logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shri Shiva Stuti

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

  shrii shivastuti

  kailaasaraaNaa shivacha.ndramauLii | phaNii.ndra maathaa.n mukuTii.n jhaLaaLii |
  kaaruNyasi.ndhuu bhavaduHkhahaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 1||
  
  ravii.ndu daavaanala puurNa bhaaLii.n | svateja netrii.n timiraugha jaaLii |
  brahmaa.nDadhiishaa madanaa.ntakaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 2||
  
  jaTaa vibhuutii uTi cha.ndanaachii | kapaalamaalaa prita gautamiichii |
  pa.nchaananaa vishvanivaa.ntakaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 3||
  
  vairaagyayogii shiva shuulapaaNii | sadaa samaadhii nijabodhavaaNii |
  umaanivaasaa tripuraa.ntakaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 4||
  
  udaara meruu pati shailajechaa | shriivishvanaatha mhaNatii suraa.nchaa |
  dayaanidhii jo gajacharmadhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 5||
  
  brahmaadi va.ndii amaraadinaatha | bhuja.ngamaalaa dhari somakaa.nta |
  ga.ngaa shirii.n doshha mahaavidaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 6||
  
  karpuuragaurii.n girijaa viraaje | haLaahaLe ka.nTha niLaachi saaje |
  daaridryaduHkhe.n smaraNe.n nivaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 7||
  
  smashaanakriiDaa karitaa.n sukhaave | to devachuuDaamaNi koNa aahe |
  udaasamuurtii.n jaTaabhasmadhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 8||
  
  bhuutaadinaatha ari{}a.ntakaachaa | to svaami maajhaa dhvaja shaaMbhavaachaa |
  raajaa mahesha bahubaahudhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 9||
  
  na.ndii haraachaa hara na.ndikesha | shrii vishvanaatha mhaNatii suresha |
  sadaashiva vyaapaka taapahaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 10||
  
  bhayaanaka bhiima vikraaLa nagna | liilaavinode.n kari kaama bhagna |
  to rudra vishvaMbhara daksha maarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 11||
  
  ichchhaa haraachii jaga he.n vishaaLa | paaLii rachiito kari brahmagoLa |
  umaapatii bhairava vighnahaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 12||
  
  bhaagiirathiitiira sadaa pavitra | jethe.n ase taaraka brahmama.ntra |
  vishvesha vishvaMbhara trinetradhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 13||
  
  prayaaga veNii sakaLaa haraachyaa | paadaaravi.ndii.n vahaatii hariichyaa |
  ma.ndaakinii ma.ngala mokshakaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 14||
  
  kiirtii haraachii stuti bolavenaa | kaivalyadaataa manujaa.n kaLenaa |
  ekaagranaatha vishha a.ngikaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 15||
  
  sarvaa.ntarii.n vyaapaka jo niya.ntaa | to praaNali.ngaajavaLii maha.ntaa |
  a.nkii.n umaa te giriruupadhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 16||
  
  sadaa tapasvii ase kaamadhenuu | sadaa sateja shashi koTibhaanuu |
  gauriipatii jo sadaa bhasmadhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 17||
  
  karpuuragaura smaralyaa visaa.nvaa | chi.ntaa harii jo bhajakaa.n sadaivaa |
  a.ntii.n svahiita suchanaa vichaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 18||
  
  viraama kaaLii.n vikaLa shariira | udaasa chittii.n na dhariicha dhiira |
  chi.ntaamaNii chi.ntane.n chittahaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 19||
  
  sukhaavasaane sakaLe.n sukhaachii.n | duHkhaavasaane TaLatii jagaachii.n |
  dehaavasaane.n dharaNii tharaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 20||
  
  anuhaatashabda gaganii.n na maaya | tyaacheni naade.n bhava shuunya hoya |
  kathaa nijaa.nge.n karuNaa kumaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 21||
  
  shaa.nti svaliilaa vadanii.n vilaase | brahmaa.nDagoLii.n asunii na diise |
  bhillii bhavaanii shiva brahmachaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 22||
  
  piitaaMbare.n ma.nDita naabhi jyaachii | shobhaa jaDiita vari ki.nkiNiichii |
  shriidevadatta duritaa.ntakaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 23||
  
  jivaashivaa.nchii jaDalii samaadhii | viTalaa prapa.ncha tuTalii upaadhii |
  shuddhasvare.n garjati veda chaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 24||
  
  nidhaanakuMbha bharalaa abha.nga | pahaa nijaa.nge.n shiva jyotili.nga |
  gaMbhiira dhiira surachakradhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 25||
  
  ma.ndaara bilve.n bakule.n suvaasii | maalaa pavitra vahaa sha.nkaraasii |
  kaashiipurii.n bhairava vishva taarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 26||
  
  jaa{}I ju{}I chaMpaka pushhpajaatii | shobhe gaLaa.n maalatimaaLa haatii.n |
  prataapasuurya sharachaapadhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 27||
  
  alakshyamudraa shravaNii.n prakaashe | saMpuurNa shobhaa vadanii.n vikaase |
  ne{}I supa.nthe.n bhavapailatiirii.n | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 28||
  
  naageshanaamaa sakaLaa.n jivhaaLaa | manaa jape.n re shivama.ntramaaLaa |
  pa.nchaaksharii dhyaana guhaavihaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 29||
  
  ekaa.nti ye re gururaaja svaamii | chaitanyaruupii.n shiva saukhyanaamii.n |
  shiNalo.n dayaaLaa bahusaala bhaarii | tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii || 30||
  
  shaastraabhyaasa nako shrutii paDhu.n nako tiirthaa.nsi jaa{}U.n nako |
  yogaabhyaasa nako vrate.n makha nako tiivre.n tape.n tii.n nako ||
  
  kaaLaache.n bhaya maanasii.n dharu.n nako dushhTaa.nsa sha.nkuu.n nako |
  jyaachiiyaa smaraNe.n patiita taratii to shaMbhu soDuu.n nako ||
  
 •  

Related Content

শিৱস্তুতিঃ (লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা) - Shivastutih (Langeshvara

Shivashtakam

shivastutiH (langkeshvara virachitaa)

श्री शिवस्तुति - Sri Shivastuti

श्री शिवाश्टकं - Shivashtakam