logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Maheshvara Murtham Dhyana Shlokas

(Meditation hymns on the Forms of Lord shiva)

Please see Forms of Lord shiva for the explanation of each of these verses in English with the depictions.

The transliteration of the shlokas are not exact due to the following resons.
1. These shlokas have been put here by transliterating from a tamiz source. Due to the vast difference in character set in thamiz and sa.nskR^itam.h possibility of words misspelt are quite possible.
2. The shlokas for some of the mUrtis are not present as they were missing in the thamiz source that was used for this work. (nIlakaNTar, li.ngodbhavar, sukAsanar). 
Help of Sree Hari is the major support behind putting these shlokas in sa.nskR^itam.h from thamiz text and in the translation into English. If you have these shlokas or know it, please send corrections. Also if you can send the meanings for the words missing in the translation or any wrong meaning given, it will be quite useful.

 

bhikshATanar

shuklApam.h shubhalochanam.h dUrvA.nkuram.h dakshiNe vAmeshUla kapAla samyutakaram.h satpAdukam.h pAdayoH | lambat piN^ga jaTAdharam.h shashidharam.h dakshe mR^igam.h vAmahe bhikshA pAtradharam.h sakuNDapiTharam.h bhikshATanesham.h bhaje ||

kAmAri

bhasmod.hdhULita vigraham.h shashidharam.h ga.ngAphaNi maNDitam.h Ta.nkam.h kR^ishhNamR^igam.h tathAnamamalam.h vIrAsane susthitam.h | a.nge savyakare param.h karatalam.h vinyasya yogeratam.h vyAghra tvakvasanam.h lalATa jadrushA dagdhasmaram.h tvAm.h bhaje ||

kAlAri

sindUrAparam.h trinetram.h yugabhuja sahitam.h hyutrutam.h shUlahastam.h pAsham.h sushivahantam.h parashumapitathA bhIShmadaMshhTram.h suvaktram.h | pAdam.h kuJNchita vAmamuttherutatalam.h kAlasya vakshasthale nyastvA piN^ga jaTAdharam.h pashupatim.h kAlAntakam.h naumyaham.h ||

kalyANa su.ndarar

sindUrAparam.h trinetram.h yugabhujasahitam.h hArakeyUra bhUshham.h divyair vastrair vR^itA.ngam.h varasamuchitalasat.h veshhayuktam.h shubhA.ngam.h | vande kalyANamUrtim.h karatalakamale devihastam.h tathAnam.h haste Ta.nkam mR^igaJNcha tatatamadhavaram.h baddaga.ngendu chUDam.h ||

R^iShabhArUDhar

savyesyAt.h vakradaNDAnvita kaTaka karam.h gopateH pR^ishhTha saMstham.h vAmasyArtam.h sadaksham.h varakarayugaLe Ta.nka kR^ishNam.h tathAnam.h | phAlasthAksham.h prasannam.h trinayana sahitam.h badda veNI kirITam.h vAme gauryA sametam.h namata shubhakaram.h taM vR^ishhArUDhamIsham.h ||

cha.ndra shekharar

abhaya varada hastam.h saumya shR^i.ngAra bhAvam.h vipula vadana netram.h chandra biMbA.nga mauLim.h | R^ijutanu samapAdasthAnakam.h vidrumApam.h hariNa parashu pANim.h padmapIThoparistham.h ||

umA maheshvarar

dhavaLApa sukhAsana sannihitam.h mR^iga DiMbaka Ta.nka varAbhayadam.h | sumukham.h paramutpaladhR^ik.h varadam.h umayA sahitam.h praNamAmi bhavam.h ||

naTarAjar

ekAsyantu chaturbhujam.h trinayanam.h vAmetu dhurdhUrakam.h chandram.h patra shikhi prasArita karam.h chordhvam.h padam.h kuJNchitam.h | savye svastika kuNDalam.h Damarukam.h ga.ngAbhayepipradam.h vande kIrNajaTam.h naTeshamanisham.h hyapasmAra dehesthitam.h ||

tripurAri

raktApam.h paripUrNa chandravadanam.h kR^ishhNam.h mR^igam.h kArmukam.h vAme savyakare sharaJNcha tathatam.h Ta.nkaJNcha devyAyutam.h | ga.ngAchandra kalAdharam.h hariviriJNchAdyaissadA sevitam.h hAsairdagdha puratrayam.h tribhuvanAdhIsham.h purArim.h bhaje ||

jalandarAri

raktApam.h ugra gamanam.h trivilochanAbhayam.h Ta.nkAsi kR^ishhNa mR^iga chApa sushobhi hastam.h | bhUmistha chakra dharaNodga jalandharasya kaNThagna mAbhaja jalandhara harasvarUpam.h ||

mAta.ngAri

sthitvA hasti shirasta dakshacharaNam.h vAmA.nga kshotR^idam.h puchchortvAvR^ita charma uddhR^itakaram.h shUlAsi sharuN^gojvalam.h | Ta.nkam.h kR^ishhNam.h dharam.h varakaram.h bhIshhmAnanendu prabham.h vAmomAti bhayonmukhI sutayutam.h sUchyATya hastam.h haram.h ||

karALar

chaturbhujam.h trinetraJNcha jaTAmakuTa samyutam.h dakshiNe khaDgabANaJNcha vAme chApa gadAdharam.h | damshhTrA karALa vadanam.h bhImam.h bhairava garjitam.h bhadrakALi samayuktam.h karALam.h hR^idi bhAvaye ||

shaN^kara nArAyaNar

savyA.nge vidR^imApam.h shashidhara makuTam.h bhasmarudrAksha bhUshham.h vAmA.nge shyAmalApam.h maNimakuTayutam.h pItavastrAdi shobham.h | savye Ta.nkAbhayam.h syAtitara karayuge sha.nkha kaumodakI cha ki.nchillalATa netram.h hariharavapushham.h sa.ntatam.h naumi shaMbhum.h ||

ardha nArIshvarar

pumstrIrUpadharam.h tanaushashi jaTA Ta.nkAruNApam.h paNim.h vyAghra tvakvasanam.h prakoshhTha vR^ishhabham.h vakrA.nghrikam.h dakshiNe | vAme shyAmala varotpalAlakakucha kshaumarju pAdAMbujam.h d.hhema vibhUshhaNAti ruchiram va.nde ardhanArIshvaram.h ||

kirAtar

kR^ishhNA.ngam.h dvibhujam.h dhanuchcharadharam.h muttAlakam.h susthitam.h krUrAkshidvaya samyutam.h vipulasatvaktram.h hyurovistR^itam.h | shIrShe pi.nchhadharam.h sugandha kusumam.h shArdUla charmAmbaram.h badda vyALa virAjitodharamaham.h dhyAyet.h kirAtam.h haram.h ||

ka.nkALar

raktApam.h smitavaktram.h indumakuTam.h vAmetu dordaNDake tryaksham.h vedakarAMbujam.h sadadhR^iteH ka.nkALa vINAdharam.h | savye yashhTidharam.h pare Damarukam.h savyApasavya kramAt.h Ta.nkam.h kR^ishhNamR^igam.h ka.nkALadevam.h bhaje ||

chaNDesha anugrahar

chaNDesham.h pItavarNam.h yugakarasahitam.h dakshahasterata Ta.nkam.h piprANam.h kR^iNasAram.h varakara sahitam.h pArvatI vAmabhAgam.h | chaNDeshasyot.h tamA.ngam.h pratinihitakaram.h dakshabhAge trinetram.h sarvAlaN^kAra yuktam.h shashishakaladharam.h ga.ngayAyukta mIDe ||

chakra pradar

vishhNusdvIsha purasthito ra.njalikaro devasya pAdAbjayoH abhyarchyAkshilasat.h sahasrakamalam.h samprAptavAn.h IshvarAt.h | yasmAchchakramatovaram.h pashupateH padmAksha ityAGYayA Ta.nkam.h kR^ishhNamR^igam.h varam.h parakarAt.h chakrapradam.h tam.h bhaje ||

saha umA ska.ndar

udyat.h bhAnunibham.h chatushhkarayutam.h keyUrahArairyutam.h divyam.h vastradharam.h jaTAmakuTinam.h saMshobhi netratrayam.h | vAme gauryutam.h sugandhamubhayor madhye kumAram.h sthitam.h somAska.nda vibhum.h mR^igAbhayavaram.h Ta.nkam.h tathAnam.h bhaje ||

ekapAdar

dhyAyet.h koTiravipram.h trinayanam.h shItAmshu ga.ngAdharam.h haste Ta.nkam.h mR^igam.h varAbhayakaram.h pAdaikayuktam.h vibhum.h | shambhordakshiNa vAmagakshabhujayor.h brahmAchyutAbhyAMyutam.h tattallakshNa mAyudhaiH parivR^itam.h hastatvayAT yA~njalim.h ||

vighnesha anugrahar

Ta.nkam kR^ishNamR^igam.h tathAnamamalam.h prAlambi savyA.nghriham.h vAme nidhR^itapAda mindu sadR^isham.h trayaksham.h jaTAshekharam.h | vAmA.nge dhR^ita vighnarAjamitaram.h tanmUrdhni vinyasyatat.h prItyAnugraham.h tripuNDradharaNam.h vighnaprasAdam.h bhaje ||

dakshiNAmUrti

pAdenAkramya bhUtam.h tadupariguNitam.h pAdamekam.h nidhAya vyAkurvan.h sarvashabdAn.h nijakaTaka mahIbhAgabAjAm.h mR^igAShINAm.h | vyALam.h vyAkhyAnamudrAm.h hutavahakalikAm.h pustakam.h chAkshamAlAm.h bibhrat dorpischaturbhis.h sphuratu mamapuro dakshiNAmUrtirIshaH ||

shrI nIlakaNThar

abhayavarada hastam.h Ta.nka sAraN^ga yuktam.h shashidharamahibhUSham pIta vastram trinetram | shivamasitakaLATyam tam vR^iShArUDha devam viShaharaNaka mIsham chitra pi~nchhATya rUpam ||

sukhAsanar

shAntam shvetam trinetram rasabhujasahitam kuNDalotpAsi karNam daNDam ghaNTAm kura~Ngam.hparashu paNidharAbhItikam daxavAmaiH | piprANam vAmapAdam shayitamathaparam lambibhUtasta pAdam vAme gauryAsamedam shashidharamakuTam tam sukhAsInamIDe ||

li~Ngodbhavar

devam garbhagR^ihasya mAnakalite li~Nge jaTAshekharam kaTyAsaktakaram paraischa tatatam kR^iShNam mR^iga~n chAbhayam | savye Ta.nkamameya pAdamakuTe brahmAchyutAbhyAm yutam hyUrdhvAtasthita haMsa kolamamalam li~Ngodbhavam bhAvaye ||

 

  • Maheswara Murta Dhyana Shloka - PDF

Related Content

माहेश्वर मूर्थम ध्यान श्लोका - Dyana slokas of Maheshwara m

Munram Thandhiram