logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Tattvaryastavam Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List. Please send your corrections

  tattvAryAstavaH Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram
  tattvAryAstavaH

  shivakAmasundarIsha.n shivagaN^gAtIrakalpitanivesham .
  shivamAshraye dyukesha.n shivamichchhanmA vapuShyabhinivesham .. 1..
  
  gIrvANachakravartI gIshchetomArgadUratovartI .
  bhaktAshayAnuvartI bhavatu naTesho.akhilAmayanivartI .. 2..
  
  vaiyAghrapAdabhAgya.n vaiyAghra.n charma ka.nchana vasAnam .
  vaiyAkaraNaphaNIDya.n vaiyAsikyA girA stuta.n praNumaH .. 3..
  
  hATakasabhAnivAsaH shATakatApannasakalaharidantaH .
  ghoTakanigamo mAyAnATakasAkShI jagatpatirjayati .. 4..
  
  shailUSharAjamAdya.n mAlUraprasavamAlikAbharaNam .
  pIlUpamo.andhujIryachchhAlUrAbhaH katha.n vijAnIyAm .. 5..
  
  kanakasabhaikaniketa.n kaThinapurANoktisArasa.nketam .
  nArAdhayanti ke ta.n nArAyaNyA yuta.n svatoketam .. 6..
  
  tillavane kShullavane pallavasa.nbhinnaphullapuShpaghane .
  chillaharImullalayan vallabhayA bhillatallajo naTati .. 7..
  
  vairAjahR^itsaroje vairAjAdyaiH sa sAmabhiH stavyaH .
  vairAgyAdiguNADhyaiH vairAdyutsR^ijya dR^ishyate nR^ityan .. 8..
  
  DhakkAninadaiH sUtrANyaN^gadanAdairaho mahadbhAShyam .
  vyAkaraNasya vivR^iNvan nR^ityati bhR^ityAn kR^itArthayan martyAn .. 9..
  
  naTanAyaka naTanAya ka iha sukR^itI no tava spR^ihayet .
  man~julatAma~njulatAmahite vastu.n cha tillavane .. 10..
  
  atiduritottArakR^ite chiradhR^itaharShaH sabhApatiH sadyaH .
  agaNeyAghaghana.n mAmAsAdyAnandameduro naTati .. 11..
  
  matpAdalagnajanatAmuddhartAsmIti chitsabhAnAthaH .
  tANDavamiShoddhR^itaikasavAN^ghriH sarvAn vibodhayati .. 12..
  
  ApannalokapAlini kapAlini strIkR^itAN^gapAlini me .
  shamitavidhishrIsharaNe sharaNA dhIrastu chitsabhAsharaNe .. 13..
  
  bhikShurmaheshvaro.api shrutyA proktaH shivo.apyugraH .
  api bhavahArI cha bhavo naTo.api chitra.n sabhAnAthaH .. 14..
  
  nR^ityannaTeshamaulitvaN^gadgaN^gAtaraN^gashIkariNaH .
  bhUShAhipItashiShTAH punantu mA.n tillavanavAtAH .. 15..
  
  kanakasabhAsamrAjo naTanArambhe jhala.njhala.njhaliti .
  ma~njIrama~njuninadA dhvaniyuH shrotre kadA nu mama .. 16..
  
  parvatarAjatanUjAkuchataTasa.nkrAntakuN^kumonmishrAH .
  naTanArbhaTIvidhUtA bhUtikaNAste spR^isheyurapi me.aN^gam .. 17..
  
  naTanochchalatkapAlAmarditachandrakSharatsudhAmilitAH .
  AdinaTamaulitaTinIpR^iShato gotre.atra me skhaleyuH kim .. 18..
  
  pashyAni sabhAdhIsha.n kadA nu ta.n mUrdhani sabhAdhIsham .
  yaH kShayarasika.n kAla.n jitavAn dhatte cha shirasi kaN^kAlam .. 19..
  
  tanujAyAtanujAyAsaktAnA.n durlabha.n sabhAnAtham .
  nagatanayA nagatanayA vashayati dattvA sharIrArdham .. 20..
  
  AnandatANDava.n yastavesha pashyenna chApi nR^igaNe yaH .
  sa cha sa cha na chandramaule vidvadbhirjanmavatsu vigaNeyaH .. 21..
  
  kAmaparavasha.n kR^itvA kAmaparavasha.n tvakR^itvA mAm .
  kanakasabhA.n gamayasi re kanakasabhA.n hA na yApayasi .. 22..
  
  naTana.n vihAya sha.nbhorghaTana.n pInastanIbhirAshAsse .
  aTana.n bhave durante viTa nandasi na svabhUmasukham .. 23..
  
  kalitabhavalaN^ghanAnA.n ki.n karaiva chitsukhaghanAnAm .
  sumudA.n sApaghanAnA.n shivakAmeshyAH kR^ipAmR^itaghanAnAm .. 24..
  
  ninilIye mAyAyA.n na viliye vA shuchA para.n lIye .
  AnandasImani lasattillavanIdhAmani svabhUmani tu .. 25..
  
  adhihemasabha.n prasabha.n bisabhaN^gavadAnyadhanyarucham .
  shrutagalagarala.n sarala.n nirata.n bhaktAvane bhaje devam .. 26..
  
  sabhayA chitsabhayAsInmAyA mAyAprabodhashItarucheH .
  suhitA dhIH suhitA me somA somArdhadhAriNI mUrtiH .. 27..
  
  patyA hemasabhAyAH satyAnandaikachidvapuShA .
  katyArtA na trAtA nR^ityAyattena mAdR^ishA martyAH .. 28..
  
  bhajatA.n mumukShayA tvA.n naTesha labhayAstrayaH pumarthAshcha .
  phalalipsayAmrabhAjA.n chhAyAsaurabhyamAdhavya iva .. 29..
  
  ka~nchukapa~nchakanaddha.n naTayasi mA.n ki.n naTesha nATayasi .
  naTasi nirAvR^itisukhito jahi mAyA.n tvAdR^isho.ahamapi tat syAm .. 30..
  
  AstA.n naTesha tadyannaTati bhavAnambare nirAlambe .
  tvannaTane.api hi naTana.n vedapurAnAgamAH samAdadhati .. 31..
  
  vedhasi sarvAdhIshe.amedhasi vA mAdR^ishe sarUpakR^itA .
  rodhasi shivagaN^gAyA bodhasirA kAchidullasati .. 32..
  
  haTTAyita.n vimukteH kuTTAka.n ta.n bhajAmi mAyAyAH .
  bhaTTAraka.n sabhAyAH kiTTAtmanyaN^gake tyajanmamatAm .. 33..
  
  shrImachchidambareshAdanyatrAnandatANDavAsaktAt .
  brAhma.n lakShaNamAste kutrachidAnandarUpatA deve .. 34..
  
  kShullakakAmakR^ite.api tvatsevA syAdvimuktimapi dAtrI .
  pItAmR^ito.apyudanyAshAntyai syAchchitsabhAdhipAmartyaH .. 35..
  
  satya.n satya.n gatyantaramutsR^ijya te padApAtyam .
  atyantArta.n bhR^itya.n na tyaja nitya.n naTesha mA.n pAhi .. 36..
  
  ShaTtri.nshatA tattvamayIbhirAbhiH sopAnabhUtAbhirumAsahAyam .
  AryAbhirAdya.n paratattvabhUta.n chidambarAnandanaTa.n bhajadhvam .. 37..
  
      .. iti shrItattvAryAstavaH saMpUrNaH..
  

Related Content

শিৱ স্তৱঃ - shiva stavah

ৱেদসার শিৱস্তৱ স্তোত্রম (ছংকরাচার্য ৱিরচিতো) - Vedasaara Sh

Shivastavah

ವೇದಸಾರ ಶಿವಸ್ತವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತೋ) - Vedasaara S

വേദസാര ശിവസ്തവ സ്തോത്രം (ശങ്കരാചാര്യ വിരചിതോ) - Vedasara Sh