logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Urpaththi kantam - Thiruvilaiyattup Patalam

Chenthilantavan thunai 
thiruchchirrampalam 
muthalavathu

* * *

 

 14. Thiruvilaiyattup  patalam

anan^tharama thAkaumai yammaiyoTu pemmAn
n^anan^thalaiyil vaikiya n^alaN^koLkuma rEchan
inaN^koTu thoTarn^thaiLai yAroTu mezun^thE
manaN^koLaruL n^Irmaithanin ATalai mathiththAn.   1 

thaTTainyeki zaN^kazal chathaN^kaikaL chilampak
kaTTazaku mEyaarai nyANmaNi kaRaN^ka
vaTTamaNi kuNTala mathANin^uthal vIra
paTTikaimi nakkumaran ATalpayil kinRAn.    2 

manRuthoRu lAvumalar vAvitho RulAvun^
thunRuchiRu thenRalthavaz chOlaitho RulAvum
enRumula vAthulavum yARutho RulAvuN^
kunRuthoRu lAvumuRai yuN^kumara vELE.    3 

kuLaththinula vumn^athi kuRain^thiTu thuruththik
kaLaththinula vumn^iraikoL kan^thuTai n^ilaiththAn^
thaLaththinula vumpanavar chAlaiyula vummen
nuLaththinula vumchivan umaikkinaiya main^than.   4 

in^thumuTi munnavan iTan^thoRu mulAvum
than^thaiyuTan yAyamar thalaN^kaLi nulAvum
kan^thamalar n^IpamuRai kaNToRu mulAvum
chen^thamiz vaTAthukalai chErn^thuzi yulAvum.    5 

maNNiTai yulAvumn^eTu mAthira mulAvum
eNNiTai yuRAthakaTal eN^kaNu mulAvum
viNNiTai yulAvummathi veyyavan uTukkOL
kaNNiTai yulAvumiRai kaNNilvaru maNNal.   6 

kan^tharuvar chiththarkaru Taththokaiya rEnOr
than^thamula kAthiya thalan^thoRu mulAvum
in^thiran irun^thathol liTan^thanil ulAvum
un^thuthavar vaikumula kan^thoRu mulAvum.    7 

aN^kamala n^Anmukan arumpatha mulAvum
maN^kalam n^iRain^thathiru mAlpatha mulAvum
eN^kaL perumATTithan irumpatha mulAvum
thiN^kaLmuTi mERpunai chivanpatha mulAvum.    8 

ippuviyil aNTan^irai yeN^kaNu mulAvum
appuvaza lUthaivau¤ aNTamu mulAvum
oppilpuva naN^kaLpiRa vuLLavu mulAvuny
cheppariya orparachi vanRanathu main^than.    9 

vERu 

irumUvakai vathanaththoTum iLaiyOnenath thiriyum
orumAmuka noTuchenRiTum uyarkALaiyi nulavum
perumAmaRai yavarEyena munivOrenap peyarun^
therivArkaNai maRavIraril thirithan^thiTuny chevvEL.    10 

kAliRchelum pariyiRchelum kariyiRchelum kaTun^thEr
mEliRchelum thaniyALiyin michaiyiRchelum thakarin
pAliRchelum mAnaththiTai pariviRchelum viNNin
mAliRchelum poruchUroTu malaiyachchelum valiyOn.   11 

pATinpaTu paNiyArththiTum paNaimenkuzal ichaikkum
kOTaN^koli puriviththiTum kuralvINaikaL payilum
ITonRiya chiRupalliya meRiyummeva revarum
n^ATumpaTi pATuN^kaLi n^aTananycheyum murukan.     12 

innEpala vuruvaN^koTi yANTuN^kuma rEchan
n^annEyamo TATuRRuzi n^anin^ATinaL viyavA
munnEyula kinaiyInLavaL muTivinRuRai muthalvan
ponnErkaza viNaithAzn^thanaL pORRippukal kinRAL.   13 

kUTuRRan^aN^a kumaranchiRu kuzavipparu vaththE
ATaRRozi lenakkaRputha mAkummavan pOlvAr
n^ETiRpiRa rilaimAyaiyin n^inain^Ertharu manaiyAn
pITuRRiTu n^eRithannaiyem perumAnmozi kenRAL.   14 

allArkuza lavaL innaNam aRiyarkaLin vinava
ollArpura maTukaNNuthal unRanmakan iyalpai
ellAvuyir kaLumuyn^thiTa emain^IkaTa vinaiyAl
n^allAyithu kENmOvena aruLAlivai n^avilvAn.   15 

vERu 

IN^kanam n^amathu kaNNin eythiya kumaran kaN^kai
thAN^kinaL koNTu chenRu charavaNath thiTutha lAlE
kAN^keyan enappEr peRRAn kAmarpUny charava Naththin
pAN^karil varutha lAlE charavaNa pavanen RAnAn.    16 

thAyena Aral pOn^thu thanaN^koLpAl aruththa lAlE
EyathOr kArththi kEyan enRoru tholpEr peRRAn
chEyavan vaTiva mARun^ thiraTTin^I yonRAch cheythAy
Ayatha nAlE kan^tha nAmenu n^Amam peRRAn.    17 

n^anmukam irumUn RuNTAl n^amakkavai thAmE kan^than
thanmuka mAkiyuRRa; thArakap pirama mAki
munmozi kinRa n^an^tham mUviraN Tezuththu monRAy
unmakan n^Amath thOrA Rezuththena uRRa vanRE.    18 

Athalin n^amathu chaththi aRumukan avanum yAmum
pEthaka manRAl n^ampOR pirivilan yANTum n^inRAn
Ethamil kuzavi pOlvAn yAvaiyu muNarn^thAn chIrum
pOthamum azivil vITum pORRinark karuLa vallAn.   19 

mElini yanaiya chevvEL virinychanaich churuthik kellAm
mUlama thAki n^inRa mozipporuL vinavi annAn
mAluRach chenni thAkki vanchiRaip paTuththith thAnE
nyAlaman nuyirai yelalA n^alkiyE n^aNNum pannAL.   20 

thArakan Rannaich chIyath thaTamperu mukaththi nAnaich
chUrapan mAvai Enai yavuNaraith tholaivu cheythE
AraNan makavAn Enai yamararkaL iTukkaN n^Ikkip
pEraruL purivan n^inchEy pinnarn^I kANTi yenRAn.   21 

enRalum iLaiyOn cheykai emperu mATTi kOLa
n^anRena makizchchi koNTu n^aNukalum ulaka mellAny
chenRaru LATal cheyyun^ thiruththaku kumaran pinnar
onRoru viLaiyAT TuLLath thunniyE puritha luRRAn.   22 

kulakiri yanaiththu mOrpAR kUTTiTum avaRRaip pinnarth
thalaithaTu mARRa mAkath tharaiyiTai n^iRuvum ellA
alaikaTal thanaiyum onRA AkkuRum Azi veRpaip
pilanuRa azuththuN^ kaN^kaip perun^athi yaTaikku mannO.   23 

iruLkezu pilaththuL vaikum eNTokaip paNiyum paRRip
poruLkezu mEru vAthi aTukkaliR pUTTi vIkki
aruLkezu kumara vaLLal AvikaT kURin RAka
uruLkezu chiRuthE rAkkoN Tollena uruTTich chellum.  24 

AchaiyaN^ karikaL thammai aN^kaikoN TonRO TonRu
pUchalchey vikkum vAniR pOn^thiTuN^ kaN^kai n^IrAl
kAychina vaTavai mARRuN^ kavinchiRaik kaluza nOTu
vAchuki thannaip paRRi mARikal viLaikku manRE.    25 

pAthala n^ilayaththuLLa puyaN^karaip paTiyiR chErththip
pUthala n^Emi yellAm pukun^thiTap pilaththi nuykkum
Athava muthalvan Rannai avirmathip pathaththi lOchchuny
chIthaLa mathiyai veyyOn cheln^eRip paTuththuch chellum.   26 

eNTichai puran^tha thEvar irun^thathol pathaN^ka LellAm
paNTuLa thiRaththin n^IN^kap paRiththanan piRaza vaikkuN^
koNTali nirun^tha minnin kuzuvuTan urumupa paRRi
vaNTina muRAtha chen^thaN mAlaichey thaNiyu manRE.   27 

veyyavar mathikOL EnOr viNpaTar vimAnan^ thErkaL
moyyuRap piNiththa pAcham muzuvathun^ thuruva nenpOn
kaiyuRu mavaRRil vENTuN^ kayiRRinai iTaikkaN Irn^thu
vaiyakan^ thichaimIch chella vAniyil viTukku main^than.   28 

vaTuththavir vichumpiR chellum vArchilai yiraNTum paRRi 
uTuththiraL palakO Linna uNTaiyAk koNTu vAnOr
muTiththalai yuran^thOL kaNTa mukampaTak kuRiyA veythE
aTaRRanu vinychai kATTum ARiru thaTan^thOL aNNal.   29 

iththiRam ulakan^ thannil imparO Tumpar anychich
chiththamey thaLartha lanRich chithaivuRA vakaimai thErn^thu
viththaka veNNi lATal viyappoTu purin^thAn Avi
muththartham viziyin anRi munnuRA n^imala mUrththi.    30 

ayathu kAlai nyAlath thavuNarkaL athanai n^Okki
Eyithu cheythAr yArE yenRuvim mitharAy eN^kaL
n^Ayakan vaTivan^ thannai n^aniperum pavaththuT TaN^kun^
thIyava rAtha lAlE kaNTilar thiyakka muRRAr.     31 

chilapakal pinnum vaikun^ thiRaththiyal AyuL koNTE
ulakinil avuNar yArum uRaithalin avarkkuth thanmey
n^ilaimaikAT TAthu chevvEL n^ilAvalum n^ETi yannOr
malarayan theriyA aNNal mAyamE inaiya thenRAr.   32 

AyathOr kumaran cheykai avaniyin mAkkaL kANAth
thIyana muRaiyAl veN^kOl cheluththiya avuNa rellAm
mAyvathu thiNNam pOlum maRRathaR kEthu vAka
mEyina vimmi thaN^kol ithuvena veruva luRRAr.   33 

puvaniyin mAkka Linna pukaRalun^ thichaikAp pALar
thavananE mathiya mEnOr chaNmukan cheykai n^ATi
avanuru vathanaik kANAr avuNartham vinaiyu manRAl
evarithu cheythAr kollen RiraN^kinar yAruN^ kUTi.   34 

thEruRu manaiya thEvar thEvarkOn chilava rOTu
mEruvi lirun^thAn pOlum vEthanum aN^kaN vaikum
ArumaN^ kavarpA lEki aRaikuthu menRu thERich
chUrarkOn Ranakkum anychith thuyaroTu peyartha luRRAr.   35 

vaTavarai yumpar thannil vAnava rAnO rEki
aTaitharu kinRa kAlai ARumA mukaN^koN TuLLa
kaTavuLchey yATal n^Okki avanuruk kANA nAki
iTaruRu manaththi nOTum irun^thain^ thiranaik kaNTAr.   36 

arithiru munna reythi aTithozu thaN^kaN vaiki
virikaTa lulakin vAnin mEhavathon nilaimai yAvun^
thiripuRa vevarO cheythAr therin^thilam avarai Ithu
purikalar avuNar pOlum pukun^thaip puNarppen nenRAr.  37 

vAnavar iRaivan annOr mARRamaN^ kathanaik kELA
yAnumip parichu n^ATi  yirun^thanan iRaiyun^ thErEn
Anathai yuNara vENTin anaivaru mEki ampon
mEnikoL kamalath thOnai vinavuthum ezuthi renRAn.   38 

ezuthiren Ruraiththa lOTum in^thiran muthalA vuLLOr
viziyiTaith theriya annOr meyththavam purin^tha n^IrAl
azivaRa vulaki lATum aRumukan vathana monRil
kuzaviya thenna anna kunRiTaith thOnRi nAnAl.   39 

vATTamo Tamarar koNTa mayakkaRath thanAthu cheykai
kATTiya van^thOn mEruk kanavarai yachaiththuk kanychath
thOTTithaz koythu chin^thun^ thuNaiyena uyarn^tha chempoR
kOTTinaip paRiththu vIchik kulavinan kuzavi yEpOl.   40 

thOnRiya kumaran Rannaich churapathi churarA yuLLOr
AnRathOr thichaikAp pALar anaivarun^ therikuR RannO
vAntharai thiripu cheythOn maRRiva nAku mennAk
kAnthiri ariyai n^Erum vilaN^kenak kalaN^kich cholvAr.   41 

vERu 

n^oythAN^ kuzavi yenakkoLkilam n^Onmai n^ATin
veythAm  avuNak kuzuvOrinum veyyan yArum
eythAtha mAyam uLanAlivan Rannai vempOr
cheythATal koLvam ivaNenRu therin^thu chUzn^thAr.   42 

chUzuRRa vellai imaiyOrkkiRai thollai n^ALil
kAzuRRa than^tham aRavEkiveN kATTil Ichan
kEzuRRa thALarch chanaicheythu  kiTaiththu vaikum
vEzaththai unna athuvan^thathu mEru vinpAl.    43 

than^thaN^kaL peRRu varukinRa thanikka LiRRin
kan^than^ thanilpOn^ thaTalvachchiraN^ kAmar au¢vAL
kun^thany chilaikoN Tikalvenychamark kOla meythi
main^than RanaivA navarOTum vaLain^thu koNTAn.   44 

vannich chuTarkAla vichaiyOTu marIiya pAN^kiR
pannaR paTukun RavaichUztharu pAnmai yEpOl
unnaR kariya kumarEchanai umpar kOnum
innaR paTuvA navarummikal cheyya vuRRAr.    45 

thaNNAr kamalath thuNaimAtharaith thanni raNTu
kaNNA vuTaiya umaiyALtharu kan^than vAnOr
n^aNNA renachchUz vathun^Okki n^akaiththi yAthum
eNNAthu munpOl thanathATal izaiththa vElai.    46 

eTTE yorupAn paTaithammuL eRiva vellAn^
thoTTE kaTavuT paTaithannoTun^ thUrththa lOTum
maTTERu pOthiR kaTukinRuzi vachchi raththai
viTTE theziththAn kumaranmichai vELvi vEn^than.    47 

vayirath thanivem paTaiyen^thaithan mArpu n^aNNi
ayiriR RukaLAy viLivAka athanai n^Okkith
thuyarath thazuN^ka imaiyOriRai thollai vEzany
cheyiruR Riyampi murukEchanmun chenRa thanRE.    48 

chelluN^ karikaN TumaiyALmakan chin^thai yAlOr
villuN^ kaNaikaL palavum viraivOTu n^alki
ollen RiTan^A Nolicheythuyar chApam vAN^ki
ellonRu kOlon Rathann^eRRiyuL Eka vuyththAn.   49 

akkA laiyilvEL cheluththuN^kaNai aNTar thammin
mikkAn ayirA vathan^eRRiyuL mEvi vallE
pukkAvi koNTu puRampOthap pulampi vIzA
maikkAr mukilach chuRavEyathu mANTa thanRE.    50 

thannOr kaLiRu maTiveythalun^ thAna vEn^than
annO venavE iraN^kA ayalpOki n^inRu
minnO TuRazthan chilaithannaima vekuNTu vAN^ka
munnOn mathalai porukOlavan moympi leythAn.   51 

kOlonRu viNNOrk kiRaimElkuma rEchan uyppa
mAlonRu n^enychan varun^thipperu vanmai chin^thik
kAlonRu chApath thoziln^Iththanan kaiyi luRRa
vElon Rathanaik kaTithEkukan mIthu viTTAn.    52 

kun^thap paTaiyOr chiRupuRpaTu koLkai yEpOl
van^thuR RiTaaR puthameythinar maRRai vAnOr
kan^thak kaTavuL chilaiyiRkaNai yonRu pUTTith
than^thik kiRaivan thaTamponmuTi thaLLi ArththAn.    53 

thuvachan^ thanaiyOr kaNaikoNTu thuNiththu mArpiR
kavachan^ thanaiyOr kaNaiyAlthukaL kaNTu viNNOn
avacham paTaEz kaNaithUNTinan Azi vENTich
chivachaN^ karaen RaripORRiya chemmal main^than.    54 

thIN^kA kiyavO rezuvALiyuny chella mArpin
AN^kAra mikka makavAn ayarvAki vIzn^thAn
ON^kAra mElaip poruLmain^thanai umpa rEnOr
pAN^kAy vaLain^thu poruthArpaTu kinRa thOrAr.    55 

ivvA Ramarar porumellaiyil Ichan main^than
kaivAr chilaiyaik kuniththEkaNai n^Anku thUNTi
meyvA rithikaT kiRaivanRanai vITTi maRRum 
aivA LiyinAl chamanARRal aTakki nAnAl.    56 

oram pathanAl mathithannaiyum onRi raNTu 
kUram pathanAR kathirthannaiyum kOthil main^than
Iram pathanAl anilaththaiyum mEvu mUnRAl
vIram pakarn^tha kanalOnaiyum vITTi n^inRAn.    57 

n^inRAr evaruN^ kumarEchan n^ilaimai n^Okki
inRA raiyumaR RivanEyaTu menRu thERi
onRAna chimpuL viRalkaNTari yuTki yOTich
chenRA lenavE irin^thOTinar chin^thai vimmi.    58 

OTuny churarkaL thiRan^Okki uthikkum veyyOn
n^ITuN^ kathirkaL n^ilavaiththurak kinRa thEpOl
ATuN^ kumaran avaraiththuran^ thaNTar munnar
vITuN^ kaLaththi niTaiyEthani mEvi n^inRAn.     59 

ollA thavariR poruthEchila umpar vIza
n^illA thuTain^thu chilathEvarkaL n^IN^ka n^Eril
villA LiyAkith thanin^inRa  vichAkan mEnAL
ellA raiyumaT Tulavumthani Ichan oththAn.    60 

vERu 

 churarkaL yArun^ tholain^thiTa venRuthAn
oruva nAki umaimakan mEvuzi
aruLin n^Arathan achcheyal kaNTuvAn
kuruvai yeythip pukun^thana kURinAn.    61 

n^aRRa vampuri n^Arathan kURRinai
aRRa milluNar an^thaNan kETTezIi
iRRa thEkol imaiyavar vAzvenAch
choRRu vallai thuyaruzan^ thEkinAn.    62 

Atha panmathi aNTar thamakkiRai
mAthi raththavar mAlkari thannuTan
chAthal koNTa chamarkkaLan^ thanniTaip
pOthal mEyinan ponnenum pErinAn.    63 

Avi yinRi avar maRi kuRRathu
thEva rAchAn therin^thu paTaruRAth
thAvi lErkezu chaNmukan avviTai
mEvi yATum viyappinai n^OkkinAn.    64 

muzuthu Narn^thiTu moychuTarp ponnavan
ezutho NAtha eziln^alan^ thAN^kiyOr
kuzavi thannuruk koNTa kumaranaith
thozuthu n^inRu thuthiththithu cholluvAn.    65 

vERu 

kariyari mukaththinan kaTiya chUranen
RuraipeRu thAnavar oRuppa alkalum
paruvaral uzan^thuthan pathiviT Tipperu
varaiyiTai makapathi maRain^thu vaikinAn.    66 

annavan n^innaTi aTain^thu n^iRkoTE
thunnalar thamathuyir tholaiththuth thonmaipOl
thannara cheythavun^ thalaiva nAkavum
unninan piRithuvE RonRum unnalAn.   67 

paRpakal arun^thavam payinRu vATinan
thaRpara charavaNath thaTaththiR pOn^thavun
uRpavam n^OkkiyE uvakai pUththanan
choRpaTu thuyarelAn^ tholaiththu LAnena.    68 

kOTalum marAththoTu kuravuny chechchaiyuny
chUTiya kumaran^in Rozumpu cheythiTa
n^ETuRum in^thiran n^Iyith thanmaiyin
ATalchey thiTuvarai aRiki lAnarO.    69 

n^AraNan muthalinOr n^ATik kANoNA
AraNa muthalvanum umaiyum annavar
chIraru LaTain^thanar chilarum allathai
yAruna thATalai aRiyum n^IrinAr.     70 

paRRiya thoTarpaiyum uyirai yumpakuth
thiRRena vuNarkilam Ethan^ thIrkilany
chiRRuNar vuTaiyathOr chiRiyam yAmelAm
uRRuna thATalai uNara vallamO.     71 

AthalAl vAnavark karachan ARRavum
OthithAn inmaiyAl unRan ATalaith
thIthenA vunniveny cheruvi zaiththanan
n^IthichEr thaNTamE n^Ipu rin^thanai.     72 

maRRuLa  thEvarum malain^thu thammuyir
aRRanar avarkaLum aRivi lAmaiyAl
peRRiTuN^ kuravarE pizaiththa main^tharaich
cheRRiTin evararuL cheyyaR pAlinOr.    73 

chinmaya mAkiya chemmal chimpuLAm
ponmali chiRaiyuTaip puLLin n^Ayakan
vanmaikoL vilaN^kinai mARRa vallathu
minmini thanaiyaTal vichaya mAkumO.     74 

oRuththiTum avuNarka Loziya vEroTum
aRuththaruL uNarvilA aLiyar unnaTi
maRuththalil anpinar maRRin nOrpizai
poRuththaruL karuNaiyAR puNari pOnRuvAy.   75 

paramuRa vaNikaraip pariththup palvaLan^
tharukalaN^ kavizn^thiTach chAyththu maRRavar 
oruthalai viLithalpOl unniR peRRiTun^ 
thiruvinar poruthunaich cheruvil thunychinAr.   76 

thozuthaku n^innaTith thoNTa rARRiya
pizaiyathu koLLalai peruma chin^thaiyuL
azitharu minaiyavar aRivu peRRivaN
ezuvakai yaruLena iRainychik kURinAn.    77 

ponnavan innana pukanRu vENTiTa
munnavar munnavan muRuval cheythuvAn
mannava nAthiyar mAlka LiRRoTum
an^n^ilai ezumvakai aruLchey thAnarO.    78 

vERu 

an^thiyin vanappuTaiya meykkukan ezupputhalum anna pozuthE,
in^thiranum mAthira varaippinarum vAnavarum yAvaru mezAach,
chin^thaithanil meyyuNarvu thOnRuthalum munpuri cheyaRkai yuNarAk,
kan^thanoTu kolchamar purin^thathena unninar kalaN^ki yevarum.  79 

kalaN^kinar iraN^kinar kaluzn^thanar pularn^thanar kavanRa naruLam,
malaN^kinar viTan^thanai ayinRava renumpaTi mayarn^tha nalichEr,
ulaN^kena ulain^thanar oTuN^kinar n^aTuN^kinar uran^tha naiyizan^,
thilaN^kezil mukampoli vikan^thanar porun^thamai yikazn^tha narkaLE. 80 

thunychiyezum annavarkaL Ezulaku munnuthavu chun^tha ritharum,
manychanaru LOTuviLai yATuvathu kANTalum vaNaN^ki yanaiyAn,
chenycharaN iraNTinaiyu muchchikoTu mOyinar chiRan^tha larthuNaik,
kanychamala riRpala n^iRaN^koLari yinthokai kavaiiya thenavE.  81 

kan^than^ama ain^thumukar than^thamuru kEchan^ama kaN^kai yumaithan,
main^than^ama panniru yuththan^ama n^Ipamalar mAlai punaiyun^,
than^thain^ama ARumuka vAthin^ama chOthin^ama thaRpa ramathAm,
en^thain^ama enRumiLai yOyn^ama kumAran^ama enRuthozuthAr. 82 

porun^thuthalai yanpuTan ezun^thavarkaL ivvakai pukazn^thu manamEl,
aran^thaikoTu meyn^n^aTu  n^aTuN^kuthalum annathai aRin^thu kumaran,
varun^thalir varun^thali renakkaruNai cheythiTalum maRRa varkaTAm,
perun^thuyarum achchamu makanRuthozu thEyinaiya pEchi narkaLAl. 83 

Ayavamu thaththinoTu n^anychaLavi uNkun^arai avvi TamalAl,
thUyavamu thOvuyir tholaikkumathu pOlunathu tholla ruLinAl,
Eyathiru veythiTa irun^thanamun nOTamari yaRRi yathanAl,
n^Iyemai muTiththiyalai annathava Remmuyirai n^Ikki yatharO.   84 

paNTupara manRanai ikazn^thavan makaththiliTu pAka mathiyAm,
uNTapavam innamum muTin^thila athanRiyum unaippo ruthun^Er,
koNTikal purin^thanam aLappilpavam van^thakuma rEcha emain^I,
thaNTa muRai cheythavai tholaiththanai uLaththuTaiya thaNNa LiyinAl. 85 

Athalin emakkaTikaL cheythaaru Lukkun^ika rARRu vathuthAn,
EthuLathu maRRemai unakTiya rAkaiva NIthu meninum,
AthiparamAkiya unakkaTiyam yAmputhi thaLippa thevanO,
thAthaiyar peRachchiRuvar thaN^kaLai avarkakaruLkai thakka parichO. 86 

annatheni nun^thau¤vil pEthaiyaTi yEmpizai yanaiththum uLamEl,
unnalai poRuththiyena vEkumara vELavavai yuNarn^thu n^amain^Ir,
munnamoru chEyena n^inain^thuporu thIrn^amathu moympu muyarvum,
innumuNa rumpaTi theriththumena Oruruvam eythi nanarO.  87 

eNTichaiyu mIrezu thiRaththulakum eNkiriyu mEzu kaTalun^,
thENTiraiyum n^Emivarai yumpiRavum vERuthiri pAki yuLachIr,
aNTa n^irai yAnavu manaiththuyirum epporuLu mAki ayanum,
viNTum aranunycheRiya Oruruvu koNTanan viRaRku maranE.  88 

maNNaLavu pAthalame lAnycharaNam mAthira varaippum mikuthOL,
viNNaLave lAmuTikaL pEroLiye lAmn^ayanam meyn^tha TuvelAm,
paNNaLavu vEthamaNi vAyuNarve lAnychevikaL pakkam ayanmAl,
eNNaLavu chin^thai yumai ain^thozilum n^alkiyaruL Icha nuyirE.  89 

Anathoru pEruruvu koNTukuma rEchanuRa aNTar pathiyum,
Enaiyarum aRputhami thaRputhami thenRuthozu thella varumAy,
vAnamichai n^OkkinarkaL meyvaTivam yAvaiyum vanappu muNarAr,
chAnuvaLa vAarithu kaNTanar pukazn^thinaiya chARRi narkaLAl.  90 

vERu 

chENalam van^tha chOthich chiRpara muthalva emmun
mANala muRan^I koNTa vAnperuN^ kOlan^ thannaik
kANalam aTiyEN^ kANak kATTiTal vENTu menna
n^INalaN^ koNTu n^inRa n^eTun^thakai athanaik kELA.   91 

karuNaichey thoLikaL mikka kaNNavark karuLich chevvEL
aruNamAr parithip puththEL an^thakO TikaLchErn^ thennath
aruNavil vIchi n^inRa thanathuru muRRuN^ kATTa 
iraNiya varaikkaN n^inRa in^thiran muthalOr kaNTAr.   92 

aTimuthan muTiyin kARum aRumakan uruva mellAN^
kaTithava naruLAl n^Okkik kaNippilA aNTa muRRum
muTivaRu muyirkaL yAvum mUvarun^ thEvar yArum
vaTivinil iruppak kaNTu vaNaN^kiyE vazuththich cholvAr.  93 

ampuvi muthalAm palpE raNTamum aN^kaN^ kuLLa
umparum uyirkaL yAvum uyiralAp poruLum mAluny
chempathu maththi nOnuny chivanoTuny cheRithal kaNTOm
emperu mAnin meyyO akilamum iruppa thammA.   94 

aRikilam in^n^AL kARum akilamum n^IyE yAki
LuRaitharu thanmai n^Ivan^ thuNarththalin uNarn^thA manRE
piRavoru poruLuN^ kANEm peruman^in vaTiva manRich
chiRiyamyAm unathu thORRan^ therin^thiTa valla mOthAn.   95 

muNTakan oruvan thunycha murAripE ruruvAy n^Emik
kaNTuyil akan^thai n^IN^kak kaNNuthaR pakavan ellA
aNTamum aNippU NAra mAkavE AN^kor mEni
koNTana nennun^ thanmai kumaran^in vaTiviR kaNTEm.   96 

n^AraNan malarOn pannAL n^ATavun^ therivin RAkip
pErazal uruvAy n^inRa pirAnthiru vaTivE pOlun
chIruru vuRRa thammA thau¤kilar avarum en^thai
yAraruL eythin n^ampOl aTimuTi therin^thi TArO.    97 

ariyoTu kamalath thEvum ATalchey thakilan^ thannO
Toruvarai yoruvar n^uN^ki un^thiyAl mukaththAl n^alki
iruvaru mikalu mellai eTuththapE rurun^I koNTa
thiruvuru vithanuk kARRach chiRiyana pOlu manRE.    98 

AkaiyAl empi rAnn^I aruvuru vAki n^inRa
vEkan^A yakanE yAkum emathumA thavaththAl eN^kaL
chOkamA navaRRai n^Ikkich chUrmuthal thaTin^thE emmai
n^AkamE lirun^thu mARRAl n^aNNinai kumara nEpOl.   99 

evvuru vinukkum AN^kO riTanathA yuRRa unRan
chevvuru vathanaik kaNTu chiRan^thanam aRampA vaththin
avvuru vaththin thuppum akaluthum innum yAN^kaL
vevvuru vathaththiR chellEm vITupE RaTaithu manRE.   100 

inaiyana vazuththik kURi yilaN^keziR kumara mUrththi
thanathupE ruruvai n^Okkich chathamakan muthalA vuLLOr
thinakaran malarchchi kaNTa chilluNar vuyirka Lenna
manamika veruvak kaNkaL alamara mayaN^kich cholvAr.   101 

ellaiyil au¤peR RanRAl en^thain^in nuruvam innum
olluva thanRAl kANa au¤yizan^ thulain^tha kaNkaL
allathum perumai n^Okki anychuthum aTiyam uyyath
thollaiyin uruvaN^ koNTu thOnRi yE aLiththi yenRAr.  102 

enRivai pukanRu vENTa empirAn aruLAl vAnpOy
n^iRnapE ruruvan^ thannai n^IththaRu mukaththO nAkith
thonRuLa vaTivath thOTu thOnRalun^ thozuthu pORRik
kunRiruny chiRaikaL Irn^tha koRRavan kURa luRRAn.   103 

thonnilai thavAthu vaikuny chUranE muthalA vuLLa
onnalar uyirai mARRi umparum yAnum pAN^kar
mannin^in REval cheyya vAnuyar thuRakkam n^aNNi
ennara chiyaRRi en^thAy iruththien kuRaiyI thenRAn.   104 

ikamoTu paramum vITum Eththinarka kulappu RAmal
akanama raruLAl n^alkum aRumukath thavaRkuth thanchIr
makapathi yaLippAn choRRa vAchakam chuTaron RaN^kip
pakavanuk koruvan n^alkap parAviya pOlu mAthO.    105 

vAnavar kOnai n^Okki vaRithuRa n^akaiththuch chevvEL
n^In^amak kaLiththa tholchIr n^inakkun^Am aLiththum n^Ivir
chEnaika LAka n^AmE chEnaiyan^ thalaiva nAkith
thAnavar kiLaiyai yellAm vITTuthum thaLarEl enRAn.   106 

kOTalaN^ kaNNi vEyn^tha kumaravEL inaiya kURa
ATiyal kaTavuL veLiLai aTaRkaLiR RaNNal kELA
vITuRa avuNa rellAm viyanmuTi thiruvi nOTuny
chUTina nennap pORRich churarOTu makizchchi koNTAn.   107 

aRumukath thEvai n^Okki amararkOn in^tha vaNTath 
thuRaitharu varaikaL n^Emi ulakuyir piRavum n^innAl
muRaipiRazn^ thanavAl in^n^AL munpupOl avaRRai yellAm
n^iRuvuthi yenna lOTum n^akaiththivai n^ikazaththa luRRAn.   108 

innathO raNTan^ thannil emmilvE RuRRa vellAn^
thonneRi yAka enROr thUmozi kumaran kURa
munnuRu peRRith thAna muRaiyiRan^ thirun^tha thellAm
an^n^ilai evarum n^Okki aRputha maTain^thu n^inRAr.    109 

vERu 

 n^iRku mellaiyin n^ilaththiTai yAkip
poRke naththikaz poruppiTai mEvuny
chiRku Nakkurichil chEvaTi thAzUuch
choRka n^ATuLa churEchan uraippAn.     110 

ANTa kaippakava AraNa meyn^n^Ul
pUNTa  n^innaTikaL pUchanai yARRa
vENTu kinRumvinai yEmathu cheyya
INTu n^innaruLai Ikuthi yenRAn.    111 

enna luN^kukan ichain^thu n^aTan^thE
ponni nAluyar poruppinai n^IN^kith
thanna thoNkayilai chArn^thiTu nyAN^kar
manni n^inRathoru mAlvarai pukkAn.    112 

kunRi runychiRai kuRaiththavan EnOr
onRi yEthozu thuvappuLa meythi
enRum n^alliLaiya nAkiya eN^kOn
pinRo Tarn^thanar piRaN^kalil van^thAr.    113 

chUral pamputhuRu kalmuzai koNTa
chAral veRpiniTai chaNmukan mEva
Arum viNNavar avankazal thannaich
chIri tharchchanai cheyaRku muyanRAr.     114 

an^tha vElaiyama rarkkiRai thaN^kaN
mun^thu kammiyanai munnuRa annAn
van^thu kaithozalum man^thira monRu 
n^an^tha mAn^akarin n^alkiva NenRAn.     115 

arukkar than^thokai anaiththaiyu monRA
urukki yARRiyena oNmaNi thannAl
thirukki Larn^thulavu cheyyathor kOyil
porukke nappunaivar kOnpuri kuRRAn.    116 

kuTaN^kar pOlmaku TaN^kezu vuRRa
iTaN^koL kOpura virukkaiyin n^AppaN
kaTaN^ka luzn^thiTu karikkuru kuNNum
maTaN^kal koNthor maNiththavi chIn^thAn.    117 

In^tha vellaithanil in^thiran Evap
pOn^thu vAneRi pukun^thiTu thUn^Ir
chAn^tha mAmalar thazaRpukai yAthi
Ayn^thu than^thanarkaL aNTarkaL pallOr.    118 

vERu 

anna kAlaiyil aNTarkaL mElaiyOn
chenni yARuTaith thEvanai van^thiyA
unna thALaruch chiththiyA muyn^thiTa
in^n^i kEthanam Ekuthi n^IyenRAn.     119 

kURRa mannathuT koNTuviN NorelAm
pORRa man^thiram pukku n^anan^thalai
ERRa riththokai En^theziR pITamEl
vIRRi run^thanan vEthaththin mElaiyOn.    120 

Ana kAlai amararkaL vAchavan
nyAna n^Ayaka n^AN^kaL unakkoru
thAnai yAkun^ thalaivanai n^IyenA
vAna n^Iththaththu manychanam ATTinar.     121 

n^othumal peRRiTu n^uNTukil chUzn^thanar
muthiya chan^tha muthalamaT Tiththanar
kathirum n^anpoR kalanvakai chAththinar
mathuma larththokai mAlikai chUTTinar.    122 

aiva kaippaTum  Aviyum* pALitham
meyvi Lakkamum vERuLa pAnmaiyum
evve varkkum iRaivaRku n^alkiyE
chevvi tharchchanai cheythana renpavE.    123 

( * aivakaippaTum Avi - n^aRumaNam kamazum poruTTu, kOTTam,
    thurukkam, thakaram, akil, chan^thanam enRa aivakai vAchanai 
    poruLkaLaip poTiththu iTum thUpam.) 

puran^tha ranmuthaR puN^kavar thammuLath
tharan^thai n^IN^ka aruchchanai cheythupin
parin^thu thAzn^thu paravalum AyiTaik
karan^thu vaLLal kayilaiyiR pOyinAn.    124 

veRpin mikkuyar veLiLiyam poRRaiyil 
chiRpa ranmaRain^ thEkalun^ thEvarum
poRpin mEthaku ponnakar aNNalum
aRpu thaththuTun avvarai n^IN^kinAr.     125 

Ichan main^than iLaiyan imaiyavar
pUchai cheyyap porun^thalin avvarai
mAchil kan^tha varaiyena yAvarum
pEcha AN^kor peyarinaip peRRathE.    126 

Ana kan^tha vaTukkalaith thIrn^thupOy
vAna mannan manOvathi n^aNNinAn
Enai vAnavar yAvarum avvavar
thAna meythanar thonmaiyil thaN^kinAr.    127 

uyaval UrthikoN Toyyena munnarE
kayilai yaN^kiri Ekiya kan^thavEL
payilum vIrarum pAriTa maLLarum
ayalin mEvara AyiTai vaikinAn.    128 

Akath thiruviruththam - 1179
   - - -
 

15. tha ka rE Ru  pa Ta la m 

chUranmutha lOruyir tholaikkavaru chevvEL
Arumakiz veLiLiyacha laththin amar pOzthin
mEruvi luTaipparan virumpaaki laththE
n^Arathanor vELviyai n^aTAththiyiTa luRRAn.   1 

mAmuni varunychurarum mAn^ila varaippil
thOmaRu thavaththinuyar thollai maRaiyOrum
EmamoTu chUzthara iyaRRiya makaththil 
thImichai yezun^thathoru chekkarpurai chechchai.   2 

aN^kithanil van^thathakar ARRumakan^ thannil
n^aN^kaLina mEpalavum n^ALumaTu kinRAr
iN^kivarai yAnaTuvan enRichaiva koNTE
veN^kanalai yEn^thupari mIthezuthal pOlum.    3 

mAruthamum Uzithanil vanniyum vichumpil
pErumurum ERumoru pEruruvu koNTE
Aruvathu pOlviraivum aththoLiyum Arppuny
chEravezum mETamaTu cheykain^inain^ thanRE.   4 

kallena maNiththokai kaLaththiniTai thUN^kach
chillaripey kiN^kiNi chilampaTi pulampa
vallaivaru kinRathakar kaNTumakath thuLLOr
ellavarum achchamo Tirin^thanarkaL anRE.    5 

irin^thavarkaL yAvaraiyum ippuviyum vAnun^
thuran^thuchilar vIzn^thutholai vAkan^ani thAkkip
paran^thatharai mAlvarai parAkameza OTith
thirin^thuyir varun^thaaTal cheythathu cheyirththE.   6 

eTTuLa thichaikkari irin^thalaRi yEN^kak
kiTTiyethir thAkkumathi kEzkiLarum mAnath
thaTTiravi thEroTu thakarn^thumuri vAka
muTTumavar thampariyai moympinoTu pAyum.   7 

inaiyavakai yAlthakari yANTumula vuRRE
chinamoTuyir kaTkiRuthi cheythupeyar kAlai
munivarkaLum n^Arathanum moympumiku vAnOr
anaivarkaLum OTinar aruN^kayilai pukkAr.   8 

URupuka annavar ulain^thukayi laikkaN
ERivaru kAlaiyil ilakkamuTa nonpAn
vIRuthiRal vIraroTu mEviyula vuRRE
ARumuka vaNNalviLai yATalathu kaNTAr.    9 

IchaniTai n^aNNukilam INTukuma rEchan
n^EchamoTu n^an^thuyarama n^Ikkavethir van^thAn
AchiRuvan allanivan aNTarpala rOTum
vAchavanai venRuyirai mARRiyezu viththAn.   10 

eN^kuRai muTiththiTal ivaRkau¤thu n^Amip
puN^kavano TuRRathu pukanRiTuthu mennAth
thaN^kaLil uNarn^thuchurar thApatharkaL yArum
aN^kavanmun Ekinar arun^thuthikaL cheythE.   11 

van^thupukaz vAnavarum mAmunivar thAmun^
than^thimuka vaRkiLaval thannaTi vaNaN^kak
kan^thanavar koNTathuyar kaNTumika n^Ivir
n^on^thanir pukun^thathu n^uvanRiTuthi renRAn.    12 

kETTiiLai yOymaRai kiLaththum oru vELvi
vETTanami yAN^kaLathu vElaiyiTai thannil
mATTukana lUToru maRiththakar ezun^thE
ITTamuRum emmaiyaTa eNNiyathai yanRE.    13 

ATezu kiLarchchiyai aRin^thumakam viTTE
OTiyiva NuRRanam uruththathu thuran^thE
chATiyathu chiRchilavar thammaiyatha nAlE
vITiyatha Lappiluyir viNNinoTu maNmEl.   14 

n^IlaviTa manRithu n^iRaN^kulavu chekkark
kOlaviTa mEyuruvu koNTathaya mEpOl
OlamiTa eN^kumula vuRRathuyi rellAN^
kAlamuTi veythumoru kannalmuTi munnam.   15 

chIRRamo TuyirkkiRuthi cheythulavu mETath
thARRalai aTakkiyema thachchamum akaRRi
ERRakuRai vELviyaiyum IRupuri viththE
pORRuthi yenaththozuthu pORRicheyum vElai.   16 

enychumavar thammaiiLai yOnparivin n^Okki
anychalviTu minkaLena aN^kaiya thamaiththE
thanychamena vEparavu thanparicha naththuL
manychupeRu mEniviRal vAkuvoTu cholvAn.   17 

maNTukanal van^thivar makan^thanai aziththE
aNTamoTu pArulavi yAruyirka Tammai
uNTuthiri chechchaithanai ollaikuRu kuRRE
koNTaNaithi enRumai kumAranurai cheythAn.   18 

 vERu 

 kunRezu kathirpOl mEnik kumaravEL inaiya kURa
manRalan^ thaTan^thOL vIra vAkuvAn^ thanippEr peRRAn
n^anRena ichain^thu kan^than n^ANmalarp pAtham pORRich
chenRanan kayilai n^IN^kich chinaththakar thETa luRRAn.  19 

maNTala n^Emi chUzum mAn^ila muRRu n^ATik
kaNTila nAkich chenREz pilaththinuN^ kANa killAn
aNTartham pathaN^kaL n^ATi ayanpatham munna thAkath
thaNTaLirch chekkar mEnith thakarchelun^ thanmai kaNTAn.  20 

ATalan^ thozilmEl koNTE anaivarum iriyach chellum
mETamany churavE Arththu virain^thupOy vIra vAku
kOTavai paRRi Irththuk koNTurAyk kayilai n^aNNi
ETuRu n^Ipath thaNTAr iLaiyavan munnar uyththAn.  21 

uyththanan vaNaN^ki n^iRpa uLamakizn^tha tharuLith thEvar
meyththavar thokaiyai n^Okki Ezakam mEviR RempAl
eyththini varun^thu killIr yArun^Ir puvani yEki
muththazal koTumun cheytha vELviyai muTiththi renRAn.  22 

Ertharu kumarap puththEL ivvakai ichaippa annOr
kArtharu kaNTath then^thai kAthala vELvith thIyiR
chErtharu thakarin ERRaich chiRiyarEm uyyu mARRAl
Urthiya thAkak koNTE Urn^thiTal vENTu menRAr.  23 

ennalun^ thakarai aRRE yAnamAk koLvam pArmEl
munniya makaththai n^Ivir muTiththiren RaruLa yArkkum
n^annaya mATal cheyyum n^Arathan muthalOr yArum
annathOr kumara nen^thai aTipaNin^ tharuLAR pOn^thAr.  24 

n^avaiyilchIr munivar thEvar n^ayappan^A rathanen RuLLOn
puvithanil van^thu muRRap purin^thanan munnar vELvi
avarpuri thavaththin n^IrAl anRuthoT Tamala mUrththi
uvakaiyAl anaiya mETam Urn^thanan Urthi yAka.  25 

Akath thiruviruththam - 1204
  - - -
 

  16.  a ya nai ch  chi Rai pu ri  pa Ta la m  

  mETamUrthi yAkavuyththu viNNumaNNum murukavEL
ATalchey thulAviveLiLi yachalamIthil amartharum
n^ITun^ALil orupakaRkaN n^eRikoLvEthan muthalinOr
n^ATiyIchan aTivaNaN^ka avvaraikkaN n^aNNinAr.  1 

enAthiyA nenunycheruk kikan^thuthan nuNarn^thuLAr
manAthikoNTa cheykai thAN^ki marapinmuththi vazitharum
anAthiyIchan aTivaNaN^ki aruLaTain^thu maRRavan
thanAthumanRam n^IN^kivAyil chArukinRa vElaiyil.   2 

onpathOTi lakkamAna anikavIrar uLmakizn^
thanpinOTu chUzn^thupORRa amalan ampo nAlaya
munpun^ITu kOpuraththuL muzumaNith thalaththinmEl
inpoTATi vaikinAn irARuthOL paTaiththuLAn.  3 

aN^kaNvaikum murukann^ampan aTivaNaN^ki van^thiTum
puN^kavarkkuL AthiyAya pOthinAnai n^OkkuRA
iN^kun^ammun varuthiyA lenAviLippa EkiyE
paN^kayAcha naththinOn paNinthiTAthu thozuthalum.   4 

AthithEvan aruLumain^than avanuLaththai n^OkkiyE
pOthanE irukkenAp pukanRiruththi vaikalum
Ethun^I purin^thiTum iyaRkaiyenna n^Anmukan
n^AthanANai yAlanaiththum n^AnpaTaippan enRanan.  5 

vERu 

muruka vELathu kETTalum muRuvalchey tharuLith
tharaNi vAnuyir muzuvathun^ tharuthiyE ennil
churuthi yAvaiyum pOkumO mozikenath tholchIrp
piraman enpavan iththiRam pEchuthal uRRAn.   6 

aiya kELenai yAthikA lan^thanil aLiththa
maiyu lAvaru kaLaththinan aLappilA maRaikaL
cheyya Akamam paRpala purin^thathiR chilayAn
uyyu mARaruL cheythanan avaiyuNarn^ thuTaiyEn.  7 

enRu n^Anmukan ichaiththalum avaRRinuL irukkAm
onRu n^IviLam puthiyena murukavEL uraippa
n^anRe nAmaRai evaRRiRkum Athiyin n^avilvAn
n^inRa thOrthani moziyaimun Othinan n^eRiyAl.   8 

thAma raiththalai yirun^thavan kuTilaimun chARRi
mAma Raiththalai yeTuththanan pakarthalum varampil
kAmar peRRuTaik kumaravEL n^iRRimun kazaRum
Ome nappaTum mozipporuL iyampuken RuraiththAn.  9 

mukaththi lonRathA avvezuth thuTaiyathOr murukan
n^akaiththu munnezuth thinukkurai poruLena n^avila
mikaiththa kaNkaLai viziththanan veLikinan vikkith
thikaiththi run^thanan kaNTilan apporuT TiRanE.   10 

Ichan mEvarum pITamAy EnaiyOr thORRum
vAcha mAyelA vezuththiRkum maRaikaTkum muthalAyk
kAchi thanniTai muTipavark kempirAn kazaRum
mAchil thArakap piramamAm athanpayan Ayn^thAn.   11 

theruLa thAkiya kuTilaiyaich chepputhal anRip
poruLa Rin^thilan encheyvAn kaNNuthaR punithan
aruLi nAlathu munnarE peRRilan athanAl
maruLu kinRanan yArathan poruLinai vakuppAr.   12 

thUma RaikkelAm Athiyu man^thamuny chollum
Ome nappaTum Orezuth thuNmaiyai yuNarAn
mAma larpperuN^ kaTavuLum mayaN^kinAn enRAl
n^Ami nichchila aRin^thanam enpathu n^akaiyE.    13 

eTTo NAthavak kuTilaiyiR payaninaith thenRE
kaTTu raiththilan mayaN^kalum ithanporuL karuthAy
chiTTi cheyvathith thanmaiya thOvenAch chevvEL
kuTTi nAn ayan n^AnkumA muTikaLuN^ kuluN^ka.   14 

maRaipu rin^thiTuny chivanaruN mathalaimA malarmEl
uRaipu rin^thavan vIztharap pathaththinA luthaiththu
n^iRaipu rin^thiTu parichana raikkoTE n^ikaLach
chiRaipu rin^thiTu viththanan kan^thamAny chilampil.   15 

alli mAmalarpa paNNavan Ranaiyaruny chiRaiyil
valli pUTTuvith thiyavaiyum purithara vallOn
ellai thIrtharu kan^thamAl varaithanil Ekip
pallu yirththokai paTaippathu n^inain^thanan parivAl.  16 

oruka ran^thanil kaNTikai vaTamparith thoruthan
karatha lan^thanil kuNTikai thariththiru karaN^kaL
varatha mOTapa yan^tharap paramporuL makanOr
thirumu kaN^koTu chathurmukan pOlvithi cheythAn.   17 

uyiri nukkuyi rAkiyE paranychuTa roLiyAy
viyanma Raiththokaik kIRathAy vithimutha luraikkuny
cheyali * nukkelAm AthiyAy vaikiya chevvEL
ayane nappaTaik kinRathum aRputha mAmO.   18 

( * vithimuthal uraikkum cheyal - paTaiththal, kAththal, aziththal,
     maRaiththal, aruLuthal enRa ain^thu thozilkaL.) 

thaNNen ampuyath thavichinOn chiRaipukath thAnE
eNNi lAvuyirth thokaiyaLith thaRumukan irun^thAn
aNNa lan^thichai mukanoTu van^thuchUz amarar
uNNa TuN^kiyE thozuthutham pathaN^kaLi luRRAr.   19 

Akath thiruviruththam - 1223
   - - - 
 

17.  a ya nai ch  chi Rai  n^I k ku  pa Ta la m 

Ala mAmiTaR RaNNalchEy iththiRam aLappil
kAlam yAvaiyum aLiththanan iruththaluN^ kariyOn
n^Alu mAmukan uvaLakam n^IkkuvAn n^ATich
chIla vAnavar munivaraich chin^thanai cheythAn.   1 

chItha raththanip paNNavan chin^thanai thERi
Atha paththinar parimukar vachukkaLan naiyarkaL
kUtha maRRiTum vinychaiyar uvaNarO Tiyakkar
mAthi raththavar yAvarum virain^thuTan van^thAr.    2 

mathiyum Enaiya kOLkaLuN^ kaNaN^kaLum vAnROy
pothiya mEyava nAthiyAm povilmA thavarum
vithipu rin^thiTu piramaron pathinmarum viyanpAr
athanai En^thiya chETanum urakarum aTain^thAr.   3 

inna thanmaiyil amararum munivaru meytha
annar thammoTuny cheN^kaNmAl kayilaiyai aTain^thu
munnar vaikiya n^an^thikaL muRaiyinuyth thiTappOyth
thannai yEthanak koppavan poRkazal thAzn^thAn.  4 

poRRi ruppatham iRainychiyE maRaimuRai pORRi
n^iRRa lunychiva naruLkoTE n^OkkuRIi n^Ivir
eRRai vaikalu millathOr thaLarvoTum empAl
uRRa thenkolO enRalum mAlivai uraippAn.  5 

vERu 

 iRaiva n^inmakan INTuRu pOthanai
maRaimu thaRpatha vAnporuL keTTaTalum
aRiki lAnuRa annavan Rannaimun
chiRaipu rin^thanan chiTTiyuny cheykinRAn.   6 

kan^tha vELenak kanychanum aiyan^in
main^tha nAmavan valvinai yUzinAl
an^tha mipakal AzchiRaip paTTuLam
n^on^thu vATinan n^Ovuzan^ thAnarO.   7 

Akka maRRa ayanRan chiRaiyinai
n^Ikku kenRu n^imalanai vENTalun^
thEkkum anpiR chilAthann^aR chemmalai
n^Okki yonRu n^uvaluthal mEyinAn.   8 

kuTuvaich cheN^kaiyi nAnaik kumaravEL
iTuvith thAnchiRai enRanar ANTun^I
kaTithiR chenRun^aN^ kaTTurai kURiyE
viTuvith thEyivaN mILkenach chARRinAn.   9 

en^thai yanna thichaiththalum n^anRenA
n^an^thi akkaNam n^Athanaith thAzn^thupOy
an^tha maRRa aTaRkaNany chUztharak
kan^tha veRpiR kaTin^akar eythinAn.    10 

eRuzu Taiththani ERRu mukaththinAn
aRumu kaththan amarn^tha n^ikEthanaN^
kuRuki maRRavan kOla malarppatham
muRaitha nipNin^ thEththi mozikuvAn.   11 

kaTikoL paN^kayan kAppinai empirAn
viTuthal kURi viTuththanan IN^kenaith
thaTaipa TAthavan RanchiRai n^Ikkuthi
kuTilai yannavan kURaR kau¤yathO.   12 

ennu munnam iLaiyavan chIRiyE
anna vUrthi yarunychiRai n^Ikkalan
n^innai yunychiRai vITTuvan n^iRRiyEl
unni yEkuthi ollaiyi lenRalum.   13 

vERa thonRum viLampilan anychiyE
ARu mAmukath thaNNalai van^thiyA
mARi lAveLiLi mAlvarai chenRanan
ERu pOlmuka meythiya n^an^thiyE.    14 

maithi kazn^tha maNimiTaR RaNNalmun
veythe nachchenRu mEvi avanpathaN^
kaitho zUun^inRu kan^than mozin^thiTuny
cheythi cheppach chiRun^akai yeythinAn.   15 

kezutha kaichchuTark kEcharip pITamEl
vizumi thuRRa vimalan virain^thezIi
azaku Taiththana thAlayam n^IN^kiyE
mazavi Taiththani mAlvarai ERinAn.    16 

munnar van^tha mukilvarai vaNNanuN^
kinna rampayil kEchara rAthiyOr
n^annar koNTiTu  n^Akarum n^aRRavar
enna run^thozu then^thaiyin EkinAr.   17 

paTaikoL kaiyinar panniRak kAzaka
uTaiyar thIyi nurukezu chenniyar
iTikoL chollinar eNNarum pUtharkaL
puTaiyil INTinar pORRuthal mEyinAr.   18 

inaiya kAlai yinaiyavar thammoTum
vanithai pAthiyan mAlviTai yUrn^thurAyp
punitha veLiLiyam poRRai thaNan^thupOyth
thanathu main^than thaTavarai yeythinAn.   19 

chARRa run^thiRaR chaNmuka vempirAn
vIRRi run^tha viyanakar munnuRA
ERRi ninRum izin^thuviN NOrelAm
pORRa mukkaT punithanuT pOyinAn.   20 

an^thi pOlum avirchaTaip paNNavan
kan^than munnark karuNaiyo TEkalum
en^thai van^thanan enRezun^ thAN^kavan
van^thu n^ErkoNTa TaTikaL vaNaN^kiyE.   21 

peruththa thanmaNip pITikai mImichai
iruththi n^Athanai Ezula kInRiTum
oruththi main^than uyirkkuyi rAkiya
karuththa n^Ivan^tha kAriyam yAthenRAn.    22 

maTTu lAvu malaraya naichchiRai
iTTu vaiththanai yAmathu n^IkkuvAn
chuTTi van^thana mARchurar thammuTan
viTTi Taiyaven Ren^thai viLampinAn.   23 

n^ATTa mUnRuTai n^Ayakan ivvakai
ITTu manpo TichaiththiTum incholaik
kETTa kAlaiyiR kEzkiLar chennimER
chUTTu mauli thuLakkinan cholluvAn.   24 

uRuthi yAkiya Orezuth thinpayan
aRiki lAthavan AvikaL vaikalum
peRuva nenpathu pEthaimai AN^kavan
maRaikaL vallathu maRRathu pOlumAl.    25 

azaki thaiyan^in nAraruL vEthamun
moziya n^inRa muthalezuth thOrkilAn
izivil pUchai iyaRRalum n^alkiya
thozilpu rin^thu chumaththinai yOrparam.   26 

Avi muRRum akilamum n^alkiyE
mEvu kinRa viyancheyal kOTalAl
thAvil kanychath thavichuRai n^Anmukan
Evar thammaiyum eNNalan yAvathum.   27 

n^innai van^thanai cheyyinum n^iththalun^
thanna kan^thai thavirkilan AthalAl
anna vanRan arunychiRai n^Ikkalan
enna main^than iyampiya vElaiyE.    28 

vERu 

 main^than^in cheykai yennE malarayan chiRaivi TenRu
n^an^thin^am paNiyA lEki n^avinRathuN^ koLLAy n^Amum
van^thuraith thiTinuN^ kELAy maRuththethir mozin^thA yennAk
kan^thanai vekuLvAn pOlak kazaRinan karuNai vaLLal. 29 

aththana thiyalpu n^Okki aRumukath thamalan aiya
chiththamiN^ kithuvE yAkil thichaimukath thoruvan thannai
uyththiTu chiRaiyin n^Ikki ollaiyil tharuva nennAp
paththiyin iRainychik kURap parAparan karuNai cheythAn.  30 

n^anchiRai ekinam Enam n^ATuvAn aruLai n^alkath
thanchiRai n^inROr thammaich chaNmukak kaTavuL n^Okki
munchiRai yonRiR cheN^kEz muNTakath thayanai vaiththa
vanchiRai n^Ikki n^ammun vallaithan^ thiTuthi renRAn.  31 

enRaluny chAra tharkkuT chilavarka Leki yaN^kaN
onRoru pUzai thannuL oTuN^kina nuRaiyum vEthA
vanRaLai viTuththal cheythu maRRavan RanaikkoNTa TEkik
kunRutho RATal cheyyuN^ kumaravEL munnar uyththAr.  32 

uyththaluN^ kamalath thaNNal oNkaram paRRich chevvEL
aththanmun viTuththa lOTum AN^kavan paraman Rannai
meyththakum anpAl thAzn^thu veLikinan n^iRpa n^Okki
eyththanai pOlum pannAL irunychiRai yeythi yenRAn. 33 

n^Athanith thanmai kURi n^allaruL puritha lOTum
pOthinan aiya unRan puthalvanAR Riyavith thaNTam
Ethaman RuNarvu n^alki yAnenum akan^thai vITTith
thIthuchey vinaikaL mARRich cheythathu punitha menRAn.  34 

appozu thayanai mukkaN Athiyam paraman kANUu
muppuva naththin mEvum muzuthuyirth thokaikkum ERRa
thuppuRa vathanai n^anRu thUkkinai thonmai yEpOl
ippakal thoTTu n^IyE In^thanai yiruththi yenRAn.  35 

aruLuru vAkum Ichan ayaRkithu pukanRa pinnar
murukavEL mukaththai n^Okki muRuvalchey tharuLai n^alki
varuthiyAl aiya enRu malarkkaiyuyth thavanaip paRRith
thirumaNik kuRaN^kin mIthu chiRan^thuvIR Riruppach cheythAn.  36 

kAmaru kumaran chenni kathumena uyirththuch chekkarth
thAmarai puraiyuN^ kaiyAl thazuviyE ayanun^ thERRA
Omena uraikkuny chollin uRuporu Lunakkup pOmO
pOmenil athanai yinnE pukalena iRaivan choRRAn. 37 

muRRoruN^ kuNarum Athi muthalvakEL ulaka mellAm
peRRiTum avaTku n^Imun piRaruNa rAtha vARRAl 
choRRathO rinaiya mUlath tholporuL yAruN^ kETpa
iRRena viyampa lAmO maRaiyinAl ichaippa thallAl.  38 

enRalum n^akaiththu main^tha emakkaruL maRaiyin ennAth
thanRiruch cheviyai n^alkach chaNmukan kuTilai yennum
onRoru pathaththi nuNmai uraiththanan uraiththal kELA
n^anRaruL purin^thA nenpa nyAnan^A yakanAm aNNal.  39 

annathOr aiya mARRi akamakiz veythi aN^kaN
thanniLaN^ kumaran Rannaith thalaimaiyO Tiruppa n^alki
ennaiyA LuTaiya n^Athan yAvarum pORRich chellath
thonnilai yamain^thu pOn^thu tholperuN^ kayilai van^thAn. 40 

munpuRum ayanmAl thEvar munivarai viTuththu munnOn
thanperuN^ kOyil pukkAn thAvilchIrk kan^tha veRpil
ponpunai thavichin ERip puTaithanil vayavar pORRa
inpoTu kumara mUrththi inithuvIR Rirun^thA nanRE.  41 

AN^kuRu kumarap puththEL arumaRaik kAthi yAki
ON^kumep poruTku mElAm Orezuth thuraiyin uNmai
thIN^kaRa vaNaN^kik kETpach chiRumunik kuthavi maRRum
pAN^kuRum iRaivan n^Ulum parivinAl uNarththi nAnAl. 42 

Akath thiruviruththam - 1265
   - - - 
 

18.  vi Tai  pe Ru  pa Ta la m 

ellai annathin mAlaruL kanniyar iruvar
cholla rumperu vanappinar chun^thari amutha
valli enRiTum peyarinar kan^thavEL varaiththOL
pullum AchaiyAl charavaNath tharuthavam purin^thAr.   1 

ennai yALuTai mUviru mukaththavan iraNTu
kanni mArumAy onRin^OR RiTuvathu karuththil
unni yEyezIik kan^thamAl varaiyinai yoruvi
annai thOnRiya imakirich chAralai yaTain^thAn.   2 

poruvil chIruTai imaiyamAl varaikkoru puTaiyAny
charava Nan^thaniR pOthalun^ thavampuri maTavAr
iruva rumperi thanychiyE paNin^thun^in REththa
varama Lippathen kURuthir enRanan vaLLal.    3 

maN^kai mArkozu themmain^I vathuvaiyAl maruva 
iN^ki yAn^thavam purin^thanaN^ karuNaichey yenna
aN^kav vAchakaN^ kETTalum ARumA mukaththuth
thuN^ka n^Ayakan avarthamai n^OkkiyE cholvAn.   4 

mun^thum innamu thakkoTi mUvula kEththum
in^thi ranmaka LAkiyE vaLarn^thanai iruththi
chun^tha rippeyar iLaiyavaL tholpuvi thannil
an^thaN mAmuni puthalviyAy vETarpAl amarthi.   5 

n^anRu n^IvirkaL vaLarn^thiTu kAlaiyAm n^aNNi
manRal n^ImaiyAl uN^kaLai mEvuthum manaththil
onRum eNNalIr chellumen RempirAn uraippa
n^inRa kanniyar kaithozu thEkinar n^eRiyAl.   6 

Eku mellaiyil amuthamA menkoTi yenpAL
pAka chAthanan munnamOr ku£viyAyp paTarn^thu
mAka mannan^in nuTanvarum upEn^thiran makaLyAn
Akai yAlenaip pORRuthi than^thaiyen RaTain^thAL.  7 

ponnin mEruvil irun^thavan pulviyai n^Okki
ennai yInRayAy iN^N^anam varukena ichaiththuth
thanna thAkiya thanipperuN^ kaLiRRinaith thanathu
munna rAkavE viLiththanan iththiRam mozivAn.   8 

in^tha maN^kain^an^ thirumaka LAkumIN^ kivaLaip
pun^thi yanpoTu pORRuthi inaiyavaL poruTTAl
an^tha milchiRap peythumE lenRalum avaLaik
kan^tha mERkoTu n^anRenap pOyathu kaLiRu.    9 

kovvai pOlithazk kanniyai manOvathi koTupOy
avvi yAnaiyE pORRiya thanaiyakA raNaththAl 
theyva yAnaien Rorupeyar eythiyE chiRithu
n^ovvu RAthuvIR Rirun^thanaL kumaranai n^uvanRE.   10 

perumai poNTiTu theNTiraip pARkaTal peRRuth
thiruma Tan^thaiyai anpuTan vaLarththiTum thiRampOl
poruvil chIruTaiaTal ayirAvatham pORRa
varichai thannuTan irun^thanaL theyvatha maTan^thai.   11 

muRRu Narn^thiTu chun^thari yenpavaL murukan
choRRa thanmaiyai uLaN^koTu thoNTain^an nATTil
uRRa vaLLiyany chilampinai n^OkkiyAN^ kuRaiyum
n^aRRa vachchiva munimaka LAkavE n^aTan^thAL.    12 

in^tha vaNNamiv viruvarkkum varan^thanai In^thu
kan^tha mAlvarai yEkiyE karuNaiyO Tirun^thAn
than^thai yillathOr thalaivanaith thAthaiyAyp peRRu
mun^thu paRpakal ulakelAm paTaiththathOr muthalvan.   13 

vERu 

 iththiRany chilapaka lirun^thu panniru
kaiththala muTaiyavan kayilai mEluRai
aththano  Tannaithan naTipa Nin^thiTach
chiththama thunninan aruLin cheykaiyAl.   14 

eLLarun^ thavichinin Rizin^thu vIrarAy
uLLuRum parichanar oruN^ku chenRiTak
koLLaiyany chArathar kuzAmum pARpaTa
vaLLalaN^ koruviyE vallai yEkinAn.   15 

Eyena veLiLiveR peythi yAN^N^anaN^
kOyilin avaikkaLaN^ kuRukik kan^thavEL
thAyoTu than^thaiyaith thAzn^thu pORRiyE
Ayavar n^aTuvuRa aruLin vaikinAn.   16 

aNNaNaN^ kumaravEL aN^kaN vaikalum
viNNavar makapathi mElai n^ANmuthal
uNNikaz thaN^kuRai yurain^thu n^Anmukan
kaNNanai munkoTu kayilai yeythinAr.  17 

aTaitharum avarthamai amalan Alayam
n^aTaimuRai pORRiTum n^an^thi n^inmenath
thaTaivinai purithalun^ thaLarn^thu paRpakal
n^eTithuRu thuyaroTu n^iRRal mEyinAr.    18 

aLavaRu paRpakal aN^kaN n^inRuLAr
vaLanuRu chilAthanan mathalai munputham
uLamali innalai yuraiththup pORRalun^
thaLarvini viTuminen Rithanaich chARRinAn.  19 

thaN^kuRai n^eTumpunaR chaTila mEnmathi
yaN^kuRai vaiththiTum Athi munpupOy
n^uN^kuRai pukanRavan n^oythin uyppanAl
iN^kuRai vIrena iyampip pOyinAn.   20 

pOyinan n^an^thiyam punithan kaNNuthaR
RUyanai vaNaN^kinan thozuthu vAchavan
mAyavan n^Anmukan vAnu LOrelAN^
kOyilin muthaRkaTai kuRukinA renRAn.   21 

aruLuTai yempirAn anaiyar yAraiyun^
tharuthin^am munnarE chAra venRalum
viraivoTu mINTanan mElai yOrkaLai
varukena aruLinan mAchil kATchiyAn.   22 

viTaimukan uraiththachol vinavi yAvaruN^
kaTithini lEkiyE karuNai vArithi
aTimuRai vaNaN^kinar athaRkuL vAchavan
iTaruRu manaththinan inaiya kURuvAn.   23 

parin^thula karuLpuri paraiyo TonRiyE
irun^tharuL muthalvakEL eNNi lAukam
arun^thiRaR chUrmuthal avuNar thaN^kaLAl
varun^thina moTuN^kinam vanmai inRiyE.   24 

an^thamil azakuTai arampai mAtharum
main^thanum aLappilA vAnu LOrkaLum
ven^thozil avuNarkaL vEn^than mEviya
chin^thuvin n^akariTaich chiRaikkaN vaikinAr.   25 

izin^thiTum avuNarA liyAthor kAlamum
ozin^thiTa linRiyE uRain^tha chIroTum
azin^thathen kaTin^akar athanai yAnivaN
mozin^thiTal vENTumO uNarthi muRRun^I.   26 

munnuRa yAnthavam muyanRu cheythuzith
thunninai n^aN^kaNOr thOnRa leythuvAn
annava naikkoTE avuNarch cheRRun^um
innalai yakaRRuthum enRi en^thain^I.   27 

appaTik kumaranum avatha riththuLan
ippakal kARumem minnal thIrththilai
muppuva nan^thozu muthalva thIyarEn^
thuppuRu pavappayan tholain^tha thillaiyO.   28 

chUruTai vanmaiyaith tholaikkath thakkathOr
pEruTai yArilai pinnai yAnini
yAroTu kURuvan Arai n^Okuvan
n^IruTai muTiyinOy n^inathu munnalAl.   29 

chIkara maRikaTaR chenRu n^avvichEr
kAkama thennaun kayilai yanRiyE
EkavOr iTamilai emakku n^IyalAl
chOkama thakaRRiTun^ thuNaivar illaiyE.   30 

ERRezu vannimEl inithu thunychalAn^
thORRiya vevviTa meninun^ thuykkalAm
mARRalar alaiththiTa van^tha ven^thuyar
ARRari thARRari thalamip punmaiyE.    31 

thIthinai yakaRRavun^ thiruvai n^alkavun^
thAthaiyar allathu thanayark kAruLar
Athalin emaiyini aLiththi yAlena
Othinan vaNaN^kinan umpar vEn^thanE.   32 

appozu thariyayan aiya veyyachUr
thuppuTan ulakuyirth thokaiyai vATTuthal
cheppari thinninich chiRthun^ thAzkkalai
ippozu tharuLkena iyampi vENTinAr.   33 

ikaparam uthavuvOn ivaRRaik kETTalum
mikavaruL eythiyE viTumin n^Irini
akameli vuRalena aruLi AN^kamar
kukanmukan n^OkkiyE inaiya kURuvAn.   34 

vERu 

pArinai yalaiththup palluyir thamakkum paruvaral cheythuviN Navartham,
Urinai murukkith thImaiyE iyaRRi yulappuRA vanmai koN TuRRa,
chUranai yavuNar kuzuvoTun^ thaTin^thu churuthiyin n^eRi n^iRIi makavAn,
pErara chaLiththuch churarthuyar akaRRip peyarthiyen Rananen^thai perumAn. 35 

aruththikoL kumaran inaiyachol vinavi appaNi purikuva nennap,
puraththinai yaTTa kaNNuthal pinnarp poLLena uLLamER pathinOr,
uruththirar thamaiyum unnalum annOr uRRiTa ivankaiyiR paTaiyAy,
iruththiren Ravaraip palapaTai yAkki In^thanan empirAn karaththil.  36 

ponRikaz chaTilath thaNNalthan peyarum poruvilA uruvamun^ thonnAL,
n^anRupeR RuTaiya uruththira kaNaththOr n^avilarun^ thOmaraN^ koTivAL,
vanRiRaR kulicham pakaziyaN^ kuchamum maNimalarp paN^kayan^ thaNTam,
venRivin mazuvu mAkivIR Rirun^thAr viRalmikum aRumukan karaththil. 37 

AyathaR pinnar EvilmU thaNTath thaimperum pUthamum aTuva,
thEyapal luyirum oruthalai muTippa thEvarmEl viTukkinum avartham,
mAyirun^ thiRalum varaN^kaLuny chin^thi mannuyir uNpathep paTaikkum,
n^Ayaka mAva thoruthanich chuTarvEl n^alkiyE mathalaikaik koTuththAn. 38 

annathaR pinnar empirAn RanpA lAkin^in REvina purin^thu,
manniya ilakkath thonpathu vakaiththA main^tharai n^OkkiyE evarkkum,
munnava nAmik kumaranO TEki muTikkuthir avuNarai yennAth,
thunnupal paTaiyum uthaviyE chEykkuth thuNaip paTai yAkavE koTuththAn. 39 

n^Ayakan athaRpin aNTavA paraNan n^an^thiyuk kiranoTu chaNTan,
kAyeri viziyan chiN^kanE muthalAN^ kaNapperun^ thalaivarai n^Okki,
Ayira viraTTi pUthaveLi LaththO TaRumukan chElaiyAych chenmin,
n^Iyiren RaruLi avarthamaik kukaRku n^eTumpaTaith thalaivarA aLiththAn. 40 

aimperum pUtha vanmaiyum aN^kaN amartharum poruLkaLin valiyuny,
chempathu maththO nAthiyAm amarar thiNmaiyuN^ koNTathOr chezun^thEr,
vempari ilakkam pUNTathu manaththin virain^thu mun chelvathon Rathanai,
emperu muthalvan chin^thaiyA luthavi yERuvAn main^thanuk kaLiththAn. 41 

ivvakai yellAm varaivuTan uthavi yEkuthi n^Iyenak kumaran,
maivizi umaiyO TiRaivanaith thozuthu valaN^koTE mummuRai vaNaN^kich,
chevvithin ezun^thu pukazn^thanan n^iRpath thiruvuLath thuvakaiyAl thazuvik,
kaivaru kavAnuyth thuchchimEl uyirththuk karuNaichey thamalaikaik koTuththAn. 42 

koTuththalum vayinvaith tharuLinAR pullik kumaravEL chennimOn^ thunpAl,
aTuththiTum ilakkath thonpathu vakaiyOr anikamAych chUzn^thiTap pOn^thu,
kaTakkarum ARRal avuNarthaN^ kiLaiyaik kAthiyik kaTavuLar kuRaiyai,
muTiththanai varuthi enRaruL purin^thAL mUviru chamayaththin muthalvi.  43 

ammaiyith thiRaththAl aruLpurin^ thiTalum aRumukan thozuthezIi yanaiyOr,
thamviTai koNTu paTarn^thanan thAnaith thalaivarAm ilakkamE lonpAn,
meyammaikoL vIraryAvaruN^ kaNaN^kaL viyanperun^ thalaivarum iruvar,
chemmala raTikaL mummuRai iRainychich chEravE viTaikoTu chenRAr.  44 

n^inRiTum ayanmAl makapathi en^thAy n^Iyemai aLiththanai n^enychath,
thoRAru kuRaiyum illaiyAl in^n^AL uyn^thanam uyn^thana menRu,
ponRikaz mEni umaiyuTan iRaivan ponnaTi paNin^theza n^umakku,
n^anRichey kumaran thannuTan n^Irum n^aTamenA viTaiyathu purin^thAn.  45 

Akath thiruviruththam - 1310
    - - - 
 

19.  paTai yezhu  paTalam  

kaNNuthal viTaipeR Rariyayan makavAn kaTavuLar thammoTu kaTithin,
aNNalaN^ kumaran thannoTu chenRE ayalvarum maruththinai n^Okkith,
thaNNaLi puriyum aRumukath then^thai thaniparun^ thErmichai n^IpOyp,
paNNoTu muTkOl maththikai pariththup pAkanAyth thUNTenap paNiththAn.  1 

manpuri thirumAl inaiyana paNippa mAruthan ichain^thuvAn chellum,
ponpoli thErin mImichaip pAyn^thu porukkena maruththuvar n^ARpAn,
onpathu thiRaththAr puTaivarath thUNTi uvakaiyO TaRumukath thoruvan,
munpuRa vuyththuth thozuthu maRRithanmEl murukan^I varukena mozin^thAn. 2 

mAruthan inaiya pukanRukai thozalum maRRavan cheyaR kaiyai n^Okkip,
pEraruL purin^thu kathiriLam parithi piRaN^kuchIr uthayamAl varaimEl,
chEruva thennak kumaravEL anaiya chezumaNi irathamER chellach,
chUrini iRan^thAn enRuvA chavanuny churarkaLum Arththanar thuLLi.  3 

vERu 

ON^ku thErmichaik kumaravEL mEvalum uvappAl
AN^ka vanRana tharuLpeRun^ thiRalinOr aNukip
pAN^kar n^aNNinar munivarun^ thEvarkaL palarum
n^IN^ka linRiyE avarpuTai chUzn^thanar n^eRiyAl.   4 

inan^tha nOTavar murukanai aTaithalum irun^Ir
punain^tha chenniyan kayilaiyil irun^thavem pUthar
anan^tha veLiLaththil irAyira mAkumveLi Laththar 
vanain^tha vArkazaR Ralaivartham muraikoTu van^thAr.  5 

ezuvi yankarai n^Emiveny chUlamvAL eRivEl
mazumu thaRpaTai yAvaiyum En^thiya valiyOr
n^izanma thippiRai nyelin^thena* n^ilAvumiz eyiRRar
azalu kuththiTum** viziyinar achaniyin aRaivAr.   6 

( * nyelin^thana.  ** azaluruththiTum.) 

n^eTiyar chin^thinar kuRiyinar aimperu n^iRanum
vaTivil vIRRuvIR Reythinar vArchaTaik kaRRai
muTiyar kunychiyar palavatha naththarOr mukaththar
koTiya renninum aTain^thavark karuLpuri kuNaththOr.  7 

n^IRu kaNTikai punaitharum yAkkaiyar n^eTun^any
chERu kaNTanai anRimaR Revaraiyum eNNAr
mARu koNTavar uyirppali n^u kuvOr maRali
vIRu koNTathol paTaithanaip paTuththiTu mElOr.  8 

aNTam yAvaiyum ANTuRai uyirththokai yanaiththum
uNTu mizn^thiTa vallavar anRiyum utharach
chaNTa aN^kiyA laTupavar aTTavai thammaip
paNTu pORchivan aruLinAl vallaiyiR paTaippOr.  9 

munnai vaikalin iRan^thiTum in^thiran muthalOr
chenni mAlaikan^ tharaththinil uraththinil chiraththil
kanna mIthinil karaththinil maruN^kinil kazalil
ponnin mAmaNik kalanoTum viravinar punaivAr.  10 

in^tha vaNNamAny chArathap paTaiyinar INTith
than^tham venychamarth

Related Content

स्कन्द महापुराण - skanda-mahapurana

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar - .payiram