logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Various hymns on Lord Shri Daxinamurti


Please send your corrections

maunavyAkhyAprakaTitaparabrahmatattvaM yuvAnaM
	varShiShTAnte vasadR^iShigaNairAvR^itaM brahmaniShThaiH |
AchAryendraM karakalitachinmudramAnandarUpaM
	svAtmArAmaM muditavadanaM daxiNAmUrtimIDe ||

vaTaviTapisamIpe bhUmibhAge niShaNNaM
	sakalamunijanAnAM GYAnadAtAramArAt |
tribhuvanagurumIshaM daxiNAmUrtidevaM
	jananamaraNaduHkhachchhedadaxaM namAmi ||

chitraM vaTatarormUle vR^iddAH shiShyA gururyuvA |
gurostu maunaM vyAkhyAnaM shiShyAstu chhinnasaMshayAH ||

nidhaye sarvavidyAnAM bhiShaje bhavarogiNAm |
gurave sarvalokAnAM daxiNAmUrtaye namaH ||

OM namaH praNavArthAya shuddaGYAnaikamUrtaye |
nirmalAya prashAntAya daxiNAmUrtaye namaH  ||

dakshiNAmUrti gAyatri
OM tatpuruShAya vidmahe vidyA vAsAya dhImahi |
tanno dakshiNAmUrtiH pracodayAt ||

Related Content

श्री दशिणामूर्ति स्तोत्रम - Shri daxinamurti stotram

दक्षिणामूर्ति स्तोत्रं - Shri dakshinaamuurti stotram

ਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਏਵਂ ਨਾਮਾਵਲੀ -Medhadakshin

Medha Dakshinamurti sahasranaama stotra and naamaavali

Medhadakshinamurtisahasranaamastotra and naamaavali-மேதா தக்