logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shri Daxinamurti Stotram


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

This stotra is also available in  devanAgari PDF


apAsakAnAM yadupAsanIyamupAttavAsaM vaTashAkhimUle |
taddAma dAxiNyajuShA svamUrtyA jAgartu chitte mama bodharUpam || 1 ||

adrAxamaxINadayAnidhAnamAchAryamAdyaM vaTamUlabhAge |
maunena mandasmitabhUShitena maharShilokasya tamo nudantam || 2 ||

vidrAvitAsheShatamogaNena mudrAvisheSheNa muhurmunInAm |
nirasya mAyAM dayayA vidhatte devo mahAMstattvamasIti bodham || 3 ||

apArakAruNyasudhAtara~NgairapA~NgapAtairavalokayantam |
kaThorasaMsAranidAghataptAnmunInahaM naumi guruM gurUNAm || 4 ||

mamAdyadevo vaTamUlavAsI kR^ipAvisheShAtkR^itasannidhAnaH |
o.nkArarUpAmupadishya vidyAmAvidyakadhvAntamapAkarotu || 5 ||

kalAbhirindoriva kalpitA~NgaM muktAkalApairiva baddamUrtim |
Alokaye deshikamaprameyamanAdyavidyAtimiraprabhAtam || 6 ||

svadaxajAnusthitavAmapAdaM pAdodarAla.nkR^itayogapaTTam |
apasmR^iterAhitapAdama~Nge praNaumi devaM praNidhAnavantam || 7 ||

tattvArthamantevasatAmR^iShINAM yuvA.api yaH sannupadeShTumIShTe |
praNaumi taM prAktanapuNyajAlairAchAryamAshcharyaguNAdhivAsAm || 8 ||

ekena mudrAM parashuM kareNa kareNa chAnyena mR^igaM dadhAnaH |
svajAnuvinyastakaraH purastAdAchAryachUDAmaNirAvirastu || 9 ||

AlepavantaM madanA~NgabhUtyA shArdUlakR^ittyA paridhAnavantam |
Alokaye ka~nchana deshikendramaGYAnavArAkarabADavAgnim || 10 ||

chArusmita somakalAvataMsaM vINAdharaM vyaktajaTAkalApam |
upAsate kechana yoginastvAmupAttanAdAnubhavapramodam || 11 ||

upAsate yaM munayaH shukAdyA nirAshiSho nirmamatAdhivAsAH |
taM daxiNAmUrtitanuM maheshamupAsmahe mohamahArtishAntyai || 12 ||

kAntyA ninditakundakandalavapurnyagrodhamUle vasa $-$
     nkAruNyAmR^itavAribhirmunijanaM saMbhAvayanvIxitaiH |
mohadhvAntavibhedanaM virachayanbodhena tattAdR^ishA
     devastattvamasIti bodhayatu mAM mudrAvatA pANinA || 13 ||

agauragAtrairalalATanetrairashAntaveShairabhuja~NgabhUShaiH |
abodhamudrairanapAstanidrairpUrNakAmairamareralaM naH || 14 ||

daivatAni kati santi chAvanau naiva tAni manaso matAni me |
dIxitaM jaDadhiyAmanugrahe daxiNAbhimukhameva daivatam || 15 ||

muditAya mugdhashashinAvataMsine bhasitAvaleparamaNIyamUrtaye |
jagadIndrajAlarachanApaTiyase mahase namo.astu vaTamUlavAsine || 16 ||

vyAlambinIbhiH parito jaTAbhiH kalAvasheSheNa kalAdhareNa |
pashyallalATena mukhendunA cha prakAshase chetasi nirmalAnAm || 17 ||

upAsakAnAM tvamumAsahAyaH pUrNendubhAvaM prakaTIkaroShi |
uadadya te darshanamAtrato me dravatyaho mAnasachandrakAntaH || 18 ||

yaste prasannAmanusandadhAno mUrtiM mudA mugdhashshA~NkamauleH |
aishvaryamAyurlabhate cha vidyAmante cha vedAntamahArahasyam || 19 ||

	|| daxiNAmUrtistotraM saMpUrNam || 

Related Content

Dakshinamurti Upanishad

Shiva Praatah Smarana Stotram

Various hymns on Lord Shri Daxinamurti

शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम - shiva praataH smaraNa stotram

(कुछ) श्री दक्षिणामूर्ति स्तुति - Various hymns on Lord shr