logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Manniya Seer Charukkam


chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

iraNTAm kANTam

12 Manniya seer charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

thiruchchiRRampalam

 

 

65 pUchalAr n^AyanAr purANam

 1. anRinAr puram eriththArkku Alayam eTukka eNNi    4171-1

 onRum aN^ku uthavAthu Aka uNarvinAl eTukkum thanmai 4171-2

 n^anRu ena manaththinAlE n^alla Ayam thAn cheytha   4171-3

 n^inRa Urp pUchalArtham n^inaivinai uraikkal uRRAr 4171-4

 

 2. ulakinil ozukkam enRum uyar perum thoNTai n^ATTu 4172-1

 n^alamiku chiRappin mikka n^An maRai viLaN^kum mUthUr       4172-2

 kula muthal chIlam enRum kuRaivuilA maRaiyOr koLkai 4172-3

 n^ilaviya chelvam malki n^ikaz thirun^inRa UrAm     4172-4

 

 3. arumaRai marapu vAza appathi van^thu chin^thai   4173-1

 tharum uNarvAna ellAm thampirAn kazalmEl chAra      4173-2

 varun^eRi mARA anpu vaLarn^thu eza vaLarn^thu vAymaip       4173-3

 poruL peRu vEthan^Ithik kalai uNar polivin mikkAr   4173-4

 

 4. aTuppathu chivanpAl anparkkAm paNi cheythal enRE 4174-1

 koTuppathu evvakaiyum thETi avar koLak koTuththum kaN^kai   4174-2

 maTuppothi vENi aiyar makizn^thu uRaivathaRku Or kOyil      4174-3

 eTuppathu manaththuk koNTAr iru n^ithi inmai eNNAr 4174-4

 

 5. manaththinAl karuthi eN^kum mAn^ithi varun^thith thETi   4175-1

 enaiththum Or poruT pERu inRi en cheykEn enRu n^aivAr       4175-2

 n^inaippinAl eTukka n^Ern^thu n^ikazvuRu n^ithiyam ellAm    4175-3

 thinaiththuNai muthalAth thETich chin^thaiyAl thiraTTik koNTAr      4175-4

 

 6. chAthanath thOTu thachchar thammaiyum manaththAl thETi   4176-1

 n^Athanukku Alayam chey n^alam peRu n^al n^AL koNTE 4176-2

 Athariththu AkamaththAl aTin^ilai pAriththu anpAl   4176-3

 kAthalil kaN^kul pOthum kaNpaTAthu eTukkal uRRAr    4176-4

 

 7. aTimuthal upAnam Athi Akiya paTaikaL ellAm       4177-1

 vaTivuRum thozilkaL muRRa manaththinAl vakuththu mAna       4177-2

 muTivuRu chikaram thAnum munniya muzaththil koNTu   4177-3

 n^eTithu n^AL kUTak kOyil n^irampiTa n^inaivAl cheythAr     4177-4

 

 8. thUpiyum n^aTTu mikka chuthaiyum n^alvinaiyum cheythu    4178-1

 kUvalum amaiththu mATu kOyil chUz mathilum pOkki    4178-2

 vAviyum thoTTu maRRum vENTuva vakuththu mannum      4178-3

 thAparam chivanukku ERka vithiththa n^AL chAru n^ALil       4178-4

 

 9. kATavar kOmAn kachchik kalthaLi eTuththu muRRa   4179-1

 mATelAm chivanukku Akap perum chelvam vakuththal cheyvAn    4179-2

 n^ATamAl aRiyAthAraith thApikkum an^n^AL munnAL     4179-3

 ETalar konRai vEyn^thAr iraviTaik kanavil eythi     4179-4

 

 10.  n^inRa Urp pUchal anpan n^eTithun^AL n^inain^thu cheytha       4180-1

 n^anRu n^ITu Alayaththu n^ALai n^Am pukuvOm n^I iN^ku       4180-2

 onRiya cheyalai n^ALai ozin^thu pin koLvAy enRu     4180-3

 konRai vAr chaTaiyAr thoNTar kOyil koNTu aruLap pOn^thAr    4180-4

 

 11. thoNTarai viLakkath thUyOn aruL cheyath thuyilai n^IN^kith      4181-1

 thiNthiRal mannan an^thath thiruppaNi cheythAr thammai      4181-2

 kaNTu n^An vaNaN^ka vENTum enRu ezum kAthalOTum     4181-3

 thaN thalaich chUzal chUzn^tha n^inRa Ur van^thu chArn^thAn         4181-4

 

 12. appathi aNain^thu pUchal anpar iN^ku amaiththa kOyil    4182-1

 eppuTaiyathu enRu aN^kaN eythinAr thammaik kETkach 4182-2

 cheppiya pUchal kOyil cheythathu onRu illai enRAr   4182-3

 meyp peru maRaiyOr ellAm varuka enRu uraiththAn vEn^than    4182-4

 

 13. pUchurar ellAm van^thu puravalan thannaik kANa 4183-1

 mAchilAp puchalAr thAm yAr ena maRaiyOr ellAm       4183-2

 Achil vEthiyan ivvUrAn enRu avar azaikka OTTAn      4183-3

 IchanAr anpar thampAl eythinAn veyya vElAn   4183-4

 

 14. thoNTaraich chenRu kaNTa mannavan thozuthu n^Ir iN^ku   4184-1

 eN thichai yOrum Eththa eTuththa Alayam thAn yAthu iN^ku    4184-2

 aNTar n^Ayakaraith thApiththu aruLum n^AL inRu enRu ummaik 4184-3

 kaNTaTi paNiya van^thEn kaN n^uthal aruL peRRu enRAn        4184-4

 

 15. mannavan uraippak kETTa anpar thAm maruNTu n^Okki       4185-1

 ennaiyOr poruLAk koNTE empirAn aruL cheythArEl      4185-2

 munvaru n^ithi ilAmai manaththinAl muyanRa kOyil    4185-3

 innathAm enRu chin^thiththu eTuththA vARu eTuththuch chonnAr        4185-4

 

 16. arachanum athanaik kETTu aN^ku athichayam eythi ennE    4186-1

 puraiyaRu chin^thai anpar perumai enRu avaraip pORRi        4186-2

 virai cheRi mAlai thAza n^ilamichai vIzn^thu thAzn^thu      4186-3

 muracheRi thAnai yOTu mINTu than mUthUrp pukkAn     4186-4

 

 17. anparum amaiththa chin^thai Alayaththu aranAr thammai   4187-1

 n^an perum pozuthu chArath thApiththu n^alaththinOTum       4187-2

 pinpu pUchanaikaL ellAm perumaiyil pala n^AL pENip 4187-3

 pon punai manRuLATum pon kazal n^Izal pukkAr        4187-4

 

 18. n^INTa cheny chaTaiyinArkku n^inaippinAl kOyil Akki     4188-1

 pUNTa anpiTaiyaRAtha pUchalAr ponthAL pORRi 4188-2

 ANTakai vaLavar kOmAn ulakuyya aLiththa chelvap     4188-3

 pANTimA thEviyAr tham pAthaN^kaL paraval uRREn      4188-4

 

 

66 maN^kaiyarkkarachiyAr purANam

 1. maN^kaiyarkkuth thani arachi eN^kaL theyvam vaLavar thirukkulak kozun^thu vaLaikkaimAni 4189-1

 cheN^kamalath thirumaTan^thai kannin^ATAL thennarkulap pazithIrththa theyvap pAvai 4189-2

 eN^kaL pirAn chaNpaiyar kOn aruLinAlE irun^thamiz n^ATuRRa iTar n^Ikkith thaN^kaL 4189-3

 poN^koLi veN thirun^IRu parappinArai pORRuvAr kazal emmAl pORRalAmE 4189-4

 

 2. pUchurar chULA maNi Am pukali vEn^thar pOnaka nyAnam pozin^tha punitha vAkkAl 4190-1

 thEchuTaiya pATal peRum thavaththinAraich cheppuvathu yAm en aRin^thu thennar kOmAn 4190-2

 mAchil pukaz n^eTumARan thanakkuch chaiva vaziththuNaiyAy n^eTum kAlam mannip pinnai 4190-3

 Achil n^eRiyavarOTum kUTa Ichar aTi n^izal amarn^thirukka aruLum peRRAr    4190-4

 

 3. varum n^AL onRum pizaiyAth theyvap ponni vaLam perukka vaLavar kulam perukkumthaN^kaL         4191-1

 thirun^ATu pOR cheziyar thennar n^ATu chIr viLakkum cheyya chIRaTikaL pORRi        4191-2

 oru n^ALum tham cheyalil vazuvAthu anparkku uTaikILum kOvaNamum n^eythu n^alkum 4191-3

 perun^Amach chAliyar tham kulaththil van^tha perun^thakaiyAr n^Echar thiRam pEchal uRRAm 4191-4

 

 

67 n^Echa n^AyanAr purANam

 1. chIr vaLar chiRappin mikka cheyal muRai ozukkam kunRA    4192-1

 n^Ar vaLar chin^thai vAymai n^anmaiyAr manni vAzum 4192-2

 pAr vaLar pukazin mikka pazampathi mathi thOy n^eRRik       4192-3

 kArvaLar chikara mATak kAmpIli enpathAkum    4192-4

 

 2. an^n^akar athanil vAzvAr aRuvaiyar kulaththu van^thAr    4193-1

 manniya thozilil thaN^kaL marapil mEmpATu peRRAr    4193-2

 paln^Aka AparaNarkku anpar paNi thalaikkoNTu pAtham 4193-3

 chenniyil koNTu pORRum thEchinAr n^Echar enpAr      4193-4

 

 3. AN^ku avar manaththin cheykai aran aTippOthukku Akki     4194-1

 ON^kiya vAkkin cheykai uyarn^tha anychu ezuththukku Akki    4194-2

 thAN^ku kaiththozilin cheykai thampirAn aTiyArkku Akap      4194-3

 pAN^kuTai uTaiyum kILum pazuthil kOvaNamum n^eyvAr 4194-4

 

 4. uTaiyoTu n^alla kILum oppil kOvaNamum n^eythu    4195-1

 viTaiyavar aTiyAr van^thu vENTumARu Iyum ARRAl      4195-2

 iTaiyaRAthu aLiththu n^ALum avar kazal iRainychi Eththi     4195-3

 aTaivuRu n^alaththar Aki aranaTi n^Izal chErn^thAr 4195-4

 

 5. kaRRai vENi muTiyAr tham kazal chErvathaRkuk kalan^tha vinai     4196-1

 cheRRa n^Echar kazal vaNaN^kich chiRappAl munnaip piRappu uNarn^thu        4196-2

 peRRam uyarththArkku AlayaN^kaL peruka amaiththu maN ANTa   4196-3

 koRRa vEn^thar kOchcheN^kaN chOzar perumai kURuvAm 4196-4

 

 

68 kOchcheN^kaT chOza n^AyanAr purANam

 1. thulaiyil puRavin n^iRai aLiththa chOzar urimaich chONATTil      4197-1

 alaiyil tharaLam akil oTuchan^thu aNi n^Irp ponni maNi kozikkum     4197-2

 kulaiyil perukum chan^thirath thIrththaththin maruN^ku kuLir chOlai        4197-3

 n^ilaiyil perukum tharumiTain^tha n^eTun^ thaN kAnam onRu uLathAl   4197-4

 

 2. ap pUN^kAnil veNNAval athan kIz munnAL arithETum 4198-1

 meyp pUN^kazalAr veLippaTalum mikka thavaththOr veLLAnai    4198-2

 kaippUm punalum mukan^thu ATTik kamaz pUN^koththum aNin^thu iRainychi      4198-3

 maippUN^ kuvaLaik kaLaththArai n^ALum vazipaTTu ozukumAl    4198-4

 

 3. Ana cheyalAl thiruvAnaikkA enRu athaRkup peyar Aka       4199-1

 nyAnam uTaiya oru chilan^thi n^ampar chem pon thirumuTimEl 4199-2

 kAnal viravum charuku uthirA vaNNam kalan^tha vAy n^UlAl    4199-3

 mEl n^althiru mERkaTTi ena virin^thu cheRiyap purin^thu uLathAl     4199-4

 

 4. n^anRum izaiththa chilampi valaip parappai n^Athan aTi vaNaN^ka 4200-1

 chenRa yAnai an^uchitham enRu athanaich chithaikkach chilampithAn   4200-2

 inRu kaLiRRin karam chulaviRRu enRu mILa izaiththathanai    4200-3

 anRu kaziththa piRRain^AL aTal veL yAnai aziththathAl       4200-4

 

 5. empirAn than mEniyin mEl charuku vizAmaiyAn varun^thi    4201-1

 umpar izaiththa n^Ul valayam azippathE enRu uRuththu ezun^thu       4201-2

 vempich chilampi thuthikkaiyinil pukkuk kaTippa vEkaththAl 4201-3

 kumpa yAnai kai n^ilaththil mOthik kulain^thu vIzn^thathu Al        4201-4

 

 6. thaRaiyil puTaippak kaippukka chilampi thAnum uyir n^IN^ka       4202-1

 maRaiyil poruLum tharum ARRAn matha yAnaikkum varam koTuththu       4202-2

 muRaiyil chilapi thanaich chOzar kulaththu van^thu mun uthiththu    4202-3

 n^iRaiyil puvanam kAththu aLikka aruL cheythu aruLa n^ilaththin kaN        4202-4

 

 7. thonmai tharu chOzar kulaththu arachanAm chupathEvan     4203-1

 thannuTaiya perum thEvi kamalavathi uTan chArn^thu 4203-2

 mannu pukazath thiruththillai manRATum malarp pAtham        4203-3

 chenniyuRap paNin^thu Eththith thiruppaTik kIz vazipaTu n^AL        4203-4

 

 8. makkaL pERu inmaiyinAl mAthEvi varam vENTach     4204-1

 chekkar n^eTuny chaTaik kUththar thiru uLLam cheythalinAl   4204-2

 mikka thiruppaNi cheytha chilampikula vEn^thu makiz 4204-3

 ak kamalavathi vayiRRil aNi makavAy van^thu aTaiya 4204-4

 

 9. kazaiyAr thOLi kamalavathi thanpAl karuppa n^AL n^irampi         4205-1

 vizaivAr makavu peRa aTuththa vElai athanil kAlam uNar      4205-2

 pazaiyAr oru n^Azikai kaziththup piRakku mEl ip pachum kuzavi       4205-3

 uzaiyAr puvanam oru mUnRum aLikkum en oLLizaiyAr    4205-4

 

 10.  piRavA oru n^Azikai kaziththu en piLLai piRakkum parichu en kAl       4206-1

 uRa Arththu eTuththuth thUkkum ena uRRa cheyal maRRu athu muRRi     4206-2

 aRavANarkaL cholliya kAlam aNaiya piNiviTTu arumaNiyai      4206-3

 iRavAthu ozivAL peRRu eTuththu en kOchcheN^kaNNanO enRAL    4206-4

 

 11. thEvi puthalvar peRRu iRakka cheN^kOl chOzan chupathEvan        4207-1

 Avi anaiya arum puthalvan thannai vaLarththu aN^ku maNi makuTam     4207-2

 mEvum urimai muTi kaviththuth thAnum virumpu perum thavaththin      4207-3

 thAvil n^eRiyaich chenRu aTain^thu thalaivar chivalOkam chArn^thAn 4207-4

 

 12. kOthai vElar kOchchem kaN chOzar thAm ik kuvalayaththil         4208-1

 AthimUrththi aruLAl mun aRin^thu piRan^thu maN ALvAr        4208-2

 pUthan^Athan thAn makizn^thu porun^thum perum thaN chiva AlayaN^kaL        4208-3

 kAthalOTum pala eTukkum thoNTu puriyum kaTan pUNTAr 4208-4

 

 13.  Anaik kAvil thAm munnam aruL peRRu athanai aRin^thu aN^ku      4209-1

 mAnaith thariththa thirukkaraththAr makizum kOyil cheykinRAr        4209-2

 nyAnach chArvAm veNn^Aval uTanE kUTa n^alam chiRakka        4209-3

 pAl n^al kaLaththuth thamperumAn amarum kOyil paNi chamaiththAr     4209-4

 

 14. man^thirikaL thamai Evi vaLLal koTai anapAyan   4210-1

 mun^thai varum kula muthalOrAya muthal cheN^kaNAr   4210-2

 an^thamil chIrch chOnATTil akanATu thoRum aNiyAr    4210-3

 chan^thira chEkaran amarum thAnaN^kaL pala chamaiththAr     4210-4

 

 15. ak kOyil thoRum chivanukku amuthupaTi muthalAna 4211-1

 mikka perum chelvaN^kaL viruppinAl mika amaiththuth 4211-2

 thikku anaiththum thanich cheN^kOl muRai n^iRuththith thEr vEn^thar        4211-3

 mukkaN muthal n^aTam ATum muthal thillai munninAr   4211-4

 

 16. thiru Arn^tha chemponnin ampalaththE n^aTam cheyyum     4212-1

 perumAnai aTivaNaN^ki pEr anpu thalai chiRappa      4212-2

 urukA n^inRu uLam kaLippath thozuthu Eththi uRaiyum n^AL    4212-3

 varuvAymai maRaiyavarkku mALikaikaL pala chamaiththAr       4212-4

 

 17. thEvar pirAn thiruththoNTil kOch cheN^kaT chempiyar kOn         4213-1

 pUvalayam pothu n^Ikki ANTu aruLip puvaniyin mEl    4213-2

 Eviya n^althoNTu purin^thu imaiyavarkaL aTi pORRa   4213-3

 mEvinAr thiruththillai vEn^thar thiruvaTi n^izal kIz        4213-4

 

 18. karun^Ila miTaRRAr cheyya kazalaTi n^Izal chEra 4214-1

 varun^Irmai uTaiya cheN^kaT chOzar tham malarththAL vAzththith      4214-2

 tharun^Irmai ichai koL yAzin thalaivarAy ulakam Eththum     4214-3

 thirun^Ila kaNTap pANar thiRam inich cheppal uRREn 4214-4

 

 

69 thirun^IlakaNTa yAzppANa n^AyanAr purANam

 1. erukkaththam puliyUr manni vAzpavar iRaivan than chIr    4215-1

 thiruththakum yAzil iTTup paravuvAr chezunychONATTil        4215-2

 viruppuRu thAnam ellAm paNin^thu pOy viLaN^kum kUTal        4215-3

 paruppathach chilaiyAr mannum AlavAy paNiyach chenRAr       4215-4

 

 2. AlavAy amarn^thAr kOyil vAyilai aTain^thu n^inRu 4216-1

 pAlai Ir Ezu kOththa paNNinil karuvi vIkkik 4216-2

 kAlam Athariththa paNNil kai pala muRaiyum ArAyn^thu        4216-3

 EvalAr kuzalAL pAkar pANikaL yAzil iTTAr     4216-4

 

 3. maRRavar karuvip pATal mathurai n^ITu AlavAyil   4217-1

 koRRavan thiruvuLLaththuk koNTu than thoNTarkku ellAm       4217-2

 aRRain^AL kanavil Eva aruL perum pANanAraith        4217-3

 theRRinAr puraN^kaL cheRRAr thiru munpu koNTu pukkAr        4217-4

 

 4. anparkaL koNTu pukka pozuthinil arivai pAkan     4218-1

 than perum paNiyAm enRu thamakku mey uNarththalAlE 4218-2

 man perum pANanArum mA maRai pATa vallAr     4218-3

 munpu irun^thu yAzil kUTal muthalvaraip pATukinRAr 4218-4

 

 5. thiripuram eriththa vARum thErmichai n^inRa vARum        4219-1

 kariyinai uriththa vARum kAmanaik kAyn^thavARum     4219-2

 ari ayaRku ariya vArum aTiyavarkku eLiya vARum      4219-3

 parivinAl pATak kETTup paramanAr aruLinAlE   4219-4

 

 6. an^tharaththu ezun^tha Ochai anpinil pANar pATum 4220-1

 chan^tha yAz tharaiyil chItham thAkkil vIkki aziyum enRu    4220-2

 chun^tharap palakai munn^Ir iTum enath thoNTar iTTAr        4220-3

 chen^thamiz pANanArum thiru aruL peRRuch chErn^thAr 4220-4

 

 7. thamaniyap palakai ERith than^thirik karuvi vAchiththu   4221-1

 umaiyoru pAkar vaNmai ulaku elAm aRiya Eththi       4221-2

 imaiyavar pORRa Eki eNNil thAnaN^kaL kumpiTTu       4221-3

 amarar n^ATALAthu ArUr ANTavar ArUr chErn^thAr      4221-4

 

 8. kOyil vAyil mun aTain^thu kURRam cheRRa perum thiRalum   4222-1

 thAyin n^alla peruN^ karuNai aTiyArkku aLikkum thaN aLiyum 4222-2

 Eyum karuviyil thoTuththu aN^ku iTTup pATak kETTu aN^kaN    4222-3

 vAyil vERu vaTathichaiyil vakuppap pukun^thu vaNaN^kinAr    4222-4

 

 9. mUlath thAnaththu ezun^thu aruLi irun^tha muthalvan thanai vaNaN^kich   4223-1

 chAlak kAlam aN^ku irun^thu thampirAn than thiru aruLAl     4223-2

 chIlaththArkaL piriyAtha thiruvArUrin n^inRum pOy   4223-3

 AlaththArn^tha kaNTaththAr amarum thAnam pala vaNaN^ki      4223-4

 

 10.  Azi chUzum thiruth thONi amarn^tha ammAn aruLAlE       4224-1

 yAzin moziyAL umai nyAnam UTTa uNTa emperumAn       4224-2

 kAzi n^ATan kavuNiyar kOn kamala pAtham vaNaN^kuthaRku      4224-3

 vAzi maRaiyOr pukaliyinil van^thAr chan^tha ichaippANar     4224-4

 

 11. nyAnam uNTAr kETTu aruLi n^alla ichai yAzp perum pANarkku       4225-1

 Ana paTiyAl chiRappu aruLi amarum n^ALil avar pATum 4225-2

 mEnmai pathikaththu ichai yAzil iTap peRRu uTanE mEyapin    4225-3

 pAnaR kaLaththAr perumaNiththil uTanE paramar thAL aTain^thAr       4225-4

 

 12. varum pAnmaiyinil perum pANar malarththAL vaNaN^ki vayal chAlik        4226-1

 karumpAr kazanith thirun^AvalUril chaivak kalai maRaiyOr    4226-2

 arumpA n^inRa aNi n^ilavum paNiyum aNin^thAr aruL peRRa     4226-3

 churumpAr thoN^kal chaTaiyanAr perumai chollal uRukinROm    4226-4

 

 

70 chaTaiya n^AyanAr purANam

 1. thampirAnaith thOzamai koNTu aruLith thamathu thaTam puyanychEr 4227-1

 kompanAr pAl oru thUthu chella Evik koNTu aruLum    4227-2

 empirAnaich chEramAn perumAL iNayil thuNaivarAm     4227-3

 n^ampi ArUraip payan^thAr nyAlam ellAm kuTivAza     4227-4

 

 

71 ichai nyAniyAr purANam

 1. oziyAp perumaich chaTaiyanAr urimaich chelvath thirumanaiyAr     4228-1

 aziyAp puraN^kaL eythu aziththAr ANTa n^ampi thanaip payan^thAr     4228-2

 iziyAk kulaththin ichainyAnip pirATTi yArai en chiRupun     4228-3

 moziyAl pukaza muTiyumO muTiyAthu evarkkum muTiyAthAl       4228-4

 

 

 

thiruchchiRRampalam

 

 

 manniya chIrch charukkam muRRiRRu.

 


This webpage was last updated on 13 July 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam -Thirumalaich Cha

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thillaivazg Ant

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha C