logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Umamaheshvara Stotram

 

 • Please send your corrections
  namaH shivAbhyAM navayauvanAbhyAM parasparAshliShTa vapurdharAbhyAm |
  nagendrakanyAvR^iShaketanAbhyAM namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAM ||
  
  namaH shivAbhyAM sarasotsavAbhyAM namaskR^itAbhIShTavarapradAbhyAm |
  nArAyaNenArchitapAdukAbhyAM namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAm ||
  
  namah shivAbhyAM vR^iShavAhanAbhyAM viri~nchiviShNvindrasupUjitAbhyAm |
  vibhUtipATiravilepanAbhyAM namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAM ||
  
  namaH shivAbhyAM jagadIshvarAbhyAM jagatpatibhyAM jayavigrahAbhyAm |
  jambhArimukhyairabhivanditAbhyAM namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAM ||
  
  namaH shivAbhyAM paramauShadhAbhyAm pa~nchAxarI pa~njarara~nchitAbhyAm |
  prapa~ncha sR^iShTisthiti saMhR^itAbhyAM namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAM ||
  
  namaH shivAbhyAmatisundarAbhyAm atyantamAsaktahR^idambujAbhyAm |
  asheShalokaikahita~NkarAbhyAM namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAM ||
  
  namaH shivAbhyAM kalinAshanAbhyAM ka~NkAlakalyANavapurdharAbhyAm |
  kailAshashailasthitadevatAbhyAM namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAM ||
  
  namaH shivAbhyAmashubhApahAbhyAm asheShalokaikavisheShitAbhyAm |
  akuNThitAbhyAM smR^itisaMbhR^itAbhyAM namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAM ||
  
  namaH shivAbhyAM rathavAhanAbhyAM ravInduvaishvAnaralochanAbhyAm |
  rAkA shashA~NkAbha mukhAmbujAbhyAM namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAM ||
  
  namaH shivAbhyAM jaTilandharAbhyAM jarAmR^itibhyAm cha vivarjitAbhyAm |
  janArdanAbjodbhavapUjitAbhyAM namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAM ||
  
  namaH shivAbhyAM viShamexaNAbhyAM bilvachchhadAmallikadAmabhR^idbhyAm |
  shobhAvatI shAntavatIshvarAbhyAM namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAM ||
  
  namaH shivAbhyAM pashupAlakAbhyAm jagattrayIraxaNa baddahR^idbhyAm |
  samasta devAsurapUjitAbhyAm namo namaH sha~NkarapArvatIbhyAM ||
  
  stotraM trisandhyaM shivapArvatIbhyAM bhaktyA paTheddvAdashakaM naro yaH |
  sa sarvsaubhAgya phalAni bhu~Nkte shatAyurante shivalokameti ||
  
   || iti shrI sha~NkarAchArya kR^ita umAmaheshwara stotram ||
  

Related Content

उमामहेश्वर स्तोत्रम - umamaheshvara stotram

ஸ்ரீ உமாமஹேச்வர ஸ்தோத்ரம் - தமிழ் உரையுடன்