logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Kashi Panchakam

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. 
  Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  kaashiipaJNchakam.h

  manonivR^ittiH paramopashaantiH
      saa tiirthavaryaa maNikarNikaa cha .
  GYaanapravaahaa vimalaadigaN^gaa
      saa kaashikaaha.n nijabodharuupaa .. 1..
  
  yasyaamida.n kalpitamindrajaalaM
      charaacharaM bhaati manovilaasam.h .
  sachchitsukhaikaa paramaatmaruupaa
      saa kaashikaaha.n nijabodharuupaa .. 2..
  
  kosheshhu paJNchasvadhiraajamaanaa
      buddhirbhavaanii pratidehageham.h .
  saakshii shivaH sarvagato.antaraatmaa
      saa kaashikaaha.n nijabodharuupaa .. 3..
  
  kaashyaa.n hi kaashyate kaashii kaashii sarvaprakaashikaa .
  saa kaashii viditaa yena tena praaptaa hi kaashikaa .. 4..
  
  kaashiikshetra.n shariira.n tribhuvana\-jananii vyaapinii GYaanagaN^gaa .
      bhaktiH shraddhaa gayeya.n nijaguru\-charaNadhyaanayogaH prayaagaH .
  vishvesho.aya.n turiiyaH sakalajana\-manaHsaakshibhuuto.antaraatmaa
      dehe sarvaM madiiye yadi vasati punastiirthamanyatkimasti .. 5..
                 
                      - shaN^karaachaarya
  

Related Content

Dakshinamurti Varnamala Stotram

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala