logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Dvadasha Jyotirlingani


Please send your corrections

saurAShTre somanAthaM cha shrIshaile mallikArjunam |
ujjayinyAM mahAkAlamo~NkAramamaleshwaram ||

paralyAM vaidyanAthaM cha DAkinyAM bhImasha~Nkaram |
setubandhe tu rAmeshaM nAgeshaM dArukAvane ||

vArANasyAM tu vishveshaM tryambakaM gautamItaTe |
himAlaye tu kedAraM ghushmeshaM cha shivAlaye ||

etAni jyotirli~NgAni sAyaM prAtaH paThennaraH |
saptajanmakR^itaM pApaM smaraNena vinashyati ||

 

Related Content

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্রম্ - Dvadasha Jyothirlinga Stotr

দ্ৱাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্মরণম - Dvadasha Jyotirlinga Smaranam

Dvadasha Jyotirlinga Stotram

dvaadasha jyotirlinga smaraNam (द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्मरणम

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ - Dvadasha Jyothirlinga Stotram