logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Karaik Kantan Charukkam


chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

iraNTAm kANTam

9 Karaik kantan charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

thiruchchiRRampalam

 

48 kaNampulla n^AyanAr purANam

 1. thirukkiLar chIr mATaN^kaL thirun^thu peruN^kuTi n^eruN^ki       4055-1

 perukku vaTa veL ARRuth then karaippAl piRaN^ku pozil       4055-2

 varukkai n^eTunychuLai pozithEn maTu n^iRaiththu vayal viLaikkum    4055-3

 irukku vELUr enpathu iv ulakil viLaN^kum pathi      4055-4

 

 2. appathiyil kuTi muthalvarkku athiparAy aLavu iRan^tha    4056-1

 epporuLum muTivu aRiyA eythu perum chelvaththAr     4056-2

 oppil peruN^kuNaththinAl ulakil mEmpaTa n^ikazn^thAr        4056-3

 mey poruLAvana Ichar kazal ennum viruppu uTaiyAr    4056-4

 

 3. thAvAtha perum chelvam thalai n^inRa payan ithu enRu     4057-1

 OvAtha oLiviLakkuch chivan kOyilaluL eriththu       4057-2

 n^A Arap paravuvAr n^alkuravu van^thu eythath       4057-3

 thEvathi thEvarpirAn thiruththillai chenRu aTain^thAr       4057-4

 

 4. thillai n^akar maNi manRuL ATukinRa chEvaTikaL   4058-1

 alkiya anpuTan iRainychi amarkinRAr puram eriththa 4058-2

 villiyAr thirup pulIch charaththin kaN viLakku erikka       4058-3

 illiTai uLLana mARi eriththuvarum an^n^ALil 4058-4

 

 5. Aya cheyal mANTathaRpin ayal avar pAl irappanychi        4059-1

 kAya muyaRchiyil arin^tha kaNam pulluk koTu van^thu 4059-2

 mEya vilaikkuk koTuththu vilaip poruLAl n^eymARith 4059-3

 thUyathiru viLakku eriththAr thuLakkaRu meyth thoNTanAr     4059-4

 

 6. ivvakaiyAl thirun^thu viLakku eriththu vara aN^ku oru n^AL       4060-1

 mey varun^thi arin^thu eTuththuk koTuvan^thu viRkumpul      4060-2

 evviTaththum vilai pOkAthu oziyavum ippaNi oziyAr   4060-3

 avvaripul vinaimATTi aNi viLakkAyiTa erippAr        4060-4

 

 7. munpu thiruviLakku erikkum muRaiyAmam kuRaiyAmal 4061-1

 men pullum viLakku erikkap pOthAmai meyyAna 4061-2

 anpu purivAr aTuththa viLakkuth tham thirumuTiyai   4061-3

 enpuruka maTuththu eriththAr iruvinaiyin thoTakku eriththAr         4061-4

 

 8. thaN^kaL pirAn thiru uLLam cheythu thalaith thiruviLakkup        4062-1

 poN^kiya anpuTan eriththa poruvil thiruththoNTarukku        4062-2

 maN^kalamAm perum karuNai vaiththu aruLach chivalOkaththu   4062-3

 eN^kaL pirAn kaNam pullar inithu iRainychi amarn^thirun^thAr        4062-4

 

 9. mUriyAr kali ulakin muTi iTTa thiruviLakkup      4063-1

 pEriyARu aNin^thArukku eriththAr tham kazal pENi    4063-2

 vEriyAr malarch chOlai viLaN^ku thirukkaTavUril     4063-3

 kAriyAr thAm cheytha thiruththoNTu kaTTuraippAm     4063-4

 

 

49 kArin^AyanAr purANam

 1. maRaiyALar thirukkaTavUr van^thu uthiththu vaN thamizin 4064-1

 thuRai Ana payan therin^thu chol viLaN^kip poruL maRaiyak   4064-2

 kuRaiyAtha thamizk kOvai tham peyarAl kulavum vakai 4064-3

 muRaiyAlE thokuththu amaiththu mUvEn^thar pAl payilvAr      4064-4

 

 2. aN^ku avar thAm makizum vakai aTuththavurai n^ayam Akki 4065-1

 koN^kalarthAr mannavar pAl peRRa n^ithik kuvai koNTu        4065-2

 vem kaN arAvoTu kiTan^thu viLaN^kum iLam piRaich chennich   4065-3

 chaN^karanAr inithu amarum thAnaN^kaL pala chamaiththAr     4065-4

 

 3. yAvarkkum manam uvakkum inpa mozip payan iyampath        4066-1

 thEvarkku muthalthEvar chIr aTiyAr ellArkkum        4066-2

 mEvuRRa irun^ithiyam mika aLiththu viTaiyavartham   4066-3

 kAvuRRa thirukkayilai maRavAtha karuththinar Ay     4066-4

 

 4. Eyn^tha kaTal chUz ulakil eN^kum tham ichai n^iRuththi   4067-1

 Ayn^tha uNarvu iTai aRA anpinarAy aNi kaN^kai       4067-2

 thOyn^tha n^eTum chaTaiyArtham aruL peRRa thoTarpinAl       4067-3

 vAyn^tha manam pOlum uTampum vaTakayilai malai chErn^thAr   4067-4

 

 5. vEriyAr malark konRai vENiyAr aTipENum    4068-1

 kAriyAr kazal vaNaN^ki avar aLiththa karuNaiyinAl   4068-2

 vAriyAr mathayAnai vazuthiyar tham mathi marapil    4068-3

 chIriyAr n^eTumARar thiruththoNTu cheppuvAm 4068-4

 

 

50 n^inRa chIr n^eTumARa n^AyanAr purANam

 1. thaTumARum n^eRi athanaith thavam enRu tham uTalai       4069-1

 aTumARu cheythu ozukum amaN valaiyil akappaTTu aTain^tha    4069-2

 viTumARu thamiz virakar vinai mARum kazal aTain^tha 4069-3

 n^eTumARanAr perumai ulaku Ezum n^ikazn^thathAl     4069-4

 

 2. an^n^ALil ALuTaiya piLLaiyAr aruLAlE      4070-1

 thennATu chivam perukach cheN^kOl uyththu aRam aLiththu     4070-2

 chonnAma n^eRipORRich churar n^akarkkOn thanaik koNTa       4070-3

 ponnAram aNi mArpil puravalanAr poli kinRAr 4070-4

 

 3. Aya arachu aLippAr pAl amar vENTi van^thu ERRa   4071-1

 chEya pulath thevvar ethir n^elvElich cheruk kaLaththup     4071-2

 pAya paTaik kaTal muTukum parimAvin peru veLLam     4071-3

 kAyum mathak kaLiRRin n^irai parappi amar n^aTakkinRAr      4071-4

 

 4. eTuththuTanRa munainyATpin irupaTaiyil poru paTainyr     4072-1

 paTuththa n^eTuN^ kariththuNiyum pAy mAvin aRu kuRaiyum     4072-2

 aTuththu amar chey vayvar karum thalaiyum malaiyum alai chen^n^Ir   4072-3

 maTuththa kaTal mILavum thAm vaTivEl vAN^kiTap peruka       4072-4

 

 5. vayappariyin kaLippu oliyum maRavar paTaikkala oliyum    4073-1

 kayap poruppin muzakku oliyum kalan^thu ezu palliya oliyum 4073-2

 viyakkumukak kaTai n^ALin mEka muzakku ena mILach   4073-3

 chayaththoTar valliyum inRu thAm viTukkum paTi thayaN^ka    4073-4

 

 6. thIyumizum paTai vazaN^kum cherukkaLaththu murukkum uTal         4074-1

 thOyum n^eTum kuRuthi maTuk kuLiththu n^iNam thuyththu ATi 4074-2

 pOya paruvam paNikoL pUthaN^kaLE anRip       4074-3

 pEyum arum paNi cheyya uNavu aLiththathu enap piRaN^ka      4074-4

 

 7. inaiya kaTuny chamar viLaiya ikaluzan^tha paRan^thalaiyil        4075-1

 panai n^eTuN^kai mathayAnaip panychavanAr paTaik kuTain^thu         4075-2

 munai azin^tha vaTapulaththu muthal mannar paTaichariyap    4075-3

 punaiyum n^aRum thoTai vAkai pUziyar vEmpuTan punain^thu    4075-4

 

 8. vaLavar pirAn thirumakaLAr maN^kaiyarukku arachiyAr      4076-1

 kaLapa maNi mulai thiLaikkum thaTamArpil kavuriyanAr        4076-2

 iLavaLa veN piRai aNin^thArkku ERRa thiruththoNTu ellAm     4076-3

 aLavil pukaz peRa viLaN^ki aruL peruka arachu aLiththAr     4076-4

 

 9. thirai chey kaTal ulakin kaN thirun^IRRin n^eRi viLaN^ka         4077-1

 uraichey perumpukaz viLakki ON^ku n^eTu mARanAr     4077-2

 arachu urimai n^eTum kAlam aLiththu iRaivar aruLAlE 4077-3

 parachu perum chivalOkaththil in puRRu paNin^thu irun^thAr 4077-4

 

 10. pon mathil chUz pukali kAvalar aTikkIzp punitharAn^     4078-1

 thenmathurai mARanAr chem kamalak kazal vaNaN^kip   4078-2

 panmaNikaL thirai Otham parappu n^eTum kaTal paTappaith     4078-3

 thol mayilai vAyilAr thiruththoNTin n^ilaithozuvAm 4078-4

 

 

51 vAyilAr n^AyanAr purANam

 1. chol viLaN^ku chIrth thoNTain^al n^ATTin iTai    4079-1

 mallal n^ITiya vAymai vaLampathi     4079-2

 palperum kuTi n^ITu paramparaich     4079-3

 chelvam malku thirumayilA puri       4079-4

 

 2. n^ITu vElai than pAl n^ithi vaiththiTath 4080-1

 thETum apperum chEma vaippAm ena     4080-2

 ATu pUN^koTi mALikai appathi 4080-3

 mATu thaLLum marakkalach cheppinAl   4080-4

 

 3. kAlam chorin^tha karikkaruN^kanRu muththu        4081-1

 alampu mun^n^Ir paTin^thu aNai mEkamum       4081-2

 n^alam koL mEthi n^al n^Akum therikka oNA    4081-3

 chilampu theNthiraik kAnalin chEN elAm       4081-4

 

 4. thavaLa mALikaich chAlai maruN^ku iRaith 4082-1

 thuvaL pathAkai n^uzain^thu aNai thUmathi    4082-2

 pavaLa vAy maTavAr mukam pArththu anychi     4082-3

 uvaLakam chErn^thu othuN^kuvathu okkumAl     4082-4

 

 5. vIthi eN^kum vizA aNik kALaiyar   4083-1

 thUthu iyaN^kum churumpu aNi thOkaiyar       4083-2

 Othi eN^kum oziyA aNin^ithi   4083-3

 pUthi eN^kum punai maNimATaN^kaL     4083-4

 

 6. mannu chIr mayilaith thiru mAn^akarth     4084-1

 thonmai n^ITiya chUththirath thol kula       4084-2

 n^anmai chAnRa n^alam peRath thOnRinAr       4084-3

 thanmai vAyilAr ennum thapOthanar    4084-4

 

 7. vAyilAr ena n^ITiya mAkkuTith     4085-1

 thUya mA marapin muthal thOnRiyE     4085-2

 n^ayanAr thiruththoNTin n^ayappuRu   4085-3

 mEya kAthal viruppin viLaN^kuvAr     4085-4

 

 8. maRavAmaiyAn amaiththa manakkOyiluL iruththi     4086-1

 uRavAthithanai uNarum oLi viLakkuch chuTar ERRi     4086-2

 iRavAtha Anan^tham enum thirumanychanam ATTi        4086-3

 aRavANarkku anpu ennum amuthu amaiththu archchanai cheyvAr 4086-4

 

 9. akam malarn^tha archchanaiyil aNNalAr thamai n^ALum      4087-1

 n^ikaza varum anpinAl n^iRai vazipATu oziyAmE       4087-2

 thikaza n^eTun^AL cheythu chivaperumAn aTin^izal kIzp       4087-3

 pukal amaiththuth thozuthu irun^thAr puNNiya meyth thoNTanAr        4087-4

 

 10. n^IrAruny chaTaiyArai n^ITumana AlayaththuL     4088-1

 ArAtha anpinAl aruchchanai cheythu aTiyavarpAl      4088-2

 pErAtha n^eRi peRRa perun^ thakaiyAr thamaippORRich 4088-3

 chIr Arum thiru n^ITUr munaiyaTuvAr thiRam uraippAm 4088-4

 

 

52 munaiyaTuvAr n^AyanAr purANam

 1. mARu kaTin^thu maNkAththa vaLavar ponnith thiru n^ATTu   4089-1

 n^ARu viraippUny chOlaikaLin n^anaivAy thiRan^thu pozi chezun^thEn 4089-2

 ARu peruki veLLam iTum aLLal vayalin maLLar uzum    4089-3

 chERu n^aRuvAcham kamazum chelva n^ITUr thirun^ITUr 4089-4

 

 2. viLaN^kum vaNmai mikkuLLa vELAN thalaimaikkuTi muthalvar         4090-1

 kaLam koL miTaRRuk kaN n^uthalAr kazalil cheRin^tha kAthal mikum    4090-2

 uLam koL thiruththoNTu urimaiyinil uLLAr n^aLLAr munai eRin^tha     4090-3

 vaLam koNTu iRaivar aTiyArkku mARAthu aLikkum vAymaiyAr     4090-4

 

 3. mARRArkku amaril azin^thuLLOr van^thu thampAl mA n^ithiyam       4091-1

 ARRum parichu pEchinAl athan n^aTuvu n^ilai vaiththu        4091-2

 kURRum othuN^kum ALvinaiyAl kUli ERRuch chenRu eRin^thu     4091-3

 pORRum venRi koNTu ichain^tha ponnum koNTu mannuvAr 4091-4

 

 4. inna vakaiyAl peRRa n^ithi ellAm Ichan aTiyArkaL 4092-1

 chonna chonna paTi n^irampak koTuththuth thUya pOnakamum    4092-2

 kannal n^aRu n^ey kaRi thayir pAl kaniyuLLuRuththa kalan^thu aLiththu      4092-3

 mannum anpin n^eRi piRazA vazith thoNTu ARRi vaikinAr       4092-4

 

 5. maRRin^ n^ilai paln^eTu n^AL vaiyam n^ikazach cheythu vazi       4093-1

 uRRa anpin chen^n^eRiyAl umaiyAL kaNavan thiruaruLAl        4093-2

 peRRa chivalOkaththu amarn^thu piriyA urimai maruvinAr      4093-3

 muRRa uzan^tha munai aTuvAr ennum n^Amam munnuTaiyAr        4093-4

 

 6. yAvar eninum ikal eRin^thE Ichan aTiyAr thamakku inpam   4094-1

 mEva aLikkum munai aTuvAr viraip pUm kamalak kazal vaNaN^ki         4094-2

 thEvar perumAn chaivan^eRi viLaN^kach chemkOl muRai puriyum         4094-3

 kAval pUNTa kazaR chiN^kar thoNTin n^ilaimai kaTTuraippAm   4094-4

 

 

chun^tharamUrththi chuvAmikaL thuthi

 1. cheRivuNTu enRu thiruththoNTil chin^thai chellum payanukkum      4095-1

 kuRiyuNTu onRAkilum kuRai onRu illOm n^iRai karuNaiyinAl    4095-2

 veRiyuN chOlaith thirumurukan pUNTi vETar vazipaRikka       4095-3

 paRiyuNTavar empazavinai vEr paRippAr ennum paRRAlE 4095-4

 

 

 

thiruchchiRRampalam

 

 

 kaRaik kaNTan charukkam muRRiRRu.

 


This webpage was last updated on 13 July 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam -Thirumalaich Cha

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thillaivazg Ant

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha C