 kumpa yAnai mEl koNTu koRRak kuTaiyum chAmaraiyum 	3764-2
 n^ampum urimai yavar thAN^ka n^alam koL n^akar chUz valam koLvAr 	3764-3
 moympil uvarin pothi chuman^thOr vaNNAn munnE varak kaNTAr 	3764-4

 18. mazaiyil karain^thu aN^ku uvar URi mEni veLuththa vaTivinAl 	3765-1
 uzaiyil polin^tha thirukkaraththAr aTiyAr vETam enRu uNarn^thE 	3765-2
 izaiyiR chiRan^tha OTai n^uthal yAnaik kazuththin n^inRu izin^thu 	3765-3
 vizaivil perukum kAthalinAl virain^thu chenRu kai thozuthAr 	3765-4

 19. chErar perumAn thozak kaNTu chin^thai kalaN^ki mun vaNaN^ki 	3766-1
 yAr enRu aTiyEnaik koNTathu aTi vaNNAn enach 	3766-2
 chErar pirAnum aTichchEran aTiyEn enRu thirun^IRRin 	3766-3
 vAra vETam n^inaippiththIr varun^thAthu Ekum ena mozin^thAr 	3766-4

 20. mannar perumAn thiruththoNTu kaNTu mathi n^ITu amaichchar elAm 	3767-1
 chenni michai anychali cheythu pORRach chinamAl kaLiRu ERi 	3767-2
 minnu maNip pUN koTi mATa vIthi mUthUr valam koNTu 	3767-3
 ponnin maNi mALikai vAyil pukkAr punai maN^kalam poliya 	3767-4

 21. yAnai michai n^inRu izin^thu aruLi ilaN^kum maNi maNTapaththin kaN 	3768-1
 mEnmai ari Achanaththu ERi viLaN^kum koRRak kuTai n^izaRRap 	3768-2
 pAnal viziyAr chAmarai mun paNi mARappan malar thUvi 	3768-3
 mAna arachar pORRiTa vIRRu irun^thAr mannar perumAnAr 	3768-4

 22. ulaku purakkum koTaivaLavar urimaich cheziyar uTan kUTa 	3769-1
 n^ilavu peru muk kOkkaLAy n^Ithi manun^Ul n^eRi n^aTaththi 	3769-2
 alakil arachar thiRai koNara akaththum puRaththum pakai aRuththu 	3769-3
 malarum thiru n^IRRu oLivaLara maRaikaL vaLara maN aLippAr 	3769-4

 23. n^ITum urimaip pEr arachAl n^ikazum payanum n^iRai thavamum 	3770-1
 thETum poruLum perum thuNaiyum thillaich thiruchchiRRam palaththuL 	3770-2
 ATum kazalE enath theLin^tha aRivAl eTuththa thiruppAtham 	3770-3
 kUTum anpil archchanai mEl koNTAr chErar kulap perumAL 	3770-4

 24. vAchath thirumanychanam paLLith thAmam chAn^tham maNith thUpam 	3771-1
 thEchil perukum chezum thIpam muthalAyinavum thiru amuthum 	3771-2
 Icharkku ERRa parichinAl archchiththu aruLa en^n^ALum 	3771-3
 pUchaikku amarn^tha perum kUththar pon pAr chilampin oli aLiththAr 	3771-4

 25. n^ampar thALin vazipATTAl n^ALum inpuRRu amarkinRAr 	3772-1
 impar ulakil iravalarkkum vaRiyOr evarkkum IkaiyinAl 	3772-2
 chem pon mazaiyAm enap pozin^thu thirun^thu veRRi uTan porun^thi 	3772-3
 umpar pORRath tham perumARku uriya vELvi pala cheythAr 	3772-4

 26. inna vaNNam ivar Ozuka ezil koL pANTi n^al n^ATTu 	3773-1
 mannum mathuraith thiru vAla vAyil iRaivar varum anpAl 	3773-2
 pannum ichaip pATalil paravum pANanAr paththiranArkku 	3773-3
 n^anmai n^ITu perum chelvam n^alka vENTi aruL purivAr 	3773-4

 27. iravu kanavil ezun^thu aruLi enpAl anpAl eppozuthum 	3774-1
 paravum chEran thanakku unakkup paim pon paTTu ATai 	3774-2
 viravu kathir chey n^ava maNip pUN vENTiRRu ellAm kuRaivu inRith 	3774-3
 thara n^am Olaith tharukinROm thAzAthu Eki varuka enRu 	3774-4

 28. athir kazal uthiyar vEn^thaRku aruL cheytha perumai yAlE 	3775-1
 ethir il chelvaththukku ERRa irun^ithi koTukka enRu 	3775-2
 mathimali purichai ennum vAchakam varain^tha vAymaik 	3775-3
 kathir oLi virin^tha thOTTu thirumukam koTuththAr kANa 	3775-4

 29. chaN^kap pulavar thirumukaththaith thalaimEl koNTu paththiranAr 	3776-1
 aN^ku appozuthE puRappaTTu malai n^ATu aNaiya van^thu eythith 	3776-2
 thuN^kap parichai koTuN^ kOLUr thannil pukun^thu thunnu koTi 	3776-3
 maN^kul thoTakkum mALikai mun van^thu mannarkku aRiviththAr 	3776-4

 30. kETTa pozuthE kai thalaimEl koNTu kiLarn^tha pEranpAl 	3777-1
 n^ATTam pozi n^Ir vazin^thu iziya ezun^thu n^aTukkam mika eythi 	3777-2
 OTTath tham pon mALikaiyin puRaththil urukum chin^thai uTan 	3777-3
 pATTin thalaimaip paNanAr pAtham palakAl paNikinRAr 	3777-4

 31. aTiyEn poruLAth thirumukam koNTu aNain^thathu enna avar thAmum 	3778-1
 koTichEr viTaiyAr thirumukam kaikkoTuththu vaNaN^kak koRRavanAr 	3778-2
 muTimEl koNTu kUththu ATi moziyum kuzaRip pozi kaNNIr 	3778-3
 poTiyAr mArpil paran^thu vizap puvimEl palakAl vIzn^thu ezun^thAr 	3778-4

 32. parivil pORRith thirumukaththaip palakAl thozuthu paTi eTukka 	3779-1
 uriya vakaiyil eTuththu Othi umpar perumAn aruL pORRi 	3779-2
 viripon chuTar mALikai pukku mEvum urimaich chuRRam elAm 	3779-3
 perithu viraivil koTu pOn^thu pENu amaichcharkku aruL cheyvAr 	3779-4

 33. thaN^kaL kula mALikai ithanuL n^alaththin mikka n^ithik kuvaiyAyp 	3780-1
 poN^ki n^iRain^tha palavERu vakaiyil polin^tha paNTAram 	3780-2
 amkaN onRum oziyAmai aTaiyak kaNTu puRappaTTuth 	3780-3
 thaN^kum pothichey thALinmEl chamaiya ERRik keNarum ena 	3780-4

 34. chErar perumAn aruL cheyyath thirun^thu mathin^Ul man^thirikaL 	3781-1
 chArum maNi mALikaiyuLLAl thanaN^kaL ellAm n^iRain^tha perum 	3781-2
 chIr koL n^ithiyum eNNiRan^tha ellAm pothi cheythALin mEl 	3781-3
 pAril n^eruN^ka michai ERRik koNTu van^thu paNin^thArkaL 	3781-4

 35. paran^tha n^ithiyin parappu ellAm pANanAr paththiranArkku 	3782-1
 n^iran^tha thanaN^kaL vERu vERu n^iraiththuk kaTTi maRRu ivaiyum 	3782-2
 uram thaN^kiya vem kariparikaL muthalAm uyir uLLana thanamum 	3782-3
 puran^tha arachum koLLum ena mozin^thAr poRaiyar puravalanAr 	3782-4

 36. pANanAr paththiranArum paimpon maulich chEralanAr 	3783-1
 kANak koTuththa n^ithi ellAm kaNTu makizvuRRu athichayiththup 	3783-2
 pENa enakku vENTuvana aTiyEn koLLa pinynykanAr ANai 	3783-3
 arachum arachu uRuppum kaik koNTu aruLum ena iRainycha 	3783-4

 37. iRaivar ANai maRuppa athanukku anychi ichain^thAr ikal vEn^thar 	3784-1
 n^iRaiyum n^ithiyin parappu ellAm n^ilaththai n^eLiya uTan koNTE 	3784-2
 uRai mummathaththuk kaLiRu pari uL iTTana vENTuva koNTOr 	3784-3
 piRai veN kOTTuk kaLiRRumEl koNTu pOn^thAr perumpANar 	3784-4

 38. paNpu perukum perumALum pANanAr paththiranAr pin 	3785-1
 kaNkaL pozin^tha kAthal n^Ir vaziyak kaiyAl thozuthu aNaiya 	3785-2
 n^aNpu chiRakkum avar thammai n^akarin puRaththu viTai koNTu 	3785-3
 thiN pon purichaith thiru mathurai pukkAr thirun^thum ichaip pANar 	3785-4

 39. vAna varampar kulam perukkum mannanArum maRiththu Ekik 	3786-1
 kUnal iLam veN piRaik kaNNi muTiyAr aTimai koNTu aruLum 	3786-2
 pAnmai aruLin perumaiyinai n^inain^thu palakAl paNin^thu Eththi 	3786-3
 mEnmai viLaN^ku mALikai maNTapaththu uL arachu vIRRu irun^thAr 	3786-4

 40. aLavil perumai akila yOnikaLum kazaRiRRu aRin^thu avaRRin 	3787-1
 uLam manniya meyyuRu thuyaram onRum oziyA vakai akaRRik 	3787-2
 kaLavu kolaikaL muthalAna kaTin^thu kazaRRiRRu aRivAr thAm 	3787-3
 vaLavar perumAnuTan cheziyar makizum kalappil makizum n^AL 	3787-4

 41. vAnak kaN^kai n^athi pothin^tha malku kaTaiyAr vazipaTTuth 	3788-1
 thU n^al chiRappin archchanai Am koNTu purivAr thamakku oru n^AL 	3788-2
 thEn akku alarn^tha konRaiyin Ar ATal chilampin oli mun pOl 	3788-3
 mAnap pUchai muTivin kaN kELAthu oziya mathimayaN^ki 	3788-4

 42. pUchai kaTithu muTiththu aTiyEn ennO pizaiththathu enap porum 	3789-1
 Achai uTampAl maRRu ini vERu aTaiyum inpam yAthu enRu 	3789-2
 thEkin viLaN^kum uTaivALai uruvith thirumArpinil n^ATTa 	3789-3
 Ichar virain^thu thiruchchilampin Ochai mikavum ichaippiththAr 	3789-4

 43. ATal chilampin oli kELA uTaivAL akaRRi aN^kaimalar 	3790-1
 kUTath thalaimEl kuviththu aruLik koNTu vIzn^thu thozuthu ezun^thu 	3790-2
 n^ITap paravi mozikinRAr n^eTumAl piraman arumaRai mun 	3790-3
 thETaRku ariyAy thiruaruL thiru aruL mun cheyyathu ozin^thathu en enRAr 	3790-4

 44. enRa pozuthil iRaivar thAm ethir n^inRu aruLAthu ezum oliyAl 	3791-1
 manRin iTai n^am kUththu ATal van^thu vaNaN^ki van thoNTan 	3791-2
 onRum uNarvAl n^amaip pORRi urai chEr pathikam pATuthalAl 	3791-3
 n^inRu kETTu varath thAzththOm enRAr avarai n^inaippippAr 	3791-4

 45. ennE aTiyArkku ivar aruLum karuNai irun^thavARu enRu 	3792-1
 pon n^Er chaTaiyAr thirun^aTam chey puliyUr pon ampalam iRainychi 	3792-2
 than n^Er illA van thoNTar thamaiyum kANpAn ena virumpi 	3792-3
 n^al n^Ir n^ATTuk chela n^ayan^thAr n^Amach chErar kOmAnAr 	3792-4

 46. ponnAr maulich chEralan Ar pORRum amaichcharkku aqthu iyampi 	3793-1
 n^al n^AL koNTu perum payaNam ezuka enRu n^alam chARRa 	3793-2
 minnAr ayil vEl kula maRavar venRi n^ilavum chilai vIrar 	3793-3
 an^ n^ATTu uLLAr aTaiya n^iran^thu aNain^thAr vanychi akal n^akarvAy 	3793-4

 47. iTTa n^aln^AL Oraiyinil iRaivar thiruvanychaik kaLaththu 	3794-1
 maTTuviripUm konRaiyinAr thammai valam koNTu iRainychip pOy 	3794-2
 paTTan^uthal vem kaLiyANai piTarmEl koNTu pani mathiyam 	3794-3
 thoTTa koTimALikai mUthUr kaTan^thAr uthiyar thOnRalAr 	3794-4

 48. yAnai aNikaL paran^thu vazi eN^kum n^iran^thu chelluvana 	3795-1
 mAna malai n^ATTinil malin^tha malaikaL uTan pOthuva pOnRa 	3795-2
 chEnaivIrar puTaiparan^thu chelvathu aN^kaN malai chUzn^tha 	3795-3
 kAnam aTaiya uTan paTarvana pOlum kATchi mEvinathAl 	3795-4

 49. puravith thiraLkaL A yOkap polivin achaivil pOthuvana 	3796-1
 aravach chEnaik kaTal tharaN^kam maTuththu mEl mEl aTarvana pOl 	3796-2
 viravip paran^thu chenRanavAl michaiyum avalum onRAka 	3796-3
 n^iravip paran^tha n^eTum chEnai n^Emi n^eLiyach chenRanavAl 	3796-4

 50. an^ n^ATTu ellai kaTan^thu aNaiya amaichcharkku ellAm viTai aruLi 	3797-1
 minAr maNippUN mannavan Ar vENTuvArai uTankoNTu 	3797-2
 konAr ayil vEl maRavar payil koN^kar n^ATu kaTan^thu aruLi 	3797-3
 pon n^ATTavarum aNain^thu ATum ponni n^Ir n^ATTu iTaip pOvAr 	3797-4

 51. chenRa thichaiyil chivan aTiyAr chiRappinOTum ethirkoLLak 	3798-1
 kunRum kAnum uTaik kuRumpar iTaN^kaL thORum kuRai aRuppath 	3798-2
 thunRu murampum kAn ARum uRum kal churamum pala kaTan^thu 	3798-3
 venRi viTaiyAr iTam palavum mEvip paNin^thu chelkinRAr 	3798-4

 52. poruvil ponnith thirun^athiyin karai van^thu eythip punitha n^Ir 	3799-1
 maruvu thIrththam makizn^thu ATi maruN^ku vaTapAl karai ERith 	3799-2
 thiruvil poliyum thiruppuliyUr chempon manRuL n^aTam pORRa 	3799-3
 urukum manaththin uTan chenRAr oziyA anpin vazi van^thAr 	3799-4

 53. van^thu thillai mUthUrin ellai vaNaN^ki makizchchiyinAl 	3800-1
 an^thaNALar thoNTar kuzAm aNain^tha pOthil ethir vaNaN^kich 	3800-2
 chan^tha viraip pUn^thiruvIthi iRainychith thalaimEl karam mukizppach 	3800-3
 chin^thai makiza ezu n^ilai kOpuraththai aNain^thAr chEralanAr 	3800-4

 54. n^ilavum perumai ezun^ilaik kOpuraththin munnar n^ilaththu iRainychi 	3801-1
 malarum kaNNIrth thuLi thathumpap pukun^thu mALikai valam koNTu 	3801-2
 ulaku viLakkum thirup pEr ampalaththai vaNaN^ki uL aNain^thAr 	3801-3
 alakil aNTam aLiththavar n^inRu ATum thiruchchiRRampalam mun 	3801-4

 55. aLavil inpap perum kUththar ATa eTuththa kazal kATTa 	3802-1
 uLamum pulanum oruvazich chenRu urukap pORRi uykinRAr 	3802-2
 kaLanil viTam vaiththu aLiththa amuthu anRi manRil kazal vaiththu 	3802-3
 vaLarum thirukkUththu amuthu ulakukku aLiththa karuNai vazuththinAr 	3802-4

 56. ArA Achai Anan^thak kaTaluL thiLaiththE amarn^thu aruLAl 	3803-1
 chIrAr vaNNap pon vaNNaththu thiru an^thAthi thiruppaTikkIzp 	3803-2
 pArA tharikka eTuththu Eththip paNin^thAr paruva mazai poziyum 	3803-3
 kArAl n^ikarkka ariya koTaik kaiyAr kazaRRivAr thAm 	3803-4

 57. thampirAnArkku ethir n^inRu thamiz chol mAlai kETpikka 	3804-1
 umpar vAza n^aTam ATum oruvar athaRkup parichil enach 	3804-2
 chempon maNi manRil eTuththa cheyya pAthaththu thiruchchilampin 	3804-3
 impar n^ITa ezun^tha olithAmum ethirE kETpiththAr 	3804-4

 58. ATal chilampin oli kETpAr aLavil inpa Anan^tham 	3805-1
 kUTap peRRa perum pERRin koLkai vAyppak kumpiTuvAr 	3805-2
 n^ITap paNiyum kAlam elAm n^inRu thozuthu puRam pOn^thu 	3805-3
 mATath thiru mALikai vIthi vaNaN^kip puRaththu vaikinAr 	3805-4

 59. paravum thillai vaTTaththup payilvAr paim pon ampalaththuL 	3806-1
 aravum punalum chaTai ATa ATuvAr kUththu ArAmai 	3806-2
 viravum kAthal mikku ON^ka vEtham paTiyum thiruppaTikkIz 	3806-3
 iravum pakalum paNin^thu Eththi inpam chiRakkum an^ n^ALil 	3806-4

 60. ATum perumAn pATal kETTu aruLith thAzn^tha paTi thamakkuk 	3807-1
 kUTum parichAl munpu aruLich cheytha n^AvalUrk kOvai 	3807-2
 n^ITum perum kAthalil kANa n^iRain^tha n^inaivu n^irampAmal 	3807-3
 thETum pAthar aruLinAl thiruvArUr mEl chela ezun^thAr 	3807-4

 61. aRivin ellai Aya thiruththillai ellai amarn^thu iRainychip 	3808-1
 piRavi ilAtha thiruvaTiyaip perukum uLLaththinil peRRu 	3808-2
 cheRiyum nyAnap pOnakar van^thu aruLum pukali chenRu iRainychi 	3808-3
 maRi chEr karaththAr kOyil pala vaNaN^ki makizn^thu vazikkoLvAr 	3808-4

 62. vaziyil kuziyil chezuvayalin mathakin malar vAvikaLin maTuch 	3809-1
 chuziyil tharaLam thirai choriyum thuRai n^Irp ponni kaTan^thu ERi 	3809-2
 vaziyil thikazum thirun^uthalAr virumpum iTaN^kaL iRainychi ukak 	3809-3
 kazivil perum veLLamum koLLak kazani ArUr kaN uRRAr 	3809-4

 63. n^ampi thAmum an^ n^AL pOy n^Akaik kArONam pATi 	3810-1
 am pon maNippUN n^avamaNikaL ATai chAn^tham aTal parimA 	3810-2
 paim pon churikai muthalAna peRRu maRRum pala pathiyil 	3810-3
 thampirAnaip paNin^thu Eththith thiruvArUril chArn^thu irun^thAr 	3810-4

 64. van^thu chErar perumAnAr mannum thiruvarUr eytha 	3811-1
 an^thaNALar perumAnum arachar perumAn varappeRRuch 	3811-2
 chin^thai makiza ethir koNTu chenRu kiTan^thAr chEralanAr 	3811-3
 chan^tham viraiththAr vanthoNTar munpu viruppin uTan thAzn^thAr 	3811-4

 65. munpu paNin^tha perumALaith thAmum paNin^thu mukan^thu eTuththE 	3812-1
 anpu perukath thazuva virain^thu ArvaththoTu thazuva 	3812-2
 inpa veLLaththu iTai n^In^thi ERa mATTAthavar pOl 	3812-3
 enpum uruka uyir onRi uTampum onRAm ena ichain^thAr 	3812-4

 66. Ana n^ilaimai kaNTa thiruththoNTar aLavil makizvu eytha 	3813-1
 mAnach chErar perumAnAr thAmum vanthoNTarum kalan^tha 	3813-2
 pAnmai n^aNpAl chEramAn thOzar enRu pAr paravum 	3813-3
 mEnmai n^Amam munaippATi vEn^tharkku Aki viLaN^kiyathAl 	3813-4

 67. oruvar oruvaril kalan^tha uNarvAl inpa mozi uraiththu 	3814-1
 maruva iniyAr pAl cheyvathu ennAm ennum makizchchiyinAl 	3814-2
 paruva mazaich cheN^kai paRRik koNTu paramar thAL paNiyath 	3814-3
 theruvu n^IN^kik kOyilinuL pukun^thAr chEramAn thOzar 	3814-4

 68. chenRu thEva Achiriyanai mun iRainychith thirumALikai valam koNTu 	3815-1
 onRum uLLaththoTum pukuvAr uTaiya n^ampi mun Aka 	3815-2
 n^inRu thozuthu kaN aruvi vIza n^ilaththin michai vIzn^thE 	3815-3
 enRum iniya tham perumAn pAtham iRainychi EththinAr 	3815-4

 69. thEvar munivar van^thu iRainychum theyvap perumAL kazal vaNaN^ki 	3816-1
 mUvar thamakku muthal Akum avaraith thirumum maNik kOvai 	3816-2
 n^AvalUrar tham munpu n^anmai viLaN^kak kETpiththAr 	3816-3
 thAvil perumaich chEral anAr thampirAnAr thAm koNTAr 	3816-4

 70. aN^kaN aruL peRRu ezuvAraik koNTu puRam pOn^thu ArUrar 	3817-1
 n^aN^kai paravaiyAr thirumALikaiyil n^aNNa n^annuthalAr 	3817-2
 poN^kum viLakkum n^iRai kuTamum pU mAlaikaLum pukai akilum 	3817-3
 eN^kum maTavAr eTuththu Eththa aNain^thu thAmum ethir koNTAr 	3817-4

 71. chOthi maNi mALikaiyin kaN chuTarum pachum pon kAl amaLi 	3818-1
 mIthu perumAL thamai iruththi n^ampi mEvi uTan iruppak 	3818-2
 kOthil kuNaththup paravaiyAr kozun^arkkum thOzarkkum 	3818-3
 n^Ithi vazuvA ozukkaththu n^iRai pUchanaikaL muRai aLiththAr 	3818-4

 72. thANTum puravich chErar kulap perumAL thamakkuth thiru amuthu 	3819-1
 thUNTum chOthi viLakku anaiyAr amaikkath thuNaivar cholluthalum 	3819-2
 vENTum parichu vevvERu vithaththuk kaRiyum pOnakamum 	3819-3
 INTach chamaippiththu uTan van^thArkku ellAm iyalpin virun^thu amaiththAr 	3819-4

 73. aracharkku amaiththa chiRappinum mEl aTiyArkku ERkum paTiyAka 	3820-1
 viravip perukum anpin uTan virumpum amuthu chamaiththu athanpin 	3820-2
 purachaik kaLiRRuch chEralan Ar puTai chUzn^thu avarOTu amuthu cheyap 	3820-3
 paravaip piRan^tha thiruvanaiya paravaiyAr van^thu aRiviththAr 	3820-4

 74. chErar perumAn ezun^thu aruLi amutha cheyyach cheythavaththAl 	3821-1
 thArin malipUm kuzal maTavAy thAzAthu amuthu cheyvi enap 	3821-2
 pArin malichIr vanthoNTar aruLich cheyyap parikalaN^kaL 	3821-3
 Erin viLaN^kath thiruththikkAl iraNTil paTiyAy ERRuthalum 	3821-4

 75. ANTa n^ampi perumALai uTanE amuthu cheythu aruLa 	3822-1
 vENTum enna AN^ku avarum virain^thu vaNaN^ki veru uRalum 	3822-2
 n^INTa thaTakkai piTiththu aruLi mINTum n^ErE kuRai koLLa 	3822-3
 INTa amuthu cheyvathanukku ichain^thAr poRaiyArkku iRaiyavanAr 	3822-4

 76. okka amuthu cheythu aruLa uyarn^tha thavaththup paravaiyAr 	3823-1
 mikka viruppAl amuthu cheyviththu aruLi mEvum parichanaN^kaL 	3823-2
 thakka vakaiyAl aRuchuvaiyum thAm vENTiyavARu inithu arun^thath 	3823-3
 okka makizchchi kaLi chiRappath thUya virun^thin kaTan muTiththAr 	3823-4

 77. panin^Ir viravu chan^thanaththin pachuN^karppUra viraik kalavai 	3824-1
 vanithai avarkaL chamaiththu eTuppak koTuththu makizmAn mathach chAn^thum 	3824-2
 punitha n^aRum pU mAlaikaLum pORRik koTuththup ponkoTiyAr 	3824-3
 iniya panycha vAcham uTan aTaikkAy amuthum En^thinAr 	3824-4

 78. Aya chiRappil pUchanaikaL aLiththa ellAm amarn^thu aruLith 	3825-1
 thUya n^IRu thaN^kaL thirumuTiyil vAN^kith thozuthu aNin^thu 	3825-2
 mEya viruppin uTan iruppak kazaRiRRaRivAr meyththoNTin 	3825-3
 chEya n^Irmai aTain^thAr Ay n^ampi chempon kazal paNin^thAr 	3825-4

 79. malai n^ATTu arachar perumAnAr vaNaN^ka vaNaN^ki ethir thazuvik 	3826-1
 kalai n^AL peruku mathi mukaththup paravaiyAr tham kaNavanAr 	3826-2
 chilai n^ATTiya vel koTiyAraich chErath than^thAr enak kaN^kai 	3826-3
 alai n^AL konRai muTich chaTaiyAr aruLE pORRi uTan amarn^thAr 	3826-4

 80. chelvath thiruvArUr mEvum chem puRRil inithu amarn^tha 	3827-1
 vil veRpu uTaiyAr kazal vaNaN^ki vIthi viTaN^kap perumAnai 	3827-2
 mallal pavani chEviththu vAzn^thu n^ALum manam makizn^thu 	3827-3
 chol viththakar thAm iruvarkaLum thoTarn^tha kAthaluTan chiRan^thAr 	3827-4

 81. ivvARu ozukum n^ALin kaN ilaN^ku maNippUN vanthoNTar 	3828-1
 maivAz kaLaththu maRaiyavanAr maruvum iTaN^kaL pala vaNaN^kich 	3828-2
 cheyvAr kannith thamiz n^ATTuth thirumA mathurai muthalAna 	3828-3
 moyvAr chaTaiyAr mUthUrkaL iRainycha muRaimaiyAl n^inain^thAr 	3828-4

 82. chErar pirAnum ArUrar thammaip piriyAch chiRappAlum 	3829-1
 vAram perukath thamakku anRu mathurai AlavAy amarn^tha 	3829-2
 vIrar aLiththa thirumukaththAl virumpum anpin vaNaN^kuthaRkuch 	3829-3
 chAra ezun^tha kuRippAlum thAmum uTanE chelath thuNin^thAr 	3829-4

 83. iruvar thiru uLLamum ichain^tha pozuthil ezun^thu thiruvArUr 	3830-1
 oruvar malarththAL pukku iRainychi uTanpATTu aruLAl pOn^thu aruLi 	3830-2
 maruvum urimai perum chuRRam varampil paNikaL vAkanaN^kaL 	3830-3
 poruvil paNTAraN^ koNTu pOthuvArkaL uTan pOtha 	3830-4

 84. chEviththu aNaiyum parichanaN^kaL chUzath thiruvArUr iRainychik 	3831-1
 kAvil payilum puRampu aNaiyaik kaTan^thu pOn^thu kIzvELUr 	3831-2
 mEvip paramar kazal vaNaN^kip pOn^thu vElaik kazik kAnal 	3831-3
 pUvil thikazum pozil n^Akai pukun^thu kArONam paNin^thAr 	3831-4

 85. thirukkArONach chivak kozun^thaich chenRu paNin^thu chin^thaiyinai 	3832-1
 urukkArvach chemthamiz mAlai chAththich chila n^AL uRain^thu pOy 	3832-2
 perukkAr ulavu chaTaimuTiyAr iTaN^kaL palavum paNin^thu Eththi 	3832-3
 aruL kAraNar tham thirumaRaikkATu aNain^thAr chErar ArUrar 	3832-4

 86. mun^n^Ir valaN^koL maRaikkATTu muthalvar kOyil chenRu iRainychi 	3833-1
 chen^n^Ir vAymaith thirun^Avukkarachum pukalich chivak kanRum 	3833-2
 an^n^Er thiRakka aTaikka enappATum thiruvAyilai aNain^thu 	3833-3
 n^annIr poziyum viziyinar Ay n^Ayan mArai n^inain^thu iRainychi 	3833-4

 87. n^iRain^tha maRaikaL archchiththa n^ITu maRaikkATTu arumaNiyai 	3834-1
 iRainychi vIzn^thu paNin^thu ezun^thu pORRi yAzaip paziththu ennum 	3834-2
 aRain^tha pathikath thamiz mAlai n^ampi chAththa aruL chErar 	3834-3
 chiRan^tha an^thAthiyil chiRappiththu anavE Othith thiLaiththu ezun^thAr 	3834-4

 88. ezun^thu paNin^thu puRaththu eythi iruvar perum thoNTarum chila n^AL 	3835-1
 chezun^thaN pazanap pathiyathanuL amarn^thu thenpAl thiraik kaTal n^anychu 	3835-2
 azun^thu miTaRRAr akaththiyAn paLLi iRainychi avir mathiyak 	3835-3
 kozun^thu vaLar chem kaTaik kuzakar kOTik kOyil kuRukinAr 	3835-4

 89. kOTik kuzakar kOyil ayal kuTikaL onRum puRaththu eN^kum 	3836-1
 n^ATik kANAthu uLpukku n^ampar pAtham thozuthu uLLam 	3836-2
 vATik kaTithAyk kaTal kARRu enRu eTuththu malark kaNNIr vArap 	3836-3
 pATik kATu kAL puNarn^tha parichum pathikaththu iTai vaiththAr 	3836-4

 90. aN^ku vaikip paNin^thu aruLAl pOvAr akan kONATTu aranAr 	3837-1
 thaN^kum iTaN^kaL vaNaN^kip pOy pANTi n^ATuthanaich chArn^thu 	3837-2
 thiN^kaL muTiyAr thiruppuththUr iRainychi pOn^thu chEN viLaN^kum 	3837-3
 maN^kul thavazum maNimATa mathurai mUthUr van^thu aNain^thAr 	3837-4

 91. chEramAn thOzarum ach chErar pirAnum paNippUN 	3838-1
 AramAr mArparai AlavAyinil vaNaN^ka 	3838-2
 vAramA van^thu aNaiya vazuthiyAr manakkAthal 	3838-3
 kUra mAn^akar kOTiththu ethir koNTu koTu pukkAr 	3838-4

 92. thennavar kOn makaLAraith thiruvETTu munnarE 	3839-1
 thon mathurai n^akarin kaN inithu irun^tha chOzanAr 	3839-2
 annavarkaL uTan kUTa anaiya avarum kUTi 	3839-3
 mannu thiru AlavAy maNik kOyil van^thu aNain^thAr 	3839-4

 93. thiru AlavAy amarn^tha chenychaTaiyAr kOyil valam 	3840-1
 varuvAr mun vIzn^thu iRainychi vanthoNTar vaziththoNTu 	3840-2
 tharuvAraip pORRi ichaiththuth thAzn^thu ezun^thu vAzn^tha thamiz 	3840-3
 peru vAymai malar punain^thu peru makizchchi piRaN^kinAr 	3840-4

 94. paTiyERu pukazch chErar perumAnum pAr michai vIzn^thu 	3841-1
 aTiyEnaip poruLAka aLiththa thirumukak karuNai 	3841-2
 muTivEthu enRu aRin^thilEn ena mozikaL thaTumARak 	3841-3
 kaTiyERu konRaiyAr mun paravik kaLi kUrn^thAr 	3841-4

 95. chempiyanAr uTan cheziyar thAm paNin^thu chErar uTan 	3842-1
 n^ampiyum mun puRaththu aNaiya n^aNNiya pEr uvakaiyAl 	3842-2
 umparpirAn kOyilin inRu uTan koNTupOy iruvarkkum 	3842-3
 paimpon maNi mALikaiyil kuRai aRuththAr panychavanAr 	3842-4

 96. uLam makizak kumpiTTu aN^ku uRaiyum n^AL uthiyar uTan 	3843-1
 kiLar oLip pUN van thoNTar thAm irun^tha iTam kezumi 	3843-2
 vaLavanAr mInavanAr vaLam peruka maRRavarOTu 	3843-3
 aLavaLAviya viruppAl amarn^thu kalan^thu inithu irun^thAr 	3843-4

 97. an^ n^ALil mathurai n^akar maruN^karanAr amar pathikaL 	3844-1
 ponnAram aNi mArpil puravalar mUvarum pOthach 	3844-2
 chen^n^Avin munaippATith thirun^ATar chenRu iRainychich 	3844-3
 chonmAlaikaLum chAththith thozath thiruppUvaNaththai aNain^thAr 	3844-4

 98. n^ITu thirup pUvaNaththuk aNiththAka n^Er chella 	3845-1
 mATu varum thiruththoNTar manniya ap pathikATTath 	3845-2
 thETu maRaikku ariyAraith thiruvuTaiyAr enRu eTuththup 	3845-3
 pATi ichaiyil pUvaNam mIthO enRu paNin^thu aNaivAr 	3845-4

 99. chenRu thirup pUvaNaththuth thEvar pirAn makiz kOyil 	3846-1
 munRil valam koNTu iRaivar mun vIzn^thu paNin^thu ezun^thu 	3846-2
 n^inRu paravippATi n^Er n^Ikki uTan paNin^tha 	3846-3
 venRi muTi vEn^tharuTan pOn^thu aN^kaN mEvinAr 	3846-4

 100. appathiyil amarn^thu iRainychich chila n^ALil ArUrar 	3847-1
 mupperum vEn^tharkaLOTu muthan mathurai n^akar eythi 	3847-2
 meyp parivil thiruvAla vAyuTaiyAr virai malarththAL 	3847-3
 eppozuthum paNin^thu Eththi inpuRRu aN^ku amarkinRAr 	3847-4

 101. chenychaTaiyAr thiruvAppanUr thiruvETakam muthalAm 	3848-1
 n^anychu aNiyum kaNTar avar n^ayan^tha pathi n^aNNiyE 	3848-2
 enychalilAk kAthalinAl inithu iRainychi mINTu aNain^thu 	3848-3
 manychaNaiyum mathil mathurai mAn^akaril makizn^thu irun^thAr 	3848-4

 102. paramar thirupparam kunRil chenRu pArththipar OTum 	3849-1
 puram eriththAr kOyil valam koNTu pukun^thu uL iRainychich 	3849-2
 chiramalimAlaich chaTaiyAr thiruvaTikkIz ATcheyyum 	3849-3
 arumai n^inain^thu anychuthum enRu ArUrar pATuvAr 	3849-4

 103. kOththiTTai enRu eTuththuk kOthil thiruppathika ichai 	3850-1
 mUrththiyAr thamai vaNaN^ki mukkOkkaL uTan munpE 	3850-2
 Eththiya vaN thamiz mAlai in ichaip pATip paravi 	3850-3
 chAththinAr chaN^karanAr thaN^ku thirupparaN^kunRil 	3850-4

 104. iRaivar thiruththoNTu puri arumaiyinai iru n^ilaththu 	3851-1
 muRai puriyum muthal vEn^thar mUvarkaLum kETTu anychi 	3851-2
 maRai mun^ n^Ul maNi mArpin vanthoNTar thamaip paNin^thAr 	3851-3
 n^iRai thavaththOr appAlum n^iruththar pathi thoza n^inain^thAr 	3851-4

 105. an^ n^ATTuth thiruppathikaL palavum aNain^thu iRainychamalai 	3852-1
 n^annATTu vEn^tharuTan n^ampithAm ezun^thu aruLa 	3852-2
 minnATTum pal maNippUN vEn^thar iruvarum mILvAr 	3852-3
 thennATTu vENTuvana cheythu amaippAr thamai viTuththAr 	3852-4

 106. iru peru vEn^tharum iyalpin mINTathaR pin ezun^thu aruLum 	3853-1
 poruvaruny chIr vanthoNTar pukazch chErar uTan punithar 	3853-2
 maruviya thAnam palavum paNin^thu pOy malaichchAral 	3853-3
 kurumaNikaL veyil eRikkum kuRRAlam chenRu aTain^thAr 	3853-4

 107. kuRRAlaththu inithu amarn^tha kUththar kurai kazal vaNaN^kich 	3854-1
 cholthAma malar punain^thu kuRum palAth thozuthu ippAl 	3854-2
 muRRA veNmathi muTiyAr pathipaNin^thu mUveyilkaL 	3854-3
 cheRRAr manniya chelvath thirun^el vEliyai aNain^thAr 	3854-4

 108. n^elvEli n^IRRu azakar thamaip paNin^thu pATi n^ikaz 	3855-1
 palvERu pathi piRavum paNin^thu anpAl van^thu aNain^thAr 	3855-2
 vilvETarAy venRi vichayan ethir panRip pin 	3855-3
 chel vEtha muthalvaramar thiru irAmEchcharaththu 	3855-4

 109. mannum irAmEchcharaththu mAmaNiyai mun vaNaN^kip 	3856-1
 pannum thamizth thoTaichAththip payilkinRAr pAmpu aNin^tha 	3856-2
 chenniyar mAthOTTaththuth thirukkEthIchcharam chArn^tha 	3856-3
 cholmalar mAlaikaL chAththith thUraththE thozuthu amarn^thAr 	3856-4

 110. thiru irAmEchcharaththuch chezum pavaLach chuTark kozun^thaip 	3857-1
 parivinAl thozuthu akanRu paramar piRa paNin^thu 	3857-2
 peruvimAnaththu imaiyOr vaNaN^kum perum thiruchchuziyal 	3857-3
 maruvinAr vanthoNTar malai vEn^tharuTan kUTa 	3857-4

 111. thiruchchuziyal iTam koNTa chempon malaich chilaiyAraik 	3858-1
 karuchchuziyil vIzAmaik kAppAraik kaTal viTaththin 	3858-2
 iruL chuziyum miTaRRArai iRainychi ethir ithazi malarp 	3858-3
 paruch chuziyaththuTan UnAy uyir enum pA malar punain^thAr 	3858-4

 112. aN^kaNaraip paNin^thu uRaiyum ArUrarkku avvUril 	3859-1
 kaN^kul iTaik kanavin kaN kALaiyAn^ thiruvaTivAl 	3859-2
 cheN^kaiyinil pon cheNTum thirumuTiyil chuziyam uTan 	3859-3
 eN^kum ilAth thiruvETam enpuruka munkATTi 	3859-4

 113. kAnap pEr yAm iruppathu enak kazaRi kaN^kai enum 	3860-1
 vAnap pErARum ulavum mA muTiyAr thAm akala 	3860-2
 nyAnap pErALar uNarn^thu athichayiththu n^Akam uTan 	3860-3
 Enap pEreyiRu aNin^thAr aruL irun^tha parichu enpAr 	3860-4

 114. kaNTu aruLum paTi kazaRiRRaRivArkku mozin^thu aruLip 	3861-1
 puNTarikap punal chuziyal punithar kazal vaNaN^kip pOy 	3861-2
 aNTar pirAn thirukkAnappEr aNaivAr ArUrar 	3861-3
 thoNTar aTith thozalum enum chol pathikath thoTai punaivAr 	3861-4

 115. kALaiyAr thamaik kaNTu thozap peRuvathu en enRu 	3862-1
 thALai n^ALum paravath tharuvAr pAl chArkinRAr 	3862-2
 ALai n^IL iTaik kANa anychiya n^Ir n^Ay ayalE 	3862-3
 vALaipAy n^uzaip pazana munaippATi vaLa n^ATAr 	3862-4

 116. mannu thirukkAnap pEr vaLam pathiyil van^thu eythi 	3863-1
 chenni vaLarmathi aNin^thAr chezuN^ kOyil valam koNTu 	3863-2
 munniRainychi uLLaNain^thu muthalvar chEvaTi thAzn^thu 	3863-3
 pannu chezun^thamiz mAlai pATinAr paravinAr 	3863-4

 117. ArAtha kAthaluTan appathiyil paNin^thu Eththich 	3864-1
 chIrArum thiruththoNTar chila n^AL aN^ku amarn^thu aruLik 	3864-2
 kArArum malarchchOlaik kAnap pEr kaTan^thu aNain^thAr 	3864-3
 pOrAnERRAr kayilaip poruppar thiruppunavAyil 	3864-4

 118. punal vAyil pathi amarn^tha punithar Alayam pukku 	3865-1
 manam Arvam uRach chiththa n^I n^inai ennoTu enRE 	3865-2
 vina vAna thamiz pATi vIzn^thu iRainychi appathiyil 	3865-3
 chinayAnai uriththu aNin^thAr thiruppAtham thozuthu irun^thAr 	3865-4

 119. thiruppuna vAyil pathiyil amarn^tha chivanAr makizum 	3866-1
 viruppuTaiya kOyil pala paNin^thu aruLAl mEvinAr 	3866-2
 poruppinoTu kAnakanRu punal ponni n^ATu aNain^thu 	3866-3
 paruppatha vAr chilaiyAr tham pAmpu aNimA n^akar thannil 	3866-4

 120. pAthALa Ichcharam iRainychi athan maruN^ku pala pathiyum 	3867-1
 vEthAthi n^Athar kazal vaNaN^ki miku viraivin uTan 	3867-2
 chUthArum thuNai mulaiyAr maNivAykkuth thORRu iravu 	3867-3
 chEthAmpal vAy thiRakkum thiruvArUr van^thu aNain^thAr 	3867-4

 121. thirun^AvalUr vEn^thar chErar kula vEn^thar uTan 	3868-1
 varuvAraith thiruvArUr vAzvArkaL ethirkoLLath 	3868-2
 tharum kAthaluTan vaNaN^kith tham perumAn kOyilinuL 	3868-3
 peruku ArvaththoTu virumpum perum pERu peRap pukun^thAr 	3868-4

 122. vAcha malark konRaiyAr makizkOyil valam koNTu 	3869-1
 n^EchamuRa mun iRainychi n^eTum pozuthu elAm paravi 	3869-2
 EchaRavAl thiruppathikam eTuththu Eththi ezun^thu aruLAl 	3869-3
 pAcha vinaith thoTakku aRuppAr payil kOyil paNin^thu aNaivAr 	3869-4

 123. paravaiyAr mALikaiyil parichanaN^kaL mun eytha 	3870-1
 viravu pEr alaN^kAra vizuch chelvam mikap peruka 	3870-2
 varavu ethir koNTu aTivaNaN^ka van thoNTar malain^ATTup 	3870-3
 puravalanAraiyum koNTu pon aNi mALikai pukun^thAr 	3870-4

 124. paraviyE paravaiyAr parivu uTanE paNin^thu Eththi 	3871-1
 viraviya pOnakaN^kaRikaL vitham palavAkach chamaiththup 	3871-2
 parikalamum pAvATai pakal viLakkum uTan amaiththuth 	3871-3
 thiru amuthu cheyviththAr thirun^thiya thEn moziyinAr 	3871-4

 125. maN^kalamAm pUchanaikaL paravaiyAr cheya makizn^thu 	3872-1
 thaN^ki inithu amar kinRAr thampirAn kOyilinuL 	3872-2
 poN^ku perum kAlam elAm pukku iRainychi puRaththu aNain^thu 	3872-3
 n^aN^kaL pirAn aruL maRavA n^al viLaiyATTinai n^ayan^thAr 	3872-4

 126. n^ilaich cheNTum parich cheNTum vIchi mika makizvu eythi 	3873-1
 vilakkarum pOrth thakarp pAych chal kaNTu aruLi venRi peRa 	3873-2
 malaikku n^eTu muL kaNaikkAl vAraNap pOr makizn^thu aruLi 	3873-3
 alaikkum aRap pala puLLin amar virumpi amarkinRAr 	3873-4

 127. viravu kAthal mIkkUra mEvum n^ALkaL pala chellak 	3874-1
 karavil Ikaik kEraLanAr thaN^kaL kaTal chUz malai n^ATTup 	3874-2
 paravaiyAr tham kozun^anAr thammaip paNin^thu koNTu aNai 	3874-3
 iravum pakalum thozuthu irakka ichain^thAr avarum ezun^thu aruLa 	3874-4

 128. n^aN^kai paravaiyAr uLLaththu ichaivAl n^ampi ezun^thu aruLath 	3875-1
 thiN^kaL muTiyAr thiru aruLaip paravich chEramAn perumAL 	3875-2
 eN^kum uLLa aTiyArukku ERRa pUchai cheythu aruLip 	3875-3
 poN^kum muyaRchi iruvarum pOyp pukkAr punithar pUN^kOyil 	3875-4

 129. thampirAnaith thozuthu aruLAl pOn^thu thoNTar chArn^thu aNaiya 	3876-1
 n^ampi Arurarum chErar n^annATTu arachanAr Aya 	3876-2
 paim pon maNi n^IL muTik kazaRiRRaRivAr thAmum payaNam uTan 	3876-3
 chempon n^ITu mathil ArUr thozuthu mEl pAl chelkinRAr 	3876-4

 130. pon parappi maNivaranRi punal parakkum kAvErith 	3877-1
 then karai pOych chivan makizn^tha kOyil pala chenRu iRainychi 	3877-2
 min parappum chaTai aNNal virumpum thiruk kaNTiyUr 	3877-3
 anpurukkum chin^thai uTan paNin^thu puRaththu aNain^thArkaL 	3877-4

 131. vaTa karaiyil thiruvaiyARu ethir thOnRa malark karaN^kaL 	3878-1
 uTaluruka uLLuruka uchchiyinmEl kuviththu aruLik 	3878-2
 kaTal paran^thathu enap perukum kAviriyaik kaTan^thu ERith 	3878-3
 thoTarvu uTaiya thiruvaTiyai thozuvathaRku n^inaivuRRAr 	3878-4

 132. aiyARu athanaik kaNTu thozuthu aruLa ArUr thamai n^Okki 	3879-1
 cheyyAL piriyAch chEramAn perumAL aruLich cheykinRAr 	3879-2
 maiyAr kaNTar maruvu thiru aiyARu iRainycha manam uruki 	3879-3
 n^aiyA n^inRathu ivvARu kaTan^thu paNivOm n^Am enna 	3879-4

 133. ARu peruki iru karaiyum poruthu vichumpil ezuvathu pOl 	3880-1
 vERu n^AvAy OTaN^kaL mIthu chellA vakai mikaippa 	3880-2
 n^IRu viLaN^kum thirumEni n^iRuththar pAtham paNin^thanpin 	3880-3
 ARu n^eRiyAch chelavuriyAr thariyAthu azaiththup pATuvAr 	3880-4

 134. paravum parichu onRu eTuththu aruLip pATum thiruppATTin muTivil 	3881-1
 aravam punaivAr thamai aiyARu uTaiya aTikaLO enRu 	3881-2
 viravum vETkai uTan azaiththu viLaN^kum perumaith thiruppathikam 	3881-3
 n^iravum ichaiyil vanthoNTar n^inRu thozuthu pATuthalum 	3881-4

 135. manRil n^iRain^thu n^aTamATa vallAr thollai aiyARRil 	3882-1
 kanRu thaTai uNTu ethir azaikka kathaRik kanaikkum puniRRAppOl 	3882-2
 onRum uNarvAl charAcharaN^kaL ellAm kETka Olam ena 	3882-3
 n^inRu mozin^thAr ponni mA n^athiyum n^IN^ki n^eRi kATTa 	3882-4

 136. viNNin muTTum perukkARu mElpAl paLikku veRpu enna 	3883-1
 n^aNNi n^iRkak kIzpAl n^Ir vaTin^tha n^aTuvu n^allavazip 	3883-2
 paNNik kuLirn^tha maNal parappak kaNTathoNTar payil mAri 	3883-3
 kaNNil pozin^thu mayirp puLakam kalakkak kai anychali kuviththAr 	3883-4

 137. n^ampi pAtham chEramAn perumAL paNiya n^AvalUr 	3884-1
 chempon mun^n^Ul maNimArpar chErar perumAn ethir vaNaN^ki 	3884-2
 umpar n^Athar umakku aLiththathu anRO enna uTan makizn^thu 	3884-3
 thampirAnaip pORRi ichaiththu thaTam kAvEri n^aTu aNain^thAr 	3884-4

 138. chenychol thamiz n^Avalar kOnum chErar pirAnum tham perumAn 	3885-1
 enychal illA n^iRai ARRin iTaiyE aLiththa maNal vaziyil 	3885-2
 thanycham uTaiya parichanamum thAmum ERith thalaichchenRu 	3885-3
 panycha n^athi vANaraip paNin^thu vizun^thAr ezun^thAr paravinAr 	3885-4

 139. aN^kaN aranAr karuNaiyinai ARRAthu ARRith thiLaiththu iRainychith 	3886-1
 thaN^kaL perumAn thiru aruLAl thAzn^thu mINTum thaTamponnith 	3886-2
 poN^ku n^athiyin mun van^tha paTiyE n^aTuvu pOn^thu ERath 	3886-3
 thuN^ka varai pOl n^inRa n^Ir thuran^thu thoTarap perukiyathAl 	3886-4

 140. Aya cheyalin athichayaththaik kaNTa karaiyil aiyARu 	3887-1
 mEya perumAn aruL pORRi vIzn^thu thAzn^thu mElpAl pOyth 	3887-2
 thUya mathivAz chaTaiyAr tham pathikaL piRavum thozuthu Eththich 	3887-3
 chEya koN^ka n^ATu aNain^thAr thiruvArUrar chErar uTan 	3887-4

 141. koN^ku n^ATu kaTan^thu pOyk kulavu malain^ATTu ellaiyuRa 	3888-1
 n^aN^kaL perumAn thOzanAr n^ampi thampirAn thOzar 	3888-2
 aN^kaN uTanE aNai ezun^thu aruLA n^inRAr enum viruppAl 	3888-3
 eN^kum an^ n^ATTu uLLavarkaL ellAm ethirkoNTu inpuRuvar 	3888-4

 142. pathikaL eN^kum thOraNaN^kaL pAN^kar eN^kum pUvanaN^kaL 	3889-1
 vathikaL eN^kum kuLir pan^thar manaikaL eN^kum akil pukaikkAr 	3889-2
 n^athikaL eN^kum malarp piRaN^kal nyAN^kar eN^kum ON^kuvana 	3889-3
 vIthikaL eN^kum muzavin oli n^ilaN^kaL eN^kum polam chuTarppU 	3889-4

 143. thichaikaL thORum varum perumai amaichchar chEnaip peruveLLam 	3890-1
 kuchai koL vAchi n^irai veLLam kumpa yAnai aNi veLLam 	3890-2
 michai koL paNNum piTiveLLam mEvum chORRu veLLam kaNTu 	3890-3
 achaivil inpap peruveLLaththu amarn^thu koTuN^ kOLUr aNain^thAr 	3890-4

 144. koTuN^kO LUrin mathil vAyil aNi kOTiththu marukil uTuththu 	3891-1
 thoTuN^kOpuraN^kaL mALikaikaL kuLir kuLir chAlaikaL theRRi 	3891-2
 n^eTuN^kO n^akarkaL ATal araN^ku n^iran^tha maNith thAmam kamuka 	3891-3
 viTuN^kOthaip pUn^ thAmaN^kaL n^iraiththu vevvERu alaN^kariththu 	3891-4

 145. n^akara mAn^thar ethir koLLa n^aNNi eNNil araN^ku thoRum 	3892-1
 makara kuzai mAtharkaL pATi ATa maNi vIthiyil aNaivAr 	3892-2
 chikara n^eTum mALikai aNaiyAr chenRu thiruvanychaik kaLaththu 	3892-3
 n^ikaril thoNTar thamaik koNTu pukun^thAr uthiyar n^eTun^thakaiyAr 	3892-4

 146. iRaivar kOyil maNi munRil valam koNTu iRainychi ethirpukku 	3893-1
 n^iRaiyum kAthal uTan vIzn^thu paNin^thu n^Er n^inRu ArUrar 	3893-2
 muRaiyil viLampum thiruppathikam muTippathu kaN^kai enRu eTuththup 	3893-3
 piRai koL muTiyAr thamaippATi paravip perumALuTan thozuthAr 	3893-4

 147. thozuthu thinaiththup puRam pOn^thu thOnRap paNNum piTimERpAr 	3894-1
 muzuthum Eththa n^ampiyai mun pORRip pinpu thAm ERip 	3894-2
 pazuthil maNich chAmarai vIchip paimpon maNi mALikaiyil varum 	3894-3
 pozuthu maRukil irupuTaiyum miTain^thAr vAzththip pukalkinRAr 	3894-4

 148. n^alla thOzar n^am perumAL thamakku n^ampi ivar enpAr 	3895-1
 ellai illAth thavam munpu en cheythOm ivaraith thoza enpAr 	3895-2
 chelvam ini en peRuvathu n^am chilampu n^ATTukku ena uraippAr 	3895-3
 chollum tharamO perumAL chey thozilaip pArIr enath thozuvAr 	3895-4

 149. pUvum poriyum pon thukaLum paNivAr poruvil ivar 	3896-1
 mEvum ponnith thirun^ATE puvikkuth thilatham ena viyappAr 	3896-2
 pAvum thuthikaL em maruN^kum payila van^thu mALikaiyin 	3896-3
 mAvum kaLiRum n^eruN^kum maNi vAyil pukun^thu maruN^ku izin^thAr 	3896-4

 150. kazaRiRRaRiyun^ thiruvaTiyum kalai n^Avalar tham perumAnAm 	3897-1
 muzavil poliyum thiru n^eTun^thOL munaivar thammai uTan koNTu 	3897-2
 vizavil poliyum mALikaiyil viLaN^ku chiN^kAchanaththin michai 	3897-3
 n^izal thikku oLirum pUNArai iruththith thAmum n^Er n^inRu 	3897-4

 151. chempon karaka vAcha n^Ir thEvimArkaL eTuththu Eththa 	3898-1
 ampon pAtham thAm viLakki aruLap pukalum ArUrar 	3898-2
 thampon thALai vAN^ki ithu thakAthu enRu aruLath tharaNiyil vIzn^thu 	3898-3
 em peRRimaiyAl cheythana iN^ku ellAm ichaiya vENTum ena 	3898-4

 152. perumAL vENTa ethir maRukka mATTAr anpil perum thakaiyAr 	3899-1
 thirumA n^eTun^thOL uthiyar pirAn cheytha ellAm kaNTu irun^thAr 	3899-2
 arumAnam koL pUchanaikaL aTaivE ellAm aLiththu athanpin 	3899-3
 orumA mathiveNkuTai vEn^thar uTanE amuthu cheythu van^thAr 	3899-4

 153. chErar uTanE thiruvamuthu cheytha pinpu kai kOTTi 	3900-1
 Aram n^aRumen kalavai mAn mathach chAn^thu ATai aNimaNip pUN 	3900-2
 Ira virai menmalarp paNikaL inaiya muthalAyina varukkam 	3900-3
 chAra eTuththu van thoNTar chAththi mikath thamakku Akki 	3900-4

 154. pATal ATal inniyaN^kaL payilthal muthalAm paNNaiyinil 	3901-1
 n^ITum iniya vin^OthaN^kaL n^eruN^ku kAlam thoRum n^ikaza 	3901-2
 mATu viraippUn^tharumaNanychey ArAmaN^kaL vaikuviththuk 	3901-3
 kUTa munaip pATiyAr kOvai koNTu makizn^thAr kOthaiyAr 	3901-4

 155. cheNTATum thozil makizvum chiRu chORRup perum chiRappum 	3902-1
 vaNTATum malar vAvi maruviya n^Ir viLaiyATTum 	3902-2
 thaNTAmum matha kumpath thaTa malaippOr chala maRpOr 	3902-3
 kaNTArA viruppu eythak kAvalanAr kAthal cheyn^AL 	3902-4

 156. n^Avalar tham perumAnum thiruvArUr n^akar ALum 	3903-1
 thEvar pirAn kazal oru n^AL mika n^inain^tha chin^thaiyarAy 	3903-2
 Aviyai ArUrAnai maRakkalumAmE ennum 	3903-3
 mEviya chol thiruppathikam pATiyE veruvuRRAr 	3903-4

 157. thiruvArUr thanai n^inain^thu chenRu thozuvEn enRu 	3904-1
 maru Arvath thoNTar uTan vazi koNTu chelpozuthil 	3904-2
 oruvA n^aN puLLuruka uTan ezun^thu kai thozuthu 	3904-3
 peruvAna varampanAr pirivu ARRAr pin chelvAr 	3904-4

 158. van thoNTar mun eythi manam azin^tha uNarvinarAy 	3905-1
 inRu umathu pirivu ARREn en cheykEn yAn enna 	3905-2
 onRun^Ir varun^thAthE umathu pathiyin kaN irun^thu 	3905-3
 anRinAr munai murukki arachu ALum ena mozin^thAr 	3905-4

 159. ArUrar mozin^thu aruLa athu kETTa aruL chErar 	3906-1
 pArOTu vichumpu ATchi enakku umathu pAthamalar 	3906-2
 thErUrum n^eTum vIthith thiruvArUrkku ezun^thu aruLa 	3906-3
 n^ErUrum manak kAthal n^Ikkavum anychuvan enRAr 	3906-4

 160. mannavanAr athu moziya vanthoNTar ethir mozivAr 	3907-1
 ennuyirukku in uyirAm ezil ArUrp perumAnai 	3907-2
 vannenychak kaLvanEn maRan^thu irEn mathi aNin^thAr 	3907-3
 innaruLAl arachaLippIr n^Ir iruppIr ena iRainycha 	3907-4

 161. maRRavarum paNin^thu ichain^thE man^thirikaL thamai azaiththu 	3908-1
 poRpu n^iRai thol n^akaril iRRaikku munpukun^tha 	3908-2
 n^aRperum paNTAra n^AnA varukkam Ana velAm 	3908-3
 paRpalavAm ALin michai ERRivarap paNNum ena 	3908-4

 162. AN^kavarum anRu varai Ayam Akiya thanaN^kaL 	3909-1
 ON^kiya pon n^ava maNikaL oLir maNippUN thukil varukkam 	3909-2
 nyAN^kar n^iRai viraiyuRuppu varukkam muthal n^alam chiRappath 	3909-3
 thAN^ku pothi vinainyr mEl thalam maliyak koNTu aNain^thAr 	3909-4

 163. maRRavaRRin parappu ellAm van thoNTar parichanaththin 	3910-1
 muRpaTavE chelavu iTTu munaippATith thirun^ATAr 	3910-2
 poR pathaN^kaL paNin^thu avaraith thozuthu eTuththup puNai alaN^kal 	3910-3
 veRpuyar thOL uRath thazuvi viTai aLiththAr vanthoNTar 	3910-4

 164. ArUrar avar thamakku viTai aruLi aN^ku anRu 	3911-1
 kArUrum malain^ATu kaTan^thu aruLik kal churamum 	3911-2
 n^IrUrum kAn yArum n^eTum kAnum palakaziya 	3911-3
 chIrUrum thirumurun pUNTi vazichchelkinRAr 	3911-4

 165. thiru murukan pUNTi ayal chelkinRa pOzthin kaN 	3912-1
 poruviTaiyAr n^ampikkuth thAmE pon koTuppathalAl 	3912-2
 oruvar koTuppak koLLa oNNAmaikku athuvAN^kip 	3912-3
 perukaruLAl thAm koTukkap peRuvathaRkO athu aRiyOm 	3912-4

 166. venRi miku pUthaN^kaL vETar vaTivAy chenRu 	3913-1
 vanthoNTar paNTAram kavara aruL vaiththu aruLa 	3913-2
 anRinAr puram eriththAr aruLAl vETTuvap paTaiyAych 	3913-3
 chenRu avar thAm varum vaziyil irupAlum cheyirththu ezun^thu 	3913-4

 167. vil vAN^ki alakampu vichai n^ANil chan^thiththuk 	3914-1
 kolvOm iN^ku iTTuppOm enak kOpaththAl kuththi 	3914-2
 ellaiyil paNTAram ellAm kavarn^thu koLa irin^thOTi 	3914-3
 allaluTan paRiyuNTAr ArUrar maruN^ku aNain^thAr 	3914-4

 168. ArUrar thampAl avvETuvar chenRu aNaiyAthE 	3915-1
 n^IrUruny chenychaTaiyAr aruLinAl n^IN^ka avar 	3915-2
 chErUrAm thirumurukan pUNTiyinil chenRu eythip 	3915-3
 pOrUru mazaviTaiyAr kOyilai n^ATip pukkAr 	3915-4

 169. aN^kaNar tham kOyilinai anychali kUppith thozuthu 	3916-1
 maN^kuluRa n^INTa thiruvAyilinai van^thu iRainychip 	3916-2
 poN^ku viruppuTan pukku valam koNTu punitha n^athi 	3916-3
 thiN^kaL muTikku aNin^thavar tham thirumunpu chenRu aNain^thAr 	3916-4

 170. urukiya anpoTu kaikaL kuviththu vizun^thu umaipAkam 	3917-1
 maruviya tham perumAn mun vanthoNTar pATinAr 	3917-2
 veruvuRavETuvar paRikkum venychuraththil eththukku iN^ku 	3917-3
 aruku irun^thIr enakku koTuku venychilai anychoRpathikam 	3917-4

 171. pATiyavar paravuthalum paramporuLAm avar aruLAl 	3918-1
 vETuvar thAm paRiththa poruL avai ellAm viNNeruN^ka 	3918-2
 n^ITu thiru vAyilin mun kuviththiTalum n^Er iRainychi 	3918-3
 ATum avar thiruvaruLAl appaTiyE kaik koNTAr 	3918-4

 172. kaikkoNTu koTupOm ak kaivinainyr thamai Evi 	3919-1
 maik koNTa miTaRRArai vaNaN^kippOyk koN^ku anRu 	3919-2
 meyk koNTa kAlinAl virain^thu Eki men karumpum 	3919-3
 cheyk koNTa chAliyunychUz thiruvArUr chenRu aNain^thAr 	3919-4

 173. n^Avalar mannavar aruLAl viTai koNTa n^arapathiyAr 	3920-1
 Aviyin onRA n^aNpin ArUrar thamai n^inain^thu 	3920-2
 mAvalarum chOlai mA kOthaiyinil mannimalaip 	3920-3
 pUvalayam pothu n^Ikki arachu urimai purin^thu irun^thAr 	3920-4

 174. in^ n^ilaimai uthiyar pirAn empirAn vanthoNTar 	3921-1
 ponni vaLan^ATu akanRu mAkOthaiyinil mEl pukun^thu 	3921-2
 mannu thiruk kayilai yinil matha varaimEl ezun^thu aruLa 	3921-3
 munnar vayappari ukaikkum thiruththozil pinmozikinRAm 	3921-4

 175. malai malin^tha thirun^ATTu mannavanAr mA kaTal pOl 	3922-1
 chilai malin^tha koTith thAnaich chEralanAr kazal pORRi 	3922-2
 n^ilai malin^tha maNimATam n^IL maRuku n^An maRai chUz 	3922-3
 kalai malin^tha pukazk kAzik kaNan^Athar thiRam uraippAm 	3922-4


38 kaNan^Atha n^AyanAr purANam
 1. Azi mAn^ilaththu akilam InRu aLiththavaL thirumulai amuthuNTa 	3923-1
 vAzi nyAna champan^thar van^thu aruLiya vaLappinathu aLappu illA 	3923-2
 Uzi mAkaTal veLLaththu mithan^thu ulakinukku oru muthalAy 	3923-3
 kAzi mA n^akar thiru maRaiyavar kulak kAvalar kaNan^Athar 	3923-4

 2. Aya anpar thAm aNimathil chaNpaiyin amar perum thiruththONi 	3924-1
 n^AyanArkku n^al thiruppaNiyAyina n^ALum anpoTu cheythu 	3924-2
 mEya ath thiruth thoNTinil viLaN^kuvAr virumpi van^thu aNaivArkkuth 	3924-3
 thUya kaith thiruth thoNTinil avar thamaith thuRai thoRum payilvippAr 	3924-4

 3. n^alla n^an^thavanap paNi cheypavar n^aRun^thuNar malar koyvOr 	3925-1
 pal paNith thoTai punaipavar koNar thiru manychanap paNikku uLLOr 	3925-2
 allum n^an pakalum thiru alakiTTu thiru mezukku amaippOr 	3925-3
 ellaiyil viLakku erippavar thiru muRai ezuthuvOr vAchippOr 	3925-4

 4. inaiya paqthirup paNikaLil aNain^thavarkku ERRa ath thiruththoNTin 	3926-1
 vinai viLaN^kiTa vENTiya kuRai elAm muTiththu mEviTach cheythE 	3926-2
 anaiya aththiRam purithalil thoNTarai Akki anpuRu vAymai 	3926-3
 manai aRam purin^thu aTiyavarkku inpu uRa vazipaTum thozil mikkAr 	3926-4

 5. ip perum chiRappu eythiya thoNTar thAm ERu chIr vaLar kAzi 	3927-1
 meyp perum thiru nyAna pOnakar kazal mEviya viruppAlE 	3927-2
 mup perum pozuthu archchanai vazipATu mULum anpoTu n^ALum 	3927-3
 oppil kAthal kUr uLaN^kaLi chiRan^thiTa ozukinAr vazuvAmal 	3927-4

 6. Ana thoNTinil amarn^tha pEr anparum akal iTaththinil enRum 	3928-1
 nyAnam uNTavar puNTarIkak kazal aruchchanai n^alam peRRuth 	3928-2
 thU n^aRum konRai muTiyavar chuTar n^eTum kayilai mAlvarai eythi 	3928-3
 mAna n^aRperum kaNaN^kaLukku n^AtharAm vazith thoNTin n^ilai peRRAr 	3928-4

 7. ulakam uyya n^anychuNTavar thoNTinil uRuthi mey uNarvu eythi 	3929-1
 alakil thoNTarukku aRivu aLiththavar thiRam avaniyin michai Akkum 	3929-2
 malar perum pukazp pukaliyil varum kaNa n^AthanAr kazal vAzththi 	3929-3
 kulavu n^IRRu vaN kURRuvanAr thiRam koLkaiyin mozikinROm 	3929-4


39 kURRuva n^AyanAr purANam
 1. thunnAr muLaikaL thOL valiyAl venRu chUlap paTaiyAr tham 	3930-1
 n^annAmam tham thiru n^Avil n^ALum n^avilum n^alam mikkAr 	3930-2
 pannA¡L Ichar aTiyArtham pAtham paravi paNin^thu Eththi 	3930-3
 munnAkiya n^al thiruth thoNTin muyanRAr kanan^thai muthalvanAr 	3930-4

 2. aruLin valiyAl arachu othuN^ka avani ellAm aTip paTuppAr 	3931-1
 poruLin muTivum kANpariya vakaiyAl poliviththu ikal chiRakka 	3931-2
 maruLum kaLiRu pAy puravi maNiththEr paTainyr muthal mARRAr 	3931-3
 veruLum karuvi n^Anku n^iRai vIrach cherukkin mElAr 	3931-4

 3. venRi vinaiyin mIkkUra vEn^thar munaikaL pala murukkich 	3932-1
 chenRu thumpaith thuRai muTiththum cheruvil vAkaith thiRam kezumi 	3932-2
 manRal mAlai milain^thavar tham vaLa n^ATu ellAm kavarn^thu muTi 	3932-3
 onRum oziya arachar thiru ellAm uTaiyar AnAr 	3932-4

 4. mallal nyAlam purakkinRAr maNi mA mavuli punaivathaRkuth 	3933-1
 thillai vAz an^thaNar thammai vENTa avarum chempiyar tham 	3933-2
 thollai n^ITum kula muthalOrkku anRi chUTTOm muTi enRu 	3933-3
 n^alkArAkich chEralan than malai n^ATu aNaiya n^aNNuvAr 	3933-4

 5. orumai urimaith thillai vAz an^thaNarkaL thammil oru kuTiyaip 	3934-1
 perumai muTiyai arumai puri kAval pENum paTi iruththi 	3934-2
 irumai marapum thUyavar thAm chErar n^ATTil eythiyapin 	3934-3
 varum ai uRavAl manam thaLarn^thu manRuL ATum kazal paNivAr 	3934-4

 6. aRRai n^ALil iravin kaN aTiyEn thanakku muTiyAkap 	3935-1
 peRRa pERu malar pAtham peRavE vENTum enap paravum 	3935-2
 paRRu viTAthu thuyil vOrkkuk kanavil pAtha malar aLikka 	3935-3
 uRRa aruLAl avai thAN^ki ulakam ellAm thanip puran^thAr 	3935-4

 7. am pon n^ITum ampalaththuL ArA amuthath thiru n^aTam chey 	3936-1
 thampirAnAr puviyil makiza kOyil ellAm thanith thaniyE 	3936-2
 impar nyAlam kaLi kUra eythum perum pUchanai iyaRRi 	3936-3
 umpar makiza arachu aLiththE umaiyAL kaNavan aTichErn^thAr 	3936-4

 8. kAthal perumaith thoNTin n^ilaik kaTal chUz vaiyam kAththu aLiththuk 	3937-1
 kOthaN^kakala muyal kaLan^thaik kURRanAr tham kazal vaNaN^ki 	3937-2
 n^Atha maRai than^thu aLiththArai n^aTain^Ul pAvil n^avinRu Eththum 	3937-3
 pOtham maruvip poy aTimai illAp pulavar cheyal pukalvAm 	3937-4


chun^thara mUrththi chuvAmikaL thuthi
 1. thEnum kuzalum pizaiththa thiru moziyAL pulavi thIrkka mathi 	3938-1
 thAnum paNiyum pakai thIrkkum chaTaiyAr thUthu tharum thirun^AL 	3938-2
 kUnum kuruTum thIrththu Eval koLvAr kulavu malarp pAtham 	3938-3
 yAnum paravith thIrkkinREn Ezu piRappin muTaN^kukUn 	3938-4thiruchchiRRampalam 


vArkoNTa vanamulaiyAL charukkam muRRiRRu.


This webpage was last updated on 13 July 2004 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha C

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Kadal Paththara

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Kadal Soozhntha

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Karaik Kantan C