logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam Pannirantam Thirumurai Irantam Kantam


chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

iraNTAm kANTam

Varkonda vanamulaiyAL charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

 

thiruchchiRRampalam

 

 

34 chAkkiya n^AyanAr purANam

 1. aRu chamayath thalaivarAy n^inRavarukku anparAy 3636-1

 maRu chamayach chAkkiyartham vaTivinAl varum thoNTar        3636-2

 uRuthivarach chivaliN^kam kaNTu uvan^thu kal eRin^thu       3636-3

 maRuvil charaN peRRa thiRam aRin^thapaTi vazuththuvAm       3636-4

 

 2. thALALar thiruchchaN^ka maN^kaiyinil thakavuTaiya        3637-1

 vELALar kulaththu uthiththAr mikka poruL therin^thu uNarn^thu       3637-2

 kELAkip pal uyirkkum aruL uTaiyAr Ayk kezumi        3637-3

 n^ILAthu piRan^thu iRakkum n^ilai ozivEn ena n^iRpAr        3637-4

 

 3. an^ n^ALil eyil kAnychi aNin^akaram chenRu aTain^thu     3638-1

 n^alnyAnam aTaivathaRkup palavaziyum n^ATuvAr       3638-2

 munnAkach chAkkiyar thAm mozi aRaththin vazi chArn^thu      3638-3

 mannAtha piRappu aRukkum thaththuvaththin vazi uNarvAr      3638-4

 

 4. an^ n^ilaimaich chAkkiyartham arum kalai n^Ul Othi athu 3639-1

 thannilaiyum puRach chamayach chArvukaLum poruL alla        3639-2

 ennum athu theLin^thu Ichar aruL kUTa IRil chiva    3639-3

 n^anneRiyE poruL Avathu ena uNarvu n^ATTuvAr        3639-4

 

 5. cheyvinaiyum cheyvAnum athan payanum koTuppAnum 3640-1

 mey vakaiyAl n^AnkAkum vithiththa poruL enak koNTE 3640-2

 ivviyalpu chaivan^eRi alla vaRRukku illai ena       3640-3

 uyvakaiyAl poruL chivan enRu aruLAlE uNarn^thu aRin^thAr    3640-4

 

 6. en^n^ilaiyil n^inRAlum ekkOlam koNTAlum   3641-1

 manniya chIrch chaN^karan thAL maRavAmai poruL enRE 3641-2

 thunniya vETam thannaith thuRavAthE thUya chivam    3641-3

 thannai mikum anpinAl maRavAmai thalai n^iRpAr      3641-4

 

 7. ellAm uTaiya IchanE iRaivan enna aRiyAthAr       3642-1

 pollA vETach chAkkiyarE Akip pullar AkuvAr   3642-2

 allAr kaNTar thamakku in^tha akilam ellAm AL enna   3642-3

 vallAr ivar av vETaththai mARRAthu anpin vazin^iRpAr        3642-4

 

 8. kANAtha aruvinukkum uruvinukkum kAraNamAy        3643-1

 n^IL n^Akam aNin^thArkku n^ikaz kuRiyAm chivaliN^kam        3643-2

 n^ANAthu n^ETiyamAl n^An mukanum kANa n^aTuch       3643-3

 chENArum thazal pizampAyth thOnRithu theLin^thArAy 3643-4

 

 9. n^AL thORum chivaliN^kam kaNTu uNNum athu n^ayan^thu     3644-1

 mATOr veL iTai mannum chivaliN^kam kaNTu manam      3644-2

 n^ITOTu kaLiyuvakai n^ilaimai varach cheyal aRiyAr 3644-3

 pATOr kal kaNTu athanaip pathaippOTum eTuththu eRin^thAr    3644-4

 

 10. akam n^iRain^tha pEr uvakai aTaN^kAtha AtharavAl        3645-1

 makavu makizn^thu uvappArkaL vanmai puricheyalinAl 3645-2

 ikazvanavE cheythAlum iLam puthalvarkku inpamE      3645-3

 n^ikazum athu pOl athaRku n^IL chaTaiyAr thAm makizvAr      3645-4

 

 11. anRupOy piRRain^AL an^n^iyathikku anaiyuN^kAl   3646-1

 konRai muTiyAr mEl thAm kal eRin^tha kuRippuathanai 3646-2

 n^inRuNarvAr enakku appOthu ithu n^ikazn^thathu avar aruLE 3646-3

 enRu athuvE thoNTu Aka enRum athu cheya n^inain^thAr        3646-4

 

 12. thoTaN^kiya n^AL aruLiya aththozil oziyA vazithoTarum   3647-1

 kaTan purivAr athu kaNTu kal eRivAr thuvarATaip     3647-2

 paTam punai vETam thavirAr pachupathiyAr tham cheyalE       3647-3

 aTaN^kalum enpathu theLin^thAr AthalinAl mAthavarthAm       3647-4

 

 13. in^ n^iyathi parivOTum vazuvAmal ivar cheyya    3648-1

 munnum thiruththoNTar n^ilai muTin^thapaTi thAn moziyil     3648-2

 thunniya mey anpuTanE ezun^thavinai thUyavarkku     3648-3

 mannu miku pUchanaiyAm anpu n^eRi vazakkinAl        3648-4

 

 14. kallAlE eRin^tha athuvum anpAna paTi kANil      3649-1

 vilvETar cheruppu aTiyum thirumuTiyil mEviRRAl      3649-2

 n^allAr maRRu avar cheykai anpAlE n^ayan^thu athanai        3649-3

 allAthAr kal enpAr aranArkku aqthu alarAmAl 3649-4

 

 15. aN^ku oru n^AL aruLAlE ayarn^thu uNNap pukukinRAr       3650-1

 eN^kaL pirAn thanai eRiyAthu ayarn^thEn yAn ena ezun^thu    3650-2

 poN^kiyathu Or kAthaluTan mikavirain^thu puRappaTTu 3650-3

 veN^kar¢yin uri punain^thAr thirumunpu mEvinAr      3650-4

 

 16. koNTathoru kaleTuththuk kuRikUTum vakai eRiya   3651-1

 uNTi vinai oziththu anychi OTi varum vETkai OTum    3651-2

 kaNTaruLum kaNn^uthalAr karuNai pozithirun^OkkAl    3651-3

 thoNTar ethir n^eTum vichumpil thuNaivi OTum thOnRinAr      3651-4

 

 17. maza viTaimEl ezun^thu aruLi van^tha oru cheyalAlE      3652-1

 kazal aTain^tha thiruththoNTar kaNTu karam kuviththu iRainychi      3652-2

 viza aruL n^Okku aLiththu aruLimikka chivalOkaththil        3652-3

 paza aTimaip pAN^ku aruLip paramar ezun^thu aruLinAr        3652-4

 

 18.  AthiyAr thammai n^ALum kal eRin^thu aNukap peRRa       3653-1

 kOthil chIrth thoNTar koNTa kuRippinai avarkku n^alkum      3653-2

 chOthiyAr aRithal anRith thuNivathu en avarthAn chUTith     3653-3

 thIthinai n^Ikkal uRREn chiRappuliyAraich cheppi    3653-4

 

 

35 chiRappuli n^AyanAr purANam

 1. ponni n^Ir n^ATTin n^ITum pon pathi puvanaththu uLLEr    3654-1

 inmaiyAl iran^thu chenROrkku illai ennAthE Iyum     3654-2

 thanmaiyAr enRu n^anmai chArn^tha vEthiyaraich chaNpai      3654-3

 mannanAr aruLichcheytha maRaith thiru AkkUr avvUr   3654-4

 

 2. thU malarch chOlai thORum chuTar thoTumATam thORum       3655-1

 mA mazai muzakkam thAza maRai oli muzakkam ON^kum   3655-2

 pU mali maRukil iTTa pukai akil thUpam thAza        3655-3

 Oma n^al vELvich chAlai Akuthith thUpam ON^kum      3655-4

 

 3. Alai chUz pUka vEli aththiru AkkUr thannil       3656-1

 nyAlam Ar pukazin mikkAr n^An maRaik kulaththil uLLAr       3656-2

 n^Ilam Ar kaNTaththu eN thOL n^iruththartham thiruththoNTu ERRa     3656-3

 chIlarAych chAlum Ikaith thiRaththinil chiRan^tha n^IrAr    3656-4

 

 4. ALum aN^kaNarukku anpar aNain^tha pOthu aTiyil thAzn^thu         3657-1

 mULum Atharavu poN^ka munpu n^inRu iniya kURi       3657-2

 n^ALum n^al amutham UTTi n^ayan^thana ellAm n^alki 3657-3

 n^ILum inpaththu uL thaN^ki n^ithimazai mAri pOnRAr 3657-4

 

 5. anychu ezuththu Othi aN^ki vETTu n^al vELvi ellAm        3658-1

 n^anychu aNi kaNTar pAtham n^aNNiTach cheythu nyAlaththu    3658-2

 enychalil aTiyArkku enRum iTai aRA anpAl vaLLal     3658-3

 thanycheyal vAyppa Ichar thAL n^izal thaN^kinArE    3658-4

 

 6. aRaththinil mikka mEnmai an^thaNar AkkUr thannil 3659-1

 maRaip peru vaLLalAr vaN chiRappuli yAr thAL vAzththich     3659-2

 chiRappuTaith thiruch cheN^kATTaN^ kuTiyinil chemmai vAyn^tha       3659-3

 vIrar chiRuth thoNTar cheytha thiruththozil viLampal uRREn 3659-4

 

 

36 chiRuththoNTa n^AyanAr purANam

 1. uru n^ATTuny cheyal kAman oziya vizipozi chen^thI        3660-1

 varum n^ATTath thirun^uthalAr makizthu aruLum pathivayalil 3660-2

 karun^ATTak kaTaichiyar tham kaLi n^ATTum kAvErith 3660-3

 thiru n^ATTu vaLam kATTum cheN^kATTak kuTi Akum     3660-4

 

 2. n^ilaviya ath thiruppathiyil n^eTum chaTaiyAr n^IRRu aTaivAl     3661-1

 ulakil vaLar uyirkku ellAm uyar kAval thozil pUNTu 3661-2

 malar pukaz mA mAththirar tham kulam peruka van^thu uLLAr   3661-3

 palar pukazum thirun^Amam paranychOthiyAr enpAr     3661-4

 

 3. AyuL vEthak kalaiyum alakil vaTan^Ul kalaiyum    3662-1

 thUya paTaikkalath thozilum thuRai n^irampap payinRu avaRRAl        3662-2

 pAyum mathak kunycharamum pariyum ukaikkum paNpu    3662-3

 mEya thozil vinychaiyilum mEthiniyil mEl AnAr       3662-4

 

 4. uLLa n^iRai kalaiththuRaikaL ozivu inRi payinRu avaRRAl 3663-1

 theLLi vaTiththu aRin^tha poruL chivan kazalil cheRivu enRE         3663-2

 koLLum uNarvinil munnE kURRu uthaiththa kazaRku anpu        3663-3

 paLLamaTaiyAy enRum payinRu varum paNpuTaiyAr       3663-4

 

 5. Ichan aTiyArkku enRum iyalpAna paNi cheythE      3664-1

 Achil pukaz mannavanpAl aNukkarAy avaRku Akap       3664-2

 pUchal munaik kaLiRu ukaiththu pOr venRu porum arachar      3664-3

 thEchaN^kaL pala koNTu thErvEn^than pAl chiRan^thAr 3664-4

 

 6. mannavarkkuth thaNTu pOy vaTapulaththu vAthAvith 3665-1

 thon n^akaram thukaL Akath thunaikeTum kai varai ukaiththup         3665-2

 pal maNiyum n^ithik kuvaiyum pakaTTu inamum parith thokaiyum        3665-3

 innai eNNilakavarn^thE ikal arachan mun koNarn^thAr 3665-4

 

 7. kathir muTi mannanum ivar tham kaLiRRu urimai ANmaiyinai         3666-1

 athichayiththup pukazn^thu uraippa aRin^tha amaichcharkaLukku uraippAr     3666-2

 mathi aNin^thAr thiruththoNTu vAyththali uTaimaiyinAl       3666-3

 ethiri ivarukku ivvulakil illai ena eTuththu uraiththAr     3666-4

 

 8. tham perumAn thiruththoNTar enak kETTa thAr vEn^than     3667-1

 umpar pirAn aTiyArai uNarAthE keTTu ozin^thEn       3667-2

 vempu koTum pOr munaiyil viTTu irun^thEn enaveruvuRRu       3667-3

 em perumAn ithu poRukka vENTum ena iRainychinAn     3667-4

 

 9. iRainychuthalum mun iRainychi en urimaith thoziRku aTuththa      3668-1

 thiRam purivEn athaRku ennO thIN^ku enna AN^ku avarkku      3668-2

 n^iRain^tha n^ithikkuvaikaLuTan n^ITu viruththikaL aLiththE         3668-3

 aRam puri cheN^kOl arachan anychali cheythu uraikkinRAn     3668-4

 

 10. ummuTaiya n^ilaimaiyinai aRiyAmai koNTu uyththIr        3669-1

 emmuTaiya manak karuththukku inithAka ichain^thu umathu     3669-2

 meymmaipuri cheyal viLaN^ka vENTiyavARE chariththuch        3669-3

 chemmai n^eRi thiruththoNTu cheyyum ena viTai koTuththAn    3669-4

 

 11. mannavanai viTai koNTu thampathiyil van^thu aTain^thu   3670-1

 pannu pukaz parany chOthiyAr thAmum pani mathi vAz 3670-2

 chenniyaraik kaNapathi Ichcharaththu iRainychith thiruththoNTu      3670-3

 munnai n^ilaimaiyil vazuvA muRai anpil cheykinRAr   3670-4

 

 12. vEtha kAraNar aTiyAr vENTiya meyp paNi cheyyath 3671-1

 thIthil kuTip piRan^thAr thiruveNkATTu n^aN^kai enum        3671-2

 kAthal manaik kizaththiyAr karuththu onRa varum perumai     3671-3

 n^Ithi manai aRam puriyum n^Irmaiyinai n^ilai n^iRpAr       3671-4

 

 13. n^aRai ithazith thiru muTiyAr aTiyArai n^AL thORum      3672-1

 muRaimaiyinil thiru amuthu mun UTTip pin uNNum      3672-2

 n^iRaiyuTaiya peruviruppil n^iyathi Akak koLLum     3672-3

 thuRaivazuvA vakai ozukum thUya thozil thalai n^inRAr       3672-4

 

 14. thUya thiru amuthu kani kannal aRuchuvaik kaRin^ey      3673-1

 pAya thayir pAl iniya paNNiyam uN n^Ir amutham      3673-2

 mEya paTiyAl amuthu cheyvikka ichain^thu aTiyAr     3673-3

 mAyiru nyAlam pORRa varum ivar pAl manam makizn^thAr        3673-4

 

 15. chIthamathi aravin uTan chenychaTaimEl cheRiviththa     3674-1

 n^Athan aTiyAr thammai n^ayappATTu vazi pATTAl      3674-2

 mE thakaiyAr avar munpumikach chiRiyarAy aTain^thAr 3674-3

 AthalinAl chiRuththoNTar ena n^ikazn^thAr avaniyin mEl      3674-4

 

 16. kaN n^uthalAr kaNapathIchcharaththin kaN karuththu amara        3675-1

 uNNiRai anpinil paNi cheythu ozuvAr vazuvu inRi     3675-2

 eNNil perum chIr aTiyAr iTai viTAthu amuthucheya    3675-3

 n^aNNiya pEr uvakaiyuTan n^ayan^thu uRaiyum n^ALin kaN      3675-4

 

 17. n^IrArum chaTai muTiyAr aruLinAl n^iRai thavaththup     3676-1

 pErALar avar thamakkup perukuthiru manai aRaththin 3676-2

 vErAki viLaN^kum thiru veNkATTu n^aN^kaipAl 3676-3

 chIrALath thEvar enum thirumain^thar avathariththAr 3676-4

 

 18. arumaiyinil thanip puthalvar piRan^tha pozuthu alaN^kariththa   3677-1

 perumaiyinil kiLai kaLippap peRaRku ariya maNipeRRu 3677-2

 varum makizchchi thAthaiyAr manaththu aTaN^kAvakai vaLarath         3677-3

 thirumali n^ey ATal vizAch cheN^kATTaN^kuTi eTuppa 3677-4

 

 19. maN^kala n^al iyam muzakkam maRai muzakkam vAn aLappa   3678-1

 aN^kaNar tham chIr aTiyArkku aLavu iRan^tha n^ithi aLiththuth       3678-2

 thaN^kaL marapinil urimai chaTaN^ku thacha thinaththinilum 3678-3

 poN^ku peru makizchchiyuTan purin^thu kAppu aNipuNain^thAr 3678-4

 

 20.  Arvam n^iRai perum chuRRam akamalara aLiththavar thAm 3679-1

 pAr perukum makizchchi uTan paruva muRaip pArATTuch 3679-2

 chIr perukach cheyya vaLar thirumanAr chIRaTiyil    3679-3

 thAr vaLar kiNkiNi achaiyath thaLar n^aTaiyin patham chArn^thAr     3679-4

 

 21. churuLum mayir n^uthal chuTTi thuNaik kAthin maNik kuthampai    3680-1

 maruvu thirukkaNTa n^AN mArpinil aimpaTaik kaiyil   3680-2

 poruvil vayirach charikaL pon arainyAN punai chathaN^kai    3680-3

 theruvil oLi viLaN^ka vaLar thiruviLaiyATTinil amarn^thAr   3680-4

 

 22. van^thu vaLar mUvANTil mayir vinai maN^kalam cheythu    3681-1

 than^thaiyArum payan^tha thAyArum thanichchiRuvar   3681-2

 chin^thai malar chol theLiviththE chezum kalaikaL payilaththam      3681-3

 pan^thamaRa van^thu avaraip paLLiyinil iruththinAr 3681-4

 

 23. an^ n^ALil chaNpai n^akar ANthakaiyAr ezun^thu aruLa    3682-1

 munnAka ethirkoNTu koTu pukun^thu mun^n^Ul chEr     3682-2

 pon mArpil chiRuth thoNTar pukalikAvanArtham        3682-3

 n^annamach chEvaTikaL pORRi ichaiththu n^alam chiRan^thAr   3682-4

 

 24. chaNpaiyar tham perumAnum thAN^ka ariya perum kAthal    3683-1

 paNpuTaiya chiRuththoNTar uTan payinRu maRRu avarai 3683-2

 maN paravum thiruppathikaththinil vaiththuch chiRappiththu 3683-3

 n^aNparuLi ezun^thu aruLath thAm inithu n^ayappu uRRAr      3683-4

 

 25. iththanmai n^ikazum n^AL ivar thiruththoNTu irum kayilai        3684-1

 aththar thiruvaTi iNaik kIzch chenRu aNaiya avar uTaiya     3684-2

 meyth thanmai anpu n^ukarn^thu aruLuthaRku viTaiyavar thAm 3684-3

 chiththam makiz vayiravarAyth thirumalaiyin n^inRu aNaikinRAr       3684-4

 

 26. maTal koNTa malar ithazi n^eTumchaTaiyai vanappu eythak         3685-1

 kaTal maNTi mukan^thu ezun^tha kALa mEkach churuL pOl       3685-2

 thoTar paN^ki churuNTu iruNTu thURi n^eRiththu achain^thu cheRi     3685-3

 paTar thunychin karum kunychi kon^thaLam Akap parappi       3685-4

 

 27. anychanam manychanam cheythathu anaiya aNi kiLar pampai         3686-1

 manychin iTaiezun^tha vAna mIn parappu ennap        3686-2

 punycha n^irai vaNTu thEn churumpu puTai paTarn^thu Arppath         3686-3

 thunychin uniththu thanip parappum thumpai n^aRumalar thOnRa        3686-4

 

 28. aruku thirumuTich cherukum an^thi iLam piRai thannaip   3687-1

 peruku chiRumathiyAkkip peyarththu chAththiyathu enna       3687-2

 virichuTar chempavaLa oLi veyil virikkum viLaN^ku chuTarth 3687-3

 thirun^uthal mEl thirun^IRRuth thanip poTTum thikazn^thu ilaN^ka    3687-4

 

 29. vevvarukkan maNTalamum viLaN^ku mathi maNTalamum        3688-1

 avvanal chemmaNTalamum uTan aNain^thathu ena azakai 3688-2

 vavvum thirukkAthin maNik kuzaich chaN^ku vaLaiththu athanuL        3688-3

 chevvaraththa malar cheRiththa thiruththOTu puTai chiRakka 3688-4

 

 30. kaLam koL viTam maRaiththu aruLak kaTal amutha kumizin^iraith   3689-1

 thuLaN^koLi veN thiraT kOvaith thUya vaTam aNin^thathu ena 3689-2

 uLaN^koLpavar karain^thu uTalum uyirum urukap peruka        3689-3

 viLaN^kum thiruk kazuththin iTaiveN paLiN^kin vaTam thikaza         3689-4

 

 31. chemparithi kaTal aLiththa chekkar oLiyinai an^thip     3690-1

 pampum iruL cheRi pozuthu paTarn^thu aNain^thu chUzvathu ena        3690-2

 thampazaiya kariyurivai koNTuchamaiththathu chAththum               3690-3

ampavaLath thirumEnik kanychukaththin aNiviLaN^ka              3690-4

 

 32. mikku ezum anparkaL anpu thirumEni viLain^thathu ena    3691-1

 akkumaNiyAl channa vIramum Aramum vaTamum    3691-2

 kaikku aNi koLvaLaichchariyum araik kaTi chUththirach chariyum      3691-3

 thakka thirukkAl chariyum chAththiya oN chuTar thayaN^ka    3691-4

 

 33. poruvil thiruth thoNTarkkup puvimEl van^thu aruL puriyum        3692-1

 perukaruLin thiRam kaNTu pirAn aruLE pENuvIr        3692-2

 varum anpin vazin^iRpIr ena maRaipUNTu aRaivanapOl 3692-3

 thiruvaTimEl thiruchchilampu thichai muzuthum chela olippa 3692-4

 

 34. ayan kapAlam thariththa iTaththirukkaiyAl aNaiththa     3693-1

 vayaN^ku oli mUvilaichchUlam maNiththiruth thOLmichaip poliyath     3693-2

 thayaN^ku chuTar valaththirukkai thamarukaththin olithazaippap      3693-3

 payan thavaththAl peRum puviyum pAtha thAmarai chUTa        3693-4

 

 35. aruLpoziyum thirumukaththil aNi muRuval n^ilavu eRippa 3694-1

 maruL poziyum malam chithaikkum vaTichchUlam veyil eRippap 3694-2

 poruL poziyum peruku anpu thazaiththu ON^kippuvi Eththath   3694-3

 theruL pozivaN thamizn^ATTuch cheN^kATTam kuTichErn^thAr    3694-4

 

 36. thaNTAtha oru vETkaip pachi uTaiyAr thamaippOlak        3695-1

 kaNTAraich chiRuth thoNTarmanai vinavik kaTithu aNain^thu   3695-2

 thoNTanArkku en^n^ALum chORu aLikkum thiruththoNTar 3695-3

 vaNTAr pUn^thArAr immanaikku uLLArO enna     3695-4

 

 37.  van^thu aNain^thu vinavuvAr mAthavarEyAm enRu 3696-1

 chan^thanammAm thaiyalAr munvan^thu thAL vaNaN^ki   3696-2

 an^thamil chIr aTiyAraith thETi avar puRaththu aNain^thAr   3696-3

 en^thamai AL uTaiyIrE akaththu ezun^thu aruLum ena 3696-4

 

 38. maTavaralai mukam n^Okki mAtharAr thAm irun^tha 3697-1

 iTavakaiyil thanipukuthOm enRu aruLa athukETTu      3697-2

 viTa akalvAr pOl irun^thAr ena veruvi virain^thu manaik     3697-3

 kaTan uTaiya thiruveNkATTu ammai kaTaiththalai eythi        3697-4

 

 39.  ampalavar aTiyArai amuthu cheyvippAr iRRaikku 3698-1

 em perumAn yAvaraiyum kaNTilar thETip pOnAr 3698-2

 vampena n^Ir ezun^thu aruLi varum thiruvETam kaNTAl 3698-3

 tham periya pERu enRE mika makizvAr iniththAzAr     3698-4

 

 40.  ippozuthE van^thu aNaivar ezun^thu aruLi irum enna     3699-1

 oppil manai aRam purappIr uththarA pathi uLLOm      3699-2

 chepparum chIr chiRuththoNTar thamaik kANach chErn^thanam yAm       3699-3

 epparichum avar oziya iN^ku irOm enRu aruLi 3699-4

 

 41. kaNNuthalil kATTAthAr kaNapathIch charaththin kaN       3700-1

 vaNNamalar Aththiyin kIz irukkinROm maRRu avarthAm 3700-2

 n^aNNinAl n^Am irun^tha parichu uraippIr enRu aruLi 3700-3

 aNNalAr thiruvAththi aNain^thu aruLi amarn^thirun^thAr      3700-4

 

 42. n^IrAr chaTaiyAn aTiyArai n^ETi eN^kum kANAthu 3701-1

 chIrAr thavaththuch chiRuththoNTar mINTum chelvamanai eythi         3701-2

 ArA inpa manaiviyArkku iyampi azivu eythiTa avarum 3701-3

 pArA tharikkum thiruvETaththu oruvar van^thapaTi pakarn^thAr        3701-4

 

 43.  aTiyEn uyn^thEn eN^ku uRRAr uraiyAy enna avar mozivAr 3702-1

 vaTi chEr chUla kapAlaththAr vaTa thEchaththOm enRAr vaN    3702-2

 thuTichEr karaththup payiravar yAm cholla iN^kum irAthE pOyk        3702-3

 kaTichEr thiru Aththiyin n^izalkIz irun^thAr kaNapathIch charaththu        3702-4

 

 44. enRu manaiviyAr iyampa ezun^tha viruppAl virain^thu eythich     3703-1

 chenRu kaNTu thiruppAtham paNin^thu n^inRAr chiRuththoNTar 3703-2

 n^inRa thoNTar thamai n^Okki n^IrO periya chiRuththoNTar    3703-3

 enRu thiruvAy malarn^thu aruLa iRaivar thammaith thozuthu uraippAr 3703-4

 

 45. pUthi aNi chAthanaththavar mun pORRap pOthEn AyiTinum   3704-1

 n^Athan aTiyAr karuNaiyinAl aruLich cheyvAr n^An enRu       3704-2

 kOthil anpar thamai amuthu cheyvippathaRkuk kulappathiyil   3704-3

 kAthalAlE thETiyum mun kANEn thavaththAl umaik kaNTEn       3704-4

 

 46.  aTiyEn manaiyil ezun^thu aruLi amuthu cheyya vENTum ena        3705-1

 n^eTiyOn aRiyA aTiyArthAm n^ikazum thavaththIr umaik kANum 3705-2

 paTiyAl van^thOm uththara pathiyOm emmaip parin^thu UTTa    3705-3

 muTiyA thumakkuch cheykai arithu oNNA enRu mozin^thu aruLa 3705-4

 

 47.  eNNA aTiyEn moziyEn n^Ir amuthu cheyyum iyalpu athanaik        3706-1

 kaNNAr vETam n^iRai thavaththIr aruLich cheyyum kaTithu amaikka     3706-2

 thaNNAr ithazi muTiyAr tham aTiyAr thalaippaTTAl thETa      3706-3

 oNNAthanavum uLavAkum arumai illai ena uraiththAr   3706-4

 

 48.  ariyathu illai enak kETTa pozuthil azaku pozikinRa     3707-1

 periya payiravak kOlap perumAn aruLich cheyvAr yAm 3707-2

 pariyun^ thoNTIr mUviruthu kaziththAl pachu vIzththiTa uNpathu      3707-3

 uriya n^ALum athaRku inRAl UTTa arithAm umakku enRAr        3707-4

 

 49.  chAla n^anRu mun^ n^iraiyum uTaiyEn thAzvu iN^ku enakku illai 3708-1

 Alam uNTAr anpar umakku amuthAm pachuththAn innathu ena     3708-2

 Ela aruLich cheyap peRRAl yAn pOy amuthu kaTithu amaiththuk         3708-3

 kAlam thappAmE varuvEn enRu mozin^thu kai thozuthAr 3708-4

 

 50. paNpu mikka chiRuththoNTar parivu kaNTu payiravarum     3709-1

 n^aNpu mikkIr n^Am uNNap paTukkum pachuvum n^arappachuvAm   3709-2

 uNpathanychu pirAyaththuL uRuppil maRuvinREl innam 3709-3

 puN chey n^Ovil vEl eRin^thAl pOlum pukalvathu onRu enRAr   3709-4

 

 51.  yAthum ariyathu illai ini INTa aruLich cheyyum ena     3710-1

 n^Athan thAnum oru kuTikku n^alla chiRuvan oru makanaith    3710-2

 thAthai ariyath thAy piTikkum pozuthil thammil manam uvan^thE       3710-3

 Etham inRi amaiththa kaRiyAm iTTu uNpathu ena mozin^thAr    3710-4

 

 52. athuvum munaivar mozin^thu aruLak kETTa thoNTar aTiyEnukku      3711-1

 ithuvum arithu anRu emperumAn amuthu cheyyap peRil enRu     3711-2

 kathumen viraivil avar avar ichaiyap peRRuk kaLippAl kAthaloTu      3711-3

 mathumen kamala malarp pAtham paNin^thu manaiyil van^thu aNain^thAr        3711-4

 

 53. anpu mikka perum kaRpin aNaN^ku thiru veN kATTu ammai   3712-1

 munpu van^thu chiRuth thoNTar varavu n^Okki mun n^inRE      3712-2

 inpam peruka malarn^tha mukam kaNTu pAthamichai iRainychip 3712-3

 pinpu kaNavar mukam n^Okkip perukum thavaththOr cheyal vinava       3712-4

 

 54. vaLLalArum manaiyArai n^Okki van^tha mAthavar thAm      3713-1

 uLLam makiza amuthu cheya ichain^thAr kuTikkOr chiRuvanumAy         3713-2

 koLLum pirAyam ain^thuLanAy uRuppil kuRaipATu inRiththAy    3713-3

 piLLai piTikka uvan^thu pithA arin^thu chamaikkap peRin enRAr       3713-4

 

 55. ariya kaRpin manaiviyAr avarai n^Okki urai cheyvAr      3714-1

 periya payiravath thoNTar amuthu cheyyap peRuvathaRku iN^ku         3714-2

 uriya vakaiyAl amuthu amaippOm oruvan Aki oru kuTikku       3714-3

 varum achchiRuvan thanaip peRumARu evvARu enRu vaNaN^kuthalum       3714-4

 

 56. manaiviyAr tham mukam n^Okki maRRu ith thiRaththu main^thar thamai     3715-1

 n^inaivu n^irampa n^ithi koTuththAl tharuvAr uLarE? n^Er n^inRu     3715-2

 thanaiyan thannaith than^thai thAy arivAr illaith thAzAthE 3715-3

 enai iN^ku uyya n^I payan^thAn thannai azappOm yAm enRAr    3715-4

 

 57. enRu kaNavar kURuthalum athanukku ichain^thu empirAn thoNTar    3716-1

 inRu thAzAthu amuthu cheyyap peRRu iN^ku avar tham malarn^tha mukam        3716-2

 n^anRu kANpathu ena n^ayan^thu n^ammaik kAkka varum maNiyai         3716-3

 chenRu paLLiyinil koNTu vArum enRAr thiru anaiyAr   3716-4

 

 58. kAthal manaiyAr thAm kURak kaNavanArum kAthalanai       3717-1

 Etham akalap peRRa pERu ellAm eythinAl pOla 3717-2

 n^Athar thamakku aN^ku amuthu Akka n^aRum men kuthalai mozip puthalvan     3717-3

 Otha aNain^tha paLLiyinil uTan koNTu eythak kaTithu akanRAr         3717-4

 

 59. paLLiyinil chenRu eythuthalum pAthach chathaN^kai maNi olippa   3718-1

 piLLai OTi van^thu ethirE thazuva eTuththu iyalpin mEl      3718-2

 koLLa aNaiththuk koNTu mINTu illam pukuthak kulamAthar      3718-3

 vaLLalAr tham mun chenRu main^than thannai ethir vAN^ki     3718-4

 

 60. kunychi thiruththi mukam thuTaiththuk koTTai arai nyAN thukan n^Ikki   3719-1

 manychaL azin^tha athaRku iraN^ki maiyum kaNNin maruN^ku othukkip   3719-2

 panychi anychum mel aTiyAr parin^thu thirumanychanam ATTi   3719-3

 enychal illAk kOlam cheythu eTuththuk kaNavar kaik koTuththAr       3719-4

 

 61. achcham eythik kaRi amuthAm ennum athanAl arum puthalvan        3720-1

 uchchi mOvAr mArpin kaN aNaiththE muththam thAmuNNAr        3720-2

 pochcham illAth thiruth thoNTar punithar thamakkuk kaRi amaikka     3720-3

 mechchum manaththAl aTukkaLaiyin mEvAr vERu koNTu aNaivAr   3720-4

 

 62. onRum manaththAr iruvarkaLum ulakar aRiyAr ena maRaivil         3721-1

 chenRu pukkup piLLaithanaip peRRa thAyAr chezuN^kalaN^kaL   3721-2

 n^anRu kazuvik koTu chella n^alla makanai eTuththu ulakai   3721-3

 venRa thAthaiyAr thalaiyaip piTikka virain^thu meyththAyAr 3721-4

 

 63. iniya mazalaik kiNkiNik kAl iraNTum maTiyin puTai iTukkik       3722-1

 kanivAy main^than kai iraNTum kaiyAl piTikkak kAthalanum    3722-2

 n^ani n^ITu uvakai uRukinRAr enRu makizn^thu n^akai cheyyath        3722-3

 thanimA makanaith thAthaiyAr karuvi koNTu thalai arivAr     3722-4

 

 64. poruvil perumaip puththiran meyth thanmai aLiththAn enap polin^thu 3723-1

 maruvu makizchchi eytha avar manaiviyArum kaNavanAr 3723-2

 arumai uyirai enakku aLiththAn enRu mikavum akam malara     3723-3

 iruvar manamum pEr uvakai eythi ariya vinai cheythAr        3723-4

 

 65.  aRuththa thalaiyin iRaichchi thiru amuthukku AkAthu enak kaziththu    3724-1

 maRaiththu n^Ikkach chan^thanaththAr kaiyil koTuththu maRRai uRuppu        3724-2

 iRaichchi ellAm koththi aRuththu elumpu mULai thiRan^thu iTTu       3724-3

 kaRikku vENTum pala kAyam araiththuk kUTTik kaTithu amaippAr        3724-4

 

 66. maTTu viripUN^kuzal maTavAr aTuppil ERRi manam makizn^thE       3725-1

 aTTa kaRiyin patham aRin^thu aN^ku izichchi vEROr arumkalaththup    3725-2

 paTTa n^aRaiyAl thALiththup palavum maRRum kaRi chamaiththuch       3725-3

 chaTTa virain^thu pOnakamum chamaiththuk kaNavar thamakku uraiththAr       3725-4

 

 67.  uTaiya n^Athar amuthu cheya uraiththa paTiyE amaivathaRku      3726-1

 aTaiyum inpam munnaiyilum Arvam perukik kaLi kUra   3726-2

 viTaiyil varuvAr thoNTar thAm virain^thu chenRu mel malarin         3726-3

 puTaivaNTu aRaiyum Aththiyin kIz irun^tha punithar mun chenRAr      3726-4

 

 68. aNNal thiru munpu aNain^thu iRainychi anpar mozivAr aTiyEnpAl   3727-1

 n^aNNi n^Ir iN^ku amuthu cheya vENTum enRu n^An parivu      3727-2

 paNNinEnAyp pachiththu aruLath thAzththathu eninum paNi chamaiththEn       3727-3

 eNNam vAyppa ezun^thu aruLa vENTum enRu aN^ku eTuththuraippAr       3727-4

 

 69.  iRaiyum thAzAthu ezun^thu aruLi amuthu cheyyum enRu iRainycha 3728-1

 kaRaiyum kaNTaththinil maRaiththuk kaNNum n^uthalil kATTAthAr       3728-2

 n^iRaiyum perumaich chiRuththoNTIr pOthum enna n^ithi iraNTum       3728-3

 kuRaivan oruvan peRRu uvan^thAl pOlak koNTu manai pukun^thAr        3728-4

 

 70. van^thu pukun^thu thirumanaiyil manaiviyAr thAm mAthavarai      3729-1

 mun^tha ethir chenRu aTi vaNaN^ki muzuthum azaku cheytha manaich    3729-2

 chan^tha malar mAlaikaL muththin thAmam n^ARRith thavichu aTuththa 3729-3

 kan^tha malar Achanam kATTik kamaz n^Irk karakam eTuththu En^tha    3729-4

 

 71. thUya n^IrAl chiRuththoNTar chOthiyAr tham kazal viLakki        3730-1

 Aya punithap punal thaN^kaL thalaimEl Arath theLiththu inpam        3730-2

 mEya illam emmaruN^kum vIchi virai menmalarch chAn^tham     3730-3

 Eyum thUpa thIpaN^kaL muthal pUchanai cheythu iRainychuvAr 3730-4

 

 72. pani veN thiN^kaL chaTai viriththa payil pUN^kunychi payiravarAm       3731-1

 punithar thammaip pOnakamum kaRiyum paTaikkumpaTi poRpin    3731-2

 vanithai yArum kaNavarum mun vaNaN^kik kETpa maRRu avarthAm         3731-3

 iniya annam uTan kaRikaL ellAm okkap paTaikka ena   3731-4

 

 73. parichu viLaN^kap parikalamum thiruththi pAvATaiyil ERRith      3732-1

 theriyum vaNNam chenychAlich chezum pOnakamum kaRi amuthum 3732-2

 varichaiyinil mun paTaiththu eTuththu mannum parikalak kAn mEl      3732-3

 viri veN thukilin michai vaikka vimalar pArththu aN^ku aruL cheyvAr        3732-4

 

 74. chonna muRaiyil paTuththa pachuth thoTarn^tha uRuppu elAm koNTu        3733-1

 mannu chuvaiyil kaRi AkkimANa amaiththIrE? enna     3733-2

 annam anaiyAr thalai iRaichchi amuthukkAkAthu enak kaziththOm enna 3733-3

 athuvum kUTa n^Am uNpathu enRAr iTar thIrppAr       3733-4

 

 75. chin^thai kalaN^kich chiRuth thoNTar manaiviyArOTum thikaiththu ayarach        3734-1

 chan^thanaththAr enum thAthiyArthAm an^thath thalai iRaichchi       3734-2

 van^tha thoNTar amuthu cheyum pozuthu n^inaikka varum enRE 3734-3

 mun^tha amaiththEn kaRi amuthu enRu eTuththuk koTukka mukam malarn^thAr    3734-4

 

 76. vAN^ki makizn^thu paTaiththu athan pin vaNaN^kum chiRuth thoNTarai n^Okki      3735-1

 IN^ku n^amakkuth thani uNNa oNNAthu Ichan aTiyAr ip 3735-2

 pAN^ku n^inRAr thamaik koNarvIr enRu paramar paNiththu aruLa        3735-3

 EN^kik keTTEn amuthu cheyya iTaiyURu ithuvO ena n^inaivAr   3735-4

 

 77. akaththin puRaththup pOy aruLAl eN^kum kANAr azin^thu aNain^thu        3736-1

 mukaththil vATTam mikap perukap paNin^thu muthalvarkku urai cheyvAr        3736-2

 ikaththum paraththum ini yAraik kANEn yAnum thirun^IRu      3736-3

 chakaththil iTuvAr thamaik kaNTE iTuvEn enRu thAzn^thu iRainycha    3736-4

 

 78. ummaip pOl n^IRu iTTAr uLarO uNpIr n^Ir enRu    3737-1

 chemmai kaRpil thiruveNkATTu ammai thammaik kalam thiruththi        3737-2

 vemmai iRaichchi chORu ithanil mITTup paTaiyum enap paTaiththAr     3737-3

 thammai UTTa vENTi avar uNNap pukalum thaTuththu aruLi      3737-4

 

 79.  ARu thiN^kaL ozin^thu uNpOm uNNum aLavum thariyAthu    3738-1

 chORu n^ALum uNpIr mun uNpathu en n^am uTan thuyppa 3738-2

 mARin makavu peRRIrEl main^than thannai azaiyum ena 3738-3

 IRum muthalum illAthArukku ippOthu uthavAn avan enRAr       3738-4

 

 80.  n^Am iN^ku uNpathu avan van^thAl n^ATi azaiyum ena n^ampar     3739-1

 thAm aN^ku aruLich cheyyath thariyAr thalaivar amuthu cheythu aruLa        3739-2

 yAm iN^ku en cheythAl Akum enpAr viraivu uRRu ezun^thu aruLAl       3739-3

 pU men kuzalAr tham mOTum puRam pOy azaikkap pukum pOthu    3739-4

 

 81. vaiyam n^ikazum chiRuth thoNTar main^thA varuvAy ena azaiththAr        3740-1

 thaiyalArum thalaivar paNi thalai n^iRpArAyth thAm azaippAr         3740-2

 cheyya maNiyE chIrALA vArAy chivanAr aTiyAr yAm     3740-3

 uyyum vakaiyAl uTan uNNa azaikkinRAr enRu Olam iTa 3740-4

 

 82. paramar aruLAl paLLiyin n^inRu OTivaruvAn pOl van^tha   3741-1

 tharamil vanappin thanip puthalvan thannai eTuththu thazuvith tham 3741-2

 karam mun aNaiththuk kaNavanAr kaiyil keTuppak kaLi kUrn^thAr       3741-3

 puramUnRu eriththAr thiruththoNTar uNNap peRROm enum polivAl        3741-4

 

 83. van^tha makanaik kaTithil koNTu amuthu cheyvippAn van^thAr      3742-1

 mun^thavE ap payiravarAm muthalvar aN^kaN maRain^thu aruLach        3742-2

 chin^thai kalaN^kik kANAthu thikaiththAr vIzn^thAr theruman^thAr    3742-3

 ven^tha iRaichchik kaRi amuthum kalaththil kANAr veruvuRRAr         3742-4

 

 84.  cheyya mEnik karuN^kunychich chezum anychukaththup payiravar yAm      3743-1

 uyya amuthu cheyyAthE oLiththathu eN^kE enath thETi 3743-2

 maiyal koNTu puRaththu aNaiya maRain^tha avar thAm malai payan^tha 3743-3

 thaiya lOTum charavaNaththuth thanayarOTum thAm aNaivAr     3743-4

 

 85. thani veL viTai mEl n^eTum vichumpil thalaivar pUtha kaNa n^Athar      3744-1

 munivar amarar vinychaiyarkaL muthalAy uLLOr pORRi ichaippa         3744-2

 iniya kaRiyum thiru amuthum amaiththAr kANa ezun^thu aruLip         3744-3

 pani veN thiN^kaL muTi thuLaN^ka paran^tha karuNai n^Okku aLiththAr        3744-4

 

 86. anpin venRa thoNTar avarkku amain^tha manaiviyAr main^thar      3745-1

 munpu thOnRum peruvAzvai muzuthum kaNTu paravachamAy        3745-2

 enpum manamum karain^thu uruka vizun^thAr ezun^thAr EththinAr       3745-3

 pinpu paramar thakuthiyinAl periyOr avarukku aruL purivAr   3745-4

 

 87. konRai vENiyAr thAmum pAkam koNTa kulak koTiyum 3746-1

 venRi n^eTuvEl main^tharum tham viraippUN^kamalach chEvaTik kIz     3746-2

 n^inRa thoNTar manaiviyAr n^ITu makanAr thAthiyAr   3746-3

 enRum piriyAthE iRainychi irukka uTan koNTu EkinAr 3746-4

 

 88.  ARu muTimEl aNin^thavarukku aTiyAr enRu kaRi amuthA    3747-1

 URu ilAtha thanip puthalvan thannai arin^thu aN^ku amuthu UTTap     3747-2

 pERu peRRAr chE aTikaL thalaimEl koNTu piRa uyirkaL 3747-3

 vERu kazaRiRRu aRivAr tham perumaiyum thozuthu viLampuvAr   3747-4

 

 

37 kazaRiR a RivAr n^AyanAr purANam

 1. mAvIRRu irun^tha perum chiRappin mannum thonmai malai n^ATTup    3748-1

 pA vIRRirun^tha palpukazAr payilum iyalpil pazam pathi thAn         3748-2

 chEvIRRu irun^thAr thiruvanychaik kaLamum n^ilavich chErar kulak    3748-3

 kOvIRRu irun^thu muRai puriyum kulakkO mUthUr koTuN^kOLUr   3748-4

 

 2. kAlai ezum pal kalaiyin oli kaLiRRuk kanRu vaTikkum oli 3749-1

 chOlai ezum men churumpin oli thurakach cherukkAl chulavum oli      3749-2

 pAlai vipanychi payilum oli pATal ATal muzavin oli 3749-3

 vElai oliyai vizuN^ki eza viLaN^ki ON^kum viyappinathAl     3749-4

 

 3. mikka chelvam manaikaL thoRum viLaiyum inpam viLaN^kuvana        3750-1

 pakkam n^eruN^kum chAlai thoRum payil chaTTa aRaN^kaL palkuvana     3750-2

 thakka aNi koL mATaN^kaL thoRum chaiva mEnmai chARRuvana    3750-3

 thokka vaLaN^kaL iTaN^kaL thoRum aTaN^ka n^ithiyam thuvanRuvana     3750-4

 

 4. vEtha n^eRiyin muRai piRazA mikka ozukkam thalai n^inRa 3751-1

 chAthi n^Anku n^ilai thazaikkum thanmaiththu Aki thaTam mathil chUz        3751-2

 chUtha vakuLa charaLa n^irai thuthaiyum chOlai vaLa n^akar thAn     3751-3

 kOthai arachar makOthai enak kulavum peyarum uTaiththulakil.        3751-4

 

 5. muruku viriyum malarch chOlai mUthUr athan kaN muRai marapin     3752-1

 aruthi aziyum kali n^Ikki aRam koL chaivath thiRam thazaippath      3752-2

 thiruku china vem kaLiyAnaich chErar kulamum ulakum chey    3752-3

 perukum thavaththAl aran aruLAl piRan^thAr perumAk kOthaiyar        3752-4

 

 6. thirumA n^akaram thiru avathAram chey vizavin chiRappinAl        3753-1

 varumA kaLikUr n^ey ATal eTuppa vAna malar mAri     3753-2

 tharumA vichumpin mika n^eruN^ka thazaN^kum oli maN^kalam thazaippap       3753-3

 perumA n^ilaththil evvuyirum peruku makizchchi piRaN^kinavAl        3753-4

 

 7. maN mEl chaiva n^eRi vAza vaLarn^thu munnai vazi anpAl   3754-1

 kaN mEl viLaN^ku n^eRiyinAr kazalE pENUm karuththinarAy     3754-2

 uL mEviya anpinar Aki urimai arachar thozil puriyAr 3754-3

 theL n^Ir muTiyAr thiru vanychaik kaLaththil thiruththoNTE purivAr 3754-4

 

 8. ulakin iyalpum arachu iyalpum uRuthi alla ena uNarvAr    3755-1

 pulari ezun^thu punal mUzkip punitha veN n^IRRinum mUzki    3755-2

 n^ilavu thiru n^an^thana vanaththu n^ITum paNikaL pala cheythu      3755-3

 malarum mukaiyum koNarn^thu mAlai chAththa makizn^thu amaiththu     3755-4

 

 9. thiru manychanamum koNarn^thu thiru alakum iTTu thiru mezukku    3756-1

 varum anpuTan inpu uRach chAththi maRRum uLLa thiruppaNikaL         3756-2

 perumai piRaN^kach cheythu amaiththup pENum viruppil thiruppATTum   3756-3

 orumai n^eRiyin uNarvu vara Othip paNin^thE ozukum n^AL     3756-4

 

 10. n^Irin malin^tha kaTal akazi n^eTumAl varaiyin koTimathil chUz 3757-1

 chIrin malin^tha thiru n^akaram athanil cheN^kOl poRaiyan enum      3757-2

 kArin malin^tha keTai n^izal mEl kavikkum koRRak kuTai n^izal kIzth        3757-3

 thArin malin^tha puyaththu arachan tharaNi n^Iththuth thavam chArn^thAn    3757-4

 

 11. van^tha marapin arachu aLippAn vanam chAr thavaththin maruviya pin     3758-1

 chin^thai mathi n^Ul thEr amaichchar chila n^AL Ayn^thu theLin^tha n^eRi   3758-2

 mun^thai marapil muthalvar thiruth thoNTu muyalvAr muthaRRu Aka     3758-3

 in^thu muTiyAr thiruvanychaik kaLaththil avar pAl eythinAr 3758-4

 

 12. eythi avar tham ethiril iRainychi irun^thaN chAral malai n^ATTuch      3759-1

 cheythi muRaimaiyAl urimaich cheN^kOl arachu purivathaRku   3759-2

 maithIr n^eRiyin muTi chUTi aruLum marapAl van^thathu enap 3759-3

 poythIr vAymai man^thirikaL pORRip pukanRa pozuthinkaN      3759-4

 

 13.  inpam perukum thiruth thoNTukku iTaiyURu Aka ivar mozin^thAr   3760-1

 anpu n^ilaimai vazuvAmai arachu purakka aruL uNTEl 3760-2

 enpum aravum punain^thArai iTai peRRu aRivEn enap pukku     3760-3

 munpu thozuthu viNNappam cheythAr muthalvar aruLinAl        3760-4

 

 14. mEvum urimai arachu aLiththE virumpum kAthal vazipATum 3761-1

 yAvum yArum kazaRinavum aRiyum uNarvum IRu illAth   3761-2

 thAvil viRalum thaNTAtha koTaiyum paTai vAkanamum muthal Am         3761-3

 kAval mannarkku uriyanavum ellAm kaivan^thu uRap peRRAr     3761-4

 

 15.  Ana aruL koNTu anychali cheythu iRainychip puRam pOn^thu arachu aLiththal 3762-1

 Unam Akum thiruth thoNTukku eninum uTaiyAn aruLAlE 3762-2

 mEnmai makuTam thAN^kuthaRku vENTum amaichcharkku uTan paTalum      3762-3

 mAna amaichchar thAL paNin^thu av viNaimEl koNTu makizn^thu ezun^thAr      3762-4

 

 16. urimai n^ALil orai n^alan eytha mikka upakaraNam        3763-1

 perumai chiRakka vENTuvana ellAm piRaN^ka maN^kalam cheythu         3763-2

 irumai ulakukku orumai muTi kaviththAr ellA uyirum makiz    3763-3

 tharuma n^ilaimai aRin^thu puvi thAN^kum kazaRiR aRivAr thAm        3763-4

 

 17. thampirAnAr kOyil valam koNTu thirumun thAzn^thu ezun^thu       3764-1

 kumpa yAnai mEl koNTu koRRak kuTaiyum chAmaraiyum   3764-2

 n^ampum urimai yavar thAN^ka n^alam koL n^akar chUz valam koLvAr    3764-3

 moympil uvarin pothi chuman^thOr vaNNAn munnE varak kaNTAr 3764-4

 

 18. mazaiyil karain^thu aN^ku uvar URi mEni veLuththa vaTivinAl     3765-1

 uzaiyil polin^tha thirukkaraththAr aTiyAr vETam enRu uNarn^thE      3765-2

 izaiyiR chiRan^tha OTai n^uthal yAnaik kazuththin n^inRu izin^thu   3765-3

 vizaivil perukum kAthalinAl virain^thu chenRu kai thozuthAr         3765-4

 

 19. chErar perumAn thozak kaNTu chin^thai kalaN^ki mun vaNaN^ki     3766-1

 yAr enRu aTiyEnaik koNTathu aTi vaNNAn enach        3766-2

 chErar pirAnum aTichchEran aTiyEn enRu thirun^IRRin 3766-3

 vAra vETam n^inaippiththIr varun^thAthu Ekum ena mozin^thAr         3766-4

 

 20. mannar perumAn thiruththoNTu kaNTu mathi n^ITu amaichchar elAm 3767-1

 chenni michai anychali cheythu pORRach chinamAl kaLiRu ERi 3767-2

 minnu maNip pUN koTi mATa vIthi mUthUr valam koNTu 3767-3

 ponnin maNi mALikai vAyil pukkAr punai maN^kalam poliya     3767-4

 

 21. yAnai michai n^inRu izin^thu aruLi ilaN^kum maNi maNTapaththin kaN     3768-1

 mEnmai ari Achanaththu ERi viLaN^kum koRRak kuTai n^izaRRap         3768-2

 pAnal viziyAr chAmarai mun paNi mARappan malar thUvi        3768-3

 mAna arachar pORRiTa vIRRu irun^thAr mannar perumAnAr       3768-4

 

 22. ulaku purakkum koTaivaLavar urimaich cheziyar uTan kUTa         3769-1

 n^ilavu peru muk kOkkaLAy n^Ithi manun^Ul n^eRi n^aTaththi 3769-2

 alakil arachar thiRai koNara akaththum puRaththum pakai aRuththu    3769-3

 malarum thiru n^IRRu oLivaLara maRaikaL vaLara maN aLippAr 3769-4

 

 23. n^ITum urimaip pEr arachAl n^ikazum payanum n^iRai thavamum     3770-1

 thETum poruLum perum thuNaiyum thillaich thiruchchiRRam palaththuL 3770-2

 ATum kazalE enath theLin^tha aRivAl eTuththa thiruppAtham   3770-3

 kUTum anpil archchanai mEl koNTAr chErar kulap perumAL      3770-4

 

 24. vAchath thirumanychanam paLLith thAmam chAn^tham maNith thUpam 3771-1

 thEchil perukum chezum thIpam muthalAyinavum thiru amuthum 3771-2

 Icharkku ERRa parichinAl archchiththu aruLa en^n^ALum       3771-3

 pUchaikku amarn^tha perum kUththar pon pAr chilampin oli aLiththAr 3771-4

 

 25. n^ampar thALin vazipATTAl n^ALum inpuRRu amarkinRAr     3772-1

 impar ulakil iravalarkkum vaRiyOr evarkkum IkaiyinAl        3772-2

 chem pon mazaiyAm enap pozin^thu thirun^thu veRRi uTan porun^thi    3772-3

 umpar pORRath tham perumARku uriya vELvi pala cheythAr      3772-4

 

 26. inna vaNNam ivar Ozuka ezil koL pANTi n^al n^ATTu       3773-1

 mannum mathuraith thiru vAla vAyil iRaivar varum anpAl      3773-2

 pannum ichaip pATalil paravum pANanAr paththiranArkku       3773-3

 n^anmai n^ITu perum chelvam n^alka vENTi aruL purivAr       3773-4

 

 27. iravu kanavil ezun^thu aruLi enpAl anpAl eppozuthum     3774-1

 paravum chEran thanakku unakkup paim pon paTTu ATai 3774-2

 viravu kathir chey n^ava maNip pUN vENTiRRu ellAm kuRaivu inRith    3774-3

 thara n^am Olaith tharukinROm thAzAthu Eki varuka enRu      3774-4

 

 28. athir kazal uthiyar vEn^thaRku aruL cheytha perumai yAlE        3775-1

 ethir il chelvaththukku ERRa irun^ithi koTukka enRu 3775-2

 mathimali purichai ennum vAchakam varain^tha vAymaik        3775-3

 kathir oLi virin^tha thOTTu thirumukam koTuththAr kANa      3775-4

 

 29. chaN^kap pulavar thirumukaththaith thalaimEl koNTu paththiranAr        3776-1

 aN^ku appozuthE puRappaTTu malai n^ATu aNaiya van^thu eythith       3776-2

 thuN^kap parichai koTuN^ kOLUr thannil pukun^thu thunnu koTi        3776-3

 maN^kul thoTakkum mALikai mun van^thu mannarkku aRiviththAr         3776-4

 

 30. kETTa pozuthE kai thalaimEl koNTu kiLarn^tha pEranpAl   3777-1

 n^ATTam pozi n^Ir vazin^thu iziya ezun^thu n^aTukkam mika eythi     3777-2

 OTTath tham pon mALikaiyin puRaththil urukum chin^thai uTan         3777-3

 pATTin thalaimaip paNanAr pAtham palakAl paNikinRAr 3777-4

 

 31. aTiyEn poruLAth thirumukam koNTu aNain^thathu enna avar thAmum 3778-1

 koTichEr viTaiyAr thirumukam kaikkoTuththu vaNaN^kak koRRavanAr     3778-2

 muTimEl koNTu kUththu ATi moziyum kuzaRip pozi kaNNIr       3778-3

 poTiyAr mArpil paran^thu vizap puvimEl palakAl vIzn^thu ezun^thAr   3778-4

 

 32. parivil pORRith thirumukaththaip palakAl thozuthu paTi eTukka   3779-1

 uriya vakaiyil eTuththu Othi umpar perumAn aruL pORRi       3779-2

 viripon chuTar mALikai pukku mEvum urimaich chuRRam elAm    3779-3

 perithu viraivil koTu pOn^thu pENu amaichcharkku aruL cheyvAr       3779-4

 

 33.  thaN^kaL kula mALikai ithanuL n^alaththin mikka n^ithik kuvaiyAyp     3780-1

 poN^ki n^iRain^tha palavERu vakaiyil polin^tha paNTAram     3780-2

 amkaN onRum oziyAmai aTaiyak kaNTu puRappaTTuth     3780-3

 thaN^kum pothichey thALinmEl chamaiya ERRik keNarum ena     3780-4

 

 34. chErar perumAn aruL cheyyath thirun^thu mathin^Ul man^thirikaL 3781-1

 chArum maNi mALikaiyuLLAl thanaN^kaL ellAm n^iRain^tha perum        3781-2

 chIr koL n^ithiyum eNNiRan^tha ellAm pothi cheythALin mEl   3781-3

 pAril n^eruN^ka michai ERRik koNTu van^thu paNin^thArkaL    3781-4

 

 35. paran^tha n^ithiyin parappu ellAm pANanAr paththiranArkku       3782-1

 n^iran^tha thanaN^kaL vERu vERu n^iraiththuk kaTTi maRRu ivaiyum    3782-2

 uram thaN^kiya vem kariparikaL muthalAm uyir uLLana thanamum        3782-3

 puran^tha arachum koLLum ena mozin^thAr poRaiyar puravalanAr        3782-4

 

 36. pANanAr paththiranArum paimpon maulich chEralanAr       3783-1

 kANak koTuththa n^ithi ellAm kaNTu makizvuRRu athichayiththup       3783-2

 pENa enakku vENTuvana aTiyEn koLLa pinynykanAr ANai 3783-3

 arachum arachu uRuppum kaik koNTu aruLum ena iRainycha      3783-4

 

 37. iRaivar ANai maRuppa athanukku anychi ichain^thAr ikal vEn^thar        3784-1

 n^iRaiyum n^ithiyin parappu ellAm n^ilaththai n^eLiya uTan koNTE    3784-2

 uRai mummathaththuk kaLiRu pari uL iTTana vENTuva koNTOr    3784-3

 piRai veN kOTTuk kaLiRRumEl koNTu pOn^thAr perumpANar       3784-4

 

 38. paNpu perukum perumALum pANanAr paththiranAr pin        3785-1

 kaNkaL pozin^tha kAthal n^Ir vaziyak kaiyAl thozuthu aNaiya         3785-2

 n^aNpu chiRakkum avar thammai n^akarin puRaththu viTai koNTu        3785-3

 thiN pon purichaith thiru mathurai pukkAr thirun^thum ichaip pANar 3785-4

 

 39. vAna varampar kulam perukkum mannanArum maRiththu Ekik 3786-1

 kUnal iLam veN piRaik kaNNi muTiyAr aTimai koNTu aruLum     3786-2

 pAnmai aruLin perumaiyinai n^inain^thu palakAl paNin^thu Eththi     3786-3

 mEnmai viLaN^ku mALikai maNTapaththu uL arachu vIRRu irun^thAr      3786-4

 

 40. aLavil perumai akila yOnikaLum kazaRiRRu aRin^thu avaRRin       3787-1

 uLam manniya meyyuRu thuyaram onRum oziyA vakai akaRRik     3787-2

 kaLavu kolaikaL muthalAna kaTin^thu kazaRRiRRu aRivAr thAm 3787-3

 vaLavar perumAnuTan cheziyar makizum kalappil makizum n^AL 3787-4

 

 41. vAnak kaN^kai n^athi pothin^tha malku kaTaiyAr vazipaTTuth      3788-1

 thU n^al chiRappin archchanai Am koNTu purivAr thamakku oru n^AL    3788-2

 thEn akku alarn^tha konRaiyin Ar ATal chilampin oli mun pOl         3788-3

 mAnap pUchai muTivin kaN kELAthu oziya mathimayaN^ki        3788-4

 

 42. pUchai kaTithu muTiththu aTiyEn ennO pizaiththathu enap porum   3789-1

 Achai uTampAl maRRu ini vERu aTaiyum inpam yAthu enRu       3789-2

 thEkin viLaN^kum uTaivALai uruvith thirumArpinil n^ATTa     3789-3

 Ichar virain^thu thiruchchilampin Ochai mikavum ichaippiththAr      3789-4

 

 43.  ATal chilampin oli kELA uTaivAL akaRRi aN^kaimalar     3790-1

 kUTath thalaimEl kuviththu aruLik koNTu vIzn^thu thozuthu ezun^thu 3790-2

 n^ITap paravi mozikinRAr n^eTumAl piraman arumaRai mun      3790-3

 thETaRku ariyAy thiruaruL thiru aruL mun cheyyathu ozin^thathu en enRAr    3790-4

 

 44. enRa pozuthil iRaivar thAm ethir n^inRu aruLAthu ezum oliyAl    3791-1

 manRin iTai n^am kUththu ATal van^thu vaNaN^ki van thoNTan 3791-2

 onRum uNarvAl n^amaip pORRi urai chEr pathikam pATuthalAl   3791-3

 n^inRu kETTu varath thAzththOm enRAr avarai n^inaippippAr   3791-4

 

 45.  ennE aTiyArkku ivar aruLum karuNai irun^thavARu enRu   3792-1

 pon n^Er chaTaiyAr thirun^aTam chey puliyUr pon ampalam iRainychi   3792-2

 than n^Er illA van thoNTar thamaiyum kANpAn ena virumpi     3792-3

 n^al n^Ir n^ATTuk chela n^ayan^thAr n^Amach chErar kOmAnAr 3792-4

 

 46.  ponnAr maulich chEralan Ar pORRum amaichcharkku aqthu iyampi   3793-1

 n^al n^AL koNTu perum payaNam ezuka enRu n^alam chARRa      3793-2

 minnAr ayil vEl kula maRavar venRi n^ilavum chilai vIrar    3793-3

 an^ n^ATTu uLLAr aTaiya n^iran^thu aNain^thAr vanychi akal n^akarvAy       3793-4

 

 47. iTTa n^aln^AL Oraiyinil iRaivar thiruvanychaik kaLaththu        3794-1

 maTTuviripUm konRaiyinAr thammai valam koNTu iRainychip pOy         3794-2

 paTTan^uthal vem kaLiyANai piTarmEl koNTu pani mathiyam     3794-3

 thoTTa koTimALikai mUthUr kaTan^thAr uthiyar thOnRalAr      3794-4

 

 48. yAnai aNikaL paran^thu vazi eN^kum n^iran^thu chelluvana        3795-1

 mAna malai n^ATTinil malin^tha malaikaL uTan pOthuva pOnRa 3795-2

 chEnaivIrar puTaiparan^thu chelvathu aN^kaN malai chUzn^tha         3795-3

 kAnam aTaiya uTan paTarvana pOlum kATchi mEvinathAl 3795-4

 

 49. puravith thiraLkaL A yOkap polivin achaivil pOthuvana   3796-1

 aravach chEnaik kaTal tharaN^kam maTuththu mEl mEl aTarvana pOl     3796-2

 viravip paran^thu chenRanavAl michaiyum avalum onRAka       3796-3

 n^iravip paran^tha n^eTum chEnai n^Emi n^eLiyach chenRanavAl        3796-4

 

 50. an^ n^ATTu ellai kaTan^thu aNaiya amaichcharkku ellAm viTai aruLi      3797-1

 minAr maNippUN mannavan Ar vENTuvArai uTankoNTu     3797-2

 konAr ayil vEl maRavar payil koN^kar n^ATu kaTan^thu aruLi 3797-3

 pon n^ATTavarum aNain^thu ATum ponni n^Ir n^ATTu iTaip pOvAr        3797-4

 

 51. chenRa thichaiyil chivan aTiyAr chiRappinOTum ethirkoLLak       3798-1

 kunRum kAnum uTaik kuRumpar iTaN^kaL thORum kuRai aRuppath 3798-2

 thunRu murampum kAn ARum uRum kal churamum pala kaTan^thu   3798-3

 venRi viTaiyAr iTam palavum mEvip paNin^thu chelkinRAr      3798-4

 

 52. poruvil ponnith thirun^athiyin karai van^thu eythip punitha n^Ir       3799-1

 maruvu thIrththam makizn^thu ATi maruN^ku vaTapAl karai ERith       3799-2

 thiruvil poliyum thiruppuliyUr chempon manRuL n^aTam pORRa 3799-3

 urukum manaththin uTan chenRAr oziyA anpin vazi van^thAr    3799-4

 

 53. van^thu thillai mUthUrin ellai vaNaN^ki makizchchiyinAl         3800-1

 an^thaNALar thoNTar kuzAm aNain^tha pOthil ethir vaNaN^kich         3800-2

 chan^tha viraip pUn^thiruvIthi iRainychith thalaimEl karam mukizppach      3800-3

 chin^thai makiza ezu n^ilai kOpuraththai aNain^thAr chEralanAr      3800-4

 

 54. n^ilavum perumai ezun^ilaik kOpuraththin munnar n^ilaththu iRainychi   3801-1

 malarum kaNNIrth thuLi thathumpap pukun^thu mALikai valam koNTu     3801-2

 ulaku viLakkum thirup pEr ampalaththai vaNaN^ki uL aNain^thAr       3801-3

 alakil aNTam aLiththavar n^inRu ATum thiruchchiRRampalam mun        3801-4

 

 55. aLavil inpap perum kUththar ATa eTuththa kazal kATTa    3802-1

 uLamum pulanum oruvazich chenRu urukap pORRi uykinRAr       3802-2

 kaLanil viTam vaiththu aLiththa amuthu anRi manRil kazal vaiththu   3802-3

 vaLarum thirukkUththu amuthu ulakukku aLiththa karuNai vazuththinAr        3802-4

 

 56.  ArA Achai Anan^thak kaTaluL thiLaiththE amarn^thu aruLAl       3803-1

 chIrAr vaNNap pon vaNNaththu thiru an^thAthi thiruppaTikkIzp        3803-2

 pArA tharikka eTuththu Eththip paNin^thAr paruva mazai poziyum      3803-3

 kArAl n^ikarkka ariya koTaik kaiyAr kazaRRivAr thAm 3803-4

 

 57. thampirAnArkku ethir n^inRu thamiz chol mAlai kETpikka 3804-1

 umpar vAza n^aTam ATum oruvar athaRkup parichil enach       3804-2

 chempon maNi manRil eTuththa cheyya pAthaththu thiruchchilampin     3804-3

 impar n^ITa ezun^tha olithAmum ethirE kETpiththAr   3804-4

 

 58.  ATal chilampin oli kETpAr aLavil inpa Anan^tham        3805-1

 kUTap peRRa perum pERRin koLkai vAyppak kumpiTuvAr 3805-2

 n^ITap paNiyum kAlam elAm n^inRu thozuthu puRam pOn^thu     3805-3

 mATath thiru mALikai vIthi vaNaN^kip puRaththu vaikinAr     3805-4

 

 59. paravum thillai vaTTaththup payilvAr paim pon ampalaththuL      3806-1

 aravum punalum chaTai ATa ATuvAr kUththu ArAmai     3806-2

 viravum kAthal mikku ON^ka vEtham paTiyum thiruppaTikkIz    3806-3

 iravum pakalum paNin^thu Eththi inpam chiRakkum an^ n^ALil 3806-4

 

 60.  ATum perumAn pATal kETTu aruLith thAzn^tha paTi thamakkuk      3807-1

 kUTum parichAl munpu aruLich cheytha n^AvalUrk kOvai        3807-2

 n^ITum perum kAthalil kANa n^iRain^tha n^inaivu n^irampAmal         3807-3

 thETum pAthar aruLinAl thiruvArUr mEl chela ezun^thAr       3807-4

 

 61. aRivin ellai Aya thiruththillai ellai amarn^thu iRainychip      3808-1

 piRavi ilAtha thiruvaTiyaip perukum uLLaththinil peRRu      3808-2

 cheRiyum nyAnap pOnakar van^thu aruLum pukali chenRu iRainychi      3808-3

 maRi chEr karaththAr kOyil pala vaNaN^ki makizn^thu vazikkoLvAr     3808-4

 

 62. vaziyil kuziyil chezuvayalin mathakin malar vAvikaLin maTuch    3809-1

 chuziyil tharaLam thirai choriyum thuRai n^Irp ponni kaTan^thu ERi 3809-2

 vaziyil thikazum thirun^uthalAr virumpum iTaN^kaL iRainychi ukak    3809-3

 kazivil perum veLLamum koLLak kazani ArUr kaN uRRAr 3809-4

 

 63. n^ampi thAmum an^ n^AL pOy n^Akaik kArONam pATi 3810-1

 am pon maNippUN n^avamaNikaL ATai chAn^tham aTal parimA     3810-2

 paim pon churikai muthalAna peRRu maRRum pala pathiyil      3810-3

 thampirAnaip paNin^thu Eththith thiruvArUril chArn^thu irun^thAr    3810-4

 

 64. van^thu chErar perumAnAr mannum thiruvarUr eytha        3811-1

 an^thaNALar perumAnum arachar perumAn varappeRRuch 3811-2

 chin^thai makiza ethir koNTu chenRu kiTan^thAr chEralanAr   3811-3

 chan^tham viraiththAr vanthoNTar munpu viruppin uTan thAzn^thAr     3811-4

 

 65. munpu paNin^tha perumALaith thAmum paNin^thu mukan^thu eTuththE        3812-1

 anpu perukath thazuva virain^thu ArvaththoTu thazuva        3812-2

 inpa veLLaththu iTai n^In^thi ERa mATTAthavar pOl   3812-3

 enpum uruka uyir onRi uTampum onRAm ena ichain^thAr 3812-4

 

 66.  Ana n^ilaimai kaNTa thiruththoNTar aLavil makizvu eytha        3813-1

 mAnach chErar perumAnAr thAmum vanthoNTarum kalan^tha       3813-2

 pAnmai n^aNpAl chEramAn thOzar enRu pAr paravum     3813-3

 mEnmai n^Amam munaippATi vEn^tharkku Aki viLaN^kiyathAl     3813-4

 

 67. oruvar oruvaril kalan^tha uNarvAl inpa mozi uraiththu   3814-1

 maruva iniyAr pAl cheyvathu ennAm ennum makizchchiyinAl     3814-2

 paruva mazaich cheN^kai paRRik koNTu paramar thAL paNiyath 3814-3

 theruvu n^IN^kik kOyilinuL pukun^thAr chEramAn thOzar       3814-4

 

 68. chenRu thEva Achiriyanai mun iRainychith thirumALikai valam koNTu      3815-1

 onRum uLLaththoTum pukuvAr uTaiya n^ampi mun Aka    3815-2

 n^inRu thozuthu kaN aruvi vIza n^ilaththin michai vIzn^thE 3815-3

 enRum iniya tham perumAn pAtham iRainychi EththinAr 3815-4

 

 69. thEvar munivar van^thu iRainychum theyvap perumAL kazal vaNaN^ki       3816-1

 mUvar thamakku muthal Akum avaraith thirumum maNik kOvai    3816-2

 n^AvalUrar tham munpu n^anmai viLaN^kak kETpiththAr 3816-3

 thAvil perumaich chEral anAr thampirAnAr thAm koNTAr        3816-4

 

 70. aN^kaN aruL peRRu ezuvAraik koNTu puRam pOn^thu ArUrar 3817-1

 n^aN^kai paravaiyAr thirumALikaiyil n^aNNa n^annuthalAr     3817-2

 poN^kum viLakkum n^iRai kuTamum pU mAlaikaLum pukai akilum 3817-3

 eN^kum maTavAr eTuththu Eththa aNain^thu thAmum ethir koNTAr        3817-4

 

 71. chOthi maNi mALikaiyin kaN chuTarum pachum pon kAl amaLi        3818-1

 mIthu perumAL thamai iruththi n^ampi mEvi uTan iruppak      3818-2

 kOthil kuNaththup paravaiyAr kozun^arkkum thOzarkkum        3818-3

 n^Ithi vazuvA ozukkaththu n^iRai pUchanaikaL muRai aLiththAr        3818-4

 

 72. thANTum puravich chErar kulap perumAL thamakkuth thiru amuthu   3819-1

 thUNTum chOthi viLakku anaiyAr amaikkath thuNaivar cholluthalum     3819-2

 vENTum parichu vevvERu vithaththuk kaRiyum pOnakamum        3819-3

 INTach chamaippiththu uTan van^thArkku ellAm iyalpin virun^thu amaiththAr 3819-4

 

 73. aracharkku amaiththa chiRappinum mEl aTiyArkku ERkum paTiyAka   3820-1

 viravip perukum anpin uTan virumpum amuthu chamaiththu athanpin     3820-2

 purachaik kaLiRRuch chEralan Ar puTai chUzn^thu avarOTu amuthu cheyap      3820-3

 paravaip piRan^tha thiruvanaiya paravaiyAr van^thu aRiviththAr      3820-4

 

 74.  chErar perumAn ezun^thu aruLi amutha cheyyach cheythavaththAl 3821-1

 thArin malipUm kuzal maTavAy thAzAthu amuthu cheyvi enap    3821-2

 pArin malichIr vanthoNTar aruLich cheyyap parikalaN^kaL     3821-3

 Erin viLaN^kath thiruththikkAl iraNTil paTiyAy ERRuthalum   3821-4

 

 75.  ANTa n^ampi perumALai uTanE amuthu cheythu aruLa       3822-1

 vENTum enna AN^ku avarum virain^thu vaNaN^ki veru uRalum    3822-2

 n^INTa thaTakkai piTiththu aruLi mINTum n^ErE kuRai koLLa   3822-3

 INTa amuthu cheyvathanukku ichain^thAr poRaiyArkku iRaiyavanAr      3822-4

 

 76. okka amuthu cheythu aruLa uyarn^tha thavaththup paravaiyAr      3823-1

 mikka viruppAl amuthu cheyviththu aruLi mEvum parichanaN^kaL        3823-2

 thakka vakaiyAl aRuchuvaiyum thAm vENTiyavARu inithu arun^thath     3823-3

 okka makizchchi kaLi chiRappath thUya virun^thin kaTan muTiththAr   3823-4

 

 77. panin^Ir viravu chan^thanaththin pachuN^karppUra viraik kalavai        3824-1

 vanithai avarkaL chamaiththu eTuppak koTuththu makizmAn mathach chAn^thum 3824-2

 punitha n^aRum pU mAlaikaLum pORRik koTuththup ponkoTiyAr   3824-3

 iniya panycha vAcham uTan aTaikkAy amuthum En^thinAr        3824-4

 

 78.  Aya chiRappil pUchanaikaL aLiththa ellAm amarn^thu aruLith     3825-1

 thUya n^IRu thaN^kaL thirumuTiyil vAN^kith thozuthu aNin^thu        3825-2

 mEya viruppin uTan iruppak kazaRiRRaRivAr meyththoNTin      3825-3

 chEya n^Irmai aTain^thAr Ay n^ampi chempon kazal paNin^thAr         3825-4

 

 79. malai n^ATTu arachar perumAnAr vaNaN^ka vaNaN^ki ethir thazuvik        3826-1

 kalai n^AL peruku mathi mukaththup paravaiyAr tham kaNavanAr        3826-2

 chilai n^ATTiya vel koTiyAraich chErath than^thAr enak kaN^kai      3826-3

 alai n^AL konRai muTich chaTaiyAr aruLE pORRi uTan amarn^thAr       3826-4

 

 80. chelvath thiruvArUr mEvum chem puRRil inithu amarn^tha 3827-1

 vil veRpu uTaiyAr kazal vaNaN^ki vIthi viTaN^kap perumAnai 3827-2

 mallal pavani chEviththu vAzn^thu n^ALum manam makizn^thu   3827-3

 chol viththakar thAm iruvarkaLum thoTarn^tha kAthaluTan chiRan^thAr        3827-4

 

 81. ivvARu ozukum n^ALin kaN ilaN^ku maNippUN vanthoNTar    3828-1

 maivAz kaLaththu maRaiyavanAr maruvum iTaN^kaL pala vaNaN^kich      3828-2

 cheyvAr kannith thamiz n^ATTuth thirumA mathurai muthalAna 3828-3

 moyvAr chaTaiyAr mUthUrkaL iRainycha muRaimaiyAl n^inain^thAr       3828-4

 

 82. chErar pirAnum ArUrar thammaip piriyAch chiRappAlum     3829-1

 vAram perukath thamakku anRu mathurai AlavAy amarn^tha      3829-2

 vIrar aLiththa thirumukaththAl virumpum anpin vaNaN^kuthaRkuch      3829-3

 chAra ezun^tha kuRippAlum thAmum uTanE chelath thuNin^thAr 3829-4

 

 83. iruvar thiru uLLamum ichain^tha pozuthil ezun^thu thiruvArUr    3830-1

 oruvar malarththAL pukku iRainychi uTanpATTu aruLAl pOn^thu aruLi   3830-2

 maruvum urimai perum chuRRam varampil paNikaL vAkanaN^kaL   3830-3

 poruvil paNTAraN^ koNTu pOthuvArkaL uTan pOtha      3830-4

 

 84. chEviththu aNaiyum parichanaN^kaL chUzath thiruvArUr iRainychik        3831-1

 kAvil payilum puRampu aNaiyaik kaTan^thu pOn^thu kIzvELUr   3831-2

 mEvip paramar kazal vaNaN^kip pOn^thu vElaik kazik kAnal    3831-3

 pUvil thikazum pozil n^Akai pukun^thu kArONam paNin^thAr    3831-4

 

 85. thirukkArONach chivak kozun^thaich chenRu paNin^thu chin^thaiyinai     3832-1

 urukkArvach chemthamiz mAlai chAththich chila n^AL uRain^thu pOy    3832-2

 perukkAr ulavu chaTaimuTiyAr iTaN^kaL palavum paNin^thu Eththi      3832-3

 aruL kAraNar tham thirumaRaikkATu aNain^thAr chErar ArUrar 3832-4

 

 86. mun^n^Ir valaN^koL maRaikkATTu muthalvar kOyil chenRu iRainychi        3833-1

 chen^n^Ir vAymaith thirun^Avukkarachum pukalich chivak kanRum       3833-2

 an^n^Er thiRakka aTaikka enappATum thiruvAyilai aNain^thu   3833-3

 n^annIr poziyum viziyinar Ay n^Ayan mArai n^inain^thu iRainychi     3833-4

 

 87. n^iRain^tha maRaikaL archchiththa n^ITu maRaikkATTu arumaNiyai 3834-1

 iRainychi vIzn^thu paNin^thu ezun^thu pORRi yAzaip paziththu ennum 3834-2

 aRain^tha pathikath thamiz mAlai n^ampi chAththa aruL chErar        3834-3

 chiRan^tha an^thAthiyil chiRappiththu anavE Othith thiLaiththu ezun^thAr   3834-4

 

 88. ezun^thu paNin^thu puRaththu eythi iruvar perum thoNTarum chila n^AL   3835-1

 chezun^thaN pazanap pathiyathanuL amarn^thu thenpAl thiraik kaTal n^anychu 3835-2

 azun^thu miTaRRAr akaththiyAn paLLi iRainychi avir mathiyak         3835-3

 kozun^thu vaLar chem kaTaik kuzakar kOTik kOyil kuRukinAr   3835-4

 

 89. kOTik kuzakar kOyil ayal kuTikaL onRum puRaththu eN^kum         3836-1

 n^ATik kANAthu uLpukku n^ampar pAtham thozuthu uLLam        3836-2

 vATik kaTithAyk kaTal kARRu enRu eTuththu malark kaNNIr vArap       3836-3

 pATik kATu kAL puNarn^tha parichum pathikaththu iTai vaiththAr      3836-4

 

 90. aN^ku vaikip paNin^thu aruLAl pOvAr akan kONATTu aranAr         3837-1

 thaN^kum iTaN^kaL vaNaN^kip pOy pANTi n^ATuthanaich chArn^thu       3837-2

 thiN^kaL muTiyAr thiruppuththUr iRainychi pOn^thu chEN viLaN^kum    3837-3

 maN^kul thavazum maNimATa mathurai mUthUr van^thu aNain^thAr        3837-4

 

 91. chEramAn thOzarum ach chErar pirAnum paNippUN   3838-1

 AramAr mArparai AlavAyinil vaNaN^ka 3838-2

 vAramA van^thu aNaiya vazuthiyAr manakkAthal        3838-3

 kUra mAn^akar kOTiththu ethir koNTu koTu pukkAr     3838-4

 

 92. thennavar kOn makaLAraith thiruvETTu munnarE    3839-1

 thon mathurai n^akarin kaN inithu irun^tha chOzanAr 3839-2

 annavarkaL uTan kUTa anaiya avarum kUTi      3839-3

 mannu thiru AlavAy maNik kOyil van^thu aNain^thAr   3839-4

 

 93. thiru AlavAy amarn^tha chenychaTaiyAr kOyil valam       3840-1

 varuvAr mun vIzn^thu iRainychi vanthoNTar vaziththoNTu      3840-2

 tharuvAraip pORRi ichaiththuth thAzn^thu ezun^thu vAzn^tha thamiz   3840-3

 peru vAymai malar punain^thu peru makizchchi piRaN^kinAr    3840-4

 

 94. paTiyERu pukazch chErar perumAnum pAr michai vIzn^thu   3841-1

 aTiyEnaip poruLAka aLiththa thirumukak karuNai      3841-2

 muTivEthu enRu aRin^thilEn ena mozikaL thaTumARak   3841-3

 kaTiyERu konRaiyAr mun paravik kaLi kUrn^thAr       3841-4

 

 95. chempiyanAr uTan cheziyar thAm paNin^thu chErar uTan    3842-1

 n^ampiyum mun puRaththu aNaiya n^aNNiya pEr uvakaiyAl       3842-2

 umparpirAn kOyilin inRu uTan koNTupOy iruvarkkum    3842-3

 paimpon maNi mALikaiyil kuRai aRuththAr panychavanAr        3842-4

 

 96. uLam makizak kumpiTTu aN^ku uRaiyum n^AL uthiyar uTan   3843-1

 kiLar oLip pUN van thoNTar thAm irun^tha iTam kezumi        3843-2

 vaLavanAr mInavanAr vaLam peruka maRRavarOTu        3843-3

 aLavaLAviya viruppAl amarn^thu kalan^thu inithu irun^thAr   3843-4

 

 97. an^ n^ALil mathurai n^akar maruN^karanAr amar pathikaL 3844-1

 ponnAram aNi mArpil puravalar mUvarum pOthach       3844-2

 chen^n^Avin munaippATith thirun^ATar chenRu iRainychich     3844-3

 chonmAlaikaLum chAththith thozath thiruppUvaNaththai aNain^thAr     3844-4

 

 98. n^ITu thirup pUvaNaththuk aNiththAka n^Er chella        3845-1

 mATu varum thiruththoNTar manniya ap pathikATTath   3845-2

 thETu maRaikku ariyAraith thiruvuTaiyAr enRu eTuththup      3845-3

 pATi ichaiyil pUvaNam mIthO enRu paNin^thu aNaivAr 3845-4

 

 99. chenRu thirup pUvaNaththuth thEvar pirAn makiz kOyil    3846-1

 munRil valam koNTu iRaivar mun vIzn^thu paNin^thu ezun^thu 3846-2

 n^inRu paravippATi n^Er n^Ikki uTan paNin^tha       3846-3

 venRi muTi vEn^tharuTan pOn^thu aN^kaN mEvinAr      3846-4

 

 100. appathiyil amarn^thu iRainychich chila n^ALil ArUrar   3847-1

 mupperum vEn^tharkaLOTu muthan mathurai n^akar eythi        3847-2

 meyp parivil thiruvAla vAyuTaiyAr virai malarththAL 3847-3

 eppozuthum paNin^thu Eththi inpuRRu aN^ku amarkinRAr        3847-4

 

 101. chenychaTaiyAr thiruvAppanUr thiruvETakam muthalAm     3848-1

 n^anychu aNiyum kaNTar avar n^ayan^tha pathi n^aNNiyE       3848-2

 enychalilAk kAthalinAl inithu iRainychi mINTu aNain^thu     3848-3

 manychaNaiyum mathil mathurai mAn^akaril makizn^thu irun^thAr       3848-4

 

 102. paramar thirupparam kunRil chenRu pArththipar OTum     3849-1

 puram eriththAr kOyil valam koNTu pukun^thu uL iRainychich 3849-2

 chiramalimAlaich chaTaiyAr thiruvaTikkIz ATcheyyum 3849-3

 arumai n^inain^thu anychuthum enRu ArUrar pATuvAr   3849-4

 

 103.  kOththiTTai enRu eTuththuk kOthil thiruppathika ichai         3850-1

 mUrththiyAr thamai vaNaN^ki mukkOkkaL uTan munpE    3850-2

 Eththiya vaN thamiz mAlai in ichaip pATip paravi    3850-3

 chAththinAr chaN^karanAr thaN^ku thirupparaN^kunRil 3850-4

 

 104. iRaivar thiruththoNTu puri arumaiyinai iru n^ilaththu 3851-1

 muRai puriyum muthal vEn^thar mUvarkaLum kETTu anychi       3851-2

 maRai mun^ n^Ul maNi mArpin vanthoNTar thamaip paNin^thAr   3851-3

 n^iRai thavaththOr appAlum n^iruththar pathi thoza n^inain^thAr     3851-4

 

 105. an^ n^ATTuth thiruppathikaL palavum aNain^thu iRainychamalai   3852-1

 n^annATTu vEn^tharuTan n^ampithAm ezun^thu aruLa    3852-2

 minnATTum pal maNippUN vEn^thar iruvarum mILvAr     3852-3

 thennATTu vENTuvana cheythu amaippAr thamai viTuththAr      3852-4

 

 106. iru peru vEn^tharum iyalpin mINTathaR pin ezun^thu aruLum      3853-1

 poruvaruny chIr vanthoNTar pukazch chErar uTan punithar     3853-2

 maruviya thAnam palavum paNin^thu pOy malaichchAral 3853-3

 kurumaNikaL veyil eRikkum kuRRAlam chenRu aTain^thAr        3853-4

 

 107. kuRRAlaththu inithu amarn^tha kUththar kurai kazal vaNaN^kich 3854-1

 cholthAma malar punain^thu kuRum palAth thozuthu ippAl      3854-2

 muRRA veNmathi muTiyAr pathipaNin^thu mUveyilkaL    3854-3

 cheRRAr manniya chelvath thirun^el vEliyai aNain^thAr       3854-4

 

 108. n^elvEli n^IRRu azakar thamaip paNin^thu pATi n^ikaz   3855-1

 palvERu pathi piRavum paNin^thu anpAl van^thu aNain^thAr    3855-2

 vilvETarAy venRi vichayan ethir panRip pin   3855-3

 chel vEtha muthalvaramar thiru irAmEchcharaththu    3855-4

 

 109. mannum irAmEchcharaththu mAmaNiyai mun vaNaN^kip       3856-1

 pannum thamizth thoTaichAththip payilkinRAr pAmpu aNin^tha 3856-2

 chenniyar mAthOTTaththuth thirukkEthIchcharam chArn^tha     3856-3

 cholmalar mAlaikaL chAththith thUraththE thozuthu amarn^thAr        3856-4

 

 110. thiru irAmEchcharaththuch chezum pavaLach chuTark kozun^thaip 3857-1

 parivinAl thozuthu akanRu paramar piRa paNin^thu    3857-2

 peruvimAnaththu imaiyOr vaNaN^kum perum thiruchchuziyal     3857-3

 maruvinAr vanthoNTar malai vEn^tharuTan kUTa        3857-4

 

 111. thiruchchuziyal iTam koNTa chempon malaich chilaiyAraik        3858-1

 karuchchuziyil vIzAmaik kAppAraik kaTal viTaththin 3858-2

 iruL chuziyum miTaRRArai iRainychi ethir ithazi malarp      3858-3

 paruch chuziyaththuTan UnAy uyir enum pA malar punain^thAr 3858-4

 

 112. aN^kaNaraip paNin^thu uRaiyum ArUrarkku avvUril        3859-1

 kaN^kul iTaik kanavin kaN kALaiyAn^ thiruvaTivAl    3859-2

 cheN^kaiyinil pon cheNTum thirumuTiyil chuziyam uTan        3859-3

 eN^kum ilAth thiruvETam enpuruka munkATTi    3859-4

 

 113.  kAnap pEr yAm iruppathu enak kazaRi kaN^kai enum      3860-1

 vAnap pErARum ulavum mA muTiyAr thAm akala   3860-2

 nyAnap pErALar uNarn^thu athichayiththu n^Akam uTan 3860-3

 Enap pEreyiRu aNin^thAr aruL irun^tha parichu enpAr 3860-4

 

 114. kaNTu aruLum paTi kazaRiRRaRivArkku mozin^thu aruLip   3861-1

 puNTarikap punal chuziyal punithar kazal vaNaN^kip pOy      3861-2

 aNTar pirAn thirukkAnappEr aNaivAr ArUrar    3861-3

 thoNTar aTith thozalum enum chol pathikath thoTai punaivAr 3861-4

 

 115.  kALaiyAr thamaik kaNTu thozap peRuvathu en enRu       3862-1

 thALai n^ALum paravath tharuvAr pAl chArkinRAr      3862-2

 ALai n^IL iTaik kANa anychiya n^Ir n^Ay ayalE       3862-3

 vALaipAy n^uzaip pazana munaippATi vaLa n^ATAr      3862-4

 

 116. mannu thirukkAnap pEr vaLam pathiyil van^thu eythi     3863-1

 chenni vaLarmathi aNin^thAr chezuN^ kOyil valam koNTu       3863-2

 munniRainychi uLLaNain^thu muthalvar chEvaTi thAzn^thu      3863-3

 pannu chezun^thamiz mAlai pATinAr paravinAr 3863-4

 

 117.  ArAtha kAthaluTan appathiyil paNin^thu Eththich       3864-1

 chIrArum thiruththoNTar chila n^AL aN^ku amarn^thu aruLik   3864-2

 kArArum malarchchOlaik kAnap pEr kaTan^thu aNain^thAr       3864-3

 pOrAnERRAr kayilaip poruppar thiruppunavAyil        3864-4

 

 118. punal vAyil pathi amarn^tha punithar Alayam pukku      3865-1

 manam Arvam uRach chiththa n^I n^inai ennoTu enRE   3865-2

 vina vAna thamiz pATi vIzn^thu iRainychi appathiyil 3865-3

 chinayAnai uriththu aNin^thAr thiruppAtham thozuthu irun^thAr       3865-4

 

 119. thiruppuna vAyil pathiyil amarn^tha chivanAr makizum   3866-1

 viruppuTaiya kOyil pala paNin^thu aruLAl mEvinAr    3866-2

 poruppinoTu kAnakanRu punal ponni n^ATu aNain^thu   3866-3

 paruppatha vAr chilaiyAr tham pAmpu aNimA n^akar thannil    3866-4

 

 120. pAthALa Ichcharam iRainychi athan maruN^ku pala pathiyum       3867-1

 vEthAthi n^Athar kazal vaNaN^ki miku viraivin uTan 3867-2

 chUthArum thuNai mulaiyAr maNivAykkuth thORRu iravu 3867-3

 chEthAmpal vAy thiRakkum thiruvArUr van^thu aNain^thAr      3867-4

 

 121. thirun^AvalUr vEn^thar chErar kula vEn^thar uTan       3868-1

 varuvAraith thiruvArUr vAzvArkaL ethirkoLLath       3868-2

 tharum kAthaluTan vaNaN^kith tham perumAn kOyilinuL 3868-3

 peruku ArvaththoTu virumpum perum pERu peRap pukun^thAr     3868-4

 

 122. vAcha malark konRaiyAr makizkOyil valam koNTu 3869-1

 n^EchamuRa mun iRainychi n^eTum pozuthu elAm paravi 3869-2

 EchaRavAl thiruppathikam eTuththu Eththi ezun^thu aruLAl    3869-3

 pAcha vinaith thoTakku aRuppAr payil kOyil paNin^thu aNaivAr        3869-4

 

 123. paravaiyAr mALikaiyil parichanaN^kaL mun eytha 3870-1

 viravu pEr alaN^kAra vizuch chelvam mikap peruka    3870-2

 varavu ethir koNTu aTivaNaN^ka van thoNTar malain^ATTup     3870-3

 puravalanAraiyum koNTu pon aNi mALikai pukun^thAr   3870-4

 

 124. paraviyE paravaiyAr parivu uTanE paNin^thu Eththi      3871-1

 viraviya pOnakaN^kaRikaL vitham palavAkach chamaiththup     3871-2

 parikalamum pAvATai pakal viLakkum uTan amaiththuth 3871-3

 thiru amuthu cheyviththAr thirun^thiya thEn moziyinAr       3871-4

 

 125. maN^kalamAm pUchanaikaL paravaiyAr cheya makizn^thu    3872-1

 thaN^ki inithu amar kinRAr thampirAn kOyilinuL      3872-2

 poN^ku perum kAlam elAm pukku iRainychi puRaththu aNain^thu         3872-3

 n^aN^kaL pirAn aruL maRavA n^al viLaiyATTinai n^ayan^thAr   3872-4

 

 126. n^ilaich cheNTum parich cheNTum vIchi mika makizvu eythi       3873-1

 vilakkarum pOrth thakarp pAych chal kaNTu aruLi venRi peRa 3873-2

 malaikku n^eTu muL kaNaikkAl vAraNap pOr makizn^thu aruLi   3873-3

 alaikkum aRap pala puLLin amar virumpi amarkinRAr   3873-4

 

 127. viravu kAthal mIkkUra mEvum n^ALkaL pala chellak       3874-1

 karavil Ikaik kEraLanAr thaN^kaL kaTal chUz malai n^ATTup   3874-2

 paravaiyAr tham kozun^anAr thammaip paNin^thu koNTu aNai    3874-3

 iravum pakalum thozuthu irakka ichain^thAr avarum ezun^thu aruLa    3874-4

 

 128. n^aN^kai paravaiyAr uLLaththu ichaivAl n^ampi ezun^thu aruLath        3875-1

 thiN^kaL muTiyAr thiru aruLaip paravich chEramAn perumAL    3875-2

 eN^kum uLLa aTiyArukku ERRa pUchai cheythu aruLip   3875-3

 poN^kum muyaRchi iruvarum pOyp pukkAr punithar pUN^kOyil    3875-4

 

 129. thampirAnaith thozuthu aruLAl pOn^thu thoNTar chArn^thu aNaiya        3876-1

 n^ampi Arurarum chErar n^annATTu arachanAr Aya      3876-2

 paim pon maNi n^IL muTik kazaRiRRaRivAr thAmum payaNam uTan         3876-3

 chempon n^ITu mathil ArUr thozuthu mEl pAl chelkinRAr       3876-4

 

 130. pon parappi maNivaranRi punal parakkum kAvErith        3877-1

 then karai pOych chivan makizn^tha kOyil pala chenRu iRainychi      3877-2

 min parappum chaTai aNNal virumpum thiruk kaNTiyUr 3877-3

 anpurukkum chin^thai uTan paNin^thu puRaththu aNain^thArkaL         3877-4

 

 131. vaTa karaiyil thiruvaiyARu ethir thOnRa malark karaN^kaL       3878-1

 uTaluruka uLLuruka uchchiyinmEl kuviththu aruLik    3878-2

 kaTal paran^thathu enap perukum kAviriyaik kaTan^thu ERith 3878-3

 thoTarvu uTaiya thiruvaTiyai thozuvathaRku n^inaivuRRAr     3878-4

 

 132. aiyARu athanaik kaNTu thozuthu aruLa ArUr thamai n^Okki        3879-1

 cheyyAL piriyAch chEramAn perumAL aruLich cheykinRAr        3879-2

 maiyAr kaNTar maruvu thiru aiyARu iRainycha manam uruki     3879-3

 n^aiyA n^inRathu ivvARu kaTan^thu paNivOm n^Am enna 3879-4

 

 133.  ARu peruki iru karaiyum poruthu vichumpil ezuvathu pOl        3880-1

 vERu n^AvAy OTaN^kaL mIthu chellA vakai mikaippa    3880-2

 n^IRu viLaN^kum thirumEni n^iRuththar pAtham paNin^thanpin 3880-3

 ARu n^eRiyAch chelavuriyAr thariyAthu azaiththup pATuvAr    3880-4

 

 134.  paravum parichu onRu eTuththu aruLip pATum thiruppATTin muTivil      3881-1

 aravam punaivAr thamai aiyARu uTaiya aTikaLO enRu   3881-2

 viravum vETkai uTan azaiththu viLaN^kum perumaith thiruppathikam    3881-3

 n^iravum ichaiyil vanthoNTar n^inRu thozuthu pATuthalum     3881-4

 

 135. manRil n^iRain^thu n^aTamATa vallAr thollai aiyARRil   3882-1

 kanRu thaTai uNTu ethir azaikka kathaRik kanaikkum puniRRAppOl      3882-2

 onRum uNarvAl charAcharaN^kaL ellAm kETka Olam ena 3882-3

 n^inRu mozin^thAr ponni mA n^athiyum n^IN^ki n^eRi kATTa    3882-4

 

 136. viNNin muTTum perukkARu mElpAl paLikku veRpu enna      3883-1

 n^aNNi n^iRkak kIzpAl n^Ir vaTin^tha n^aTuvu n^allavazip    3883-2

 paNNik kuLirn^tha maNal parappak kaNTathoNTar payil mAri    3883-3

 kaNNil pozin^thu mayirp puLakam kalakkak kai anychali kuviththAr    3883-4

 

 137. n^ampi pAtham chEramAn perumAL paNiya n^AvalUr 3884-1

 chempon mun^n^Ul maNimArpar chErar perumAn ethir vaNaN^ki   3884-2

 umpar n^Athar umakku aLiththathu anRO enna uTan makizn^thu 3884-3

 thampirAnaip pORRi ichaiththu thaTam kAvEri n^aTu aNain^thAr        3884-4

 

 138. chenychol thamiz n^Avalar kOnum chErar pirAnum tham perumAn    3885-1

 enychal illA n^iRai ARRin iTaiyE aLiththa maNal vaziyil     3885-2

 thanycham uTaiya parichanamum thAmum ERith thalaichchenRu   3885-3

 panycha n^athi vANaraip paNin^thu vizun^thAr ezun^thAr paravinAr    3885-4

 

 139. aN^kaN aranAr karuNaiyinai ARRAthu ARRith thiLaiththu iRainychith     3886-1

 thaN^kaL perumAn thiru aruLAl thAzn^thu mINTum thaTamponnith        3886-2

 poN^ku n^athiyin mun van^tha paTiyE n^aTuvu pOn^thu ERath   3886-3

 thuN^ka varai pOl n^inRa n^Ir thuran^thu thoTarap perukiyathAl      3886-4

 

 140.  Aya cheyalin athichayaththaik kaNTa karaiyil aiyARu   3887-1

 mEya perumAn aruL pORRi vIzn^thu thAzn^thu mElpAl pOyth     3887-2

 thUya mathivAz chaTaiyAr tham pathikaL piRavum thozuthu Eththich    3887-3

 chEya koN^ka n^ATu aNain^thAr thiruvArUrar chErar uTan      3887-4

 

 141. koN^ku n^ATu kaTan^thu pOyk kulavu malain^ATTu ellaiyuRa       3888-1

 n^aN^kaL perumAn thOzanAr n^ampi thampirAn thOzar   3888-2

 aN^kaN uTanE aNai ezun^thu aruLA n^inRAr enum viruppAl      3888-3

 eN^kum an^ n^ATTu uLLavarkaL ellAm ethirkoNTu inpuRuvar     3888-4

 

 142. pathikaL eN^kum thOraNaN^kaL pAN^kar eN^kum pUvanaN^kaL        3889-1

 vathikaL eN^kum kuLir pan^thar manaikaL eN^kum akil pukaikkAr       3889-2

 n^athikaL eN^kum malarp piRaN^kal nyAN^kar eN^kum ON^kuvana         3889-3

 vIthikaL eN^kum muzavin oli n^ilaN^kaL eN^kum polam chuTarppU       3889-4

 

 143. thichaikaL thORum varum perumai amaichchar chEnaip peruveLLam 3890-1

 kuchai koL vAchi n^irai veLLam kumpa yAnai aNi veLLam       3890-2

 michai koL paNNum piTiveLLam mEvum chORRu veLLam kaNTu      3890-3

 achaivil inpap peruveLLaththu amarn^thu koTuN^ kOLUr aNain^thAr     3890-4

 

 144. koTuN^kO LUrin mathil vAyil aNi kOTiththu marukil uTuththu     3891-1

 thoTuN^kOpuraN^kaL mALikaikaL kuLir kuLir chAlaikaL theRRi 3891-2

 n^eTuN^kO n^akarkaL ATal araN^ku n^iran^tha maNith thAmam kamuka    3891-3

 viTuN^kOthaip pUn^ thAmaN^kaL n^iraiththu vevvERu alaN^kariththu    3891-4

 

 145. n^akara mAn^thar ethir koLLa n^aNNi eNNil araN^ku thoRum       3892-1

 makara kuzai mAtharkaL pATi ATa maNi vIthiyil aNaivAr       3892-2

 chikara n^eTum mALikai aNaiyAr chenRu thiruvanychaik kaLaththu      3892-3

 n^ikaril thoNTar thamaik koNTu pukun^thAr uthiyar n^eTun^thakaiyAr 3892-4

 

 146. iRaivar kOyil maNi munRil valam koNTu iRainychi ethirpukku     3893-1

 n^iRaiyum kAthal uTan vIzn^thu paNin^thu n^Er n^inRu ArUrar         3893-2

 muRaiyil viLampum thiruppathikam muTippathu kaN^kai enRu eTuththup 3893-3

 piRai koL muTiyAr thamaippATi paravip perumALuTan thozuthAr         3893-4

 

 147. thozuthu thinaiththup puRam pOn^thu thOnRap paNNum piTimERpAr 3894-1

 muzuthum Eththa n^ampiyai mun pORRip pinpu thAm ERip        3894-2

 pazuthil maNich chAmarai vIchip paimpon maNi mALikaiyil varum       3894-3

 pozuthu maRukil irupuTaiyum miTain^thAr vAzththip pukalkinRAr       3894-4

 

 148.  n^alla thOzar n^am perumAL thamakku n^ampi ivar enpAr         3895-1

 ellai illAth thavam munpu en cheythOm ivaraith thoza enpAr 3895-2

 chelvam ini en peRuvathu n^am chilampu n^ATTukku ena uraippAr       3895-3

 chollum tharamO perumAL chey thozilaip pArIr enath thozuvAr         3895-4

 

 149. pUvum poriyum pon thukaLum paNivAr poruvil ivar        3896-1

 mEvum ponnith thirun^ATE puvikkuth thilatham ena viyappAr   3896-2

 pAvum thuthikaL em maruN^kum payila van^thu mALikaiyin      3896-3

 mAvum kaLiRum n^eruN^kum maNi vAyil pukun^thu maruN^ku izin^thAr    3896-4

 

 150. kazaRiRRaRiyun^ thiruvaTiyum kalai n^Avalar tham perumAnAm     3897-1

 muzavil poliyum thiru n^eTun^thOL munaivar thammai uTan koNTu       3897-2

 vizavil poliyum mALikaiyil viLaN^ku chiN^kAchanaththin michai       3897-3

 n^izal thikku oLirum pUNArai iruththith thAmum n^Er n^inRu 3897-4

 

 151. chempon karaka vAcha n^Ir thEvimArkaL eTuththu Eththa 3898-1

 ampon pAtham thAm viLakki aruLap pukalum ArUrar     3898-2

 thampon thALai vAN^ki ithu thakAthu enRu aruLath tharaNiyil vIzn^thu       3898-3

 em peRRimaiyAl cheythana iN^ku ellAm ichaiya vENTum ena     3898-4

 

 152. perumAL vENTa ethir maRukka mATTAr anpil perum thakaiyAr       3899-1

 thirumA n^eTun^thOL uthiyar pirAn cheytha ellAm kaNTu irun^thAr     3899-2

 arumAnam koL pUchanaikaL aTaivE ellAm aLiththu athanpin     3899-3

 orumA mathiveNkuTai vEn^thar uTanE amuthu cheythu van^thAr 3899-4

 

 153. chErar uTanE thiruvamuthu cheytha pinpu kai kOTTi      3900-1

 Aram n^aRumen kalavai mAn mathach chAn^thu ATai aNimaNip pUN        3900-2

 Ira virai menmalarp paNikaL inaiya muthalAyina varukkam     3900-3

 chAra eTuththu van thoNTar chAththi mikath thamakku Akki    3900-4

 

 154. pATal ATal inniyaN^kaL payilthal muthalAm paNNaiyinil 3901-1

 n^ITum iniya vin^OthaN^kaL n^eruN^ku kAlam thoRum n^ikaza   3901-2

 mATu viraippUn^tharumaNanychey ArAmaN^kaL vaikuviththuk     3901-3

 kUTa munaip pATiyAr kOvai koNTu makizn^thAr kOthaiyAr       3901-4

 

 155. cheNTATum thozil makizvum chiRu chORRup perum chiRappum        3902-1

 vaNTATum malar vAvi maruviya n^Ir viLaiyATTum       3902-2

 thaNTAmum matha kumpath thaTa malaippOr chala maRpOr        3902-3

 kaNTArA viruppu eythak kAvalanAr kAthal cheyn^AL    3902-4

 

 156. n^Avalar tham perumAnum thiruvArUr n^akar ALum 3903-1

 thEvar pirAn kazal oru n^AL mika n^inain^tha chin^thaiyarAy         3903-2

 Aviyai ArUrAnai maRakkalumAmE ennum 3903-3

 mEviya chol thiruppathikam pATiyE veruvuRRAr        3903-4

 

 157. thiruvArUr thanai n^inain^thu chenRu thozuvEn enRu     3904-1

 maru Arvath thoNTar uTan vazi koNTu chelpozuthil    3904-2

 oruvA n^aN puLLuruka uTan ezun^thu kai thozuthu     3904-3

 peruvAna varampanAr pirivu ARRAr pin chelvAr        3904-4

 

 158. van thoNTar mun eythi manam azin^tha uNarvinarAy       3905-1

 inRu umathu pirivu ARREn en cheykEn yAn enna        3905-2

 onRun^Ir varun^thAthE umathu pathiyin kaN irun^thu 3905-3

 anRinAr munai murukki arachu ALum ena mozin^thAr    3905-4

 

 159.  ArUrar mozin^thu aruLa athu kETTa aruL chErar 3906-1

 pArOTu vichumpu ATchi enakku umathu pAthamalar      3906-2

 thErUrum n^eTum vIthith thiruvArUrkku ezun^thu aruLa        3906-3

 n^ErUrum manak kAthal n^Ikkavum anychuvan enRAr     3906-4

 

 160. mannavanAr athu moziya vanthoNTar ethir mozivAr        3907-1

 ennuyirukku in uyirAm ezil ArUrp perumAnai   3907-2

 vannenychak kaLvanEn maRan^thu irEn mathi aNin^thAr 3907-3

 innaruLAl arachaLippIr n^Ir iruppIr ena iRainycha   3907-4

 

 161. maRRavarum paNin^thu ichain^thE man^thirikaL thamai azaiththu 3908-1

 poRpu n^iRai thol n^akaril iRRaikku munpukun^tha    3908-2

 n^aRperum paNTAra n^AnA varukkam Ana velAm   3908-3

 paRpalavAm ALin michai ERRivarap paNNum ena 3908-4

 

 162.  AN^kavarum anRu varai Ayam Akiya thanaN^kaL   3909-1

 ON^kiya pon n^ava maNikaL oLir maNippUN thukil varukkam     3909-2

 nyAN^kar n^iRai viraiyuRuppu varukkam muthal n^alam chiRappath      3909-3

 thAN^ku pothi vinainyr mEl thalam maliyak koNTu aNain^thAr 3909-4

 

 163. maRRavaRRin parappu ellAm van thoNTar parichanaththin 3910-1

 muRpaTavE chelavu iTTu munaippATith thirun^ATAr     3910-2

 poR pathaN^kaL paNin^thu avaraith thozuthu eTuththup puNai alaN^kal        3910-3

 veRpuyar thOL uRath thazuvi viTai aLiththAr vanthoNTar      3910-4

 

 164.  ArUrar avar thamakku viTai aruLi aN^ku anRu   3911-1

 kArUrum malain^ATu kaTan^thu aruLik kal churamum    3911-2

 n^IrUrum kAn yArum n^eTum kAnum palakaziya   3911-3

 chIrUrum thirumurun pUNTi vazichchelkinRAr   3911-4

 

 165. thiru murukan pUNTi ayal chelkinRa pOzthin kaN 3912-1

 poruviTaiyAr n^ampikkuth thAmE pon koTuppathalAl    3912-2

 oruvar koTuppak koLLa oNNAmaikku athuvAN^kip        3912-3

 perukaruLAl thAm koTukkap peRuvathaRkO athu aRiyOm 3912-4

 

 166. venRi miku pUthaN^kaL vETar vaTivAy chenRu     3913-1

 vanthoNTar paNTAram kavara aruL vaiththu aruLa      3913-2

 anRinAr puram eriththAr aruLAl vETTuvap paTaiyAych 3913-3

 chenRu avar thAm varum vaziyil irupAlum cheyirththu ezun^thu        3913-4

 

 167. vil vAN^ki alakampu vichai n^ANil chan^thiththuk       3914-1

 kolvOm iN^ku iTTuppOm enak kOpaththAl kuththi       3914-2

 ellaiyil paNTAram ellAm kavarn^thu koLa irin^thOTi 3914-3

 allaluTan paRiyuNTAr ArUrar maruN^ku aNain^thAr     3914-4

 

 168.  ArUrar thampAl avvETuvar chenRu aNaiyAthE     3915-1

 n^IrUruny chenychaTaiyAr aruLinAl n^IN^ka avar      3915-2

 chErUrAm thirumurukan pUNTiyinil chenRu eythip      3915-3

 pOrUru mazaviTaiyAr kOyilai n^ATip pukkAr    3915-4

 

 169. aN^kaNar tham kOyilinai anychali kUppith thozuthu      3916-1

 maN^kuluRa n^INTa thiruvAyilinai van^thu iRainychip 3916-2

 poN^ku viruppuTan pukku valam koNTu punitha n^athi 3916-3

 thiN^kaL muTikku aNin^thavar tham thirumunpu chenRu aNain^thAr      3916-4

 

 170. urukiya anpoTu kaikaL kuviththu vizun^thu umaipAkam    3917-1

 maruviya tham perumAn mun vanthoNTar pATinAr        3917-2

 veruvuRavETuvar paRikkum venychuraththil eththukku iN^ku    3917-3

 aruku irun^thIr enakku koTuku venychilai anychoRpathikam    3917-4

 

 171. pATiyavar paravuthalum paramporuLAm avar aruLAl        3918-1

 vETuvar thAm paRiththa poruL avai ellAm viNNeruN^ka 3918-2

 n^ITu thiru vAyilin mun kuviththiTalum n^Er iRainychi       3918-3

 ATum avar thiruvaruLAl appaTiyE kaik koNTAr 3918-4

 

 172. kaikkoNTu koTupOm ak kaivinainyr thamai Evi    3919-1

 maik koNTa miTaRRArai vaNaN^kippOyk koN^ku anRu     3919-2

 meyk koNTa kAlinAl virain^thu Eki men karumpum      3919-3

 cheyk koNTa chAliyunychUz thiruvArUr chenRu aNain^thAr      3919-4

 

 173. n^Avalar mannavar aruLAl viTai koNTa n^arapathiyAr     3920-1

 Aviyin onRA n^aNpin ArUrar thamai n^inain^thu       3920-2

 mAvalarum chOlai mA kOthaiyinil mannimalaip 3920-3

 pUvalayam pothu n^Ikki arachu urimai purin^thu irun^thAr    3920-4

 

 174. in^ n^ilaimai uthiyar pirAn empirAn vanthoNTar 3921-1

 ponni vaLan^ATu akanRu mAkOthaiyinil mEl pukun^thu 3921-2

 mannu thiruk kayilai yinil matha varaimEl ezun^thu aruLa    3921-3

 munnar vayappari ukaikkum thiruththozil pinmozikinRAm       3921-4

 

 175. malai malin^tha thirun^ATTu mannavanAr mA kaTal pOl    3922-1

 chilai malin^tha koTith thAnaich chEralanAr kazal pORRi     3922-2

 n^ilai malin^tha maNimATam n^IL maRuku n^An maRai chUz      3922-3

 kalai malin^tha pukazk kAzik kaNan^Athar thiRam uraippAm    3922-4

 

 

38 kaNan^Atha n^AyanAr purANam

 1. Azi mAn^ilaththu akilam InRu aLiththavaL thirumulai amuthuNTa    3923-1

 vAzi nyAna champan^thar van^thu aruLiya vaLappinathu aLappu illA    3923-2

 Uzi mAkaTal veLLaththu mithan^thu ulakinukku oru muthalAy   3923-3

 kAzi mA n^akar thiru maRaiyavar kulak kAvalar kaNan^Athar   3923-4

 

 2. Aya anpar thAm aNimathil chaNpaiyin amar perum thiruththONi      3924-1

 n^AyanArkku n^al thiruppaNiyAyina n^ALum anpoTu cheythu     3924-2

 mEya ath thiruth thoNTinil viLaN^kuvAr virumpi van^thu aNaivArkkuth        3924-3

 thUya kaith thiruth thoNTinil avar thamaith thuRai thoRum payilvippAr      3924-4

 

 3. n^alla n^an^thavanap paNi cheypavar n^aRun^thuNar malar koyvOr   3925-1

 pal paNith thoTai punaipavar koNar thiru manychanap paNikku uLLOr   3925-2

 allum n^an pakalum thiru alakiTTu thiru mezukku amaippOr    3925-3

 ellaiyil viLakku erippavar thiru muRai ezuthuvOr vAchippOr 3925-4

 

 4. inaiya paqthirup paNikaLil aNain^thavarkku ERRa ath thiruththoNTin      3926-1

 vinai viLaN^kiTa vENTiya kuRai elAm muTiththu mEviTach cheythE      3926-2

 anaiya aththiRam purithalil thoNTarai Akki anpuRu vAymai    3926-3

 manai aRam purin^thu aTiyavarkku inpu uRa vazipaTum thozil mikkAr   3926-4

 

 5. ip perum chiRappu eythiya thoNTar thAm ERu chIr vaLar kAzi       3927-1

 meyp perum thiru nyAna pOnakar kazal mEviya viruppAlE       3927-2

 mup perum pozuthu archchanai vazipATu mULum anpoTu n^ALum   3927-3

 oppil kAthal kUr uLaN^kaLi chiRan^thiTa ozukinAr vazuvAmal 3927-4

 

 6. Ana thoNTinil amarn^tha pEr anparum akal iTaththinil enRum       3928-1

 nyAnam uNTavar puNTarIkak kazal aruchchanai n^alam peRRuth 3928-2

 thU n^aRum konRai muTiyavar chuTar n^eTum kayilai mAlvarai eythi    3928-3

 mAna n^aRperum kaNaN^kaLukku n^AtharAm vazith thoNTin n^ilai peRRAr        3928-4

 

 7. ulakam uyya n^anychuNTavar thoNTinil uRuthi mey uNarvu eythi     3929-1

 alakil thoNTarukku aRivu aLiththavar thiRam avaniyin michai Akkum   3929-2

 malar perum pukazp pukaliyil varum kaNa n^AthanAr kazal vAzththi    3929-3

 kulavu n^IRRu vaN kURRuvanAr thiRam koLkaiyin mozikinROm    3929-4

 

 

39 kURRuva n^AyanAr purANam

 1. thunnAr muLaikaL thOL valiyAl venRu chUlap paTaiyAr tham         3930-1

 n^annAmam tham thiru n^Avil n^ALum n^avilum n^alam mikkAr   3930-2

 pannA¡L Ichar aTiyArtham pAtham paravi paNin^thu Eththi     3930-3

 munnAkiya n^al thiruth thoNTin muyanRAr kanan^thai muthalvanAr      3930-4

 

 2. aruLin valiyAl arachu othuN^ka avani ellAm aTip paTuppAr         3931-1

 poruLin muTivum kANpariya vakaiyAl poliviththu ikal chiRakka        3931-2

 maruLum kaLiRu pAy puravi maNiththEr paTainyr muthal mARRAr         3931-3

 veruLum karuvi n^Anku n^iRai vIrach cherukkin mElAr 3931-4

 

 3. venRi vinaiyin mIkkUra vEn^thar munaikaL pala murukkich 3932-1

 chenRu thumpaith thuRai muTiththum cheruvil vAkaith thiRam kezumi   3932-2

 manRal mAlai milain^thavar tham vaLa n^ATu ellAm kavarn^thu muTi    3932-3

 onRum oziya arachar thiru ellAm uTaiyar AnAr        3932-4

 

 4. mallal nyAlam purakkinRAr maNi mA mavuli punaivathaRkuth         3933-1

 thillai vAz an^thaNar thammai vENTa avarum chempiyar tham   3933-2

 thollai n^ITum kula muthalOrkku anRi chUTTOm muTi enRu      3933-3

 n^alkArAkich chEralan than malai n^ATu aNaiya n^aNNuvAr     3933-4

 

 5. orumai urimaith thillai vAz an^thaNarkaL thammil oru kuTiyaip    3934-1

 perumai muTiyai arumai puri kAval pENum paTi iruththi       3934-2

 irumai marapum thUyavar thAm chErar n^ATTil eythiyapin      3934-3

 varum ai uRavAl manam thaLarn^thu manRuL ATum kazal paNivAr         3934-4

 

 6. aRRai n^ALil iravin kaN aTiyEn thanakku muTiyAkap        3935-1

 peRRa pERu malar pAtham peRavE vENTum enap paravum 3935-2

 paRRu viTAthu thuyil vOrkkuk kanavil pAtha malar aLikka     3935-3

 uRRa aruLAl avai thAN^ki ulakam ellAm thanip puran^thAr     3935-4

 

 7. am pon n^ITum ampalaththuL ArA amuthath thiru n^aTam chey        3936-1

 thampirAnAr puviyil makiza kOyil ellAm thanith thaniyE      3936-2

 impar nyAlam kaLi kUra eythum perum pUchanai iyaRRi 3936-3

 umpar makiza arachu aLiththE umaiyAL kaNavan aTichErn^thAr 3936-4

 

 8. kAthal perumaith thoNTin n^ilaik kaTal chUz vaiyam kAththu aLiththuk    3937-1

 kOthaN^kakala muyal kaLan^thaik kURRanAr tham kazal vaNaN^ki        3937-2

 n^Atha maRai than^thu aLiththArai n^aTain^Ul pAvil n^avinRu Eththum        3937-3

 pOtham maruvip poy aTimai illAp pulavar cheyal pukalvAm     3937-4

 

 

chun^thara mUrththi chuvAmikaL thuthi

 1. thEnum kuzalum pizaiththa thiru moziyAL pulavi thIrkka mathi     3938-1

 thAnum paNiyum pakai thIrkkum chaTaiyAr thUthu tharum thirun^AL     3938-2

 kUnum kuruTum thIrththu Eval koLvAr kulavu malarp pAtham    3938-3

 yAnum paravith thIrkkinREn Ezu piRappin muTaN^kukUn 3938-4

 

 

 

thiruchchiRRampalam

 

 

 vArkoNTa vanamulaiyAL charukkam muRRiRRu.

 


This webpage was last updated on 13 July 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam -Thirumalaich Cha

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thillaivazg Ant

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha C