logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Chandramoulishvara Varnamala Stutih


Please send your corrections


chandramoulishvara varnamaala stutih

shrIpatipramukhAdevAH svepsitArthasya siddaye |
yaM stuvanti samarchanti namanti cha bhajAmi taM || 1 ||

cha.nchachchandrakalAchUDaH chandrikAdhavalaH shivaH |
pratya~nchaM sphorayatyAshu cha~nchale hR^idaye mamaorayatyAshu cha~nchale hR^idaye mama || 2 ||

dravI bhavati yasyaiva hR^idayaM smR^itimAtrataH |
drapsavanmadhurAM vAchAM dR^iDhayatvanishaM sa naH || 3 ||

maule mandAkini yasya mAlatI mAlikA nibhA |
maunimAnasahaMso.ayaM mauDhyaM haratu naH shivaH || 4 ||

lInaM yogimano yatra tathA jagadapi dhruve |
lIDhaM majjihvayA nityaM karotu nIjanAma saH || 5 ||

svastanA naiva viShayA duHkhasaMbhinnasaukhyadAH |
GYAtvApyaivaM tatra saktaM muktimArgAdhvagaM kuru || 6 ||

rodimi kka shugAmIDhahR^idayo.ahaM dayAnidhe |
kasyAdramastu hR^idayaM tvAM vinA mayi sha~NkaraH || 7 ||

vighneshvaraguhAshliShTavAmadaxiNabhAga bhAk |
vidyAM me dishatu brahmaviShayAM girijApatiH || 8 ||

japadhyAnArchnastotravandanaiH surabhUsurAH |
yaM toShayanti satataM sa shivo naH prasIdatu || 9 ||

yatachttairyogivaryaidhyAyamAnapadAmbujam |
yamabhItivinAshAya yAmyahaM sharaNaM shivam || 10 ||

tenaiva pAvitA pR^ithvI tenaiva kulamuddhR^itam |
yena shaMbho padAmbhojayugale svArpitaM manaH || 11 ||

chandramaulIshvarastotraM bhaktyA yaH paThati prage |
tasya shrIchandramaulIshaH kA~NxitAni prayachchhati || 12 ||

Written by shrI chandra shekara bhArati swamiji of shR^ingeri mutt.

Related Content

चन्द्रमौलीश्वर वर्णमाला स्तुतिः - Chandramaulishvara varnam

চন্দ্রমৌলীশ স্তোত্রম - Chandramoulisha Stotram

ચન્દ્રમૌલીશ સ્તોત્રમ - Chandramoulisha Stotram

चन्द्रमौलीश स्तोत्रम - Chandramoulisha Stotram

ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੌਲੀਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ - Chandramoulisha Stotram