logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Urpaththi kantam - kanankal sel patalam

Chenthilantavan thunai 
thiruchchirrampalam 
muthalavathu

* * *

 
9. kaNaNkaL sel paTalam 
 
an^tha vElaiyiR kayilaiyil empirA naruLAl 
n^an^thi thEvarai viLiththun^am maNachcheyal n^ATa 
mun^thu chIruTai yuruththira kaNaN^kaLmAn muthalOr 
in^thi rAthiyar yaraiyun^ tharuthiyen RichaiththAn.			1 
 
inna linpamin RAkiya paramanI thuraippa 
kanna yappuTa nirain^thupin n^an^thiyem perumAn 
annar yAvarum maNapporuT TuRRiTa akaththuL 
unnal cheythanan avarelA mavvakai yuNarn^thAr.		2 
 
ulaka muyn^thiTa vempirAn maNampuri yuNmai 
pulana thAthalum avanaruN muRaiyinaip pORRi 
maliyum vimmitham paththimai perumitham makizchchi 
palavum un^thiTak kayilaiyai munniyE paTarvAr.			3 
 
pAlath thIppozi viziyuTaip panychavaththi thiranE 
mUlath thIppurai viTaipperuN^ kEthuvE muthalAny 
chUlath thIkkAth thAyira kOTiyOr chUzak 
kAlath thIppeyar uruththiran van^thanan kaTithil.			4 
 
chuzala luRRiTu chURaiyum vaTavaiyun^ tholaiya 
muzuthu yirththokai alamara vuyirkkumoym puTaiyOr 
ezupa thiRRiru kOTipA riTath thokai yINTa 
mazuva laththina nAyakUr mANTanum van^thAn.			5 
 
n^ITu pAthalath thuRaipavar n^eRRiyaN^ kaNNar 
pITu thaN^kiya valvakai n^iRaththavar periyar 
kOTi kOTiyA muruththira kaNaththavar kuzuvOTu 
ATa kEchanA muruththiran kayilaiyil aTain^thAn.			6 
 
kOra mikkuyar n^URupath thAyira kOTi 
chAra thaththokai chUztharach chathurmukan muthalOr 
Aru machchuRach charapamAy van^tharuL purin^tha 
vIra paththira vuruththiran van^thanan viraivil.				7 
 
viNTu thAN^kuRu mulakuyir muzuthumOr viraliR 
koNTu thaN^kuRu kuRaTpaTai kOTin^U RINTap 
paNTu thAN^kalan^ thariyaran iruvarum payan^tha 
cheNTu thAN^kukaim mElaiyOn mAlvarai chenRAn.		8 
 
mun^thai n^Anmukan vithipeRAn mayaN^kalum mukkaT 
Tan^thai yEvalAl AN^kavan n^eRRiyan^ thalaththin 
van^thu thOnRin^al laruLcheythu vAluNar vaLiththa 
ain^thu mARumA muruththirar thAmumvan^ thaTain^thAr.			9 
 
iththi RaththarA muruththirar allathai yEnai 
meththu palpuva naN^kaLu maLiththavaN mEvi 
n^iththan anpuRum uruththira kaNaN^kaLum n^eRichEr 
puththi yaTTaka muthalvarum van^thanar poruppil.			10 
 
thoTTa theNkaTal yAvaiyun^ thukaLinAl thUrkkum 
eTTu n^URenuN^ kOTipA riTaththokai yINTak 
kaTTu chenychaTaip pavarmutha lAkavE kazaRum 
aTTa mUrththikaL thAN^kaLum oruN^kuTan aTain^thAr.		11 
 
kURu koNTiTu thezippinar empirAn vizin^Ir 
n^ARu koNTuLa kalaththoTu poTipunai n^alaththOr 
n^URu koNTiTu kOTipU thaththoTu n^oTippin 
vIRu koNTakuN TOtharan pOn^thanan veRpil.			12 
 
aNTam yAvaiyum uyirththokai yanaiththaiyum aziththup 
paNTu pOlavE than^thiTa vallathOr parichu 
koNTa chArathar n^URRiru kOTiyOr kuzumak 
kaNTa kannanum pinAkiyum van^thanar kayilai.			13 
 
Ana naN^kaLO rAyiram irAyiram aN^kai 
mEni van^thapon mAlvarai purain^iRa mEvith 
thAnai vIrarn^UR Raimpathu kOTiyOr chArap 
pAnu kampanAn^ thalaivanoN kayilaiyiR paTarn^thAn.		14 
 
thaN^kaL chIrththiyE mathiththiTu kaTavuLar thalaiyum 
paN^ki yAkiya kEchamum paTaikaLum paRiththuth 
thuN^ka methiya kaNaN^kaLpal kOTiyOr chUzach 
chaN^ku kannanvan^ thiRuththanan thaTavarai thannil.			15 
 
kALa kaNTanun^ thaNTiyum n^IlanuN^ karanum 
vALva yampeRu vichchuva mAliyum maRRum 
ALi moympina rAyapal pUtharum anan^tham 
n^ILi ruN^kaTaR RAnaiyO TaNain^thanar n^eRiyAl.			16 
 
kURRin moympinaik kaTan^thiTu chArathak kuzuvOr 
n^URRu muppathu kOTiyOr chUzn^thiTa n^oythin 
mARRa lArpuram aTTavan thALiANai vazipaT 
TERRa mikkaI chAnanak kayilaiyil iRuththAn.			17 
 
ekina mAkiya mAlayan vAchan imaiyOr 
pukalu mAthiraN^ kAvalar kathirmathi puRakkOL 
mikaiya thArakai annaikaL vachukkaLvE RuLLAr 
makizum vinychaiyar munivarar yAvarum van^thAr.			18 
 
vAli thAkiya maRaikaLA kamaN^kaLman^ thiraN^kaL 
nyAla mAthiya pUthaN^kaL ulakaN^kaL n^akarkaL 
kAla mAnavai Enaiya poruLelAN^ kaTavuT 
kOla meythivan^ thiRuththana kayilaiyiR kuRuki.			19 
 
in^tha vAchaRRinAR kayilaiyil yAvarum yAvum 
van^tha thanmaiyai n^OkkiyE ARRavu makizn^thu 
n^an^thi yuLpukun^ thamalanuk kiththiRam n^avila 
mun^thai annavar yAraiyun^ tharukena mozin^thAn.		20 
 
purAri yiththiram mozithaluny chilAthanAr puthalvan 
orAymu thaRkaTai kuRukiyE uruththira kaNaN^kaL 
murAri yAthiyAm viNNavar munivarel lOrum 
virAvu n^IrmaiyiR chenRiTak kOyiluL viTuththAn.			21 
 
viTuththa kAlaiyil ariyaNai mImichai viLaN^kik 
kaTuththa yaN^kiya kaNTanvIR Riruppathu kANUu 
aTuththa vanpuTan yAvarum iRainychiyE avanchIr 
eTuththu n^ITan^in REththiyE aNukinar imaippil.			22 
 
n^INTa chIruruth thirarthamai n^iRain^thapal kaNaththai 
INTu thEvarai munivarai vIRRuvIR RichaiyA 
ANTu thanviraR chuTTiyE Athin^A yakaRkuk 
kANTal cheythun^in REththinan vEththirak karaththon.		23 
 
Ara zaRpeyar aNNalkUr mANTanA TakaththOn 
vIra paththiran muthaluruth thirakaNa mEththap 
pAri Taththavar yAvaru mempirAn pAN^kiR 
chEra luRRun^in REththinar paNin^thachin^ thaiyarAy.			24 
 
anna kAlaiyil n^Anmukan empirAn aNivAn 
unni yEmuTi muthaliya palkala nuthavip 
ponni nAyathOr pITikai yiRkoTu pOn^thu 
munna rAkavaith thiRainychiyE iththiram mozivAn.		25 
 
aiya kELunak killaiyAR paRRikal aTiyEm 
uyyu mARivaN maNanycheya vunninai unpAl 
maiyal mAchuNap paNiyelA mARRimaR Rin^thach 
cheyya pEraNi aNin^tharu LenRu cheppinanE.			26 
 
paN^ka yAchanan kuRaiyiran^ thinaiyana pakara 
aN^kaN mUralchey thanpuTan n^IyaLith thiTalAl 
iN^ku n^Amivai aNin^thena makizn^thana mennAr 
cheN^kai yAlaNi kalaththinaith thoTTaruL cheythAn.		27 
 
piraman anpukaN Tivvakai yaruLcheytha pinnar 
oruthan meyyaNi paNikaLE yaNikaLA yuRuvAn 
thiruvuLaN^koLa avvakai yAkiya chekaththai 
aruLpu rin^thiTu parAparaR kichcheyal arithO.				28 
 
kaNTi yAvaru maRputha maTain^thukai thozalum 
vaNTu lAN^kuzaR kavuri*pA lEkuvAn manaththiR 
koNTu pAN^kuRai thalaivaruk kuNarththiyE kuRippAR 
paNTu mAlayaR kariyavan ezun^thanan paTara.				29 
 
( * kavuri - kauri - kauravaNNam uTaiyavaL; kirirAja puththiri 
   eninumAm. kauram - ponpOnRa vaNNam. ) 
 
   Akath thiruviruththam - 754 
     - - - 
 
  10. thi ru k ka l yA Na p pa Ta la m 
 
n^ARRa Tampuyak kaNNuthal n^an^thiyam perumAn 
pORRi munchela amararum munivarum pukaza 
vERRa thumpuru n^Arathar vinychaiyar yArum 
pARRi yakkamum n^Izalu mAmenap pATa.					1 
 
chonma Raiththokai Akama muthaliya thuthippap 
ponmai peRRathan kOn^akar n^IN^kiyE poRRAL 
vanmai peRRakuN TOtharan moympiTai vaiththuch 
chinma yaththani mAlviTai ERinan chivanE.				2 
 
viTaiyin mImichaith thOnRiyE yempirAn viLaN^kap 
puTaiyin van^thava rallathu thirun^akarp puRaththuk 
kaTaiyin n^inRavar yAvaruN^ kaNTukaN kaLiyA 
aTaiya vEpaNin^ thEththinar aLakkarin ArththAr.			3 
 
n^an^thi mElkoNTu n^an^thimE vuRuthalum n^an^thith 
than^thi mAmukath thavuNarkOn ilamarath thaTin^thOn 
ain^thu n^URRezu kOTipU thappaTai yaNuka 
van^thu van^thanai cheythumun pOyinan mAthO.			4 
 
kathiruny chOmanuN^ kavikaiyuny chIkaraN^ kAlum 
uthathi yaNNalchAn^ thARRiyum umparthaN^ kOmAn 
puthiya kAlcheyum vaTTamu meTuththanar puTaipOy 
muthirum ArvamO TappaNi purin^thanar muRaiyAl.			5 
 
pEri kokkarai challikai karaTikai pIli 
chAri kaiththuTi thaNNumai kuTamuzAth thaTAri 
pOri yaRpaTu kAkaLam vayirmuthaR pukaluny 
chIri yaththokai iyampinar pAriTath thiRalOr.				6 
 
aththan EvalAl uruththirar kuzuvumA lalayanum 
meyththa vampuri munivarum EnaiviN Navarum 
moyththa thEroTu mAnamApa puLLivai muthalAn^ 
thaththa mUrthimEl koNTanar cheypaNi thavAthOr.			7 
 
thAzn^thu thanpaNi puriyumath thalaivarun^ thavaththAR 
kAzn^tha n^enychuTaip pUtharu mEnaiya kaNamuny 
chUzn^thu chenRiTak kayilaiyai akanRuthol lulakam 
vAzn^thi TumpaTi yEkinan imaiyamAl varaimEl.			8 
 
vArppe rumpaNai yAthiya varampilpal liyaththin 
Arppu meN^kaNum veLiLiTai yinRiyE yakalvAn 
thUrppin INTiya thAnaiyin Othaiyuny churarkaL 
Arppum vAzththoli aravamum puNariyuN TezumAl.		9 
 
  vERu 
 
anaiya thanmaiyi lAthiyam paNNavan 
panikoL veRpiR paTaraam mannavan 
iniya kELo TethirkoTu thAzn^thuthan 
punitha mAn^aka riRkoTu pOyinAn.				10 
 
pOtha lOTum punithan varaththinaik 
kAtha lARkaNTu kaNkaLap pAkiyE 
Atham eythin^in Ranychalith thEththiyE 
vIthi yAvum vizAvayarn^ thiTTavE.				11 
 
miNTi n^inRiTum vIthiyin mAtharAr 
aNTar n^Ayakan aRputhap pEruruk 
kaNTu thAzn^thu karaithavir kAthalAn^ 
theNTi raippaTin^ thArcheyal vERilAr.			12 
 
n^iRaiththa pUNkaLum n^Ern^thapon nATaiyum 
n^aRaiththa chAn^thamum n^ANmalark kaNNiyum 
piRaiththi ruchchaTaip pinynyakan pErezil 
maRaiththa thenRu manan^thaLar vArchilar.			13 
 
uyyu mARen uvarthamaik kANTalu 
veyya kAmak kanalchuTa vEvuRun^ 
thaiya lArkaL thanuvuRu n^IRukol 
aiya rAkath thaNin^thathen pArchilar.				14 
 
ezAlai yannachol En^thizai mAtharAr 
kuzAma kanRu kuzakanaich chErthaluN^ 
kazAlu kinRapal kAzuTai mEkalai 
vizAthi Rainychinar melliya lArchilar.			15 
 
alli chErtharum ampuya mImichai 
valli yannavar vAnthukil chOrvuRA 
mella vIzthalum minniTai yArkkelAm 
illai yOpunai yenRuraip pArchilar.			16 
 
vAcham vIzthalum van^thuvan^ thilliTaith 
thUchu Tuththila menRor thukilpunain^ 
thAchai yOTuchen Rannathum vITTiyE 
Uchal pOnRanar oNToTi mArchilar.			17 
 
mANTa chAyan maTan^thaiya rEthanai 
vENTi mAlkoTu vITuRum vElaiyil 
INTu pORRu kenavumeN NAthathO 
ANTa kaikkiya lAkumen pArchilar.			18 
 
karumpu n^Ermozik kArikai mAtharAr 
virumpi vENTavu mEvalar pOlumAla 
arumpon mEniyem maNNaluk kuLLamum 
irumpu kollen RiyampiTu vArchilar.			19 
 
n^erukku pUNmulai n^Erizai yArkkumAl 
perukki nAravar pEthuRa lOrkilAr 
uraippa thenkol uyirkkuyi rAkiyE 
irukku miN^kivar enRuraip pArchilar.			20 
 
thiruku vArchaTaich cheyyanai n^Okkin^in 
Ruruku vArchilar uLLuRa vempiyE 
karuku vArchilar kAthali mAroTum 
peruku kAthalaip pEchukin RArchilar.				21 
 
vERu LArmey viLarppinai n^OkkiyE 
IRi lArai ivaraNain^ thArkolO 
n^IRu meyyin n^ilaviya thenRavarch 
chIRi yEyikal cheythiTu vArchilar.				22 
 
kaTTu chenychaTaik kAnmichai yUrthara 
viTTa veNmathi melliya lArthamaich 
chuTTa thamma chumappathen n^IrenAk 
kiTTi n^inRu kiLaththiTu vArchilar.				23 
 
kanycha mElaya nAthik kaTavuLar 
thanycha menRu charaNpuka vuNTathOr 
n^anychin veyyakol n^aN^kaiyar koN^kaimEl 
thunychu kinRa thuyilathen pArchilar.				24 
 
pinna ruLLa porun^thozi lARRuvAn 
thunnu vIrenil tholkuzu ATavar 
n^anna laththoTu n^aNNamin nAraiyE 
innal cheyvathen enRuraip pArchilar.			25 
 
chARRi yiN^kini yAvathen thaiyalmIr 
ERRin mEvinar emmai maNan^thiTa 
mARRi lAtha malaimakaL pOlayAm 
n^ORRi lEmena n^on^thuyirp pArchilar.			26 
 
thEvar uyyath thirumaNany cheythiTa 
mEvu kinRavar melliyal maN^kaiyar 
Avi koLLa amain^thanar iththiRam 
Evar cheyva renauraip pArchilar.				27 
 
maiyal vEzam vayappuli pOlvarum 
veyyar thammai melivippa thanRiyE 
n^oyya mAnpurai n^Okkiyark kun^thuyar 
cheyyu mOvenach cheppukin RArchilar.			28 
 
n^aN^kaL koRRavan n^aRRavath thARpeRu 
maN^kai pAlin maNapporuT TEkinar 
iN^ke makkini maiththiRany cheykalAr 
chaN^ka rarkkuth thakAthithen pArchilar.				29 
 
pEthai n^Iravar pEriLam peNmaiyOr 
Athi yan^thath thaNaN^kinar innaNam 
vIthi thORum viraviyath thAruka 
mAtha rArinum mAtharpeR RArarO.				30 
 
paNTai vEthan pathaththinum pErezil 
koNTu n^inRavak kOn^akar vIthiyin 
aNTam veqka aNipaTuth thiTTavai 
kaNTu pOn^thanan kaNNutha laNNalE.			31 
 
cheyya thAna chezuN^kama lAchanath 
thaiyal kAmuRath thakkana vIthikaL 
paiya n^IN^kip parAparai yAkiya 
aiyai kOyil aNiththena n^aNNinAn.			32 
 
vEn^than Evalin vEthaN^kaL inRukA 
RAyn^thu n^ATaR kariyavem maNNalmun 
pUn^tha Tampunal pUriththa palkuTam 
En^thi van^thanar mAthavar eNNilAr.				33 
 
iruva kaippaTu meNvakai maN^kalap 
poruNmai muRRavum pUvaiyar paRpala 
varichai yiRkoTu van^thethir eythinar 
ariya yaRkari thAkiya aNNalmun.				34 
 
aRuku n^impam aTichil arichanany 
chiRukum aiyavi chempanychin viththivai 
kuRuku thaNpunaR koLkala mEn^thiyE 
maRukil van^thanar maN^kaiyar eNNilAr.			35 
 
n^erukku pUNmulai n^Erizai yAravar 
porukke nAvethir pOn^thuyir yAvinum 
irukkum Athi yiRaivanai yEththiyE 
tharukko TEn^inRu than^thozi lARRinAr.			36 
 
eN^kaL n^Athan ethiruRa eNNilA 
maN^kai mArchuTar manniya thaTTaikaL 
cheN^kai yiRkoTu chenRu valanvaLaii 
aN^kaN mummuRai anpoTu chuRRinAr.			37 
 
Ana kAlai arumaNach chAlaimun 
nyAna n^Ayakan n^aTpoTu n^aNNiyE 
vAnu lAya mazaviTai n^IN^kinAn 
yAna mIthinin RiyArum izin^thiTa.				38 
 
viTaiyi zin^thuzi mEnaiviN NATTavar 
maTamin nAroTu van^thu parAparan 
aTikaN mIthinil Anpozi pAlkoTu 
kaTithin ATTinaL kaithozu thEkinAL.			39 
 
n^Athan avvazi n^an^thika LuyththiTum 
pAthu kaikkaT pathamalar chErththiyE 
pOthan mAthavan poRkaran^ than^thiTak 
kOthil mAmaNak kOyiluL eythinAn.			40 
 
vERu 
 
palliya miyampa vAnOr paravaviny chaiyarkaL pATa 
ollenak kaNaN^ka LArppa uruththirar yAruny chUza 
mellenach chellum aNNal virinychanum mAlum vENTa 
mallalaN^ kOyi luLLa vanappelAm n^Okka luRRAn.		41 
 
ulAvuRu churumpu mUchA oNmalarch chOlai vAli 
n^ilAvuRaz punalchE rOTai n^eTun^thaTam n^iRamvE RAkik 
kulAvumaN TapaN^ka Linna koNTiyal vanappuk kATTich 
chilAthanan mathalai kURach chenRuchen RiRaivan kaNTAn.	42 
 
kaNTalun^ thampOl thaN^kaL kAmarviN Nakaran^ thAnum 
maNTala varaippin van^thu vaikiya thAN^ko lennA 
aNTarkaL vAvi kENi akanpunal kuTain^thuN^ kAmar 
thaN¢Talai yATal cheythun^ thalaiththalai thirithan^ thuRRAr.		43 
 
n^an^thiyan^ thEvu kATTa n^alvanap panaiththum n^Okkik 
kan^thamen pOthu vEyn^tha kaTimaNach chAlai thannil 
in^thira n^Ilath thiTTa eziln^alath thavichi numpar 
van^thuvIR Rirun^thAn ellA maRaikaTkum maRaiyAy n^inRAn.	44 
 
vIRRirun^ tharuLu mellai vIrapath thiranthIp pErOn 
ARRalkoL kUrmAN TEchan ATakan aiyan EnOr 
pORRichey ayanE mAlE puran^tharan munivar thEvar 
ERRiTu thavichu thORum irun^thanar iRaivaR chUza.			45 
 
    vERu 
 
amaiyappaTum appozu thaththinil Athi yaNNal 
vimalaththiru mAmaNaN^ kANuRa mElai yaNTach 
chumaiyuRRiTum eppuva naththarun^ thokka n^IrAl 
imaiyachchayi lan^thuLaN^ kuRRa thiTukkaN eythi.			46 
 
ponpA limaiyan^ thuLaN^kuRaRuzip pORRu chETan 
thanpAl avani yenalAn^ thulaiththaTTi raNTin 
vanpAla thAna paTapA lathuthAza maRRaith 
thenpAla thARRa uyarn^thiTTathu thEvar uTka.				47 
 
 
ON^kuR Rathuthen puviyAthalum umpa rellAm 
EN^kuR RanarmaN NukOrkaL iTukka NuRRuth 
thIN^kuR RanavO emakkenRu thiyakka muRRAr 
pAN^kuR RiTuthon munivOrum pariya luRRAr.			48 
 
innO revaruny chivanEyen RiraN^ka lOTum 
munnOnu manna cheyalkaNTu muRuva leythi 
annOr kuRain^Ith thiTan^an^thiyai n^Okki Azi 
thannOr karaththiR cheRiththAnaith tharuthi yenRAn.		49 
 
enRA nathukAlaiyil n^an^thi yiRainychi yEkik 
kunRAtha kumpa munivanRanaik kUva aN^kaT 
chenRAn avanaik koTupOychchivan munna ruyppa 
manRAr kazalkaL paNin^thAn malayaththu vaLLal.			50 
 
thAzun^ thavaththon RanaikkaNNuthaR chAmi n^Okkith 
thAzuN^ kuRiyOy ivaNyAvaruny chArtha lAlE 
thAzum puvithak kinamuththarany chAla ON^kath 
thAzuny chuvarkka n^ilanun^ n^anithAzu manRE.				51 
 
theruman^ thuzalun^ tharaimannuyir cheytha thollaik 
karuman^ thanaiviT Tayarveythik kalaN^kukinRa 
peruman^ tharamE muthalAya piRaN^kala yAvum 
aruman^tha mEru varaiyun^thava RAku mammA.				52 
 
AnAn munikEL orun^Iyiv vachalam n^IN^kith 
thEnAr marutha vaLamEyathen nATu n^aNNi 
vAnAr pothiya malaimEvuthi vaiya mellAm 
mEnA LenavE n^ikarAthi viLaN^ku menRAn.			53 
 
piRaiyonRu vENip paraniN^kithu pEcha lOTum 
aRaiyonRu thInychoR RamizmAmuni achcha meythik 
kuRaiyon RiyAnchey thuLanOkoTi yEnai INTE 
uRaiyen RilaichE NiTaichchella vuraiththi en^thAy.		54 
 
ennak kuRiya munivanRanai en^thai n^Okki 
unnaip poruvum munivOr ulakaththi luNTO 
annath thavanum unain^Erkilan Atha lAln^I 
munniR Revaiyun^ thavaRinRi muTiththi mannO.			55 
 
vERuRRiTu thonmuni vOrkaLin viNNu LOrin 
IRuRRiTu mOvithu cheykai evarkkum mElAm 
pERuRRa n^innAl muTivAkum peyaru kenRu 
kURuR RiTalum muniyIthu kuRiththu raippAn.				56 
 
vAncheytha mEni n^eTumAn makavELvi mannan 
thEncheytha kanychath thayaniRkavich cheykai thIyEn 
thAnchey thiTavE paNiththiTTanai thanmai yIthEl 
n^Anchey thathuvE thavampOlum n^alaththa then^thAy.			57 
 
IN^kip paNiyai yaLiththAyenil en^thai yunRan 
pAN^kuRRa puththEL maNakkATchi paNin^thi TAmal 
n^IN^kaR karithAN^ kavalkinRathen nenycha menna 
ON^kaR kayilaith thanin^Ayakan Otha luRRAn.				58 
 
vERu 
 
	chin^thaiya thazuN^ka linRith thenmalaich chERi aN^kaN 
van^thun^am vathuvaik kATchi vazaN^kuthum makizn^thu kANTi 
n^an^thamai yunni yAN^kE n^ALchila iruththi pinnar 
mun^thaiyi lemathu pAN^kar varuthiyAl muniva enRAn.			59 
 
enRivai amalan cheppa ichaitharu pulaththinAki 
manRamar kazalka Tammaip panmuRai vaNakkany cheythu 
n^inRukai thozuthu pORRi n^eTithuyirth tharithin n^IN^thith 
thenRichai yellai n^Okkich chiRumuni kaTithu pOnAn.			60 
 
kiRpuRu mAyai valla kiravunycha varaiyum vin^tha 
veRpathum vanmai chin^tha vilvala noTuvA thAvi 
kaRpanai yakanRu mAyak kAviri n^Iththath thOTu 
muRpakal paTarn^tha thenna munivaran thenpAR pOnAn.			61 
 
maRaipukal vELvi yARRu mAvali valikoL kATchik 
kuRiyavan thuNaiyAy maRROr kuRaLumuN TAN^ko lennA 
n^eRiyethir avuNar thammuL oruchilar n^illA thOTach 
chiRumuni vAnam n^In^thich chimaiyamA malayam pukkAn.				62 
 
muNTakan valikoN TuRRa mUveyil azippAn munni 
aNTarum puvana muRRu mAkiya koTinychi mAnREr 
paNToru pathaththA lUnRip pAthalath thiTTa aNNal 
koNTathol luruva munnik kuRumuni aN^kaN uRRAn.		63 
 
pothiyama thennum veRpiR punithamA munivan vaikath 
thuthiyuRu vaTapAR RenpAR puvaniyOr thulaipO loppa 
athupozu thuyirka LAnOr aNaN^korIi aranai yEththi 
mathimakizn^ thamarn^thAr thollai vathuvaiyin cheykai cholvAm.		64 
 
kathumena malayan^ thanniR kaTamuni chERa lOTu 
muthumaiko Limaiyam pukka munivaruny churarun^ thErn^thu 
mathimali chaTaiyem maNNal varampilpE raruLum annOn 
pathamuRai vazipaT TOrtham pAnmaiyum parava luRRar.				65 
 
aN^kathu pozuthu thannil arachana thichaivAl eN^kaL 
chaN^kari aiyai kAppach chachiyenpAn aTaippai En^athak 
kaN^kaikaL kavari vIchak kALikaL kavikai paRRap 
paN^kaya mAnkai paRRip pArathi parava van^thAL.					66 
 
van^thiTu mulakai InRAL vathuvaiyany chAlai n^aNNi 
an^thamo TAthi yillAn aTikaLai vaNaN^ka munnOn 
mun^thuRu thavichin RanpAn muRRizai yiruththi yenna 
in^thirai muthalOr yAru meththiTa iruthn^athA LanRE.			67 
 
irun^thiTu mella thannil ElavAr kuzali yennuN^ 
karun^thaTaN^ kaNNi nALaik kaNNuthaR parApa raRku 
virain^tharuL cheyya vunni vEn^thana thichaivAn mEnai 
perun^thaTam punaluny chan^thu malarkaLum piRavun^ than^thAL.			68 
 
tharuthalu mimaiyath thaNNal thAzn^thana nirun^thu thEvi 
chirakan^Ir viTuppa Athi thiruvaTi viLakkich chAn^tham 
viraimalar punain^thu n^inRa viyankaTan palavuny cheythu 
poruvaru makizchchi yOTu pUchanai purin^thAn mAthO.			69 
 
pUchanai purin^tha pinnarp puvanamIn RATan kaiyaip 
pAchama thakanRa tholchIrp paranychuTar karaththuL vaiththu 
n^Echamo TaLiththE nennA n^eTumaRai manukkaL kURi 
vAchan^al luthaka muyththAn marukanen Ravanai yunni.			70 
 
eN^kuLa poruLuN^ kOLu mIthalun^ thAnE yAkuny 
chaN^karan ulaka mellAn^ than^thiTuN^ kanni thannai 
maN^kala muRaiyAR koNTAn malaimakan koTuppa venRAl 
aN^kavan aruLin n^Irmai yAraRin^ thuraikkaR pAlAr.			71 
 
AnathO ramain^ thannil ATinar amarar mAthar 
kAnama thichaiththAr chiththar kan^tharu vaththa rAnOr 
Enaiya viruvar thAmu mEzichaik kIthany cheythAr 
vAnavar munivar yArum maRaikaLai yaRaiya luRRAr.			72 
 
alliyaN^ kamalan^ thannil arivaiyum puNTarIka 
valliyum maRRu LOrum maN^kalam pATa luRRAr 
challari thimilai kALan^ thaNNumai chaN^ka mAthip 
palliya miyampich chUzn^thu pAriTath thokaiyOr ArththAr.			73 
 
athupozu thimaiyath thaNNal Apozin^ thiTTa thImpAl 
kathalimAp palavin thIya kanivakai n^eythE nAthi 
mathuramAny chuvaiyin varkkam parampila vIRRu vIRRu 
n^ithikoLpA chanaththi liTTu n^irumalan munna ruththAn.			74 
 
maRain^eRi yinaiya vellAm malaimaka nuyththu maRRem 
miRaiyivai n^ukarthal vENTu menaththoza inithE yennAk 
kaRaimiTaR RaNin^tha mElOn karaththinAl avaRRaith thoTTAN^ 
kuRuperuN^ karuNai cheythE uvan^thanaN^ kOTi yenRAn.		75 
 
thonmaiko LaruLin n^IrAl thuyththana vAkath thoTTa 
n^inmala vuNavai mannan n^EyamO TaN^kaN mARRi 
inmalar kan^than^ thIrththa mivaRRoTu moruchA ruyppa 
n^anmakiz vOTu vEthA n^AyakaR kuraikka luRRAn.				76 
 
paTaN^kiLar chETan thAN^kum pArvichum puRaiyum n^IrAr 
aTaN^kalum maNanychey pOthath thavvavar¢kaTuththa thARRi 
n^aTan^thiTu mozukkam en^thai n^aTaththiTal vENTum manRaR 
chaTaN^akini yuLathu muRRath thaNNaLi purithi yenRAn.				77 
 
ennalu muRuval cheythE iRaiyaruL puriya vEthan 
vanniyu mathaRku vENTum poruLkaLum marapiR Ran^thu 
ponnoTu pukarum Enai munivarum puTaiyiR chUzath 
thannika rillA manRaR chaTaN^kelAm iyaRRal cheythAn.			78 
 
an^thaNar karaNa mellA mARRiyE muTin^tha pinnarth 
than^thaiyun^ thAyumAki ulakelAn^ than^thOr thammai 
mun^thuRa ayanum pinnar mukun^thanu mathaRkup pinnar 
in^thiran munivar vAnOr yAvarum iRainycha luRRAr.			79 
 
aranuTan umaiyA Tannai yAN^kavar paNitha lOTum 
urukezu n^ilaiyuT koNTa uruththirath thalaiva rEnOr 
parichanar kaNaN^kaL yArum paNin^thanar athanpin nAkak 
kiriyuRai yiRaivan main^than kELoTu vaNakkany cheythAn.		80 
 
thamathumun paNikin ROrkaL thamakkelA mIchan RAnum 
umaiyumn^al laruLaich cheyya vOrn^thithu pathamen Runni 
imakiri puran^tha vaNNal INTuRai n^Irark kellAm 
amalana thuNavu maRRum aLippanen RakaththuT koNTAn.		81 
 
Ayn^thiTu maRaikaL pORRu mAthithan thIrththam pOthu 
chAn^thamo TavikaL thammaich chathurmukan muthalvA nOrkkum 
vAyn^thiTu munivar yArkkum maRRuLAr thamakkum mannan 
In^thiTa vavaRRai annO riyAvarum aNin^thuT koNTAr.		82 
 
AlamA miTaRROR kAna amalamAm poruLai yERRuch 
chIlamO TaNin^thuT koNTu chin^thaiyuL makizn^thu n^an^tham 
mUlamAm vinaikaT kinRE muTiporuN^ kuRRa thenRAr 
mElavar anRu peRRa viyappinai viLampa lAmO.				83 
 
anaiyathOr kAlai thannil amalamAm poruLka Tammaip 
panivarai yiRaivan RAnum panniyun^ thamaru LArum 
enaivaru marun^thi mERkoN Tellaiyil inpa muRRAr 
vinaivali yoruvi mElAm vITupE RaTain^thu vArpOl.			84 
 
thannuRu kaNavan thunychath thApatha n^ilaiya LAki 
innalai yaTain^thaN^ kuRRa irathiyav vellai van^thu 
mannuyir muzuthu mInRa maN^kaiyai maNan^tha vaLLal 
ponnaTi vaNaN^kith thIyEn punkaNaith thavirththi yenRAL.		85 
 
	chIruRu kaNavan illAL cheppiya mARRaN^ kELA 
	Aruyir muzuthum n^inRE yanaiththaiyu muNarn^thu kUTTum 
pEraru LuTaiya n^Athan pEthuRal maTan^thai yennA 
mAranvan^ thuthikkum vaNNam manaththiTai n^inain^thA nanRE.		86 
 
n^inaitharu mellai thannil n^eTiyamAn muthalA vuLLa 
anaivaru maruTkai yeytha azuN^kiya irathi n^Okki 
manamakiz chiRan^thu kArkAN manynyaiyiR kaLippa aN^kaT 
kunichilai koNTa mAran kommenath thOnRi nAnE.			87 
 
munpoTu thOnRu mAran muthalviyO Tirun^tha n^Athan 
ponpunai kamalath thALmun pOn^thanan thAzn^thu pORRi 
enpizai poRuththi yenna yAmunai muniyin anRO 
pinpathu thaNiva thuLLam pEthuRal main^tha enRAn.				88 
 
eripunai n^amathu n^OkkAl iRan^than^an nuTalam n^IRAy 
viraivoTu pOyiR RanRE vENTinaL irathi yannAT 
kuruvamA yiruththi Enai umparO Timmapark kellAm 
aruvinai yAki yunRan arachiyal purithi enRAn.				89 
 
cheyvinai muRaiyAl Ichan chiththachaR kinaiya kURi 
avvavan arachuny chIru mANaiyum valiyum n^alki 
maivizi yirathi yOTu mannuthol puraththuch chella 
meyviTai yuthava annOr virain^thuTan thozuthu pOnAr.		90 
 
irathiyum mathanu mEka in^thira n^Ilath thiTTa 
ariyaNai yirun^tha n^Athan ammaiyo Tizin^thu annEr 
thiruvuru vuTaiya mElOr thEvarmA muniva renOr 
paravinar chellap pUthar palliyan^ thezippach chenRAn.			91 
 
mannuyirch kuyirAy n^inROn mAlviTai yERi mAthaik 
thannoru pAN^kiR koNTu thazIikkoTu n^aTaththi vAnOr 
thonnilai yamain^thu chellath thuvanRiyE kaNaN^kaL chuRRap 
ponniya limaiyan^ thIrn^thu veLiLiyam poruppil van^thAn.		92 
 
annathOr kAlai mAlai ayanaiveR parachai vELvi 
mannanai amarar thammai munivarai mAtha rArkaL 
ennavar thamaiyun^ thaththa miTan^thoRu mEkum vaNNam 
munnuRa viTuththA nenpa mUlamum muTivu milOn.				93 
 
aTukana lavankUr mANTan ATakan aiyan chimpuL 
vaTivina nAthi yAna varampilA uruththi rarkkuN^ 
kaTakari mukaththi nARkuN^ kaNaN^kaLil thalaimai yOrkkum 
viTaiyinai yuthavi aiyan viyanperuN^ kOyil pukkAn.			94 
 
ERenuN^ kaTavuL mIthil immena izin^thu annOr 
kURuTai muthalvi yOTuN^ kOn^akar n^aTuva Neythi 
ARaNi chaTaiyem maNNal ariyaNaip pITa mIthil 
vIRoTu thonmai yEpOl vIRRirun^ tharuLi nAnE.			95 
 
anpinark kau¤van^ thuLLa Athiyam paraman mAthu 
anpuTai yAkach chIyath thavichinvIR Riruththa lOTun^ 
thunpakan RirupA lAkith thuvanRiya uyirka LellAm 
inpoTu pOka mARRi inithamar vuRRa vanRE.				96 
 
   Akath thiruviruththam - 850 
- - - 
 
 
11. thi ru va va thA ra p pa Ta la m 
	 
	paRpaka linaiya vARRAR paTarthalum pinnOr vaikal 
muRpaTum ayanmAl vELvi muthalavan thichaikAp pALar 
choRpaTu munivar vAnOr yAvarun^ thollai mEru 
veRpiniR kuzumich chUrAl mikamelin^ thiraN^kich cholvAr.			1 
 
ulakinai avuNark kIn^thE yOkipOl vaiki n^ampAl 
melivinaip paTuththi yAmpOy vENTalum irakka meythi 
malaimaka Tannai vETTAn main^thanaith than^thu n^ammaith 
thalaiyaLi puriyAn vALA iruppathen thANu vAnOn.			2 
 
ivaRalu mikalu minRi yArkkumOr peRRith thathAki 
avaravar vinaikaL n^ATi athaRpaTu poruLai n^alkuny 
chivanaiyAm veRuththal kuRRany chiRan^than^On piyaRRi TAthE 
thavaRuchey thanamen Remmai n^OvathE thakka thenRAr.			3 
 
Ayinu mavanRAL pORRi aTaiyinn^an kanaiththu mAkun^ 
thIyana vakalu mIthu thiNNamAm athanAl innuN^ 
kAykathir mathichUz kinRa kayilaiya kiriyin mukkaN 
n^AyakaR kithanaik kURa n^AmelAm pOthu menRAr.				4 
 
pOthara vichain^tha kAlaip ponnalar kamalap puththEL 
mEthaku paraman cheykai vinaviyE Ekal vENTun^ 
thUthuva noruvan Rannaith thUNTimun naRithu menRE 
UthaiyaN^ kaTavu Tannai n^OkkiyI thuraikka luRRAn.			5 
 
vaTavarai yathanil mUnRu mANkuva TeRin^thu vauvi 
uTalchina varava muTka uthaviyi luyththa main^tha 
paTarmathi milaichchuny chennip paNNavan cheyalai veLiLik 
kaTivarai n^akarath theythik kaNTanai mITi yenRAn.				6 
 
pallithaz vanacha mElOn inaiyana pakara n^OnRAL 
villuTai mathana vELai viziththaTu kaTavuL munnany 
chelluva tharithu chellil thImaiyE payakku menpAl 
olluva thanRich cheykai uLLamum veruvu menRAn.			7 
 
kURRithu n^ikazn^tha vElaik kOkana thaththu mElOn 
kARRinuk karachai n^Okkik kampalai koLLEl yANTum 
URRamo Tulaval cheyyu poruvanai n^IyE yanRi 
vIRRoru thEva ruNTO mElithu purithaR pAlOr.				8 
 
uRRuzi uthavi cheyvOr ulappuRA thevaiyum IvOr 
aRRamil thavaththA RuRROr amarpuri vIra rAvOr 
maRRoru poruLum veqkAr varuththamu mOrAr Avi 
iRRiTa varinum eNNAr inithena makizva ranRE.			9 
 
Athalin eN^kaT kellAm ARRiTu muthavik kAkap 
pOthiyAl aiya enRu pukazchchiyAl inaiya palvE 
REthiTu poruNmai kURa ichain^thanan ezun^thu thIyin 
kAthalan viTaikoN TEkik kayilaimAl varaiyiR chenRAn.		10 
 
kunRathan puTaiyil vIzuN^ kuraipuna lARRin ATi 
manRalaN^ kAmar kAvin malarmaNam aLAvi vArith 
thenRiyA yachain^thu mellach chinakaram pukuthu mellai 
n^inRathOr n^an^thi kANUu vurappinan n^eTithu chIRi.				11 
 
poRpiram ponRu paRRip polanmuthaR kaTaiyaip pORRi 
n^iRpuRum ANai vaLLal n^eTunychinath thurappa lOTuN^ 
kaRpozi yezili kAnRa kanaiyoli kETTa pAmpin 
munpaTar kinRa kAlOn moympilan veruvi vIzn^thAn.			12 
 
vERu 
 
	ollena vIzvuRum uyirppin kAvalan 
ellaiyila achchamo TiraN^ki yEyezIith 
thollaiyin urukkoTu thOnRi n^an^thithan 
mallalaN^ kazalkaLai vaNaN^kik kURuvAn.				13 
 
mAlayan makapathi vAnu LOrelAm 
Alamar kaTavuLai yaTaithal munnin^I 
kAlaiya thaRin^thanai kaTithu chelkena 
mElurai cheythanar vinaiyi nEnuTan				14 
 
kaRuththiTu miTaRuTaik kaTavu LATalaik 
kuRikkari thanychuval kuRuka enRiyAn 
maRuththanan anaiyartham varuththaN^ kURiyE 
oRuththenai viTuththana ruTaiya vanmaiyAl.			15 
 
Athalin aTiyanEn anychi yanychiyE 
mEku thenRiyAy mella van^thanan 
OthiTa n^inain^thilan unakku maRRithu 
pEthaimai uyarvinEn pizaipo Ruththin^I.				16 
 
thAnavar thozavaru thakaiyil chUranAl 
mAnama thoruviyE varuththuR ROyn^thanan 
Anathon RuNarkilEn aRivu mAzkinEn 
kUnaiya thEvaru minaiya n^IrarE.					17 
 
aRaitharu kaNaththaru LAthi yAkiya 
iRaivan^in munivinuk kilakkuR RArilai 
chiRiyaven poruTTinAR chIRRaN^ kOTiyO 
poRaipurin^ tharuLenap pORRi vENTinAn.			18 
 
ANTakai n^an^thiyem maTikaL avvazi 
mUNTezu thanperu munivu thIrn^thiyAm 
INTun^in nuyirthanai yIthum n^iRkalai 
mINTanai pOkena viTaithan^ thEvinAn.				19 
 
chIriya n^an^thiyan^ thEvan Evalum 
mAruthan avanaTi vaNaN^ki vallaiyin 
n^EraRu kayilaiyin n^IN^ki n^ITupon 
mEruvil viNNavar kuzuvai mEvinAn.				20 
 
mEvaru kAlinAn virinychan mAyavan 
pUvaTi van^thanai purin^thu n^an^thithan 
kAvalin vanmaiyum n^ikazn^tha kAriyam 
yAvathum muRaipaTa iyampi nAnarO.					21 
 
kARRurai vinaviyE kamalak kaNNaNum 
n^ARRichai mukaththanum n^Akar chemmaluny 
chARRarun^ thunpinar thammi lOrn^thiTAth 
thERRamo Tinaiyana cheppal mEyinAr.				22 
 
en^thaithan cheykaithOrn^ thEku n^Iyena 
ven^thiRal maruththinai viTuththum AN^kavan 
n^an^thithan nANaiyAl n^aTukka muRRivaN 
van^thanan achchuRu manaththa nAkiyE.					23 
 
manniya kayilaimAl varaiyin yAmelAm 
innini yEkiyE Ichan Ranmunam 
unnaruN^ kAlamo TuRRa n^aN^kuRai 
pannuthal thuNipenap palaruN^ kURinAr.				24 
 
ivvakai yavarelAm ichain^thu chemponin 
meyvarai n^IN^kiyE veLiLi veRpinil 
theyvathak kOyinmun chenRu n^an^thiyai 
avviTai thozuthivai aRaithal mEyinAr.				25 
 
vERu 
 
n^an^thin^ thEvukEL n^aN^kaLpAl thunpelAny 
chin^thaichey thiTuthiyath thEvathE vaRkiyAm 
van^thavA ROthiyE vallain^I emaiyavan 
mun^thuRak kATTenA mukamanO TuraicheythAr.			26 
 
maRRivA Ruraicheyyum vAnavath thokaiyinai 
n^iRRirAl enRavaN n^iRuviyE uRaiyuLpOych 
kaRRaivAr chaTaimuTik kaNNuthaR kaTavuTan 
poRRaTan^ thALkaLaith thozuthanan pukaluvAn.			27 
 
aNNalE unathupon naTikaLaik kANiya 
viNNuLOr yAvarum vEn^thanmA layanoTu 
n^aNNinA renRalum n^an^thiyaith therikuRIith 
kaNNilA vENiyAn tharuthiyen RaruLcheythAn.		28 
 
aruLpurin^ thiTuthalum Athiyam paNNavan 
thirumalarth thALkaLaich chenniyiR chUTiyE 
viraivuTan mINTuRA vEthanmA lAthiyAny 
churarelAm vammenath thUyavan kUvinAn.				29 
 
kUviyE aruTaluN^ koNTalpE roliyinAl 
thAvilA makizvuRuny chAthakath thanmaiyAyp 
pUvinA yakanmuthaR pukalumvA navarelAn^ 
thEvathE vanmunany chelluthal mEyinAr.				30 
 
ammaiyOr paN^kuRa ariyaNaik kaNNuRum 
emmaiyAL iRaivanmun neythiyE AN^kavan 
chemmaichEr thALkaLaich chenniyAl thAzn^thezIip 
poymmaithIr anpinAl inaiyavA pORRuvAr.			31 
 
vERu 
 
n^Okkinum n^uzaikilai n^uvalu kinRathOr 
vAkkinum amaikilai mathippa voNkilai 
n^Ikkarum n^ilaimaiyin n^iRRi en^thain^I 
Akiya mAyamI thaRiki lEmarO.						32 
 
irumaiyu morumaiyum iraNTu monRiya 
orumaiyu manRena ulakam yAvaiyum 
perumaiyin iyaRyi peru n^incheyal 
arumaRai yAnavum aRithaR pAlavO.					33 
 
uruvoTu thozilpeya ronRu minRiyE 
paraviya n^Iyavai pariththu n^iRpathu 
viraviya vuyirkkelAm vITu than^thiTuN^ 
karuNaiya thEyalAR karumam yAvathE.					34 
 
avvuyir yAvun^in naruLi lAvazich 
cheyvinai purikila chiRithum AthalAl 
vevviya n^ayappoTu veRuppi lAthan^I 
evvakai yOvula kiyaRRun^ thanmaiyE.				35 
 
munnathin munnena mozithu mEyeniR 
pinnathin pinnumAp pEcha n^iRRiyAl 
annavai yEyenil ozin^tha thallaiyO 
ennena n^innaiyAm Eththu kinRathE.				36 
 
pulliya purampoTith thathuvuN^ kAmanai 
ollena eriththathum unakkuch chIrththiyO 
ellaiyil vithimutha lenaiththum INTun^in 
n^allaruL ANaiyE n^aTAththu menkaiyAl.				37 
 
eN^kaLai munnarE iyalpin In^thanai 
eN^kaLai ivvara chiyaRRu viththanai 
eN^kaLo Toruvanen Riruththi n^incheyal 
eN^kaLin aRivari thenRu pORRinAr.				38 
 
vERu 
 
	avvakai imara rellAm anchay thEththu mellai 
maivaru miTaRRup puththEL maRRavar vathana n^Okki 
n^ovvuRa leythich chin^thai n^uNaN^kinIr n^uN^kaT kinnE 
evvara meninum Ithum vENTiya thichaiththi renRAn.			39 
 
enRalum amarar cholvAr yAmelA min^n^AL kARum 
vanRiRal avuNar thammAl varun^thinam athanai n^IN^ki 
n^anRikoL thol Akkam n^aNNuvA nAka n^inpAl 
onRoru varamvEN TuRRAm athaniyal puraiththu manRE.			40 
 
mummaiyin uyirkaL peRRa mukizmulaik kanniyAkum 
ammaiyai maNan^tha thanmai AN^kavaL iTamA IN^kOr 
chemmalai yaLiththaR kanRE thIvinaik kaTaRpaT TuLLa 
emmaiyALu vathaR kEthuk kATTiya iyaRkai yallAl.			41 
 
Athiyum n^aTuvu mIRum aruvamu muruvu moppum 
Ethuvum varavum pOkku minpamun^ thunpu minRi 
vEthamuN^ kaTan^thu n^inRa vimalaOr kumaran Rannai 
n^Itharal vENTum n^inpAl n^inaiyE n^ikarkka venRAr.			42 
 
van^thikku malarO nAthi vAnavar uraiththal kELAp 
pun^thikkuL iTarchey yaRka puthalvanaith tharuthu mennA 
an^thikku n^ikarmey yaNNal aruLpurin^ thaRinya rAyOr 
chin^thikku thanathu thollaith thirumukam ARuN^ koNTAn.		43 
 
n^iRpuRum amarar yArum n^enychuthuN Nenna n^ITum 
aRputha n^Ira rAki aruLmuRai yunnip pORRach 
chiRparan RAnkoN TuLLa thirumukam ARu thannil 
poRpuRu n^uthaRkaN TORum puliN^kamon RonRu than^thAn.		44 
 
AvathOr kAlai Ichan aRumuka n^uthaRkaN mATTE 
mUviru poRikaL thOnRi muLariyAn muthalA vuLLOr 
Evarum aNukal chellA ellaithIr vemmaith thAkip 
pUvula kaNTa muRRum poLLenap parAya vanRE.				45 
 
mAthaNTaN^ kulavu n^Emi vAlvaLai vayira voLvAL 
kOthaNTam pariththOn vEthAk kuRiththuNar variya chOthi 
vEthaNTam paraviR Renna mEthini chUn^n^thu viNpOy 
mUthaNTaN^ kARuny chenRa muthalvankaN NuthaliR chen^thI.			46 
 
vERu 
 
	maN^kaiyOr paN^kuTai vaLLal En^thiya 
cheN^kanal UziyiR cheRiva thAmena 
aN^kavan vizipozi analam yAvaiyum 
eN^kuLa vulakamum INTa luRRavE.					47 
 
AN^kanan^ thazaleza akila muRRumAy 
ON^kiya kAlkaLum ulaivuR ROyn^thana 
vAN^kiya thiraikkaTal vaRan^tha thAyiTaith 
thIN^kanal vaTavaiyuny cherukku n^IN^kiRRAl.				48 
 
pakkana pArakam pathalai muRRuRa 
n^ekkana paNikaLmey n^au¤ththu n^IN^kiya 
thikkayam araRRiyE thiyakka muRRana 
thokkana uyirthokai thuLakka muRRavE.				49 
 
kAraNa millavan kaNNiR kAnRathIp 
pEraruL purin^thiTap piRan^tha pAnmaiyAl 
Oruyir thanmaiyum ozivu cheythila 
Araiyum evaRRaiyum achchany cheythavE.				50 
 
annathan vemmaikaN Tamalan pAN^kuRai 
kanniyum viyarththanaL kalaN^ki yEyezIip 
ponnaTi n^Upuram pulampith thAkkuRath 
thanthO ruRaiyuLaich chAra OTinAL.					51 
 
muNTaka nAthiyA munnar n^inRuLa 
aNTarkaL yArumav vazalkaN TanychiyE 
viNTanar thalaiththalai veruvi yOTinAr 
paNTezu viTaththinAR paTTa pAnmaipOl.				52 
 
thIN^kanal aTarthalunya chempoR kOyilin 
yAN^kaNu mAkiyE irin^tha paNNavar 
vIN^kiya vuyirppoTu mINTum en^thaithan 
pAN^karil van^thanar pariyum n^enychinAr.				53 
 
valaiththalai mAnena vanni chUzn^thuzith 
thalaiththalai irin^thuLOr thammin mILkuRA 
n^alaththaku kaNNuthal n^AthaR chErn^thanar 
kalaiththanai akanRiTAk kAkam pOlavE.				54 
 
thORRiya n^uthalvich chuTarin chUzvinuk 
kARRala rAkiyE aTain^tha vAnavar 
n^ARRaTama puyamuTai nyAna n^AyakaR 
pORRichey thinaiyana pukalva thAyinAr.				55 
 
ven^thiRa lavuNarai vITTu thaRkoru 
main^thanai aruLkena van^thu vENTinEm 
an^thamir azalain^I yaruTal cheythanai 
en^thaiyE eN^N^anam yAN^ka LuyvathE.				56 
 
paN^kuRai umaiyavaL vAyi yinvaru 
kaN^kaiyev pulakamuN^ kalan^tha thAmena 
iN^kun^in nuthalvizi yirun^thu n^IN^kiya 
poN^kaza leN^kaNum poLLen RINTiyE.			57 
 
kaRRaiyany chuTarpozi kanalka LinRokai 
chuRRiyev vulakamun^ thuvanRa luRRavAl 
maRRoru kaNaththavai mARRi TAyenin 
muRRuyirth thokaiyaiyum muTivu cheyyumAl.			58 
 
vinychiya pErazal vemmai yARRalA 
thanychinam irin^thayAm aiya n^inniru 
chenycharaN aTain^thanam theriyin n^IyalAl 
thanychama thuLathukol emmaith thAN^kavE.				59 
 
malakkuRu manaththinEm varuththa muRRavum 
ulakkuRa n^Ikkun^I yollai emmiTai 
alakkaNa thiyaRRuthi yAyin annathai 
vilakkuRu n^IrinAr vERa yAvarE.					60 
 
n^iRaimuTip paNimichai n^ilanum vAnamum 
iRaimuTik kinRaviv veriyai n^IkkiyE 
piRaimuTik koNTiTu peruma emmuTaik 
kuRaimuTith tharuLenak kURi vENTinAr.				61 
 
anychali navarpukaz aNNa lAthiyOr 
anychali cheythivai yaRain^thu vENTalum 
anychali lanychaTai yaNin^tha n^Ayakan 
anychalir enRukai amaiththuk kURinAn.				62 
 
ponmalai villinAn puthithin van^thiTu 
thanmukam ain^thaiyuN^ karan^thu thAvilchIr 
n^anmuka monRoTu n^aNNi yaththuNaith 
thonmaiyin iyaRkaiyAyth thOnRi vaikinAn.		63 
 
thannaruL n^ilaimaiyAR chaNmu kaththiTai 
n^annuthal vizikaLin n^alku thIppoRi 
in^n^ila varaippuvAn INTal uRRavai 
munnuRa varumvakai muthalvan munninAn.			64 
 
an^thiyam perun^iRath thamalan avvakai 
chin^thaikoN TiTuvazich cheRin^tha pErazan 
mun^thaiyin vempoRi mUvi raNTavAy 
van^thu mun kuRukalum makizn^thu n^OkkinAn.			65 
 
Athaku kAlaiyil amarar thaN^kaLuL 
Othaku cheyalilA ulavaith thEvaiyum 
mUthaku thIyaiyum mukaththai n^OkkuRA 
mEthaku karuNaiyAl vimalan kURuvAn.				66 
 
n^IN^kaLich chuTarkaLai n^eRiyiR RAN^kiyE 
vIN^kun^Irk kaN^kaiyil viTuththir annavai 
AN^kavaL charaNam amara vuykkumAl 
IN^kithu n^umpaNi yenRi yampinAn.					67 
 
kURRuyi ruNTathAT kuzakan ivvakai 
chARRiya thuNarthalun^ thAzn^thu mummuRai 
pORRinar n^aTuN^kinar pulampu n^enychinar 
kARRoTu kanalivai kazaRal mEyinAr.				68 
 
orun^oTi yaLavaiyin ulakam yAvumAyp 
perukiya iththazal peruma n^innuTaith 
thiruvaruL n^ilaimaiyAR chiRukiR RAthalAl 
arithari thaTiyarEm ARRa lAkumO.					69 
 
IRRinai yulakinuk kizaikku n^inkaNE 
thORRiya kanalinaich chumaththaR kOrkaNam 
ARRalai yuTaiyarO avani kELvanum 
n^ARRichai mukamuTai n^aLinath thEvumE.				70 
 
paNTezu viTaththiniR paran^tha thIchchuTar 
kaNTalum n^inRilaN^ kavaluR ROTinam 
aNTavum veruvuthum avaRRai yAn^thalaik 
koNTanam Ekuthal kUTaR pAlathO.				71 
 
apperuN^ kanalinai aTaithaR kunninum 
veppuRum emathuLam viyarkkum yAkkaiyum 
eppari chEn^thuvam yAN^kaL enRalun^ 
thuppuRaz paTarchaTaip pakavan cholluvAn.				72 
 
onRoru n^oTiyinin ulaka muRRumAyth 
thunRiya ichchaTar chumarn^thu kaN^kaiyiR 
chenRiTa n^uN^kaLpAl thiNmai yeythuka 
enRalum n^anRena ichain^thu pORRinAr.				73 
 
maRRathu therithalum mAla yanmuthaR 
choRRiTum amararkaL thuLakkam n^IN^kuRA 
iRRathu kollema thinnal inRenA 
uRRanar uvakaiyai yuTalam vimminAr.				74 
 
AN^kanam avarthamai Athi n^Okkiyith 
thIN^kanal charavaNany cheRin^thor chemmalAy 
ON^kupu chUrkiLaik kozivu cheyyumAl 
IN^kini yAvarum Eku vIrenRAn.					75 
 
iRaiyavan inaiyana iyampa uyn^thanaN^ 
kuRaiyilam iniyenak kURik kanychamEl 
uRaipava nAthiyAm umpar annavan 
aRaikaza laTithozu thaN^kaN n^IN^kinAr.				76 
 
munnuRa mAruthan muthalvan RALkaLai 
vanniyan^ thEvoTu vaNaN^ki yEyezIi 
annavan aruLinAR chuTarkaL ARaiyuny 
chenniyin mERakoTu chERal mEyinAn.				77 
 
aranuRu kaTin^akar athanaith thurn^thorAy 
erikezu chuTarmuTi yEn^thi mAruthan 
varuthalum ayanmuthal vAnu LOrelAN^ 
karutharu makivoTu kaNTu kURuvAr.					78 
 
chen^thazal mEniyan thIyin vaNNamAth 
than^thanan kumaranaith thanAthu kaNNinAl 
uyn^thiTa yAmelAm ulakin munnarE 
van^thiTum vIranAm mathalai mAnavE.					79 
 
thonnilai yAmpeRach chUran pATuRa 
innamuny chilpakal iruththa lAlaran 
thannikar thirumakan charava NaththiTai 
mannupu kuzaviyAy vaLara n^alkinAn.					80 
 
pORRalar puramaTu punitha n^Ayakan 
ARRiTu cheykaikaL aruLin n^IrmaiyAl 
ERRathOr chAnRivaN eriyaith than^thathuny 
chARRaruN^ karuNaiyiR Ralaimai yAnathE.				81 
 
enRivai paRpala iyampi inninip 
ponRinar avuNarkaL pulampu n^aN^kuRai 
n^anRivaN muTin^thathu n^Amum aththaTany 
chenRiTu vAmenach cheppi nArarO.					82 
 
uruppama thAkiya au¤Ru thInychuTar 
tharippathOr maruththuvan Rammun chenRiTath 
thiruppayil mAnmuthaR REvar veLiLiyam 
paruppatham oruviyE paTarthal mEyinAr.				83 
 
iRaththaluN^ kannalon Reriyin thInychuTar 
poRuththiTal arithenap pulampik kAlinOn 
maRuththavir piRaimuTi varathan ANaiyAl 
thiRaRpaTu vannithan chenni cherththinAn.				84 
 
chErththalum orupathan^ thIyin paNNavan 
vErththuTal puzuN^kuRa melivil thAN^kiyE 
pErththoru pathamiTap peRAthu vallaipOy 
ArththiTu kaN^kaiyin akaththuyth thAnarO.				85 
 
kUrchuTarp paNNavan koTuvan^ thuyththiTum 
ArchuTarth thokuthivan^ thaTaiya muveyil 
UrchuTach chivan^thakaN Noruvan thuppuRaz 
vArchaTaik karan^thena vaRan^tha kaN^kain^Ir.				86 
 
aranaruL muRaiyinai yaRin^thu kaN^kaithan 
chiramichai yEn^thiyE chenRor kannaliR 
charavaNa menun^thaTan^ thanniR chErththanan 
maraiyItha zAyiTai malkuR RAlena.					87 
 
Avayin kARumvan^ thariya yanmuthal 
thEvarkaL uvakaiyAl therin^thu chUzn^thanar 
mEvara aNiyathAm viLaivu n^ATiyE 
kAvalkoL n^irappuTaik kAtha lOrena.				88 
 
AraNan viNNakam achchu thanpuvi 
vAraNan muthaliya mAthi raththuLOr 
EraNa vamararkaL eNTik kAthiyE 
chIraNi charavaNany chErn^thu pORRinAr.				89 
 
vERu 
 
	kaN^kaiyu molkap pukka kaTuN^kanaR kaTavuT chOthi 
aN^kiru mUnRu munnar ammaivAza imaiyach chAraR 
aN^kiya kamalam pUththa charavaNam pukalum mukkaT 
puN^kavan aruLAL thonmai pOnRathu vaRaththa linRi.			90 
 
viNNiTai yizin^tha kAlin mEvaru kanalil thOnRum 
vaNNavoN kamalany cheyya muLariyai mARa thAkath 
thaNNari yOTu n^alkith thariththenach charava nappErk 
kaNNakan poykai Ichan kaTTazal michaichkoN TanRE.		91 
 
aruvamu muruvu mAki an^AthiyAyp palavA yonRAyp 
piramamAy n^inRa chOthip pizampathOr mEni yAkak 
karuNaikUr mukaN^ka LARuN^ karaN^kaLpan niraNTuN^ koNTE 
oruthiru murukan van^thAN^ kuthiththanan ulaka muyya.				92 
 
thOnRalvan^ thiTalum vinpAl thun^thupi kaRaN^ka luRRa 
AnaRathol maRaika LellAm Arththana ayanum mAlum 
vAnRikaz makaththin thEvum munivarum malarkaL thUvi 
EnRemai yaruLu kenRE Eththichai yeTuththuch chUzn^thAr.			93 
 
Evartham pAlu minRi yellaithIr amalaR kuRRa 
mUviru kuNanuny chEykku mukaN^kaLAy van^tha thennap 
pUviyal charava NaththaN poykaiyil vaikum aiyan 
AvikaL aruLu mARRAl aRumukaN^ koNTA nanRE.			94 
 
mallalam puvanath thuLLa mannuyirk kaNaN^kaT kellAm 
ollaiyin makizchchi yeythi uvakaiyin kuRippuN TAna 
thollaiyil avuNa nAkuny chUranE muthalA vuLLa 
ellavar thamakkum mAyum iruN^kuRip puRRa an^n^AL.				95 
 
maRaikaLin muTivAl vAkkAn manaththinAl aLakko NAmal 
n^iRaivuTan yANTu mAki n^inRiTum n^imala mUrththi 
aRumuka vuruvAyth thOnRi aruLoTu charava Naththin 
veRikamaz kamalap pOthin vIRRirun^ tharuLi nAnE.				96 
 
pAN^kuRu tharuchchUz kAlAp paqRazaich chinaimen kompar 
n^IN^kaRap puTaiyOy vAnin n^iran^tharana pan^tha rAkath 
thUN^kiya pazanuN^ kAyun^ thuNarkaLum akaththuT Tunna 
AN^kathan n^aTuvaT poykai aNin^izal amarn^thAn aiyan.			97 
 
muTipoRA thachaiyum n^Akar muthiyakAl palakai vaiyan^ 
thoTarkarai maranE vAnan^ thUN^kupan nANan^ theNNIrth 
thaTamalar pAya lAkach charavaNa manycha mIthil 
aTaitharu main^than menkAl achaippavIR Rirun^thA nanRE.		98 
 
eNperu n^Akar chETan En^thezil arimA nAkath 
thaNpoli punaRpUm poykai thavichuru vAka n^ALkOL 
viNpaTar vithAna mAka vElaiyan^ thalaivan kAlai 
oNpakal ATi kATTa umaimakan aN^kaN uRRAn.			99 
 
tharaNiyin n^aTuvaN vaikuny charavaNap poykai thannil 
viraicheRi kamalap pOthil vIRRirun^ tharuLuny chevvEL 
peruvaTi vamain^tha mAyan piRaN^kiya manaththil thaNNen 
RerichuTar viLakkath thuchchi irun^thiTum Ichan pOnRAn.			100 
 
perun^tharai n^aTuva NAkip piRaN^kiya charava Naththil 
irun^thanik kamala monRil kumaravEL irun^tha pAnmai 
thirun^thun^al laNTap puththEL chin^thaiyAm puNTa rIka 
puran^thanil virumpith thAthai vaikiya iyaRkai pOlum.			101 
 
pAchilai paravith thuLLi paTuvana uTuvaip pAka 
vIchuchai valaN^kA rAka vERuchUz kamala mellAm 
mAchaRu pakalO rAka avaRRiTai mArn^tha kanychan^ 
thEchuTai iravi yAkach chivanenach chEyaN^ kuRRAn.			102 
 
mAlayan ezili mElOn vAnava rEnOr yArum 
pAluRa maranu mAvum paRavaiyum piRavuny chUza 
EluRu kumaran kanychath thirun^thathu paraman Athik 
kAlaiyin uyirkaL n^alkik kamalamEl iruththal pOlum.			103 
 
chalaN^kiLar tharaN^kath theyvach charavaNak kamalap pOthil 
n^alaN^kiLar kumaran chErthal n^AnmukaR chiRaimEl vITTip 
pulaN^kiLar uyirkaL n^alkap porun^thun^aR pakalin munnar 
ilaN^keziR pathuma pITath thERiya iyaRkai pOlum.				104 
 
muNTaka monRil vaikum murukanaich chuRRich cheN^kEz 
vaNTuLar kamalak kATu vAnpunaR RaTaththin n^iRRal 
aNTarkaL muthalva OrpAl anRiyem mellAm pITaN^ 
koNTaruL muRaiyi nenRu n^ORRiTuN^ koLkaith thanRE.		105 
 
aNaN^kuchey thORRath thuppin avirchuTark kumaraR chUza 
maNaN^kiLar kamalak kATu malarn^thana avanaich chErvAn 
thaNaN^kezu punaliR pukkuth thapananmEl n^ATTany chErththi 
n^uNaN^kiTai maTavAr pallOr n^ORRavaN n^iRRal pOlum.			106 
 
oNNakai yuyirkkuny chaN^ka poruchila kamalam vaikath 
thaNNuRu n^aRavaip paqRATa TAmarai pariththuch chUzthal 
aNNalam poykai thaRchEr aRumukap piLLai thuyppa 
eNNeyuny chaN^kany chUza iTTathu pOlu manRE.				107 
 
Aramum vanachath thOTum aNimaka ran^thach chERum 
vEriyam pUn^thaN thEnum muRaimuRai vIchik kaiyAR 
chEravE koNTu mElOn thiruvaTi thiLaippa uyththal 
vAriyan^ thaTAkam anpAl vazipaTum vaNNam pOlum.			108 
 
paN^kayach chemmaR pOthu pathanazin^ thavizn^thu pAN^kar 
aN^kuLa ilaimEl vIza avaipuRath thachaiyum n^Irmai 
chaN^karan kumaraR chUzach charavaNam pachumpUn^ thaTTil 
thuN^kan^al viLakka mATTith thiraikkaiyAR chulaval pOlum.			109 
 
kAchuRaz pathumap pOthu kaLAchiya thAka mIchchel 
pAchaTai kavikai yAkap palan^anai viLakka mAka 
vIchikaL kavari yAka mizaRRupuL Liyama thAka 
mAchaRu poykai chEykku vaLampaTa ozukiR RanRE.				110 
 
azaln^ivan^ thanna kanychath thakalthaTath thiraikaL n^AppaN 
uzipaTa rAthu chUzpOn^ thulavuva thAnai n^IrAl 
vizumiya kumaran poykai vau¤yuRA thamara riTTa 
ezinikaL puTaiyE menkAl eRithalin iraTTal pOlum.			111 
 
konpaTai chEva lAkum ekinamOr kOTi Ichan 
thanperuN^ kumaraR chUzath thaTaththinil mizaRRal en^thai 
ponpiRaz pathuman cheykai puriyun^AL Urthi yAval 
enpuTai yiruththi yenRE thamiththami iraththal pOlum.			112 
 
vaLanycheRi inaiya pAlAl vAnchara vaNamAm poykaith 
thaLanycheRi pathuma monRil charAcharam yAvuN^ kAppAn 
uLanycheRi karuNai yeythi oppilAk kumara mUrththi 
iLanychiRu mathalai pOla inithuvIR Rirun^thAn mannO.			113 
 
thIrththikai*k kaN^kakai thannil thikazchara vaNaththil van^tha 
mUrththikaik kuzavi yEpOl muthaRpuri yATal**n^Okki 
Arththi yuRAtha uLLath tharimuthal amarar yAruN^ 
kArththikaith therivai mArai viLiththivai kazaRa luRRAr.			114 
 
( * thIrththikai - thIrththaththaiyuTaiyathu. ** kumArak kaTavuL 
  pinnarum paRpala thiruviLaiyATalkaLaich cheyyap pOkinRAr. 
  Athalin, ivviLaiyATTai 'muthaRpuriyATal' enRAr. ) 
 
chARRaruny charava Naththil chaNmukath thoruva nAki 
vIRRirun^ tharuLu kinRa vimalanOr kuzavi pOlath 
thORRinan avanuk kuN^kaL thuNaimulai amutha mUTTip 
pORRuthir n^ALu menna n^anRenap pukanRu van^thAr.			115 
 
maRuvaRum Ara lAkum mAtharmU viruvar*thAmum 
n^iRaitharu chavara Naththin n^imalanai aTain^thu pORRa 
uRun^arkaL thamakku vENTiR RuthavukOn Atha lAlE 
aRumuka voruvan vERAy aRuchiRAr uruvaN^ koNTAn.		116 
 
( * AralAkum mAthar mUviruvar - ARu uruvamuTaiya kArththikai 
   mAtharkaL. ) 
 
ARuru vAtha lOTum aRuvarum makizn^thu vERu 
vERuthA meTuththuth thaththam viyaththaku thuNaimen koN^kai 
URupA lamutham annOR kuthavalum muRuval cheythu 
mARilA aruLAl ARRa varun^thinan pOla vuNTAn.			117 
 
uNTapin aRuva rAkum oruperu muthalvan Rannaith 
thaNTazai pothuLum n^Ipath thaNNizaR poykai thannil 
vaNTayi luRAtha kanycha mAmalarp paLLi chErththik 
kaNTuyil cheyvith thEththak karuNaiyAl inaiya cheyvAn.		118 
 
thuyilavO ruruvam thunychith thuNNena ezun^thu menchoR 
payilavO ruruvam yAythan payOtharam pavaLa vAyvaith 
thayilavO ruruvam n^akkAN^ kamaravO ruruvam ATal 
iyalavO ruruvam vALA iraN^kavO ruruvany cheythAn.			119 
 
Oruruth thavaza mella Oruruth thaLarn^thu chella 
Oruru n^iRRal chellA thoyyena ezun^thu vIza 
Oruru irukkap poykai Oruru vuzakkich chUza 
Oruruth thAykaN vaika oruvanE puritha luRRAn.				120 
 
ATavO ruruvam cheN^kai aRaiyavO ruruvam n^inRu 
pATavO ruruvam n^ATip pArkkavO ruruvam AN^kaN 
OTavO ruruvam OrpAl au¤kkavO ruruvam yANTun^ 
thETavO ruruva mAkach chivanmakan puritha luRRAn.				121 
 
iththiRam irumUn RAna yAkkaiyuN^ kaNama thonRil 
paththun^U RAya pEthap paTumvakai paramAy n^inRa 
uththama kumaran RAnev vuyirthoRum ATa lEpOl 
viththaka viLaiyAT Tinna mAyaiyAl virain^thu cheythAn.			122 
 
chiRpara nAki van^tha cheyyavEL ATaR Ranmai 
paRpala thiRamum n^ATip paN^kayath thayanu mAluny 
choRpaTu makaththin thEvum munivaruny churarum yArum 
aRputha makizchchi koNTAN^ kinnavA RaRaitha luRRAr.			123 
 
chEyivan oruva nEpal chiRAruruk koNTu n^ammun 
Eyenu maLavai thannil eNNilpE ththa nAkum 
Ayinik kumaran ATal aRivari themakkum ellA 
mAyamu miyaRRa vallan varampilA aRivan mAthO.				124 
 
kaippayil kuzavi pOlak kATTiya kaTavuL cheyyum 
ipperu mAyai pOla yAvarum purithal thERRAr 
cheppiyen vERi yAmuny cheythathon Rillai annAn 
oppaRu paranE Amen Ruraicheythu thozuthu n^inRAr.			125 
 
azalenum mIna varkkath thaRuvaruN^*kumaran ATal 
muzuvathu n^Okki n^Okki muthirumaR puthan^I reythik 
kuzavika LenRE uLLaN^ kOTalviT TakalA thanychi 
vazipaTu kaTavu LOril pORRinar manaN^koL anpAl.			126 
 
( * azal enum mInavarkkaththaRuvarum - kArththikai mAtharkaL 
   aRuvarkaLum. azal - kArththikai. ) 
 
ampuyam uRazuny cheN^kEz aRumukam paTaiththa kOla 
n^ampithan varavu thannai n^avinRanam inimEl aN^kaN 
emperu muthalvi thanpAl ilakkaththon pathinmar chevvEL 
thampiya rAki van^tha thanmaiyai viLampa luRRAm.				127 
 
 		Akath thiruviruththam - 977 
 	  - - - 
 
 
12. thu Nai va r va ru pa Ta la m 
 
		n^anycha yinRavan n^eRRin^AT TaththinAl n^alkum 
venychu TarppoRi vemmaiyai ARRalaL vimalai 
chenychi lampaTi thakkalin n^avamaNi chithaRa 
anychi yOTinaL iththiRa muNarn^thanaL akaththuL.			1 
 
mAya vanmuthal amararkaL Ichanai vaNaN^ki 
n^Iyor main^thanaith tharukena n^eRRin^AT TaththAl 
Aya vanchuTar uthaviyOr mathalaiyAy amarvAn 
Eyi nAnchara vaNaththenath therin^thanaL iRaivi.			2 
 
anna thaRpinar umaiyavaL enathupAl amalan 
thanna ruTpeRu mathalaithOn RAvakai thaTuththa 
ponna karkkiRai virinychanmAl muthalaputh thELir 
panni yarkkelAm puthalvarin RAkenap pakarn^thAL.		3 
 
imaiya mAmakaL iththiRam pukanRu mINTEkich 
		chamayam yAvaiyum n^iRuviya kaNNuthaR Ralaivan 
amala mAn^thiru munnarvan^ tharikkumun narithAN^ 
kamala mAraTi kaNTanaL paNin^thukaN kaLiththAL.			4 
 
umpar yAvaruN^ kuRaiyiran^ thiTalun^I yuthavuny 
chempo Riththokai yARRalum vemmaiyun^ therin^thu 
vempi muRRuTal pathaippuRa akanRivaN mINTEn 
empe run^thakai avvazal n^IkkalA lenRAL.			5 
 
kanni iN^N^anam pakarthaluN^ karuNaichey tharuLith 
thanni Taththinil iruththinan irun^thiTu thaiyal 
munnam OTaliR chithaRun^U puramaNi muzuthum 
ennai yALuTai n^Ayakan munnilaN^ kinavAl.			6 
 
thaLirin mellaTip paripura mAyina thaNan^thu 
miLiru man^n^ava maNikaLin ANaiyAl vimalai 
au¤ru n^alluruth thOnRina aimmukath thoruvan 
thau¤ru muchchuTar akaththiTai yamarn^thiTuny cheyalpOl.		7 
 
eNNi lAn^ava maNikaLin umaiyuru venaiththuN^ 
kaNNi nARRerin^ tharuLinAl vammenak kazaRa 
aNNa lOrvakai maNikkoru chaththika LAka 
n^aNNi nArn^ava chaththikaL amararn^aR RavaththAl.			8 
 
paruppa thakkoTi purain^ava chaththikaL paraman 
thiruppa thaththiTai vaNaN^kin^in RavaniTaich chin^thai 
viruppam vaiththalum munivartham makaLiRpOl viraivil 
karuppa muRRanar yAvathum umaiyavaL kaNTAL.			9 
 
munampu rin^thula kaLiththavaL anaiyarpAl muthiruny 
chinampu rin^thivaN emakkumA RAkiya thiRaththAl 
kanampu rin^thaik karuppamO Tiruththir palkAlam 
inampu rin^than^Ir yAvaru menRuchUL ichaiththAL.			10 
 
Ava thellaiyil n^aTukkamuR RanychiyE aN^kaN 
mEvu mAtharmey viyarththanar aviyirp pathanil 
thEva thEvana tharuLinAl thinakarath thiraLpOl 
ovi lAviRal vIrarkaL ilakkarvan^ thuthiththAr.			11 
 
vaTuththa naipporuN^ kaNNinar viyarppinil van^thAN^ 
kaTuththa mAnavar Orilak kaththarum achani 
kaTuththa chollinar poRRuki luTaiyinar karaththil 
eTuththa vALinar palakaiya rAkiIN TinarAl.				12 
 
anaiyar yAvarum Ichanai yaTain^thanar anpuR 
Riniya vAkiya amalann^A maN^kaLai yEththi 
vanaika ruN^kazal vaNaN^kimun n^iRRalum maRRap 
punitha n^Ayakan avarthamai n^OkkiyE pukalvAn.			13 
 
main^thar kENminO n^IvirkaL yAvarum vayaththAl 
in^thi rAthiyar pakaivarai aTuvathaR kemathu 
kan^tha vELpaTai yAkuthir ennavE kazaRi 
mun^thu pEraruL purin^thanan yAvarkkum muthalvan.			14 
 
inpa n^IruTan ivaiyaruL purithalum ilakkam 
n^anpe run^thiRal main^tharka LAyinOr n^ALum 
anpu mEthaku parichana rAkiyE amalan 
munpu n^IN^kalA thozukinar cheypaNi muRaiyAl.			15 
 
mARRa runychinath thammaimun koTumozi vazaN^kath 
thORRu n^anmaNi yuruvamAn^ thOkaiyar thuLaN^kip 
pORRi van^thanai cheythupin avaLpaNi purin^thE 
ARRu tholkarup paththuTan paRpakal amarn^thAr.			16 
 
ikalu mAmaNi makaLirthaN^ karuvinuL iRaivaR 
pukazum n^an^thiyaN^ kaNaththavar kuzaviyAyp pOn^thu 
n^ikaril kALaiya rAkivIR Rirun^thanar n^eRichEr 
chukane numpaTi paramanai munniyE thozuthu.			17 
 
aratha naN^kaLil thOnRiya maN^kaiyar akaTTiR 
karuvin van^thiTu ATavar Ichanaik karuthip 
puriyum yOkuTa niruththalin ARRarum poRaiyAyp 
parama thAthalum umaiyuTan paramanaip paNin^thAr.			18 
 
iruvar thammaiyum paNin^thavar inRukA Rinaiya 
karuvin n^on^thanam innini yAmparik kallEm 
aruLpu rin^thiTu menRalum AthiyaN^ kaTavuL 
parivi nAlumai thirumukam n^OkkiyE pakarvAn.			19 
 
Ela vArkuzaR kavurin^in cheyyathA LiTaiyiR 
chAlu n^Upurath thuthiththavar unathuchA paththAR 
chUli nAnmika melin^thanar paRpakal chuman^thAr 
pAla raippeRa iniyaruL purikenap paNin^thAn.			20 
 
iRaivan iN^kithu paNiththalum n^anRena ichaiyA 
muRuval cheythumai mAtharai n^Okkimoym pinaraip 
peRuthi rAlini yenRalum avarvayiR peyarA 
thuRaiyum yOkuTai vIrarkaL iththiRam uNarn^thAr.			21 
 
maRaththa lillathO ruNarvuTai vIrarkaL maRRith 
thiRaththai n^ATiyE yOkuviT TuLamakiz chiRappa 
iRaththal n^IN^kiya paramporuL aruLmuRai iRainychip 
piRaththa lunniyE muyanRanar AyiTaip peyarvAr.			22 
 
paripu ran^thanin munvaru maN^kaiyar paraithan 
karuNai koNTachoR kETTaluN^ kavaRchiyai akanRu 
viraivin mElavar pathampaNin^ thEththiyE viTaikoN 
Toruvi main^tharai aLiththanar yAvaru moruchAr.			23 
 
n^an^thi thaNkaNa muthalvar kaLAkiyE n^aNiyOr 
pan^tha n^IN^kiyE chaniththanar onRilAp pathinmar 
en^thai yAraruL peyarkoTE irun^ila varaippil 
chun^tha ranviTai mukaththavan ROnRiya vApOl.			24 
 
pEra Akuvai yuTaiyavan iLavalpE raruLAl 
chUra vAkulam vAnavar peRAvakai tholaippAn 
kUra vAkuRuny chemmaNip pAvaithan niTaththil 
vIra vAkuvan^ thuthiththanan ulakelAm viyappa.			25 
 
viraLa valliyAr than^thichU rariviyan paTaiyAN^ 
karaLa valliruL akaRRuvAn ezun^thaveN kathirpOl 
thiraLa vallinai anaiyapUN mulaiyuTaith theyvath 
tharaLa vallipAl thOnRinan vIrakE chariyE.				26 
 
makkaL vAnavark karun^thuyar puriyumval lavuNar 
thokka vIramA makEn^thirap peruvaLan^ tholaiyach 
chekkar n^Upurap puTparA kaththipAR chiRappAl 
thakka vIramA makEn^thiran van^thava thariththAn.				27 
 
Atha vaththanik kaTavuLum vaTavaiyA razaluny 
chItha Lapputhu mathiyamum veLikuRath thikazkO 
mEtha kaththamar pAvaipAl viNNavar puriyum 
mAtha vaththinAl vIramA makEchchuran van^thAn.				28 
 
thAna mAn^ilath thEvarkaL makizvuRath thakuva 
rAna pErelA muTivuRa aRan^thalai yeTuppak 
kAnal pErvayi TUriya minniTaik kazaRkAl 
mAna vIramA puran^tharan enpavan van^thAn.				29 
 
chUra rAkkamun^ thuNaivartham mAkkamuny chUzun^ 
thIra rAkkamum vAnava rEkkamuny chithaiya 
vAra rAkkamaz konRaivE Niyanaru LathanAl 
vIra rAkkathan van^thanan vayiramel liyalpAl.			30 
 
karaka thaththani mAlvarai eTuththoru kaNaththil 
puraka thaththinai izaiththavan aruLinAR puNarik 
kuraka thaththiTaip paiN^kanal kommena ezalpOl 
maraka thaththipAl vIramArth thANTan van^thananE.			31 
 
maiyal mAkkari vAmpari viraviya maNiththEr 
veyya thAnavar paqRokai imaippinil viLiya 
moyyi nArththaTu mAnavan pavaLamA mozippErth 
thaiyal thanvayin valiyavI rAn^thakan chaniththAn.			32 
 
kan^thu thiththiTum viyann^ara maTaN^kaluN^ kaTalin 
mun^thu thiththiTum Alamum vaTavaiyum muraNa 
n^an^thu thiththan^aR kaLamaNip pAvain^aR RavaththAl 
van^thu thiththanan vIrathI rappeyar valiyOn.				33 
 
in^tha vIraron pathinmarum Ichana tharuLAl 
than^tham annaiyar n^iRaN^koTE polan^thukil thAN^ki 
van^thu paRpakal vaLartharum uRuppoTu maTavAr 
un^thi yinvazi n^Anmukath thaNNalpOl uthiththAr.		34 
 
vERu 

uthitharumath thiRalvIrar ariyaNaimEl ammaiyuTa nuRain^tha n^Athan, 
pathamalarkaL paNin^thezalum avarkkaNTu pArppathiyaip parivAl n^Okki, 
mathiyuTaiyar thiRaluTaiyar mAnavaruN^ kalaththinarn^am main^thar innOr, 
puthiyaralar n^an^thithanik kaNaththavaren RAnchuruthip poruLAy n^inRAn.	35 
 
thEviyathu kETTumain^thark karuLpuriya avarkkellAny chivan vevvERu, 
thAvilchuTar vALuthavi viyarppilvarum Orilakkan^ thanayarOTu, 
n^IvirkaLu monRin^uN^kaT kiRaiyavanA kiyachEyai n^IN^ka linRi, 
Evalan paNiththanachey thozukuthiren RAnavarum ichain^thu thAzn^thAr.	36 
 
OnpAnAm ilakkaththOr Orilakkath thOrthammO TonRip pulli, 
anpAki emperumAn chinakaraththai akalAmal aN^kaN vaika, 
menpAnal puraiyumvizich chaththikaLon pathinmarkaLum vimalak kanni, 
thanpAlai yikavAmal avaLpaNiththa thozilparin^thu chArtha luRRAr.	37 
 
     Akath thiruviruththam - 1014. 
            - - - 
 
 
13. cha ra va Na p pa Ta la m 
 
		ERRa mAnavar onRozi pathinmarO Tilakkar 
thORRa meythiya thanmaiyai iththuNai choRRAm 
ARRal chErpunaR charavaNath thaTan^thanil aRuvar 
pORRa vaikinOn kayilaiyiR pukun^thamai pukalvAm.		1 
 
tharuppa mikkuLAr kANuRAth thAvilchIr veLiLip 
poruppi luRRiTu paramporuL karuNaiyAR poRaikUr 
karuppa maRRuyir muzuvathun^ than^thiTuN^ kannip 
paruppa thakkoTik kavvazi inaiyana pakarvAn.			2 
 
pomma luRRiTu n^Anmuka nAthiyOr pun^thi 
vimma laRRiTa mun^thun^am viziyiTaith thOnRich 
chemma larpperuny charavaNath thirun^than^in chEyai 
imma laikkaNE uykkuthum varukena ichaiththAn.		3 
 
vERu 
 
	chemapuli yathaLinAn cheppiR ROrthalum 
ampikai yuvakaiyO Tanpu koNTEzIi 
n^amperu mathalaiyai n^AN^koN TEkuthum 
emperu muthalvan^I yezuthi yAlenRAL.			4 
 
kommaivem mulaiyinAl kuRipa Tuththiya 
ammaiyI thuraiththuzi aruLi nAlezA 
maimmali miTaRuvaTai vAna n^Ayakan 
immena avaLoTum ERa thERinAn.			5 
 
n^an^thiyin eruththamEl n^aN^kai yALoTu 
n^an^thivan^ thiTuthalum n^Aka mEluLAr 
n^an^thiya vinaiththokai n^an^thiR RenRiTA 
n^an^thithan kaNaththoTu n^aNNip pORRinAr.		6 
 
an^thamil viTaththinai yaTakku kaiyuTaich 
kan^thara nAthiyAn^ tholka NaththinOr 
en^thaithan uruvukoN Tirun^tha mElavar 
van^thiru maruN^kumAy vazuththi INTinAr.			7 
 
Anmuka n^an^thiyem maTikaL uyththiTath 
thEnmuka n^aRumalar chithaRich cheN^kaiyAl 
kAnmuRai vaNaN^kiyE kamalak kaNNavan 
n^Anmukan makapathi piRarum n^aNNinAr.			8 
 
challari vayirthuTi thaTAri chachchari 
kallena iraN^kuRu karaTi kAkaLany 
chelluRaz pErikai thimilai yAthiyAm 
palliyam iyampina pAri TaN^kaLE.				9 
 
vERu 
 
vEtha n^AnkuN^ kuTilaiyum vERuLa 
pEtha mAya kalaikaLum pErichai 
n^Atha mOTu n^aNukina vinychaiyar 
kItham yAvum ichaiththuk kezuminAr.				10 
 
vaLLal vENiyin mAmathi INTiyE 
piLLai veNpiRai yaippaTar pErarAk 
koLLu menRu kuRiththathu pORRalpOl 
veLiLi veNkuTai veyyavar En^thinAr.			11 
 
chakara rennun^ thalaivarkaL thamvazip 
pakira thappeyarp pArththivan vENTalum 
n^ikari lOnaruL n^Iththath thozukkenap 
pukaril chAmaram pUtharkaL vIchinar.				12 
 
chIRu mAlkari chIyam vayalpuli 
ERu pUTkai iralaiyeN kEmuthal 
vERu koNTa viyanmukach chArathar 
n^URu kOTiyar n^oythenach chuRRinar.			13 
 
imilu Taippala ERRiruN^ kEthanan^ 
thimila viNpunal n^akkich chithaRuva 
amala naiththozu thARRumey yanpinAl 
kamalam uyththiTuN^ kATchiyar pOnRavE.			14 
 
anna kAlai akilamum InRaruL 
kanni thannoTu kAmarveLi LERRinmEl 
manni vaiku mathimuTi vAnavan 
thanna thAlayath thaiththaNan^ thEkinAn.			15 
 
vERu 
		 
		thanna thAlayam n^IN^kiyE kayilaiyaith thaNan^thu 
ponnin n^ITiya imaiyamAl varaippuRath thEki 
anna mATuRuny charavaNap poykaiyai yaTain^thAn 
ennai yALuTai n^Ayakan iRaiviyun^ thAnum.			16 
 
piRaiyu lAnychaTaith thEvanum avanRanaip piriya 
thuRaiyum mAthumO raRuvakai uruvukoN TuRRa 
chiRuvan n^Irmaiyai n^OkkiyE thiruvaruL cheythu 
n^iRaiyum vAnpunaR poykaiyaN^ karaiyiTai n^inRAr.		17 
 
muNTa kachchara vaNan^thanil mUviru vaTivaN^ 
koNTu lAvivIR Rirun^thiTum oruperuN^ kumaran 
aNTar n^Ayakan thannuTan akilamIn RALaik 
kaNTu mAmuka malarn^thanan thanathuLaN^ kaLiththAn.			18 
 
an^tha vElaiyiR kavuriyai n^Okkiyem maiyan 
in^tha n^inmakan RanaikkoTu varukena iyampach 
chun^tha raN^kezu viTaiyinun^ thuNNena izin^thu 
chin^thai koNTapE rAtharan^ thannoTuny chenRAL.		19 
 
charava Nan^thanil thanathuchEy ARuruth thanaiyum 
iruka raN^kaLAl anpuTan eTuththanaL pullith 
thirumu kaN^kaLO rARupan nirupuyany chErn^tha 
uruvam onRenach cheythanaL ulakamIn RuTaiyAL.		20 
 
en^thai chaththikaL uyirelAm oTuN^kuRu mellai 
mun^thu pOlaon RAkiyE kUTiya muRaipOl 
an^tha millathOr mUviru vaTivumonRAkik 
kan^than enRupEr peRRanan kavurithan kumaran.			21 
 
munpu pulliya kumaravEL muTithoRum uyirththu 
minpi RaN^kiya puRan^thanai n^Ivalum vimalai 
thanpe run^thanany churan^thupAl chorin^thana thalaiyAm 
anpe nappaTu kinRathith thanmaiyE anRO.			22 
 
Athi n^Ayakan karuNaiyAy amalamAyp parama 
pOtha n^IrathAy irun^thathan koN^kaiyiR pozipAl 
Ethi lAthathOr kurumaNi vaLLamI thERRuk 
kAthal mAmakaR kanpinAl aruththinAL kavuri.			23 
 
koN^kai yURupAl aruththiyE kumaranaik koTuchen 
ReN^kaL n^Ayakan munnarE iRainychuvith thiTalum 
aN^kai yAlavan RanaieTuth thakalamEl aNaiththup 
poN^ku pEraruL n^IrmaiyA liruththinan puTaiyil.			24 
 
aruththi than^thiTu kumaravEL orupuTai amarap 
peruththa mannuyir yAvaiyum munnarE peRRa 
oruththi thannaiyuN^ kaiyinA loyyena vAN^ki 
iruththi nAnthana thaTan^thanil emmaiyAL iRaivan.		25 
 
kUla vArkuzal iRaivikkum empirAn Ranakkum 
pAla nAkiya kumaravEL n^aTuvuRum pAnmai 
nyAla mEluRum iravoTu pakalukkum n^aTuvAy 
mAlai yAnathon RazivinRi vaikumA Rokkum.			26 
 
vERu 
 
viTaiyuRRiTu paramaRkumav vimalaikkum viRaRchEy 
iTaiyuRRathu kaNTArayan makavAnmutha limaiyOr 
kaTaiyuRRiTu kaTalAmenak kallenRiraith thaNukAp 
puTaiyuRRanar ethiruRRanar puRanuRRanar pukazvAr.			27 
 
kAmArithan vizithan^thiTu kazikAthala oziyAth 
thOmAril puLanAkiya chUrankoTun^ thozilAl 
yAmArinum izukkuRRananam emaiyALini yennAp 
pUmArikaLa pozin^thArpaNin^ thezun^thAchikaL pukanRAr.		28 
 
vAraRpatha muRavIN^kiya vannaththana murun^thin 
mUraRpava LachchEyithaz muzumAmathi vathanath 
thAraRpeyar peRumaN^kaiyar athukAlaiyil aranmun 
pEraRpoTu paNin^thEyezap perun^thaNNaLi purin^thAn.		29 
 
kan^thanRanai n^IrpORRiya kaTanAlivan uN^kaL 
main^thanenum peyarAkuka makizvAleva rEnum 
n^un^thampaka liTaiinnavan n^OnRALvazi paTuvOr 
than^thaN^kuRai muTiththEparan^ thanain^alkuvam enRAn.			30 
 
ennAvaruL purikinRuzi imaiyaththavaL chEyaith 
thannAraru LoTuchenRethir thazuviththanath thizipAl 
ponnArmaNi vaLLaththumun pUriththaruth thiTavE 
annALmulai amuthukkavai yARoththozu kinavE.		31 
 
vAnArchura n^athipORchara vaNaththUTavai pukalun^ 
thUn^AnmaRai karaikaNTavan muthalvan^thiTu thuNaiva 
rAnAaRu chiRuvOrthamai aLiththOnchapith thiTalAl 
mInAyavaN vathikinRavar pukumpAlinai michain^thAr.			32 
 
kayilaikkiRai yavaLmeyththana kalachaththinum ukupAl 
ayiluRRiTu pozuthaththinil aRaliRpuTai peyarum 
ayilaiththanu voruviththava vaTivuRRezu tharuvAr 
thuyiluRRuNar pavaroththanar mayalaRRiTu thoTarpAl.		33 
 
annAraRu varumAyezun^ thakanpoykaiviT Tamalan 
munnAyvaNaN^ kinarpORRalum munimain^tharkaL paraN^kO 
TennAvurai peRukunRiTai irun^thEthavam purimin 
chinnALmichai ivanvan^tharuL cheyumenRaruL cheythAn.		34 
 
n^anRAlenath thozuthannavar n^Athan viTai peRRE 
chenRAruTu maTavAroTu thirumAlayan muthalA 
n^inRArthamak karuLcheythavar n^ilayampuka aruLip 
ponRAzchaTai yinanveLiLiyam poruppinRalai pukkAn.	35 
 
aTaiyArpura mericheythiTum amalankayi laiyiRpOy 
viTaiyUrthiyin izin^thethani viRaRchEyoTum veRpin 
maTavALoTu n^aTavAppolan mAman^thirath thalaiyin 
iTaiyArari yaNaimImichai irun^thAn aruL purin^thE.		36 
 
chEyOnenum munnOn Ranaich chilampinvarum onpAn 
mAyOrutha viyamain^tharum maRRuLLai lakkath 
thUyOrkaLun^ thozuthEmalar thUvippaNin^ thEththi 
AyOrthama thuyirEyena avanaikkuRith thaNain^thAr.		37 
 
Akath thiruviruththam - 1051 
  - - - 
 
 
 

 

mun^thaiyathu : uRpaththik kANTam - part-1

aTuththathu : uRpaththik kANTam - part-3

Related Content

स्कन्द महापुराण - skanda-mahapurana

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar - .payiram