logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Kedhareshvara Vratam - (Told in Skanda Puranam)

(Told in Skanda Puranam)

This has been transliterated from a thamiz script. So very likely that this would have misspelt words. It would be a great service if you could mail, the corrections.

 

 
\engtitle{.. kedAreshvara vrataM ..}## 
\itxtitle{.. kedAreshvara vrataM ..}##\endtitles## 
##(Told in skAnda purANaM ) 
Do the sa.nkalpaM as prescribed below: 
## 
shubhe shobhane muhUrte AdyabrahmaNaH dvitIyaparArdhe 
shveta varAhakalpe vaivasvata manva.ntare kaliyuge 
prathamapAde jaMbU dvIpe bhAratavarShe bharatakhaNDe 
asmin vartamAne vyavahArika ##------## nAmena saMvatsare 
##------## ayane ##------## R^itau ##------## mAse 
##------## paxe asyAM ##------## vAsarau shubhanaxatra 
shubhayoga shubhakaraNa evaMguNa visheShaNa vishiShTAyAM 
shubhatithau shrI parameshvara prItyarthaM mama xemasthairya 
vijayAyurArogyaishvaryApi vR^iddhyarthaM dharmArtha 
kAmamoxa chaturvidha phalapuruShArtha siddhyarthaM 
iShTa kAmyArtha siddhyarthaM mama samasta duritopa 
shaantyarthaM samasta ma~NgaLa vAptyarthaM varShe varShe 
prayukta shrI kedAreshvara devatAmuktisya shrI 
kedAreshvara devatA prItyarthaM saMbhavitA niyamena 
saMbhavitA prakAreNa saMbhavatbhi dravyaiH saMbhavatbhi 
rupachAraishcha kalpokta prakaraNe yAvachchaktya 
dhyAnAvAhanAdi ShoDachopachAra pUjAM kariShye || 
 
namaH | 
## 
Now do the kalasa pUja, gaNapati pUja. 
Keep a decorated kalashaM (water filled pot) and a 
grind stone (ammik kuzavi). 
Do the prANa pratiShTA of kedAreshvara svAmi and 
perforM a simple pUjA with dhUpadIpaM and fruit offering 
 
Meditate on Lord kedAreshvara with this shloka: 
## 
shUlaM Damaruka~nchaiva tadAnamhastayugmake 
kedAradevamIshAnaM dhyAye tripurakkAdhinaM || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || dhyAyAmi || 
 
kailAsa shikhare ramye pArvatyA sahitaprabho | 
Agachchhdevadevesha madbhaktyAM chandrashekhara || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || AvAhayAmi || 
 
surAsurashiroratna pradIpitapadAmbuja 
kedAradevamaddatta AsanaM pratigR^ihyatAM || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || AsanaM samarpayAmi || 
 
ga~NgAdhara namastestu trilochana vR^iShadhvaja 
mauktikAsana samstApya kedArAya namo namaH || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || pAdayoH pAdyaM samarpayAmi || 
 
arghyaM gR^ihANabhagavan bhaktyA dattaM maheshvara 
prayachchhame manastuShTiM bhaktAnAmiShTadAyaka || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || arghyaM samarpayAmi || 
 
munibhir nAradaprakGYe nityamAkhyAta vaibhavaM | 
kedAradevabhagavan gR^ihANAchamanaM prabho || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || AchamanaM samarpayAmi || 
 
kedAradevabhagavan sarvalokeshvara prabho | 
madhuparkaM pradAsyAmi gR^ihANatvaM shubhenavai || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || madhuparkaM samarpayAmi || 
 
snAnaM pa~nchAmR^itaM deva shItashuddhodakairapi | 
gR^ihANa gaurIramaNa tvadbhaktena mayArpitaM || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || pa~nchAmR^ita snAnaM samarpayAmi || 
 
nadIjala samAyuktaM mayAdattamanuttamaM | 
snAnaM svIkuru devesha sadAshiva namostute || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || shuddhodakasnAnaM samarpayAmi || 
 
vastrayugmaM sadAshubhraM manoharamidaM shubhaM | 
dadAmidevesha bhaktyedaM pratigR^ihyatAM || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || vastrayugmaM samarpayAmi || 
 
svarNa yaGYopavIta~ncha kA~nchanamchottarIyakaM | 
rudrAxamAlayAyuktaM dadAmi svIkuruprabho || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || yaGYopavItaM samarpayAmi || 
 
samasta gandha dravyANAM devatvamasijanmabhUH | 
bhaktyA samarpitaM prItyA mayA gandhAdi gR^ihyatAM || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || shrI gandhAn samarpayAmi || 
 
axato sidvabhAvena bhaktAnAM axataM padaM | 
dadAsinAtha maddattaiH axataiH priyatAbhavAn || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || axatAn samarpayAmi || 
 
kalpavR^ixa prasUnaistvaM pUrvairabhyachitassuraiH | 
ku~NkumaiH pArthivairebhiritAnImarchadAmmayA || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || puShpANi pUjayAmi | || 
 
 
 
tataH indrAdi aShTadigpAla pUjAM kuryAt || 
 
indrAya namaH 
agnaye namaH | 
yamAya namaH | 
niruR^itaye namaH | 
varuNAya namaH | 
vAyave namaH | 
kuberAya namaH | 
IshAnAya namaH | 
 
shivasya daxiNabhAge brahmaNe namaH | 
uttarabhAge viShNave namaH | 
madhye kedAreshvarAya namaH | 
 
athaA~Nga pUjaa || 
 
maheshvarAya pUjayAmi | pAdau pUjayAmi | 
IshvarAya namaH | ja~Nghe pUjayAmi | 
kAmarUpAya namaH | jAnunI pUjayAmi | 
harAya namaH | UrU pUjayAmi | 
tripurAntakAya namaH | guhyaM pUjayAmi | 
bhavAya namaH | kaTiM pUjayAmi | 
ga~NgAdharAya namaH | nAbhiM pUjayAmi | 
mahAdevAya namaH | udaraM pUjayAmi | 
pinAkine namaH | hastAn pUjayAmi | 
shivAya namaH | bhujau pUjayAmi | 
shitikaNThAya namaH | kaNThaM pUjayAmi | 
virUpAxAya namaH | mukhaM pUjayAmi | 
trinetrAya namaH | netrANi pUjayAmi | 
rudrAya namaH | lalATaM pUjayAmi | 
sharvAya namaH | shiraH pUjayAmi | 
chandramauLaye namaH | mauLiM pUjayAmi | 
pashupataye namaH | sarvANya~NgAni pUjayAmi | 
## 
PerforM the shivAShTottara sata or sahasra nAmAvaLi pUja. (1) (2). 
 
Performing the pUjA for the holy threads - sUtragra.nthi pUjA 
## 
shivAya namaH | prathamagra.nthiM pUjayAmi | 
shAntAya namaH | dvitIyagra.nthiM pUjayAmi | 
mahAdevAya namaH | tritIyagra.nthiM pUjayAmi | 
vR^iShabhadvajAya namaH | chaturthagra.nthiM pUjayAmi | 
gaurIshAya namaH | pa~nchamagra.nthiM pUjayAmi | 
rudrAya namaH | ShaShTagra.nthiM pUjayAmi | 
pashupataye namaH | saptamagra.nthiM pUjayAmi | 
bhImAya namaH | aShTamagra.nthiM pUjayAmi | 
tryaMbakAya namaH | navamagra.nthiM pUjayAmi | 
nIlalohitAya namaH | dashamagra.nthiM pUjayAmi | 
harAya namaH | ekAdashagra.nthiM pUjayAmi | | 
smaraharAya namaH | dvAdashagra.nthiM pUjayAmi | 
bhargAya namaH | trayodashagra.nthiM pUjayAmi | 
shaMbhave namaH | chaturdashagra.nthiM pUjayAmi | 
sharvAya namaH | pa~nchadashagra.nthiM pUjayAmi | 
sadAshivAya namaH | ShoDashagra.nthiM pUjayAmi | 
IshvarAya namaH | saptadashagra.nthiM pUjayAmi | 
ugrAya pUjayAmi | aShTAdashagra.nthiM pUjayAmi | 
shrI kaNThAya namaH | ekonaviMshatigra.nthiM pUjayAmi | 
nIlakaNThAya namaH | viMshatigra.nthiM pUjayAmi | 
mR^ityu~njayAya pUjayAmi | ekaviMshatigra.nthiM pUjayAmi | 
 
dhUpa dIpa naivedyAni | 
 
dashA~NgaM dhUpamukya~ncha hya~NkAra viniveshitaM | 
dhUpaM sugandhairutpannaM tvaMprINayatu sha~Nkara || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || dhUpamAghrApayAmi || 
 
yoginAM hR^idayenaiva GYAnadIpA~NkurotviSha | 
bAhyadIpo mayAdatto gR^ihyatAM bhakta gauravAt || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || dIpaM darshayAmi || 
 
trailokyamapi naivedyaM tatetR^ipti sadAbahiH | 
naivedyaM bhaktavAtsalyAt gR^ihyatAM tryambakatvayA || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || 
nAnAvidha phalAni bhaxyabhojya nivedanaM nivedayAmi || 
 
nityAnanda svarUpastavaM yogihR^id kamalesthitaM | 
gR^ihANa bhaktyA maddattaM tAmbUlaM pratigR^ihyatAM || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || tAMbUlaM samarpayAmi || 
 
arghyaM gR^ihANa bhagavan bhaktyAdattaM maheshvara | 
prayachchhame manastuShTiM bhaktAnAmiShTadAyaka || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || punArghyaM samarpayAmi || 
 
karpUra chandrashaMkAshaM jyotissUryamivoditaM | 
bhaktyA darshayAmi karpUraM nIrA~njanamidaM shiva || 
 
kedAreshvara svAmine namaH | karpUra nIrA~njanaM darshayAmi || 
 
bhUtesha bhuvanAdhIsha sarvadevAdi pUjita | 
pradaxiNaM karomitvAM vrataM me saphalaM kuru || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || pradaxiNAM samarpayAmi || 
 
harashaMbho mahAdeva vishveshAmara vallabha | 
shivasha~Nkara sarvAtman nIlakaNTha namostute || 
 
shAntaM padmAsanasthaM shashidharamakuTaM pa~nchavaktraM trinetraM | 
shUlamvajra~ncha khaDgaM parashumabhayataM daxabhAge vaha.ntaM || 
nAgaMpAsha~ncha kha.nDAM Damaruka sahitaM chA~NgushaM vAmabhAge 
nAnAla.nkAra dIptaM sphaTika maNinipaM pArvatIshaM namAmi || 
 
kedAreshvara svAmine pUjayAmi || namaskArAn samarpayAmi || 
 
abhiiShTasiddhiM kurume shivAvyaya maheshvara | 
bhaktAnAM iShTatAnArthaM mUrtIkR^itakaLeparaM || 
iti prArthanA | 
 
kedAra devadevesha bhagavan aMbikApate | 
ekaviMshat dinetasmin sUtraM gR^ihANmyahamprabho || 
 
sUtragR^ihaNaM | 
## 
(Take the holy thread of this vratam) 
 
(Chant the following mantra while tieing the thread. 
Receive the thread froM priest or elderly people along 
with axata and their blessings. Tie it keeping fruit 
or coconut in hand) 
## 
Ayushcha vidyAnycha dattA sukha~ncha saubhAgyavR^ittaM gurudevadeva 
saMsAra ghoraMbu nittau nimagnaM mAm raxa kedAra namostute || 
 
doraba.ndhanaM | 
 
kedAra pratigR^ihNAtu kedArovai tatAdicha | 
kedArastArako pAbyAM kedArAya namopUjayAmi || 
 
uvAyanadAnaM | 
 
kedArapratimA yasmAt rAjya saubhAgya vardhanI | 
tasmAdasya pradAnena mamAstushrI rasa~nchalA || 
 
iti pratimAdAna mantraH | 
## 
(donate the pradhima) 
 
(Now the kedAra vrata story could be listened to. While listening keep the axata 
inhand. Finally submit the axata on the Lord and salute.) 
## 
 | iti kedArapUjAvidhAnaM sampUrNaM | 
## 

Thanks to Shree ([email protected]) for correcting many mistakes.

See Also:
1. shiva aShTottara sata nAmAvaLI
2. shiva sahasra nAmAvaLi
3. kEdhAram padhikam - cambandhar
4. kEdhAram padhikam - cundharar

Related Content