logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Poiyadimai Illatha Pulavar Charukkam


chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

iraNTAm kANTam

8 Poiyadimai illatha pulavar charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

thiruchchiRRampalam

 

 

 

40 poyyaTimai yillAtha pulavar purANam

 1. cheyyuL n^ikaz chol theLivum chevviya n^Ul pala n^Okkum 3939-1

 mey uNarvin payan ithuvE enath thuNin^thu viLaN^ki oLir     3939-2

 mai aNiyum kaNTaththAr malar aTikkE ALAnAr   3939-3

 poy aTimai illAtha pulavar enap pukaz mikkAr        3939-4

 

 2. poRpu amain^tha aravArum purichaTaiyAr thamai allAl      3940-1

 choRpathaN^kaL vAy thiRavAth thoNTu n^eRith thalain^inRa    3940-2

 peRRiyinil mey aTimai uTaiyArAm perum pulavar       3940-3

 maRRavar tham perumaiyAr aRin^thu uraikka vallArkaL 3940-4

 

 3. AN^ku avar tham aTi iNaikaL thalai mEl koNTu avani elAm 3941-1

 thAN^kiya veNkuTai vaLavar kulam cheytha thavam anaiyAr     3941-2

 ON^ki vaLar thiruththoNTin uNmai uNar cheyal purin^tha      3941-3

 pUm kazalAr pukazch chOzar thiruththoNTu pukalkinRAm        3941-4

 

 

41 pukazch chOza n^AyanAr purANam

 1. kulakiriyin koTumuTimEl koTi vEN^kaik kuRi ezuthi        3942-1

 n^ilavu tharu mathikkuTaik kIz n^eTu n^ilam kAththu inithu aLikkum 3942-2

 malar pukaz vaN thamizch chOzar vaLan^ATTu mAmUthUr 3942-3

 ulakil vaLar aNikkellAm uLLum uRaiyUrAm uRaiyUr     3942-4

 

 2. aLavil perum pukaz n^akaram athanil aNimaNi viLakkum     3943-1

 iLa veyilin chuTarpaTalai iravu oziya eRippanavAyk 3943-2

 kiLar oLi chEr n^eTu vAnap pEr ARRuk koTu kezuvum   3943-3

 vaLar oLi mALikai n^iraikaL maruN^ku uTaiya maRuku ellAm    3943-4

 

 3. n^Aka thalaththum pilaththum n^Anilaththum n^alam chiRan^tha     3944-1

 pOkam anaiththinukkum uRuppAm poruviRan^tha vaLaththinavAy 3944-2

 mAka n^iRain^thiTa malin^tha varampil pala poruL piRaN^kum 3944-3

 Akaram oththu aLavil AvaNa vIthikaL ellAm    3944-4

 

 4. pAr n^anaiya matham pozin^thu pani vichumpu koLa muzaN^kum       3945-1

 pOr muka vem kaRai aTiyum puTaiyinam enRu aTaiyavarum       3945-2

 chOr mazaiyin viTu mathaththuch chuTaru n^eTumin OTaik      3945-3

 kAr mukilum pala theriyA kaLiRRu n^iraikaL ellAm    3945-4

 

 5. paTumaNiyum parich cherukkum oli kiLarap payil puravi    3946-1

 n^eTu n^irai mun pulluN vAy n^Irth tharaN^ka n^urai n^ivappa        3946-2

 viTu chuTar mey uRai aTukkal mukil paTiya viLaN^kuthalAl    3946-3

 thoTu kaTalkaL anaiya pala thuraN^ka chAlaikaL ellAm        3946-4

 

 6. thuLaikkai airAvathak kaLiRum thuraN^ka arachum thiruvum         3947-1

 viLaiththa amuthum tharuvum vizumaNiyum koTupOtha   3947-2

 uLaiththa kaTal ivaRRu onRu peRa vENTi umparUr      3947-3

 vaLaiththathu pOnRu uLathu aN^kaN mathil chUzn^tha malarak kiTaN^ku        3947-4

 

 7. kAr ERum kOpuraN^kaL kathir ERum malarch chOlai 3948-1

 thEr ERum aNi vIthi thichai ERum vachaiyil aNi      3948-2

 vAr ERum mulai maTavAr maruN^ku ERum malarkkaNai oN 3948-3

 pAr ERum pukaz uRan^thaip pathiyin vaLam pakar arithAl      3948-4

 

 8. an^ n^akaril pAr aLikkum aTal arachar AkinRAr    3949-1

 mannum thiruth thillai n^akar maNi vIthi aNi viLaN^kum      3949-2

 chenni n^ITu anapAyan thirukkulaththu vazi muthalvOr        3949-3

 ponni n^athip puravalanAr pukaz chOzar enap polivAr 3949-4

 

 9. oru kuTaik kIz maNmakaLai urimaiyinil maNam puNarn^thu   3950-1

 paruvaraith thOL venRiyinAl pAr mannar paNi kETpa   3950-2

 thirumalarththum pErulakum cheN^kOlin muRai n^iRpa 3950-3

 arumaRaich chaivam thazaippa arachu aLikkum an^n^ALil       3950-4

 

 10. piRai vaLarum chem chaTaiyAr pENum chiva Alayam ellAm   3951-1

 n^iRai perum pUchanai viLaN^ka n^ITu thiruththoNTar thamaik         3951-2

 kuRai iran^thu vENTuvana kuRippin vazi koTuththu aruLi      3951-3

 muRai purin^thu thirun^IRRu muthal n^eRiyE pAlip pAr        3951-4

 

 11. aN^kaN inithu uRaiyum n^AL arachu iRai^nycha vIRRu irun^thu     3952-1

 koN^karoTu kuTa pulaththuk kO mannar thiRai koNarath        3952-2

 thaN^kaL kula marapin muthal thani n^akarAm karuvUril       3952-3

 maN^kala n^AL arachu urimaich chuRRam uTan van^thu aNain^thAr       3952-4

 

 12. van^thu maNi mathil karuvUr maruN^ku aNaivAr vAnavar chUz       3953-1

 in^thiran van^thu amarar puri eythuvAn ena eythi    3953-2

 chin^thai kaLi kUrn^thu aranAr makiz thiru Ann^ilaik kOyil 3953-3

 mun^thuRa van^thu iRai^nychi moy oLi mALikai pukun^thAr     3953-4

 

 13. mALikai mun aththANi maNTapaththin maNipunai pon        3954-1

 kOLari Achanaththu irun^thu kuTa pula mannavar koNarn^tha   3954-2

 oLi n^eTum kaLiRRin aNi ulappil pari thulaik kanakam        3954-3

 n^ILiTaivil vilaku maNi muthal n^iRaiyum thiRai kaNTAr      3954-4

 

 14. thiRai koNarn^tha aracharkkuch cheyal urimaith thozil aruLi     3955-1

 muRai puriyum thanith thikari muRain^illA muraN arachar     3955-2

 uRai araNam uLavAkil therin^thu uraippIr ena uNarvu 3955-3

 n^iRai mathi n^ITu amaichcharkku mozin^thu aruLi n^ikazum n^AL      3955-4

 

 15. chenRu chivakAmiyAr koNar thiruppaLLith thAmam 3956-1

 anRu chithaRum kaLiRRai aRa eRin^thu pAkaraiyum     3956-2

 konRa eRi paththar ethir enaiyum konRu aruLum ena   3956-3

 venRi vaTivAL koTuththuth thiruththoNTil mikach chiRan^thAr         3956-4

 

 16. viLaN^ku thiru mathik kuTaikkIz vIRRu irun^thu pAr aLikkum      3957-1

 thuLaN^koLi n^IL muTiyArkkuth thon muRaimai n^eRi amaichchar        3957-2

 aLan^tha thiRai muRai koNarA arachan uLan oruvan ena        3957-3

 uLam koLLum vakai uraippa uRuviyap pAl muRuvalippAr 3957-4

 

 17.  AN^kavan yAr enRu aruLa athikan avan aNiththAka        3958-1

 ON^ku eyil chUz malai araNaththuL uRaivAn ena uraippa       3958-2

 IN^ku n^umakku ethir n^iRkum araN uLathO paTai ezun^tha     3958-3

 pAN^karaNam thukaLAkap paRRu aRuppIr enap pakarn^thAr       3958-4

 

 18. aTal vaLavar ANaiyinAl amaichcharkaLum puRam pOn^thu    3959-1

 kaTal anaiya n^eTum paTaiyaik kaivakuththu mEl chelvAr      3959-2

 paTar vanamum n^eTum kiriyum payil araNum poTi Aka 3959-3

 miTal uTai n^Al karuviyuRa ve^nychamaram mika viLaiththAr   3959-4

 

 19. vaLavanAr perum chEnai va^nychi malar milain^thu ERa    3960-1

 aLavil araN akkuRumpil athikar kOn aTal paTaiyum    3960-2

 uLam n^iRai vem chinam thiruki uyar kA^nychi milain^thu ERak        3960-3

 kiLar kaTalkaL iraNTu enna irupaTaiyum kiTaiththanavAl      3960-4

 

 20. kayamoTu kayam ethir kuththina   3961-1

 ayamuTan ayamunai muTTina     3961-2

 vayavarum vayavarum uRRanar   3961-3

 viyanamar viyal iTam mikkathE        3961-4

 

 21. malaiyoTu malaikaL malain^thena 3962-1

 alai matha aruvi kozippoTu    3962-2

 chilaiyinar vichaiyin michaith theru         3962-3

 kolai mathak karikolai uRRavE        3962-4

 

 22. chURai mArutham oththu ethir     3963-1

 ERu pAy pari viththakar       3963-2

 vERu vERu thalaip peythu      3963-3

 chIRi Avi chekuththanar       3963-4

 

 23. maNTu pOrin malaippavar   3964-1

 thuNTam AyiTa uRRu ethir      3964-2

 kaNTar Avi kaziththanar       3964-3

 uNTa chORu kazikkavE 3964-4

 

 24. vITinAr uTalil pozi       3965-1

 n^ITuvAr kuruthip punal       3965-2

 OTum yARena oththathu         3965-3

 kOTu pOlva piNak kuvai        3965-4

 

 25. vAnilAvu karuN^koTi       3966-1

 mEnilAvu parun^thu inam       3966-2

 Enai n^IL kazukin kulam       3966-3

 Ana UNoTu ezun^thavE 3966-4

 

 26. varivil kathai chakkaram uRkaram vAL     3967-1

 churikaip paTai chaththikazuk kaTaivEl       3967-2

 eri muththalai kappaNameR payil kOl 3967-3

 muri uRRana uRRana moyk kaLamE       3967-4

 

 27. vaTivEl athikan paTaimALa varaik         3968-1

 kaTichUz araNak kaNavAy n^iravik     3968-2

 koTi mA mathil n^ITu kuRum poRaiyUr 3968-3

 muTi n^EriyanAr paTai muRRiyathE     3968-4

 

 28. muRRum poru chEnai munai thalaiyil       3969-1

 kaRRiN purichaip pathi kaTTu aziyap 3969-2

 paRRum thuRai n^ochchip parin^thu uTaiyach   3969-3

 chuRRum paTai vIrar thuNiththanarE   3969-4

 

29. mARuRRa viRal paTai vAL athikan   3970-1

 n^URuRRa perumpaTai n^Uzil paTap     3970-2

 pARuRRa eyil pathi paRRu aRa viTTu   3970-3

 ERuRRanan OTi iru^ny churamE 3970-4

 

 30. athikan paTai pOr poruthaRRathalai       3971-1

 pothiyin kuvai eNNila pOyina pin     3971-2

 n^ithiyin kuvai maN^kaiyar n^IL parimA       3971-3

 ethirum kari paRRinar eNNilarE       3971-4

 

 31. araN muRRi eRin^tha amaichcharkaL thAm   3972-1

 iraNath thozil viTTu eyil chUz karuvUr       3972-2

 muraN uRRa chiRappoTu munninar n^IL 3972-3

 tharaNith thalaivan kazal chAr uRavE         3972-4

 

 32. mannum karuvUr n^akar vAyilin vAy        3973-1

 mun van^tha karum thalai moy kuvaithAn       3973-2

 minnum chuTar mA muTivEl vaLavan     3973-3

 than munpu koNarn^thanar thAnai uLOr         3973-4

 

 33. maNNukku uyirAm enum mannavanAr 3974-1

 eNNil perukum thalai yAvaiyinum      3974-2

 n^aNNik koNarum thalai onRin aTuk    3974-3

 kaNNuRRathu Or pun chaTai kaNTanarE 3974-4

 

 34. kaNTa pozuthE n^aTuN^ki manam kalaN^kik kaithozuthu     3975-1

 koNTa perum payaththuTanum kuRiththu ethir chenRu athu koNarn^tha   3975-2

 thiNTiRalOn kaith thalaiyil chaTai theriyap pArththu aruLi 3975-3

 puNTarikath thirukkaNNIr pozin^thu iziyap puravalanAr       3975-4

 

 35. murachuTaiththiN paTai koTu pOy muthal amaichchar munai murukki        3976-1

 urai chiRakkum pukazvenRi onRu oziya onRAmal        3976-2

 thirai charin^tha kaTal ulakil thirun^IRRin n^eRi puran^thuyAn      3976-3

 arachu aLiththapaTi chAla azaki! thena azin^thu ayarvAr     3976-4

 

 36. thAr thAN^kik kaTan muTiththa chaTaithAN^kum chaTai muTaiyAr    3977-1

 n^Ir thAN^kum chaTaip perumAn n^eRithAm kaNTavarAnAr        3977-2

 chIr thAN^kum ivar vENich chiram thAN^ki varak kaNTum       3977-3

 pAr thAN^ka irun^thEnO pazithAN^kuvEn enRAr 3977-4

 

 37. enRu aruLich cheythu aruLi ithaRku ichaiyum paTi thuNivAr       3978-1

 n^inRa n^eRi amaichcharkku n^IL n^ilam kAththu arachu aLiththu      3978-2

 manRil n^aTam purivAr tham vazith thoNTin vazi n^iRpa       3978-3

 venRi muTi en kumaranthanaip punaivIr ena vithiththAr       3978-4

 

 38. ammARRam kETTu aziyum amaichcharaiyum iTar athaRRik     3979-1

 kai mARRum cheyalthAmE kaTanARRum karuththu uTaiyAr 3979-2

 chemmArkkam thalai n^inRu chen^thI mun vaLarppiththup       3979-3

 poymmARRum thirun^IRRup punai kOlaththinil polin^thAr       3979-4

 

 39. kaNTa chaTaich chiraththinaiyOr kanakamaNi kalaththu En^thi     3980-1

 koNTu thirumuTith thAN^kik kulavum erivalam koLvAr 3980-2

 aNTar pirAn thiru n^Amaththu a^nychu ezuththum eTuththu Othi        3980-3

 maNTu thazal pizampin iTai makizn^thu aruLi uL pukkAr       3980-4

 

 40. pukka pozuthu alar mAri puvi n^iRaiyap pozin^thu iziya 3981-1

 mikka peru maN^kala thUriyam vichumpin muzakku eTuppa       3981-2

 chekkar n^eTum chaTai muTiyAr chilampu alampu chEvaTiyin    3981-3

 akkaruNaith thirun^izal kIz ArAmai amarn^thirun^thAr        3981-4

 

 41. murachaN^ koL kaTal thAnai mUvEn^thar thaN^kaLin mun    3982-1

 piracham koL n^aRun^thoTaiyal pukazch chOzar perumaiyinaip 3982-2

 parachum kuRREvalinAl avar pAtham paNin^thu Eththi 3982-3

 n^arachiN^ka munaiyar thiRam n^Am aRin^thapaTi uraippAm     3982-4

 

 

42 n^arachiN^ka munaiyaraiya n^AyanAr purANam

 1. kOTAtha n^eRi viLakkum kulamarapin arachu aLiththu       3983-1

 mATAka maNi kaNTar thirun^IRE manam koLvAr   3983-2

 thETAtha peruvaLaththil chiRan^tha thirumunaip pATi 3983-3

 n^ATALum kAvalanAr n^arachiN^ka munaiyaraiyar       3983-4

 

 2. immunaiyar perun^thakaiyAr irun^thu arachu puran^thu pOyth       3984-1

 them munaikaL pala kaTan^thu thIN^ku n^eRip pAN^ku akala    3984-2

 mummunai n^IL ilaich chUla muthal paTaiyAr thoNTupuri       3984-3

 am munaivar aTi aTaivE arum perum pEru ena aTaivAr 3984-4

 

 3. china viTaiyAr kOyil thoRun^ thiruch chelvam perukkun^eRi        3985-1

 yanaiTai Ar uyir thuRakka varum eninum avai kAththu 3985-2

 manaviTai Amaith thoTaiyal aNimArpar vaziththoNTu   3985-3

 kanaviTai Akilum vazuvAk kaTan ARRich chelkinRAr    3985-4

 

 4. ARu aNin^tha chaTai muTiyArkku Athirai n^AL thoRum enRum         3986-1

 vERu n^iRai vazipATu viLakkiya pUchanai mEvi        3986-2

 n^IRu aNiyum thoNTar aNain^thArkku ellAm n^ikaz pachum pon 3986-3

 n^URu kuRaiyAmal aLiththu in amuthu n^ukarvippAr    3986-4

 

 5. Ana cheyal muRai purivAr oru thiruvAthirai n^ALil        3987-1

 mEnmai n^eRith thoNTarkku viLaN^kiya pon iTum pozuthil      3987-2

 mAna n^ilai azithanmai varum kAmakkuRi malarn^tha   3987-3

 Unam n^ikaz mEniyarAy oruvar n^IRu aNin^thu aNain^thAr      3987-4

 

 6. maRRu avar tham vaTivu irun^tha paTi kaNTu maruN^kuLLAr 3988-1

 uRRa ikazchchiyarAki othuN^kuvAr thamaik kaNTu      3988-2

 koRRavanAr ethir chenRu kaikuviththuk koTu pOn^thap 3988-3

 peRRiyinAr thamai mikavum koNTATip pENuvAr   3988-4

 

 7. chIlam ilarE eninum thirun^IRu chErn^thArai      3989-1

 ^nyAlam ikazn^tha arun^arakam n^aNNAmal eNNuvAr     3989-2

 pAlaNain^thAr thamakku aLiththapaTi iraTTip pon koTuththu   3989-3

 mElavaraith thozuthu iniya mozi viLampi viTai koTuththAr    3989-4

 

 8. ivvakaiyE thiruth thoNTin arumai n^eRi en^n^ALum 3990-1

 chevviya anpinil ARRith thirun^thiya chin^thaiyar Akip      3990-2

 pai vaLar vAL aravu aNin^thAr pAthamalar n^izal chOrn^thu   3990-3

 mey vakaiya vazi anpin mILAtha n^ilai peRRAr        3990-4

 

 9. viTa n^Akam aNin^tha pirAn meyththoNTu viLain^tha n^ilai         3991-1

 uTanAkum n^arachiN^ka munaiyar pirAn kazal Eththith 3991-2

 thaTan^Akam matham choriyath thanam choriyum kalam chErum   3991-3

 kaTanAkai athipaththar kaTanAkaik kavin uraippAm    3991-4

 

 

43 athipaththa n^AyanAr purANam

 1. manni n^ITiya cheN^kathiravan vazi marapin       3992-1

 thonmaiyAm muthal chOzar tham thirukkulaththu urimaip       3992-2

 ponni n^ATu enum kaRpakap pUN^koTi malar pOl        3992-3

 n^anmai chAnRathu n^Akap paTTinath thiru n^akaram   3992-4

 

 2. thAma n^iththilak kOvaikaL charin^thiTach charin^tha     3993-1

 thEmalark kuzal mAthar pan^thu ATum theRRikaL chUz 3993-2

 kAmar poR chuTar mALikaik karum kaTal mukan^tha     3993-3

 mAmukil kulam malai ena ERuva maruN^ku       3993-4

 

 3. perumaiyil cheRi pEroli piRaN^kalin n^iRain^thu 3994-1

 thirumakaTku vAz chEr iTam Athalil yAvum     3994-2

 tharuthalin kaTal thanninum perithu enath thirai pOl        3994-3

 kari parith thokai maNi thukil chorivathAm kalaththAl       3994-4

 

 4. n^ITu thol pukaz n^ilam pathineTTinum n^iRain^tha        3995-1

 pITu thaN^kiya pala poruL mAn^tharkaL perukik       3995-2

 kOTi n^IL thanak kuTiyuTan kuvalayam kANum   3995-3

 ATi maNTalam pOlvathu avvaNi kiLar mUthUr    3995-4

 

 5. an^n^eTum thiru n^akar maruN^ku alai kaTal viLimpil      3996-1

 panneTum thirai n^urai thavaz pAN^karin ^nyAN^kar   3996-2

 mannum thonmaiyin valai vaLaththu uNavinil malin^tha        3996-3

 thanmai vAzkuTi miTain^thathu thaTa n^uLaip pATi    3996-4

 

 6. puyal aLappana ena valai puRampu aNai kurampai   3997-1

 ayal aLappana mIn vilaip pachum ponin aTukkal       3997-2

 viyal aLakkaril viTun^thimil vAzn^arkaL koNarn^tha 3997-3

 kayal aLappana paraththiyar karu n^eTum kaNkaL      3997-4

 

 7. uNaN^kal mIn kavar uRu n^achaik kuruku uTan aNain^tha    3998-1

 kaNam koL Othimam karum chinaip punnaiyaN^ kAnal    3998-2

 aNaN^ku n^uNNiTai n^uLaichchiyar achai n^aTaik kazin^thu    3998-3

 maNam koL komparin maruN^ku n^inRu iziya maruLum    3998-4

 

 8. valai n^eTum thoTar vaTam puTai valippavar oliyum        3999-1

 vilai pakarn^thu mIn kuvai koTuppavar viLi oliyum   3999-2

 thalai chiRan^tha veL vaLai choripavar thazaN^ku oliyum     3999-3

 alai n^eTuN^kaTal athir olikku ethir oli anaiya     3999-4

 

 9. anaiyathAkiya an^n^uLaip pATiyil amarn^thu       4000-1

 manai vaLam poli n^uLaiyar tham kulaththinil van^thAr       4000-2

 punai iLam piRai muTi avar aTiththoNTu puriyum      4000-3

 vinai viLaN^kiya athi paththar ena n^ikaz mElOr     4000-4

 

 10.  AN^ku anpar thAm n^uLaiyar tham thalaivarAy avarkaL    4001-1

 EN^ku theN thiraik kaTal iTaip palapaTa iyakkip     4001-2

 pAN^ku chUzvalai vaLaiththu mIn paTuththu mun kuvikkum      4001-3

 ON^ku pal kuvai ulappila uTaiyarAy uyarvAr   4001-4

 

 11. muTTil mIn kolaith thozil vaLaththavar valai mukan^thu 4002-1

 paTTa mInkaLil oru thalai mIn paTum thORum   4002-2

 n^aTTam ATiya n^amparukku ena n^aLir mun^n^Ir       4002-3

 viTTu van^thanar viTAtha anpu uTan enRum viruppAl   4002-4

 

 12. vAku chEr valai n^AL onRil mIn onRu varinum     4003-1

 Eka n^Ayakar thaN^kazaR kena viTum iyalpAl   4003-2

 Akum n^ALil an^Eka n^AL aTuththu oru mInE    4003-3

 mEka n^Ir paTi vElaiyil paTa viTTu van^thAr 4003-4

 

 13. mIn vilaip peruku uNavinil miku perum chelvam   4004-1

 thAn maRuththalin uNavu inRi arum kiLai chAmpum     4004-2

 pAnmai paRRiyum varun^thilar paTTa mIn onRu 4004-3

 mAn maRik karaththavar kazaRku ena viTTu makizn^thAr        4004-4

 

 14. chAla n^AL ippaTi varath thAm uNavu ayarththu   4005-1

 kOla mEniyum thaLaravum tham thozil kuRaiyAch       4005-2

 chIlamE thalai n^inRavar tham thiRam therin^thE     4005-3

 Alam uNTavar thoNTar anpu enum amuthu uNpAr 4005-4

 

 15.  Ana n^AL onRil avvoru mInum aN^ku oziththuth   4006-1

 thU n^iRap pachum kanaka n^al chuTar n^avamaNiyAl   4006-2

 mIn uRuppu uRa amaiththu ulaku aTaN^kalum vilaiyAm 4006-3

 pAnmai aRputhap paTiyathu onRu iTuvalaip paTuththAr 4006-4

 

 16. vAN^ku n^IL valai alaikaTal karaiyil van^thu ERa        4007-1

 ON^ku che^nychuTar uthiththu ena ulakelAm viyappath 4007-2

 thAN^ku pEroLi thazaiththiTak kANTalum eTuththup    4007-3

 pAN^ku n^inRavar mIn onRu paTuththanam enRAr        4007-4

 

 17. enRu maRRu uLOr iyampavum ERu chIrth thoNTar    4008-1

 pon thiraL chuTar n^avamaNi polin^thamIn uRuppAl    4008-2

 onRum maRRithu ennai AL uTaiyavarkku Akum    4008-3

 chenRu pon kazal chErka enath thirai yoTum thirin^thAr      4008-4

 

 18. akila lOkamum poruL muthaRRAm enum aLavil       4009-1

 pukalum apperum paRRinaip purai aRa eRin^tha        4009-2

 ikalil meyth thiruth thoNTarmun iRaivar thAm viTaimEl       4009-3

 mukil vichumpiTai aNain^thAr pozin^thanar mukaippU 4009-4

 

 19. pa^nycha n^Athamum ezun^thana athipaththar paNin^thE    4010-1

 a^nychalik karam chiram michai aNaiththu n^inRu avarai      4010-2

 n^a^nychu vANmaNi miTaRRu avar chivalOkam n^aNNiththu       4010-3

 a^nychiRappuTai aTiyar pAN^ku uRaththalai aLiththAr 4010-4

 

 20. tham maRam puri marapinil thakum perun^ thoNTu 4011-1

 meymmaiyE puri athipaththar viLaN^kum thAL vaNaN^ki 4011-2

 mummaiyAkiya puvanaN^kaL muRaimaiyil pORRum 4011-3

 chemmai n^IthiyAr kalikkampar thiruththoNTu pakarvAm        4011-4

 

 

44 kalikkampa n^AyanAr purANam

 1. urimai ozukkam thalai n^inRa uyar thol marapil n^ITu manaith     4012-1

 tharuma n^eRiyAl vAz kuTikaL thazaiththu vanarum thanmaiyathAy      4012-2

 varum ma^nychu uRaiyum malarch chOlai maruN^ku chUzn^tha vaLam puRavil     4012-3

 perumai ulaku peRa viLaN^kum mEl pAl peNNAkaTa mUthUr       4012-4

 

 2. maRRap pathiyiniTai vAzum vaNikar kulaththu van^thu uthiththAr   4013-1

 kaRRaich chaTaiyAr kazaRkAthaluTanE vaLarn^tha karuththu uTaiyAr    4013-2

 aRRaikku anRu thUN^kAnai mATaththu amarn^thAr aTiththoNTu   4013-3

 paRRip paNi chey kalikkampar enpAr maRROr paRRu illAr       4013-4

 

 3. Ana anpar thAm enRum aranAr anparkku amuthu cheya        4014-1

 mEnmai viLaN^ku pOnakamum virumpu kaRi n^ey thayir thIm pAl         4014-2

 thEnin iniya kani kaTTi thirun^tha amuthu cheyviththE       4014-3

 Enai n^ithiyam vENTuvana ellAm inpamuRa aLippAr     4014-4

 

 4. anna vakaiyAl thiruththoNTu puriyun^ALil aN^ku oru n^AL 4015-1

 mannum manaiyil amuthu cheya van^tha thoNTar thamai ellAm   4015-2

 thonmai muRaiyE amuthu cheyath thoTaN^ku vippAr avar thammai        4015-3

 munnar azaiththuth thiruvaTikaL ellAm viLakka muyalkinRAr   4015-4

 

 5. thirun^thu manaiyAr manai ellAm thikaza viLakkip pOnakamum       4016-1

 porun^thu chuvaiyil kaRi amuthum punithath thaNNIr uTan maRRum      4016-2

 arun^thum iyalpil uLLanavum amaiththuk karaka n^Ir aLikka   4016-3

 virumpu kaNavar perun^thavaththAL ellAm viLakkum pozuthin kaN       4016-4

 

 6. munpu thamakkup paNi cheyyum thamarAy Eval munin^thu pOy         4017-1

 enpum aravum aNin^tha pirAn aTiyAr Aki aN^ku eythum 4017-2

 anpar uTanE thiruvETam thAN^ki aNain^thAr oruvar thAm       4017-3

 pinpu van^thu thOnRa avar pAtham viLakkum perum thakaiyAr   4017-4

 

 7. kaiyAl avar tham aTi piTikkak kAthal manaiyAr munpu Eval         4018-1

 cheyyAthu akanRa thamar pOlum enRu thErum pozuthu malar     4018-2

 moyyAr vAchak karaka n^Ir vArkka muTTa muthal thoNTar       4018-3

 maiyAr kUn^thal manaiyAraip pArththu manaththuL karuthuvAr 4018-4

 

 8. veRiththa konRai muTiyAr tham aTiyAr ivar mun mEvu n^ilai        4019-1

 kuRiththu veLki n^Ir vArAthu ozin^thAL enRu manam koNTu     4019-2

 maRiththu n^OkkAr vaTivALai vAN^kik karakam vAN^kik kai     4019-3

 thaRiththuk karaka n^Ir eTuththuth thAmE avar thAL viLakkinAr       4019-4

 

 9. viLakki amuthu cheyvathaRku vENTuvana thAmE cheythu      4020-1

 thuLakkil chin^thai uTan thoNTar thammai amuthu cheyviththAr        4020-2

 aLappil perumai avar pinnum aTuththa thoNTin vazi n^inRu    4020-3

 kaLaththil n^a^nycham aNin^thu avar thALn^izal kIz aTiyAruTan kalan^thAr   4020-4

 

 10.  Otha malin^Ir viTam uNTAr aTiyAr enRuNarA      4021-1

 mAtharAr kai thaTin^tha kalik kampar malarch chEvaTi vaNaN^ki       4021-2

 pUtha n^Athar thiruththoNTu purin^thu puvanaN^kaLil polin^tha       4021-3

 kAthal anpar kalin^IthiyAr tham perumai kaTTuraippAm        4021-4

 

 

45 kaliya n^AyanAr purANam

 1. pErulakil ON^ku pukazp perum thoNTai n^annATTu   4022-1

 n^Irulavum chaTaik kaRRai n^iruththar thiruppathiyAkum      4022-2

 kArulavum malarch chOlaik kannimathil puTai chUzn^thu       4022-3

 thErulavu n^eTu vIthi chiRan^tha thiruoRRiyUr       4022-4

 

 2. pITu kezum perum theruvum puththar uTan pIli amaN        4023-1

 vETam uTaiyavar poruL pOl AkAchaveLi maRaikkum      4023-2

 ATu koTi maNi n^eTumALikai n^iraikaL alai kamukin   4023-3

 kATanaiya kaTal paTappai ena viLaN^kum kavin kATTum 4023-4

 

 3. pannu thiruppathika ichaip pATTu OvA maNTapaN^kaL        4024-1

 anna n^aTai maTavArkaL ATTu OvA aNi araN^ku 4024-2

 pan muRai thUriyam muzaN^ku vizavu OvA payil vIthi 4024-3

 chem n^el aTichil piRaN^kal uNavu OvA thirumaTaN^kaL        4024-4

 

 4. kezu malar mAthavi punnai kiLai^nyAzal thaLai avizum     4025-1

 kozu mukaiya chaNpakaN^kaL kuLir cherun^thi vaLar kaithai   4025-2

 muzu maNamE mun^ n^Irum kamaza malar muruku uyirkkum        4025-3

 chezu n^ilavin thukaL anaiya maNal parappum thirupparappu   4025-4

 

 5. eyilaNaiyum mukil muzakkum eRithirai vElaiyin muzakkum   4026-1

 payil tharu palliya muzakkum muRai theriyAp pathi athanuL   4026-2

 veyil aNi pal maNi muthalAm vizupporuL Avana viLakkum       4026-3

 thayila vinaith thozil marapil chakkarap pATi theruvu       4026-4

 

 6. akkulaththin cheythavaththAl avani michai avathariththAr         4027-1

 mikka perum chelvaththu mIkkUra viLaN^kinAr 4027-2

 thakka pukazk kaliyanAr enum n^Amam thalai n^inRAr 4027-3

 mukkaN iRaivarkku urimaith thiruth thoNTin n^eRi muyalvAr   4027-4

 

 7. ellaiyil pal kOTi thanaththu iRaivarAy ippaTiththAm      4028-1

 chelva n^eRip payan aRin^thu thiruoRRiyUr amarn^tha 4028-2

 kollai mazaviTaiyAr tham kOyilin uLLum puRampum     4028-3

 allum n^eTum pakalum iTum thiruviLakkin aNi viLaiththAr     4028-4

 

 8. eNNil thiru viLakku n^eTu n^AL ellAm eriththu varap      4029-1

 puNNiya meyth thoNTar cheyal pulappaTuppAr aruLAlE 4029-2

 uNNiRaiyum perum chelvam uyarththum vinaich cheyal Ovi      4029-3

 maNNil avar iruvinai pOl mANTa mATchimaiththAka     4029-4

 

 9. thirumali chelvaththuzani thEyn^thu azin^tha pinnaiyun^tham      4030-1

 perumai n^ilaith thirup paNiyil pErAtha pErALar     4030-2

 varumarapil uLLOr pAl eNNey mARik koNarn^thu        4030-3

 tharum iyalpil kUliyinAl thamathu thiruppaNi cheyvAr        4030-4

 

 10. vaLam uTaiyAr pAl eNNey koTupOy mARik kUli      4031-1

 koLa muyalum cheykaiyum maRRu avar koTAmaiyin mARath        4031-2

 thaLarumanam uTaiyavar thAm chakkara en^thiram puriyum      4031-3

 kaLanil varum paNi cheythu perum kUli kAthaliththAr 4031-4

 

 11. chekku n^iRai eL ATTip patham aRin^thu thila thayilam   4032-1

 pakkam eza mika uzan^thum pANTil varum eruthu uyththum      4032-2

 thakka thozil peRum kUli thAm koNTu thAzAmai        4032-3

 mikka thiru viLakku iTTAr vizuththoNTu viLakkiTTAr 4032-4

 

 12. ap paNiyAl varum pERu av vinai^nyr palar uLarAy 4033-1

 epparichum kiTaiyAtha vakai muTTa iTar uzan^thE     4033-2

 oppil manai viRRu erikkum uRu poruLum mANTa athan pin       4033-3

 chepparu^ny chIr manaiyArai viRpathaRkuth thETuvAr 4033-4

 

 13. manam makizn^thu manaiviyAr thamaik koNTu vaLa n^akaril         4034-1

 thanam aLippAr thamai eN^kum kiTaiyAmal thaLarvu eythi      4034-2

 china viTaiyAr thiruk kOyil thiru viLakkup paNimuTTak       4034-3

 kana vinum munpu aRiyAthAr kai aRavAl eythinAr      4034-4

 

 14. paNi koLLum paTam pakka n^Ayakartham kOyilinuL 4035-1

 aNi koLLum thiruviLakkup paNimARum amaiyaththil     4035-2

 maNi vaNNach chuTar viLakku mALil yAn mALvan enath 4035-3

 thuNivuLLaN^ koLa n^inain^thu av vinai muTikkath thoTaN^kuvAr       4035-4

 

 15. thiru viLakkuth thiri iTTu aN^ku akal parappich cheyal n^irampa        4036-1

 oruviya eN Neykku ITA uTal uthiram koTun^iRaikkak   4036-2

 karuviyinAl miTaRu ariya akkaiyaik kaN n^uthalAr    4036-3

 peruku thiruk karuNaiyuTan n^Ervan^thu piTiththu aruLi      4036-4

 

 16. maRRavar tham mun Aka maza viTai mEl ezun^thu aruLa     4037-1

 uRRavURu athu n^IN^ki oLi viLaN^ka uchchiyin mEl    4037-2

 paRRiya a^nychaliyinar Ay n^inRavaraip paramar thAm 4037-3

 poRpuTaiya chivapuriyil polin^thu irukka aruL purin^thAr    4037-4

 

 17. thEvar pirAn thiruviLakkuch cheyal muTTa miTaRu arin^thu        4038-1

 mE variya vinai muTiththAr kazal vaNaN^ki viyan ulakil      4038-2

 yAvar enAthu aran aTiyAr thamai ikazn^thu pEchinarai        4038-3

 n^Avariyum chaththiyAr thiruththoNTin n^alam uraippAm       4038-4

 

 

46 chaththi n^AyanAr purANam

 1. kaLamar kaTTa kamalam pozin^tha thEn      4039-1

 kuLam n^iRaippathu kOl onRil eN thichai      4039-2

 aLavum ANaich chayath thampam n^ATTiya       4039-3

 vaLavar kAviri n^ATTu vari^nychaiyUr         4039-4

 

 2. vari^nychai Urinil vAymai vELAN kulam     4040-1

 perum chiRappup peRap piRappu eythinAr       4040-2

 viri^nychan mAlmuthal viNNavar eNNavum       4040-3

 arum chilampu aNi chEvaTikkAL cheyvAr        4040-4

 

 3. aththar Akiya aN^kaNar anparai    4041-1

 iththalaththil ikazn^thu iyampum urai        4041-2

 vaiththa n^Avai valiththu ari chaththiyAl    4041-3

 chaththiyAr enum thirun^Amamum thAN^kinAr    4041-4

 

 4. thIN^ku choRRa thiruvilar n^Avinai        4042-1

 vAN^ka vAN^kum thaNTu AyaththinAl valiththu 4042-2

 thAN^ku ayil kaththiyAl arin^thu anpuTan     4042-3

 ON^ku chIrth thoNTin uyarn^thanar    4042-4

 

 5. annathAkiya ANmaith thiruppaNi    4043-1

 mannu pErulakaththil vali uTan       4043-2

 paNneTum perun^AL parivAl cheythu    4043-3

 chenni ARRinar chen^n^eRi ARRinar    4043-4

 

 6. aiyam inRi ariya thiruppaNi       4044-1

 meyyinAl cheytha vIrath thiruththoNTar       4044-2

 vaiyam uyya maNimanRuL ATuvAr        4044-3

 cheyya pAthath thirun^izal chErn^thanar      4044-4

 

 7. n^AyanAr thoNTarai n^alam kURalAr         4045-1

 chAya n^Avari chaththiyAr thAL paNin^thu     4045-2

 Aya mA thavaththu aiyaTikaL enum     4045-3

 thUya kATavar tham thiRam cholluvAm 4045-4

 

 

47 aiyaTikaL kATavarkOn n^AyanAr purANam

 

 1. vaiya n^ikaz pallavar tham kulamarapin vaziththOnRi      4046-1

 veyya kaliyum pakaiyum mikai oziyum vakai aTakkich 4046-2

 cheyya chaTaiyAr chaivath thiru n^eRiyAl arachu aLippAr     4046-3

 aiyaTikaL n^IthiyAl aTippaTuththum cheN^kOlAr       4046-4

 

 2. thirumaliyum pukaz viLaN^kach chENilaththil evvuyirum    4047-1

 perumaiyuTan inithu amarap piRa pulaN^kaL aTippaTuththup    4047-2

 tharuman^eRi thazaiththu ON^kath thAraNimEl chaivamuTan     4047-3

 arumaRaiyin thuRai viLaN^ka arachu aLikkum an^n^ALil        4047-4

 

 3. mannavarum paNi cheyya vaTan^Ul thenthamiz muthalAm      4048-1

 pannu kalaip paNicheyyap pAr aLippAr arachATchi     4048-2

 innal ena ikazn^thu athanai ezil kumaran mEl izachchi       4048-3

 n^anmai n^eRith thiruththoNTu n^ayan^thu aLippAr AyinAr     4048-4

 

 4. thoNTurimai purakkinRAr chUzvElai ulakin kaN     4049-1

 aNTar pirAn amarn^thu aruLum AlayaN^kaLAna elAm     4049-2

 kaNTiRai^nychith thiruththoNTin kaTan ERRa paNi cheytha     4049-3

 vaN thamizin mozi veNpA OronRA vazuththuvAr 4049-4

 

 5. peruththezu kAthalinAl vaNaN^kip perumpaRRath thaNpuliyUrth      4050-1

 thiruchchiRRam palaththu ATal purin^thu aruLum cheyya chaTai        4050-2

 n^iRuththanAr thirukkUththu n^Ern^thu iRai^nychi n^eTun^thakaiyAr   4050-3

 viruppin uTan chen^thamizin veNpA men malar punain^thAr     4050-4

 

 6. avvakaiyAl aruL peRRu aN^ku amarn^thu chila n^AL vaiki   4051-1

 iv ulakil tham perumAn kOyilkaL ellAm eythich       4051-2

 chevviya anpoTu paNin^thu thiruppaNi ERRana cheythE 4051-3

 evvulakum pukazn^thu Eththum inthamiz veNpA mozin^thAr      4051-4

 

 7. in^n^eRiyAl aran aTiyAr inpamuRa ichain^tha paNi 4052-1

 panneTu n^AL ARRiyapin paramar thiruvaTi n^izal kIz 4052-2

 mannu chivalOkaththu vazi anpar maruN^ku aNain^thAr 4052-3

 kannimathil chUz kA^nychik kATavarai aTikaLAr       4052-4

 

 8. paiyarava maNiyAram aNin^thArkkup pAvaNin^tha    4053-1

 aiyaTikaL kATavanAr aTi iNaiththAmarai vaNaN^kik    4053-2

 kaiyaNimAn mazu uTaiyAr kazal paNi chin^thanai uTaiya       4053-3

 cheythavaththuk kaNam pullar thiruththoNTu viriththu uraippAm       4053-4

 

 

chun^tharamUrththi chuvAmikaL thuthi

 1. uLaththil oru thuLakkam ilEm ulaku uyya iruNTa thiruk    4054-1

 kaLaththar muthu kunRar tharu kanakam ARRil iTTu    4054-2

 vaLaththin mali Ez ulakum vaNaN^ku perum thiruvArUrk        4054-3

 kuLaththil eTuththAr vinaiyin kuzivAy n^inRu enai eTuththAr         4054-4

 

 

 

thiruchchiRRampalam

 

 

 poyyaTimai yillAtha pulavar charukkam muRRiRRu.

 


This webpage was last updated on 13 July 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam -Thirumalaich Cha

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thillaivazg Ant

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha C