logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram

shivaaShTottara naama shataka stotram


Please send your corrections

shivaaShTottaranaamashatakastotram |

devaa oochuH || 

jaya shaMbho vibho rudra svayaMbho jaya sha~gkara | 
jayeshvara jayeshaana jaya sarvaj~ja kaamada ||1|| 

neelakaNTha jaya shreeda shreekaNTha jaya dhoorjaTe | 
aShTamoorte&nantamoorte mahaamoorte jayaanagha ||2|| 

jaya paapaharaana~gganiHsa~ggaabha~gganaashana | 
jaya tvaM tridashaadhaara trilokesha trilochana ||3|| 

jaya tvaM tripathaadhaara trimaarga tribhiroorjita | 
tripuraare tridhaamoorte jayaikatrijaTaatmaka ||4||

shashisheKara shoolesha pashupaala shivaapriya | 
shivaatmaka shiva shreeda suhRucCreeshatano jaya ||5|| 

sarva sarvesha bhootesha girisha tvaM gireeshvara | 
jayograroopa bheemesha bhava bharga jaya prabho ||6|| 

jaya dakShaadhvaradhvaMsinnandhakadhvaMsakaaraka | 
ruNDamaalinkapaaliMstvaM bhuja~ggaajinabhooShaNa||7|| 

digambara dishaamnaatha vyomakesha chitaaMpate | 
jayaadhaara niraadhaara bhasmaadhaara dharaadhara ||8|| 

devadeva mahaadeva devateshaadi daivata | 
vahniveerya jaya sthaaNo jayaayonijasambhava ||9|| 

bhava sharva mahaakaala bhasmaa~gga sarpabhooShaNa | 
tryambaka sthapate vaachaaMpate bho jagataaMpate ||10|| 

shipiviShTa viroopaakSha jaya li~gga vRuShadhvaja | 
neelalohita pi~ggaakSha jaya KaTvaa~ggamaNDana ||11|| 

kRuttivaasa ahirbudhnya mRooDaaneesha jaTaaMbubhRut | 
jagadbhraatarjaganmaatarjagattaata jagadguro ||12|| 

pa~Jchavaktra mahaavaktra kaalavaktra gajaasyabhRut |
dashabaaho mahaabaaho mahaaveerya mahaabala ||13|| 

aghoraghoravaktra tvaM sadyojaata umaapate | 
sadaananda mahaananda nandamoorte jayeshvara ||14| 

evamaShTottarashataM naamnaaM devakRutaM tu ye | 
shaMbhorbhaktyaa smaranteeha shRuNvanti cha paThanti cha ||15|| 

na taapaastrividhaasteShaaM na shoko na rujaadayaH | 
grahagocharapeeDaa cha teShaaM kvaapi na vidyate |16|| 

shreeH praj~jaa&&rogyamaayuShyaM soubhaagyaM bhaagyamunnatim | 
vidyaa dharme matiH shaMbhorbhaktisteShaaM na saMshayaH ||17|| 

iti shreeskandapuraaNe sahyaadriKaNDe shivaaShTRottaranaamashatakastotraM saMpoorNaM||

Related Content

চন্দ্রচূডালাষ্টকম - Chandrachoodaalaa Ashtakam

কল্কি কৃতম শিৱস্তোত্র - kalki kritam shivastotra

প্রদোষস্তোত্রম - Pradoshastotram

মেধাদক্ষিণামূর্তি সহস্রনামস্তোত্র - Medha Dakshinamurti Saha

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম্ - Dvadasha Jyothirlinga Stotr