logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Daridryadahana Shivastotram

Please send your corrections


vishveshvarAya narakArNavatAraNAya karNAmR^itAya shashishekharadhAraNAya |
karpUrakA.ntidhavalAya jaTAdharAya dAridryaduhkha dahanAya namaH shivAya || 1 ||

gauripriyAya rajanIshakalAdharAya kAlAntakAya bhujagAdhipaka~NkaNAya |
ga~NgAdharAya gajarAjavimardanAya dAridryaduhkha dahanAya namaH shivAya || 2 ||

bhaktipriyAya bhavarogabhayApahAya ugrAya durgabhavasAgaratAraNAya |
jyotirmayAya guNanAmasunR^ityakAya dAridryaduhkha dahanAya namaH shivAya || 3 ||

charmAmbarAya shavabhasmavilepanAya bhAlexaNAya maNikuNDalamaNDitAya |
ma~njIrapAdayugalAya jaTAdharAya dAridryaduhkha dahanAya namaH shivAya || 4 ||

pa~nchAnanAya phaNirAjavibhUShaNAya hemAMshukAya bhuvanatrayamaNDitAya |
AnandabhUmivaradAya tamomayAya dAridryaduhkha dahanAya namaH shivAya || 5 ||

bhAnupriyAya bhavasAgaratAraNAya kAlAntakAya kamalAsanapUjitAya |
netratrayAya shubhalaxaNalaxitAya dAridryaduhkha dahanAya namaH shivAya || 6 ||

rAmapriyAya raghunAthavarapradAya nAgapriyAya narakArNavatAraNAya |
puNyeShu puNyabharitAya surArchitAya dAridryaduhkha dahanAya namaH shivAya || 7 ||

mukteshvarAya phaladAya gaNeshvarAya gItapriyAya vR^iShabheshvaravAhanAya |
mAta~NgacharmavasanAya maheshvarAya dAridryaduhkha dahanAya namaH shivAya || 8 ||

vasiShTena kR^itaM stotram sarvaroganivAraNam.h |
sarvasaMpatkaraM shIghraM putrapautrAbhivardhanam.h ||
trisandhyaM yaH paTennityaM sa hi svargamavApnuyAt.h |

| iti vasiShTavirachitaM dAridryadahanashivastotraM saMpUrNam.h |

 

Related Content

কল্কি কৃতম শিৱস্তোত্র - kalki kritam shivastotra

উপমন্যুকৃতং শিৱস্তোত্রম - Upamanyukrutam Shivastotram

হিমালয়কৃতং শিবস্তোত্রম্ - Himalaya Krutam Shiva Stotram

অসিতকৃতং শিৱস্তোত্রম - Asitakrutam Shivastotram

কল্কিকৃতং শিৱস্তোত্রম - Kalkikrutam Shivastotram