logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Ardhanaariishvaraa Shtottara Shatanaama Stotram


Please send your corrections


|| ardhanaariishvaraaShTottara shatanaama stotram ||

caamuNDikaambaa shriikanThaH paarvatii parameshvaraH .
mahaaraaGYiimahaadevassadaaraadhyaa sadaashivaH .. 1 ..

shivaardhaaN^gii shivaardhaaN^go bhairavii kaalabhairavaH .
shakti tritaya ruupaaDhyaa muurtitritaya ruupavaan .. 2 ..

kaamakoTisupiiThasthaa kaashii kShetra samaashrayaH .
daakShaayanii dakShavairii shuulini shuuladhaarakaH .. 3 ..

hriiMkaara paJNjara shukii harishankara ruupavaan .
shriimadganeshajananii ShaDaanana sujanmabhuuH  .. 4 ..

paJNcapretaasanaaruuDhaa paJNchabrahmasvaruupabhrut.h .
canDamunDashirashChetrii jalandhara shiroharaH .. 5 ..

siMhavaaho vR^iShaaruuDha shyaamaabhaa spaTikaprabhaH .
mahiShaasura saMhartrii gajaasuravimardhanaH .. 6 ..

mahaabalaa calaavaasaa mahaakailaasavaasabhuuH .
bhadrakaalii viirabhadro miinaakShii sundareshvaraH .. 7 ..

bhaNDaasuraadi saMhartrii duShTaandhaka vimardhanaH .
madhukaiTabha saMhartrii madhuraapuranaayakaH .. 8 ..

kaalatraya svaruupaaDhyaa kaaryatrayavidhaayakaH .
girijaataa giriishashca vaiShNavii viShNuvallabhaH .. 9 ..

vishaalaakshii vishvanaadhaH puShpaastraa viShNumaargaNaH .
kausumbhavasanopetaa vyaaghracarmaaMbaraavR^itaH .. 10 ..

muulaprakR^itiruupaaDhyaa parabrahmasvaruupavaan .
ruNDamaalaa vibhuuShaaDhyaalasadrudraakShamaalikaH  .. 11 ..

manoruupekShu kodaNDaamahaameru danurdharaH .
caMdracuuDaa caMdramaulirmahaamaayaa maheshvaraH .. 12 ..

mahaakaalii mahaakaalodivyaruupaadigambaraH .
bindupiiTha sukhaasiinaa shriimadonkaarapiiThagaH .. 13 ..

haridraa kuMkumaaliptaa bhasmoddhuulitavigrahaH .
mahaapadmaaTaviilolaa mahaabilvaaTaviipriyaH .. 14 ..

sudhaamayii viShadharo maata~NgiimakuTeshvaraH .
vedavedyaa vedavaajiicakreshii viShNucakradaH .. 15 ..

jaganmayii jagadruupomR^iDaaNii mR^ityunaashanaH .
raamaarcitapadaambhojaa kR^iShNaputravarapradaH .. 16 ..

ramaavaaNiisusaMsevyaa viShNubrahmasusevitaH .
suuryacandraagninayanaa tejastrayavilocanaH .. 17 ..

cidagnikuNDasambhuutaa mahaaliN^ga samudbhavaH .
kaMbukaNThii kaalakaNThovajreshii vajrapuujitaH .. 18 ..

trikanTakiitribhangiisaHbhasmarakShaasmaraantakaH .
hayagriivavaroddhaatrii maarkanDeyavarapradaH .. 19 ..

cintaamaNi gR^ihaavaasaamandaraacalamandiraH .
vindhyaacala kR^itaavaasaa vindhyashailaarya puujitaH .. 20 ..

manonmanii liN^garuupo jagadambaa jagatpitaa .
yoganidraa yogagamyo bhavaanii bhavamuurtimaan .. 21 ..

shriicakraatmarathaaruuDhaa dharaNiidharasamsthitaH 
shriividyaavedya mahimaa nigamaagama samshrayaH .. 22 ..

dashashiirSha samaayuktaa paJNcaviMsati shiirShavaan .
aShTaadasha bhujaayuktaa paJNcaasatkaramanditaH .. 23 ..

braahmyaadi maatR^ikaaruupaa shataaShTekaadashaatmavaan .
sthiraa sthaanu stathaabaalaa sadyojaata umaa mR^iDaH .. 24 ..

shivaashivashca rudraaNii rudrashcaiveshvariishvaraH .
kadambakaananaavaasaadaarukaaraNyalolupaH .. 25 ..

navaakSharii manustutyaa paJNcaakshara manupriyaH .
navaavaraNa sampuujyaa paJNcaayatanapuujitaH .. 26 ..

dehasthaShaTcakradevii daharaakaashamadhyagaH .
yoginiiganasaMsevyaabhR^igvaadi pramathaavR^itaH .. 27 ..

ugrataaraaghoraruupa shsharvaaNii sharvamuurtimaan .
naagaveNii naagabhuuShomantriNii mantradaivataH .. 28 ..

jvalajjihvaa jvalannetro danDanaathaa dR^igaayudhaH .
paarthaanjanaastra saMdaatrii paarthapaashupataastradaH .. 29 ..

puShpavaccakra taaTaN^kaa phaniraajasukuNDalaH .
baaNaputrii varoddhaatrii baaNaasuravarapradaH .. 30 ..

vyaalakaN^chuka samviitaa vyaalayaGYopaviitavaan .
navalaavaNyaruupaaDhyaa navayauvana vigrahaH .. 31 ..

naaTya priyaa naaTya muurti strisandhyaa tripuraantakaH .
tantropacaara supriitaa tantraadima vidhaayakaH .. 32 ..

navavalliiShTa varadaa navaviira sujanmabhuuH .
bhramarajyaa vaasukijyo bheruNDaa bhiimapuujitaH .. 33 ..

nishuMbashuMba damanii niicaapasmaaramardanaH .
sahasraambhujaruuDhaa sahasrakamalaarcitaH .. 34 ..

ga~Ngaasahodarii ga~Ngaadharo gaurii tryaMbakaH .
shriishaila bhramaraaMbaakhyaa mallikaarjunapuujitaH  .. 35 ..

bhavataapaprashamanii bhavaroganivaarakaH .
candramaMDalamadhyaasthaa munimaanasahaMsakaH .. 36 ..

pratya~Ngiraa prasannatmaakaameshii kaamaruupavaan .
svayaMprabhaa svaprakaashaHkaalaraatrii kR^itaantahR^it.h .. 37 ..

sadaannapuurNaa bhikShaaTovanadurgaa vasupradaH .
sarvacaitanya ruupaaDhyaa saccidaananda vigrahaH .. 38 ..

sarvamaN^gala ruupaaDhyaa sarvakalyaaNadaayakaH .
raajeraajeshvarii shriimadraajaraaja priyaMkaraH .. 39 ..

ardhanaariishvarasyedam naamnaamaShTottaram shatam .
paThannarcansadaa bhaktyaa sarva saamraajya maapnuyaat.h .. 40 ..

iti skaandamahaapuraaNe ardhaniireeshvara aShTottaram ..
 

 

Related Content

Ardhanari Nateshvara Stotram

अर्धनारीश्वराष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम - Ardhanaariishvaraasht