logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Kadal Soozhntha Charukkam


chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

iraNTAm kANTam

10 Kadal Soozhntha charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

thiruchchiRRampalam

 

 

53 kazaRchiN^ka n^AyanAr purANam

 1. paTimichai n^ikazn^tha thollaip pallavar kulaththu van^thAr      4096-1

 kaTimathil mUnRum cheRRa kaN^kaivAr chaTaiyAr cheyya        4096-2

 aTimalar anRi vERu onRu aRivinil kuRiyA n^Irmaik    4096-3

 koTi n^eTun^ thAnai mannar kOk kazaRchiN^kar enpAr 4096-4

 

 2. kaTavAr kurich¢lArAN^ kazal peruny chiN^kanAr thAm       4097-1

 ATaka mEru villAr aruLinAl amaril chenRu     4097-2

 kUTalar munaikaL chAya vaTapulam kavarn^thu koNTu   4097-3

 n^ATaRa n^eRiyil vaika n^al n^eRi vaLarkkum n^ALil 4097-4

 

 3. kuvalayaththu aranAr mEvum kOyilkaL palavum chenRu       4098-1

 thavalarum anpil thAzn^thu thakka meyth thoNTu cheyvAr      4098-2

 chivapuri enna mannum then thiruvArUr eythip        4098-3

 pavam aRuththAT koL vArtham kOyil uL paNiya pukkAr 4098-4

 

 4. arachiyal Ayath thOTum aN^kaNar kOyil uLLAl      4099-1

 murachuTaiththAnai mannar muthalvarai vaNaN^kum pOthil      4099-2

 virai cheRimalar men kUn^thal urimai mel iyalAr tham uL     4099-3

 urai chiRan^thu uyarn^tha paTTaththu oruthanith thEvi mEvi 4099-4

 

 5. kOyilai valam koNTu aN^kaN kulaviya perumai ellAm        4100-1

 chAyal mA mayilE pOl vAL thanith thani kaNTu van^thu        4100-2

 thUya men paLLith thAmam thoTukku maNTapaththin pAN^kar     4100-3

 mEyathOr puthuppU aN^ku vizun^thathu onRu eTuththu mOn^thAL         4100-4

 

 6. puthumalar mOn^tha pOthil cheruththuNaip punithath thoNTar       4101-1

 ithumalar thirumuRRaththuL eTuththu mOn^thanaLAm enRu       4101-2

 kathum ena OTichchenRu karuvi kaik koNTu paRRi      4101-3

 mathumalar thiruvoppAL than mUkkinaip piTiththu vArn^thAr   4101-4

 

 7. vArn^thu izi kuruthi chOra malark karuN^kuzalum chOrach 4102-1

 chOrn^thu vIzn^thu araRRum thOkai mayil enath thuLaN^ki maNNil      4102-2

 chErn^thu ayarn^thu urimaith thEvi pulampiTach chempon puRRuL       4102-3

 Arn^tha pEr oLiyaik kumpiTTu aracharum aNaiya van^thAr      4102-4

 

 8. van^thu aNaivuRRa mannar malarn^tha kaRpakaththin vAchap         4103-1

 pain^thaLirp pUN^kompu onRu pArmichai vIzn^thathu enna      4103-2

 n^on^thu azin^thu araRRuvALai n^Okki ivvaNTaththu uLLOr     4103-3

 in^tha vevvinai anychAthE yAr cheythAr ennum ellai 4103-4

 

 9. an^n^ilai aNaiya van^thu cheruththuNaiyArAm anpar        4104-1

 mun uRu n^ilaimai aN^kup pukun^thathu mozin^thapOthu        4104-2

 mannarum avarai n^Okki maRRu ithaRkuth thaNTam      4104-3

 thannai avvaTaivE anRO thaTin^thiTath thakuvathu enRu       4104-4

 

 10. kaTTiya uTaivAL thannai uruvi akkamaz vAchappUth        4105-1

 thoTTu mun eTuththa kaiyAm munpaTath thuNippathu enRu       4105-2

 paTTamum aNin^thu kAthal payil perum thEviyAna      4105-3

 maTTaviz kuzalAL chemkai vaLai oTum thuNiththAr anRE        4105-4

 

 11. oru thanith thEvi cheN^kai uTaivALAl thuNiththa pOthu   4106-1

 perukiya thoNTar Arppin piRaN^kuoli puli mEl poN^ka 4106-2

 iru vichumpu aTaiya ON^kum imaiyavar Arppum vimmi   4106-3

 maruviya theyva vAcha malar mazai pozin^thathu anRE 4106-4

 

 12. ariya ath thiruth thoNTu ARRum arachanAr aLavil kAlam   4107-1

 maruviya urimai thAN^ki mAl ayan ariyAr mannum      4107-2

 thiru aruL chiRappinAlE cheyya chE aTiyin n^Izal    4107-3

 perukiya urimai Akum pEraruL eythinArE       4107-4

 

 13. vaiyakam n^ikazk kAthal mAthEvi thanathu cheyya 4108-1

 kaiyinaith thaTin^tha chiN^kar kazal iNai thozuthu pORRi    4108-2

 eythiya perumai anpar iTam kaziyAr enRu Eththum     4108-3

 meyyaruL uTaiya thoNTar cheyvinai viLampal uRRAm    4108-4

 

 

54 iTaN^kazi n^AyanAr purANam

 1. ezun^thirai mA kaTal ATai iru n^ilamA makaL mArpil       4109-1

 azun^thu paTa ezuthum ilaith thozil thoyyil aNiyinavAm      4109-2

 chezun^thaLirin puTai maRain^tha peTai kaLippath thEmAvin   4109-3

 kozun^ thuNar kOthik koNTu kuyil n^ATu kOnAn^ATu    4109-4

 

 2. murukuRu cheN^kamala mathumalar thuthain^tha moy aLikaL 4110-1

 parukuRu theN thirai vAvip payil peTaiyOTu irai arun^thi    4110-2

 varukuRu thaN thuLi vATai maRaiya mAthavich chUzal 4110-3

 kurukuRaN^kum kOnATTuk koTi n^akaram koTumpALUr     4110-4

 

 3. an^ n^akaraththinil irukkum vELir kulaththu arachu aLiththu      4111-1

 manniya pon ampalaththu maNi mukaTTil pAkkoN^kin    4111-2

 pannu thulaip pachum ponnAl payil pizampAm michai aNin^tha 4111-3

 pon n^eTum thOL Athiththan pukaz marapil kuTi muthalOr      4111-4

 

 4. iTaN^kaziyAr ena ulakil ERu peru n^AmaththAr     4112-1

 aTaN^kalar muppuram eriththAr aTiththoNTin n^eRi anRi       4112-2

 muTaN^ku n^eRi kanavinilum unnAthAr en^n^ALum       4112-3

 thoTarn^tha perum kAthalinAl thoNTar vENTiya cheyvAr        4112-4

 

 5. chaiva n^eRi vaithikaththin tharuma n^eRiyoTum thazaippa         4113-1

 mai vaLarum thirumiTaRRAr manniya kOyilkaL eN^kum   4113-2

 mey vazipATTu archchanaikaL vithivazimEl mEl viLaN^ka       4113-3

 moy vaLar vaN pukaz peruka muRai puriyum an^n^ALil 4113-4

 

 6. chaN^karan than aTiyArukku amuthu aLikkum thavam uTaiyAr         4114-1

 aN^ku oruvar aTiyavarukku amuthu oru n^AL Akka uTan 4114-2

 eN^kum oru cheyal kANAthu eythiya cheythozil muTTap 4114-3

 poN^ki ezum peru viruppAl puriyum vinai theriyAthu 4114-4

 

 7. arachar avar paNTAraththu an^n^ATTin n^el kUTTin 4115-1

 n^irai cheRin^tha puripalavA n^ilaik koTTa kAraththil       4115-2

 purai cheRi n^aLLiruLin kaN pukku mukan^thu eTuppavarai     4115-3

 murachu eRi kAvalar kaNTu piTiththu arachan mun koNarn^thAr         4115-4

 

 8. meyththavaraik kaNTu irukkum vEl mannar vinavuthalum     4116-1

 aththan aTiyArai yAn amuthu cheyvippathu muTTa      4116-2

 ith thakaimai cheythEn enRu iyamputhalum mika iraN^kip      4116-3

 paththarai viTTu ivar anRO paNTAram enakku enpAr    4116-4

 

 9. n^iRai azin^tha uLLaththAl n^el paNTAramum anRik 4117-1

 kuRaivu il n^ithip paNTAram Ana elAm koLLai mukan^thu       4117-2

 iRaivan aTiyAr kavarn^thu koLka ena emmaruN^kum     4117-3

 paRaiyaRaip paNNuviththAr paTaiththa n^ithippayan koLvAr    4117-4

 

 10. eNNil perum paNTAram Ichan aTiyAr koLLa 4118-1

 uL n^iRain^tha anpinAl uRu koLLai mika UTTith       4118-2

 thaN aLiyAl n^eTum kAlam thirun^IRRin n^eRi thazaippa       4118-3

 maNNil aruL purin^thu iRaivar malar aTiyin n^izal chErn^thAr        4118-4

 

 11. mai thazaiyum maNi miTaRRAr vaziththoNTin vazipATTil    4119-1

 eythu perum chiRappu uTaiya iTaN^kaziyAr kazal vaNaN^ki     4119-2

 mey tharuvAr n^eRi anRi vERu onRum mEl aRiyAch      4119-3

 cheythavarAm cheruththuNaiyAr thiruththoNTin cheyal mozivAm         4119-4

 

 

55 cheruththuNai n^AyanAr purANam

 1. uLLum puRampum kulamarapin ozukkam vazukkA orumai n^eRi 4120-1

 koLLum iyalpil kuTi muthalOr malin^tha chelvak kulapathiyAm         4120-2

 theLLum thiraikaL mathaku thoRum chElum kayalum chezumaNiyum        4120-3

 thaLLum ponni n^Ir n^ATTu maruka n^ATTuth thanychAvUr       4120-4

 

 2. chIrin viLaN^kum appathiyil thirun^thu vELAN kuTi muthalvar      4121-1

 n^Irin malin^tha cheyya chaTai n^IRRar kURRin n^enychu iTiththa     4121-2

 vEri malarn^tha pUN^kazal chUz mey anpu uTaiya chaivar enap         4121-3

 pAril n^ikazn^tha cheruth thuNaiyAr paravum thoNTin n^eRi n^inRAr   4121-4

 

 3. Ana anpar thiruvArUr Azith thErviththakar kOyil 4122-1

 nyAna munivar imaiyavarkaL n^eruN^ku n^alam chEr munRilinuL         4122-2

 mAna n^ilavu thiruppaNikaL cheythu kAlaN^kaLin vaNaN^kik    4122-3

 kUnal iLaveN piRaimuTiyAr thoNTu poliyak kulavu n^AL        4122-4

 

 4. ulaku n^ikazn^tha pallavar kOch chiN^kar urimaip perun^thEvi     4123-1

 n^ilavu thiruppU maNTapaththu maruN^ku n^IN^kik kiTan^thathu oru    4123-2

 malarai eTuththu mOn^thathaRku van^thu poRAmai vazith thoNTar       4123-3

 ilaku chuTarvAyk karuvi eTuththu ezun^tha vEkaththAl eythi 4123-4

 

 5. kaTithu muRRi maRRavaL than karumen kUn^thal piTiththu Irththu   4124-1

 paTiyil vIzththi maNimUkkaip paRRi paramar cheyya chaTai    4124-2

 muTiyil ERum thiruppU maNTapaththu malar mOn^thiTum mUkkaith        4124-3

 thaTivan enRu karuviyinAl arin^thAr thalaimaith thaniththoNTar      4124-4

 

 6. aTuththa thiruth thoNTu ulakaRiyach cheytha aTal ERu anaiyavarthAm      4125-1

 thoTuththa thAmam malar ithazi muTiyAr aTimaith thoNTu kaTal        4125-2

 uTuththa ulakil n^ikazach cheythu uyya cheyya pon manRuL    4125-3

 eTuththa pAtha n^izal aTain^thE iRavA inpam eythinAr        4125-4

 

 7. cheN^kaN viTaiyAr thirumunRil vizun^tha thiruppaLLith thAmam     4126-1

 aN^kaN eTuththu mOn^tha athaRku arachan urimaip perun^thEvi         4126-2

 thuN^ka maNi mUkku arin^tha cheruth thuNaiyAr thUya kazal iRainychi        4126-3

 eN^kum n^ikazn^tha pukazththuNaiyAr urimai aTimai eTuththu uraippAm        4126-4

 

 

56 pukazththuNai n^AyanAr purANam

 1. cheruvilipuththUr mannum chiva maRaiyOr thirukkulaththAr         4127-1

 aruvarai villALi thanakku akaththu aTimaiyAm athanukku      4127-2

 oruvar thamai n^ikar illAr ulakaththup paran^thu ON^kip     4127-3

 poruvariya pukaz n^ITu pukazththuNaiyAr enum peyarAr        4127-4

 

 2. tham kOnaith thavaththAlE thaththuvaththin vazipaTu n^AL         4128-1

 poN^kOtha nyAlaththu vaRkaTamAyp pachi purin^thum   4128-2

 em kOmAn thanai viTuvEn allEn enRu irAp pakalum     4128-3

 koN^kAr pan malar koNTu kuLir punal koNTu archchippAr       4128-4

 

 3. mAl ayanukku ariyAnai manychanam ATTum pozuthu   4129-1

 chAlavuRu pachippiNiyAl varun^thi n^ilai thaLarvu eythik    4129-2

 kOla n^iRai punal thAN^ku kuTam thAN^ka mATTAmai    4129-3

 AlamaNi kaNTaththAr muTi mIthu vIzththu ayarvAr     4129-4

 

 4. chaN^karan than aruLAl Or thuyil van^thu thamai aTaiya   4130-1

 aN^kaNanum kaLavinkaN aruL purivAn arun^thum uNavu 4130-2

 maN^kiya n^AL kazivu aLavum vaippathu n^iththamum oru kAchu         4130-3

 iN^ku unakku n^Am enna iTar n^IN^ki ezun^thirun^thAr        4130-4

 

 5. peRRam ukan^thu ERuvAr pITaththin kIz oru kAchu 4131-1

 aRRam aTaN^kiTa aLippa anparum maRRu athu kaikkoNTu 4131-2

 uRRa perum pachi athanAl uNaN^kum uTampu uTan uvan^thu      4131-3

 muRRuuNarvu thalai n^irampa mukam malarn^thu kaLi kUrn^thAr         4131-4

 

 6. an^n^AL pOl en^n^ALum aLiththa kAchu athu koNTE 4132-1

 innAtha pachip piNi van^thu iRuththa n^AL n^IN^kiya pin     4132-2

 minnAr chenychaTaiyArkku mey aTimaiththozil cheythu 4132-3

 ponnATTin amarar thozap punithar aTin^izal chErn^thAr       4132-4

 

 7. pan^thaNaiyum mel viralAL pAkaththAr thirup pAtham       4133-1

 van^thaNaiyum manath thuNaiyAr pukazththuNaiyAr kazal vAzththi      4133-2

 chan^thaNiyum maNip puyaththuth thanavIrarAm thalaivar      4133-3

 kon^thaNaiyum malar alaN^kal kOTpuliyAr cheyal uraippAm     4133-4

 

 

57 kOTpuli n^AyanAr purANam

 1. n^alam perukum chONATTu n^ATTi yaththAn kuTi vELAN       4134-1

 kulam peruka van^thu uthiththAr kOTpuliyAr enum peyarAr     4134-2

 thalam perukum pukaz vaLavar than^thiriyarAy vERRup 4134-3

 pulam perukath thuyar viLaivippap pOr viLaiththup pukaz viLaivippAr        4134-4

 

 2. mannavanpAl peRum chiRappin vaLam ellAm mathi aNiyum     4135-1

 pinynykar tham kOyil thoRum thiru amuthin paTiperukach      4135-2

 chen^n^el malaik kuvaTu Akach cheythu varum thiruppaNiyE    4135-3

 pal n^eTum n^AL cheythu ozukum pAN^ku purin^thu ON^kum n^AL         4135-4

 

 3. vEn^than Evalil pakainyr vem munaimEl chelkinRAr 4136-1

 pAn^thaL pUN ena aNin^thAr thamakku amuthu paTiyAka 4136-2

 En^thalAr thAm eythum aLavum vENTum chen^n^el       4136-3

 vAyn^tha kUTavai kaTTi vazik koLvAr mozikinRAr      4136-4

 

 4. tham thamarkaL AyinAr thamakku ellAm thaniththaniyE      4137-1

 en^thaiyArkku amuthu paTikku ERRiya n^el ivai azikka        4137-2

 chin^thai ARRA n^inaivAr thiruviraiyAk kali enRu    4137-3

 van^thanaiyAl uraiththu akanRAr mannavan mARRAr munaimEl    4137-4

 

 5. maRRavar thAm pOyina pin chila n^ALil vaRkAlam   4138-1

 uRRalum ach chuRRaththAr uNavu inRi iRappathanil    4138-2

 peRRam uyarththavar amuthu paTi koNTAkilum pizaiththuk      4138-3

 kuRRam aRap pin koTuppOm enak kUTu kulaiththu aziththAr     4138-4

 

 6. mannavan than them munaiyil vinai vAyththu maRRavanpAl   4139-1

 n^al n^ithiyin kuvai peRRa n^ATTiyaththAn kuTiththalaivar   4139-2

 an^n^ALil thamar cheytha pizai aRin^thathu aRiyAmE 4139-3

 thunninAr chuRRam elAm thuNippan enum thuNivinarAy 4139-4

 

 7. ethir koNTa thamarkku ellAm iniya mozi pala mozin^thu    4140-1

 mathi thaN^ku chuTar maNi mALikaiyin kaN van^thu aNain^thu 4140-2

 pathi koNTa chuRRath thArkku ellAm pain^ thukil n^ithiyam   4140-3

 athikam than^thu aLippathanukku azaiminkaL enRu uraiththu   4140-4

 

 8. ellArum pukun^tha athanpin irun^iyam aLippAr pOl 4141-1

 n^allArtham pErOn mun kaTai kAkka n^Athan than      4141-2

 vallANai maRuththu amuthupaTi azaiththa maRakkiLaiyaik      4141-3

 kollAthE viTuvEnO enak kananRu kolaipurivAr 4141-4

 

 9. than^thaiyAr thAyAr maRRuTan piRan^thAr thAraN^kaL       4142-1

 pan^thamAr chuRRaththAr pathi aTiyAr mathi aNiyum   4142-2

 en^thaiyAr thiruppaTi maRRu uNNa ichain^thAr kaLaiyum       4142-3

 chin^tha vAL koTu thuNin^thAr thIya vinaip pavam thuNippAr 4142-4

 

 10. pin aN^kup pizaiththa oru piLLaiyaith tham peyarOn av   4143-1

 vannam thuyththu ilathu kuTikku oru puthalvan aruLum ena    4143-2

 in^n^el uNTAL mulaippAl uNTathu ena eTuththu eRin^thu       4143-3

 minnalla vaTivALAl iru thuNiyAy viza ERRAr   4143-4

 

 11. an^ n^ilaiyE chivaperumAn anpar ethir veLiyE n^inRu     4144-1

 unnuTaiya kai vALAl uRupAcham aRuththa kiLai        4144-2

 pon ulakin mEl ulakam pukku aNaiyap pukazOy n^I     4144-3

 in^n^ilai n^ammuTan aNaika enRE ezun^thu aruLinAr   4144-4

 

 12. aththanAy annaiyAy Ar uyirAy amirthAki   4145-1

 muththanAm muthalvan thAL aTain^thu kiLai muthal thaTin^tha         4145-2

 koththu alar thArk kOTpuliyAr aTivaNaN^kik kUTTaththil      4145-3

 paththarAy paNivAr tham parichinaiyAm pakaruvAm     4145-4

 

 

chun^tharamUrththi chuvAmikaL thuthi

 1. mEvariya perum thavam yAn munpu viLaiththana ennO        4146-1

 Avathum OrporuL allA en manaththum anRiyE    4146-2

 n^Avalar kAvalar peruku n^athi kiziya vazi n^aTan^tha       4146-3

 chEvaTip pOthu eppOthum chenniyinum malarn^thanavAl 4146-4

 

 

 

thiruchchiRRampalam

 

 

 kaTal chUzn^tha charukkam muRRiRRu.

 


This webpage was last updated on 13 July 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam -Thirumalaich Cha

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thillaivazg Ant

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha C