logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Dakshinamurti Varnamala Stotram


This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

This stotra is also available in  devanAgari PDF


dakShiNAmUrtivarNamAlAstotram

AUMmityetadyasya budhairnAma gR^ihIta.n
yadbhAseda.n bhAti samasta.n viyadAdi .
yasyAj~nAtaH svasvapadasthA vidhimukhyA\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 1..

namrAN^gANA.n bhaktimatA.n yaH puruShArthA\-
ndatvA kShipra.n hanti cha tatsarvavipattIH .
pAdAmbhojAdhastanitApasmR^itimIsha.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 2..

mohadhvastyai vaiNikavaiyAsikimukhyAH
sa.nvinmudrApustakavINAkShaguNAnyam .
hastAmbhojairbibhratamArAdhitavanta\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 3..

bhadrArUDha.n bhadradamArAdhayitR^iNA.n
bhaktishraddhApUrvakamIsha.n praNamanti .
AdityA ya.n vA~nchhitasiddhyai karuNAbdhi.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 4..

garbhAntaHsthAH prANina ete bhavapAsha\-
chchhede dakSha.n nishchitavantaH sharaNa.n yam .
ArAdhyAN^ghriprasphuradambhoruhayugma.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 5..

vaktra.n dhanyAH sa.nsR^itivArdheratimAtrA\-
dbhItAH santaH pUrNashashAN^kadyuti yasya .
sevente.adhyAsInamananta.n vaTamUla.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 6..

tejaHstomairaN^gadasa.nghaTTitabhAsva\-
nmANikyotthairbhAsitavishvo ruchirairyaH .
tejomUrti.n khAnilatejaHpramukhAbdhi.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 7..

dadhyAjyAdidravyakakarmANyakhilAni
tyaktvA kAN^kShA karmaphaleShvatra karoti .
yajjij~nAsA.n rUpaphalArthI kShitideva\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 8..

kShipra.n loke ya.n bhajamAnaH pR^ithupuNyaH
pradhvastAdhiH projjhitasa.nsR^ityakhilArtiH .
pratyagbhUta.n brahma para.n sanramate ya\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 9..

NAnetyeva.n yanmanumadhyasthitavarNA\-
nbhaktAH kAle varNagR^ihItyai prajapantaH .
modante sa.nprAptasamastashrutitantrA\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 10..

mUrtishchhAyAnirjitamandAkinikunda\-
prAleyAmbhorAshisudhAbhUtisurebhA .
yasyAbhrAbhA hAsavidhau dakShashirodhi\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 11..

taptasvarNachchhAyajaTAjUTakaTAha\-
prodyadvIchIvallivirAjatsurasindhum .
nitya.n sUkShma.n nityanirastAkhiladoSha.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 12..

yena j~nAtenaiva samasta.n vidita.n syA\-
dyasmAdanyadvastu jagatyA.n shashashR^iN^gam .
ya.n prAptAnA.n nAsti para.n prApyamanAdi.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 13..

matto mAro yasya lalATAkShibhavAgni\-
sphUrjatkIlaproShitabhasmIkR^itadehaH .
tadbhasmAsIdyasya sujAtaH paTavAsa\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 14..

hyambhorAshau sa.nsR^itirUpe luThatA.n ta\-
tpAra.n gantu.n yatpadabhaktirdR^iDhanaukA .
sarvArAdhya.n sarvagamAnandapayonidhi.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 15..

medhAvI syAdinduvata.nsa.n dhR^itavINa.n
karpUrAbha.n pustakahasta.n kamalAkSham .
chitte dhyAyanyasya vapurdrAN^nimiShArdha.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 16..

dhAmnA.n dhAma prauDharuchInA.n parama.n ya\-
tsUryAdInA.n yasya sa heturjagadAdeH .
etAvAnyo yasya na sarveshvaramIDya.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 17..

pratyAhAraprANanirodhAdisamarthai\-
rbhaktairdAntaiH sa.nyatachittairyatamAnaiH .
svAtmatvena j~nAyata eva tvarayA ya\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 18..

j~nA.nshIbhUtAnprANina etAnphaladAtA
chittAntaHsthaH prerayati sve sakale.api .
kR^itye devaH prAktanakarmAnusaraH sa.n\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 19..

praj~nAmAtra.n prApitasa.nbinnijabhakta.n
prANAkShAdeH prerayitAra.n praNavArtham .
prAhuH prAj~nA viditAnushravatattvA\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 20..

yasyA.nj~nAnAdeva nR^iNA.n sa.nsR^itibodho
yasya j~nAnAdeva vimokSho bhavatIti .
spaShTa.n brUte vedashiro deshikamAdya.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 21..

chhanne.avidyArUpapaTenaiva cha vishva.n
yatrAdhyasta.n jIvapareshatvamapIdam .
bhAnorbhAnuShvambuvadastAkhilabheda.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 22..

svApasvapnau jAgradavasthApi na yatra
prANashvetaH sarvagato yaH sakalAtmA .
kUTastho yaH kevalasachchitsukharUpa\-
sta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 23..

hA hetyeva.n vismayamIyurmunimukhyA
j~nAte yasminsvAtmatayAnAtmavimohaH .
pratyagbhUte brahmaNi yAtaH kathamittha.n
ta.n pratya~ncha.n dakShiNavaktra.n kalayAmi .. 24..

yaiShA ramyairmattamayUrAbhidhavR^ittai\-
rAdau klR^iptA yanmanuvarNairmunibhaN^gI .
tAmevaitA.n dakShiNavaktraH kR^ipayAsA\-
vUrIkuryAddeshikasamrAT paramAtmA .. 25..

iti shrImatparamaha.nsaparivrajakAchAryasya
shrigovindabhagavatpUjyapAdashiShyasya
shrImachchha.nkarabhagavatpAda kR^itau
shrIdakShiNAmUrtivarNamAlAstotra.n sa.npUrNam ..

Related Content

Suvarnamala Stuti

Kashi Panchakam

सुवर्णमालास्तुतिः - Suvarnamala Stutih

दक्षिणामूर्ति वर्णमालास्तोत्रम - DhakshiNamurthi varnamala

সুৱর্ণমালাস্তুতিঃ - Suvarnamaalaa Stutih