logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Various hymns on Lord Shri Daxinamurti


Please send your corrections

maunavyAkhyAprakaTitaparabrahmatattvaM yuvAnaM
	varShiShTAnte vasadR^iShigaNairAvR^itaM brahmaniShThaiH |
AchAryendraM karakalitachinmudramAnandarUpaM
	svAtmArAmaM muditavadanaM daxiNAmUrtimIDe ||

vaTaviTapisamIpe bhUmibhAge niShaNNaM
	sakalamunijanAnAM GYAnadAtAramArAt |
tribhuvanagurumIshaM daxiNAmUrtidevaM
	jananamaraNaduHkhachchhedadaxaM namAmi ||

chitraM vaTatarormUle vR^iddAH shiShyA gururyuvA |
gurostu maunaM vyAkhyAnaM shiShyAstu chhinnasaMshayAH ||

nidhaye sarvavidyAnAM bhiShaje bhavarogiNAm |
gurave sarvalokAnAM daxiNAmUrtaye namaH ||

OM namaH praNavArthAya shuddaGYAnaikamUrtaye |
nirmalAya prashAntAya daxiNAmUrtaye namaH  ||

dakshiNAmUrti gAyatri
OM tatpuruShAya vidmahe vidyA vAsAya dhImahi |
tanno dakshiNAmUrtiH pracodayAt ||

Related Content

Shri Daxinamurti Stotram

श्री दशिणामूर्ति स्तोत्रम - Shri daxinamurti stotram

ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி அஷ்டகம் - தமிழ் உரையுடன்

ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி வர்ணமாலா ஸ்தோத்ரம் - தமிழ் உரையுடன்