logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar - Thirukkailasap patalam

chenthilANTavan thuNai 
thiruchchiRRampalam 

muthalAvathu

* * *

 
1. 
Thirukkailasap patalam 
 
pAcham n^Ikkiththan pARpaTu n^allaruL 
Ichan n^alku miyalpena veythinErI 
thEchu mARRich chiRan^thathan meyyoLi 
vIchu kinRathu veLiLiyaN^ kunRamE.				1 
 
ARu chUTiya vAthiyam paNNavan 
ERu mUriveLi LERumak kaNNuthal 
n^IRu chErtharu kOlamum n^iththanaith 
thERum anrthany chin^thaiyum pOnRathE.			2 
 
mOna n^annilai muRRiya peRRiyar 
nyAna mArpizam panna n^alaththathAy 
Unu lAya vuyirththokai mAchorIith 
thAne lAnycheRin^ thennavuny chAnRathE.			3 
 
kAna mArn^tha kaTukkain^aR kUviLaith 
thEna vAmpoziR RiNchika raththiTai 
vAna yARu varuthalin mAchilA 
nyAna n^Ayakan pOla n^aNiyathE.				4 
 
thaNNa Run^thuLa vARpunai thArmuTip 
paNNa vankaN paTuththiTu pARkaTal 
kaNNu thaRkumor kAmaru pITamAy 
n^aNNu kinRathu pOlum n^alaththathE.				5 
 
pothiyu minnamu thOTu porun^thuva 
kathirin mikka kaRaiyaRu kATchiya 
mathiya mAyira kOTi maNan^thuthAm 
uthaya mAnathu pOnRathan voNkiri.				6 
 
n^eRRi mEnimir kaNNum n^ilAvoLir 
poRRa Tampuya n^Ankum porun^thuRap 
peRRem mAnaru LARpiram ponRukaip 
paRRu n^an^thi parivoTu kAppathu.				7 
 
puran^tha ranmutha lAkiya puN^kavar 
varampin mAthavar mAchaRu kATchiyar 
n^iran^tha pUtha kaNavar n^iran^tharam 
parin^thu pORRip payilvatham mAlvarai.			8 
 
minna rampaiya rATalum vinychaiyar 
kinna rampayil pATaluN^ kIzththichai 
manna nAthiyar vAzththumav vAnavar 
inni yaN^kaLum eN^kaNu mArppathu.				9 
 
 vERu 
 
kINi lAvuRu mukelAm n^IN^kiyE kIzpOych 
chENi lAvuRu pathamelA muruvimIch chenRu 
mANi lAvuRum aNTaththin aTimuTi maruvath 
thANu vAyula kiRuthiyin n^iRpathach chayilam.			10 
 
mATu chUztharu mEruvE yAthiyAm varaikaL 
pATu chErinu malakelA maziyinum paran^thu 
kUTu maNTaN^kaL kulaiyinuN^ konRaivE NiyanpOl 
kETi lAmalE amarvathu kayilaiyaN^ kiriyE.			11 
 
n^alamva ruN^kalai mathiyamu miraviyum n^Akar 
kulamva run^thanuk kuRaiyalA maRRaiya kOLum 
alama runychuTar uTukkaLu mamararum piRarum 
valamva rumpaTi yiruppathu kayilaimAl varaiyE.		12 
 
ERRam mEruvE yAthiyAma varaikaLEz vakaiyAl 
chARRum n^EmikaL AziyaN^ kiriperuny chalathi* 
n^ARRi chaikkaNum n^ochchipOR chUzthara n^aTuvaN 
vIRRi ruppathu kayilaiyA kiyathani veRpu.			13 
 
( * EzvaiyAl chARRum n^EmikaL - uvar n^IrkaTal muthaliya EzukaTalkaL.             
AziyaN^kiri - chakkaravALakiri. perunychalathi - perumpuRakkaTal. ) 
 
paTiye lAmuNTum EnamAyth thAN^kiyum paNTOr 
aTiyi nAlakap paTuththiyu miTan^thumuR RaruLum 
n^eTiya mAyanu mulakiRu mellaiyil n^imalan 
vaTiva mEyenak kANuthaR kariyathav varaiyE.			14 
 
    vERu 
 
annathOr kayilai n^AppaN amponin chuTarmEl koNTa 
n^anneTuny chimayath thoN^kal n^avaiyorIi n^aNNiR Rennak 
kanniyaN^ kAppu mEvik kathirmaNik kaRRai chuRRap 
ponneTuN^ kOyi lonRu polivoTum porun^thiR RanRE.		15 
 
thiNikathir Aran^ thanniR chiRan^thavach chiraththiR chekkar 
maNithanil muzun^I laththin maRRaiya veRukkai thannil 
paNipaTa varuLAR RAnE paliththiTu chikara mAthi 
aNiyinuk kaNiyAy malkum Alayach chUza leN^kum.		16 
 
enRumI Renpa thinRi yirun^thiTuN^ kayilai veRpiR 
ponRikaz n^akaran^ thannuT poruvilAk kOLum n^ALun^ 
thunRiya thanmaith thennath thUmaNik kathirkaL chUza 
manRama ruRaiyu LonRu vanappoTu vaikiR RanRE.			17 
 
    vERu 
 
chOthi chErumath thUmaNi maNTapath 
thAthi yAna ariyaNai yumpariR 
kAtha lAkuN^ kavuri*yor pAN^kuRa 
vEtha n^Ayakan vIRRirun^ thAnarO.				18 
 
( *aruLE chivachaththi enpathu thOnRa, ‘kAthalAkuN^ kavuri’ enRAr.) 
 
pITu koNTa perun^thavap peRRiyOr 
thETu kinRa chiRappuTaitha thAmpukaz 
n^ATu thumpuru n^Arathar vinychaiyar 
pATu kinRanar pANiyin pARpaTa.				19 
 
athikan** vENiyi lArtharu kaN^kaiyai 
vithivu ran^tharan viNTula kaththuLa 
n^athika TAzn^thena n^annayath thEvalchey 
kathiyi nOrkaL kavarikaL vIchinAr.				20 
 
( **athikan - thannikar uyarchchi illAth thalaivan; 
   chivaperumAn. ) 
 
chIla vaTTa muTippiRai thETuvAn 
nyAla vaTTath thezutharu n^AkarpOl 
Ela vaTTa mukaththaru keN^kaNum 
Ala vaTTa machaiththanar anpinOr.				21 
 
Athi thannaru Leythi avan Rirup 
pAtha thAmarai chUTiyap paNNavan 
kOthi lAtha thiruvuruk koNTuLOr 
pUtha rAthiyar pORRimun INTinAr.				22 
 
   Akath thiruviruththam - 374. 
    - - - 
 
 
2. pA r p pa thi p pa Ta la m 
 
annuzi umaiyava Lakaththu LOrcheyal 
unninaL thuNukkamuR RollaithA nezIith 
thannika rillavan thALi RainychiyE 
munnuRa n^inRivai mozithal mEyinAL.				1 
 
kaRpanai muthaliya kaTan^tha kaNNuthal 
thaRpara n^inaiyikaz thakkan thanniTaip 
paRpakal vaLarn^thavan payan^tha mAthenach 
choRpaTu n^Amamuny chuman^thu LEniyAn.			2 
 
AN^kathOr peyaraiyu mavanka NeythiyE 
ON^kin^An vaLarn^thaviv vuTalan^ thannaiyun^ 
thAN^kinan mElavai thariththaR kanychinEn 
n^IN^kuva navvakai pathiththi n^IyenRAL.			3 
 
mannuyi rAkiya marapu muRRavum 
munnuRa aruLiya muthalvi yanpinAl 
innaNa miyampalu mithanaith thErn^thiTAth 
thannika rillathOr thalaivan kURuvAn.			4 
 
paththimai yemvayiR pazuththa paNpinAR 
chaththiyE n^innikar chakaththi nillain^I 
iththiRam muyalutha lellai thIrn^than^in 
puththirar vITuRu poruTTup pOlumAl.				5 
 
n^aRRiRa mEluthu n^aN^kai chin^thanai 
muRRiya vENTumEl mozithum mEruvin 
chuRRama thAkiya imaiyath tholvaraik 
koRRavan purivanAR koTiya mAthavam.				6 
 
Ethavan peRaththava miyaRRu menRiyEn 
mAthunai makaNmaiyA marapiR pORRiyE 
kAthalo TemakkaruL karuththa thAkumAl 
AthaliR kuzaviyAy avanka Neythun^I.				7 
 
thaLarn^thuTal melivuRath thavanychey veRpinAn 
iLanychiRu kuzaviyA yeythi maRRavan 
uLaN^kaLi kUravAN TOrain^ thinRuNai 
vaLarn^thanai purithimEl mAchil mAthavam.			8 
 
aNaN^kun^I n^ORRuzi yakilath thuLLathOr 
kaNaN^kaLun^ thalaivaruN^ kaNippil thEvarum 
iNaN^kinar chUzthara veythi n^innaiyAm 
maNampurin^ thEkoTu varuthu mINTenA.				9 
 
kaTalviTa muNTiTu kaTavu LiththiRam 
n^aTaimuRai yaruLalum n^anRE nAmakizn^ 
thaTiyiNai vaNaN^kin^in RanpiR pORRiyE 
viTaiyathu peRRanaL vimalai yEkinAL.				10 
 
allalu muvakaiyu manpu mempirAn 
ellaiyi laruLumA yINTi munchela 
melliyal umaiyavaL veLiLi veRporIi 
vallaiyin imaiyamAl varaiyiR pOyinAL.			11 
 
vaLLiyan kaTakari vaTivin vIztharu 
thuLLiyam panimazaich chOnai chUzthalAl 
eLLarun^ thanmaichEr imaiya mAlvarai 
veLiLiyaN^ kiriyena viLaN^ku kinRathE.			12 
 
eNTaku mimaiyamu mimaiya mEluRu 
koNTalu monRiyE kulavu kATchiya 
theNTirai michaiyezu n^anychun^ thIyan^any 
chuNTiTu maNimiTaR RiRaiyu mokkumAl.				13 
 
n^IluRu mazaimukil n^ilavu minnoTu 
mEluRa viLaN^kiya imaiya veRpathu 
mAlavan RiruvoTu maruvik kaNTuyil 
pAluRu pannakap pAyal pOnRathE.				14 
 
karumpuya lArththuRu kATchith thAkiyE 
irumpani yiTaiyaRA vimaiyap ponvarai 
churumpina michaiyoTu thuvanRich chuRRiTa 
arumpavi zAthaveN kamala mannathE.				15 
 
n^ITiya maNmakaL n^ithiyin kuppaiyaip 
pATuRu thaNNilAp paTAma thonRinAn 
mUTinaL vaiththiTu muRaiya thEyenak 
kOTuyar panikoLpoR kunRam n^inRathE.				16 
 
ponneTuN^ kiriyena vINTum puN^kavar 
thunninar chUzvaren Runnith thonmanu 
annathai maRaiththanan irathath thAviyAl 
ennavum n^inRathAl imaiyap ponvarai.				17 
 
kuTakaTal kuNakaTal kUTu RAvakai 
iTaiyoru vAlithAm Ena meythiyE 
thaTapuri chiRappena imaiyath thAzvarai 
n^eTun^ila vaLavaiyum n^imirn^thu pOyathE.			18 
 
viNNavar thathikkaTal kaTain^tha veNNeyuL 
aNNalam pARkaTa lamutham vaiththenak 
kaNNakan parumpani kavaiiya veRpinmEl 
uNNiRai punaRRaTa monRu vaikiRRE.				19 
 
annathOr thaTaththiTai achala mannavan 
manniya kaurithan makaNmai yAkavun^ 
thannika rilAvaran Ranakku n^alkavum 
munnuRa varun^thavam muyanRu vaikinAn.			20 
 
meyththava miyaRRiya veRpan kANiya 
aththaTa malarumO raravin^ thaththinmER 
paiththathOr kuzaviyin paTivath thuRRanaL 
eththiRath thuyiraiyu mInRa thonmaiyAL.			21 
 
vERu 
 
AN^kavaT kaNTu veRpan aTiyanEn poruTTA lammai	 
n^IN^kinaL pOlum mukka Nirumalan Rannai yennA 
EN^kinan Ranathu n^Onpuk kiraN^kina nivaika LIchan 
ON^kupE raruLE yennA vukaiyaN^ kaTaluT paTTAn.		22 
 
kaNNuRu kOtha vAri kAnRiTa vurOma rAchi 
uNNika zanpu mikkup puRan^thani lozukiR Renna 
vaNNanmey poTippath thuLLi aTiyanE nuyn^thE nennAth 
thuNNenap pATi yATi yamalaiyaith thozuthu n^inRAn.		23 
 
paN^kayath thavichin vaikum parAparai thanaiththa nAthu 
cheN^kayai neTuththu vallE chennimER RAN^ki yEkith 
thuN^kan^al limaiyath thaNNal thonmuRai yirukkai pukku 
maN^kala mEnai yennu manaivikaik koTuththAn mAthO.		24 
 
koTuththalun^ thozuthu vAN^kik koRRava ivaNin pAN^kar 
aTuththathaN^ kevanO venna arachanum n^ikazn^tha vellAm. 
eTuththurai cheyyak kELA vIchana tharuLO vennA 
vaTuththavir kaRpin mEnai manamuRa makizchchi koNTAL.		25 
 
churan^thana koN^kai pAlun^ thuNNena vozukiR ReN^kum 
paran^thana poTippin pOrvai paraithana tharuLE yuLLam 
n^iran^thana kavalai yAvum n^IN^kina pavamun nuLLa 
karan^thana vimaiyath thaNNal kAthali thanakku mAthO.		26 
 
paripuran^ thaNTai yampoR pATakam pAtha chAlam 
viraviya thoTiyE chaN^ku viyanmaNich chuTTi yAram 
arikezu mathANi poRRO TaN^katham piRavuny chAththi 
varaiyuRaz thanappA lArththi varampeRu kAppu n^Ern^thAL.	27 
 
vanaitharu pavaLaN^ kAlA vayiramE maruN^kiR kOlAp 
punaiyirum palakai n^IlAp pirin^thapoR RoTTin mElA 
anaiyava Tannai yuyththu maN^kaiyiR koNTun^ thankOn 
manamakiz thiRanAR pORRi mathiyena vaLarkka luRRAn.		28 
 
mannuyir puvana mEnai maRRuLa poruLuk kellAm 
annaiyA yuthavi n^ALu mavaRRinai vaLarththu n^iRpAL 
thannaiyum vaLarppA ruNTO vaLarn^thathu chazakkE yan^thak 
kannithan naruLin n^Irmai kATTinaL pOlu manRE.		29 
 
in^thavA Rinaiyar pAlA yemperu mATTi vaiki 
ain^thiyAN TakanRa pinRai yayanmuthaR REvar yArkkun^ 
than^thaiyA raruLai yunnith thavaminip puriva nennAch 
chin^thiyA vimaiyath thON^kaR chemmaluk kuraikka luRRAL.	30 
 
n^ARperun^ thaTan^thO LaNNal n^alaththaka varain^thu koLvAn 
n^ORpanA linaiya veRpi nuvalaru moruchAr vaippin 
ERpathOr kanni mArO TenaiviTuth tharuNmO vennAp 
pArppathi iyampa lOTum panivarai yarachan cholvAn.		31 
 
annaikE Lemmin n^IN^ki yarun^thava mARRaR koththa 
thinnathOr paruva manRA liyANTumO rain^thE chenRa 
n^innuTal poRAthA lINTin^ n^ilaimaiyaith thavirthi yennak 
kannikai n^akaiththuk kENmO iqthenak kazaRa luRRAL.		32 
 
IchanE kAppa nallAl yAraiyum piRarAR RammAl 
AchaRap pORRa lAkA thathuthuNa vAku mINTup 
pEchiya thiRanu mannOn pEraruL maRAthi yenna 
n^EchamO Tiyain^thiT Tannai n^inain^than^On piyaRRu kenRAn.	33 
 
mannanu miyain^thu pinnar mAlvarai yoruchAr thannil 
annamen naTaiyi nALuk karun^thavach chAlai yARRith 
thannuRu kiLainyar thampAR RavaththinAl van^tha pAnmaik 
kanniyar palaraik kUvik kauripA lAkach cheythAn.		34 
 
n^IluRu maNithOy mEni n^imalaiyaN^ kimaiyath thuchchi 
mEluRu marachan REvi viTaiyinAl maTavAr pallOr 
pAluRu paNiyiR chUzap paramanai yunni yan^thach 
chAlaiyai yaTain^thu mikka thavaththinai yizaikka luRRAL.	35 
 
thaN^kiya vaika RORun^ thAthaiyun^ thAvil kaRpin 
maN^kaiyum pORRi yEka mAthun^OR Rirun^thA LippAl 
aN^kavaT pirin^tha pinRai arumperuN^ kayilai mEya 
veN^kaTam perumAn cheytha parichinai iyampa luRREn.		36 
 
Akath thiruviruththam - 410 
			 - - - 
 
 
3. mE ru p pa Ta la m 
pannaruny chiRappin mikka panivarai yarachan RanpAR 
kanniyam puthalvi yAkik kaurin^OR Rirun^tha kAlaith 
thunniya vavuNar chUzach chUrapan mAvAm veyyOn 
in^n^ila varaippin aNTath thiRaivanE yAki yuRRAn.		1 
 
maRRathu 	pOzthiR Rollai maRaipporuL vaTaththin pAN^karp 
peRRiTu chanaka nAthi munivarar pinnum pannAL 
aRRamil thavanychey then^thai yaruLinAR kayilai n^aNNi 
muRRuNar n^an^thi pORRu muthalilai vAyil pukkAr.		2 
 
n^Onmaiyin muniva rAnOr n^uvalaruN^ kATchi n^an^thi 
kAnmuRai vaNaN^ki n^iRpa anaiyavan karuNai thannAl 
vAnmali kaTavuT kOyin man^thiraN^ koNTu chella 
n^Anmukan muthalOrk keythA nyAnan^A yakanaik kaNTAr.		3 
 
moziyathu thavaRal chella muRRuTal poTippuk koLLa 
vizipunal perukath thIchEr pezukena vuLLam viLLa 
azakiya maRaikku meTTA Athin^A yakanai n^Okkith 
thozuthana ruvakai pUththuth thuLLinar thuLakka muRRAr.	4 
 
maNNava ramarar yArai vaNaN^kinu mavaika LellAm 
n^aNNiya paraman RALi nARperun^ thavaththi nOrun^ 
thaNNaLi n^eRiyiR palkAR RAzn^thana rezun^thu n^inRu 
paNNichai maRaika TammAl thuthiththivai pakartha luRRAr.	5 
 
iruTperuN^ kaTaluLyAmath theRimarutha thiTaippaT TAN^kup 
poruTperuN^ kaTalAm vEtham puTaithoRu malaippa vin^n^AL 
aruTperuN^ kaTalE eyththE mamain^thila thuNarvi yAN^kaN 
maruTperuN^ kaTalin n^IN^kum vaNNamon RaruTi yenRAr.		6 
 
n^avaiyaRu thavaN^ka LARRi n^allaruL paTaiththa thollOr 
ivaipukan RiTalu manpark kau¤varuN^ karuNai vaLLal 
avarmukan^ therin^thu n^uN^kaL aRivamain^ thaTaN^ku mARu 
thavalaruny chiRappin n^annUl chaRRuthu miruththi renRAn.	7 
 
enRivai yaruLa en^thai yiNaiyaTi thanAthu munnar 
n^anRuNar kATchi koLLum n^Alvaru mirun^thAr aN^kaT 
chenRiTu n^an^thip puththEL chiRappuTai vathana n^Okkik 
konRaiyan^ thoTaiyal vEyn^tha kuzakanon Riyampu kinRAn.	8 
 
pUN^kanaik kizava nanRip puN^kavar yArpOn^ thAlum 
IN^kuRath tharuthi yallai yIthunak kaTaiththa thenna 
AN^kathu puriva nennA vamalanai yiRainychi yaN^kaN 
n^IN^kiyak kaNaththin n^an^thi n^eRimuthalpORRal cheythAn.	9 
 
n^an^thimuR kaTaiyaip pORRa nyAnan^A yakanA maNNal 
mun^thuRai chanaka nAthi munivarar thozuthu kETpa 
an^thamil Aka maththin arumpatham mUnRuN^ kURap 
pun^thiya thoTuN^kum nyAna pOthakam pOthi yenRAr.		10 
 
ennalum n^akaiththi yAthu methirmozi purin^thA nallan 
pannuva thanRAl maRRip parichinA liruththal kaNTIr 
an^n^eRi yAku menRE anaiyavark kuNarththu mARRAl 
unnarum paraththin mElO norucheyal puritha luRRAn.		11 
 
iruvaru muNarA aNNal EnaveLi LeyiRi yAmai 
chiran^irai yan^an^tha kOTi thiLaiththiTum uraththiR chIrkoL 
karathala monRu chErththi mOnamuth thiraiyaik kATTi 
orukaNany cheyalon RinRi yOkuchey vAri nuRRAn.		12 
 
inaiyathOr thanmai kATTi yempirA nuNarththak kaNTu 
chanakanE muthalA vuLLOr thavalarum nyAna pOtham 
panuvalin aLavan Rennum pAnmaiyaith therin^thu mukkaT 
punithana tharuLAR Raththam pun^thiyi noTukkam peRRAr.		13 
 
thaththamuL LoTuN^kal peRRa thApatha kaNaththar yArum 
muththozil puriyum mUvA muthalvanAm mukkaN mUrththi 
meyththava vaTiva munni mEvinar chUzchchi mElOn 
chiththiram puNarththa pAvai cheyalaRa irukku mApOl.		14 
 
thaRparan inaiya vARRAR RApatha ruNarun^ thanmai 
aRputha nyAna pOtha maLiththiTuN^ kaNama thonRin 
muRpaTu kamalap puththEL muthaliya amarark kellAm 
paRpala yukaN^kaL chenRa piRarkkinip pakarva thennO.		15 
 
iththiRa nyAnapOtha menRuthon munivark ken^thai 
kaiththalaN^ koNTu kATTuN^ kaNaththinil amarark kellAm 
meththupal lukaN^kaL chenRa vizumiya kAnychi thannil 
aththanmey kuzaiththa n^aN^kai avanvizi puthaiththa n^ATapOl.	16 
 
kAraNa muthalvan mOnak kATchiyAl amara rellAny 
chUrara makaLir thaN^ka TuNaimulaip pOka minRi 
AriTar n^ilaimai thannai yaTain^thanar aLakkar chUzn^tha 
pAriTai uyiruN^ kAmap paRRuviT Tirun^tha vanRE.		17 
 
AraNan Ranathu main^thark karumpeRal nyAna pOtham 
OriRai kATTu munnar ulakelA moruppA TonRi 
IruTan muyaN^ku mArva minRiyE yirun^tha yArkkuN^ 
kAraNan chivanE yenkai kazaRavum vENTaR pARRO.		18 
 
piNaivizaich chUzthan^ thuyppap perumaRai vithiva zAmal 
aNaivizach chaTaN^kiR koNTa arivaiya rOTu thEvar 
iNaivizaich chiyaRkai kUTA thiraN^kinar kavaRchi yeythip 
puNaivizach chalathi yAzn^thu pulampukoL mAkka LEpOl.		19 
 
vanmulai yaNaN^ki nOrum vAnavar yAruN^ kAmath 
thanmaiyum puNarppu minRith thaLarn^thanar vaRinyar thampAl 
inmaikoN TOrkaL chella Ivathu kUTA vellaip 
punmaiyo Tiruvar thAmum pulampuRu thanmai yEpOl.		20 
 
poRpuruk kuRaivin RuRRum punamEl makaLir main^thar 
aRpoTu kalan^thu kAmath tharumpayan kOTa RERRAr 
thaRpara vaTuka nANaith thanmaiyAl alakai yITTam 
n^aRpuna nIzal peRRu n^aNukarun^ thanmai yEpOl.		21 
 
mATaka vezAlai yanna paNimozi makaLir main^thar 
kUTina rirun^thu minpaN^ koNTilar chiRArku zAmum 
ATavar kuzAmum vATkaN arivaiyar kuzAmu mEnaip 
pETiyar kuzAmum vevvE RuRRiTu peRRi yEpOl.			22 
 
irun^thiTa virinychan mAyOn iruvaru mIchan RanpAR 
porun^thiTu muNarchchi koNTu muththiyiR pukka chEyun^ 
thirun^thuchIr vachiTTan chollAR chilaiyenap pannAL n^inRa 
arun^thathi mAthum pOnRAr ATavar makaLi rellAm.		23 
 
Emaru puvana mUnRu minitharuL kamalak kaNNar 
pUmaTa mAthar thampAR puNarkilar poruvil vELuN^ 
kAmaru makaLir kUTTaN^ karuthalan ivarpOR chin^thai 
Amaiyi noTuN^kal peRRAr AchaiyuL LOrkaLellAm.			24 
 
maNNakath thuyirkaN muRRu mAthirath thuyirkaN muRRum 
viNNakath thuyirkaN muRRum vERRakath thuyirkaN muRRum 
peNNakath thANmai kUTuny chiRun^alam pizaiththa nyAnak 
kaNNakath thiRaivaR kaNTu kaTain^inRa kATchi yArpOl.		25 
 
n^AkamAr chaTilath thaNNal n^ARperun^ thavaru muyya 
yOkuchEr n^ilaimai kATTu morukaNath thuyirin pommal 
vAkaivE TAnu n^iRka maiyalum puNarppu maRRa 
AkaiyAl akila mellA mavanenkai therin^tha thanRE.		26 
 
chilaiyoTu pakazi vATath thirumathik kuTaichIr kunRa 
valithaLar veythath thenRal maRikaTaR chuRavu thUN^ka 
alaipuri yANai n^IN^ki ATanmA mathanu mAthin 
kalaviya thozin^thA nenniR piRarcheyal kazaRaR pARRO.		27 
 
chAlikaL vaLaru mellai thaTampunal vaRumaith thAka 
vAlithu kuralvAN^ kAthu varuththoTu mAyva thEpOl 
mEla naruLAR pOkam veRuththalaR karumal kinRi 
nyAlaman nuyirkaL muRRum n^AToRuN^ kuRain^tha vanRE.		28 
 
muLLarai muLarip puththEL muthaRpuri thuNaiyE yanRith 
thaLLaru muyirkaL pinnun^ thalaiththalai malkA thuRRa 
theLiLithi nulaka mInRa thEviyin RAki Ichan 
veLiLiyaN^ kayilai thannil mEviya mElai n^ATpOl.		29 
 
immuRai n^ikaza n^Athan Iriru thavaththi nOrkkum 
meymmaiko LuNarchchi kATTi vIRRirun^ tharuLu mellai 
themmuyal chUran thIN^ku cheythalAl makavAn vAnOr 
thammoTun^ thuRakkam viTTuch chachiyoTun^ tharani pukkAn.	30 
 
mEkamUr kaTavuL veLiLi veRpini lEki mukkaN 
Ekan^A yakanaik kANu mellaiyin RAka mINTu 
chOkamO Tampon mEruth thunniyE chUran main^than 
mAkan^A Taziththuch chEyaich chiRaicheytha vaNNan^ thErn^thAn.31 
 
thamaniya mEru veRpiR RannuLa poruppA Teytha 
n^imalanai yunnip pannAL n^eTun^thava muzaththa lOTum 
imilviTai michaik koN TaN^kaN empirA nEkak kANUu 
amararkOn vaNaN^kip pORRa anaiyava naruLich cheyvAn.		32 
 
n^on^thanai yaLappil kAla n^ORRanai yARRal thIrn^thAy 
in^thira n^inakku vENTiR Rennaiya thiyampu kennA 
an^thami laRivin mElOn aRikilan pOlak kETpa 
van^thanai purin^thu pORRi makapathi pukala luRRAn.		33 
 
pannarum pazichEr chUran paruvaraR paTuththip pinnar 
ennoru puthalvan Rannai imaiyavar palarai vATTith 
thannakarch chiRaiyiT TemmUr thazalkoLIith thavaRu cheythAn 
annavan Rannai yaTTE aLiththiyA lemmai yenna.			34 
 
meymmaiya thakanRa thakkan vELviyi nirun^tha pAvam 
n^ummiTai yirun^tha thaRRAl n^Othaka vuzan^thIr mEnAL 
n^ammiTai yoruchEy van^thu n^aNukiveny chUraik kAthi 
immena vummaik kAppa nenappukan RiRaivan pOnAn.		35 
 
maRain^thanan iRaiva nEka makapathi yirakka meythik 
kuRain^thanan uNarvu thunpaN^ kUrn^thanan kumara naN^kaT 
piRan^thumaik kAppa nenRE pirAnaruL purin^tha peRRi 
chiRan^thathan manaththi lunnith thERinan uvakai cheythAn.	36 
 
mAchaRu kATchi koNTa mAthavark karuLi yeN^kOn 
thEchuRu kayilai yuRRAn umaiyava Limaiyany chErn^thAL 
AchaRu kumaran annArk kaTaivatheth thanmai yennA 
vAchava nirun^thu n^ATi manamichaik kavalai kUrn^thAn.		37 
 
mayarvoTu thuRakka mannan manOvathi yennu mANTai 
viyanaka reythi yAN^kaN vIRRirun^ tharuLum ponnin 
iyanmuRai manaivi thanpAl illinai yiruththal cheythAN^ 
kayanuRu kaTimAN kOyi laTain^thanan amara rOTum.		38 
 
inaiyathOr kAlai mukka NempirAn nyAnapOtham 
munivarark kuNarththi vaikum muRaiyinAR paTaippin RAkith 
thuniyoTu vEthA vaikun^ thonmuRai yavaiyai n^aNNi 
anaiyavan kazanmun RAzUu aLappila vazuththi n^inRAn.		39 
 
n^iRRalum makavAn Rannai n^ITaruL purin^thu n^Okkip 
poRRanik kamala mEya puN^kavar muthalvan vAnOr 
koRRava van^tha thennai kURuthi yenna lOTuny 
choRRanan chUra panman cheythiTun^ thunpa mellAm.		40 
 
veyyathOr chUran cheykai viLampiyE munivark kIchan 
aiyami luNarvu kATTi yamarvathu muraiththuth thAnpin 
cheyyuRu thavaN^kaN TannAn aruLiya thiRanuny cheppi 
uyvathOr paricha thennO umparum yAnu menRAn.			41 
 
enRalum malarOn kELA evarkkumE lAku mIchan 
onRiya varuLi nOnum uRRavark kuthavu vOnum 
anRiyum muRaichey vOnu mAthalin munipOl veLiLik 
kunRiTai yemmai yALuN^ kuRippinvIR Rirun^thA nanRE.		42 
 
cheN^kaNamA RAnum n^Anun^ thETuthaR karithAy n^inRa 
eN^kaTam pirARku mElA eNNavOr thEvu muNTO 
aN^kavan nyAna pOtham aRivaruk kuNarththi vaikal 
n^aN^kuRai muzuthu mARRum n^allaru LAku manRE.		43 
 
paTamarmathi milaichchuny chennip pakavanA ruyirk LellAm 
aTuvathum varuththan^ thIrkku mAraru LAna vApOl 
koTiyaveny chUran Rannaik koNTEmak kalakkaN cheykai 
viTalarum pavappE RArththi vITaruL karuNai yanRE.		44 
 
peRRiTuN^ kurava rAnOr piLLaikaL thampAl n^Oyon 
RuRRiTiR piRaraik koNTum uRuthuyar cheythu thIrppAr 
maRRavar thampA lanpO vankaNO athupOl n^ampAR 
paRRiya pavaN^kaL thIrppAn paramanu mivaikaL cheythAn.		45 
 
therumaru kinRa n^ampAR RIN^kelAm n^IN^ku mellai 
oruchiRi thaNukiR RAku mAthalAl uNarvin mElOn 
parivoTu n^inpAl van^thu parichivai yaruLip pOnAn 
iruvinaip pauva vElai ERinam pOlu manRE.			46 
 
Athalin iRaiva nEmE laruLcheyum athaRki yAmun^ 
thIthaRa muyalu mARu chiRithuLa thivaRRai mAyOR 
kOthinam vENTuny cheykai yollaiyiR cheythu mennA 
Ethamil kamalap puththEL irukkaiviT Tezun^thA nanRE.		47 
 
vERu 
 
anna kAlai yathun^anRu n^anRenAth 
thunnu vAnavar chUzalo Tin^thiran 
pinna rAkap peyarn^thuTan van^thiTach 
chenni n^Ankinan chelluthalmEyinAn.				48 
 
nyAlam yAvaiyum n^alkiya puN^kavan 
vAli thAn^than manOvathi n^IN^kuRA 
mElai vaikun^tha mEnnum viyanakar 
Ala yaththin akankaTai yEkinAn.				49 
 
aN^ka vellai yathukaNTu n^Emiyuny 
chaN^ku mEn^thiya thAnaiyaN^ kAvalan 
cheN^kaN mAyanmun chenRuviN NOruTan 
paN^ka yaththan paTarn^thathu cheppinAn.			50 
 
paNila mEn^thiya paNNavan annaraik 
koNarthi yAlenak kURi viTuththuzi 
iNaiyil kAvala nuyththiTa in^thiran 
kaNamo Tekinan kAchini n^alkiyOn.				51 
 
poruvil mAmuni puN^kavar pORRuthan 
nuruvu koNTa vulappaRu kaNNarkaL 
marapi nEththa maNippaNip pITamEl 
ariyi run^tha avaikkaLam n^aNNinAn.				52 
 
anna mUrthi amarula kALuRum 
manna nOTumav vAnavar thammoTum 
panna kAchanap paN^kayak kaNNavan 
ponnin mANaTi pORRi vaNaN^kinAn.				53 
 
tharaiya Lan^thiTu thALinan avvazik 
karuNai cheythuthan kAthala nAkiya 
pirama nukkoru pITikai peRRiyAl 
aruLi yaN^kaN avanai iruththinAn.				54 
 
kullai mAmuTik koNTavan aththunai 
alli mAma laraNNalai n^OkkuRIi 
ollum n^invithi yURila thAkiyE 
chellu kinRakol enRaluny cheppuvAn.				55 
 
kanakan achchuRak kan^thiTai van^thezum 
anaka iththiRaN^ kETka aRivuTaich 
chanakan muRpaTu thApathar n^Alvarum 
enaka ruththiTai muRpaka leythinAr.				56 
 
aRivin mikka anaiyarai n^OkkiyAn 
peRuva thAmip perun^thozi lARRiyIN 
TuRuthi renna uLaththathu koNTilar 
muRuval cheythu mozin^thanar ivvurai.			57 
 
pAcha vanchiRaip paTTup paTaippenap 
pEcha luRRa perun^thaLai pUNalam 
Ichan mANaTi yeythuthum yAmenA 
mAchil kATchiyar valvirain^ thEkinAr.			58 
 
mAtha vaththinai main^tharka LARRalum 
Athi n^Ayakan avvuzi van^thumak 
kEthu vENTiya thenRalu meNNilA 
vEtha vuNmai viLamputhi yAlenRAr.				59 
 
enRa lOTum iRaiyavan veLiLiyaN^ 
kunRa mIthuthen kOTTiTai n^iRpuRum 
onRo rAnizal uRRu maRaiyelAm 
n^anRu NarththiTa n^Alvarun^ thErn^thanar.			60 
 
mun^thai vEtha muzuthu muNarththiyE 
en^thai yEka irun^ilam pOn^thuthany 
chin^thai yonRum thiRanari thAthalin 
n^on^thu pinnarum n^ORRalai mEyinAr.				61 
 
pinnum main^thar perun^thava mARRiyE 
thonna lampeRu thUya vuLaththarAy 
ennai yALuTai yIcha naruLinAl 
mannum veLiLi varaiyiTai yEkinAr.				62 
 
Ekal peRRiTu makkaT kinithuLam 
pAka muRRa parichuNarn^ thempirAn 
Aka maththin arumpatham mUnRaiyum 
Okai paRRi yuNarvakai kURiyE.				63 
 
kUnan mAmathik kOTu milaichchiya 
vAna n^Ayakan maRRavar kANTaka 
nyAna pOtham n^avilarun^ thanmaiyAl 
mOna mEya muthaRkuRi kATTinAn.				64 
 
an^tha vellai yaranaruL kaNTutham 
pun^thi yonRiyap puN^kavan thALmalar 
chin^thai cheythu cheyalaRRu vaikinAr 
mun^thi yAppuRu muththaLai mUTTaRa.				65 
 
vEtha n^Ayakan meyththavark kOrkaNam 
pOtha yOkin poruNmaiyaik kATTuzi 
Otha lAkum ukampala chenRana 
chItha vAnathi chErn^thathon nALinE.				66 
 
annai thannai akanRaran yOkipOl 
enna thunycheya linRi yiruththalAn 
munnai ANpeN muyakkama thinmaiyAy 
mannu yirththokai malkalin RAyathE.				67 
 
n^aviRal ennini nyAlam vichumpuLAr 
ivaRu kAmap puNarchchiya thinRiyE 
kavaRal koNTu kalaN^kanya reythinAr 
thavaRal koNTathu n^alkun^ thanichcheyal.			68 
 
n^alkal peRRa thamiyanum n^AmakaT 
pulkal peRRa puNarchchiyin RAkiyE 
alkal ¦piRaRa arun^thava yOkarin 
olkal peRRanan uNmaiyi thAkumAl.				69 
 
n^iRka iN^kithu n^iththanva raththinAl 
oRka milvaLa nuNTiTu veyyachUr 
eRkum n^iththalu mEvalon RiTTanan 
choRka n^ATTil thuyarinai n^ATTinAn.				70 
 
thEchu n^IN^kuRu thEvarai INTuLa 
vAcha vanRanai mAthirath thOrkaLaip 
pAcha naththoTu paRRinan n^iththaluN^ 
kUcha linRikkuR REvalkoN TAnarO.				71 
 
n^iRaipu rin^tha n^ilavinai vALarA 
maRaipu rin^thena vAnakath thOruTan 
iRaipu rin^thaviv vin^thiran main^thanaich 
chiRaipu rin^thanan thIththozi lARRiyE.			72 
 
n^iran^tha palluyir thaN^kaTku n^iththalum 
aran^thai malka aRikilan pOlavE 
irun^tha nanchivan enninich cheyvathu 
virain^thu kURuthi yenRu viLampinAn.				73 
 
ariya thaththuvam aiyain^thin pEthamum 
marapin n^ATinar vAluNar veythiya 
thiruvi nAyakan cheN^kama lan^thikaz 
piraman mAmukam n^Okkinan pEchuvAn.				74 
 
    vERu 
 
Avika Lanaiththu mAki aruvamA yuruva mAki 
mUvakai yiyaRkaith thAna mUlakA raNam thAkun^ 
thEvarka TEvan yOkin cheyalmuRai kA mennil 
EvarkaL kAmaN^ kanRith thonmaipO lirukkum n^IrAr.		75 
 
Uzvinai n^eRiyAl munna moruperu vELvi yARRith 
thAzvinai yaTain^tha thakkan RanpuTai yirun^thOr thampAR 
chUzvinai yechcha muRRum aruththiyE tholaiththuth thollai 
vAzvinai yaruLa n^Athan manaththiTai n^inain^thA nanRE.	76 
 
chUrenu mavuNaR kARRal purin^thathuny churarkaL yAruny 
chArvarun^ thiruththAl Ichan thavaththaruk kuNarvu kATTi 
Aruyir evaikku minna lAkkiya vARun^ thUkkiR 
pEraruL muRaiyE yanRip piRithoru cheyalu manRAl.		77 
 
munivaruk kuNarvu kATTum mOnaththai muthalvan n^IN^kip 
panivarai aNaN^kai mEvil paTaippayana muRRum annArk 
kiniyoru kumaran thOnRil chUrkiLai yenaiththum ponRun^ 
thuniyuRum ulaka mellAn^ thonmaipO luyyu mAthO.		78 
 
aththiRa muRRu mARon RaRaikuvan akilan^ thannil 
eththiRath tharumAl koL veythiTuN^ kAman Rannai 
uyththiTin munivar thaN^kaT kuNarvuchey mOnam n^IN^kich 
chaththiyai maNan^thu chEyaith than^thiTu men^thai yenRAn.	79 
 
pathumapI TikaiyO nan parichuthErn^ thuvakai yeythi 
ithucheyal muRaiyE en^thAy ERRana pukanRA yenna 
athupozu thavanai n^Okki achchuthan amalan RanpAl 
mathananai viLiththu vENTi viTuththin^I vallai yenRAn.	80 
 
ennalum malarO nuLLath thichaivukoN Tezun^thu mAyan 
ponnaTi vaNakkany cheythu viTaikoTu pulava rOTum 
mannoTu maN^kaN n^IN^ki manOvathi athanpAR chenRu 
thannaka raTain^thu kanychath thavichinvIR Rirun^thA nanRE.	81 
 
Akath thiruviruththam - 491. 
- - - 
 
 
4. kA ma tha ka na p pa Ta la m 
 
in^thiran vAnavar ITTamo TEki 
mun^thuRu kanycha mukaTTiTai yuRROn 
ain^thiRa nAkiya Achuka vilvEL 
van^thiTu mARu manaththil n^inain^thAn.			1 
 
n^inain^thiTu kinRuzi n^IniRa mAyOn 
munan^tharu kinRa muraNTaku vilvEL 
manan^thanil unnum malarppaka vanmun 
inan^tharu chUzalo Timmena van^thAn				2 
 
mAmaRai yaNNalmun van^thu parAvith 
thAmarai n^Ertharu thATozu thennai 
n^Imana mIthu n^inain^thathe nennAk 
kAman vinAva ayankaza RuRRAn.				3 
 
kaN^kai milaichchiya kaNaNuthal veRpin 
maN^kayai mEvan^in vALika mUvi 
aN^kuRai mOnam akaRRinai yinnE 
nuN^kaL poruTTinil Ekuthi yenRAn.				4 
 
vEthanil vARu viLampiya kURRAN^ 
thIthuRu poN^kazal cheyyavaL chEyOn 
kAthiTai yEn^eRi yArkakaTi thiRpOy 
Ethami luLLa meriththathai yanRE.				5 
 
kiTTi yarancheyal kETuche yennuN^ 
kaTTurai yEvaru kAmanu LeN^kuny 
chuTTa theniRpiRai chUTiya vanmey 
aTTiTu kinRathum aRputha mAmO.				6 
 
iththiRa mAmala rEn^thal iyampak 
kaiththuNai koNTiru kannamum vallE 
poththiyi nain^thu purAn^thakan n^Amany 
chiththacha vELurai cheythana nammA.				7 
 
ITTuRu palpava meythuva thOrchoR 
kETTana nenRu kilEchama thAki 
vATTiya menmalar pOlaNi mAzkip 
pUTTuvil aNNal pukanRiTu kinRAn.				8 
 
vERu 
 
vankaN NarumA chaRukAT chiyarpAl 
n^ankaN NuRinuy yun^alam pukalvAr 
unkaN NuRin ith thavaRO thinaiyAl 
enkaN NaTikaT kilaiyO aruLE.				9 
 
vannap pulimaN^ kaiyaimA malarmER 
ponnaip piRaraip puNarvuR RiTuvAn 
kannaR chilaipUN^ kaNaikoN Tamarchey 
thennath thanaiven RichaikoN TilanO.				10 
 
veLiLaik kamalath thiyaimey yuRavun^ 
theLiLuR RaNichey thathilOth thamaipAl 
uLLap puNarvuR RiTavum munaiyAn 
piLLaich chamarchey thichaipeR RilanO.			11 
 
chIrpeR RiTuchen^ thiruvaith thirumAl 
mArpiR kuTiyA yuRavaith thilanO 
kArpeR Ravizik kalaimaN^ kaiyaiyun 
ERpeR RiTun^A viliruth thilanO.				12 
 
thaNNin RakuzaR chachiyen Ruraichey 
peNNin RalaiyuR RiTupeR RiyalAl 
viNNin thalaivaR kuLameym muzuthuma 
kaNNen RiTupal kuRikaN TilanO.				13 
 
vichaiyuR RiTucheN^ kathirmE lavarkIzth 
thichaiyuR RavarAN^ koruchE yizaipOl 
ichaiyaR RiTupA kaniTaip puNarA 
vachaiyuR RiTupAn maimayak kilanO.				14 
 
kathanath thoTuvan^ thukalan^ thavarpAl 
ithan^aT puRumA mathiyen kaNaiyAl 
mathanath thoTuthE chikanmA thaiyuRAp 
puthanaith tharupAn maipuNarth thilanO.			15 
 
muRRE thinmaRaith thokaimU thaRivAl 
kaRRE thumuNarn^ thiTukAT chipeRu 
n^aRRE varkaLyA raiyun^A riyarthaN^ 
kuRRE valcheyum paTikUT TilanO.				16 
 
maRaithE rumvachiT TanmarI chimikak 
kuRithA muniyath thirikO thamann^al 
aRivAl uyarkA chipanA thiyarAn^ 
thuRavOr thamathAR Raltholaith thilanO.			17 
 
mannAn marapuR RiTumA navaraip 
pinnA kiyamum maikoLpE thakarai 
minnAr kaNmayak kinilvIT TilanO 
ennA NaikaTan^ thavaryA ruLarE.				18 
 
aRaipeR RiTumith thiRamA navelAm 
muRaipeR RiTumen ninmuTin^ thiTumO 
piRaipeR RiTukin Raperuny chaTaiyem 
miRaipeR RiTuchath thiyiyaR RiTumE.				19 
 
mAmE muthalA kiyavA navartham 
pAlE aTalvA kaipaTaip pathalAl 
mElE n^athichU TiyamE lavanmER 
kOlE vinanven RiTalkU TumathO.				20 
 
aithA kiyachIr koTavan muRaichey 
n^oythA navarpO lan^uvan RanaiyAl 
veythA mazalA kiyamE lavanmEl 
eythA lumenvA LikaLey thiTumO.				21 
 
kaiyun^ n^akaiyuN^ kathirAr viziyum 
meyyun^ thazalAm vimalan RanaiyAn 
eyyu paTichen RiTiniv vuyirkoN 
Tuyyun^ thiRamum uLathO uraiyAy.				22 
 
paRRO TikalaR Raparam poruLai 
eRRO mayalchey kuvathI chanaiyum 
maRRO renan^in ninmathith thanaiyAl 
chaRRO avanAR Ralthavirth thiTavE.				23 
 
chURA vaLivai kiyachU zalinvAy 
ERA vorupU Laiyethirn^ thuLathEl 
n^IRA Tiyamey yuTain^in malanmEl 
vIRAy vinaiyEn poramE vuvanE.				24 
 
ARuR RiTucheny chaTaiyaN NaluTan 
mARuR RavaruN TeninmaR RavarthAm 
URuR Ranaral lathuLath thuyarkoN 
TIRuR Ranaral lathirun^ thuLaryAr.				25 
 
in^n^A raNaNA thiyaryA varkaLum 
an^n^A Lamalan paNiyAR RiTalum 
annA vavarchin^ thanaimoyn^ n^akaiyAl 
onnAr puramaT TathuNarn^ thilaiyO.				26 
 
en^thAy aruLen RoriLaN^ kumaran 
 van^thA thiyaiyEth thalumvai thuchinak 
kon^thA razalpOl varukUR Ruvanai 
an^thAL koTuthaith thathaRin^ thilaiyO.			27 
 
munnaip pakaln^I yumukun^ thanumAyp 
pannakaR karithA yaparam poruLyAm 
ennach chiney thiyikazan^ thavunaich 
chennith thalaikoN TathuthEr kilaiyO.			28 
 
aTanmE vuchalan^ tharanA thiyarAypa 
paTimE luLathOr paqRA navarthAm 
muTivAr aranO TumuraN TiTaluN^ 
keTumA RupaNarth thathukET TilaiyO.				29 
 
vITey thuRun^in makanvEL vin^ilath 
thUTeythinaryA varumop pilaran 
mATey thiyavI raninmA namorIip 
pATey thiyapun cheyalpArth thilaiyO.				30 
 
aNTA thavakan^ thaiyoTA ziyinvAy 
viNTA navarach chuRamE vuviTam 
uNTAn n^ikazkaN^ kaiyaiyO raNuviR 
koNTAn avanvan maikuRik kilaiyO.				31 
 
thariyA vuLamAR koTuthan nikazum 
ariyO TukaimmA vaiyaTaR puliyai 
uriyA michaipOl vaiyuTuk kaiyenap 
pariyA aranuR RathupArth thilaiyO.				32 
 
OrAr thanathuN maiyaiyuL Lamichai 
yArA yinumAR Ravakan^ thaipeRin 
vArA avartham valimAR RiTumAl 
thErAy kolparany chuTarchey kaiyathE.			33 
 
iRukin RakaTaip pakalI RilathOr 
kaRaithun RumiTaR RiRaikaN NinumvIza 
poRiyon RathanAR poTipaT TiTun^I 
aRikin RilaiyO akilaN^ kaLumE.				34 
 
ippeR RiyanA kiyavI chanaiyen 
kaippaR RiyaviR koTukan^ thamalar 
appiR porukin RilanA ruyirmEl 
meyppaR Rilarich cheyalvEN TuvarE.				35 
 
mEnA Lakilan^ tharamel liyalA 
AnA varuTan naiyaLith thorupAl 
thAnA kaviruth thiyathaR paranai 
n^AnA mayalchey vathun^an RithuvE.				36 
 
vERu 
 
ennA mathavEL ichaiyA maRuththiTalum 
ponnAr kamalap pokuTTuth thalaivan^tha 
mannAna vEthA manakkavalai koNTuchilpO 
thunnA n^eTithE uyirA vuraikkinRAn.				37 
 
	 
veNmai yaRivAl thamaiviyakkum viNNavarpAl 
aNmai yilanAkum aNNaliyal kURinaiyAl 
uNmai yithuvAm uvanaip poruvathuvum 
eNmai yathuvO evarkku marithanRO.				38 
 
anna parichE yeninum aTain^thOrtham 
inna lakaRRu miRaiyaruLAl ikkarumam 
munnin muTiyum ozin^thOrAl muRRuvathO 
munnin ithaRku muthaRkA raNamn^IkAN.				39 
 
ellAr cheyalum iRaivan iyaRRuvathE 
allA thilaiyO raNuvumachai yAthevaiyum 
n^illA tharuLinREl n^Iyin RavanpAliR 
chellAy unathu cheyalumavan cheykaiyathE.			40 
 
chemmAn^thu thaRpukazun^ thEvarkuzu vummaruLa 
emmAn piRanpO lirun^thOr thurumpun^iRIi 
ammAthan cheykai yanaiththumenak kATTinanE 
n^ammAlum muRRuny chilavenkai n^ANanRO.			41 
 
pATu thikazpAvai palluyiru mallanavum 
ATalpuri vippAn aruvuruvAy n^inRaparan 
n^ATil avanaiyinRi n^ammAlon RAkavaRRO 
ETa ithanilaimai in^n^ALu mOrn^thilaiyO.			42 
 
kaiyampu pUTTik karuppuch chilaikOTTi 
eyyum paTivazik koNTEkAy iRuthiyilA 
aiyan Ranain^I yathuvum avanaruL kAN 
meyyaN^ kathaRkEthu mEnALE kaNTanamyAm.			43 
 
IN^kithuvu manRi yevarEnun^ thammaTaN^kAth 
thIN^ku peRinuthavi cheyyen Riran^thiTalum 
AN^koruvan cheyyA thathumaruththuth thannuyiraith 
thAN^kal ulaka n^aTaithanakkuth thakkathuvO.			44 
 
ennAnu mOruthavi yAthoruvan yArkkeninun^ 
thannAl muTivathenil thAnE muTiththalthalai 
chonnAl muTiththa liTaiyAkuny chollukinum 
pannAL maRuththup purithalkaTaip pAnmaiyathE.			45 
 
Eva reninum iTaruR RanarAki 
Ovil kuRaiyon RuLarE lathumuTiththaR 
kAvi viTinum aRanE maRuththuLarER 
pAvam alathu paziyum oziyAthE.				46 
 
uykai poruLA voruvarkku mOruthavi 
cheykai yilanER chiRiyOn kaziththapakal 
vaikal athuvO vaRithE avanvAzkkai 
poykai malarn^thakoTTi pOlum polin^thuLathE.			47 
 
an^n^A raNanO TamarmuR Riyamuniyaip 
pon£ TaruLum pulavO riRaiyirappa 
vennAru menpu viruththiranuk kAvuthavith 
thannA ruyirviTTa thanmaithanaik kETTilaiyO.			48 
 
mElon RuLathO viLampa evarEvarkkum 
mUlan^ thalaitheriya munnOn kaTalezun^tha 
Alan^ thanaiyuN TamarAk kamuthaLiththa 
chIlan^ thanain^I chiRithun^ thau¤n^laiyO.			49 
 
thEkkuny chalathiyiTaith thIppO lezun^thaviTan^ 
thAkkum pozuthu thaLarE lenavuraiyA 
UkkaN^ koTumA lorukaNan^in REn^ammaik 
kAkkum paTikkuk kaRuththacheyal kaNTilaiyO.			50 
 
ArA yinumoruvar anpiR RalaippaTTup 
pErA tharaththAR piRarkkuthavi cheyvArEl 
thIrAtha ven^thuyariR chErthalai mAythalivai 
pArAr pukazE payanenRu koLvArE.				51 
 
chUran^ thanilvalichEr chUrapanman EvalinyAm 
Arun^ thuyarkoN TazuN^kinOm anna thinith 
thIrum paTikkuch chivanoruchE yaiththaruvAn 
Oraim paTaicheluththa unmaiyAm vENTinamE.			52 
 
AthalinAl eN^kaL alakkaNakaR RumporuTTuch 
chAthal varinun^ thavaRO pukazcheyvAr 
Ethu varinu methirchelvAr empaNiyiR 
pOthi yinimARu pukalE lenavuraiththAn.			53 
 
vERu 
 
paN^ka yappo kuTTi run^tha pakavan Ithu pukaRalum 
aiN^ka Naikka raththi nOna ran^thai yeythi yAthiyAm 
puN^ka vaRku mARu koNTu poruki lEni thanRiyE 
iN^ke nakka Tuththa thonRi yampu cheyval enRanan.		54 
 
ennum vElai amara rOTi run^tha vEthan munivuRA 
n^anna yan^tha zIiyu raiththa n^amathu chonma RuththiyAl 
anna pAnmai puriyin uythi alla thElu nakkiyAm 
thunnu chApa miTuthum yAthu thuNivu chelallu kenRanan.	55 
 
veyya chApa miTuthu menRu vekuLi yAlmo zin^thakET 
Taiya mEni mathana vEL azuN^ki veythu yirththinich 
cheyya lAva thenne naththE rin^thu chin^thai thERRiyE 
vaiya kampa Taiththa aNNal vathana n^Okki yuraicheyvAn.	56 
 
kELi thonRu raippal vEtha kETu chUzum n^inathuvAych 
chULin mElai yiyalpa kanRu thunpu zan^thu paTuthaliR 
kALa kaNTan munpu chenRu kaTiya veyya kaNaikaTUuy 
mALi nunychi Ran^tha thamma maRRum uyya lAkumE.		57 
 
cheRRa n^Irmai koLLal aiya chenycha Taippi rAniTath 
thiRRai vaikal amari yaRRa Eku vEni yAnenak 
koRRa vELu raiththa luN^ku Lirn^tha pUvi rukkaimEl 
uRRa pOthan makizchi Ran^thu LaN^ka Liththu mozikuvAn.	58 
 
paNin^tha cholla nAki n^Ampa Niththa vApu rin^thiTath 
thuNin^tha vARu n^anRu n^anRu chUli pAli nunaiviTAth 
thaNan^thi TEn^tho Tarn^thu pinpu chArthu manychal pOkenA 
uNarn^thu kURi mAra vELai Ovi lanpo TEvinAn.			59 
 
Evu kAlai mathanai vELvi yiRaithe rin^thu main^thayAn 
thEva rOTu thuyaru zan^thu chiRumai peRRa thaRithiyE 
Ovil vAzvu thakuthi yennin umaima Tan^thai thanaiyaran 
mEvu mARu purike nAvi rain^thu chella n^alkinAn.		60 
 
n^alka luN^ka raN^kaL kUppi n^Anmu kaththan ulakorIi 
alku thanpu raththu n^aNNi avvi yaRkai kURiyE 
olku thEvi yaiththe Liththo ruppa paTuththi n^aRiyathEn 
pilku vALi yiTTa thUNi pinni yAththi RukkinAn.		61 
 
kayakka NinRa pUvin mikka kAma kANTaN^ kannalvil 
iyakka mAna pAra ville Tuththu moymapi lEn^thiyE 
thayakka muRRu lAya cheyya thaNNen mAvi Lan^thaLir 
vayakka TuN^kaN vALa monRu mAma ruN^ku vaiththarO.		62 
 
kOki laN^ka LAna vuN^ku zAN^koL vElai yAnavuN^ 
kAka LaN^kaN muracha mAykka RaN^ka Otham yAvathuny 
chIka raN^ka LAya chain^thu chella mIna kEthana 
mAka vumpa rulava veNma thikku Tain^i zaRRavE.		63 
 
poruvil kiLLai yennu mAkkaL pUNTa thenRal vaiyamEl 
irathi yOTu mERi vELi run^tha thollai yulakinai 
aritha kanRu kuRikaL veyya aLavai yinRi n^ikazavE 
paraman vaiku kayilai yampa ruppa thaththai yaNukinAn.		64 
 
kayilai kaNTu thozuthu thEri zin^thu kAma vELthanak 
kayalil van^tha paricha naththai avaNn^i Ruththi mAthuTan 
payilum villum vALi yumpa £ththu valli yaththinaith 
thuyilu Narththum mAne naththu Nin^thu pOthal mEyinAn.		65 
 
kURu lAvu mathimi lain^tha kuzakan vaiku kayilaimEl 
kURi yEtha nAthu kaiyi run^tha kArmu kamvaLaii 
mARil Evu pUTTi yaN^kaN vaiku puLLum mAkkaLum 
URi lAthi run^tha kAma munnu viththal munninAn.		66 
 
porulil kAma ninna thanmai pun^thi koNTu maRRavaN 
viravu puLLin mIthi numvi laN^kin mIthi nummalarch 
charame lAmvi Tuppa vAthi thanathu man^thi raththumun 
aruLi nOTi run^tha n^an^thi yaTikaL anna kaNTarO.		67 
 
komme nachchi nampu rin^thu koTiya pUchal mathananAl 
thammi yaRkai yAmi thamma charatha menRu n^inaivuRA 
umme naththe ziththu rappa volikoL puLLi laN^kinmEl 
vemmai yiRche lAthu mAran vichikam viNNin n^inRavE.		68 
 
n^iRRa lOTu mavvi yaRkai n^inRu n^Okki n^eTiyavEL 
koRRa n^ITu chUra lonRu koNTu kOpu raththalaith 
theRRi mEli run^tha n^an^thi thEvar kAppum ANaiyum 
muRRu n^Okki n^eTithu yirththu Lan^thu LaN^ki vimminAn.	69 
 
vimmi n^an^thi thEvar munvi rain^thu chenRu thAzn^thezUuch 
chemmai cheyka ruththa nAyththi kazn^thu pORRe Tuththalum 
imma laikkaN van^tha thennai yenaa yanpu NarppelAm 
meymmai yAvu Narththa lumvi nAvi Ithu LaN^koLvAn.		70 
 
vEtha nAthi yAna thEvar vizuma n^Oya kanRiTum 
Ethu vAlvi Tuththu LArka Livanai yIchan yOkuRum 
pOthil yAvar varuki numpu kAthu cheythi mathanavEL 
chAtha leythu vAnva rintha TEle nAvi yampinAn.		71 
 
punmai yAmpa kUththa Tin^thu puraiyil vELvi yARRiyE 
thonmai pOve zuppu mARu karuthi chORRa vARupOl 
manma thanRa naippa Tuththu mAthai vETTu maRRathan 
pinmu RaikkaN n^alka empi rAni nain^tha nankolAm.		72 
 
Akai yAli tharuLa thEyi vanva raththum ANaiyen 
ROkai yAlu Narn^thu vELai n^Okki umpa rAkulam 
pOku mARi yaRRal cheytha poruvi lAtha karuNaichEr 
Eka n^Aya kanRan munna rEkal vENTu mOvenRAn.			73 
 
n^an^thi thEvan inaiya vARu n^avila vEyu Narn^thuvEL 
en^thai kETTi yAli thonRe nakko rIRu kuRukinum 
an^thi vENi yaNNal munnam aNuku mARa main^thivaN 
van^tha nanna thaRki yain^tha vakaimai n^alku vAyena.		74 
 
ikalu manpu miRaiyu yinRi yevvu yirkku muLLathOr 
pukuthi n^ATi muRaiyi naippu rin^thu chErpa varkkumEl 
thakuthi cheythu karuNai kUrcha yampu munpu chArthiyEl 
mikuthi koNTa mElai vAythal mEvi yEku kenRanan.		75 
 
enRa luN^ka raN^ku viththi Rainychi mAra nErpuRIi 
n^anRi laN^ku vEththi rakkai n^an^thi thEvar viTaitharach 
chenRu mElai vAyil chArn^thu thEva thEvan n^IRRazaR 
kunRa menna mOna mOTi run^tha vellai kuRukinAn.		76 
 
vERu 
 
Oruthanich chimpuL vEn^than uRain^thathu kaNTa chIyak 
kuruLaiyin amalan Rannaik kOlamAl puthalvan kANA 
veruvaru muLaththa nAki viyarththumey paniyA vuTkip 
paruvara luzan^thu koNTa paTaiyoTuN^ kaTithil vIzn^thAn.	77 
 
ezutharu mathanA mEkam iRaivanaik kaNTE yanychi 
viziyiruN mUTak kOla villiTTu viyarppin vAri 
mazaipaTa iTiyArp peytha mArpumaR RathuvIz kinRa 
thozinmuRai putharaN^ka kATTath thuLaN^kivIzn^ thiTTa thanRE.78 
 
anychivIz kuRRa mAran aRivilA thavacha mAkath 
thunychinan kollO vennAth thuyaruzan^ theTuththuth thEvi 
kanychan^Er karaththiR RAN^kik kaTivakai yuyththuth thERRa 
n^enychamE luNarchchi kUTa inaiyavai n^inain^thu n^aivAn.	79 
 
muRuvalin eyinmUn RaTTa muthalvanaip poruthi yenRE 
n^aRaimalar ayanu mEnaith thEvarum n^Akar kOnum 
uRuthuya rakala iN^N^an uyththanar vinaiyER kinnE 
iRuthivan^ thaNukiR RAkum ithaRRumO raiya muNTO.		80 
 
eNTaku kuNaththin mElAm iRaiyavan irun^tha vaNNaN^ 
kaNTalum veruvi yAvi kANkilan avanai yenkaik 
koNTathOr kaNaikaL vAkai koLLumO inaiya pAnmai 
aNTarum ayanum yAru maRikilar pOlu manRE.			81 
 
thAkkinAR valipeR RuLLa maruththinnamun thaniththa thIpam 
pOkkinAl n^iRpa thuNTO anaiyathu pOlath thEvar 
vAkkinAl manaththA leTTA vaLLanmu nuyththA rannAn 
n^OkkinAl inichchil pOthin n^uNpoTi yAvan pOlAm.		82 
 
EmuRa vulaka mellA mIRuchey muthalvan Rannaip 
pUmalar koNTi yAnE porukinREn n^akaiyI thanRE 
Amithu vithiyin cheykai yathanaiyAr kaTakka vallAr 
thAmarai muthalvaR kOnun^ thaLLarun^ thakaiya thanRE.		83 
 
IN^kivai yamalan chUzchchi yAvathO muTiva thOren 
thUN^kiyAn kiTan^tha lollA thuNNena vezun^thu villum 
vAN^kinan charamum pUTTi vallavA Rizaippan aiyan 
pAN^kuRa n^inRu mElE paTTavA paTuka venRAn.			84 
 
inaiyana palavu munni yezun^thumA mathavE LiTTa 
thanuvinai yeTuththu vAN^kith thaNmalar vichikam pUTTi 
manaivithan nakalAL chella mathikkuRai thavazn^tha chennip 
punithana thoruchAr pOkip poruvakai muyanRu n^inRAn.		85 
 
mAravE LINTu n^iRpa manOvathi n^akarin mEya 
AraNa muthalvan Rannai amararkOn thozuthu n^Okkik 
kAruRaz kaNTan RanpAR kAmanai viTuththi yannAn 
pOriya luNarvAn aN^kaT pOtharal vENTu menRAn.			86 
 
chathamakan inaiya kURath thaNmalark kaTavu NErAk 
kathumena vezun^thu vAnOr kaNaththuTa nanaiyan pORRap 
pothitharu kayilai yan^thaN poruppinmE loruchAr pOki 
mathaniyal therin^thu mukkaN vaLLalai vazuththi n^inRAr.	87 
 
eRitharu kaNichchich cheN^kai yIchanmE lilakka n^ATuN^ 
kuRiyinar pOla n^inRa koTun^thozil mAran Runychu 
n^eRiyinark kachcha muNTO n^inaiththathu muTippa nennA 
n^aRumalar vALi ain^thu n^AthanmER chella viTTAn.		88 
 
viTTavem pakazi yain^thum viyaththaku vimalan mIthu 
paTTalunya chiRithE vELaip pArththanan pArththa lOTuN^ 
kaTTazal pothin^tha n^eRRik kaNNathu kaTithE kAmaR 
kaTTathu kayilai muRRuny chUzpukai paraviR RanRE.		89 
 
Alaiyany chilaivEL Akam azalpaTak kayilai yinkaN 
Elavem pukaiyun^ thIyu mezutharu miyaRkai n^ATin 
mAlayan muthalOr yAru mathiththuzi virain^thu pAlin 
vElaiyin n^aTuvu thIya viTamezun^ thanaiya thammA.		90 
 
cheRin^thathIp pukaiyin mAlai chellaluN^ kuNapAl vAythal 
uRain^thathOr n^an^thi thEvan ollaiyi lathanaip pArA 
iRan^thupA TAyi nAnkol Ekiya mathana nennA 
aRin^tharO uTain^thArk* kOthi yorucheya laRaiya luRRAn.	91 
 
( pA-m - * a¨n^ithArk ) 
 
n^uNNiya vuNarvin mikkIr n^umakkithu pukalvan eN^kOn 
kaNNutha lumizn^tha chen^thIk kAmanaip poTiththa thanRAl 
aNNalai yeyva nennA anaiyavan RuNiviR kURith 
thuNNena INTu van^tha cheyaRkaiyE chuTTa pOlum.		92 
 
innini makizn^an Runychu miyaRkaiyai yirathi n^ATi 
vannipey yalaN^kal pOlAy vayiRalaith thiraN^ki yeN^kOn 
thannaivan^ thirappa vELaith tharukuvan kANTir an^tha 
munnavan aNukkaT kAya muRaipuri yaruLA lenRAn.		93 
 
ain^thokai yARRin mATE yamalanai n^inain^thu n^ORRa 
n^an^thiyan^ thEvan inna n^aviRalu mavaRchUz kinRa 
an^thamil kaNaththOr kELA akilamuy poruTTA leN^kOn 
pun^thiko LaruLin cheykai pORReTuth thanarA yuRRAr.		94 
 
vAvalaN^ kiLLai mAnREr mathanpuri vinaiyA lannAn 
vEvarap puNarththu n^Okki mikaipaTA thavanchA rAna 
thEviyai muTikku mARRal cheythilan ikalpaR RinRi 
mUvarai viTuththuth thonnAna muppuram poTiththa munnOn.	95 
 
kaNNazal chuTutha lOTuN^ kAmavEL yAkkai muRRuny 
chuNNama thAki vIzath thunychinan pOya pinnai 
aNNalam pakavan thollai yamaithiyin irun^thA nellAm 
eNNin^in RiyaRRum eN^kOR kinaiyathO arithu mAthO.		96 
 
pATuRu kaNavan cheykai pArththalu mirathi yuLLaN^ 
kUTina thuyaram vIn^tha koNTathol luNarchchi kaNNIr 
OTina viyarththa meymUk kuyirththana voTuN^kiR RAvi 
vITinaL ivaLu menna virain^thukIzth thalaththin vIzn^thAL.	97 
 
churitharu kuTinyai yARRiR chuziththalaip paTTa mAnpOl 
varuvaral vAri n^AppaT paTin^thupaR RinRich chOrum 
irathichil pozukiR pinna riRan^thathol luNarvu thanpAl 
varuthalum maRiththuch cheN^kai vayiRalaith thiraN^ka luRRAL.98 
 
vERu 
 
chempathumai thirukkumarA thamiyEnuk kAruyirE thirumAl main^thA, 
champaranuk korupakaivA kannalvarich chilaipiTiththa thaTakkai vIrA, 
ampavaLak kunRanaiya chivanvizayAl ven^thuTala mazivuR RAyE, 
umparkaTam vizi yellA muRaN^kiRRO ayanAru muvappuR RArO.99 
 
munnAniR puramUnRu maTTavanmER porappOthan muRaiyO venRu, 
chonnAluN^ kETTilaiyE amararpaNi purivathuvE thuNin^thiT TAyE, 
unnAkam poTiyAkip pOyinathE ithukaNTum uyvA kuNTO, 
ennavi yAkiyan^I yiRan^thapinnum yAnRaniyE yiruppa thEyO.	100 
 
mARAkap paramanvizi n^innARRa lilathAka maRRun meyyum, 
n^IRAka viNTEllAm n^eruppAkak kavalaiviNNOr n^enychath thAka, 
ARAtha perun^thuyara menakkAka eN^koLiththAy aruvA yEnuN^, 
kURAyO vaRin^thirun^thAy enkaNavA yAncheytha kuRaiyuN TOthAn.	101 
 
umparkaTam pAlEyO in^thiranAr pAlEyO vunnai yuyththa, 
chempathumath thichaimukaththOn pAlEyO arancheyalaich chithaippa nennA, 
impariTai valvirain^thu van^thiTun^in pAlEyO Ichan kaNNAl, 
vempATiyAy n^IyiRan^tha ippazithAn evarpAlin mEviR RaiyO.	102 
 
villAnmup purameriththa paramporuLyO kan^thavirkka vENTil viNNOr, 
ellAru maRan^thanarO eNkaNavA n^IyOthAn ilakkAy n^inRAy, 
kollAthu pOlavunaik konRanarE ennuyirkkuN^ kolaichUzn^ thArE, 
pollAtha pErkkun^anRi cheyvathu tham muyirpOkum poruTTE yanRO.103 
 
ennapavany cheythEnO enpOlvAr thamakakenna iTarchey thEnO, 
munnaiyuLa vithippayanai yaRivEnO ippaTiyE muTin^tha thaiyO, 
kannalvarich chilaipiTiththa kAvalavO thamiyEnaik kAththi TAyO, 
vannivizi yAvuTaiya perumAnai n^OvathaRku vazakkon RuNTO.	104 
 
poncheythAr muTikANEn azakozukun^ thirumukaththup polivu kANEn, 
mincheypU NaNikulavum puyaN^kANEn akan mArpin mEnmai kANEn, 
koncheypUN^ kaNaikANEn chilaikANEn ATalpuri kOlaN^ kANEn, 
encheyvEn en kaNavA ennaiyozith thevviTaththE yirukkin RAyE.	105 
 
an^n^ALi lazaRkaTavuL kariyAka vAnavarO TayanmAl kANap 
ponnAru maN^kalan^AN pUTTiyenai maNanycheythu puNarn^tha kAlai, 
en^n^ALu miniyunnaip piriyalamen REvAymai yichaiththAy vEnil, 
mannAvO enaiththaniyE viTaTEkal vazakkO chollAy.		106 
 
pOvenRu varaviTTa thErelAm poTiyAkip pOnavunnai, 
vAvenRu kaTithezuppa mATTArO n^inRAthai valiyanenpAr, 
OvenRu n^AniN^kE yARRiTavum van^thilanAl uRaN^kinAnO, 
vEvenRu n^inchiraththil vithiththirun^thAl avaraiyelAm veRukka lAmO.107 
 
n^EyamoTu maRaipayilun^ thichaimukanaip puran^tharanai n^innaith than^tha, 
mAyavanai munivarkaLai yAvaraiyum n^inkaNaiyAn maruTTi venRAy, 
AyathupOl mathimuTiththa paramanaiyum n^inain^thivvA RazivuR RAyE, 
thIyazalin viLakkaththiR paTukinRa pathaN^kaththin cheyali thanRO.108 
 
thaNpanin^Irch chiviRikoNTu viLaiyATi malarkoythu thaNkA n^aNNi, 
eNpaTumpUm paLLimichaich chiRuthenRal kavarikaLA yinithu chella, 
veNpaLitha n^aRunychAn^thach chERATi iruvarumAy vizain^thu kUTik, 
kaNpaTaikoN TamarvAzvum poyyAkik kanavukaNTa kathaiyA yiRRE.	109 
 
marukenRE avamathiththa thakkanAr vELvicheRRa vaLLa Rannaip, 
porukenRE thEvarelAm viTuththArE avarAlE poTipaT TAyE, 
erikinREn unaippOla ARAtha perun^thuyarAl yAnu maN^kE, 
varukinREn varukinREn ennuyirE yenappulampi varun^thu kinRAL.	110 
 
Akath thiruviruththam - 601 
 - - - 
 
 
5. mO na n^I N^ ku pa Ta la m 
 
irathi innaNam varun^thiTath thonmaipOl eN^kOmAn 
viratha mOnamO Tiruththalum munnarE viRaRkAman 
karuthu munpoTi paTTathu kaNTanar kalaN^kuRRAr 
churuthi n^anRuNar thichai mukan muthaliya churarellAm.	1 
 
chithalai meyththokai vanmikath thezun^thenach chelakkaNNIr 
pathalai yoththana allalkUrn^ tharaRRiTap pakuvAykaL 
vithalai peRRumey viyarppuRa vuLan^ani vithirppeytha 
mathalai yiRRuzi n^AykarpOl thuyarkkaTal maRikinRAr.		2 
 
maiyu lAvaru kaRaimiTaR RiRaiyavan maruN^kAka 
eyyum mAranai viTuththanam avanaiyu miRachcheythAn 
poyyi Rannilai thavirn^thilan thonmaiyE pOluRRAn 
aiya kOvinich cheyvathEn nOvenA ayarkinRAr.			3 
 
pUththa ruN^kaNai mAranai viziyinAR poTicheytha 
Aththa nARRalaip puNarppinAl n^Ikkuva tharithannAn 
kAththu n^an^thuyar akaRRiTa vENTumER kaTithEyAm 
Eththal cheyvathE kaTanena yAvaru michaivuRRAr.		4 
 
ekina mUrpavan muthaliya kaTavuLa rellOrum 
akana marn^thivai yichain^thuthol kayilaiyi nakan^AppaT 
pukala thAyapon nakariTaik kOpurap puRanEkith 
thokuthi yOTema thiRaivanai ollenath thuthikkinRAr.		5 
 
n^anycha run^thiyum n^athiyinaich chUTiyum n^aTun^eRRith 
thunychum veN^kaNal pariththumvev valiyaraith tholaiththiTTum 
anycha lenRumuR kAththanai inRemak karuLAyEl 
thanycha mAruLar thAthaiyE yallathu* thanayarkkE.		6 
 
( pA-m * - thAthaiya rallathu. ) 
 
kOLil anparkaL izukkiya puriyinuN^ kuNanAkkoN 
TALu mempirAn n^innaTi araNamen RaTain^thEN^kaN 
n^ALum ven^thiRaR chUrapan mAvinAl n^aliveythi 
mALu kinRathO chiRithumem muRuthuyar mathiyAyO.		7 
 
thaiya laippirIi yOkiyal kATTiTu thanichcheykai 
aiya n^iRkithO riRaivarai yAkumAl athukAlai 
n^aiyu meN^kaLuk kukampala chenRa n^AmellAm 
uyva theppaTi innun^I puRakkaNith thuRuvAyEl.			8 
 
n^ORRu mAyavan muthalinOr yAvarum n^unathALaip 
pORRi yarchchanai puriyavith thiruvelAm purin^thuRRAy 
thORRa minRiyE ain^thozi liyaRRiya thollOyn^I 
ARRu kinRathOr thavan^ilai emporuT TaLavanRO.			9 
 
eyththi TunychiRi yEN^kaLaith thavaRukU riTarvALAl 
n^iththa lun^thuNith thIruthi cheyvinai n^eRin^ETi 
aththa iN^kinik kAththaru LallathEl aTuvallE 
chiththa mennunak kannavA RonRinaich cheyvAyE.		10 
 
kaN^kai vENiyAy ammaiyai maNan^themaik kaTikoLLath 
thiN^kaL veNkuTai mathananai viTuththanan^ thau¤villEm 
aN^ka vanpuram poTiththanai munpupO lamarn^thuRRAy 
iN^ki yAn^thaLar kinRathE inichchiRi thiraN^kAyO.		11 
 
ArazaRchina vayappuli muthaliya aTanmAvin 
pEru riththiRan^ thAththanai chiRuvithi peruvELvi 
vIra naikkoTu thaTin^thanai aqthena mikaveyya 
chUra panmanaith tholaivuchey then^thuyar tholaikkenRAr.	12 
 
muraRkoL vaNTuchUz chathathaLap paNNavan muthalOrkaL 
urukka rakkena meythaLarn^ thivvakai yuLan^on^thE 
araRRi yEththalum avarpava muTivathaR kaNiththAka 
irakka mAyaru Nan^thiyai n^inain^thanan iRaiyOnE.		13 
 
en^thai n^an^thiyai unnalu mavanaRin^ thiRaivanmun 
van^thu van^thanai cheythukai thozuthalum maRaimElOn 
kan^tha mAmalarka kaTavuLA thiyarthamaik kaTithemmun 
than^thi TenRanan n^anRena muthaRkaTai thanilvan^thAn.		14 
 
kaNaN^kaL kAppuRu muthaRkaTai kuRukaluN^ kaNTEththith 
thaNaN^koL paN^kayan vAchavan viNNavar thAmellAm 
vaNaN^ka empirAn umaiththaru thenRanan vaRithEnum 
aNaN^ku koLLalIr vamminO n^Iviren RaruLcheythAn.		15 
 
chIrththa n^an^thivan^ thivvakai yuraiththachoR chevithORum 
vArththa pEramu thAthalum uvakaiyin matharppAkip 
pErththor mARRamu muraiththilar piramanE muthaRREvar 
Arththu n^Athanaip pATinar ATinar alaman^thAr.		16 
 
perithu n^Oyuzan^ tharuLpavar inRiyE peruN^kAlam 
n^iraya muRRuLOr thaN^kaLai eTuththiTum n^ilaiththanRO 
aruLin n^IrmaiyA lumaiyaran viLiththanan anaivIrum 
varuthi renRachoR paN^kayan muthaliya vAnOrkkE.		17 
 
cheyya lAvathon RinRiyE makizachchiyiR RiLaiththorAy 
maiya lAkiya paNNavar thaN^kaLai vallEkoN 
Taiyan munnuRa vuyththanan iruvakai yaRaththorum 
uyya venychama nuTaitharap puviyini luthikkinROn.		18 
 
  vERu 
 
vaNTuLar kamalamEl mathalai vAchavan 
aNTarka Lanaivarum anpo TEkiyE 
paNTuyir muzutharuL paranaik kaNkaLAR 
kaNTanar vazuththinar karaN^kaL kUppinAr.			19 
 
viNmathi paTarchaTai vEtha kIthanai 
aNminar vaNaN^kinar arimun ARRiya 
uNmakiz pUchanai yoppap pOthan^Ir 
kaNmala rathanoTu kazalkaL chEravE.				20 
 
vaNaN^kiya paNNavar valla vallavA 
paNaN^kiLar aravaraip paramaR pORRalum 
uNaN^kiya chin^thaiyIr umathu vENTalum 
aNaN^kuRu n^ilaimaiyum aRaimi nennavE.			21 
 
pEruka maLappila peyartha linRiyE 
chUrana thANaiyil thuyarppaT TAzn^thanaN^ 
kAruRaz kan^tharak kaTavuL n^IyalA 
thAruLar aTiyarEm alakkaN n^IkkuvAr.				22 
 
Ayaveny chUrana thAvi n^IkkavOr 
chEyinai yaruLuvAn chimaiya mAkiya 
mIyuyar varaiyiTai mEvi n^ORRiTum 
mAyaiyin muthalviyai maNaththal vENTun^I.			23 
 
enRivai kURiyE yAru mempirAn 
manRalan^ thALmalar vaNaN^kip pORRalum 
minRikaza pachuN^kathir milaichchum vENiyAn 
n^anRena ichain^thiyai n^aviRal mEyinAn.			24 
 
puN^kavar yAvarum porumal koLLalIr 
uN^kaTam poruTTilav vON^kal vaikiya 
maN^kaiyai maNan^thun^um varuththam n^Ikkuthum 
iN^kini yAvaru mEku kenRanan.				25 
 
muzuthuNar paranithu moziyap pOthanuny 
chezumaiyil ponnakarth thEvum yAvarun^ 
thozuthanar viTaikoTu thuyarany chin^thiyE 
vizumiya mEruvin michaikkaN EkinAr.				26 
 
vERu 
 
annAr viTaikoN TEkiyapin athukaN Tirathi yemperumAn 
munnA viRainychip* pORRicheythu muRaiyO muRaiyO iRaiyOnE 
ponnAr kamalath thayanmuthalOr puNarppA leN^kOn pOn^thiN^kE 
unnAl muTin^thAn avanpizaiyai uLaN^ko LAmal aruLenRAL.		27 
 
( pA-m * - munnAliRainychip ) 
 
vERu 
 
inaiya kURinaL irathivEN TiTuthalum iNaithIr£n^tha 
punithan n^allaru LeythiyE maN^kain^I pulampAykEL 
vanaika ruN^kuzaR kavuriyai mEviyAm varaipO thil 
unathu kELvanai aLikkuthum pOthiyen RuraicheythAn.		28 
 
thannai yEthanak koppavan ira thiyaith thaLarElen 
Rinna vARaruL cheythalum makizan^thaTi iRainychippOyp 
ponnin mAlimai yakkiri pukun^thoru puTaiyuRRAn 
vanna mAmukil varavupArth thuRaitharu mayilEpOl.		29 
 
vERu 
 
thamiyaLAy irathipOyth thAnaN^ kuRRiTa 
amararka LAyuLA raran^thai thIrkkavum 
imaiyamAl varaimichai yirun^thu n^ORRiTum 
umaithalai maNappavum muthalvanunninAn.			30 
 
manan^thani liththiRam mathiththu vAnathi 
punain^thavan chanakanen Ruraikkum puN^kavan 
chanan^thanan chanAthanan chanaRku mAranAm 
inan^tharu munivarai inithu n^OkkinAn.			31 
 
n^annala main^tharkAL nyAna pOthakany 
chonnaTai yanRathu thuyara n^IN^kiyE 
in^n^ilai mOnamO Tirun^thu n^an^thamai 
unnutha lEyena uNara vOthinAn.				32 
 
kaTpaTum imaiththuNai kATchi yOkinai 
n^uTpama thAkavE n^uthalik kATTinOn 
oTpamO Tivvakai uraippa vARRavum 
theTpama thaTain^thanar vithiyin chEyinOr.			33 
 
an^than^al vElaiyil ARRum n^OnpinOr 
chin^thaiko LanpoTu chivanpoR RALmuRai 
van^thanai cheythun^am maruTkai n^IN^kiyE 
uyn^thanam yAmena uraiththup pORRinar.			34 
 
pORRathu maththuNaip punithan innini 
ERRiTu n^iTTaiyi lirun^thu vITuRIi 
mERRikaz empatha mEvu vIrenAch 
chARRinan viTuththanan thavaththi nOrthamai.			35 
 
Akath thiruviruththam - 636 
 
 
6. thavaN^kAN paTalam 
 
thIthaRu munimain^thar chellalum athupOzthin 
mAthava n^eRin^iRkum malaimaka TaniyanpuN^ 
kAthalu menaivOrkkuN^ kATTutha laruLAkich 
chOthanai purivArin thuNNena ezaluRRAn.			1 
 
cheRithuva ruTaiyALan chikaiyinan aNin^IRRin 
kuRiyinan au¤rn^Ulan kuNTikai yachaikaiyan 
uRaipani kathirpORRu mOlaiyan uyarkOlan 
maRaipayil muthiyOrpOl vaTivithu koTupOnAn.			2 
 
pOyinan imaiyaththiR puvanamo Tuyirn^alkun^ 
thAythaLar voTun^ORkuny chAlaiyi niTaichArath 
thUyava rivarenRE thOkaiyar kaTaikAppO 
rAyavar palarvan^thE aTithozu thuraicheyvAr.			3 
 
thaLarn^aTai muthiyIrith thaTavarai yiTaichERal 
eLithala aTikELvan^ theythiya thevanenna 
vaLamalai yarachanRan makaLpuri thavan^ATaR 
kuLamuTa nivaNvan^thEn uvakaiyi nuTanenRAn.			4 
 
enRalu minithenRE imaiyava LiTaichillOr 
chenRanar kizavOnRan cheyalinai aRaikAlai 
onRiya muthiyOrEl uykkuthir ivaNenna 
n^inRathor periyOnai n^Erizai munamuyththAr.			5 
 
uyththalum ivaren^thaik kuRupari vinarenRE 
paththimai paTupAlAR pArppathi thozalOTum 
meyththuNai yenan^inRa vichayaiyor thavichiTTu 
n^iththanai uRaiviththAL n^imalaiyum ayaninRAL.		6 
 
appozu thumaithannai yAthara voTupArAch 
chepputha larithAmun Rirun^alan aziveytha 
meyppaTu thachaiyolka mikuthava muyalkinRAy 
epporuL vizaivuRRAy eNNiya thuraiyenRAn.			7 
 
vERu 
 
muTivi lAnivai yuraiththalum vichayaiyai mukan^Okkik 
koTiyi nolkiya n^uchuppuTai umaiyavaL kuRippAlE 
kaTithi nIN^kivark kethirmozi yIkenak kaNkATTa 
aTiya nERkithu paNiththana LenaaRin^ thavaLcholvAL.		8 
 
mannu yirkkuyi rAkiya kaNNuthal maNanycheythu 
thanni Taththini liruththinan koLvathE thAnunnik 
kanni meyththava miyaRRina LenRukA thalikURa 
munna varkkumun nAnavan n^akaiththivai mozikinRAn.		9 
 
puviya LiththaruL muthalvarum n^ATarum punithanRAn 
ivaLtha vaththinuk keythumO eythinu minaiyALai 
avanvi ruppoTu varaiyumO umaiyava LaRiyAmE 
thavami yaRRinaL eLiyanO chaN^karan RanakkammA.		10 
 
allal peRRiTa n^ORRiTu pakuthiyAl AmpAlon 
Rillai yiththuNaip peRalarum poruLivaTa kau¤thAmO 
palpa kalthana theziln^alam vaRithupaT TanavanRO 
ollai iththavam viTuvathE kaTanini umaikkenRAn.		11 
 
in^tha vAchakaN^ kETTalu mempirAR kivaranpar 
an^thaN mAmuthu kuravaren Runninan aRiyEnAl 
van^thu vemmoza kURutha lenachchina manaN^koNTu 
n^on^thu yirththun^AN n^IkkiyE poRAthumai n^uvalkinRAL.	12 
 
muTivilAthuRai pakavanen vETkaiyai muTiyAthu 
viTuva nenninun^ thavaththinai viTuvanO mikavinnaN^ 
kaTiya n^Onpinai yaLappila cheythuyir kazippEnn^An 
n^eTithu mUththalin mayaN^kinai piththanO n^IyenRAL.		13 
 
ITTu mAruyirththokaiyelA maLiththavaL ivaikURa 
mITTu mOrpuNarp punniyE mAthun^I veqkuRRa 
n^ATTa mUnRuTaip pinynyakan vaLaththiyal n^anRAyn^thu 
kETTi lAykolA muNarththuvan aqthenak kiLakkinRAn.		14 
 
ATai thOlviTai yERuva thaNikala maravenpu 
kETil veNTalai mAlikai kEzalin maruppinna 
OTu koLkala mUNpali veyyan^any chulappuRROr 
kATa thEn^aTam puriyiTaN^ kaNNuthaR kaTavuTkE.		15 
 
vEyn^thu koLvathu veLiLeruk kaRukun^Ir viyankonRai 
pAn^thaL n^ochchiyE maththamen Rinaiyana palavuNTAl 
chAn^tham veNpoTi chUlamAn mazuththuTi thazalaN^kai 
En^thu kinRathu pAriTany chUzpaTai iRaiyORkE.			16 
 
annai thAthaikEL vaTivoTu kuNaN^kaLi lanaiyAnuk 
kinna vAkiya palavaLa nuNTavai evaiyun^thAm 
n^inna vAkavO thavampurin^ theyththanai n^eTun^tholchIr 
mannan mAmakaT kiyaivathE iththuNai vazakkenRAn.		17 
 
vERu 
 
puraN^kaNmUn Rinaiyu maTTa puN^kavan inaiya kURa 
varaN^kaNmE thakaiya veRpin maTamayil kETTa lOTuN^ 
karaN^kaLAR chevikaL poththik kaNNuthal n^Amam pORRi 
iraN^kiveny chinaththa LAki iTaruzan^ thinaiya cholvAL.	18 
 
kETTiyAl an^thaNALa kETilA vempi rAnRan 
mATToru chiRithu manpu manaththiTai n^ikazan^tha thillai 
kATTuRu puLLin chUzal kavaruvAn puthanmER koNTa 
vETTuvan iyalpOl mElOn vETan^I koNTa thanmai.			19 
 
n^Echami lAthu thakkan n^imalanai yiziththu n^inpOR 
pEchiya thiRanum annAn peRRathuN^ kETTi lAyO 
Ichanai yiN^N^an enmun ikazn^thanai in^n^AL kARum 
AchaRu maRaika LEthu mAyn^thilai pOlu manRE.			20 
 
muRaipaTu churuthi yellA moziyinum athuvE chArvA 
uRukila rAkip pollA vozukkamE koNTu mukkaN 
iRaivanai yikazn^thu muththi yeythiTA thuzala munnAL 
maRaiyavar peRRa chApam n^innaiyum mayakku RAthO.		21 
 
thAthaiyAyth thammai n^alkith than^thoziR kuriya nAki 
AthiyAyth thaN^kaT kinRi yamaivuRAch chivanai n^IN^ki 
EthilAr pakka mAki illozuk kiRan^thAr pOlum 
vEthiyar muRaiyE cheythAy veRuppathen n^innai yAnE.		22 
 
Ayinum maRaiyOr thammi narumaRai muRaiyE vETam 
thUyana thAN^ki yeN^kOn thoNTuchey vOru muNTAl 
n^Iyavar thanmaith thAyum n^iththanai yikazan^thA yennil 
thIyava runaippO lillai avuNarthan^ thiRaththu mAthO.		23 
 
vENTuthal vENTi TAmai yillathOr vimalan Rannai 
INTun^I yikazn^tha vellAm yAraiyu maLikku manpu 
pUNTiTu kuRikAN aRRAR pukazchchiyA manRi mukkaN 
ANTakai yiyaRkai yellA mArkolO aRiya kiRpAr.			24 
 
pOthanE muthalA vuLLa puN^kavar vazipaT TEththa 
vEthami liRaimai yARRa liyAvaiyum purin^tha n^Athan 
kAthalum veRuppu minRik karuNaichey n^ilaimai yEkAN 
pEthain^I yikazchchi yEpOR pEchiya thanmai yellAm.		25 
 
immuRai maRaika LAthi ichaiththana inaiya vellAny 
chemmaiko LuNarvin AnROr thau¤kuva riRaiyai yeLiLum 
vemmaikoL kuNaththAy n^iRku viLampoNA viLampiR pAvam 
poymmaRai vETath thOTum pOthin^I puRaththi lenRAL.		26 
 
aRaththinaip purivAL ivvA RaRaithalum aNaN^kE IN^kun 
thiRaththini lArvany cheythu chenRaven cheyalkE LAthu 
puRaththiTaip pOthi yenRi puraivathO pukun^tha pAnmai 
maRaichchaTaN^ kiyaRRi n^innai varain^thiTaR kAku menRAn.	27 
 
vanychaka muthalvan choRRa vAchakam iRaivi kELA 
anychevi poththi yARRA thazuN^kimey pathaippa vimmi 
enychalin muthiyOn pOkAn Ekuvan yAnE yennAp 
panychaTi chEppa ANTOr pAN^kariR paTartha luRRAL.		28 
 
paTarn^thanaL pOtha lOTum panipaTu mimaiyam vaikum 
maTan^thaithan niyaRkai n^Okki varampilA aruNmI thUra 
aTain^thathol panavakkOla makanRumAl viTaimElkoNTu 
thoTarn^thupal kaNaN^kaL pORRath thOnRinan Rolaivi lAthOn.	29 
 
tholaivaRu pakavan vAnmIth thOnRalun^ thuLaN^ki n^ANi 
malaimakaL kaNTu palkAl vaNaN^kiyany chaliyAR pORRi 
alakilA vuNarvAl eTTA vAthin^in mAyai thEREn 
pulanilAch chiRiyEn n^innai yikazn^thavA poRuththi yenRAL.	30 
 
n^aRRava maTan^thai kENmO n^ammiTath thanpAl n^Imun 
choRRana yAvu mINTE thuthiththana pOlak koNTAm 
kuRRamuN TAyi nanRE poRuppathu koTiya n^OnpAl 
maRRini varun^thal n^ALai maNanycheya varuthu menaRAn.		31 
 
chiRan^than^in vathuvai muRRach chelluthu menRu thollOn 
maRain^thanan pOtha lOTum malaimaka LuLLan^ thannil 
n^iRain^thiTu makizchchi koNTu n^iththanai n^inain^thu pORRi 
uRain^thanaL ithanai vEn^thaR kuraiththiTach chilavar pOnAr.	32 
 
aNNalvan^ tharuLich cheykai arachanuk kuraiththa lOTum 
uNNika zayarchchi n^IN^ki yollaithan nilli nOTu 
n^aNNinan umaiyaik koNTun^alaN^koLthan n^akarath thuyththAn 
kaNNutha liRaivan aN^kaT cheythana kazaRa luRREn.		33 
 
    Akath thiruviruththam - 669 
- - - 
 
7. ma Na m pE chu pa Ta la m 
 
poruTaru malaikkoTi puriyum n^OnpukaN 
TaruTanai n^alkiya vAthi n^Ayakan 
theruTaru kayilaiyiR chErvuR REzvakai 
iruTikaL thaN^kaLai ithayath thunninAn,			1 
 
n^inaithaluN^ kaNNuthal n^imala nEzperu 
munivaru mannathai munni yuLverIip 
panivaru meyyoTu paTarn^thu vallaiyil 
anaiyanai iRainychin^in RaRaithal mEyinAr.			2 
 
paN^kayan mAnmuthaR pakarum paNNavar 
uN^kuna thEvaluk kuriya rAyuRa 
eN^kaLai yunninai yAN^kaL cheythavam 
aN^kavar thavaththinu mathakam pOlumAl.			3 
 
en^thaiyem peruman^I yemmai vammena 
mun^thuRu karuNaiyin munniR RAthalin 
uyn^thanam aTiyarE muTiya thIppavany 
chin^thinam iniyoru thIthuN TAkumO.				4 
 
oruthalai yain^thozi lulappu RAvakai 
puritharu pakavan^am punmai n^IkkuvAn 
karuNaiyo Tunninai kaTithiR cheypaNi 
aruLuthi yenRanar ARRum n^OnpinOr.				5 
 
vERu 
 
amalanam munivar mARRaN^ kETTalu mavarai n^Okki 
amaiyamE liRaivan RanpA lEkiyE emakkiv vaikal 
umaithanai vathuvai n^IrA luthavuvAn vinavi vallE 
n^amathumun vammi nennA n^anRaruL purin^thA nanRE.		6 
 
n^Ayaka naruLak kELA n^anRena iRainychi yEki 
Eyathon munivar yArum imaiyamE liRaimun n^aNNa 
Ayavan manaivi yOTu maTain^thethir koNTu thAzn^thu 
n^Eyamo Taruchchith thEththi n^inRithu pukalu kinRaRAn.	7 
 
paTiyaRu n^uth£L INTup paTuthalAl imaiya mEruth 
thaTavarai yathanil thUythAyth thalaimaiyum peRRa thanRE 
n^eTiyaven pavamu minanE n^IN^kina n^Ivi rellAm 
aTiyanEn RanpAl van^tha n^imiththamen naRaiyu menRAn.		8 
 
aN^kathu vinavu mellai arun^thava rakila mInRa 
maN^kaiyai vathuvai cheyvAn mannuyirk kuyirAy n^inRa 
chaN^karan n^inain^thun nOTu chARRuthaR kemamai yuyththAn 
iN^kithem varalA Renna ichaivukoN TiRaivan cholvAn.		9 
 
thunniya vuyirkaL yAvun^ thollula kanaiththu mInRa 
kannikai yumaiyA Tannaik kaTimaNa muRaiyin n^alki 
ennaiyu maTimai yAka Ikuvan iRaivaR kenna 
mannavan ayalE n^inRa manaiviyI thuraikka luRRAL.		10 
 
malarayan puthalvan RannOr maTan^thaiyai maNaththin n^alka 
alaipunaR chaTilath thaNNal avanRalai koNTAn enpar 
n^ilaimaiyaN^ kathanai yunni n^enychaka manychu meN^kaL 
kulamakaL thanaiya vaRkuk koTuththiTa levanO venRAL.		11 
 
enRalu mavaLai n^Okki ezumuni vOruny cholvAr 
onRun^I yiraN^kal vAzi yoppilA muthalvan cheykai 
n^anRuthErn^ thilaiyAl thakkan n^alaththakum aviyai mARRi 
anRuthan ikaztha lAlE avanRalai muTivu cheythAn.		1

Related Content

स्कन्द महापुराण - skanda-mahapurana

A Synopsis of The Lectures on the Saivagamas By Mr. V. V. Ra

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar

Kandha puranam of kachchiyappa chivachariyar - .payiram