logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Goshtheshvara Ashtakam (Hymn to Kottai Ishwara)


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

goShTheshvarAShTakam

satyaj~nAnamanantamadvayasukhAkAra.n guhAntaHsthita\-
shrIchidvyomni chidarkarUpamamala.n yad brahma tattva.n param .
nirbIjasthalamadhyabhAgavilasadgoShThotthavalmIka\-
saMbhUta.n sat purato vibhAtyahaha tadgoShTheshaliN^gAtmanA .. 1..

sarvaj~natvanidAnabhUtakaruNAmUrtisvarUpAmalA
chichchhaktirjaDashaktikaitavavashAt kA~nchInadItva.n gatA .
valmIkAshrayagoShThanAyakaparabrahmaikyakartrI muhuH
nR^iNA.n snAnakR^itA.n vibhAti satata.n shrIpippilAraNyagA .. 2..

shrImadrAjatashailashR^iN^gavilasachchhrImadguhAyA.n mahI\-
vArvahnyAshugakhAtmikI vijayate yA pa~nchaliN^gAkR^itiH .
saivAshaktajaneShu bhUrikR^ipayA shrIpippilAraNyage
valmIke kila goShThanAyakamahAliN^gAtmanA bhAsate .. 3..

yatrAdyApyaNimAdisiddhinipuNAH siddheshvarANA.n gaNAH
tattaddivyaguhAsu santi yamidR^igdR^ishyA mahAvaibhavAH .
yatraiva dhvanirardharAtrasamaye puNyAtmabhiH shrUyate
pUjAvAdyasamutthitaH sumanasA.n ta.n rAjatAdri.n bhaje .. 4..

shrImadrAjataparvatAkR^itidharasyArdhenduchUDAmaNe\-
rlomaika.n kila vAmakarNajanita.n kA~nchItarutva.n gatam .
tasmAduttaravAhinI bhuvi bhavAnyAkhyA tataH pUrvagA
kA~nchInadyabhidhA cha pashchimagatA nilAnadI pAvanI .. 5..

shrImadbhArgavahastalagnaparashuvyAghaTTanAd dArite
kShoNIdhre sati vAmadakShiNagiridvandvAtmanA bhedite .
tanmadhyaprathite vidAradharaNIbhAgetinadyAshraye
sA nIlAtaTinI punAti hi sadA kalpAdigAn prANinaH .. 6..

kalpAdisthalamadhyabhAganilaye shrIvishvanAthAbhidhe
liN^ge pippilakAnanAntaragatashrIgoShThanAthAbhidhaH .
shrIshaMbhuH karuNAnidhiH prakurute sA.nnidhyamanyAdR^isha.n
tatpatnI cha virAjate.atra tu vishAlAkShIti nAmAN^kitA .. 7..

shrIkA~nchItarumUlapAvanatala.n bhrAjattriveNyudbhava.n
tyaktvAnyatra vidhAtumichchhati muhuryastIrthayAtrAdikam .
so.aya.n hastagata.n vihAya kudhiyA shAkhAgralIna.n vR^ithA
yaShTyA tADitumIhate jaDamatirniHsAratuchchha.n phalam .. 8..

shrImadrAjatashailotthatriveNImahimAN^kitam .
goShTheshvarAShTakamida.n sAraj~nairavalokyatAm .. 9..

iti goShTheshvarAShTaka.n saMpUrNam

goShTheshvarAShTaka.n is from a group of short poems of modern times from Coimbatore. goShTheshvara figuring in this hymn is kOTTai Ishvara, in the temple behind the municipal office in the town of Coimbatore. The rAjatashaila in verse 3 (and the last verse) is Valliangiri near Erode; guhA in verse 3 refers to a neighbouring place near Bhavaani; triveNI in verse 8 is the sangam at Bhavaani, of the Kaaveri, Bhavaani and Noyyal; pippilAraNya in verse 3 is the old name of the place where the shrine of Perur, on the outskirts of Coimbatore, stands. kA~nchItaru in verse 5 is the kShetravRikSha at the Perur shrine and kA~nchInadI is the river Noyyal running nearby. nilAnadI is the river starting near Valliangiri. vishvanAtha and vishAlAkShI (verse 7) are the deities in the Avanaashi temple, 20 miles from Coimbatore. vidAradharaNI (in verse 6) is the landmark forming the TamilNadu Kerala border in this area.


 

Related Content

চন্দ্রচূডালাষ্টকম - Chandrachoodaalaa Ashtakam

শ্রী শোণাদ্রিনাথাষ্টকম - shri shonadrinathashtakam

সদাশিৱাষ্টকম - Sadashivashtakam

কালভৈরৱাষ্টকং - Kaalabhairavaashtakam

অট্টালসুন্দরাষ্টকম - Attalasundarashtakam