logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Urpaththi kantam - Tharakanvathaip patalam

Chenthilantavan thunai
thiruchchirrampalam
muthalavathu

* * *

 
20.Tharakanvathaip  patalam
 
 
vemmai thIrn^thiTum apperu n^eRiyiTai virain^thu 
chemmai chErtharu kumaravEL paTaiyoTu chella 
amma chErn^thathu thArakaR kuRaiyuLAy aTain^thOr 
thammai vATTiyE amarkira vunychamAny chailam.			1 
 
viNTu lAyn^imir kiravunycha kiriyinai viNNOr 
kaNTu Lampathai pathaiththanar makapathi kalakkaN^ 
koNTu n^inRanan n^Arathan aNukiyE kumaran 
puNTa rIkan^Er pathan^thozu thinnana pukalvAn.			2 
 
thUya n^AnmaRai an^thaNar munivarich churaththiR 
pOya vellaiyin n^eRiyathAy varavarap puNarththu 
mAyvu cheythupin kuRumuni chULiniv vaTivAy 
Eya tholpeyark kiravunycha mAlvarai ithukAN.			3 
 
n^Eril ikkirik korupuTai mAyan^IL n^akaril 
chUre nappaTum avuNanuk kiLavalAn^ thuNaivan 
pOril achchuthana n^Emiyai aNiyathAp punain^thOn 
thAra kappeyar veyyavan vaikinan chayaththAl.			4 
 
inna vanRanai aTuthiyEl eLithukAN inaiyOn 
munna vanRanai venRiTa lenamuni moziya 
minnu thaNchuTar vElavan avaRRinai vinavi 
anna vanRanai muTikkuthum ivaNena aRain^thAn.		5 
 
vERu 
 
chiRan^thiTu murukavEL inaiya cheppalum 
n^iRain^thiTum amararum iRaiyum n^enychinil 
uRain^thiTu kavalorIi uvakai eythinAr 
iRan^thanan thArakan inRo TEyenA.			6 
 
aiyarkaL perumakiz vaTaiya ARiru 
kaiyuTai murukanak kAlai thanpuTai 
meyyaruL eythiya vIra vAkuvAn^ 
thuyyanai n^OkkiyE inaiya cholluvAn.		7 
 
uRRavak kirikira vunycha mAkumAl 
maRRatha norupuTai mAya n^ochchiyuT 
cheRRiya achurarthany chEnai thannuTan 
aRRamil thArakan amarthal mEyinAn.			8 
 
Eyan^in thuNaivarkaL ilakkath theNmarkaL 
Ayira veLiLamAm aTalkoL pUtharkaL 
chAyvaRu thalaivarkaL thammo TEkiyE 
n^Iyavan pathiyinai vaLaiththi n^ErilAy.			9 
 
thaTuththethir malain^thiTum avuNar thAnaiyaip 
paTuththanai thArakap pathakan eythumEl 
aTuththamar iyaRRuthi ariya thEliyAm 
muTiththiTa varukuthum mun^thupO venRAn.			10 
 
n^alamiku kumaravEL n^avila innaNam 
valamiku chiRappuTai vAku n^anRenAth 
thalaimichai kUppiya karaththan thAzn^thumun 
n^ilamichai iRainychinan n^Ern^thu n^iRpavE.			11 
 
En^thalan^ thuNaivarAm ilakkath theNmarai 
Ayn^thiTu pUtharai yAthi n^OkkiyE 
vAyn^thiTu perun^thiRal vAku thannuTan 
pOn^thiTum avuNaraip poraven REvinAn.		12 
 
Evalum anaiyavar yArum empirAn 
pUvaTi vaNaN^kiyE pOthaR kunnalum 
AviyuL AviyAm amalan pAN^kuRun^ 
thEvarkaL kammiyaR kithanaich cheppuvAn.			13 
 
mEthaku perun^thiRal vIra vAkuvai 
Athiyar thamakkelAm aLikkum pAnmaiyAl 
Ethami lAthapal liratham n^alkenA 
Othinan ulakelAm uthavun^ thonmaiyOn.		14 
 
aththiRaN^ kETTathOr amarar kammiyan 
oththathOr mAththirai oTuN^ku munnarE 
chiththira vayappari chIyaN^ kULikaL 
iththiRam pUNTapal liratham n^alkinAn.			15 
 
vERu 
 
anna thErththokai athanai empirAn 
minnu kAlavEl vIra vAkuvum 
pinnar eNmarum piRaruny chAratha 
manna rumpeRa vazaN^ki nAnarO.				16 
 
pAkar thUNTiTap paTarun^ thErkaLmEl 
vAkai chErtharum vAku vEmuthal 
AkinOr aTain^ thampon mAlvaraith 
thOkai main^thanaith thozuthu pORRinAr.			17 
 
thozuthu vaLLalaich chUzn^thu mummuRai 
vizumi thAkiya viTaipeR REkinAr 
pazuthil n^IththamOr paththu n^URenak 
kuzumip pAriTaN^ kulavich chellavE.				18 
 
pAya pUthartham paTaikku vEn^tharAy 
Eyi nArkkuvI Rilakkath theNmarAy 
mEyi nArkkelAm vIra vAkuvOr 
n^Aya kampeRIi n^aTuvaT pOyinAn.				19 
 
amarvi Laikkamun^ thavanai yEviyE 
thamara vElaiyil thAnai chUzthara 
imaiya varkkiRai Enai yOrthozak 
kumara vELkaTaik kUzai yEkinAn.				20 
 
vERu 
 
piRpaTa empirAn peyara EvalAl 
muRpaTu vIranai muyaN^kip pAriTach 
choRpaTai paTarvana thUman^ thannoTu 
chiRparan n^akaiyazal puraththuch chenRapOl.			21 
 
arin^irai pUNTathEr alakai pUNTathEr 
parin^irai pUNTathEr paTaikkuL Ekuva 
virikaTal varaippinil mEka rAchiyuN^ 
kiriyuRaz kalaN^kaLuN^ kezumich chelvapOl.			22 
 
iTaiyakal irathamO Tirathan^ thAkkiya 
paTaiyoTu paTaivakai cheRin^tha palvakaik 
koTiyoTu koTin^irai thuthain^tha kULiyar 
aTuchamar payinRiTum amaithi pOlavE.			23 
 
chaN^koTu paNaithuTi thaTAri kAkaLam 
paN^kamil thaNNumai yAthip palliyam 
eN^kaNum iyampina ezun^thu pUzipOych 
cheN^kama laththavan pathaththaich chemmiRRE.			24 
 
chARRumiv viyalpuRath thAnai vIraruny 
chIRRavem pUtharuny chella vAkaiyAn 
kORRozil akaRRiya kOTTu mAmukan 
pORRiya mAyamA puriyaich chErn^thanan.			25 
 
vERu 
 
chErn^thiTu mellai pUthar chEnaipOy n^akaram pukku 
n^Ern^thiTum avuNa rOTu n^inRamar viLaiththu n^inRAr 
Orn^thanar athanaith thUtha rOTiththaN^ kOyil pukkuch 
chArn^thiTu thiruvil vaikun^ thArakaR Rozuthu cholvAr.		26 
 
en^thaimaR RithukEL n^ummun imaiyavar thokaiyai yiTTa 
ven^thuyarch chiRaiyai n^Ikka virichaTaik kaTavuL main^than 
kan^thanen Roruvan van^thAn avuNaraik kaTakku mennA 
an^thara n^eRichel viNNOr aRain^thiTak kETTu manRE.		27 
 
ennivar mARRa mennA yAn^theri kuRRE mAka 
annavar iyampi yAN^kE Ayirath thiraTTi yennap 
pannuRu pUtha veLiLam paTarn^thiTak kumaran pOn^thAn 
munnuRu thUchi n^an^tham muthun^akar alaiththa thenRAr.			28 
 
enRalum vaTavaith thIyil izuthenum aLakkar vIzath 
thunRiya ezuchchi mAnath thuNNenach cheRRan^ thUNTE 
minRikaz arimAn ERRu viyanRavi chirukkai n^IN^kik 
kunRuRaz makuTam aNTa kOLakai thoTave zun^thAn.		29 
 
ezun^thathuthan maruN^ku n^inRa oRRai n^Okki in^thach 
chezun^thiru n^akarmEl van^tha chEnaiyai muLipuR kAnil 
kozun^thazal pukun^tha thennak kolvann^an^ thAnai muRRum 
uzun^thuruL kinRa munnar ollaithan^ thiTuthi renRAn.		30 
 
vERu 
	 
annapaNi muRaipurivAn oRRuvarkaL pOyiTalum avuNan n^inRa, 
konnuRuvER parichanaraik koTuvaruthir irathamenak kURa lOTum, 
munnamoru n^oTivaraiyil than^thiTalum athaniTaiyE moympiR pukkup, 
pinnarvarum amaichcharkaL than^thokaiparava matharppinoTu peyartha luRRAn.31 
 
vITuvAn pOluminith thArakanen RavanchIrththi viraivil van^thu, 
kUTiyE puraLvathuvum araRRuvathuN^ kAppathumAN^ koLkaith thenna, 
n^ITuchA maraththokuthi palaviraTTa veLiLoliyal n^imirn^thu vIchap, 
pITuchEr thavaLamathik kuTain^izaRRa valampurikaL perithum Arppa.32 
 
ImaththE n^aTampuriyuN^ kaNNuthalOn eTAthachilai yenna mAlOn, 
mAmaththE yenakkiTan^tha muzuvayirath thaNTamonRu vayirak kaNTaith, 
thAmaththEr peRukinRa maTaN^akalpala Irththuvaruny chakaTath thiNkAl, 
chEmaththEr michaippOtha Enaiyapal paTaikkalamuny cheRin^thu n^aNNa.33 
 
oRRarkU viyavElai ERRezun^tha avuNarkaTal oruN^ku chellak, 
koRRamAl kariparithEr inaththinoTu van^thINTak kuzavith thiN^kaT, 
kaRRaivAr chaTaikkaTavuL vAN^kiyapon mAlvaraiyaik kAva lAkach, 
chuRRumAl varaiyennap paTaiththalaivar paqREril thavanRich chUza.34 
 
moyyamarchey kOlamoTu muppuramEl n^aTan^tharuLum mukkaN mUrththi, 
paiyaravin thalaiththunychuN^ kaNaithUNTa mUNTathazal pathakarAnOr, 
meyyuTalam muzuthun^uN^kath thalaikoLLap perun^thUma michaikkoN Tennach, 
cheyyamuTi avuNarperuN^ kaTaliniTai yezumpUzi chETchen RON^ka.35 
 
kArkkunRam annathiRal karimIthum parimIthuN^ kaTithil thUNTun^, 
thErkkunRam athanmIthum vayavarkaLthaN^ karaN^kaLinuny cheRipa thAkai, 
ArkkinRa Ayarn^thON^ki achaikinRa themmaruN^kum ampon n^ATTil, 
thUrkkinRa pUziyinaith thuTaikkinRa parichEpOl thuvanRith thOnRa.36 
 
vAkaiyuLa palliyamum iyampaththan n^akarn^IN^ki mannar mannan, 
EkiyathOr paTin^Okki uvarimichaik kaN^kaikaLvan^ theythu mApOl, 
chAkaiyuLa panmaranum palpaTaiyuN^ kunRukaLun^ thaTakkaiyEn^thich, 
chEkuTaiya perunychIRRap pUtharpaTai yArththethirn^thu chenRa thanRE.37 
 
ellOrun^ thozuthakaiya kumaranaTi iNaivazuththi ikalvempUthar, 
kallOTu maranOTuN^ karaiyOTuN^ kaNichchiyoTuN^ kazumuL vIcha, 
villOTuN^ kaNaiyOTum vElOTum n^EmiyoTum mikka ellAm, 
allOTum puraiyumanath thavuNarpaTai ethirchithaRi amarchey thiTTAr.	38 
 
			vERu 
 
eNNuRu paTaikaL ivvA RethirthazIi aTarum vElai 
viNNuRu pUzi yennum viritharu pukaimIch chella 
maNNuRu kuruthi yAna vanniyai mARRu vArpOl 
kaNNuRum imaiyOr kaNkaL paTippunal kAnRa anRE.		39 
 
irin^thiTa linRi n^Ervan^ thERRamar puritha lAlE 
chorin^thiTu kuruthi poN^kath thOLoTu chenni thuLLach 
charin^thiTuN^ kuTarkaL chin^thath thAnavar pallOr mAyap 
porun^thiRal vayaththAl mElAm pUtharuny chilavar paTTAr.		40 
 
thEruTaith theRin^thu pAymAth thiRaththinaich chithaiththu n^Ikki 
AruTaith thikirich chilli aN^kaiyAl eTuththuch chuRRip 
pOruTaith thiRalOr thampAl pommena n^aTAththum poRpAl 
kAruTaip pUthar chillOr kaNNanE pOnRAr anRE.		41 
 
thErparith thezun^thu maNNil chelluRAp pavaLach cheN^kAl 
kArparith thanna thOkaik kavanavAm puravi yITTam 
pOrparith thozuku chIRRap pUtharkaL puTaiththuch chin^thip 
pArparith thiTavE cheythAr paTimakaL iTumpai thIrppAr.		42 
 
vAluTaik kaLiRRin ITTam vAriyE karaththA leRRik 
kAluTaith thikirith thiNTEr kazalkaLAl uruTTik kAmar 
pAluTaip puravith thAnai pathaN^kaLAl uzakkich chenRAr 
vEluTaith thaTakkai aNNal viTuththaruL vIra vIrar.		43 
 
vAruRu purachai pUNTa vankaLiR Roruththal yAvuny 
chUruRu n^ilaiya vAkith thunychiya thokuthi chUzap 
pEruRu kuruthi n^Iththam piRaN^kazaR kathirkA NAthu 
kAruRa vUrkOL thOnRuN^ kATchiyai yoththa thanRE.		44 
 
kaNNethir n^inRu pOrchey kArkezum avuNarp paRRith 
thuNNenap pUthar vIchath thuLaN^kiya kalanka LOTum 
viNNiTai yiRan^thu n^oythin vIzvathu vichumpil thappi 
maNNiTai minnu vOTum varumukil pOnRa thanRE.		45 
 
Ayira veLiLa mAkuN^ kaNavarum AN^ka NuLLa 
pAyiruN^ kunRa mellAm panmuRai paRiththu vIchi 
mAyirun^ thakuvar thAnai varampila paTuththu n^inRAr 
Eyena vulakaich chin^thum iRuthin^AL ezili pOlvAr.		46 
 
n^iNaN^kavar nyamali yOrchAr nyerElenak kuraippap puLLin 
kaNaN^kaLum alakai thAnuN^ kaRaN^kiTak kAnath thON^kip 
piNaN^kaLin aTukkal INTip pEramar vilakki yArkkum 
aNaN^kuRu n^ilaiya vAki aTuththana n^aTuvaN ammA.		47 
 
tharaiththaTany chilaiya thAkath thaRukaNvem pUtha rAnOr 
varaiththuNai anna thALE valikezu kuzavi yAkath 
thiraiththizi kuruthi n^IrAth thIrn^thiTu thiRalOr yAkkai 
araiththena n^aTappa ERRAr avuNarum aTupOr cheyvAr.		48 
 
thaththuRu puravith thiNTErth thAnavar n^ikaLath than^thi 
paththun^U RonRil vIzap pazumarap paNaikoN TeRRi 
muththalai yeqkam vIchi muchalaththiR puTaiththu moympAl 
kuththin^in Ruzakkip pAyn^thu konRanar pUtha vIrar.			49 
 
vizun^thana paTivam yANTum virin^thana kavan^tha mEnmEl 
ezun^thana kuruthith thArai Irththana n^Iththa mAka 
azun^thiya iRan^thOr yAkkai Arththana paRavai cheyya 
kozun^thachai michain^thu n^inRu kuravai yAT Tayarn^tha kULi.		50 
 
kaNTanan inaiya thanmai thArakan kaTiya chIRRaN^ 
koNTanan vaiyam n^IN^kik kuvalaya michaikkup puRRuth 
thaNTamon ReTuththup pUthap paTaiyinaith tharaiyil vITTi 
aNTamuN^ kuluN^ka ArththiT TaTikaLAl uzakkich chenRAn.	51 
 
allenap paTTamEni avuNarkaT karachan kaiyiR 
kallenap paTTa thaNTAR puTaiththaluN^ karaN^kaL chenni 
pallenap paTTa chin^thip pAypunal ozukkiR chAyn^tha 
pullenap paTTa thammA pUtharthany chEnai yellAm.			52 
 
piTiththiTu vayirath thaNTam peruN^kaTaR pUtha veLiLam 
muTiththiTal pukazO anRAl thAraka moympin mElOn 
aTiththiTuN^ kAlai kINTa thampuvi aTippAn ON^ki 
eTuththiTuN^ kAlai kINTa theNTichai aNTach chUzal.		53 
 
thAriTaN^ koNTa mArpath thArakan vayirath thaNTam 
pOriTaN^ koNTOr chenni puyamuraN^ karaN^kaL chin^thik 
kAruTaN^ kaNTa pAn^thaT kaNamenath thuTippa vITTip 
pAriTan^ thannai yellAm pAriTam AkkiR RammA.			54 
 
anRari viTuththa Azi AramA vaNin^tha thIyOn 
konRanan anika mennuN^ koLkaiyum avanmER chellum 
vanRiRal thampAl illA vaNNamum mathiththu n^Okki 
n^inRilar pUthar vEn^thar n^enychazin^ thuTain^thu pOnAr.		55 
 
thiNkaNa n^iraiyin vEn^thar chin^thuzich chIRRan^ thUNTa 
eNkaNa mAki yuLLa ilakkaruny chilaikA lUnRi 
maNkaNai muzavam vimma vayirezun^ thichaippa vAN^ki 
oNkaNai mAri thUvi avuNanai ollai chUzn^thAr.		56 
 
chUzn^thanar thuran^tha vALi thOnmukath thavuNan yAkkai 
pOzn^thila URathEnum puNarththila punmai yAkith 
thAzn^thiTu n^irappin mElOn orumakan thalaimai thAN^ki 
vAzn^thavar thamakkuch cholluny chollena vaRithu mINTa.		57 
 
tharaipaTap pukazvaith thuLLa thArakan thaTamAr paththaip 
puraipaTach cheythi TAthu poLLenap paTTu mINTu 
n^iraipaTath thiRalOr uyththa n^eTuN^kaNai yAna vellAm 
varaipaTach chithaRuN^ kallin mAripOl Ana vanRE.			58 
 
viTukaNai mAri yAvum mINTiTa vekuNTu viNNOr 
paTaimuRai vazaN^ki n^iRpap pathakanmEl avaikaL eythA 
uTaiyatham valiyunychin^thi ollena maRin^thu chellak 
kaTavuLar athanai n^Okkik karaN^kulaith thiraN^ka luRRAr.		59 
 
maRRathu kAlai thannil valiyinAl vayirath thaNTany 
chuRRinan thaRchUz kinRa chuTarmaNik kaTumAn thErkaL 
eRRinan puzaikkai n^ITTi ilakkarthan^ thokaiyum vArip 
poRRanu vOTum vIzap puNariyin mIthu viTTAn.			60 
 
thuLumpiya aLakkar thannil chUzuRa n^inRa theN^kin 
vaLampaTu pazukkAy varkkam mArutham eRiyach chin^thik 
kuLampuku thanmai yenna vIztharu koRRa vIrar 
iLamapiRai puraiyum villO Tezun^thoru puTaiyiR pOnAr.	61 
 
koRRavil uzavan vIra kOLari yathanai n^Okkich 
cheRRamO TEkich chevvEL chEvaTi manaththuT koNTu 
paRRiya thanuvai vAN^kip pakazin^U Ruyththuth thIyOn 
poRRaTa mavuli thaLLip puNariyum n^ANa ArththAn.			62 
 
ArththiTu mOthai kELA aNTarkaL anaiyan mIthu 
thUrththanar malarin mAri thOnmukan athanaik kANA 
vErththanan mAna munRAn vIrakE charimEl aN^kaith 
thArththaTan^ thaNTam uyththuth thanathumAn thEriR chenRAn.		63 
 
vERu 
 
chenRor mAmuTi punaivuzith thaNTamath thiRalOn 
manRal mArpakam paTuthalum vIzn^thanan mayaN^ki 
venRi moympuTai ANTakai yathukaNTu vekuNTu 
kunRam annathOL thAraka noTuporak kuRiththAn.		64 
 
vERu 
 
kuRiththEviRal puyanthArakak koTiyOnethir kuRuki 
veRiththEnmalarth thoTaithUN^kuthan viRaRkArmukaN^ kuniyAp 
poRiththEyuRu kanalvALikaL pozin^thEyavan puraththil 
cheRiththEyuRa vaLaiththAnoru chilaithAnavar thalaivan.		65 
 
pozin^thAnchara mazain^ammavan puramElathu pozuthin 
izin^thAnchilai yuyarn^thAnkaNai IrezuthoT TiRuppa 
azin^thAyenai ethirn^thAyithaR kaiyamilai yennA 
mozin^thAnoru chUlan^thanai moympiRchela vuyththAn.		66 
 
porumUvilai vElaN^kavan ponmArpuRap porumip 
perumOkamO TEn^inRiTap pinnaN^kathu kANA 
urumERena athirthAraka nuTanEyavan thuNaiyAy 
varumUvarum orun^Alvarum mARuRRamar izaiththAr.			67 
 
amarcheythiTum ezuvIrarum avuNanRanak kuTaiyak 
kumaranpathan^ thalaikkoNTiTuN^ kOmAnathu kANA 
emarmaRRivar ellOrkaLum irin^thArporu thennAch 
chamarmuRRiTa varuthArakath thakuvanmunam aTain^thAn.			68 
 
orukArmukam irukAlvaLai vuRavEkunith thukuthEn 
arukAthozu kiyathanmaiyin avirn^ANoli yeTuppath 
thirukAn^eTu varaiyAnavun^ theruman^thana avuNar 
irukAthaiyum n^anipoththinar EN^kuRRanar irivAr.			69 
 
n^ANkoNTiTum olikETTalum n^aTuN^kAveru vuRRAr 
pUNkoNTiTu chilaivAN^kalum makizvuRRiTu pulavOr 
chENkoNTiTum mukilvENTinar athuvan^thiTach chiRan^thE 
mANkoNTathan urumuchchela mayaN^kiththaLar vathupOl.		70 
 
vERu 
 
mEthA viyarka paravun^thiRal vIravAku 
mAthAru vanna chilaithannai vaLaiththu vAkaith 
thAthAr piNaiyal punaithArakan Rannai n^Okkith 
thIthAm azalpOl vekuNTEyithu cheppu kinRAn.		71 
 
ponRA valikoN TamarATiya pUthar thammai 
vanRAz chilaikoN TiTuvIrarai vanmai thannAl 
venRA menavun ninaipOlum virain^thu n^innaik 
konRAvi uNpan enaluN^koTi yOnu raippAn.	72 
 
mAyan Ranaiven Ravann^Emiyai mAchil kaNTath 
thEyum paTiyE punain^thEnvali eNNu RAthE 
n^IyiN^ kaTuvA menakkURinai n^ITu mARRany 
chIyan^ thanaiyum n^arivelvathu thiNNa mAmO.		73 
 
chAruN^ kuRaLvem paTaiyAvaiyuny chAyn^tha vIrar 
Arun^ tholaivuR Ranarn^Iyum ayarn^thu n^inRAr 
vIram pukalvAy viLikinRa viLakkam n^ErvAy 
pAren valiyAl uthAvi paTuppa nenRAn.			74 
 
ennun^ thuNaiyil charamAyiram En^thal uyppath 
thannaN^ kaiyilOr chilaivAN^kinan thAra kappEr 
mannan kaTithu kaNaiyAyiram mARu thUNaTich 
chinnam purin^thu kaNain^URu cheluththi nAnAl.		75 
 
evvak koTiyOn thoTuvALiyai En^thal kANA 
avvak kaNaikaL viTuththEyavai muRRu mARRak 
kaiviR koruvan ivanAkumik kALai thannaith 
theyvap paTaiyAl muTippEnenach chin^thai cheythAn.	76 
 
vERu 
 
veN^kanaRpaTai thArakanviTa vIravAku vekuNTupin 
cheN^kanaRpaTai yEviyannathu chin^thavEvaru NappaTai 
aN^kaNuythathiTa avuNarkOmakan aTupunaRkiRai paTaiyinaith 
thuN^kamuRRiya vIranuyththathu thuNTamAmvakai kaNTanan.		77 
 
iravithanpaTai avuNanviTTanan ivanumappaTai yEviyE 
viraivilannathu tholaivukaNTanan vIramEthaku thArakan 
uramikun^thani UthaivempaTai yun^thinAn athu kan^thavEL 
aruLmikun^thani yaTiyanmARRinan anaiyatholpaTai thanaiviTA.78 
 
anilavempaTai vIRazin^thiTa avuNarkOmakan ampuyan 
anathutholpaTai EvinAnathu thaNivilcheRRamo TEkalum 
vanaikaruN^kazal vIravAkuvum maRRavanpaTai thUNTiyE 
n^inaiyumunanathu tholaivucheythanan n^ikarilvAnavar pukazavE.	79 
 
AyathanmaikaL kaNTuthArakan aRputhaththina nAkiyE 
mEyavAnavar paTaikaL yAvaiyum vIranmaRRivan venRanan 
mAyan^Irmaiyin iN^kivanRiRal vanamaikoLLuthum iniyenAth 
thIyapun^thiyil inaiyavARu therin^thuchin^thanai cheythumEl.		80 
 
thollaimAyaiyin vinychaithannai n^avinRuLaN^koTu thuNNena 
mallanmEvaru thArakAchuran vaTivameNNila thAN^kiyE 
ellaithIrtharu paTaivazaN^kinan eN^kumAki iruTkuzAm 
ollaivan^thu paran^thapOlavan oruvann^inRamar puriyavE.		81 
 
kaNTumaRRathu vAnuLOrkaL kalaN^kiyEN^kinar munnarE 
viNTun^ILiTai n^inRapUthar veruNTupinnarum OTinAr 
maNTupEramar cheythayarn^thiTu mAnavIrarum achchamEl 
koNTun^inRanar muRuvalcheythanar kuNalaiyiTTanar avuNarE.	82 
 
vERu 
 
thAra kappeyar avuNarkOn mAyaiyin chamarum 
Arum achchuRu kinRathum ATalmoym puTaiyOn 
pEra zaRpoRi kathuvuRa n^OkkiyE piRaN^kum 
vIra paththiran n^eTumpaTai eTuththanan viTuvAn.		83 
 
thuN^ka vukkirach chimpuLmAp paTaiyinaith thUyOn 
cheN^kai paRRalum annathu thArakan cheyalAl 
aN^kaN n^inRiTu mAyaikaN TachchamuR RazuN^kip 
poN^ku pAnumun iruLena muTin^thathap pozuthE.		84 
 
thanpu NarppuRu mAyaithAn uTaithalun^ thamiyAy 
munpu n^inRathOr thArakan moympuLAn Rannaip 
pinpu mAyaiyiR paTuththavOr chUzchchiyaip piTiththu 
minpo lin^thathan thEraiviT TOTinan viraivil.		85 
 
thAra kantholain^ thOTalun^ thanakkiNai yillOn 
pOra zin^thuven niTTavan Ranmichaip puththEL 
vIra vempaTai viTuppathu vIraman RennAch 
chIri thAkiya thUNiyuL annathaich cheRiththAn.		86 
 
aRRa pOrvalith thArakan pinvarain^ thaNukip 
paRRi n^ANkoTu puyan^thanaip piNiththenaip paNiththa 
koRRa vElanmun uykkuvan yAnenak kuRiththu 
maRRa vanRanaith thoTarn^thanan n^eTun^thiRal vAku.		87 
 
vEza mAmukaR kiLavalai unniyE vIran 
Azi mAlkaTa lAmena Arththuvai thaNukach 
chUzu mAyaiyin irukkaiyAn^ tholkira vunychap 
pAzi yonRuchen RoLiththanan thArakap pathakan.		88 
 
munna mAN^kavan pOkiya pUzaiyuL muTukip 
ponnin vAkaiyan^ thOLuTai yANTakai pukalum 
anna thOrvarai yakamelAm AyiraN^ kathirin 
manna nEkuRA iruLn^ilam pOnRuvai kiyathE.		89 
 
n^ILu mAliruL paTarthaluny chilliTai n^eRiyAl 
thALi noRRiyE paTarn^thanan thArakaR kANAn 
ALi moympuTai mElaiyOn aTukkalin puNarppAn 
mILu kinRathOr n^eRiyaiyuN^ kaNTilan vekuNTAn.	90 
 
cheRRa mikkavan mAyaiiv varaiyenach chin^thith 
thuRRa kAlaiyil avuNanA kiyakira vunychap 
poRRai annathu kaNTumO kaththuyil purin^thu 
maRRa vanRana thuNarvinai maiyalchey thathuvE.		91 
 
iyali chaiththamiz munivaran ichaiththachUL ichaivAl 
viyalu TaiththiRal vAkuvai avvarai mikavum 
mayalu Taipperu mAyama thiyaRRalum mayaN^kith 
thuyila luRRanan thollaiyin uNarvelAn^ thuRan^thE.	92 
 
amma laikkaNE munnavan uRaN^kalum anaiya 
chemma lukkiLai yOriru n^Alvaruny chiRan^tha 
thammi naththarOr ilakkaruny chArathar palarum 
vimma luRRanar chiRaiyilAp paRavaiyin melin^thAr.		93 
 
uTain^thu pOyina thArakan Rannain^am muravOn 
thoTarn^thu chenRanan mINTilan avanoTun^ thunni 
aTain^thu veRpinil pOrpuri vAnkolO aN^kaT 
paTarn^thu n^ATuthum yAmumen ReNNinar palarum.		94 
 
eNNi yEyichain^ thiLaiyarO reNmarum ilakkam 
n^aNNum vIrarum pAriTan^ thannuLn^A yakarum 
aNNal vAnpaTai En^thiyE yAyiTai yakanRu 
viNNu lAvuRu kiravunycham eythinar viraivil.		95 
 
Aya veRpinil vIravA kuppeyar aTalOn 
pOya pUzaiyuL maRRavar yAvarum pukalun^ 
thIya tholvarai munnavaR kizaiththiTu thiRampOl 
mAyam eNNila purithalum mayaN^kiyE vathin^thAr.		96 
 
veRRi vIravA kuppeyar aNNalum vIrar 
maRRi yAvaru mayaN^kalun^ thArakan vArA 
uRRu n^Okkin^am mAyaiyAl ivarelA moruN^kE 
iRRu LArena makizn^thumAl varaimichai ezun^thAn.		97 
 
aNTa mImichai n^inRavA navarkaLiv vanaiththuN^ 
kaNTu kaTpunal panivara araRRiyE kalaN^kik 
koNTa thunpoTu pathaipathaith thOTinar kULith 
thaNTam yAvaiyum veruvina thalaivarin maiyinAl.	98 
 
malaiyin mImichai pezutharu thArakan maRROr 
thalaimai yAkiya virathamEl koNTuthA navarkaL 
palarum van^thuvan^ thArththanar chUztharap paimpoR 
chilaiya thonRinai vAN^kiyE cherun^ilany chenRAn.	99 
 
n^ITu thanchilai n^ANoli koNTun^IL charaN^kaL 
kOTi kOTimaR RoruthoTai yAkavE koLuvi 
ATal chErtharu pUtharmER pozithalum alaman^ 
thOTa luRRanar thichaiyinum viNNinum ulain^thE.	100 
 
Ana kAlaiyin n^Arathan inaiyakaN TazuN^ki 
mEni thuNNena viyarppuRa vazikkoTu virain^thu 
pOna viNNavar thammoTu chenRuputh thELir 
chEnai kAvalan n^inRathOr kaTaikkUzai chErn^thAn.	101 
 
arithu mAthavam puritharu n^Arathan aTalin 
viravu mAyiram pUthaveLi LaththoTu mEvuN^ 
karuNai chEraRu mukaththanaik kaNTukaN kaLiththuch 
churarka LOTupOy iRainychiyE inaiyana cholvAn.	102 
 
aiya n^inpaTai vIrarkaL perunychama rATi 
veyya thAnavar thAnaikaL varavara vITTich 
cheyya man^thirith thalaivarai amaichcharaich cheRRup 
poyyin moympuTaith thArakan thannoTum poruthAr.	103 
 
thalaikka NAkiya vIranun^ thamipiyar piRarum 
ilakka vIrarum pAriTath thalaivarkaL yArum 
pulaikko Tun^thozil thArakan RannoTum poraththan 
malaikkaN uyththanan avarthamaich chUzchchiyin valiyAl.104 
 
uyththa kAlaiyil avuNanA kiyakira vunycham 
meththu mAyaikaL anaiyavark kizaiththalum veruvip 
piththa rAmena mayaN^kinar pOlumAl pinnar 
iththi Ran^thanai uyarn^thanan thAraka nenpOn.		105 
 
therin^thu thArakan makizvoTu paRan^thalai chenRu 
thuran^thu n^amperun^ thAnaiyaik kaNaimazai choriya 
murin^thu pErIyina n^ikazchchiyI thuyirththokai muRRum 
irun^tha n^Ayaka aRithiyE yAvaiyum enRAn.		106 
 
enRa kAlaiyil n^Arathan uLLamum imaiyOr 
n^inRu thAmayar kinRathum amararkOn n^enychil 
thunRu chOkamum n^Anmuka nAthiyOr thuyarum 
onRa n^OkkiyE aRumukap paNNavan uraippAn.	107 
 
vERu 
 
Arumithu kENmin ama rATukaLan Ekith 
thArakanai vElkoTu thaTin^thavuNar vaikum 
OraraNa mAnakira vunychakiri cheRRE 
vIrarthamai yOriRaiyin mITTiTuvan enRAn.	108 
 
en^thaiyivai kURuthalum yArumavai thErn^thu 
chin^thaiyuRu kinRathuyar cheRRumuTi villA 
an^thamil makizchchiyuTan ATiyichai pATik 
kan^thanaTi van^thanai purin^thanar kaLippAl.		109 
 
kan^thamuru kEchanathu kAlaimuthu pAkAy 
van^thathoru van^thinai makizchchiyoTu n^Okkich 
chin^thaithanil mun^thumvakai thErathanai vallE 
un^thuthi virain^thena uraiththaruLa lOTum.		110 
 
ennavini thenRuthozu thEzezuva kaiththAn^ 
thanninama thAkiyavar thAN^kaLpuTai pOthak 
konnunaiya thAmuLavu kOlkayiRu paRRith 
thunnupari mAnn^iraikaL thUNTimika ArththAn.	111 
 
vERu 
 
Ana kAlaithanil aNTamum vaiyan^ 
thAnum aN^kuLa thaTaN^kiri yAvum 
Enai mAkaTalum eNTichai yuLLa 
mAna vEzamum n^aTuN^kina mannO.			112 
 
vAvu kinRapala mAn^irai thUNTath 
thEvar thaN^kaLchiRai thIriya chelvOn 
mEvu tholliratham viNNeRi koNTE 
Eva rumpukaza Ekiya thanRE.				113 
 
Athi yaN^kumaran avvazi poRREr 
mIthu chelluthalum viNmukil palvE 
ROthum vaNNamuTan uRRena vAnil 
pUtha chEnaipuTai pOyina anRE.			114 
 
pOra zin^thupuRa kiTTethir pUthar 
Arum n^Ern^thuthozu thARRalo Teytha 
n^Ara NanRanathu n^anmaru kAnOn 
thAra kanthikaz chamarkkaLam uRRAn.			115 
 
kavana mOTupaTar kAlinu mun^thich 
chivanma kanRanathu chEnaiya thAnOr 
uvari yAmena uRun^thiRam n^Okki 
avuNar thAnaiyai aNin^thethir chenRAr.	116 
 
chakan^thu thikkavaru chArathar thAmum 
akan^thai yuRRaavu Naththokai yOrum 
ikan^tha vanmaiyo Tethirn^thikal eythi 
vekuNTu pEramar viLaiththiTa luRRAr.		117 
 
karaN^koL n^EmikaL kaNichchikaL thIvAych 
charaN^ka LAthiyana thAnavar viTaTAr 
uraN^koL mAlvaraikaL ON^kume zukkaL 
maraN^kaL viTTanar maRaN^kezu pUthar.			118 
 
murin^tha thErn^irai muTin^thana mAkkaL 
n^erin^tha thAnavar n^eTun^thalai chOri 
chorin^tha pUtharmey thuNin^thana vAnil 
thirin^tha pARukaL cheRin^thana vanRE.			119 
 
n^iRaN^koL cheN^kuruthi n^Iththama thAkik 
kaRaN^ki yOTina kavan^thamor kOTi 
maRaN^ko TATuva vayinthoRu mAkip 
piRaN^ku kinRana piNaN^kezu kunRam.		120 
 
anaiya vARivar arunychama rARRap 
punaiyal vAkaiyuLa pUtharkaL thammAl 
vinaiyam vallavuNar vevvali chin^thi 
inaitha lOTumiri kuRRanar anRE.			121 
 
thanpa paTaiththolaivu thArakan n^Okkik 
konpa Taiththakuni viRkuni viththE 
minpa Taiththapala veN^kaNai thUvi 
vanpa paTaikkaNam varun^tha n^aTan^thAn.		122 
 
n^aTan^the thirn^thakaNa n^Atharai yellAn^ 
thoTarn^thu palkaNai chorin^thu thuran^thE 
iTan^thi kazn^thaimai yaththiRai n^alkum 
maTan^thai than^thathiru main^thanmun uRRAn.		123 
 
uRRa kAlaithanil oRRarai n^Okkich 
chaRRu n^IthiyaRu thAraka veyyOn 
cheRRam ennumazal chin^thaiyin mULa 
maRRi vankolaran mAmakan enRAn.		124 
 
enna luN^kumaran iN^kiva nEyAm 
manna enRiTalum maRRavan ERun^ 
thunnu thErkaTithu thUNTi evarkkum 
munna vanmathalai munnuRa van^thAn.		125 
 
vERu 
 
muzumathi yannaARu mukaN^kaLum mun^n^An kAkum 
vizikaLin aruLum vElum vERuLa paTaiyin chIrum 
azakiya karamI rARum aNimaNith thaNTai yArkkuny 
chezumala raTiyuN^ kaNTAn avanthavany cheppaR pARRO.	126 
 
thaRpama thuTaiya chin^thaith thArakan inaiya vARRAl 
chiRpara mUrththi koNTa thiruvuru vanaiththum n^Okki 
aRputha meythi n^ammEl amarcheya van^thA nenRAl 
kaRpanai kaTan^tha Athik kaTavuLE ivanko lenRAn.	127 
 
in^thavA Runnip pinnar yArkkumE lAkum Ichan 
than^thathOr varamum vIrath thanmaiyum vanmaip pATum 
mun^thuthAm peRRa chIrum muzuvathum n^inain^thu chIRik 
kan^thavEL thannain^Okki inaiyana kazaRa luRRAn.	128 
 
n^AraNan Ranakku maRRai n^Anmukan Ranakkum veLiLai 
vAraNan Ranakku mallAl mathimuTi amala nukkun^ 
thAraNi thanale makkuny chamarinai izaippa iN^kOr 
kAraNa millai main^thA van^thathen kazaRu kenRAn.	129 
 
aRavinai purin^thE yArkkum aruLoTu thaNTany cheyyum 
iRaiyava nAkum Ichan imaiyavar thammai n^IN^kaL 
chiRaiyiTai vaiththa thanmai thiruvuLaN^ koNTu n^un^tham 
viRaloTu vanmai chin^tha viTuththanan emmai yenRAn.	130 
 
vERu 
 
kUriya vERpaTaik kumara n^Ayakan 
pEraruL n^ilaimaiyAl inaiya pEchalum 
pOrinai izaiththiTum pUTkai mAmukath 
thAraka nenpavan chARRal mEyinAn.		131 
 
chen^thiruth thikazumAr puTaiya cheN^kaNAn 
chun^tharak kaluzanmEl thOnRip pOrcheythE 
an^tharak kathirpurai Azi uyththathen 
kan^tharath thaNin^thathu kANki lAykolO.		132 
 
inRukaka RemmuTan ikalip pOrcheyach 
chenRuLAr yAvaruny chiRithu pOzthinuT 
ponRuvAr irin^thanar pOva rallathu 
venRuLAr ilaiyathu vinava lAykolO.		133 
 
muTTiveny chamarinai muyala munnamn^I 
viTTiTu thalaivarai venRu veRpinil 
paTTiTa iyaRRinan palaka NaN^Lai 
aTTanan avaRRinai aRin^thi lAykolO.	134 
 
AkaiyAl emmuTan amari yaRRiyE 
chOkama thaTaiyalai chUla pANipAl 
Ekuthi pAlan^I enRu kURalum 
vAkaiyaN^ kumaravEL marapiR kURuvAn.		135 
 
thAraNi maRaiyavan thathIchi thanmichai 
n^AraNan viTuththathOr n^alaN^koL Azithan 
kUrinai izan^thupOyk kulAlan chakkara 
n^Irmaiya thAnathu vinava lAykoln^I.			136 
 
chURpuyal mEniyAn thuN^kach cheN^kaiyin 
pARpaTu thikiripOR paziyil thunychumO 
vERpuRu paTaikkelAm iRaiva nAkun^am 
vERpaTai n^innuyir viraivin uNNumAl.	137 
 
uN^kaLpE rARRaliv vulakai venRana 
iN^kun^Am varuthalum imaippin mAyn^thana 
aN^kaNmA nyAlamuN Tamarum AriruL 
poN^kupE roLivara viLin^thu pOnapOl.		138 
 
ITTiya mAyaikaL evaiyun^ thanvazik 
kATTiya kiriyaiyuN^ kaLva n^innaiyun^ 
thITTiya vElkoTu cheRRuch chEnaiyai 
mITTiTu kinRanan viraivi nAlenRAn.		139 
 
enRaluny chIRiyE ikalith thArakan 
kunRuRaz thanchilai kuniyak kOTTiyE 
minRikaz n^ANoli eTuppa viNmichaich 
chenRiTum amararun^ thiyakka meythinAr.		140 
 
eythiya kAlaiyil en^thai kan^thavEL 
kaithanil irun^thathOr kArmu kan^thanai 
moythanil vAN^kin^AN muzakkaN^ kOTalum 
aithena ulakelAm azuN^kiR RenpavE.		141 
 
n^Ariyin pEroli n^Athan kOTalum 
AraNan muthalinOr thAmum anychinAr 
pErula keN^kaNum pEthuR REN^kina 
thAraka muthalvanun^ thalaithu LakkinAn.		142 
 
thuLakkiya thAraka chUran kaiththalaN^ 
koLaRkuri villumiz koLkaith thAlena 
vaLakkathir n^unaikezu vayira vAnkaNai 
aLakkarum eNNila Arththuth thUNTinAn.	143 
 
AyathOr kAlaiyil ARu mAmukan 
mIyuyar chilaithanil viraivil Ayirany 
chAyakan^ thUNTiyE thAra kAchuran 
Eyina pakazika LiyAvuny chin^thinAn.			144 
 
chin^thiya kAlaiyil cheyirththuth thArakan 
un^thinan pinnarum OrAyi raN^kaNai 
kan^thanum anaiyathu kaNTu vallaiyin 
ain^thiru pakazithoT TavaRRai n^IkkinAn.		145 
 
mITTumath thArakan vichikam venychilai 
pUTTiya vAN^kalum purAri kAthalan 
ITTamo TorukaNai yEvi AN^kavan 
thOTTuNai villinaith thuNTa mAkkinAn.	146 
 
vERu 
 
aN^kOr chilaiyaik kuniththAnathu kAlai thannil 
eN^kO muthalvan orupANiyin En^thu villil 
cheN^kOl vakaiyA yirampUTTinan chella uyththAn 
veN^kOl n^aTAththi varuthAraka veyyan mIthil.		147 
 
chErAr paravun^ thiRalvElavan cheykai n^Okkith 
thArAr muTiththA rakavIran thanathu villil 
OrA yiramvA LikaL pUTTinan ollai uyththu 
n^ErAy viravuN^ kaNaiyAvaiyum n^IRu cheythAn.		148 
 
veyyAn an^an^thaN^ kaNai thUNTa vimalan n^alkun^ 
thuyyAn avaikaL aRuththuk kaNaikOTi thUNTi 
maiyAr avuNar pukazthAraka mAna vEzam 
eyyAkum vaNNany cheRiththAnavan yAkkai yeN^kum.	149 
 
orukOTi vALi uRalOTum uruththu n^Ichan 
irukOTi vALi viTaannathai Evin n^Ikki 
irukO TiyathAr achurEchan mukaN^koL kaiyum 
porukOTum vIza viTuththAniru puN^ka vALi.		150 
 
van^thaN^ kiraNTu charamumpaTa mAyai main^than 
than^thaN^kaL kaiyO TiRalOTun^ thaLarchchi yeythi 
mun^thuN^ kaNaiA yiran^thannai munin^thu thUNTik 
kan^than thaTan^thErth thuvachan^thukaL kaNTu n^inRAn.		151 
 
mallaR koTiyiR RathukaNTu maRaN^koL veyyOn 
villaik kaNain^An kiraNTAl n^ilamIthu vITTith 
thollaik kanalin kaNaiyAyiran^ thUNTi yannOn 
chelluRRa thiNTEr paripAkoTu chin^thi n^inRAn.		152 
 
vERaN^ koruthEr michaiyERiyor villai vAN^ki 
n^URain^ thiruthI vichikan^thanai n^oythin Evi 
mARinRi vaikum paramanvaTi vAna chevvEL 
ERun^ thaTan^thEr valavanpuyath theytha uyththAn.		153 
 
venROr pukazuN^ kumaranviyan thErka TAvich 
chenROn varuththan^ therin^thAyiran^ thIya vALi 
vanROn mukaththA rakann^eRRiyuL manna vuyppap 
ponROy thanathu thaTan^thEril pulampi vIzn^thAn.		154 
 
vIzuR RiTalum vizuchempunal veLiLa mikkE 
thAzuRRa pAriR pukun^thEpuTai chArtha luRRa 
pAzik kaTaliR parimAmukam paTTa chen^thIch 
chUzik kaLiRRin vathanaththinun^ thOnRu menna.		155 
 
mannA kiyathA rakanaN^kaN mayaN^ki vIza 
annAn Ranathu paTaivIrar athanai n^Okkik 
konnAr chinaN^koN TaTupOraik kuRiththu n^ampan 
thonnAn uthavun^ thiRalmain^thanaich chUzn^thu koNTAr.156 
 
chUlan^ thikirip paTaithOmaran^ thuyya piNTi 
pAlany chuTarvEl ezun^Anychil pakazi thaNTam 
AlaN^ kaNaiyaN^ kulichAyutha mAthi yAka 
vElum paTaikaL pozin^thArththanar eN^kum INTi.		157 
 
kaRuththAn avarthany cheyalkaNTuthan kArmu kaththai 
n^iRuththA vaLaiyAk kaNaimAmazai n^ITa vuyththu 
maRuththA nuTaiya koTun^thAnavar vAkai chin^thi 
aRuththAn viTutholpaTai yAvaiyum ATal vElOn.	158 
 
veythAkiya thIN^kaNai mAri vichAkan mITTum 
peythAn avuNar muTithannaip piRaN^ku mArpaith 
thuythA nuRumvA yinaiyaN^kaiyaith thOLaith thALaik 
koythAn kuruthik kaTaleN^kaNuN^ koNTa thanRE.	159 
 
villOr paravun^ thiRalvElavan veyya kOlAl 
allO TiyathI manaththAnavar Ayi nOril 
pallOr iRan^thAr kuruthik kaTalpAyn^thu n^In^thich 
chillOr kaLthaththam uyirkoNTu chithain^thu pOnAr.	160 
 
maikkAr chivan^tha thenun^thArakan maiyal n^IN^ki 
akkAlai thannil ezun^thE ayalpORRi n^inRu 
thokkAr amaiyAraiyuN^ kANkilan thunpa meythi 
n^akkAn avarthany cheyalkaNTu n^aviRal uRRAn.		161 
 
vERu 
 
cheyya vArchaTai Ichan n^alkiya chiRuvan iN^koru vanporak 
kaiyi zan^thumu kaththi nUTu kavinkoL kOTumi zan^thanan 
maiya leythivi zun^tha nanporum valiya thAnaiyum mANTana 
aiya vIN^koru thamiyan n^inRanan azaki thAlena thaNmaiyE.	162 
 
thAvil venychilai vanmai koNTu charaN^kaL eNNila thUNTiyE 
mEva lAnivan uyirku Tippathum vellu kinRathum ariyathAl 
thEvar mAppaTai thoTuva niN^kini yenRu chin^thanai cheythupin 
Evarum pukaz thAra kAchuran inaiya cheykai iyaRRinAn.		163 
 
vERu 
 
aTalari n^Anmuka nAthi vAnavap 
paTaiyinai yAvaiyum pavanychey thArakan 
viTaviTa van^thavai veruvi mElaiyOn 
puTaithanil oTuN^kiyE pORRi n^inRavE.		164 
 
cheN^kaNmA layanmuthaR REvar mAppaTai 
thuN^kamo TEkiyE thuLaN^ki vEluTaip 
puN^kavan pAN^kariR pORRi n^iRRalum 
aN^kathu kaNTanan avuNar mannavan.		165 
 
oruvinan akan^athaiyai uLLa mOriRai 
veruvinan vimmitham mikavu meythinAn 
erikaluz viziyinan ivanai venRiTal 
ariyathu pOlumen Rakaththil unninAn.		166 
 
pAN^karin mAthuTaip paraman tholpaTai 
IN^kini viTuthumen ReNNi yappaTai 
vAN^kinan aruchchanai manaththi nARRinan 
ON^kiruny chinamuTan ollai yEvinAn.		167 
 
chaN^karan tholpaTai thaRukaN Alamum 
puN^kavar paTaikaLum pUtha rAchiyum 
aN^katha n^iraikaLum aLappil chUlamum 
veN^kanal ITTamum vithiththuch chenRathE.		168 
 
kalaikulAm piRaimuTik kaTavuL mAppaTai 
alakilA uyirkaLum aNTam yAvaiyum 
ulaikuRA thalamara vuraththuch chERalum 
ilaikulAm ayiluTai en^thai n^OkkinAn.	169 
 
kan^thavEL anaiyathu kaNTu than^thaiyaich 
chin^thaiyin unniyOr cheN^kai n^ITTiyE 
an^thavem paTaiyinai aruLiR paRRinAn 
than^thavan vAN^kiya thanmai yennavE.		170 
 
n^eRRiyil viziyuTai n^imalan kAthalan 
paRRiya paTaiyinaip pANi chErththinAn 
maRRathu thAraka valiyan kaNNuRIi 
iRRathu n^an^thiru iniyen REN^kinAn.		171 
 
thEvarkaL thEvanAr theyvath tholpaTai 
Evinan athanaiyum ethirn^thu paRRinAn 
mUviru mukamuTai muthalvan vanmaiyai 
n^Avini loruvarAl n^aviRaR pAlathO.		172 
 
Ayinum aranmakan aRaththin pOralAl 
thIyathOr kaithavach cheruva thunnalAn 
mAyaikaL ARRiyE maRain^thu n^inRun^An 
Eyena iyaRRuvan amaren ReNNinAn.	173 
 
kaiyanum ivvakai karuththi lunniyE 
oyyena vEkira vunycha veRpinmun 
vaiyamo TEkin^I valla mAyaikaL 
cheykuthi cheykuthi yenRu cheppinAn.		174 
 
vERu 
 
cheppiya iRuvarai kiravunychan^ thikazvuRu mAyaiyin n^ikazvunni 
muppura vakaipala venan^iRpa muraNuRu thAraka muthalvanRAn 
appura n^irutharka Lenan^inRAn akalvarai palapala mukilAka 
oppaRu chUrana thiLaiyOnum urumena avaiyiTai ulavuRRAn.	175 
 
vElaika Luruvinai varaikoLLa vichayama thuTaiyatho rachurEchan 
kAlama thiRuthiyil ulakuNNuN^ kanaiyoli analika Lenan^inRAn 
chIlamin muthukiri n^eTun^Emith thiruvarai chUztharum iruLAka 
mAlkari mukamuLa avuNanRAn varaiyaRu pAriTa n^iraiyAnAn.	176 
 
in^thiran muthaluLa churarvaikum EzuTa noruthichai vEzampOl 
an^than^e TuN^kiri varalOTum arukinil uRukula kiriyAkith 
than^thiyin mukamuLa avuNanRAn chaTachaTa muthiroli yuTanvan^thAn 
mun^thiya than^thama thurumARi muRaimuRai n^inRathor thiRanEpOl.	177 
 
vAyuvin uruvena malaichella mathakari mukamuLa pathakanRAn 
thEyuvin uruvena varaluRRAn thiriyavum n^eTuvarai viraivOTuN^ 
kAykanal ukunyeki zikaLAkik kakanama thiTaiyuRa miTaikAlai 
Ayira kOTivey yavarEpOl alamara luRRanan aRamillAn.	178 
 
avvakai thArakan varaiyOTum aLavaRu mAyaiyin vaTiveythi 
evviTai yunycheRi tharalOTum emperu mAnavan ivaikANAth 
thevvali koNTuRum ivanAvi chin^thuvan enRuLa michaikoNTE 
kaivaru vERpaTai thanain^Okki inaiyana chilamozi kazaRuRRAn.179 
 
thArakan enpathOr pErOnaich chanychala muRukira vunychaththai 
OriRai chellumun uTalkIRi uLLuyi ruNTupu RaththEkip 
pAriTar thammai ilakkaththon pathinmarka LAka uraikinRa 
vIrarai mITTivaN varukenRE vERpaTai thannai viTuththiTTAn.	180 
 
chEyavan viTTiTu thanivaivEl cherumuyal thArakan varaiyOTum 
AyiTai cheytha puNarppellAm akilamum azitharu pozuthinkaN 
mAyaiyi nAkiya vulakeN^kum malitharu muyirkaLum mathichUTun^ 
thUyavan viziyazal chuTumApOl thuNNena aTTathu churarpORRa.	181 
 
vERu 
 
araNTaru kazaRkAl aiyan aRumukath thezun^tha chIRRan^ 
thiraNToru vaTivin vERAych chenRathE yenavu n^Anku 
muraNTaru thaTan^thOL aNNal muththalai paTaiththa chUlam 
iraNToru paTaiyAy van^tha thennavum EkiR RavvEl.	182 
 
muTiththiTal ariya mAya mUrin^Irk kaTalai vaRRak 
kuTiththiTu kinRa chevvER kURRamvan^ thiTutha lOTun^ 
thaTiththiTum eyiRRup pEzvAyth thArakan ithanaip paRRi 
oTiththiTu kiRpEn ennA ollena uruththu van^thAn.	183 
 
achchamor chiRithumillA avuNarkOn uvaNan mERchel 
n^achchara vennach chIRi n^aNukalum avanmAr pennum 
vachchira varaiyin mIthu vAnurum ERuR Rennach 
chechchaiyan^ theriyal vIran cheluththumvEl paTTa thanRE.	184 
 
thArakan mArpa mennun^ thaTamperu varaiyaik kINTu 
chIriya kiravuny chaththiR chErn^thupaT Turuvich chenRu 
vIramum pukazuN^ koNTu viLaN^kiya thenna aN^kaT 
chOriyun^ thukaLum ATith thuNNena mINTa thanRE.	185 
 
mINTiTu chIRRa vaivEl veRpinuL thunychu kinRa 
ANTakai vIrarthammai AyiTai yezuppi vAnpOy 
mANTaku kaN^kai thOyn^thu vAliya vaTivAy aiyan 
thUNTiya karaththil van^thu thonmaipOl irun^tha thammA.	186 
 
thaNTama thiyaRRuN^ kUrvEl thAraka vavuNan mArpum 
paNTuLa varaiyum paTTup paRin^thapE rOchai kELA 
viNTathu nyAla menpAr veTiththathu mEru venpAr 
aNTama thuTain^tha thenpA rAyinar akilath thuLLOr.	187 
 
vaTiththathai yanna kUrvEl mArpaiyU TaRuththuch chellath 
thaTiththiTu kinRa yAkkaith thArakan an^an^tha kOTi 
iTiththokai yenna ArththiT Timmena ezun^thu thuLLip 
paTiththalan^ thannil vIzn^thu pathaipathaith thAvi viTTAn.	188 
 
thaTavarai yanaiya moympil thArakan vElAR paTTup 
puTaviyil vIzA n^inRAn poLLena vAnil thuLLik 
kaTaluTain^ thenna ArkkuN^ kAlaiyil kalakka meythi 
uTukaNam uthirn^tha thanychi yOTinan iravi yenpOn.	189 
 
thaLarn^thiTal illA vIrath thArakan paTTu vAnil 
kiLarn^thanan vIzu mellaik kIzuRu pilamum pAru 
piLan^thana varaikaL yAvum pithirn^thana athirn^tha thaNTam 
uLan^thaTu mARi yOliT TOTina thichaiyil yAnai.		190 
 
thaNNaLi chiRithu millAth thArakan kiLarn^thu vAnpOy 
maNNiTai maRin^tha thanmai vanchiRai izan^tha n^ALil 
thiNNiya mEru innuny chellalAN^ kollen Runni 
viNNiTai yezun^thu vallE vIzn^thathE pOlum anRE.	191 
 
veRRiya thAkuN^ kUrvEl veRpinai aTTa kAlaich 
cheRRiya pUzi yITTany chithaRiya poRika LeN^kum 
paRRiya pukaiyum van^thu paran^thana karan^tha thaNTam 
vaRRiya kaTalkaL vAniR kaN^kaiyum vaRan^tha thanRE.		192 
 
chiRan^thiTu mAya veRpaith thirukkaivEl poTiththa kAlaip 
piRan^thiTu kinRa thIyaith thIyenap pEcha lAmO 
aRin^thavar theriyil kunRam avuNanA kaiyinAn meyyil 
uRain^thiTu kuruthi thuLLi ukuththavA RAku manRE.		193 
 
yAnuRRa kunRan^ thannai yeRin^thanan enRu chevvEL 
thAnuRRa n^athiyai van^thu thaTin^thathE enna veRpil 
UnuRRa n^eTuvEl pAya uthiththiTum poRiyin ITTam 
vAnuRRa kaN^kai pukku vaRan^thiTu viththa thanRE.		194 
 
thiRaluTai n^eTuvEl aTTa chilampinil chithaRith thOnRum 
poRikaLum thukaLum Arppum poLLenach cheRin^tha thanmai 
maRikaTal muzuthum aN^kaN vaTavaiyum aTain^thon RAki 
iRuthiyil ulakaN^ koLLa ezun^thathu pOlum mAthO.	195 
 
than^thiyin vathanaN^ koNTa thAraka vavuNan mArvil 
chin^thuRu kuruthach chen^n^Ir thiraiporu thalaiththu vIchi 
an^thamil n^Iththa mAki ayiRpaTai aTTa kunRil 
van^thiTu pUzai* pukku maRikaTal maTuththa thanRE.		196 
 
( * pUzai - thuvAram.) 
 
viTTavEl mINTu kan^tha vELkarath thiruppath thIyOn 
paTTathum veRpu mAyn^tha pAnmaiyum avuNar yAruN^ 
keTTathu n^Okki mAluN^ kEzkiLar kamalath thEvum 
muTTilA makaththin vEn^thum munivaruny churarum ArththAr.	197 
 
ATinar kumaraR pORRi aN^kaika Luchchi mIthu 
chUTinar thaNpU mAri thUrththanar avanaich chUzn^thu 
pATinar thozuthu munnam panmuRai paNin^thu n^inRAr 
n^ITiya vuvakai yennum n^eTuN^kaTal Azum n^IrAr.		198 
 
AN^kathu kAlai thannil aLappilA mAyai valla 
ON^kala thiRappa aN^kaN uRaN^kiya vIra rellAn^ 
thIN^kuRu maiyal n^IN^kik kathumenach chenRu chevvEL 
pUN^kazal vaNaN^ki n^inRu pORRiyE puTaiyin n^inRAr.	199 
 
vAruRu kazaRkAl vIra vAkuvE muthalA vuLLa 
vIrarkaL thammai yellAm vEluTaik kaTavuL n^Okkith 
thArakan varai**yuT paTTuth thakumuNar vinRi n^Ivir 
Arun^on^ thIrkaL pOlum mAyaiyU Tazun^thi yenRAn.	200 
 
( ** thArakanvarai - thArakAchuranathu ATchikkuTpaTTa malai.) 
 
cheyyavan inaiya vARu chIraruL puriya vIrar 
aiyan^in naruLuN TAka aTiyamU RaTaiva thuNTO 
maiyalO TuRaN^ku vArpOl maruvumin puRRa thanRi 
veyyathOr kirimA yaththAl melin^thilam iRaiyu menRAr.	201 
 
enRalum vIra moympin En^thalai viLiththuch chevvEL 
venRikoL chUran pinnOn viTTiTath thAnmuR koNTa 
vanRiRaR paTaiyin vEn^thai*** maRRavan karaththin n^alki 
n^anRithu pORRu kenRE n^avinRun^al laruLpu rin^thAn.	202 
 
( *** paTaiyin vEn^thu - pAchupathAshthiram.) 
 
thArakan pOril thunychuny chArathar thammai yellAm 
Arun^Ir ezuthir ennA avarelAm ezuvE cheythu 
pAriTa vanikany chUzap paNNavar paraval cheyyach 
chIriya vayavar INTach cherun^ilam akanRAn chevavEL.	203 
 
Akath thiruviruththam - 1531 
   - - - 
 
 
21. thE va ki ri p pa Ta la m 
 
mAkavan^ thaN^kaL kULi vAyppaRai mizaRRa ATum 
Akavan^ thaN^ku mellai yakanRucheN^ kathirvEl aNNal 
chOkavan^ thaN^koN TuLLa churaruTan anikany chuRRi 
Ekavan^ thaN^kaN n^inRa imakiri yellai thIrn^thAn.			1 
 
ariyayan makaththin thEvan amararkaL ilakkath thonpAn 
poruthiRal vayavarEnaip pUtharkaL yArum pORRath 
thirun^eTu vElOn thenpAR chevvithin n^aTan^thu mElpAl 
iraviyil iravi chella imaiyavar chayilany chErn^thAn.		2 
 
oppaRu chUrpin nOnai oruvanvEl aTTa thanmai 
ippuRa vulakin uLLAr yAvarum uNarvar innE 
appuRa vulakin uLLAr aRin^thiTa yAnE chenRu 
cheppuva nenpAn pOlach cheN^kathir maRain^thu pOnAn.		3 
 
pAnuven RuraikkumElOn pakaRpozu thelAN^kaikkoNTAn 
Enaiya mathiyap puththEL iravinuk karacha nAnAn 
n^AnivaR RiTaiyE chenRu n^aNNuva nenRu chen^thI 
vAnavan pOn^tha thenna van^thathu mAlaich chekkar.			4 
 
vampaviz kumutha mellA malarn^thiTu mAlai thannil 
vempaTai payilath thOnRum vELukkuth thAnmun van^tha 
amputhi murucha mAyiR RAkaiyAl thAnum veRRik 
kompena viLaN^kiR Renna ezun^thathu kuzavith thiN^kaL.		5 
 
ERRethir malain^thu n^inRa ikaluTai yavuNar thammER 
kARRenath thErka TAvik kaTunychamar purin^tha veyyOn 
mARRaruny chempon mArpil vachchirap pathakkam iRRu 
mERRichai vIzn^tha thenna iLampiRai vazaN^kiR RanRE.		6 
 
kAnaththin Enam oththa kanaiyiruT chUzal maRRav 
vEnaththin eyiRRai yoththa thiLampiRai athanaip pUNTa 
kOnoththa thaNTam an^thak kUreyi Rukuththa muththan^ 
thAnoththu viLaN^ku kinRa thArakA kaNaN^ka LellAm.		7 
 
allithu pOn^tha kAlai AramA mAlai yennak 
kal¢lena aruvi thUN^kuN^ kaTavuLveR po chA reythi 
mellithaz vanachath thEvum viNTuvum viNNin thEvum 
pallimai yOruny chevvEL pathamuRai thozuthu cholvAr.	8 
 
vankaNE yuTaiya chUrpin varuththiTa in^n^AL kARum 
punkaNE yuzan^thE mannAn poruppoTu muTiyach cheRRAy 
unkaNE vazipA TARRa unninam inna veRpin 
thankaNE iRuththal vENTun^ tharuthiyiva varama thenRAr.		9 
 
pachain^thiTum ArvaN^ koNTa paNNavar inaiya thanmai 
ichain^thanar vENTu mellai eqkuTai aNNal aN^kaN 
achain^thiTu thanmai yunni aruLcheya vathukaN TannOr 
thachain^thumey poTippath thuLLith thaNappil pEruvakai pUththAr.	10 
 
oNNila vumizum vElOn olikazaR RAnaiyOTuN^ 
kaNNanai muthalA vuLLa kaTavuLar kuzuvi nOTum 
paNNavar kirimER chenRu pAN^karil thozuthu pOn^tha 
viNNavar punaivan Rannai viLiththivai pukala luRRAn.	11 
 
pukaluRuny chUzchchi mikkOy puN^kava rAyu LOrun^ 
thokaluRu kaNarkaL yArun^ thuNaivarum yAmum mEva 
akaluRum inaiya veRpin aruN^kaTi n^akara monRai 
vikalama thinRi innE vithiththiyAl viraivin enRAn.		12 
 
vERu 
 
kuzaN^kal vETTuvak kOthaiyar ATaluN^ 
kazaN^ku n^Okkik kaLippavan maRRithu 
vazaN^ku mellai vakuppanen Rannavan 
thazaN^ku n^Upurath thALpaNin^ thEkinAn.			13 
 
makara thOraNam vAriyin malkiya 
chikara mALikai chemponin chULikai 
n^ikaril paRpala nyeLiLalkaL INTiya 
n^akara monRinai yAyiTai n^alkinAn.			14 
 
avva raikkaN akanperu n^ochchiyuT 
kaival viththakak kammiyar mElavan 
evve varkkum iRaivan irun^thiTath 
theyva thakkula monRuchey thAnarO.			15 
 
mARRa rumpon varaiyuL maNikkiri 
thORRi yennach chuTarkezu mAzaiyin 
ERRa kOTTath thizaiththanan kEchari 
ARRu kinRa arathanap pITikai.				16 
 
inaiya thanmaiyum Enavum n^alkiyE 
manuvin thAthai varuthalum maLLartham 
anika mOTum amararkaL thammoTum 
munaiyin mERpaTai moympanaN^ kEkinAn.		17 
 
aRumu kaththavan an^n^aka rEkiyE 
thuRuma luRRiTun^ tholperun^ thAnaiyai 
iRuthi yaRRa irukkaikoL AvaNam 
n^iRuva luRRu n^ikEthanath theythinAn.				18 
 
iratham viTTaN^ kizin^thupoR pAthukai 
charaNam vaiththuth thaNapparum vIraruny 
churaru muRRuTan chUztharath thuN^kavEl 
oruvan maRRav vuRaiyuLin EkinOn.			19 
 
URil veyyavar yArum orOvazich 
chERa leythich cheRin^thena vilviTu 
mARil chenychuTar mAmaNip pITamEl 
ERi vaikinan yArinum mElaiyOn.			20 
 
pozuthu maRRathiR pUvinan AthiyAm 
vizumai peRRiTum viNNavar yAvaruN^ 
kuzuma luRRuk kumaranai avviTai 
vazipa Taththam manaththiTai unninAr.			21 
 
puN^ka vanvizi poththiya ammaithan 
cheN^kai thanniR chiRappoTu thOnRiya 
kaN^kai thannaik kaTavuLar unnalum 
aN^kaN van^thathai apperu mAn^athi.				22 
 
chOthi mANkalan thUyana poRRukil 
pOthu chAn^tham pukaimaNi pUnychuTar 
AthiyAka aruchchanaik kERRana 
Ethum AyiTai eythuvith thArarO.				23 
 
aNTar thollai amutha miruththiya 
kuNTa muRRa kuTaN^kar koNarn^thiTA 
maNTu theNpunal vAnathi thanniTai 
n^oNTu koNTanar vEtham n^uvanRuLAr.			24 
 
an^tha vellai ayanmuthaR REvarum 
mun^thu kinRa munivaruny chaNmukath 
then^thai pAN^karin INTi yavanpeyar 
man^thiraN^ koTu manychana mATTinAr.				25 
 
veyya vERpaTai viNNavaR kinnaNam 
aiya manychanam ATTimun chUzn^thiTun^ 
thuyya ponnan^ thukilinai n^IkkiyE 
n^oyya paqRukil n^Uthanany chAththinAr.			26 
 
vIRRor chIya viyanRavi chinmichai 
ERRi vELai iruththi avanpeyar 
chARRi mAmalar chAththith tharuviTaith 
thORRu pUvin thoTaiyaluny chUTTinAr.			27 
 
cheyya chan^thanath thEyvaimun koTTinar 
aiya pALitham appinar n^Aviyun^ 
thuyya n^Anamun^ thunnamaT Tiththanar 
meyye lAmaNi mEvarach chAththinAr.			28 
 
chan^thu kArakil thaNNen karuppuraN^ 
kun^thu rukkamoN kukkulu vappukai 
chen^tha zaRchuTar chIrmaNi ArppoTu 
than^thu paRRith thalaiththalai chuRRinAr.				29 
 
iththi Raththavum Enavum eqkavER 
kaiththa laththuk kaTavuTku n^alkiyE 
paththi maiththiRa nARpaNin^ thEththinar 
chiththi chaN^kaRpany cheythiTuny cheykaiyOr.			30 
 
thEvu koNTa chilampinil paNNavar 
Eva ruN^kuzIi yinnaNam pUchanai 
yAva thARRa vathukoN Tamarn^thanan 
mUvi raNTu mukanuTai moympinOn.			31 
 
amarar veRpil ayiRpaTai yEn^thiya 
vimala nuRRathu choRRanam mElinich 
chamari TaippaTu thArakan than^thiTu 
kumaran uRRathu maRRathuN^ kURukEm.				32 
 
Akath thiruviruththam - 1563 
  - - - 
 
 
22. a chu rE n^ thi ra n ma kE n^ thi ra ny che l pa Ta la m 
 
en^thai kumaran eRin^thathani mERpaTaiyAR 
than^thi mukamuTaiya thArakanRAn paTTathanai 
mun^thuchila thUthar moziya avanthEvi 
an^thamilAk kaRpiR chavuri alakkaNuRRAn.			1 
 
vAzn^tha thuNaiviyarkaL maRRuLLOr ellOruny 
chUzn^thu pathaiththiraN^kath thunpath thuTanEki 
Azn^tha kaTalpaTiyum ammen mayilenna 
vIzn^thu kaNavan michaiyE pulampuRuvAL.			2 
 
chaN^kuR RiTucheN^kaith thaNTuLavOn thanpathamAm 
aN^kuR Ranaian Rayanpathanychel vAyanRu 
kaN^kaich chaTaiyAn kayilaiyiRchen RAyallAl 
eN^kuR Ranaiav viRaivanaruL peRRAyE.		3 
 
un^thuthani yAzi unakkaNiyAth than^thOnum 
in^thiranum Enai imaiyavarka LellOrum 
an^thakanAr thAmum anaivarkaLum inRanRO 
chin^thaithani luLLa kavalaiyelAn^ thIrn^thanarE.		4 
 
ponnakarOr yArum pulampuR RiTaavuNar 
mannavarO TenpAl varumpavani kANAthEn 
thunnu paRavaiyinany chUzath thuyilumunai 
inna parichEyO kANpEnAl emperumAn.		5 
 
pullA thirun^thanaiyAn pulluvathu kaNTumathu 
pallOruN^ kANiR paziyen Rozin^thAyEl 
mallArun^ thOLAy mayakkuRRER kOruraiyuny 
chollAy vaRithE thuyinRAy thuniyuNTO.			6 
 
maiyO TuRazum maNimiTaRROn than^thavaram 
meyyA menavE viyan^thirun^thEn in^n^ALum 
poyyAy viLain^thathuvO ponRinaiyAl enRuNaivA 
aiyO ithaRkO arun^thavamun cheythAyE.			7 
 
thannO TiNaiyinRith thAnE thalaiyAna 
munnOn aruLpurin^tha munnOn iLavalvarin 
enno avanO Tethirn^thAy iRan^thanaiyE 
annO vithivaliyai yArE kaTan^thArE.			8 
 
chan^thAr thaTampuyaththuth thAnavarkaL thaRchUza 
an^thAr kamazum ariyaNaimEl vaikiyan^I 
chin^thA kulaththiR cherun^ilaththil thunychinaiyAl 
en^thAy pukalAy ithuvuny chilan^ALO.				9 
 
venRimazu vEn^thum vimalan unakkaLiththa 
thunRum varaththiyalai yunninaiyAR chUzchchiyinai 
onRu muNarA thuyirun^ tholain^thanaiyE 
enRu thamiyEn iniyunnaik kANpathuvE.		10 
 
vanni viziyuTaiyAn main^than amarpuriya 
munnaivali thORRu muTin^thA yenakkETTup 
pinnumirun^ thEnenniR pEran puTaiyOryAr 
enniniyAn cheykEn enavE iraN^kuRRAL.		11 
 
maRRaith thuNaiviyarum van^thINTi mannavanaich 
chuRRip pulampith thuyaruR RiTumvElai 
aRRath thananAki Achuraththin pARpOna 
koRRap puthalvan vinavik kuRukinanAl.			12 
 
thaNTA viRalchErun^ thanRAthai vIn^thathanaik 
kaNTAn uyirththAn kaluzn^thAn karaN^kulaiththAn 
aNTAtha chOkath thazuN^kinAn veyyakanal 
uNTA nenavIzn^ thayarn^thAn uNarn^thananE.		13 
 
enRumuRA inna liTaippaT Tavanezun^thu 
chenRuthana thannai thiruththA LiTaivIzA 
unRalaivan yANTaiyAn OthAyan nEyenRu 
n^inRu pulampi n^inain^thinaiya cheykinRAn.			14 
 
annaimutha lOrai akalvith thoruchAril 
thunnuthiren REvitha tholaiyAtha thAnavaril 
thannuzaiyOr thammAlthazalin^ thanamuthalAm 
mannu karuvi palavum varuviththAn.				15 
 
van^tha pozuthuthanil vankaLaththil thunychukinRa 
than^thaithanai munpOl thakavupeRa voppiththOr 
en^thiraththEr mIthERRi Imath thiTaiyuyththuch 
chan^thanappUm paLLi michaiyE tharuviththAn.			16 
 
Imak kaTankaL iyaRRiththan RAthaithanaith 
thAmak kanalAl thakanam purin^thiTaluN^ 
kAmuR Rananen kaNavanuTan chelvathaRkuth 
thImuR Raruthi yenaannai chenRuraiththAL.		17 
 
n^aRRAy mozin^thathanaik kETTu n^aTun^aTuN^kip 
poRRAL paNin^thennaip pORRi yiruththiyenach 
choRRA nathumaRuththuth thOkai chuLiththuraippa 
aRRAka venRAn achurEn^ thiranenpAn.			18 
 
EnaithOr thAyarkaLum yAmuN^ kaNavanuTan 
vAnakampOy eytha vazaN^ken RiTavichaiyA 
Ana paTiyE azalamaikka annaiyarAm 
mAnanaiyAr ellOrum vAnkanali nuLpukkAr.		19 
 
pukkathoru kAlai pulampiyE an^n^akarai 
akkaNamE n^IN^ki achurEn^ thiranenpOn 
thakka kiLainyarchilar thaRchUza vEyEki 
maikkaTaluL vaikum makEn^thiramU thUruRRAn.		20 
 
vERu 
 
uLan^thaLar veythith thollai au¤mukan izan^thu mEni 
thaLarn^thanan vaRiyan pOnRu thAraka muthalvan than^tha 
iLan^thani main^than vallE yEkalum anaiya n^Irmai 
vaLan^thikaz thollai vIra makEn^thirath thavuNar kaNTAr.		21 
 
uraN^kiLar avuNar kANUu oyyenath thuLaN^ki yEN^kik 
karaN^kaLai vithirththuk kaNNIr kAneRi paTarn^thu chellap 
peruN^kaTa luTain^tha thEpOl pEthuRa veythi yARRa 
iraN^kiyik kumara nuRRa thenkolen Richaikka luRRAr.		22 
 
vanychamuN^ kolaiyuny cheyyAn maRRivan ithaRkuth thAthai 
venychinaN^ koTupO kenRu viTuththanan pOlum enpAr 
thanychama thAki yuLLa thArakan koTumai n^Okki 
anychiyE avanai n^IN^ki aTain^thanan kollO enpAr.		23 
 
chIroTu thuRakkam n^Iththuth thEvarkOn uruva mARRip 
pAriTai yuzan^thAn enpAr maRRavan paranai vENTip 
pErikal mAyam vanmai peRRuvan^ thaTupOr cheyyath 
thArakan iRan^thAn kollO thaLarn^thivan van^thAn enpAr.	24 
 
mANkiLar thAra kappEr mannavan pakainyar ARRum 
ENkiLar chamaril vIn^thAn enpathaR kEthu vuNTAl 
chENkiLar n^ivappA leN^kun^ therikira vunycha veRpil 
kANkilam avuNar thammaip pUziyE kANTum enpAr.		25 
 
paiyara vaNaiyil thunychum pakavana thAzi thannai 
aiyapon naNiya thAka aNin^thiTum avuNa nOTu 
moyyamar purivAr yArE muraNoTu vempOr chillOr 
cheyyinum avarAl annOn muTikilan thiNNam enpAr.	26 
 
aN^kaiyai oruvan vALAl aRuththiTap pulampi n^aN^kOn 
thaN^kaivan^ thamarar thammaich chayan^thanaich chiRaichey viththAL 
iN^kivan thAnun^ thunpuR REkuvAn inRum aRRE 
puN^kavar thamakkE innal purikuvan pOlum enpAr.		27 
 
maNikiLar ezili vaNNan maRRava noTupOr ARRAn 
aNiyula kaLiththa chemmal amarththozil chiRithun^ thERAn 
thaNivaRu cheyirmIk koNTa thAraka noTupOr cheyyin 
iNaikal Ichan anRi yAvarE vallar enpAr.			28 
 
imaiyavar karuTar n^Akar iyakkarkan^ tharuva rEnOr 
n^amariTu paNikaL ARRi n^AToRun^ thirin^thAr aRRAl 
chamarethir izaippAr inRith thaLarn^thanam in^n^AL kARum 
amarini yuLathu pOlum aiyama thillai enpAr.			29 
 
chEyivan alakkaN eythich chelluRu parichA laN^kaN 
AyathOr thIN^ku pOlum aiyamin Rithanai n^ATi 
n^Ayakan viTukku munnam n^amperun^ thAnai yOTu 
mAyamA purikA REki aRin^thanam varuthum enpAr.			30 
 
enaippala inaiya vARRA liyAvarum avuNar INTi 
manappaTu paitha lOTum vayinvayin uraiyA n^iRpa 
n^inaipparun^ thirumik kuLLa n^eTumakEn^ thiraththiR chenRu 
vanaipperuN^ kazaRkAR chUra mannavan kOyil pOn^thAn.	31 
 
pOn^thuthA rakanRan main^than poLLenap paTartha lOTum 
vAyn^thapE ravaiya manRil varampilA avuNar pORRa 
En^thezil arikaL thAN^kum erimaNith thavichin mIkkaN 
vEn^tharkaL vEn^than chUran mEvivIR Rirun^thAn mAthO.		32 
 
vIRRirun^ tharachu pORRum vEn^thanai yeythi yannAn 
kARRuNai munnar vIzn^thu karaN^kaLAl avaRRaip paRRi 
ARRavum araRRal cheyya avuNarkOr athukaN Taiya 
chARRuthi pukun^tha thanmai thaLarn^thanai pulampa lenRAn.		33 
 
enRalum main^than cholvAn in^thiran puNarppAl Ichan 
vanRiRaR kumaran pUtha vayappaTai thanno TEki 
unRana thiLaval thannai oNkira vunycha mennuN^ 
kunRoTum vElAR cheRRuk kuRukinan puviyi lenRAn.		34 
 
veyyachUr athanaik kELA vizumithen Rurumin n^akkuch 
chaiyamAm avuNa nOTu thAraka valiyOn Rannai 
maiyuRaz kaNTath thaNNal main^thanO aTuthal cheyvAn 
poyyithu veruval main^tha uNmaiyE pukaRi enRAn.		35 
 
thAthaikEL karatham Ithu thArakath than^thai thannai 
mEthaku kiravuny chaththai vElkoTu paraman main^than 
kAthinan chenRAn Imak kaTanmuRai en^thaik kARRi 
mAthuyar koNTu n^inpAl van^thanan enRAn main^than.		36 
 
vERu 
 
thOTTuNaiva nAmiLaval thunychinan enunychol 
kETTalum uLaththiTai kiLarn^thathu chinaththI 
n^ATTameri kAlvapukai n^aNNuvana thuNTam 
ITTupoRi chin^thuvana yAkkaiyuL urOmam.			37 
 
n^eRiththapuru vaththuNaikaL n^eRRimichai chenRa 
kaRiththana eyiRRinirai kavviatha raththaich 
cheRiththana thuTiththana theziththaithaz chevvAy 
kuRiththathu manaN^kakana kUTamum muTikka.			38 
 
avvakai chinaththeri yezun^thumichai koLLa 
avveriyin ARRalai yaviththathathu pOzthil 
vevvinaikoL thArakan michaiththoTarum anpAl 
thevvarpukaz chUraniTai chErn^thathuyar Azi.			39 
 
thuppun^ikar kaNpunal chorin^than^athi yEpOl 
meyppuRam viyarththamukam veLiLamavai yINTi 
appuNari yAnathuya rAziyathu venRE 
cheppuporu LuNmaiyathu thERRiyathu pOlum.		40 
 
paruvara lenumpuNari yUTupaTi vuRRE 
ariyaNai michaiththavaRi ampuviyil vIzA 
urumena araRRinan uNarn^thathanai yanychi 
n^aralaiyoTu pArakam n^aTuN^kiyathai yanRE.			41 
 
kURRuLa n^aTuN^kiya kulain^thathu chezun^thIk 
kARRuveru vuRRathu kathirkkaTavuL chOman 
ERRamiku kOLuTu virin^thapuvi muRRum 
ARRiya paNikkiRaiyum anychiya thalain^thE.			42 
 
pAN^karuRu thAnavarkaL pAchaRaiyin mUzki 
EN^kinar vizun^thanar iraN^kinar thaLarn^thAr 
AN^kanaiya pOzthuthanil an^n^akara mellAm 
ON^kuthuyar koNTukaluz Ochaimalin^ thanRE.		43 
 
Anapozu thaththinil azuN^kaluRu chUran 
pOnathoru chIRRavazal pun^thiyiTai mULa 
mAnamoTu n^ANamaTa vallaiyil ezun^thE 
thAnuTaiya Evalar thamakkivai uraippAn.			44 
 
manniLaval Aruyirai mARRivaru kan^than 
thannikal kaTan^thuchaya meythivaral vENTum 
enniratham vempaTai iTuN^kavacham yAvum 
unnukaNam onRinmunam uyththiTuthi renRAn.		45 
 
iRaiyivai pukanRiTalum EvalarkaL yArum 
muRaiyilavai uyththiTuthal munninarkaL pOnAr 
aRaikaza luTaiththakuvar annacheyal n^ATik 
kuRaivilani kaN^kaLoTu kommena aNain^thAr.	46 
 
Ayacheyal kANTalum amaichcharil amOkan 
mAyaitharu chUranaTi van^thanai purin^thE 
Eyathoru mARRama thichaippalathu kENmO 
thIyachina meythiTa lenAinaiya cheppum.			47 
 
vERu 
 
n^anychuRai paTaikaL kaRRu n^avaiyuRA thonna lArai 
vanychinath theRiyum vIrar vaLan^akar athanai mARROr 
inychiyaich chUzn^thu pOruk keythinum eNNi yanRi 
venychinath thinaimEl koNTu virain^thamar iyaRRach chellAr.	48 
 
kulaththinai vinavi uLLak kOLinai vinavi van^tha 
n^ilaththinai vinavith thollOr n^eRiyinai vinavik koNaTa 
chalaththinai vinavip pOrchey thAnaiyai vinavi annOr 
valaththinai vinavi yallAl maRRonRu manaN^koL vArO.	49 
 
varaththinil valiyi nArO mAyaiyil valiyi nArO 
karaththiniR paTaikka laththin kalviyil valiyi nArO 
uraththinil valiyi nArO uNarchchichEr Ukka mAna 
chiraththinil vayiyi nArO enRivai thErva ranRE.			50 
 
oRRairaith thUNTi annOr uRuvali uNarva rEnum 
maRRumO roRRin allAl annathu manaththuT koLLAr 
chuRRuRum anika manRi yorupuTai thuvanRich chUzum 
peRRiyum uLathO ennAvEyorIith thErvar pinnum.		51 
 
vinaiyathu viLaivai yenRum melliya enkai veqkAr 
anikamum anaiyar thanmai athanaiyuny chiRumaith thAka 
n^inaikilar thamakku mARRAr n^Ern^thava rAkin mElOr 
munaiyuRu pulaththi lARRum mummaiyum munnich cheyvAr.		52 
 
mUviyal marapi nAlum muRRuRA thozin^tha kAlaik 
kOviyal marapuk kERpak koTunychinan^ thirukik kOTpuR 
REviyal paTainya rOTum paTaiyoTum ethirn^thu chuRRi 
mEvalar pAnmai yunni veRRikoN TaNaivar anRE.		53 
 
n^Ern^thiTa valiyi lOrum nyATpiTai n^Erthi rennAch 
chErn^thiTum pOzthum vEn^thar cheruvinaik kuRiththuch chenRu 
chArn^thiTal paziya thanRO vellinun^ thAnai thUNTip 
pErn^thiTach cheyvar aqthE peRalarum pukaza thanRE.			54 
 
ItharO ulaki luLLa iRaivartham iyaRkai yAkum 
AthalAr n^innop pAril azivilA akila mALvAy 
kUthamon RaTaiyAy vAnOr yAraiyum Eval koNTAy 
pOthanum n^eTumA lOnum vaikalum pukaza vuRRAy.			55 
 
innathOr miTalpeR RuLLa iRaivan^I aLiya nAkum 
ponnaka ravanchoR kETTup pUthamE paTaiyA Ichan 
n^ennalin uthavum piLLai n^Ern^thiTin avanai vella 
unninai pOthi yennin unakkathu vachaiya thanRO.		56 
 
mARRalar vanmai yOrAy maRRavar paTainyar thaN^kaL 
ARRalai yuNarAy n^inRan arumperun^ thalaimai yunnAy 
pORRiTum amaichcha rOTum purivana chUzAy vALA 
chIRRamaN^ kathumEl koNTu chellalun^ thiRalin pARRO.		57 
 
vIramum valiyum mikkO rAyinum vithivan^ theythil 
pAriTai valiyi lOrum paTuththiTap paTuvar n^inpOl 
pEruTal aziyA ARRal peRAmaiyAl iRuvA yeythath 
thArakan mazalai thERAch chiRuvanun^ thaTiyap paTTAn.			58 
 
kalakala mizaRRun^ thaNTaik kazalaTich chiRuvan kaimmAth 
thalaiyuTai iLaval thannaith thaTin^thathaR puthaththa thanRAl 
valiyarum orukA laththil vanmaiyai izappar ARRa 
meliyarum orukA laththil vIrarAyth thikazvar anRE.		59 
 
yArun^E ranRi vaikum iRaivan^I chiRuvan RanmER 
pOrinai munni yEkal pukazmaiya thanRAl annAn 
chIroTu mathukai yAvun^ thErn^thupin navanil thIrn^tha 
vIraraip paTaiyo TEvi veRRikoN Tamarthi yenRAn.		60 
 
aRitharum amaichchar thammuL amOkanith thanmai thERRa 
uRuthiyI thenRu chUran uLLuRu chinaththai n^Iththu 
viRalkezum arimAn ERRu vizuththaku thavichin ERich 
cheRitharum uzainyar thammuT chilavarai n^Okkich cholvAn.	61 
 
pakanoTu mayUran chEnan parithiyam puLLin pErOn 
chukanivar muthalA vuLLa thUtharaith tharuthi rennap 
pukazpunai chUra panman ponnaTi iRainychi yEththith 
thakuvarkaL thalaivar maRRach chAraNar thammai uyththAr.		62 
 
chAraNar iinayar pOn^thu thALmuRai paNin^thu n^iRpach 
chUranaN^ kavarai n^Okkith thuNNena n^Ivi rEkip 
pAriTai van^tha kan^than pAnmaiyum paTaivem pUthar 
chEruRu thokaiyum yAvun^ thErn^thivaN varuthi renRAn.		63 
 
oRRuvar uNarn^than^ n^Irmai uchchimEl koNTu thaN^kOn 
poRRaTaN^ kazalkaL thAzn^thu puTaviyai n^Okkich chenRAr 
maRRavar pOya pinnar mARilAch chUra panman 
veRRikoL avuNar pORRa vIRRirun^ tharachu cheythAn.		64 
 
Ethamil chUra panman iLavalthan muTivu n^ETi 
mAthuyar koNTu thERi vaikiya thanmai choRRAm 
AthiyaN^ kaTavuL main^than amararthaN^ kiriyai n^IN^kip 
pUthala mIthu van^tha n^eRiyinaip pukala luRRAm.				65 
 
Akath thiruviruththam - 1628 
  - - - 
 
 
23. va zi n^a Tai p pa Ta la m 
 
kurumaNi makuTam ARuN^ kuzaikaLun^ thiruvil vIchath 
thirumaNi varaiyin mEvun^ thirukkaivER perumA nukakuk 
karumaNi yAzip puththEL kaiyuRai yAka AN^kOr 
parumaNi n^ITTiR Rennap pAnuvan^ thuthayany cheythAn.		1 
 
vERu 
 
maN^kul vAnamEl veyyavan kathirena vazaN^kuny 
cheN^kai kUppiyE thozuthiTu vAnenach chella 
aN^kav vElaiyil aRumukan kaTavuLveR pakanRu 
poN^ku thAnaiyum amararuny chUzatharap pOn^thAn.			2 
 
thannai n^IkkiyE chUzvuRun^ thavamuTaip piruN^ki 
unni n^ATiya maRaikaLin muTivinai yuNarA 
ennai yALuTai yALiTany chErvanen Rimaiyak 
kanni pUchanai cheythakE thAramun kaNTAn.			3 
 
paiya rAvinmER kaNTuyil paNNavan Ranakkun^ 
thaiyal pAthiya nEparam poruLenun^ thanmai 
maiyal mAnuTar uNarn^thiTa maRaimuni yeTuththa 
kaiya thEyuraith thiTTathOr kAchiyaik kaNTAn.			4 
 
paruppa thappeyarch chilAthanaR pAlakan paraman 
iruppa vOrvarai yAvanen Rarun^thavam iyaRRip 
poruppa thAkiyE Ichanai muTiyinmER punain^tha 
thiruppa ruppathath thaRputham yAvaiyun^ therin^thAn.			5 
 
aNTam mannuyir InRava LuTanmuni vAkith 
thoNTa kaN^kezu chuvAmithan mAlvarai thuRan^thu 
maNTu pAthalath thEkiyE yOrkukai vaziyE 
paNTu thAnvaru vEN^kaTa kiriyaiyum pArththAn.			6 
 
chilan^thi mAchuNam mummathak karichiva kOchan 
malain^thi Tunychilai vETTuvan kIranE maTavAr 
palan^tha rumvazi pATTinAl pATTinAR paranaik 
kalan^thu muththichEr thenperuN^ kayilaiyuN^ kaNTAn.		7 
 
koTiya venychinak kALiyik kuvalaya muzuthum 
muTivu cheyvanen Rezun^than^AL muLariyan muthalOr 
aTaiya anychalum avaLcheruk kazivuRa vaziyAk 
kaTavuL ATalAl venRathOr vaTavanaN^ kaNTAn.		8 
 
ampu rAchikoL piraLayath thinumazi vinRi 
umpar mAlayaR kuRaiyuLAyk kayilaipO lonRAy 
empi rAnthani mAn^izal thannilvIR RirukkuN^ 
kampai chUztharu kAnychiyan^ thirun^akar kaNTAn.			9 
 
Ela vArkuzal umaiyavaL pUchaikoN Tirun^tha 
mUla kAraNa mAkiya muthalvanA layamum 
mAlum vEthanum amararum vazipaTu maRRai 
Ala yaN^kaLAy uLLavuN^ kaNTanan aiyan.			10 
 
vERu 
 
ennikar evaru millen Riruvarum ikalum ellai 
annavar n^aTuvu thOnRi aTimuTi theriyA thAki 
unninar thaN^kaT kellAm ollaiyin muththi n^alkith 
thannikar inRi n^inRa thazaRperuny chayilaN^ kaNTAn.		11 
 
maNNula kiRaivan cheyyum maNan^thanai vilakki eNTOL 
aNNalOr viruththan pOlvan^ thAvaNa vOlai kATTith 
thuNNena vazakkil venRu chun^tharan RanaiyAT koLLum 
peNNaiyam punalchUz veNNeyp perumpathi thanaiyum kaNTAn. 
									12 
thUchinAl ammai vIchath thoTaiyinmER kiTaththith thunychum 
mAchilA vuyirkaT kellAm anychezuth thiyalpu kURi 
IchanE thanathu kOlam In^thiTu miyalpAl an^thak 
kAchiyin vizumi thAna muthukunRa varaiyuN^ kaNTAn.		13 
 
virikanal vELvi thannil viyanRalai arin^thu vITTip 
poruvaru thavaththai yARRum pathanychali pulikkAl aNNal 
iruvarum uNarvAR kANa ellaiyil aruLA lIchan 
thirun^aTa viyaRkai kATTun^ thillaimU thUraik kaNTAn.		14 
 
thaNTaLirch chOlaith thillaith thapaniya manRi lenRun^ 
thoNTaiyaN^ kanivAy mAthu thozachchurAT puruTan uLLath 
thaNTaru mathikka lARRA aRputhath thanikkUth thATal 
kaNTanan kachivAl uLLaN^ kaLippuRa vaNaN^kip pOnAn.		15 
 
kuTamuni karaththil En^thuN^ kuNTikai irun^thu n^IN^kip 
paTithanil vERu vERAyp paRpala n^Aman^ thAN^kik 
kaTalkiLarn^ thennach chelluN^ kAviri yennu mARRin 
vaTakarai maNNi yinpAl van^thanan karuNai vaLLal.		16 
 
Akath thiruviruththam - 1644 
  - - - 
 
 
24. ku mA ra pu ri p pa Ta la m 
 
aLavil pUthavem paTaiyoTu maNNiyA RathankaT 
kuLakan van^thuzi ezun^thiTu pUzivAn kuRuki 
au¤rum veyyavan kathirthanai maRaiththalA lOTi 
vaLain^e TuN^kaTal mUzkuvAn pukkena maRain^thAn.		1 
 
maRain^tha kAlaiyil thOnRina mAlaiyum n^ichiyuN^ 
kuRain^tha thiN^kaLvan^ thuthaththathu thArakai kuRuki 
n^iRain^the zun^thavOr mannavan iRan^thuzi n^IN^kA 
thuRain^tha onnalar yAvaruN^ kiLarn^thavar Roppa.			2 
 
mikka thAruka vanaththinai yoththathu vichumpil 
thokka pEriruL mAtharoth thanauTuth thORRany 
chekkar Ichanai yoththathoN pOnakany cheRin^tha 
kaikka pAlama thoththathu kathiriLam piRaiyE.				3 
 
n^ilavu lAviya kakanamA n^ITupAR kaTalil 
kulavu kinRathOr poruLelAN^ koNTukoN TEki 
ulakil n^alkuvAn muyalenum orumakan uyppach 
chelavu koNTathOr thONipOn RathuchiRu thiN^kaL.		4 
 
Ana kAlaiyil aRumukap puN^kavan amala 
mEni chEroLi n^ilavoTu kaN^kulai vITTip 
pAnu mEvaru mellenach cheythaliR paramAm 
vAna n^Ayakan kayilaipOn Rirun^thathav vaiyam.			5 
 
vERu 
 
vIchu pEroLi viRaRkukan ivvA 
RAchin maNNiyin akankarai n^aNNa 
Icha nAmavanai eythupu vEthAk 
kEcha vanmuthalvar inna kiLappAr.				6 
 
ANTa in^n^athi yakankarai ellAm 
mANTa vAlukam malin^thini thAkum 
n^INTa chOlaikaL n^iran^thana thOnRi 
INTi INTaiyin iRuththuLa anRE.			7 
 
piRaipu nain^thiTu perun^thakai thAnam 
iRuthi yillana irun^thana vaRRAl 
n^aRiya thAkumin^ n^athikkarai thannil 
iRaiva ivviTai irun^tharuL enRAr.			8 
 
vanaiyum mEniayan mAlmuthal vAnOr 
inaiya chepputhalum yArinum mElOn 
vinaiya meththavuLa vichchuva kanmap 
punaiva nukkithu pukanRiTu kinRAn.				9 
 
meyvi thiththozilil vEthan n^ikarkkuN^ 
kaiva lOyoru kaNampaTu munnar 
ivvi Taththinil emakkoru mUthUr 
chevvi thiRpunaivu cheykuthi yenRAn.			10 
 
enna lOTumav viTan^thanil eN^kOn 
thunnu tholpaTai churAthipa rOTu 
manna aN^kaNoru mAn^akar n^enychath 
thunni n^alkalum uvan^thanar yArum.				11 
 
appu raththaiyaRi vankaTi thARRi 
muppu raththaiyaTu munnavan n^alkum 
meyppu raththavan

Related Content

स्कन्द महापुराण - skanda-mahapurana

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar - .payiram