logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Vampara Varivantuch Charukkam (Thotarchchi) - Eyarkon Kalikkama Nayanar Puranam Muthal


chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

iraNTAm kANTam

6 vampaRA varivaNTuch charukkam (thoTarchchi) - EyarkOn kalikkAma n^AyanAr purANam muthal

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

 

thiruchchiRRampalam

 

 

6 vampaRA varivaNTuch charukkam (thoTarchchi)

 

 

29  Eyar kOn kalik kAma n^AyanAr purANam

 1. n^ITu vaN pukazch chOzar n^Ir n^ATTu iTai n^ilavum       3155-1

 mATu pon kozi kAviri vaTakaraik kIzpAl       3155-2

 ATu pUN^koTi mATam n^ITiya aNi n^akar thAn   3155-3

 pITu thaN^kiya thiru maN^kalap peyarththAl   3155-4

 

 2. inychi chUzvana en^thirap pan^thi chUz nyAyil    3156-1

 manychu chUzvana varai ena uyar maNi mATam   3156-2

 n^anychu chUzvana n^ayaniyar n^aLina mellaTich chem 3156-3

 panychu chUzvana kALaiyar kunychiyin parappu        3156-4

 

 3. vizavu aRAthana viLaN^ku oLi maNi n^eTuvIthi     3157-1

 muzavu aRAthana moy kuzaliyar n^aTa araN^kam        3157-2

 mazavu aRAthana maN^kalam poli maNi munRil   3157-3

 uzavu aRAtha n^al vaLaththana ON^kiruN^ kuTikaL     3157-4

 

 4. n^Irinil poli chaTai muTi n^eRRi n^ATTaththuk    3158-1

 kArinil thikaz kaNTar tham kAthalOr kuzumi   3158-2

 pArin mikkathOr perumaiyAl paramarthAL paravum      3158-3

 chIrin mikkathu chivapuri enath thakum chiRappAl    3158-4

 

 5. inna vAz pathi athan iTai Eyar kOk kuTithAn      3159-1

 manniya n^ITiya vaLavar chEnApathik kuTiyAm 3159-2

 thonmai mEviya thoTarchchiyAl n^ikazvathu thUya     3159-3

 ponni n^ATTu vELANmaiyil uyarn^tha poRpinathAl      3159-4

 

 6. aN^kaN mikka ak kuTiyinil avathariththu uLLAr    3160-1

 kaN^kai vAz muTiyAr thoNTar kalikkAmar enpAr        3160-2

 thaN^kaL n^Ayakar aTi paNivAr aTichchAn^thu 3160-3

 poN^ku kAthalin avar paNi pORRuthal purin^thAr      3160-4

 

 7. puthiya n^AL mathich chaTaimuTiyAr thirup pun kUrk       3161-1

 athikam Ayina thiruppaNi an^Ekamum cheythu   3161-2

 n^ithiyam Avana n^IRu ukan^thAr kazal enRu   3161-3

 thuthiyinAl paravith thozuthu inpuRu kinRAr 3161-4

 

 8. n^AvalUr mannar n^Athanaith thUthu viTTu athanukku       3162-1

 iyAvar ich cheyal purin^thanar enRu avar izippath   3162-2

 thEvar tham pirAn avar thiRam thiruththiya athaRku 3162-3

 mEya van^tha ach cheyalinai viLampuvAn uRREn        3162-4

 

 9. thiruth thoNTath thokai aruLith thirun^Avalur ALi        3163-1

 karuththu onRu kAthalinAl kanaka mathil thiruvArUr 3163-2

 oruththar kazal muppozuthum urukiya anpoTu paNin^thu        3163-3

 peruththu ezum mey anpinAl piriyAthu aN^ku uRaiyum n^AL     3163-4

 

 10. thAL ANmai uzavu thozil thanmai vaLam thalai chiRan^tha         3164-1

 vELALar kuNTaiyUrak kizAr enum mE thakkOr    3164-2

 vALAr veN mathi aNin^thAr maRaivarAy vazakkinil venRu       3164-3

 ALAkak koNTavarthAL aTain^thu anpAl ozukuvAr        3164-4

 

 11. chen^ n^ellum ponnanna chezum paruppum thImkarum pin    3165-1

 innalla amuthum muthal eNNil perum vaLaN^kaL        3165-2

 manniya chIr van thoNTarkku amuthAka vazuvAmal      3165-3

 panneTu n^AL paravaiyAr mALikaikkup paTi chamaiththAr       3165-4

 

 12.  Ana cheyal anpin varum ArvaththAl makizn^thu ARRa      3166-1

 vAna muRai vazaN^kAmal mA n^ilaththu vaLam churuN^kap       3166-2

 pOnaka n^el paTi n^irampa eTuppathaRkup pO thAmai   3166-3

 mAnam azi koLkaiyinAl manam mayaN^ki varun^thuvAr   3166-4

 

 13.  van thoNTar thiruvArUr mALikaikku n^el eTukka 3167-1

 inRu kuRai AkinRathu en cheykEn ena n^inain^thu     3167-2

 thunRu perum kavalaiyinAl thuyar eythi uNNAthE      3167-3

 anRu iravu thuyil koLLa aN^kaNar van^thu aruL purivAr       3167-4

 

 14.  ArUran thanakku unpAl n^el than^thOm enRu aruLi        3168-1

 n^IrUrum chaTai muTiyAr n^ithik kOmAn thanai Evap   3168-2

 pErUr maRRu athan ellai aTaN^kavum n^el malaip piRaN^kal    3168-3

 kArUrum n^eTum vichumpum karakka n^iRain^thu ON^kiyathu Al 3168-4

 

 15. avviravu pular kAlai uNarn^thu ezuvAr athu kaNTE        3169-1

 evvulakin n^el malaithAn ithu enRE athichayiththu   3169-2

 chevviya pon malai vaLaththAr thiru aruLin cheyal pORRik    3169-3

 kovvai vAyp paravaiyAr kozun^araiyE thozuthu ezuvAr 3169-4

 

 16. n^AvalUr mannan Arkku n^ayanAr aLiththa n^el iN^ku      3170-1

 yAvarAl eTukkal Akum ichcheyal avarkkuch chollap    3170-2

 pOvan yAn enRu pOn^thAr pukun^thavARu aruLich cheythu       3170-3

 thEvar tham perumAn Eva n^ampiyum ethirE chenRAr    3170-4

 

 17. kuNTaiyUrk kizavar thAmum ethir koNTu kOthil vAymaith   3171-1

 thoNTanAr pAtham thannil thozuthu vIzn^thu ezun^thu n^inRu 3171-2

 paNTelAm aTiyEn cheytha paNi enakku inRu muTTa      3171-3

 aNTar tham pirAnAr thAmE n^el malai aLiththAr enRu 3171-4

 

 18.  manitharAl eTukkum ellaiththu anRu n^el malaiyin Akkam         3172-1

 ini enAl cheyyal Akum paNi anRu ithu ennak kETTu    3172-2

 pani mathi muTiyAr anRE parin^thu umakku aLiththAr n^el enRu        3172-3

 iniyana mozin^thu thAmum kuNTaiyUr eytha van^thAr   3172-4

 

 19. viNNinai aLakkum n^ellin veRpinai n^ampi n^Okki 3173-1

 aNNalaith thozuthu pORRi athichayam mikavum eythi   3173-2

 eNNil chIrp paravai illaththu in^ n^ellai eTukka ALum       3173-3

 thaNN¢lavu aNin^thAr thamE tharil anRi oNNAthu enRu 3173-4

 

 20.  ALiTa vENTik koLvAr aruku thiruppathiyAna      3174-1

 kOLiliyil tham perumAn kOyilinai van^thu eythi      3174-2

 vAn aLavu kaN maTavAL varun^thAmE enum pathikam     3174-3

 mULa varum kAthal uTan mun thozuthu pATuthalum      3174-4

 

 21. pakal pozuthu kazin^thu athan pin paravai manai aLavu anRi      3175-1

 mikap perukum n^el ulakil viLaN^kiya ArUr n^iRaiyap 3175-2

 pukap peythu tharuvana n^am pUthaN^kaL ena vichumpil        3175-3

 n^ikarppu ariyathu oruvAkku n^ikazn^thathu n^in malan aruLAl        3175-4

 

 22. tham pirAn aruL pORRith tharaiyin michai vizun^thu ezun^thE     3176-1

 umparAl uNarvu ariya thirup pAtham thozuthu Eththich        3176-2

 chem pon n^Er chaTaiyAraip piRapathiyum thozuthu pOy        3176-3

 n^ampar ArUr aNain^thAr n^AvalUr n^Avalan Ar        3176-4

 

 23. pUN^kOyil makizn^thu aruLum purAthanaraip pukku iRainychi       3177-1

 n^IN^kAtha perum makizchchi uTan Eththip puRam pOn^thu      3177-2

 pAN^ku AnAr puTai chUzn^thu pORRi ichaikka paravaiyAr       3177-3

 ON^ku thiru mALikaiyinuL aNain^thAr ArUrar   3177-4

 

 24. kOvai vAyp paravaiyAr thAm makizum paTi kURi    3178-1

 mEvi avar tham mOTu mika inpuRRu irun^thu athanpin 3178-2

 chEvin mEl umaiyOTum varuvAr tham thiru aruLin      3178-3

 EvalinAl avviravu pUthaN^kaL mikku ezun^thu 3178-4

 

 25. kuNTaiyUr n^el malaiyaik kuRaL pUthap paTai kavarn^thu 3179-1

 vaNTulAm kuzal paravai mALikaiyai n^iRaiviththE     3179-2

 aNTarpirAn thiru ArUr aTaN^kavum n^el malai Akki    3179-3

 kaNTavar aRputham eythum kATchi peRa amaiththana Al 3179-4

 

 26. avviravu pular kAlai ArUril vAzvAr kaNTu        3180-1

 evvulakil viLain^thana n^el malai ivai enRu athichayiththu 3180-2

 n^avvi matharth thirun^Okkin n^aN^kai pukazp paravaiyArkku 3180-3

 iv ulaku vAza varum n^ampi aLiththana enpAr 3180-4

 

 27. n^Ikka ariya n^el kunRu thanai n^Okki n^eRi palavum     3181-1

 pOkka arithu AyiTak kaNTu mINTum tham il pukuvAr    3181-2

 pAkkiyaththin thiru vaTivAm paravaiyArkku in^ n^ellup       3181-3

 pOkkum iTam arithAkum enap palavum pukalkinRAr      3181-4

 

 28. van thoNTar thamakku aLiththa n^el kaNTu makiz chiRappAr        3182-1

 inRu uN^kaL manai ellaikku uLpaTum n^el kunRu ellAm 3182-2

 pon thaN^ku mALikaiyil pukap peythu koLka ena       3182-3

 venRi murachu aRaiviththAr mikka pukaz paravaiyAr   3182-4

 

 29. aNi ArUr maruku athanil ALi aN^kup paRai aRain^tha      3183-1

 paNiyAlE manai n^iRaiththup pAN^ku eN^kum n^el kUTu 3183-2

 aNiyAmal kaTTi n^akar kaLi kUrap paravaiyAr 3183-3

 maNiyAram punai mArpin van thoNTar thamaip paNin^thAr       3183-4

 

 30. n^ampi ArUr thiruvArUril n^ayan^thu uRain^AL    3184-1

 chem pon puRRu iTam koNTu vIRRu irun^tha chezum thEnaik     3184-2

 tham periya viruppinoTum thAzn^thu uNarvinAl paruki 3184-3

 imparuTan umparkaLum athichayippa EththinAr 3184-4

 

 31. kulavu pukazk kOTTiliyAr kuRai yiran^thu tham pathikkaN         3185-1

 alakil pukaz ArUrar ezun^thu aruLa aTi vaNaN^ki     3185-2

 n^ilaviya van thoNTar aqthu ichain^thu athanpin n^Er iRainychi      3185-3

 palar pukazum paNpinAr mINTum tham pathi aNain^thAr 3185-4

 

 32. thEvar othuN^ka thiruththoNTar miTaiyum chelvath thiruvArUr     3186-1

 kAval koNTu thaniyALum kaTavuL perumAn kazal vaNaN^ki       3186-2

 n^AvalUrar aruL peRRu n^ampar pathikaL piRa n^aNNip 3186-3

 pAvai pAkar thamaip paNin^thu pATum viruppil chenRu aNaivAr         3186-4

 

 33. mAlum ayanum uNarvu ariyar makizum pathikaL pala vaNaN^ki       3187-1

 nyAlam n^ikaz kOT puliyAr tham n^ATTiyaththAn kuTi n^aNNa   3187-2

 Elum vakaiyAl alaN^kariththu aN^ku avarum ethirkoNTu inithu iRainychik     3187-3

 kOla maNi mALikaiyin kaN Arvam perukakkoTu pukkAr   3187-4

 

 34. thUya maNip pon thavikil ezun^thu aruLi irukkath thU n^IrAl     3188-1

 chEya malarch chEvaTi viLakkith theLiththuk koNTa chezum punalAl    3188-2

 mEya chuTar mALikai eN^kum viLaN^ka vIchi uLam kaLippa      3188-3

 Eya chiRappil archchanaikaL ellAm iyalpin muRai purivAr     3188-4

 

 35. pUn^thaN panin^Ir koTu chamaiththa poruvu il viraichchan^thanak kalavai        3189-1

 vAyn^tha akilin n^aRum chAn^thu vAcham n^iRaimAn mathach chERu      3189-2

 thOyn^tha pukai n^Aviyin n^aRu n^ey thUya pachum karppUram uTan     3189-3

 Eyn^tha aTaikkAy amuthu inaiya eNNil maNip pAchanaththu En^thi      3189-4

 

 36. vERu vERu thirup paLLith thAmap paNikaL mika eTuththu   3190-1

 mARilAtha maNiththiru AparaNa varukkam pala thAN^ki 3190-2

 IRilvithaththup parivaTTam Uzin n^iraiththE ethir iRainychi         3190-3

 ARu puNain^thAr aTith thoNTar aLavu il pUchai koLa aLiththAr        3190-4

 

 37. cheN^kOl arachan aruL urimaich chEnApathi Am kOTpuliyAr         3191-1

 n^aN^kOmAnai n^AvalUr n^akarAr vEn^thai n^aNpinAl   3191-2

 thaN^kO manaiyil thiru amuthu cheyviththu iRainychiththalai chiRan^tha     3191-3

 poN^ku Otham pOl perum kAthal purin^thAr pinnum pORRuvA     3191-4

 

 38.  Ana viruppin maRRu avar thAm arumaiyAl peRRu eTuththa 3192-1

 thEnAr kOthaich chiN^kaTiyAr thamaiyum avarpin thiru uyirththa      3192-2

 mAnAr n^Okkin vanappakaiyAr thamaiyum koNarn^thu van thoNTar        3192-3

 thU n^AN malarththAL paNiviththuth thAmum thozuthu cholluvAr        3192-4

 

 39. aTiyEn peRRa makkaL ivar aTimai Akak koNTu aruLik       3193-1

 kaTichEr malarth thAL thozuthu uyyak karuNai aLikka vENTum enath    3193-2

 thoTi chEr thaLikkai ivar enakkuth thUya makkaL enak koNTap         3193-3

 paTiyE makaNmai yAk koNTAr paravaiyAr tham kozu n^anAr      3193-4

 

 40. kOthai chUzn^tha kuzalAraik kuRaN^kin vaiththu koNTu irun^thu   3194-1

 kAthal n^iRain^tha puthalviyarAm karuththu uTkachivAl aNaiththu uchchi     3194-2

 mIthu kaNNIr viza mOn^thu vENTuvanavum koTuththu aruLi      3194-3

 n^Athar kOyil chenRu aTain^thAr n^ampithampirAn thOzar      3194-4

 

 41. venRi veLLERu uyarththu aruLum vimalar thirukkOpuram iRainychi 3195-1

 onRum uLLath thoTum anpAl uchchikuviththa karaththoTum      3195-2

 chenRu pukkup paNin^thu thiruppathikam pUNAN enRu eTuththuk         3195-3

 konRai muTiyAr aruL urimai chiRappiththAr kOTpuliyArai      3195-4

 

 42. chiRappiththu aruLum thirukkaTaik kAppu athan iTaich chiN^kaTiyAraip   3196-1

 piRappiththu eTuththa pithAvAkath thammai n^inaiththa peRRiyinAl    3196-2

 maRappil vakaich chiN^kaTi appan enRE thammai vaiththu aruLi        3196-3

 n^iRap poRpu uTaiya ichaipATi n^iRain^tha aruL peRRu iRainychinAr   3196-4

 

 43. aN^ku n^inRum ezun^thu aruLi aLavil anpin uL makizach   3197-1

 cheN^kaN n^uthalAr mEvu thiruvalivalaththaich chErn^thu iRainychi   3197-2

 maN^kai pAkar thammaip pathikam valivalaththuk kaNTEn enRu 3197-3

 eN^kum n^ikazn^tha thamiz mAlai eTuththuth thoTuththa ichaipunaivAr        3197-4

 

 44.  n^anRu makizum champan^thar n^Avuk karachar pATTu ukan^thIr    3198-1

 enRu chiRappiththu iRainychi makizn^thu Eththi aruL peRRu ezun^thu aruLi   3198-2

 manRin iTaiyE n^aTam purivAr maruvu perumaith thiruvArUr    3198-3

 chenRu kuRukip pUN^kOyil perumAn chem pon kazal paNin^thu   3198-4

 

 45. iRainychip pOn^thu paravaiyAr thiru mALikaiyil ezun^thu aruLi   3199-1

 n^iRain^tha viruppin mEvum n^AL n^ITu chelvath thiruvArUrp 3199-2

 puRampu n^aNiya kOyil kaLum paNin^thu pORRip puRRu iTamAy   3199-3

 uRain^tha perumAn kazal piriyAthu OvA inpam uRRu irun^thAr 3199-4

 

 46. cheRi pun chaTaiyAr thiruvArUrp thirup paN^kuni uththarath thirun^AL   3200-1

 kuRuka varalum paravaiyAr koTaikku vizAvil kuRaivaRukka     3200-2

 n^iRaiyum pon koNTu aNaivathaRku n^inain^thu n^ampi thiruppukalUr   3200-3

 iRaivar pAtham paNiya ezun^thu aruLich chenRu aN^ku eythinAr        3200-4

 

 47. chenRu virumpith thiruppukalUr thEvar perumAn kOyil maNi        3201-1

 munRil paNin^thu valam koNTu muthalvar munpu vIzn^thu iRainychith   3201-2

 thonRu marapin aTiththoNTu thOyn^tha anpil thuthiththu ezun^thu     3201-3

 n^inRu pathika ichaipATi n^inain^tha karuththu n^ikaz vippAr        3201-4

 

 48. chiRithu pozuthu kumpiTTuch chin^thai munnam aN^ku oziya        3202-1

 vaRithu puRam pOn^thu aruLi ayal maTaththil aNaiyAr van thoNTar     3202-2

 aRivu kUrn^tha anpar uTan aNi munRilin Or aruku iruppa      3202-3

 maRi vaNkaiyAr aruLEyO malarkaN thuyil van^thu eythiyathAl 3202-4

 

 49. thuyil van^thu eythath thampirAn thOzar aN^kuth thiruppaNikkup 3203-1

 payilum chuTumaN palakai pala koNarviththu uyaram paNNith thEn      3203-2

 ayilum churumpAr malarch chikazi muTimEl aNiyA uththariya   3203-3

 veyil un^thiya veN paTTu athan mEl viriththup paLLi mEvinAr         3203-4

 

 50. chuRRum irun^tha thoNTarkaLum thuyilum aLavil thuNai malark kaN        3204-1

 paRRum thuyil n^IN^kiTap paLLi uNarn^thAr paravai kELvanAr 3204-2

 veRRi viTaiyAr aruLAlE vEmaN kalvE virichuTarch chem        3204-3

 poRRiN kallAyina kaNTu pukalUr iRaivar aruL pORRi   3204-4

 

 51. thoNTar uNara makizn^thu ezun^thu thuNaik kaik kamala mukai thalai mEl 3205-1

 koNTu kOyil uL pukkuk kuRippil aTaN^kAp pEr anpu    3205-2

 maNTu kAthal uRa vaNaN^ki vAyn^tha mathura mozimAlai        3205-3

 paNTu aN^ku ichaiyil thammaiyE pukazn^thu enRu eTuththu     3205-4

 

 52. pathikam pATith thiruk kaTaik kAp paNin^thu paravip puRam pOn^thE      3206-1

 ethiril inpam immaiyE tharuvAr aruL peRRu ezun^thu aruLi    3206-2

 n^ithiyin kuvaiyum uTan koNTu n^iRaiyum n^athiyum kuRai mathiyum    3206-3

 pothiyum chaTaiyAr thirup panaiyUr pukuvAr purin^Ul maNi mArpar     3206-4

 

 53. cheyya chaTaiyAr thiruppanaiyUrp puRaththuth thiruk kUththoTum kATchi 3207-1

 eytha aruL ethir chenRu aN^ku ezun^tha viruppAl vizun^thu iRainychi        3207-2

 aiyar thammai araN^ku ATa vallAr avarE azakiyar enRu        3207-3

 uyya ulaku peRum pathikam pATi aruL peRRu uTanpOn^thAr      3207-4

 

 54. vaLam malkiya chIrp panaiyUr vAzvAr Eththa ezun^thu aruLi       3208-1

 aLavil chempon iTTikaikaL ALmEl n^eruN^ki aNi ArUrth        3208-2

 thaLava muRuval paravaiyAr tham mALikaiyil pukath thAmum    3208-3

 uLamanniya tham perumAnAr thammai vaNaN^ki uvan^thu aNain^thAr      3208-4

 

 55. van^thu paravaip pirATTiyAr makiza vaiki maruvum n^AL   3209-1

 an^thaN ArUr maruN^ku aNiya kOyil palavum aNain^thu iRainychich     3209-2

 chin^thai makiza viruppinoTum theyvap perumAL thiruvArUr    3209-3

 mun^thi vaNaN^ki inithu irun^thAr munaip pATiyAr tham kAvalanAr     3209-4

 

 56. pala n^AL amarvAr paramar thiru aruLAl aN^ku n^inRum pOych      3210-1

 chilai mA mEru vIranAr thiru n^annilaththuch chenRu eythi   3210-2

 valam mAka van^thu kOyilin uL vaNaN^ki makizn^thu pATinAr   3210-3

 thalamArkinRa thaN iyal vemmai yinAn ennum thamiz mAlai     3210-4

 

 57. pATi aN^ku vaikiya pin paramar vIzi mizalaiyinil        3211-1

 n^ITu maRaiyAl mEm paTTa an^thaN ALar n^iRain^thu INTi      3211-2

 n^ATu makiza av aLavu n^aTaik kAvaNam pAvATaiuTan   3211-3

 mATu kathali pUkam n^irai malka maNith thOraNam n^iraiththu         3211-4

 

 58. van^thu n^ampi thammai ethir koNTu pukkAr maRRavarum    3212-1

 chin^thai malarn^thu thiru vIzi mizalai iRainychich chEN vichumpin 3212-2

 mun^thai izin^tha moy oLi chEr kOyil thannai mun vaNaN^ki   3212-3

 pan^tham aRukkum tham perumAn pAtham paravi paNikinRAr      3212-4

 

 59. paTaN^koL aravil thuyil vOnum pathumaththOnum paraviya 3213-1

 viTaN^kan viNNEr perumAnai viravum puLakam uTan paravi      3213-2

 aTaN^kal vIzi koNTu irun^thIr aTiyEnukkum aruLum enath      3213-3

 thaTamkoL chenychol thamiz mAlai chAththi aN^kuch chArum n^AL       3213-4

 

 60. vAchi aRin^thu kAchu aLikka valla mizalai vANarpAl      3214-1

 thEchu mikka thiruaruL mun peRRu thiruvAnychiyaththu aTikaL         3214-2

 pAcham aRuththu AL koLLum thAL paNin^thu poruvanAr ennum    3214-3

 mAchil pathikam pATi amarn^thu arichil karaip puththUr aNain^thAr   3214-4

 

 61. chezu n^Ir n^aRaiyUr n^ilavu thiruch chiththIch charamum paNin^thu Eththi      3215-1

 vizun^Ir maiyinil perum thoNTar viruppin OTum ethirkoLLa    3215-2

 mazuvOTu iLa mAn karathalaththil uTaiyAr thirup puththUr vaNaN^ki   3215-3

 thozu n^Ir maiyinil thuthiththu Eththith thoNTar chUza uRaiyum n^AL        3215-4

 

 62. punithanAr mun pukazth thuNaiyArkku aruLum thiRamum pORRichaiththu     3216-1

 munivar pORRa ezun^thu aruLi mUri veLLak kaN^kaiyinil       3216-2

 pani veN thiN^kaL aNi chaTaiyAr pathikaL palavum paNin^thu pOn^thu 3216-3

 iniya n^inaivil eythinAr iRaivar thiruvA vaTu thuRaiyil     3216-4

 

 63. viLaN^kum thiruvAvaTu thuRaiyil mEyAr kOyil puTaivalam koNTu    3217-1

 uLam koNTu urukum anpinuTan uLpukku iRainychi EththuvAr     3217-2

 vaLam koL pathikam maRaiyavan enRu eTuththu chemkaNAn       3217-3

 thaLam koL piRappum chiRappiththuth thamiz chol mAlai chAththinAr   3217-4

 

 64. chAththi aN^ku vaiku n^AL thayaN^kum anparuTan kUTap    3218-1

 pErththum iRainychi aruL peRRum peNNOr pAkaththu aNNalAr    3218-2

 thIrthap ponnith then karaimEl thikazum pathikaL pala paNin^thu     3218-3

 mUrththiyAr tham iTai maruthai aTain^thAr munaip pATith thalaivar   3218-4

 

 65. mannu maruthin amarn^tha varai vaNaN^ki mathurach chol malarkaL        3219-1

 pannip punain^thu paNin^thu Eththip paravip pOn^thu thoNTar uTan    3219-2

 an^ n^al pathiyil irun^thu akalvAr aranAr thirun^AchEchcharaththai 3219-3

 munni pukku valam koNTu muthalvar thiruththAL vaNaN^kinAr   3219-4

 

 66. perukum pathikam piRai aNivAL n^uthalAL pATip peyarn^thu n^iRai        3220-1

 thiruvin maliyum chivapuraththuth thEvar perumAn kazal vaNaN^ki     3220-2

 urukum chin^thai uTan pOn^thE umaiyOr pAkar thAm makizn^thu         3220-3

 maruvum pathikaL piRa paNin^thu kalaiya n^allUr maruN^ku aNain^thAr        3220-4

 

 67. chemmai maRaiyOr thirukkalaiya n^allUr iRaivar chEvaTikkIz      3221-1

 mummai vaNakkam peRa iRainychi munpu paravith thozuthu ezuvAr       3221-2

 kommai maruvu kurumpaimulai umaiyAL ennum thiruppathikam    3221-3

 meymmaip purANam palavum mikach chiRappiththu ichaiyin viLampinAr   3221-4

 

 68. aN^ku n^inRu thiruk kuTamUkku aNain^thu paNin^thu pATippOy      3222-1

 maN^kaip pAkar valam chuziyai maruvip perukum anpu urukath 3222-2

 thaN^ku kAthal uTan vaNaN^kith thamizAl parachi arachinukkuth       3222-3

 thiN^kaL muTiyAr aTi aLiththa thiru n^allUraich chenRu aNain^thAr   3222-4

 

 69. n^allUr iRaivar kazal pORRi n^avinRu n^aTuvar n^ampar pathi     3223-1

 ellAm iRainychi Eththip pOn^thu ichaiyAl paravum tham uTaiya        3223-2

 chollUth¢yamA aNin^thavar tham chORRuth thuRaiyin maruN^ku eythi    3223-3

 allUr kaNTar kOyilin uL aTain^thu valam koNTu aTi paNivAr   3223-4

 

 70.  azal n^Ir ozuki anaiya enum am chol pathikam eTuththu aruLik   3224-1

 kazal n^ITiya anpinil pORRum kAthal kUrap paraviya pin      3224-2

 kezu n^Irmaiyinil aruL peRRup pOn^thu paravaiyAr kELvar     3224-3

 muzu n^IRu aNivAr amarn^tha pathi palavum paNin^thu munnuvAr        3224-4

 

 71. thEvar perumAn kaNTiyUr paNin^thu thiru aiyARu athanai 3225-1

 mEvi vaNaN^kip pUn^thuruththi vimalar pAtham thozuthu iRainychich   3225-2

 chEvil varuvAr thiru Alam pozilil chErn^thu thAzn^thu iravu         3225-3

 pAvu chayanaththu amarn^ aruLip paLLi koLLak kanavinkaN     3225-4

 

 72.  mazapATi inil varuvathaRku n^inaikka maRan^thAyO enRu 3226-1

 kuzaku Akiya tham kOlam ethirkATTi aruLak kuRiththu uNarn^thu       3226-2

 n^izalAr chOlaik karaip ponni vaTapAl ERi n^eTumATam        3226-3

 azakAr vIthi mazapATi aNain^thAr n^ampi ArUrar      3226-4

 

 73. aNain^thu thiruk kOpuram iRainychi anpar chUza uTan pukun^thu   3227-1

 paNam koL aravam aNin^thAr mun paNin^thu vIzn^thu param karuNaik    3227-2

 kuNam koL aruLin thiRam pORRik koNTa puLakaththuTan urukip 3227-3

 puNarn^tha ichaiyAl thiruppathikam ponnAr mEni enRu eTuththu        3227-4

 

 74.  annE unnai allal yAn Arai n^inaikkEn ena Eththi        3228-1

 thannEr illAp pathika malar chAththith thozuthu puRampu aNain^thu   3228-2

 mannum pathiyil chila n^AL kaL vaikith thoNTar uTan makizn^thu      3228-3

 ponnik karaiyin irumaruN^kum paNin^thu mElpAl pOthuvAr      3228-4

 

 75. cheyya chaTaiyAr thiru Anaik kAvil aNain^thu thiruth thoNTar    3229-1

 eytha mun van^thu ethir koLLa iRainychik kOyil uL pukun^thE         3229-2

 aiyar kamalach chEvaTik kIz Arvam peruka vizun^thu ezun^thu         3229-3

 meyyum mukizppak kaN pozin^Ir veLLam parappa vimmuvAr       3229-4

 

 76.  maRaikaLAya n^Ankum ena malarn^tha chem chol thamiz pathikam   3230-1

 n^iRaiyum kAthal uTan eTuththu n^ilavum anpar thamai n^Okki         3230-2

 iRaiyum paNivAr emmaiyum AL uTaiyAr enRu EththuvAr 3230-3

 uRaiyUrch chOzan maNiyAram chAththum thiRaththai uNarn^thu aruLi    3230-4

 

 77. vaLavar perumAn maNiyAram chAththik koNTu varum ponnik 3231-1

 kiLarum thirai n^Ir mUzkuthalum vazuvip pOka Etham uRa      3231-2

 aLavil thirumanychanak kuTaththuL athu pukku ATTa aNin^thu aruLith 3231-3

 thaLarum avanukku aruL purin^tha thanmai chiRakkach chARRinAr       3231-4

 

 78. chARRi aN^kuth thaN^ku n^AL thayaN^kum pavaLath thirumEni       3232-1

 n^IRRar kOyil emmaruN^kum chenRu thAzn^thu n^iRai viruppAl 3232-2

 pORRi aN^ku n^inRum pOyp poruvil anpar maruviya thoNTu      3232-3

 ARRum perumai thiruppAchchil Achchiramam chenRu aTain^thAr 3232-4

 

 79. chenRu thiruk kOpuram iRainychith thEvar malin^tha thirun^thu maNi     3233-1

 munRil valam koNTu uL aNain^thu muthalvar munnam vIzn^thu iRainychi        3233-2

 n^anRu perukum poruL kAthal n^ayappup peruka n^Athar ethir 3233-3

 n^inRu paravi n^inain^tha poruL aruLAthu oziya n^Er n^inRu 3233-4

 

 80. anpu n^IN^kA achcham uTan thiruth thOzamaip paNiyAl     3234-1

 pon peRAtha thiru uLLam puzuN^ka azuN^kip puRampu orupAl    3234-2

 munpu n^inRa thiruth thoNTar mukappE muRaippATu uTaiyArpOl 3234-3

 enpu karain^thu pirAnAr maRRu ilaiyO enna eTukkinRAr        3234-4

 

 81. n^iththamum n^IN^kA n^ilaimaiyin n^IN^ki n^ilaththu iTaip pulam kezum piRappAl         3235-1

 uyththa kAraNaththai uNarn^thu n^on^thu aTimai orumaiyAm ezumaiyum uNarththi 3235-2

 eththanai aruLAthu oziyinum pirAnAr ivar alAthu ilaiyO enpAr        3235-3

 vaiththanan thanakkE thalaiyum en n^Avum ena vazuththinAr thoNTar   3235-4

 

 82. iv vakai paravith thirukkaTaik kAppum Echina valla enRu ichaippa       3236-1

 mey vakai virumpu tham perumAnAr vizun^ithik kuvai aLiththu aruLa   3236-2

 mai vaLar kaNTar karuNaiyE paravi vaNaN^ki appathi iTai vaiki       3236-3

 ev vakai maruN^kum iRaivar tham pathikaL iRainychi aN^ku irun^thanar chila n^AL    3236-4

 

 83. appathi n^IN^ki aruLinAl pOki Avin anychu ATuvAr n^ITum         3237-1

 eppeyarp pathiyum irumaruN^ku iRainychi iRaivar painynyIliyai eythip       3237-2

 paip paNi aNivAr kOpuram iRainychip pAN^ku amar puTai valam koNTu   3237-3

 thuppu uRaz vENiyAr kazal thozuvAr thOnRum kaN^kALaraik kaNTAr      3237-4

 

 84. kaNTavar kaNkaL kAthal n^Ir veLLam pozitharak kai kuviththu iRainychi 3238-1

 vaNTaRai kuzalAr manam kavar palikku thiru vaTivu kaNTavarkaL       3238-2

 koNTathu Or mayalal vinavu kURRu Akak kulavu chol kAr ulAviya enRu 3238-3

 aNTar n^Ayakaraip paravi AraNiya viTaN^karAm arun^ thamiz punain^thAr      3238-4

 

 85. paravi ap pathikath thiruk kaTaik kappuch chAththi mun paNin^thu aruL peRRuk   3239-1

 karavil anparkaL tham kUTTamum thozuthu kalan^thu inithu irun^thu pOn^thu aruLi 3239-2

 viraviya IN^kOy malai muthal Aka vimalar tham pathi pala vaNaN^kik 3239-3

 kuravalar chOlai aNi thirup pANTik koTu muTi aNain^thanar koN^kil   3239-4

 

 86. koN^kinil ponnith then karaikkaRaiyUrk koTu muTik kOyil mun kuRukich 3240-1

 chaN^ka veN kuzaiyAr uzai valam cheythu chArn^thu aTi anpinil thAzn^thu    3240-2

 poN^kiya vETkai perukiTath thozuthu punithar pon mEniyai n^Okki     3240-3

 iN^ku ivar thammai maRakka oNNAthu enRu ezun^tha meyk kuRippinil eTuppa    3240-4

 

 87.  aNNalAr aTikaL maRakkinum n^Ama anychu ezuththu aRiya ep pozuthum     3241-1

 eNNiya n^AvE in chuvai peruka iTai aRAthu iyampum enRum ithanaith   3241-2

 thiNNiya uNarvil koLpavar maRRup paRRuilEn enach chezum thamizAl    3241-3

 n^aNNiya anpil piNippu uRa n^avinRAr n^amachchivAyath thirup pathikam      3241-4

 

 88. ulaku elAm uyya uRuthi Ampathikam uraiththu mey uNarvu aRA orumai      3242-1

 n^ilaviya chin^thai uTan thiru aruLAl n^IN^kuvAr pAN^ku n^al pathikaL      3242-2

 palavum mun paNin^thu paramar thAL pORRip pOn^thu thaN pani malarp paTappaik       3242-3

 kulavum ak koN^kil kAnychivAyp pErUr kuRukinAr muRukum AtharavAl    3242-4

 

 89. ath thiruppathiyai aNain^thu mun ANTavar kOyil uL pukun^thu     3243-1

 meyththavar chUza valam koNTu munpu mEvuvAr tham ethir viLaN^ka     3243-2

 n^iththanAr thillai manRuL n^inRu ATal n^ITiya kOlam n^Er kATTak    3243-3

 kaiththalam kuviththuk kaNkaL Anan^thak kaluzi n^Ir pozitharak kaNTAr      3243-4

 

 90. kANTalum thozuthu vIzn^thu uTan ezun^thu karai il anpu enpinai urukkap 3244-1

 pUNTa aim pulanil pulap paTA inpam puNarn^thu mey uNarvinil poN^kath       3244-2

 thANTavam puriyum tham pirAnAraith thalaippaTak kiTaiththa pin chaiva      3244-3

 AN thakai yArukku aTuththa an^ n^ilaimai viLaivai yAr aLavu aRin^thu uraippAr 3244-4

 

 91. an^ n^ilai n^ikazn^tha AraruL peRRa anpu anAr inpa veLLaththu   3245-1

 manniya pATal makizn^thu uTan paravi vaLam pathi athan iTai maruvi 3245-2

 pon maNi manRuL eTuththa chEvaTiyAr puri n^aTam kumpiTap peRRAl     3245-3

 en inip puRam pOy eythuvathu enRu mINTu ezun^thu aruLuvathaRku ezuvAr      3245-4

 

 92.  AyiTai n^IN^ki aruLinAl chelvAr aruvaraich churaN^kaLum piRavum       3246-1

 pAyum n^Ir n^athiyum pala pala kaTan^thu paramar tham pathipala paNin^thu 3246-2

 mEya vaN thamizAl virup poTum paravi venychamAk kUTalum paNin^thu   3246-3

 chEyiTai kaziyap pOn^thu van^thu aTain^thAr then thichai kaRkuTimalaiyil   3246-4

 

 93. vITu tharum ik kal kuTiyil vizumiyAraip paNin^thu iRainychi     3247-1

 n^ITu viruppil thiruppathikam n^iRain^tha chin^thai uTan pATip      3247-2

 pATum viruppil thoNTaruTan pathikaL palavum aNain^thu iRainychi     3247-3

 thETum iruvar kANpa ariyAr thiruvARai mEl chenRu aNain^thAr         3247-4

 

 94. chem pon mEru chilai vaLaiththa chivanAr ARai mEl thaLiyil      3248-1

 n^ampar pAtham paNin^thu iRainychi n^ALum makiz vArkku aruL kUTa    3248-2

 umpar pORRum thAnaN^kaL palavum paNin^thu pOn^thu aNaivAr   3248-3

 impar vAza innampar n^akaraich chEra eythinAr       3248-4

 

 95.  Erin maruvum innampar makizn^tha Ichar kazal vaNaN^ki 3249-1

 Arum anpil paNin^thu Eththi ArA aruLAl aN^ku amarvAr        3249-2

 pOrin maliyum kari uriththAr maruvum puRam payam pORRach    3249-3

 chErum uLLam mikkueza meyp pathikam pATich chenRAr 3249-4

 

 96.  aN^kam Othi Or ARai mEl thaLi enRu eTuththu amar kAthalil      3250-1

 poN^ku chen^thamizAl virumpu puRam payan^thu thozap pOthum enRu     3250-2

 eN^kum manniya in ichai pathikam puNain^thu uTan eythinAr   3250-3

 thiN^kaL chUTiya chelvar mEvum thirup puRam payam chEravE   3250-4

 

 97. ap pathik kaN amarn^tha thoNTarum anRu veNNey n^al Urinil       3251-1

 opparum thani vEthiyan paza Olai kATTi n^inRu ANTavar       3251-2

 ippathik kaN van^thu eytha enna thavaN^kaL enRu ethir koLLavE       3251-3

 muppuraN^kaL eriththa chEvakar kOyil vAyilin munninAr       3251-4

 

 98. n^ITu kOpuram munpu iRainychi n^ilAvu thoNTaroTuLLaNain^thu     3252-1

 ATal mEviya aNNalAr aTi pORRi anychali kOli n^inRu 3252-2

 ETu ulAm malar thUvi eTTineTu ain^thum Akum uRuppinAl       3252-3

 pITu n^ITu n^ilaththin mEl perukap paNin^thu vaNaN^kinAr    3252-4

 

 99. aN^ku n^ITu aruL peRRu uL Arvam mikap pozin^thu ezum anpinAl    3253-1

 poN^ku n^AL malar pAtham mun paNin^thu Eththi mINTum puRaththu aNain^thu   3253-2

 eN^kum Aki n^iRain^thu n^inRavar thAm makizn^tha iTaN^kaLil         3253-3

 thaN^ku kOlam iRainychuvAr aruL anparOTu eythinAr   3253-4

 

 100. vampu n^ITu alaN^kal mArpin van thoNTar vanni konRai   3254-1

 thumpai veL aTampu thiN^kaL thUya n^IRu aNin^tha chennith   3254-2

 thampirAn amarn^tha thAnam pala pala chArn^thu thAzn^thu    3254-3

 kompanAr ATal n^ITu kUTalai yARRUr chAra     3254-4

 

 101. chepparum pathiyil chErAr thirumuthu kunRai n^Okki     3255-1

 opparum pukazAr chollum oruvazi umaiyALOTu   3255-2

 meyp param poruLAy uLLAr vEthiyar Aki n^inRAr       3255-3

 muppuri n^Ulum thAN^ki n^ampi ArUrar munpu   3255-4

 

 102. n^inRavar thammai n^Okki n^ekizn^tha chin^thaiyarAyth thAzvAr 3256-1

 inRi yAm muthu kunRu eytha vazi emakku iyampum enna 3256-2

 kunRa villALi yArum kUTalai yARRUr ERach     3256-3

 chenRathu iv vazithAn enRu chelvazith thuNaiyAych chella    3256-4

 

 103. kaNTavar kaikaL kUppith thozuthu pin thoTarvArk kANAr 3257-1

 vaNTalar konRaiyArai vaTivuTai mazu enRu Eththi     3257-2

 aNTar tham perumAn pOn^tha athichayam aRiyEn enRu   3257-3

 koNTu ezum viruppinETum kUTalai yARRUr pukkAr       3257-4

 

 104. kUTalai ARRUr mEvum konRai vAr chaTaiyinArtham 3258-1

 pITuyar kOyil pukkup perukiya Arvam poN^ka   3258-2

 ATakap pothuvil ATum aRaikazal vaNaN^kip pORRi      3258-3

 n^ITu aruL peRRup pOn^thu thiru muthu kunRil n^Ern^thAr     3258-4

 

 105. thaTa n^ilaik kOpuraththaith thAzn^thu mun iRainychik kOyil    3259-1

 puTaivalam koNTu pukkup pORRinar thozuthu vIzn^thu 3259-2

 n^aTam n^avilvArai n^anychi iTai enum chem cholmAlaith      3259-3

 thoTai n^ikaz pathikam pATith thozuthu kai chuman^thu n^inRu        3259-4

 

 106. n^Athar pAl poruL thAm vENTi n^aNNiya vaNNam ellAm     3260-1

 kOthaRu manaththuL koNTa kuRip poTum paravum pOthu 3260-2

 thAthu aviz konRai vEyn^thAr thara aruL peRuvAr chaiva      3260-3

 vEthiyar thalaivar mINTum meyyil veN poTiyum pATa   3260-4

 

 107. pani mathich chaTaiyAr thAmum panniraNTAyiram pon      3261-1

 n^ani aruL koTukkum ARRAl n^alkiTa uTaiya n^ampi    3261-2

 thani varum makizchchi poN^kath thAzn^thu ezun^thu aruku chenRu     3261-3

 kani viTam miTaRRinAr mun pin onRu kazaRal uRRAr    3261-4

 

 108.  aruLum ik kanakam ellAm aTiyanERku ArUr uLLOr 3262-1

 maruLuRa viyappa aN^kE varap peRa vENTum ennath     3262-2

 theruLuRa ezun^tha vAkkAl chezu maNi muththARRil iTTip      3262-3

 poruLinai muzuthum ArUrk kuLaththil pOyk koLka enRAr3262-4

 

 109. enRu tham pirAnAr in aruL peRRa pinnar 3263-1

 van thoNTar machcham veTTik kaik koNTu maNi muththu ARRil   3263-2

 pon thiraL eTuththu n^IruL pukaviTTup pOthu kinRAr 3263-3

 anRu enai valin^thu ATkoNTa aruL ithil aRivEn enRu 3263-4

 

 110. mEviya kAthal thoNTu viravu mey viruththi peRRAr       3264-1

 Aviyin viruththi Ana an^thaNar puliyUr manRil       3264-2

 kAviyaN^ kaNTar kUththu kaNTu kumpiTuvathu enRu     3264-3

 vAvi chUz thillai mUthUr vazik koLvAn vaNaN^kip pOn^thAr    3264-4

 

 111. mATuLa pathikaL chenRu vaNaN^kip pOy maN^kai pAkar     3265-1

 n^ITiya kaTampUr pORRi n^iRain^tha Anan^thak kUththar       3265-2

 ATiya thillai mUthUr aNain^thu aNi vAyil pukkuch    3265-3

 chETuyar mATam mannum chezum thiru vIthi chArn^thAr 3265-4

 

 112. pon thiru vIthi thAzn^thu puNNiya viLaivAy ON^kum      3266-1

 n^al thiru vAyil n^aNNi n^aRai mali alaN^kal mArpar 3266-2

 maRRathan munpu maNmEl vaNaN^ki uL pukun^thu paim pon       3266-3

 chuRRu mALikai chUz van^thu thozuthu kai thalaimEl koLvAr   3266-4

 

 113.  ATiya thirumunpAna am ponin kOpuraththin      3267-1

 UTu pukku iRainychi ON^kum oLi vaLar kanaka manRil 3267-2

 n^ATakam cheyyathALai n^aNNuRa uL n^iRain^thu       3267-3

 n^ITum Anan^tha veLLak kaNkaL n^Ir n^iRain^thu pAya 3267-4

 

 114. paravuvAy kuLaRik kAthil paTi thirup paTiyaith thAzn^thu       3268-1

 viravu mey aN^kam ain^thum eTTinum vaNaN^ki vETkai 3268-2

 uranuRu thirukkUththu uLLam Artharap peruki n^enychil       3268-3

 karavu ilAtha avaraik kaNTa n^iRaivu tham karuththil koLLa 3268-4

 

 115.  maTiththu ATum aTimaikkaN enRu eTuththu man uyir kaTku aruLum ARRal 3269-1

 aTuththu ARRu n^al n^eRikkaN n^inRArkaL vazuvi n^araku aNaiyA vaNNam       3269-2

 thaTuppAnaip pErUril kaNTa n^ilai chiRappiththuth thanik kUththu enRum     3269-3

 n^aTippAnai n^Am manamE peRRavARu enum kaLippAl n^ayan^thu pATi     3269-4

 

 116. mILAtha aruL peRRup puRam pOn^thu thiru vIthi mEvith thAzn^thE        3270-1

 ALAna van thoNTar an^thaNarkaL thAm pORRa amarn^thu vaiki   3270-2

 mALAtha pEr anpAl ponpathiyai vaNaN^kip pOy maRali vIzath   3270-3

 thAL ANmai koNTavar tham karuppaRiyalUr vaNaN^kich chenRu chArn^thAr       3270-4

 

 117. kURRu uthaiththAr thiruk kokuTik kOyil n^aNNik kOpuraththaith thozuthu pukun^thu anpar chUza3271-1

 ERRa peru kAthalinAl iRainychi Eththi ellai ilAp peru makizchchi manaththil eythap 3271-2

 pORRichaiththup puRaththu aNain^thap pathiyil vaikip punithar avar thamai n^inaiyum inpam kURi    3271-3

 chARRiya meyth thirup pathikam chimmAn^thu ennum thamiz mAlai punain^thu AN^kuch chArum n^ALil 3271-4

 

 118. kaN n^uthalAr virumpu karup paRiyalUraik kai thozuthu n^IN^kip pOyk kayalkaL pAyum 3272-1

 maNNi vaLam paTik karaiyai n^aNNi aN^ku mAthu oru pAkaththavar thAL vaNaN^kip pORRi 3272-2

 eNNil pukazp pathikamum munnavan enRu Eththi EkuvAr vAz koLi puththUr eythAthu 3272-3

 puNNiyanAr pOm pozuthu n^inain^thu mINTu pukukinRAr thalaikkalan enRu eTuththup pORRi         3272-4

 

 119. thirup pathikam pATiyE chenRu aN^ku eythith thEvar perumAnAr tham kOyil vAyil 3273-1

 urup poliyum mayirp puLakam viravath thAzn^thE uL aNain^thu paNin^thu Eththi urukum anpAl         3273-2

 porupparaiyan maTap pAvai iTap pAlAnaip pORRi ichaiththup puRam pOn^thu thaN^kip pU men         3273-3

 karuppu vayal vAz koLi puththUrai n^IN^kik kAn n^ATTu muLLUril kalan^tha pOthu     3273-4

 

 120. kAn n^ATTu muLLUraich chArum pOthu kaN n^uthalAr ethir kATchi koTuppak kaNTu 3274-1

 thU n^AN men malark konRaich chaTaiyAr cheyya thuNaip pAtha malar kaNTu thozuthEn enRu         3274-2

 vAn ALum thirup pathikam vaLvAy ennum van thamizin thoTaimAlai malarach chAththith 3274-3

 thEn Arum malarch chOlai maruN^ku chUzn^tha thiruethir koL pATiyinai eythach chelvAr 3274-4

 

 121. eththichaiyum thozuthu Eththa maththa yAnai eTuththu ethir koL pATiyinai aTaivOm ennum         3275-1

 chiththa n^ilaith thiruppathikam pATi van^thu chelvam miku chezum kOyil iRainychi n^aNNi 3275-2

 aththar thamai aTi vaNaN^ki aN^ku vaiki aruL peRRuth thiru vELvik kuTiyil eythi 3275-3

 muththi tharum perumAnaith thuruththi kUTa mUppathilai enum pathikam mozin^thu vAzn^thAr 3275-4

 

 122. kATTu n^al vEL vik kOlam karuththuRa vaNaN^kik kAthal 3276-1

 n^ATTiya uLLaththOTu n^ampi ArUrar pORRi     3276-2

 ITTiya thavaththOr chUza aN^ku n^inRu Eki anpu      3276-3

 pUTTi ATkoNTAr mannum thAnaN^kaL iRainychip pOn^thu 3276-4

 

 123. enychAtha pEr anpil thiruth thoNTar uTan eythi 3277-1

 n^anychArum kaRai miTaRRAr iTam palavum n^ayan^thu Eththi   3277-2

 manychArum pozil uTuththa malarth thaTaN^kaL puTai chUzum   3277-3

 chenychAli vayal maruthath thiruvArUr chenRu aTain^thAr     3277-4

 

 124. chelvamali thiruvArUrth thEvarothu munivarkaLum        3278-1

 malku thiruk kOpuraththu van^thu iRainychi uLpukku aN^ku    3278-2

 ellai ilAk kAthal mika eTuththa malark kai kuviththup       3278-3

 palku thiruth thoNTar uTan paramar thirumun aNain^thAr      3278-4

 

 125. mUvAtha muthal Aki n^aTuvAki muTiyAtha 3279-1

 chEvArum koTiyAraith thiru mUlaTTAnaththuL   3279-2

 OvAtha perum kAthal uTan iRainychip puRam pOn^thu   3279-3

 thAvAtha pukazp paravaiyAr thiru mALikai chArn^thAr 3279-4

 

 126. poN^ku peru viruppinoTu puri kuzalAr palar pORRap      3280-1

 paN^kayak kaN cheN^kanivAyp paravaiyAr aTi vaNaN^ki 3280-2

 eN^kaLaiyum n^inain^thu aruLi ena iyampa inithu aLiththu    3280-3

 maN^kai n^allAr avarOTu makizn^thu uRain^thu vaikum n^AL    3280-4

 

 127. n^AyanAr muthu kunRar n^amakku aLiththa n^al n^ithiyam         3281-1

 thUya maNi muththARRil puka viTTEm thuNaivar avar   3281-2

 kOyilin mALikai mEl pARkuLaththil avar aruLAlE      3281-3

 pOy eTuththukkoTu pOthap pOthuvAy enappukala        3281-4

 

 128.  enna athichayam ithu thAn en chonnavARu enRu 3282-1

 min iTaiyAr chiRu muRuval uTan viLampa mey uNarn^thAr       3282-2

 n^an n^uthalAy ennuTaiya n^Athan aruLAl kuLaththil 3282-3

 pon aTaiya eTuththu unakkuth tharuvathu poyyAthu enRu       3282-4

 

 129.  AN^ku avarum uTan pOtha aLavu iRan^tha viruppin uTan 3283-1

 pUN^kOyil uL makizn^tha purAthanaraip pukku iRainychi       3283-2

 ON^ku thiru mALikaiyai valam van^thu aN^ku uTan mElaip      3283-3

 pAN^ku thiruk kuLaththu aNain^thAr paravaiyAr thaniththuNaivar      3283-4

 

 130. maRRathanil vaTa kIz pAl karai mIthu van^thu aruLi     3284-1

 muRRu izaiyAr thamai n^iRuththi munaip pATith thirun^ATar   3284-2

 kaRRai vAr chaTaiyAraik kai thozuthu kuLaththil izin^thu    3284-3

 aRRai n^AL iTTu eTuppAr pOl aN^kuth thaTavuthalum   3284-4

 

 131. n^IRRazakar pATTu uvan^thu thiru viLaiyATTinil n^inRu 3285-1

 mARRuRu chem pon kuLaththu varuviyAthu ozin^thu aruLa       3285-2

 ARRinil iTTuk kuLaththil thETuvIr aruL ithuvO       3285-3

 chARRum enak kOl thoTiyAr mozin^thu aruLath thanith thoNTar         3285-4

 

 132.  mun cheytha aruL vaziyE muruku alar pUN^kuzal paravai         3286-1

 than cheyya vAyil n^akai thArAmE thArum ena 3286-2

 min cheytha n^Ul mArpin vEthiyar thAm muthu kunRil 3286-3

 pon cheytha mEni inIr enap pathikam pORRichaiththu 3286-4

 

 133.  muTTa imai yOr aRiya muthu kunRil than^tha poruL      3287-1

 chaTTa n^An peRAthu ozin^tha thaLarvinAl kaiyaRavAm 3287-2

 iTTaLaththai ivaL ethirE koTuththu aruLum enum thiruppATTu 3287-3

 eTTaLavum pon kATTAthu ozin^thu aruLa EththuvAr     3287-4

 

 134.  EththAthE irun^thu aRiyEn enum thiruppATTu evvulakum 3288-1

 kAththATum ampalaththuk kaNNuLanAm kaN n^uthalaik   3288-2

 kUththAthan^thu aruLvAy ik kOmaLaththin mun enRu    3288-3

 n^IththArum thoTar ariya n^eRi n^inRAr paravuthalum 3288-4

 

 135. kon^thu aviz pUN^konRai muTik kUththanAr thiru aruLAl 3289-1

 van^thu ezum pon thiraL eTuththu varan muRaiyAl karai ERRa 3289-2

 an^tharaththu malar mAri pozin^thu izin^thathu avaniyuLOr   3289-3

 in^tha athichayam ennE yAr peRuvAr enath thozuvAr   3289-4

 

 136. nyAlam viyappu eytha varum n^al kanaka miTai eTuththu 3290-1

 mUlam enak koTu pOn^tha ANiyin mun uraip pikka      3290-2

 n^Ila miTaRRavar aruLAl urai thAzap pinnum n^eTu    3290-3

 mAl ayanukku ariya kazal vazuththinAr vanthoNTar    3290-4

 

 137. mITTum avar paravuthalum mey anpar anpil varum 3291-1

 pATTuvan^thu kUththu uvan^thAr paTuvAchi muTivu eythum      3291-2

 OTTaRu chem pon Okka oru mAvum kuRaiyAmal    3291-3

 kATTuthalum makizn^thu eTuththuk koNTu karai ERinAr 3291-4

 

 138. karai ERip paravaiyAr uTan kanaka Anathu elAm 3292-1

 n^iraiyE ALil chumaththi n^eTu n^ilai mALikai pOkkith       3292-2

 thirai yERum punal chaTilaththiru mUlath thAnaththAr        3292-3

 virai yERu malar pAtham thozuthu aNain^thAr vIthiyinil      3292-4

 

 139. van^thu thiru mALikaiyin uL pukun^thu maN^kala vAzththu        3293-1

 an^thamilA vakai Eththum aLavu iRan^thAr oli chiRappach     3293-2

 chin^thai n^iRai makizchchi uTan chEyizaiyAruTan amarn^thAr         3293-3

 kan^tha mali malarch chOlai n^avalar tham kAvalanAr 3293-4

 

 140. aNi ArUr maNi puRRin amarn^tharuLum param poruLaip     3294-1

 paNivAr aN^ku oru n^ALil pArATTum thirup pathikam   3294-2

 thaNiyAtha Anan^tham thalai chiRappath thoNTar uTan 3294-3

 thuNivu Aya poruL vinavith thozuthu ATip pATuvAr    3294-4

 

 141. paNNiRaiyum vakai pARu thAN^ki ena eTuththu aruLi      3295-1

 uNNiRaiyum manak kaLippAl uRu puLakam mayir mukizppa        3295-2

 kaNNiRaiyum punal poziyak karai ikan^tha Anan^tham 3295-3

 eNNiRain^tha paTi thOnRa Eththi makizn^thu inpuRRAr 3295-4

 

 142. inpuRRu aN^ku amarn^ALil IRil aru maRai paravum        3296-1

 vanpuRRin aravu aNin^tha mannavanAr aruL peRRE      3296-2

 anpuRRa kAthal uTan aLavu iRan^tha piRapathiyum     3296-3

 ponpuRku enRiTa oLirum chaTaiyAraith thozap pOvAr   3296-4

 

 143. parichanamum uTan pOthap pAN^ku amain^tha pathikaL thoRum      3297-1

 kariyurivai punain^thAr tham kazal thozuthu makizn^thu Eththith     3297-2

 thurichaRu n^al perum thoNTar n^aLLARu thozuvathaRkup       3297-3

 purivuRu meyth thoNTar ethir koLLap pukku aNain^thAr        3297-4

 

 144. viN thaTavu kOpuraththaip paNin^thu karam mEl kuviththuk       3298-1

 koNTu pukum thaNNalAr kOyilinai valam cheythu       3298-2

 maNTiya pEr anpinoTu mannum thiru n^aLLARar 3298-3

 puNTarikach chEvaTik kIz porun^tha n^ilam michaip paNin^thAr        3298-4

 

 145. aN^kaNNaraip paNin^thu Eththi aruLinAl thozuthu pOy    3299-1

 maN^kul aNi maNi mATath thiruk kaTavUr van^thu eythith      3299-2

 thiN^kaL vaLar muTiyAr tham thirumayAnamum paNin^thu        3299-3

 poN^kum ichaip pathikam maruvAr konRai enap pORRi   3299-4

 

 146. thiru vIraTTAnaththuth thEvar pirAn chinak kURRin      3300-1

 poru vIran^tholaiththa kazal paNin^thu poTiyAr mEni 3300-2

 maruIrath thamiz malai punain^thu Eththi malai vaLaththa    3300-3

 peru vIrar valam puraththup peruku Arvath thoTum chenRAr    3300-4

 

 147. varaiyOTu n^ikar purichai valam puraththAr kazal vaNaN^ki      3301-1

 urai Ochaip pathikam enakku ini Othip pOych chaN^kam        3301-2

 n^iraiyOTu thumith thUpa maNith thIpam n^iththilap pUm      3301-3

 thirai Otham koNTu iRainychum thiruchchAykkATu eythinAr     3301-4

 

 148. thEvar perumAn thannaith thiruchchAykkATTinil paNin^thu        3302-1

 pAvalar chem thamiz mAlaith thirup pathikam pATippOy        3302-2

 mEvalar tham puram eriththAr veN kATu paNin^thu Eththi      3302-3

 n^Avalar kAvalar aTain^thAr n^ani paLLith thiru n^akaril    3302-4

 

 149. n^anipaLLi amarn^thapirAn kazal vaNaN^ki n^al thamizin         3303-1

 punitha n^aRum thoTai puNain^thu thiruch chempon paLLi muthal       3303-2

 pani mathi chEr chaTaiyAr tham pathipalavum paNin^thu pOyth         3303-3

 thani viTai mEl varuvAr tham thiru n^inRiyUr chArn^thAr     3303-4

 

 150. n^inRiyUr mEyArai n^EyaththAl pukku iRainychi 3304-1

 onRiya anpu uL urukap pATuvAr uTaiya arachu 3304-2

 enRum ulaku iTar n^IN^kap pATiya Ez ezun^URum       3304-3

 anRu chiRappiththu am chol thirup pathikam aruL cheythAr    3304-4

 

 151. appathiyil anparuTan amarn^thu akalvAr akal iTaththil 3305-1

 cheppa ariya pukaz n^ITUr paNiyAthu chel pozuthil   3305-2

 oppa ariya uNarvinAl n^inain^thu aruLi thozal uRuvAr        3305-3

 meyp poruL vaN thamiz malai viLampiya mINTu aNain^thAr      3305-4

 

 152.  maTal Arum punal n^ITUr maruvinar thAL vaNaN^kAthu    3306-1

 viTal AmE enum kAthal viruppu uRum aththiruppathikam        3306-2

 aTal Ar chUlap paTaiyAr thamaip pATi aTivaNaN^ki    3306-3

 uTal Arum mayirp puLakam mikap paNin^thu aN^ku uRaikinRAr   3306-4

 

 153. am kaN inithu amarn^thu aruLAl thiruppun kUr aNain^thu iRainychik     3307-1

 koN^ku alarum malarch chOlaith thiruk kOlakkA aNaiyak       3307-2

 kaN^kai chaTaik karan^thavar thAm ethir kATchi koTuththu aruLap     3307-3

 poN^ku viruppAl thozuthu thiruppathikam pORRi ichaippAr     3307-4

 

 154. thirunyAna champan^thar thirukkaikaLAl oRRip   3308-1

 peruku ArvaththuTan pATa pinynykanAr kaNTu iraN^ki 3308-2

 aruLAlE thiruththALam aLiththapaTi chiRappiththup   3308-3

 poruL mAlaith thiruppathikam pATiyE pORRi ichaiththAr       3308-4

 

 155. mUvAtha muzu muthalAr muthal kOlakkA akanRu    3309-1

 thAvAtha pukaz chaNpai valam koNTu thAzn^thu iRainychi      3309-2

 n^AvAr muththamiz virakar n^aRpathaN^kaL paravip pOy        3309-3

 mEvAr tham puram cheRRAr kurukAvUr mEvuvAr   3309-4

 

 156. uN n^Irin vETkai uTan uRupachiyAl mika varun^thi       3310-1

 paN n^Irmai mozip paravaiyAr kozun^ar varum pAN^kark        3310-2

 kaN n^ITu thiru n^uthalAr kAthal varak karuththu aRin^thu   3310-3

 thaNNIrum pothi chORum koNTu vazich chAr kinRAr     3310-4

 

 157. vEnil uRu veyil vemmai thaNippathaRku viraik kuLir men         3311-1

 pAn n^al malarth thaTam pOlum pan^thar oru pAl amaiththE    3311-2

 Ana maRai vEthiyarAy aruL vETam koNTirun^thAr       3311-3

 mAn amarum thiruk karaththAr van thoNTar thamaip pArththu   3311-4

 

 158. kurukAvUr amarn^thu aruLum kuzakar vazi pArth thiruppath       3312-1

 thiruvArUrth thampirAn thOzar thiruth thoNTar uTan 3312-2

 varuvAr appan^thar iTaippukun^thu thiru maRaivar pAl        3312-3

 peruku Arvam chela irun^thAr chivAyan^ama enap pEchi        3312-4

 

 159.  Ala n^izal kIz irun^thAr avar thammai ethir n^Okkich 3313-1

 chAla mikap pachiththIr ip pothi chORu tharukinREn 3313-2

 kAlam inith thAzAmE kaik koNTu iN^ku inithu arun^thi        3313-3

 Elam n^aRum kuLir thaNNIr kuTiththu inaippu thIrum ena      3313-4

 

 160. van thoNTar athu kETTu maRai munivar tharum pothi chORu        3314-1

 inRu n^amakku ethir vilakkal AkAthu enRu ichain^thu aruLip 3314-2

 pon thayaN^ku n^Ul mArpar tharum pothi chORu athu vAN^kich 3314-3

 chenRu thiruth thoNTaruTan thiru amuthu cheythu aruLi       3314-4

 

 

 161. eN n^iRain^tha parichanaN^kaL ellArum inithu arun^thap         3315-1

 paNNiyapin am maruN^ku pachiththu aNain^thArkaLum arun^tha 3315-2

 uNNiRain^tha AramuthAy orukAlum ulavAthE     3315-3

 puNNiyanAr thAm aLiththa pothi chORu polin^thathAl 3315-4

 

 162. chaN^karanAr thiru aruL pOl thaNNIrin chuvai Arn^thu   3316-1

 poN^ki varum AtharavAl avar n^Amam pukazn^thu Eththi        3316-2

 aN^ku ayar vAl paLLi amarn^thu aruku aNain^thAr kaLum thuyilak      3316-3

 kaN^kai chaTaik karan^thAr ap pan^tharoTum thAm karan^thAr 3316-4

 

 163. chiththa n^ilai thiriyAtha thiru n^Avalur mannar       3317-1

 aththakuthi yinil paLLi uNarn^thavarai kANAmai      3317-2

 iththanaiyA mARRam aRin^thilEn ena eTuththu 3317-3

 meyth thakaiya thiruppathikam viLampiyE chenRu aTain^thAr   3317-4

 

 164. kurukavUr amarn^thu aruLum kuzakanAr kOyilinukku       3318-1

 arukAr pon kOpuraththai aNain^thu iRainychi uLpukku 3318-2

 varukAthal kUra valam koNTu thiru mun vaNaN^kip     3318-3

 parukA in amuthaththaik kaNkaLAl parukinAr   3318-4

 

 165. kaNNArn^tha in amuthai kai Arath thozuthu iRainychip   3319-1

 paNNArn^tha thirup pathikam pATiyE paNin^thu Eththi 3319-2

 uNNATum perum kAthal uTaiyavarthAm puRaththu eythi 3319-3

 n^aNNum Arvath thoNTaruTan aN^ku inithu n^ayan^thu irun^thAr        3319-4

 

 166. an^ n^ALil tham perumAn aruL kUTap paNin^thu akanRu    3320-1

 minnAr chenychaTai muTiyAr virumpum iTam pala vaNaN^kik     3320-2

 kannATum eyil puTai chUz kazippAlai thozuthu Eththi 3320-3

 thennAvalUr mannar thiruththillai van^thu aTain^thAr        3320-4

 

 167. chIr vaLarum thiruththillaith thiru vIthi paNin^thu pukun^thu 3321-1

 Er valar pon thiru manRuL eTuththa chEvaTi iRainychip       3321-2

 pAr vaLara maRai vaLarkkum pathi athanil paNin^thu uRaivAr 3321-3

 pOr vaLar mEruchchilaiyAr thiruththinai mA n^akar pukun^thAr        3321-4

 

 168. thiruththinai mA n^akar mEvum chivak kozun^thaip paNin^thu pOy        3322-1

 n^iruththinAr amarn^thu aruLum n^iRai pathikaL pala vaNaN^kip       3322-2

 poruththa mikum thiruththoNTar pORRu thiru n^AvalUr 3322-3

 karuththil varum AtharavAl kai thozach chenRu eythinAr      3322-4

 

 169.  thirun^AvalUr mannar chErkinRAr enak kETTup   3323-1

 peru n^Amap pathiyOrum thoNTarkaLum peruvAzvu       3323-2

 varun^AL enRu alaN^kariththu van^thu ethirkoNTu uL aNaiyach         3323-3

 cheru n^Akaththu uripunain^thAr chezuN^kOyil uL aNain^thAr 3323-4

 

 170. mEviya ath thoNTa kuzAm miTain^thu ara enRu ezum Ochai         3324-1

 mUvulakum pOy olippa muthal vanAr munpu eythi       3324-2

 Aviyinum aTaivuTaiyAr aTik kamalaththu aruL pORRik 3324-3

 kOvalan n^Anmukan eTuththup pATiyE kumpiTTAr        3324-4

 

 171. n^alam perukum appathiyil n^ATi anpoTu n^ayan^thu      3325-1

 kulam perukum thiruththoNTar kuzAththOTum inithu amarn^thu 3325-2

 chalam perukum chaTaimuTiyAr thAL vaNaN^ki aruL peRRup      3325-3

 polam purin^Ul maNimArpar piRapathiyum thozap pOvAr 3325-4

 

 172. thaNTakamAn^ thiru n^ATTuth thani viTaiyAr makiz iTaN^kaL      3326-1

 thoNTar ethir koNTu aNaiyath thozuthu pOyth thUya n^athi    3326-2

 vaNTaRai pUm puRavu malai vaLam marutham pala kaTan^thE     3326-3

 eN thichai yOr paravu thiruk kazuk kunRai eythinAr 3326-4

 

 173. thEn Arn^tha malarch chOlai thirukkazuk kunRaththu aTiyAr      3327-1

 AnAtha viruppinoTum ethir koLLa aTain^thu aruLith   3327-2

 thU n^AL veN mathi aNin^tha chuTark kozun^thaith thozuthu iRainychi        3327-3

 pA n^ATum in ichaiyin thiruppathikam pATinAr        3327-4

 

 174. pATiya ap pathiyin kaN inithu amarn^thu paNin^thu pOy 3328-1

 n^ATiya n^alluNarvin oTum thiruk kachchUr thanai n^aNNi     3328-2

 ATaka mA mathil puTai chUz AlakkOyilin amuthaik     3328-3

 kUTiya mey anpu urukak kumpiTTup puRaththu aNain^thAr       3328-4

 

 175. aNain^thu aruLum avvElai amuthu cheyum pozuthAkak      3329-1

 koNarn^tha amuthu chamaiththu aLikkum parichanamum kuRukAmai        3329-2

 thaNan^tha pachi varuththaththAl thampirAn thiruvAyil       3329-3

 puNarn^tha mathil puRaththuirun^thAr munaippATi puravalanAr         3329-4

 

 176. van thoNTar pachi thIrkka malaiyin mEl marun^thu AnAr 3330-1

 min thaN^ku veN thalaiyOTu ozin^thu oru veRROTu En^thi      3330-2

 anRu aN^ku vAzvAr Or an^thaNarAyp puRappaTTuch      3330-3

 chenRu anpar mukam n^Okki aruL kURach cheppuvAr     3330-4

 

 177. meyp pachiyAl mika varun^thi inaiththu irun^thIr vETkaiviTa    3331-1

 ippozuthE chORiran^thu iN^ku yAn umakkuk koNarkinREn        3331-2

 appuRam n^Ir akalAthE chiRithu pozuthu amarum enach 3331-3

 cheppi avar kachchUr manai thORum chenRirappAr      3331-4

 

 178. veN thiru n^IRu aNi thikaza viLaN^kun^Ul oLi thuLaN^kak        3332-1

 kaNTavarkaL manam urukak kaTum pakal pOthu iTum palikkup    3332-2

 puNTarikak kazal puvimEl porun^tha manai thoRum pukkuk      3332-3

 koNTuthAm virumpi AT koNTavar mun koTuvan^thAr      3332-4

 

 179. iran^thu thAm koTu van^tha in aTichilum kaRiyum        3333-1

 aran^thai tharum pachi thIra arun^thuvIr ena aLippa 3333-2

 perun^thakaiyAr maRaiyavar tham pEr aruLin thiRam pENi      3333-3

 n^iran^tha perum kAthalinAl n^Er thozuthu vAN^kinAr 3333-4

 

 180. vAN^kiya aththiru amuthu van thoNTar maruN^ku aNain^tha        3334-1

 ON^ku thavath thoNTaruTan uNTu aruLi uvan^thu iruppa        3334-2

 AN^ku aruku n^inRAr avar thammai aRiyAmE     3334-3

 n^IN^kinAr ep poruLum n^IN^kAtha n^ilaimaiyinAr     3334-4

 

 181. thirun^AvalUrALi chiva yOkiyAr n^IN^ka 3335-1

 varu n^Ama maRaiyavanAr iRaiyavanAr ena mathiththE 3335-2

 peru n^Athach chilampu aNi chEvaTi varun^tha perum pakal kaN        3335-3

 urun^ATi ezun^thu aruLiRRu en poruTTAm ena uruki    3335-4

 

 182.  muthuvAyOri enRu eTuththu muthalvanAr tham perum karuNai      3336-1

 athuvAm enRuathichayam van^thu eythak kaNNIr mazai aruvi    3336-2

 puthuvAr punalin mayir puLakam puthaiyap pathikam pORRi ichaiththu 3336-3

 mathuvAr ithazi muTiyAraip pATi makizn^thu vaNaN^kinAr      3336-4

 

 183. van^thiththu iRaivar aruLAl pOy maN^kai pAkar makizn^tha iTam 3337-1

 mun^thith thoNTar ethir koLLap pukku muk kaN perumAnaich    3337-2

 chin^thiththiTa van^thu aruL chey kazal paNin^thu chenychol thoTaipunain^thE       3337-3

 an^thich chekkarp peruku oLiyAr amarum kAnychi maruN^ku aNain^thAr 3337-4

 

 184.  anRu veNNey n^allUril ariyum ayanum thoTar ariya      3338-1

 venRi maza veL viTai uyarththAr vEtha muthalvarAy van^thu   3338-2

 n^inRu chapai mun vazakku uraiththu n^ErE thoTarn^thu ATkoNTavar thAm      3338-3

 inRu iN^ku eythap peRROm enRu eyil chUzkAnychi n^akar vAzvAr        3338-4

 

 185. malku makizchchi mikap peruka maRuku maNith thOraNam n^ATTi    3339-1

 alku thIpam n^iRai kuTaN^kaL akilin thUpam koTi eTuththuch 3339-2

 chelva manaikaL alaN^kariththu theRRi ATal muzavu athirap   3339-3

 palku thoNTaruTan kUTip pathiyin puRam pOy ethir koNTAr     3339-4

 

 186.  ANTa n^ampi ethir koNTa aTiyAr vaNaN^ka ethirvaNaN^ki         3340-1

 n^INTa mathilkOpuram kaTan^thu n^iRai mALikai vIthiyil pOn^thu      3340-2

 pUNTa kAthal vAzththinuTan punai maN^kala thUriyam olippa   3340-3

 INTu thoNTar peruku thiru EkAmparam chenRu eythinAr 3340-4

 

 187.  Azi n^eTumAl ayan muthalAm amarar n^eruN^ku kOpuram mun       3341-1

 pUziyuRa maN michai mEni porun^tha vaNaN^kip pukun^thu aruLich      3341-2

 chUzumaNi mALikai palavum thozuthu vaNaN^ki valam koNTu     3341-3

 vAzi maNip pon kOyilinuL van^thAr aNukka van thoNTar        3341-4

 

 188. kaikaL kUppi mun aNaivAr kampai ARu perukivara 3342-1

 aiyar thamakku mika anychi Arath thazuvik koNTu irun^tha    3342-2

 mai ulAvum karum n^eTum kaN malaiyAL enRum vazipaTupUny     3342-3

 cheyya kamalach chEvaTik kIzth thirun^thu kAthaluTan vIzn^thAr      3342-4

 

 189. vIzn^thu pORRip paravachamAy vimmi ezun^thu meyyanpAl 3343-1

 vAzn^tha chin^thai uTan pATi mARA viruppil puRam pOn^thu    3343-2

 chUzn^tha thoNTaruTan maruvum n^ALil thollaik kAnychi n^akarth      3343-3

 thAzn^tha chaTaiyAr AlayaN^kaL palavum chArn^thu vaNaN^kuvAr        3343-4

 

 190. chIrAr kAnychi mannum thiruk kAmak kOTTam chenRu iRainychi     3344-1

 n^IrAr chaTaiyAr amarn^thu aruLum n^ITu thiru mERRaLi mEvi 3344-2

 ArA anpil paNin^thu Eththum aLavil n^un^thA oNchuTarAm      3344-3

 pArAr perumaith thirup pathikam pATi makizn^thu paravinAr   3344-4

 

 191.  ONakAn^than thaLi mEvum oruvar thammai urimaiyuTan    3345-1

 pENi amain^tha thOzamaiyAl perukum aTimaith thiRam pEchik   3345-2

 kANa mOTu pon vENTi n^eyyum pAlum kalai viLaN^kum   3345-3

 yANarp pathikam eTuththu Eththi eNNil n^ithi peRRu inithu irun^thAr        3345-4

 

 192. aN^kaN amarvAr anE kathaN^kA pathaththai eythi uLLaNain^thu    3346-1

 cheN^kaN viTaiyAr thamaip paNin^thu thEn n^ey purin^thu enRu eTuththathamiz        3346-2

 thaN^kum iTamAm enappATith thAzn^thu piRavum thAnaN^kaL     3346-3

 poN^ku kAthaluTan pORRip purin^tha pathiyil porun^thum n^AL         3346-4

 

 193. pATal ichaiyum pANiyinAl pAvaith thazuvak kuzaik kampar        3347-1

 ATal maruvum chE aTikaL paravip piriyAthu amarkinRAr        3347-2

 n^ITa mUthUrp puRaththu iRaivar n^ilavum pathikaL thozaviruppAl     3347-3

 mATam n^eruN^ku van pArththAn panam kATTUril van^thu aTain^thAr     3347-4

 

 194. chelvam malku thirup panaN^ kATTUril chem pon chezum chuTarai 3348-1

 allal aRukkum aru marun^thai vaNaN^ki anpupozi kaNNIr       3348-2

 malka n^inRu viTaiyin mEl varuvAn enum vaN thamizap pathikam        3348-3

 n^alla ichaiyin uTan pATip pOn^thu puRampu n^aNNuvAr        3348-4

 

 195. mannum thirumAl pERu aNain^thu vaNaN^kip paravith thiruvallam 3349-1

 thannuL eythi iRainychip pOychchArum mElpAl kaRRaip 3349-2

 pinnal muTiyAr iTam palavum pENi vanaN^kip perum thoNTar    3349-3

 chenni mukil thOy thaTam kuvaTTuth thiruk thirukkALaththi malaichErn^thAr 3349-4

 

 196. thaTukkalAkAp peruN^kAthal thalai n^inRu aruLum kaNNappar      3350-1

 iTukkaN kaLain^thu AT koNTu aruLum iRaivar makizn^tha kALaththi     3350-2

 aTukkal chEra aNain^thu paNin^thu aruLAl ERi anpARum        3350-3

 aTuppath thirumun chenRu eythi malai mEl marun^thai vaNaN^kinAr     3350-4

 

 197. vaNaN^ki uLLam kaLi kUra makizn^thu pORRi mathura ichai        3351-1

 aNaN^ku cheNTATu enum pathikam pATi anpAl kaNNappar 3351-2

 maNam koL malarch chEvaTi paNin^thu vAzn^thu pOn^thu mannum pathi   3351-3

 iNaN^kum thoNTaruTan kezumi inpuRRu irukkum an^n^ALil       3351-4

 

 198. vaTa mAthiraththup paruppatham thiruk kEthAra malaiyum muthal 3352-1

 iTamA aranAr thAm uvan^tha ellAm iN^kE irun^thu iRainychi   3352-2

 n^aTam ATiya chEvaTiyArai n^aNNinAr pOl uL n^iRain^thu      3352-3

 thiru mAm karuththil thirup pathikam pATik kAthal chiRan^thu irun^thAr     3352-4

 

 199. aN^ku chila n^AL vaikiya pin aruLAl pOn^thu peru viTaiyAr      3353-1

 thaN^kum iTaN^kaL enaip palavum chArn^thu thAzn^thu thamizpATip     3353-2

 poN^ku puNirik karai maruN^ku puviyuL chivalOkam pOlath     3353-3

 thiN^kaL muTiyAr amarn^tha thiru oRRiyUraich chenRu aTain^thAr      3353-4

 

 200. aNNal thoTarn^thu AvaNam kATTi ANTan^ampi ezun^thu aruLa       3354-1

 eNNil perumai Athi puri iRaivar aTiyAr ethir koLvAr 3354-2

 vaNNa vIthi vAyil thoRum vAzai kamuku thOraNaN^kaL 3354-3

 chuNNa n^iRai pon kuTam thIpam eTuththuth thoza ezuN^kAl    3354-4

 

 201. vara maN^kala n^alliyam muzaN^ka vAcha mAlai aNi araN^kil      3355-1

 pura maN^kaiyarkaL n^aTam ATap poziyum veLLap pU mAri       3355-2

 ara maN^kaiyarum amararkaLum vIcha anpar uTan pukun^thAr    3355-3

 piraman thalaiyil paliyuvan^tha pirAnAr virumpum thoNTar    3355-4

 

 202. oRRi Urin umaiyOTum kUTa n^inRAr uyarthavaththin       3356-1

 paRRu mikka thiruth thoNTar paran^tha kaTal pOl van^thu INTich      3356-2

 chuRRam aNain^thu thuthi cheyyath thozuthu thampirAn anpar 3356-3

 koRRa mazavERu uTaiyavar tham kOyil vAyil eythinAr 3356-4

 

 203. vAnai aLakkum kOpuraththai makizn^thu paNin^thu pukun^thu vaLar       3357-1

 kUnal iLam veN piRaich chaTaiyAr kOyil valam koNTu ethir kuRuki     3357-2

 Unum uyirum karain^thu uruka uchchi kuviththa kaiyin uTan   3357-3

 Ana kAthal uTan vIzn^thAr ArA anpin ArUrar   3357-4

 

 204.  ETTu variyil oRRiyUr n^IN^kal enna ezuththu aRiyum    3358-1

 n^ATTa malarum thiru n^uthalAr n^aRum pon kamalach chEvaTiyil       3358-2

 kUTTum uNarvu koNTu ezun^thu kOthil ichai kUTap     3358-3

 pATTum pATi paravi enum pathikam eTuththup pATinAr 3358-4

 

 205. pATi aRivu paravachamAm parivu paRRap puRam pOn^thu    3359-1

 n^ITu viruppil perum kAthal n^iRain^tha anpar palar pORRath         3359-2

 thETum ayanum thirumAlum aRithaRku ariya thiruppAtham       3359-3

 kUTum kAlaN^kaLil aNain^thu paravik kumpiTTu inithu irun^thAr       3359-4

 

 206. in^tha n^ilamaiyAr ivar iN^ku irun^thAr munpE ivarkkAka        3360-1

 an^thaN kayilai malai n^IN^ki aruLAl pOn^tha an^iththithaiyAr       3360-2

 van^thu puvi mEl avathariththu vaLarn^thu pinpu van thoNTar         3360-3

 chan^tha virai chUz puyam chErn^tha parichu theriyach chARRuvAm     3360-4

 

 207. n^AlAm kulaththil peruku n^alam uTaiyAr vAzum nyAyiRRin        3361-1

 mElAN^ koLkai vELANmai mikka thiru nyAyiRu kizavar 3361-2

 pAlAtharavu tharum makaLar Akip pAr mEl avathariththAr      3361-3

 AlAlany chEr kaRai miTaRRAr aruLAl munnai an^in^thithaiyAr 3361-4

 

 208. malaiyAn maTan^thai malarp pAtham maRavA anpAl van^tha n^eRi   3362-1

 thalaiyAm uNarvu van^thu aNaiyath thAmE arin^tha chaN^kiliyAr       3362-2

 alaiyAr vEl kaN chiRu makaLir AyaththOTum viLaiyATTu        3362-3

 n^ilaiyAyina ap paruvaN^kaL thORum n^ikaza n^irampuvAr      3362-4

 

 209. chIr koL marapil varum cheyalE anRith theyva n^ikaz thanmai    3363-1

 pAril evarum athichayikkum paNpil vaLarum pain^thoTiyAr     3363-2

 vArum aNiya aNiyavAm vaLar men mulaikaL iTai varuththach    3363-3

 chArum pathaththil than^thaiyAr tham kaN manaiviyArkku uraippAr     3363-4

 

 210.  vaTivum kuNamum n^ammuTaiya makaTku maN uLLOrkku ichaiyum     3364-1

 paTivam anRi mEl paTTa parichAm pAnmai aRikilOm     3364-2

 kaTichEr maNamum ini n^ikazum kAlam ennak kaRpuvaLar        3364-3

 koTiyE anaiya manaiviyAr ERkum ARRAk koTum enRAr    3364-4

 

 211. thAyArOTu than^thaiyAr pEchak kETTa chaN^kiliyAr       3365-1

 Eyu mARRam anRi em perumAn thiru aruLE       3365-2

 mEya oruvarkku uriyathu yAn vERu en viLaiyum ena veruvuR(Ru)        3365-3

 Aya uNarvu mayaN^ki mika ayarn^thE avani mEl vizun^thAr     3365-4

 

 212. pAN^ku n^inRa than^thaiyAr thAyAr pathaiththup parin^thu eTuththE     3366-1

 EN^kum uLLaththinar Aki ivaLukku ennE uRRathu enath 3366-2

 thAN^kich chItha viraip pani n^Ir theLiththu thai van^thathu n^IN^ka       3366-3

 vAN^ku chilai n^annuthalArai van^thathu unakku iN^ku en? enRAr      3366-4

 

 213. enRu thammai InRu eTuththAr vinava maRai viTTu iyampuvAr       3367-1

 inRu enthiRaththu n^Ir mozin^tha ithu en parichukku ichaiyAthu      3367-2

 venRi viTaiyAr aruL cheythAr oruvarkku uriyEn yAn inimEl    3367-3

 chenRu thiru oRRiyUr aNain^thu chivanAr aruLil chelvan ena 3367-4

 

 214. an^tha mARRam kETTavar thAm ayarvum payamum athichayamum       3368-1

 van^tha uLLaththinar Aki maRRa mARRam maRaiththu ozukap     3368-2

 pan^tham n^ITum ivar kulaththu n^ikar Am oruvan parichu aRiyAn      3368-3

 chin^thai virumpi makaL pEcha viTuththAn chilarum chenRu ichaiththAr       3368-4

 

 215. thAthaiyArum athu kETTuth thanmai viLampath thakAmaiyinAl      3369-1

 Etham eythAvakai mozin^thu pOkka avar AN^ku eythA mun       3369-2

 thIthu aN^ku izaiththE iRan^thAn pOl chella viTuththAr uTan chenRAn        3369-3

 mAtharAraip peRRAr maRRu athanaik kETTu manam maruNTAr      3369-4

 

 216.  thaiyalAr chaN^kiliyAr tham thiRaththup pEchath thakA vArththai      3370-1

 uyya vENTum n^inaivu uTaiyAr uraiyAr enRu aN^ku ulaku aRiyach       3370-2

 cheytha vithipOl ithu n^ikazach chiRan^thArkku uLLa paTi cheppi     3370-3

 n^aiyum uLLaththuTan anychi n^aN^kai cheyalE uTan paTuvAr   3370-4

 

 217.  aNaN^kE Akum ivaL cheykai aRin^thOr pEcha anychuvarAl         3371-1

 vaNaN^kum Ichar thiRam anRi vArththai aRiyAL maRRu onRum    3371-2

 kuNaN^kaL ivaiyAm ini ivaL thAn kuRiththa paTiyE oRRi n^akarp       3371-3

 paNam koL aravach chaTaiyAr chaTaiyArtham pAl koNTu aNaivOm enap pakarvAr 3371-4

 

 218. paNNAr mozich chaN^kiliyArai n^Okkip payan^thAroTum kiLainyr   3372-1

 theNNIr muTiyAr thiruvoRRiyUril chErn^thu chelkathiyum      3372-2

 kaNNAr n^uthalAr thiru aruLAl Akik kanni mATaththuth        3372-3

 thaNNAr thaTam chUz an^n^akaril thaN^kip purivIr thavam enRu        3372-4

 

 219. peRRa thAthai chuRRaththAr piRai chEr muTiyAr vithiyAlE        3373-1

 maRRuch cheyal onRu aRiyAthu maN^kaiyAr chaN^kiliyAr thAm   3373-2

 choRRa vaNNam cheyath thuNin^thu thuthain^tha chelvaththoTum puraN^kaL     3373-3

 cheRRa chilaiyAr thiruvoRRiyUril koNTu chenRu aNain^thAr    3373-4

 

 220. chenni vaLar veN piRai aNin^tha chivanAr kOyiluL pukun^thu     3374-1

 thunnum chuRRath thoTum paNin^thu thollaip pathiyOr ichaivinAl      3374-2

 kanni mATam maruN^ku amaiththuk kaTi chEr muRaimai kAppu iyaRRi     3374-3

 mannum chelvam thaka vakuththuth than^thaiyAr van^thu aTi vaNaN^ki 3374-4

 

 221.  yAN^kaL umakkup paNi cheyya IchaRku ERRa paNi virumpi         3375-1

 ON^ku kanni mATaththil uRaikinRIr enRu uraikkinRAr 3375-2

 thAN^kaRku ariya kaNkaL n^Irth thArai ozukath thariyAthE    3375-3

 EN^ku chuRRath thoTum iRainychip pOnAr eyil chUz thampathiyil       3375-4

 

 222. kAthal purin^thu thavam puriyum kanniyAr aN^ku amarkinRAr      3376-1

 pUtha n^Athar kOyilinil kAlam thORum pukku iRainychi        3376-2

 n^Ithi muRaimai vazuvAthu thamakku n^Ern^tha paNi cheyyach 3376-3

 chItha malarp pU maNTapaththu thirai chUz oru pAl chenRu irun^thu   3376-4

 

 223. paNTu kayilaith thirumalaiyil cheyyum paNiyin pAnmai manam     3377-1

 koNTa uNarvu thalai n^iRpak kulavu men koTi anaiyAr 3377-2

 vaNTumaruvum thiru malar mel mAlai kAlaN^kaLukku ERpa       3377-3

 aNTar perumAn muTich chAththa amaiththu vaNaN^ki amarum n^AL        3377-4

 

 224. an^thi vaNNaththu oruvar thiru aruLAl van^tha ArUrar   3378-1

 kan^tha mAlaich chaN^kiliyAr thammaik kAthal maNam puNara   3378-2

 van^tha paruvam AthalAl vakuththa thanmai vazuvAtha 3378-3

 mun^thai vithiyAl van^thu orun^AL muthalvar kOyiluL pukun^thAr      3378-4

 

 225. aNTar perumAn an^thaNarAy ANTa n^ampi aN^kaNaraip      3379-1

 paNTai muRaimai yAl paNin^thu pATip paravip puRam pOn^thu   3379-2

 thoNTu cheyvAr thiruth thozilkaL kaNTu thozuthu chelkinRAr 3379-3

 puNTarIkath thaTam n^ikaz pUn^thirumaNTapath thin uL pukun^thAr     3379-4

 

 226. anpu n^ArA anychu ezuththu n^enychu thoTukka alar thoTuththE   3380-1

 enpu uL urukkum aTiyAraith thozuthu n^IN^ki vERu iTaththu   3380-2

 munpu pOla thirai n^Ikki muthalvar chAththum paNi koTuththu         3380-3

 min pOl maRaiyum chaN^kiliyAr thammai vithiyAl kaN uRRAr    3380-4

 

 227. kOvA muththum churumpu ERAk kozu men mukaiyum anaiyAraich      3381-1

 chEvAr koTiyAr thiruth thoNTar kaNTapOthu chin^thai n^iRai 3381-2

 kAvAthavar pAl pOy vizath tham pAl kAmanAr thuran^tha       3381-3

 pU vALikaL van^thuRa vIzath thariyAr puRamE pOn^thu uraippAr        3381-4

 

 228.  inna parichu enRu aRi arithAl IN^ku Or maruN^ku thiraikku uLLAl      3382-1

 ponnum maNiyum malarn^tha oLi amuthil aLAvipputhiyamathi    3382-2

 thannuL n^IrmaiyAl kuzaiththuch chamaiththa minnuk koTipOlvAL       3382-3

 ennai uLLam thiriviththAL yAr kol enRu aN^ku iyamputhalum   3382-4

 

 229. aN^ku n^inRAr viLampuvAr avarthAm n^aN^kai chaN^kiliyAr        3383-1

 perukum thavaththAl Ichar paNi pENum kanniyAr enna 3383-2

 iruvarAl ippiRaviyai em perumAn aruLAl eythuviththAr        3383-3

 maruvum paravai oruththi ivaL maRRaiyavaLAm ena maruNTAr    3383-4

 

 230.  minnAr chaTaiyAr thamakkALAm vithiyAl vAzum enai varuththith 3384-1

 thannAr aruLAl varum pERu thavaththAl aNaiyA vakai thaTuththE       3384-2

 ennAruyirum ezil malarum kUTap piNaikkum ivaL thannaip      3384-3

 ponnAr ithazi muTiyAr muTiyArpAl peRuvEn enRu pOyp pukkAr   3384-4

 

 231. malarmEl ayanum n^eTumAlum vAnum n^ilanum kiLaiththu aRiyA     3385-1

 n^ilavu malarum thiru muTiyum n^ITum kazalum uTaiyArai      3385-2

 ulakam elAm thAm uTaiyArAyum ORRiyUr amarn^tha      3385-3

 ilaku chOthi param poruLai iRainychi mun n^inRu EththuvAr   3385-4

 

 232.  maN^kai orupAl makizn^thathuvum anRi maNin^IL muTiyin kaN     3386-1

 kaN^kai thannaik karan^thu aruLum kAthal uTaiyIr aTiyEnuk(ku)       3386-2

 iN^ku n^umakkuth thirumAlai thoTuththu en uLLaththu thoTai avizn^tha 3386-3

 thiN^kaL vathanach chaN^kiliyaith than^thu en varuththam thIrum ena        3386-4

 

 233. aNNAlAr mun palavum avar aRiya uNarththippuRaththu aNain^thE   3387-1

 eNNam ellAm umakku aTimaiyAmARu eNNum en n^enychil 3387-2

 thiNNam ellAm uTaiviththAL cheyvathu onRum aRiyEnyAn        3387-3

 thaNNilA min oLir pavaLach chaTaiyIr aruLum enath thaLarvAr         3387-4

 

 234. mathivAN muTiyAr makiz kOyil puRaththOr maruN^ku van^thu iruppak      3388-1

 kathirOn mElaik kaTal kANa mAlaik kaTalaik kaNTu ayarvAr    3388-2

 muthirA mulaiyAr thammai maNam puNarkka vENTi muLarivaLai   3388-3

 n^ithiyAn n^aNpar thamakku aruLum n^aNpAl n^inain^thu n^inain^thu aziya    3388-4

 

 235. umpar uyya ulaku uyya Ola vElai viTam uNTa     3389-1

 thampirAn AnAr van thoNTar thampAl eythich chaN^kiliyai     3389-2

 impar ulakil yAvarukkum eytha oNNA irum thavaththuk 3389-3

 kompai unakkuth tharukinROm koNTakavalai ozika enna 3389-4

 

 236.  anRu veNNey n^allUril valiya ANTu koNTu aruLi 3390-1

 onRum aRiyA n^AyEnukkuk uRuthi aLiththIr uyir kAkka 3390-2

 inRum ivaLai maNam puNarkka enRu n^inRIr enap pORRi 3390-3

 manRal malarch chEvaTi iNaikkIz vaNaN^ki makizn^thAr van thoNTar    3390-4

 

 237.  ANTu koNTa an^thaNanAr avarukku aruLik karuNaiyinAl   3391-1

 n^INTa kaN^kul yAmaththu n^IN^ki vAnil n^iRai mathiyam      3391-2

 thINTu kanni mATaththuch chenRu thikaz chaN^kiliyArAm       3391-3

 thUNTu chOthi viLakku anaiyAr thampAl kanavil thOnRinAr     3391-4

 

 238. thOnRum pozuthil chaN^kiliyAr thozuthu vizun^thu paravachamAy 3392-1

 ARRa anpu poN^ki ezun^(thu) aTiyEn uyya ezun^thu aruLum     3392-2

 pERRukku en yAn cheyvathu enap periya karuNai pozin^thu anaiya      3392-3

 n^IRRuk kOla vEthiyarum n^Er n^inRu aruLich cheykinRAr      3392-4

 

 239. chArum thavaththuch chaN^kili! kEL; chAla enpAl anpuTaiyAn     3393-1

 mEru varaiyin mEm paTTa thavaththAn veNNey n^allUril        3393-2

 yArum aRiya yAn ALa uriyAn unnai iran^thAn   3393-3

 vAr koL mulaiyAy! n^I avanai manaththAl aNaivAy makizn^thu enRAr    3393-4

 

 240.Athi thEvar mun n^inRu aN^ku aruLich cheytha pozuthin kaN       3394-1

 mAtharAr chaN^kiliyArum mAlum ayanum aRivu ariya    3394-2

 chItha malar thAmarai aTikkIz chErn^thu vIzn^thu chen^n^inRu        3394-3

 vEtha muthalvar mun n^aTukkam eythith thozuthu viLampuvAr   3394-4

 

 241.  em pirAnE! n^Ir aruLich cheythArkku uriyEn yAn imaiyOr        3395-1

 tham pirAnE aruL thalaimEl koNTEn thakka vithi maNaththAl   3395-2

 n^ampi ArUrarukku ennai n^alki aruLum pozuthu imayak        3395-3

 kompin AkaN^koNTIrkkuk kURum thiRam onRu uLathu enpAr       3395-4

 

 242. pinnum pinnal muTiyAr mun peruka n^ANith thozuthu uraippAr     3396-1

 mannum thiruvArUrin kaN avar thAm makizthu uRaivathu        3396-2

 ennum thanmai arin^thu aruLum em pirATTi thiru mulai thOy   3396-3

 minnum purin^Ul aNi mAr pIr enRAr kunRA viLakku anaiyAr     3396-4

 

 243. maRRavar tham uraikoNTu vanthoNTar n^ilaimaiyinai      3397-1

 oRRi n^akar amarn^tha pirAn uNarn^thu aruLi uraicheyvAr     3397-2

 pon thoTiyAy! unai ikan^thu pOkAmaikku oru chapatham        3397-3

 aRRamuRu n^ilaimaiyinAl avan cheyvAn ena aruLi      3397-4

 

 244. vEy anaiya thOLiyAr pAl n^inRu mINTu aruLith   3398-1

 thUya manam makizthu irun^tha thOzanAr pAl aNain^thu        3398-2

 n^I avaLai maNam puNarum n^ilai uraiththOm athaRku avaL pAl         3398-3

 Ayathoru kuRai unnAl amaippathuLa enRu aruLa        3398-4

 

 245. van thoNTar manam kaLiththu vaNaN^ki aTiyEn cheyya     3399-1

 n^inRa kuRaiyAthu enna n^I avaLai maNam puNarthaR(ku)       3399-2

 onRi uTanE n^ikazvathu oru chapatham avaL munpu     3399-3

 chenRu kiTaiththu ivviravE cheytha ena aruL cheythAr        3399-4

 

 246.  en cheythAl ithu muTiyum athu cheyvan yAn athaRku     3400-1

 min cheytha puri chaTaiyIr aruL peRuthal vENTum ena 3400-2

 mun cheytha muRuvaluTan muthalvar avar mukam n^Okki 3400-3

 un cheykai thanakku ini en vENTuvathu enRu uraiththu aruLa 3400-4

 

 247. vampu aNi men mulai avarkku manam koTuththa van thoNTar        3401-1

 n^ampar ivar piRa pathiyum n^ayan^tha kOlam chenRu 3401-2

 kumpiTavE kaTavEnukku ithu vilakkAm enak kuRippAl   3401-3

 tham perumAn thirumunpu thAm vENTum kuRai irappAr   3401-4

 

 248. chaN^karar thAL paNin^thu irun^thu thamiz vEn^thar mozikinRAr 3402-1

 maN^kai avaL thanaip piriyA vakai chapatham cheyvathanuk(ku)        3402-2

 aN^ku avaLOTu yAn van^thAl appozuthu kOyilviTath    3402-3

 thaN^kum iTam thiru makizk kIzk koLa vENTum enaththAzn^thAr         3402-4

 

 249. thampirAn thOzar avar thAm vENTik koNTu aruLa 3403-1

 umapar n^Ayakarum athaRku uTanpATu cheyvArAy        3403-2

 n^ampi! n^I chonnapaTi n^Am cheythum enRu aruLa     3403-3

 empirAnE! ariyathu ini enakku en? ena Eththi        3403-4

 

 250. anychali chenniyil manna aruL peRRup puRam pOthach     3404-1

 chenychaTaiyAr avar mATTuth thiru viLaiyATTinai makizn^thO 3404-2

 vanychi iTaich chaN^kiliyAr vazi aTimaip perumaiyO? 3404-3

 thunychiruL mILavum aNain^thAr avarkku uRuthi cholluvAr     3404-4

 

 251. chaN^kiliyAr tham maruN^ku munpu pOl chArn^thu aruLi   3405-1

 n^aN^kai unakku ArUran n^ayan^thu chUL uRak kaTavan 3405-2

 aN^ku n^amakku ethir cheyyum athaRku n^I ichaiyAthE 3405-3

 koN^kalar pU makizin kIzk koLka enak kuRiththu aruLa        3405-4

 

 252. maRRavarum kai kuviththu mAl ayanukku aRiya ariyIr     3406-1

 aRRam enakku aruL purin^tha athanil aTiyEn Akap     3406-2

 peRRathu yAn enak kaNkaL perum thArai pozin^thu iziya       3406-3

 veRRi maza viTaiyAr tham chEvaTik kIz vIzn^thu ezun^thAr    3406-4

 

 253. thaiyalAr thamakku aruLich chaTA makuTar ezun^thu aruLa        3407-1

 eythiya pOthu athichayaththAl uNarn^thu ezun^tha avviravin kaN      3407-2

 cheyya chaTaiyAr aruLin thiRam n^inain^thE kaN thuyilAr     3407-3

 aiyam uTan aruku thuyil chETiyArai aNain^thu ezuppi 3407-4

 

 254. n^IN^ku thuyil pAN^kiyarkku n^IN^kal ezuththu aRiyum avar      3408-1

 thAm kanavil ezun^thu aruLith thamakku aruLich cheythathu elAm      3408-2

 pAN^ku aRiya moziya avar payaththin uTan athichayamum       3408-3

 thAN^ku makizchchiyum eythach chaN^kiliyAr thamaip paNin^thAr       3408-4

 

 255. chEyizaiyAr thirup paLLi ezuchchikku malar thoTukkum   3409-1

 thUya paNip pozuthu Akath thozil purivAr uTan pOthak        3409-2

 kOyilin mun kAlam athu AkavE kuriththu aNain^thAr   3409-3

 Aya chapatham cheyya varavu pArththu ArUrar 3409-4

 

 256. n^inRavar aN^ku ethir van^tha n^Er izaiyAr tham maruN^ku       3410-1

 chenRu aNain^thu tham perumAn thiru aruLin thiRam kURa      3410-2

 min thayaN^ku n^uN iTaiyAr vithi uTanpaTTu ethir viLampAr   3410-3

 onRiya n^AN oTu maTavAruTan othuN^ki uTpukun^thAr   3410-4

 

 257. aN^ku avar tham pinchenRa ArUrar AyizaiyIr!    3411-1

 iN^ku n^An piriyAmai umakku ichaiyum paTi iyampath 3411-2

 thiN^kaL muTiyAr thirumun pOthuvIr enach cheppach   3411-3

 chaN^kiliyAr kanavu uraippak kETTa thAthiyar mozivAr        3411-4

 

 258.  em perumAn ithaRkAka ezun^thu aruLi imayavarkaL       3412-1

 tham perumAn thirumunpu chARRuvathu thakAthu enna   3412-2

 n^am perumAn van thoNTar n^Athar cheyal aRiyAthE    3412-3

 kompu anaiyIr yAn cheyvathu eN^ku enRu kURuthalum   3412-4

 

 259. mAthar avar makizk kIzE amaiyum ena manamaruLvAr       3413-1

 Ithalar Akilum Akum ivar chonna paTi maRukkil       3413-2

 AthalinAl uTan paTavE amaiyum enath thuNin^thu Akil 3413-3

 pOthuvIr ena makizk kIz avar pOthap pOy aNain^thAr 3413-4

 

 260. thAvAtha perun^ thavaththuch chaN^kiliyArum kANa       3414-1

 mUvAtha thiru makizai mukkAlum valam van^thu        3414-2

 mEvAthu iN^ku yAn akalEn ena n^inRu viLampinAr      3414-3

 pUvAr thaN punal poykai munaippATip puravalanAr     3414-4

 

 261. mEviya chIr ArUrar meych chapatham vinai muTippak      3415-1

 kAviyinEr kaNNArum kaNTu mika manam kalaN^kip       3415-2

 pAviyEn ithu kaNTEn tham pirAn paNiyAl enRu 3415-3

 Avi chOrn^thu azivAr aN^ku oru maruN^ku maRain^thu ayarn^thAr       3415-4

 

 262. thirun^AvalUrALi tham uTaiya cheyal muRRip     3416-1

 poru n^Akaththu uri punain^thAr kOyilin uLpukun^thu iRainychi       3416-2

 aruL n^ALum thara irun^thIr cheythavARu azaku ithu enap     3416-3

 peru n^Amam eTuththu Eththip peru makizchchi uTan pOn^thAr 3416-4

 

 263. vAr punaiyum vana mulaiyAr van thoNTar pOnathan pin    3417-1

 thAr punaiyum maNTapaththuth tham uTaiya paNi cheythu       3417-2

 kAr punaiyum maNi kaNTar cheyal karuththil koNTu iRainychi 3417-3

 Er punaiyum kanni mATam pukun^thAr iruL pulara      3417-4

 

 264. anRu iravE Athi puri oRRi koNTAr ATkoNTa       3418-1

 pon thikaz pUN van thoNTar purin^tha vinai muTiththu aruLa 3418-2

 n^inRa pukazth thiru oRRiyUr n^ilavu thoNTarkku     3418-3

 manRal vinai cheyvathaRku manam koLLa uNarththuvAr 3418-4

 

 265.  n^ampiyArUranukku n^aN^kai chaN^kili thannai 3419-1

 impar nyAlaththu iTai n^am EvalinAl maNavinai cheythu       3419-2

 umpar vAz ulaku aRiya aLippIr enRu uNarththuthalum 3419-3

 thampirAn thiruththoNTar aruL thalaimEl koNTu ezuvAr        3419-4

 

 266. maNNiRain^tha perum chelvaththu thiru oRRiyUr mannum   3420-1

 eNNiRain^tha thiruth thoNTar ezil pathiyOr uTan INTi        3420-2

 uNNiRain^tha makizchchiyuTan umpar pU mazai poziyak 3420-3

 kaNNiRain^tha perum chiRappil kaliyANam cheythu aLiththAr   3420-4

 

 267. paNTu n^ikaz pAnmaiyinAl pachupathi than aruLAlE       3421-1

 vaNTamar pUN^kuzalArai maNam puNarn^tha vanthoNTar 3421-2

 puNTarikaththu avaL vanappaip puRam kaNTa thU n^alaththaik 3421-3

 kaNTu kETTu uNTu uyirththu uRRu amarn^thu irun^thAr kAthalinAl      3421-4

 

 268. yAzin mozi ezil muRuval iru kuzai mEl kaTai piRazum    3422-1

 mAzai vizi vana mulaiyAr maNi alkul thuRai paTin^thu        3422-2

 vIzum avarkku iTaithOnRi mikum pulavi puNarchchik kaN       3422-3

 UziyAm oru kaNam thAn av vUzi oru kaNam Am   3422-4

 

 269. in^ n^ilaiyil pEr inpam inithu amarvAr iRai uRaiyum    3423-1

 mannu pukaz oRRiyUr athanil makiz chiRappinAl       3423-2

 chenni mathi punaivAr tham thirup pAtham thozuthu irun^thAr         3423-3

 munniya kAlaN^kaL pala muRaimaiyinAl van^thu akala 3423-4

 

 270. poN^ku thamizp pothiya malaip piRan^thu pUnychan^thanaththin   3424-1

 koN^ku aNain^thu kuLir chAral iTai vaLarn^tha kozum thenRal         3424-2

 aN^ku aNaiya thiruvArUr aNi vIthi azakar avar       3424-3

 maN^kala n^AL vachan^tham ethir koNTu aruLum vakai n^inain^thAr     3424-4

 

 271. veN mathiyin kozun^thu aNin^tha vIthi viTaN^kap perumAn        3425-1

 oNNuthalAr puTai paran^tha olakkam athan iTaiyE     3425-2

 paNNamarum mozip paravaiyAr pATal ATal thanaik      3425-3

 kaNNuRa mun kaNTu kETTAr pOlak karuthinAr    3425-4

 

 272. pUN^kOyil amarn^thArai puRRiTaN^koNTu irun^thArai      3426-1

 n^IN^kAtha kAlinAl n^inain^thArai n^inaivAraip      3426-2

 pAN^kAkath thAm munpu paNiya varum payan uNarvAr    3426-3

 IN^ku n^An maRan^thEn enRu EchaRavAl mika azivAr    3426-4

 

 273. minnoLir chenychaTaiyAnai vEtha muthal AnAnai 3427-1

 mannu pukazth thiruvArUr makizthAnai mika n^inain^thu       3427-2

 panniya chol paththimaiyum aTimaiyaiyum kaiviTuvAn 3427-3

 ennum ichaith thiruppathikam eTuththu iyampi iraN^kinAr     3427-4

 

 274. pin oru n^AL thiruvArUr thanaip peruka n^inain^thu aruLi       3428-1

 unna iniyAr kOyil pukun^thu iRainychi oRRi n^akar   3428-2

 thannai akalap pukkAr thAm cheytha chapathaththAl   3428-3

 mun aTikaL thOnRAthu kaN maRaiya mUrchchiththAr     3428-4

 

 275. cheyvathanai aRiyAthu thikaiththu aruLi n^eTithu uyirppAr      3429-1

 mai viravu kaNNAr pAl chUl uRavu maRuththa athanAl 3429-2

 ivvinai van^thu eythiyathu Am ena ena n^inain^thu em perumAnai      3429-3

 eythiya ith thuyar n^IN^kap pATuvEn ena n^inain^thu 3429-4

 

 276.  azukku mey koTu enRu eTuththa chol pathikam Athi n^IL puri aNNalai Othi 3430-1

 vazuththu n^enychoTu thAzn^thu n^inRu uraippAr mAthOr pAkanAr malarpatham unni 3430-2

 izukku n^IkkiTa vENTum enRu iran^thE eythu vem thuyark kaiyaRa vinukkum    3430-3

 pazikkum veLki n^al ichai koTu paravi paNin^thu chAlavum pala pala n^anaivAr       3430-4

 

 277. aN^ku n^Athar chey aruLathu Aka aN^kai kUppi ArUr thoza n^inain^thE   3431-1

 poN^ku kAthal mILA n^ilaimaiyinAl pOthuvAr vazi kATTa mun pOn^thu   3431-2

 thiN^kaL vENiyAr thiru mullaivAyil chenRu iRainychi n^ITiya thiruppathikam 3431-3

 chaN^kilikkAka en kaNai maRaiththIr enRu chARRiya thanmaiyil pATi   3431-4

 

 278. thoNTaimAnukku anRu aruL koTuththu aruLum thollai vaNpukaz mullai n^Ayakaraik 3432-1

 koNTa ven^thuyar kaLai enap paravik kuRiththa kAthalin n^eRik koLa varuvAr 3432-2

 vaNTulA malarch chOlaikaL chUzn^thu mATa mALikai n^ITu veN pAkkam   3432-3

 kaNTa thoNTarkaL ethir koLa vaNaN^kik kAyum n^AkaththAr kOyilai aTain^thAr 3432-4

 

 279. aNain^tha thoNTarkaL uTan valamAka aN^kaN n^Ayakar kOyil mun eythik 3433-1

 kuNaN^kaL En^thiyE paravi anychaliyAl kuviththa kaiththalai mERkoNTu n^inRu        3433-2

 vaNaN^ki n^Ir makiz kOyil uLIrE enRa van thoNTarkku UnRu kOl aruLi 3433-3

 iNaN^kilA moziyAl uLOm pOkIr enRu iyampinAr EthilAr pOla 3433-4

 

 280.  pizai uLLana poRuththiTuvar enRu eTuththup peN pAkam 3434-1

 vizaivaTivil perumAnai veNpAkkam makizn^thAnai      3434-2

 izai ena mAchuNam aNin^tha iRaiyAnaip pATinAr       3434-3

 mazai thavazum n^eTum purichai n^AvalUr mannavanAr 3434-4

 

 281. mun n^inRu muRaippATu pOl mozin^tha mozimAlaip 3435-1

 pannum ichaith thirup pathikam pATiyapin paRRAya    3435-2

 ennuTaiyapirAn aruL iN^ku iththanai kolAm enRu      3435-3

 mannu perum thoNTar uTan vaNaN^kiyE vazik koLvAr    3435-4

 

 282. aN^kaNar tham pathi athanai akanRu pOy anpar uTan      3436-1

 paN^kayap pUn^thaTam paNai chUz pazaiyanUr uzai eythith     3436-2

 thaN^kuvAr ammaith thiru thalaiyAlE valam koLLum    3436-3

 thiN^kaL muTiyAr ATum thiruvAlaN^ kATTin ayal       3436-4

 

 283. mun n^inRu thozuthu Eththi muththA enRu eTuththu aruLip        3437-1

 pannum ichaith thiruppathikam pATi makizn^thu EththuvAr     3437-2

 an^ n^inRu vaNaN^kip pOyth thiruvURal amarn^thu iRainychik 3437-3

 kanni mathil maNi mATak kAnychi mA n^akar aNain^thAr        3437-4

 

 284. thEn n^ilavu pozil kachchik kAmak kOTTaththil 3438-1

 Unil vaLar uyirkku ellAm oziyAtha karuNaiyinAl      3438-2

 Ana thiru aRam purakkum ammai thiruk kOyilin mun    3438-3

 vAnil vaLar thiruvAyil vaNaN^kinAr van thoNTar      3438-4

 

 285. thozuthu vizun^thu ezun^thu aruLAl thuthiththup pOy thol ulakam       3439-1

 muzuthum aLiththu azikkum muthalvar thiru Ekampam   3439-2

 pazuthil aTiyAr munpu pukap pukkup paNikinRAr       3439-3

 izuthaiyEn thirumunpE en mozivEn enRu iRainychi     3439-4

 

 286.  viN ALvAr amuthu uNNa mikka perum viTam uNTa 3440-1

 kaNNALA kachchi EkampanE kaTaiyAnEn 3440-2

 eNNAtha pizai poRuththu iN^ku yAn kANa ezil pavaLa 3440-3

 vaNNA kaN aLiththu aruLAy ena vIzn^thu vaNaN^kinAr 3440-4

 

 287. paN^kayach cheN^kaith thaLirAl panimalar koNTu aruchchiththuch        3441-1

 cheN^kayaR kaN malaivalli paNin^tha chEvaTi n^inain^thu     3441-2

 poN^kiya anpoTu paravip pORRiya ArUrarukku   3441-3

 maN^kaith thazuvak kuzain^thAr maRain^tha iTak kaN koTuththAr       3441-4

 

 288. nyAlan^thAn iTan^thavanum n^aLir vichumpu kaTan^thavanum       3442-1

 mUlan^thAn aRiya ariyAr kaN aLiththu mulaichchuvaTTuk       3442-2

 kOlan^thAn kATTuthalum kuRuki vizun^thu ezun^thu kaLiththu 3442-3

 Alan^thAn ukan^thavan enRu eTuththu ATip pATinAr    3442-4

 

 289. pATi mikap paravachamAyp paNivArkkup pAvai uTan        3443-1

 n^ITiya kOlam kATTa n^iRain^tha viruppuTan iRainychich      3443-2

 chUTiya anychaliyinarAyth thozuthu puRam pOn^thu anpu       3443-3

 kUTiya meyththoNTar uTan kumpiTTu inithu amarvAr    3443-4

 

 290. mA malaiyAL mulaichchuvaTum vaLaiththazumpum aNin^tha mathip   3444-1

 pU malivAr chaTaiyAraip pORRi aruLathu Akath        3444-2

 thE malarvAr pozil kAnychith thirun^akaram kaTan^thu akalvAr        3444-3

 pAmalar mAlaip pathikam thiruvArUr mEl paravi       3444-4

 

 291.  an^thiyum n^aN pakalum ena eTuththu ArvaththuTan n^achaivAl   3445-1

 en^thai pirAn thiruvArUr enRu kol eythuvathu enRu   3445-2

 chan^tha ichai pATip pOyth thAN^ka ariya Atharavu   3445-3

 van^thu aNaiya anpar uTan makizn^thu vazi koLkinRAr 3445-4

 

 292. mannu thirup pathikaL thoRum vanniyoTu kUviLamum       3446-1

 chenni michai vaiththu uvan^thAr kOyilin mun chenRu iRainychip      3446-2

 pannu thamizth thoTai chAththip paraviyE pOn^thu aNain^thAr         3446-3

 annamali vayal thaTaN^kaL chUzn^tha thiru AmAththUr 3446-4

 

 293. aN^kaNarai AmAththUr azakar thamai aTi vaNaN^kith      3447-1

 thaN^kum ichaith thirup pathikam pATip pOyth thAraNikku     3447-2

 maN^kalamAm perum thoNTai vaLa n^ATu kaTan^thu aNain^thAr   3447-3

 cheN^kaN vaLavan piRan^tha chIr n^ATu n^Ir n^ATu    3447-4

 

 294. an^ n^ATTin maruN^ku thiru arath thuRaiyaich chenRu eythi      3448-1

 minnArum paTai mazuvAr virai malarththAL paNin^thu ezun^thu         3448-2

 chonmAlai malark kal vAy akil ennum thoTai chAththi 3448-3

 mannArvaththu thiruththoNTar uTan makizn^thu vaikinAr       3448-4

 

 295. paramar thiru arath thuRaiyaip paNin^thu pOyp palapathikaL     3449-1

 viravi maza viTai uyarththAr viraimalarththAL thozuthu Eththi       3449-2

 uravu n^Irth thaTam ponni aTain^thu anparuTan ATi   3449-3

 aravu aNin^thAr amarn^tha thiruvA vaTu thaN thuRai aNain^thAr       3449-4

 

 296. aN^kaNaivAr thamai aTiyAr ethir koLLap pukku aruLip    3450-1

 poN^ku thiruk kOyilinaip puTaivalam koNTuLLaNain^thu        3450-2

 kaN^kai vAz chaTaiyAy  Or kaNNilEn enak kavalvAr    3450-3

 iN^ku enakku Ar uRavu ennum thiruppathikam eTuththu ichaiththAr     3450-4

 

 297. thiruppathikam koTu paravip paNin^thu thiru aruLAl pOy         3451-1

 viruppinoTum thiruththuruththi thanai mEvi vimalar kazal    3451-2

 aruththiyinAl pukku iRainychi aTiyEn mEl uRRa piNi 3451-3

 varuththam enai oziththu aruLavENTum ena vaNaN^kuvAr        3451-4

 

 298. paraviyE paNin^thavarkkup paramar thiru aruL purivAr   3452-1

 viraviya ip piNi aTaiyath thavippathaRku vERu Aka   3452-2

 varamalar vaNTaRai thIrththa vaTa kuLiththuk kuLi ennak     3452-3

 karavil thiruththoNTar thAm kai thozuthu puRappaTTAr        3452-4

 

 299. mikka punal thIrththaththin mun aNain^thu vEtham elAm 3453-1

 thokka vaTivAy irun^tha thuruththiyAr thamaith thozuthu     3453-2

 pukku athanil mUzkuthalum puthiya piNi athu n^IN^ki 3453-3

 akkaNamE maNi oLichEr thirumEni AyinAr       3453-4

 

 300. kaNTavarkaL athichayippak karaiyERi uTaipunain^thu     3454-1

 maNTu perum kathalinAl kOyilinai van^thu aTain^thu 3454-2

 thoNTar ethir minnu mA mEkam enum chol pathikam     3454-3

 eNthichaiyum aRin^thuyya EzichaiyAl eTuththu ichaiththAr    3454-4

 

 301. paNNiRain^tha thamiz pATip paramar thiru aruL maRavAthu        3455-1

 eNNiRain^tha thoNTar uTan paNin^thu aN^kaN uRain^thEki      3455-2

 uNNiRain^tha pathi piRavum uTaiyavar thAL vaNaN^kippOy      3455-3

 kaNNiRain^tha thiruvArUr munthOnRak kANkinRAr       3455-4

 

 302. anRu thiru n^Okku onRAl ArakkaNTu inpu uRAr    3456-1

 n^inRu n^ilamichai vIzn^thu n^eTithu uyirththu n^Er iRainychi       3456-2

 van thoNTar thiruvA rUr mayaN^ku mAlaiyil pukun^thu 3456-3

 thunRu chaTaith thUvAyar thamai munnam thoza aNain^thAr     3456-4

 

 303. poN^ku thiruththoNTaruTan uLLaNain^thu pukku iRainychi         3457-1

 thuN^ka ichaith thiruppathikam thUvAyA enRu eTuththE        3457-2

 iN^ku emathu thuyar kaLain^thu kaN kANak kATTAy enRu        3457-3

 am kaNar tham mun n^inRu pATi arun^thamiz puNain^thAr       3457-4

 

 304.  ARaNiyuny chaTaiyAraith thozuthu puRam pOn^thu aN^kaN         3458-1

 vERu irun^thu thiruththoNTar viravuvAr uTan kUTi    3458-2

 ERuyarththAr thirumUlaTTAththu uL iTai therin^thu   3458-3

 mARil thiru aththayA maththu iRainycha van^thu aNain^thAr   3458-4

 

 305.  Athi thiru anpar ethir aNaiya avar mukam n^Okkik      3459-1

 kOthil ichaiyAl kurukupAya enak kOththu eTuththE    3459-2

 EthilAr pOl vinavi EchaRavAl thiruppathikam 3459-3

 kAthal puri kaikkiLaiyAl pATiyE kalan^thu aNaivAr   3459-4

 

 306. chIr perukum thiruth thEvAchiriyan mun chenRu iRainychik       3460-1

 kAr viravu kOpuraththaik kai thozuthE uL pukun^thu 3460-2

 thAr peruku pUN^kOyil thanai vaNaN^ki chArn^thu aNaivAr     3460-3

 Arvam miku perum kAthalAl avani mEl vIzn^thAr       3460-4

 

 307. vIzn^thu ezun^thu kai thozuthu mun n^inRu vimmiyE      3461-1

 vAzn^tha malark kaN onRAl ArAmal manam azivAr       3461-2

 Azn^tha thuyark kaTal iTai n^inRu aTiyEnai eTuththu aruLith         3461-3

 thAzn^tha karuththinai n^irappik kaNthArum enath thAzn^thAr         3461-4

 

 308. thiru n^AvalUr mannar thiruvArUr vIRRu irun^tha        3462-1

 perumAnaith thiru mUlaTTAnam chEr pinynykanaip      3462-2

 parukA in amuthaik kaNkaLAl parukuthaRku     3462-3

 maruvArvaththuTan maRRaikaN thArIr ena vaNaN^ki     3462-4

 

 309.  mILA aTimai ena eTuththu mikka thEvar kulam ellAm     3463-1

 mALamE n^anychu uNTu aruLi manni irun^tha perumAnaith       3463-2

 thALA tharikkum mey aTiyAr thamakku Am iTar n^Ir thariyIr enRu      3463-3

 ALAm thiruth thOzamaith thiRaththAl anychol pathikam pATinAr        3463-4

 

 310. pUtha muthalvar puRRiTaN^koNTu irun^tha punithar van thoNTar   3464-1

 kAthal puri vEthanaikku iraN^ki karuNaith thiru n^Okku aLiththu aruLich    3464-2

 chItha malark kaN koTuththu aruLach chevvE viziththu mukam malarn^thu      3464-3

 pAtha malarkaL mEl paNin^thu vIzn^thAr uLLam para vachamAy 3464-4

 

 311. vizun^thum ezun^thum pala muRaiyAl mEvip paNin^thu mikap paravi       3465-1

 ezun^tha kaLippinAl ATip pATi inpa veLLaththil      3465-2

 azun^thi iraNTu kaNNAlum am pon puRRin iTai ezun^tha        3465-3

 chen^thaN pavaLach chivak kozun^thin aruLaip parukith thiLaikkinRAr        3465-4

 

 312. kAlam n^irampath thozuthu Eththik kanaka maNi mALikai kOyil    3466-1

 nyAlam uyya varum n^ampi n^alam koL viruppAl valam koNTu    3466-2

 mAlum ayanum muRai irukkum vAyil kaziyap puRam pOn^thu      3466-3

 chIlam uTaiya anpar uTan thEvAchiriyan maruN^ku aNain^thAr 3466-4

 

 313. n^aN^kai paravaiyAr thammai n^ampi pirin^thu pOna athan pin    3467-1

 thaN^ku maNi mALikaiyin kaN thanimai kUrath thaLarvArkkuk   3467-2

 kaN^kul pakalAyp pakal kaN^kulAkik kaziyA n^AL ellAm        3467-3

 poN^ku kAthal mIthUrap pulvAr chila n^AL pOna athanpin      3467-4

 

 314. chemmai n^eRi chEr thiru n^AvalUr oRRiyUr chErn^thu    3468-1

 kommai mulaiyAr chaN^kiliyAr thammaik kulavu maNam puNarn^tha       3468-2

 meymmai vArththai thAm avarpAl viTTAr van^thu kaTTu uraippa         3468-3

 thammai aRiyA vekuLiyinAl thariyA n^enychinoTum thaLarvAr   3468-4

 

 315. men pUnychayanaththu iTaiththuyilum mEvAr viziththum inithu amarAr    3469-1

 pon pUn^thavichin michai ini irAr n^illAr chellAr puRampu oziyAr    3469-2

 man pU vALi mazai kaziyAr maRavAr n^inaiyAr vAy viLLAr      3469-3

 enpUTurukkum pulaviyO pirivO iraNTin iTaip paTTAr   3469-4

 

 316.  Ana kavalaik kai aRavAl aziyum n^ALil ArUrar 3470-1

 kUnal iLam veN piRaik kaNNi muTiyAr kOyil mun kuRukap       3470-2

 pAl n^al viziyAr mALikaiyil paNTu chellum parichinAl        3470-3

 pOna perumaip parichanaN^kaL pukuthap peRAthu puRam n^inRAr         3470-4

 

 317. n^inRa n^ilaimai avarkaL chilar n^ilavu thiruvArUrar ethir     3471-1

 chenRu mozivAr thiru oRRiyUril n^ikazn^tha cheykai elAm     3471-2

 onRum oziyA vakai aRin^thu aN^ku uLLAr thaLLa mALikaiyil    3471-3

 inRu puRamum chenRu eythap peRRilOm enRu iRainychinAr       3471-4

 

 318. maRRa mARRam kETTu azin^tha manaththar Aki van thoNTar         3472-1

 uRRa ithanukku ini ennE cheyal enRu uNarvAr ulaku iyalpu    3472-2

 kaRRa mAn^thar chilar thammaik kAthal paravaiyAr koNTa      3472-3

 cheRRa n^ilaimai aRin^thavarkku thIrvu chollach chela viTTAr        3472-4

 

 319. n^ampi aruLAl chenRa avarum n^aN^kai paravaiyAr thamathu       3473-1

 paim pon maNi mALikai aNain^thu paNpu puriyum pAN^kinAl     3473-2

 vempu pulavik kaTal azun^thum minnEriTaiyAr mun eythi       3473-3

 em pirATTikku ithu thakumO enRu palavum eTuththuraippAr     3473-4

 

 320. pEtha n^ilaimai n^IthiyinAl pinnum palavum chonnavar mun       3474-1

 mAthar avarum maRuththumanam koNTa cheRRam mARRArAy 3474-2

 Etham maruvum avar thiRaththil in^tha mARRam iyampil uyir   3474-3

 pOthal oziyAthu ena uraiththAr avarum anychippuRam pOn^thAr         3474-4

 

 321. pOn^thu pukun^tha paTi ellAm pUn^thaN pazana munaippATi        3475-1

 vEn^thar thamakku viLamputhalum veruvuRRu ayarvAr thuyarvElai       3475-2

 n^In^thum puNaiyAm thuNai kANAr n^ikaztha chin^thai Akulam n^enychil       3475-3

 kAn^tha azin^thu thOyn^thu ezAr kaN^kul iTaiyAmakak kaTaluL         3475-4

 

 322. aruku chUzn^thAr thuyinRu thiruan^thayAmam paNi maTaN^kip      3476-1

 peruku puvanam chalippu inRip pEyum uRaN^kum piRaN^ku iruLvAy       3476-2

 muruku viriyum malark konRai muTimEl aravum iLamathiyum     3476-3

 cherukum oruvar thOzar thani varun^thi irun^thu chin^thippAr        3476-4

 

 323.  munnai vinaiyAl ivvinaikku mUlam AnALpAl aNaiya       3477-1

 ennai uTaiyAy n^inain^tha aruLAy in^tha yAmaththu ezun^thu aruLi    3477-2

 annam anaiyAL pulaviyinai akaRRil uyyalAm anRip     3477-3

 pinnai illaich cheyal enRu perumAn aTikaL thamai n^inain^thAr       3477-4

 

 324. aTiyAr iTukkaN thariyAthAr ANTu koNTa thOzar kuRai     3478-1

 muTiyAthu irukka vallarE muRRum aLiththAL poRRaLirk kaith   3478-2

 thoTiyAr thazumpum mulaich chuvaTum uTaiyAr thoNTar thAm kANum      3478-3

 paTiyAl aNain^thAr n^eTiyOnum kANA aTikaL paTi thOya        3478-4

 

 325. tham pirAnAr ezun^thu aruLath thAN^kaRku ariya makizchchiyinAl        3479-1

 kampiyA n^inRa avayavaN^kaL kalan^tha puLakam mayir mukizppa        3479-2

 n^ampi ArUrarum ethirE n^aLina malarkkai thalaik kuviya     3479-3

 ampikA vallavar cheyya aTith thAmaraiyin kIz vizun^thAr     3479-4

 

 326. vizun^thu paravi mikka perum viruppinETum ethir pORRi 3480-1

 ezun^tha n^aNpar thamai n^Okki en n^I uRRathu enRu aruLa    3480-2

 thozuthu tham kuRaiyai viLampuvAr yAnE thoTaN^kum thurichi iTaippaTTu      3480-3

 azun^thum ennai innam eTuththu ALa vENTum umakku enRu       3480-4

 

 327. aTiyEn aN^kuth thiruvoRRiyUril n^IrE aruL cheyya       3481-1

 vaTivEl oN kaN chaN^kiliyai maNam cheythu aNain^thathiRam ellAm     3481-2

 koTiyEr iTaiyAL paravai thAn aRin^thu thanpAl yAn kuRukil   3481-3

 muTivEn enRu thuNin^thu irun^thAL en n^An cheyvathu ena mozin^thu   3481-4

 

 328.  n^Ayan n^IrE n^An umakku iN^ku aTiyEn Akil n^Ir enakkuth      3482-1

 thAyin n^alla thOzarumAm thampiranArE Akil   3482-2

 Aya aRivum izan^thu azivEn ayarvu n^Okki avvaLavum 3482-3

 pOy ivviravE paravaiyuRu pulavi thIrththuth thArum ena      3482-4

 

 329. anpu vENTum tham perumAn aTiyAr vENTiRRE vENTi 3483-1

 munpu n^inRu viNNappam cheythan^ampi mukam n^Okkith 3483-2

 thunpam ozi n^I yAm unakkOr thUthan Aki ippozuthE   3483-3

 pon chey maNippUN paravaipAl pOkinROm enRu aruL cheythAr    3483-4

 

 330. ellai illAk kaLippinarAy iRaivar thALil vizun^thu ezun^thu     3484-1

 valla parichu ellAm thuthiththu vAzn^thu n^inRa van thoNTar         3484-2

 mullai mukai veNNakaip paravai mukil chEr mATaththu iTai chella     3484-3

 n^illAthu INTa ezun^thu aruLi n^Ikkum pulavi enath thozuthAr        3484-4

 

 331. aNTar vAzak karuNaiyinAl Ala kAlam amuthAka    3485-1

 uNTa n^Ilak kOla miTaRRu oruvar iruvarkku aRivariyar        3485-2

 vaNTu vAzum malark kUn^thal paravaiyAr mALikai n^Okki       3485-3

 thoNTanAr tham thuyar n^Ikka thUthanArAy ezun^thu aruLa     3485-4

 

 332. thEvAchiriyan muRai irukkum thEvar elAm chEviththup    3486-1

 pOvAr thammil vENTuvAr pOtha ozin^thAr puRaththu oziya      3486-2

 OvA aNukkach chEvakaththil uLLOr pUtha kaNa n^Athar 3486-3

 mUvA munivar yOkikaLin muthal AnArkaL munpOka       3486-4

 

 333. aruku periya thEvaruTan aNain^thu varum avviruTikaLum 3487-1

 maruvu n^aNpin n^ithik kOnum muthalAy uLLOr makizn^thu Eththa       3487-2

 theruvum vichumpum n^iRain^thu viraich chezum pUmAri pozin^thu alaiyap     3487-3

 poruvil anpar viTumthUthar punitha vIthiyinil pOtha 3487-4

 

 334.  mAlum ayanum kANAthAr malarththAL pUNTu van^thu iRainychum    3488-1

 kAlam ithu enRu aN^ku avarai azaiththAl ennak kaTal viLaiththa      3488-2

 Alam iruNTa kaNTaththAn aTiththAmarai mEl chilampu olippa   3488-3

 n^Ila malarkkaN paravaiyAr thirumALikaiyai n^Er n^Okki      3488-4

 

 335. iRaivar viraivin ezun^thu aruLa eythum avarkaL pinthoTara      3489-1

 aRai koL thirai n^Ir thoTar chaTaiyil aravu thoTara ariya iLam      3489-2

 piRai koL aruku n^aRai ithazip piNaiyal churumpu thoTara uTan       3489-3

 maRaikaL thoTara van thoNTar manamum thoTara varum pozuthu 3489-4

 

 336. peru vIraiyinum mika muzaN^kippiRaN^ku matha kunycharam uriththu      3490-1

 maruvIr urivai punain^thavar tham maruN^ku chUzvAr n^eruN^kuthalAl 3490-2

 thiru vIthiyinil azakar avar makizum chelvath thiruvArUr    3490-3

 oru vIthiyilE chivalOkam muzuthum kANa uLathAmAl    3490-4

 

 337. nyAlam uyya ezun^thu aruLum n^ampi thUthar paravaiyAr 3491-1

 kOla maNi mALikai vAyil kuRukuvar mun kUTaththam    3491-2

 pAlaN^ku aNain^thAr puRam n^iRpap paNTE thammai archchikkum         3491-3

 chIlam uTaiya maRai munivar Akith thaniyE chenRu aNain^thAr         3491-4

 

 338. chenRu maNi vAyil kathavam cheRiya aTaiththa athan munpu       3492-1

 n^inRu pAvAy thiRavAy enRu azaippa n^eRi men kuzalAkum      3492-2

 onRum thuyilAthu uNarn^thu ayarvAr uTaiya perumAn pUchanai chey     3492-3

 thunRum puri n^Ul maNi mArpar pOlum azaiththAr enath thuNin^thu     3492-4

 

 339.  pAthi mathi vAz muTiyAraip payil pUchanaiyin paNi purivAr     3493-1

 pAthi iravil iN^ku aNain^thathu ennE enRu payam eythip      3493-2

 pAthi umaiyAL thiru vaTivil paramar Avathu aRiyAthE 3493-3

 pAthi mathi vAN n^uthalArum pathaiththu van^thu kaTai thiRan^thAr   3493-4

 

 340. mannum urimai van thoNTar vAyil thUthA vAyil iTai      3494-1

 mun n^inRAraik kaNTu iRainychi muzuthum uRaN^kum pozuthin kaN       3494-2

 ennai ALum perumAn iN^ku eythi aruLinAr enna        3494-3

 minnum maNi n^Ul aNimArpIr eytha vENTiRRu en enRAr 3494-4

 

 341. kaN^kai n^Ir karan^tha vENi karan^thavar aruLich cheyvAr       3495-1

 n^aN^kai n^I mARAthu cheyyin n^An van^thu uraippathu enna   3495-2

 aN^kayal viziyinArum athanai n^Ir aruLich cheythAl 3495-3

 iN^ku enakku ichaiyum Akil ichaiyavAm enRu cholli   3495-4

 

 342.  en n^inain^thu aNain^thu enpAl innathu enRu aruLich cheythAl 3496-1

 pinnai athiyalum Akil Am enap pirAnAr thAmum        3496-2

 minniTai maTavAy n^ampi iN^ku vara vENTum enna      3496-3

 n^an n^uthalArum chAla n^anRu n^am perumai enpAr    3496-4

 

 343.  paN^kuni thiru n^ALukkup paNTupOl varuvAr Aki 3497-1

 iN^ku enaip pirin^thu pOki oRRiyUr eythi aN^kE      3497-2

 chaN^kilith thoTakku uNTArukku iN^ku oru chArvu uNTO n^Ir   3497-3

 kaN^kulin van^thu chonna kAriyam azakithu enRAr     3497-4

 

 344. n^Atharum athanaik kETTu n^aN^kai n^I n^ampi cheytha   3498-1

 EthaN^kaL manaththuk koLLAthu eythiya vekuLi n^Ikki 3498-2

 n^Othaka oziththaRku anRE n^unnaiyAn vENTik koNTathu        3498-3

 Athalin maRuththal cheyyal aTAthu ena aruLich cheythAr      3498-4

 

 345. aru maRai munivarAna aiyaraith thaiyalAr thAm 3499-1

 karumam IthAka n^Ir ik kaTaith thalai varukai maR(Ru)um     3499-2

 perumaikkuth thakuvathu anRAl oRRiyUr uRuthi peRRAr 3499-3

 varuvathaRku ichaiyEn n^Irum pOm ena maRuththuch chonnAr    3499-4

 

 346. n^ampar thAm athanaik kETTu n^akaiyum uTkoNTu meymmaith        3500-1

 tham parichu aRiyak kATTAr thanip perum thOzanAr tham       3500-2

 vempuRu vETkai kANum thiruviLaiyATTin mEvi   3500-3

 vampalar kuzalinAr thAm maRuththathE koNTu mINTAr   3500-4

 

 347. thUtharaip pOka viTTu varavu pArththirun^tha thoNTar   3501-1

 n^Atharai aRivilAthE n^ann^uthal pulavi n^Ikkip     3501-2

 pOtharath thozuthEn enRu pulampuvAr paravai yAraik 3501-3

 kAthalil ichaivu koNTu varuvathE karuththu uT koLvAr        3501-4

 

 348.  pOy avaL manaiyil n^aNNum puNNiyar en cheythArO       3502-1

 n^AyanAr thammaik kaNTAl n^an n^uthal maRukkumO thAn        3502-2

 Aya en ayarvu thannai aRin^thu ezun^thu aruLinAr thAm       3502-3

 chEyizai thuni n^Irththu anRi mILvathu cheyyAr enRu 3502-4

 

 349. vazi ethir koLLach chelvar varavu kANAthu mILvar       3503-1

 azivuRa mayaN^ki n^iRpar achaivuTan iruppar n^eRRi 3503-2

 viziyavar thAzn^thAr enRu mILavum ezuvar mAran      3503-3

 pozi malar mAri vIza othuN^kuvAr punkaN uRRAr       3503-4

 

 350. paravaiyAr thampAl n^ampi thUtharAm pAN^kil pOna       3504-1

 aravaNi chaTaiyAr mINTE aRiyum mARu aNaiyum pOthil 3504-2

 iravumthAn pakalAy thOnRa ethir ezun^thu aNaiyai viTTa      3504-3

 uravun^Ir veLLam pOla ON^kiya kaLippil chenRAr      3504-4

 

 351. chenRu tham pirAnaith thAzn^thu thirumukam muRuval cheyya      3505-1

 onRiya viLaiyATTu OrAr uRuthi cheythu aNain^thAr enRE       3505-2

 anRu n^Ir ATkoNTa athanukkuth thakavE cheythIr      3505-3

 inRu ivaL vekuLi ellAm thIrththu ezun^thu aruLi enRAr       3505-4

 

 352. am mozi viLampum n^ampikkaiyar thAm aruLich cheyvAr    3506-1

 n^ammai n^I cholla n^Am pOyp paravai tham illam n^aNNik     3506-2

 kommai vem mulaiyinALkku un thiRam elAm kURak koLLAL        3506-3

 vemmai thAn cholli n^AmE vENTavum maRuththAL enRAr 3506-4

 

 353. aNNalAr aruLich cheyyak kETTa ArUrar thAmum    3507-1

 thuNNena n^aTukkam uRRE thozuthu n^Ir aruLich cheytha       3507-2

 vaNNamum aTiyAL Ana paravaiyO maRuppAL n^AN^kaL     3507-3

 eNNa Ar aTimaikku enpathu inRu aRiviththIr enRu     3507-4

 

 354. vAnavar uyya vENTi maRikaTal n^anychai uNTIr   3508-1

 thAnavar puraN^kaL vEva mUvaraith thavirththu ATkoNTIr      3508-2

 n^An maRaich chiRuvarkkAka kAlanaik kAyn^thu n^aTTIr        3508-3

 yAn mikai umakku inRu AnAl en cheyvIr pOthA enRAr   3508-4

 

 355.  AvathE cheythIr inRu en aTimai vENTA viTTAl   3509-1

 pAviyEn thannai anRuvaliya AL koNTapaRRu en 3509-2

 n^Evum en azivum kaNTIr n^uTaN^ku iTai avaL pAl inRu        3509-3

 mEvuthal cheyyIr Akil viTum uyir enRu vIzn^thAr     3509-4

 

 356. thampirAn athanaik kaNTu thariyAthu thaLarn^thu vIzn^tha       3510-1

 n^ampiyai aruLAl n^Okki n^Am innam avaL pAl pOy ak 3510-2

 kompinai ippozuthE n^I kuRukumA kURukinROm   3510-3

 vempuRu thuyar n^IN^ku enRAr vinai ellAm viLaikka vallAr    3510-4

 

 357. mayaN^kiya n^aNpar uyya vAkku enum mathura vAymai      3511-1

 n^ayam kiLar amutham n^alka n^AvalUr mannarthAmum   3511-2

 muyaN^kiya kalakkam n^IN^ki um aTith thozumpan Enaip        3511-3

 payam keTuththu ivvARu anRO paNi koLvathu enRu pORRa        3511-4

 

 358. anpar mEl karuNai kUra ANTavar mINTum chellap 3512-1

 pinpu chenRu iRainychi n^ampi pEthuRavOTu mINTAr    3512-2

 munpu uTan pOthA thArum muRaimaiyil chEviththu Ekap 3512-3

 ponpuri chaTaiyAr mAthar punitha mALikaiyil chenRAr 3512-4

 

 359. mathi n^uthal paravaiyAr thAm maRaiyavar pOnapinpu     3513-1

 muthir maRai muniyAy van^thAr aruL uTai muthavar Akum       3513-2

 athichayam palavum thOnRa aRivuRRE anychik keTTEn   3513-3

 ethirmozi empirAn mun en cheya maRuththEn enpAr     3513-4

 

 360. kaN thuyil eythAr veyyakai yaRavu eythi IN^ku inRu     3514-1

 aNTar thampirAnAr thOzarkku Aka archchippAr kOlam   3514-2

 koNTu aNain^tha varai yAn uTkeNTilEn pAviyEn enRu   3514-3

 oN chuTar vAyilE pArththu uzaiya rOTu aziyum pOthil 3514-4

 

 361. veRiyuRu konRai vENi vimalarum thAmAm thanmai 3515-1

 aRivuRu kOlath thOTum aLavil pal pUtha n^Athar      3515-2

 cheRivuRu thEvar yOka munivarkaL chUzn^thu chella   3515-3

 maRuvil chIr paravaiyAr tham mALikai pukun^thAr van^thu     3515-4

 

 362. pAriTath thalaivar munnam pal kaNa n^Athar thEvar      3516-1

 n^ErvuRu munivar chiththar iyakkarkaL n^iRaithalAlE 3516-2

 pEraruLALar eythap peRRa mALikaithAn thenpAl        3516-3

 chIr vaLar kayilai veLLith thirumalai pOnRathu anRE 3516-4

 

 363. aiyar aN^ku aNain^tha pOthil akila lOkaththu uLLArum   3517-1

 eythiyE cheRin^thu chUza ethir koNTa paravaiyAr thAm        3517-2

 meyyuRu n^aTukkath thOTu mikku ezum makizchchi poN^kach     3517-3

 cheyyathAL iNai mun chEra viraivinAl chenRu vIzn^thAr       3517-4

 

 364. ari ayaRku ariyar thAmumAy izaiyArai n^Okki    3518-1

 urimaiyAl Uran Eva mILavum un pAl van^thOm   3518-2

 murukalar kuzalAy innam mun pOl mARAthE n^inpAl     3518-3

 pirivuRa varun^thu kinRAn varap peRa vENTum enRAr   3518-4

 

 365. perum thaTam kaNNinArum pirAn munpu mikavum anychi     3519-1

 varun^thiya uLLaththOTu malarkkaram kuzal mEl koNTE 3519-2

 arum thiru maRaiyOr Aki aNain^thIr mun aTiyEn cheytha       3519-3

 irum thavap payanAm enna eythiya n^IrO enpAr        3519-4

 

 366. thuLivaLar kaNNIr vArath thozuthu viNNappam cheyvAr    3520-1

 oLivaLar cheyya pAtham varun^tha Or iravu mARAthu   3520-2

 aLivarum anparkkAka aN^ku oTiN^ki uzal vIrAki       3520-3

 eLi varuvIrum AnAl en chey kEn ichaiyAthu enRAr     3520-4

 

 367. n^aN^kai n^in thanmaikku ERkum n^anmaiyE mozin^thAy enRu       3521-1

 maN^kaiyOr pAkam vaiththa vaLLalAr virain^thu pOka 3521-2

 thiN^kaL vAL n^uthalinArum chenRu pin iRainychi mINTAr      3521-3

 eN^kaLai ALum n^ampi thUthar mINTu EkukinRAr        3521-4

 

 368.  Athiyum mElum mAlayan n^ATaRku aruLAthAr      3522-1

 thUthinil Ekith thoNTarai ALum thozil kaNTE 3522-2

 vIthiyil ATip pATi makizn^thE miTai kinRAr   3522-3

 pUthiyil n^ITum pal kaNa n^Athap pukaz vIrar        3522-4

 

 369. annavar munnum pinnum maruN^kum aNaivu eytha   3523-1

 min iTaiyAr pAl anparai uykkum viraivOTum    3523-2

 chenniyil n^ITum kaN^kai thathumpa thiruvArUr       3523-3

 mannavanAr ammaRaiyavanAr pAl van^thuRRAr    3523-4

 

 370. anparum enpAl Avi aLikkum paTi pOnAr    3524-1

 en cheythu mILvAr innamum enRE iTar kUrap    3524-2

 pon puri mun^n^Ul mArpinar chellap polivIthi        3524-3

 munpuRa n^Erum kaN iNai thAnum mukizArAl     3524-4

 

 371. an^ n^ilaimaik kaN manmathan vALikku azivAr tham       3525-1

 man uyir n^alkum tham perumAnAr van^thu eytha       3525-2

 mun ethir chenRE mUvulakum chenRu aTaiyum thAL      3525-3

 chenniyil vaiththu en cholluvAr enRE theLiyAthAr    3525-4

 

 372. em perumAn n^Ir en uyir kAvAthu iTar cheyyum   3526-1

 kompu anaiyAL pAl en koTuvan^thIr kuRai ennath      3526-2

 tham perumAnum thAz kuzal cheRRam thaNi viththOm    3526-3

 n^ampi inap pOy maRRu avaL thanpAl n^aNuku enna     3526-4

 

 373. n^an^thi pirAnAr van^thu aruL cheyya n^alam eythum     3527-1

 chin^thaiyuL Arvam kUr kaLi eythith thikazkinRAr    3527-2

 pan^thamum vITum n^Ir aruL cheyyum paTi cheythIr    3527-3

 en^thai pirAnE en ini en pAl iTar enRAr      3527-4

 

 374. enRu aTi vIzum n^aNpar tham anpukku eLivan^thAr        3528-1

 chenRu aNai n^I ach chE izai pAl enRu aruL cheythu 3528-2

 venRu uyar chE mEl vIthi viTaN^kap perumAL tham     3528-3

 pon thikaz vAyil kOyil pukun^thAr puvi vAza 3528-4

 

 375. thampirAn AnAr pin chenRu thAzn^thu ezun^thu aruLAl mILvAr     3529-1

 empirAn vallavARu enRu eythiya makizchchi yOTum     3529-2

 vampalar kuzalAr chempon mALikai vAyil n^Okki       3529-3

 n^ampi ArUrar kAthal n^ayan^thu ezun^thu aruLum pOthu       3529-4

 

 376. mun thuyil uNarn^thu chUzn^tha parichanam maruN^ku moyppa      3530-1

 min thikaz polam pU mAri viNNavar pozin^thu vAzththa        3530-2

 manRal chey mathura chItham chikaram koNTu man^thath        3530-3

 thenRalum ethir koNTu eythum chEvakam munpu kATTa   3530-4

 

 377. mAlai thaN kalavaich chERu mAn mathach chAn^thu poN^kum        3531-1

 kOla n^al pachum karppUram kuN^kumam muthalAy uLLa 3531-2

 chAlum meyk kalankaL kUTach chAththum pUN ATaivarkkam       3531-3

 pAlanam piRavum En^thum parichanam munpu chella     3531-4

 

 378. ivvakai ivar van^thu eytha eythiya viruppinETum        3532-1

 mai vaLar n^eTuN^kaNArum mALikai aTaiya mannum      3532-2

 cheyvinai alaN^karaththuch chiRappu aNi palavum cheythu     3532-3

 n^eyvaLar viLakkuth thUpam n^iRai kuTam n^iraiththup pinnum         3532-4

 

 379. pU mali n^aRum pon thAmam punai maNik kOvai n^ARRik    3533-1

 kAmar pon chuNNam vIchik kamaz n^aRum chAn^thu n^Ivith      3533-2

 thU malar vIthi chUzn^tha thOkaiyar vAzththaththAmum        3533-3

 mA maNi vAyil munpu van^thu ethir ERRu n^inRAr      3533-4

 

 380. vaNTulAm kuzalAr munpu vanthoNTar van^thu kUTak        3534-1

 kaNTa pOthu uLLam kAthal veLLaththin karai kANAthu 3534-2

 koNTa n^AN achcham kUra vaNaN^ka ak kurichilArum    3534-3

 thaN thaLir cheN^kai paRRik koNTu mALikaiyuL chAn^thAr      3534-4

 

 381. iruvarum tham pirAnAr thAm iTai ATich cheytha 3535-1

 thiru aruL karuNai veLLath thiRaththinaip pORRi chin^thai   3535-2

 maruviya inpa veLLaththu azun^thiya puNarchchivAyppa        3535-3

 oruvaruL oruvar mEvum n^ilaimaiyil uyir onRu AnAr   3535-4

 

 382.  AraNak kamalak kOyil mEvip puRRiTaN^koNTu ANTa        3536-1

 n^IraNi vENiyArai n^iran^tharam paNin^thu pORRi     3536-2

 pAraNi viLakkum chenycholpathika mAlaikaLum chAththi        3536-3

 thAraNi maNippUN mArpar thAm makizn^thu irun^tha n^ALil     3536-4

 

 383.  n^ampi ArUrar n^enychil n^aTukam onRu inRi n^inRu     3537-1

 tham pirAnAraith thUthu thaiyal pAl viTTAr ennum    3537-2

 imparin mikka vArththai Eyar kOnArthAm kETTu        3537-3

 vempinAr athichayiththAr veruvinAr viLampal uRRAr   3537-4

 

 384. n^Ayanai aTiyAn Evum kAriyam n^anRu chAla      3538-1

 Eyum enRu ithanaich cheyvAn thoNTanAm ennE pAvam    3538-2

 pEyanEn poRukka oNNAp pizaiyinaich cheviyAl kETpathu        3538-3

 Ayina pinnum mAyAthu irun^thathu en Avi enpAr       3538-4

 

 385.  kArikai thanpAl chellum kAthalAl oruvan Evap 3539-1

 pAriTai n^aTan^thu cheyya pAthathAmaraikaL n^Ovath 3539-2

 thEraNi vIthiyUTu chelvathu varuvathu Aki    3539-3

 Oriravu ellAm thUthukku uzalvarAm oruvar enRu       3539-4

 

 386. n^ampar thAm aTimai ARRAr AkiyE n^aNNinArEl    3540-1

 umparAr kOnum mAlum ayanum n^Er uNara oNNA   3540-2

 empirAn ichain^thAl Evap peRuvathE ithanukku uLLam 3540-3

 kampiyAthu avanai yAn mun kANum n^AL en^ n^AL enRu 3540-4

 

 387.  arivai kAraNaththinAlE ALuTaip paramar thammai        3541-1

 iravinil thUthu pOka Evi aN^kuirun^thAn thannai     3541-2

 varavu ethir kANpEn Akil varuvathu ennAm kol enRu   3541-3

 viraviya cheRRam paRRi viLLum uLLaththar Aki        3541-4

 

 388.  IRilAp pukazin ON^kum Eyar kOn Ar thAm eNNip 3542-1

 pERithu peRRAr kETTup pizai uTanpaTuvar Aki 3542-2

 vERini ithaRkuth thIrvu vENTuvAr viripUN^konRai     3542-3

 ARiTu chaTaiyanArukku athanai viNNappam cheythu     3542-4

 

 389. n^AL thoRum paNin^thu pORRa n^Atharum athanai n^Okki   3543-1

 n^ITiya thoNTar thammuL iruvarum mEvum n^Irmai      3543-2

 kUTuthal purivAr Eyar kurichilAr thampAl mEni       3543-3

 vATuRum chUlai thannai aruLinAr varun^thum ARRAl    3543-4

 

 390.  Ethamil perumaich cheykai Eyartham perumAn pakkal     3544-1

 AthiyAr Evum chUlai anal chey vEl kuTaivathu enna   3544-2

 vEthanai mEl mEl cheyya mika athaRku uTain^thu vIzn^thu     3544-3

 pUtha n^Ayakar tham pon thAL paRRiyE pORRukinRAr    3544-4

 

 391. chin^thaiyAl vAkkAl anpar thirun^thu aTi pERRi cheyya 3545-1

 en^thamaiyALum Eyar kAvalar thampAl Ichar    3545-2

 van^thunai varuththum chUlaivan thoNTan thIrkil anRi        3545-3

 mun^thuRa oziyAthu enRu mozin^thu aruL cheyyak kETTu        3545-4

 

 392. empirAn en^thai than^thai than^thai eN^kUTTam ellAm    3546-1

 tham pirAn n^IrE enRu vazi vazi chArn^thu vAzum     3546-2

 imparin mikka vAzkkai ennai n^inRu Irum chUlai      3546-3

 vampu ena ANTuk koNTAn oruvanE thIrppAn van^thu     3546-4

 

 393. maRRavan thIrkkil thIrAthu ozin^thu enai varuththal n^anRAl    3547-1

 peRRam mEl uyarththIr cheyyum perumaiyai aRin^thAr yArE     3547-2

 uRRavan thoNTaRkE Am uRuthiyE cheythIr ennak        3547-3

 kaRRaivAr chaTaiyArthAmum avar munpu karan^thAr anRE        3547-4

 

 394. van thoNTar thampAl chenRu vaLLalAr aruLich cheyvAr    3548-1

 inRu n^am EvalAlE EyarkOn uRRa chUlai        3548-2

 chenRu n^I thIrppAy Aka enRu aruL cheyach chin^thaiyOTu     3548-3

 n^anRu meym makizn^thu pORRi vaNaN^kinAr n^Aval Urar        3548-4

 

 395. aNNalAr aruLich cheythu n^IN^ka ArUrar thAmum 3549-1

 viNNavar thampirAn Ar EvalAl virain^thu chelvAr     3549-2

 kaNNiya manaththin mEvum kAthalAl kalikkAmarkkuth   3549-3

 thiNNiya chUlai thIrkka varumthi cheppi viTTAr      3549-4

 

 396. n^Athar tham aruLAl n^aNNum chUlaiyum avarpAl kETTa    3550-1

 kEthamum varuththa mINTum vanthoNTar varavum kETTu 3550-2

 thUthanAy empirAnai EvinAn chUlai thIrkkum   3550-3

 Etham iN^ku eytha eythil yAn cheyvathu ennAm enpAr 3550-4

 

 397.  maRRavan iN^ku van^thu thIrpathan mun n^An mAyap      3551-1

 paRRi n^inRu ennai n^IN^kAp pAthakach chUlai thannai        3551-2

 uRRa iv vayiRRinOTum kizippan enRu uTaivAL thannAl 3551-3

 cheRRiTa uyirinOTum chUlaiyum thIrn^thathu anRE     3551-4

 

 398. karutharum perumai n^Irmaik kalikkAmar thEviyArum      3552-1

 poruvarum kaNavarOTu pOvathu puriyum kAlai   3552-2

 maruvi iN^ku aNain^thAr n^ampi enRu munvan^thAr kURa        3552-3

 oruvarum azuthal cheyyAthu ozika enRu uraiththup pinnum     3552-4

 

 399. kaNavar tham cheykai thannaik karan^thu kAvalarai n^ampi       3553-1

 aNaivuRum pozuthu chAla alaN^kariththu ethir pOm ennap      3553-2

 puNar n^ilai vAyil thIpam pUraNa kumpam vaiththuth 3553-3

 thuNar malar mAlai thUkkith thozuthu ethir koLLach chenRAr 3553-4

 

 400. chemmai chEr chin^thai mAn^thar chenRu ethir koNTu pORRa       3554-1

 n^ammai ALuTaiya n^ampi n^akai mukam avarkku n^alki 3554-2

 meymaiyAm viruppinnOTum mEvi uL pukun^thu mikka     3554-3

 moym malarth thavichin mIthu mukam malarn^thu irun^thapOthu         3554-4

 

 401. pAnmai archchanaikaL ellAm paNpinil vazAmai Eyn^tha    3555-1

 n^An maRai thoTarn^tha vAymai n^ampi ArUrar koNTu iN^ku     3555-2

 yAn mika varun^thu kinREn Eyar kOnAr thAm uRRa      3555-3

 Una venychUlai n^IN^ki uTan iruppathanukku enRAr    3555-4

 

 402. mAthar tham EvalAlE manaith thozil mAkkaL maRRu iN^ku 3556-1

 Etham onRu illai uLLE paLLi koLkinRAr ennath        3556-2

 thIthu aNai villai ERum en manam theruLAthu innam   3556-3

 AthalAl avaraik kANa vENTum enRu aruLich cheythAr   3556-4

 

 403. van thoNTar pinnum kURa maRRavar thammaik kATTath      3557-1

 thunRiya kuruthi chOrath thoTar kuTar chorin^thu uLLAvi     3557-2

 ponRiyE kiTan^thAr thammaik kaNTapin pukun^thavARu 3557-3

 n^anRu ena mozin^thu n^Anum n^aNNuvEn ivar munpu enpAr      3557-4

 

 404. kOLuRu manaththar Akik kuRRu uTaivALaip paRRa 3558-1

 ALuTaith thampirAnAr aruLinAl avarum uyn^thu        3558-2

 kELirE Akik keTTEn ena virain^thu ezun^thu kaiyil   3558-3

 vALinaip piTiththuk koLLa van thoNTar vaNaN^ki vIzn^thAr    3558-4

 

 405. maRRavar vaNaN^ki vIza vALinai mARRi Eyar      3559-1

 koRRavanArum n^ampi kuraikazal paNin^thu vIzn^thAr 3559-2

 aRRai n^AL n^ikazn^tha in^tha athichayam kaNTu vAnOr        3559-3

 pon thaTa malarin mAri pozin^thanar puvanam pORRa   3559-4

 

 406. iruvarum ezun^thu pulli iTaiviTA n^aNpinAlE    3560-1

 poruvarum makizchi poN^kath thirupun kUr punithar pAtham    3560-2

 maruvinar pORRi n^inRu van thoNTar thampirAnAr      3560-3

 aruLinai n^inain^thE an^thaNALan enRu eTuththu pATi 3560-4

 

 407. chila pakal kazin^tha pinpu thirumunaip pATi n^ATar    3561-1

 malar pukazth thiruvArUril makizn^thuTan van^tha Eyar       3561-2

 kula muthal thalaivanArum kUTavE kuLir pUN^kOyil    3561-3

 n^ilavinAr thammaik kumpiTTu uRain^thanar n^iRain^tha anpAl         3561-4

 

 408. aN^ku inithu amarn^thu n^ampi aruLinAl mINTum pOn^thu 3562-1

 poN^kiya thiruvin mikka thampathi pukun^thu poRpil 3562-2

 thaN^ku n^AL Eyar kOnAr thamakku ERRa thoNTu cheythE        3562-3

 cheN^kaN mAl viTaiyAr viTaiyAr pAtham chErn^thanar chiRappinETum    3562-4

 

 409. n^aLLiruL n^AyanAraith thUthu viTTu avarkkE n^aNpAm    3563-1

 vaLLalAr Eyar kOnAr malar aTi vaNaN^kippukkEn       3563-2

 uLLuNarvAna nyAnam muthaliya oru n^Anku uNmai       3563-3

 theLLu thIn^thamizAl kURum thirumUlar perumai cheppa        3563-4

 

 

30 thiru mUla n^AyanAr purANam

 1. an^thi iLam piRaik kaNNi aNNalAr kayilaiyinil    3564-1

 mun^thai n^ikaz kOyilukku muthal peru n^Ayakam Aki 3564-2

 in^thiran mAl ayan muthalAm imayavarkku n^eRi aruLum        3564-3

 n^an^thi thiruvaruL peRRa n^An maRai yOkikaL oruvar 3564-4

 

 2. maRRavar thAm aNi mAthi varum chiththi peRRu uTaiyAr     3565-1

 koRRavanAr thiruk kayilai malai n^inRum kuRu munipAl        3565-2

 uRRathu oru kENmaiyinAl uTan chila n^AL uRaivathaRku        3565-3

 n^al thamizin pothiya malai n^aNNuthaRku vazi koNTAr        3565-4

 

 3. mannu thiruk kEthAram vazi paTTu mA munivar      3566-1

 pannu pukazp pachupathi n^EpALaththaip paNin^thu Eththith   3566-2

 thunnu chaTaich chaN^karanAr ERRa thU n^Irk kaN^kai 3566-3

 anna mali akan thuRai n^Ir aruN^karaiyin maruN^ku aNain^thAr        3566-4

 

 4. kaN^kai n^Irth thuRai ATik karuththuRai n^IL kaTal ERRum         3567-1

 aN^kaNar thAm makizthu aruLum avimuththam paNin^thu Eththi 3567-2

 maN^kul vaLar varai vin^tham mannu paruppatham iRainychi    3567-3

 thiN^kaL aNi chaTaiyAr thirukkALaththi malai chErn^thAr     3567-4

 

 5. n^ITu thirukkALaththi n^ilavu thANuvai vaNaN^ki 3568-1

 ATu thiru araN^kAna Alavanam thozuthu Eththith      3568-2

 thETum iruvarkku ariyAr thiru EkAmparam paNin^thu   3568-3

 mATuyar mA mathil kAnychi vaLa n^akarin vaikinAr    3568-4

 

 6. n^aRpathi aN^ku amar yOka munivarkaLai n^ayan^thu pOyk   3569-1

 kaRpurichaith thiruvathikai kalan^thu iRainychik kaRai kaNTar       3569-2

 aRputhak kUththu ATukinRa ampalam chUz thiruvIthip 3569-3

 poRpathiyAm perum paRRa puliyUr van^thu aNain^thAr 3569-4

 

 7. evvulakum uyya eTuththu aruLiya chEvaTiyAraich   3570-1

 chevviya anpuRa vaNaN^kich chin^thai kaLivarath thiLaiththu         3570-2

 vavviya mey uNarvin kaN varum Anan^thak kUththai    3570-3

 avviyalpil kumpiTTu aN^ku ArAmai amarn^thirun^thAr 3570-4

 

 8. thaTa n^ilai mALikaip puliyUr thannil uRain^thu iRainychip pOy   3571-1

 aTal viTaiyin mEl varuvAr amuthu cheya anychAthE    3571-2

 viTam aLiththathu enak karuthi mEthinikku vaLam n^iRaiththE         3571-3

 kaTal vayiRu n^iRaiyAtha kAviriyin karai aNain^thAr 3571-4

 

 9. kAviri n^Irp perum thIrththam kalan^thu ATik kaTan^thu ERi       3572-1

 Avin arum kanRu uRaiyum AvaTu thaN thuRai aNain^thu 3572-2

 chEvil varum pachupathiyAr chezum kOyil valam van^thu       3572-3

 mEvu perum kAthalinAl paNin^thu aN^ku viruppu uRuvAr        3572-4

 

 10. an^n^ilaimaith thAnaththai akalAtha orukaruththu        3573-1

 munni ezum kuRippinAl mULum Atharavu eythap 3573-2

 pinnum akanRu EkuvAr pENa varum kOkkulaN^kaL        3573-3

 ponni n^athik karaip puRavil pulampuvana ethir kaNTAr       3573-4

 

 11. an^thaNartham chAththanUr AmEypAr kuTith thOnRi 3574-1

 mun^thai muRai n^irai mEyppAn mUlan enum peyaruTaiyAn       3574-2

 van^thu thani mEy kinRAn vinaimALa vAzn^ALai        3574-3

 ven^thozil kURRuvan kURRu uNNa vITi n^ilaththu iTai vIzn^thAn       3574-4

 

 12. maRRavan than uTampinai akkOk kulaN^kaL van^thu aNain^thu       3575-1

 chuRRi mikak kathaRuna chuzalvana mOppanavAka       3575-2

 n^al thava yOkiyAr kANA n^ampar aruLAlE A    3575-3

 uRRathuyar ivai n^IN^ka ozippan ena uNarkinRAr      3575-4

 

 13.  ivan uyir peRRu ezil anRi AkkaL iTar n^IN^kA enRu      3576-1

 avan uTalil tham uyirai aTai vikka aruL puriyum     3576-2

 thava munivar tham uTampukku araN cheythu thAm muyanRa      3576-3

 pavana vazi avan uTalil tham uyiraip pAyththinAr    3576-4

 

 14. pAyththiya pin thiru mUlarAy ezalum pachukkaL elAm      3577-1

 n^Ath thazumpa n^akki mOn^thu aNain^thu kanaip poTu n^ayan^thu      3577-2

 vAyththu ezun^tha kaLippinAl vAl eTuththuth thuLLippin      3577-3

 n^Iththa thuyarinavAki n^irain^thu pOy mEn^thanavAl 3577-4

 

 15.  Avin n^irai makizvuRak kaNTa aLikUrn^tha aruLinarAy    3578-1

 mEviyavai mEy viTaththup pin chenRu mEyn^thavai thAm        3578-2

 kAviri mun thuRaith thaNNIr kalan^thu uNTu karai ERap       3578-3

 pUviri thaN puRavin n^izal inithAkap puRaN^kAththAr 3578-4

 

 16. veyya chuTark kathiravanum mEl pAlai malai aNaiyach     3579-1

 chaiva n^eRi mey uNan^thOr An inaN^kaL thAmE mun    3579-2

 paiya n^aTappana kanRai n^inain^thu paTar vana vAki 3579-3

 vaiya n^ikaz chAththanUr van^thu eythap pin pOnAr   3579-4

 

 17. pOnavar thAm pachukkaL ellAm manai thORum pukan^inRAr   3580-1

 mAnam uTai manaiyALum vaikiya pin thAzn^thAr enRu   3580-2

 Ana payaththuTan chenRE avar n^inRa vazi kaNTAL     3580-3

 Inam ivarkku aTuththathu ena meythINTa athaRku ichaiyAr     3580-4

 

 18. aN^ku avaLum makkaLuTan arum chuRRam illAthAL   3581-1

 thaN^ki veru uRa mayaN^ki en cheythIr enaththaLara 3581-2

 iN^ku unakku ennuTan aNai onRu illai ena ethirmaRuththup    3581-3

 poN^ku thavaththOr AN^kOr pothu maTaththin uTpukun^thAr     3581-4

 

 19. illALan iyalpu vERu Anamai kaNTu iravu ellAm    3582-1

 chol ATAthu irun^thavar pAl aNaiyAthu thuyilAthAL   3582-2

 pallAr mun piRRai n^AL ivarkku aTuththa parichu uraippa     3582-3

 n^allArkaL avar thiRaththu n^ATiyE n^ayan^thu uraippAr      3582-4

 

 20.  piththu uRRa mayal anRu piRithu oru chArpu uLathu anRu         3583-1

 chiththa vikaRpam kaLain^thu theLin^tha chiva yOkaththil    3583-2

 vaiththa karuththinar Aki varampil perumaiyil irun^thAr     3583-3

 iththakaimai aLappu arithAl yArAlum ena uraippAr    3583-4

 

 21. paRRu aRuththa upathEchap paramar patham peRRAr pOl     3584-1

 muRRum uNarn^thanar Akum munnai n^ilaimaiyil uN^kaL 3584-2

 chuRRam iyal pinukku eythAr enRu uraippath thuyar eythi     3584-3

 maRRavaLum maiyaluRa maruN^kuLLAr koNTu akanRAr     3584-4

 

 22. in^ n^ilaimaiyil irun^thAr ezun^thirun^thu AN^ku An n^iraikaL   3585-1

 van^tha n^eRiyE chenRu vaiththa kAppinil uyththa    3585-2

 mun^thai uTal poRaikANAr muzuthu uNarn^tha meynynyAnach     3585-3

 chin^thaiyinil van^tha cheyal ArAyn^thu theLikinRAr 3585-4

 

 23. thaNNilavAr chaTaiyAr thAm than^tha Akamap poruLai      3586-1

 maNNin michaith thirumUlar vAkkinAl thamiz vakuppak 3586-2

 kaNNiya aththiru aruLAl avvuTalaik karappikka       3586-3

 eN n^iRain^tha uNarvu uTaiyAr Ichar aruL ena uraiththAr     3586-4

 

 24. chuRRiya ak kulaththuLLAr thoTarn^thArku thoTarvu inmai         3587-1

 muRRavE mozin^thu aruLa avar mINTu pOnathan pin     3587-2

 peRRam mIthu uyarththavar thAL chin^thiththup peruku Arvach         3587-3

 cheRRam muthal kaTin^thavarthAm AvaTuthaN thuRai chErn^thAr         3587-4

 

 25.  AvaTu thaN thuRai aNain^thu aN^ku arum poruLai uRavaNaN^ki     3588-1

 mEvuvAr puRak kuTapAl mikku uyarn^tha arachin kIzth 3588-2

 thEvirukkai amarn^thu aruLich chivayOkam thalai n^inRu      3588-3

 pUvalarum ithayaththup poruLOTum uNarn^thu irun^thAr        3588-4

 

 26.  Un uTampil piRaviviTam thIrn^thu ulakaththOy uyya      3589-1

 nyAnam muthal n^Anku malar n^al thiru man^thira mAlai       3589-2

 pAnmai muRai Or ANTukku onRAka param poruLAm        3589-3

 Ena eyiRu aNin^thArai onRavanthAn ena eTuththu      3589-4

 

 27. munniya ap poruL mAlaith thamiz mUvAyiram chAththi      3590-1

 manniya mUvAyiraththu ANTu ippuvimEl makizn^thu irun^thu    3590-2

 chenni mathi aNin^thAr tham thiru aruLAl thiruk kayilai     3590-3

 thannil aNain^thu oru kAlum piriyAmaith thAL aTain^thAr     3590-4

 

 28. n^alam chiRan^tha nyAna yOkak kiriyA chariyai yelAm     3591-1

 malarn^tha mozith thirumUlath thEvar malark kazal vaNaN^ki 3591-2

 alarn^tha pukazth thiruvArUr amaNar kalakkam kaNTa 3591-3

 thalam kulavu viRal thaNTi aTikaL thiRam chARRuvAm 3591-4

 

 

31 thaNTiyaTikaL purANam

 1. thaNTi aTikaL thiru ArUr piRakkum perumaith thavam uTaiyAr       3592-1

 aNTa vANar maRai pATa ATum chem pon kazal manaththuk        3592-2

 koNTa karuththin akam n^Okkum kuRippE anRip puRa n^Okkum    3592-3

 kaNTa uNarvu thuRan^thAr pOl piRan^tha pozuthE kaN kANAr    3592-4

 

 2. kANum kaNNAl kANpathu meyth thoNTE Ana karuththu uTaiyAr         3593-1

 pENum chelvath thiruvArUrp perumAn aTikaL thiru aTikkE      3593-2

 pUNum anpinAl paravip pORRum n^ilaimai purin^thu amarar     3593-3

 chENum aRiya ariyathiruth thoNTil cheRiyach chiRan^thu uLLAr        3593-4

 

 3. pUvAr chaTilath thirumuTiyAr makizn^tha chelvap pUN^kOyil        3594-1

 thEva Achiriyan mun iRainychi valam cheyvAray chemmai puri 3594-2

 n^AvAl inpam uRum kAthal n^amachchivAya n^aRpathamE 3594-3

 OvA anpil eTuththu Othi oru n^AL pOla varum n^ALil 3594-4

 

 4. chem kaN viTaiyAr thirukkOyil kuTapAl thIrththak kuLaththin pAN^ku      3595-1

 eN^kum amaNar pAzikaLAy iTaththAl kuRaipATu eythuthalAl     3595-2

 aN^ku an^n^ilaimai thanaith thaNTi aTikaL aRin^thE AtharavAl        3595-3

 iN^ku n^An ik kuLam perukak kalla vENTum enRu ezun^thAr     3595-4

 

 5. kuzi vAy athanil kuRi n^aTTuk kaTTum kayiRu kuLak kulaiyin       3596-1

 izivAyp puRaththu n^aTuth thaRiyOTu ichaiyak kaTTi iTai thaTavi     3596-2

 vaziyAl van^thu maN kalli eTuththu maRiththum thaTavip pOy 3596-3

 oziyA muyaRchiyAl uyththAr Othum ezuththanychuTan uyppAr    3596-4

 

 6. n^aNNin^ALum n^althoNTar n^ayan^tha viruppAl mikap peruki        3597-1

 aNNal thIrththak kuLam kallakkaNTa amaNar poRAr Aki 3597-2

 eNNith thaNTi aTikaL pAl eythi mun n^inRu iyampuvAr 3597-3

 maNNaik kallil pirANi paTum varuththa vENTAm enRu uraiththAr        3597-4

 

 7. mAchu chErn^tha muTai uTalAr mARRam kETTu maRu mARRam    3598-1

 thEchu perukum thiruth thoNTar cheppukinRAr thiru ilikAL    3598-2

 pUchu n^IRu chAn^tham enap punain^tha pirAnukku Ana paNi    3598-3

 AchilA n^al aRam Avathu aRiya varumO umakku enRAr   3598-4

 

 8. an^tham illA aRivu uTaiyAr uraippak kETTa aRivu illAr    3599-1

 chin^thiththu in^tha aRam kELAy cheviyum izan^thAyO enna    3599-2

 man^tha uNarvum vizikkuruTum kELAch cheviyum maRRu umakkE   3599-3

 in^tha ulakaththu uLLana enRu anpar pinnum iyampuvAr        3599-4

 

 9. villAl eyil mUnRu eriththapirAn viraiyAr kamalach chEvaTikaL     3600-1

 allAl vERukANEn yAn athun^Ir aRithaRkAr enpAr       3600-2

 n^illA n^ilaiyIr uNarvu inRi n^um kaN kuruTAy en kaN ulaku 3600-3

 ellAm kANpAn yAn kaNTAl en cheyvIr enRu eTuththu uraiththAr         3600-4

 

 10. arukar athu kETTu un theyvaththu aruLAl kaN n^I peRRAyEl        3601-1

 perukum ivvUrinil n^AN^kaL pinnai irukkilOm enRu    3601-2

 karuku muruTTu kaikaLAl koTTai vAN^kik karuththin vazith    3601-3

 tharukaikkayiRum thaRiyum uTan paRiththAr thaN^kaL thalai paRiththAr       3601-4

 

 11. veyya thozilAr cheykaiyin mEl vekuNTa thaNTi aTikaLthAm         3602-1

 maikoL kaNTar pUN^kOyil maNivAyilin mun van^thu iRainychi   3602-2

 aiyanE inRu amaNarkaL thAm ennai avamAnam cheyya    3602-3

 n^aivathu AnEn ithu thIra n^alkum aTiyERku enavIzn^thAr     3602-4

 

 12. pazuthu thIrppAr thiruth thoNTar paravi viNNappam cheythu       3603-1

 thozuthu pOn^thu maTam pukun^thu thUya paNi cheyyap peRAthu         3603-2

 azuthu kaN^kul avar thuyilak kanavil akila lOkaN^kaL        3603-3

 muzuthum aLiththa muthalvanAr mun n^inRu aruLich cheykinRAr         3603-4

 

 13.  n^enychil maruvum kavalaiyinai ozi n^I n^in kaN vizith than^tha       3604-1

 vanycha amaNar tham kaNkaL maRaiyumARu kANkinRAy    3604-2

 anycha vENTAm enRu aruLi avar pAl n^IN^ki avviravE 3604-3

 thunychum iruLil arachan pAl thOnRik kanavil aruL purivAr   3604-4

 

 14.  thaNTi n^amakkuk kuLam kallak kaNTa amaNar thariyArAy 3605-1

 miNTu cheythu paNivilakka vekuNTAn avanpAl n^I mEvik        3605-2

 koNTa kuRippAl avan karuththai muTippAy enRu koLa aruLith   3605-3

 thoNTar iTukkaN n^IN^ka ezun^thu aruLinAr aththozil uvappAr         3605-4

 

 15. vEn^than athu kaNTu appozuthE viziththu meyyin mayir mukizppap 3606-1

 pUn^thaN konRai vEyn^thavaraip pORRip pularath thoNTarpAl   3606-2

 chArn^thu pukun^tha paTi viLampaththam pirAnAr aruL n^inain^thE     3606-3

 Eyn^tha mannan kETpa ithu pukun^tha vaNNam iyampuvAr        3606-4

 

 16.  manna! kEL yAn mazaviTaiyAr makizum thIrththa kuLam kallath    3607-1

 thunnum amaNar aN^ku aNain^thu Ithu aRam anRu enRu pala chollip     3607-2

 pinnum kayiRu thaTavuthaRku yAn piNiththathaRikaL avai vAN^ki       3607-3

 ennai valicheythu yAn kallum koTTaip paRiththAr enRu iyampi         3607-4

 

 17.  an^than Ana unakku aRivum illai enRAr yAn athanukku    3608-1

 en^thai perumAn aruLAl yAn vizikkil en cheyvIr enna 3608-2

 in^tha Uril irukkilOm enRE OTTinAr ithumEl   3608-3

 van^thavARu kaNTu in^tha vazakkai muTippathu ena mozin^thAr         3608-4

 

 18. arukar thammai arachanum aN^ku azaiththuk kETka athaRku ichain^thAr    3609-1

 maruvum thoNTar munpOka mannan pinpOy malarvAvi     3609-2

 aruku n^inRu viRal thaNTi aTikaL thammai mukam n^Okkip      3609-3

 perukun^ thavaththIr kaN aruLAl peRumA kATTum enap periyOr 3609-4

 

 19.  Eyn^tha aTimai chivanukku yAn ennil inRu en kaN peRRu 3610-1

 vEn^than ethirE thiruvArUr viravum chamaNar kaN izappAr     3610-2

 Ayn^tha poruLum chivapathamE Avathu enRE anychezuththai     3610-3

 vAyn^tha thoNTar eTuththu Othi maNin^Ir mUzkinAr    3610-4

 

 20. thozuthu punal mEl ezum thoNTar thUya malarkkaN peRRu ezun^thAr        3611-1

 pozuthu theriyAvakai amarar pozin^thAr chezum thaNpUmAri    3611-2

 izuthai amaNar viziththE kaN izan^thu thaTumARak kaNTu      3611-3

 pazuthu cheytha amaN keTTathu enRu mannan pakarkinRAn       3611-4

 

 21. thaNTi yaTikaL thammuTanE oTTik keTTa chamaN kuNTar     3612-1

 aNTar pORRum thiruvArUr n^inRum akanRu pOyk kaziyak 3612-2

 kaNTa amaNar thamai eN^kum kANA vaNNam thurakka ena 3612-3

 maNTi vayavar chATuthalum kaNkaL kANAr manam kalaN^ki       3612-4

 

 22. kuziyil vizuvAr n^ilai thaLarvAr kOlum illai- ena uraippAr      3613-1

 vazi Ithu enRu thURu aTaivAr mANTOm enpAmathi-keTTIr        3613-2

 aziyum poruLai vaTTiththu iN^ku kazin^thOm enpAr-arachanukku        3613-3

 pazi Ithu AmO enRu uraippAr pAykaL izappar-paRithalaiyAr    3613-4

 

 23. pIli thaTavik kANAthu peyarvAr n^inRu pEthuRuvAr        3614-1

 kAlinOTu kai muRiyak kal mEl iTaRi vIzvArkaL        3614-2

 chAla n^eruN^ki ethir ethirE thammil thAmE muTTiTuvAr       3614-3

 mAlum manamum azin^thu OTi vazikaL aRiyAr mayaN^kuvAr       3614-4

 

 24. anna vaNNam ArUril amaNar kalakkam kaNTavar thAm        3615-1

 chonna vaNNamE avarai OTath thoTarn^thu thuran^thu athanpin         3615-2

 pannum pAzip paLLikaLum paRiththuk kuLam chUz karaipaTuththu        3615-3

 mannavanum manam makizn^thu van^thu thoNTar aTipaNin^thAn   3615-4

 

 25. mannan vaNaN^kip pOyina pin mAlum ayanum aRiyAtha       3616-1

 pon am kazalkaL pORRi ichaiththu purin^tha paNiyum kuRai muTiththE 3616-2

 unnum manaththAl anychu ezuththum Othi vazuvAthu ozukiyE    3616-3

 minnum chaTaiyAr aTi n^Izal mikka chiRappin mEvinAr 3616-4

 

 26. kaNNin maNikaL avai inRik kayiRu thaTavi kuLamthoTTa    3617-1

 eNil perumaith thiruth thoNTar pAtham iRainychi iTar n^IN^ki        3617-2

 viNNil vAzvAr thAm vENTap puraN^kaL vekuNTAr vEl kATTUr     3617-3

 uL n^ilAvum pukazth thoNTar mUrkkar cheykai uraikkinRAm     3617-4

 

 

32 mUrkka n^AyanAr purANam

 1. mannip perukum perum thoNTai vaLan^ATu athanil vayal parappum    3618-1

 n^al n^iththilam veN thiraippAli n^athiyin vaTapAl n^alam koL pathi        3618-2

 annap peTaikaL kuTai vAvi alar pukkATa araN^kin iTai        3618-3

 minnuk koTikaL thukil koTikaL vizavil kATu vERkATu 3618-4

 

 2. chem pon purichai thiruvERkATu amarn^tha cheyya chaTaik kaRRai   3619-1

 n^amparkku umparkku amuthu aLiththu n^anychai amuthu cheythavarukku        3619-2

 impar thalaththil vazi aTimai enRum kunRA iyalpil varum     3619-3

 tham paRRu uTaiya n^ilai vELAN kulaththil thalaimai chArn^thu uLLAr        3619-4

 

 3. kOthil marapil piRan^thuvaLarn^thu aRivu koNTa n^ALthoTaN^ki     3620-1

 Athi muthalvar thirun^IRRin aTaivE poruL enRu aRin^thu aranAr       3620-2

 kAthal aTiyArkku amuthu Akki amuthu cheyyakkaNTu uNNum      3620-3

 n^Ithi muRaimai vazuvAtha n^iyathi pUNTa n^ilaimaiyAr       3620-4

 

 4. thUya aTichil n^ey kannal chuvaiyin kaRikaL avaiamaiththu        3621-1

 mEya aTiyAr thamaip pORRi viruppAl amuthu cheyviththE       3621-2

 Aya poruLum avar vENTum paTiyAl uthavi anpu mika    3621-3

 EyumARu n^AL thORum inaiya paNi cheythu inpuRRAr    3621-4

 

 5. inna cheyalin ozukun^AL aTiyAr mikavum ezun^thu aruLa    3622-1

 munnam uTaimai Ana poruL muzuthum mALa aTimai uTan 3622-2

 mannum kANi Ana n^ilam maRRum uLLa thiRam viRRE     3622-3

 annam aLiththE mEnmElum ArA manaththAr AyinAr       3622-4

 

 6. aN^kaN avvUr thamakku orupAl aTiyAr thaN^kaTku amutha Akka       3623-1

 eN^kum kANA vakai thOnRa ilam pATu eythi irun^thuayarvAr    3623-2

 thaN^kum vakaiyAl thAn munpu kaRRa thanmai n^aRchUthAl      3623-3

 poN^kum poruL Akkavum aN^kup poruvAr inmai inil pOvAr       3623-4

 

 7. peRRam ERip palikku varum perumAn amarum thAnaN^kaL      3624-1

 uRRa anpAl ¦chnRu eythi urukum uLLaththoTum paNin^thu       3624-2

 kaRRa chUthAl n^iyathiyAm karumam muTiththE karuthArUr      3624-3

 cheRRa chilaiyAr thiruk kuTan^thai aTain^thAr van^thu chila n^ALil 3624-4

 

 8. iruLArum maNikaNTar aTiyArkku in amuthu aLikkap 3625-1

 poruLAyam eythuthaRkup pukazk kuTan^thai ampalaththE        3625-2

 uruLAyach chUthu ATi uRuporuL venRana n^ampar       3625-3

 aruLAkavE koNTu amuthu cheyviththu inpuRuvAr        3625-4

 

 9. muthal chUthu thAm thORRu muthal paNayam avar koLLap     3626-1

 pin chUthu pala muRaiyum venRu perum poruL Akkich   3626-2

 chol chUthAl maRuththAraich churikai uruvik kuththi 3626-3

 n^al chUthar mUrkkar enum peyar peRRAr n^Al n^ilaththil     3626-4

 

 10. chUthinil venRu eythum poruL thurichu aRRa n^al uNarvil         3627-1

 thIthu akala amuthu AkkuvAr koLLath thAm thINTAr    3627-2

 kAthal uTan aTiyArkaL amuthu cheyak kaTaip pan^thi 3627-3

 Etham ilA vakai thAmum amuthu cheythu aN^ku irukkum n^AL    3627-4

 

 11. n^Athan than aTiyArkku n^al aTichil n^ALthORum 3628-1

 AtharavinAl amuthu cheyviththu aN^ku aruLAlE        3628-2

 EthaN^kaL pOy akala iv ulakaiviTTu athanpin 3628-3

 pUthaN^kaL ichaipATa ATuvAr puram pukkAr     3628-4

 

 12. vallArkaL thamaivenRu chUthinAl van^tha poruL   3629-1

 allArum kaRaik kaNTar aTiyavarkaL thamakku Akkum    3629-2

 n^allAr n^al chUtharAm mUrkkar kazal n^Am vaNaN^kich        3629-3

 chollAr chIrch chOmAchi mARar thiRam cholluvAm      3629-4

 

 

33 chOmAchi mARa n^AyanAr purANam

 1. chUtham payilum pozil amparil thUya vAymai       3630-1

 vEtham payilum maRaiyALar kulaththin mElOr   3630-2

 Etham puriyum eyil cheRRavarkku anpar van^thAl      3630-3

 pAtham paNin^thAr amuthu UTTum n^al paNpin mikkAr   3630-4

 

 2. yAzin moziyAL thanip pAkaraip pORRum yAkam       3631-1

 Uzin muRaimai vazuvAthu ulakaN^kaL Ana       3631-2

 Ezum uvappap purin^thu inpuRach cheytha pERRAl      3631-3

 vAzum thiRam Ichar malark kazal vAzththal enpAr     3631-4

 

 3. eththanmaiyar Ayinum Ichanukku anpar enRAl       3632-1

 ath thanmaiyar thAm n^amai ALpavar enRu koLvAr      3632-2

 chiththam theLiyach chivan anychezuththu Othum vAymai       3632-3

 n^iththam n^iyamam enap pORRum n^eRiyil n^inRAr     3632-4

 

 4. chIrum thiruvum poziyum thiruvArUr eythi 3633-1

 Aram thikaz mArpin aNukkavan thoNTarkku anpAl       3633-2

 chArum peru n^aNpu chiRappa aTain^thu thaN^kip      3633-3

 pArum vichumpum paNiyum patham paRRi uLLAr   3633-4

 

 5. thunRum pulan ain^thu uTan ARu thokuththa kuRRam 3634-1

 venRu iN^ku ithu n^aln^eRi chErum viLakkam enRE     3634-2

 van thoNTar pAtham thozuthu Ana chiRappu vAyppa     3634-3

 enRum n^ilavum chivalO kaththil inpam uRRAr 3634-4

 

 

chun^tharamUrththi chuvAmikaL thuthi

 1. paNaiyum thaTamum puTai chUzum oRRiyUril pAkaththOr      3635-1

 thuNaiyum thAmum piriyAthAr thOzaththam pirAnArai   3635-2

 iNaiyum koN^kaich chaN^kiliyAr ezil menpaNai thOL eythuvikka        3635-3

 aNaiyum oruvar charaNamE araNamAka aTain^thOmE      3635-4

 

 

thiruchchiRRampalam

 

 

 vampaRA varivaNTu charukkam muRRiRRu.

 


This webpage was last updated on 13 July 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam -Thirumalaich Cha

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thillaivazg Ant

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha C