logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Kantha puranam Asura Kantam

* * * 1. mAyaip paTalam Uri lAnkuNaN^ kuRiyilAn cheyalilAn uraikkum pEri lAnoru munnilAn pinnilAn piRithOn chAri lAnvaral pOkkilan mElilAn thanakku n^Eri lAnuyirk kaTavuLAy ennuLE n^inRAn. 1 vIRu kAchipan chiRArkaLAy mEviya aRupAn ARu kOTiya thAkiya avuNaruk karachan mARil maN^kala kEchiyAm arakkiyai maNan^thu pERa thAkavE churachaiyen RorumakaT peRRAn. 2 thUya ammakaL vaLarn^thapin pukanenun^ thollOn thIya mAyaiyin kalvikaL yAvaiyun^ theruTTi Aya vinychaiyin vallapam n^OkkiyE avaTku mAyai enRupEr kURinan manaththivai mathippAn. 3 inna leythiya avuNarkaL chiRumaiyum imaiyOr manna nAthiyar perumaiyum vAnan^AT TuRaivOr n^anna lan^tholain^ thachurarAl malin^thiTa n^an^thi chonna vAymaiyuN^ karuthinan pukarenun^ thUyOn. 4 karuthi innaNa mElvarun^ thanmaiyuN^ kaNTu kuruthi thOyumvEl avuNarkOn payan^thakOR RoTiyai varuthi enRukUR varampaRu pEraruL vazaN^ki oruthi Ran^thanaik kELenath thEchikan uraippAn. 5 vanacha maN^kaithan kaNavanAl vAchavan thannAl munivar thEvarAl aLappilA avuNarkaL muTin^thAr anaiyar mEnmaiyai yAvarum uNarkuvar athanAl unathu than^thaiyum valiyizan^ thEyoTuN^ kuRRAn. 6 minpo ruTTinAl kEthakai malarn^thiTum viLaN^kum enpo ruTTinAl mAmazai chorin^thiTum ITTum ponpo ruTTinAl yAvumuN TAmathupOla unpo ruTTinAl avuNarkku mEnmaiya thuLathAm. 7 vAcha mAmalar maTan^thaiyum van^thaTi vaNaN^kap pEcho NAthathOr pEraza kurukkoTu peyarn^thu kAchi panRanai aTain^thun^in vallapaN^ kATTi Achai pUTTiyE avanoTum puNaruthi allil. 8 alli TaippuNarn^ thachurarkaL thammaiyuN TAkki mella aN^kavar thaN^kaTku n^Amamum viLampi ellai yilvaLam peRRiTa avuNaruk kiyalun^ thollai vELviyum virathamum uNarththuthi thOkAy. 9 inna thanmaikaL muTin^thapin n^inchiRAr evarum n^anna lan^thanai aTaiyavum n^aNNala rellAm panna rumpazi mUzkavum arun^thavam payila annai mILuthi enRanan pukarenum AchAn. 10 kuravan vAymaiyai vinaviyE kOthilchIr avuNar marapu mEmpaTu thanmaiyAn maRRivai yellAm aruLu kinRanai AthalAl ippaNi yaTiyEn puriku vEnena avanaTi vaNaN^kiyE pOnAL. 11 mayilai annavaL avuNartham mannaRkum inaiya cheyalai yOthiyE avanviTai yuN^koTu chenRu kayilai ennan^I RATiyE kAchipan irun^thu payilum n^OnpuTai ellaiyai n^ATiyE paTarn^thAL. 12 thiruvum mAravEL irathivEL irathiyun^ thilOththamai yenna maruvu thaiyalum mOkini yenpathOr mAthum orutha niththiru vaTivukoN TAlena ulakil poruvil mAyavan pEraza kurukkoTu pOnAL. 13 maNNuR ROrkaLum mAthirath thOrkaLum mathithOy viNNuR ROrkaLum annavaL eziln^alam viraivil kaNNuR ROrkilar aNukinar kAmavEL kaNaiyin puNNuR ROrviLak kazaluRu paRavaiyiR pularn^thAr. 14 mathiyum nyAyiRuny chUztharu mEruvin vaTapAl vithima kanthavam puritharum viyanilai maruN^kin athirchi lampoTu mEkalai pulampuRa anaiyAL thithikol enRelAth thEvarum aiyuRach chenRAL. 15 chenRa mAyaiak kAchipan irukkaiyil thiruvAz manRal lAviyun^ thaTaN^kaLuny chOlaiyum maNichey kunRu mAmalarp paLLiyum maNTapak kuzAmun^ thanRan ANaiyAl thuNNenach chUztharach chamaiththAL. 16 inaiththe lAmavaN varuthalum en^thaithan naTiyai manaththi niRkoTu poRiyinai uraththinAl vATTith thaniththu n^ORRiTuN^ kAchipan pukun^thaath thakaimai anaiththum n^OkkiyI thenkolen Rathichaya maTain^thAn. 17 muRRu mAN^kavai Achaiyin n^eTithupan muRaiyAl uRRu n^ATiyE mAyaithan cheyalena uNarAn iRRe lAmivaN iyaRRinar yArena eNNich chuRRu n^Okkinan yAraiyuN^ kANkilan thUyOn. 18 vERu meyththava vuNarchchiyai viTuththu mElaiyOn aththana tharuLinAl aNaN^ku mAyaiyAl vaiththana kaNNuRA manaN^koL kAthalAR chiththira menaverIi yinaiya cheppuvAn. 19 vAnan^A Tizin^thathO makaththin vEn^thuRai thAnan^A Tizin^thathO thanathan AthiyOr Enain^A Tizin^thathO ithuvan RElivai AnavA RuNarkilEn azuN^ku chin^thaiyEn. 20 AraNan cheykaiyO akila muNTumiz n^AraNan cheykaiyO avarkku n^AToNAp pUraNan cheykaiyO piRarpu rin^thathO kAraNan^ thErkilEn kavalum n^enychinEn. 21 punneRik kAniTaip pukun^tha iththiru n^anneRik kEthuvO n^alan^tha virn^thiTun^ thunneRik kEthuvO thollai nyAlamEl en^n^eRik kEthuven Rithuvun^ thErkilEn. 22 enRivai choRRivaN yAva thAyinum n^anRathan iyaRkaiyum n^amakku munnarE onRaRath therivuRum uNarchchi iN^N^anany chenRathu pazuthenach chin^thith thAnarO. 23 theRRenath thanmanan^ thERRith thonmaipOl n^aRRavam iyaRRuvAn n^aNukum vElaiyil maRRathu therin^thiTu mAyai thUmaNip poRRaiyil thamiyaLAyp polin^thu thOnRinAL. 24 thOnRinaL n^iRRalun^ thollai n^AnmukaR kAnRathor kAthalan avaLai n^OkkinAn vAnRikaz kaRpaka valli cheythavath thInRathor koTiivaN eythiR ROvenRAn. 25 n^ARRalai yAnmakan n^ammun ikkoTi thORRiya thaRputhach chUzchchik kEthuven RARRuRu thavathRin akaRRi yAyiTai vIRRirun^ thiTuvathu viTuththup pOyinAn. 26 kaNNakal varaimichaik kaTithu pOyuRIi aNNiya nAthalum arivai yAyuRap peNNuru vEkolip peRRith thAlena eNNinan maiyaluk kellai kANkilAn. 27 puNTari kaththikol ponnam pAvaikol aNTartham aNaN^kukol ennin annaraik kaNTaRi vEnenaik kAthal pUTTiya oNToTi inaiyaLen RuNarki lEnarO. 28 chEyiruN^ kamalamER chemmal cheykaiyAl AyavaL enniliv vazaku peRRiTAn kUyathu thERinan ellai illathOr mAyaiyE peNNena van^tha vARenpAn. 29 pukanRivai paRpala poruvil n^Anmukan makanRana tharun^thava valiyum pOthamum akanRanan puNarchchivET TazuN^ki n^aivathOr makanRilin parichena varuththa meythinAn. 30 uNNikaz UnporuT Tuyirkol vETTuvar kaNNiyuT paTTathOr kalaiyin mAzkuvAn peNNara chAyavip pEthaik kenkolO eNNamen RiTaruzan^ thiraN^ki EN^kinAn. 31 athupozu thavuNarai aLikka van^thiTun^ thithin^ikar maTamakaL chiRan^tha kaNkaLAl pothuviyal n^OkkoTu puNarchchi n^Okkinaik kathumenak kATTinaL munivan kANuRa. 32 kaNTanan munivaran kalaN^ki nAnpothuk koNTathOr n^Okkiyal kuRiththuk kUTuthal eNTaru n^OkkinAl ivaLai yeythumA RuNTena n^inain^thanan uvappin umparAn. 33 perun^thuyar uthavuvem piNiyun^ thIrppathEr marun^thumaR RAthalum maiyal mEthakum arun^thava munivaran anaiya mAthuthan thirun^thiya n^Okkiyal thau¤n^thu cheppuvAn. 34 kaRpanai muthaliya kaTan^tha kaNNuthaR chiRparan yAvaiyuny chithaiya IRuchey aRputha mummavan aruLum pOnRathAl poRpuRu kinRaip pUvai n^ATTamE. 35 mAyaiyuN^ kolaiyumE maruvi vaikalum AyathOr ulakinai aLikkum n^IrmaiyAR pAyirun^ thiraikkaTal n^aTuvaT paLLikoL thUyanai n^ikarththathith thokai n^OkkamE. 36 iyaliruL mEniyAl iTiyin ArppinAl viyanuyir muzuvathum veruvach cheythuTan payanuRu thImpunal parivin Itharu puyalaiyum n^ikarththana pUvai pArvaiyE. 37 enpana palapala eNNi annavaL thanpaTi vaththurath thakaimai kANuRIi anpinil viyan^thun^in RazuN^ku n^enychoTu n^anperu n^ayappinAl n^aviRal mEyinAn. 38 vERu vAnuRu puyalin thORRam varampilchIrk kaN^kul vaNNam Enaiya karumai yellAm ilakkaNath thoruN^kE INTi mInuRaz thaTaN^ka NALpAl mEviya enpa thallAl n^AnamAr kUn^thaR kammA n^Ampukal uvamai yAthO. 39 kOTTuTaik ku£vith thiN^kaL kunichilai iraNTu mAnin chUTTuTai n^uthaRkov vAthu tholain^thupOy¢ thollai vAna n^ATTiTaik karan^thun^ thOnRa n^aNukiyun^ thiriyu mennin mITTithaR kuraikka lAkum uvamaikaL vERu muNTO. 40 aruvaththil thikazuN^ kAman ATalany chilaiyum n^eRRi uruvaththuk kuTain^thu vAnpuk kothuN^kiya makavAn villum maruvaththan^ thuraiththum ennin maRRavai yiraNTum mAthin puruvaththaip pOlA thammin mImichaip porun^thu manRE. 41 vaNNamA vaTukkOl n^Ilam vALayil kayalchEl enRE eNNina avaRRi lonRum yAvathu miyalpuR RanRAR kaNNiNaik kiNaiyE thenniR kAmarpAR kaTaluL eN^kOn uNNiya ezun^any chennil oruchiRi thoppa thammA. 42 eLLenRum oththiyenRum ErkoLcham pakappO thenRun^ thaLLaruN^ kumiza thenRuny chARRinar avaikaL n^ATil theLiLiRu manRu vERu cheppavOr poruLu millai uLLathon Ruraikka vENTun^ thuNTaththuk kuvamai thErin. 43 keNTaiyan^ thaTaN^kaT pAvai kEzkiLar ithazkkop punnil thoNTaiyaN^ kaniyuN TenRu cholvanEl athuvun^ thuppAl uNTiTum viruppi nOruk kulappuRA amirtham n^alkik koNTirun^ thiTinE oppAm illaiyER kUTA thanRE. 44 mukaiyuRu thaLavum puLLin murun^thamuN^ kurun^thu muththum akaiyuRu muTuvuny chARRin aNiyeyi RathaRkov vAvAl n^akaiyathu therin^thOr veqka n^annalam puriyum n^IrAl n^ikarpiRi thillai thiN^kaL n^ilAvenil Aku manRE. 45 mayireRi karuvi vaLLai thOraNa maNippon nUchal peyarvana n^ikarkku menRu pEchuthal pEthai n^IrththAny cheyiraRa vulOka mAkkun^a thichaimukak kollan cheytha uyireRi karuvi pOlum oNkuzaik kAthu mAthO. 46 koN^kuRu kUn^tha lALthan kOlavAL mukaththuk koppAm thiN^kaLen Ruraikkil thEyum vaLarvuRuny chiRappa thanRAl paN^kaya meninum uNTOr pazuthumaR RathaRkum ennil aN^kathaR kathuvE yalalAl aRaiyalAm paTimaR RuNTO. 47 charan^theRu viziyi nALthan kaLaththina thezilaich chaN^kaN^ karan^thana kamukum aRRE annathu kaNTu n^ErA varan^tharu pulavar choRRAr maRRavar athaRkO n^ALum iran^thiTu thozila rAki izukkamuR RArkaL anRE. 48 mAyavan atharany chErththi varanmuRai ichaiththa pachchai vEyenum vathuvum yAnchey meyththavam anaiya n^IrAL thUyapoR ROLkaN Tanychith thORRathAl ennil annAn chEyavan vaNakkA thEn^thuny chilaikolO n^ikarppa thammA. 49 pUn^thaLa vanaiya mUraR poRkoTi karaththuk kovvA kAn^thaLum n^aRiya cheyya kamalamA malarum ennil mAn^thaLir poruva thuNTO vaLLukir kiLLai n^Achi Eyn^thaLa vaRRuk kAmar ilaichchinai yAya thanRE. 50 poruppena ezun^thu vallin poRpenath thiraNTu thennan^ tharuppayil iLan^I rennath thaNNenA amuthuT koNTu maruppenak kUrththu mAran makuTaththil vanappu meythi iruppathOr poruLuN TAmEl iNaimulaik kuvamai yAmE. 51 an^thiru vannAL mEni amaiththuvem mulaikkaN cheyvAn chun^thara vaLLam n^IluN Tukilikai vithikoL pOzthiR chin^thiya thuLLi yonRin ozukkaN^kol chiRappin mikka un^thiyin mIthu pOya urOmaththin ozukka manRE. 52 mAchaTai yAtha n^Ila maNiyuRaz vaNNa mAlOn kAchaTai akalan^ thAN^kuN^ kanaN^kuzaith thiruvum pORRun^ thEchuTai mAthi nun^thich chIrinuk kanaiyan thunychum pAchaTai n^Erva thAmO pakarinum paziya thanRO. 53 kaNTuzi mAyum anRE minnenil kakana mAkak koNTiTin uruvin RAkuN^ koTiyenil thuTiya thennil thiNTiRal n^Aka mennil chIrithan RaNaN^kin n^AppaN uNTilai yenRu mAnum NmaikkO ruvamai yuNTO. 54 mayaluTaip paNiyum Ala vaTTamum vanappuch cheytha viyaluTaith thErum achchuR RiraN^kiyE uyirkku menRAR kayaluTaik kaNNAL alkuR koppavO kAmar vITav viyaluRup penpar yArum mElathu kANTum anRE. 55 kOzilai arampai yInuN^ kurumaNith thaNTai vEzath thAzirun^ thaTakkai thannai n^ikarenil thakuva anRAl mAzaiyuN karuN^kaN mAthin makarikai vayaN^ku poRpUN chUzuRu kavAnE pOlum avaiyeniR cholla lAmO. 56 alavanAm nyeNTai annAL aNikezu muzan^thAT koppAp pulavarkaL pukalA n^inRa vazakkalAR porun^thiR RanRAl thilakan^an maNiyE pOlvAL theyvatha vaTivuk kin^tha ulakinuL izin^tha thonRai uraikkinaq thuvamai yAmO. 57 thamaniyath thiyanRa poRpil thAvilA Avan^ thAnuny chimaiyan^Er koN^kai mAthin thikazkaNaik kAlun^ thUkkiR chamamithu poruLi thEnRE thamiyanEn RuNin^thu chin^thai amaivuRa aRithal thERREn aiyamuR RiTuvan yAnE. 58 arumpuRu kAlaik koN^kaik kazivuRRu mukamov vAthu churumpuRa malarn^tha pinnun^ tholain^thukai yinukkun^ thORRuth thirumpavum aTikkum anychich chithain^thathu kamala menRAl perumpayam uRRu n^ORRum pizaiththathu pOlu manRE. 59 mEkkuyar kUnal Amai viraicheRi kuvaLaith thOTu thAkkuRu pan^thu piNTith thaNTaLir chArpu kURil thUkkuRu thulaiyin thaTTuth thokuththoru vaTivil vEthA AkkuRin mAthin thALuk kathun^ika rAkum pOlum. 60 Aviyin n^oyya panychum anichchamA malarum annath thUviya mithikkiR chEn^thu thuLaN^kuRum aTikaL enRAl n^AviyaN^ kuzalin mAthu n^aTan^thiTa nyAlam AN^kOr pUvathO athupU anREl ponnaTi porun^thu mOthAn. 61 kayaluRaz karuN^kaT chevvAyk kArikai thanathu chAyal mayilenak kURin allAl¢ maRRathaR kuvamai yillai iyaluRu vaTiviR koppa thEthuLa thivaLE pOlach cheyaluRuth thezuthiR RuNTEl chiththiram aqthE pOlum. 62 Ananam n^Anku cheythAT kAyira maTaN^kEr koNTa mAnini thannai vEthA vakuththilan kollE annAn thAnamaith thuLanE ennil thalaipala thAN^ki in^thath thUn^ilA n^akaiyi nALaith thoTarn^thupin thirivan anRE. 63 maiyaRu puviyil van^tha mAthivaL aTiyi luLLa thuyyathOr kuRikaL vAnil tholperun^ thiruvil vaikuny cheyyavan RanathuthEvi chiraththinum illai yenRAl meyyuRu kuRikaLellAm inaiththena viLampaR pARRO. 64 vERu enRu munniav vEn^thizai thanmunany chenRu kAmar thiruvinuny chIriyOy n^anRu n^anRun^in n^alvara vEyenA n^inRu pinnum n^eRippaTa OthuvAn. 65 yAthu n^inkulam yAthun^in vAzpathi yAthu n^inpeyar yArunaith than^thavar Othu vAyen Ruraiththanan uLLuRu kAtha lAnmiku kAchipan enpavE. 66 vanithai kURuvaL mAthava n^Iyithu vinavi n^iRRal vizumithan RenniTaith thaniya nAkiyuny chArn^thanai n^ORpavark kiniya vEkol inaiyathOr n^IrmaiyE. 67 Ethil n^Onpai ikan^thuNar villathOr pEthai mAn^tharil pEchiyeR chArvathu n^Ithi yEyanRu n^inkaTan ARRiTap pOthi yenna munivan pukaluvAn. 68 maN^kai kETTi varampaRu paRpakal aN^kam vempa akameli vuRRiTach chaN^kai yinRith thavampala cheythiTal iN^ku vENTiya theythuthaR kEyanRO. 69 ponnai vENTikko lOponnin mAn^akar thannai vENTikko lOchachi yAmpeyar minnai vENTiyE allathu vERumaR Rennai vENTiav vin^thiran n^ORRathE. 70 aiyathin mEni alachuRa yAnthavany cheytha thiN^kunaich chEruthaR kiththiRam n^eythin mEvinai n^ORRathaR kuppayan eythi yuRRa thiniththavam vENTumO. 71 pErum Urum piRavum vinavinER kOra vonRum uraiththilai Ayinuny chEra vEpin thau¤kuvan kAman^Oy Ira kinRa thiraN^kuthi n^IyenRAn. 72 mAyai kETTu vaRithu n^akaiyaLAy n^Iyiv vARu n^eTun^thavany cheythathum Ayil enporuT TOaq thanRarO thUyai vanychany cholanmuRai yOvenRAL. 73 maRRiv vaNNa mayilpurai chAyalAL choRRa kAlai yanaiyavaL chUzchchiyai muRRu mOrn^thu muthirkalai yAvaiyuN^ kaRRu Narn^thiTu kAchipan kURuvAn. 74 poymmai yAthum pukalkilan n^Anmukan chemmal yAnathu thEruthi pOlumAl immai yEpara mIn^thiTu vOyivaN meymmai yEyuraith thEnuLa vETkaiyAl. 75 panne Tun^thavam paRpakal ARRiyAn munni n^inRathu muththipeR Ruyn^thiTa anna thEyeR karuLcheya van^thanai Lunnai mEvalan ROuyar muththiyE. 76 Itha lAnmaR Renakkoru pERilai Atha lAlunai yEyaTain^ thEnenak kAthan mAthumak kAchipaR kaNNuRIi Otha lAmpari chonRai yuNarththuvAL. 77 vERu maN^kalam iyain^thiTu vaTAthupula muLLEn cheN^kanaka mEruvarai chErn^thathoru thenpAl kaN^kain^athi yinkarai kalan^thiTa n^inain^thEn aN^kaNuRu kinRatho rarumpayan vizain^thE. 78 vallaiyavaN EkuRuvan mAthava valaththOy n^illivaN enappakara n^IniRama thAkuny chelluRazu mEnitharu chemmalaruL main^than ollaiyithu kENmena uraikkaluRu kinRAn. 79 kaN^kain^athi yAthiya kavinkoLn^athi yEzum aN^kaNula kan^thanil aranpathikaL yAvum maN^kulthavaz mEniyavan vAzpathiyu maRRum iN^kuRa vazaippano rimaippozuthu thannil. 80 ponnulakum vinychaiyarkaL pOthulakum EnOr mannulakum mAthiravar vAzulakum aN^kaN thunniyathor thEvaroTu chUzthiruvi nOTum innapozu thEviraivin INTuthara vallEn. 81 mUvakaiya thEvaraiyum muchchakama thuLLOr yAvaraiyu n^Itheriya eNNukinum iN^N^an mEvaravi yaRRiTuvan veqkalpuri vAyEl kAvaluRu pEramirtha muN^kaTithin IvEn. 82 epporuLai vENTinum imaippiluna vAka apporuLi yAvaiyum aLippanaq thallAl meypputhalvar veqkinum vithippanavar thammai oppilai ivarkkenavum umpariTai uyppEn. 83 an^thamiku mEnakai arampaimutha lAnOr van^thunaTi yEvalcheya vallaipuri kiRpEn chin^thain^ani mAlkoTu thiyaN^kumena thAvi uyn^thiTa n^inain^tharuTi ollaithanil enRAn. 84 vERu muniyithu pukaRa lOTu muRRizai muRuval eythith thaniyinaL enRu kollO chARRinai inaiya n^Irmai iniyathu thavirthi mElOrk kichaiyumO yAnum munnam n^inaivuzich chelval n^ORRu n^IyivaN iruththi enRE. 85 kaN^kaiyin thichaiyai munnik kaTithavaT chelvAL enna aN^kavaL pOtha lOTum arun^thavan thoTarn^thu chella maN^kaiyum aruva meythi mAyaiyiR karan^thu n^iRpa eN^kaNum n^Okkik kANAn iTaruzan^ thiraN^ki n^aivAn. 86 Akath thiruviruththam - 86 - - - 2. kA chi pa n pu la m pu Ru pa Ta la m thEnIr maiyenap pukalvAL chiRithun^ thAnI ramilAL thanimA yavaLE mAnIr umathAm vayinuR RanaLO EnIr moziyA thirikin RathuvE. 1 chilaivA NuthalAL thiRanmA yaiyenum valaivI chiyenA ruyirvav vinaLAl kalaiyIr ivaNn^Ir athukaN TanirO n^ilaiyIr veruLA n^eTithO TuthirAl. 2 kaTithEr kaLiRE kazikA thalaiyAyp piTithEr parichAR peyarvAy thamiyEn n^oTithE thaLarA n^eRin^E Tinaiyak koTiyAL thalaiyuN^ koNarAy koNarAy. 3 aruLAl unaiyE aLiyen RanarAl periyAr avarchoR pizaiyA kuvathO thariyA ariyE thamiyEn uyiraith therivAn n^inaivO thirikin RanEyE. 4 mEvip pirivAL vizipOl aTuvAy Avik kuRavO alaiman mathanap pAvik kuminip paTaiyAy varuvAy vAvik kuvaLAy enaivAT TuthiyO. 5 chen^thA maraimEl thiruvAm enavE van^thAL thaNiyA mayalchey thakalvAL an^thO vinavA avaLaik koNarvAn chan^thA kilaiyen chan^thE uraiyAy. 6 ponniR polivuR RiTupUN^ kamalan^ thannil thuNaiyO TuthazIith thaNavA annap peTaikAL aRanO pukalIr ennaith thanivaith thavaLE kiyathE. 7 thaNiyA vakaimAl thamiyER karuLith thuNiyA akalvAL paTarthol n^eRiyaik kuNiyA vuraichey kuthiyen RiTinuN^ kaNiyAy ithuvO kaNithan iyalpE. 8 paTaivEL kaNaiyE parithik kuRavE paTavAr mukamE mathiyin pakaiyE viTamE puraiyum vizimel liyaln^in niTamE varuvAL au¤yA thichaiyAy. 9 n^inRIr mikavun^ n^eTiyIr periyIr inRI ramilA thenain^IN^ kinaLmun chenRI ravaLpOny cheyalkA Nuthirchey kunRIr moziyIr kuRaichey thuLanO. 10 mayilE riyalAL orumA yavaLE iyalE thaRiyEn ivaNn^in RanaLO payilE chilan^I pakarvAy athanAl kuyilE enathA ruyirkoL LuthiyO. 11 n^inpAl varavE n^inaivAy mozivAL enpAl ilaiyiv vaziyE kinaLAl menpA lenamE viyamA ruthamE thenpAl varuvAy cheyalkU Ruthin^I. 12 Arath thaTamE aruLn^I rinaiun LIrath thinaiyen Revarum pukalvAr chAriR chuTuvAy thaLarEl enavE chOrvuR RiTumen thuyarthIrk kilaiyE. 13 kaLichEr mayilE kavirA kiyavAyk kiLiyE kuyilE kiLaithAn alavO thaLarA vakain^Ir thakavE moziyA aLiyEn uyiruk karaNA kuthirAl. 14 aRavE thuyarchey thaNukA thikalith thuRavE thuNivAL thoTarpun^ thoTarpO uRavE yinin^Ir uvaLpOm n^eRiyaip puRavE thamiyEn peRavE pukalvIr. 15 enavE palavum iyalchEr munivan manamAl koTuchoR RiTamaR Rathanai vinavA makizA viyanmeym maRaiyA anamE yanaiyAL avaNuR RiTalum. 16 vERu n^ORkuRu munivan thanpAl n^oythena mAyai yeythith thIrkkalA maiyal pUTTich cheythavam aziththAL an^thO pArkkilan ithanai yennAp parivuchey thakanRAn pOlak kArkkaTal varaippin Ekik kathiravan karan^thAn anRE. 17 than^thaikA chipanen ROthun^ thavamuni yavanpAR chAra van^thuLAL yAyE anRO maRRiyavar thalaippey kinRa mun^thuRu puNarchchi kANTalmuRaikolO puthalvaR kennAch chin^thaichey thakanRAn pOnRu thinakarak kaTavuL chenRAn. 18 an^thamil n^iruthar ennum aLavaithIr pAnAT kaN^kul van^thiTu minnE yennA vallaiyin mathiththu vAnath thin^thiran ANai pORRum ilaN^kezil n^Emip puththEL chin^thuviR karaththal pOnRu cheN^kathirch chelvan pOnAn. 19 vElaiyin iravi chella viNNavar yAruN^ koNTa vAliya thiruvuny chIrum vanmaiyum akala mAyai pAluRum avuNar thAnaip palkuzup paraviR Renna mAlaiyum iruLin chUzvum vallaivan^ thiRuththa vanRE. 20 mAkamEl n^imirn^tha chekkar mAlaiyam pozuthu n^alkUrn^ thikenA irakkum n^IrArk kimmiyin thuNaiya thEnum OkaiyAl vazaN^kA n^Ithi onnalAn oruvan chelvam pOkumA Renna vALA poLLenap pOyiR RAmAl. 21 irumpiRai uruvin eqkAr kUrN^kuyath thinumIrk kallA varampaRum iruLin kaRRai kaNaN^kaLum maruLu n^irAR parampiya thiyANTu mAkip pArenap paTTa mAthu karumpaTAm onRu mERkOL kATchiyaip pOnRa thanRE. 22 vaNTuzAy mOli main^than mAliruT kaN^kul vEzath theNTaru vathanam paTTa irumpukarp puLLi yenna aNTarthan^ tharukkaL chin^thum aNimala renna vAnROy koNTaliR paTumuth thennath thArakai kulaviR RanRE. 23 thuNNena ulaka muRRuny chUzn^thapE riruLA n^anychaith theNNila vAki yuLLa cheN^kaiyAl vAri n^uN^ki viNNavar pukaza n^Ila viyann^iRan^ thanpAR kATTuN^ kaNNuthal pOnRu mun^n^Irth thOnRinan kathirveN TiN^kaL. 24 azun^thuRu pAlin vElai amararkaL kaTain^tha kAlaich chezun^thuLi maNika LoTun^ theRiththena uTukkaL thOnRak kazun^thuRum avuNar ennuN^ kAriruL tholaiya aN^kaN ezun^thathO ramutham pOnRum ilaN^kinan in^thu venpAn. 25 iravenum vallOn nyAla menpathOr ulaiyil vElaik kariyuRu vaTavaith thIyil kaLaN^koTu veNpon chErththi viraivoTu chemmai cheythu mITTumOr marun^thAl thollai uruvuchey thennach cheN^kEz au¤mathi vau¤ya nAnAn. 26 aNTaruN^ kakana mennum akalirun^ thaTaththiR pUththa viNTathOr kuvaLai Ampal pOlumAl mInkaL veLiLaip puNTarI kaththaip pOlum puthumathi athankaT TEnAr vaNTinam oppa thanRE mAchuthOy kaLaN^ka mAthO. 27 alaitharu n^Emi ennum AnRathOr thaTaththin pAlAm n^ilavenum valaiyai yOchchi n^izalmathip parathan Irththup palan^iRaN^ koNTa mInkaL panmuRai kavarn^thu vAnmER pularuRa viriththa thEpOR polin^thana uTuvin pommal. 28 kazitharum uvari n^IththaN^ kaiyakap paTuththu mAn^thi ezilikaL vAna mIppOy irun^ilath thuthaval kANUup pazithavir mathiyap puththEL pARkaTal paruki yANTum pozitharum amirtham ennap puthun^ilAp pUththa thanRE. 29 malarn^thiTuN^ kaTavuT TiN^kaL vANilAk kaRRai eN^kuN^ kalan^thana ulakil yAruN^ kaLiththanar kumutha mAthi alarn^thana thaLirththa chOlai ampuyap pOthu chelvi pularn^thana oTuN^ku kinRa pukain^thana pirin^thOr pun^thi. 30 allavai puriyA rEnum aRiviniR periyA rEnum ellavar thamakku n^aNpAy iniyavE purithaR pARRO palluyirth thokaikkum inpam payan^thiTu mathikaN TanRO pulliya kamala mellAm polivazin^ thiTTa vanRE. 31 thiN^kaLin malarn^tha chelvith thEnmural kumutham eN^kOn paN^kamuR RArkaN mEvAn pathumamEn oTuN^kiR RennAth thaN^kaLil uraiththal pOlAnychachikkathu uNmai empAl iN^kilai yenpa pOnRa ichaiyaLi pothin^tha kanycham. 32 kaN^kulvan^ thiRuththa kAlaik kaTimanaik kathavam pUTTich cheN^kaNmAl thannaip pullith thirumakaL irun^thA Lennak koN^kaviz kinRa cheN^kEzk kOkana thaN^kaL ellAm poN^kichai maNivaN TOTum pothin^thana poykai yeN^kum. 33 vERu AnathOr kAlaiyil amarar thammaiyun^ thAnavar thammaiyun^ than^tha kAchipan vAnakam ezutharum mathiyin theNNilA mEniya thaTaithalum vethumpi nAnarO. 34 kulain^thanan thannuLaN^ kuRain^tha vanmaiyan alan^thanan oTuN^kinan pulampi aN^kaNvAn rU¤lan^thanil ezutharu vilavai n^OkkinAn. 35 kAlaiyil ezun^thacheN^ kathirin n^Ayakan mAlaiyam pozuthinil maRain^thu kIzththichai vElaiyil viraivuTan mINTum van^thuLAn pOluman^ thOvithu puthumaiyO venpAn. 36 nyAyiRum anRenil n^aTuva NAkiyE pAyirum puNariyuT payinRu thOnRalAl Eyena ulakaTa eNNi yANTuRun^ thIyenuN^ kaTavuLE thiN^kaLan RenpAn. 37 in^thuven RulakelAm ichaippa n^inRathOr chen^thazaR kaTavuLith thichaiyiR chelvuzi van^thathOr chOthikol vAnam eN^kaNum an^thiyany chekkaren RaTain^thavA RenpAn. 38 kANTaku mathiyenak kazaRuny chen^thazal mUNTiTu pukaikolO munnam vAnamum INTuRu tharaNiyun^ thichaiyum eN^kumAy n^INTathOr iruLena n^imirn^thavA RenpAn. 39 theNTichaip piRan^thiTun^ thiN^kaT chen^thazal koNTathu vAlithAN^ kOlaN^ kAriTaik kaNTanan iththiRaN^ karaiyil AvikaL uNTathiR peRRathiv vuruvamE yenpAn. 40 Unamil chekkarAy uthiththup pinnarE vAniRa nAkiya mathiyath thIththarath thAniRai puliN^kamE alathu thArakai mInenap paTuvathu vERuN TOvenpAn. 41 mAlkaTal athaniTai van^tha pAnmaiyAl Alami thAkumAl amarark kanRezu n^Ilamey yuruvinai n^Iththuth thiN^kaLin kOlamo TinRivaT kuRukiR ROvenpAn. 42 iN^kivai yAvuman RErkoL vElaiyil veN^kanal muzuvathum viTamum Arn^thezIi maN^kuliR chithaRiTa vAniR pukkanan thiN^kaLE yAmithu thiNNamen kinRAn. 43 inaiyana maruTkaiyAl ichaiththa kAchipa munivaran enpavan munnai mAyaiyai n^inaipava nAkiyE n^eTithu kAthalAl anaiyavaL thanaiviLith tharaRRal mEyinAn. 44 vERu koN^kuN kOthaith thAzkuzal n^allIr koTiyEnmun eN^ku meN^kuN^ kANuRu kinRIr ezinminnin poN^kuny chOthi pOlethir pullum paTin^illIr maN^kum pOthO chEruthir n^enycham valiyIrE. 45 munnany cheythIr kAthalai n^Onpai muthaa lATum pinnany cheythIr mAranai Evip pizaicheythIr chinnany cheythIr n^alluNar vellAny chiRiyEnuk kinnany cheyyum peRRiyum uNTEl ichaiyIrE. 46 vAkAy n^inRa kunRamum yAvum varuviththIr EkA n^inRIr ivviTai thannil Enain^IN^kip pOkA n^inRIr vallaiyin mINTum puviyeN^kum AkA n^inRIr n^unycheyal yArE aRikiRpAr. 47 paRRE n^umpAl Ayinan munnam payilcheykai aRREn vELAl ARRavum n^on^thEn aqthoyum uRREn allEn ummoTum innum uzalkinREn peRREn vALA mAyn^thanan ennum pizaiyonRE. 48 n^EyaN^ koNTI rAmena van^thIr n^eRin^illA mAyaN^ koNTIr vanRiRal koNTIr mayalcheyyuN^ kAyaN^ koNTIr Aruyir n^iRkak karuthIrEl thAyam koNTIr kURRoTu pOlun^ thanivan^thIr. 49 vENTEn vEROr mAtharai n^umpAl viyanmOkam pUNTEn ummai mAyava rennum poruLkaNTEn INTE chenRIr pOlkara vuRRIr eythIrEl mANTEn innE Aruyir n^iRpAn varuvIrE. 50 onRE yAkum mAyama thAln^I rulakellAm venRE chelvIr ennuyir koLvAn vizaivIrEl n^anRE n^anRE n^alkuvan yAnE n^anin^aNpAl chenRE yOrkAl mAmayal thIrach chErvIrE. 51 ennA vennA iththakai panni iTarAzith thunnA mAzkich chOrtharum ellaith thukaTIrum minnA kinRa mAyavaL annAn vizikANa munnAy n^inRAL evvinai kaTku muthalAnAL. 52 Akath thiruviruththam - 138. - - - 3. a chu ra r thO R Ru pa Ta la m kan^thAr moympiR kAchipan enpOn kaTithaN^kaN van^thAL cheykai kANutha lOTu makizveythi an^thA uyn^thEn yAnena minkaN TalarkinRa kon^thAr kaNTal pOln^akai yOTuN^ kulavuRRAn. 1 ATA n^inRAn kuppuRa luRRAn avaLthanmEl pATA n^inRAn yAkkaipo TippiR paTarpOrvai mUTA n^inRAn annathor mAyai munchenRAn vITA n^inRa thannuyir kAkkum vithikoNTAn. 2 vERu ennEcheya vENTiRRavai ellAmichai vAlE munnEpuri kiRpEnivaN munikinRathai oruvi n^annEyamo TenaiyALuthir n^anivallaiyil ennAp ponnEraTi michaithAzthalum avaLinnathu pukalvAL. 3 veruvuRRiTal ivaNinRaan viyanmeyyinuk kiyaiyun^ thirumikkuRu thakavAkiya thiRanmEniyum mERkoL uruvoppathor vaTivummuTan uTaneythiTu vAyEl maruvuRRiTu kinREnena mayilchoRRanaL anRE. 4 EmuRRiTu munivarkkiRai ithukETTalum munnaN^ kAmakkaTal paTikinRavan kaLichErtharum uvakai n^AmakkaTa liTai Azn^thanan n^anRAliq thenRAn chEmaththiru n^ithipeRRiTum iravOnenath thikazvAn. 5 aRREmozi tharuthanmaiyil ArvaththoTu thamiyEn kuRREvalchey kiRpEniLaN^ koTiyOriTai yennAch choRREthava muyalvanmaiyil thukaTIrtharum anilap poRREravaR kilathenpathor puththELuruk koNTAn. 6 anRAyatho ruruveythiya aRivanRanai viyavA n^anRAluna thiyalpAmena n^akaiyAkkaram paRRAk kunRAkiya mulaiyALavaR koTupOn^thanaL aN^kaT ponRAzkiri yenavON^mor polanmaNTapam pukun^thAn. 7 vERu kaRpanai inRiyE kaTithin munnuRam aRputha maNTapath thANai yAlvarum poRpuRu chEkkaiyiR porun^thi nArarO eRpaTu kaN^kulin muthali yAmaththil. 8 chUruRu vempachi tholaippa vaikalum Aranyar eythinOn arithin van^thiTu pEramu thuNkuRu peRRi pOlavak kArikai thanaimuni kaTithiR pullinAn. 9 pullalum ethirthazIip pukaril kAchipan thollaiyil uNarvoTu tholaivil cheythavam vallaiyil vAN^kuRu marapil annavan mellithaz amirthinai michaithal mEyinAL. 10 pinnuRa mAyavaL perithuN^ kAmuRum annavan puNarthara aRiva thonRaiyun^ thonneRi aLiththenath thoNTaich chEyithaz munnuRum amirthinai munikku n^alkinAL. 11 uTTau¤ vinRiyE yulappin ROTiya maTTaRu kAmamAm vAri yuRRuLAn aTToLir ponnanAL alku lAnychuzip paTTanan inpamAm paravai n^aNNuvAn. 12 thOmaRu munivaran churathath thARRinAR kAmaru mathanan^Ul karuththiR chin^thiyAth thEmozi mayiloTu cheRin^thu pOkamAr pUmiyi nErenap puNarthal mEyinAn. 13 chemmayi lannaith therivai thanniTai emmaiyum illathOr inpam iN^N^anam meymmaiyin n^alkiya vithiyi nArkkiyAn ammachey kinRathOr aLavuN TOvenRAn. 14 ARaRi munivaran an^aN^ka n^UnmuRai vIRoTu puNarthalum veyya mAyavaL kIRinaL n^akaththinAR kINTa pAlthoRum URiya kAman^Ir ozukiR RenpavE. 15 uNarvuTai munivaran uyarn^tha vinychaiyar maNamuRai athuvena mAyai thannoTu puNarthozil purin^thanan pOka muRRinAn thuNaiyaRum inpenuN^ kaTalil thOyn^thuLAn. 16 vERu an^tha vElaiyil mukun^thanum anpuyath thavanum in^thi rAthiyar yAvarum munivarar evarun^ than^tham uLLamEl n^aTukkuRa mAyavaL thanpAl van^thu thOnRinan chUrapan mAenum valiyOn. 17 thuyakkam illathOr chUranvan^ thiTuthalun^ thollai muyakka vElaiyil iruvarpAl muRaimuRai izin^tha viyappil van^thanar munnapathi nAyira veLiLam vayakka Tun^thiRal thAnavar yArinum valiyOr. 18 annar thammaiyum muthalavan thannaiyum aN^kaN n^inmi mIrena n^iRuviyE AyiTai n^IN^ki minnu n^UlaNi muniyoTu mAyavaL vEROr ponnin mAmaNi maNTapam athaniTaip pukun^thAL. 19 mAnai n^ErpavaL AyiTaith tholluru mARRi mEna chUrarip piNAvuruk keLiLalum viraivil thAnu mOrthiRal maTaN^kalE RAmenach chamain^thAn mOna mAymunam arun^thavam iyaRRiya muthalvan. 20 maN^kai yOTavan maTaN^kalAy makizvuTanpuNarak kaN^kul vAyiraN TAkiya yAmamER kaTithE aN^kai OriraN TAyiram Ayira mukamAych chiN^ka mAmukan thOnRinan thiTukkiTath thichaikaL. 21 iththi Raththivar iruvarum puNarvuzi yAkkai meththi vIztharum viyarppinil viRalari mukarAyp paththu n^Alvakai Ayira veLiLamAm paTainyar koththi nOTuvan^ thuthiththanar kURRuyir kuTippAr. 22 maRRum aththokai yOraiyum mAmakan Ranaiyum n^iRRir INTena mAyavaL vIRRoru n^ilayan^ theRRe nappukun^ thOrpiTi urukkoTu chErak koRRa mAlkaLiR Ruruvinai munivanuN^ koNTAn. 23 pEru mummatha mAlkaLiR RurukkoTu piTimEl chEru kinRuzi mUnRenach chellumyA maththil Iri raNTuvAL eyiRRuTan yAnaimA mukaththuth thAra kAchuran thOnRinan avuNarkaL thazaippa. 24 Elum aN^kavar meyppaTu viyarppinum ipaththin kOla mAnavar thOnRinar avarkuzuk kuNikkin n^Alu paththinmEl Ayira veLiLamA n^avinRAr mUla n^ATiyE ippari chuNarththiya munivar. 25 ANTu thArakan thannaiyum avuNarkaL thamaiyum INTu n^iRRiren ROrmaNi maNTapath thiRuththu mANTa yAmamEl thakarppiNA urukkoLa mAyai pUNTa anpinAn chechchaiyin urukkoTu puNarn^thAn. 26 puNarn^tha kAlaiyil achamuki thOnRinaL puviyOrk kaNaN^ku cheythakar mukavarAy aN^kavar viyarppil kaNaN^koL muppathi nAyira ¦LiLamAN^ kaNithath thiNaN^ku thAnavar uthiththanar imaiyavar kalaN^ka. 27 mILa maRRavar thammaiyum n^iRuvivE RuLLa chULi kaipperu maNTapan^ thoRun^thoRum Eki vALi valliyam puravimAn orieN kEnaN^ kULi AthiyAm vilaN^kina thuruvelAN^ koNTAr. 28 iRuthi yillathOr vilaN^kina thuruvukoN Tiravin puRama thAkiya pularichEr vaikaRaip pozuthin muRaiyin mAyaiyum munivanum AkiyE muyaN^ki aRupa thAyira veLiLamAm avuNarai aLiththAr. 29 mikuthi koNTiTum iraNTun^U RAyira veLiLan^ thakuvar thammaiyuny chUranE mathalinOr thamaiyum pukalum OrirAp pozuthinil aLiththathaR puthamO akila mumvala mAyavaT kichcheyal arithO. 30 AN^ka vellaiyin aNTamA yiraththeTTin uLLun^ thIN^ku koNTiTuN^ kuRikaLuL LanavelAny cheRin^thu n^IN^ka linRiyE n^ikazvana n^IrmaikaN Tevarum EN^ku kinRanar viLaivathen nOvena iraN^ki. 31 alle numpozu thiRaththalum mAyava Larivaith thollai n^alluruk kOTalum muniyumath thuNaiyE vallai thannuru munnaiyiR koNTanan maRaRav vellai thanniTai uthayavAy aNukinan iravi. 32 n^iTTaik kERRiTu munivanai mAyavaL n^ichiyil viTTup pOn^thilaL aRputham enviLain^ thathuvO kiTTik kANpanen RuthayamAN^ kirippuRath thaNuki eTTip pArththanan ennavaa uthiththanan iravi. 33 vERu ellaivan^ thiTuthalum InRa mAyavaL chelluRum appuvi cheRin^thu chENinuny cholliya thichaiyinun^ thuvanRi yArththiTum ollenuny chanaththinai uvan^thu n^OkkinAL. 34 viNTuRu thAnavar veLiLam yAvaiyum kaNTanan en^thaithan karumam ichcheyal koNTilam mAyaiyiR kUTiR RIthenA aNTarum aRputham aTaikuR RAnmuni. 35 paRpakal arun^thavam payinRa thUyanum poRpuRu mAyaiyum puthalvar than^thokai aRputha mOTukaN Tanpin n^IrarAy n^iRpuzith therin^thanan n^Eril chUranE. 36 irumuthu kuravarum INTuR Raravar thiruvaTi vaNaN^kiyAny cheythi Raththinai marapoTu vinavuthum vammin n^IrenA arimukan thArakan aRiyak kURinAn. 37 aRaikazal iLaiyavar athanaith thErvuRIi uRuthiyi thAmena vuraiththup pinvarath thuRumalkoN Tirun^thathan tholpa thAkiyai n^iRuvinan avviTai n^inRu n^IN^kinAn. 38 Akath thiruviruththam - 176 - - - 4. kA chi pa nu pa thE cha p pa Ta la m n^IN^kiya chUrmuthal n^eRiyin EkiyE yAN^kavar aTithozu tharuLchey mElaiyIr yAN^kaLchey kinRathen ichaimin n^Irena ON^kiya kAchipan uraiththal mEyinAn. 1 uRuthiya thonRinai uNarththu kinRanan aRaikazal main^tharkAL ariya mAthava n^eRithanil mUvirum n^iRRir annathan muRaithanai vAymaiyAn mozivan kENminO. 2 chAnRavar Ayn^thiTath thakka vAmporuL mUnRuLa maRaiyelAm moziya n^inRana AnRathOr tholpathi Aru yirththokai vAnRikaz thaLaiyena vakuppar annavE. 3 aLiththiTal kAththiTal aTuthal meyyuNar au¤ththiTal pEraruL uthava mEyenak kiLaththiTu cheyalpuri kinRa n^IlamAr kaLaththinan pathiyathu kazaRum vEthamE. 4 paRRikal illathOr paraman n^Irmaiyai iRRena uraippari thevarkkum enparAl choRRiTum vEthamun^ thuNithi lAavan peRRiyai inaiththenap pEcha vallamO. 5 mUvakai yenun^thaLai mUzki yuRRiTum AvikaL ulappila an^Athi yuLLana thIvinai n^alvinaith thiRaththin vanmaiyAl OvaRa muRaimuRai uthiththu mAyumE. 6 pAriTai uthiththiTum pAraich chUztharu n^IriTai yuthiththiTum n^eruppil vAyuvil chIruTai vichumpiTaich chErum annavaik kOriTai n^ilaiyena uraikkaR pAlathO. 7 makkaLAm vilaN^kumAm mAchil vAniTaip pukkulAm paRavaiyAm pullu mAmathil mikkathA varamumAm vilaN^kal thAnumAn^ thikkelAm iRaipuri thEvum yAvumAm. 8 piRan^thiTu munchelum piRan^tha pinnarmey thuRan^thiTuny chilapakal irun^thu thunychumAl chiRan^thiTu kALaiyil thEyum mUppinil iRan^thiTum athanpari chiyampa lAkumO. 9 chuRRuRu kathirezu thukaLi numpala peRRuLa enpathum pEthai n^IrathAl koRRama thuTaiyathOr kURRaN^ kaikkoLa iRRavum piRan^thavum eNNaR pAlavO. 10 kalaipaTum uNarchchiyuN^ kaRpum vIramum malaipaTu veRukkaiyum valiyum maRRathu malaipaTu puRputha mAkum annavai n^ilaipaTu poruLena n^inaikka lAkumO. 11 tharumamen RoruporuL uLathu thAvilA irumaiyin inpamum eLithin AkkumAl arumaiyil varumporu LAkum annathum orumaiyi nOrkkalAl uNarthaR koNNumO. 12 tharumamE pORRiTin anpu chArn^thiTum aruLenuN^ kuzaviyum aNaiyum AN^kavai varuvazith thavamenum mATchi eythumEl theruLuRum avvuyir chivanaich chErumAl. 13 chErn^thuzip piRaviyun^ thIrun^ thonmaiyAych chArn^thiTu mUvakaith thaLaiyum n^IN^kiTum pErn^thiTal ariyathOr pErin pan^thanai Arn^thiTum athanpari chaRaithaR kEyumO. 14 ARRalai yuLathumA thavama thanRiyE vIRRumon RuLathena viLampa lAkumA chARRaruny chivakathi thanaiyum n^alkumAl pORRiTin anaiyathE pORRal vENTumAl. 15 aththavam piRaviyai akaRRi mEthaku muththiyai n^alkiyE muthanmai yAkkuRum iththuNai yanRiyE yimmai inpamum uyththiTum uLan^thaLil unnun^ thanmaiyE. 16 AthaliR paRpakal arumai yAlpuri mAthavam immaiyum maRumai yun^tharum Ethuva thAkumAl irumai yumpeRal Athiyam pakavana tharuLin vaNNamE. 17 orumaikoL mAthavam uzan^thu pinmuRai arumaikoL vITupE RaTain^thu LOrchilar thirumaikoL inpiniR chErkin ROrchilar irumaiyum oruvarE eythi nOrchilar. 18 ARRalil thammuTal alachap paRpakal n^ORRavar allarO n^uvalal vENTumO thERRuki lIrkolO thEva rAkiyE mERRikaz pathan^thoRum mEvuR ROrelAm. 19 paththimai n^eRiyoTu payiRRi mAthava muththipeR RaranaTi munnuR ROrthamai iththuNai yenalari thirumai yumpeRu meyththavar mAloTu virinycha nAthiyOr. 20 palluyir thannaiyum mAyththup pArinuk kallalchey tharun^thavam ARRi TAthavark killaiyE irumaiyum inpam AN^kavar chollarum piRaviyuL thunpath thAzuvAr. 21 aRin^thivai uraippinum avani mAkkaLthAm maRaN^kolai kaLavoTu mayakkam n^IN^kalar thuRan^thiTu kinRilar thunpam aRRilar piRan^thanar iRan^thanar muththi peRRilAr. 22 thavan^thanin mikkathon Rillai thAvilchIrth thavan^thanai n^Ervathu thAnum illaiyAl thavan^thanin ariyathon Rillai chARRiTil thavan^thanak koppathu thavama thAkumE. 23 Athalin main^tharkAL aRaththai ARRuthir thIthinai vilakkuthir chivanai unniyE mAthavam purikuthir maRRa thanRiyE EthuLa thorucheyal iyaRRath thakkathE. 24 vERu uTampinai oRuththa n^ORpAr ulakelAm viyappa vAzvar aTain^thavark kAppar ollArk kazivuchey thiTuvar veqkum n^eTumporuL palavuN^ koLvar n^iththarAy uRaivar Ithu thiTampaTa umakkOr kAthai cheppuvan enRu cholvAn. 25 Akath thiruviruththam - 201 - - - 5. mA r k ka N TE ya p pa Ta la m n^achchakam amirtham anna n^aN^kaiyar n^ATTa vaivEl thaichchaka mayakkal cheyyAth thaTupparun^ thavaththin mikkAn ichchakam pukazu kinRa irupiRap pALar kOmAn kuchchakan ennum pErOn koTimathiR kaTakam vAzvOn. 1 avaRkoru puthalvan uNTAl arumaRai payinRa n^AvAn kavuchchikan ennum pErOn karaiyoru chiRithuN^ kANAp pavakkaTal kaTakkum ARRAR parApara muthalvaR pORRith thavaththinai izaippa AN^kOr thaNpunal thaTAkany chArn^thAn. 2 aththalai oruchAr eythi Aninan^ thINTu kuRRi oththena achaitha linRi uyirpporIi ulaka mellAm piththena unni mAyAp pErinpa aLakkar mUzki n^iththanai yezuththum annAn n^ilaimaiyum n^inain^thu n^ORRAn. 3 Oviya mavuna muRRAN^ kuNavoTum uRakkam n^IN^kith thAvaRa n^ORkum vElaith thaTamarai kaTamai yAthi mEviya vilaN^ku thaththam meyyakaN TUyam yAvum pOvathu karuthi annAn puraththiTai uraiththup pOmAl. 4 ippari chiyanRa pOzthum yAvathum uNarA naki oppaRa n^ORkum vElai ollaiyil athanai n^ATi muppurany chithaiya mOnAL munin^thavan aruLi thennAth cheppinan imaiyOr chUzach chENiTaith thirumAl chErn^thAn. 5 aRputham eythi main^than arun^thavam pukazn^thu munpOy eRpaTum avanRan mEni ezinmalark karaththAl n^Ivi veRpana maniva n^inpEr mirukakaN TUyan ennAr choRpayil n^Amany chAththa Ezun^thukai thozuthu n^inRAn. 6 thozuthezu muniyai n^Okkith thUmathich chenni yOnRan muzuthuRu karuNai n^inpAl muRRuka munnany cheytha pazuthavai n^IN^ka vennAp parivuchey tharuLi vAnOr kuzuvuTan uvaNa vUrthi kommena maRain^thu pOnAn. 7 pOnapin munivar mElOn purameri paTuththa mukkaN vAnavan aruLi nAlE valvirain^ thEkith thAthai yAnavan munnar eythi aTimuRai vaNaN^ka annAn thAnuLa makizn^thu kaNTAN^ keTuththanan thazuvik koNTAn. 8 thavaththiTai yuRRa thanmai mozikenath thanayan thAnum uvappuRu thAthai kETpa uLLavA Ruraiththa lOTum n^ivappuRu muvakai mikku n^inkulath thavarkkuL n^inpOl evarkkuLa thinaiya n^Onmai yAthun^iR kariya thonRE. 9 pAruLAr vichumpin pAlAr payanukar thuRakka mennum UruLAr allA Enai ulakuRu munivar thammil AruLAr n^innai oppAr aiyan^I purin^tha n^Onmai kAruLAr kaNTath then^thai yanRimaR RevarE kANpAr. 10 enappala pukaztha lOTum ivanvazi marapu thannil manappaTum oruchEy pinnAL maRaliyaik kaTakkuN^ kURRAl vinaippakai iyalpu n^Ikkum vimalana tharuLAl vEROr n^inaippathu varalun^ thAthai n^eTumakaR kuraikkal uRRAn. 11 kiLaththuva thunakkon RuNTAl kENmathi aiya mEnAL aLapparu maRaika LAthi aRain^thana yAva rEnun^ thaLaththaku parichu manRAl chAlpuTai an^tha NALar koLappaTu kaTanE yAkum n^ARperuN^ kURRa thanRE. 12 unaRkarum piraman^ thannil ozukalil laRaththil n^iRRal vanaththiTaich chERal pinnar mAthavath thuRavil vAzthal enappaTum avaRRi nAthi iyaRRinai yinRu kARum n^inakkathu pukalva thennO n^Iyavai aRithi yanRE. 13 pinnavai iraNTum pinnarp pENuthal pEcha voNNA munnathum iyaRRa lAlE muRRiya thiTaiyin vaiththuch chonnathOr kaTaniny nyAnRu thoTaN^kiya vENTun^ thUyOy annathan n^ilaimai thannai ARRinai kOTi yenRAn. 14 munivaran ithanai AN^kaN mozithalum ithanaik kELA iniyathOr uRuthi choRRAr en^thaiyAr enakkIN TennA manamuRa muRuval cheythu mathalaiyAm oruvaR kIthu vinaiyaRu thavaththin n^Irum viLamputhal marapO venRAn. 15 vERu pEthaip paTukkum piRavik kaTaln^In^thum Othith thiRaththai uNarn^thuTaiyOn AthalinAl kAthaR puthalvan kavuchchikanen pOnthanathu thAthaik kinaiya parichuthanaich chARRu kinRAn. 16 munnaruLa pAcha muyakkaRukka vENTiyan^An pinnumoru pAcham piNikkap paTuvEnEl thannikaril Ichan RanaiyevvA ReythuvanyAn innalenum Azi yiTaippaT TulaivEnE. 17 moyyAna thillA muTavanoru vanthanathu kaiyA navaiyiraNTuN^ kan^thAth thavaztharuvAn aiyA athaRkum arumpiNiyon ReythiyakkAl uyyAnE yAnum uvanpOl thaLarvEnO. 18 moyyuR RiTavE muyalun^ thavaththinanRip poyyuRRa illozukkam pUNTuvinai pOkkuvathu meyyuR RiTuthukaLai mikka punalirukkach cheyyaRchin nIriTaththuth thIrkkuny cheyalanRO. 19 maNNulaki luLLa varampil perumpavaththaip peNNuruva mAkap piraman paTaiththananAl aNNal aqthuNarthi annavaraich chin^thaithanil eNNa varumpAvam ezumaiyinum n^IN^kuvathO. 20 Atharavu koNTE alaman^tha aimpulamAm pUthavakai yIrkkap pulampuRRa punmaiyinEn mAtharenuN^ kaNamum van^thennaip paRRiyakkAl EthucheykEn an^thO enakkO ithuvarumE. 21 pannALum pAriR paravaralin mUzkuvikkum pinnAL n^irayap perumpilaththi nUTuykkum en^n^ALil ANTakaiyOrk kinpam payan^thiTumO minnArkaL thammai vizaiyuRRa vETkaiyathE. 22 thunpam n^ukarum vinaiyin thoTarchchiyinOr inpam n^ukarvArpOl En^thizaiyAr kaTpaTTAr thanpal mikan^aTuN^ka nyALi thachaiyillA enpu kaRiththiTTAl irunychuvaiyum peRRiTumO. 23 anychana vaivERkaN arivaiyartham pErAchai n^enychu pukinoruvar n^IN^kum n^ilaimaiththO enychalpuri yAthuyirai en^n^ALum Irn^thiTumAl n^anycham inithamma Orn^ALum n^aliyAthE. 24 kaLLuRRa kUn^thal kanaN^kuzain^al lArkaruththil koLLap paTameN kuNikkun^ thakaimaiyathO thaLLaR karithAkith thammoTupan nATpazaki uLLuRRa thEvum uNarthaR karithanRO. 25 Othalum onRA uLamonRAch cheykaiyonRAp pEthai n^ilaimai piTiththup perumpavanychey mAthar valaippaTTu mayakkuRRAr allarO chAthal piRappil thaTumARu kinRArE. 26 AnAl ulakil aruN^kaR pinaiyuTaiya mAnAr ilarO enavE vakuppIrEl kOnAna thaN^kaL kozun^an iyalvazuvAth thEnAr moziyArum uNTu chilarthAmE. 27 uRRa vulavaiyiTai OrpuliN^kam UTTiyakkAl kaRRai viTuchuTarmIk kAnRu kanalmikkup paRRuthal chellAtha palavinumpOyp paRRiTumAl aRRenalAm IN^kOr arivaimuyaN^ kAtharamE. 28 chan^thiraRku n^Eruvamai chAlun^ thirumukaththup pain^thoTikkai n^allAr palarum puTaichUzak kun^thamoththa n^ATTaththuk kOthamanAr panniyinAl in^thiraRku n^IN^kA iTarppazion ReythiyathE. 29 vERu kUnmukath thiN^kaL n^eRRik kOthaiyar kuzuvuk kellAn^ thAnmuthal iRaivi yAkath thankaiyAR chamaikkap paTTa mAnmuka n^Okki munnOr malarayan maiyal eythi n^Anmukan AnAn enpa n^AmuNa rAtha thanRE. 30 maRRuLa munivar thEvar mAyamAN^ kAman^ thannAl uRRiTu cheyaRkai yellAm uraippinum ulappin RAmAl aRRelA n^iRka yAnav vAyizai maTan^thai kUTTam peRRiTum ozukkan^ thannaip pENalan piRappu n^IppEn. 31 pUNTaku vilaN^kal thiNTOT puran^tharan muthalOr chIrum vENTalan ilvAz vennum venychiRai akaththum vIzEn mANTaku pulaththin mAyum mayakkorIith thavamen ROthum INTiya veRukkai mEvi inpamuR Riruppa nenRAn. 32 ivaipala uraiththa lOTum irun^thakuch chakanthAn in^thak kuvalaya mathikku mARRAR kURumil lozukkan^ thannai n^avaiyena ikazA n^inRAn n^AnmaRaith thuNivuN^ koLLAn thavamayal pUNTAn ennAth thuyarkoTu chARRa luRRAn. 33 pulaththiyan pOlu mElOy poruvinmaN^ kalanychErponnin kalaththiyal vathuvai pUNTOr kanniyaik kalaththal cheythu kulaththiyal marapin Ompak kumararaip payan^thE anRO n^alaththiyal thavaththai ARRi n^aNNaruN^ kathiyiR chEral. 34 manpathai ulaka mEpOl mAluRA mayaN^ku kAma inpan^I n^ukarthaR kEyO ichaiththanan iRan^tha mElOr thunpamum n^irayany chErvun^ thuTaiththiTun^ thonmai n^Okki anpuRu puthalvark kAka arivaiyaik kOTi aiyA. 35 chiththiram ilaku chevvAych chIRaTich chiRuvar thammaip puththira rennuny choRkup poruNilai ayarththi pOlAm iththaka vathanai n^ATi illaRam pUNTu n^iRRal uththama n^eRiyE yAkum thavaththina thozukkum aqthE. 36 kuvavuRu n^ivappin mikka kOTuyir kuTumik kunRin ivarvuRu kAtha lALar iyaRpaTu chAra leythith thivavoTu pOtha lanRich chENuRa ukaLun^ thanmaik kuvamaiya thAkum innE uyarthavath thozuka unnal. 37 tharuvinil vilaN^kil anna thakaiyana piRaviR chAla varupayan kOTaR kanRO maRRavai varaithal cheyyAr perukumil laRaththi nOTum perumakap poruTTAl n^Iyum arivaiyai maNan^thu pinnAL arun^thavam purithi anRE. 38 in^than^an nilaimE nALE eNNilai in^n^AL kARum mun^thuchey kaTana thARRi muRRinai muRaiyE pannAT chin^thanai cheytha vAnOrk kavimuthaR chiRappuch cheyyAy main^than^I innE n^ORkum vaNNamE eNNaR pARRE. 39 in^thirar pukazun^ tholchIr illaRam purin^thu LOrkkuth than^thama thozukkan^ thannil thakumuRai thavaRRiR REnuny chin^thiTun^ thIrvum uNTAl cheythavark kanaiya chErin uyn^thiTal arithAl veRpin uchchiyin thavaRa loppa. 40 chuzitharu piRavi yennuny chUzthiraip paTTuch chOrvuR Razitharu thuyara n^Emi akanRiTal vENTa mEnuN^ kazitharu n^ALAn allAR kathumenath thuRakka lAmO vazimuRai n^ummu nOrin maRRathu purithi mannO. 41 thEvarum munivar thAmuny cheN^kaNmA layanum maRRum yAvaru maTan^thai mArO TillaRath thozukun^ thanmai mEvarap paNiththAn anRE vimalaiyOTa TaNuki mEnAL thAvarum puvana mAthi charAcharam payan^tha thANu. 42 maRukkalai avanRAn cheytha varampinai vaziyai vENTi veRukkalai enathu kURRai vilakkalai ulakin cheykai cheRukkalai ikalu mARRAR cheppalai chiRithu mARRan^ thuRakkalai emarai innE thonmuRai uNarn^tha thUyOy. 43 vERu ATaka vanappuTai arun^thathiyai n^IN^kAn mATuRa iruththiyum vachiTTamuni yenpOn n^ITuthava n^OnmaikoTu n^inRanan athanRip pITukezu nyAlamichai peRRapazi yuNTO. 44 thuyakkuRu pavaththiTai thoTarchchiyaRu thUyOr n^ayappoTu veRuppakalin n^ALumaTa mAnAr muyakkuRinum mAthava muyan RiTinum annOr viyaththaku manaththuNarvu vERupaTu mOthAn. 45 mEnaviyal pAnvaraiyum melliyalai mEvil thAnamuLa thAkumari thAnathava mAkum vAnamuLa thAkumivaN maNNu muLathAkum Unamila thAkumari thonRumilai yanRE. 46 kANTakaiya thaN^kaNava raikkaTavu LArpOl vENTaluRu kaRpinartham meyyuraiyil n^iRkum INTaiyuLa theyvathamum mAmukilu menRAl ANTakaimai yOrkaLum avarkkun^ika ranRE. 47 Ayizaiyo TinpuRum aRaththaimutha lARRAy thUyathava n^anneRi thoTaN^kalpuri vAyEl mAyamiku kAmaviTam van^thaNukin ammA mEyavithi kAkkinum vilakkiyiTa lAmO. 48 thuRan^thavarkaL vENTiyathor thuppuravu n^alki iRan^thavarkaL kAmuRum iruN^kaTana iyaRRi aRampalavum ARRivirun^ thOmpumuRai yallAl piRan^than^eRi yAluLathor pEruthavi yAthO. 49 meththuthiRal ATavarum melliyaln^al lAruny chiththamuRa n^ankinoTu thIthucheyal UzE uyththapaTi yallathilai yAmuzavar oNchey viththupaya nEyalathu vERupeRa lAmO. 50 n^aRRavama thAkumila Ran^thanai n^aTAththich chuRRamaRa n^IN^kuthuRa vEthuRava thammA maRRathu purin^thiTin unakkun^avai vArA aRRathu maRuththuraiyal ANain^ama thenRAn. 51 annapala mAmuni yaRain^thiTalum OrA munnamaRai yAthiya mozin^thathuNi venRAr pannakam aNin^thiTu paranpaNiyum enRAr ennini uraippathena eNNiinai kinRAn. 52 thaththamatha ruTkuravar thAvilvaLam n^IN^ki aththiyiTai yAzkeninum anpinathu cheykai puththirarkaL thaN^kaLkaTa nAmputhumai yanRE iththiRam maRukkalan ichain^thiTuvan yAnum. 53 than^thaichol maRuppavarkaL thAyurai thaTuppOr an^thamaRu thEchikartham ANaiyai ikan^thOr van^thanaichey vEthan^eRi mARRinarkaL mARAch chen^thazala vAyan^ira yaththiniTai chErvAr. 54 Athalin vilakkalmuRai anRena valiththuk kOthaRu kuNaththinmiku kuchchakartham ampoR pAthama thiRainychimuni yElpaNiyil n^iRpan Othuva thunakkuLa thenakkazaRal uRRAn. 55 thannuraiko LAthamanai vAzkkaiyathu thannil ven^n^irayam vIzumvakai yEvizumi thammA annaroTu mEviyamar ATavar thamakkup pinnumoru kURRumuLa thOpiNiyum uNTO. 56 ennuraiyi niRchiRithum enychalila vAki mannumiyal peRRiTu maTan^thaiyuLa LElak kannithanai yAnvaraival kAyerimun ennAch chonnamozi kETTumakiz vuRRumuni chollum. 57 vERu yAnum uyn^thanan enkiLai yuyn^thana inaiyathAl n^inaiyInRAL, thAnum uyn^thanaL thavaN^kaLum uyn^thana thaNNaLi yathu maRRAl, vAnum uyn^thana maNNula kuyn^thana vAchava nenavAzuN^, kOnum uyn^thanan ennurai maRAmaluT koNTanai athanAlE. 58 vENTum vETkaiyai uraiththiyAl main^than^I viLampiya iyalpellAm, pUNTu kuRRamOr chiRithumil lAthathOr pUvaiyaip puviyinpAR, thENTi n^invayiR puNarkkuvan aN^kathu cheykalA thozivEnEl, mANTi Ran^thiTuN^ kuRaimathik kathirena mAykaen thavamenRAn. 59 inaiya pAnmaiyiR kuchchakan chULurai iyampalun^ thirumAl mun, punaiyum meyppeyar thariththachEy AN^kavan polaN^kazal thanaippUNTOr, thanayan uyporuT TAlithu pukanRanai thavaththinil thalaiyAna, muniva n^Iyunak kariyathAy oruporuL muchchakan^ thaniluNTO. 60 Ava thEnumyAn uraippathuN Taththanai yaRRavar aruLumyAy, chAva thAyinar thannaiyar illavar thaN^kaiyar ilarAnOr, kAva lATavar thammuTan uthiththiTAr kAchini thanilannOr, vIvathAyinar peruN^kiLai illavar viyaththaku thiruvaRROr. 61 kuTippi Ran^thilar piNiyuRum irumuthu kuravarpAR kuRukuRROr, kaTuththa yaN^kiya miTaRRiRai yAthiyAN^ kaTavuLar peyarkoLLA, thaTuththa mAkkaTam peyarpeRu pITilar alakaithan n^AmaththOr, paTiththa lan^thanil punneRich chamayamAm paTukuzip paTTuLLOr. 62 piNiyar mUN^kaiyar paN^kinar vethirinar piRarmanai thaniR chelvOr, kaNikai mAtharin vizippavar panmuRai kALaiyar thamai n^Okki, n^ayiNa kAthalAn munkaTai n^iRpavar n^alampeRap punaikinROr, thaNivil thuyilmikum iyalpinar thanninum mUppuRROr. 63 orumai thaN^kiya kOththira marapinar uyAn^thavar kuRaLAnOr, parumai thaN^kiya yAkkaiyar mellurup paTaiththavar payanillAk, karumai thaN^kiya vaTivinar ponnenak kavinRezu kAyaththOr, irumai thaN^kiya pachappinar viLarppinar eruvaiyin urumikkOr. 64 n^ANi lAthavar ATavar puNarchchiyil n^aNiyavar n^akaikkinROr, ENi lAthavar perumiTal chAnRavar irumuthu kuravOrtham, ANai n^IN^kinar chinaththinar ikalinar aTuthiRam muyalkinROr, kANa vENaTinar n^aTamutha lAyina kAmanAR kavalkinROr. 65 Ichan anpilar perun^thakai munivarai ikazpavar uyirmIthu, n^Echamenpana illavar thaN^kula n^eRithanil n^illAthOr, mAchu thaN^kiya kuNaththinar n^iRaiyilAr manamenuN^ kAppillOr, thEchi kanRanai manithanen Runninar thEvaraich chilaiyenROr. 66 paththin mERpaTum ANTinar pUththiTu paruvamvan^ thaNukuRROr, oththa paNpilar achchamil manaththinar urumena vurai cheyvOr, aththan annaiyIn^ tharuLumun oruvarpAl ArvamuRRavarchEra, vaiththa chin^thaiyar perumitham uRRuLOr maTamoTu payirppillOr. 67 piRappin ellaiyil viziyilAr thORRiya pinRaiyE izakkinROr, maRuppa yinRiTuN^ kaNNinar paTalikai vayaN^kiya n^OkkaththAr, kuRippin mellena veqkiyE viziththiTuN^ kuruTarchAy n^ayanaththOr, chiRappil pUnyaiyin n^ATTaththar kaNaththinil thiritharu cheN^kaNNOr.68 thURu chenniyar n^araimuthir kUn^thalar thukaLuRum aimpAlAr, vIRu kOthaiyar chinnamAr kuzalinar viritharum aLakaththOr, IRil chemmayirp paN^kiyar n^ilaniTai iRakkiya kEchaththOr, URu chErtharum Othiyar vilaN^kena uramiku kuraluLLOr. 69 chiRuku kaNNinar mikan^eTun^ thuNTaththar chErn^thiTu puruvaththOr, kuRiya kAthinar uyartharum eyiRRinar kONuRu kaNTaththOr, maRuvi rAviya mukaththinar chuNaN^kuRA maNimulai mArpaththOr, veRiya thAkiya n^uchuppilar chilaiyena viyanmiku vayinuLLOr. 70 kAya n^UlmuRai uraiththiTum iyalpilAk kaTithaTa n^ithampaththOr, vAyum aN^kaiyum n^akamumuL LaTikaLum vanappuRu chivappillOr, mEya chinmayir paran^thiTu pathaththinar menchiRai ekinampOl, thUya n^annaTai illavar aN^kuli tholpuvi thOyAthOr. 71 inaiya thanmaiya rAkiya mAtharkaL Enaiyar ivaryAvarum, punaiyu maN^kala mAkiya kaTivinai purithara varaiyAthOr, anaiya rEyenin vENTalan muzuvathum avariyal aNukAtha, vanithai yuNTenin vENTuvan thErn^thanai marapinil tharukenRAn. 72 kATTil n^inRiTu kuRRiyin n^ORpuRu kavuchchikan ivaikURak, kETTu mUralum uvakaiyuN^ kiTaiththanan kETilchIr ulakuLLa, n^ATTa kan^thanil n^ATin^al liyalpuLa n^aN^kaiyai n^inpAliR, kUTTukinRanan mAnuthal ozikenak kuchchakan uraicheythAn. 73 uraiththa kuchchakan main^thanai n^iRuviyE ollaichen Rakilaththil, thiruththa kunychuTar malitharu chemponiR cheythathOr aNin^AppaN, aruththi chErtharak kuyiRRiTa vENTiyOr arumaNi thanaikkoLvAn, karuththi lunnupu theripavan pOloru kanniyaith thErkinRAn. 74 vERu annavan thannEr munivarar chilarvan^ thaNukalum avaroTum vinAvich, chennithan thEyath than^Amayam ennuny cheyirilA vanaththuchath thiyanpAl, kannikai yiruththal uNarn^thumaR RavanpAR kathumenach chERaluN^ kANUuth, thannaTi vaNaN^ka vethiruRath thozuthu thazuviyE avanoTuny chArA. 75 mAchaRa viyanRa uRaiyuLiR koTupOy varanmuRai vazAmalE amaiththa, Achanath thiruththik kannikai yoTuthan panniyai yAyiTai azaiththuth, thEchika nuRRAn paNiminn^Ir ennAch chenniyAl iRainychuvith thuriya, pUchanai purin^thu n^akaiyoTu mukaman pukanRaLa vaLAyinan punithan. 76 aRuchuvai kezuvum n^aRiyachiR RuNTi amuthinil thUyana aruththik, kuRaivaRum aTikaT kenniTai vENTuN^ koLkaiya thennenak kURa, maRuvaRu thavaththuk kuchchaka munivan makizn^thun^I mAthavam purin^thu, perumakaL thannai yenathoru makaRkup pEchuvAn peyarn^thanan enRAn. 77 inaiyachol vinavi munivaran makizA enmakaL viruththaiyai iyalchEr, unathumain^ thaRku n^alkamun cheytha uyarthavam enkolen Ruraiththu, manamuRa n^akaiyum uvakaiyuN^ kiLara maNavinai ichain^thumA thavaththup, punithanai aN^kaT chilapakal iruththip pORRichey thozukuRum pozuthin. 78 vERu paN^kamil uchaththiyan panni yAkiya maN^kalai viTuththiTa makaLvi ruththaithAn aN^kuLa ikuLaiyar Ayan^ thannuTan cheN^kayal pAypunal thiLaippap pOyinAL. 79 kATuRa van^thiTu kaluzi mANpunal ATinaL makizchiRan^ thaNaN^ka nAroTu mATuRu pothumparpOy malarkoy thannavai chUTinaL irun^thanaL thoTalai ARRiyE. 80 pAchizai maN^kaiyar paNNai yOTezIi AchaRu pothumpinum aNaN^kai yannavaL mAchaRu thArakai marapiR chUztharun^ thEchuRu mathiyenath thirumpavum vElaiyE. 81 urukezu kanaiyoli urumuk kAnRiTuN^ karumukil iqthenak kananRu kAykanal choritharum viziyathu chUrththa meyyathu perumatha n^athiyoTu peyaru kinRathE. 82 thAzuRu karaththathu thaTaththin chAlpenak kAzuRum eyiRRatha kaRaikoL kAlathAl Ezukiyar kuRumpoRai ipamon RERRethir pAziya varaithukaL paTuththuch chenRathE. 83 kANTalum veruvinar kavanRav vARuchel ANTakai yOrkaLum akanRu chin^thinAr n^INTiTu kaTaliTai n^imirn^tha vevviTam INTalum irin^thaputh thELir ennavE. 84 kannikai viruththaiyAL kaNTu thunpuRA annamen naTaiyinar akanRu chin^thalum ennini izaippathen RiraN^ki yEN^kiyE unnaruN^ kaTuppinil unyaRRi yOTalum. 85 kIzn^thaRai pOkiya kiLainya rAmenath thAzn^thiTu pachumputhal cheRiyath thAnmaRain^ thAzn^thiTu kUvalon RaNuka annathil vIzn^thanaL azun^thinaL viLivuR RALarO. 86 muTaN^kaLai alaN^kuRu muthiya pUn^uthal maTaN^kalin ERethir varinum mARukoL kaTaN^kaluz mAlkari kallen ArppoTu n^aTan^thathu malaiyamA nATu chAravE. 87 irin^thiTu mAtharAr yANTu mAkiyE virin^thiTu vOrkuzIi viyarkku mEniyar charin^thiTu kUn^thalar thaLarum n^enychinar pirin^thiTum uvakaiyar peyarn^thu n^ATinAr. 88 thaNTama theN^kaNun^ thAnany chin^thiTak koNTalin eythiya kOTTu mAthiraN^ kaNTilar kannikai thanaiyuN^ kANkilar uNTilai yenavuyir uyirppu n^IN^kinAr. 89 maNNiTai yARena vazikkoN TEkavE kaNNiNai punalukak kaluzn^thu chOrvuRAth thuNNena uNarvuRath thuLaN^kich chUzkanal puNNuRu vOrenap pulampal mEyinAr. 90 vERu peNNuk kaNikalamE pErAkuk kOruruvE kaNNuk kaNiyE kamalaththuch chen^thiruvE maNNiR punalpaTin^thAy vAnathiyum ATuvathaR keNNith thuNin^thO emaiviTTup pOyinaiyE. 91 vannap punalATTi vallE puRaN^kAththen minnaith tharuthi renavE viTaikoTuththa annaikken cholvEm aTukaLiRRin munnAka unnaith thaniviT TuyirkoNTu pOn^thanamE. 92 aiyar uchaththiyarum annaiyenum maN^kalaiyum vaiyam paravukinRa mAthularAN^ kuchchakaruN^ kaiyaRavin mUzkak karan^thAy iniyorukAl cheyya mukamun^ thirun^akaiyuN^ kATTAyO. 93 ennap palavum pulampi iraN^kuRRE unnaR karunychIr uchaththiyanRAn n^aRRavaththin mannuRRa theyva vanaththin malaivAzakkaip pannik kivaiyuraiththup pAvain^allAr AvaliththAr. 94 kETTiTalum annai vayiRathukkik kEzkiLarthI UTTarakkE yenna uruki manamaRuki vATTaTaN^kaN n^Irkuthippa vAyverIith thankaNavan thATTuNaiyil vIzn^thu pukun^thapaTi chARRinaLAl. 95 onRupuri kATchi munivan uvaikETTuk kanRupiri thAyin kavanRaraRRik kanniyoTu chenRupiri vuRROrai n^Okkich chinakkaLiRu konRathuvO anychAthu kURumenach chepputhalum. 96 thUyapuna lATith thuRaipukun^thu chUzpothumpil AyamuTan ATi yakanRiN^ku van^thiTaluN^ kAyumazal veN^kaT kaTakaLiRu van^thathukaN TOyumuNar veythi ellOmum OTinamAl. 97 OTi yulaiyA oruvar n^eRiyoruvar kUTal ilathA aNiyin kuzAnychin^thich chATu mathakariyil thappi viruththaithanaith thETiyaN^N^an kANAthu chenRanamyAm enRiTalum. 98 chenRAN^kav vellaithanil thETith thiyaN^kuRRu n^inRAn makaLthan n^iRaN^kiLarum poRkalanOr onRAka vevvE Rorun^eRiyil chin^thiTakkaN TenRAy paTarn^than^eRi Ithukolen REmuRRAn. 99 pUNpO kiyan^eRiyE thoTTup puthalvithanaik kANpO menavE kanaN^kuzaiyA rOTEki mANpOya kUvalonRu van^thaNuka AN^kathanil chENpOya thanmakaLaik kaNTu theruman^thAn. 100 vERu kUvaluRu vathun^Okki n^eTithuyirththu vizivazin^Ir kuthippak kuppuR, RAvaliyA makaLaiyeTuth thakankaraiyin pARpaTuththi azuN^kalOTum, pAvaiyarkaL thazIikkoNTu pulampinarAl athukETTup payan^tha n^aRRAy, kAviluRu kOkilampOl n^eTitharaRRip perun^thuyarak kaTaluT paTTAL.101 thanpAlvan^ thavathariththa n^aN^kaithanaik kaiviTTuth thariyA LAki, anpAlE uyirpathaippa vayiRathukki AkuliyA araRRi yEN^ki, minpAlOr minpaTin^tha thanmaiyena avaLAka michaiyE vIzn^thu, thenpAliR pukun^thanaiyO OmakaLE yenappulampith thEmpa luRRAL. 102 annEyO annEyO AkoTiya thaRanEyO aRiyEn an^thO, munnEyO n^eTuN^kAlaN^ kuzaviyinRip peran^Onpu muyanRu peRRa, minnEyO uyirizan^thu veLiLiTaiyiR kiTan^thiTumAl vithiyAr cheykai, innEyO yAnoruththi peNpiRan^thu peRRapayan ithuvE yanRO. 103 pulikkaNaN^kaL thirikAnil orumAnai vaLarththathanaip pOkki n^inRE, alakkaNuRu vOrenavE kaiviTTuth thamiyEnum azuN^kA n^inREn, malarkkamalath thiruvain^ikar enmakaLaik kolliyamun van^tha than^thak, kolaikka LiRRin vaTivanRE koTiyEn chey perumpavaththin kOla manRO. 104 aRaN^kATTiR chenRathuvO theyvathamum iN^kilaiyO arithA muththith, thiRaN^kATTun^ thavan^eRiyum poyththanavO kaliyuminich chErn^tha thEyO, maRaN^kATTum vanakkaLiRu van^thaTarkka INTenathu mAthu mANTu, puRaN^kATTiR kiTan^thiTumO ennEyen nEyithuvOr puthumai yAmE. 105 vERu enRivai palavum panni iTaruzan^ tharaRRum vElai manRalaN^ kuzalin mAthar vaLain^thanar iraN^ki mAzka onRiya kELir allA riyAvarum uruki n^ain^thAr anRavaN n^ikazn^tha pUchal Akulam aRaithaR pARRO. 106 kOTTamil chin^thai yOnAN^ kuchchakan kuRuki yaN^kaN n^ATTan^Ir panippach chOrum n^aN^kaiyar thampA leythi mITTinith tharuvan mAthai vimmalir ennA vEROr mATTuRa virun^tha than^thaik kinaiyana vakuththuch cholvAn. 107 maRaimutha lAya n^uNNUl maruLaRa uNarA mAkkaL chiRiyarE muthiyar pAlar chEyizai makaLir innOr uRuvathOr avalany cheythAy Uzvinai muRaiyum OrAy aRivan^I innE yAyin Arithu thaNikkaR pAlAr. 108 kELaiyA manaththil thunpaN^ kiLaththalai kETu n^IN^ki n^ILayA vuyirththAr pOlin^ n^Erizaik kanni thannai n^ALaiyAn viLiththu n^inpAl n^alkuvan n^alka n^In^aN^ kALaiyA navaRkup pinnAT kaTimaNam purithi anRE. 109 aiyamen RuLaththi lunni azuN^kalai vithiyu maRRE meyyuNar vathanAR kaNTAm ¤varuththaithan yAkkai thannai moyyuRu thayilath thONi mUzkuvith thiruththi yinRE oyyena n^ORRu mITTuth tharukuvan uyirai yenRAn. 110 chARRiya thuNarn^thu thAthai thayilaththi liTTu mAthaip pORRinan iruppa mElOn pOyoru poykai mUzkik kURRuvaR pukazn^thu n^ORpak koTuN^kuzai maTavAr anychak kARRena munnar van^tha kaLiRumIN TaNain^tha thammA. 111 thaTamiku punaluT pukkuth thALinAl ulakkich chATip paTavara vanaiya cheykaip paruvalith thaTakkai thannAl iTaithoRun^ thuzAvi n^inRa irun^thava munivaR paRRip piTarmichai yERRik koNTu perithuchEN peyarn^tha thanRE. 112 kOthaRu kuNaththin mElAN^ kuchchakan ennun^ tholpEr mAthavan uNarn^thu pinnar mathakkaLi Rathanai n^Okki Ithenaip paRRich chelva thenkolkA raNamen ReNNi Othiyin valiyA lanna thUzamuRai unna luRRAn. 113 vERu mAva thaththinai izaiththiTum pUTkaiyin mathan^Ir kAva thaththinuN^ kamaztharu kaliN^kan^AT TathanpAl Ava thathn^Er mAkkaLvAz aripuram athanil thEva thaththanen RuLanoru vaNikaril thilakan. 114 thavaththin annavan peRumakan tharumathath thanenap puvikkaN mElavar pukazcheya aRampuri pukazOn kavaRchi yinRiyE mUvakaip poruLaiyuN^ kANpOn uvappu n^ITiya irun^ithik kiRaiyinum uyarn^thOn. 115 than^thai annaiyum iRaththalun^ thamiyanE yAkach chin^thai ven^thuyar uzan^thupin oruvakai thERa an^tha vElaiyin avanperun^ thiruvinai akaRRa van^thu thOnRinan manamaruL cheyvathOr vAthi. 116 muNTi thappaTu chenniyan thAthuvin muyaN^ku kuNTa laththinan kOlan^Ul mArvinan n^IRRup puNTa raththayal n^eRRiyaN¢ kanychukan puthiyOn kaNTi kaikkalan punain^thuLOn vEththirak karaththOL. 117 avanaik kaNTanan aTimuRai vaNaN^kin aruvAny chivanaik kaNTana nAmenap perumakiz chiRan^thAn puvanik kuLLavar enninuny chAlavum puthiyar thavamik kOrivar enRukoN TuRaiyuLiR chArn^thAn. 118 ponna ruN^kalan^ thiruththupu kuyyuTaip pazukkal n^anna lampeRa aruththinan mukamanum n^avinRAn pinnar annavan Ranaiyethir n^Okkinan periyOy enni vaNvan^tha thenRanan vaNikaruk kiRaivan. 119 Ichan than^thiTu vinychaiyon RemakkuLa thevarkkum pEchun^ thanmaiya thanRathu kuravarpAR perithum n^Echam pUNTavark kuraippathu n^enychinil chiRithum mAchin RAyan^iR kuNarththuvan aqthena vakuththAn. 120 charatha mEyithu champuvin van^thathOr thakaichAl iratha muNTathu ponnenach cheythanam emakkOr arithu manRathu pOlvana palavuLa avaithAm viratha mAthavar allathi yArkolO virumpAr. 121 kAri rumpaiyum n^AkaththiR kATTuthuN^ kariya chIri rumpinaip ponnena uraipeRach cheyvAm mEru vuN^kayi lAyamum enRiru veRpai yArum n^OkkavE kATTuthum ivain^amak karithO. 122 eythum Iyamum irathamum veLiLiya thenavE cheythu manRiyum vaN^kaththiR chemponun^ therippAm n^oythin annathu valiyuRak kATTuthum n^uvaluN^ kaitha vampayil mAkkaLuk kinaiyana kazaRAm. 123 irumpi niRchempu vAN^kuvam Iyamum aRRE varampi lAthathOr tharaNiyaN TaN^akaLai marapin arumpon vaNNama thAkkuvam vallavA RaRaiya virumpi nAmenin yANTumOr aLappila vENTum. 124 onRu kOTipon nAkkuvaN^ kOTiya thuLavEl kunRu pOlavE kOTiyiR kOTichey kuvamAl n^inRa nakkuLa poruLelAn^ tharuthiyEl n^inathu manRal mALikai n^ithikkiTam illena vakuppAm. 125 enna vEmozi chOranai vaNaN^kinan imaippin munnar uLLathun^ thAnRana thurimaiyAl muyalap pinnar eythiya n^ithiyamum pEzaiyAn avaRRin mannu pUNkaLuN^ koNarn^thanan munpuRa vaiththAn. 126 vaiththa mAn^ithi n^Okkalum vaNikaril thilakar uyththa chelvamum ithukolO Ovena uraiyAk kaiththa laN^koTu kaiththalam puTaiththuTuk kaNaN^kaL n^aththa vElaiyiR oruN^kupaT TAlena n^akaiththAn. 127 in^tha n^inporuL n^ammuTai vinychaiyil iRaikkum van^thi TAthun^Am urukkuRu mukan^thanil vazuvich chin^thu kinRathaR kilaiyithu n^amathupin thiriyin an^tha milporuL koTukkuvam vaiththiyen RaRain^thAn. 128 muniyal aiyan^I vENTiya perun^ithi muzuthum inithu n^ATiyE koNaruvan iruththiyen Ruraiththup punaiyum ATaiyum n^ilaN^kaLum maNikaLum m manaiyum mAkkaLum pakarn^thanan n^ikarilA vaNikan. 129 poruma thaththinai izaiththiTu maruppuyar puzaikkaip peruma thakkari yennavE mayaN^kinan perithum varuma thaththamen RaRaththaiyum parn^thumey vaNikan tharuma thaththanAm peyarinai n^iRuvinan tharaimEl. 130 iththi Raththinil thETiya perun^ithi enaiththuN^ kaiththa laN^koTu thAN^kiyE karavanmun kANa vaiththu n^iRRalum makizn^thanan avaiyelAm vAN^ki moyththa cheN^kaNal thIyiTai urukkuthal muyanRAn. 131 thiraTTi yAvaiyum Oruru vAkkinan chezumpon iraTTi thUkkiya irathamAN^ koruchilai yiTTu maruTTi ATaka muzuvathum uraiththavai valithA uruTTi maTperuN^ kukaiyinil marun^thaiyuL LuRuththAn. 132 paNNu Ruththiya kanakamuL LiTTathan pAlum eNNu Ruththiya michaikkaNuN^ kaLaN^kamon RiTTu maNNu Ruththin^aR RukilkoTu pothin^thanan maruN^kiR kaNNu Ruththiya chen^thazaR puTaimichai karan^thAn. 133 n^URRu n^AnkoTu n^Ankukuk kuTapuTam n^oythin vIRRu vIRRathA viTTathu n^Okkinan mikavum mARRu van^thathu pazukkumOr varAkiyin maruLEl kARRi lAthathOr uRaiyuLkAT TenRanan karavan. 134 chEmany cheythathOr uRaiyuLaik kATTaluny chenRu vAmany cheythathOr in^thanak kuvAnmichai maRavOr Imany cheythachen^ thazaRkoTu varAkimE liTTuth thUmany cheythanan aN^kiyum avanethir thuran^thAn. 135 ON^ki n^ATTan^Ir pozithara Aruyir ulaiya vIN^ku kinRamey vethumpuRa eN^kaNum viyarppa mUN^kai yAmena mozikilAn pOvathu muyalAn pAN^ki run^thiTu vaNikarkOn paTTathAr pakarvAr. 136 ellai annathiR pothin^thiTu poRkuRai yeTuththu melle naththana thATaiyiR karan^thanan veyyOn vallai yakkukai pOlaon Rirun^thathu maruN^kil chella vaiththanan thazaRperum pukaiyaiyun^ thIrththAn. 137 than^tha ikkukai n^inkaiyil thAN^kinai thazalmEl vaiththi enRanan avanathu purithalum marapin aththa kunycheyaR kuriyana yAvaiyum amaiththu viththa kampeRach chEmiyA orucheyal vithiththAn. 138 vERu uNTi ikan^thurai yATalai yAkip peNTirai veqkal peRAypiRar thammaik kaNTiTal inRu karuththinil enmaik koNTiru muppakal kOthil kuNaththOr. 139 n^eykamaz chenychaTai n^Ilithan munnOr moykanal vELvi muTiththiTal uNTAl cheykaTan annathu thIrththapin n^AlAm vaikalin Ekuthum maRRivaN enRAn. 140 ammuRai cheykena AN^kavan aTiyai mummuRai thAzn^thu muthaRperu vaNikach chemmala vanpuTai chenRilan n^inRAn maimmali chin^thaiyan vallai akanRAn. 141 kAvatha mOroru kannalin Akap pOvathu cheythu puRaththuru mARi vAvinan vERor vaLAkama thuRRAn Evalin vaikinan iththalai vaNikan. 142 muppakal pOthalum mUthaRi vuLLOn cheppiya n^ALvarai chenRuLa vanRE ippakal van^thilan ennai avanchol thappuva nOvena vEthaLar kinRAn. 143 n^ITiya tholpukaz n^Ili irukkai n^ATinan mEthaku n^annakar eN^kum thETinan mAluRu chin^thaiya nAnAn vATinan mINTanan mALikai van^thAn. 144 aTuththumun vaiththa aruN^kukai thannai eTuththathu n^Okka irumpathu vAka vaTuththavir chin^thaiyan mAyaiko lennA viTuththanan annathu vIzumun vIzn^thAn. 145 aththam anaiththum akanRiTa lOTum piththin manaththoTu pIzai yanAki eyththanan AyuLin ellaiyum eythath thaththanum viNNiTai chArn^thanan anRE. 146 aRan^thanai viRRa arunycheya lAlE maRan^tharu than^thanu mAlkari yAkip piRan^thanan munnuRu peRRiya thellAm maRan^thanan enRu manaththiTai koNTu. 147 mARRuvan ippavam vallaiyi nennAch chARRinan munpu thavampuri vElai n^ORRiTu mOrpakal n^Onpavai thAniv vARRali paththuzai yAkuka venRAn. 148 ippari chaN^kaN iyamputha lOTum appozu thannavan ANTuRu vEzam meyppaTi van^thanai vITTinan yAruny cheppari thAkiya thEvuru vAnAn. 149 an^thara thun^thupi yArththana vAnOr chin^thinar pUmazai chENiTai n^inRum van^thathu theyvatha mAnama thanpAl in^thira nAmena ERinan anRE. 150 pAchizai maN^kaiyar paRpalar chuRRA vIchinar chAmarai viNNuRai kinROr AchikaL kURinar aN^kavaN n^iRkun^ thEchika nAraTi cheN^kai kuviththAn. 151 n^Okkinan mAthava n^Onmai yuLAnai vAkkinil van^thana van^thanai cheythAn n^Ikkarum valvinai n^Ikkinai yennA mEkkuyar puN^kavar viNNula kuRRAn. 152 viNNiTai yEyavan mEvutha lOTu maNNiTai n^inRiTu mAthavan munpOl eNNaru n^Onpa thiyaRRalum annOn kaNNiya thenRichai kAvalan van^thAn. 153 munnuRu kURRuvan muppakai venROy unnilai n^Okki uvan^thanam n^ampAl ennaikol vENTiya thenRalum annOn thannaTi vIzn^thithu chARRuthal uRRAn. 154 un^thiya chIrththi uchaththiyan mAnen main^than maNanycheya van^thanan annAL mun^thuRu n^ennal muTin^thanaL munpOl than^tharuL enRithu chARRutha lOTum. 155 aththaku pOzthinil an^thakan enpOn iththavan vENTiya En^thizai Avi vaiththana mEyathu vallaiyin mITTiN^ kuyththiTu vAyena oRRoTu choRRAn. 156 koRRavan iN^kithu kURi maRain^thAn choRRa thuNarn^thiTa thUthuvan munpOy uRRiTu mavvuyi raikkoTu pOn^thu maRRavaL yAkkaiyuL van^thiTu viththAn. 157 vERu uTaRkuLuyir van^thiTalum pukun^thathumey yuNarvuchiRi thuyirththa n^Achi, thuTiththanakAl pathaiththathuran^ thuLaN^kimukam viLaN^kiyathAl thuvaNTa thAkam, eTuththanakai yachain^thanathO LimaiththanakaN viziththanavAl inaiya kAlai, maTakkoTiyun^ thuyiluNarn^thAL pOlezun^thAL ellOrum maruN^kiR chUzn^thAr.158 annaiyavaL thanaiththazuvi iraN^kuRRAL than^thaiyeTuth thaNaiththup palkAR, chennithanil uyirththEthan irukuRaN^kin mImichaiyE thikazach chErththi, ennaTikaL enkaTavuL enathuthavap payanAkum en^thai n^ennal, chonnapaTi thavamiyaRRi uyviththAn ivaLai yenRu thuNiviR choRRAn.159 chuRRukinRa kiLainyarkaLum allOrum athichayippath thollai nyAlam, peRRathiru anaiyALathan peNNaNaN^kai mukan^Okkip pEthai n^IyIN, TuRRathuvum iRan^thathuvum mINTathuvum muRaippaTavE uraiththi yennap, poRRoTiyAL athuvinavip pukun^thathoru parichanaiththum pukala luRRAL.160 n^ITiyamaN^ kaiyarpaNNai thannuTanE pOn^thathuvum n^eTun^Irk kAnyA

Related Content

स्कन्द महापुराण - skanda-mahapurana

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar - .payiram