logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Kadal Paththarai Paniivar Charukkam


chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

iraNTAm kANTam

11 Paththarai Paniivar charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

thiruchchiRRampalam

 

 

58 paththArAyp paNivAr purANam

 1. IcharukkE anpu AnAr yAvaraiyum thAm kaNTAl       4147-1

 kUchi mikak kuthu kuthuththuk koNTATi manam makizvuRRu      4147-2

 AchaiyinAl Avinpin kanRu aNain^thAl pOl aNain^thu   4147-3

 pEchuvana paNin^tha mozi iniyanavE pEchuvAr 4147-4

 

 2. thAvariya anpinAl champu vinai evviTaththum      4148-1

 yAvarkaLum archchikkum paTi kaNTAl inithu uvan^thu 4148-2

 pAvanaiyAl n^OkkinAl palar kANap payan peRuvAr      4148-3

 mEvariya anpinAl mElavarkkum mEl AnAr        4148-4

 

 3. aN^kaNanai aTiyArai ArAtha kAthalinAl     4149-1

 poN^kivarum uvakaiyuTan thAm virumpip pUchippAr     4149-2

 paN^kaya mA malar mElAn pAmpu aNaiyAn enRu ivarkaL 4149-3

 thaN^kaLukkum chArvariya charaN chArum thavam uTaiyAr       4149-4

 

 4. yAthAnum iv uTampAl cheyvinaikaL ERuyarththAr    4150-1

 pAthAra vin^thaththin pAl Aka enum parivAl   4150-2

 kAthAr veN kuzaiyavarkkAm paNi cheyvAr karukkuziyil 4150-3

 pOthArkaL avar pukazkkup puvanam ellAm pOthAvAl     4150-4

 

 5. chaN^karanaich chArn^tha kathai thAn kETkum thanmaiyarAy         4151-1

 aN^kaNanai mika virumpi ayal aRiyA anpinAl   4151-2

 kaN^kai n^athi mathi ithazi kAthalikkum thirumuTiyAr        4151-3

 cheN^kamala malarp pAtham chErvathanukku uriyArkaL 4151-4

 

 6. IchanaiyE paNin^thu uruki inpam mikak kaLippu eythi      4152-1

 pEchinavAy thazuthazuppak kaNNIrin perun^ thArai    4152-2

 mAchilA n^IRu iziththu aN^ku aruvi thara mayir chilippak    4152-3

 kUchiyE uTal kampiththiTuvAr meyk kuNam mikkAr      4152-4

 

 7. n^inRAlum irun^thAlum kiTan^thAlum n^aTan^thAlum 4153-1

 menRAlum thuyinRAlum viziththAlum imaiththAlum      4153-2

 manRATum malarppAtham oru kAlum maRavAmai    4153-3

 kunRAtha uNarvu uTaiyAr thoNTarAm kuNam mikkAr      4153-4

 

 8. chaN^karanukkALAna thavam kATTith thAm athanAl   4154-1

 paN^kam aRap payan thuyyAr paTi viLakkum perumaiyinAr       4154-2

 aN^kaNanaith thiruvArUr ALvAnai aTivaNaN^kip        4154-3

 poN^ki ezum chiththam uTan paththarAyp pORRuvAr     4154-4

 

 

59 paramanaiyE pATuvAr purANam

 1. puram mUnRum cheRRAnaip pUNAkam aNin^thAnai      4155-1

 uranil varum oru poruLai ulaku anaiththum AnAnaik   4155-2

 karaNaN^kaL kANAmal kaN Arn^thu n^iRain^thAnai      4155-3

 paramanaiyE pATuvAr tham perumai pATuvAm     4155-4

 

 2. then thamizum vaTa kalaiyum thEchikamum pEchuvana        4156-1

 manRin iTai n^aTam puriyum vaLLalaiyE poruL Aka     4156-2

 onRiya mey uNar vOTum uL urukip pATuvAr      4156-3

 panRiyuTan puTkANAp paramanaiyE pATuvAr      4156-4

 

 

60 chiththaththaich chivanpAlE vaiththAr purANam

 1. kAraNa paN^kayam ain^thin kaTavuLar tham patham kaTan^thu        4157-1

 pUraNa meyp paranychOthi polin^thu ilaN^ku n^AthAn^thaththu         4157-2

 AraNaiyAl chivaththu aTain^tha chiththaththAr thani manRuL 4157-3

 AraNa kAraNak kUththar aTiththoNTin vazi aTain^thAr 4157-4

 

 

61 thiruvArUr piRan^thAr purANam

 1. aruvAki uruvAki anaiththumAy n^inRa pirAn        4158-1

 maruvAruN^ kuzal umaiyAL maNavALan makizn^thu aruLum        4158-2

 thiruvArUrp piRan^thArkaL thiruth thoNTu therin^thu uNara   4158-3

 oru vAyAl chiRiyEnAl uraikkalAm thakaimai athO      4158-4

 

 2. thiruk kayilai vIRRu irun^tha chivaperumAn thiruk kaNaththAr     4159-1

 perukkiya chIrth thiruvArUrp piRan^thArkaL AthalinAl        4159-2

 tharukkiya aim poRi aTakki maRRavarthan^ thAL vaNaN^ki      4159-3

 orukkiya n^enychu uTaiyavarkkE aNiththu Akum uyar n^eRiyE   4159-4

 

 

62 muppOthum thirumEni thINTuvAr purANam

 1. eppOthum iniya pirAn in aruLAl athi kariththu    4160-1

 meyp pOtha n^eRi van^tha vithi muRaimai vazuvAmE    4160-2

 appOthaikku appOthum Arvam mikum anpinarAy   4160-3

 muppOthum archchippAr muthal chaivarAm munivar      4160-4

 

 2. therin^thu uNarin muppOthum chel kAlam n^ikaz kAlam      4161-1

 varuN^kAlam AnavaRRin vazivaziyE thiruththoNTin     4161-2

 virumpiya archchanaikaL chiva vEthiyarkkE uriyana ap        4161-3

 perum thakaiyAr kulap perumai Am pukazum peRRiyathO 4161-4

 

 3. n^AraNarkkum n^An mukarkkum aRiya oNNA n^Athanai em perumAnai nyAnam Ana 4162-1

 AraNaththin uLporuLkaL anaiththum Akum aNNalai eNNiya kAlam mUnRum anpin 4162-2

 kAraNaththAl archchikkum maRaiyOr thaN^kaL kamala malark kazal vaNaN^kik kachin^thu chin^thaip 4162-3

 pUraNaththAl muzu n^IRu pUchi vAzum punithar cheyal aRin^thavARu pukalal uRREn     4162-4

 

 

63 muzun^IRu pUchiya munivar purANam

 1. AthAramAy anaiththum Aki n^inRa aN^kaNan em perumAn n^Ir aNin^tha vENik 4163-1

 kAthAr veN thiruk kuzaiyAn aruLich cheytha kaRpam an^u kaRpam upa kaRpam thAn Am 4163-2

 AkAthu enRu aN^ku uraiththa akaRpam n^Ikki AmenRu mun mozin^tha mUnRu pEtham 4163-3

 mOkAthi kuRRaN^kaL aRukkum n^IRRai mozivathu n^am iru vinaikaL kazivathAka 4163-4

 

 2. ampalaththE ulakuyya ATum aNNal uvan^thu ATum anychinaiyum aLiththa AkkaL 4164-1

 impar michai an^A mayamAy irun^tha pOthil InRu aNiya kOmaya man^thiraththinAl ERRu 4164-2

 umpar thoza ezum chiva man^thira OmaththAl uRpaviththa chivAN^kithanil uNarvukku eTTA         4164-3

 emperumAn kazal n^inain^thu aN^kiTTa thU n^IRu ithu kaRpam enRu eTuththu iN^ku Eththal Akum         4164-4

 

 3. ARaNiyaththu ularn^tha kOmayaththai kaikkoNTu azaku uRa n^uN poTi Akki Avin chuththa 4165-1

 n^IraNiviththu than^thira man^thiraththinAlE n^ichayam uRap piTiththu Oma n^eruppil iTTuch 4165-2

 chIraNiyumpaTi ven^thu koNTa chelvath thirun^IRAm an^u kaRpam thillai manRuL 4165-3

 vAraNiyum mulai umaiyAL kANa ATum mANikkak kUththar mozi vAymai yAlE 4165-4

 

 4. aTavi paTum aN^kiyinil ven^tha n^IRum AnilaikaL anal thoTakka ven^tha n^IRum 4166-1

 iTa vakaikaL eri koLuva ven^tha n^IRum iTTi kaikaL chuTTa eri paTTa n^IRum 4166-2

 uTan anRi vevvERE Avin n^IrAl urai thikazum man^thiram koNTu uNTaiyAkki 4166-3

 maTam athanil polin^thu irun^tha chiva aN^ki thannAl ven^thathu maRRu upakaRpam marapin Akum 4166-4

 

 5. in^tha vakaiyAl amaiththa n^IRu koNTE iru thiRamum chuththi varath theRiththa pinnar 4167-1

 an^tham ilA aran aN^ki ARu meymmai aRiviththa kuru n^anmai allAp pUmi      4167-2

 mun^tha ethir aNiyAthE aNiyum pOthu muzuvathum meyp puNTaram chan^thiranil pAthi 4167-3

 n^an^thi eri thIpam n^ikaz vaTTam Aka n^Athar aTiyAr aNivar n^anmaiyAlE    4167-4

 

 6. chAthiyinil thalai Ana tharuma chIlar thaththuvaththin n^eRi uNarn^thOr thaN^kaL koLkai 4168-1

 n^Ithiyinil pizaiyAthu n^eRiyil n^iRpOr n^iththa n^iyamaththu n^ikaz aN^ki thannil         4168-2

 pUthiyinaip puthiya Achanaththuk koNTu puli athaLin uTaiyAnaip pORRi n^IRRai 4168-3

 Athivarum mummalamum aRuththa vAymai aru munivar muzuvathum mey aNivar anRE 4168-4

 

 

64 appAlum aTichchArn^thAr purANam

 1. mUvEn^thar thamiz vazaN^ku n^ATTukku appAl muthalvanAr aTichchArn^tha muRaimai yOrum 4169-1

 n^A vEyn^tha thiruththoNTath thokaiyil kURum n^al thoNTar kAlaththu munnum pinnum 4169-2

 pU vEyn^tha n^eTum chaTai mEl aTampu thumpai puthiya mathi n^athi ithazi porun^tha vaiththa 4169-3

 chEvEn^thu vel koTiyAn aTichchArn^thArum cheppiya appAlum aTich chArn^thAr thAmE 4169-4

 

 

chun^tharamUrththi chuvAmikaL thuthi

 1. cheRRAr tham puram eriththa chilaiyAr chelvath thirumurukan pUNTiyinil chellum pOthil 4170-1

 chuRRArum chilai vETar kavarn^thu koNTathoku n^ithiyin parappu ellAm chuman^thu koNTu 4170-2

 muRRAtha mulai umaiyAL pAkan pUtha muthal kaNamE uTan chella muTiyAp pERu 4170-3

 peRRAr tham kazal parava aTiyEn munnaip piRaviyinil cheytha thavam periyavAmE 4170-4

 

thiruchchiRRampalam

 

 paththarAyp paNivAr charukkam muRRiRRu.

 


This webpage was last updated on 13 July 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam -Thirumalaich Cha

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thillaivazg Ant

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha C