logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar

Kachchiyappa chivachchariyar aruliya 
kantha puranam


 
chenthilANTavan thuNai 
thiruchchiRRampalam 
 
kantha purANam 
 
1.pAyiram 
 *** 
 
vin^Ayakar kAppu 
 
thikaTa chakkarach chemmuka main^thuLAn 
chakaTa chakkarath thAmarai n^Ayakan 
akaTa chakkara vinmaNi yAvuRai 
vikaTa chakkaran meyppatham pORRuvAm.			1 
 
uchchiyin makuTa minna voLirthara n^Uthali nOTai 
vachchira maruppi noRRai maNikoL kimpuri vayaN^ka 
meychchevik kavari thUN^ka vEzamA mukaN^koN TuRRa 
kachchiyin vikaTa chakra kaNapathik kanpu cheyvAm.			2 
 
chuppiramaNiyar kAppu 
 
mUviru mukaN^kaL pORRi mukampozi karuNai pORRi 
Evarun^ thuthikka n^inRa virARuthOL pORRi kAnychi 
mAvaTi vaikuny chevvEL malaraTi pORRi yannAn 
chEvalu mayilum pORRi thirukkaivEl pORRi pORRi.		3 
 
n^UR payan 
 
in^thira rAkip pArmE linpamuR Rinithu mEvich 
chin^thaiyi ninain^tha muRRich chivakathi yathaniR chErvar 
an^thami lavuNar thaN^ka LaTalkeTa munin^tha chevvER 
kan^thavEL purANan^ thannaik kAthalith thOthu vOrE.		4 
 
vAzththu 
 
vAnmukil vazAthu peyka malivaLany churakka mannan 
kOnmuRai yarachu cheyka kuRaivilA thuyirkaL vAzka 
n^An maRai yaRaN^ka LON^ka n^aRRavam vELvi malka 
mEnmaikoL chaiva n^Ithi viLaN^kuka vulaka mellAm.		5 
 
Akath thiruviruththam - 5 
- - - 
 
2.kaTavuLvAzththu 
  * * * 
chivaperumAn 
 
thiruvan^tha thollaip puvanaththoTu thEvar pORRip 
peruvan^ thanaichey thaRithaRkarum peRRi yeythi 
aruvan^ thanaiyu muruvaththaiyu manRi n^inRAn 
oruvan Ranathu pathan^thannai yuLaththuL vaippAm.			1 
 
UnAki yUnu LuyirAyuyir thORu mAki 
vAnaki yAna poruLAymathi yAki veyyOn 
thAnAki yANpeN NuruvAkich charAcha raN^kaL 
AnAn chivanmaR RavanILkazaR kanpu cheyvAm.			2 
 
vERu 
 
piRappathu miRappathum peyaruny cheykaiyum 
maRappathu n^inaippathum vaTivam yAvaiyun^ 
thuRappathu mimaiyum piRavuny chUzkalAch 
chiRappuTai yaranaTi chenni chErththuvam.			3 
 
pUmalar michaivaru punitha nAthiyOr 
thAmuNar variyathOr thalaimai yeythiyE 
mAmaRai muthaRkoru vaTiva mAkiyOn 
kAmaru cheyyapUN^ kazalkaL pORRuvAm.			4 
 
paN^kayan mukun^thanAm paramen RunniyE 
thaN^kaLi liruvaruny chamarchey thuRRuzi 
aN^kavar veruvara vaN^ki yAyezu 
puN^kavan malaraTi pORRi cheykuvAm.				5 
 
kANpavan muthaliya thiRamuN^ kATTuvAn 
mANpuTai yOnumAy valikoL vAnRoTar 
pUNpathin RAyn^ayam puNarkkum puN^kavan 
chENpoli thirun^aTach cheyalai yEththuvAm.			6 
 
chivachaththi 
 
cheRitharu muyirthoRun^ thikazn^thu manniya 
maRuvaRu maraniTa marapin mEviyE 
aRuvakai n^eRikaLum piRavu mAkkiya 
iRaivithan malaraTi yiRainychi yEththuvAm.			7 
 
vin^Ayakak kaTavuL 
 
maNNula kaththiniR piRavi mAchaRa 
eNNiya poruLelA mau¤thin muRRuRak 
kaNNutha luTaiyathOr kaLiRRu mAmukap 
paNNavan malaraTi paNin^thu pORRuvAm.			8 
 
vairavak kaTavuL 
 
paramanai mathiththiTAp paN^ka yAchanan 
oruthalai kiLLiyE yozin^tha vAnavar 
kuruthiyu makan^thaiyuN^ koNTu thaNTamun 
puritharu vaTukanaip pORRi cheykuvAm.			9 
 
venychinap pariyazan mIthu pOrththiTum 
anychanap pukaiyena vAla mAmenach 
chenychuTarp paTivamER cheRiththa mAmaNik 
kanychukak kaTavuLpoR kazalka LEththuvAm.			10 
 
vIrapaththirakkaTavuL 
 
aTain^thavi yuNTiTu mamarar yAvarum 
muTin^thiTa veruviyE munivar vEthiyar 
uTain^thiTa mAmaka moTiyath thakkanaith 
thaTin^thiTu chEvakan charaNam pORRuvAm.			11 
 
chuppiramaNiyakkaTavuL 
 
irupparaN^ kuRaiththiTu meqka vEluTaip 
porupparaN^ kuNarvuRap puthalvi thanmichai 
virupparaN^ kamariTai viLaN^kak kATTiya 
thirupparaN^ kunRamar chEyaip pORRuvAm.			12 
 
chUralai vAyiTaith tholaiththu mArpukIn 
TIralai vAyiTu meqka mEn^thiyE 
vEralai vAytharu veLiLi veRporIich 
chIralai vAyvaru chEyaip pORRuvAm.			13 
 
kAvinan kuTiluRu kAmar ponnakar 
mEvinan kaTivara viLiyach chUrmuthal 
pUvinan kuTilaiyam poruTku mAluRa 
Avinan kuTivaru mamalaR pORRuvAm.			14 
 
n^Irakath thEthanai n^inaiyu manpinOr 
pErakath thalamarum piRavi n^IththiTun^ 
thArakath thuruvamAn^ thalaimai yeythiya 
Erakath thaRumuka naTika LEththuvAm.				15 
 
onRutho RATalai yoruvi yAvimey 
thunRutho RATalaith thoTaN^ki aivakai 
manRutho RATiya vaLLal kAmuRak 
kunRutho RATiya kumaraR pORRuvAm.			16 
 
ezamuthi raippunath thiRaivi munputhan 
kizamuthi riLan^alaN^ kiTaip munnavan 
mazamuthir kaLiRena varuthal vENTiya 
pazamuthir chOlaiyam pakavaR pORRuvAm.			17 
 
IRuchEr pozuthinu miRuthi yinRiyE 
mARilA thirun^thiTum vaLaN^koL kAnychiyiR 
kURuchIr punaitharu kumara kOTTamvAz 
ARumA mukappirA naTikaL pORRuvAm.			18 
 
thirun^an^thithEvar 
 
aiyiru purANan^U lamalaR kOthiyuny 
cheyyapan maRaikaLun^ therin^thu mAyaiyAn 
meyyaRu chULpukal viyAtha nITTiya 
kaiyaTu n^an^thithan kazalkaL pORRuvAm.			19 
 
thirunyAnachampan^thamUrththichuvAmikaL 
 
paNTaival vinaiyinAR pAyu Tuththuzal 
kuNTarai venRumun kUTal vaikiyE 
veNTiru n^IRRoLi viLaN^kach cheythiTu 
thaNTamiz virakanmeyth thALkaL pORRuvAm.		20 
 
thirun^AvukkarachuchuvAmikaL 
 
poyyurai n^Ulchila pukalun^ thIyamaN 
kaiyarkaL piNiththumun kaTala kaththiTu 
veyyakaR RONiyAy mithappa mERpaTu 
thuyyachol laracharthA Tozathu pORRuvAm.			21 
 
chun^tharamUrththichuvAmikaL 
 
vaRan^thiTu LIykaimun nirampa maRRavaN 
uRain^thiTu muthalaivan^ thuthippa vannathAl 
iRan^thiTu makanvaLarn^ theythap pATalon 
RaRain^thiTu chun^thara naTikaL pORRuvAm.			22 
 
mANikkavAchakachuvAmikaL 
 
kan^thamo TuyirpaTuN^ kaNapaN^ kammenach 
chin^thaikoL chAkkiyar thiyaN^ka mUkarAy 
mun^thoru mUkaiyai mozivith then^thaipAl 
van^thiTu maTikaLai vaNakkany cheykuvAm.			23 
 
thiruththoNTarkaL 
 
aNTaru n^Anmukath thayanum yAvaruN^ 
kaNTiTa variyathOr kATchik kaNNavAy 
eNTaku chivanaTi yeythi vAzthiruth 
thoNTartham pathamalar thozathu pORRuvAm.			24 
 
charachuvathi 
 
thAvaRu mulakelAn^ than^tha n^Anmukath 
thEvuthan RuNaiviyAych cheRin^tha palluyir 
n^Avutho Rirun^thiTu n^alaN^koL vANithan 
pUvaTi muTimichaip punain^thu pORRuvAm.			25 
 
Akath thiruviruththam - 30 
- - - 
 
3.avaiyaTakkam 
* * * 
iRain^ila mezuthumu niLaiya pAlakan 
muRaivarai vEnena muyalva thokkumAl 
aRumuka muTaiyavO ramalan mAkkathai 
chiRiyathO raRivinEn cheppa n^inRathE.			1 
 
vERu 
 
Ana choRRamiz valla vaRinyarmun 
yAnu mikkathai kURuthaR keNNuthal 
vAna kaththezum vAnkathi rOnpuTai 
mIni maippa virumpiya pOlumAl.				2 
 
munchol kinRa munivaTa n^URerIith 
thencho lARchiRi yEnurai cheythalAn 
mencho lEnum vau¤RRurai yEnumvIN 
puncho lEnu mikazAr pulamaiyOr.				3 
 
chin^thu menpu chirampiRai thAN^kinOn 
main^tha nAthalin maRRavan RAnumen 
chan^tha milurai yun^tharip pAnenAk 
kan^tha nukkuraith thenik kathaiyinai.			4 
 
veRRe naththoTuth thIrththu vau¤RRurai 
muRRu mAka mozin^thaven pATaliR 
kuRRa n^ATinar kURupa thollain^Ul 
kaRRu Narn^tha kalainyaral lOrkaLE.				5 
 
kuRRa mEtheri vArkuRu mAmuni 
choRRa pAvinu mOrkuRai cholvarAl 
kaRRi lAven kavivazu vAyinum 
munRu n^ATival lOruyth thuraikkavE.			6 
 
vERu 
 
kuRaipala mAmathi koLinu mannathAl 
uRupaya nOkkiyE yulakam pORRalpOR 
chiRiyaven vau¤RRurai chiRappin RAyinum 
aRumukan kathaiyithen RaRinyar koLvarE.			7 
 
n^AthanA raruLpeRu n^an^thi than^thiTak 
kErathilA thuNarchanaR kumaran kURiTa 
vAtharA yaNamuni vakuppa vOrn^thuNar 
chUthanO thiyathumU vARu tholkathai.				8 
 
cholliya purANamAn^ thokaiyu LIchanai 
allavar kAthaika Lanaiyar cheykaiyuL 
n^allana viriththiTu n^avaikaN mARRiTum 
illathu mukamanA leTuththuk kURumE.			9 
 
piRaiyaNi chaTaimuTip pirAnRan kAthaikaL 
iRaiyumOr maRuvila yAvu mEnmaiyE 
maRaipala chAnRuLa vAymai yEyavai 
aRinyarka NATiyE yavaRaRaik kANkavE.			10 
 
puviyina rEnaiyar purANan^ thErinuny 
chivakathai yuNarkila renniR RIrumO 
avarmaya larachanai yaTain^thi TArenil 
evareva rAkkamu minithu pOlumAl.				11 
 
maN^kaiyOr paN^kuTai vAna n^AyakaR 
kiN^kuLa palapurA NaththuL eqkavER 
puN^kavan chIrpukaz purANa monRuLa 
thaN^kathi loruchila vaTaiviR kURukEn.			12 
 
puthumayi lUrparan purANath thuRRiTAk 
kathaiyilai yannathu kaNitha minRarO 
athumuzu thaRaiyaveR kamaithaR pAlathO 
thuthiyuRu pulamaichEr chUthaR kallathE.				13 
 
kAn^thamA kiyaperuN^ kaTalum kan^thavEL 
pOn^thiTu n^imiththamum punithan kaNNiTai 
En^thalvan^ thavuNarkaL yAru malvazi 
mAyn^thiTa vaTarththathu maRRuN^ kURukEn.			14 
 
vERu 
 
Ethi lAkkaRpa meNNila chenRana 
Atha lAlik kathaiyu manan^thamAm 
pEtha mAkumap pEthaththi nuLvirith 
thOthu kAn^thaththi nuNmaiyaik kURukEn.			15 
 
munpu chUthan mozivaTa n^URkathai 
pinpi yAnRamizp peRRiyiR cheppukEn 
enpa yanneni linRamizth thEchikar 
n^anpu laththavai kATTu n^ayappinAl*.(pATapEtham*-n^ayapparO)	16 
 
thORRa mIRinRith thORyi chUrppakaik 
kERRa kAthaik kevanpeya renRiTin 
ARRu maimpulath thARuchen mElaiyOr 
pORRu kan^tha purANam thenpathE.				17 
 
pakuthi koNTiTu pAkkaLi naththiluN 
mikuthi koNTa viruththath thokaikaLAl 
thokuthi koNTiTu chUrkiLai chAyththavan 
thakuthi koNTa thanikkathai chARRukEn.			18 
 
chen^tha mizkku varampenach cheppiya 
mun^thu kAnychiyin muRRuNar mElavar 
kan^tha nen^thai kathaiyinai n^UnmuRai 
than^thi Tennath thamiya niyampukEn.				19 
 
vempu chUrmuthal vITTiya vERpaTai 
n^ampi kAthaiyai n^aRRamizp pATalAl 
umpar pORRa vumaiyuTan mEviya 
kampar kAnychiyiR kaTTuraith thEniyAn.			20 
 
Akath thiruviruththam - 50 
- - - 
 
4.ARRuppaTalam 
 * * * 
 
chekkarany chaTaimuTich chivanuk kanparAyth 
thakkava raRinyarka Tavaththar chelvarAyth 
thokkavar yArumvAz thoNTai n^ATTinin 
mikkathO raNiyiya lathuvi LampukEn.				1 
 
chan^thara mAyavan Ruyilu mAzipOl 
in^thira nUrmuki liyAvu mEkiyE 
an^thamil kaTaRpuna larun^thi yArththezIi 
van^thana vuvariyin vaNNa mennavE.			2 
 
pArththena thulakaTum parithi yennoTum 
pOrththozil purikenap poN^ku chIRRaththAl 
vErththenap paniththuveLi LeyiRu viLLan^ak 
kArththena vethaTith thachani kAnRavE.			3 
 
chun^thara vayiravath thOnRan mImichaik 
kan^thaTu kaLiRRuri kavaiiya kATchipOl 
mun^thuRu chUnmukil muzuthu muRRuRa 
n^an^thiyam peruvarai mIthu n^aNNiya.				4 
 
vERu 
 
vArai kAnRan^ith thilamena vAlikaN mayaN^kach 
chIrai kAnRiTu than^thiri n^arampenach cheRin^tha 
thArai kAnRavO riruthuvi nellaiyun^ thaNpAl 
vIrai kAnRiTu thanmaiya thAmena mEkam.				5 
 
pUTTu kArmukan^ thannoTun^ thOnRiya puyalvAy 
UTTu thaNpuna nan^thiyaN^ kirimichai yukuththal 
vETTu vakkulath thiNNanAr manychanam vimalaR 
kATTu kinRathOr thanichcheyal pOnRuLa thanRE.			6 
 
kallen pErichaip punanmazai pozithalAR kAnath 
thollum pErazal yAvaiyu mimaippini loLiththa 
vellun^ thInychala maruvumik kArukku viyanpAr 
chelluN^ kAlaiyi laN^kaNvIR RirupparO thIyOr.			7 
 
thEkku theNTiraip puNarin^Ir vemmaiyaich chin^thi 
Akki vAloLi yulakilviT TekalAl aTain^thOr 
n^I¦kka rumvinai mARRin^an neRiyiTaich cheluththip 
pOkkin mEyin thEchikarp poruvina puyalkaL.			8 
 
kazin^tha paRRuTai vachiTTana thirukkaiyAk kavinyar 
mozin^tha n^an^thiyam peruvarai moyththachUl mukilkaL 
pozin^tha chIthan^Ir poRpuRu chATiyiR poN^ki 
vazin^tha pAlenath thichaithoRu mizin^thana mannO.			9 
 
chIla mEthaku pakarathan vENTaluny chivanRan 
kOla vArchaTaik kaN^kaiyam punalinaik kunRin 
mElai n^ALviTa van^thena n^an^thivIz virin^Ir 
pAli yARenum peyarkoTu n^aTan^thathu paTimEl.			10 
 
vAli thAkiya kuNaththinan vachiTTanen Ruraikkuny 
chIla mAmuni paTaiththathOr thEnuvin RImpAl 
chAla n^ITiyE thOllain^AT paTarn^thiTu thanmaip 
pAli mAn^athip perumaiyAn pakarvathaR kau¤thO.			11 
 
eyyum venychilaip puLinyarai eyiRRiyar thokaiyaik 
kaiya rikkoTu vAriyE chiRukuTi kalakkith 
thuyya chan^thakil paRiththuTan pOn^thathu thonnAL 
veyya chUppaTai vAnchiRai kavarn^thumIN TathupOl.		12 
 
kAka pan^thariR karumukiR kALimaN^ kanyalum 
mAka n^ILkari yAvaiyuN^ kuzuvoTum vArip 
pOkan mEyina mERRichaip puNariyuN TamaiyA 
mEka rAchikaL kuNakaTal mIthuchel vanapOl.				13 
 
kuvaTTu mAlkarik kurukuthE raripulik kuvaiyuN 
TuvaTTi yun^thiTu thiraippunal mathUkan^al luzinychil 
kavaTTi nOmaichAyth thARalai kaLvarUr kalakkith 
theviTTi van^thathu pAlaiyuT koNTiTu cherukkAl.			14 
 
kAlai vempakal kathiravan kuTathichaik karakkum 
mAlai yAmamvai kaRaiyelAny chen^thazal vaTivAy 
vElai yumparu kiyavezum vemmaipOy viLin^thu 
pAlai kANkilA vAriyin perumaiyAr pakarvAr.			15 
 
kullai mAlathi konRaikA yAmalark kurun^thu 
mullai chATiyE yAnirai muzuvathu malaiththu 
mella maRRavai n^In^thaluN^ karaikkaNviT TuLathAl 
thollai mAn^athi yAnvazith thOnRiya thoTarpAl.			16 
 
chuLaiyu Taippala vAchini pUkamAn^ thuTavai 
uLaima larchchinai maruthamO Tozin^thana piRavuN^ 
kaLaitha luRRumAT TeRin^thathu kaNNakan kuTinyai 
aLavin mikkuRu pANipeR RathaRkavai yarithO.			17 
 
ilaivi riththuveN chORukAl kaithaiyu mezuthuN^ 
kalaivi riththiTu peNNaiyuN^ kaLain^thiTuN^ kaLaipOy 
alaivi riththiTu kaTalpuka vozukumA Ranan^than 
thalaivi riththuzi yuTanau¤th thannathOr thakaiththAl.		18 
 
koN^ku lAmalark konRaikU viLaikura vuzinyai 
poN^ku mAchuNan^ thAthaki pATalam punnai 
thuN^ka mArthiruth thalaimachaik koNTuRun^ thoTarpAl 
eN^ka NAyakan Rannaiyu moththathav virun^Ir.			19 
 
kolaikoL vEnmaRa vIrartha mirukkaiyiR kuRukAch 
chilaiyum vALoTu thaNTamun^ thikirivAn paTaiyum 
n^ilavu chaN^kamuN^ koNTuchen RaTalpuri n^IrAl 
ulaka mEzaiyu muRpaka layinRamA lokkum.				20 
 
thEnku lAviya malarmichaip politharu cheyalAl 
n^Anka vAmukan^ thoRumaRai yichaiyOTu n^aNukik 
kAnku lAviya kalaimarai mAnRikaz kavinAl 
vAnku lAmula kaLippava nikarkkumAl vAri.			21 
 
mIthu pOn^thiri chaN^kaiviN NiTaiyinmI nOTum 
pOtha lAyuRa vIchalAR chalamikum pulanAl 
thIthin mAkkaLaich cheRuththalA laLiththiTuny cheyalAR 
kAthi kAthala nikarkkumAR kannimA n^Iththam.				22 
 
theziththa mAlkari yinaN^kaTa meyiRRinAR chithaiyak 
kiziththa pEriRAl chorin^thathEn kiriyuLa vellAN^ 
koziththu van^thuRa vaNaitharum pAliyin koLkai 
kaziththa n^IrkkaN^kai yamunaiyaik kalan^thenath thOnRum.		23 
 
chaN^ka mArththiTath thiraiyeza n^athiyuRuth thakaimai 
aN^kam vempinai panikkathi rallain^I yazalOy 
iN^ku vAthiLaith thEkuthi yenakkara meTuththE 
poN^kum vAyviTA viraviyai viLippathu pOlum.			24 
 
vEtha mEmuthal yAvaiyu muNarkinu mElAm 
Athi vAnavan kaRaimiTaR RiRaiyena vaRiyAp 
pEthai mAkkaTa muNarvena valain^thu pErkinRa 
chItha n^IrelAn^ thau¤thalin RAyathu chiRithum.				25 
 
chempon mAlvarai yallana kirikaLun^ thichaiyum 
umpar vAnamun^ tharaNiyun^ thuLaN^kavan^ thuRalAl 
empi rAnmunam varukena n^athikaLO Tezun^tha 
kampai mAn^athi yoththathu karaiporu pAli.				26 
 
uthiru kinRachiR RuNTikoN TolipunaR chaTaimEl 
mathurai n^Ayakan maNchuman^ thiTTamA n^athiyin 
muthiru muththamiz virakana thETena moymmIn 
ethirpu kun^thiTap pOvathu pAliyA miyARu.				27 
 
vERu 
 
mAchaRath thuLaN^ku thuppu marakathatha thiTaivan^ thennap 
pAchaTai n^aTuvaT pUththa paN^kayath thaTAkam yAvun^ 
thEchuTaith tharaN^ka n^Iththach chelavinAR chithain^tha mannO 
pEchiTiR chiRumai yellAm perumaiyA laTaN^ku manRO.		28 
 
vaLavayan marutha vaippin vAviyaN^ kamalam yAvuN^ 
kiLaiyoTum paRiththu varIk kEzuRap polin^tha thORRam 
viLaitharu pakaiyiR ROlA vevvazaR chiRumai n^Okkik 
kaLaithalaip purin^thu paRRip peyarn^thenak kATTiR thanRE.		29 
 
thiraikaTa nIththaraN^ koNmU vinaththoTu chENpOy n^Okkith 
tharaiyiTai yizin^thu chenRu thanporuL koTupOn^ thennap 
parathava raLavar vArip paTuththamI nuppin kuppai 
irupuTai yalaiththu vauvi yEkiya theRin^Irp pAli.			30 
 
pAriTai yinaiya paNpiR paTarn^thiTu pAli yan^thath 
thAruyi ranaiththun^ thaththa maruvinaik kamaiththa n^IrAR 
chEruRu kathika Lenna* marapiniR RiRamE yennath 
thAruvin kiLaika Lennath thaniththani pirin^tha thanRE.		31 
 
( * charva chaN^kAra kAlaththil ellA vuyirkaLum oTuN^kuN^kAl, 
thaththam vinaikku amain^tha kathikaLai aTaiyum enpathu n^URRuNipu ) 
 
kAlkiLar kinRa n^IththaN^ kavirithazk kalachak koN^kaich 
chElkiLar kariya vuNkaT Tirun^uthal mizaRRun^ thInychol 
mElkiLar paravai yalkun melliya laRanmen kUn^thal 
mAlkiLar kaNikai mAthar manamenap pOyiR RAmAl.		32 
 
pAmpaLai pukuva thEpOR pAytharu paravaith theNNIr 
thUmpiTai yaNuku mARRAR chonmuRai thaTaichey vOril 
thAmpuTai peyarA vaNNan^ thalaiththalai thaLLu maLLar 
EmpalO TArkku mOthai yulakelA miRukku mAthO.		33 
 
paNaiyoli yiralai yOthai pampaiyin muzakka maN^kaT 
kiNaiyoli maLLa rArppuk kEzkiLar tharaN^ka n^annIr 
aNaiyoli yavaRRai vAnath thArppolik kavani thAnum 
iNaiyoli kATTiR ROven ReNNuvAr viNNuLOrum.	34 
 
iyalpukuN^ kaLin^al yAnai yinan^therin^ theythu mApOl 
kayalpukun^ thulavuny chinnIrth thaTamapukuN^ kAmar kAvin 
ayalpukuN^ kOTTa kaththi nakampuku mArvath thoTi 
vayalpukuN^ kaLippu n^IN^kA mAkkaLin mayaN^ku mAthO.		35 
 
eN^kaNu n^iRain^thu vERO riTampiRi thinmai yAkach 
chaN^kamA yINTu maLLar thAN^kupal liyamu mArppap 
poN^kiya n^akaran^ thORum puRamelAm vaLain^tha n^Iththam 
aN^kaNmA nyAlany chUzu maLakakarai n^ikarththa thAmE.			36 
 
mARaTu maLLa ruyppa maruthaththi niRain^thu vinychi 
ERiya n^Ara mITTu miruN^kaTa nOkkich chenRa 
vERukoL pulanai venROr* mElain^an neRiyuyth thAlun^ 
thERiya vuNarvi lAthOr chelvuzich chelva ranRE.			37 
 
( * pulanai velluthal - mey, vAy, kaN, mUkku, chevi ennum 
aimpulankaLin vaziyE manaththaich cheluththAmalaTakkith than 
vachappaTuththal.) 
 
vALenach chilaiya thenna vAlvaLai yennath theyvak 
kOLenap paNika Lennak kulamaNi kuyiRRich cheytha 
mILiveny charaN^ka Lenna vElena miTain^thu chuRRu 
n^ALenap piRazu mInka NaTavina n^Ara meN^kum.			38 
 
mANTaku poykai thORum vayaRoRu maRRu mellAm 
vENTiya vaLavaith thanRi mikupunal vilakku kinRa 
ANTakai maLLar thampA lamain^thiTuN^ kAlai yenychi 
INTiya veRukkai vIchum iTaippaTu vaLLa loththAr.		39 
 
Akath thiruviruththam - 89 
 - - - 
 
5.thirun^ATTuppaTalam 
* * * 
 
avviyal peRRiTu mARRan maLLarkaN 
		maivaru kaTaluTai maN^kai thanniTai 
meyvaLaN^ koLvathai vENTi yan^n^ilach 
cheyvika NATiyE yinaiya cheykuvAr.				1 
 
chETTiLan^ thimiluTaich cheN^ka NERRoTuN^ 
kOTTuTaip pakaTTinam viravik kOnmuRai 
kATTinar n^iraipaTa vuzupa kAchini 
pUTTuRu polanmaNi yAram pOlavE.				2 
 
kARRinu manaththinuN^ kaTumai chAnRana 
kORRozil vinainyarthaN^ kuRippiR chelluva 
ERRinany chERalu mirin^tha chElinam 
pARRina maruLaviN paTarn^thu pAyumAl.				3 
 
chAlvaLai tharavuzum vayaliR RaN^kiya 
vAlvaLai yinamverIi yalavan mAppeTaich 
chUlvaLai pukuvathaN^ kaRinyar chUzvilaik 
kOlvaLai makaLirpAR kUTTa moththathE.				4 
 
ulaththoTu muRazpuyath thuzavar ponviLai 
pulaththinum viyaththaku vayaliR pOkkiya 
valaththiTaip piRazmaNi vELvi yARRiTum 
n^ilaththiTaip piRan^thamin nikarkkum n^Irmaiya.				5 
 
n^ARuchey kun^archilar n^Ara n^Irvayal 
URuchey kun^archila roththa pAnmaiyiR 
chERuchey kun^archilar viththich chellun^Irk 
kARuchey kun^archila raLappin maLLarE.					6 
 
kuchchenap parimichaik kulAya koyyuLai 
vaichchenath thaLirththezu n^ARRin mAmuTi 
achchenap pathiththanar kaTainya rAviyA 
n^achchina makaLirai n^inain^thu n^ain^thuLAr.				7 
 
vAkkuRu thERalai vaLLa mImichaith 
thEkkina ruzavarthan^ therivai mAtharAr 
n^OkkuRu mATiyi nuniththu n^Okkinar 
mEkkuRu kAthalin michaithan mEyinAr.				8 
 
vATukin RArchilar mayaN^ki n^enychoTu 
mUTukin RArchila ruyirkkin RArchilar 
pATukin RArchilar paNikin RArchilar 
ATukin RArchilar n^aRava mArn^thuLAr.					9 
 
an^tharap puLLoTu maLika TammoTum 
van^thaTuth thavaroTu mayakku thERalai 
in^thirath theyvatha miRainychi vAmamAn^ 
than^thirak kiLainyarpOR RAmu mEyinAr.				10 
 
viLLuRu n^ANinar virakath thIyinar 
uLLuRu muyirppina rulaiyu n^enychinar 
thaLLuRu thammuNar vinRich chAmpinAr 
kaLLinu muLathukol karuththa zippathE.				11 
 
paLikkaRai yannathOr paTukarp pAN^kinun^ 
thaLirppuRu cheRuvinun^ thavaRuR REkuvAr 
thau¤ppava rinmaiyi neRiyiR chenRilar 
kaLippavar thamakkumOr kathiyuN TAkumO.				12 
 
innana paRpala viyaRRi yINTinar 
unnarun^ thollaiyi luNarvu van^thuzik 
kanneTun^ thiraLpuyak kaNava rEvalil 
thunnina ravarOTun^ thuvanRich chUzn^thuLAr.				13 
 
maLLartham vinaipuri mazalaith thInycholAr 
kaLLuRu puthumaNaN^ kamazum vAlithaz 
uLLuRu n^aRuvirai yuyirththu vIchiya 
veLiLiya kumuthamen malarin mEvumE.				14 
 
n^aTTathOr kuzuvinai n^aTAtha thOrkuzu 
oTTalar pOlan^in RoRuththa lunniyE 
aTTana rAmena vaTAtha vAnkaLai 
kaTTanar vERRumai yuNaruN^ kATchiyAr.				15 
 
Eyina cheyalelA miyaRRi vERuvE 
RAyiTai vENTuva thamaiya vARRiyE 
mAyirum puvimichai makavaip pORRiTun^ 
thAyena vaLarththanar chAli yITTamE.					16 
 
manchuTar kezumiya vayira vAnkaNai 
minchuTar thUNiyin mEla kIzuRath 
thanchuTar politharach cheRiththa thanmaipOR 
ponchuTa riLaN^kathir puRaththuk kAnRavE.				17 
 
pachchiLaN^ kAmpuTaip paNaiyin mImichai 
vachchirath thiyaRRumO rilaikoL vAnpaTai 
uchchimE luRan^iRIi yoruN^ku cheythenak 
kuchchuRu chAlimen kathirku lAvumAl.					18 
 
chuRRuRu paqRalaich chuTikai mAchuNam 
peRRuRu kuzavikaL peyartha linRiyE 
muRRuRu n^ivappoTu muRaiyi niRRalpO 
n^eRRuRu pachuN^kathir n^imirthal mikkavE.				19 
 
maiyuRu kaNikaiyar makizn^ar van^thuzip 
poyyuRu maLiyenap payanil punkathir 
kaiyuRu muvakaiyAR paNiyuN^ kaRpinOr 
meyyuRu parivena viLain^thu chAyn^thavE.				20 
 
mAluRu ponnakar maruvu mannaRkup 
pAluRu thImpatham palavu mArththiyE 
mEluRu chAliyin viLaivu n^OkkiyE 
kOlin^in Rarin^thanar kuzAN^koN maLLarE.			21 
 
arin^thiTu chumaikaLA lavanip pEruTal 
n^erin^thiTach chETanu n^au¤n^thu n^IN^kiTath 
therin^thiTum pOrkaLchE NaLavuny chERalAl 
virin^thiTu kathirchulA mEru vAyavE.					22 
 
ERRoTu pakaTTina michaiththup pOruru 
mARRinar valamuRai thiriththu vAzththoli 
chAnRinar paranoTu thamathu theyvatham 
pORRinar mImichai poliken ROthuvAr.				23 
 
thoN^kalam pUmuTith thozuvar pOrinai 
aN^kuRap paTuththuvai yakaRRi yAkkiya 
poN^kazip pathaTikaL puRaththu vIchiyE 
eN^kaNu n^eRkuvai yiyaRRu vArarO.					24 
 
kaLappaTu kaivalOr kAlka LAnmukan^ 
thaLappuRu n^eRkuzA mavaRRuN mannavaR. 
kuLappaTu kaTanmuRai yuthavi maLLaruk 
kaLiththanar vENTiya thanaiya n^ATTuLOr.				25 
 
choRkuvai vazipaTap pukaziR ROnRutham 
miRkuvai vENTuva thEvi yenychiya 
n^eRkuvai kurampaiyi nirappu viththanar 
poRkuvai yarin^thanar pothivith thennavE.			26 
 
thalaththiTai vERiTath thothuN^kun^ thaNNiya 
kulaththiTaip piRan^thavar kUTTa mAmena 
n^alaththiTai van^thiTu muthirai n^alvaLam 
n^ilaththiTai yoruchiRai viLaiyu n^IravE.				27 
 
piRappathum vaLarvathum pinnar mUppuvan^ 
thiRappathum vaikalu mulaki lEyn^thenach 
chiRappuTa naTuvathum paruvany cheyvathum 
maRuppathun^ thokuppathu mulappin RAyavE.				28 
 
muzavola viNNavar muthalvaR kAkkuRum 
vizavoli kiNaiyoli virumpu menchiRAr 
mazavoli kaTaichiyar vaLLaip pATToli 
uzavoli yalkalu mulappu RAthavE.					29 
 
kAluRa n^imirn^thiTu kAmar chOlaiyum 
n^IlamuN^ kamalamu n^iRain^tha poykaiyum 
AlaiyaN^ kazaniyum kan^aN^kaR kAyutha 
chAlaika Livaiyenach chARRa n^inRavE.				30 
 
n^eRiyiTai yozukalA vizuthai n^Irarai 
maRalithan nakariTai varuththal pOlumAl 
kuRaipaTath thuNiththavaN kuvaichey kannalai 
aRaipaTu mAlaika LiTaiyiT TATTalE.				31 
 
ERukAT TiyathiRa liLainya ren^thiraN^ 
kURukAT Tiyakazai yazuN^kak kORaluny 
chARukAT TiyatharO yAthun^ thammiTai 
URukAT TinarkkalAl ulOpa rIvarO.				32 
 
maTTuRu kazaiyinum valithiR koNTapin 
iTTakoL kalaN^kaLi nirun^tha thImpunal 
thoTTiTu kaTalenath thonRu mannavai 
aTTathOr pukaimuki laLAviR RokkumE.				33 
 
kUTina thEnichai yiLamen kOkilam 
pATina mayilchiRai paRaiya Tiththana 
vATina vanychithan^ thalaiya chaiththiTA 
n^ATina pAthavam pukazva n^AraiyE.					34 
 
kAchoTu n^iththilap pothiyuN^ kATTiyE 
pAchaTai mAthuLai chinaiyiR paiN^kuyil 
pEchiTa n^iRpana peRIiyar vammena 
vIchuthal karuthiyE viLiththal pOnRavE.				35 
 
chiththirak kathalimA varukkaith thIN^kani 
thuyththiTa varumpaya nuthavun^ thORRaththAl 
uththama muthaliya kuNaththi nON^kiya 
muththiRath thavarkoTai moziya n^inRavE.				36 
 
vIchukAl poravachai vichumpiR RAzaikaL 
thEchulAm parithimey thINTuny cheykaiya 
kAchini thankaiyAR kalaiveN TiN^kaLpOl 
mAchuRA vakaithuTaith thiTuthal mAnumE.				37 
 
vAchan^IL pothumparin main^thar mAtharkaL 
kAchun^Un mEkalai pariyak kaivaLai 
pUchaliT Talamarap puNaruny cheykaikaN 
TAchaimik kazuN^kuva pirin^tha anRilE.				38 
 
kAnulA n^an^thana vanamuN^ kArena 
vAnulAn^ thaNTalai maruN^kum vaikalum 
vEnilA nannavar makaLir mEyinAr 
UnulAN^ kurampaiyu LuyiruR RennavE.				39 
 
achumpuRu makanpuna laRAtha chUzalin 
vichumpuRa vOchchiya viraimen RAthinAR 
pachumponiR kuyiRRiya pathiyiR RUpikaith 
thachumpelAm veLiLiya thAkkun^ thAzaiyE.				40 
 
uRRiTa varithava Nuzavar n^IththathAr 
chuRRiTun^ thANmichai yiTaRuny chUlvaLai 
theRRiTum pUN^koTi puTaikkuny chElinam 
eRRiTun^ thEmpaza mizukkun^ thEnkaLE.				41 
 
kAnimir kan^thikaL kAnRa pALaimEn 
mIninam pAythaluny chithaRi vIzvuRA 
vAnathOr maruthavaip paTaiyun^ thanmaiya 
vAnuRu thArakai vazukkiR RokkumAl.				42 
 
mAkula valliyin manynyai yATalpOl 
kOkila mArtharuk kuzaththi nUchanmER 
pAkula vincholAr paNikku melliTaik 
kAkulam piRarkoLa makizvi nATuvAr.				43 
 
vERu 
 
UchaluRRavar kuzaikkuTain^ thiTuthalA luvarai 
vIcha loppana vATuthal kiLimozi veruvip 
pEcha loppana vIzn^thilar pizaiththathI thennA 
Echa loppana kOkilap paRavaika Lichaiththal.			44 
 
kUrppuk koNTakaT koTichchiyar kuLirpunaN^ kAppOr 
Arppuk koNTukai vichaiththeRi maNikkalvan^ thaNaiyach 
chArppuk koNTathany chiRakarAl vilakkiyath thaTaththup 
pArppuk koNTukoN Tezuvana thOlaTip paRavai.		45 
 
vERu 
 
kaTaRparu kiyamukil peyyuN^ kATchipOl 
aTaRperu mEthika Lanaiththum pukkurAyth 
thaTappanal vaRithenap parukith thammulaik 
kuTaththizi pAlinAR kuRaiyaith thIrkkumE.				46 
 
pATTiya laLimural pathumak kOyilil 
n^ATTiya n^imalanmu nan^thi n^IriTai 
mATTiya palperuny chuTarai mAnumAR 
		kOTTuyar thaTan^thoRuN^ kuvaLai pUththavE.				47 
 
		kalaniTaith tharuvathuN^ kAnath thuLLathum 
polanuTaip poruppiTaip poruLu mallathu 
n^alanuTai n^ATTavar n^ayathatha linRiyn^ 
n^ilaniTaip poruLpakar vazakka n^IththathE.				48 
 
yAzkkaiyar porun^aruk kiRaiva rEzichai 
vAzkkaiya raLavaiyin vakuththa pATalaik 
kETkun^ar n^anRena maruppuk kimpurip 
pUTkaika LuthavuvAr pothuvi RORumE.				49 
 
kanychithEyp puNTakil kamazum pUn^thukil 
vanychithEyp puNTana maruN^ku lAraTi 
panychithEyp puNTana paNiyath thAkkalAR 
kunychithEyp puNTana kumarar kUTTamE.				50 
 
anRilam peTaikaLai yaNuki yannaikEL 
n^anRena vinaiyinmE naTan^tha n^Ayakar 
inRuvan^ thiTuvariN^ kemapo ruTTinAl 
onRun^I yiraN^klen Ruraikkin RArchilar.				51 
 
ATiyal karuN^kaNuny chivappuR RaN^kamum 
vATuva thAkiyE mathana vErvuRAk 
kUTiya makaLiruN^ kumarar thaN^kaLai 
UTiya makaLiru mulappin RAyinAr.					52 
 
akanamar kaNikaiya raTikaL chUTiyE 
mukanuRu muvakaiyAn muyaN^ki yannavar 
n^akanuRu kuRikoLIi n^ALuN^ kAman^Ul 
thakaimaichey kALaiyar thokuthi chAnRathE.				53 
 
vALaika Likalpuri vayalum vAliyum 
pALaiyo TuRpalam pathuma n^ARumAl 
vELayar thaTaN^kaNAr viraimen RALinai 
kALaiyar kunychiyuN^ kAramu n^ARumAl.				54 
 
chEvaka maNaivana karikaL chEnaikaL 
kAvaka maNaivana kalaikaL puLLinam 
pUvaka maNaivana poRivaN TAyiTaip 
pAvaka maNaivana pATa lATalE.					55 
 
ATaka mAmathi lampoR kOpuram 
n^ITiya maNTapa n^eRiko LarIvaNam 
pATalo TATiTam piRavum pAlin^an 
nATuLa pathithoRu n^aNNi yON^kumE.				56 
 
theNTirai yulakiniR chIrpeR RON^kiya 
maNTala meN^kaNu mathikka n^inRathOr 
thoNTain^an nATTaNi cholli nAminith 
thaNTamiz vaLan^akarth thanmai kURuvAm.				57 
 
Akath thiruviruththam - 146 
  - - - 
 
6. thirun^akarappaTalam 
  * * * 
 
mAvula keN^ku malarththaTa mAkath 
thAvaRu chIrpunai thaNTaka n^ATE 
mEviya kanychama thAvathin mEvum 
thEvinai yoththathu chIrpeRu kAnychi.					1 
 
pUkkama laththuRai puN^kavan mAyOn 
pAN^kuRai thEvarpal lANaTichai parava 
ON^kiya puLLina mUrn^thava NuRalAl 
AN^kavar mavu marumpatha mAmE.						2 
 
inniya RErtharu min^thiran muthIlA 
manniya vAnavar maRRuLar yArun^ 
thunnina rAyiTai chUzan^thuRai cheyalAR 
ponnaka renRu pukanRiTa lAmAl.					3 
 
kinnarar chiththar therIiyatha nAlath 
than^n^ika rillavar thampathi pOlum 
pannaka vEn^thar parAyina ruRalAl 
annavar thampathi yAkiya thanRE.					4 
 
eNTichai kAvalar yAvaru mINTap 
paNTavar peRRa pathaN^kaLai mAnum 
maNTala mArchuTar maRRaiya vuRalAl 
aNTamu mAkiya thappathi yenpAr.					5 
 
ippaTiyAvaru methiya thiRanAl 
oppana pOla vuraiththiTa loppO 
appathi yEyatha nukkiNai yanRich 
cheppari thARpiRa chIrkezu kAnychi.					6 
 
maRaimutha lOrthani mAvi nizaRkIr 
uRaitharu kAnychi thanakkula kellAm 
peRumaya nAthiyar peRRiTa vannAn 
n^iRuviya thonnaka rOn^ika rAmE.					7 
 
mEyathol lUziyil vElaika LEzun^ 
thUyatha nellai chulAvuRa n^iRRal 
Aya paranychuTa rAN^kuLa thAyum 
mAyaikaL chuRRiya mannuyi rokkum.					8 
 
  vERu 
 
pAzi mAlvarai yeRithirai vaiyakam palavum 
vAzu maNTaN^kaL chiRRuru vamain^thuvan^ thennach 
chUzu n^Emiyam puLLina muthaliya churaN^kum 
Azi n^Iththam thoththathu mathiRpuRath thakazi.				9 
 
maNTa lappoRai yARRuvAn paRpala vakuththu 
muNTa kAchana mImichai yirun^thiTu muthalvan 
aNTa kOLakai thAN^kavOr chuvarththala mathuvum 
paNTu cheythenavON^kiya n^eTumathiR parappu.			10 
 
chenRu mUveyi lazaleza n^akaiththavan chezumpoR 
kunRu thOLuRa vAN^kalu mulakelAN^ kulain^tha 
anRu n^Anmuka nanaiththaiyun^ thAN^kuken RaruLa 
n^inRa thennavum pAthalam pukun^thumEl n^INTa.			11 
 
mEka n^ATTiRkum vinychaiyar n^ATTiRkum viNNOr 
mAka n^ATTiRkum malaraya nATTiRkum maRRai 
n^Aka n^ATTiRkum pAthala n^ATTiRkum n^aNukip 
pOka n^ATTiya ponmathil Anathap purichai.				12 
 
muthirai vaNNamA n^avamaNik kuvaiyumvAn muLaikkuN^ 
kathiri nellenum poruLuTa nEnavuN^ kATTip 
pothiva thAkiyE muzuvathum n^iramputhal porun^thA 
n^ithiya mEyakU Toththathu n^eTiyamA mathilE.				13 
 
n^iRaiyum vArkaTal chuRRiya n^Emiyum n^Emik 
kuRaiyu LAkiya kaNippilA vaNTamu moppa 
chiRaiyil vAnkiri n^iraiyenach chevvithiR kiLarn^thu 
maRuke lAn^thikaz mALikaip paththichUz mathilE.			14 
thaTukku mARRalar n^Alvakaip paTaiyoTuny chAya 
muTukkum vALkoTu vithirththiTu mezuvinAn murukkum 
eTukku meRRiTu meRin^thiTum vizuN^kiTu mIrkkum 
paTukkuN^ kanmazai chorin^thiTum viRpaTai payilum.			15 
 
urukkuny chempinai vaN^kaththai yizuthoTu mOchchum 
verukko NEmika LeRin^thiTum vachchiram vIchi 
irukkum n^inRiTuN^ kuppuRuny cheRun^arai yikali 
n^erukkun^ thAzn^thiTum ulakaLan^ thOnena n^imirum.			16 
 
pITu thaN^kiya paNaimura chiyampiTum piTikkuN^ 
kOTu mArththiTun^ thuTikaLu moliththiTuN^ koTpuR 
RATum mIyuyar puLLaiyu meRin^thiTu maraNmEl 
OTum mILumak kathiraiyun^ thaTuppapOl un^thum.			17 
 
chUlam vIchiTun^ thomaram vIchiTuny chuTarvEl 
Alam vIchiTuny chuTumaNal vIchiTu maLappil 
chAlam vIchin^in RIrththiTu makaziyiR RiLLuny 
chIlam vIchiya pAriTa mAmenath thiriyum.					18 
 
		thikazum veN^kana lumizn^thiTu monnalar cheluththum 
pakazi mAriyai vizuN^kiTum paRavaiyiR paTarum 
ikazu n^Avaiyum manaththaiyu meRin^thiTu mennAR 
pukazum n^Iravan Rammathin mEluRum poRikaL.				19 
 
pUNi nErtharum ponnavAm purichaimER punain^tha 
vANi lAn^eTun^ thukalikai peyarvana malarOn 
chENu lAyathIny chuTarEnuN^ kOpura chikaraN^ 
kANa vEpala vekinamAyth thETalpOR kavinum.			20 
 
Irththa mAmathi chachiyenpa thulakuLO riTTa 
vArththai yallathu charathamO kaTimathin maruN^kil 
thUrththa kEthana mavanmaNi mEniyiR RuTakkap 
pOrththa veNNilAk kanychukam pIRiyapOlAm.			21 
 
kATchi mEyavak kaTimathiR kathalikai kANUuch 
chUTchi n^ATiya parithiyuN^ kIzuRath thoTarn^thAn 
mATchi thEyn^thilan varanmuRai manappaTu mathiyOr 
thATchi cheyyinu manaiyApA laNukumO thavaRu.			22 
 
puTaipa rappiya purichaiyi nARRichaip puRaththun^ 
thaTan^i laipperuN^a kOpura muLathaza niRaththuk 
kaTavu Luchchiyin vathanamon RinRiyE kANpAn 
aTaitha luRRiTu thichaimukam poruvina avaiyE.			23 
 
enRu mAmathik kaTavuLum piRarumI riyalpAN^ 
kunRa mEyenak kIzththichai yathanoTuN^ kuTapAl 
n^inRa kOpuraN^ kaTakkalar vAythali neRiyE 
chenRu chenRupO yappuRath thEkinar thirivAr.			24 
 
thIpu raththiTai maTuththava nANaiyAR chiRan^tha 
mApu raththiTai vAnRoTuN^ kaTimathil varaippil 
Apu raththavAyk kiLarn^thavE yamaiththavan Rennak 
kOpu raththiTaik kozun^thupO lON^kiya koTikaL.		25 
 
mATa mALikai maNTapaN^ kOpura maRukiR 
kOTi kOTiyin mElumuN TannathAr kuNippAr 
ATu kEthanath thaLavaiyu mannathE akalvA 
nuTu pOkalA thalamarum paRavaika Loppa.				26 
 
chikara mAlvarai yannamA LikaithoRuny chivaNum 
makara thOraNa mATikaL palavuRa vayaN^kal 
ikalum veyyakO LiraNTumA yoruvaTi veythi 
akalvi chumpiTaik kathirkaLin puRamaRaith thanaiya.			27 
 
chempo niRpuri n^ilaiyuTaith thikiriyan^ thErkaL 
ampa raththiTai vachiyuRa vIRRuvIR RAkun^ 
thampa muRRala maruvana cheyyakOR RalaiyiR 
pampa raththuruth thirippuRak kaRaN^kiya paTiya.				28 
 
paLiN^ki nARcheytha theRRiyin Ralaimichaip panithOy 
vaLaN^ko Niththilany chemmaNi kuyiRRiya vaippil 
thuLaN^ka n^ARRiya ponmaNip pAlikai thokuva 
kuLaN^ko TAmarai malarppokuT TAyina kuRikkin.		29 
 
Ovi yaththiyan marakathatha thalaththina thumparth 
thAvi lATakath thalamichai n^iththilath thalamER 
kOvai paTTachem maNiththalam polithalAR koNmU 
mUva kaikkathir viyaliTan^ therippatham mUthUr.				30 
 
kannal vELenum main^tharum mAtharuN^ kalan^thu 
mannu n^iththila mALikaip paththiyin mATE 
ponna vAnychiRai maNimayiR kuzAththoTum pOkum 
annam mAmathi mukiliTai n^uzain^thupO yanaiya.			31 
 
thaNTa mAkiyE puviyuRu paNiyelAn^ thazuvi 
aNTa mImichai yiraviyum mathiyamu maTaithal 
kaNTu mALikaich chULikai maruN^kupOyk kavarvAn 
koNTa chIRRaththin n^AveRin^ thannapUN^ koTikaL.		32 
 
thEnai venRachol lAroTu main^tharun^ thiLaikkum 
mIna vAvipOl viyanpaTi kaththinAl viLaN^kun^ 
thAna mImichaith thayaN^kiya muzumaNith thalan^thAn 
vAna n^inRiTu theyvatha mAnanE mAnum.				33 
 
thEvar thAnavar munivarar chiththarO Tiyakkar 
vAvu kinnara ruvaNarkan^ tharuvarmaR RuLLOr 
Eva run^thama thakanpathi yikan^thava NeythA 
mEvu chinRana thaniththani yirakkaikaN mikumAl.			34 
 
thUN^ku kuNTikai yarukuRak kAlethir thUNTi 
ON^ku n^AchimEl vithimuRai n^ayanaN^ka LuRuththi 
AN^ko rAchanath thirun^thara naTiyakatha thaTakkip 
pAN^kar mAthavam purikun^ar chAlaikaL palavAl.				35 
 
pATu n^AnmaRai yan^thaNar vELvikaL payila 
mUTu thaNpukai yaNTamuN^ kaTan^thana munnan^ 
thETu kinRathOr paranychuTar mITTumath thiRaththAl 
n^ITu kinRathO venRun^An mukaththanum n^inaiya.			36 
 
n^Anma Raikkulath than^thaNar n^avaiyaRu kATchi 
Unma RaiththiTu muyirena vOmpiya vozukkAr 
mEnmu RaikkaNO raimpulap paTiRRinai venROr 
vAnma RaiththiTu mALikai vIthiyum malin^tha.				37 
 
Evu palpaTai valiyinar venychama mikan^thOr 
n^Avi nAnmaRai payilpavar n^aNukuRu n^alaththAR 
kOvu n^INakar maRukelAN^ kurumaNich chikarath 
thEvu n^INakar n^ilaimaiyE pOlvathu theriyin.			38 
 
aNiyi nON^kalum panmaNik kuvAlkaLu mArvan^ 
thaNivi lATakak kuvaikaLum piRavumun Razaippak 
kaNika NANuRu kaRpaka manaiyana kATchi 
vaNika rAvaNath theRRikaL vayinRoRum vayaN^kum.		39 
 
kaN^kai mAmakaL tholperuN^ kulaththarkA chiniyin 
maN^kai yALaruL puritharu makArenum vazakkOr 
cheN^kaN mAnikar veRukkaiyar ayanpathany chern^thOr 
thuN^ka vIthiyu mEnaiyar maRukoTun^ thokumE.			40 
 
kaNTu kETTavai yuNTuyirth thuRRaRi karuvi 
koNTa vaimpula noruN^kuRa n^aTAththiya koLkaith 
thoNTar kUTTamum vizivazip punalukath thozuN^kai 
aNTar kUTTamum Alayan^ thoRun^thoRu maRAvAl.		41 
 
Athi n^Anmukan ekinaththi naTikaLu mamalan 
pAthi yALanRan uvaNaththi naTikaLum panikkAr 
n^Atha nUrtharu than^thiyi naTikaLum n^ALum 
vIthi vIthika ToRun^thoRuN^ kANvara viLaN^kum.			42 
 
mAvi nOthaiyuN^ kaLiRRina thOthaiyum maruN^kin 
mEvu thErkaLi nOthaiyuN^ kavikaiyAy virin^tha 
kAvu chUztharu mannarchI rOthaiyuN^ kaRaN^kun^ 
thEva thun^thupi yOthaiyu miRuththila theruvu.				43 
 
n^ATTi yachcheyal yAvaiyuny chivanathu n^aTanam 
pATTi chaiththiRam yAvaiyu mannathE pathiyOr 
kETTi ruppana yAvaiyu mavanichaik kELvi 
kUTTam yAvaiyu mannavan RoNTuchey kUTTam.			44 
 
pAlu Run^thathi yizuthuthE nirukkaikaL palavuN^ 
kOla mAkuman^ n^akariTai yAvaiyuRai kUval 
pOlu mAyiTai mAthavath thavaLaRam puriyuny 
chAlai yAyina varampilA aTichilany chAlai.				45 
 
aLavil paRpakal thamminum n^IN^kiyO raTuththa 
kiLainyar van^thuzi yethirthazIi n^annayaN^ kiLaththa 
uLama kizn^thavark kUTTumin naTichilpO luRuvOr 
eLithi nuN^kiTa vazaN^kumAl Othana virukkai.			46 
 
vERu 
 
mATa mALakai vAyi RoRun^thoRum 
n^ITu kaNNuLa rAmena n^inRun^in 
RATu chiththirap paththi yamararum 
n^ATi n^Okki n^ayan^thiTap paTTathE.				47 
 
ellai thIrn^tha viravika TUNTiya 
chilli yAzith thikirikaN mAnumAl 
mallan mAn^akar main^tharka Lurtharum 
palva yakaichchuTarp paNNuRu thErkaLE.			48 
 
veLiLai yAthi viyankavi yAvaiyum 
theLiLi thinmozi thenkalai yEmuthal 
uLLa palkalai yOthukin RArkaLum 
vaLLi yOrkaLum manRutho RINTuvAr.			49 
 
ikalum vEzath theyiRRinai yEyn^thiTum 
n^akili nArka NaRuN^kuzan mEliTum 
akali nAviyu mAymaNi mATamEl 
mukilum vERRumai yinRi muyaN^kumE.			50 
 
paNNi nOchaiyum pAnalai venRiTuN^ 
kaNNi nArkaL kaLin^aTa vOchaiyun^ 
thaNNa rampiya Ran^thiri yOchaiyum 
viNNu LOrkkum virun^thena lAyavE.			51 
 
aNiku lAvu marampaiyar kALaiyar 
n^aNiya thOLai n^ayappuRa n^AkaruN^ 
kaNikai mAtharaik kAmuRa mEvalAn 
maNikoL kAnychi mathanara chAyathE.				52 
 
kURRiR chelluN^ kolaikkarith thAnamum 
ERRiR chellu miTaiyarthany chEriyin 
URRiR chellu moNpAlu muTanuRA 
ARRiR chelalumav vAvaNan^ thORumE.			53 
 
vERu 
	 
			paNNuLar n^arampiyal pANik kERRiTa 
eNNuLa kaNikaiya rinaththo TATaluN^ 
kaNNuLa rATaluN^ kAma nATalum 
viNNuLa rATalum veRuppa mEvumE.			54 
 
arivaiyar main^tharka LaNin^thu n^IththathE 
thirumakaL kAmuRuny chelva mAkumER 
karutharu n^Anmukak kaTavuT kAyinum 
poruvaru n^akarvaLam pukalaR pAlathO.			55 
 
vERu 
		 
		mARAych chiRArka LeRin^thATiya mAnma thaththAR 
chERAyp poRchuNNath thularvAyppani n^IrkaL chin^tha 
ARAyp paLithath thinilvAlukath thARu mAki 
vERAyp puviyO ruNarvAmena mEya vIthi.				56 
 
thaNTAmarai yEn^thiya vAnavan Rannai yoththAn 
eNTAviya mAmatha nEn^thizai yAri lanychi 
vaNTAmarai pUththana voththanar van^thu chen^thEn 
uNTATiya thEnkaLai yoththanar ON^kal main^thar.		57 
 
EmaN^ kulava murachaN^ka LiraTTa vAchath 
thAmaN^ kamazpan^ tharinUTu thamakaki yanRa 
OmaN^ kaLinmA maNanychey thanarUr kulAvum 
mAmaN^ kalamE yulappinRi malin^tha thanRE.				58 
 
mAkan^ thikazu makilAvikoL mATa mIthiR 
pAkin moziyA riLamain^thartham pAli nOchchap 
pOkuny chiviRip panin^IrpuRany chin^tha venRu 
mEkany chithaRum peyalenna viLaN^kum vIthi.				59 
 
vanmA mulaiyEn^ thiyamaN^kaiyar main^tha rAnOr 
thonmATa mIthi leRin^thATupoR chuNNa moTu 
n^anmA malarththAthu vichumpuRa n^aNNa mEkam 
ponmA mukilAyp panin^IriR poziyu manRE.			60 
 
thArAR polipoR puyavIrar thavAthu chellun^ 
thErArppu n^AlvAyk kariyArppumveny chEnai yArppum 
ErArppu mikka pathimAnava rINTu mArppuN^ 
kArArppum vElaik kaTalArppuN^ kaTuththa vanRE.			61 
 
vAnOkki n^iRku mulakennavu manna vancheN^ 
kOnOkki n^iRkuN^ kuTiyennavuN^ kOthi lumpar 
AnOrkku n^Aka rulakOrkku mavani yOrkkum 
EnOrkkum n^ATum n^akarAki yirun^tha thavvUr.				62 
 
kOTu n^eRiyu mikalummanak kOTTa mAya 
kETum piNiyu muthalAkiya kEtham yAvum 
n^ITum parivO TuRaivA riTain^IN^ka lAlE 
vITan^ n^akarE yenilEnnin viLampa vaRRO.			63 
 
vERu 
 
	EmamE tharuvAch chinaikaLu manaiththA vilaithaLir cheyyapUn^ thukirAk, 
	kAmarpU maNiyA vuthiththoru kAnychi kaNNarO raivarmu kaNTu, 
	thAmini tharuLum poykaiyin maruN^kE thannizal pirikilA thuRalAR, 
	pUmiyeN kAnychi mApura menumpEr punain^thathap poruvilA n^akaram.			64 
 
	churuthiyAnuRaN^ku mirAththoRu muTiviR Runychiya vUzika TORum, 
	viraiyavan^ thulaka maziththiTuN^ kaTalav viyanpathi yellaiyuT chiRithum, 
	varuvathai yanychip puRan^thaniR chUza van^thoru chaththikAth thiTalAR, 
	piraLaya chiththen Roruthiru n^Amam peRRathak kAnychiyam pErUr.		65 
 
	kayilaiyi laranai yammaipUN^ kAviR kaNkaLai mUTalu mulakiR,  
	payiluRu koTiya vinaiyiru Lakalum pAnmaiyAl van^thumA n^izaRkIz, 
	iyaloTum paraman pUchanai yiyaRRi yiraiththezu kampaikaN Tanychich, 
	cheyanmuRai thazuvak kuzain^tharuL cheyyach chivapura mAnathach chIrUr.			66 
 
	viNNuRai makavAn karipuri thavaththAl veRpathAyth thannai munRAN^ku, 
	puNNiya kOTi yipakiri michaiyE poruvilA vEthiyuth tharaththil, 
	aNNalaN^ kamalath thichaimukan vELvi yARRalu mavaR karuL cheyvAn, 
	kaNNanvan^ thiTalAl viNTumA puramAN^ kaTTurai peRRathak kAnychi.			67 
 
	kArththiru mEnith thaNTuzAy maulik kaNNanuN^ kamalamE layanum, 
	ArththiTun^ tharaN^kap pakIrathi milain^tha vavirchaTai yamalanu mAkum, 
	mUrththika Taththa mulakamE pOla munniyap pathiyamar cheyalAR, 
	chIrththiri mUrththi vAchamA kiyapEr chiRan^thathak kachchimA n^akaram.				68 
 
	tharaNikaN muzuthum puritharum virinychan Ranmanam punithamAm poruTTAl, 
	thirumakaL kaNavan kamaTamAyp pUchai cheythiTu kachchapA layaththil, 
	aranaTi paravi yaruchchanai yiyaRRi yaN^kaNvIR Rirun^thiTu n^eRiyAl, 
	varamiku pirama puramena vorupEr manniya thannathOr n^akaram.				69 
 
	vITuRu muththi pOkamen RavaRRil veqkiya veqkiyAN^ kenRuN^, 
	kUTuRu thavaththAl vazipaTu vOrkkuk koTuththiTun^ thanmaiyAR kAma, 
	pITamen RorupEr peRRathu malarmER piramamE muthalinOr thavaththai, 
	n^ATinar cheyalAl thapOmaya menumpEr n^aNiyathu kachchimA n^akaram.			70 
 
	chakaN^kaLOr mUnRi laRamperi thuLathith tharaNiyith tharaNimA n^akarkkuL, 
	mikun^tharu maththin palaththinaith tharalAl viyanchakaR chAramen RorupEr, 
	pukumpari chuTaiya thaTTachith thikaLum poruvinmA thavarkkaru TiRaththAR, 
	pakarn^thiTuny chakala chiththiyen RorupEr paTaiththathu kachchiyam pathiyE.			71 
 
	unnaruN^ kayilai n^Ayaka numaiyai yorupaka nIliyen Ruraippa, 
	annava Tanathu kALimaN^ kazippa vaN^kathi laiyaivan^ thezalum, 
	munnava navaLai yin^n^aka rirun^thu muRaipurin^ tharuLena viTuppak, 
	kannikAth thiTalAR kannikAp pennuN^ kavinpeya ruTaiyathu kachchi.			72 
 
	ariyathOr kayilaik kaNaN^kaLi loruva nAnathuN TIranmA lathipAl, 
	perumayal koLLach chivaniva LoTun^I piRan^thirun^ thinpamuR RempAl, 
	varukena n^ilamEn mannarpAR ROnRi maRRava LOTuchErn^ tharachu, 
	puritharu cheyalAR kAnychithuN TIra puramenap pukalan^in RathuvE.			73 
 
	thannaiyE yaruchchith thiTamalark kEkith thaTan^thaniR karAvinvAyp paTTuth, 
	thannaiyE n^inain^thu thannaiyE yazaiththa than^thiyaik kAththavoN puyamAl, 
	thannaiyE vENTith thazanmakany cheyyath thaNTakaR keNTichai yarachu, 
	thannaiyIk thiTalAl thaNTaka puramAn^ thanippeyar peRRathath thaniyUr.			74 
 
	azakiya vayOththi mathuraiyE mAyai yavan^thikai kAchin^aR kAnychi, 
	vizumiya thuvarai yenappuvi thannin mElavAy vITaruL kinRa, 
	ezun^aka raththuT chiRan^thathu kAnychi yenRumun nempirA numaikku, 
	mozitharu n^akaran^ n^akareni lathaRku mUvula kaththun^E ruLathO.				75 
 
	paN^kamil vachiTTan pachuppozi pAli paTarn^thiTu muththarany cheyaich, 
	cheN^kama laththOn muthalinO rATTun^ thirun^athi thenRichaich chellum, 
	aN^kavaR RiTaiyE kampamE muthalA mAlayath than^tharu vEthi, 
	kaN^kaikA Lin^thi yiTaippaTun^ thalaththin muRpaTuN^ kAnychimA n^akaram.			76 
 
	thollaiyOr piraman Runychiya kAlaith thOnRiya n^IththamE laripOl, 
	chellumArk kaNTan karaththiniR kampai chErn^thathOr thanipperuny chUtham, 
	ellain^I rikan^thu vaLarthalu maruppon Reythavak komparthoT Tizin^thu, 
	n^allumai kuRikkoN muthalvanai vaN^ki n^ayan^thava nirun^thathan^ n^akaram.			77 
 
	chamaiyamA Rinaiyun^ thAyena vaLarththuch charAchara vaNukkaLuyn^ thiTuvAn, 
	amaitharu meNNAn kaRaththinaip pORRi yAthipI TaththilvIR Rirukkum, 
	umaiyamar kAmak kOTTiyaik kathirO nuTupathi kaNaN^kaLchUz tharalAl, 
	imaiyavar thamakkun^ thichaimayak kaRAtha viyalpuTaith than^n^aka renRum.		78 
 
	pAvamOr kOTi puriyinu monRAm pariviniR Rarumamon RiyaRRin, 
	Evarum viyappak kOTiyAy malku minnathOr peRRiyai n^ATith, 
	thEvarkaN munivar thampatham veRuththuch chivanaruch chanaipurin^ thaN^kaN, 
	mEvinar thavanychey thiruththalAR kAnychi viyanakarp perumaiyAr virippAr.		79 
 
	kaN^kaithan chiRuva naruLpeRu vEthAk kaNpaTai koNTakA laiyinum, 
	aN^kavan Runychum pozuthinuN^ kAnychi yazivuRA thirun^thapAn maiyinAl, 
	thuN^kaveN piRaiyu mithaziyu maravuny churAthipar muTikaLu maNin^tha, 
	maN^kaiyOr paN^kan paTaiththathE yanRi malarayan paTaiththathan RathuvE.		80 
 
	ariyapal lichaiyum maRaipunal kaN^kai yarunychilai yiliN^kamaN^ kuRaivOr, 
	churartharu vanaiththuN^ kaRpaka minpan^ thuyppathu vELviyUn pUchai, 
	uraichepa n^aTaththal valamvarun^ thanmai yunnalE thiyAnamvIzn^ thiTuthal, 
	paranaTi vaNakka mAvathu kAnychip pathikkalAl en^n^akark kuLathE.			81 
 
	kaNamukil chekkar pOrththenuN^ kariya kanychukach chen^n^iRak kaTavuL, 
	maNichuTar vayirak kimpuri maruppu mAlkari mukaththavan varuchUr 
	thuNipaTa veRin^tha vElava nayanpOR ROnRiya chAththanmAl vichayai, 
	iNaiyilchIrk kALi muthalinO renRu minithukAth thiTuvathan^ n^akaram.			82 
 
	aRuchama yaththiR kaTan^thachai vaththin anRivI Tilathenath theLin^thu 
	piRaraRi yAthu thonmaipO lirun^thu pinychakan mIthukan malarAl, 
	eRitharu thErar anparthaN^ kaliN^ka mezilikaL n^anaiththaluny chiraththai, 
	muRaipuri chilaimEl mOthinOr muthalOr muththipeR RuTaiyatham mUthUr.		83 
 
	Ichana tharuLAR kayilaiyai n^IN^ki yimaiyamA mayilaRam purivAn, 
	kAchiyi lirun^thu muTivuRA thEkik kanakamA n^IzaliR paranaip, 
	pUchanai purin^thu kampaikaN Tanychip pUNmulai vaLaikkuRip paTuththi, 
	AchilA varuLpeR Rinnun^OR RiTalA lanaiyakAny chikkun^E rathuvE.			84 
 
	Aruyir muzuthum vITupeR RuyvAn aRampuri chAlaiya thaNiththAp, 
	pErara viRaivan Ravaththinmu nirun^tha pilaththiTaik kOyil koN TenRum, 
	pUrani n^ORRuvazipaTa vanaiyAL pUchanai koNTiyA varkkuN^, 
	kAraNa mAna parachiva nanan^tha kalaiyoTu n^ilaiyathak kAnychi.				85 
 
	innamu mumaiyAL n^ORRiTu mAN^kE yiRappinum piRappinum n^ilaiyAy, 
	manniyE yuRinu morukaNa mEnum vaikinum maRaikaLAn^ thanimA, 
	n^anniza lirun^tha paranychuTar puriyum n^aTan^thari chikkinu mathanai, 
	unninum muththi vazaN^kukAny chiyaippO lulakilvE Rorun^aka ruLathO.		86 
 
	kaNNuthaR paranun^ thaNTuzAy mavulik kaTavuLuN^ kamalamE layanum, 
	viNNavark kiRaiyuN^ koRRamA liniyum mElain^AT piRan^thathon manuvun^, 
	thaNNaLi purithuN TIranum n^aLLAr chamarth thozil kaTan^thathaN Takanum, 
	aNNalaN^ karikAl vaLavanum piRaru marachuchey thaLiththathan^ n^akaram.			87 
 
	vElaichU zulaki neN^kaNu mirupAl vITTinai veqkinOrk kuthavum, 
	Alaya n^URReT TuLLamaR RavaRRuL aimmukap paranychuTa ramaruN^, 
	kOlamAr n^ilaya mirupathu mAyOn kOn^aka reTTumAk kuzumi, 
	n^Alezu thAna muLLavan^ n^akarpOl n^Ampukaz n^akaramaR RevanO.			88 
 
	kachchapA layamE kampamE mayAnaN^ kavinkoLkA rONamA kALam, 
	pachchimA layan^al lan^EkapaN^ kaTampai paNAthara machcharam varAkam, 
	meychchura karamun nirAmamvI raTTam vEthan^U puramuruth thirarkA, 
	vachchira nakaram piramamAR pERu maRaichaiyAny chivAlaya mirupAn.	89 
 
	karikiri yaTTa puyan^thiru veqkAk karuthumU rakanychakA LAN^kany, 
	churarpukaz n^irAkA ran^n^ilAth thiN^kaT TuNTan^aR pATaka minaiya, 
	arithiru muRRa meTTavai yanRi aRupathi nAyira n^ilayam 
	parachivan chaththi kumararmAl puRaththOr palarumvIR Riruppathap pathiyO.	90 
 
	onRuthI viLakka mIriTa morumUn RuRRiTu theRRin^An karaNam, 
	n^inRiTu tharuvain^ thARupuL LEzu n^eTun^athi yeNpothu vonpAn, 
	manRalam poykai viyanchilai yorupAn manRavai paththinmE lOnRu, 
	n^inRamarn^ thozuku n^eRiyilaR puthamAy n^ikarilA thuRaiyuman^ n^akaram.			91 
 
	chiRan^thiTu mathiyu miraviyu mAzkach chekamElAn^ thanathoLi parappi, 
	aRampuri kAmak kOTTiman^ thiraththu LammaivAz pilaththinu LaziyA 
	thuRain^thiTu thUNTA viLakkamon Ruthiththa vuyirththokai yiRan^thiTA viTamon, 
	RiRan^thiTu muyirkaL piRan^thiTA viTamon RempirA nirun^thavI riTamE.		92 
 
	thORRuyirk kuNavu n^alkumOr theRRi choRRavai yuthavumOr theRRi, 
	thERRuchon mUkark kaLikkumOr theRRi theRRimUn Rivain^aka rellai, 
	IRRiniR kIzapA laLakkarun^ thenpA liyaRperum peNNain^an nathiyum, 
	mERRichaip pavaLa chayilamum vaTapAl vEN^kaTa veRpun^An karaNE.			93 
 
	maRaikaLi nuruvAyp ponmalar thanimA malaroTu kAyilA thenRuny, 
	cheRitharu palaN^ka Luthavin^uN^ kinarkkuch chiththikaL vazaN^kuRu mekinam, 
	veRimalar palavum malarn^thiTu mathUkam viNNinai n^OkkumO raththi, 
	n^aRun^izal piriya thirun^thathOr kAnychi n^annakar thannilain^ tharuvE.			94 
 
	umparUN pakiruny chAthaka maNika LuthaviTu manna n^Uluraiththuk, 
	mompuRu kiLaiLai yalakuchol lAn^thai kuRaipeRiR kUvuRAk kOzi, 
	impariR pAvan^ thuTaiththiTu n^Emi ivaiyaRu puLLezu n^athithAn, 
	kampain^aR pampai manychanIr pichchi kalichchipon maNNiveqkAvE.			95 
 
	kuraipunal vETTOrk kuthaviyE thiriyuN^ kUvalam pothukkuRu muyalpOyk, 
	karithoTar pothuvE zichaiyuRu pothumAl kaNTuyin RiTupothu vEROr, 
	uruvuchey pothuvOr puRRinmA muzava moliththiTum pothuththichai mayakkam, 
	puritharu pothuven nammain^OR RaruLum poRpothu vivaikaL eNpothuvE.			96 
 
	munnuRu piNikaL mARRiTum poykai muthalvarkaL muTivuRuN^ kAlaich, 
	chen^n^iRa mAkum poykaimuk kAlan^ theriththiTum poykaikaN NuthalOn, 
	thannaTi kATTum poykaivENTiyathu than^thiTum poykaimeyny nyAnam, 
	ponniRany chelvam vachIkaran^ tharun^AR poykaiyO TonpathAm poykai.			97 
 
	viTan^thanai yakaRRu morukalA ruyirkaL meyppiNi mARRiTu porukal, 
	aTain^thava rellA mimaiyava rAka vaLiththiTu morukalvem paTaiyAl, 
	thaTin^thiTa vERAyth thuNipaTu muTalany chan^thuchey viththiTu morukal, 
	n^eTumpaTai varinu mavaiyirin^ thOTa n^ilaipeRIi n^iRkumAN^ korukal.			98 
 
	thunychinar thammai yezuppumAN^ korukal tholvazak kaRuththiTu morukal, 
	enychali nithiyaN^ keTuththuLOr vinavi lInek kATTiTu morukal, 
	vinychiya vinaika TIrththiTu morukal vEn^tharuk karachiya luthavith, 
	thanychama thAka n^inRiTu morukal thakkakal laiyiraN TavaiyE.				99 
 
	ayanmanaich chenROr kaNavaraip pizaiththOr aTikaLai yikazn^thuLOr aNukil, 
	thuyaruRu mUkai yAkkumOr manRany chOrarmun chuzalumOr manRam, 
	viyaniRam palavAth thOnRumOr manRam vinychaikaL vazaN^kumOr manRam, 
	mayalpari kinRa pozuthoTu thichaiyin mayakkaRath theLikkumOr manRam.			100 
 
	n^AkarU ruykkum pilaththathOr manRam n^avamaNi yuthavumOr manRam, 
	mAkarpE ramirtha mirukkumOr manRam vaTivinai maRaippathOr manRam, 
	mEkan^in RaRAthu poziyumOr manRam viyanpakal kaN^kulAk kaN^kul, 
	Akiya pakalA viruppathOr manRam aiyiraN TonRuman RavaiyE.				101 
 
	IN^kivai yanRich chilaikaLun^ tharuvu miTaN^kaLuN^ kUvalum n^athiyum, 
	pAN^kuRu kuLanun^ thIrththamum pilamum pazanamuny chOlaiyum piRavum, 
	AN^kavai yanan^tha kOTiyuN TOron RaLavilaR puthaththana avaRRaip, 
	pUN^kama laththOn churukkaRa viriththup pukalinu mulappuRa vaRRO.				102 
 
	thOTTalar vanachath thichaimukan munnany choRRana navanaTi vaN^kik, 
	kETTaruL chanakan viyAthanuk kuraippak kETilchIr viyAthanaN^ kuNarn^thu, 
	mATTuRu chUthan Ranakkiyam puthalum maRRavan munivarark kichaiththa, 
	pATTinil aN^kAk kAnychiyin perumai pakarn^thiTath thamayanuk keLithO.			103 
 
vERu 
 
choRpaTu minaiya kAnychith thonnaka rathaRku n^AppaN 
kaRpuRu mimaiya valli karuNaiyAl vaiki n^ORkum 
poRpuRu kAmak kOTTam pOlavE athaRkOr chAril 
eRpaTu kumarakOTTam enRorA layamuN TanRE.				104 
 
AvathOr kumara kOTTa mathaniTai yarankaN van^thu 
thUvuTai yeqka monRAR chUrmutha Rolaiyach cheRRuth 
thEvarveny chiRaiyai mARRich chENmaka pathikku n^alki 
mEviya kumara mUrththi viyaththaka vuRaiyum mAthO.				105 
 
mEvaruN^ kUTal mElai veRpinil alaivAy thannil 
Avinan kuTiyi nallE rakan^thaniR RaNikai yAthip 
pUvula kuLLa veRpiR poRpuRum Enai vaippiR 
kOvilkoN TaruLi vaikuN^ kumarakOT Taththu mEyOn.			106 
 
vachchira meTuththa chemmal vaikiya thurakkan^ thannil 
achchuthan pathaththuk kappA lAnathan pathaththil viNNOr 
mechchuRu kan^tha veRpil vIRRirun^ tharuLu mApOl 
kachchiyiR kumara kOTTaN^ kAthalith thamaruN^ kan^than.				107 
 
INTuLa tharaNi muRRu mellaithIr vAna vaippum 
ANTakai makavAn chIru mampuyan muthalOr vAzvum 
mANTiTal piRan^tha linRi manniya vITum pORRi 
vENTinar vENTi yAN^ku vElavan purin^thu mEvum.			108 
 
koNTalai yaLakku n^ochchik kumarakOT Taththuch chevvEL 
kaNTikai vaTamun^ thUn^Irk karakamuN^ karaththi lEn^thip 
paNTaiyi layanai mARRip paTaiththaruL vETan^ thAN^ki 
aNTarka Levarum pORRa varuLpurin^ thamarn^thA nanRE.			109 
 
AyathOr kAnychi mUthU rathaniTai yampu yaththin 
mEyavan Ranathu pun^thi vimalamAm poruTTAn mEnAL 
mAyavan kamaTa mAki vazipaTu thalaththin* mukkaN 
n^Ayakan Ranaiyarch chiththu n^Amaka LuTanAN^ kuRRAn.				110 
 
( * mAyavan kamaTamAki vazipaTuthalam - kachchapAlayam. ) 
 
uRRiTu kinRa n^ALi lulakilil laRaththai yARRi 
n^aRRavam palavum pORRi n^aNNiya muniva rEllAm 
maRRava NEkik kanycha malarmichai yirun^tha vaiyan 
poRRiru vaTiyaith thAzn^thu pORRinar pula luRRAr.				111 
 
aththakE Lin^n^AL kARum aTiyamil laRaththai yARRi** 
aththala n^akara meN^ku mirun^thana minimEl n^AN^kaL 
chiththama thoruN^ka n^ORRuch cheykaTa niyaRRi vaika 
meyththava vanama thonRai viLampiyE viTuththi yenRAr.			112 
 
( ** illaRaththai ARRal - thenpulaththAr theyvam, virun^thu, chuRRam 
  muthaliyOrai upachariththal. ) 
 
	enRalun^ tharuppai yonRai yEzula kaLiththOn vAN^ki 
onRoru thikiri yAkki yoyyena vuruTTip pAril 
inRithan pinna rAki yelliru mEki yIthu 
n^inRiTum vanaththi nUTE n^ilaippaTa viruththi renRAn.			113 
 
thiruppathu maththu vaLLal chEvaTik kamalan^ thAzA 
viruppoTu viTaikoN TEka viraivini lannAn viTTa 
tharuppaiyin n^Emi chenROr thanivanath thiRuththa lOTum 
iruppiTa memakkI thennA irun^thava rirun^thA raN^N^an.			114 
 
thAmarai yaNNa luyththa tharuppaiyin n^Emi thannAl 
n^Amama thonRu peRRa n^aimichA raNiyam vaikun^ 
thUmuni vararka LellAny chollarun^ thavaththai yARRi 
mAmaRai n^eRiyi ninRu makamonRu puritha luRRAr.				115 
 
akanamar pulanOr n^Anku mAnRamai poruTTA lAN^kOr 
makavinai cheythu muRRi vAlithA muNarchchi yeythi 
ikalaRu muLaththa rAki yirun^thana rithanai n^ATich 
chukanena vuNarvu chAnRa chUthamA munivan pOn^thAn.			116 
 
muzuthuNar chUthan Rannai munivarar kaNTu n^ErpOyth 
thozuthanar periyOy empAR RunnalA linna vaikal 
vizumithu chiRan^tha thennA viyaththaku mukaman kURith 
thazaiyoTu tharuppai vEyn^tha thamperuny chAlai yuyththAr.			117 
 
thirukkiLar pITa monRu thikazthara n^aTuva NiTTuch 
churukkamil kELvi chAnRa chUthanai yiruththi yAN^kE 
arukkiya muthala n^alki yavanathu pAN^ka rAkap 
porukkena yArum vaiki yiqthonRu pukala luRRAr.			118 
 
mun^thoru nyAnRu thannil muLariyan^ thEvan chollAl 
van^thiva Nirun^thE mAka maRRiyAm purin^tha n^Onpu 
than^thathu n^innai yaRRAR Ravappayan yAN^kaL peRREny 
chin^thaiyi nuvakai pUththEny chiRan^thathip piRavi yenRAr.			119 
 
annathu chUthan kELA Athiyam paranai yEththi 
manniya vELvi yARRi vAlaRi vathanai yeythith 
thunniya munivir kANun^ tholkuzu vaTaitha lanRO 
ennika rAyi nOruk kimmaiyiR peRummE RenRAn.			120 
 
avvazi munivar cholvAr arumaRai kaNTa vaNNal 
chevviya mANAk karkkuT chiRan^thuLOy thiraRchU rAvi 
vavviya n^eTuvE laNNal mANkathai thErvAn pannAL 
ivvoru n^achaikoN TuLLE miyamputhi yemakka thenRAr.		121 
 
ammozi chUthan kELA azalpaTu mezukE yennak 
kommena vuruka vuLLaN^ kuthUkalith thavacha mAki 
meymmayir poTippath thUn^Ir viziththuNai yarumpa vAchAn 
poymmaiyilpaTiva munnith thozuthivai pukalaluRRAn.			122 
 
mannavan mathalai yAchAn mAmakan Ranathu main^than 
pannuchoR koLvOn IvOn vazipaTu paNpin mikkOn 
ennumiN^ kivaruk kIva thEnain^Ul uN^kaL pOlach 
chen^n^eRi yozuku vArkkE cheppuvan purANam muRRum.			123 
 
thanain^ikar piRarin RAya chaNmukaR kanpu chAnRa 
munivirkAL uraippOr kETpOr muththichEr kAn^thath thuNmai 
vinavinI rathanai yinnE viLampuvan pulanvE RinRi 
inithukEN mika LennA eTuththivai iyampa luRRAn.			124 
 
Akath thiruviruththam - 270 
  - - - 
 
7. pAyirappaTalam 
 
mun^thoru kAlaththin mUvula kan^thannil 
van^thiTu muyircheytha valvinai yathanAlE 
an^thamin maRaiyellA maTithalai thaTumARich 
chin^thiTa munivOrun^ thEvaru maruLuRRAr.				1 
 
n^eRRiyil vizikoNTa n^amalana tharuLAlE 
aRRamil maRaiyellA mAthiyin varalAlE 
maRRatha niyalpellAm mayalaRa vEn^ATith 
theRaRena vevarAluny cheppuva tharithAmAl.				2 
 
Anathor pozuthinka Namararum munivOrum 
mAn^ila michaivaikum mAkkaLu miRaiyuLLa 
nyAnama thilarAki n^avinmaRai n^eRimARRith 
thIn^eRi palavARRip panuvalkaL chilacheythAr.				3 
 
avaniyi laRamellA maruvinai yenan^Ikpip 
pavan^eRi yaRamenRE paRpala runycheyyap 
puvanama thuNTOnum pOthanu mathukANAch 
chivanaru LAlanRith thIrkila thithuvenRAr.				4 
 
vERu 
 
inna pAnmaiyai yeNNi yiruvarum 
ponni nATu puran^thiTum mannanun^ 
thunnu thEvaruny chuRRinar van^thiTak 
kanni pAkan lEkinAr.						5 
 
an^thil chempo naNimaNik koyilin 
mun^thu kOpura muRkaTai yiRpukA 
n^an^thi thEvarai n^aNpoTu kaNTun^Ir 
en^thai yArkkem varavichaip pIrenRAr.				6 
 
thEva thEvan thirumunana rEkiyE 
kAval n^an^thik kaTavuLpaNin^ thezIip 
pUvai vaNNanum pOthanum puN^kavar 
Eva runycheRin^ theythina rINTenRAn				7 
 
enRa kAlaiyin yAraiyu mivviTaik 
konRai chUTi koNarkenach cheppalum 
n^anRa thEyena n^an^thi vaNaN^kiyE 
chenRu mAnmuthaR REvarai yeythinAn.				8 
 
chemmai pOkiya chin^thaiya raikkezIi 
emmai yALuTai yAnaru LeythinAn 
ummai yaN^ku varan^uvan RAnini 
vammi nIrena vallaiyiR kUvinAn.				9 
 
viLiththa kAlai vizivazi pOthan^Ir 
thuLikka n^inRu thozuthu kavalorIik 
kaLikku n^enychinar kaNNutha len^thaimun 
aLiththi yAlen RavanuTa nEkinAr.				10 
 
puTaika Tan^thiTu pUtharkaL pORRumath 
thaTaika Tan^thu thaTupparum vEnilAn 
paTaika Tan^thavar pARpaTu meNaNilAka 
kaTaika Tan^thupin aNNalaik kaNTanar.				11 
 
munna reythith thozuthu muRaimuRai 
chenni thAza viRainychinar chENiTaith 
thunnu mAtharan^ thUNTavan^ thaNminAr 
unnu manpin uthathiyi nAzan^thuLAr.				12 
 
Irkkum pAchath thiruvinai yinRoTE 
thIrkkin RAmiva Nennuny cherukkinAl 
thUrkkin RArmalar chOthipoR RANmichai 
pOrkkin RArmeyp poTippenum pOrvaiyE.			13 
 
n^Eya mun^tha n^eTumpakal n^IN^kiya 
thAye thirn^thiTu kanRin thakaimaiyAyth 
thUya van^thanaiyOTu thozumavar 
vAyin van^thana van^thana pORRinAr.					14 
 
aNNa lIchan vaTivai yakan^thanil 
eNNi nellaiyi linpam payakkumAl 
kaNNi nErvaru kATchiya rAyiTin 
oNNu mOvavar thanycheya lOthavE.				15 
 
mElai vAnavar vEn^thoTu mempirAn 
chIla mEya thirumunpu mEvinAr 
mAlu n^Anmukath thaNNalum van^thiru 
pAlu mAkip paravina renpavE.					16 
 
vERu 
 
ampuyA chanamuTai yaNNa lAziyAn 
umparO TiththiRa muRRup pORRuzich 
chemponEr muTimichaith thiN^kaL chErththiya 
empirA naruLpurin^ thinaiya kURuvAn.				17 
 
onRoru kuRaikaLu muRAtha pAnmaiyAl 
n^anRun^um marachiyal n^aTan^tha vOvenAk 
kunRavilluTaiyavOr kuzakan cheppalum 
n^inRamAl thozuthivai n^eRiyiR kURuvAn.				18 
 
Athiyi layanpaTaip palla thennaruN 
mEthiyan aTuthozi lEnai viNNavar 
Ethamil cheyanmuRai yAvuN^ kaNNuthal 
n^Athan^in naruLinAln^aTan^tha n^anRarO.					19 
 
karumaNi miTaRuTaik kaTavu Linnun^I 
aruLuva thonRuLa thathanaik kURuvan 
irun^ila mElavar yArum n^inRanaip 
paramena vuNarchilar mAyaip pAnmaiyAl.				20 
 
n^inRana thurimaiyai n^ikazththi mEnmaiyA 
enRanai yayanRanai yeNNu vArchilar 
anRiyum n^innuTan an^Ekar thammaiyum 
onRena vEn^inain^ thuraikkin RArchilar.				21 
 
kAlamuN^ karumamuN^ kaTan^tha thOrporuL 
mUlamuN TOvena mozikin RArchilar 
mElumuN TOchila viLampa vinychaiyin 
pAluRu muNarchchiyE parameN pArchilar.				22 
 
ARRuRu punalpaTin^ thazukku n^IkkalAr 
chERRiTai vIzan^thena maRaikaL cheppiya 
n^IRRoTu kaNTikai n^Ikki vanmaiyAl 
vIRRoru kuRikoTu mEvu vArchilar.					23 
 
kAmamO TuvakaiyuN^ kaLippu n^alkalAl 
vAmamE poruLena mathikkin RArchilar 
thOmilA mUvakaith thozilum vELviyum 
EmamAr poruLena iyampu vArchilar.				24 
 
uraiyichai yAthiyA molikaL yAvaiyum 
piramama theyenap pEchu vArchilar 
arithuchey n^OnpinA laTain^tha chiththikaL 
poruLpiRi thilaiyenap pukalkin RArchilar.			25 
 
perumaikoL kulan^thoRum piRan^thu cheythiTum 
virathamuny chIlamum vinaikaN mARRiTa 
varukalum piRavumA yaN^kam viTTuyir 
paravuthal vITenap pakaru vArchilar.					26 
 
aRin^thaRin^ thuyirthoRu mathuva thAkiyE 
piRan^thiRan^ thuNarvelAm peRRu n^OnpoTu 
thuRan^thukon RiTTana thuyththuk kan^thamaR 
RiRan^thiTal muththiyA menkin RArchilar.				27 
 
n^annala mAtharai n^aNNu minpamE 
unnaru muththiyen RuTkoL vArchilar 
innana thuRaithoRu meythi yAvarun^ 
thunnarum piRaviyuT Tunpa n^IN^kalAr.					28 
 
iRan^thana varampula kevarum vEthan^Ul 
paRan^thanar pavan^eRi malki n^ATo Runy 
chiRan^thana vavaiyuyir cheytha tholvinai 
aRin^tharu Laiyan^I yamaiththa vAyinum.					29 
 
aN^kavar pOthamuR RAcho rIimanach 
chaN^kaiyu makanRun^in charaNa mEyuRap 
puN^kava chiRitharuL puriya vENTumAl 
eN^kaTam poruTTena iRaivan kURuvAn.				30 
 
inithoru thiRamathaR kichaiththu mAruyir 
anaiyavum purappava nAtha lAlavar 
vinaiyaRu n^eRimaiyAl vENTu kiRRin^in 
mananuRu meNNinai maRuththi mAchilAy.				31 
 
kAthali naruLumun kalaiyin panmaiyiR 
kOthaRu mOrkalai koNTu n^EmichUz 
mEthini yathaniTai viyAthan enRiTu 
pOthaka muniyenap pOn^thu vaikuthi.				32 
 
pOn^thava Nirun^thapin pukari lAmaRai 
Ayn^thiTin van^thiTu mavaRRai n^Alvakai 
vAyn^thiTa n^alkiyE marapi nOrkkelAm 
In^thanai yavarakath thiruLai n^IththiyAl.				33 
 
annathOr maRaiyinai yaRin^thu maiyamA 
unniya n^ilaiyinar uLLan^ thERavum 
mannava rallavar marapiR REravum 
innamOr maRaiyuLa thithuvuN^ kENmathi.				34 
 
ERRama thAkiya maRaikkum yAmunany 
chARRiya vAkaman^ thanakku mAN^kathu 
vIRRuRa varuvathu manRu mEnmaiyAl 
ARRavum n^amathiya laRaiyum n^IrathE.					35 
 
 
enpeya rathaRkeni linithu thErn^thuLOr 
thunpama thakaRRiTun^ tholpu rANamAm 
onpathiR Riruvakai uNTa vaRRinai 
anpuTai n^an^thimun naRiyak kURinEm.				36 
 
Athiyil n^an^thipA laLiththa thonmaichEr 
kAthaikaL yAvaiyuN^ karuNai yAlavan 
kOthaRa vuNarchanaR kumAraR kIn^thanan 
n^Ithiyo TavaniTai n^ilaththiR kETTiyAl.				37 
 
ennalum n^anRena ichain^thu thAzn^thezIi 
munnavan viTaikoTu muLari yAnmuthal 
thunniya vAnavar thokaiyo TekiyE 
thannula kaththinmAl chArthal mEyinAn.				38 
 
chArthalu mayanRanaich chathama kaththanai 
Artharu mamararai yaruLi navvavA 
chErtharu puran^thoRuny chellaR kEviyE 
kArtharu meyyuTaik kaTavuL vaikinAn.				39 
 
thiruvoTu maruviyOn cheRivuR ReN^kaNum 
paravuRu miyalpeRu pakava nAthalAl 
tharaNayi laruLinAR Ranathu chaththiyil 
orukalai thannuTa nuthikka vunniyE.				40 
 
paN^kayath thayanvazip parAcha rappeyarth 
thuN^kan^an munipanith thUva lellaiyiR 
kaN^kaiyi liyOchana kan^thi yOTuRa 
aN^kavar thammiTa avatha riththanan.					41 
 
maRRavan vatharikA vanaththil vaikiyE 
aRRamil vAtharA yaNane numpeyar 
peRRana nAkiyem pirAnRa nANaiyAR 
kaRRiTA thuNarn^thanan karaiyil vEthamE.				42 
 
mOnaka muRRiya munivar mElavan 
thAnuNar maRaiyenun^ tharaN^ka vElaiyil 
AnathOr poruLinai yaRinyar peRRiTath 
thUn^eRi koNTan^AR RuRaichey thAnarO.				43 
 
karaiyaRu vEthamAN^ kaTalai n^AnkavAyp 
pirin^ilai yAkkiyE n^iRuvu peRRiyAR 
puraithavir munivaran pukazvi yAthan en 
Rorupeyar peRRanan ulakam pORRavE.				44 
 
viraviya maRaitheri viyAtha nAmavan 
kuravanE yAnychanaR kumAran RanniTai 
iruvakai yonpathA yiyalpu rANamum 
marapoTu kETTavai manaththuT koNTavin.			45 
 
EththiTu churuthika Lichaikku mANporuL 
mAththiraip paTAvenA mAchil kATchiyar 
pArththuNar pAnmaiyAR palava kaippaTach 
chUththira mAnavuny choRRu vaikinAn.				46 
 
mayalaRu payilarE vaicham pAyanar 
chayimini chuman^thuvAn^ thavaththar n^Alvarkkum 
viyaliruk kAthiyAm vEtha n^Ankaiyum 
uyarvuRu thavaththinAn muRaiyi nOthinAn.			47 
 
thOlvaru maRaikaLin chUththi raththaiyum 
mElvaru chayimini muthala mEthaiyar 
n^Alvaru muNariya n^avinRu n^alkinAn 
Alvaru kaTavuLai panaiya thanmaiyAn.				48 
 
meymmuni yanaiyarai viLiththu n^Irini 
immaRai yiyalpinO revarkku mImena 
ammuRai n^Alvaru manaiya vEthan^Ul 
chemmaiyo TaLiththanar chiRan^thu LOrkkelAm.			49 
 
annathOr munivara nathaRkup pinnarE 
pannarun^ thokaiyinAR pathineN pAnmaiyAy 
munnuRu purANa n^Ul muzuthu muRRiya 
innaruL n^ilaimaiyA lenakku n^alkinAn.			50 
 
vEthama thuNartharu viyAtha mAmuni 
kAthala nAmenaik karuNai cheythivai 
Othuthi yAvaru muNara venRanan 
Athali nulakini lavaRRaik kURinEn.				51 
 
kAmaru thaNTuzAyk kaNNa nAkiya 
mAmuni yaruLinAl maRaikaL yAvaiyun^ 
thOmaRu purANa n^UR Rokuthi yAvaiyum 
n^Emiko LulakelA n^ilavi yuRRavE.					52 
 
n^ampanArk korupathu n^Ara NaRkun^An 
kampuyath thavaRkiraN Talari yaN^kiyAm 
umparvAn chuTarkaLuk kOron RenparAl 
impari lichaikkumap purANath thellaiyE.				53 
 
   vERu 
 
ethiril chaivamE paviTiyam mArkkaNTa miliN^kam 
mathikoL kAn^than^al varAkamE vAmanam maRcham 
puthiya kUrmamE piramANTam ivaichiva purANam 
pathuma mElavan purANamAm piramamE pathumam.				54 
 
karuthu kAruTam n^Aratham viNTupA kavatham 
arika thaippeyar AkkinE yammazaR kathaiyAm 
iravi thankathai piramakai varththamAm ivaithAm 
theriyum onpathiR Riruvakaip purANamAn^ thiRanE.			55 
 
iththi RaththavAm purANaN^kaL onpathiR RiraNTin 
aththa nukkuLa purANamI rain^thinil aTalvER 
kaiththa laththavan kAn^thaththuL annavan kathaiyai 
meyththo kaippaTa vuraippanen REmuni viLampum.		56 
		 
vERu 
 
pUmichai yirun^tha puththEL purin^thiTu puthalvar thammuL 
kUmuRu thakka nInRa irun^thanik kumari yAna 

Related Content

स्कन्द महापुराण - skanda-mahapurana

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar - .payiram

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar - Asura Kantam

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar - Kanankal sel