logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Vellanaich Charukkam


chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

iraNTAm kANTam

13 Vellanaich charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

thiruchchiRRampalam

 

 1. mUlam Ana thiruththoNTath thokaikku muthalvarAy in^tha   4229-1

 nyAlam uyya ezun^thu aruLum n^ampi thampirAn thOzar 4229-2

 kAlai malarch cheN^kamalakkaN kazaRRu aRivAr uTan kUTa      4229-3

 Alam uNTAr thiruk kayilai aNain^thathu aRin^thapaTi uraippAm        4229-4

 

 2. paTiyil n^ITum paththi muthal anpu n^Iril paNaiththu ON^ki       4230-1

 vaTivu n^ampi ArUrar chem pon mEni vanappAkak       4230-2

 kaTiya veyya iruvinaiyin kaLaikaTTu ezun^thu kathir parappi         4230-3

 muTivu ilAtha chiva pOkam muthirn^thu muRuki viLain^thathAl         4230-4

 

 3. Aram urakam aNin^thapirAn anpar aNukka van thoNTar       4231-1

 Ira mathuvAr malarchchOlai ezil ArUril irukkum n^AL 4231-2

 chErar perumAL thanai n^inain^thu theyvap perumAL kazal vaNaN^kich 4231-3

 chAral malain^ATu aNaivathaRkuth thavirA viruppin uTan pOn^thAr     4231-4

 

 4. n^ann£rp ponnith thiru n^ATTu n^Athar makizum thiruppathikaL     4232-1

 munni iRainychi akanRu pOy mullaip paTappaikku ollaimAn     4232-2

 thunni ukaikkum kuTak koN^kil aNain^thu thUya mathivAn n^Ir         4232-3

 chenni michai vaiththavar chelvath thiruppukku oLiyUr chenRu aTain^thAr    4232-4

 

 5. maRaiyOr vAzum appathiyin mATa vIthi maruN^ku aNaivAr    4233-1

 n^iRaiyum chelvaththu ethir manaikaL iraNTil n^ikaz maN^kala iyaN^kaL      4233-2

 aRaiyum oli onRinil onRinil azukai oli van^thu ezuthalum AN^ku      4233-3

 uRaiyum maRaiyOrkaLai iraNTum uTanE n^ikazvathu en enRAr    4233-4

 

 6. an^thaNALar vaNaN^ki arum puthalvar iruvar aiyANTu       4234-1

 van^tha pirAyaththinar kuLiththa maTuvil muthalai oru makavai       4234-2

 mun^tha vizuN^ka pizaiththavanai mun^n^Ul aNiyum kaliyANam 4234-3

 in^tha manai maRRu an^thamanai izan^thAr azukai enRu uraiththAr     4234-4

 

 7. iththanmaiyinaik kETTu aruLi iraN^kum thiru uLLaththinarAm       4235-1

 moyththa mukaiththAr vanthoNTar thammai munnE kaNTu iRainycha       4235-2

 vaiththa chin^thai maRaiyOnum manaivithAnum makiz izan^tha 4235-3

 chiththa chOkam theriyAmE van^thu irun^thAL iRainychinAr    4235-4

 

 8. thunpam akala mukam malarn^thu thozuvAr thammai mukam n^Okki     4236-1

 inpa main^than thanai izan^thIr n^IrO enna ethir vaNaN^ki   4236-2

 munpu pukun^thu pOnathu athu munnE vaNaN^ka muyal kinROm    4236-3

 anpu pazuthu AkAmal ezun^thu aruLap peRREm enath thozuthAr 4236-4

 

 9. main^than thannai izan^tha thuyar maRan^thu n^An van^thu aNain^thu athaRkE      4237-1

 chin^thai makizn^thAr maRaiyOnum manaivi thAnum chiRuvanaiyAn       4237-2

 an^tha muthalaiyin vAy n^inRum azaiththuk koTuththa avin^Achi       4237-3

 en^thai perumAn kazal paNivEn enRAr chenRAr iTar kaLaivAr   4237-4

 

 10. ivvARu aruLich cheythu aruLi ivarkaL puthalvan thanaik koTiya   4238-1

 vevvAy muthalai vizuN^kum maTu eN^kE enRu vinavik kETTu     4238-2

 avvAz poykaik karaiyil ezun^tharuLi avanai anRu kavar       4238-3

 vaivAL eyiRRu muthalai koTu varuthaRku eTuththAr thiruppathikam     4238-4

 

 11.  uraippAr urai enRu eTuththa thiruppATTu muTiyAmun uyarn^tha    4239-1

 varaip pAnmaiyil n^IL thaTampuyaththu maRali main^than uyir koNarn^thu     4239-2

 thiraippAy punalin muthalaivAyil uTalilchenRa ANTukaLum     4239-3

 tharaippAl vaLarn^thathu ena n^irampa muthalai vAyil tharuviththAn 4239-4

 

 12. peruvAy muthalai karaiyin kaN koTu van^thu umizn^tha piLLaithanai      4240-1

 urukA n^inRa thAy OTi eTuththuk koTuvan^thu uyir aLiththa   4240-2

 thiruvALan than chEvaTikkIz maRaiyOn oTu vIzn^thAL 4240-3

 maruvAr tharuvin malar mAri pozin^thAr vichumpil vAnOrkaL   4240-4

 

 13. maNNinuLLAr athichayiththAr maRaiyOr ellAm uththariyam 4241-1

 viNNil ERa viTTu ArththAr vEtha n^Atham mikku ezun^thathu   4241-2

 aNNalArum avin^Achi aranAr thammai arumaRaiyOn      4241-3

 kaNNin maNiyAm puthalvanaiyum koNTu paNin^thAr kAchinimEl   4241-4

 

 14. paravum perumaith thiruppathikam pATi paNin^thu pOn^thu anpu    4242-1

 viravu maRaiyOn kAthalanai veNNUl pUTTi aNNalAr     4242-2

 muracham iyampak kaliyANam muTiththu muTich chEralar thampAl        4242-3

 kurava malarp pUn^thaN chOlai kulavu malai n^ATu aNaikinRAr         4242-4

 

 15. chenRa chenRa kuTa pulaththuch chivanAr aTiyAr pathikaL thoRum 4243-1

 n^anRu makizvuRRu inpuRRu n^alam chEr thalamum kAnamum      4243-2

 thunRu maNin^Irk kAn ARum uRu kal churamum kaTan^thu aruLi 4243-3

 kunRa vaLa n^ATTu akam pukun^thAr kulavum aTiyEn akampukun^thAr     4243-4

 

 16.  munnAL muthalai vAypukka main^than munpOl varamITTuth 4244-1

 thennArUrar ezun^thu aruLA n^inRAr enRu chErar pirArkku     4244-2

 an^n^ATTu aranAr aTiyArkaL munnE OTi aRivippap      4244-3

 ponnAr kiziyum maNippUNum kAchum thUchum pozin^thu aLiththAr        4244-4

 

 17. cheyvathu onRum aRiyAthu chin^thai makizn^thu kaLi kUrn^thu     4245-1

 en aiyan aNain^thAn enai ALum aNNal aNain^thAn ArUril       4245-2

 chaivan aNain^thAn en thuNaiyAm thalaivan aNain^thAn tharaNi elAm   4245-3

 uyya aNain^thAn aNain^thAn enRu Okai muracham chARRu viththAr       4245-4

 

 18. peruku mathin^Ul amaichcharkaLai azaiththup periyOr ezun^thu aruLap    4246-1

 poruvil n^akaram alaN^kariththup paNNip payaNam puRappaTuviththu    4246-2

 aruvi matha mAl yAnaiyinai aNain^thu michai koNTa arachar perum     4246-3

 theruvu kaziya ethir van^thAr chErar kulam uyn^thiTa van^thAr       4246-4

 

 19. malai n^ATTu ellai uL pukun^thu van^tha van thoNTarai varaiyil 4247-1

 chilai n^ATTiya vel koTiththAnaich chErar perumAn ethir chenRu      4247-2

 thalai n^AL kamalap pOthu anaiya charaNam paNiyath thAvil pala      4247-3

 kalai n^ATTu amutha ArUrar thAmum thozuthu kalan^thanar Al 4247-4

 

 20. chin^thai makizum chEralanAr thiru ArUrar enum ivarkaL 4248-1

 than^tha maNi mEnikaL vERAm eninum onRAm thanmaiyarAy       4248-2

 mun^tha ezum kAthalil thozuthu muyaN^ku uthiyar muthal vEn^thar     4248-3

 en^thai perumAn thiruvArUrch chelvam vinavi inpuRRAr        4248-4

 

 21. oruvar oruvaril kalan^thu kuRaipATu inRi uyar kAthal    4249-1

 iruvar n^aNpin cheyal kaNTa iraNTu thiRaththu mAn^tharkaLum         4249-2

 peruku makizchchi kalan^thu ArththAr perumAL thamizin perumALai     4249-3

 varukai varaiyin michai ERRith thAm pin mathiveN kuTai kaviththAr   4249-4

 

 22. uthiyar perumAL perum chEnai Otham kiLarn^thathu ena Arppa      4250-1

 kathir veN thiru n^IRRu anpar kuzAm kaN^kai kiLarn^thathu ena Arppa        4250-2

 ethir van^thu iRainychum amaichchar kuzAm ERum ivuLith thukaL Arppa        4250-3

 mathi thaN^kiya manychu aNi inychi vanychi maNivAyilai aNain^thAr   4250-4

 

 23.  AraNa mozikaL muzaN^kiTa ATinar kuNalaikaL an^thaNar   4251-1

 vAraNa matha mazai chin^thina vAchikaL kiLar oLi poN^kina   4251-2

 pUraNa kalacham malin^thana pU mazai makaLir pozin^thiTum   4251-3

 thOraNa maruku pukun^thathu thOzarkaL n^aTaviya kunycharam 4251-4

 

 24. arivaiyar theruvil n^aTam payil aNi kiLar thaLir aTi thaN^kiya 4252-1

 paripura olikaL kiLarn^thana paNai murachu olikaL paran^thana       4252-2

 churivanai n^iraikaL muranRana thuNaivarkaL iruvarum van^thu aNi    4252-3

 viritharu pavana n^eTum kaTai viRal matha kariyin izin^thanar       4252-4

 

 25. thU n^aRu malar tharaLam porithUvi mun iru puTaiyin kaNum       4253-1

 n^An maRai munivarkaL maN^kala n^Ama n^anmozikaL viLampiTa 4253-2

 mEl n^iRai n^izal cheya veN kuTai vIchiya kavari maruN^ku uRa       4253-3

 vAnavar thalaivarum n^aNparum mALikai n^aTuvu pukun^thanar 4253-4

 

 26. ariyaNai athanil viLaN^kiTa aTal maza viTai ena n^ampiyai       4254-1

 varimalar amaLi amarn^thiTa malaiyarkaL thalaivar paNin^thu pin     4254-2

 urimai n^al vinaikaL purin^thana urai muTivila ena mun cheythu      4254-3

 parichanam manam makizumpaTi pala paTa maNi n^ithi chin^thinar      4254-4

 

 27. inna thanmaiyil uthiyarkaL thalaivarthAm iTar keTa munaippATi   4255-1

 mannar tham uTan makizn^thu inithu uRaiyum n^AL malai n^eTu n^ATueN^kum    4255-2

 pannakam punai paramar tham thiruppathi pala uTan paNin^thu Eththip        4255-3

 pon n^eTum thaTa mUthu eyil makOthaiyil pukun^thanar vanthoNTar     4255-4

 

 28.  Aya cheykaiyil n^AL pala kazin^thapin aracharkaL muthal chErar        4256-1

 thUya manychanath thozil inin thoTaN^kiTath thuNaivarAm vanthoNTar 4256-2

 pAya kaN^kai chUz n^eTum chaTaip paramaraip paNTuthAm pirin^thu eythum     4256-3

 chEya n^aln^eRi kuRukiTak kuRukinAr thiruvanychaik kaLam thannil    4256-4

 

 29. kariya kaNTar tham kOyilai valam koNTu kAthalAl peruku anpu     4257-1

 puriyum uLLaththar uLLaNain^thu iRaivar tham pUm kazal iNai pORRi   4257-2

 ariya cheykaiyil avaniyil vizun^thu ezun^thu alaippuRum manai vAzkkai      4257-3

 chariyavE thalaikkuth thalai mAlai enRu eTuththanar thamiz mAlai    4257-4

 

 30. eTuththa aththirup pathikaththin uL kuRippu ivvulakinil pAcham 4258-1

 aTuththa vAzkkaiyai aRuththiTa vENTum enRu anpar anpinil pATak      4258-2

 kaTuththa thumpiya kaNTar tham kayilaiyil kaNaththavaruTan kUTath   4258-3

 thaTuththa cheykaithAn muTin^thiTath thaN^ku azal chArpu than^thu aLikkinRAr       4258-4

 

 31. manRalan^ tharu miTain^tha pUm kayilaiyil malai valliyuTan kUTa        4259-1

 venRi veLviTaip pAkar thAm vIRRu irun^thu aruLiya pozuthin kaN      4259-2

 onRu chin^thai n^am Uranai umpar veL yAnaiyin uTan ERRich   4259-3

 chenRu koNTu iN^ku vArum enRu ayan muthal thEvar kaTku aruL cheythAr       4259-4

 

 32. vAna n^ATarkaL ari ayan muthalinOr vaNaN^ki mun viTai koNTu     4260-1

 thU n^alam thikaz chOthi veLLAnaiyum koNTu van thoNTarkkuth         4260-2

 thEn alampu thaN chOlai chUz mAkOthaiyil thiruvanychaik kaLam chErak       4260-3

 kAnilaN^ koLa valam koNTu mEvinAr kaTimathil thiruvAyil     4260-4

 

 33. thEvar thaN^kuzAm n^eruN^kiya vAythalil thirun^Aval Urartham    4261-1

 kAval mannarum puRappaTa ethirkoNTu kayilai vIRRu irukkinRa         4261-2

 pUvalampu thaN punal chaTai muTiyavar aruLi ip pATu ena pORRi       4261-3

 Eval enRapin cheyvathu onRu ilAthavar paNin^thu ezun^thu ethirERRAr        4261-4

 

 34.  ERRa thoNTarai aNTar veLLAnaiyin ethir valam koNTu ERRa        4262-1

 n^ARRaTaN^ kaTal muzakku ena aivakai n^Atham mIthu ezun^thu Arppap 4262-2

 pORRi vAnavar pUmazai pozin^thiTap pOthuvAr uyir ellAm      4262-3

 chARRum mARRaN^kaL uNar perum thuNaivarai manaththinil koTu chArn^thAr     4262-4

 

 35. chErar thampirAn thOzar thanycheyal aRin^thu appOthE    4263-1

 chAra n^inRathOr pariyinai michaik koNTu thiruvanychaik kaLamchArvAr       4263-2

 vIra veN kaLiRukaiththu viNmEl chelum meyththoNTar thamaik kaNTAr   4263-3

 pAril n^inRilar chenRatham manaththoTu pariyum mun chelaviTTAr      4263-4

 

 36. viTTa vemparich cheviyinil puvi muthal vEn^thar thAm vithiyAlE 4264-1

 iTTamAm chiva man^thiram Othalin iru vichumpu ezap pAyn^thu         4264-2

 maTTalarn^tha pain^ theriyal van thoNTar mEl koNTa mAthaN^kaththai 4264-3

 muTTa eythi valam koNTu chenRathu maRRu athan munnAka       4264-4

 

 37. uthiyar mannavar tham perum chEnaiyin uTan chenRa paTaivIrar    4265-1

 kathikoL vAchiyil chelpavar thammaiththaN^kaTpulappaTum ellai       4265-2

 ethir vichumpinil kaNTu min kaNTilar Athalin ellArum        4265-3

 muthirum anpinil uruviya churikaiyAl muRai muRai uTal vIzn^thAr     4265-4

 

 38. vIrayAkkaiyai mEl koNTu chenRu pOy villavar perumAnaich         4266-1

 chAra mun chenRu chEvakam ERRanar thanith thoNTarmEl koNTa 4266-2

 vArum mum mathaththu aruvi veLLAnaikku vayap pari mun vaiththuch    4266-3

 chErar vIrarum chenRanar manRavar thirumalaith thichai n^Okki       4266-4

 

 39. yAnai mEl koNTu chelkinRa pozuthinil imaiyavar kuzAm ennum      4267-1

 thAnai mun chelath thAnenai mun paTaiththAn enum thamiz mAlai       4267-2

 mAnavan thoNTar pATi mun aNain^thanarar mathi n^athi pothi vENith   4267-3

 thEn alampu thaN konRaiyAr thirumalaith thenthichaith thiruvAyil    4267-4

 

 40. mAchil veNmai chEr pEr oLi ulaku elAm malarn^thiTa vaLar meymmai       4268-1

 Achil anpar tham chin^thai pOl viLaN^kiya aNi kiLar maNivAyil       4268-2

 thEchuthaN^kiya yAnaiyum puraviyum izin^thu chEN iTaich chelvAr     4268-3

 Ichar veLLi mA malaith thaTam pala kaTan^thu eythinAr maNivAyil     4268-4

 

 41. aN^kaN eythiya thiru aNukkan thiru vAyilin aTal chErar 4269-1

 thaN^kaL kAvalar thaTai uNTu n^inRanar thampirAn aruLAlE    4269-2

 poN^ku mA matham pozin^tha veLLAnaiyin umpar pORRiTap pOn^tha       4269-3

 n^aN^kaL n^AvalUr kAvalar n^aNNinAr aNNalAr thirumunpu      4269-4

 

 42. chenRu kaNNuthal thirumunpu thAzn^thu vIzn^thu ezun^thu chEN iTai viTTu        4270-1

 akanRu kOvinaik kaNTu aNain^thathu enak kAthalin virain^thu eythi   4270-2

 n^inRu pORRiya thanip perum thoNTarai n^Er izai valap pAkaththu     4270-3

 onRum mEniyar UranE van^thanai enRanar ulakuyya     4270-4

 

 43. aTiyanEn pizai poRuththu enai ANTu koNTa thoTakkinai n^Ikki     4271-1

 muTivilA n^eRi tharum perum karuNai en tharaththathO ena munnar     4271-2

 paTiyum n^enychoTu pal muRai paNin^thu ezum paramparai Anan^tha     4271-3

 vaTivu n^inRathu pOnRu inpa veLLaththu malarn^thanar van thoNTar    4271-4

 

 44. n^inRa van thoNTar n^Ir aNi vENiya n^in malark kazal chArach    4272-1

 chenRu chEralan thiru maNi vAyilin puRaththinan enach cheppa        4272-2

 kunRa villiyAr periya thEvarai chenRu koNarka ena avar eythi        4272-3

 venRi vAnavarkku aruLippATu ena avar kazal thoza virain^thu eythi   4272-4

 

 45. maN^kai pAkar tham thiru munpu chEyththu Aka van^thiththu makizvu eythip       4273-1

 poN^kum anpinil chEralar pORRiTap puthumathi alaikinRa      4273-2

 kaN^kaivAr chaTaik kayilai n^Ayakar thirumuRuvalin kathir kATTi     4273-3

 iN^ku n^Am azaiyAmai n^I eythiyathu en ena aruL cheythAr    4273-4

 

 46. arachar anychali kUppi n^inRu aTiyanEn ArUrar kazal pORRip      4274-1

 purachai yAnai mun chEviththu van^thanan poziyum n^in karuNaith thoNTu     4274-2

 irai chey veLLamun koTuvan^thu pukuthalin thirumunpu varap peRREn   4274-3

 viraichey konRai chEr vENiyAy iniyoru viNNappam uLathu enRu         4274-4

 

 47. peruku vEthamum munivarum thuthippu arum perumaiyAy unai anpAl 4275-1

 thiruulAp puRam pATinEn thiruchchevi chAththiTap peRa vENTum        4275-2

 maruvu pAchaththai akanRiTa vanthoNTar kUTTam vaiththAy enna        4275-3

 aruLum Icharum cholluka enRanar anparum kETpiththAr 4275-4

 

 48. chErar kAvalar parivuTan kETpiththa thiruulAp puRam koNTu       4276-1

 n^Ari pAkarum n^alam miku thiru aruL n^ayappuTan aruL cheyvAr       4276-2

 Uran Akiya AlAla chun^tharan uTan amarn^thu iruvIrum        4276-3

 chAra n^aN^kaN n^AtharAm thalaimaiyil thaN^kum enRu aruL cheythAr   4276-4

 

 49. anna thanmaiyil iruvarum paNin^thu ezun^thu aruL thalai mEl koNTu      4277-1

 mannum vanthoNTar AlAla chun^tharar Akith thAm vazuvAtha    4277-2

 munnai n^alvinaith thozil thalai n^inRAr muthal chErar perumAnum    4277-3

 n^anmai chEr kaNa n^AtharAy avar cheyum n^ayappu uRu thozil pUNTAr 4277-4

 

 50. thalaththu van^thumun uthayam chey paravaiyAr chaN^kiliyAr ennum       4278-1

 n^alaththin mikak kavar valvinaith thoTakkaRa n^Ayaki aruLAlE       4278-2

 alaththa mellaTik kamaliniyAruTan anin^thai yArAk¢ 4278-3

 malaith thanip perumAn makaL kOyilil tham thozil vazin^inRAr        4278-4

 

 51. vAzi mAthavar AlAla chun^tharar vazi iTai aruL cheytha 4279-1

 Ezichaith thiruppathikam ivvulakinil ERRiTa eRi munn^Ir     4279-2

 Azi vEn^than Am varuNanukku aLiththiTa avanum av aruL chUTi         4279-3

 Uziyil thani oruvar tham thiruvanychaik kaLaththil uyththu uNarviththAn    4279-4

 

 52. chErar kAvalar viNNappam cheytha ath thiruulAp puRam anRu       4280-1

 chAral veLLiyaN^kayilaiyil kETTa mA chAththanAr thariththu in^thap 4280-2

 pAril vEthiyar thiruppiTavUr thanil veLippaTap pakarn^thu eN^kum    4280-3

 n^Ara vElai chUz ulakinil viLaN^kiTa n^ATTinar n^alaththAlE         4280-4

 

 53. enRum inpam perukum iyalpinAl    4281-1

 onRu kAthaliththu uLLamum ON^kiTa    4281-2

 manRuLAr aTiyAr avar vAn pukaz       4281-3

 n^inRathu eN^kum n^ilavi ulakelAm    4281-4

 

 

 

 

thiruchchiRRampalam

 

 

 veLLAnaich charukkam muRRiRRu.

 

 

 

 iraNTAm kANTam muRRiRRu.

 

 

 

 periya purANam muRRiRRu.

 

 


This webpage was last updated on 13 July 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam -Thirumalaich Cha

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thillaivazg Ant

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha C