logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Vampara Varivandu Charukkam - Thirugnanasampantha Swamikal Puranam - Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam


chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

iraNTAm kANTam

6 Vampara varivanduu charukkam - thirugnanasampantha SwamikaL purANam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

 

thiruchchiRRampalam

 

 

6 vampaRA varivaNTuch charukkam

 

28 thirunyAna champan^tha chuvAmikaL purANam

 1. vEtha n^eRi thazaiththu ON^ka miku chaivath thuRai viLaN^kap     1899-1

 pUtha paramparai poliyap punitha vAy malarn^thu azutha      1899-2

 chItha vaLa vayal pukalith thirunyAna champan^thar 1899-3

 pAtha malar thalaik koNTu thiruth thoNTu paravuvAm 1899-4

 

 2. chenni vaLar mathi aNin^tha chilampu aNi chEvaTiyAr tham         1900-1

 manniya chaivath thuRaiyin vazi van^tha kuTi vaLavar        1900-2

 ponni vaLam tharu n^ATu polivu eytha n^ilaviyathAl 1900-3

 kanni mathil maruN^ku mukil n^eruN^kum kazumala mUthUr      1900-4

 

 3. ap pathi thAn an^thaNar tham kiTaikaL aru maRai muRaiyE 1901-1

 cheppum oli vaLar pUkach chezum chOlai puRam chUza 1901-2

 oppil n^akar ON^kuthalAl ukak kaTai n^AL anRiyE     1901-3

 eppozuthum kaTal mElE mithappathu ena ichain^thu uLathAl    1901-4

 

 4. ari ayanE muthal amarar aTaN^ka ezum veLLaN^kaL 1902-1

 viri chuTar mA maNip pathaNam mIthu eRin^tha thirai varaikaL        1902-2

 purichai muthal puRam chUzva poN^ku Otham kaTai n^ALil      1902-3

 vari aravi man^tharam chUz vaTam pOla vayaN^kumAl   1902-4

 

 5. vaLam payilum puRam paNaip pAl vAchap pAchaTai miTain^tha        1903-1

 thaLam poliyum punal chen^thAmaraich chevvitha thaTa malarAl        1903-2

 kaLam payil n^Irk kaTal malarvathu oru parithi enak karuthi         1903-3

 iLam parithi pala malarn^thAR pOlpa uLa ilanychi pala       1903-4

 

 6. uLam koL maRai vEthiyar tham Omath thUmaththu iravum     1904-1

 kiLarn^tha thiru n^IRRu oLiyil kezumiya n^aN pakalum alarn^thu      1904-2

 aLan^thu aRiyAp palUzi ARRuthalAl akal iTaththu     1904-3

 viLaN^kiya ammUthUrkku vERu iravum pakalum mikai    1904-4

 

 7. paran^tha viLaivayal cheyya paN^kayamAm poN^ku eriyil    1905-1

 varampil vaLar thEmAvin kani kizin^tha mathu n^aRu n^ey     1905-2

 n^iran^tharam n^IL ilaik kaTaiyAl ozukuthalAl n^eTithu avvUr        1905-3

 maraN^kaLum Akuthi vETkum thakaiya ena maNan^thu uLathAl    1905-4

 

 8. vElai azal kathir paTin^tha viyan kaN^kul veNmathiyam    1906-1

 chOlai thoRum n^uzain^thu puRappaTum pozuthu thuthain^tha malarp    1906-2

 pAl aNain^thu mathuth thOyn^thu thAthu aLain^thu payinRu an^thi     1906-3

 mAlai ezum chevvoLiya mathiyam pOl vathiyumAl       1906-4

 

 9. kAmar thiruppathi athan kaN vEthiyar pOl kaTi kamazum    1907-1

 thAmaraiyum pullithamum thayaN^kiya n^Ulum thAN^kith        1907-2

 thUmaru n^uN thukaL aNin^thu thuLi varukaNNIr thathumpith   1907-3

 thEmaru men churumpu ichaiyAl chezum chAmam pATumAl 1907-4

 

 10. punaivAr pon kuzai achaiyap pUn^thAnai pin pOkki        1908-1

 vinai vAyn^tha thazal vEthi mezukkuRa veN chuthai ozukkum   1908-2

 kanai vAnamukil kUn^thal kathir chey vaTamIn kaRpin 1908-3

 manai vAzkkaik kulamakaLir vaLam poliva mATaN^kaL   1908-4

 

 11. vELvi puri chaTaN^ku athanai viLaiyATTup paNNai thoRum 1909-1

 pUziyuRa vakuththu amaiththup pon punai kiNkiNi olippa      1909-2

 Azi maNich chiRu thEr Urn^tha avvirathap poTiyATum 1909-3

 vAzi vaLar maRaich chiRAr n^eruN^kiyuLa maNi maRuku 1909-4

 

 12. viTu chuTar n^IL maNi maRukin veN chuthai mALikai mEkam         1910-1

 thoTu kuTumi n^Achi thoRum thoTuththa koTi chUz kaN^kul     1910-2

 uTuenu n^AL malar alara uRu pakalil pala n^iRaththAl        1910-3

 n^eTu vichumpu thaLippathu ena n^eruN^kiyuLa maruN^ku ellAm         1910-4

 

 13. maTai eN^kum maNikkuppai vayal eN^kum kayal veLLam      1911-1

 puTai eN^kum malarp piRaN^kal puRam eN^kum makap polivu     1911-2

 kiTai eN^kum kalaich chUzal kiLar eN^kum mural aLikaL       1911-3

 iTai eN^kum munivar kuzAm eyil eN^kum payil ezili   1911-4

 

 14. piramapuram vENupuram pukali peruvem kuru n^Irp 1912-1

 poruvil thiruth thONipuram pUmtharAy chirapuram mun 1912-2

 varupuRavam chaNpai n^akar vaLar kAzi kochchai vayam        1912-3

 paravu thiruk kazumalamAm panniraNTu thirup peyarththAl     1912-4

 

 15. appathiyin an^thaNar tham kuTi muthalvar Achil maRai    1913-1

 kaippaTuththa chIlaththuk kavuNiyar kOththiram viLaN^kach   1913-2

 cheppum n^eRi vazivan^thAr chIvapAtha iruthayar enRu        1913-3

 ip puvi vAzath thavam chey iyalpinAr uLar AnAr      1913-4

 

 16. maRRavar tham thiru manaiyAr vAyn^tha marapin varu      1914-1

 peRRiyinAr evvulakum peRaRku ariya perumaiyinAr     1914-2

 poRpuTaiya pakavathiyAr enap pORRum peyar uTaiyAr   1914-3

 kaRpu mEmpaTu chiRappAl kaNavanAr karuththu amain^thAr      1914-4

 

 17. marapu iraNTum chaiva n^eRi vazivan^tha kENmaiyinAr     1915-1

 aravu aNin^tha chaTai muTiyAr aTiyalAl aRiyAthu     1915-2

 paravu thirun^IRRu anpu pAlikkum thanmaiyarAy       1915-3

 viravu maRai manai vAzkkai viyappu eytha mEvu n^AL 1915-4

 

 18. mEthini mEl chamaN kaiyar chAkkiyar tham poymmikun^tha 1916-1

 Athi arumaRai vazakkam aruki aran aTiyAr pAl        1916-2

 pUthi chAthana viLakkam pORRal peRAthu oziyak kaNTu 1916-3

 Ethamil chIr chiva pAtha iruthayar thAm iTar uzan^thAr      1916-4

 

 19. manai aRaththil inpam uRu makap peRuvAn virumpuvAr      1917-1

 anaiyan^ilai thalai n^inRE Aya chEvaTik kamalam     1917-2

 n^inaivuRa mun para chamayam n^irAkariththu n^Ir Akkum      1917-3

 punai maNippUN kAthalanaip peRap pORRum thavam purin^thAr   1917-4

 

 20. peruththu ezum anpAl periya n^AchchiyAr uTan pukalith   1918-1

 thiruththONi vIRRu irun^thAr chEvaTik kIz vazipaTTuk        1918-2

 karuththu muTin^thiTam paravum kAthaliyAr maNi vayiRRil     1918-3

 uruth theriya varum perum pERu ulaku uyya uLathAka 1918-4

 

 21.  AL uTaiyALuTan thONi amarn^tha pirAn aruL pORRi        1919-1

 mULum makizchchiyil thaN^kaL muthal maRain^Ul muRaich chaTaN^ku     1919-2

 n^AL uTaiya Irain^thu thiN^kaLinum n^alam chiRappak 1919-3

 kELir uTan cheyal purin^thu pEr inpam kiLarvvuRun^AL        1919-4

 

 22. arukkan muthal kOn anaiththum azakiya uchchaN^kaLilE    1920-1

 perukka valiyuTan n^iRkap pENiya n^allOrai ezath    1920-2

 thirukkiLarum Athirai n^AL thichai viLaN^kap parachamayath 1920-3

 tharukkoziyach chaivam muthal vaithikamum thazaiththu ON^ka         1920-4

 

 23. thoNTar manam kaLi chiRappath thUya thirun^IRRu n^eRi   1921-1

 eN thichaiyum thani n^aTappa Ez ulakum kuLir thUN^ka        1921-2

 aNTar kulam athichayippa an^thaNar Akuthi peruka    1921-3

 vaN thamiz cheythavam n^irampa mAthavaththOr cheyal vAyppa 1921-4

 

 24. thichai anaiththin perumai elAm then thichaiyE venRu ERa        1922-1

 michai ulakum piRavulakum mEthiniyE thani vella     1922-2

 achaivil chezum thamiz vazakkE ayal vazakkin thuRaivella    1922-3

 ichai muzuthum mey aRivum iTam koLLum n^ilai peruka 1922-4

 

 25. thALuTaiya paTaippu ennum thozil thanmai thalaimai peRa         1923-1

 n^ALuTaiya n^ikazkAlam ethirkAlam n^avai n^IN^ka    1923-2

 vALuTaiya maNivIthi vaLarkAzip pathivAza     1923-3

 ALuTaiya thiruththONi amarn^tha pirAn aruL peruka   1923-4

 

 26. avam perukkum pul aRivin amaN muthalAm parachamayap     1924-1

 pavam perukkum purai n^eRikaL pAzpaTa n^al Uzi thoRum       1924-2

 thavam perukkum chaNpaiyilE thAvil charAcharaN^kaL elAm     1924-3

 chivam perukkum piLLaiyAr thiru avathAram cheythAr 1924-4

 

 27. appozuthu poRpuRu thirukkazu malaththOr 1925-1

 eppeyarinOrum ayal eythum iTaiyinRi 1925-2

 meyppaTu mayirp puLakam mEvi aRiyAmE         1925-3

 Oppil kaLi kUrvathOr uvappuRa uraippAr       1925-4

 

 28. chivan aruL enap perukum chiththam makiz thanmai        1926-1

 ivaN ithu n^amakku vara eythiyathu en enpAr 1926-2

 kavuNiyar kulaththil oru kAthalan uthiththAn        1926-3

 avan varun^imiththam ithu enRu athichayiththAr      1926-4

 

 29. pU mukai avizn^thu maNam mEvum pozil eN^kum     1927-1

 thE maruvu thAthOTu thuthain^tha thichai ellAm      1927-2

 thU maruvu chOthi viriyath thukaL aTakki     1927-3

 mA malaya mAruthamum van^thu achaiyum anRE   1927-4

 

 30. mElai imaiyOrkaLum viruppoTu karappil    1928-1

 chOlai malar pOla malar mA mazai chorin^thE 1928-2

 nyAlam michai van^thu vaLar kAzi n^akar mEvum       1928-3

 chIla maRaiyOrkaL uTan Oma vinai cheythAr    1928-4

 

 31. pUtha kaNa n^Athar puvi vAza aruL cheytha       1929-1

 n^Athan aruLin perumai kaNTu n^alam uyppAr   1929-2

 Othum maRaiyOr piRithu uraiththiTinum OvA    1929-3

 vEtha moziyAl oli viLaN^ki ezum eN^kum       1929-4

 

 32. payan tharuva paqRaruvum vallikaLum malkith     1930-1

 thayaN^ku punalum theLiva thaNmaiyuTan n^aNNum      1930-2

 vayaN^ku oLi vichumpu malinam kaziyum mARA   1930-3

 n^ayam puriva puL olikaL n^alla thichai ellAm       1930-4

 

 33. amkaN vizavil peruku chaNpai akal mUthUrch      1931-1

 chaN^kam paTakam karuvi thArai muthalAna     1931-2

 eN^kaNum iyaRRupavar inRiyum iyampum         1931-3

 maN^kala muzakku oli malin^tha maRuku ellAm 1931-4

 

 34. irum puvanam iththakaimai eytha avar thammaith 1932-1

 tharum kula maRaith thalaivar tham pavana munRil    1932-2

 perum kaLi viyappoTu pirAn aruLinAlE         1932-3

 arum thiru makap peRa aNain^tha aNi cheyvAr 1932-4

 

 35. kAthal puri chin^thai makizak kaLi chiRappAr    1933-1

 mIthu aNiyum n^ey aNi vizAvoTu thiLaippAr    1933-2

 chUtha n^ikaz maN^kala vinaith thuzani poN^kach     1933-3

 chAthaka muRaip pala chaTaN^ku vinai cheyvAr        1933-4

 

 36. mA maRai vizukkula maTan^thaiyarkaL thamil      1934-1

 thAm uRu makizchchiyOTu chAyal mayil ennath 1934-2

 thU maNi viLakkoTu chuTark kuzaikaL minnak   1934-3

 kAmar thiru mALikai kavin polivu cheyvAr     1934-4

 

 37. chuNNamoTu thaN malar thuthain^tha thukaL vIchi 1935-1

 uNNiRain^tha viruppin uTan Okai urai cheyvAr        1935-2

 veN muLaiya pAlikaikaL vEthi thoRum vaippAr 1935-3

 puNNiya n^aRum punal koL pon kuTam n^iraippAr       1935-4

 

 38. chem pon muthalAna pala thAna vinai cheyvAr     1936-1

 n^ampar aTiyAr amuthu cheyya n^alam uyppAr   1936-2

 vampalar n^aRum thoTaiyal vaNToTu thoTuppar 1936-3

 n^impam muthalAna kaTi n^ITu vinai cheyvAr   1936-4

 

 39. aiyavi uTan pala amaiththa pukaiyAlum    1937-1

 n^ey akil n^aRuN^kuRai n^iRaiththa pukaiyAlum       1937-2

 veyya thazal Akuthi vizup pukaiyinAlum       1937-3

 theyva maNam n^ARavaru chey thozil viLaippAr        1937-4

 

 40.  Aya pala chey thozilkaL anRu muthal viNNOr     1938-1

 n^Ayakan aruL perumai kURum n^alam eytha     1938-2

 thUya thiru mA maRai thoTarn^tha n^aTai n^Ulin      1938-3

 mEya vithi aiyiru thinaththinum viLaiththAr 1938-4

 

 41. n^Ama karaNaththu azaku n^AL peRa n^iRuththich 1939-1

 chEma uthayap parithiyil thikaz pirAnaith    1939-2

 thAmarai michaith thani muthal kuzavi ennath        1939-3

 thU maNi n^iraiththu aNi chey thoTTil amarviththAr 1939-4

 

 42. peru malai payan^tha koTi pENum mulaiyin pAl    1940-1

 aru maRai kuzaiththa amuthu cheythu aruLuvAraith    1940-2

 tharumiRaiviyAr paramar thAL paravum anpE    1940-3

 thirumulai churan^thu amuthu cheythu aruLuviththAr 1940-4

 

 43.  ARulavu cheyya chaTai aiyar aruLAlE     1941-1

 pERu ulakinukku ena varum periyavarkku       1941-2

 vERu pala kAppu mikai enRu avai virumpAr     1941-3

 n^IRu thiru n^eRRiyil n^iRuththi n^iRaiviththAr     1941-4

 

 44. thAyar thiru maTiththalaththum thayaN^ku maNith thavichinilum   1942-1

 thUya chuTarth thoTTilinum thUN^ku malarch chayanaththum    1942-2

 chEya poruL thirumaRaiyum thIm thamizum chiRakka varu       1942-3

 n^Ayakanaith thAlATTum n^alam pala pArATTinAr       1942-4

 

 45. varum muRaimaip paruvaththil vaLar pukalip piLLaiyAr    1943-1

 aru maRaikaL thalai eTuppa ANTa thirumuTi eTuththup 1943-2

 peru mazuvar thoNTu allAl pirithu ichaiyOm enpAr pOl        1943-3

 thirumuka maNTalam achaiyach cheN^kIrai ATinAr      1943-4

 

 46.  n^Am aRiyOm para chamayam ulakir ethir n^ATAthu        1944-1

 pOm akala enRu aN^kai thaTTuvathum punithan pAl     1944-2

 kAmaru thALam peRuthaRku oththuvathum kATTuva pOl   1944-3

 thAmaraich cheN^kai kaLinAl chappANi koTTinAr       1944-4

 

 47. vithi thavaRupaTum vERRuch chamayaN^kaL iTai vizun^thu 1945-1

 kathi thavaza iru vichumpu n^iRain^tha kaTivAr kaN^kai      1945-2

 n^athi thavazum chaTai muTiyAr nyAnam aLiththiTa uriyAr     1945-3

 mathi thavaz mALikai munRin maruN^ku thavazn^thu aruLinAr   1945-4

 

 48. chUza varum perunychuRRaththuth thOkaiyarum thAthiyarum         1946-1

 kAziyar tham chIr ATTE kavuNiyar kaRpakamE enRu     1946-2

 Ez ichaiyum ev ulakum thanith thaniyE        1946-3

 vAza varum avar thammai varuka varuka ena azaippa   1946-4

 

 49. thiru n^akaiyAl azaiththu avar tham chezu mukaN^kaL malarviththum      1947-1

 varumakizvu thalai chiRappa maRRavar mEl chelavukaiththum   1947-2

 uruki manam karain^thu alaiya uTan aNain^thu thazuviyum mun         1947-3

 perukiya inpuRa aLiththAr perum pukalip piLLaiyAr   1947-4

 

 50. vaLar paruva muRai ANTu varuvathan mun malar varivaNTu 1948-1

 uLar karu men churuL kunychiyuTan alaiyach chen^n^inRu      1948-2

 kiLar oli kiNkiNi eTuppak kIzmai n^eRich chamayaN^kaL       1948-3

 thaLar n^aTai iTTu aRath thAmum thaLar n^aTai iTTu aruLinAr         1948-4

 

 51. thAthiyar thaN^kaip paRRith thaLar n^aTaiyin achaivu ozin^thu   1949-1

 chOthi aNi maNich chathaN^kai thoTuththa vaTam puTai chUzn^tha      1949-2

 pAtha malar n^ilam porun^thap paruva muRai ANTu onRin       1949-3

 mIthu aNaiya n^aTan^thu aruLi viLaiyATath thoTaN^kinAr      1949-4

 

 52. chiRu maNiththEr thoTarn^thu uruTTich chezumaNal chiRRilkaL izai       1950-1

 n^aRu n^uthal pEthaiyAr mazuN^ku n^aTan^thu OTi aTarn^thu aziththum        1950-2

 kuRu viyarpputh thuLi arumpak kozumpoTi ATiya kOla 1950-3

 maRuku iTaip pEr oLi parappa van^thu vaLarn^thu aruLinAr    1950-4

 

 53. maN^kaiyOTu uTan Aki vaLar thONi vIRRu irun^tha 1951-1

 thiN^kaL chEr chaTaiyAr tham thiru aruTkuch chey thavaththin        1951-2

 aN^kuram pOl vaLarn^thu aruLi aru maRaiyOTu ulaku uyya      1951-3

 eN^kaL pirAn Ir ANTin mEl Or ANTu eythu thalum      1951-4

 

 54. n^AvANTa pala kalaiyum n^A makaLum n^alam chiRappap     1952-1

 pUvANTa thirumakaLum puNNiyamum polivu eytha        1952-2

 chEvANTa koTiyavar tham chirapuraththuch chiRuvarukku       1952-3

 mUvANTil ulaku uyya n^ikazn^thathu athanai mozikinREn       1952-4

 

 55. paNTu thiruvaTi maRavAp pAnmaiyOr thamaip paramar       1953-1

 maNTu thava maRaik kulaththOr vazipATTin aLiththu aruLath   1953-2

 thoNTin n^ilai thara varuvAr thoTarn^tha pirivu uNarvu orukAl       1953-3

 koNTu ezalum veruk koNTAR pOl azuvAr kuRippu ayalAy 1953-4

 

 56. mEthakaiya in^ n^ALil vERu oru n^AL vEtha vithi 1954-1

 n^Ithi muRaich chaTaN^ku n^eRi muTippathaRku n^Ir ATath     1954-2

 thAthaiyAr pOm pozuthu tham perumAn aruL kUTach     1954-3

 chOthi maNi manai munRil thoTarn^thu azuthu pin chenRAr     1954-4

 

 57. pin chenRa piLLaiyAr thamai n^Okkip perun^thavaththOr   1955-1

 munchelkai thanai ozin^thu munivAr pOl vilakkuthalum        1955-2

 min chey polaN^ kiN kiNik kAl koTTi avar mILAmai    1955-3

 un cheykai ithu Akil pO enRu aN^ku uTan chenRAr     1955-4

 

 58. kaTai ukaththil thani veLLam pala virikkum karuppam pOl         1956-1

 iTai aRAp perum thIrththam evaRRinukkum piRappu iTamAy      1956-2

 viTai uyarththAr thiruth thONip paRRu viTA mEnmai athAm     1956-3

 thaTam athanil thuRai aNain^thAr tharumaththin thalai n^inRAr       1956-4

 

 59. piLLaiyArthamaik karaiyil vaiththuth thAm pirivu anychith       1957-1

 theLLu n^Irp puka mATTAr thEviyoTum thiruththONi    1957-2

 vaLLalAr irun^thArai ethir vaNaN^ki maNi vAvi       1957-3

 uLLizin^thu punal pukkAr ulaku uyya makap peRRAr    1957-4

 

 60. n^Ir ATith tharup piTiththu n^iyamaN^kaL pala cheyvAr   1958-1

 n^Ir ATum thiru makanAr kANpathan mun cheythu athanpin      1958-2

 ArAtha viruppinAl akamar uTampaTiya n^Ir     1958-3

 pErAthu mUzkinAr perum kAval peRRArAy        1958-4

 

 61. maRai munivar mUzkuthalum maRRavar thammaik kANAthu     1959-1

 iRai theriyAr enum n^ilaimai thalaikku ITA Ichar kazal      1959-2

 muRai purin^tha mun uNarvu mULa azath thoTaN^kinAr 1959-3

 n^iRai punal vAvik karaiyil n^inRu aruLum piLLaiyAr 1959-4

 

 62. kaN malarkaL n^Ir thathumpak kaim malarkaLAl pichain^thu        1960-1

 vaNNa malarch cheN^kanivAy maNi atharam puTai thuTippa      1960-2

 eNNil maRai oli peruka ev uyirum kuthukalippa       1960-3

 puNNiyak kanRu anaiyavar thAm porumi amuthu aruLinAr        1960-4

 

 63. meym mEl kaN thuLi panippa vERu eN^kum pArththu azuvAr 1961-1

 tham mElaich chArpu uNarn^thO chArum piLLai maithAnO        1961-2

 chem mEni veN n^IRRAr thiruth thONi chikaram pArththu       1961-3

 ammE appA enRu enRu azaiththu aruLi azuthu aruLa    1961-4

 

 64. an^n^ilaiyil thiruththONi vIRRu irun^thAr aruL n^OkkAl 1962-1

 mun n^ilaimaith thiruth thoNTu munni avarkku aruL purivAn   1962-2

 pon malai valliyum thAmum poruviTai mEl ezun^thu aruLich    1962-3

 chenni iLam piRai thikazach chezum poykai maruN^ku aNain^thAr       1962-4

 

 65. thiru maRain^Ul vEthiyarkkum thEviyarkkum thAm koTuththa        1963-1

 peruku varam n^inain^thO thAn tham perumai kazal pENum      1963-2

 oru n^eRiyil varu nyAnam koTuppa athanukku uTan irun^tha    1963-3

 aru maRaiyAL uTaiyavaLai aLiththu aruLa aruL cheyvAr        1963-4

 

 66. azukinRa piLLaiyAr thamai n^Okki aruL karuNai   1964-1

 ezukinRa thiru uLLaththu iRaiyavar thAm evvulakum   1964-2

 thozukinRa malaik koTiyaip pArththu aruLith thuNai mulaikaL         1964-3

 pozikinRa pAl aTichil pon vaLLaththu UTTu enna      1964-4

 

 67.  AraNamum ulaku Ezum InRu aruLi anaiththinukkum 1965-1

 kAraNamAy vaLam peruku karuNai thiruvaTivAna        1965-2

 chIr aNaN^ku chivaperumAn aruLuthalum chenRu aNain^thu      1965-3

 vAr iNaN^ku thirumulaippAl vaLLaththuk kaRan^thu aruLi      1965-4

 

 68. eNNariya chivanyAnaththin in amutham kuzaiththu aruLi   1966-1

 uN aTichil ena UTTa umai ammai ethir n^Okkum        1966-2

 kaN malar n^Ir thuTaiththu aruLik kaiyil pon kiNNam aLiththu        1966-3

 aNNalai aN^ku azukai thIrththa aN^kaNanAr aruL purin^thAr   1966-4

 

 69. yAvarkkum than^thai thAy enum ivar ippaTi aLiththAr     1967-1

 AvathanAl ALuTaiyap piLLaiyArAy akila        1967-2

 thEvarukkum munivarkkum theriariya poruLAkum        1967-3

 thAvil thanich chiva nyAna champan^thar AyinAr      1967-4

 

 70. chivan aTiyE chin^thikkum thirupperuku chivanyAnam      1968-1

 pavam athanai aRa mARRum pAN^kinil ON^kiya nyAnam   1968-2

 uvamai ilAk kalai nyAnam uNarvu ariya meyny nyAnam 1968-3

 thava muthalvar champan^thar thAm uNarn^thAr an^n^ilaiyil   1968-4

 

 71.  epporuLum AkkuvAn IchanE enum uNarvum   1969-1

 apporuLthAn ALuTaiyAr aTiyArkaL enum aRivum 1969-2

 ippaTiyAl ithu anRith tham ichaivu koNTu iyalum     1969-3

 thuppuravillAr thuNivu thukaLAkach chUzn^thu ezun^thAr      1969-4

 

 72. chIr maRaiyOr chivapAtha iruthayarum chiRu pozuthil     1970-1

 n^Ir maruvith thAm cheyyum n^iyamaN^kaL muTiththu ERi       1970-2

 pEr uNarvil polikinRa piLLaiyArthamai n^Okki        1970-3

 yAr aLiththa pAl aTichil uNTathu n^I ena vekuLA     1970-4

 

 73. echchil mayaN^kiTa unakku Ithu iTTAraik kATTu enRu      1971-1

 kaich chiRiyathu orumARu koNTOchchak kAl eTuththE   1971-2

 ach chiRiya perun^thakaiyAr Anan^thak kaN thuLi peythu      1971-3

 uchchiyinil eTuththu aruLum oru thirukkai viral chuTTi      1971-4

 

 74. viN n^iRain^tha peruku oLiyAl viLaN^ku maza viTaimEl    1972-1

 paN n^iRain^tha arumaRaikaL paNin^thu Eththap pAvai uTan    1972-2

 eN n^iRain^tha karuNaiyinAl n^inRArai ethir kATTi   1972-3

 uL n^iRain^thu pozin^thu ezun^tha uyar nyAnath thirumoziyAl         1972-4

 

 75. ellai ilA maRai muthal meyyuTan eTuththa ezuthu maRai   1973-1

 mallal n^eTum thamizAl im mA n^ilaththOrkku urai chiRappa   1973-2

 pal uyirum kaLikUrath tham pATal paramar pAl        1973-3

 chellu muRai peRuvathaRkuth thirucheviyaich chiRappiththu   1973-4

 

 76. chemmai peRa eTuththa thiruth thOTuTaiya cheviyan enum 1974-1

 meymmai mozith thiruppathikam piramapuram mEvinAr   1974-2

 thammai aTaiyALaN^kaLuTan chARRith thAthaiyArkku    1974-3

 emmai ithu cheytha pirAn ivan anRE ena ichaiththAr 1974-4

 

 77. maN ulakil vAzvArkaL pizaiththAlum van^thaTaiyin        1975-1

 kaN n^uthalAn perum karuNai kaik koLLum enakkATTa   1975-2

 eNNam ilA val arakkan eTuththu muRin^thu ichaipATa 1975-3

 aNNal avaRku aruL purin^tha AkkappATu aruL cheythAr 1975-4

 

 78. thozuvArkkE aruLuvathu chivaperumAn enath thozAr        1976-1

 vazuvAna manaththAlE mAlAya mAl ayanum       1976-2

 izivAkum karuvilaN^kum paRavaiyumAy eythAmai        1976-3

 vizuvArkaL anychezuththum thuthiththu uyn^tha paTi viriththAr       1976-4

 

 79. vEtha kAraNarAya veN piRai chEr cheyya chaTai   1977-1

 n^Athan n^eRi aRin^thu uyyAr thammilE n^alam koLLum 1977-2

 pOtham ilAch chamaN kaiyar puththar vaziyAkkum      1977-3

 EthamE ena mozin^thAr eN^kaL pirAn champan^thar     1977-4

 

 80. thiruppathikam n^iRaiviththuth thirukkaTaik kAppuch chAththi    1978-1

 irukku mozip piLLaiyAr ethir thozuthu n^inRu aruLa 1978-2

 aruL karuNaith thiruvALanAr aruL kaNTu amarar elAm 1978-3

 perukka vichumpinil Arththup pirachamalar mazai pozin^thAr 1978-4

 

 81. van^thu ezum maN^kalamAna vAn akath thun^thupi muzakkum         1979-1

 kan^tharuvar kinnararkaL kAna olik kaTal muzakkum   1979-2

 in^thiranE muthal thEvar eTuththu Eththum ichaimuzakkum     1979-3

 an^tham il pal kaNa n^Athar ara enum Ochaiyin aTaN^ka       1979-4

 

 82. maRaikaL kiLarn^thu oli vaLara muzaN^kiTa vAnOr tham    1980-1

 n^iRai muTi un^thiya n^irai maNi chin^thiTa n^IL vAnaththu 1980-2

 uRai ena van^thu ulaku aTaiya n^iRain^thiTa OvAmeyp 1980-3

 poRai perukum thavamunivar enum kaTal puTai chUza   1980-4

 

 83. aNaivuRa van^thu ezum aRivu thoTaN^kina aTiyAr pAl      1981-1

 iNai il pavam kiLar kaTalkaL ikan^thiTa iru thALin 1981-2

 puNai aruL aN^kaNar poruviTai thaN^kiya puNar pAkaththu     1981-3

 thuNaiyoTu aNain^thanar churuthi thoTarn^tha perum thONi    1981-4

 

 84. aNNal aNain^thamai kaNTu thoTarn^thu ezum anpAlE        1982-1

 maNmichai n^inRa maRaich chiRu pOthakam annArum     1982-2

 kaN vazi chenRa karuththu viTAthu kalan^thu Ekap    1982-3

 puNNiyar n^aNNiya pUmali kOyilin uL pukkAr   1982-4

 

 85.  IRil perum thavam mun cheythu thAthai enap peRRAr      1983-1

 mARu vizun^tha malarkkai kuviththu makizn^thu ATi   1983-2

 vERu viLain^tha veruTchi viyappu viruppOTum 1983-3

 kURum arum thamizin poruLAna kuRip pOvAr     1983-4

 

 86. thANuvinaith thanikaNTu thoTarn^thavar thammaip pOl     1984-1

 kANuthal peRRilarEnum n^ikazn^thana kaNTu uLLAr     1984-2

 thONi puraththiRai than aruL Athal thuNin^thu Arvam 1984-3

 pENum manaththoTu munpuku kAthalar pin chenRAr      1984-4

 

 87. appozuthu aN^kaN aNain^thathu kaNTavar allAthAr 1985-1

 muppurin^Ul maRaiyOrkaL urOmam mukizppu eythi       1985-2

 ippaTi oppathOr aRputham eN^ku uLathu enRu enRE     1985-3

 thuppu uRaz vENiyar kOyilin vAyil puRam chUza       1985-4

 

 88. poN^ku oLi mAl viTai mIthu pukun^thu aNi pon thONi      1986-1

 thaN^ki irun^tha perum thiru vAzvu thalaippaTTE     1986-2

 iN^ku enai ALum uTaiyAn umaiyOTum irun^thAn enRu    1986-3

 aN^ku ethir n^inRu pukanRanar nyAnaththu amuthu uNTAr       1986-4

 

 89. in ichai Ezum ichain^tha chezum thamiz IchaRkE 1987-1

 chonmuRai pATum thozumpar aruL peRRa thoTakkOTum    1987-2

 pal maRai vEthiyar kANa viruppoTu pAl n^ARum        1987-3

 ponmaNi vAyinar kOyilin n^inRu puRappaTTAr   1987-4

 

 90. pENiya aRputha n^ITu aruL peRRa pirAn munnE     1988-1

 n^IN n^ilaiyil thikaz kOpura vAyilin n^Er eythi     1988-2

 vAN n^ilavil thikaz vENiyar thoNTarkaL vAzvu eythum 1988-3

 thONi puraththavar thAm ethir koNTu thuthikkinRAr   1988-4

 

 91.  kAziyar thavamE kavuNiyar thanamE kalai nyAnaththu     1989-1

 Aziya kaTalE athan iTai amuthE aTiyAr mun    1989-2

 vAziya van^thu immaN michai vAnOr thani n^Athan     1989-3

 Ez ichai moziyAL than thiru aruL peRRu anai enpAr   1989-4

 

 92.  maRai vaLar thiruvE vaithika n^ilaiyE vaLar nyAnap     1990-1

 poRai aNi mukilE pukaliyar pukalE poruponnith       1990-2

 thuRai peRu maNiyE churuthiyin oLiyE veLiyE van^thu 1990-3

 iRaiyavan umaiyAL uTan aruL thara eythinai enpAr    1990-4

 

 93.  puNNiya muthalE punai maNi arai nyANoTu pOthum 1991-1

 kaN n^iRai kathirE kalai vaLar mathiyE kavin mEvum 1991-2

 paN iyal kathiyE paruvamathu oru mUvaruTaththE      1991-3

 eNNiya poruLAy n^inRavar aruL peRRanai enpAr        1991-4

 

 94. enRu inaiya pala kURi irukku mozi an^thaNarum EnaiyOrum         1992-1

 n^inRu thuthi cheythu avarthAL n^IL muTikkaN mEl En^thi n^iran^tha pOthu   1992-2

 chenRu aNain^tha thAthaiyar chivapAtha iruthayar thAm theyva nyAnak        1992-3

 kanRinai mun pukku eTuththup piyalin mEl koNTu kaLi kUrn^thu chella        1992-4

 

 95. mA maRaiyOr kuzaththin uTan malku thiruth thoNTar kuzAm maruN^ku chUzn^thu 1993-1

 thAm aRuvai uththariyam thani vichumpil eRin^thu Arkkum thanmaiyAlE        1993-2

 pU maRuku chivAnan^thap perukkARu pOtha athan mIthu poN^kum         1993-3

 kAmar n^uraik kumizi ezun^thu izivana pOl viLaN^kum perum kATchiththAka    1993-4

 

 96. n^ITu thiruk kazumalaththu n^ilaththEvar mALikai mEl n^eruN^ki aN^kaN 1994-1

 mATu n^iRai maTavArkaL maN^kalamAm mozikaLAl vAzththi vAchath       1994-2

 thOTu mali n^aRumalarum chuNNamum veN poriyinoTum thUvin^iRpar      1994-3

 kOTu payil kula varai mEl min kulaN^kaL puTai peyarum koLkaiththAka        1994-4

 

 97. maN^kala thUr iyan^thu vaippar maRaich chAmam pATuvAr maruN^ku vEthip 1995-1

 poN^ku maNi viLakku eTuththu pUraNa kumpamum n^iraippAr pORRi cheyvAr      1995-2

 aN^ku avarkaL manaththu ezun^tha athichayamum peruviruppum anpum poN^kath 1995-3

 thaN^ku thiru mali vIthich chaNpai n^akar valam cheythu chArum kAlai       1995-4

 

 98. tham thiru mALikaiyin kaN ezun^thu aruLip pukum pozuthu chaN^ka n^Atham        1996-1

 an^thara thun^thupi muthalA aLavil peruku oli thazaippa aNain^thu pukkAr   1996-2

 chun^tharap pon thONi michai irun^tha pirAnuTan amarn^tha thuNaivi Akum    1996-3

 pain^thoTiyAL thiru mulaiyin pAl aRA mathura mozip pavaLa vAyAr     1996-4

 

 99. thU maNi mALikaiyin kaN amarn^thu aruLi anRu iravu thollai n^Atha      1997-1

 mA maRaikaL thiraNTa perum thiruth thONi manni vIRRu irun^thAr cheyya      1997-2

 kA maru chEvaTik kamalam karuththiluRa iTaiyaRAk kAthal koNTu       1997-3

 n^Ama n^eTum kathir uthippa n^aNNinAr thiruth thONi n^ampar kOyil   1997-4

 

 100. kAthal uTan aNain^thu thiruk kazumalaththuk kalan^thu vIRRu irun^tha thaN^kaL         1998-1

 thAthai yAraiyum veLiyE thAN^ka ariya meynynyAnam thampAl van^thu   1998-2

 pOtham mulai churan^thu aLiththa puNNiyath thAyAraiyum mun vaNaN^kip pORRi 1998-3

 mE thakaiya aruL peRRuth thirukkOlak kA iRainycha viruppil chenRAr 1998-4

 

 101. peruk kOl iTTu alai piRaN^kum kAviri n^Ir piracha malar tharaLam chin^tha     1999-1

 varik kOla vaNTu ATa mAtharAr kuTain^thu ATum maNi n^Ir vAvi        1999-2

 thiruk kOlakkA eythithith thEvarpirAn kOyil valam cheythu mun n^inRu       1999-3

 irukkOl iTTu aRivu ariya thiruppAtham EththuvathaRku eTuththuk koLvAr      1999-4

 

 102. meyn^ n^iRain^tha chem poruLAm vEthaththin vizup poruLai vENi mIthu   2000-1

 pain^ n^iRain^tha aravuTanE pachuN^kuzavith thiN^kaL pariththu aruLuvAnai 2000-2

 main^ n^iRain^tha miTaRRAnai maTaiyil vALaikaL pAya ennum vAkkAl    2000-3

 kain^ n^iRain^tha oththu aRuththuk kalaip pathikam kavuNiyar kOn pATum kAlai       2000-4

 

 103. kai athanAl oththu aRuththup pATuthalum kaNTu aruLi karuNai kUrn^tha 2001-1

 cheyya chaTai vAnavar tham anychezuththum ezuthiya n^al chempon thALam     2001-2

 aiyar avar thiru aruLAl eTuththa pATalukku ichain^tha aLavAl oththa        2001-3

 vaiyam ellAm uyya varu maRaich chiRuvar kaith thalaththu van^thathu anRE   2001-4

 

 104. kAzi varum perum thakaiyAr kaiyil varum thiruth thALak karuvi kaNTu   2002-1

 vAziya tham thirumuTi mEl koNTu aruLi manam kaLippa mathura vAyil   2002-2

 Ez ichaiyum thazaiththu ON^ka innichai vaN thamizp pathikam eythap pATith 2002-3

 thAzum maNik kuzaiyAr mun thakka thiruk kaTaik kAppuch chAththi n^inRAr    2002-4

 

 105. umpar ulakam athichayippa ON^kiya n^Athaththu aLavin uNmai n^Okkith   2003-1

 thumpuru n^Arathar muthalAm churuthi ichaith thuRai uLLOr thuthiththu maN mEl      2003-2

 vampu alar mA mazai pozin^thAr maRai vAza van^thu aruLum mathalaiyArum     2003-3

 tham perumAn aruL pORRi mINTu aruLich chaNpai n^akar chArach chelvAr       2003-4

 

 106. cheN^kamala malark karaththuth thiruth thALaththuTan n^aTan^thu chellum pOthu         2004-1

 thaN^kaL kulath thAthaiyAr thariyAthu thOLin mEl thariththuk koLLa 2004-2

 aN^ku avar tham thOLin michai ezun^thu aruLi aNain^thAr chUzn^thu amarar Eththum 2004-3

 thiN^kaL aNimaNi mATath thiruth thONi purath thONich chikarak kOyil        2004-4

 

 107. thirup peruku perum kOyil chUza valam koNTu aruLith thirumun n^inRE 2005-1

 aruL peruku thiruppathikam eTTu oru kaTTaLai Akki avaRRuL onRu      2005-2

 viruppuRu pon thiruththONi vIRRu irun^thAr thamaip pATa mEvum kAthal       2005-3

 poruththamuRa aruL peRRup pORRi eTuththu aruLinAr pUvAr konRai      2005-4

 

 108. eTuththa thirup pathikaththin ichai thiruth thALaththinAl ichaiya oththi      2006-1

 aTuththa n^aTai peRap pATi ArvamuRa vaNaN^kip pOn^thu alain^Irp ponni      2006-2

 maTuththa vayal pUn^ tharAy avar vAza maza viLaN^ kOlaththuk kATchi        2006-3

 koTuththu aruLi vaikinAr kuRaivu ilA n^iRai nyAnak koNTalAr thAm    2006-4

 

 109. an^ n^ilaiyil ALuTaiya piLLaiyAr thamai munnam aLiththa thAyAr        2007-1

 mun uthikka muyanRa thavath thiru n^anni paLLi muthal maRaiyOr ellAm       2007-2

 mannu peru makizchchi uTan maN^kala thUriyam thuvaippa maRaikaL Othik      2007-3

 kanni mathil chaNpai n^akar van^thu aNain^thu kavuNiyar kOn kazalil thAzn^thAr     2007-4

 

 110. maN^kalamAm meynynyAnam maN kaLippa peRRa peru vArththaiyAlE   2008-1

 eN^kaNum n^IL pathi maruN^kil iru piRappALarum allA EnaiyOrum       2008-2

 poN^ku thiruth thoNTarkaLum athichayiththuk kuzAN^ koNTu pukaliyAr tham    2008-3

 chiN^ka iLaERRin pAl van^thu aNain^thu kazal paNiyum chiRappin mikkAr      2008-4

 

 111. van^tha thiruth thoNTarkkum malku chezu maRaiyavarkkum maRRu uLOrkkum 2009-1

 chin^thai makizvuRa malarn^thu thiruvamuthu muthal Ana chiRappin cheykai   2009-2

 tham tham aLavinil virumpum thakaimaiyinAl kaTan ARRum chaNpai mUthUr      2009-3

 en^thai pirAn chivalOkam ena viLaN^ki ev ulakum Eththum n^ALil      2009-4

 

 112. chezum tharaLap ponni chUz thiru n^anni paLLi uLLOr thozuthu thiN^kaL 2010-1

 kozun^thu aNiyum chaTaiyArai eN^kaL pathiyinil kumpiTTu aruLa aN^kE        2010-2

 ezun^thu aruLa vENTum ena ichain^thu aruLith thONi vIRRu irun^thAr 2010-3

 pAtham thozum thakaimaiyAl iRainychi aruL peRRup piRapathiyum thozamun chelvAr 2010-4

 

 113. thAthu aviz chen^thAmaraiyin aka ithaz pOl chIr aTikaL tharaiyin mIthu        2011-1

 pOthuvathum piRar oruvar poRuppathuvum poRA anpu purin^tha chin^thai       2011-2

 mAthavam chey thAthaiyAr van^thu eTuththuth thOLinmEl vaiththuk koLLa      2011-3

 n^Athar kazal tham muTimEl koNTa karuththu uTan pOn^thAr nyAnam uNTAr      2011-4

 

 114. thEn alarum koNRaiyinAr thiru n^anni paLLiyinaich chArach chelvAr     2012-1

 vAn aNaiyum malarch chOlai thOnRuvathu ep pathi enna makizchchi eythip     2012-2

 pAnal vayal thiru n^anni paLLi enath thAthaiyar paNippak kETTu      2012-3

 nyAna pOnakar thozuthu n^al thamizch chol thoTai mAlai n^avilal uRRAr      2012-4

 

 115.  kAraikaL kUkai mullai ena n^ikaz kalai chEr vAymaich 2013-1

 chIr iyal pathikam pATith thiruk kaTaik kAppuththannil      2013-2

 n^AriyOr pAkam vaikum n^ani paLLi uLkuvAr tham      2013-3

 pEr iTar keTuthaRku ANai n^amathu enum perumai vaiththAr    2013-4

 

 116.  AthiyAr kOyil vAyil aNain^thu pukku anpu kUra 2014-1

 n^IthiyAl paNin^thu pORRi n^ITiya aruL mun peRRup   2014-2

 pOthuvAr thammaich chUzn^thu pUchurar kuzAN^kaL pORRum      2014-3

 kAthal kaNTu aN^ku amarn^thAr kavuNiyar thalaivanAr thAm    2014-4

 

 117. ampikai aLiththa nyAnam akilamum uyya uNTa     2015-1

 n^am perum thakaiyAr thammai ethir koNTu n^aNNa vENTi       2015-2

 umparum vaNaN^kum meymmai uyar thavath thoNTarOTu   2015-3

 tham perum viruppAl van^thAr thalaichai an^thaNarkaL ellAm 2015-4

 

 118. kAvaNam eN^kum iTTuk kamukoTu kathali n^ATTi   2016-1

 pUvaNai thAmam thUkkip pUraNa kumpam En^thi 2016-2

 AvaNa vIthi ellAm alaN^kariththu aNNalArai   2016-3

 mA aNai malar men chOlai vaLam pathi koNTu pukkAr   2016-4

 

 119. thiru maRaiyOrkaL chUzn^thu chin^thaiyin makizchchi poN^kap    2017-1

 peru maRai Ochai malkap perum thiruk kOyil eythi    2017-2

 aru maRaip poruL AnAraip paNin^thu aNin^al chaN^kaththin    2017-3

 tharu muRai n^eRi ak kOyil chArn^thamai aruLich cheythAr    2017-4

 

 120. kaRai aNi kaNTar kOyil kAthalAl paNin^thu pATi pOn^thu         2018-1

 maRaiyavar pORRa van^thu thiru valam puraththu mannum       2018-2

 iRaivaraith thozuthu pATum koTiyuTai En^thi 2018-3

 n^iRaipunal thiruch chAykkATu thozuthaRku n^inain^thu chelvAr       2018-4

 

 121. pannakap pUNinAraip pallava nIchcharaththuch   2019-1

 chenniyAl vaNaN^ki Eththith thirun^thu ichaippathikam pATi 2019-2

 ponni chUz pukAril n^ITu punirtham thiruchchAyk kATTu       2019-3

 mannuchIrth thoNTar ellAm makizn^thu ethir koLLap pukkAr    2019-4

 

 122. vAn aLavu uyarn^tha vAyil uL valam koNTu pukkuth       2020-1

 thEn alar konRaiyAr tham thirumunpu chenRu thAzn^thu        2020-2

 mAniTam thariththAr thammaip pORRuvAr maNpukAr enRu 2020-3

 Un elAm uruka Eththi uchchi mEl kuviththAr cheN^kai 2020-4

 

 123. chIrinil thikazn^tha pATTil thiruk kaTaik kAppup pORRip        2021-1

 pArinil polin^tha thoNTar pORRiTap payilvAr pinnum 2021-2

 Er ichaip pathikam pATi Eththip pOn^thu iRaivar veNkATu     2021-3

 Aru meyk kAthalOTum paNivathaRku aNain^thAr anRE    2021-4

 

 124. ponnithazk konRai vanni punal iLa mathiyam n^ITu       2022-1

 chenniyar thiruveN kATTuth thiruth thoNTar ethirE chenRu    2022-2

 inna thanmaiyarkaL AnAr ena oNA makizchchi poN^ka   2022-3

 mannuchIr chaNpai ALum mannaraik koNTu pukkAr       2022-4

 

 125. muththamiz virakar thAmum muthalvar kOpuraththu munnarch       2023-1

 chiththa n^ITu uvakai yOTum chenRu thAzn^thu ezun^thu pukkup        2023-2

 paththarAm aTiyAr chUzap paramar kOyilaich chUz van^thu     2023-3

 n^iththanAr tham munpu eythi n^ilam uRath thozuthu vIzn^thAr        2023-4

 

 126. meyp poruL AyinArai veNkATu mEvinAraich        2024-1

 chepparumpathika mAlai kaN kATTu n^uthal mun chErththi      2024-2

 muppuram cheRRAr pAtham chErum mukkuLamum pATi      2024-3

 opparum nyAnam uNTAr uLam makizn^thu Eththi vAzn^thAr       2024-4

 

 127. arumaiyAl puRampu pOn^thu vaNaN^ki aN^ku amarum n^ALil         2025-1

 thirumullai vAyil eythich chen^thamiz mAlai chAththi        2025-2

 maruviya pathikaL maRRum vaNaN^kuvAr maRaiyOr Eththath      2025-3

 tharumali pukali van^thu nyAnachampar chArn^thAr    2025-4

 

 128. thONi vIRRu irun^thAr thammaith thozuthu mun n^inRu thUya      2026-1

 ANiyAm pathikam pATi aruL peru vAzvu kUrach 2026-2

 chEN uyar mATam ON^kum thiruppathi athanil cheyya   2026-3

 vENiyAr thammai n^ALum pORRiya viruppin mikkAr      2026-4

 

 129. vaikum an^n^ALil kIz pAl mayEn^thirap paLLi vAcham     2027-1

 chey pozil kurukA vUrum thirumullai vAyil uLLiTTu   2027-2

 eythiya pathikaL ellAm inpuRa iRainychi Eththith    2027-3

 thaiyalAL pAkar thammaip pATinAr thamizch chol mAlai        2027-4

 

 130. avvakai maruN^ku chUzn^tha pathikaLil aranAr pon thAL 2028-1

 mey vakai nyAnam uNTa vEthiyar viravip pORRi        2028-2

 uy vakai maN uLOrukku uthaviya pathikam pATi        2028-3

 evvakaiyOrum Eththa iRaivarai Eththum n^ALil        2028-4

 

 131. thiru n^Ila kaNTaththup perum pANar theL amuthin       2029-1

 varun^Irmai ichaippATTu mathaN^ka chULA maNiyAr     2029-2

 oru n^IrmaiyuTan uTaiya piLLaiyAr kazal vaNaN^kath 2029-3

 tharu n^Irmai yAz koNTu chaNpaiyilE van^thu aNain^thAr      2029-4

 

 132. perum pANar varavu aRin^thu piLLaiyAr ethir koLLach    2030-1

 churumpu Ar kamala malarth thuNaip pAtham thozuthu ezun^thu         2030-2

 virumpu ArvaththOTum Eththi meym mozikaLAl thuthiththu      2030-3

 varum pAnmai tharu vAzvu van^thu eytha makiz chiRan^thAr    2030-4

 

 133. aLavu ilA makizchchiyinAr thamai n^Okki aiyA n^Ir      2031-1

 uLam makiza iN^ku aNain^tha uRuthi uTaiyOm enRE     2031-2

 iLa n^ilA n^akai mukizppa ichaiththa avarai uTan koNTu      2031-3

 kaLa n^ilavu n^anychu aNin^thAr pAl aNaiyum kavuNiyanAr     2031-4

 

 134. kOyilinil puRa munRil koTu pukkuk kumpiTuviththu       2032-1

 Eyum ichai yAz uN^kaL iRaivarukku iN^ku iyaRRum ena 2032-2

 Aya pukazp piLLaiyAr aruL peRRa athaRku iRainychi   2032-3

 mEya thoTaith than^thiri yAz vIkki ichai virikkinRAr        2032-4

 

 135. thAna n^ilaik kOl vaTiththup paTi muRaimaith thakuthiyinAl     2033-1

 Ana ichai ArAyvuRRu aN^kaNar pANiyinai       2033-2

 mAna muRaip pATiniyAr uTan pATi vAchikka     2033-3

 nyAna pOnakar makizn^thAr n^An maRaiyOr athichayiththAr     2033-4

 

 136. yAzil ezum OchaiyuTan iruvar miTaRRu ichai onRi        2034-1

 vAzi thiruth thONi uLAr maruN^ku aNaiyum mATchiyinaith      2034-2

 thAzum iru chiRaip paRavai paTin^tha thani vichumpu iTai n^inRu     2034-3

 Ez ichai n^Ul kan^tharuvar vinychaiyarum eTuththu ichaiththAr       2034-4

 

 137. eNNarum chIr thiruththONi em perumAn kazal paravip     2035-1

 paN amaiyAz ichai kUTapperum pANar pATiya pin       2035-2

 kaN n^uthalAr aruLinAl kAziyar kOn koTu pOn^thu     2035-3

 n^aNNi uRai iTam chamaiththu n^al virun^thu chiRan^thu aLippa       2035-4

 

 138. piLLaiyAr aruL peRRa perumpANar piRai aNin^tha 2036-1

 veLLa n^Irch chaTaiyArai avar mozin^tha meyp pathikam       2036-2

 uLLapaTi kETTalumE uruku peru makizchchiyarAyth     2036-3

 theL amirtham arun^thinar pOl chin^thai kaLippu uRath thozuthAr     2036-4

 

 139. kAziyar thavappayanAm kavuNiyar tham thOnRalAr 2037-1

 Azi viTam uNTavar tham aTi pORRum pathika ichai     2037-2

 yAzin muRaimaiyin iTTE ev uyirum makizviththAr      2037-3

 Ez ichaiyum paNi koNTa n^Ila kaNTa yAzppANar        2037-4

 

 140. chiRiya maRaik kaLiRu aLiththa thiruppathika ichai yAzin       2038-1

 n^eRiyil iTum perum pANar pinnum n^Ir aruL cheyyum 2038-2

 aRivariya thiruppathika ichai yAzil iTTu aTiyEn     2038-3

 piRivu inRich chEvikkap peRa vENTum enath thozuthAr 2038-4

 

 141. maRRathaRkup piLLaiyAr manam makizvuRRu ichain^thu aruLa       2039-1

 peRRavar thAm thampirAn aruL ithuvE enap pENich     2039-2

 chol thamiz mAlaiyin ichaikaL churuthi yAz muRai thoTuththE         2039-3

 aRRai n^AL pOl enRum akalA n^aNpu uTan amarn^thAr   2039-4

 

 142. chirapuraththil amarn^thu aruLum thirunyAna champan^thar       2040-1

 paravu thiruth thillai n^aTam payilvAraip paNin^thu Eththa 2040-2

 viravi ezum perum kAthal veLLaththai uLLaththil     2040-3

 thara ichaiyum kuRippu aRiyath thava munivarkku aruL cheythAr       2040-4

 

 143. piLLaiyAr aruL cheyyap perum thavaththAl peRRu eTuththa        2041-1

 vaLLalAr thAmum uTan chelvathaRku manam kaLippa     2041-2

 veLLi mAl varai ennath thiruth thONi vIRRu irun^tha 2041-3

 puLLi mAn uriyAraith thozuthu aruLAl puRappaTTAr    2041-4

 

 144. thAzvil yAzp pANaroTum thAthaiyAr thammOTum    2042-1

 mEviya chIr aTiyArkan puTai vara vem kuru vEn^thar 2042-2

 pUvin mEl ayan pORRum pukaliyinaik kaTan^thu pOyth 2042-3

 thEvarkaL tham perum thEvar thiruth thillai vazich chelvAr 2042-4

 

 145. n^aLLiruTkaN n^inRu ATuvAr uRai pathi n^aTuvu kaNTana pORRi    2043-1

 muLLiTaip puRa veL ithazk kOthai mukiz viri maNam chUzap    2043-2

 puLLiTaith thaTam pazanamum paTu karumpu uTai kazin^thiTap pOn^thu 2043-3

 koLLiTath thiru n^athikkarai aNain^thAr kavuNiyar kula thIpar       2043-4

 

 146. vaNTiraiththu ezu chezu malarp piRaN^kalum maNiyum Aramum un^thith    2044-1

 thaN thalaip pala vaLaththoTum varupunal thAzn^thu chEvaTiththAza   2044-2

 theN thiraik kaTal pavazamum paNilamum chezu maNith thiraL muththum        2044-3

 koNTiraTTi van^thOthamaN^kethir koLak koLLiTam kaTan^thu ERi        2044-4

 

 147. palku thoNTar tham kuzAth thoTum uTan varum payil maRaiyavar chUzach 2045-1

 chel kathip payan kANpavar pOl kaLi chin^thai kUr tharak kaNTu      2045-2

 malku thEvarE muthal aNaiththu uyirkaLum vaNaN^ka vENTina ellAm     2045-3

 n^alku thillai chUz thiru ellai paNin^thanar nyAna Aramuthu uNTAr   2045-4

 

 148. cheN^kaN ERRavar thillaiyE n^Okki ith thirun^thu ulakiniRku ellAm     2046-1

 maN^kalam tharu mazaviLam pOthakam varum iru maruN^ku eN^kum        2046-2

 thaN^ku puLLoli vAzththu urai eTuththu mun thAmarai mathu vAchap    2046-3

 poN^ku chemmukai karam kuviththu alar mukam kATTina punal poykai    2046-4

 

 149. kalava men mayil inam kaLiththu thazaiththiTak kaTi maNak kuLir kAl van^thu   2047-1

 ulavi mun paNin^thu ethir koLak kiLarn^thu ezun^thu uTan varum churumpu Arppa      2047-2

 ilaku chen^thaLir oLi n^iRam thikaz thara iru kuzai puTai ATa       2047-3

 malar mukam polin^thu achaiya men kompar n^inRu ATuva malarch chOlai       2047-4

 

 150. izaith thaTam koN^kai imaya mAmalaik koTi in amuthu ena nyAnam        2048-1

 kuzaiththu aLiththiTa amuthu cheythu aruLiya kuruLaiyAr varak kaNTu        2048-2

 mazaiththa man^tha maruthaththinAl n^aRu malar vaNNa n^uN thukaL thUvith   2048-3

 thazaiththa poN^ku ezil mukam cheythu vaNaN^kina thaTam paNai vayal chAli 2048-4

 

 151. nyAlam uyn^thiTa nyAnam uNTavar ezun^thu aruLum an^ n^alam kaNTu      2049-1

 chEl alampum thaN punal thaTam paTin^thu aNai chItha mArutham vIchach      2049-2

 chAlavum pala kaN peRum payan peRum thanmaiyil kaLi kUrva   2049-3

 pOl achain^thu iru puTaimiTain^thu ATina puRampu aNai n^aRum pUkam 2049-4

 

 152. pavam thavirppavar thillai chUz ellaiyil maRaiyavar payil vELvich     2050-1

 chivam tharum payan uTaiya AkuthikaLin chezum pukai parappAlE       2050-2

 thavam thazaippa van^thu aruLiya piLLaiyAr thAm aNaivuRa munnE      2050-3

 n^ivan^tha n^Ila n^uN thukil vithAnaththathu pOnRathu n^eTuvAnam    2050-4

 

 153. karumpu chen^n^el paim kamukoTu kalan^thu uyar kazani am paNai n^IN^ki        2051-1

 arumpu men malar thaLir pala mUlam enRu aNaiththin Akaram Ana       2051-2

 maruN^kil n^an^thana vanam paNin^thu aNain^thanar mATa mALikai ON^ki       2051-3

 n^eruN^ku thillai chUz n^eTumathil then thiru vAyil n^Er aNiththAka        2051-4

 

 154. poN^ku koN^kaiyil kaRan^tha mey nyAnamAm pOnakam pon kunRam    2052-1

 maN^kai cheN^kaiyAl UTTa uNTu aruLiya mathalaiyAr van^thAr enRu     2052-2

 aN^kaN vAz perum thiruththillai an^thaNar anparkaLuTan INTi         2052-3

 eN^kum maN^kala aNimika alaN^kariththu ethir koLa aNaivArkaL        2052-4

 

 155. vEtha n^Athamum maN^kala muzakkamum vichumpu iTai n^iRain^thu ON^ka   2053-1

 chItha vAcha n^Ir n^iRai kuTam thIpaN^kaL thichai elAm n^iRain^thu Arach   2053-2

 chOthi mA maNi vAyilin puRam chenRu chOpana Akkamum chollik         2053-3

 kOthilAthavar nyAnachampan^tharai ethir koNTu pukkAr        2053-4

 

 156. chelvam malkiya thillai mUthUrinil then thichaith thiruvAyil   2054-1

 ellai n^IN^ki uL pukum thirumaruN^ku n^inRu eTukkum Eththu oli chUza       2054-2

 mallal AvaNa maRukiTaik kazin^thu pOy maRaiyavar n^iRai vAzkkaith   2054-3

 thollai mALikai n^iraith thiru vIthiyaith thozuthu aNain^thanar thUyOr     2054-4

 

 157. malarn^tha pEr oLi kuLir tharach chivamaNam kamazn^thu vAn thukaL mARich      2055-1

 chilampu alampu chEvaTiyavar payil uRum chemmaiyAl thiruththoNTu    2055-2

 kalan^tha anpar tham chin^thaiyil thikaz thiruvIthi kaN kaLi cheyyap       2055-3

 palan koL main^thanAr ezun^ilaik kOpuram paNin^thu ezun^thanar pORRi       2055-4

 

 158. n^ITun^IL n^ilaik kOpuraththuL pukku n^ilaviya thiru munRin    2056-1

 mATu chem ponin mALikai valam koNTu vAnuRa vaLar thiN^kaL   2056-2

 chUTukinRa pErampalam thozuthu pOn^thu arumaRai thoTarn^thu Eththa 2056-3

 ATukinRavar munpuRa aNain^thanar aNikiLar maNivAyil 2056-4

 

 159. n^an^thi empirAn muthal kaNa n^AtharkaL n^alam koLpavan muRai kUTa    2057-1

 an^tham illavar aNuki mun thozuthiru aNukkanAm thiruvAyil   2057-2

 chin^thai Arvamum perukiTach chenniyil chiRiya cheN^kai yERa        2057-3

 uyn^thu vAz thiru n^ayanaN^kaL kaLi koLLa urukum anpoTu pukkAr      2057-4

 

 160. aNNalAr thamakku aLiththa meyny nyAnamE Ana ampala mun^tham    2058-1

 uL n^iRain^tha nyAnaththu ezum Anan^tha oru perum thanik kUththum   2058-2

 kaNNin munpuRak kaNTu kumpiTTu ezum kaLippoTum kaTal kAzip 2058-3

 puNNiyak kozun^thu anaiyavar pORRuvAr punithar ATiya poRpu 2058-4

 

 161. uNarvin n^Er peRa varum chiva pOkaththai ozivu inRi uruvin kaN        2059-1

 aNaiyum aim poRi aLavinum eLivara aruLinai enap pORRi       2059-2

 iNai il vaN peruN^ karuNaiyE Eththi mun eTuththa chol pathikaththil        2059-3

 puNarum in ichai pATinar ATinar pozin^thanar vizi mAri      2059-4

 

 162.  Uzi muthalvarkku urimaith thozil chiRappAl    2060-1

 vAzi thiruth thillai vAz an^thaNarai mun vaiththE   2060-2

 Ez ichaiyum ON^ka eTuththAr emai ALum        2060-3

 kAziyar tham kAvalanAr kaRRAN^ keriyOmpi     2060-4

 

 163. paNNAr pathikath thiruk kaTai kAppup paravi    2061-1

 uL n^ATum enpum uyirum karain^thu urukum     2061-2

 viN n^Ayakan kUththu veTTa veLiyE thiLaiththuk      2061-3

 kaNNAr amuthu uNTAr kAlam peRa azuthAr       2061-4

 

 164. mun mAl ayan aRiyA mUrththiyAr mun n^inRu      2062-1

 chol mAlaiyAl kAlam ellAm thuthiththu iRainychi     2062-2

 pal mA maRai veLLam chUzn^thu paravukinRa    2062-3

 pon mALikaiyai valam koNTu puRam pOn^thAr    2062-4

 

 165. chelvath thirumunRil thAzn^thu ezun^thu thEvar kuzAm   2063-1

 malkum thiruvAyil van^thu iRainychi mA thavaN^kaL   2063-2

 n^alkum thiru vIthi n^Ankum thozuthu aN^kaN 2063-3

 alkum thiRam anychuvAr chaNpai ANTakaiyAr    2063-4

 

 166. cheyya chaTaiyAr thiruvETkaLam chenRu   2064-1

 kai thozuthu chol pathikam pATik kazumalak kOn      2064-2

 vaiki aruLum iTam aN^ku Aka manRATum         2064-3

 aiyan thiruk kUththuk kumpiTTu aNai uRum n^AL       2064-4

 

 167. kaim mAn maRiyAr kazippAlai uL aNain^thu       2065-1

 meym mAlaich chol pathikam pATi viraik konRaich     2065-2

 chemmAlai vENith thiru uchchi mEviyuRai      2065-3

 ammAnaik kumpiTTu arum thamizum pATinAr      2065-4

 

 168. pATum pathika ichai yAzppANarum payiRRi        2066-1

 n^ATum chiRappu eytha n^ALum n^aTam pORRuvAr        2066-2

 n^ITum thiruththillai an^thaNarkaL n^IL manRuL      2066-3

 ATum kazaRku aNukkarAm pERu athichayippAr    2066-4

 

 169.  AN^ku avar tham chIlaththu aLavu inmaiyum n^inain^thE         2067-1

 ON^ki ezum kAthal oziyAtha uLLaththAr        2067-2

 thEn kamazum chOlaith thiruvETkaLam kaTan^thu       2067-3

 pUN^kiTaN^ku chUz puliyUr pukku aNaiyum pOzthinkaN 2067-4

 

 170. aNTaththu iRaivar aruLAl aNi thillai    2068-1

 muNTath thirun^IRRu mUvAyiravarkaLum         2068-2

 thoNTath thakaimaik kaNa n^AtharAyth thOnRak        2068-3

 kaNTa ap parichu perum pANarkkum kATTinAr    2068-4

 

 171. chelvam pirivu aRiyAth thillai vAz an^thaNarum 2069-1

 ellaiyil chIrch chaNpai iLavERu ezun^thu aruLi      2069-2

 ollai iRainychA mun thAmum uTan iRainychi    2069-3

 mallal aNi vIthi maruN^ku aNaiya van^thArkaL        2069-4

 

 172. poN^ki ezum kAthal pulan Akap pUchurar tham    2070-1

 chiN^kam anaiyAr thiru muTiyin mEl kuviththa        2070-2

 paN^kayaththin chevvi paziththu vanappu ON^kum      2070-3

 cheN^kaiyoTum chenRu thiruvAyil uTpukkAr     2070-4

 

 173. onRiya chin^thai uruka uyar mEruk       2071-1

 kunRu anaiya pEr ampalam maruN^ku kumpiTTu   2071-2

 manRu uL n^iRain^thu ATum mANikkak kUththar ethir   2071-3

 chenRu aNain^thu thAzn^thAr thirukkaLiRRup paTik kIz        2071-4

 

 174.  ATinAy n^aRu n^eyyoTu pAl thayir enRu eTuththu ArvaththAl     2072-1

 pATinAr pinnum appathikaththinil paraviya pATTu onRil       2072-2

 n^ITu vAz thillai n^An maRaiyOr thamaik kaNTa an^ n^ilai ellAm      2072-3

 kURumARu kOththu avar thozuthu Eththuch chiRRam palam enak kURi     2072-4

 

 175. inna thanmaiyil in ichaip pathikamum thirukkaTaik kAppu Eththi        2073-1

 mannum Anan^tha veLLaththil thiLaiththu ethir van^thu mun n^inRu ATum      2073-2

 pinnuvAr chaTaik kUththar pEr aruL peRap piriyAtha viTaipeRRup      2073-3

 ponnin ampalam chUzn^thu thAzn^thu ezun^thu pOn^thu aNain^thanar puRamunRil        2073-4

 

 176. ap puRaththu iTai vaNaN^ki aN^ku aruLuTan aNimaNith thiruvAyil        2074-1

 poRpuRath thozuthu ezun^thu uTan pOtharap pORRiya pukazp pANar      2074-2

 n^aRpatham thozuthu aTiyanEn pathi muthal n^athi n^ivAkkarai mEya   2074-3

 oppil thAnaN^kaL paNin^thiTa vENTum enRu urai cheya athu n^ErvAr    2074-4

 

 177. poN^ku theNthiraip punitha n^Ir n^ivAkkaraik kuTathichai michaip pOn^thu      2075-1

 thaN^ku than^thaiyAruTan parichanaN^kaLum thava munivarum chellach 2075-2

 cheN^kai yAzth thiru n^Ilak kaNTap perum pANaruTan chEra    2075-3

 maN^kaiyAr pukaz mathaN^ka chULAmaNiyAruTan varavan^thAr    2075-4

 

 178. irum thaTaN^kaLum pazanamum kaTan^thu pOy erukkaththam puliyUrin      2076-1

 maruN^ku chenRuRa n^Ila kaNTap perumpANar vaNaN^kik kAr     2076-2

 n^eruN^ku chOlai chUz ippathi aTiyEnpathi ena n^eTithu inpuRRu      2076-3

 aruN^kalaich chiRu maza iLaN^kaLiRanAr aN^kaNain^thu aruL cheyvAr   2076-4

 

 179.  aiyar n^Ir avathariththiTa ippathi aLavil mAthavam munpu      2077-1

 cheyvARu enach chiRappu uraiththu aruLi ach chezumpathi iTam koNTa 2077-2

 mai koL kaNTar tham kOyil uTpukku valam koNTu vaNaN^ki pAr 2077-3

 uyya van^thavar chezum thamizp pathikam aN^ku ichaiyuTan urai cheythAr     2077-4

 

 180. aN^ku n^inRu ezun^thu aruLi maRRavaruTan amponmA malai valli   2078-1

 paN^kar thAm inithu uRaiyum n^aR pathi pala parivoTum paNin^thu Eththith   2078-2

 thuN^ka vaNthamizth thoTai malar pATip pOyth thollai veN^kuru vEn^thar     2078-3

 cheN^kaN ERRavar thiru muthu kunRinaith thozuthu chenRu aNaikinRAr 2078-4

 

 181. moy koL mA maNik koziththu muththARu chUz muthu kunRai aTaivOm enRu 2079-1

 eythu chol malar mAlai vaN pathikaththai ichaiyoTum punain^thu Eththi      2079-2

 chey thavath thiru munivarum thEvarum thichaiyelAm n^eruN^kap pukku        2079-3

 aiyar chEvaTi paNiyum ap poruppinil AtharavuTan chenRAr     2079-4

 

 182. vAna n^Ayakar thirumuthu kunRinai vazipaTa valam koLvAr        2080-1

 thU n^aRum thamizch chol irukkuk kuRaL thuNai malar mozin^thu Eththi       2080-2

 nyAna pOthakar n^ampar tham kOyilai n^aNNi aN^ku uLpukku    2080-3

 thEn alampu thaN konRai yAr chEvaTi thiLaiththa anpoTu thAzn^thAr   2080-4

 

 183. thAzn^thu ezun^thu mun murachu athirn^thu ezum enum thaN thamiz thoTai chAththi         2081-1

 vAzn^thu pOn^thu aN^kaN vaLampathi athan iTai vaikuvAr maNi veRpuch        2081-2

 chUzn^tha thaN punal chulavu muththARoTu thoTuththa chol thoTai mAlai      2081-3

 vIzn^tha kAthalAl pala muRai viLampiyE mEvinAr chila n^ALkaL        2081-4

 

 184.  AN^ku n^Atharaip paNin^thu peNNAkaTam aNain^thu arumaRai Ochai       2082-1

 ON^ku thUN^kAnai mATaththuL amarkinRa oru thanip paranychOthip      2082-2

 pAN^ku aNain^thu mun valam koNTu paNivuRRup paravu chol thamiz mAlai       2082-3

 thIN^ku n^IN^kuvIr thozuminkaL enum ichaip pathikamum theriviththAr        2082-4

 

 185. karuvaraippil pukAthavar kai thozum     2083-1

 oruvaraith thozuthu uLLam uvan^thu pOyp      2083-2

 peruvaraththinil peRRavar tham uTan 2083-3

 thiru araththuRai chErthum enRu EkuvAr       2083-4

 

 186. mun^thai n^ALkaL orO oru kAl muthu      2084-1

 than^thaiyArpiyal mEl iruppAr thavirn^thu    2084-2

 an^thaNALar avar arukE chelach       2084-3

 chin^thai chey viruppOTu mun chenRanar       2084-4

 

 187.  AthiyAr tham araththuRai n^OkkiyE      2085-1

 kAthalAl aNaivAr kaTithu EkiTa       2085-2

 thAthaiyArum parivuRach champan^thar         2085-3

 pAtha thAmarai n^on^thana paippaya   2085-4

 

 188. maRai anaiththum oru vaTivAm ena        2086-1

 n^iRai mathip piLLai n^IL n^ilam chErn^thu enath    2086-2

 thuRai alaik kaN^kai chUTum araththuRai      2086-3

 iRaivaraith thozuvAn virain^thu EkinAr       2086-4

 

 189. pAcham aRRilar Ayinum pAr michai        2087-1

 Achai chaN^kararku Ayina thanmaiyAl 2087-2

 thEchu mikka thiruvuru Anavar        2087-3

 Ichanaith thozuthE thozuthu EkinAr   2087-4

 

 190. in^tha mAn^ilaththin iruL n^IN^kiTa     2088-1

 van^tha vaithika mAmaNi Anavar       2088-2

 chin^thai AramuthAkiya chem chaTaith         2088-3

 than^thaiyAr kazal thAzn^thu ezun^thu EkinAr        2088-4

 

 191. mARan pATi enum pathi van^thuRa         2089-1

 ARu chel varuththaththin achaivinAl 2089-2

 vERu chelpavar vey thuRap piLLaiyAr 2089-3

 ERum anychezuththu Othi aN^ku eythiTa        2089-4

 

 192. uyya van^tha champan^thar uTan van^thArkku     2090-1

 eythu vemmai iLaippu anychinAn pOlak         2090-2

 kaikaL Ayiram vAN^kik karan^thu pOy 2090-3

 veyyavan chenRu mEl kaTal vIzn^thanan        2090-4

 

 193. aRRai n^AL iravu appathiyin iTaich      2091-1

 chuRRu n^ITiya thoNTarkaL pORRiTap   2091-2

 peRRam Urn^tha pirAn kazal pENuvAr   2091-3

 veRRi mAthavaththOruTan mEvinAr      2091-4

 

 194. in^n^ilaik kaN ezil vaLar pUn^tharAy    2092-1

 mannanAr tham vazi varuththath thinai        2092-2

 annam ATum thuRai n^Ir araththuRaich         2092-3

 chenniyARRar thiruvuLam cheythanar   2092-4

 

 195.  ERuthaRkuch chivikai iTakkuTai         2093-1

 kURi Uthak kulavu pon chinnaN^kaL    2093-2

 mARil muththin paTiyinAl manniya     2093-3

 n^IRu van^tha n^imalar aruLuvAr      2093-4

 

 196. n^ITu vAz pathi yAkum n^el vayalin      2094-1

 mATa mAmaNai thORum maRaiyOrkkuk     2094-2

 kUTu kaN^kul kanavil kulamaRai       2094-3

 thETu chEvaTi thOnRa mun chenRu pin 2094-4

 

 197.  nyAna champan^than n^ampAl aNaikinRAn 2095-1

 mAna mukaththin chivikai maNik kuTai         2095-2

 Ana chinnam n^am pAl koNTu aruN^kalaik       2095-3

 kOn avan pAl aNain^thu koTum ena     2095-4

 

 198. an^thaNALar uraiththa appOzthinil       2096-1

 van^thu kUTi makizn^thu aRputham uRum        2096-2

 chin^thaiyOTum chezun^Ir araththuRai         2096-3

 in^thu chEkarar kOyil van^thu eythinar       2096-4

 

 199.  AN^ku maRRa aruL aTiyAruTan    2097-1

 ON^ku kOyil uLLArkkum uNTAyina       2097-2

 IN^ku ithu enna athichayam enpavar   2097-3

 thAN^kaL ammaRaiyOrkaL mun chARRinAr         2097-4

 

 200. chAla mikka viyappuRu thanmaiyin        2098-1

 pAlar Athalum paLLi ezuchchiyin      2098-2

 kAlam eythiTak kAthal vazippaTum     2098-3

 chIla mikkAr thirukkAppu n^IkkinAr   2098-4

 

 201. thiN^kaL n^Irmaich chezun^ thiraL muththinAl   2099-1

 thuN^ka veN kuTai thUya chivikaiyum 2099-2

 poN^ka Uthum poruvarum chinnamum     2099-3

 aN^kaN n^Athar aruLinAl kaNTanar     2099-4

 

 202. kaNTapin avar kai thalai mEl kuviththu 2100-1

 eNthichaikkum viLakki ivaiyAm enath 2100-2

 thoNTa rOTum maRaiyavar chUzn^thu ezun^thu   2100-3

 aNTar n^ATum aRivuRa Arththanar      2100-4

 

 203. chaN^ku thun^thupi thArai pEri immuthal        2101-1

 poN^ku palliya n^Atham polin^thu eza         2101-2

 aN^kaNan aruLAl avai koNTu uTan      2101-3

 poN^ku kAthal ethir koLap pOthuvAr   2101-4

 

 204. mAchil vAymai n^el vAyin maRaiyavar     2102-1

 Achil chIrch chaNpai AN thakaiyArkku ethir   2102-2

 thEchuTaich chivikai muthalAyina     2102-3

 Ichar in aruLAl thAN^ki EkinAr       2102-4

 

 205. iththalai ivar innaNam EkinAr   2103-1

 aththalaich chaNpai n^Atharkkum av irA       2103-2

 muththa n^aR chivikai muthal Ayina   2103-3

 uyththu aLikkum paTi mun uNarththuvAr        2103-4

 

 206. aLLal n^Ir vayal chUzum araththuRai     2104-1

 vaLLalAr n^Am makizn^thu aLikkum avai        2104-2

 koLLal Akum koNTu uyththal cheyvAy ena       2104-3

 uLLavARu aruL cheyya uNarn^tha pin   2104-4

 

 207. chaNpai ALiyAr thAm kaNTa mey aruL      2105-1

 paNpu than^thaiyAr thammuTan pAN^kamar       2105-2

 thoNTarukku aruL cheythu thozA munam         2105-3

 viN pulappaTa vIN^ku iruL n^IN^kalum         2105-4

 

 208. mAlai yAmam pular uRum vaikaRai         2106-1

 vElai cheyvinai muRRi veN n^IRu aNi 2106-2

 kOla mEniyar Ayk kaim malar kuviththu        2106-3

 Ela anychezuththu Othi ezun^thanar   2106-4

 

 209. pOtha nyAnap pukalip punitharaich       2107-1

 chItha muththin chivikai mEl ERRiTak         2107-2

 kAthal cheypavan pOlak karuN^kaTal   2107-3

 mIthu thErin van^thu eythinan veyyavan       2107-4

 

 210.  Aya pOzthin aravu enum ArppuTan        2108-1

 thUya muththin chivikai chuTark kuTai        2108-2

 mEya chinnaN^kaL koNTu mey anpa rOTu         2108-3

 Eya an^thaNar thAm ethir thOnRinAr   2108-4

 

 211. van^thu thOnRiya an^thaNar mAthavar     2109-1

 kan^tha vAr pozil kAzi n^alnnATar mun        2109-2

 an^thamil chIr araththuRai AthiyAr   2109-3

 than^tha pEr aruL thAN^kuvIr enRanar         2109-4

 

 212. enRu thaN^kaLukku Ichar aruL cheythathu        2110-1

 onRum aN^ku oziyAmai uraiththu mun   2110-2

 n^inRu pORRith thozuthiTa n^Ern^thathu       2110-3

 manRu uLarar aruL enRu vaNaN^kinAr   2110-4

 

 213. meymmai pORRi viTAtha viruppinAl        2111-1

 thammai unnum parichu than^thu ALpavar       2111-2

 chemmai n^iththila Anach chiRappu aruL       2111-3

 emmai ALuvippAn inRu aLiththathE     2111-4

 

 214.  en^thai Ichan ena eTuththu ivvaruL     2112-1

 van^thavARu maRRu ev vaNamO enRu     2112-2

 chin^thai cheyyum thirup pathikaththu ichai 2112-3

 pun^thiyAr ap pukanRu ethir pORRuvAr         2112-4

 

 215. poTi aNin^tha purANan araththuRai       2113-1

 aTikaL tham aruLE ithuvAm enap       2113-2

 paTi ilAtha chol mAlaikaL pATiyE     2113-3

 n^eTithu pORRip pathikam n^irappinAr         2113-4

 

 216. chOthi muththin chivikai chUz van^thu pAr      2114-1

 mIthu thAzn^thu veN n^IRRu oLi pORRi n^inRu 2114-2

 AthiyAr aruL Athalin anycheezuththu 2114-3

 Othi ERinAr uyya ulaku elAm   2114-4

 

 217. thoNTar Arththanar churuthikaL Arththana thollai       2115-1

 aNTar Arththanar akilamum ArppuTan eythak    2115-2

 koNTal Arththana muzavamum Arththana kuzumi 2115-3

 vaNTu aRAp poli malar mazai Arththathu vAnam        2115-4

 

 218. viLaiyum Arththana vayirkaLum Arththana maRaiyin       2116-1

 kiLaiyum Arththana kiLainyrum Arththanar kezuvum    2116-2

 kaLaikaN Arththathor karuNaiyin Arththana muththu   2116-3

 viLaiyum mA kathir veNkuTai Arththathu michaiyE     2116-4

 

 219. palku veNkathirp paththichEr n^iththilach chivikaip    2117-1

 pulku n^IRRu oLiyuTan poli pukali kAvalanAr 2117-2

 alku vel vaLai alaiththu ezu maNi n^iraith tharaN^kam       2117-3

 malku pAl kaTal vaLarmathi uthiththathu ena van^thAr        2117-4

 

 220. n^ITu thoNTarkaL maRaiyavar EnaiyOr n^eruN^ki 2118-1

 mATu koNTu ezu makizchchiyin malarkkai mEl kuviththE        2118-2

 ATu kinRanar ayarn^thanar aLavil Anan^tham   2118-3

 kUTukinRa kaN pozi punal veLLaththil kuLiththAr     2118-4

 

 221. cheyya pon punai veNTaraLaththu aNichiRakka    2119-1

 chaiva mA maRaith thalaivar pAl peRum thanik kALam 2119-2

 vaiyam EzuTan maRaikaLum n^iRai thavaththOrum       2119-3

 uyya nyAnachampan^than van^thAn ena Utha     2119-4

 

 222. chuRRu mAmaRaich churuthiyin peruku oli n^aTuvE        2120-1

 theRRinAr puram eriththavar tharu thiruchchinnam    2120-2

 muRRum Anavan nyAnamE mulai churan^thu UTTa 2120-3

 peRRa pAlaRA vAyan van^thAn enap piTikka     2120-4

 

 223. puNarn^tha meyththavak kuzAththoTum pOthuvAr munnE     2121-1

 iNain^tha n^iththilaththu ilaN^ku oLi n^alaN^kiLar thArai   2121-2

 aNain^tha mAmaRai muthal kalai akilamum OthAthu     2121-3

 uNarn^tha muththamiz virakan van^thAn ena Utha      2121-4

 

 224. theruLum meykkalai viLaN^kavum pAr uLOr chin^thai      2122-1

 iruLum n^IN^kavum ezuthu chon maRai aLippavar thAm 2122-2

 poruLum nyAnamum pOkamum pORRi enpArukku     2122-3

 aruLum aN^kaNar thiru arath thuRaiyai van^thu aNain^thAr    2122-4

 

 225. van^thu kOpura maNi n^eTu vAyil chEyththu Akach        2123-1

 chan^tha n^iththilach chivikai n^inRu izin^thu thAzn^thu ezun^thu   2123-2

 chin^thai Arvamum makizchchiyum poN^ki mun chella   2123-3

 an^thi n^ANmathi aNin^thavar kOyiluL aTain^thAr     2123-4

 

 226. mannu kOyilai valam koNTu thiru munpu van^thu 2124-1

 chenniyil karam kuviththu vIzn^thu anpoTu thiLaippAr        2124-2

 ennaiyum poruLAka in aruL purin^thu aruLum   2124-3

 pon aTiththalath thAmarai pORRi enRu ezun^thAr      2124-4

 

 227. chUTinAr kara kamalaN^kaL chorin^thu izi kaNNIr        2125-1

 ATinAr thiru mEniyil araththuRai virumpi     2125-2

 n^ITinAr thiru aruL perum karuNaiyE n^ikazap        2125-3

 pATinAr thirup pathikam Ez ichaiyoTum payila        2125-4

 

 228. ichai viLaN^kiTa iyalpinil pATi n^inRu Eththi 2126-1

 michai viLaN^ku n^Ir vENiyAr aruLinAl mINTu 2126-2

 thichai viLaN^kiTath thiru aruL peRRavar chila n^AL 2126-3

 achaivil chIrth thoNTar tham uTan appathi amarn^thAr        2126-4

 

 229. thEvar thampirAn thiru arath thuRaiyinil iRainychi     2127-1

 mEvu n^ATkaLil vimalanAr n^el veNNey muthalAth      2127-2

 thAvil anparkaL tham uTan thozuthu pin chaNpaik     2127-3

 kAvalar aruL peRRu uTan kalan^thu mINTu aNain^thAr 2127-4

 

 230. viLaN^ku vENu puraththu thiruth thONi vIRRu irun^tha   2128-1

 kaLam koL kaNTar tham kAthaliyAr uTan kUTa   2128-2

 uLam koLap pukun^thu uNarvinil veLippaTa uruki      2128-3

 vaLam koL pUm punal pukalimEl chela manam vaiththAr 2128-4

 

 231. aNNalAr thiru araththuRai aTikaLai vaNaN^ki    2129-1

 n^aNNu pEr aruLAl viTai koNTu pOy n^aTam koNTu      2129-2

 uL n^iRain^tha pUN^kazal iNai uchchi mEl koNTE      2129-3

 veL n^ilA malar n^iththilach chivikai mEl koNTAr    2129-4

 

 232. chivikai muththinil peruku oLi thichai elAm viLakkap   2130-1

 kavikai veNmathik kuLir oLi kathir cheyvAn kalappak 2130-2

 kuvikai mEl koNTu maRaiyavar kuNalai iTTu ATap      2130-3

 puvikai mARu inRip pORRa van^thu aruLinAr pOn^thAr 2130-4

 

 233. maRai muzaN^kina thazaN^kina vaNthamiz vayirin 2131-1

 kuRai n^aranRana muranRana vaLaikkulam kALam        2131-2

 muRai iyampina iyampala oliththana murachap 2131-3

 poRai kaRaN^kina piRaN^kina pORRichai aravam        2131-4

 

 234. uTaiya piLLaiyAr varum ellai uLLa appathiyOr   2132-1

 puTai iraNTinum koTiyoTu pUn^thukil vithAnam        2132-2

 n^aTai chey kAvaNam thOraNam pUkam n^al kathali     2132-3

 miTaiyum mAlaikaL n^iRai kuTam viLakkoTu n^iraiththAr       2132-4

 

 235. anaiya cheykaiyAl ethir koLum pathikaL AnavaRRin       2133-1

 vinai tharum pavam thIrppavar kOyilkaL mEvip        2133-2

 punaiyum vaN thamiz mozin^thu aTi paNin^thu pOn^thu aNain^thAr      2133-3

 panai n^eTum kai mA uriththavar makiz perum pazuvUr 2133-4

 

 236. aN^ku aNain^thu iLampiRai aNin^tha chenniyar   2134-1

 poN^ku ezil kOpuram thozuthu pukka pin       2134-2

 thuN^ka n^IL vimAnaththaich chUzn^thu van^thumun    2134-3

 paN^kayach chEvaTi paNin^thu pATuvAr         2134-4

 

 237. maNNinil poli kulamalaiyar thAm thozuthu       2135-1

 eN il chIrp paNikaL cheythu Eththum thanmaiyil      2135-2

 n^aNNiya vakai chiRappiththu n^Atharaip      2135-3

 paNNinil thikaz thiruppathikam pATinAr       2135-4

 

 238. pAvina ichai vazipATi aN^ku akanRi      2136-1

 yAvarum thozuthu uTan Eththa eythinAr        2136-2

 mUvulaku uyya n^anychu uNTa mUrththiyAr      2136-3

 mEviya perum thiru vichaya maN^kaiyil        2136-4

 

 239. an^thaNar vichaya maN^kaiyinil aN^kaNar        2137-1

 tham thani Alayam chUzn^thu thAzn^thu mun    2137-2

 van^thanai cheythu kO thanaththai manniya    2137-3

 chen^thamiz mAlaiyil chiRappiththu EththinAr        2137-4

 

 240. vichaya maN^kaiyin iTam akanRu meyyar thAL     2138-1

 achaivil vaikAvinil aNain^thu pATip pOn^thu 2138-2

 ichai vaLar nyAna champan^thar eythinAr      2138-3

 thichai uTai ATaiyar thiruppuRam payam       2138-4

 

 241. puRam payaththu iRaivarai vaNaN^kip pORRi chey 2139-1

 thiRam puri n^Irmaiyil pathikach chemthamiz 2139-2

 n^iRam payil ichaiyuTan pATi n^ITiya         2139-3

 aRam tharu koLkaiyar amarn^thu mEvinAr       2139-4

 

 242. ath thiruppathi paNin^thu akanRu pOy anal      2140-1

 kaith thalaththavar pathi piRavum kai thozu 2140-2

 muth thamiz viraparAm muthalvar n^aNNinAr    2140-3

 cheyth thalaip paNilam muththu Inum chEynylUr       2140-4

 

 243. thiru mali pukali man chErach chEy nylUr       2141-1

 aru maRaiyavar pathi alaN^kariththu mun      2141-2

 peru maRaiyoTu muzavu oli piRaN^kavE         2141-3

 varumuRai ethir koLa van^thu mun^thinAr      2141-4

 

 244. nyAna champan^tharum n^AyanAr chaTaith 2142-1

 thU n^aRum thoTaiyal mun chUTTum piLLaiyAr   2142-2

 pAnmaiyil varum pathi enRu n^iththila        2142-3

 yAnamun izin^thu ethir iRainychi eythinAr    2142-4

 

 245. mA maRaiyALar vaN pukalip piLLaiyAr     2143-1

 thAm ezun^thu aruLiTath thaN^kaL piLLaiyAr   2143-2

 kAmarum pathiyil van^thu aruLak kaNTanar     2143-3

 A makiz uTan paNin^thu ATi Arththanar        2143-4

 

 246. kaLiththanar puNNiyak karaka vAchan^Ir 2144-1

 theLiththanar porikaLum malarum chin^thinar 2144-2

 thuLiththanar kaN mazai churuthi Ayiram      2144-3

 aLiththavar kOyiluL avar munpu eythinAr      2144-4

 

 247. veN^kuru vEn^tharum viLaN^ku kOyilaip   2145-1

 poN^kiya viruppinAl puTai valam koTu         2145-2

 cheN^kaikaL chennimEl kuviththuch chenRu pukku      2145-3

 aN^kaNar munpuRa aNain^thu thAzn^thanar      2145-4

 

 248. vEthiyar chEynylUr vimalar tham kazal   2146-1

 kAthalil paNin^thavar karuNai pORRuvAr       2146-2

 thAthai thAL thaTin^tha chaNTIchap piLLaiyAr        2146-3

 pAthakap payan peRum parichu pATinAr         2146-4

 

 249. in ichai vaN thamiz pATi EththiyE       2147-1

 n^anneTum pathi uLOr n^ayakka vaikiya        2147-2

 pinnar veNpiRai aNi vENip pinynykar 2147-3

 manniya thiruppanan^thAL vaNaN^kinAr         2147-4

 

 250.  AN^kaNi chon malar mAlai chAththi ap   2148-1

 pAN^ku pan^thaNai n^alUr paNin^thu pATip pOyth      2148-2

 thIN^ku thIr mA maRaich chemmai an^thaNar    2148-3

 ON^kum OmAm puliyUr van^thu uRRanar 2148-4

 

 251. maRRa n^al pathi vaTa thaLiyin mEviya   2149-1

 aRputhar aTi paNin^thu alarn^tha chen^thamizch      2149-2

 chol thoTaipATi aN^ku akanRu chUz mathil     2149-3

 pon pathi vAz koLi puththUr pukkanar         2149-4

 

 252. chIr vaLar kOyilai aNain^thu thEmalark 2150-1

 kAr vaLar kaNTar thAL paNin^thu kANpavar     2150-2

 pAr pukaz pathikaN^kaL pATi n^ITuvAr         2150-3

 vAr pozil kaTampaiyum vaNaN^ki vAzn^thanar   2150-4

 

 253. n^amparai n^alam thikaz n^Arai Urinil   2151-1

 kumpiTum viruppoTu kuRukik kUTiya    2151-2

 vampalar chen^thamiz mAlai pATi n^inRu       2151-3

 empirAn kavuNiyar thalaivar EththinAr        2151-4

 

 254. appathi paNin^thu arum thamiz punain^thu tham 2152-1

 meyppaTu viruppoTu mEvu n^AL aran    2152-2

 pon pathi palavum mun paNin^thu pOn^thanar   2152-3

 paip paNiyavar karup paRiyal Urinil 2152-4

 

 255. paramar tham thiruk karup paRiyal Urinaich     2153-1

 chirapurach chiRuvar kai thozuthu chen^thamiz       2153-2

 urai ichai pATi am maruN^kin uLLavAm         2153-3

 churar thozum pathikaLum thozuthu pATinAr    2153-4

 

 256. maN ulaku cheytha thavap payanAy uLLa vaLLalAr appathikaL vaNaN^ki Eki        2154-1

 eNil murachu iraN^ki ezap paNilam Arppa ilaN^kiya kALam chinnam eN^kum Uthak 2154-2

 kaN vaLar men karumpu miTai kathirch chemchAli kathali kamuku uTan ON^kum kazani n^ATTuth 2154-3

 theN n^ilavu chUTiya tham perumAn vaikum thirup pirama puram chArach chellumpOthu 2154-4

 

 257. piLLaiyAr ezun^thu aruLak kETTa chelvap piramapuraththu arumaRaiyOr peruku kAthal2155-1

 uLLam makiz chiRan^thu ON^kath thONi mEvum umaip pAkar kazal vaNaN^ki uvakai kUra 2155-2

 veLLa maRai oliperuku maRuku thORum miTai makara thOraNaN^kaL kathali pUkam        2155-3

 theLLupunal n^iRai kuTaN^kaL thIpa thUpam chezum koTikaL n^iraiththu ethir koL chiRappil cheyvAr 2155-4

 

 258.  AraNaN^kaL mathura oli ezun^thu poN^ka arachilaiyum tharuppaiyum peythu aNin^tha vAchap 2156-1

 pUraNa kumpaN^kaL n^iRai karakam En^thip puthu malarum n^aRum thukaLum poriyum thUvi         2156-2

 vAraNaN^ku mulai umaiyAL kuzaiththa chempon vaLLaththil amuthu uNTa vaLLalAraich   2156-3

 chIr aNaN^ku maNi muththin chivikai mIthu chezun^tharaLak kuTai n^izal kIz chenRu kaNTAr 2156-4

 

 259. kaNTa pozuthE kaikaL thalaimEl koNTu kaN kaLippa manam kaLippak kAthal poN^kith         2157-1

 thoNTarkaLum maRaiyavarum chenRu chUzn^thu chol iRan^tha makizchchiyinAl thuthiththa Ochai 2157-2

 eN thichaiyum n^iRaiviththAr ATai vIchi iru vichumpin veLi thUrththAr ERu chIrththi 2157-3

 vaNTamiz n^Ayakarum izin^thu ethirE chenRu vaNaN^ki avaruTan kUTi makizn^thu pukkAr 2157-4

 

 260. thiN^kaL aNi maNimATam miTain^tha vIthi chenRu aNain^thu theyva maRaik kaRpin mAthar 2158-1

 maN^kala vAzththu ichai iraNTu maruN^ku malka vAnavar n^Ayakar kOyil maruN^ku chArn^thu 2158-2

 thuN^ka n^ilaik kOpuraththai iRainychi pukkuch chUzn^thu thiruththONi michai mEvinArkaL 2158-3

 thaN^kaL thiru munpu thAzn^thu ezun^thu n^inRu thamiz vEtham pATinAr thALam peRRAr         2158-4

 

 261. paravu thiruppathika ichai pATi n^ITum paran karuNaith thiruvaruLin parichu pORRi 2159-1

 viravu malark kaN panippap kaikaL kUppi vizun^thu ezun^thu puRam pOn^thu vEtha vAymaich 2159-2

 chirapuraththup piLLaiyAr chellum pOthu thiru n^Ila kaNTa yAzppANar pinnE 2159-3

 vara avarai vaLam peruku manaiyil pOka aruL cheythu tham thiru mALikaiyin van^thAr 2159-4

 

 262. maRaiyavarkaL aTi pORRath than^thaiyArum maruN^ku aNaiya mALikaiyil aNaiyumpOthil         2160-1

 n^iRai kuTamum maNi viLakkum muthalAy uLLa n^Ithi maRaik kula makaLir n^eruN^ki En^tha 2160-2

 iRaivar thiru n^IRRuk kAppu En^thi mun chenRu InRa thAyAr chAththi iRainychi Eththa 2160-3

 muRaimai avarkku aruL cheythu maTaththil pukkAr muthalvar pAl maNi muththin chivikai peRRAr         2160-4

 

 263. chelva n^eTu mALikaiyil amarn^thu n^ALum thiruth thONi michaiyAraich chenRu thAzn^thu 2161-1

 malku thirup pathikaN^kaL palavum pATi manam makizn^thu pORRi ichaiththu vaikun^ALil 2161-2

 ollai muRai upan^ayanap paruvam eytha ulaku iRan^tha chivanyAnam uNarap peRRAr 2161-3

 thollai maRai vithich chaTaN^ku maRaiyOr cheyyath thOloTu n^Ul thAN^kinAr churarkaL pORRa         2161-4

 

 264. oru piRappum eythAmai uTaiyArthammai ulaku iyalpin upan^ayana muRaimaiyAkum 2162-1

 irupiRappin n^ilaimaiyinaich chaTaN^ku kATTi eythuvikkum maRai munivar ethirE n^inRu 2162-2

 varu thiRaththin maRai n^Ankum than^thOm enRu man^thiraN^kaL mozin^thavarkku mathura vAkkAl 2162-3

 poruvu iRappa OthinAr pukali van^tha puNNiyanAr eNNiRan^tha punitha vEtham 2162-4

 

 265. churuthi Ayiram Othi aN^kam Ana thol kalaikaL eTuththu iyampum thOnRalAraip 2163-1

 parithi Ayiram kOTi virin^thAl ennap paranychOthi aruL peRRa pAnmai mEnmai 2163-2

 karuthi AtharavOTum viyappu uRRu Eththum kalai maRaiyOr kavuNiyanAr thammaik kaNmun 2163-3

 varum thiyAnap poruL enRu iRainychi thAm mun valla maRai kETTu aiyam thIrn^thu vAzn^thAr 2163-4

 

 266. man^thiraN^kaL Ana ellAm aruLich cheythu maRRu avaRRin vaithika n^Ul chaN^kin van^tha 2164-1

 chin^thai mayakkuRum aiyam theLiya ellAm chezu maRaiyOrkku aruLi avar theruLum ARRAl         2164-2

 mun^thai muthal man^thiraN^kaL ellAm thOnRum muthal Akum muthalvanAr ezuththanychu enpAr         2164-3

 an^thiyinuL man^thiram anychu ezuththumE enRu anychu ezuththin thiruppathikam aruLichcheythAr        2164-4

 

 267. aththakaimai piLLaiyAr aruLich cheyya an^thaNarkaL aruL thalaimEl koNTu thAzn^thu         2165-1

 chiththammakizvoTu chiRappath thAmum theyvath thiruththONi amarn^thAraich chenRu thAzn^thu 2165-2

 meyththa ichaip pathikaN^kaL koNTu pORRi virai malarththAL manam koNTu mINTu pOn^thu         2165-3

 paththar uTan inithu amarum paNpu kUTap paramar thAL paNin^thu Eththip payilum n^ALil 2165-4

 

 268. pan^thu aNai mel viralALum paramarum pAy viTai mIthu   2166-1

 van^thu pon vaLLaththu aLiththa varampil nyAnaththu amuthu uNTa     2166-2

 chen^thamiz nyAna champan^thar thiRam kETTu iRainychu thaRkAka      2166-3

 an^thaNar pUn^tharAy thannil aNain^thanar n^Avuk karaiyar   2166-4

 

 269.  vAkkin peruviRal mannar van^thu aNain^thAr enak kETTu         2167-1

 pUkkamaz vAchath thaTam chUz pukalip perum thakaiyArum      2167-2

 Akkiya n^al vinaip pERu enRu anpar kuzAth thoTum eythi      2167-3

 ERkum peru viruppOTum ethir koLa eythum pozuthil    2167-4

 

 270. chin^thai iTai aRA anpum thirumEni thannil achaivum    2168-1

 kan^tham mikaiyAm karuththum kai uzavArap paTaiyum 2168-2

 van^thizi kaNNIr mazaiyum vaTivil poli thiru n^IRum 2168-3

 an^tham ilAth thiru vETaththu arachum ethir van^thu aNaiya 2168-4

 

 271. kaNTa kavuNiyark kanRum karuththil paravu meyk kAthal 2169-1

 thoNTar thiruvETam n^ErE thOnRiyathu enRu thozuthE 2169-2

 aNTarum pORRa aNain^tha aN^ku arachum ethir van^thu iRainycha       2169-3

 maNTiya Arvam peruka mathura mozi aruL cheythAr     2169-4

 

 272. pEr ichai n^Avukku arachaip piLLaiyAr koNTu uTan pOn^thu       2170-1

 pOr viTaiyAr thiruththONip pon kOyil uTpukum pOthil 2170-2

 Arvam peruka aNaiyum avaruTan kumpiTTu aruLAl       2170-3

 chIrvaLar thoNTaraik koNTu thirumALikaiyinil chErn^thAr     2170-4

 

 273. aNaiyum thiruththoNTar thammOTu ANTa arachukkum anpAl 2171-1

 iNaiyil thiru amuthu Akki iyalpAl amuthu cheyviththup       2171-2

 puNarum peruku anpu n^aNpum poN^kiya kAthalil kumpiTTu      2171-3

 uNarum chol mAlaikaL chAththi uTan makizvu eythi uRain^thAr         2171-4

 

 274. an^n^AL chila n^ALkaL chella aruL thirun^Avukku arachar        2172-1

 minnAr chaTai aNNal eN^kum mEviTam kumpiTa vENTi    2172-2

 pon mArpil mun^n^Ul punain^tha pukalip pirAn ichaivOTum     2172-3

 pinnAka eytha iRainychip piriyAtha n^aNpoTum pOn^thAr       2172-4

 

 275. vAkkin thani mannar Eka mARAth thiru uLaththOTum       2173-1

 pUkkamaz paNNaikaL chUzn^tha pukaliyin mINTum pukun^thu     2173-2

 thEkkiya mAmaRai veLLath thiruththONi vIRRu irun^thAraith   2173-3

 thUkkin thamiz mAlai pATith thozuthu aN^ku uRaikinRa n^ALil         2173-4

 

 276. chen^thamiz mAlai vikaRpach cheyyuLkaLAn mozi mARRum   2174-1

 van^tha chol chIr mAlai mARRum vazi mozi ellA maTakkuch     2174-2

 chan^tha viyamakam EkapAtham thamiz irukkuk kuRaL chAththi 2174-3

 en^thaikku ezu kURRirukkai IraTi IraTi vaippu       2174-4

 

 277. n^AlaTi mEl vaippu mEnmai n^aTaiyin muTukum irAkam     2175-1

 chAlpinil chakkaram Athi vikaRpaN^kaL chARRum pathika       2175-2

 mUla ilakkiyamAka ellAp poruLkaLum muRRa     2175-3

 nyAlaththu uyar kAziyAraip pATinAr nyAna champan^thar       2175-4

 

 278. innichai pATina ellAm yAzp perum pANanAr thAmum        2176-1

 mannum ichai vaTivAna mathaN^ka chULA maNiyArum     2176-2

 panniya Ez ichai paRRip pATap pathikaN^kaL pATip    2176-3

 ponnin thiruththALam peRRAr pukaliyil pORRi irun^thAr       2176-4

 

 279. aN^kaN amar kinRa n^ALil arum thamiz n^ATu eththinuLLum        2177-1

 thiN^kaL chaTai aNNalArtham thiruppathi yAvaiyum kumpiTTu   2177-2

 eN^kum thamiz mAlai pATi iN^ku eythuvan enRu        2177-3

 tham kulath thAthaiyA rOTum thava munivarkku aruL cheythAr 2177-4

 

 280. peruku viruppuTan n^Okkip peRRa kulath thAthaiyArum    2178-1

 arumaiyAl ummaip payan^tha athanAl pirin^thu uRaivu ARREn   2178-2

 irumaikkum inpam aLikkum yAkamum yAn cheya vENTum   2178-3

 orumaiyAl innam chilan^AL uTan eythuvEn enRu uraiththAr     2178-4

 

 281.  ANTakaiyArum ichain^thu aN^ku ampon thiruththENi mEvum        2179-1

 n^INTa chaTaiyAr aTikkIz paNi uRRu n^ITu aruL peRRE 2179-2

 INTu pukazth thAthaiyAr pin eythiTa yAzppANarOTum   2179-3

 kAN thaku kAzi thozuthu kAthalinAl puRam pOn^thAr   2179-4

 

 282. aththiru mUthUrin uLLAr amarn^thu uTanpOthuvAr pOtha   2180-1

 meyththavar an^thaNar n^IN^kA viTai koNTu mILvArkaL mILa    2180-2

 muththin chivikai mEl koNTu moy oLith thAmam n^iraththa     2180-3

 n^iththila veNkuTai mIthu n^iRai mathi pOla n^izaRRa        2180-4

 

 283. chinnam thanik kALam thArai chirapuraththu ANTakai van^thAr    2181-1

 ennum thakaimai viLaN^ka ERRa thirup peyar chARRa   2181-2

 mun emmaruN^kum n^iraththa murachu uTaip palliyam Arppa     2181-3

 mannum thiruththoNTanAr van^thu ethir koNTu vaNaN^ka        2181-4

 

 284. chaN^ka n^AthaN^kaL olippath thazaN^ku pon kOTu muzaN^ka       2182-1

 maN^kala vAzththu urai eN^kum malka maRai mun iyampath      2182-2

 thiN^kaLum pAmpum aNin^thAr thiruppathi eN^kum mun chenRu   2182-3

 poN^kiya kAthalil pORRap pukalik kavuNiyar pOn^thAr 2182-4

 

 285. thirumaRaich chapaiyar ALi chivanAr thirukkaNNAr kOyil         2183-1

 peru viruppAl aNain^thu Eththip pinynykar kOyil piRavum     2183-2

 urukiya anpAl iRainychi uyar thamiz mAlai koNTu Eththi      2183-3

 varu punal ponni vaTapAl kuTa thichai n^Okki varuvAr        2183-4

 

 286. pORRiya kAthal peruka puLLirukkum thiruvELUr   2184-1

 n^Al thaTam thOLuTai mUnRu n^ayanap pirAn kOyil n^aNNi      2184-2

 ERRa anpu eytha vaNaN^ki iruvar puL vEn^thar iRainychi      2184-3

 ARRiya pUchanai chARRi anychoR pathikam aNin^thAr   2184-4

 

 287. n^ITu thiru n^inRi Urin n^imalanAr n^IL kazal Eththik 2185-1

 kUTiya kAthalil pORRik kumpiTTu vaN thamiz kURi     2185-2

 n^ATu chIr n^ITUr vaNaN^ki n^ampar thirup punkUr n^aNNi     2185-3

 ATiya pAtham iRainychi arum thamiz pATi amarn^thAr 2185-4

 

 288. aN^ku n^inRu Eki appAN^kil aranAr makiz kOyil Ana      2186-1

 eN^kaNum chenRu paNin^thE Eththi imavAn maTan^thai 2186-2

 paN^kar uRai paza maNNip paTikkaraik kOyil vaNaN^kith       2186-3

 thaN^ku thamiz mAlai chAththith thirukkuRukkaip pathi chArn^thAr    2186-4

 

 289. thirukkuRukkaip pathi mannith thiru vIraTTAnaththu amarn^tha   2187-1

 poruppuvillALarai Eththip pOn^thu anniyUr chenRu pORRip     2187-2

 parukkai varai uriththAr tham pan^thaNa n^allUr paNin^thu   2187-3

 viruppuTan pATal ichain^thAr vEtham thamizAl viriththAr     2187-4

 

 290. appathi pORRi akalvAr aranAr thirumaNam chEri 2188-1

 chepparum chIrth thoNTarOTum chenRu thozuthu ichai pATi     2188-2

 epporuLum tharum Ichar ethir koL pATip pathi eythi 2188-3

 oppil pathikaN^kaL pATi ON^ku vELvik kuTi uRRAr     2188-4

 

 291. chezun^thiru vELvik kuTiyil thikaz maNavALa n^aRkOlam 2189-1

 pozin^tha punal ponni mEvum punithath thuruththi iravil     2189-2

 thazumpiya thannaimaiyum kUTath thaN thamiz mAlaiyil pATik 2189-3

 kozun^thu veN thiN^kaL aNin^thAr kOTik kAviR chenRaTain^thAr 2189-4

 

 292. thirukkOTi kAvil amarn^tha thEvar chikAmaNi thannai    2190-1

 erukkOTu ithaziyum pAmpum ichain^thu aNin^thAnai veLLEnap   2190-2

 parukkOTu pUNTa pirAnaip paNin^thu chol mAlaikaL pATik      2190-3

 karukkOTi n^IppArkaL chErum kanychanUr kai thozach chenRAr 2190-4

 

 293. kanychanUr ANTa tham kOvaik kaN uRRu iRainychi mun pOn^thu     2191-1

 manychaNi mAmathil chUzum mAn^thuRai van^thu vaNaN^ki       2191-2

 anychol thamiz mAlai chAththi aN^ku akanRu anpar munnAkach 2191-3

 chenychaTai vEthiyar mannum thirumaN^kalak kuTi chErn^thAr 2191-4

 

 294. veN^ kaN viTai mEl varuvAr viyalUr aTikaLaip pORRith   2192-1

 thaN^kiya innichai kUTum thamizp pathikath thoTai chAththi 2192-2

 aN^kaN amarvAr tham munnE aruL vETam kATTath thozuthu       2192-3

 cheN^kaN mAlukku ariyAr than^thirun^thu thEvan kuTi chErn^thAr      2192-4

 

 295. thirun^thu thEvan kuTi mannum chiva perumAn kOyil eythip       2193-1

 porun^thiya kAthalil pukkup pORRi vaNaN^kip purivAr 2193-2

 marun^thoTu man^thiram Aki maRRum ivar vETamAm enRu 2193-3

 arun^thamiz mAlai punain^thAr aLavil nyAnaththu amuthu uNTAr        2193-4

 

 296. moy thikaz chOlai am mUthUr mun akanRu an^ n^eRi chelvAr       2194-1

 chey tharu chAli karumpu theN^ku paim pUkaththu iTai pOy    2194-2

 mai thikaz kaNTar tham kOyil maruN^ku uLLa ellAm vaNaN^ki   2194-3

 eythinar nyAnachampan^thar innampar Ichartham kOyil 2194-4

 

 297. innampar mannum pirAnai iRainychi iTai maTakkAna       2195-1

 pannum thamizth thoTai mAlaip pATal punain^thu paravi       2195-2

 ponnaN^ kazal iNai pORRip puRam pOn^thu aNain^thu pukun^thAr        2195-3

 mannum thaTam karaip ponni vaTa kuraN^kATuthuRaiyil 2195-4

 

 298. vaTa kuraN^kATuthuRaiyil vAliyAr thAm vazipaTTa        2196-1

 aTaivum thiruppathikaththil aRiya chiRappiththu aruLip      2196-2

 puTai koNTu iRainychinar pOn^thu puRaththuLLa thAnaN^kaL pORRi      2196-3

 paTai koNTa mUvilai vElar pazanam thiruppathi chArn^thAr    2196-4

 

 299. pazanaththu mEviya mukkaN paramETTiyAr payil kOyil     2197-1

 uzaipukku iRainychi n^inRu Eththi urukiya chin^thaiyar Aki 2197-2

 vizai chol pathikam viLampi viruppuTan mEvi akalvAr 2197-3

 azanakka paN^kaya vAvi aiyARu chenRu aTaikinRAr     2197-4

 

 300. mATa n^irai maNi vIthith thiruvaiyARRinil vAzum malku thoNTar 2198-1

 n^ATu uyyap pukalivaru nyAna pOnakar van^thu n^aNNinAr enRu         2198-2

 ATaloTu pATal aRA aNi mUthUr aTaiya alaN^kAram cheythu      2198-3

 n^ITu manak kaLippinoTum ethir koLLa n^iththila yAnaththu n^IN^ki   2198-4

 

 301. van^thu aNain^tha thiruththoNTar maruN^ku vara mAn En^thu kaiyar thampAl      2199-1

 n^an^thi thiru aruL peRRa n^al n^akarai mun iRainychi n^aNNum pOthil       2199-2

 ain^thu pulan n^ilai kalaN^kum iTaththu anychEl enpAr tham aiyARu enRu     2199-3

 pun^thi n^iRai chen^thamizin chan^tha ichai pORRi ichaiththAr pukali vEn^thar      2199-4

 

 302. maNi vIthi iTam kaTan^thu mAl ayanukku ariya pirAn mannum kOyil       2200-1

 aNi n^ITu kOpuraththai aNain^thu iRainychi uL eythi aLavil kAthal   2200-2

 thaNiyAtha karuththin OTum thamperumAn kOyil valam koNTu thAzn^thu 2200-3

 paNi chUTum avar munpu paNin^thu vIzn^thu ezun^thu anpAl paravukinRAr      2200-4

 

 303.  kOTal kON^kam kuLi kUviLam ennum thiruppathikak kulavu mAlai 2201-1

 n^ITu perum thirukkUththu n^iRain^tha thiru uLLaththu n^ilaimai thOnRa     2201-2

 ATumARu athu vallAn aiyARRu em aiyanE enRu n^inRu   2201-3

 pATinAr ATinAr paNpinoTum kaN pozi n^Ir paran^thu pAya      2201-4

 

 304. pala muRaiyum paNin^thu ezun^thu puRam pOn^thu paravu thiruth thoNTarOTu      2202-1

 n^ilavu thiruppathi athan kaN n^ikazum n^AL n^ikar ilA n^eTun^Irk kaN^kai 2202-2

 alaiyum mathi muTiyAr tham perumpuliyUr muthalAna aNain^thu pORRik 2202-3

 kulavu thamizth thoTai punain^thu mINTu aNain^thu peruku Arvam kUru n^ALil 2202-4

 

 305. kuTathichai mEl pOvathaRkuk kumpiTTu aN^ku aruL peRRuk kuRippin OTum 2203-1

 paTarum n^eRi mEl aNaivAr paramar thirun^eyththAnap pathiyil n^aNNi        2203-2

 aTaiyum manam uRa vaNaN^ki arum thamiz mAlaikaL pATi aN^ku n^inRum 2203-3

 puTaivaLar men karumpinoTu pUkam iTai mazapATi pORRach chenRAr      2203-4

 

 306. cheN^kai mAnmaRiyAr tham thirumazapATip puRaththuch chErach chelvAr   2204-1

 aN^kaiyAr azal ennum thiruppathikam eTuththu aruLi aNain^tha pOzthil       2204-2

 maN^kai vAz pAkaththAr mazapATi thalaiyinAl vaNaN^kuvArkaL 2204-3

 poN^ku mA thavam uTaiyAr enath thozuthu pORRi ichaiththE kOyil pukkAr 2204-4

 

 307. mazapATi vayira maNith thUN amarn^thu makiz kOyil valam koNTu eythi   2205-1

 chezuvAcha malark kamalach chEvaTik kIzch chenRu thAzn^thu ezun^thu n^inRu 2205-2

 thozuthu ATip pATi n^aRum chol mAlaith thoTai aNin^thu thuthiththup pOn^thE 2205-3

 oziyAtha n^Echam uTan uTaiyavaraik kumpiTTu aN^ku uRain^thAr chinnAL       2205-4

 

 308. athan maruN^ku kaTan^thu aruLAl thirukkAnUr paNin^thu Eththi AnRa chaiva      2206-1

 muthan maRaiyOr anpilAn^ thuRaiyin munnavanaith thozuthu pORRip     2206-2

 patham n^iRai chen^thamiz pATich chaTaimuTiyAr payil pathiyum paNin^thu pATi       2206-3

 matha karaTa varai uriththAr vaTa karai mAn^thuRai aNain^thAr maNi n^Ul mArpar     2206-4

 

 309. chenRu thiru mAn^thuRaiyil thikazn^thu uRaiyum thuRai n^athi vAz chenniyAr tham 2207-1

 munRil paNin^thu aNi n^eTu mALikai valam cheythu uLpukku munpu thAzn^thu   2207-2

 thunRu kathirp parithimathi marun^thukkaL thozuthu vazipATu cheyya 2207-3

 n^inRa n^ilai chiRappiththu n^iRai thamizil chol mAlai n^ikazap pATi       2207-4

 

 310. aN^kaN akanRu am maruN^kil aN^kaNar tham pathi piRavum aNain^thu pORRich 2208-1

 cheN^kamalap pothi avizach chEl pAyum vayal mathuvAl chERu mARAp    2208-2

 poN^ku oli n^Ir maza n^ATTup ponni vaTa karai michaip pOyp pukali vEn^thar 2208-3

 n^aN^kaL pirAn thiruppAchchilAchchiramam paNiya n^aNNum pOthil      2208-4

 

 311. an^ n^akaril kolli mazavan payan^tha arum peRal Ar amutha men chol    2209-1

 kanni iLa maTappiNaiyAm kAmaru kOmaLak kozun^thin kathir chey mEni 2209-2

 mannu perum piNiyAkum muyalakan van^thu aNaivuRa mey varuththam eythith    2209-3

 thannuTaiya perum chuRRam pulampu eythath thAnum manam thaLarvu koLvAn     2209-4

 

 312. maRRu vERu oruparichAl thavirAmai maRi vaLarum kaiyAr pAtham   2210-1

 paRRiyE varum kulaththup pAnmaiyinAn AthalinAl parivu thIrap        2210-2

 pon thoTiyaik koTu van^thu pOr kOlach chEvakarAy puraN^kaL mUnRum   2210-3

 cheRRavar tham kOyil uT koTu pukun^thu thiru munpE iTTu vaiththAn   2210-4

 

 313. avvaLavil ALuTaiya piLLaiyAr ezun^thu aruLi aNuka eythach      2211-1

 chevviya meyny nyAnam uNar thirunyAna champan^than van^thAn enRE    2211-2

 ev ulakum thuyar n^IN^kap paNi mARum thanik kALaththu ezun^tha Ochai       2211-3

 ev uyirkkum avan kELA mel iyalai viTTu ethirE virain^thu chelvAn    2211-4

 

 314.  mA n^akaram alaN^karimin makara thOraNam n^ATTum maNi n^Ir vAchath   2212-1

 thU n^aRum pUraNa kumpam chOthi maNi viLakkinoTu thUpam En^thum     2212-2

 Enai aNi piRavum elAm ezil peruka iyaRRum ena Evith thAnum 2212-3

 vAnavar n^Ayakar makanAr varumunpu thozuthu aNain^thAn mazavar kOmAn       2212-4

 

 315.  piLLaiyAr ezun^tharuLap peRREn enRu Anan^tham peruku kAthal   2213-1

 veLLam n^Ir kaN poziyath thirumuththin chivikaiyin mun vIzn^tha pOthu      2213-2

 vaLLalAr ezuka ena malarviththa thiruvAkkAl malarkkai chenni        2213-3

 koLLa makizn^thu uTan chenRu kulappathiyin maNivIthi koNTu pukkAn   2213-4

 

 316. maN^ka thUriyam muzaN^kum maNi vIthi kaTan^thu mathich chaTaiyAr kOyil        2214-1

 poN^ku chuTark kOpuraththukku aNiththu Aka punai muththin chivikai n^inRum 2214-2

 aN^kaN izin^thu aruLum muRai izin^thu aruLi aNivAyil paNin^thu pukku       2214-3

 thaN^kaL pirAn kOyil valam koNTu thirumun vaNaN^kach chArum kAlai   2214-4

 

 317. kanni iLam koTi uNarvu kazin^thu n^ilam chErn^thu athanaik kaNTu n^Okki 2215-1

 en ithu enRu aruL cheyya mazavanthAn ethir iRainychi aTiyEn peRRa   2215-2

 pon ivaLai muyalakanAm poruvil arumpiNi porun^thap punithar kOyil 2215-3

 mun aNaiyak koNarviththEn ithu pukun^thapaTi enRu mozin^thu n^inRAn        2215-4

 

 318. aNikiLar thAr avan chonna mARRam aruLoTum kETTu an^ n^ilaiyin n^inRE 2216-1

 paNi vaLar chenychaTaip pAchchin mEya param poruL AyinAraip paNin^thu      2216-2

 maNi vaLar kaNTarO maN^kaiyai vATa mayal cheyvathO ivar mANpathu enRu      2216-3

 thaNivil piNi thavirkkum pathikath thaNthamiz pATinAr chaNpai n^Athar      2216-4

 

 319. pannu thamiz maRaiyAm pathikam pATi thirukkaTaik kAppuch chAththi     2217-1

 mannum kavuNiyar pORRi n^iRka mazavan payan^tha mazalai men chol    2217-2

 kanni uRu piNi viTTu n^IN^kak kathum enap pAr michai n^inRu ezun^thu       2217-3

 ponnin koTi ena olkivan^thu peruvalith thAthai puTai aNain^thAL     2217-4

 

 320. vanpiNi n^IN^ku makaLaik kaNTa mazavan peru makizchchi poN^kak        2218-1

 thanthanip pAvaiyum thAnum kUTach chaNpaiyar kAvalar thALil vIza    2218-2

 n^inRa arumaRaip piLLaiyArum n^Ir aNivENi n^imalar pAtham   2218-3

 onRiya chin^thai uTan paNin^thAr umpar pirAn thiruththoNTar ArththAr       2218-4

 

 321. n^ITu thiru vAchchiramam mannum n^Erizai pAkaththar thAL vaNaN^kik    2219-1

 kUTum aruLuTan aN^ku amarn^thu kumpiTum koLkai mERkoNTu pOn^thE     2219-2

 ATal payinRAr pathipiRavum aNain^thu paNin^thu aTipORRi Ekich       2219-3

 chETarkaL vAzum thiruppainynyIlich chivaperumAnai iRainychach chenRAr      2219-4

 

 322. paNpayil vaNTu inampATum chOlaip painynyIli vANar kazal paNin^thu     2220-1

 maN paravum thamiz mAlai pATi vaiki vaNaN^ki makizn^thu pOn^thu     2220-2

 thiNperum theyvak kayilaiyil vAz chivanAr pathi pala chenRu iRainychich    2220-3

 chaNpai vaLam tharum n^ATar van^thu thaTam thiru IkOy malaiyaich chArn^thAr        2220-4

 

 323. cheN^kaN kuRavaraith thEvar pORRum thikaz thiru IN^kOy malaiyil mEvum 2221-1

 kaN^kai chaTaiyAr kazal paNin^thu kalan^tha ichaip pathikam punain^thu     2221-2

 poN^karp pozil chUz malaiyum maRRum puRaththuLLa thAnaN^kaL ellAm pORRik 2221-3

 koN^kil kuTa pulam chenRu aNain^thAr kOthil meynynyAna kozun^thu anaiyAr 2221-4

 

 324. aNTar pirAn AlayaN^kaL ammaruN^ku uLLana paNin^thu     2222-1

 theNthirai n^Irth thaTam ponnith then karaiyAm koN^kin iTai         2222-2

 vaNTu alaiyum punal chaTaiyAr makiz iTaN^kaL thozuthu aNain^thAr    2222-3

 koNTal payil n^eTum purichai koTi mATach cheN^kunRUr        2222-4

 

 325. an^ n^akaril vAzvArum aTiyavarum manam makizn^thu      2223-1

 panneTun^thOraNamuthalAp payil aNikaL pala amaiththu        2223-2

 mun uRavan^thu ethir koNTu paNin^thu Eththimoy karaN^kaL    2223-3

 chenniyuRak koNTu aNain^thAr chinaviTaiyAr chezuN^kOyil     2223-4

 

 326. tham perumAn kOyilinuL ezun^thu aruLith thamiz virakar         2224-1

 n^amparavar thiru munpu thAzn^thu ezun^thu n^alam chiRakka 2224-2

 imparum umparum Eththa innichai vaN thamiz pATik    2224-3

 kumpiTum Atharavu uTan ak kO n^akaril inithu amarn^thAr     2224-4

 

 327. appAlaik kuTa pulaththil ARaNin^thAr amar kOyil        2225-1

 eppAlum chenRu Eththith thiru n^aNAvinai iRainychip 2225-2

 paip pAn^thaL puNain^tha varaip paravip paNTu amarkinRa     2225-3

 vaippAna cheN^kunRUr van^thu aNain^thu vaikinAr     2225-4

 

 328.  AN^ku uTaiya piLLaiyAr amarn^thu uRaiyum n^ALinkaN    2226-1

 thUN^ku thuLi mukil kulaN^kaL churan^thu peyal ozikAlai     2226-2

 vIN^ku oli n^Ir vaippu ellAm veyil peRA viruppu varap       2226-3

 pAN^kar varaiyum kuLirum panip paruvam eythiyathAl 2226-4

 

 329. aLikkulaN^kaL chuLiththu akala aravin^tham mukam pularap       2227-1

 paLiN^ku maNi marakatha valliyil kOththa pAnmai enath       2227-2

 thuLith thalaimEl aRuku pani thoTuththu achaiyach chUz paniyAl      2227-3

 kuLirk kuTain^thu veN paTAm pOrththu anaiya kunRukaLum      2227-4

 

 330. moy pani kUr kuLir vATai muzuthu ulavum pozuthEyAyk    2228-1

 koy thaLir men chOlaikaLum kulain^thu achaiya kuLirkku othuN^ki     2228-2

 veyyavanum karam n^imirkka mATTAn pOl vichumpin iTai        2228-3

 aithu veyil virippathuvum aTaN^kuvathum AkumAl.     2228-4

 

 331. n^ITiya ap pathikaL elAm n^iRai mATath thiRaikaL thoRum        2229-1

 pETaiyuTan pavaLakkAl puRavu oTuN^kap piththikaiyin 2229-2

 thOTu alar men kuzal maTavAr thuNaik kalacha vem mulaiyuL   2229-3

 ATavar tham paNaiththOLum maNi mArpum aTaN^kuvana   2229-4

 

 332. arichanamum kuN^kumamum araiththu amaippAr ayal ellAm 2230-1

 pariya akil kuRai piLan^thu pukaippArkaL pAN^ku ellAm       2230-2

 eri umiz pEz vAyth thONi irumpu IrppAr iTai ellAm   2230-3

 viri malar men puRavu aNin^tha mIppulaththu vaippu ellAm    2230-4

 

 333. an^n^ALil koTi mATach cheN^ kunRUr amarn^thu irun^tha 2231-1

 meynynyAnap piLLaiyAruTan mEvum parichanaN^kaL      2231-2

 pannALum an^n^ATTil payinRa athanAl paniththa kuLir 2231-3

 mun Ana piNi van^thu mULvathu pOl muTukuthalum      2231-4

 

 334. an^n^ilaimai ALuTaiya piLLaiyArkku avarkaL ellAm       2232-1

 mun aRiviththu iRainychuthalum muthalvanAr aruL thozuthE    2232-2

 in^n^ilaththin iyalpu eninum n^amakku eythap peRu enRu      2232-3

 chenni mathi aNin^thAraith thiruppathikam pATuvAr   2232-4

 

 335.  avvinaikku ivvinai enRu eTuththu aiyar amuthu cheytha         2233-1

 vevviTam mun thaTuththu em iTar n^Ikkiya veRRiyinAl 2233-2

 evviTaththum aTiyAr iTar kAppathu kaNTam enRE       2233-3

 cheyvinaith thINTA thiru n^Ila kaNTam enach cheppinAr       2233-4

 

 336.  Aya kuRippinil ANai n^ikaza aruLich cheythu   2234-1

 thUya pathikath thiruk kaTaik kApputh thoTuththu aNiya      2234-2

 mEya apponpathi vAzpavarkkE anRi mEvum an^n^AL      2234-3

 thIya panip piNi an^n^ATTu aTaN^kavum thIrn^thathu anRE     2234-4

 

 337. appathiyin kaN amarn^thu chila n^ALil aN^ku akanRu     2235-1

 thuppuRaz vENiyar thAnam palavum thozuthu aruLi     2235-2

 muppuri n^UluTan thOl aNi mArpar munivaroTum        2235-3

 chepparum chIrth thiruppANTik koTumuTi chenRu aNain^thAr    2235-4

 

 338. paruvam arup ponnip pANTik koTu muTiyAr thampAtham     2236-1

 maruvi vaNaN^ki vaLath thamiz mAlai makizn^thu chAththi     2236-2

 viri chuTar mALikai venycha mAk kUTal viTaiyavar tham       2236-3

 peruvil thAnam pala pORRik kuNathichaip pOthukinRAr 2236-4

 

 339. chelvak karuvUrth thiruvAnilaik kOyil chenRu iRainychi         2237-1

 n^al ichai vaN thamizch chol thoTai pATi an^n^ATu akanRu    2237-2

 malkiya mANikka veRpu muthalA vaNaN^ki van^thu      2237-3

 malku thiraip ponnith then karaith thAnam pala paNivAr      2237-4

 

 340. panneTum kunRum paTar perum kAnum pala pathiyum        2238-1

 an^ n^ilaith thAnaN^kaL Ayina ellAm amarn^thu iRainychi     2238-2

 mannu pukaliyil vaithika vAymai maRaiyavanAr        2238-3

 pon iyal vENip punithar parAyth thuRaiyuL pukun^thAr        2238-4

 

 341. n^ITum parAyath thuRai n^eRRith thanik kaNNar kOyil n^aNNik    2239-1

 kUTum karuththoTu kumpiTTuk kOthil thamizch chol mAlai      2239-2

 pATum kavuNiyar kaNpani mAri paran^thu iziyach      2239-3

 chUTum karathalaththu anychali kOlith thozuthu n^inRAr      2239-4

 

 342. thozuthu puRampu aNain^thu aN^ku n^inRu Ekich churar paNivu uRRu      2240-1

 ezu thiru Alan^thuRai thiruchchen^thuRaiyE muthalA 2240-2

 vazuvil pal kOyilkaL chenRu vaNaN^ki makizn^thu aNaivAr     2240-3

 chezu malarch chOlaith thiruk kaRkuTi malai chEra van^thAr 2240-4

 

 343. kaRkuTi mAmalai mEl ezun^tha kanakak kozun^thinaik kAl vaLaiyap       2241-1

 pon thiraL mEruch chilai vaLaiththa pOr viTaiyALiyaip pORRi ichaiththu     2241-2

 n^aRRamiz mAlai punain^thu aruLi nyAna champan^thar pulankaL ain^thum      2241-3

 cheRRamiz mUkkIchcharam paNin^thu thiruchchirAp paLLich chilampu aNain^thAr        2241-4

 

 344. chemmaNi vAri aruvi thUN^kum chirAp paLLi mEya chezum chuTarai        2242-1

 kaim malai Iruri pOrvai chAththum kaN n^uthalAraik kazal paNin^thu 2242-2

 meym makizvu eythi uLam kuLira viLaN^kiya chol thamiz mAlai vEyn^thu       2242-3

 maim malar kaNTar tham Anaik kAvai vaNaN^kum viruppoTu van^thu aNain^thAr 2242-4

 

 345. viNNavar pORRi chey Anaik kAvil veN n^Aval mEviya meyp poruLai 2243-1

 n^aNNi iRainychi mun vIzn^thu ezun^thu n^Al kOTTu n^Akam paNin^thathuvum   2243-2

 aNNal kOch cheN^kaN arachancheytha aTimaiyum anychol thoTaiyil vaiththup   2243-3

 paN uRu chen^thamiz mAlaip pATi paravi n^inRu Eththinar pAnmaiyinAl        2243-4

 

 346. n^AraNan n^Anmukan kANA uNmai veN n^Aval uNmai mayEn^thiramum 2244-1

 chIraNi n^ITu thirukkayilai chelvath thiruvArUr mEya paNpum         2244-2

 AraNaththu uT poruL AyinArai Anaik kAvin kaN pukazn^thu pATi        2244-3

 Er aNiyum pozil chUzn^tha chaNpai En^thalAr ellai il inpam uRRAr    2244-4

 

 347. kai thozuthu Eththip puRaththu aNain^thu kAmar pathi athan kaN chila n^AL     2245-1

 vaiki vaNaN^ki makizn^thu aNaivAr mannum thavaththuRai vAnavar thAL        2245-2

 eythi iRainychi ezun^thu n^inRE in thamiz mAlai koNTu Eththip pOn^thu      2245-3

 vaithika mAmaNi ammaruN^ku maRRu uLLa thAnam vazuththich chelvAr    2245-4

 

 348.  ERu uyarththAr thiruppARRuRaiyum eRumpiyUr mAmalaiyE muthalA 2246-1

 vERu pathikaL palavum pORRi viravum thiruththoNTar van^thu chUza    2246-2

 IRil pukazch chaNpai ALiyAr thAm eN thichaiyOrum thozuthu iRainycha        2246-3

 n^IRaNi chempavaLap poruppin n^eTuN^kaLa mA n^akar chenRu chErn^thAr       2246-4

 

 349. n^eTuN^kaLaththu Athiyai anpAl n^inpAl n^enycham chelAvakai n^Er vilakkum 2247-1

 iTumpaikaL thIrththu aruL cheyvAy enRum in ichai mAlai koNTu Eththi Eki 2247-2

 aTum paNich chenychaTaiyAr pathikaL aNain^thu paNin^thu n^iyamam pORRik    2247-3

 kaTum kaivarai uriththAr makizn^tha kATTup paLLippathi kai thozuvAr        2247-4

 

 350. chenRu thikaz thirukkATTu paLLich chem chaTai n^ampar tham kOyil eythi        2248-1

 munRil valam koNTu iRainychi vIzn^thu moy kazal chEvaTi kai thozuvAr       2248-2

 kanRu aNai Avin karuththu vAyppak kaN n^uthalArai mun pORRi cheythu        2248-3

 manRuL n^inRu ATal manaththuL vaippAr vAru mannum mulai pATi vAzn^thAr     2248-4

 

 351. aN^ku appathi n^inRu ezun^tharuLi aNin^thiru vAlam pozil vaNaN^ki     2249-1

 poN^ku punal ponnip pUn^thuruththi poy iliyAraip paNin^thu pORRi    2249-2

 eN^kum n^ikaz thiruth thoNTar kuzAm ethir koLLa eppathiyum thozuthu        2249-3

 cheN^kayal pAy vayal OTai chUzn^tha thiruk kaNTiyUr thozach chenRu aNain^thAr 2249-4

 

 352. kaNTiyUr vIraTTar kOyil eythik kalan^thu aTiyAruTan kAthal poN^kak    2250-1

 koNTa viruppuTan thAzn^thu iRainychik kulavu makizchchiyin koLkaiyinAl     2250-2

 thoNTar kuzAththinai n^Okki n^inRu thoTuththa ichaiththamiz mAlai thannil 2250-3

 aNTar pirAn than aruLin vaNNam aTiyAr perumaiyil kETTu aruLi        2250-4

 

 353. vinavi eTuththa thirup pathikam mEvu thirukkaTaik kAppu thannil       2251-1

 anaiya n^inaivu ariyEn cheyalai aTiyAraik kETTu makizn^tha thanmai 2251-2

 punaivuRu pATalil pORRi cheythu pOn^thu pukalik kavuNiyanAr         2251-3

 thunai punal ponnith thirai valam koL chORRuth thuRai thozach chenRu aTaivAr 2251-4

 

 354.  appar chORRuth thuRai chenRu aTaivOm enRu     2252-1

 oppil vaN thamiz mAlai orumaiyAl     2252-2

 cheppiyE chenRu chErn^thanar chErvilAr       2252-3

 muppuram cheRRa munnavar kOyil mun   2252-4

 

 355. thollai n^IL thiruch chORRuth thuRai uRai      2253-1

 chelvar kOyil valam koNTu thEvarkaL 2253-2

 allal thIrkka n^anychu uNTa pirAn aTi        2253-3

 ellaiyil anpu kUra iRainychinAr      2253-4

 

 356. iRainychi Eththi ezun^thu n^inRu in ichai      2254-1

 n^iRain^tha chen^thamiz pATi n^ilAvi aN^ku   2254-2

 uRain^thu van^thu aTiyAruTan eythinAr        2254-3

 chiRan^tha chIrth thiru vEthik kuTiyinil     2254-4

 

 357. vEtha vEthiyar vEthi kuTiyinil 2255-1

 n^Athar kOyil aNain^thu n^alam thikaz        2255-2

 pAtha paN^kayam pORRip paNin^thu ezun^thu    2255-3

 OthinAr thamiz vEthaththin ON^ku ichai       2255-4

 

 358. ezuthu mA maRaiyAm pathikaththu ichai   2256-1

 muzuthum pATi muthalvaraip pORRi mun         2256-2

 thozuthu pOn^thu van^thu eythinAr chOlai chUz       2256-3

 pazuthil chIrththiru veNNip pathiyinil       2256-4

 

 359. veNNi mEya viTaiyavar kOyilai   2257-1

 n^aNNi n^ATiya kAthalin n^AN mathik 2257-2

 kaNNiyAr tham kazal iNai pORRiyE     2257-3

 paNNil n^ITum pathika mun pATinAr    2257-4

 

 360. pATi n^inRu paravip paNin^thu pOy       2258-1

 ATum aN^kaNar kOyil aN^ku uLLana     2258-2

 mATu chenRu vaNaN^ki makizn^thanar   2258-3

 n^ITu chaNpai n^iRai pukaz vEthiyar 2258-4

 

 361. moy tharum chOlai chUz muLari muLLaTavi pOy    2259-1

 mey tharum parivilAn vELviyaip pAzapaTach    2259-2

 cheytha chaN^karar thiruchchakkarap paLLi mun       2259-3

 peythavam aruLinAr iyal ichaith thalaivanAr 2259-4

 

 362. chakkarap paLLiyAr tham thiruk kOyil uL        2260-1

 pukku aruththiyin uTan punai malarth thAL paNin^thu 2260-2

 akkaraip paramarpAl anpu uRum parivu kUr     2260-3

 mikka chol thamizinAl vEthamum pATinAr       2260-4

 

 363. thalaivar tham chakkarap paLLi than iTai akanRu        2261-1

 alaipunal paNaikaLin aruku pOy arumaRaip     2261-2

 pulan uRum chin^thaiyAr puLLa maN^kaip pathi        2261-3

 kulavum Alan^thuRaik kOyilaik kuRukinAr      2261-4

 

 364. mannum ak kOyil chEr mAn maRik kaiyartham      2262-1

 pon aTiththalam uRap purivoTum thozuthu ezun^thu    2262-2

 in ichaith thamiz punain^thu iRaivar chEl UruTan    2262-3

 pannu pAlaith thuRaip pathi paNin^thu EkinAr        2262-4

 

 365. kAvin mEl mukil ezum kamaz n^aRum puRavu pOy   2263-1

 vAvi n^ITu alavan vAz peTai uTan malar n^aRum       2263-2

 pUvin mEl vizai uRum pukaliyAr thalaivanAr   2263-3

 chEvin mEl aNNalAr thirun^alUr n^aNNinAr     2263-4

 

 366. manRalaN^ kazani chUz thiru n^alUr maRaivalOr 2264-1

 thunRu maN^kala vinaith thuzaniyAl ethir koLap      2264-2

 pon thayaN^ku oLi maNich chivikaiyil polivu uRach   2264-3

 chenRu aNain^thu aruLinAr chirapurach chemmalAr     2264-4

 

 367. n^iththilach chivikai mEl n^inRu izin^thu aruLiyE      2265-1

 moyththa an^thaNar kuzAm mun chelap pin chelum      2265-2

 paththarum parichanaN^kaLum uTan paravavE    2265-3

 aththar tham kOpuram thozuthu aNain^thu aruLinAr    2265-4

 

 368. veLLi mAl varaiyai n^Er virichuTark kOyilaip   2266-1

 piLLaiyAr valam varum pozuthinil peruku n^Ir        2266-2

 veLLa Anan^tham poziya mEl ERi n^Ir 2266-3

 thuLLuvAr chaTaiyaraith thozuthu mun paravuvAr      2266-4

 

 369. paravu chol pathikam mun pATinAr parivuthAn    2267-1

 vara ayarththu uruku n^Er manan uTan puRam aNain^thu        2267-2

 aravu uTaich chaTaiyar pEr aruL peRum perumaiyAl    2267-3

 viravum appathi amarn^thu aruLiyE mEvinAr    2267-4

 

 370. anna thanmaiyil appathiyinil amarn^thu aruLi   2268-1

 min n^eTum chaTai vimalar thAL viruppoTu vaNaN^kip 2268-2

 pannum innichaip pathikamum pala muRai pATi 2268-3

 n^al n^eTum kula n^An maRaiyavar thoza n^ayan^thAr 2268-4

 

 371. n^ITum appathi n^IN^kuvAr n^ikaz thirun^allUr 2269-1

 ATuvAr thiru aruL peRa akanRu pOn^thu aN^kaN        2269-2

 mATum uLLana vaNaN^kiyE paravi van^thu aNain^thAr   2269-3

 thETum mAl ayaRku ariyavar thirukkarukAvUr   2269-4

 

 372. van^thu pan^thar mAthavi maNam kamaz karukAvUrch       2270-1

 chan^tha mAmaRai than^thavar kazal iNai thAzn^thE   2270-2

 an^tham illavar vaNNamAr azal vaNNam enRu    2270-3

 chin^thai inpuRap pATinAr chezum thamizp pathikam   2270-4

 

 373. pathika in ichai pATip pOyp piRappathi palavum 2271-1

 n^athi aNin^thavar kOyilkaL n^aNNiyE vaNaN^ki       2271-2

 mathura muththamiz vAchakar aNain^thanar manRuL     2271-3

 athir chilampu aTiyAr makiz avaL ivaL n^allUr       2271-4

 

 374. mannum appathi vAnavar pORRavum makizn^tha     2272-1

 thanmaiyAr payil kOyil uL thamparichu uTaiyAr       2272-2

 ennum n^Amamum n^ikazn^thiTa Eththi mun iRainychip 2272-3

 pannu chIrp pathi palavum appAl chenRu paNivAr      2272-4

 

 375. pazuthu il chIrth thirup parithi n^al n^iyamum paNin^thu aN^ku        2273-1

 ezuthu mAmaRaiyAm pathikaththu ichai pORRi   2273-2

 muzuthum Anavar kOyilkaL vaNaN^kiyE muRaimai        2273-3

 vazuvu ilAr thiruppUvanUr vaNaN^ki van^thu aNain^thu        2273-4

 

 376. poN^ku kAthalil pORRi aN^kar aruLuTan pOn^thu 2274-1

 paN^kayath thaTam paNaip pathi palavum mun paNin^thE        2274-2

 eN^kum anparkaL Eththu oli eTukka van^thu aNain^thAr        2274-3

 aN^kaNarkku iTam Akiya pazampathi AvUr       2274-4

 

 377. paNiyum appathip pachupathi Ichcharaththin inithu irun^tha     2275-1

 maNiyai uL pukku vazipaTum viruppinAl vaNaN^kith    2275-2

 thaNivu il kAthalinAl thaN thamiz mAlaikaL chAththi 2275-3

 aNi viLaN^kiya thirun^alUr mINTum van^thu aNain^thAr        2275-4

 

 378. maRai viLaN^kum appathiyinil maNikaNTar pon thAL       2276-1

 n^iRaiyum anpoTu vaNaN^kiyE n^ikazpavar n^ilavum    2276-2

 piRai aNin^thavar aruL peRap piracha men malar vaNTu        2276-3

 aRai n^aRum pozil thiru valam chuziyil van^thu aNain^thAr   2276-4

 

 379. mathi puNain^thavar valam chuzi maruvu mAthavaththu    2277-1

 muthirum anparkaL muththamiz virakar tham mun van^thu       2277-2

 ethir koL pOzthinil izin^thavar ethir chela mathiyaik       2277-3

 kathir chey veN mukil kuzAm puTai chUzn^thenak kalan^thAr   2277-4

 

 380. kalan^tha anparkaL thozuthu ezak kavuNiya thalaivar    2278-1

 alarn^tha chem kamalak karam kuviththu uTan aNaivAr 2278-2

 valam chuzip perumAn makiz kOyil van^thu eythip     2278-3

 polam koL n^IL chuTark kOpuram iRainychi uL pukun^thAr      2278-4

 

 381. maruvalAr puram munin^thavar thiru munRil valam koNTu 2279-1

 urukum anpuTan uchchi mEl anychaliyinarAyth 2279-2

 thiruvalam chuzi uTaiyavar chEvaTith thalaththil    2279-3

 perukum Atharavu uTan paNin^thu ezun^thanar periyOr 2279-4

 

 382. nyAna pOnakar n^ampar mun thozuthu ezum viruppAl       2280-1

 Ana kAthalil aN^kaNavar thamai vinavum       2280-2

 Unamil ichaiyuTan viLaN^kiya thiruppathikam 2280-3

 pAn alAr maNikaNTaraip pATinAr paravi        2280-4

 

 383. pulan koL in thamiz pORRinar puRaththinil aNain^thE    2281-1

 ilaN^ku n^Irp ponni chUz thiruppathiyinil irun^thu 2281-2

 n^alam koL kAthalin n^AtharthAL n^ALthoRum paravi   2281-3

 valam chuzip perumAn thoNTar tham uTan makizn^thAr 2281-4

 

 384. makizn^tha thanthalai vAzum an^ n^AL iTai vAnil        2282-1

 thikazn^tha nyAyiRu thuNaip puNar Orai uL chErn^thu 2282-2

 n^ikazn^tha thanmaiyil n^ilavum Ez kaTal n^Irmai kunRa      2282-3

 vekuNTu vem kathir parappalin muthirn^thathu vEnil 2282-4

 

 385. thaN punal kuLir kAl n^aRum chan^thanath thEyvai       2283-1

 paNpu n^ITiya vAcha men malar pothi pani n^Ir       2283-2

 n^aNpuTaith thuNai n^akai maNi muththaNi n^ALum     2283-3

 uNpa mAthuriyach chuvai ulaku uLOr virumpa   2283-4

 

 386. aRal maliyum kAn ARRin n^Ir n^achaiyAl aNaiyumAn       2284-1

 peRal ariya punal enRu pEththErin pin thoTarum      2284-2

 uRai uNavu koLLum puL thEmpiayal irai thErum        2284-3

 paRavai chiRai viriththu oTuN^kap panip puRaththu vathiyumAl        2284-4

 

 387. n^IN n^ilai mALikai mElum n^ilA munRin maruN^kinum     2285-1

 vAN n^izal n^al chOlaiyilum malar vAvik karai mATum 2285-2

 pUN n^ilavu muththu aNin^tha pUN^kuzalAr mulaith thaTaththum        2285-3

 kANum makizchchiyin malarn^thu mAn^thar kalan^thu uRaivArAl         2285-4

 

 388. mayil oTuN^ka vaNTu ATa malark kamala mukai viriya     2286-1

 kuyil oTuN^kAch chOlaiyin men thaLir kOthik kUvi ezath      2286-2

 thuyil oTuN^kA uyir anaiththum thuyil payilach chuTar vAnil         2286-3

 veyil oTuN^kA vemmai tharum vEnil viri tharu n^ALil 2286-4

 

 389. chaNpai varum piLLaiyAr chaTA makuTar valam chuziyai   2287-1

 eN perukath thozuthu Eththip pazaiyARai eythuthaRku 2287-2

 n^aNpu uTaiya aTiyArkaLuTan pOtha n^aTan^thu aruLi 2287-3

 viN poru n^IL mathiL ARai mEl thaLi chenRu eythinAr 2287-4

 

 390. thiruvARai mEl thaLiyil thikazn^thu irun^tha chen^thIyin       2288-1

 uruvALan aTivaNaN^ki urukiya anpoTu pORRi    2288-2

 maruvArum kuzal malaiyAL vazipATu cheyya aruL       2288-3

 tharuvAr tham thiru chaththi muRRaththin puRam chErn^thAr   2288-4

 

 391. thiruch chaththi muRRaththil chenRu eythith thirumalaiyAL      2289-1

 aruchchiththa chEvaTikaL Arvam uRap paNin^thu Eththik       2289-2

 karuch chuRRil aTaiyAmal kai tharuvAr kazal pATi    2289-3

 viruppu uRRuth thirup paTTIchcharam paNiya mEvum kAl        2289-4

 

 392. vemmai tharu vEnil iTai veyil veppam thaNippathaRku    2290-1

 mummai n^ilaith thamiz virakar muTimIthE chivapUtham        2290-2

 thammai aRiyAthapaTi thaN tharaLap pan^thar eTuththu        2290-3

 emmai viTuththu aruL purin^thAr paTTIchar enRu iyampa       2290-4

 

 393. avvuraiyum maNi muththin pan^tharum AkAyam ezach       2291-1

 chevviya meynynyAnam uNar chirapuraththup piLLaiyAr 2291-2

 iv vinaithAn Ichar thiru aruLAl Akil ichaivathu ena 2291-3

 mey viravu puLakam uTan mEthiniyin michaith thAzn^thAr      2291-4

 

 394. athu pozuthE aNi muththin pan^tharinai aruL chiRakkak 2292-1

 kathir oLiya maNik kAmpu parichanaN^kaL kaik koNTAr 2292-2

 mathura mozi maRaith thalaivar maruN^ku imaiyOr pozivAchap 2292-3

 puthu malarAl appan^thar pUm pan^tharum pOlum       2292-4

 

 395. thoNTar kuzAm Arppu eTuppach churuthikaLin perun^thuzani       2293-1

 eN thichaiyum n^iRain^thu ON^ka ezun^thu aruLum piLLaiyAr   2293-2

 veN tharaLap pan^thar n^izal mIthu aNaiyath thirumanRil     2293-3

 aNTarpirAn eTuththa thiruvaTi n^Izal ena amarn^thAr 2293-4

 

 396. pArin michai anpar uTan varukinRAr pannakaththin       2294-1

 Aram aNin^thavar than^tha aruL karuNaith thiRam pORRi       2294-2

 Ira manam kaLi thazaippa ethir koLLa mukam malarn^thu       2294-3

 chEra varum thoNTar uTan thiruppaTTIchcharam aNain^thAr     2294-4

 

 397. chenRu aNain^thu thiruvAyil puRaththu iRainychi uLpukku        2295-1

 venRi viTaiyavar kOyil valam koNTu veN kOTTup       2295-2

 panRi kiLaiththu aRiyAtha pAtha thAmarai kaNTu      2295-3

 mun thozuthu vizun^thu ezun^thu mozi mAlai pORRi ichaiththAr        2295-4

 

 398. aruL veLLath thiRam paravi aLapparaya Anan^thap        2296-1

 peru veLLaththu iTai mUzkip pErAtha peruN^kAthal    2296-2

 thiru uLLap parivuTanE chempon malai valliyAr       2296-3

 tharu vaLLaththu amuthu uNTa champan^thar puRaththu aNain^thAr      2296-4

 

 399. appathiyil amarkinRa ALuTaiya piLLaiyAr        2297-1

 chepparum chIr thiruvARai vaTa thaLiyil chenRu iRainychi    2297-2

 oppu ariya thamiz pATi uTan amarum thoNTaroTu       2297-3

 epporuLumAy n^inRAr irum pULai eythinAr      2297-4

 

 400. thEvar pirAn amarn^tha thiru irum pULai chenRu eythak 2298-1

 kAvaNa n^IL thOraNaN^kaL n^ATTi uTan kaLi chiRappap 2298-2

 pUvaNa mAlaikaL n^ARRip pUraNa pon kuTam n^iraiththu aN^ku 2298-3

 yAvarkaLum pORRi ichaippath thiruth thoNTar ethir koNTAr    2298-4

 

 401. vaN thamizin mozi virakar maNimuththin chivikaiyinaith         2299-1

 thoNTar kuzAththu ethir izin^thu aN^ku avar thozath thAmum thozuthE        2299-2

 aNTarpirAn kOyilinai aNain^thu iRainychi mun n^inRu 2299-3

 paNTu arum in ichaip pathikam param poruLaip pATuvAr        2299-4

 

 402. n^ikar ilA mEruvarai aNuvAka n^INTAnai 2300-1

 n^ukarkinRa thoNTar thamakku amuthAki n^oyyAnai     2300-2

 thakavu onRa aTiyArkaL thamai vinavith thamiz virakar       2300-3

 pakarkinRa arumaRaiyin poruL viriyap pATinAr        2300-4

 

 403. pATum arathaip perum pAziyE muthalAkach        2301-1

 chETar payil thiruchchERai thirun^AlUr kuTa vAyil   2301-2

 n^ATiya chIr n^aRaiyUr then thiruppuththUr n^ayan^thu iRainychi     2301-3

 n^ITu thamiz thoTai punain^thu an^n^eTu n^akaril inithu amarn^thAr 2301-4

 

 404. aN^kaN inithu amaru n^AL aTal veL Enaththu uruvAy      2302-1

 cheN^kaN n^eTumAl paNiyum chivapuraththuch chenRu aTain^thu         2302-2

 kaN^kaich chaTai karan^thavar tham kazal vaNaN^kik kAthalinAl       2302-3

 poN^kumichaith thiruppathikam mun n^inRu pORRi ichaiththAr 2302-4

 

 405. pORRi ichaiththup punithar aruL peRRup pOn^thu ev uyirum       2303-1

 thORRuviththa ayan pORRum thONipuraththu aNNanAr    2303-2

 ERRum ichai ERRu ukan^tha iRaivar thamai EththuthaRku       2303-3

 n^ARRichai yOr paravum thiruk kuTamUkku n^aNNinAr   2303-4

 

 406. thEmaruvu malarch chOlaiththiru kuTamUkkinil chelva    2304-1

 mAmaRaiyOr pUn^tharAy vaLLalAr van^thu aruLath      2304-2

 thUmaRaiyin oli perukath thUriya maN^kalam muzaN^ka 2304-3

 kO muRaimai ethir koNTu thampathi uL koTu pukkAr    2304-4

 

 407. thirunyAna champan^thar thirukkuTa mUkkinaich chEra    2305-1

 varuvAr tham perumAnai vaN thamizin thiruppathikam 2305-2

 urukA n^inRu uLam makizk kuTa mUkkai uvan^thu irun^tha      2305-3

 perumAn em iRai enRu peruku ichaiyAl paravinAr      2305-4

 

 408. van^thu aNain^thu thirukkIzk kOTTaththu irun^tha vAn poruLai   2306-1

 chin^thai makizvuRa vaNaN^kith thiruththoNTaruTan chelvAr   2306-2

 an^thaNarkaL puTai chUzn^thu pORRi ichaippa avaroTum        2306-3

 kan^tha malar pozil chUzn^tha kArONam chenRu aTain^thAr     2306-4

 

 409. pU maruvum kaN^kai muthal punithamAm perum thIrththam 2307-1

 mA makam thAn ATuthaRku van^thu vazipaTum kOyil     2307-2

 thU maruvum malark kaiyAl thozuthu valam koNTu aNain^thu    2307-3

 kAmar keTa n^uthal viziththAr kazal paNin^thu kaN kaLiththAr        2307-4

 

 410. kaNNArum arumaNiyaik kArONaththu Ar amuthai    2308-1

 n^aNNAthAr puram eriththa n^An maRaiyin poruLAnaip 2308-2

 paN Arn^tha thiruppathikam paNin^thu Eththip piRapathiyum   2308-3

 eN Arn^tha chIr aTiyAr uTan paNivuRRu ezun^thu aruLi        2308-4

 

 411. thiru n^AchEch charaththu amarn^tha cheN^kanakath thanik kunRai       2309-1

 karu n^Akaththu uri puNain^tha kaN n^uthalaich chenRu iRainychi     2309-2

 arunyAnach chen^thamizin thiruppathikam aruL cheythu        2309-3

 peru nyAna champan^thar peruku Arvaththin puRRAr    2309-4

 

 412. mA n^Akam archchiththa malar kamalath thAL vaNaN^ki    2310-1

 n^AL n^ALum paravuvAr piNi thIrkkum n^alam pORRi    2310-2

 pAl n^ARum maNi vAyAr paramar thiruviTai maruthil   2310-3

 pU n^ARum punal ponnith thaTaN^karai pOy pukukinRAr 2310-4

 

 413.  ON^ku thiruppathikam OTEkalan enRu eTuththu aruLith   2311-1

 thAN^ka ariya perumakizchchi thalai chiRakkum thanmaiyinAl 2311-2

 IN^ku enai ALuTaiya pirAn iTai maruthu IthO enRu    2311-3

 pAN^ku uTaiya in ichaiyAl pATi ezun^thu aruLinAr    2311-4

 

 414. aTiyavarkaL ethir koLLa ezun^thu aruLi aN^ku aNain^thu         2312-1

 muTivil param poruL AnAr muthal kOyil mun iRainychip        2312-2

 paTiyil valam koNTu thiru munpu eythip pAr mIthu    2312-3

 n^eTithu paNin^thu ezun^thu anpu n^iRai kaNNIr n^iran^thu iziya     2312-4

 

 415. paravuRu chen^thamizp pathikam pATi amarn^tha appathiyil       2313-1

 viravuvAr thiruppathikam pala pATi veN pathiyOTu    2313-2

 aravu chaTaikku aNin^thavar tham thAL pORRi ArvaththAl      2313-3

 uravu thiruth thoNTaruTan paNin^thu Eththi uRaiyum n^AL     2313-4

 

 416. maruN^ku uLa n^al pathikaL pala paNin^thu mA n^athikkarai pOyk        2314-1

 kuraN^ku ATu thuRai aNain^thu kuzakanAr kurai kazalkaL      2314-2

 perum kAthalinAl paNin^thu pENiya innichai peruka   2314-3

 arum kalai n^Ul thiruppathikam aruL cheythu 2314-4

 

 417. am malarth thaTam pathipaNin^thu akanRu pOn^thu aruku 2315-1

 kaimmalark kaLaththu iRaivar tham kOyilkaL vaNaN^ki 2315-2

 n^am malaththuyar thIrkka van^thu aruLiya nyAnach   2315-3

 chemmalAr thiru AvaTu thuRaiyinaich chErn^thAr      2315-4

 

 418. mUvarkku aRivarum poruL Akiya mUlath    2316-1

 thEvar tham thiru AvaTu thuRaith thiruth thoNTar    2316-2

 pU alampu thaN poru punal thaTam paNaip pukalik     2316-3

 kAvalarkku ethir koLLum Atharavu uTan kalan^thAr    2316-4

 

 419. van^thu aNaivAr thozA munam malar pukazch chaNpai      2317-1

 an^thaNarkku elAm arumaRaip poruL ena van^thAr      2317-2

 chan^tha n^iththilach chivikai n^inRu izin^thu ethir thAzn^thE      2317-3

 chin^thai inpuRa iRaivar tham kOyil mun chenRAr     2317-4

 

 420. n^ITu kOpuram iRainychi uL pukun^thu n^IL n^ilaiyAn    2318-1

 mATu chUz thiru mALikai valam koNTu vaNaN^ki        2318-2

 ATum Athiyai AvaTu thuRaiyuL Ar amuthai      2318-3

 n^ATu kAthalil paNin^thu ezun^thu arum thamiz n^avinRAr     2318-4

 

 421. anpu n^ITiya aruvi kaN poziyum ArvaththAl      2319-1

 munpu pORRiyE puRampu aNai muththamiz virakar       2319-2

 thunpu pOm manath thiruththoNTar thammuTan thozuthE 2319-3

 inpam mEvi appathiyinil inithu amarn^thu irun^thAr 2319-4

 

 422. mEvi aN^ku uRai n^ALinil vELvi cheyvathanukku 2320-1

 Avathu Akiya kAlam van^thu aNai uRa aNain^thu       2320-2

 thAvil chaNpaiyar thalaivarkkuth thAthaiyAr thAmum 2320-3

 pOvathaRku arum poruL peRa ethir n^inRu pukanRAr    2320-4

 

 423. than^thaiyAr mozi kETTalum pukaliyAr thalaivar 2321-1

 mun^thai n^ALilE mozin^thamai n^inain^thu aruL munni        2321-2

 an^thamil poruL Avana AvaTu thuRaiyuL        2321-3

 en^thaiyAr aTith thalaN^kaL anRO ena ezun^thAr      2321-4

 

 424. chenRu thEvar thampirAn makiz kOyil munpu eythi        2322-1

 n^inRu pORRuvAr n^IL n^ithi vENTinArkku Ivathu      2322-2

 onRum maRRilEn unnaTi allathu onRu aRiyEn    2322-3

 enRu pEr aruL vinaviya chen^thamiz eTuththAr        2322-4

 

 425. eTuththa vaN thamizp pathika n^Al aTiyin mEl iru chIr 2323-1

 thoTuththa vaippoTu thoTarn^tha in ichaiyinAl thuthippAr    2323-2

 maTuththa kAthalil vaLLalAr aTi iNai vazuththi      2323-3

 aTuththa chin^thaiyAl Athariththu anychali aLiththAr        2323-4

 

 426. n^achchi in thamiz pATiya nyAna champan^thar   2324-1

 ichchaiyE purin^thu aruLiya iRaivar in aruLAl       2324-2

 ach chiRappu aruL pUtham mun virain^tha kal pITaththu       2324-3

 uchchi vaiththathu pachum pon Ayirak kizi onRu      2324-4

 

 427. vaiththa pUtham aN^ku aNain^thu mun n^inRu n^al vAkkAl         2325-1

 uyn^tha ikkizi pon ulavAk kizi umakku        2325-2

 n^iththanAr aruL cheythathu enRu uraikka n^Er thozuthE      2325-3

 aththanAr thiru aruL n^inain^thu thava mEni mEl paNin^thAr 2325-4

 

 428. paNin^thu ezun^thu kai thozuthu mun pani malarp pITaththu      2326-1

 aNain^tha ATakak kizithalaik koNTu arumaRaikaL      2326-2

 thuNin^tha vAn poruL tharum poruL thUya vAymaiyinAl 2326-3

 thaNin^tha chin^thai ath thAthaiyArkku aLiththu uraicheyvAr         2326-4

 

 429.  Athi mAmaRai vithiyinAl ARu chUz vENi 2327-1

 n^AthanArai mun AkavE puriyum n^al vELvi     2327-2

 thIthu n^IN^ka n^Ir cheyyavum thiruk kazumalaththu 2327-3

 vEtha vEthiyar anaivarum cheyyavum mikumAl   2327-4

 

 430. enRu kURi aN^ku avarthamai viTuththa pin avarum        2328-1

 n^anRum inpuRum manaththoTum pukali mEl n^aNNa      2328-2

 venRi nyAna champan^tharum viruppoTu vaNaN^ki       2328-3

 manRal AvaTu thuRaiyinil makizn^thu inithu irun^thAr        2328-4

 

 431. aNNalAr thiru AvaTuthuRai amarn^thArai 2329-1

 uL n^ilAviya kAlinAl paNin^thu uRain^thu     2329-2

 maN elAm uya van^thavar pOn^thu vAr chaTaimEl       2329-3

 theL n^ilA aNivAr thiruk kOzampam chErn^thAr        2329-4

 

 432. konRaivAr chaTaimuTiyaraik kOzampaththu iRainychi      2330-1

 enRum n^ITiya in ichaip pathikam mun iyampi 2330-2

 manRu uLAr makiz vaikal mATak kOyil maruN^ku        2330-3

 chenRu chArn^thanar thiruvaLar chirapurach chelvar 2330-4

 

 433. vaikal n^ITu mATak kOyil manniya marun^thaik   2331-1

 kaikaL anychali koNTu thAzn^thu ezun^thu kaN aruvi 2331-2

 cheyya in ichaich chen^thamiz mAlaikaL mozin^thu    2331-3

 n^aiyum uLLaththar Ayththiru n^allaththil n^aNNi    2331-4

 

 434. n^ilavu mALikaith thiru n^allam n^ITu mAmaNiyai        2332-1

 ilaku chEvaTi iRainychi in thamiz koTu thuthiththup 2332-2

 palavum Ichar tham thiruppathi paNin^thu chelpavar thAm     2332-3

 alai punal thiruvazun^thUr mATak kOyil aTain^thAr 2332-4   

 

435. mannumATam makizn^tha vAn poruLinai vaNaN^kip   2333-1

 pannu pATalil pathika in ichai koTu paravip 2333-2

 ponni mA n^athik karaiyinil mINTu pOn^thu aNain^thu 2333-3

 chonnavARu aRivAr thamaith thuruththiyil thozuthAr 2333-4

 

 436. thiraith thaTam punal ponni chUz thiruththuruththiyinil        2334-1

 varaiththalaip pachum pon enum vaN thamizppathikam 2334-2

 uraiththu mey uRap paNin^thu pOn^thu ulavum an^n^athiyin    2334-3

 karaik kaN mUvalUrk kaN n^uthalAr kazal paNin^thAr 2334-4

 

 437. mUvalUr uRai muthalvaraip paraviya moziyAl     2335-1

 mEvu kAthalil EththiyE viruppoTum pOn^thu    2335-2

 pU alampu thaN punal paNaip pukaliyAr thalaivar     2335-3

 vAvi chUz thiru mayilATu thuRaiyinil van^thAr       2335-4

 

 438. malku thaN thalai mayilATu thuRaiyinil maruvum 2336-1

 chelva vEthiyar thoNTaroTu ethir koLach chenRu      2336-2

 kollai mAnmaRik kaiyaraik kOyil pukku iRainychi     2336-3

 ellai illathOr inpam mun perukiTa ezun^thAr 2336-4

 

 439. uLLam inpuRa uNar uRum parivu koNTu uruki      2337-1

 veLLam thAN^kiya chaTaiyarai viLaN^ku chol pathikath        2337-2

 theLLum innichaith thiLaippoTum puRaththu aNain^thu aruLi   2337-3

 vaLLalAr maRRa vaLam pathi maruvuthal makizn^thAr   2337-4

 

 440. aththiruppathi anRu pOy aNikiLar chUlaN^       2338-1

 kaiththalap paTai vIrar chem pon paLLi karuthi      2338-2

 meyththa kAthalil viLa n^akar viTaiyavar pAtham     2338-3

 paththar tham uTan paNin^thu ichaip pathikam mun pakarn^thAr        2338-4

 

 441. pATum appathi paNin^thu pOyp paRiyalUr mEvum   2339-1

 thOTu ulAm malar ithaziyum thumpaiyum aTampum       2339-2

 kATu koNTa chem chaTaimuTik kaTavuLar karuthu       2339-3

 n^ITu vIraTTam paNin^thanar n^iRai maRai vEn^thar   2339-4

 

 442. paramar tham thirup paRiyalUr vIraTTam paravi 2340-1

 viravu kAthalin vElaiyin karaiyinai mEvi     2340-2

 aravu aNin^thavar pathi pala aNain^thu mun vaNaN^kich       2340-3

 chirapuraththavar thiruththoNTar ethir koLach chelvAr       2340-4

 

 443. aTiyavarkaL kaLi chiRappath thiruvETTakkuTi paNin^thu aN^ku alaivAyp pOkik 2341-1

 kaTi kamazum malar pazanak kazin^ATu akan pathikaL kalan^thu n^IN^kik      2341-2

 koTi mathil chUz tharuma puram kuRukinAr kuNTar chAkkiyar tham koLkai      2341-3

 paTi aRiyap pazuthu enRE mozin^thu uyyum n^eRi kATTum pavaLa vAyar 2341-4

 

 444. tharumapuram perumpANar thiruththAyar piRappu iTam Am athanAl chAra   2342-1

 varum avar tham chuRRaththAr van^thu ethir koNTu aTi vaNaN^ki vAzththak kaNTu      2342-2

 perumai uTaip perumpANar avarkku uraippAr piLLaiyAr aruLich cheytha 2342-3

 arumai uTaip pathikam thAm yAzinAl payiRRum pERu aruLich cheythAr   2342-4

 

 445. kiLainyrum maRRu athu kETTuk kezuvu thiru pathikaththiRku kiLarn^tha Ochai    2343-1

 aLavu peRak karuviyil n^Ir amaiththu iyaRRum athanAlE akilam ellAm 2343-2

 vaLara ichai n^ikazvathu ena viLamputhalum vaLam pukali mannar pAtham      2343-3

 uLam n^aTuN^kip paNin^thu thirun^Ila kaNTap perumpANar uNarththu kinRAr    2343-4

 

 446. alakil thiruppathika ichai aLavu paTA vakai ivarkaL anRi Eyum 2344-1

 ulakil uLOrum therin^thu aN^ku uNmaiyinai aRin^thu uyya uNarththum paNpAl 2344-2

 palar pukazum thiruppathikam pATi aruLap peRRAl paNpu n^ITi         2344-3

 ilakum ichai yAzinkaN aTaN^kAmaiyAn kATTap peRuvan enRAr    2344-4

 

 447. vEtha n^eRi vaLarpavarum viTaiyavar mun thozuthu thiruppathikaththu uNmai     2345-1

 pUthalaththOr kaNTaththum kalaththinilum n^ilaththa n^Ul pukanRa pEtha     2345-2

 n^Atha ichai muyaRchikaLAl aTaN^kAtha vakai kATTa n^ATTukinRAr      2345-3

 mAthar maTappiTi pATi vaNaN^kinAr vAnavarum vaNaN^ki Eththa         2345-4

 

 448. vaN pukali vEthiyanAr mAthar maTappiTi eTuththu vanappil pATip        2346-1

 paN payilum thirukkaTaik kAppu chAththa aNain^thu perum pANar thAm 2346-2

 n^aNpuTai yAzk karuviyinil munpu pOl kaikkoNTu n^aTaththappukku     2346-3

 eN perukum ap pathikaththu ichai n^arampil iTa aTaN^kiRRu illai anRE       2346-4

 

 449. appozuthu thirun^Ila kaNTa ichaip perumpANar athanai viTTu     2347-1

 meyp payamum parivum uRap piLLaiyAr kazal iNai vIzn^thu n^Okki      2347-2

 ipperiyOr aruL cheytha thiruppathikaththu ichai yAzil ERpan ennach 2347-3

 cheppiyathu ik karuviyai n^An thoTuthalin n^anRO enRu theLin^thu cheyvAr   2347-4

 

 450.  vIkku n^arampu uTaiyAzinAl viLain^thathu ithu enRu aN^ku athanaip pOkka 2348-1

 Okkuthalum thaTuththu aruLi aiyarE uRRa ichai aLavinAl n^Ir         2348-2

 Akkiya ikkaruviyinaith thArum ena vAN^kik koNTu avani cheytha       2348-3

 pAkkiyaththin mey vaTivAm pAl aRA vAyar paNiththu aruLukinRAr       2348-4

 

 451. aiyar n^Ir yAz ithanai murikkum athen  AL uTaiyAL uTanE kUTach        2349-1

 cheyya chaTaiyAr aLiththa thiruvaruLin perumai elAm theriya n^ampAl        2349-2

 eythiya ik karuviyinil aLavu paTumO n^am tham iyalpukku ERpa        2349-3

 vaiyakaththOr aRivu uRa ikkaruvi aLavaiyin iyaRRal vazakkE enRAr    2349-4

 

 452.  chin^thaiyAl aLavu paTA ichaip perumai cheyal aLavil eythumO n^Ir    2350-1

 in^tha yAzinaik koNTE iRaivar thirup pathika ichai ithanil eytha    2350-2

 van^thavARE pATi vAchippIr enak koTuppap pukali mannar      2350-3

 than^tha yAzinaith thozuthu kaik koNTu perum pANar thalai mEl koNTAr 2350-4

 

 453. aNaivuRum ak kiLainyr uTan perum pANar AL uTaiya piLLaiyAr tham 2351-1

 thuNai malarch chEvaTi paNin^thu thuthiththu aruLath thONipurath thOnRalArum       2351-2

 iNaiyil perum chiRappu aruLith thoNTaruTan appathiyil inithu mEvip 2351-3

 paNai n^eTum kai mathayAnai uriththavar tham pathi piRavum paNiyach chelvAr        2351-4

 

 454. paN^kaya pAchaTaith thaTam chUz pazana n^aTTu akan pathikaL palavum n^aNNi    2352-1

 maN^kai oru pAkaththAr makiz kOyil enaip palavum vaNaN^kip pORRith 2352-2

 thaN^ki ichai yAzp perum pANar uTan maRaiyOr thalaivanAr chenRu chArn^thAr 2352-3

 cheN^kai mAn mazu En^thum china viTaiyAr amarn^thu aruLum thiru n^aLLARu   2352-4

 

 455. n^aLLARRil ezun^thu aruLa n^ampar thiruththoNTar kuzAm n^ayan^thu chenRu      2353-1

 koLLARRil ethir koNTu kulavi uTan chUzn^thu aNaiyak kuRukik kaN^kaith 2353-2

 theLLARRu vENiyar tham thiruvaLar kOpuram iRainychich chelvak kOyil        2353-3

 uLLARRa valam koNTu thirumunpu thAzn^thu ezun^thAr uNarvin mikkAr   2353-4

 

 456. urukiya anpuRu kAthal uL uruki n^anai Iram peRRAl pOla         2354-1

 maruvu thirumEni elAm mukizththu ezun^tha mayirp puLakam vaLarkkum n^IrAy 2354-2

 aruvi chori thiru n^ayanaththu Anan^tha veLLam izin^thu alaiya n^inRu      2354-3

 poruvil pathikam pOkam Arththa pUN mulaiyAL enRu eTuththup pORRi    2354-4

 

 457. yAzn^arampil Ara iyal ichai kUTap pATiyE eNNil kaRpach         2355-1

 chENaLavu paTa ON^kum thiruk kaTaik kAppu chAththich cheN^kaN n^Akap       2355-2

 pUN akalaththavar pAtham pORRi ichaiththup puRaththu aNain^thu puvanam Eththum     2355-3

 pANanAr yAzil iTap pAl aRA vAyar aruL paNiththa pOthu       2355-4

 

 458. piLLaiyAr thiruththALam koTu pATap pinpu perum pANanAr thAm    2356-1

 theL amutha in ichaiyin thEm pozi than^thiri yAzai chiRakka vIkkik 2356-2

 koLLa iTum pozuthin kaN kuvalaththOr kaLikUrak kulavu chaNpai       2356-3

 vaLLalAr thiru uLLam makizn^thu thiruth thoNTar uTan maruvum kAlai 2356-4

 

 459. mannu thiru n^aLLARRu marun^thai vaNaN^kip pOn^thu vAcha n^annIrp     2357-1

 ponni vaLam tharu n^ATTup puRampu aNai chUz thiruppathikaL palavum pORRich 2357-2

 chen^ n^el vayal cheN^kamala mukam malarum thiruch chAththa maN^kai mUthUr 2357-3

 thannil ezun^thu aruLinAr chaiva chikA maNiyAr meyth thavaththOr chUza     2357-4

 

 460. n^iRai chelvath thiruchchAththa maN^kaiyinil n^Ila n^akkar thAmum chaiva      2358-1

 maRaiyavanAr ezun^thu aruLum paTi kETTu vAzn^thu vazi viLakki eN^kum       2358-2

 thuRai mali thOraNam kathali kamuku n^iRai kuTam thUpa thIpam Akki 2358-3

 muRaimaiyil van^thu ethir koLLa uTan aNain^thu muthalvanAr kOyil chArn^thAr 2358-4

 

 461. ayavan^thi amarn^thu aruLum aN^kaNar tham kOyil maruN^ku aNain^thu vAnOr 2359-1

 uyavan^thiththu ezu munRil puTai valam koNTu uLpukku ARu ozukum chekkar    2359-2

 maya van^thi mathich chaTaiyAr mun thAzn^thu mAthavam iv vaiyam ellAm      2359-3

 cheya van^tha an^thaNanAr cheN^kaimEl kuviththu ezun^thu thirumun n^inRAr 2359-4

 

 462. pORRi ichaikkum pATalinAl poN^ki ezum Atharavu pozin^thu vimma        2360-1

 ERRin michai iruppavar tham ethir n^inRu thuthiththup pOn^thu ellai illA   2360-2

 n^IRRu n^eRi maRaiyavanAr n^Ila n^akkar manaiyil ezun^thu aruLi anpAl      2360-3

 ARRum virun^thavar amaippa anparuTan inpuRRu aN^ku amuthu cheythAr 2360-4

 

 463. n^ITu thiru n^Ila n^akkar n^eTu manaiyil virun^thu amuthu cheythu n^Irmaip    2361-1

 pATum yAzp perum pANarum thaN^ka aN^ku iravu paLLi mEvi     2361-2

 ATum avar ayavan^thi paNivathanukku anparuTan aNain^thu chenRu      2361-3

 n^ATiya n^aNpuTai n^Ila n^akka aTikaLuTan n^Athar kazalil thAzn^thu        2361-4

 

 464. kOthu ilA Ar amuthaik kOmaLak kompuTan kUTak kumpiTTu Eththi   2362-1

 Athi Am maRaip poruLAl arum thamizin thiruppathikam aruLich cheyvAr        2362-2

 n^IthiyAl n^ikazkinRa n^Ila n^akkar tham perum chIr n^ikaza vaiththup      2362-3

 pUthi chAthanar paravum punitha iyal ichaip pathikam pORRi cheythAr        2362-4

 

 465. paraviya kAthalil paNin^thu pAl aRA vAyar puRaththu aNain^thu paNpu   2363-1

 viraviya n^aNpu uTai aTikaL viruppu uRu kAthalil thaN^ki mEvum n^ALil      2363-2

 aravu aNin^thAr pathi piRavum paNiya ezum AtharavAl aNain^thu chelvAr      2363-3

 uravu manak karuththu onRAm uLLam uTaiyavarkku viTai uvan^thu n^alki       2363-4

 

 466. maRRavartham perum kENmai makizn^thu koNTu mAl ayanukku ariya pirAn maruvu thAnam 2364-1

 paRpalavum chenRu paNin^thu Eththip pATip paramar thiruththoNTar kuzAm pAN^kin eythak 2364-2

 kaRRavar vAz kaTal n^Akaik kArONaththuk kaN n^uthalaik kaithozuthu kalan^tha Ochaich 2364-3

 chol thamiz mAlaikaL pATich chila n^AL vaikith thozuthu akanRAr thONi purath thOnRalAm thAm         2364-4

 

 467. kazik kAnal maruN^ku aNaiyum kaTal n^Akai athu n^IN^kik kaN^kaiyARRuch        2365-1

 chuzik kAnal vENiyar tham pathipalavum paravip pOyth thOkaimAr tham        2365-2

 vizik kAvi malar pazanak kIz vELUr vimalar kazal vaNaN^ki Eththi    2365-3

 mozik kAthal thamiz mAlai punain^tharuLi aN^ku akanRAr mUthUr n^inRum      2365-4

 

 468. aruku aNaiyum thiruppathikaL AnavelAm aN^kaNaraip paNin^thu pORRip 2366-1

 perukiya nyAnam peRRa piLLaiyAr ezun^thu aruLum perumai kETTuth     2366-2

 thiru maruvu cheN^ kATTaN^ kuTi n^inRum chiRuth thoNTarOTich chenRu aN^ku 2366-3

 kuruku manam kaLi chiRappa ethir koNTu tham pathiyuL koNTu pukkAr   2366-4

 

 469. chiRuth thoNTar uTan kUTach cheN^kATTaN^ kuTiyil ezun^thu aruLich chIrththi 2367-1

 n^iRuththa eN thikkilum n^ilavum thoNTar avar n^aNpu amarn^thu n^Ila kaNTam        2367-2

 poRuththu aNTar uyak koNTAr kaNapathIch charaththin kaN pOkam ellAm        2367-3

 veRuththu uNTip pichchai n^ukar meyth thoNTaruTan aNain^thAr vEthakIthar   2367-4

 

 470. aN^ku aNain^thu kOyil valam koNTu aruLi aravu aNin^thAr aTik kIz vIzn^thu 2368-1

 cheN^kaN aruvikaL poziyath thirumunpu paNin^thu ezun^thu cheN^kai kUppith 2368-2

 thaN^kaL perum thakaiyAraich chiRuth thoNTar thoza irun^tha thanmai pORRip 2368-3

 poN^ki ezum ichaipATip pORRi ichaiththu aN^ku oru parichu puRampu pOn^thAr 2368-4

 

 471. pOn^thu mA mAththirar tham pOr ERRin thirumanaiyil pukun^thu chin^thai        2369-1

 vAyn^tha mAthavar avar thAm makizn^thu aruLa amarn^thu aruLi mathilkaL mUnRum      2369-2

 kAyn^tha mAl viTaiyAr tham kaNapathIch charam paravu kAthal kUra    2369-3

 En^thu n^Ul aNi mArpar inpuRRu aN^ku anparuTan irun^tha n^ALil      2369-4

 

 472. thirumarukal n^akarin kaN ezun^thu aruLith thiN^kaLuTan cheN^kaN pAmpu        2370-1

 maruvu n^eTum chaTaimavuli mANikka vaNNAr kazal vaNaN^kip pORRi     2370-2

 urukiya anpuRu kAthal uL alaippath theLLum ichaiyuTanE kUTap        2370-3

 peruku thamizth thoTai chAththi aN^ku irun^thAr perum pukalip piLLaiyArthAm 2370-4

 

 473. an^ n^ALil oru vaNikan pathikan Aki aNaivAn Or kanniyaiyum uTan koNTu 2371-1

 ponnAr mEruch chilaiyAr kOyil mATu puRaththil oru maTaththu iravu thuyilum pOthu 2371-2

 minAr veL eyiRRu aravu kavvuthalum kiLarn^tha viTa vEkam kaTithu thalai mIk koNTu ERath 2371-3

 than Avi n^IN^kum avan thanmai kaNTu chAyal iLam kanni n^ilai thaLarn^thu chOrvAn 2371-4

 

 474. vAL aravu thINTavum thAn thINTa killAL maRu mARRam maRRu oruvar koTu pAr inRi 2372-1

 ALariyERu anaiyAnai aNuka vIzn^thE achain^tha malarkkoTi pOlvAL araRRum pOthu 2372-2

 kOL urumum puL arachum anaiyAr ellAk koLkaiyinAlum thIrkkak kuRaiyAthAka 2372-3

 n^IL iravu pular kAlai mAlai vAcha n^eRi kuzalAL n^eTithu ayarn^thu pulampukinRAL 2372-4

 

 475.  annaiyaiyum aththanaiyum pirin^thu n^innai aTaivAka uTan pOn^thEn aravAl vITi 2373-1

 ennai uyir viTTu akanRAy yAn en cheykEn ivviTukkaN thIrkkinRAr yArum illai 2373-2

 manniya chIr vaNikar kula maNiyE yAnum vAzEn enRu enRu ayarvAL mathiyinAlE 2373-3

 chenni iLam piRai aNivAr kOyil vAyil thichai n^Okkith thozuthu azuthAL cheyal onRu illAL 2373-4

 

 476.  aTiyArAm imaiyavar tham kUTTam uyya alai kaTal vAy n^anychu uNTa amuthE cheN^kaN         2374-1

 n^eTiyAnum n^Anmukanum kANAk kOla n^IlaviTa aravu aNin^tha n^imalA ven^thu 2374-2

 poTiyAna kAman uyir irathi vENTap purin^thu aLiththa puNNiyanE poN^kar vAchak 2374-3

 kaTiyArum malarch chOlai maruN^ku chUzum kavin marukaR perumAnE kAvAy enRum 2374-4

 

 477. van^thu aTain^tha chiRu maRaiyOn uyir mEl chIRi varum kAlan peruN^kAla valayam pOlum         2375-1

 chen^thaRu kaN veL eyiRRuk kariya kOlam chithain^thu uruLa uthaiththu aruLum cheyyathALA 2375-2

 in^tha viTak koTu vEkam n^IN^kumARum yAn iTukkaN kuzi n^inRum ERu mARum    2375-3

 an^thi mathik kuzavi vaLar cheyya vENi aNi marukaR perumAnE aruLAy enRum 2375-4

 

 478. ith thanmai chivan aruLE chin^thiththu EN^kum iLaN^koTi pOl n^uTaN^kum iTai Ezai Eththum        2376-1

 ath thanmai Ochai ezun^thu eN^kaL chaNpai ANTakaiyAr kumpiTa van^thu aNaikinRAr tham 2376-2

 meyth thanmai viLaN^ku thiruch cheviyil chAra mEvuthalum thiru uLLak karuNai mEl mEl 2376-3

 vaith thannam ena ayarvAL mATu n^ITu mA thavaththOr chUza ezun^thu aruLi van^thAr 2376-4

 

 479. chirapuraththu maRaiyavanAr chenRu n^inRu chivaperumAn aruL pORRich chin^thai n^ain^thu 2377-1

 parivuRuvAL thanai n^Okkip payappaTEl n^I paruvaralum n^um parichum pakarvAy ennak 2377-2

 karamalar uchchiyin mEl kuviththuk koNTu kaN aruvi chorin^thu iziyak kAzi vEthap 2377-3

 puravalanAr chEvaTik kIz vIzn^thu thAN^kaL pOn^thathuvum pukun^thathuvum pukalal uRRAL 2377-4

 

 480. vaLam pozil chUz vaippUr kOn thAman en^thai marumakan maRRu ivan avaRku makaLirn^alla         2378-1

 iLam piTiyAr Or ezuvar ivaril mUththAL ivanukku enRE urai cheythE EthilAnukkuk 2378-2

 kuLam perukath thanam peRRuk koTuththa pinnum Or oruvarAka enai oziya In^thAn 2378-3

 thaLarn^thu aziyum ivanukkAth thakavu cheythu aN^ku avarai maRaiththu ivan thanaiyE chArn^thupOn^thEn      2378-4

 

 481. maRRu ivanum vAL aravu thINTa mANTAn maRi kaTalil kalam kavizththAl pOln^inREn         2379-1

 chuRRaththAr ena van^thu thOnRi enpAl thuyaram elAm n^IN^ka aruL cheythIr ennak 2379-2

 kaRRavarkaL thozuthu Eththum kAzi vEn^thar karuNaiyinAl kArikaiyAL thanakku n^alkap 2379-3

 paRRiyavAL aravu viTam thIru mARu paNaimarukar perumAnaip pATaluRRAr       2379-4

 

 482. chaTaiyAnai evvuyirkkum thAyAnAnai chaN^karanai chachi kaNTa mavuliyAnai 2380-1

 viTaiyAnai vEthiyanai veN n^IRRAnai viravAthAr puram mUnRum eriyach cheRRa 2380-2

 paTaiyAnaip paN^kayaththu mEvinAnum pAmpu aNaiyil thuyinRAnum paravum kOlam 2380-3

 uTaiyAnai uTaiyAnE thakumO in^tha oLLizaiyAr uL melivu enRu eTuththup pATa 2380-4

 

 483. poN^ku viTam thIrn^thu ezun^thu n^inRAn chUzn^tha poruvil thiruth thoNTar kuzAm poliya Arppa   2381-1

 aN^kaiyinai uchchiyin mEl kuviththuk koNTu aN^ku aruL kAzip piLLaiyAr aTiyilvIzn^tha         2381-2

 n^aN^kai avaL thaNai n^ayan^tha n^ampiyOTu n^Anilaththil inpuRRu vAzum vaNNam      2381-3

 maN^kul thavaz chOlai mali pukali vEn^thar maNam puNarum peruvAzvu vakuththu viTTAr 2381-4

 

 484. maRRavarkku viTai koTuththu aN^ku amarum n^ALil marukal n^akarinil van^thu valiyapAcham         2382-1

 choRRa pukazch chiRuth thoNTar vENTa mINTum cheN^kATTaN^ kuTiyil ezun^thu aruLa vENTip         2382-2

 paRRi ezum kAthal mika mEl mEl chenRu paramanAr thiRaththu unnip pAN^kar eN^kum 2382-3

 chuRRum arun^thavarOTum kOyil eythich chuTar mazu ANTavar pAtham thozuvAn pukkAr 2382-4

 

 485. pukku iRainychi ethir n^inRu pORRukinRAr poN^ku thirai n^athippunalum piRaiyumchErn^tha         2383-1

 chekkar muTich chaTai mavuli veNNIRRAr tham thirumEni oru pAkam pachumai Aka       2383-2

 maik kulavu kaNTaththAr marukar kOyil mannu n^ilai manam koNTu vaNaN^kuvAr mun 2383-3

 kaik kanalAr kaNapathIch charaththin mEvum kATchi koTuththu aruLuvAn kATTak kaNTAr 2383-4

 

 486. marukal amarn^thu n^iRain^tha kOlam malku cheN^ kATTaN^ kuTiyin mannip        2384-1

 peruku kaNapathi IchcharaththAr pITu uTaik kOlamE Akith thOnRa      2384-2

 urukiya kAthalum mIthu poN^ka ulakar mun koLLum uNarvu n^ITa        2384-3

 aruvi kaN vAr uRap pATaluRRAr aN^kamum vEthamum enRu eTuththu       2384-4

 

 487. kaNTu ethir pORRi vinavip pATik kaNapathi Ichcharam kAthaliththa      2385-1

 aNTar pirAnai vaNaN^ki vaikum appathiyil chila n^AL pORRith         2385-2

 thoNTaruTan aruL peRRu maRRath thollaith thiruppathi ellai n^IN^kip        2385-3

 puNTarikath thaTam chUz pazanap pUm pukalUr thozap pOthukinRAr      2385-4

 

 488. chIrin malin^tha chiRappin mEvum chiRuth thoNTar n^aNparuTan chella n^alla    2386-1

 vEri n^aRum thoN^kal maRRavarum viTai aruLap peRRu mINTa pinpu      2386-2

 n^Irin malin^tha chaTaiyar mEvi n^ikazum pathikan pala paNin^thu    2386-3

 pArin malin^thu n^iRain^tha chelvam payil pukalUr n^akarp pAN^ku aNain^thAr        2386-4

 

 489. thiruppukalUr thiruth thoNTarOTum chemmai murukanAr meym makizn^tha   2387-1

 viruppoTu chenRu ethir koLLa van^thu vEtha muthalvar tham kOyil eythip     2387-2

 poruppu uRaz kOpuraththu uT pukun^thu pUmali munRil puTai valam koNTu      2387-3

 orup paTu chin^thaiyoTu uL aNain^thAr OthAthu nyAnam elAm uNarn^thAr       2387-4

 

 490. pukku ethir thAzn^thu vizun^thu ezun^thu pUm pukalUr mannu puNNiyarai 2388-1

 n^ekku urukum chin^thai anpu poN^ka n^iRai malar kaNNIr aruvi cheyya       2388-2

 mikka thamizth thoTai mAlai chAththi mEviya Ez ichai pATip pOn^thu 2388-3

 thikku n^iRai chIr murukar munpu chella avar maTam chenRu pukkAr    2388-4

 

 491.  AN^ku avar pORRum chiRappin mEvi ap pathi thannil amaru n^ALil       2389-1

 vAN^ku malaich chilaiyAr makizn^tha varththa mAnIchcharam thAn vaNaN^ki    2389-2

 ON^kiya anpin murukanAr tham uyar thiruththoNTu chiRappiththu ON^kum       2389-3

 pAN^ku uTai vaNthamiz pATi n^ALum paramar tham pAtham paNin^thu irun^thAr 2389-4

 

 492. maRRath thiruppathi vaiku n^ALil vAkkin peru viRal mannanAr thAm      2390-1

 puRRiTam koNTArai van^thu iRainychip pon mathil ArUr pukazn^thu pORRich 2390-2

 chiRu iTaip pon thoTip pAN^kar thaN^kum thiruppukalUr thozach chin^thai cheythu 2390-3

 koRRavanAr aruL peRRa thoNTar kuzAththuTan avvUr kuRuka van^thAr    2390-4

 

 493. n^Avukku arachar ezun^thu aruLum n^alla thiruvArththai kETTa pOthE    2391-1

 chEvil thikazn^thavar main^thar Ana thirunyAna champan^thar chin^thai anpu 2391-2

 mEvuRRa kAthal mikap peruka virain^thu ethir koLLa mey anpar OTum 2391-3

 pUvil poli poykai chUz pukalUr puRampu aNai ellai kaTan^thu pOn^thAr 2391-4

 

 494. aN^kaNar ArUr vaNaN^kip pOn^tha arachum ethir van^thu aNaiya vAchap   2392-1

 poN^ku punalthaN pukali van^tha pUchurar chiN^kamum poRpin eythith 2392-2

 thaN^kaLin anpin muRaimai yAlE thAzn^thu vaNaN^kith thanith thaniyE        2392-3

 maN^kalam Akiya n^al varavin vAymai vinavi makizum pOthu    2392-4

 

 495. meyththiru nyAna champan^thar vAkkin vEn^tharai viruppinAlE    2393-1

 apparai iN^ku aNaiyap peRum pEr aruL uTaiyOm an^thanar ArUr         2393-2

 epparichAl thozuthu uyn^thathu enRu vinaviTa IRil perum thavaththOr        2393-3

 cheppiya vaN thamiz mAlaiyAlE thiruvAthirai n^ikaz chelvam chonnAr 2393-4

 

 496. arachar aruLich cheytha vAymai appozuthE aruL nyAnam uNTa      2394-1

 chirapura vEn^tharum chin^thaiyin kaN then thiruvArUr vaNaN^kuthaRku       2394-2

 viraviya kAthalil chenRu pORRi mINTum van^thu ummuTan mEvuvan enRu 2394-3

 uravu kaTal kal mithappin van^thArkku uraiththu uTanpATu koNTu ollai pOn^thAr 2394-4

 

 497. chol peru vEn^tharum thONi mUthUr thOnRal pin kAthal thoTath thAmum 2395-1

 pon pukalUr thozach chenRu aNain^thAr pukalip pirAnum purin^tha chin^thai 2395-2

 viRkuTi vIraTTam chenRu mEvi viTaiyavar pAtham paNin^thu pORRip     2395-3

 paRpala Ayiram thoNTarOTum pATalan n^An maRaip pATip pOn^thAr       2395-4

 

 498. thuNar iNarch chOlaiyum chAli vElith thuRai n^Irp pazanamum chUz karumpin     2396-1

 maNa mali kAnamum nyAnamum uNTAr maruN^ku uRa n^Okki makizn^thu aruLi      2396-2

 aNaipavar aLLal kazani ArUr aTaivOm ena mozin^thu anpu poN^kap      2396-3

 puNar ichaich chen^thamiz koNTu pORRip pon mathil ArUrp puRaththu aNain^thAr 2396-4

 

 499. vAn uyar cheN^kathir maNTalaththu maruN^ku aNaiyum koTi mannum ArUr   2397-1

 thAn oru pon ulaku ennath thOnRum thayaN^ku oLi mun kaNTu chaNpai van^tha 2397-2

 pAl n^iRa n^IRRar parukkaiyAnaip pathikath thamiz ichaipATi ATith   2397-3

 thEnoTu vaNTumuralum chOlaith thiruppathi maRRu athan ellai chErn^thAr     2397-4

 

 500. poN^kiya chin^thai viruppin veLLam pozin^thu puvimEl polivathu enna   2398-1

 eN^kum kuLir oLi vIchu muththin ilaN^ku chivikai izin^tharuLich     2398-2

 cheN^kai n^iRai malar koNTu thUvith thiru iruk kuRaL pATi Eththith 2398-3

 thaN^kaL pirAn aruL ALum ArUr thanaip paNivu uRRAr thamiz virakar   2398-4

 

 501. paTiyil nyAnam uNTu aruLiya piLLaiyaip paNithaRku      2399-1

 aTiyar chenRu ethir koLa ezun^thu aruLum anynyAnRu 2399-2

 vaTi koL chUlaththar manniya ponmathil ArUrk        2399-3

 kaTi koL pEraNip polivaiyAr muTivuRak kANpAr        2399-4

 

 502. n^Ana mAn matha n^aLir perum chERRu iTai n^aRum pon    2400-1

 thU n^aRun^thukaL chorithalil chuTar oLip paTalai   2400-2

 yAna vIthikaL aTi valiththu avai karain^thalaiya    2400-3

 vAna mAriyil pozin^thathu malar mathu mAri   2400-4

 

 503.  ATal n^ITuva thukil koTi aNi kuzal koTikaL    2401-1

 thOTu chUzvana churumpoTu thamaniyath thachumpu     2401-2

 kATu koNTana kathali thOraNam n^iraik kamuku        2401-3

 mATa mALikai maNTapaN^kaLin maruN^ku ellAm   2401-4

 

 504. mAlai chUz puRam kaTaikaLin maNi n^irai viLakkin       2402-1

 kOla n^IL chuTar oLiyuTan kOththu iTai thUkkum      2402-2

 n^Ila mA maNi n^izal pora n^iRampukar paTukkum      2402-3

 pAla vAyina pavana vEthikai malarp pan^thar 2402-4

 

 505. thazai malarththaTam chAlaikaL theRkaL chathukkam      2403-1

 kuzai mukaththavar ATa araN^ku imaiyavar kuzAmum    2403-2

 vizai chiRappina viyal iTam yAvaiyum miTain^thu     2403-3

 mazai muzakku ena iyampina maN^kala iyaN^kaL        2403-4

 

 506. viravu pEr aNi vERu vERu innana viLaN^kum      2404-1

 pirachamenmalar chOlai chUz perum thiruvArUr        2404-2

 arachu aLippavar aruLinAl aTiyavar kuzuvum   2404-3

 purichanaN^kaLum puRaththu aNain^thu ethir koLLum pozuthu   2404-4

 

 507. van^thu iRainychum meyth thoNTar tham kuzAththu ethir vaNaN^kich      2405-1

 chan^tha muththamiz virakarAm chaNpaiyar thalaivar 2405-2

 an^thamAy ulaku AthiyAm pathikam aN^ku eTuththE     2405-3

 en^thai thAn enai enRu koLLum kol enRu ichaiththAr 2405-4

 

 508.  Ana aththiru pathikam mun pATivan^thu aNaiyum 2406-1

 nyAna viththakar meyththavar chUza an^ n^akarAr     2406-2

 thU n^aRum chuNNa malar pori thUuyth thozuthu Eththa        2406-3

 vAna n^Ayakar kOyil vAyilin maruN^ku aNain^thAr     2406-4

 

 509. mannu thOraNa vAyil mun vaNaN^ki uL pukuvAr    2407-1

 than uL evvakaip perumaiyum thAN^kiya thakaiththAm 2407-2

 pan n^eTum chuTarp paTalaiyin parappinaip pArththuch        2407-3

 chenni thAzn^thu thEva Achiriyan thozuthu ezun^thAr 2407-4

 

 510. mATu chUz thiru mALikai valam koNTu vaNaN^kik 2408-1

 kUTu kAthalil kOpuram paNin^thu kai kuviththuth     2408-2

 thETu mAl ayarkku ariyarAych chezumaNip puRRil      2408-3

 n^ITu vAz munpu n^ilamuRap pala muRai paNin^thAr    2408-4

 

 511. paNin^thu vIzn^thanar pathaiththanar paraviya puLakam 2409-1

 aNin^tha mEniyOTu ATinar pATinar aRivil      2409-2

 thuNin^tha meyp poruL Anavar thamaik kaNTu thuthippAr       2409-3

 thaNin^tha chin^thaiyin virain^thu ezu vETkaiyil thAzn^thAr         2409-4

 

 512. cheny chol vaN thamizth thiruppathikaththu ichai eTuththu      2410-1

 n^anychu pOnakam Akkiya n^ampar mun pATi     2410-2

 manychu chUz thiru mALikai vAyilin puRam pOn^thu    2410-3

 anychu ezuththin mey uNarn^thavar thirumaTaththu aNain^thAr         2410-4

 

 513. aN^ku aNain^thu amarn^thu aruLuvAr aran n^eRi amarn^tha        2411-1

 cheN^kaN ERRavar chEvaTi vaNaN^ki mun thiLaiththup 2411-2

 poN^ku pEr oLip puRRu iTam koNTavar punithap        2411-3

 paN^kayap patham thozuthu kAlam thoRum paNin^thAr   2411-4

 

 514. puRRiTam koLum punitharaip pORRi ichai peruka 2412-1

 paRRum anpoTu paNin^thu ichaip pathikaN^kaL pATi    2412-2

 n^althavath thiruththoNTarkaL oTu n^alam chiRappa   2412-3

 maRRa vaNpathi than iTai vaikum an^ n^ALil   2412-4

 

 515. mallal n^ITiya vali valam kOLili muthalAth     2413-1

 thollai n^An maRai muthalvar tham pathi pala thozuthE       2413-2

 ellai il thiruppathikaN^kaLAl paNin^thu Eththi      2413-3

 allal thIrppavar mINTum ArUr thoza aNain^thAr       2413-4

 

 516.  URu kAthalil oLi vaLar puRRiTam koNTa 2414-1

 ARu ulAviya chaTai muTi aiyaraip paNin^thu   2414-2

 n^IRu vAz ena n^ikaz thiruth thoNTar kaLOTum        2414-3

 IRilAth thiru nyAna champan^thar aN^ku irun^thAr    2414-4

 

 517. aN^ku n^anmaiyil vaikum an^n^AL chila akala    2415-1

 n^aN^kaL tham thiru n^Avinukku aracharai n^ayan^thu 2415-2

 poN^ku chIrp pukalUr thoza aruLinAl pOvAr    2415-3

 thaN^kum appathip puRampaNai chArn^thu aruL cheyvAr 2415-4

 

 518. puvana ArUrinil puRam pOn^thu athanaiyE n^Okki n^inRE 2416-1

 avam ilA n^enychamE anychal n^I uyyum ARu aRithi anRE       2416-2

 chivanathu ArUr thozAy n^I maRavAthu enRu cheN^kai kUppi    2416-3

 pavanamAych chOTaiyAy enum thiruppathikam mun pATinArE      2416-4

 

 519. kAziyAr vAza van^thu aruL cheyum kavuNiyap piLLaiyAr thAm      2417-1

 AziyAn aRioNA aNNal ArUr paNin^thu arithu chelvAr   2417-2

 pAzi mAl yAnaiyin uri puNain^thAr panaiyUr paNin^thu        2417-3

 vAzi mAmaRai ichaip pathikamum pATi ap pathiyinil vaiki     2417-4

 

 520. aN^ku n^inRu arithu ezun^thu aruLuvAr akila kAraNamum AnAr     2418-1

 thaN^ku n^al pathikaLum piRa paNin^thu aruLi vaN thamiz punain^thE 2418-2

 eN^kum meyththavar kuzAm ethir koLath thozuthu ezun^thu aruLi van^thAr     2418-3

 poN^ku thaN pAchaTaip paN^kayap punal vayal pukalUr chAra   2418-4

 

 521. n^Avinukku aracharum n^ampi chIr murukarum maRRu n^Amach       2419-1

 chEvukaiththavar thiruth thoNTar AnavarkaL mun chenRu chIthap       2419-2

 pUvinil poli punal pukaliyAr pOthakaththu ethir paNin^thE   2419-3

 mEva maRRu avaruTan kUTavE vimalar kOyilai aTain^thAr       2419-4

 

 522. thEvar tham thalaivanAr kOyil pukku anaivarum chIr n^ilaththu uRa vaNaN^ki    2420-1

 pAvarum thamiz ichaip pathikamum pATi mun paravuvAr puRampu aNain^thE      2420-2

 thAvil chIr murukanAr thirumanaikku eythi ath thani muthal thoNTar thAmE   2420-3

 yAvaiyum kuRai aRuththu iTa amarn^thu aruLuvAr inithin aN^ku uRaiyum n^ALil 2420-4

 

 523. n^Ila n^akka aTikaLum n^ikaz chiRuth thoNTarum uTan aNain^thu eythum n^Irmaich 2421-1

 chIlam meyththavarkaLum kUTavE kumpiTum cheykai n^Er n^inRu vAymai 2421-2

 chAlamikku uyar thiruth thoNTin uNmai thiRam thannaiyE theLiya n^ATik      2421-3

 kAlam uyththavarkaLOTu aLavaLAvik kalan^thu aruLinAr kAzi n^ATAr    2421-4

 

 524. kumpiTum koLkaiyil kuRi kalan^thu ichai enum pathika mun Ana pATal    2422-1

 tham perum thalaimaiyAl n^ilaimai chAl pathiya than perumai chAlpuRa viLampi       2422-2

 umparum paravuthaRku uriya chol piLLaiyAr uLLam meyk kAthal kUra    2422-3

 n^ampar tham pathikaL Ayina Enaip palavum mun n^aNNiyE thoza n^ayan^thAr   2422-4

 

 525. puLLal ampu thaNpunal pukalUr uRai punithanAr aruL peRRup      2423-1

 piLLaiyAr uTan n^Avinukku aracharum piRa pathi thozach chelvAr      2423-2

 vaLLalAr chiRuth thoNTarum n^Ila n^akkarum vaLam pathikku Eka       2423-3

 uLLam anpuRum murukar aN^ku oziyavum uTanpaTa ichaiviththAr         2423-4

 

 526. kaNNakan pukal Urinaith thozuthu pOm pozuthinil kaTal kAzi     2424-1

 aNNalAr thiru n^Avinukku arachar tham aruku viTTu akalAthE 2424-2

 vaNNa n^iththilach chivikaiyum pin vara vazikoLa uRum kAlai         2424-3

 eNNil chIrththiru n^Avinukku aracharum maRRu avarkku ichaikkinRAr   2424-4

 

 527.  n^AyanAr umakku aLiththu aruL cheytha in^ n^alam kiLar oLi muththin 2425-1

 thUya yAnaththin michai ezun^thu aruLuvIr enRalum chuTarth thiN^kaL        2425-2

 mEya vENiyar aruLum ivvARu enil virumpu thoNTarkaLOTum      2425-3

 pOya theN^kun^Ir aN^ku yAn pin varap pOvathu en aruL cheythAr       2425-4

 

 528. enRu piLLaiyAr mozin^thu aruL cheythiTa irum thavaththu iRaiyOrum     2426-1

 n^anRu n^Ir aruL cheythathE cheyvan enRu aruL cheythu n^ayappu uRRa        2426-2

 anRai n^AL muthal uTan chellum n^AL elAm av iyalpinil chelvAr       2426-3

 chenRu mun uRath thiruvampar aNain^thanar cheythavak kuzAththOTum   2426-4

 

 529. chaNpai mannarum thampirAn aruL vazi n^iRpathu thalaich chelvAr       2427-1

 paNpu mEm paTu panikkathir n^iththilach chivikaiyil paNin^thu ERi   2427-2

 vaN perum pukal Urinaik kaTan^thu pOy varum parichanaththOTum       2427-3

 thiN perum thavar aNain^thathu eN^ku enRu pOyth thiruvampar n^akar pukkAr 2427-4

 

 530. amparmA n^akar aNain^thu mA kALaththil aNNalAr amarkinRa       2428-1

 chem pon mAmathil kOyilai valam koNTu thirumunpu paNin^thu Eththi   2428-2

 vampulAm malar thUvi mun paraviyE vaN thamiz ichai mAlai    2428-3

 umpar vAza n^anychu uNTavar thamaip paNin^thu urukum anpoTu thAzn^thAr     2428-4

 

 531. thAzn^thu n^Avinukku arachuTan thampirAn kOyil munpuRam eythich       2429-1

 chUzn^tha thoNTarOTu appathi amarpavar churan^athi muTimIthu        2429-2

 vIzn^tha vENiyar thamaip perum kAlaN^kaL virumpinAl kumpiTTu        2429-3

 vAzn^thu irun^thanar kAziyar vAza van^thu aruLiya maRai vEn^thar    2429-4

 

 532. poruvu ilAtha chol pulku pon n^iRam muthal pathikaN^kaLAl pORRith     2430-1

 thiruvin Arn^tha kOch cheN^kaNAn an^n^akar cheytha kOyilaich chErn^thu     2430-2

 maruvu vAymai vaN thamiz mAlai avvaLavanaich chiRappiththup         2430-3

 peruku kAthalil paNin^thu mun paravinAr pENiya uNarvOTum    2430-4

 

 533. inna vARu chol mAlaikaLAl thuthiththu iRainychi aN^ku amar n^ALil     2431-1

 kanni mA mathil thirukkaTavUr thozak kAthal cheythu aruLippOy       2431-2

 mannu kOyilkaL piRapathi vaNaN^kiyE vAkkin mannava rOTum    2431-3

 an^n^eTumpathi aNai uRak ayalarOTu aTiyavar ethirkoNTAr     2431-4

 

 534. maRRa vaN pathi aNain^thu vIra aTTaththu mazaviTaiyAr kOyil    2432-1

 chuRRu mALikai valam koNTu kAlanai uthaiththu uruTTiya cheyya       2432-2

 pon chilampu aNi thAmarai vaNaN^kimun pORRi uyn^thu ethir n^inRu    2432-3

 paRRu aRuppavar chaTai uTaiyAn enum pathika in ichai pATi   2432-4

 

 535. paravi Eththi aN^ku arithinil pOn^thu pAr paravu chIr arachOTu        2433-1

 viravu n^aNpu uTai kuN^kiliya peruN^ kalayar tham manai mEvik       2433-2

 karai il kAthal maRRu avar amaiththu aruLiya virun^thu inithu amarn^thu    2433-3

 chirapuraththavar thiru mayAnamum paNin^thu irun^thanar chiRappu eythi     2433-4

 

 536. chiRappu uTaith thiruppathi athan iTaich chila n^AL amarn^thu aruLOTum        2434-1

 viRal perum kari uriththavar kOyilkaL thozach chelvAr       2434-2

 maRaip perum thiruk kalayarum uTanpaTa vaNaN^kiya makizvOTum        2434-3

 aRap perum payan anaiya ath thoNTarOTu aNain^thanar thiruvAkkUr     2434-4

 

 537. thakka an^thaNar mEvum ap pathiyinil thAn thOnRi mATaththuch   2435-1

 chekkar vAr chaTai aNNalaip paNin^thu ichaich chen^thamiz thoTaipATi       2435-2

 mikka kOyilkaL piRavuTan thozuthu pOy mIchchUr paNin^thu Eththip    2435-3

 pakkam pAriTam parava n^inRu ATuvAr pAmpuram n^akar chErn^thAr      2435-4

 

 538. pAmpurath thuRai paramaraip paNin^thu n^al pathika in ichai pATi      2436-1

 vAmpunal chaTai muTiyinAr makiz iTam maRRum uLLana pORRik   2436-2

 kAmpinil thikaz karumpoTu chem n^elin kazani ampaNai n^IN^kith      2436-3

 thEm pozil thiru vIzi n^an mizalaiyin maruN^ku uRach chelkiRAr      2436-4

 

 539. appozuthin ANTa arachai ethir koNTa     2437-1

 meyp perumai an^thaNarkaL veN^kuru vAz vEn^thanAr   2437-2

 piRpaTa van^thu eythum perum pERu kETTu uvappAr     2437-3

 ep parichinAl van^thu aNain^thu aN^ku ethir koNTAr 2437-4

 

 540. n^iRai kuTam thUpam thIpam n^ITa n^iraiththu En^thi    2438-1

 n^aRai malar pon chuNNam n^aRum poriyum thUvi       2438-2

 maRai oli pOy vAn aLappa mA muracham Arppa   2438-3

 iRaivar thiru main^thar thamai ethir koL varavERRAr 2438-4

 

 541. van^thu thiru vIzi mizalai maRai valla 2439-1

 an^thaNarkaL pORRi ichaippath thAmum maNi muththin 2439-2

 chan^tha maNich chivikai n^inRu izin^thu thAzn^thu aruLi    2439-3

 uyn^tha maRaiyOr uTan aNain^thu aN^ku uL pukuvAr    2439-4

 

 542. appOthu araiyAr virikOvaNa ATai         2440-1

 oppu Otharum pathikaththu ON^kum ichaipATi   2440-2

 meyp pOthap pOthu amarn^thAr tham kOyil mEvinAr     2440-3

 kaip pOthu chenniyin mEl koNTu kavuNiyar     2440-4

 

 543. n^Avin thani mannar thAmum uTan n^aNNa 2441-1

 mEviya viN izin^tha kOyil valam koLvAr       2441-2

 pUviyalum un^thiyAn pORRap puvik kizin^tha   2441-3

 thEviyalum mey kaNTu chin^thai viyappu eythinAr     2441-4

 

 544. valam koNTu pukku ethirE van^thu vara n^athiyin        2442-1

 chalam koNTa vENith thani muthalaith thAzn^thu      2442-2

 n^ilam koNTa mEniyarAy n^ITu perum kAthal    2442-3

 pulam koNTa chin^thaiyinAl poN^ki ichai mIppozin^thAr       2442-4

 

 545. pORRich chaTaiyAr punal uTaiyAn enRu eTuththu 2443-1

 chARRip pathikath thamiz mAlai chan^tha ichai       2443-2

 ARRa mikap pATi Anan^tha veLLaththil         2443-3

 n^IRRazakar chEvaTik kIz n^inRu alain^thu n^ITinAr 2443-4

 

 546. n^ITiya pEranpu uruki uLLalaippa n^Er n^inRu   2444-1

 pATi ethir ATip paravip paNin^thu ezun^thE   2444-2

 ATiya chEvaTikaL Arvam uRa uTkoNTu   2444-3

 mATuyar kOyil puRaththu arithu van^thu aNain^thAr   2444-4

 

 547. van^thu aNain^thu vAzn^thu mathilpuRaththu Or mA maTaththuch   2445-1

 chem thamizch chol vEn^tharum cheythavarum chErn^thu aruLach        2445-2

 chan^tha maNik kOpuraththuch chArn^tha vaTapAl chaNpai      2445-3

 an^thaNar chULA maNiyAr aN^ku Or maTaththu amarn^thAr       2445-4

 

 548. aN^kaN amarvAr aranAr aTi iNaik kIzth   2446-1

 thaN^kiya kAthalinAl kAlaN^kaL thappAmE      2446-2

 poN^ku pukaz vAkIcharum kUTap pORRi ichaiththE      2446-3

 eN^kum iTar thIrppAr inpuRRu uRaikinRAr      2446-4

 

 549.  ON^ku punal pENu perun^thuRaiyum uLLiTTa      2447-1

 pAN^kar thilathaip pathimuRRamum paNin^thu   2447-2

 vIN^ku oli n^Ir vIzi mazalaiyinil mINTum aNain^thu 2447-3

 AN^ku inithu kumpiTTu amarn^thu ozukum n^ALil       2447-4

 

 550. chEN uyar mATap pukali uLLAr thiru nyAna champan^thap piLLaiyAraik    2448-1

 kANum viruppil perukum Achai kaim miku kAthal karai ikappap         2448-2

 pUNum manaththoTu thONi mEvum poruviTai yAr malarp pAtham pORRi     2448-3

 vENu puraththai akanRu pOn^thu vIzi mizalaiyil van^thu aNain^thAr   2448-4

 

 551.  Uzi muTivil uyarn^tha veLLaththu ON^kiya kAzi uyar pathiyil   2449-1

 vAzi maRaiyavar thAN^kaL ellAm van^thu maruN^ku aNain^thArkaL enna 2449-2

 vIzi mizalaiyin vEthiyarkaL kETTu mey nyAnam uNTArai munnA 2449-3

 Ez ichai chUzmaRai eytha Othi ethir koL muRaimaiyil koNTu pukkAr    2449-4

 

 552. chaNpaith thirumaRaiyOrkaL ellAm tham pirAnAraip paNin^thu pOn^thu    2450-1

 n^aNpil perukiya kAthal kUrn^thu nyAna champan^thar maTaththil eythip      2450-2

 paNpil perukum kazumalaththAr piLLaiyAr pAtham paNin^thu pUNTE      2450-3

 eN peRRa thONipuraththil emmOTu ezun^thu aruLap peRa vENTum enRAr   2450-4

 

 553. enRu avar viNNappam cheytha pOthil IRu il chiva nyAnap piLLai yArum 2451-1

 n^anRu ithu chAlavum thONi mEvum n^Athar kazal iNai n^Am iRainycha 2451-2

 inRu kaziththu mizalai mEvum iRaivar aruL peRRu pOvathu enRE        2451-3

 anRu pukali arumaRaiyOrkku aruL cheythu avarkku mukam aLiththAr     2451-4

 

 554. mERpaTTa an^thaNar chaNpai mEvum vEthiyarkku Aya virun^thu aLippa     2452-1

 pAl paTTa chin^thaiyarAy makizn^thu param poruL AnAr thamaip paravum       2452-2

 chIr paTTa ellai inithu chellath thiruth thONi mEviya chelvar thAmE        2452-3

 kAr paTTa vaNkaik kavuNiyarkku kanaviTai mun n^inRu aruL cheykinRAr        2452-4

 

 555.  thONiyil n^Am aN^ku irun^tha vaNNam thUmaRai vIzi mizalai thannuL    2453-1

 chEN uyar viNNininRu izin^tha in^thach chIr koL vimAnaththuk kATTukinROm 2453-2

 pENum paTiyAl aRithi enRu peyarn^thu aruL cheyyap perum thavaN^kaL 2453-3

 vENu puraththavar cheyya van^thAr viravum puLakath thoTum uNarn^thAr       2453-4

 

 556. aRi uRRa chin^thaiyarAy ezun^thE athichayiththu uchchimEl aN^kai kUppi        2454-1

 veRi uRRa konRaiyinAr makizn^tha viN izi kOyilil chenRu pukku       2454-2

 maRi uRRa kaiyaraith thONi mEl mun vaNaN^kumpaTi aN^kuk kaNTu vAzn^thu     2454-3

 kuRiyil perukum thiruppathikam kulaviya koLkaiyil pATukinRAr        2454-4

 

 557.  maim maru pUN^kuzal enRu eTuththu mARil perum thiruththONi than mEl 2455-1

 kommai mulaiyinAL kUTa n^ITu kOlam kulAvu mizalai thannuL   2455-2

 chemmai tharu viN izin^tha kOyil thikazn^thapaTi ithu en kol enRu   2455-3

 meymmai viLaN^kum thiruppathikam pATi makizn^thanar vEthavAyar      2455-4

 

 558. chenychol malarn^tha thiruppathikam pATi thiruk kaTaik kAppuch chAththi       2456-1

 anychali kUppi vizun^thu ezuvAr Anan^tha veLLam alaippap pOn^thu    2456-2

 manychivar chOlaip pukali mEvum mA maRaiyOr thamai n^Okki vAymai    2456-3

 n^enychil n^iRain^tha kuRippil van^tha n^Irmai thiRaththai aruL cheykinRAr 2456-4

 

 559. pirama puraththil amarn^tha mukkaN periya pirAn perumATTi yOTum       2457-1

 viraviya thAnaN^kaL eN^kum chenRu virumpiya kOlam paNin^thu pORRi   2457-2

 varuvathu mEl koNTa kAthal kaNTu aN^ku amarn^tha vakai iN^ku aLiththathu enRu 2457-3

 theriya uraith tharuL cheythu n^IN^kaL chirapura mAn^akar chellum enRAr    2457-4

 

 560. enRu kavuNiyap piLLaiyAr thAm iyampap paNin^tharuL ERRuk koNTE        2458-1

 onRiya kAthalin uLLam am kaN oziya oruvARu akanRu pOn^thu   2458-2

 manRuL n^aTam purin^thAr makizn^tha thAnam palavum vaNaN^kich chenRu       2458-3

 n^inRa pukazth thONi n^ITuvAraip paNiyum n^iyathiyarAy uRain^thAr   2458-4

 

 561. chirapuraththu an^thaNar chenRa pinnaith thiruvIzi mEviya chelvar pAtham      2459-1

 paravuthal cheythu paNin^thu n^ALum paNpin vazAth thiruth thoNTar chUza    2459-2

 uravuth thamizth thoTai mAlai chAththi ON^kiya n^Avukku aracharOTum        2459-3

 viravip perukiya n^aNpu kUra mEvi inithu aN^ku uRaiyum n^ALil       2459-4

 

 562. maNNin michai vAn poyththu n^athikaL thappi man uyirkaL kaN chAmpi uNavu mARi 2460-1

 viNNavarkkum chiRappil varum pUchai ARRa mikka perum pachi ulakil viravak kaNTu 2460-2

 paN amarum mozi umaiyAL mulaiyin nyAnap pAl aRA vAyaruTan arachum pAr mEl 2460-3

 kaN n^uthalAn thirun^IRRuch chAr vinOrkkum kavalai varumO enRu karuththil koNTAr 2460-4

 

 563. vAnAki n^ilanAki analumAki mAruthamAy iru chuTarAy n^Irum Aki 2461-1

 UnAki uyirAki uNarvumAki ulakaN^kaL anaiththum Ay ulakukku appAl 2461-2

 AnAtha vaTivAki n^inRAr cheyya aTi paravi anRu iravu thuyilum pOthu        2461-3

 kAn ATu kaN^kALar mizalai mUthUr kAthaliththAr kanavil aNain^thu aruLich cheyvAr 2461-4

 

 564. ulakiyalpu n^ikazchchiyAl aNain^tha thIya uRupachi n^Oy umai aTaiyAthu eninum umpAl 2462-1

 n^ilavu chiva n^eRi chArn^thOr thammai vATTam n^IN^kuthaRku n^iththam Or Or kAchu n^ITum         2462-2

 ilaku maNip pITaththuk kuNakkum mERkum umakku in^thak kAlam thIrn^thAl     2462-3

 alakil pukazIr thavirva thAkum enRE aruL purin^thAr thiruvIzi mizalai aiyar        2462-4

 

 565. thampirAn aruL purin^thu kanavin n^IN^kach chaNpaiyar iLa ERu thAmum uNarn^thu 2463-1

 n^ampirAn aruL irun^tha vaNNam enRE n^Avin ichai aracharoTum kUTa n^aNNi 2463-2

 vampulA malar ithazi vIzin^Athar maNik kOyil valam cheyyap pukun^tha vEli 2463-3

 ampikA pathi aruLAl piLLaiyAr thAm apimukaththup pITikai mEl kAchu kaNTAr 2463-4

 

 566. kAthaloTum thozuthu eTuththuk koNTu n^inRu kai kuviththup peru makizchchi kalan^thupoN^ka        2464-1

 n^Athar virumpu aTiyArkaL n^ALum n^ALum n^al virun^thAy uNpathaRku varuka enRu     2464-2

 thIthu il paRai n^ikazviththuch chenRa thoNTar thiruvamuthu kaRi n^eypAl thayir enRu inna 2464-3

 Etham uRAthu inithu uNNa UTTi aN^kaN iruthiRaththu perum thavarum irun^tha n^ALil 2464-4

 

 567. n^Avinukku vEn^thar thiru maTaththil thoNTar n^AT kURu thiru amuthu cheyyak kaNTu 2465-1

 chE ukaiththAr aruL peRRa piLLaiyAr tham thirumaTaththil amuthu AkkuvArai n^Okkith         2465-2

 thIvinaikku n^Ir enRum aTaivilAthIr thiru amuthu kAlaththAl Akki iN^ku     2465-3

 mEvu mikka aTiyavarukku aLiyA vaNNam viLain^thavARu en kolO viLampum enRAr 2465-4

 

 568. thirumaRaiyOr thalaivar thAm aruLich cheyyath thirumaTaththil amuthu amaippOr cheppuvArkaL   2466-1

 oru parichum aRin^thilOm ithanai ummai uTaiyavar pAl peRum paTikkAchu onRum koNTu 2466-2

 karuthiya ellAm koLLa vENTich chenRAl kAchu thanai vAchi paTa vENTum enpAr 2466-3

 peru munivar vAkIchar peRRa kAchu pENiyE koLvar ithu piRpATu enRAr 2466-4

 

 569. thiru nyAna champan^thar athanaik kETTuch chin^thippAr chivaperumAn n^amakkuth than^tha 2467-1

 oru kAchu vAchipaTa maRRak kAchu n^anRu Aki vAchi paTAthu ozivAn an^thap   2467-2

 peru vAymai thirun^Avukkarachar thoNTAl peRum kAchAm AthalinAl periyOn thannai 2467-3

 varun^ALkaL tharum kAchu vAchi thIrap pATuvan enRu eNNiyathu manathuL koNTAr 2467-4

 

 570. maRRai n^AL thampirAn kOyil pukku vAchi thIrththu aruLum enap pathikam pATip 2468-1

 peRRapaTi n^al kAchu koNTu mAn^thar peyarn^thu pOy AvaNa vIthiyinil kATTa 2468-2

 n^al thavaththIr ik kAchu chAla n^anRu vENTuvana n^Am tharuvOm enRu n^alka 2468-3

 aRRai n^AL thoTaN^ki n^AL kURu thannil aTiyavarai amuthu cheyviththu Arvam mikkAr 2468-4

 

 571. aruvilaiyil perum kAchum avaiyE Aki amuthu cheyyath thoNTar aLavu iRan^thupoN^ki         2469-1

 varum avarkaL ellArkkum van^thArukkum makizn^thu uNNa in aTichil mALAthu Akath 2469-2

 thiru muTi mEl thiN^kaLoTu kaN^kai chUTum chiva perumAn aruL cheyya chiRappin mikka 2469-3

 perumai tharu chaNpai n^akar vEn^thar n^Avukku arachar ivar perum chORRup piRaN^kal In^thAr 2469-4

 

 572. avani michai mazai poziya uNavu malk¢ anaiththu uyirum thuyar n^IN^ki aruLinAlE 2470-1

 puvanam elAm polivu eythum kAlam eytha puri chaTaiyAr kazal palan^AL pORRi vaikip 2470-2

 thava munivar chol vEn^tharOTum kUTath thampirAn aruL peRRuth thalaththin mIthu    2470-3

 chivan makizum thAnaN^kaL vaNaN^kap pOvAr then thiruvAnychiya mUthUr chenRu chErn^thAr 2470-4

 

 573. n^ITu thiru vAnychiyaththil amarn^tha mukkaN n^Ila miTaRRu arumaNiyai vaNaN^kip pORRip 2471-1

 pAToli n^Irth thalaiyAlamkATu mATu paramar peruvELUrum paNin^thu pATi      2471-2

 n^ATu pukazth thanich chAththaN^ kuTiyil n^aNNi n^ampar thirukkar vIram n^ayan^thu pATith         2471-3

 thETu maRaikku ariyAr tham viLamar pORRith thiruvArUr thoza n^inain^thu chenRu pukkAr 2471-4

 

 574. n^ampar makiz thiruvArUr vaNaN^kip pOn^thu n^alam koL thiruk kARAyil n^aNNi Eththip 2472-1

 paim punal men paNaiththEvUr aNain^thu pORRip paramar thirun^ellikkAp paNin^thu pATi 2472-2

 umpar pirAn kaichchinamum paravith theN^kUr ON^ku pukazth thiruk koLLikkATum pORRi 2472-3

 chem pon mathil kOTTUrum vaNaN^ki Eththith thiru mali veN thuRai thozuvAn chenRu chErn^thAr         2472-4

 

 575. maRRavvUr thozuthu Eththi makizn^thu pATi mAl ayanukku ariya pirAn maruvum thAnam 2473-1

 paR palavum chenRu paNin^thu Eththip pATip paravum thiruththoNTar kuzAm pAN^kin eythak         2473-2

 kaRRavar vAz thaNthalai n^IL n^eRi uLLiTTa kanaka mathil thiruk kaLarum karuthAr vELvi         2473-3

 cheRRavar chEr pathi piRavum chenRu pORRith thirumaRaik kATTu athan maruN^ku chErn^thAr anRE         2473-4

 

 576. kAra maN venychuram aruLAl kaTan^thAr thAmum kaTal kAzi kavuNiyar tham thalaivar thAmum 2474-1

 chEra ezun^thu aruLiya ap pERu kETTuth thiRai maRaik kATTu akanpathiyOr chiRappil poN^ki         2474-2

 Ur aTaiya alaN^kariththu vizavu koLLa uyar kamuku kathali n^iRai kuTam thIpaN^kaL 2474-3

 vAr muracham maN^kaL n^AL thaN^kaL malka ethir koLLa aTiyAruTan makizn^thu van^thAr         2474-4

 

 577. mun aNain^tha thirun^Avukku arachar thammai muRaimaiyAl ethir koNTu kaLippin mUzkip         2475-1

 pin aNaiya ezun^thu aruLum piLLaiyAr tham perukiya pon kALaththin Ochai kETTuch 2475-2

 chenni michai karam kuviththu munpu chenRu chEN n^ilaththu vaNaN^kuthalum thirun^thu chaNpai         2475-3

 mannavarum maNimuththin chivikai n^inRu van^thu izin^thu vaNaN^ki makizn^thu uTan pOn^thAr         2475-4

 

 578. chol arachar uTan kUTap piLLaiyArum thUmaNi n^Ir maRaik kATTuth thollai mUthUr 2476-1

 malku thiru maRukin kaN pukun^tha pOthu mAthavarkaL maRaiyavarkaL maRRum uLLOr     2476-2

 ellai illA vakai ara enRu eTuththa Ochai iru vichumpum thichai eTTum n^iRain^thu poN^ki         2476-3

 ol oli n^Ir vElai oli aTakki viNmEl umpar n^ATTu appuRaththum uRRathu anRE 2476-4

 

 579. aTiyavarum pathiyavarum maruN^ku pORRa aNi maRukin uTan eythi aruku chUzn^tha 2477-1

 koTi n^uTaN^ku chezum thiru mALikaiyin munnark kOpuraththaith thAzn^thu iRainychikkuRukip pukku   2477-2

 muTivil imaiyavar munivar n^eruN^kum theyva munRil valam koNTu n^Er chenRu munnAL 2477-3

 paTiyin maRai aruchchiththuk kAppu cheytha paim pon maNith thiruvAyil pAN^ku van^thAr         2477-4

 

 580. aru maRaikaL thiruk kAppuch cheythu vaiththa akkathavam thiRan^thiTa am maRaikaL Othum 2478-1

 perukiya anpu uTai aTiyAr aNain^thu n^Ikkap perumaiyinAl anRu muthalAkap pinnai    2478-2

 oru puTai Or vAyil amaiththu ozukum thanmai uLLapaTi kETTu aruLi uyarn^tha chaNpaith         2478-3

 thirumaRaiyOr thalaivar viyappu eythi n^inRu thirun^Avukku aracharukkuch cheppukinRAr         2478-4

 

 581.  apparE vEtha vanaththu aiyar thammai apimukaththuth thiruvAyil thiRan^thu pukkE         2479-1

 epparichum n^Am iRainycha vENTum n^IrE ivvAyil thirukkAppu n^IN^ku mARu    2479-2

 meyp poruL vaN thamiz pATi aruLum enna viLaN^ku mozi vEn^thar athu mERkoNTu ennai 2479-3

 ipparichu n^Ir aruLich cheythIr Akil ithu cheyvEn enap pathikam eTuththup pATa     2479-4

 

 582. pATiya ap pathikap pATTu Ana paththum pATal n^irampiya pinnum paim pon vAyil 2480-1

 chETu uyar pon kathavu thiruk kAppu n^IN^kAch cheykaiyinAl vAkIchar chin^thai n^on^thu         2480-2

 n^ITu thiruk kaTaik kAppil arithu vENTi n^inRu eTukkath thirukkAppu n^Ikkam kATTa 2480-3

 ATiya chEvaTiyAr tham aTiyAr viNNOr Arppu ezun^tha akilANTam anaiththum mUzka      2480-4

 

 583. maRRathu kaNTa pOthE vAkkin mannavarai n^Okkip 2481-1

 poRpuRu pukali mannar pORRiTa avarum pORRi   2481-2

 aRpathu n^ilaiyinArkaL aNi thiru maRaikkATu ALum    2481-3

 koRRavar kOyil vAyil n^Ervazi kuRukip pukkAr        2481-4

 

 584. kOyil uTpukuvAr uchchi kuviththa cheN^kaikaLOTum       2482-1

 thAyinum iniya thaN^kaL thampirAnAraik kaNTAr       2482-2

 pAyum n^Ir aruvi kaNkaL thUN^kiTap paTiyin mIthu    2482-3

 mEyina meyyar Aki vithirpuRRu viraivin vIzn^thAr    2482-4

 

 585. anpinukku aLavu kANAr Anan^tha veLLam mUzki    2483-1

 enpu n^ekku uruka n^Okki iRainychi n^Er vizun^thu n^ampar   2483-2

 munpu n^iRpathuvum ARRAr mozi thaTumARa Eththi      2483-3

 minpurai chaTaiyAr thammaip pathikaN^kaL viLampip pOn^thAr 2483-4

 

 586. puRampu van^thu aNain^tha pOthu pukali kAvalarai n^Okki        2484-1

 n^iRam kiLar maNik kapATam n^Ikkamum aTaippum n^iRkath      2484-2

 thiRin^thavARu aTaikkappATi aruLum n^Ir enRAr thIya 2484-3

 maRam puri amaNar cheytha vanychanai kaTakka vallAr 2484-4

 

 587. anRu arachu aruLich cheyya arumaRaip piLLaiyArum       2485-1

 venRi veL viTaiyAr thammai viruppinAl chathuram ennum       2485-2

 in thamizp pathikap pATal ichaiththiTa iraNTu pAlum 2485-3

 n^inRa ak kathavu kAppu n^irampiTa aTaiththathu anRE        2485-4

 

 588. aTaiththiTak kaNTu chaNpai ANTakai yArum anychol       2486-1

 thoTaith thamizALi yArum thozuthu ezath thoNTar ArththAr    2486-2

 puTaippu ozin^thu izin^thathu eN^kum pU mazai pukali vEn^thar       2486-3

 n^aTaith thamizp pathika mAlai n^irampiTa n^avinRu pORRi    2486-4

 

 589. aththiru vAyil thannil aRRai n^AL thoTaN^ki n^ErE      2487-1

 meyththiru maRaikaL pOla mEthini pukkup pORRa       2487-2

 vaiththu ethir vazakkam cheytha varampu ilAp perumaiyOrai   2487-3

 kaiththalam kuviththuth thAzn^thu vAzn^thathu kaTal chUz vaiyam     2487-4

 

 590. arumaRai Ana ellAm akal iru vichumpil Arththup 2488-1

 perumaiyin muzaN^kap panycha n^Athamum piRaN^ki ON^ka       2488-2

 iru perum thakaiyOr thAmum ethir ethir iRainychip pOn^thu   2488-3

 thiru maTaN^kaLin mun pukkAr chezumpathi vizavu koLLa       2488-4

 

 591. vEthaN^kaL eNNil kOTi miTain^thu chey paNiyai mikka    2489-1

 EthaN^kaL n^ampAl n^IppAr iruvarum cheythu vaiththAr        2489-2

 n^Atham koL vaTivAy n^inRa n^athi pothi chaTaiyAr cheyya    2489-3

 pAthaN^kaL pORRum mElOr perumaiyAr pakarum n^IrAr   2489-4

 

 592. thirumaRai n^ampar thAm munpu aruL cheytha athanaich cheppum   2490-1

 orumaiyil n^inRa thoNTar thampirAnAr pAl okka       2490-2

 varum aruL cheykai thAmE vakuththiTa vallOr enRAl   2490-3

 peru maRaiyuTan meyth thoNTarkku iTaiyITu perithAm anRE     2490-4

 

 593. ivvakai thirumaRaik kATTu iRaiyavar aruLai unni        2491-1

 mey vakai therin^tha vAkkin vEn^thar thAm thuyilum pOthil   2491-2

 mai vaLar kaNTar chaiva vETaththAl van^thu vAymUr   2491-3

 avviTai iruththum aN^kO vA enRu aN^ku aruLip pOka   2491-4

 

 594. kaNTa appOthE kaikaL kuviththu uTan kaTithu chelvAr    2492-1

 maNTiya kAthalOTu maruvuvAr pOnRum kANAr     2492-2

 eNthichai n^OkkuvArukku eythuvAr pOla eythA 2492-3

 aNTar thampirAnAr tham pin pOyinAr Arvath thOTum    2492-4

 

 595. aN^ku avar Ekach chaNpai ANTakaiyArum appar    2493-1

 eN^ku uRRathu enRu kETpa eythinAr thiruvAymUril     2493-2

 poN^kiya kAthalAl enRu uraiththiTap pOna thanmai    2493-3

 chaN^kai uRRu enkol enRu thAmum aN^ku aNaiyap pOn^thAr      2493-4

 

 596. an^n^ilai aNain^tha pOthil ampikai uTanE kUTa 2494-1

 manniya ATal kATTath thaLar iLavaLa rum pATich      2494-2

 chenniyAl vaNaN^ki vAymUr arachoTum chenRu pukku aN^ku      2494-3

 in iyalpu uRa mun kUTi iruvarum pORRi cheythAr      2494-4

 

 597. n^ITu chIrth thiruvAy mUril n^ilaviya chivanAr thammaip        2495-1

 pATu chol pathikam thannAl paravi ap pathiyil vaikik        2495-2

 kUTu mey anpu poN^ka iruvarum kUTi mINTu     2495-3

 thETu mA maRaikaL kaNTAr thiru maRaikkATu chErn^thAr        2495-4

 

 598. chaNpai n^ATu uTaiya piLLai thamiz mozith thalaivarOTu         2496-1

 maN payil chIrththich chelva mA maRaik kATTu vaikik 2496-2

 kaN payil n^eRRiyAr tham kazal iNai paNin^thu pORRip        2496-3

 paN payil pathikam pATip paravi aN^ku irun^thAr anRE        2496-4

 

 599. iv vakai ivarkaL aN^kaN irun^thanar Aka ippAl 2497-1

 chey vakai iTaiyE thappum thennavan pANTi n^ATTu    2497-2

 mey vakai n^eRiyil n^illA vinai amaN chamayam mikkuk        2497-3

 kai vakai muRaimaith thanmai kaziya mun kalaN^kum kAlai     2497-4

 

 600. thennavan thAnum mun chey thIvinaip payaththinAlE      2498-1

 an^ n^eRich chArvu thannai aRam ena n^inain^thu n^iRpa      2498-2

 manniya chaiva vAymai vaithika vazakkam Akum        2498-3

 n^an n^eRi thirin^thu mARi n^avai n^eRi n^aTan^thathu anRE 2498-4

 

 601. pUziyar thamiz n^ATTu uLLa poruvil chIrp pathikaL ellAm        2499-1

 pAziyum arukar mEvum paLLikaL palavum Akich 2499-2

 chUz iruL kuzukkaL pOlath thoTai mayil pIli yOTu    2499-3

 mUzi n^Ir kaiyil paRRi amaNarE Aki moyppa    2499-4

 

 602. paRimayirth thalaiyum pAyum pIliyum thaTukkum mEnich   2500-1

 cheRiyum uk kuTaiyum Akith thiripavar eN^kum Aki    2500-2

 aRiyum ach chamaya n^Ulin aLavinil aTaN^kich chaiva 2500-3

 n^eRiyinil chiththam chellA n^ilaimaiyil n^ikazum kAlai     2500-4

 

 603. varich chilaith thennavan thAn uyvathaRku vaLavar kOmAn        2501-1

 thiru uyirththu aruLum chelvap pANTimA thEviyArum   2501-2

 kurai kazal amaichchanArAN^ kulach chiRaiyArum ennum        2501-3

 iruvar tham pAN^kum anRich chaivam aN^ku eythAthAka 2501-4

 

 604.  AN^ku avar thAN^kaL am kaN arum peRal thamiz n^ATu uRRa       2502-1

 thIN^kinukku aLavu thERRAch chin^thaiyil parivu koNTE       2502-2

 ON^kiya chaiva vAymai ozukkaththil n^inRa thanmai   2502-3

 pUN^kazal cheziyan munpu pulappaTA vakai koNTu uyththAr     2502-4

 

 605. in^ n^eRi ozuku kinRAr Ez ulaku uyya van^tha   2503-1

 manniya pukali vEn^thar vaithika vAymaich chaivach 2503-2

 chen^n^eRi viLakku kinRAr thiru maRaikkATu chErn^tha        2503-3

 n^aln^ilai kanni n^ATTu n^alvinaip payaththAl kETTAr        2503-4

 

 606. kETTa appozuthE chin^thai kiLarn^thu ezu makizchchi poN^ka     2504-1

 n^AL pozuthu alarn^tha chen^thAmarai n^akai mukaththar Aki 2504-2

 vAL paTai amaichchanAr um maN^kaiyarkku arachiyArum 2504-3

 chET paTu pulaththAr Enum chenRu aTi paNin^thAr oththAr     2504-4

 

 607. kAthalAl mikkOr thAN^kaL kai thozum karuththinAlE      2505-1

 pOthu aviz chOlai vElip pukali kAvalanAr cheyya     2505-2

 pAthaN^kaL paNimin enRu parichana mAkkaL thanmai    2505-3

 mA thavam churuthi cheytha mA maRaik kATTil viTTAr 2505-4

 

 608.  AN^ku avar viTa mun pOn^tha aRivu uTaimAn^thar am kaN         2506-1

 n^IN^ki vaNthamiz n^ATTu ellai pin paTa n^eRiyin Eki        2506-2

 nyAN^kar n^Ir n^ATum kATum n^athikaLum kaTan^thu van^thu    2506-3

 thEn kamaz kai thai n^eythal thirumaRaik kATu chErn^thAr    2506-4

 

 609. thirumaRaikkATu n^aNNich chirapura n^akaril van^tha    2507-1

 arumaRaip piLLaiyAr thAm amarn^thu inithu aruLum chelva     2507-2

 perumaTaththu aNaiya van^thu perukiya viruppil thAN^kaL     2507-3

 varu muRaith thanmai ellAm vAyil kAvalarkkuch chonnAr       2507-4

 

 610. maRRavar chenRu pukku vaLavar kOn makaLAr thennar      2508-1

 koRRavan thEvi yArum kulachchiRaiyArum Evap 2508-2

 poRkazal paNiya van^thOm enach chilar puRaththu van^thu     2508-3

 choRRanar enRu pORRith thozuthu viNNappam cheythAr 2508-4

 

 611. pukali kAvalar thAm kETTup poruvilA aruL mun kUra      2509-1

 akam malarn^thu avarkaL thammai azaiyum enRu aruLich cheyya         2509-2

 n^akai mukach chevvi n^Okki n^althava mAn^thar kUvath       2509-3

 thakavu uTai mAn^thar pukkuth thalaiyinAl vaNaN^ki n^inRAr 2509-4

 

 612. n^inRavar thammai n^Okki n^ikaril chIrch chaNpai mannar        2510-1

 manRal aN^kuzaliyArAm mAniyAr thamakkum mAnak       2510-2

 kunRu ena n^inRa meymmai kulach chiRaiyAr thamakkum 2510-3

 n^anRu thAn vinavak kURi n^al patham pORRuvArkaL    2510-4

 

 613.  kanni n^ATu amaNar thampAl kaTTu azin^thu izin^thu thaN^kaL   2511-1

 mannanum avarkaL mAyaththu azun^tha mA thEviyArum   2511-2

 konnavil ayil vEl venRich kulach chiRaiyArum kUTi   2511-3

 in^n^ilai pukali vEn^tharkku iyampum enRu iRainychi viTTAr 2511-4

 

 614. enRu avarkaL viNNappam cheytha pinnar ERu uyarththa chivaperumAn thoNTarellAm         2512-1

 n^anRu n^amai AL uTaiya n^Athan pAtham n^aNNAtha eNNil amaN kuNTar thammai 2512-2

 venRu aruLi vEthan^Ul n^eRiyE Akki veNNIRu vEn^thanaiyum iTuviththu aN^ku 2512-3

 n^inRa cheyal chivanaTiyAr cheyalE Aka n^inain^thu aruLa vENTum ena n^inRu pORRa   2512-4

 

 615. maRRu avarkaTku aruL purin^thu piLLaiyArum vAkIcha munivaruTan kUTach chenRu 2513-1

 peRRam uyarththavar pAtham paNin^thu pOn^thu periya thiruk kOpuraththuL irun^thu then n^ATu 2513-2

 uRRa cheyal pANTimA thEviyArum urimai amaichcharum uraiththu viTTa vArththai       2513-3

 choRRa thani mannavarukkup pukali mannar cholli ezun^thu aruLuthaRkuth thuNin^thapOthu         2513-4

 

 616. arachar aruLich cheykiRAr piLLAy an^tha amaN kaiyar vanychanaikku Or avathi illai 2514-1

 urai cheyvathu uLathu uRu kOL thAnum thIya ezun^thu aruLa uTanpaTuvathu oNNAthu enna         2514-2

 parachuvathu n^am perumAn kazalkaL enRAl pazuthu aNaiyAthu enap pakarn^thu paramar cheyya         2514-3

 virai chey malarththAL pORRi pukali vEn^thar vEy uRu thOLiyai eTuththu viLampinArE         2514-4

 

 617. chirapuraththup piLLaiyAr aruLich cheytha thiruppathikam kETTu athan pin thirun^thu n^Avukku       2515-1

 arachum athaRku uTanpATu cheythu thAmum avar munnE ezun^thu aruLa amain^tha pOthu 2515-2

 puram eriththAr thirumakanAr appar in^thap punal n^ATTil ezun^thu aruLi iruppIr enRu         2515-3

 karakamalam kuviththu iRainychith thavirppa vAkkin kAvalarum thozuthu arithAm karuththil n^Ern^thAr     2515-4

 

 618. vEtham vaLarkkavum chaivam viLakkuthaRkum vEthavanaththu arumaNiyai mINTum pukkup         2516-1

 pAtham uRap paNin^thu ezun^thu pATip pORRip parachi aruL peRRu viTai koNTu pOn^thu 2516-2

 mA thavaththu vAkIchar mARAtha vaNNam vaNaN^ki aruL cheythu viTai koTuththu mannum         2516-3

 kAthalinAl arumai uRak kalan^thu n^IN^kik kathirch chivikai maruN^ku aNain^thAr kAzi n^Athar 2516-4

 

 619. thirun^Avuk karacharum aN^ku irun^thAr ippAl thirunyAna champan^thar chezun^Ir muththin         2517-1

 perun^Amach chivikaiyin mIthu ERi peRRam uyarththavar thAL chenniyin mEl pENum uLLaththu         2517-2

 oru n^Amaththu anychu ezuththum Othi veNNIRRu oLi viLaN^kum thirumEni thozuthAr n^enychil 2517-3

 varun^Amaththu anpu urukum kaTalAm enna mAthavar Arppu oli vaiyam n^iRain^thathu anRE 2517-4

 

 620. poN^ki ezum thiruththoNTar pORRu eTuppAr n^Al thichaiyum 2518-1

 maN^kala thUriyam thazaN^ka maRai muzaN^ka mazai muzaN^kum 2518-2

 chaN^ka paTakam pEri thArai kALam thALam 2518-3

 eN^kum ezun^thu ethir iyampa iru vichumpu koTi thUrppa2518-4

 

 621. malar mAri pozin^thu iziya maN^kala vAzththu inithu ichaippa   2519-1

 alar vAchap punal kuTaN^kaL aNi viLakkuth thUpam uTan       2519-2

 n^ilai n^ITu thOraNaN^kaL n^iraiththu aTiyAr ethir koLLak   2519-3

 kalai mAlai mathich chaTaiyAr iTam palavum kai thozuvAr     2519-4

 

 622. theN thirai chUz kaTal kAnal thiru akaththiyan paLLi   2520-1

 aNTar pirAn kazal vaNaN^ki arun^thamiz mA maRai pATik       2520-2

 koNTal payil maNal kOTu chUz kOTik kuzakar thamaith 2520-3

 thoNTaruTan thozuthu aNain^thAr thONipurath thOnRalAr       2520-4

 

 623. kaN Arn^tha thiru n^uthalAr makizn^tha kaTikkuLam iRainychi    2521-1

 eN Arn^tha thiru iTumpA vanam Eththi ezun^thu aruLi 2521-2

 maN Arn^tha pathi piRavum makiz tharum anpAl vaNaN^kip      2521-3

 paN Arn^tha thamiz pATip paraviyE chelkinRAr        2521-4

 

 624. thiru uchAth thAnaththuth thEvar pirAn kazal paNin^thu         2522-1

 maruviya chen^thamizp pathikamAl pORRum paTi pATi   2522-2

 iru vinaiyum paRRu aRuppAr eN iRan^tha thoNTaruTan 2522-3

 peruku viruppinar Akip piRa pathiyum paNin^thu aruLvAr      2522-4

 

 625. karuN^kazi vElaip pAlaik kazi n^eythal kaTan^thu aruLith       2523-1

 thirun^thiya chIr punal n^ATTuth then mEl pAl thichai n^Okki        2523-2

 maruN^ku miTai thaTany chAli mATu cheRi kulaththeN^ku       2523-3

 n^eruN^ki vaLar kamuku uTuththa n^iRai marutha vazich chenRAr       2523-4

 

 626. chaN^kaN^kaL vayal eN^kum chAli kazaik karumpu eN^kum 2524-1

 koN^ku eN^kum n^iRai kamalak kuLir vAchath thaTam eN^kum    2524-2

 aN^ku aN^kE uzavar kuzAm ArkkinRa oli eN^kum        2524-3

 eN^kum eN^kum malarp paTukar ivai kaziya ezun^thu aruLi     2524-4

 

 627. thaTam eN^kum punal kuTaiyum thaiyalAr thoyyil n^iRam 2525-1

 iTam eN^kum an^thaNarkaL Othum iTaiyAka n^ilai      2525-2

 maTam eN^kum thoNTar kuzAm manai eN^kum punaivathuvai       2525-3

 n^aTam eN^kum oli OvA n^al pathikaL avai kaTan^thu 2525-4

 

 628. n^Ir n^ATu kaTan^thu aruLi n^eTum puRavil kuRumputhalkaL       2526-1

 kAr n^ATu mukai mullaik kaTi n^ARu n^ilam kaTan^thu 2526-2

 pOr n^ATum chilai maRavar pun pulavai piTai pOkkich 2526-3

 chIr n^ATum then pANTi n^al n^ATu chenRu aNaivAr    2526-4

 

 629. manRal malar piRaN^kal maruN^ku eRin^thu varum n^athikaL pala 2527-1

 chenRu aNain^thu kaTan^thu ERith thiri maruppin kalai puNarmAn      2527-2

 kanRu theRiththana ukaikkum kAna athar kaTan^thu aNain^thAr         2527-3

 konRai n^aRum chaTai muTiyAr makizn^tha thirukkoTum kunRam 2527-4

 

 630. koTum kunRaththu inithu amarn^tha kozumpavaLach chezuN^ kunRai        2528-1

 aTum kunRam uriththAnai vaNaN^ki arum thamiz pATi   2528-2

 n^eTum kunRum paTar kANum n^iRai n^ATum kaTan^thu mathi     2528-3

 thoTum kunRa mathil mathuraith thon n^akar van^thu aNaikinRAr       2528-4

 

 631. in^n^ilai ivar van^thu eytha eN perum kunRam mEvum     2529-1

 an^n^ilai amaNar thaN^kaL kazivu mun chARRal uRRup 2529-2

 palmuRai veruk koNTu uLLam pathaippaththIk kanAkkaLOTum     2529-3

 thun n^imiththaN^kaL aN^ku n^ikazn^thana chollal uRRAm      2529-4

 

 632. paLLikaL mElum mATu payil amaN pAzi mElum      2530-1

 OLLithaz achOkin mElum uNavu chey kavaLam kaiyil    2530-2

 koLLu maNTapaN^kaL mElum kUkaiyOTu An^thai thIya    2530-3

 puL inam Ana thammil pUchal iTTu azivu chARRum      2530-4

 

 633. pIliyum thaTukkum pAyum piTiththakai vazuvi vIzak      2531-1

 kAlkaLum thaTumARum ATik kaNkaLum iTamE ATi 2531-2

 mEl varum azivukku Aka vERu kAraNamum kANAr 2531-3

 mAl uzan^thu aRivu keTTu mayaN^kinar amaNar ellAm   2531-4

 

 634. kan^thiyar thammil thAmE kananRu ezu kalAN^kaL koLLa   2532-1

 van^thavARu amaNar thammil mARu koNTu URu cheyya    2532-2

 mun^thaiya uraiyil koNTa poRai muthal vaippum viTTuch       2532-3

 chin^thaiyil cheRRam munnAth thIk kuNam thalai n^inRArkaL   2532-4

 

 635. ippaTi amaNar vaikum ep peyarp pathiyum eythum 2533-1

 oppil uRpAtham ellAm oruvarin oruvar kURi    2533-2

 meyppaTu thIkkanAvum vERu vERu Akak kaNTu    2533-3

 cheppuvAn puRaththu uLOrum thennavan mathurai chErn^thAr    2533-4

 

 636. an^n^akar thannil vAzvAr puRam n^inRu aNaivAr kUTi     2534-1

 mannavan thanakkum kURi maruNTa uLLaththar Akith    2534-2

 thunniya azukku meyyil thUchu ilAr palarum INTi     2534-3

 innana kanavu kaNTOm ena eTuththu iyampal uRRAr     2534-4

 

 637.  chIr mali achOku than kIz irun^tha n^am thEvar mElE   2535-1

 vEroTu chAyn^thu vIzak kaNTanam athan pin Aka       2535-2

 Er koL mukkuTaiyum thAmum ezun^thu kai n^ARRip pOka 2535-3

 Ur uLOr OTik kANak kaNTanam enRu uraippAr    2535-4

 

 638. kuNTikai thakarththup pAyum pIRiyOr kuraththi OTap     2536-1

 paNTithar pAzi n^inRum kazuthai mEl paTarvAr thampin        2536-2

 oNthoTi iyakki yArum uLai iTTup pulampi OTak        2536-3

 kaNTanam enRu chonnAr kaiyaRu kavalai uRRAr 2536-4

 

 639.  kAn iTai n^aTTam ATum kaN n^uthal thoNTar ellAm       2537-1

 mInavan mathurai thannil viraviTak kaNTOm enpAr     2537-2

 kOn avan thAnum veyya koTum thazal muzukak kaNTOm   2537-3

 Anapin ezavum kaNTOm athichayam ithuvAm enpAr       2537-4

 

 640.  mazaviTai iLam kanRu onRu van^thu n^am kazakam thannai        2538-1

 uzaRiTach chithaRi OTi oruvarum thaTukka anychi     2538-2

 viza oru pukalum inRi mEthini thannai viTTu 2538-3

 n^izal ilA maraN^kaL ERi n^inRiTak kaNTOm enpar     2538-4

 

 641.  Avathu en pAvikAL ik kanAththiRam aTikaL mArkku       2539-1

 mEviya thIN^ku thannai viLaippathu thiTamE enRu     2539-2

 n^OvuRu manaththar Aki n^ukar perum pathamum koLLAr 2539-3

 yAvathu cheyal enRu eNNi iTar uzanRu amuN^kinArkaL 2539-4

 

 642. avvakai avarkaL ellAm an^n^ilaimaiyarkaL Akach 2540-1

 chaiva n^an marapil van^tha thaTa mayil maTa men chAyal     2540-2

 pai vaLar aravEr alkul pANTi mA thEviyArkkum        2540-3

 mey vakai amaichchanArkkum viLaN^kum n^an n^imiththam mEn mEl       2540-4

 

 643. aLavu ilA makizchchi kATTum arum perum n^imiththam eytha       2541-1

 uLa makiz uNarum kAlai ulakelAm uyya van^tha        2541-2

 vaLar oLi nyAnam uNTAr van^thu aNain^thu aruLum vArththai   2541-3

 kiLar uRum Okai kURi van^thavar moziyak kETTAr      2541-4

 

 644. ammozi viLampinOrkku vENTuva aTaiya n^alki     2542-1

 meymmaiyil viLaN^ku kAthal viruppuRu veLLam ON^ki   2542-2

 thammaiyum aRiyA vaNNam kai mikkuth thazaiththup poN^ki     2542-3

 vimmiya makizchchi kUra mEviya chiRappin mikkAr     2542-4

 

 645. maN^kaiyark karachiyAr pAl van^thu aTi vaNaN^ki n^inRa         2543-1

 koN^ku alar theriyal ArAm kulachchiRai yArai n^Okki 2543-2

 n^aN^kaL thampirAnArAya nyAna pOnakar munpu eythi   2543-3

 iN^ku ezun^thu aruLa uyn^thOm ena er koLLum enRAr   2543-4

 

 646. manRalaN^ kuzalinArai vaNaN^kap pOn^tha amaichchanArum         2544-1

 venRivEl arachanukkum uRuthiyE ena virain^thu       2544-2

 pon thikaz mATa vIthi mathuraiyin puRaththup pOki   2544-3

 in thamiz maRai than^thArai ethirkoLa eythum kAlai 2544-4

 

 647. ampuya malarAL pOlvAr AlavAy amarn^thAr thammaik       2545-1

 kumpiTa vENTum enRu koRRavan thanakkum kURi 2545-2

 tham parichanaN^kaL chUzath thanith thaTaiyOTum chenRu      2545-3

 n^amparai vaNaN^kith thAmum n^al varavERRu n^inRAr 2545-4

 

 648. thiru n^ilavu maNi muththin chivikaiyin mEl chEviththu         2546-1

 varu n^ilavu tharu mathi pOl vaLar oLi veN kuTai n^izaRRap 2546-2

 peruku oLiya thiru n^IRRuth thoNTar kuzAm perukivara        2546-3

 aruL peruka varum nyAnaththu amuthu uNTAr aNaikinRAr        2546-4

 

 649. thun^thupikaL muthalAya thUriyaN^kaL kiLarAmE 2547-1

 an^thaNarAm mAthavarkaL Ayiram mA maRai eTuppa      2547-2

 van^thu ezum maN^kala n^Atha mAthiram uTpaTa muzaN^kach     2547-3

 chen^thamiz mArutham ethir koNTu emmaruN^kum chEvippa       2547-4

 

 650. paNNiya vanychanaith thavaththAl panychavan n^ATTu iTaip paran^tha    2548-1

 eNNil amaN enum pAva irunychEnai irin^thu OTa       2548-2

 maN ulakamE anRi vAn ulakam cheytha perum    2548-3

 puNNiyaththin paTai ezuchchi pOl eythum polivu eytha        2548-4

 

 651. thunnum muzu uTaRRukaLAl chUzum uNarvin iRRukaLAl      2549-1

 anneRiyil cheRin^thu aTain^tha amaN mAchu kazuvuthaRku      2549-2

 manni oLir veNmaiyinAl thUymaiyinAl vazuthiyar tham 2549-3

 kanni n^ATTu iTaik kaN^kai aNain^thathu enum kavin kATTa    2549-4

 

 652. pAnal vayal thamiz n^ATu pazi n^ATumpaTi paran^tha     2550-1

 mAnam ilA amaN ennum val iruL pOy mAyvathanukku     2550-2

 Ana peruku oLi parappAl aNTam elAm koNTathoru       2550-3

 nyAna maNi viLakku ezun^thu varuvathu ena n^alam paTaippa   2550-4

 

 653. purachai vayak kaTa kaLiRRup pUziyar vaN thamiz n^ATTuth       2551-1

 tharai chey thavap payan viLaN^kach chaiva n^eRi thazaiththu ON^ka 2551-2

 urai cheythu iruppOr palavum Uthu maNich chinnam elAm       2551-3

 para chamayak kOLari van^thAn enRu paNimARa 2551-4

 

 654. ipparichu aNaiyum chaNpaiyar perumAn ezun^thu aruLum pozuthu ichaikkum 2552-1

 oppil n^iththilap pon thanip perum kAnam ulaku uyya oliththu ezum Ochai 2552-2

 chepparum perumaik kulach chiRaiyAr tham chevi n^iRai amuthu enath thEkka 2552-3

 appozuthu aRin^thu thalaththin mEl paNin^thE aLappu arum kaLippinar AnAr   2552-4

 

 655. anychali kuviththa karaN^kaLum thalaimEl aNain^thiTak kaTithu chenRu aNaivAr 2553-1

 n^anychu aNi kaNTar tham thirumakanAr uTan varum n^althavak kaTalai        2553-2

 n^enychinil n^iRain^tha Arvam mun chellak kaNTu n^IL n^ilaththu iTaith thAzn^thu   2553-3

 panychavar perumAn man^thirith thalaivar pAN^ku uRa aNain^thu mun paNin^thAr       2553-4

 

 656. n^ilamichai paNin^tha kulach chiRaiyArai n^ITiya perum thavath thoNTar        2554-1

 palarum mun aNain^thu vaNaN^ki maRRu avarthAm paTiyin n^inRu ezAvakai kaNTu        2554-2

 malar michaip puththEL vazipaTum pukali vaithikach chEkarar pAtham 2554-3

 kulavi aN^ku aNain^thAr thennavan amaichchar kulachchiRaiyAr enak kURa     2554-4

 

 657. chirapurach chelvar avar urai kETTuth thirumukath thAmarai malarn^thu 2555-1

 viravu oLi muththin chivikai n^inRu izin^thu virain^thu chenRavar thamai aNain^thu         2555-2

 karakamalaN^kaL paRRiyE eTuppak kai thozuthu avarum mun n^iRpa      2555-3

 varamiku thavaththAl avaraiyE n^Okki vaLLalAr mathura vAkku aLippAr        2555-4

 

 658.  chempiyar perumAn kula makaLArkkum thirun^thiya chin^thaiyIr umakkum 2556-1

 n^am perumAn than thiru aruL perukum n^anmai thAn vAlithE enna      2556-2

 vampu alar alaN^kal man^thiri yArum maN michaithAzn^thu aTi vaNaN^kith     2556-3

 tham perum thavaththin payan anaiyArkkuth thanmai Am n^ilai uraikkinRAr    2556-4

 

 659. chenRa kAlaththin pazuthu ilAth thiRamum ini ethir kAlaththin chiRappum       2557-1

 inRu ezun^thu aruLap peRRa pERu ithanAl eRRaikkum thiru aruL uTaiyOm       2557-2

 n^anRiyil n^eRiyil azun^thiya n^ATum n^aRRamiz vEn^thanum uyn^thu   2557-3

 venRi koL thiru n^IRRu oLiyinAl viLaN^kum mEnmaiyum paTaiththanam enpAr 2557-4

 

 660. iN^ku ezun^thu aruLum perumai kETTu aruLi eythuthaRku ariya pERu eythi 2558-1

 maN^kaiyark karachiyArum n^ammuTaiya vAzvu ezun^thu aruLiyathu enRE        2558-2

 aN^ku n^Ir chenRu aTipaNivIr enRu aruL cheythAr enath thozuthArvam 2558-3

 poN^kiya kaLippAl mILavum paNin^thu pORRinAr puravalan amaichchar   2558-4

 

 661. AN^N^anam pORRi aTi paNin^thu avar mEl aLavuilA aruL puri karuNai     2559-1

 thAN^kiya moziyAl thakuvana viLampi thalai aLiththu aruLum appozuthil      2559-2

 ON^ku eyil pukaz chUz mathuraith thOnRuthalum uyar thava thoNTarai n^Okki 2559-3

 IN^ku n^am perumAn thiru AlavAy maRRu emmaruN^kinathu ena vinava    2559-4

 

 662. anparAy avar mun paNin^tha chIr aTiyAr aNNalAr aTi iNai vaNaN^ki      2560-1

 munpu n^inRu eTuththa kaikaLAl kATTi muruku alar chOlaikaL chUzn^thu       2560-2

 min poli vichumpai aLakkum n^IL koTi viyan n^eTum kOpuram thOnRum   2560-3

 enpu aNi aNivAr inithu amarn^thu aruLum thiruvAlavAy ithu enRAr     2560-4

 

 663. thoNTarthAm pORRik kATTiTak kaNTu thuNaimalark karam kuviththu aruLi 2561-1

 maNTu pEranpAl maNmichaip paNin^thu maN^kaiyarkkarachi enRu eTuththE       2561-2

 eN thichaiyum paravum AlavAy Avathu ithuvE enRu iruvar tham paNiyum        2561-3

 koNTamai chiRappiththu aruLi n^al pathikam pATinAr kuvalayam pORRa 2561-4

 

 664. pATiya pathikam paraviyE van^thu paNpu uTai aTiyavarOTum       2562-1

 thETumAl ayanukku ariyavar makizn^tha thiru AlavAy maruN^ku aNain^thu      2562-2

 n^ITuyar chelvak kOpuram iRainychi n^iRai peru viruppuTan pukku     2562-3

 mATu chUz valam koNTu uTaiyavar kOyil man^thiriyAruTan pukun^thAr   2562-4

 

 665.  ALum aN^kaNar AlavAy amarn^thu inithu irun^tha        2563-1

 kAna kaNTaraik kaNkaLin payan peRak kaNTu    2563-2

 n^ILa van^thu ezum anpinAl paNin^thu eza n^iRaiyAr 2563-3

 mILavum pala muRai n^ilam uRa vizun^thu ezuvAr      2563-4

 

 666. aN^kam eTTinum ain^thinum aLavu inRi vaNaN^kip 2564-1

 poN^ku kAthalin meym mayir puLakamum poziyum        2564-2

 chem kaN n^Ir tharum aruviyum thikaz thiru mEni     2564-3

 eN^kum Aki n^inRu EththinAr pukaliyar iRaivar       2564-4

 

 667.  n^Ila mA miTaRRu AlavAyAn ena n^ilavum        2565-1

 mUlam Akiya thiru irukkuk kuRaL mozin^thu    2565-2

 chIla mAthavath thiruth thoNTar tham oTum thiLaiththAr      2565-3

 chAlum mEnmaiyil thalaichchaN^kap pulavanAr thammun 2565-4

 

 668. chErththum in ichaip pathikamum thirukkaTaik kAppuch   2566-1

 chAththi n^al ichai thaN thamiz chol malar mAlai    2566-2

 pErththum inpuRap pATi veN piRai aNi chenni 2566-3

 mUrththiyAr kazal paraviyE thirumunRil aNaiya       2566-4

 

 669. piLLaiyAr ezun^thu aruLi mun pukuthum ap pozuthu       2567-1

 veLLa n^Ir pothi vENiyAr thammaith thozum viruppAl 2567-2

 uL aNain^thiTa ethir chelAthu oru maruN^ku ON^kum   2567-3

 theLLu n^Ir vizith therivaiyAr chenRu munpu eytha   2567-4

 

 670. maruN^kin man^thiriyAr piLLaiyAr kazal vaNaN^kik       2568-1

 karum kuzal kaRRai mEl kuvikaiththu aruLi uTaiyAr   2568-2

 paruN^kai yAnai vAz vaLavar kOn pAvaiyAr ennap      2568-3

 perum kaLippuTan virain^thu ethir piLLaiyAr aNain^thAr      2568-4

 

 671. thennavan perun^ thEviyAr chivak kanRin cheyya 2569-1

 ponnaTik kamalaN^kaLil porun^tha mun vizun^thAr     2569-2

 mannu chaNpaiyar vaLLalAr makiz chiRan^thu aLikkum 2569-3

 innaruT perum chiRap poTum thirukkaiyAl eTuththAr   2569-4

 

 672. nyAna pOnakar ethir thozuthu ezun^tha n^althavaththu   2570-1

 mAniyAr manak karuththu muRRiyathu ena mathiththE   2570-2

 pAnalaN^ kaNkaL n^Ir malkap pavaLavAy kuzaRi        2570-3

 yAnum en pathiyum cheytha thavam en kol enRAr       2570-4

 

 673. yAzin men moziyAr mozin^thu ethir kazal vaNaN^kak      2571-1

 kAzi vAza van^thu aruLiya kavuNiyar pirAnum 2571-2

 chUzum Akiya para chamayaththu iTaith thoNTu        2571-3

 vAzum n^Ir maiyIr umaik kANa van^thanam enRAr       2571-4

 

 674. innavARu aruL cheythiTath thozuthu aTi vIzn^thAr       2572-1

 mannum man^thiriyAr varum thiRam elAm moziya        2572-2

 anna men n^aTaiyAr thamakku aruL cheythu pOkkith    2572-3

 thunnu meyth thoNTar chUza van^thu aruLum ap pozuthu        2572-4

 

 675. chelvam malkiya thiru Ala vAyinil paNi cheythu 2573-1

 alku thoNTarkaL piLLaiyAr maruN^ku aNain^thu iRainychi      2573-2

 malkukAramaN iruL keTa IN^ku van^thu aruLa   2573-3

 ellaiyil thavam cheythanam ena eTuththu ichaiththAr 2573-4

 

 676. ath thiruth thoNTar thaN^kaLukku aruL mukam aLiththu   2574-1

 meyththa kAthalin avaroTum puRaththinil mEvich      2574-2

 chiththam inpuRum amaichchanAr thiru maTam kATTap   2574-3

 paththar pORRiTap parichanaththoTum inithu amarn^thAr       2574-4

 

 677. paravu kAthalil pANTimA thEviyAr aruLAl        2575-1

 viravu n^aNpoTu kulach chiRaiyAr virun^thu aLippak 2575-2

 chirapuraththu van^thu aruLiya chelvar aN^ku irun^thAr      2575-3

 iravi mEl kaTal aNain^thanan elli van^thu aNaiya    2575-4

 

 678. vazuthi mAn^akar athan iTai mAmaRaith thalaivar        2576-1

 pazuthil chIr aTiyAruTan pakal varak kaNTa   2576-2

 kazuthu pOl varum kAr amaN kuNTarkaL kalaN^ki       2576-3

 izuthu mai iruLukku iruL ena INTinar oru pAl        2576-4

 

 679. aN^kaN mEviya chamaNarkaL piLLaiyAr amarn^tha 2577-1

 thuN^ka mA maTam thanniTaith thoNTar tham kuzAN^kaL 2577-2

 eN^kum Othiya thiruppathikaththu ichai eTuththa     2577-3

 poN^ku pEr oli chevippulam pukkiTap poRArAy 2577-4

 

 680.  maRRiv vAn pazi mannavan mARanai eythich      2578-1

 choRRum enRu tham chUzchchiyum oru paTi thuNivAr    2578-2

 koRRavan kaTaik kAvalar mun chenRu kuRuki    2578-3

 veRRi vElavarkku eN^kaLai viLampuvIr enRAr   2578-4

 

 681. vAyil kAvalar mannavan thanai ethir vaNaN^ki   2579-1

 Aya mAki van^thu aTikaL mAr aNain^thanar enna       2579-2

 EyinAn aNaivA rena avarum chenRu ichaiththAr        2579-3

 pAyinAl uTal mUTuvAr pathaippuTan pukkAr     2579-4

 

 682. pukka pOthu avar azivuRu manaththu iTaip pularchchi    2580-1

 mikka thanmaiyai vEn^thanum kaNTu ethir vinavi      2580-2

 okka n^Ir thiraNTu aNaivathaRku uRRathu en ennath   2580-3

 thakkathu alla thIN^ku aTuththathu chARRuthaRku enRAr       2580-4

 

 683.  AvathEl n^umakku aTuththathu kURuvIr enRu     2581-1

 kAvalan parin^thu uraiththalum kAr amaN kaiyar      2581-2

 mAvalAy un than mathuraiyil chaiva vEthiyar thAm    2581-3

 mEvalAl inRu kaNTumuTTiyAm enRu viLampa      2581-4

 

 684. enRu kURalum kETTu muTTi yAnum enRu iyampi     2582-1

 n^anRu n^al aRam purin^thavA n^An enRu n^akuvAn     2582-2

 kanRum uLLaththan Aki ak kaN n^uthal aTiyAr 2582-3

 inRu im mAn^akar aNain^thathu en avarkaL yAr enRAn 2582-4

 

 685.  mAlai veN kuTai vaLavar chONATTu vaNpukalich 2583-1

 chUla pANipAl nyAnam peRRAn enRu churuthip   2583-2

 pAlan anpar tham kuzAththoTum pani muththin chivikai        2583-3

 mEl aNain^thanan eN^kaLai vAthinil vella     2583-4

 

 686. enRu kURuvAr iththiRam munpu thAm aRin^thathu 2584-1

 onRum aN^ku oziyA vakai uraiththalum thennan        2584-2

 manRalam pozil chaNpaiyAr vaLLalAr n^Amam    2584-3

 chenRu than chevi n^iRaiththalum cheyirththu mun kolvAn     2584-4

 

 687.  maRRa mA maRai main^than im maruN^ku aNain^thAnEl     2585-1

 uRRa chey thozil yAthu cheykOm ena uraippa   2585-2

 cheRRam mIk koNTa chin^thaiyum cheykaiyum uTaiyOr   2585-3

 koRRa mannavan mozikku ethir kuRiththu urai cheyvAr 2585-4

 

 688. van^tha an^thaNan thannai n^Am valithu cheythu pOkkum 2586-1

 chin^thai anRi ach chiRu maRaiyOn uRai maTaththil   2586-2

 vem thazal paTa vinychai man^thirath thozil viLaiththAl     2586-3

 in^tha n^annakar iTaththirAn Ekum enRu ichaiththAr 2586-4

 

 689.  Avathu onRu ithuvE Akil athanaiyE virain^thu cheyyap 2587-1

 pOvathu enRu avaraip pOkkip poy poruLAkak koNTAn    2587-2

 yAvathum urai ATAthE eNNaththil kavalaiyOTum        2587-3

 pUvaNai amaLi pukkAn poN^ku ezil thEvi chErn^thAL   2587-4

 

 690. mannavan uraippathu inRi irukka mA thEviyArthAm        2588-1

 en uyirukku uyirAy uLLa iRaivA n^I uRRathu ennO     2588-2

 mun uLa makizchchi inRi mukam pularn^thu irun^thAy inRu     2588-3

 panniya uLLaththu eythum paruvaral aruL chey enRAr 2588-4

 

 691. thEviyAr thammai n^Okkith thennavan kURukinRAn 2589-1

 kAvi n^IL kaNNinAy kEL kAviri n^ATTil mannum        2589-2

 thAvil chIrk kazumalaththAn chaN^karan aruL peRRu iN^ku     2589-3

 mEvinAn aTikaL mArai vAthinil vella enRAn    2589-4

 

 692. veN poTi pUchum thoNTar viravinAr avarai ellAm 2590-1

 kaNTu muTTu aTikaL mArkaL kETTu muTTiyAnum kAthal   2590-2

 vaNTuNath thuthain^tha kOthai mAniyE iN^ku van^tha 2590-3

 paNpu maRRu ithuvEyAkum parichu vERu illai enRAn    2590-4

 

 693. mannavan uraippak kETTu maN^kaiyarkku arachiyAr thAm   2591-1

 n^innilai ithuvE yAkil n^ITiya theyvath thanmai     2591-2

 annavar vAthu cheythAl venRavar pakkam chErn^thu    2591-3

 thunnuvathu uRuthiyAkum chuzivuREl manna enRAr      2591-4

 

 694. chin^thaiyil kaLippu mikkuth thiruk kazu malaththAr vEn^than   2592-1    

 van^thavARu emmai ALa ena varu makizchchi yOTum     2592-2

 kon^thalar kuzalAr pOthak kulach chiRaiyAr aN^ku eytha      2592-3

 in^tha n^an mARRam ellAm avarkku uraiththu irun^tha pinnar 2592-4

 

 695. koRRavan amaichchanArum kaithalai kuviththu n^inRu     2593-1

 peRRanam piLLaiyAr iN^ku aNain^thiTap peRum pERu enpAr      2593-2

 iRRai n^AL Ichan anpar thammai n^Am iRainychap peRROm       2593-3

 maRRu inich chamaNar cheyyum vanychanai aRiyOm enRAr        2593-4

 

 696. mAniyAr thAmum anychi vanychakap pulaiyar thAN^kaL     2594-1

 InamE puriya vallAr cheyvathu en n^Am enRu eNNi     2594-2

 nyAna champan^thar thampAl n^anmai allAthu cheyyum 2594-3

 Unam van^thu aTaiyil yAmum uyir thuRan^thu ozivathu enRAr   2594-4

 

 697. ivar n^ilai ithuvE Aka ilaN^kuvEl thennavan Ana        2595-1

 avan n^ilai athuvAm an^n^AL arukar tham n^ilai yAthu ennil 2595-2

 thavam maRain^thu alla cheyvAr thaN^kaL man^thiraththAl chen^thI    2595-3

 chiva n^eRi vaLarkka van^thAr thiru maTam chErach cheythAr 2595-4

 

 698.  Athi man^thiram anychu ezuththu OthuvAr n^Okkum       2596-1

 mAthiraththinum maRRai man^thira vithi varumE       2596-2

 pUthi chAthanar maTaththil thAm punain^tha chAthanaikaL     2596-3

 chAthiyA vakai kaNTa amaN kuNTarkaL thaLarn^thAr    2596-4

 

 699. thaLarn^thu maRRu avar thAm cheytha thIththozil chariyak       2597-1

 kiLarn^tha achcham mun kezumiya kIzmaiyOr kUTi      2597-2

 viLaN^ku n^IL muTi vEn^than Ithu aRiyin n^am mEnmai 2597-3

 uLam koLLAn n^amar viruththiyum ozikkum enRu uNarvAr        2597-4

 

 700.  man^thirach cheyal vAyththu ila maRRu inich cheyyum   2598-1

 pun^thiyAvathu iN^ku ithu enap pothi thazal koTu pukku      2598-2

 an^thaN mAthavar thiru maTap puRaththu ayal iruL pOl        2598-3

 van^thu tham thozil purin^thanar vanychanai manaththOr      2598-4

 

 701. thiru maTap puRach chuRRinil thIya pAthakaththOr       2599-1

 maruvuviththa aththozil veLippaTuthalum maRukip     2599-2

 parichanaththavar pathaip porum chithaiththu n^Ikki 2599-3

 arukar iththiRam purin^thamai theLin^thu chenRu aNaivAr     2599-4

 

 702. kazumalap pathik kavuNiyar kaRpakak kanRaith   2600-1

 thozuthu n^inRa amaN kuNTar chey thIN^kinaich chonna        2600-2

 pozuthu mAthavar thuyilum iththiru maTap puRampu    2600-3

 pazuthu cheyvathO pAvikAL enap parin^thu aruLi      2600-4

 

 703.  en poruTTu avar cheytha thIN^ku Ayinum iRaiyOn        2601-1

 anparukku eythumO enRu pinnaiyum achcham     2601-2

 munpuRa pinpu munivuRa muththamiz virakar    2601-3

 man purakkum meymmuRai vazu ena manam koNTAr        2601-4

 

 704.  veyya thIN^ku ithu vEn^than mERRu enum vithi muRaiyAl         2602-1

 cheyyanE thiru AlavAy enum thiruppathikam    2602-2

 chaivar vAz maTaththu amaNarkaL iTTa thIth thazal pOyp      2602-3

 paiyavE chenRu pANTiyaRku Aka enap paNiththAr       2602-4

 

 705. pANTimA thEviyAr thamathu poRpil payilum n^eTu maN^kala n^AN pAthukAththum 2603-1

 AN thakaiyAr kulach chiRaiyAr anpinAlum arachan pAl aparAtham uRuthalAlum 2603-2

 mINTum chiva n^eRi aTaiyum vithiyinAlum veNNIRu veppu akalap pukali vEn^thar 2603-3

 thINTi iTap pERu uTaiyan AthalAlum thIppiNi paiyavE chelka enRAr    2603-4

 

 706. thirun^thu ichaip pathikam thoTai thiru Ala vAyin      2604-1

 marun^thinaich chaNpai mannavar punain^thiTa aruLAl 2604-2

 virin^tha vem thazal vemmai pOyth thennanai mEvip   2604-3

 perun^thazal pothi vethuppu enap peyar peRRathanRE 2604-4

 

 707. cheyya mEniyar thirumakanAr uRai maTaththil    2605-1

 n^aiyum uLLaththarAy amaN kaiyar thAm n^aNukik      2605-2

 kaiyinAl eri iTa uTan paTum elli karappa     2605-3

 veyyavan kuNa kaTal iTai ezun^thana mIthu    2605-4

 

 708. iravu pAthakar cheytha thIN^ku iravi than marapil      2606-1

 kurava OthiyAr kulach chiRai yAruTan kETTuch        2606-2

 chivapurap piLLai yArai ith thIyavar n^ATTu 2606-3

 varavazaiththa n^Am mAyvathE ena manam mayaN^ki     2606-4

 

 709. perukum achchamOTum Aruyir pathaippavar pinpu 2607-1

 thiru maTappuRam maruN^ku thIthu inmaiyil theLin^thu        2607-2

 karum uruTTa maNkaiyar cheythIN^ku ithu kaTaikkAl   2607-3

 varuvathu eppaTiyAm ena manam koLum pozuthu 2607-4

 

 710. arachanukku veppu aTuththathu enRu aruku kanychukikaL 2608-1

 urai cheyap pathaiththu oru thanith thEviyAr pukutha        2608-2

 viraivum achchamum mEl koLak kulachchiRaiyArum      2608-3

 varai chey ponpuya mannavan maruN^ku van^thu aNain^thAr     2608-4

 

 711. vEn^thanukku mey vithirppuRa vethuppuRum vemmai        2609-1

 kAn^thu ven^thazal kathum ena mey elAm kavarn^thu   2609-2

 pOn^thu mALikai puRaththu n^inRArkaLum pularn^thu   2609-3

 thIn^thu pOmpaTi ezun^thathu vizun^thuTal thiraN^ka 2609-4

 

 712. uNarvum Aviyum ozivathaRku oru puTai othuN^ka 2610-1

 aNaiyal uRRavar aruku thUraththu iTai akalap        2610-2

 puNar iLam kathalik kuruththoTu thaLir puTaiyE      2610-3

 koNarinum churukkoNTu avai n^uNthukaL Aka    2610-4

 

 713. maruththu n^Ulavar thaN^kaL pal kalaikaLil vakuththa   2611-1

 thiruththakum thozil yAvaiyum cheyyavum mEl mEl     2611-2

 uruththu ezun^tha veppu uyiraiyum urukkuvathu Akak 2611-3

 karuththu ozin^thu urai maRan^thanan kauriyar thalaivan     2611-4

 

 714.  Anavan piNi n^ikazvuzi amaNarkaL ellAm        2612-1

 mInavan cheyal kETTalum veythu uyirththu azin^thu   2612-2

 pOna kaN^kulil pukun^thathu in viLaivu kol enpAr    2612-3

 mAna mun theriyA vakai mannan mATTu aNain^thAr      2612-4

 

 715. mAl perukkum chamaNkaiyar maruN^ku chUzn^thu vazuthi n^ilai kaNTu azin^thu van^tha n^Oyin 2613-1

 mUla n^eRi aRiyAthE thaN^kaL theyva mozi n^avil man^thiram koNTu munnum pinnum 2613-2

 pIlikoTu thai varuthaRku eTuththa pOthu piTiththa pIlikaL pirampinOTum thIn^thu    2613-3

 mEl eriyum poRi chithaRi vIzak kaNTu veppin athichayam n^Okki veruval mikkAr 2613-4

 

 716. karukiya mAchu uTaiyakkaith thIyOr thaN^kaL kai thUN^ku kuNTikai n^Ir theLiththukkAvAy         2614-1

 arukanE arukanE enRu enRu Othi aTal vazuthi mEl theLikka an^n^Irp poN^kip 2614-2

 perukum eri thazal chorin^tha n^ey pOl Aki pErththum oru thazal athan mEl peythAR pOla         2614-3

 oruvarum iN^ku irumaruN^kum irAthu pOm enRu amaNaraip pArththu uraiththa arachan uNarvu chOrn^thAn2614-4

 

 717. pANTi mAthEviyArum payam eythi amaichchar pAram        2615-1

 pUNTavar thammai n^Okkip pukaliyil van^thu n^ammai 2615-2

 ANTu koNTavar pAl kaN^kul amaNar thAm cheytha thIN^ku       2615-3

 mUNTavARu inaiyathu Aki muTin^thathO enRu kURa      2615-4

 

 718. koRRavan amaichcharAm kulachchiRaiyArum thAzn^thu      2616-1

 maRRu ithan koTumai in^tha vanychakar mathilkaL mUnRum      2616-2

 cheRRavar anpar thampAl cheythathu IN^ku arachan pAN^ku     2616-3

 muRRiyathu ivarkaL thIrkkin muthirvathE Avathu enpAr        2616-4

 

 719. iru thiRaththavarum mannan ethir paNin^thu in^tha veppu        2617-1

 varu thiRam pukali van^tha vaLLalAr mathurai n^aNNa 2617-2

 arukarkaL cheytha thIya anuchitham athanAl van^thu 2617-3

 perukiyathu ithaRkuth thIrvu piLLaiyAr aruLE enRu   2617-4

 

 720. kAyamum manamum mAchu kazuvuthal cheyyAr cheyyum       2618-1

 mAyamum in^tha n^Oyai vaLarppathE vaLar veN thiN^kaL        2618-2

 mEya vENiyarpAl nyAnam peRRavar virumpi n^Okkil     2618-3

 thIya ippiNiyE anRi ip piRaviyum thIrum enRAr       2618-4

 

 721. mInavan cheviyin UTu mey uNarvaLippOr kURa     2619-1

 nyAna champan^thar ennum n^Ama man^thiramum chella 2619-2

 Ana pOthu ayarvu thannai akanRiTa amaNar Akum       2619-3

 mAnam illavaraip pArththu mARRam onRu uraikkal uRRAn        2619-4

 

 722. mannavan avarai n^Okki maRRu ivar cheykai ellAm        2620-1

 innavARu eythu n^OykkE Ethu Ayina enRu eNNi 2620-2

 manniya chaiva n^Ithi mA maRaich chiRuvar van^thAl 2620-3

 annavar aruLAl in^n^Oy akalumEl aRivEn enRAn        2620-4

 

 723. enRu mun kURip pinnum yAn uRRa piNiyaith thIrththu     2621-1

 venRavar pakkam chErvan viraku uNTEl azaiyum enna   2621-2

 anRu avar uvakai poN^ki ArvaththAl aNaiyai n^Ukkich 2621-3

 chenRa n^Ir veLLam pOlum kAthal veLLaththil chelvAr 2621-4

 

 724. pAy uTaip pAthakaththOr thiru maTap pAN^ku cheytha     2622-1

 thIvinaith thozilai n^Okki uL azi thiru uLLaththAn 2622-2

 mEya aththuyaram n^IN^ka viruppuRu viraivinOTu      2622-3

 n^Ayakap piLLaiyAr tham n^aRpatham paNivAr Aki      2622-4

 

 725. mannavan iTumpai thIra maRRu avan paNi mEl koNTE       2623-1

 annamen n^aTaiyinArum aNimaNich chivikai ERi        2623-2

 min iTai maTavAr chUza vEl paTai amaichchanArum     2623-3

 mun aNain^thu Ekach chaiva muthalvanAr maTaththaich chArn^thAr      2623-4

 

 726. thirumaTam chArach chenRu chEyarik kaNNinAr mun        2624-1

 varupari izin^thu n^inRa amaichchanAr van^tha pAnmai        2624-2

 chirapura piLLaiyArkku viNNappam cheyvIr ennap      2624-3

 parichanaththavarum pukku patham aRin^thu uNarththu kinRAr 2624-4

 

 727.  pANTi mAthEviyArum parivuTai amaichchanArum   2625-1

 INTum van^thu aNain^thAr enRu viNNappam cheyya chaNpai      2625-2

 AN thakaiyArum INTa azaiyum enRu aruLich cheyya     2625-3

 mINTu pOn^thu azaikkap pukkAr virai uRum viruppin mikkAr    2625-4

 

 728. nyAnaththin thiru uruvai n^An maRaiyin thanith thuNaiyai       2626-1

 vAnaththin michai anRi maNNil vaLar mathik kozun^thaith     2626-2

 thEn n^akka malark konRaich cheny chaTaiyAr chIr thoTukkum 2626-3

 kAnaththin ezupiRappaik kaN kaLippak kaNTArkaL      2626-4

 

 729. kaNTa pozuthu amaN koTiyOr cheytha kaTum thozil n^inain^thE    2627-1

 maNTiya kaN aruvi n^Ir pAya malark kai kuviththup   2627-2

 puNTarikach chEvaTik kIzp porun^tha n^ila muRa vizun^thAr   2627-3

 koNTa kuRip pOTum n^eTithu uyirththa koLkaiyarAy    2627-4

 

 730. urai kuzaRi meyn^ n^aTuN^ki onRum aRin^thilar Akith    2628-1

 tharaiyin michaip puraNTu ayan^thu charaNa kamalam paRRik   2628-2

 karaiyil kavalaik kaTalukku Or karai paRRinAl pOnRu 2628-3

 viraivuRu mey anpinAl viTAthu ozivAr thamaikkaNTu   2628-4

 

 731. arumaRai vAz pUmpukali aNNalAr aTi pUNTa       2629-1

 iruvaraiyum thirukkaiyAl eTuththu aruLith thERRiTavum       2629-2

 theru man^thu theLiyAthAr thamai n^Okkich chiRappu aruLich 2629-3

 thiruvuTaiyIr uN^kaL pAl thIN^ku uLathO ena vinava 2629-4

 

 732. venychamaNar mun cheytha vanychanaikku mika azin^thE   2630-1

 anychinOm thirumEnikku aTAthu enRE athu thIn^thOm   2630-2

 vanychakar maRRu avar cheytha thIththozil pOy mannavan pAl 2630-3

 enychal ilAk koTuvithuppAy ezA n^inRathu enath thozuthu     2630-4

 

 733.  veyya thozil amaN kuNTar viLaikka varum vethuppavar thAm      2631-1

 cheyyum mathi mAyaikaLAl thIrAmaith thIppiNiyAl     2631-2

 maiyal uRu mannavan mun maRRu avarai venRu aruLil   2631-3

 uyyum emathu uyirum avan uyirum ena uraiththArkaL   2631-4

 

 734. enRu avar uraiththa pOthil ezil koL pUm pukali vEn^thar        2632-1

 onRum n^Ir anycha vENTA uNarvu ilA amaNar thammai   2632-2

 inRu n^Ir uvakai eytha yAvarum kANa vAthil   2632-3

 venRu mInavanai veN n^IRu aNivippan vithiyAl enRAr 2632-4

 

 735. mozin^thu aruLa athu kETTu mun iRainychi mukam malarvAr        2633-1

 azun^thum iTark kaTal iTai n^inRu aTiyOmai eTuththu aruLa   2633-2

 chezum tharaLach chivikaiyin mEl thennATu cheythavaththAl   2633-3

 ezun^thu aruLap pERu uTaiyEm en peROm enath thozalum        2633-4

 

 736.  Avathum azivum ellAm avar cheyal amaNar Akum 2634-1

 pAva kArikaLai n^Okkum pazuthu uTan n^IN^ka vellach 2634-2

 chEvuyar koTiyinAr tham thiru uLLam aRivEn enRu     2634-3

 pUvalar pozil chUz chaNpaip puravalar pOthukinRAr   2634-4

 

 737. vaiyakam uyya van^tha vaLLalAr maTaththininRu 2635-1

 meyyaNi n^IRRuth thoNTar veLLamum thAmum pOn^thu    2635-2

 kai iNai thalaiyin mIthu kuviya kaN malarchchi kATTach      2635-3

 cheyyavAr chaTaiyAr mannum thiru Ala vAyuL pukkAr   2635-4

 

 738.  n^OkkiTa vithi ilArai n^Okki yAn vAthu cheyyath       2636-1

 thIk kanal mEniyAnE thiruvuLamE enRu eNNil   2636-2

 pAkkiyap payanAy uLLa pAl aRA vAyar meymai   2636-3

 n^Okki vaN thamiz chey mAlaip pathikam thAn n^uvalal uRRAr 2636-4

 

 739. kAn iTai ATuvAraik kATTu mA uri mun pATith     2637-1

 thEn alar konRaiyAr tham thiruvuLam n^Okkip pinnum 2637-2

 Unamil vEtha vELvi enRu eTuththuth thuraiyin mAlai 2637-3

 mAnamil amaNar thammai vAthil venRu azikkappATi     2637-4

 

 740.  AlamE amutham Aka uNTu vAnavarkku aLiththuk   2638-1

 kAlanai mArk kaNTarkkAk kAyn^thanai aTiyERku inRu   2638-2

 nylam n^in pukazE Aka vENTum n^An maRaikaL Eththum 2638-3

 chIlamE  AlavAyil chiva perumAnE enRAr       2638-4

 

 741. n^Athar tham aruL munpeRRu n^ATiya makizchchi poN^kap 2639-1

 pOthuvAr paNin^thu pORRi viTai koNTu punitha n^IRRu 2639-2

 mEthaku kOlaththOTum viruppuRu thoNTar chUza        2639-3

 mUthu eyil kapATam n^ITu muthal thiru vAyil chArn^thAr      2639-4

 

 742. am malark kuzalinArkkum amaichcharkkum aruLa vENTich   2640-1

 chem maNip palakai muththin chivikai mEl koNTa pOthil       2640-2

 em maruN^kilum thoNTar eTuththa Arppu ellai inRi    2640-3

 mummai n^ITu ulakam ellAm muzuthuTan n^iRain^thathu anRE    2640-4

 

 743. palliya n^Atham poN^kap paTar thirun^IRRin chOthi      2641-1

 n^al oLi vaTTam Aki n^aNNi mEl varuvathu enna       2641-2

 vil vaLar tharaLak kOvai veNkuTai n^izaRRa vevvERu 2641-3

 ellaiyil muththin thALam thArai chaN^ku eN^kum Otha 2641-4

 

 744. kaNNinukku aNiyAy uLLar ezuchchiyil kATchi peRRAr      2642-1

 n^aNNiya chamayam vERu n^ampinar eninum munpu       2642-2

 paNNiya thavaN^kaL en kol panychavan thanycham mEvip        2642-3

 puNNiya mUrththi van^thu mathuraiyil pukutha enRAr 2642-4

 

 745. thennavar thEvi yArum thirumaNich chivikai mIthu       2643-1

 pin vara amaichchar munpu perum thoNTar kuzaththuch chellap         2643-2

 pon aNi mATa vIthi UTu ezun^thu aruLip pukkAr       2643-3

 kanni n^ATu uTaiyAn kOyil kAzi n^ATu uTaiyap piLLai 2643-4

 

 746. koRRavan than pAl munpu kulachchiRaiyAr van^thu eythip         2644-1

 pon thaTa mathil chUz chaNpaip puravalar varavu kURa        2644-2

 mun thuyar chiRithu n^IN^ki muzumaNi aNip pon pITam 2644-3

 maRRavan muTiyin pakkaththu iTuka ena vallan AnAn   2644-4

 

 747. man^thiri yAraip pinnum ethir chela mannan Evach       2645-1

 chin^thai uL makizn^thu pOn^thAr cheyalai yAn chamayaththu uLLOr    2645-2

 pain^thuNar alaN^kal mannan parichu kaNTu ithuvO paNpAl     2645-3

 n^am thanich chamayam thannai n^ATTu mARu enRu pinnum       2645-4

 

 748. n^in aRa n^eRiyai n^IyE kAththu aruL cheythi Akil      2646-1

 annavar thammai iN^kE azaiththanai avarum yAmum     2646-2

 mun uRa okkath thIrkka mozin^thu maRRu avarAl thIrn^thathu 2646-3

 enninum yAmum thIrththOm Akavum ichaivAy enRAr      2646-4

 

 749. poy thavam Akak koNTa pun thalaich chamaNar kURach     2647-1

 cheythavap payan van^thu eythum chevvi mun uRuthalAlE       2647-2

 eythiya theyvach chArvAl iru thiRaththIrum thIrum   2647-3

 kaithavam pEchamATTEn enRu kaithavanum chonnAn      2647-4

 

 750. enRu avan uraippak kuNTar eNNam keTTu irun^tha ellaith         2648-1

 then thamiz n^ATu cheytha cheythavak kozun^thu pOlvAr       2648-2

 van thanip pavana munnar vAyiluL aNain^thu mATu     2648-3

 pon thikaz tharaLap paththich chivikai n^inRu izin^thu pukkAr       2648-4

 

 751. kulachchiRaiyAr munpu eytha koRRavan thEviyArum        2649-1

 thalaththiTai izin^thu chenRAr thaN thamiz n^ATTu mannan    2649-2

 n^ilaththu iTai vAnin n^inRu n^IL iruL n^IN^ka van^tha      2649-3

 kalaich chezum thiN^kaL pOlum kavuNiyar thammaik kaNTAr     2649-4

 

 752. kaNTa appozuthE vEn^than kai eTuththu eytha n^Okkith   2650-1

 thaNTuNar muTiyin pAN^karth thamaniya pITam kATTa   2650-2

 vaN thamiz virakar mEvi athan michai irun^thAr mAyai        2650-3

 koNTaval amaNar ellAm kuRippinuL achcham koNTAr     2650-4

 

 753. cheziyanum piLLaiyAr tham thirumEni kANap peRRu        2651-1

 vizi uRa n^Okkal AlE vemmai n^Oy chiRithu n^IN^ki   2651-2

 azivuRu mana n^Er n^iRka an^thaNar vAzvai n^Okkik   2651-3

 kezuvuRu pathiyAthu enRu viruppuTan kETTa pOthu     2651-4

 

 754.  ponni vaLam tharu n^ATTup punal pazanap puRam paNai chUz      2652-1

 kanni mathil kazumalam n^Am karuthum Ur enach chiRan^tha    2652-2

 panniraNTu peyar paRRum paraviya chol thiruppathikam        2652-3

 thennavan munpu aruL cheythAr thirunyAna champan^thar       2652-4

 

 755. piLLaiyAr chem pon maNip pITaththil irun^tha pozuthu   2653-1

 uLLa n^iRai poRAmaiyinAl uzai irun^tha kAr amaNar   2653-2

 koLLum manaththiTai achcham maRaiththu mukam kOpaththIth    2653-3

 thuLLi ezum enak kaNkaL chivan^thu pala cholluvAr   2653-4

 

 756. kAlai ezum kathiravanaip puTai chUzum karumukil pOl    2654-1

 pIli chEr chamaN kaiyar piLLaiyAr thamaich chUzvAr 2654-2

 ElavE vAthinAl velvathanukku eNNith thAN^ku 2654-3

 kOlun^Ul eTuththu Othith thalai thimirppak kuraiththArkaL   2654-4

 

 757. piLLaiyAr athu kOLAp pEchuka n^um poruL ellai 2655-1

 uLLavARu enRu aruLa UththaivAyp paRi thalaiyAr      2655-2

 thuLLi ezum an^EkarAych chUzn^thu pathaRik kathaRa 2655-3

 oLLizaiyAr athu kaNTu poRAr Aki uL n^aTuN^ki        2655-4

 

 758. thennavan thannai n^Okkith thirumEni eLiyar pOlum      2656-1

 in aruL piLLaiyAr maRRu ivar uvar eNNilArkaL        2656-2

 manna n^in mayakkam eN^kaL vaLLalAr thIr n^alkum    2656-3

 pinnai ivvamaNar mULvAr vallarEl pEcha enRAr        2656-4

 

 759. mARanum avarai n^Okki varun^than^I enRu maRRu 2657-1

 vERu Avathu en kol enmEl veppu oziththu arukar n^Irum       2657-2

 ARu aNi chaTaiyinArkku anparAm iruvarum n^IN^kaL    2657-3

 thERiya theyvaththanmai enniTaith therippIr enRAn   2657-4

 

 760. nyAna Aramutham uNTAr n^althavath thiruvai n^Okki      2658-1

 mAninEr viziyinAy kEL maRRu enaip pAlan enRu        2658-2

 n^I n^ani anycha vENTAm n^ilai amaNarkku enRum      2658-3

 yAn eLiyEn alEn enRu ezum thiruppathikampATi        2658-4

 

 761. peRRiyAl aruLich cheytha piLLaiyAr thamakkum munnam    2659-1

 chuRRu n^inRu azaiththal OvA arukarkkum thennar kOmAn       2659-2

 iRRain^AL ennai uRRa piNiyai n^Ir ikalith thIrum    2659-3

 theRRu enath thIrththAr vAthil venRavar enRu cheppa 2659-4

 

 762 . mannavan mARRam kETTu vaTivu pOl manaththu mAchu      2660-1

 thunniya amaNar thennar thOnRalai n^Okki n^AN^kaL   2660-2

 un uTampu athanil veppai orupuTai vAma pAkam        2660-3

 munna man^thiriththuth theyva muyaRchiyAl thIrththum enRAr 2660-4

 

 763. yAthum onRu aRivu ilAthAr iruL ena aNaiyach chenRu     2661-1

 vAthinil mannavan than vAma pAkaththaith thIrppAr   2661-2

 mIthu tham pIli koNTu thaTaviTa mEl mEl vepputh     2661-3

 thIthuRap poRAthu thennavan chirapuraththavaraip pArththAn 2661-4

 

 764. thennavan n^Okkam kaNTu thirukkazu malaththAr chelvar 2662-1

 annavan valappAl veppai AlavAy aNNal n^IRE   2662-2

 mannum man^thiramum Aki marun^thumAy thIrppathu enRu        2662-3

 panniya maRaikaL Eththip pakar thiruppathikam pATi 2662-4

 

 765. thiruvaLar n^IRu koNTu thirukkaiyAl thaTavath thennan 2663-1

 poruvaru veppu n^IN^kip poykaiyil kuLirn^thathu appAl       2663-2

 maruviya iTappAl mikka azal ena maNTu thIppOl     2664-3

 irupuTai veppum kUTi iTam koLAthuennap poN^ka2663-4

 

 766. uRi uTaik kaiyar pAyin urukkaiyar n^aTukkam eythi      2664-1

 cheRi mayil pIli thIya thennavan veppu uRu thIththammai     2664-2

 ERiya mAkaTalum kanRi aruku viTTu ERa n^iRpAr       2664-3

 aRivuTaiyArai oththAr aRivu ilA n^eRiyil n^inRAr    2664-4

 

 767. palar thozum pukali mannar oru puTai veppaip pARRa     2665-1

 malarthalai ulakinmikkAr van^thu athichayaththuch chUza     2665-2

 ilaku vEl thennan mEni valam iTam eythi n^ITum      2665-3

 ulakinil thaNmai vemmai othuN^kinAl oththathu anRE 2665-4

 

 768. mannavan mozivAn ennE mathiththa ik kAlam onRil        2666-1

 vem n^araku oru pAl Akum vITTu inpam oru pAl Akum   2666-2

 thunnu n^anychu oru pAl Akum chuvai amuthu oru pAl Akum     2666-3

 en vaTivu onRil uRREn iru thiRaththu iyalpum enpAn 2666-4

 

 769.  ven^thozil arukar thORRIr ennai viTTu akala n^IN^kum 2667-1

 van^thu enai uyyak koNTa maRaikkula vaLLalArE       2667-2

 in^tha veppu aTaiya n^IN^ka enakku aruL purivIr enRu        2667-3

 chin^thaiyAl thozuthu chonnAn chel kathikku aNiyan AnAn     2667-4

 

 770. thirumukam karuNai kATTath thirukkaiyAl n^IRu kATTip   2668-1

 perumaRai thuthikkum ARRAl piLLaiyAr pORRip pinnum 2668-2

 orumuRai thaTava am kaN ozin^thu veppu akanRu pAkam 2668-3

 maruvu thIp piNiyum n^IN^ki vazuthiyum muzuthum uyn^thAn    2668-4

 

 771. koRRavan thEviyArum kulachchiRaiyArum thIN^ku 2669-1

 cheRRavar cheyya pAtha thAmarai chenni chErththup   2669-2

 peRRanam perumai inRu piRan^thanam piRavA mEnmai    2669-3

 uRRanan mannan enRE uLam kaLiththu uvakai mikkAr    2669-4

 

 772. mInavan than mEl uLLa veppu elAm uTanE mARa    2670-1

 Ana pEr inpam eythi uchchi mEl aN^kai kUppi 2670-2

 mAnam onRu illAr munpu van piNi n^Ikka van^tha      2670-3

 nyAna champan^thar pAtham n^aNNi n^An uyn^thEn enRAn        2670-4

 

 773. kan^thu chIRum mAl yAnai mInavar karuththu n^Er        2671-1

 van^thu vAymai kURa maRRu mAchu mEni n^Ichar thAm   2671-2

 mun^tha man^thiraththu vinychai muRRum enycha anychiyE      2671-3

 chin^thai cheythu kaivarum thiRam therin^thu thETuvAr       2671-4

 

 774. chaivamain^thar chollin venRi chan^tha in chol mAlaiyAl        2672-1

 kaithavan than veppu ozin^tha thanmai kaNTu aRin^thanam     2672-2

 mey therin^tha tharkka vAtham vellalAl Avathu anRu vERu     2672-3

 eythu thIyin n^Iril velvathu enRu thammil eNNinAr   2672-4

 

 775. piLLaiyArum uN^kaL vAymai pEchuminkaL enRalum 2673-1

 thaLLu n^Irmai yArkaL vERu tharkkavAthin uththaram 2673-2

 koLLum venRi anRiyE kuRiththa koLkai uNmaithAn      2673-3

 uLLavARu kaN pulaththil uyppathu enna oTTinAr       2673-4

 

 776. enRu vAthu kURalum irun^tha thennar mannanum   2674-1

 kanRi en uTampu oTuN^ka veppun^Oy kavarn^tha pOthu 2674-2

 enRum aN^ku oziththilIrkaL ennavAthu umakku enach   2674-3

 chenRu pinnum munnum n^inRu chilli vAyar cholluvAr 2674-4

 

 777.  enna vAthu cheyvathu enRu uraiththE vinA enach        2675-1

 chonnavAchakam thoTaN^ki ETu koNTu chUzchchiyAl     2675-2

 mannum tham poruL karuththin vAymai thITTi mATTinAl 2675-3

 vem n^eruppin vEvu urumai veRRi Avathu enRanar      2675-4

 

 778. enRa pOthu mannan onRu iyampum munpu piLLaiyAr 2676-1

 n^anRu n^Ir uraiththavARu n^ATu thIyil ETuthAn      2676-2

 venRiTil poruL karuththu meymmai Avathu enRirEl     2676-3

 van thanikkai yAnai mannan munpu vammin enRanar     2676-4

 

 779. appaTikku ethir amaNarum aNain^thuRum aLavil   2677-1

 oppil vaNpukazch chaNpaiyar kAvalar uraiyAl 2677-2

 chepparum thiRal mannanum thirun^thu avai munnar    2677-3

 veppuRum thazal amaikka ena vinai nyrai viTuththAn 2677-4

 

 780.  EyamAn^tharum in^thanam kuRaiththu uTan aTukki        2678-1

 thI amaiththalum chikai viTum pukai ozin^thu ezun^thu       2678-2

 kAyum vev azal kaTavuLum paTar oLi kATTa     2678-3

 Ayum muththamiz virakarum aNaiya van^thu aruLi      2678-4

 

 781.  cheN^kaN ERRavarE poruL enRu thAm theriththa 2679-1

 poN^ku ichaith thiruppathikaN^kaL muRaiyinaip pORRi 2679-2

 eN^kaL n^AthanE param poruL enath thozuthu eTuththE 2679-3

 aN^kaiyAl muTi michaik koNTu kAppu n^AN avizththAr 2679-4

 

 782. chARRum meyp poruL tharum thirumuRaiyinaith thAmE      2680-1

 n^IRRu vaNkaiyAl maRiththalum van^thu n^Ern^thu uLathAl     2680-2

 n^AlthaTam puyaththu aNNalAr maruvu n^aLLARu        2680-3

 pORRum appathikam pOkam Arththa pUN mulaiyAL        2680-4

 

 783. ath thirup pathikaththinai amarn^thu koNTu aruLi       2681-1

 maiththa vem kaTu miTaRRu n^aLLARarai vaNaN^ki      2681-2

 meyththa n^al thiru ETTinaik kazaRRi meym makizn^thu        2681-3

 kaith thalaththu iTaik koNTanar kavuNiyar thalaivar 2681-4

 

 784.  n^anmai uykkum meyp pathikaththin n^Athan enRu eTuththum      2682-1

 ennai AL uTai Ichan than n^AmamE enRum       2682-2

 mannum meyp poruLAm enak kATTiTa vanni       2682-3

 thannil Aka enath thaLir iLa vaLar oLi pATi 2682-4

 

 785. cheyya thAmarai aka ithazinum mikach chivan^tha        2683-1

 kaiyil ETTinaik kaithavan pEr avai kANa      2683-2

 veyya thIyinil veRRu araiyavar chin^thai vEva       2683-3

 vaiyam uyn^thiTa van^thavar makizn^thu mun iTTAr    2683-4

 

 786. iTTa ETTinil ezuthiya chen^thamizp pathikam    2684-1

 maTTulAN^kuzal vanamulai malaimakaL pAkaththu       2684-2

 aTTa mUrththiyaip poruL ena uTaimaiyAl amarn^thu    2684-3

 paTTa thIyiTaip pachchaiyAy viLaN^kiyathu anRE      2684-4

 

 787. maiyal n^enychu uTai amaNarum tham poruL varain^tha    2685-1

 kaiyil ETTinaik kathuvu chem thIyinil iTuvAr        2685-2

 uyyumO ithu ena uRum kavalaiyAm uNarvAl      2685-3

 n^aiyum n^enychinar AkiyE n^aTuN^ki n^inRiTTAr      2685-4

 

 788. anychum uLLaththar Akiyum aRivilA amaNar       2686-1

 vem chuTarp perum thIyinil vizuththiya ETu   2686-2

 panychu thI iTaip paTTathu paTak kaNTu payaththAl   2686-3

 n^enychu chOravum pIlikai chOrn^thu thilar n^inRAr 2686-4

 

 789. mAna mannavan avaiyin mun vaLarththa chen^thIyin       2687-1

 nyAnam uNTavar iTTa ETu ichaiththa n^Azikaiyil      2687-2

 Inam inmai kaNTu yAvarum viyappu uRa eTuththAr      2687-3

 pAnmai munnaiyil pachumaiyum puthumaiyum payappa    2687-4

 

 790. eTuththa ETTinai avaiyin mun kATTi am muRaiyil 2688-1

 aTuththa vaNNamE kOththalum athichayiththu arachan 2688-2

 thoTuththa pIli mun thUkkiya kaiyarai n^Okkik       2688-3

 aTuththa n^Ir iTTa ETTinaik kATTumin enRAn   2688-4

 

 791. arukar thAm iTTa ETu vAN^kach chenRu aNaiyum pOthil    2689-1

 peruku thIk kathuva ven^thu pErn^thamai kaNTa mannan        2689-2

 tharupunal koNTu chem thIth thaNippiththAn chamaNar aN^kuk 2689-3

 karukiya chAmpa rOTum kari alAl maRRu en kANpar     2689-4

 

 792. cheyvathu onRu aRikilAthAr thikaippinAl thiraNTa chAmpal       2690-1

 kaiyinAl pichain^thu thURRip pArppathu kaNTa mannan 2690-2

 eythiya n^akaiyinOTum ETu innam ariththu kANum      2690-3

 poyyinAl meyyai Akkap pukun^tha n^Ir pOmin enRAn    2690-4

 

 793.  veppu enum thIyil yAn mun vITu peRRu uyya n^IN^kaL    2691-1

 appozuthu azin^thu thORRIr AthalAl athuvARu Aka     2691-2

 ippozuthu eriyil iTTa ETu uyn^thathu illai enRAl    2691-3

 thuppura uTaiyIr n^IN^kaL thORRilIr pOlum enRAn     2691-4

 

 794. thennavan n^akai uTkoNTu cheppiya mARRam thErAr        2692-1

 chonnathu payanAkak koNTu cholluvAr thoTarn^tha vAthu       2692-2

 munnuRa irukAl cheythOm mukkAlil oru kAl veRRi      2692-3

 enninum uTaiyOm meymmai ini onRu kANpathu enRAr     2692-4

 

 795. thORkavum Achai n^IN^kAth thuNivilAr chollak kETTu im 2693-1

 mARRam en Avathu enRu mannavan maRuththa pinnum     2693-2

 n^IRRu aNi viLaN^ku mEni n^iRai pukaz chaNpai mannar        2693-3

 vERRu vAthu ini en cheyvathu enRalum mERkOL ERpAr   2693-4

 

 796.  n^ITu meyp poruLin uNmai n^ilai peRum thanmai ellAm   2694-1

 ETuRa ezuthi maRRav vETTinai yAmum n^Irum    2694-2

 OTu n^Ir ARRil iTTAl ozukuthal cheyyAthu aN^ku      2694-3

 n^ATi mun thaN^kum ETu n^aRporuL parippathu enRAr   2694-4

 

 797. enRu amaN kaiyar kURa ERu chIr pukali vEn^thar 2695-1

 n^anRu athu cheyvOm enRu aN^ku aruL cheya n^aNuka van^thu   2695-2

 venRivEl amaichchanAr thAm vERu inich cheyyum ivvAthu       2695-3

 onRinum thORRAr cheyvathu oTTiyE cheyvathu enRAr    2695-4

 

 798. aN^kathu kETTu n^inRa amaNarum avar mEl chenRu 2696-1

 poN^kiya vekuLi kUrap poRAmai kAraNamE Akath        2696-2

 thaN^kaL vAy chOrn^thu thAmE thanivAthil azin^thOm Akil     2696-3

 veN^kazu ERRuvAn iv vEn^thanE enRu chonnAr   2696-4

 

 799. maRRavar chonna vArththai kETTalum malaya mannan       2697-1

 cheRRaththAl uraiththIr uN^kaL cheykaiyum maRan^thIr enRu   2697-2

 paRRiya poruLin ETu paTar punal vaikai ARRil        2697-3

 poRpuRa viTuvathaRkup pOthuva enRu kURa      2697-4

 

 800. piLLaiyAr munnam paim pon pITaththil izin^thu pOn^thu 2698-1

 theLLu n^Irth tharaLap paththi chivikai mEl ERich chenRAr   2698-2

 vaLLalAr avar tham pinpu mannan mA ERich chenRAn    2698-3

 uLLavARu aRikilAthAr uNarvu mAl ERich chenRAr       2698-4

 

 801. thennavan vepputh thIrn^thu chezumaNik kOyil n^IN^kip 2699-1

 pinnuRa aNain^tha pOthu piLLaiyAr perukum chelvam   2699-2

 manniya mUthUr maRukil van^thu aruLak kaNTu 2699-3

 thunniya mAthar main^thar thozuthu vERu inaiya chonnAr      2699-4

 

 802.  mInavan koNTa veppai n^Ikki n^am vizumam thIrththa    2700-1

 nyAna champan^thar in^tha n^AyanAr kANum enpAr      2700-2

 pAl n^aRum kuthalaich cheyya pavaLavAy piLLaiyAr thAm       2700-3

 mAna chIrth thennan n^ATu vAza van^thu aNain^thAr enpAr     2700-4

 

 803.  eriyiTai vAthil thORRathu ivarkku n^am arukar enpAr   2701-1

 purichaTai aNNal n^IRE poruL enak kaNTOm enpAr      2701-2

 peruku oLi muththin paim pon chivikai mEl piLLaiyAr thAm    2701-3

 varum azaku ennE enpAr vAzn^thana kaNkaL enpAr      2701-4

 

 804.  EthamE viLain^tha in^tha aTikaL mAr iyal pAl enpAr    2702-1

 n^Athanum Ala vAyil n^ampanE kANum enpAr     2702-2

 pOtham Avathuvum mukkaN purANanai aRivathu enpAr    2702-3

 vEthamum n^IRum Aki viraviTum eN^kum enpAr   2702-4

 

 805.  aTikaLmAr mukaN^kaL ellAm azin^thana pArIr enpAr      2703-1

 koTiya vanychanaikaL ellAm kulain^thana pOlum enpAr 2703-2

 vaTikoL vEl mARan kAthal mARina vaNNam enpAr        2703-3

 viTivathAy muTin^thathu in^tha venychamaNar iruLum enpAr    2703-4

 

 806.  n^erup pinil thORRAr thAN^kaL n^IrivelvAr kaLO enpAr 2704-1

 iruppu n^enychu uTaiyar Enum piLLaiyArkku ethirO enpAr      2704-2

 parup poruL uNarn^thAr thAN^kaL paTuvan pArIr enpAr 2704-3

 karuppuTaik kazukkOl cheythAr man^thiriyAr thAm enpAr       2704-4

 

 807.  ETukaL vaikai thannil iTuvathaRku aNain^thAr enpAr    2705-1

 OTum n^IruTan chelAthu n^iRkumO Olai enpAr   2705-2

 n^ITiya nyAnam peRRAr n^iRuththavum vallAr enpAr    2705-3

 n^ATu elAm kANa iN^ku n^aNNumA kANIr enpAr   2705-4

 

 808.  thORRavar kazuvil ERath thuNivathE arukar enpAr       2706-1

 ARRiya aruLin mEnmaip piLLaiyArkku azaku ithu enpAr 2706-2

 n^IRRinAl thennan thIN^ku n^IN^kiya vaNNam kaNTAr   2706-3

 pORRuvAr ellAm chaiva n^eRiyinaip pORRum enpAr      2706-4

 

 809. innana iraNTu pAlum INTinar eTuththuch cholla 2707-1

 min oLi maNi pon veN kuTai mIthu pOthap      2707-2

 pan maNi chivikai than mEl panychavan n^ATTu uLOrkku        2707-3

 n^an n^eRi kATTa van^thAr n^An maRai vAza van^thAr 2707-4

 

 810. then thamiz viLaN^ka van^tha thirukkazu malaththAn van^thAn    2708-1

 manRuLAr aLiththa nyAn vaTTil vaNkaiyan van^thAn    2708-2

 venRulaku uyya mILavai kaiyil velvAn van^thAn       2708-3

 enRupan maNich chinnaN^kaL eN thichai n^eruN^ki EN^ka       2708-4

 

 811. pan maNi muracham chUzn^tha palliyam iyampap pinnE     2709-1

 thennanum thEviyArum uTan chelath thiraNTu chellum 2709-2

 pun n^eRi amaNar vERu Or puTaivarap pukali vEn^thar 2709-3

 manniya vaikai ARRin karai michai maruva van^thAr   2709-4

 

 812. kAr kezu paruvam vAyppak kAmuRum makaLir uLLam 2710-1

 chIr kezu kaNavan thanpAl viraivu uRach chellumA pOl        2710-2

 n^Ir kezu pauvam n^Okki n^irai thirai iraiththuch chellum   2710-3

 pAr kezu pukazin mikka paNpuTai vaikai ARu   2710-4

 

 813.  ARRil n^Ir kaTuka OTum maruN^ku uRa arachan n^Okki    2711-1

 n^IRRu aNi thikazn^tha mEni n^iRai mathip piLLaiyArum       2711-2

 vERRuru arukar n^Irum vithiththa ETu iTuka enRAn    2711-3

 thORRavar thOlAr enRu munnuRath thuNin^thu iTTArkaL 2711-4

 

 814. paTu poruL inRi n^ellil pathaTi pOl uL ilAr mey        2712-1

 aTupavar poruLai aththi n^Aththi enRu ezuthi ARRil 2712-2

 kaTukiya punalaik kaNTum avAvinAl kaiyil ETu        2712-3

 viTuthalum virian^thu koNTu vElai mEl paTarn^thathu anRE    2712-4

 

 815.  ARu koNTu OTum ETTaith thoTarn^thu ethir aNaippAr pOlath      2713-1

 thERu mey uNarvu ilAthAr karaimichai OTich chenRAr 2713-2

 pARum apporuL mEl koNTa paTTikai eTTAthu aN^ku      2713-3

 n^URuvil kiTaikku munnE pOnathu n^Okkik kANAr       2713-4

 

 816. kANavum eythA vaNNam kaTalin mEl chellum ETu   2714-1

 n^ANilA amaNar thammai n^ATTARRil viTTup pOkach     2714-2

 chENiTaich chenRu n^inRAr chithaRinAr thikaiththAr mannan   2714-3

 ANaiyil vazuva mATTAthu anychuvAr aNaiya mINTAr     2714-4

 

 817. vERu oru cheyal ilAthAr veru uRRu n^aTuN^kith thampAl 2715-1

 IRu van^thu eythiRRu enRE mannavan ethir van^thu eythi      2715-2

 URuTai n^enychil achcham veLippaTa oLippAr pOnRu    2715-3

 mARu koNTu Irum iTTAl van^thathu kANTum enRAr       2715-4

 

 818. mAchu chEr amaNar ellAm mathiyinil mayaN^kik kURa      2716-1

 AchilA n^eRiyil chErn^tha arachanum avarai viTTuth 2716-2

 thEchu uTaip piLLaiyAr tham thirukkuRippu athanai n^Okkap   2716-3

 pAchuram pATal uRRAr para chamayaN^kaL pARa 2716-4

 

 819. thennavan mARan thAnum chirapuraththuth thalaivar thINTip      2717-1

 pon n^avil konRaiyAr tham thirun^IRu pUchap peRRu   2717-2

 munnai val vinaiyum n^IN^ka muthalvanai aRiyum thanmai      2717-3

 unninAn vinaikaL oththuth thulai ena n^iRRalAlE     2717-4

 

 820. ulakiyal vEtha n^Ul ozukkam enpathum    2718-1

 n^ilavu meyn^ n^eRi chiva n^eRiyathu enpathum       2718-2

 kalathi vAy amaNar kANkilArkaL Ayinum        2718-3

 palar pukaz thennavan aRiyum pAnmaiyAl       2718-4

 

 821.  an^thaNar thEvar An inaN^kaL vAzka enRu       2719-1

 in^tha meym mozip payan ulakam inpu uRach    2719-2

 chan^tha vELvikaL muthal chaN^kararkku mun   2719-3

 van^tha archchanai vazipATum annavAm         2719-4

 

 822. vELvi n^al payan vIz punal Avathu       2720-1

 n^ALum archchanai n^al uRuppu AthalAl        2720-2

 ALum mannanai vAzththiyathu archchanai       2720-3

 mULum maRRu ivai kAkkum muRaimaiyAl 2720-4

 

 823.  Azka thIyathu enRu OthiRRu ayal n^eRi 2721-1

 vIzka enRathu vERu ellAm aran peyar 2721-2

 chUzka enRathu thol uyir yAvaiyum    2721-3

 vAzi anychu ezuththu Othi vaLarkavE 2721-4

 

 824. chonna vaiyakamum thuyar thIrkavE       2722-1

 ennum n^Irmai ika paraththil uyar    2722-2

 manni vAzum ulakaththavar mARRiTa    2722-3

 munnar nyAna champan^thar mozin^thanar       2722-4

 

 825.  ariya kATchiyar enpathu av vAthiyaith 2723-1

 theriyalAm n^ilaiyAl theriyAr ena    2723-2

 uriya anpinil kANpavarkku uNmaiyAm   2723-3

 periya n^al aTaiyALaN^kaL pEchinAr   2723-4

 

 826.  Ayinum periyAr avar enpathu    2724-1

 mEya iv iyalpE anRi viN muthal       2724-2

 pAya pUthaN^kaL pal uyir aNTaN^kaL   2724-3

 Eyum yAvum ivar vaTivu enpathAm      2724-4

 

 827. pinpum Ar aRivAr avar peRRiyE   2725-1

 enpathu yAr uNarvAn enum chenRu eTTa oNA     2725-2

 manperum thanmaiyAr ena vAzththinAr 2725-3

 anpu chUz chaNpai AN thakaiyAr avar 2725-4

 

 828.  ven^tha chAmpal virai enpathu thamathu        2726-1

 an^tham il oLi allA oLi elAm 2726-2

 van^thu vem thaRa maRRap poTi aNi    2726-3

 chan^tha mAk koNTa vaNNamum chARRinAr        2726-4

 

 829. thamakkuth than^thaiyar thAy ilar enpathum     2727-1

 amaiththu iN^ku yAvaiyum AN^ku avai vIn^tha pOthu   2727-2

 imaiththa chOthi aTaN^kip pin IthalAl        2727-3

 emakku n^Athar piRappu ilar enRathAm         2727-4

 

 830.  thammaiyE chin^thiyAr enum thammai thAn       2728-1

 meymmai Aki viLaN^ku oLi thAm ena    2728-2

 immaiyE n^inaivAr tham iruvinaip     2728-3

 poymmai val iruL pOkkuvar enRathAm   2728-4

 

 831.  en^thaiyAr avar evvakaiyAr kol enRu    2729-1

 in^tha vAymai maRRa epporuL kURRinum         2729-2

 mun^thaiyOrai ek kURRin mozivathu enRu       2729-3

 an^thaN pUn^tharAy vEn^thar aruLinAr         2729-4

 

 832.  Athi ATpAl avarkku aruLum thiRam       2730-1

 n^Athan mATchimai kETka n^aviluN^ kAl        2730-2

 Othum ellai ulappila Athalin 2730-3

 yAthum ArAychchi illaiyAm enRathAm   2730-4

 

 833. anna Athalil AthiyAr thAL aTain^thu     2731-1

 inna kETkavE ERRa kOL palavum        2731-2

 munnai val vinaiyum muTivu eythum ath        2731-3

 thanmaiyArkku enRanar chaNpai kAvalar        2731-4

 

 834. mannum EthukkaLAl enum vAymaithAn       2732-1

 annathu oppu vERu inmaiyil chaN^karan        2732-2

 inna thanmaiyai Ethu eTuththuk kATTu         2732-3

 anna ARRAl aLappu ilan enRathAm      2732-4

 

 835. thOnRu kATchi chuTar viTTu uLan enpathu        2733-1

 AnRa aN^kip puRaththu oLiyAy anpil   2733-2

 UnRa uL ezum chOthiyAy n^inRanan     2733-3

 EnRu kANpArkku ithu poruL enRa thAm 2733-4

 

 836.  mAthukkam n^Ikkal uRuvIr manam paRRum enpathu 2734-1

 Athich chuTarch chOthiyai anpin akaththuL Akkip     2734-2

 pOthiththa n^Okku uRRu oziyAmal porun^thi vAzn^thu 2734-3

 pOthiththa pan^thap piRappin n^eRi pErmin enRAm     2734-4

 

 837.  INTu chAthukkaL enRu eTuththu OthiRRu 2735-1

 vENTum vETkaiya ellAm vimalarthAL    2735-2

 pUNTa anpinil pORRuvIr chArmin enRu 2735-3

 ANTa chaNpai arachar aruLinAr        2735-4

 

 839.  ATum enavAm thiruppATTin amaiththa mUnRum     2736-1

 n^ITum pukazO piRar thunpam n^IththaRkO enRu        2736-2

 thETum uNarvIr ulakukku ivai cheytha Ichar   2736-3

 kUTum karuNaith thiRam enRanar koLkai mElOr 2736-4

 

 839. karuthum kaTichErn^tha ennum thirup pATTil Ichar       2737-1

 maruvum perum pUchai maRuththavark kORal muththi    2737-2

 tharu thanmaiyathu Athal chaNNIchar tham cheykai thakkOr    2737-3

 perithum cholak kETTanam enRanar piLLaiyAr thAm     2737-4

 

 840.  vEtha muthalvan enum meyth thiruppATTininEr   2738-1

 Athi ulakOr iTar n^IN^kiTa Eththa ATum       2738-2

 pAtham muthalAm pathiNeN purANaN^kaL enRE    2738-3

 Othu enRu urai cheythanar yAvum OthAthu uNarn^thOr 2738-4

 

 841.  pAvuRRa pAr Azi vaTTath thiruppATTin uNmai    2739-1

 kAval thozilAn enum kaNNanum kAval peRRathu 2739-2

 yAvarkkum mEl Aya Ichan aruL Azi peRRu       2739-3

 mEvuRRa chIr uRRathu enRanar vEtha vAyar     2739-4

 

 842.  mAlA yavan enna varum thiruppATTil mAlum      2740-1

 thOlA maRai n^Anmukanum thoTarvAm amarar     2740-2

 ElA vakai chuTTa n^anychu uNTu iRavAmai kAththa     2740-3

 mElAm karuNaith thiRam vem kuruvEn^thar vaiththAr   2740-4

 

 843.  Ana aRRu anRi enRa aththirup pATTil kUTal     2741-1

 mA n^akaraththuch chaN^kam vaiththavan thERRath thERA       2741-2

 InarkaL ellaik kiTTa ETu n^Ir ethirn^thu chellil    2741-3

 nyAnam Ichan pAl anpE enRanar nyAnam uNTAr   2741-4

 

 844. veRiyAr pozil chaNpaiyar vEn^thar meyp pAchuraththaik 2742-1

 kuRi ERiya ellai aRin^thu kumpiTTEn allEn    2742-2

 chiRiyEn aRivukku avar than^thu thiruppAtham than^tha       2742-3

 n^eRiyE chiRithu yAn aRi n^Irmai kumpiTTEn anpAl    2742-4

 

 845. alarum virai chUz pozil kAziyuL Athi nyAnam    2743-1

 malarum thiruvAkku uTai vaLLalAr uLLa vaNNam        2743-2

 palarum uNarn^thu uyyap pakarn^thu varain^thu ARRil 2743-3

 n^ilavum thiru ETu thirukkaiyAl n^ITTi iTTAr        2743-4

 

 846. thiru uTaip piLLaiyAr tham thirukkaiyAl iTTa ETu       2744-1

 maru uRum piRavi ARRil mAthavar manam chenRAl pOl   2744-2

 poru punal vaikai ARRil ethirn^thu n^Ir kiziththup pOkum    2744-3

 iru n^ilaththOr kaTku ellAm ithu poruL enRu kATTi   2744-4

 

 847.  empirAn chivanE ellAp poruLum enRu ezuthum ETTil      2745-1

 thampirAn aruLAl vEn^than thannai mun ON^kap pATa   2745-2

 ampuya malarAL mArpan anapAyan ennum chIrththich    2745-3

 chempiyan cheN^kOl ennath thennan kUn n^imirn^thathu anRE   2745-4

 

 848.  ETu n^Ir ethirn^thu chellum pozuthu imaiyOrkaL ellAm 2746-1

 n^ITiya vAzththil pORRi n^imirn^tha pUmAri thUrththAr       2746-2

 ATiyal yAnai mannan aRputham eythi n^inRAn   2746-3

 pATu chEr amaNar anychi pathaippuTan paNin^thu n^inRAr      2746-4

 

 849.  ARRin mEl chellum ETu thoTarn^thu eTuppathaRku vENTik         2747-1

 kARRena vichaiyil chellum kaTum pari ERik koNTu     2747-2

 kOl thozil thiruththa valla kulachchiRaiyAr pin chenRAr     2747-3

 ERRu uyar koTiyinAraip pATinAr ETu thaN^ka   2747-4

 

 850.  ETakam piLLaiyAr thAm vanni enRu eTuththup pATak      2748-1

 kUTiya n^Iril ETu kulachchiRai yArum kUTik   2748-2

 kATu iTamAka ATuN^kaNNuthal kOyilmATu        2748-3

 chIr n^aTavuT pukku n^inRa ETu eTuththuk koNTAr     2748-4

 

 851. thalai michai vaiththukkoNTu thAN^ka arum makizchchi poN^ka    2749-1

 alaipunal karaiyil ERi aN^ku inithu amarn^tha mEruch        2749-2

 chilai uTaiyavar thAL pORRi mINTu chenRu aNaivAr theyva     2749-3

 malai makaL kuzaiththa nyAnam uNTavar thampAl van^thAr      2749-4

 

 852. maRRavar piLLaiyAr tham malar aTi vaNaN^kip pORRik     2750-1

 koRRavan muthalAy uLLOr kANa mun koNarn^tha ETu     2750-2

 paRRiya kaiyil En^thip paNpinAl yArkkum kATTa       2750-3

 aRRaruL peRRa thoNTar ara oli ezun^thathu anRE      2750-4

 

 853. mannavan mARan kaNTu man^thiriyArai n^Okki     2751-1

 thunniya vAthil oTTith thORRa ich chamaNar thAN^kaL 2751-2

 munnamE piLLaiyAr pAl anuchitham muRRach chey thAr 2751-3

 kol n^unaik kazuvil ERa muRai cheyka enRu kURa      2751-4

 

 854. pukaliyil van^tha nyAnap puN^kavar athanaik kETTum     2752-1

 ikal ilar eninum chaivar irun^thu vAz maTaththil thIN^ku    2752-2

 thakavu ilAch chamaNar cheytha thanmaiyAl chAlum enRE       2752-3

 mikai ilA vEn^than cheykai vilakki iTAthu irun^tha vElai    2752-4

 

 855. paNpu uTai amaichchanArum pAr uLOr aRiyum ARRAl        2753-1

 kaNpuTai paTTu n^INTa kazuththaRi n^iraiyil ERRa    2753-2

 n^aNpu uTai nyAnam uNTAr maTaththuth thI n^ATi iTTa 2753-3

 eN perum kunRaththu eNNAyiravarum ERinArkaL 2753-4

 

 856. thORRavar kazuvil ERith thORRiTath thORRum thampam     2754-1

 ARRu iTai amaNar Olai azivinAl Arththa thampam      2754-2

 vERRu oru theyvam inmai viLakkiya pathAkaith thampam        2754-3

 pORRu chIrp piLLaiyAr tham pukazch chayath thampam Akum     2754-4

 

 857. thennavan thanakku n^IRu chirapurach chelvar In^thAr   2755-1

 munnavan paNin^thu koNTu muzuvathum aNin^thu n^inRAn        2755-2

 mannan n^IRu aNin^thAn enRu maRRavan mathurai vAzvAr        2755-3

 unni n^inRArkaL ellAm thUya n^IRu aNin^thu koNTAr   2755-4

 

 858. pUthi meykku aNin^thu vEn^than punithanAy uyn^tha pOthu        2756-1

 n^Ithiyum vEthan^Ithi AkiyE n^ikazn^thathu eN^kum   2756-2

 mEthini punitham Aka veNNIRRin virin^tha chOthi     2756-3

 mAthiram thUymai cheyya amaN iruL mAyn^thathu anRE 2756-4

 

 859. mInavaRku uyirai n^alki meyn^ n^eRi kATTi mikka        2757-1

 UnamAm chamaNai n^Ikki ulaku elAm uyyak koNTa       2757-2

 nyAna champan^thar vAymai nyAlaththil peruki ON^kath        2757-3

 thEnalar konRaiyAr tham thirun^eRi n^aTan^thathu anRE       2757-4

 

 860. maRaiyavar vELvi cheyya vAnavar mAri n^alka    2758-1

 iRaivan n^al n^eRiyin ON^ka ikaththinil avani inpam 2758-2

 kuRaivilathu eninuN^ kURRai uthaiththavar n^Amam kURi       2758-3

 n^iRai kaTal piRavith thunpam n^IN^kiTap peRRathu anRE      2758-4

 

 861. am kayal kaNNi thannOTu AlavAy amarn^tha aNNal 2759-1

 paN^kayach cheyya pAtham paNivan enRu ezun^thu chenRu       2759-2

 poN^ku oLich chivikai ERip pukaliyar vEn^thar pOn^thAr      2759-3

 maN^kaiyarkku arachiyArum mannanum pORRi van^thAr   2759-4

 

 862. eNNarum perumaith thoNTar yAvarum makizchchi eythip    2760-1

 puNNiyap piLLaiyAraip pukazn^thu aTi pORRi pOtha    2760-2

 maN elAm uyya van^tha vaLLalAr thammaik kaNTu       2760-3

 kaNNinAl payan koNTArkaL kanni n^ATTavarkaL ellAm   2760-4

 

 863.  AlavAy aNNal kOyil am kaN mun thOnRak kaNTu   2761-1

 pAl aRAvAyar paNpinAl thozuthu chenRu        2761-2

 mAlum n^Anmukanum pORRa manninAr kOyil vAyil        2761-3

 chIla mAthavaththOr munpu chivikai n^inRu izin^thu pukkAr   2761-4

 

 864. thennavan thAnum eN^kaL chempiyan makaLAr thAmum       2762-1

 n^anneRi amaichchanArum nyAna champan^thar cheyya   2762-2

 ponnaTik kamalam pORRi uTan pukap punithar kOyil    2762-3

 thannai mun valam koNTuLLAl chaNpaiyar thalaivar pukkAr     2762-4

 

 865. kaikaLum thalai mIthu ERak kaNNil Anan^tha veLLam      2763-1

 mey elAm poziya vEtha muthalvaraip paNin^thu pORRi 2763-2

 aiyanE aTiyanEnai anychal enRu aruLa valla   2763-3

 meyyanE enRu vITal AlavAy viLampal uRRAr     2763-4

 

 866.  onRu vERu uNarvum illEn ozivaRa n^iRain^tha kOlam     2764-1

 manRil n^An maRaikaL Eththa mAnuTar uyya vENTi      2764-2

 n^inRu n^I ATal cheykai n^inaippathE n^iyamam Akum 2764-3

 enRu pUm pukali mannar in thamizp pathikam pATa     2764-4

 

 867. thennavan paNin^thu n^inRu thiru Ala vAyil mEvum       2765-1

 mannanE amaNar thaN^kaL mAykai Al mayaN^ki yAnum    2765-2

 unnai yAn aRin^thilEnai uRu piNi thIrththu AT koLLa 2765-3

 in aruL piLLaiyAraith than^thanai iRaivA enRAn      2765-4

 

 868. chIr uTaip piLLaiyArum chiRappu uTai aTiyArOTum        2766-1

 kArinil polin^tha kaNTaththu iRaivar thAL vaNaN^kik kAthal 2766-2

 Ar aruL peRRup pORRi aN^ku n^inRu arithu n^IN^ki    2766-3

 Er iyal maTaththil uLLAl inithu ezun^thu aruLip pukkAr      2766-4

 

 869. n^ITu chIrth thennar kOnum n^Eriyan pAvai Arum 2767-1

 mATu chenRu iRainychi n^Okki mALikai thannil pOkak 2767-2

 kUTiya makizchchi poN^kak kumpiTum viruppinAlE      2767-3

 n^ATi aN^ku irun^thu thaN^kaL n^Atharaip pATal uRRAr        2767-4

 

 870. thiruviyam akaththin uLLum thiru n^Ila kaNTap pANarkku         2768-1

 aruLiya thiRamum pORRi avar oTum aLavaLAvith        2768-2

 theruL uTaith thoNTar chUzath thiruth thoNTin uNmai n^Okki 2768-3

 iruL keTa maNNil van^thAr inithu amarn^thu irun^thAr anRE   2768-4

 

 871. pUziyan mathurai uLLAr puRaththu uLAr amaNar chErum    2769-1

 pAziyum arukar mEvum paLLiyum Ana ellAm      2769-2

 kIz uRap paRiththup pOkkik kiLar oLith thUymai cheythE      2769-3

 vAzi ap pathikaL ellAm maN^kalam poliyach cheythAr 2769-4

 

 872. mInavan thEvi yArum kulach chiRaiyArum mikka   2770-1

 nyAna champan^thar pAtham n^AL thoRum paNin^thu pORRa       2770-2

 Ana chaNpaiyar kOn Arum AlavAy amarn^thAr pAtham    2770-3

 Un amarn^thu uruka Eththi uLam kaLiththu uRaiyum n^ALil     2770-4

 

 873. chey thavaththAl chiva pAtha iruthayar thAm peRRu eTuththa     2771-1

 vaithika chULA maNiyai mA thavaththOr peru vAzvai   2771-2

 mai thikazum thiru miTaRRAr aruL peRRa vAn poruLai 2771-3

 eythiya pUm pukaliyilE irun^tha n^AL mika n^inain^thAr      2771-4

 

 874.  Ana pukazth thirun^Avukkarachar pAl avam cheytha      2772-1

 mAnam ilA amaNar uTan vAthu cheythu velvathaRkum    2772-2

 mInavan than n^ATu uyya veN n^IRu perukku thaRkum   2772-3

 pOnavar pAl pukun^thapaTi aRivan enap puRappaTuvAr 2772-4

 

 875. thuTi iTaiyAL thannOTum thONiyil vIRRu irun^tha pirAn 2773-1

 aTi vaNaN^ki alar chaNpai athan inRum vazik koNTu   2773-2

 paTiyin michai mikku uLavAm paran kOyil paNin^thu Eththi    2773-3

 vaTi n^eTu vEl mInavan than vaLa n^ATu van^thu aNain^thAr   2773-4

 

 876. mA maRaiyOr vaLam pathikaL iTaith thaN^ki vazich chelvAr       2774-1

 thE maruvu n^aRum pain^thArth thennavan than thiru mathurai         2774-2

 thAm aNain^thu thiru AlavAy amarn^tha thani n^Athan 2774-3

 pU maruvum chEvaTik kIz pukku ArvaththOTum paNin^thAr       2774-4

 

 877. aN^kaNaraip paNin^thu pOn^thu aruku aNain^thAr thamai vinava   2775-1

 iN^ku emmaik kaN viTuththa kAziyar iLa ERu   2775-2

 thaN^kum iTam thiru n^IRRuth thoNTar kuzAm chArum iTam      2775-3

 cheN^kamalath thirumaTam maRRu ithu enRE therin^thu uraiththAr      2775-4

 

 878. chepputhalum athu kETTuth thiru maTaththaich chenRu eytha      2776-1

 appar ezun^thu aruLinAr enak kaNTOr aTi vaNaN^ki    2776-2

 oppil pukazp piLLaiyAr thamakku Okai urai cheyya    2776-3

 eppozuthu van^thu aruLiRRu enRu ethirE ezun^thu aruLa       2776-4

 

 879. chiva pAtha iruthayar thAm mun thozuthu chenRu aNaiyath        2777-1

 thavam Ana n^eRi aNaiyum thAthaiyAr ethir thozuvAr 2777-2

 avar chArvu kaNTu aruLith thiruth thONi amarn^thu aruLip    2777-3

 pava pAcham aRuththavar tham pAthaN^kaL n^inaivuRRAr        2777-4

 

 880. irun^thavaththOr avar munnE iNai malarkkai kuviththu aruLi     2778-1

 arum thavaththIr enai aRiyAp paruvaththE eTuththu ANTa      2778-2

 perum thakai em perumATTi uTan irun^thathE enRu     2778-3

 porun^thu pukazp pukaliyin mEl thirup pathikam pORRi ichaiththAr    2778-4

 

 881.  maNNin n^alla enRu eTuththu manaththu ezun^tha peru makizchchi       2779-1

 uL n^iRain^tha kAthalinAl kaN aruvi pAyn^thu ozuka 2779-2

 aNNalAr thamaivinavith thiruppathikam aruL cheythAr 2779-3

 thaN n^aRumpUny cheN^kamalaththAr aNin^tha thamiz virakar   2779-4

 

 882. thirup pathikam thirukkaTaik kAppuch chAththich chiRappin miku        2780-1

 viruppinAl avar thamakku virun^thu aLiththu mEvum n^AL      2780-2

 aruppuRu meyk kAthal puri aTiyavarkaL thammOTum     2780-3

 poruppuRu kaich chilaiyAr chEr pathi piRavum thozap pOvAr   2780-4

 

 883.  Alin kIz n^Alvarkku anRu aRam uraiththa aN^kaNanai    2781-1

 n^Ulin kaN poruL pATi n^Ul aRivArkku In^thAnai      2781-2

 kAlam peRRu inithu iRainychik kai thozuthu puRam pOn^thAr   2781-3

 chIlam koL thennavanum thEviyarum uTan pOtha        2781-4

 

 884. thEn n^ilavu pozil mathuraip puRaththup pOn^tha thennavanAr thEviyAr amaichcharchin^thai    2782-1

 Un n^ekizum paTi azin^thu aN^ku ozuku kaNNIr pAyn^thu iziya uNarvu inRi vIzak kaNTE 2782-2

 yAn ummaip piriyAtha vaNNam in^ n^ATTu iRaivar pathi enaippalavum paNIvIr enRu 2782-3

 nyAnam uNarvAr aruLa avarum pOtha n^ampar thirupparam kunRai n^aNNinArE    2782-4

 

 885.  ARu aNin^thAr thamai vaNaN^ki aN^kup pOR aNi Appan Urai aNain^thu paNin^thupATi         2783-1

 n^IRu aNin^tha chelvar pathi piRavum chErn^thu n^ilavu thirup pathikaN^kaL n^ikazap pATich         2783-2

 chERu aNin^tha vayal pazanak kazani chUzn^tha chira puraththu van^thu aruLum chelvar cheN^kaN 2783-3

 ERu aNin^tha vel koTiyAr thiruppuththUrai eythi iRainychich chila n^AL irun^thAr anRE 2783-4

 

 886. paRRAr tham puraN^kaL malaich chilaiyAl cheRRa paramanAr thiruppuththUr paNin^thu pOn^thu 2784-1

 puRRu Arum paNi pUNTa punithanAr tham pUvaNaththaip pukku iRainychip pukazn^thu pATik 2784-2

 kaRRArkaL thozuthu Eththum kAnap pErum kaithozuthu thamiz pATich chuziyal pORRik 2784-3

 kuRRAlam kuRum palAk kumpiTTu Eththik kURRu ukaiththAr n^elvEli kuRukinArE 2784-4

 

 887. puNNiyanAr n^elvEli paNin^thu pORRi purichaTaiyAr thiruppathikaL piRavum chenRu 2785-1

 n^aNNi inithu amarn^thu aN^ku n^ayan^thu pATi n^althoNTar uTan n^ALum pORRich chelvAr 2785-2

 viNNavarai cheRRu ukan^thAn ilaN^kai cheRRa mikka perum pAthakaththai n^Ikka vENTith 2785-3

 thiNNiya pon chilaith thaTakkai irAman cheytha thiru irAmEch churaththaich chenRu chErn^thAr         2785-4

 

 888. cheN^kaN mAl vazipaTTa kOyil n^aNNith thirumunpu thAzn^thu ezun^thu thenna nOTum 2786-1

 maN^kaiyarkku n^AyakiyAr thAmum meymmai man^thiriyArum chUz maNi n^IL vAyil        2786-2

 poN^ki ezum viruppinAl uTanE pukkup puTai valam koNTu uL aNaivAr pOR cheythu       2786-3

 paN^kayach cheN^kai kuviththup paNin^thu n^inRu pATinAr mannavanum paravi Eththa   2786-4

 

 889. chEthuvinkaT cheN^kaN mAl pUchai cheytha chivaperumAn thanaippATip paNin^thu pOn^thu 2787-1

 kAthaluTan an^ n^akaril inithu mEvik kaN n^uthalAn thiruth thoNTanArk kellAm 2787-2

 kOthil pukazp pANTimA thEvi yAr meyk kulachchiRaiyAr kuRai aRuththup pORRich chella         2787-3

 n^Athar thamai n^AL thORum vaNaN^ki Eththi n^aLir vElaik karaiyil n^ayan^thu irun^thAr anRE 2787-4

 

 890. an^n^akaril amarn^thu aN^kaN inithu mEvi AzipuTai chUzn^thu olikkum Izam thannil 2788-1

 mannu thirukkONa malai makizn^tha chem kaN maza viTaiyAr thamaip pORRi vaNaN^kippATi 2788-2

 chenni mathi punai mATam mA thOTTaththil thiruk kEthIch charaththu aNNal cheyya pAtham 2788-3

 unni mikap paNin^thu Eththi anparOTum ulavAtha kizi peRRAr uvakai uRRAr 2788-4

 

 891. ap pathiyaith thozuthu vaTathichai mEl chelvAr aN^kai anal thariththa pirAn amarum kOyil   2789-1

 pukku iRainychip pala pathiyum thozuthu pORRip puNari poru thalai karaivAy oziyap pOn^thE         2789-2

 cheppa ariya pukazth thiruvATAnai chErn^thu chen^thamiz mAlaikaL chAththich chivanAr mannum 2789-3

 oppariya punavAyil pORRi cheythu vaNaN^kinAr ulaku uyya nyAnam uNTAr       2789-4

 

 892. pathi n^ilavu pANTi n^ATu athanil mukkaN paramanAr makiz iTaN^kaL palavum pORRi 2790-1

 vithi n^ilavu vEtha n^Ul n^eRiyE Akki veNNIRRin chArvinAl mikku uyarn^tha 2790-2

 karuthi aruLik kAzi n^akar chUza van^thAr kaN n^uthalAn thiruththoNTar palarum chUza         2790-3

 mathi n^ilavu kulavEn^than pORRich chella man^thiriyAr mathi maNa mERkuTiyil van^thAr 2790-4

 

 893. an^ n^akaril inithu amarvAr aruku chUzn^tha pathikaLil n^ITu aN^kaNar tham kOyil thAzn^thu 2791-1

 mannu thiruth thoNTaruTan mINTu chErn^thu mannavanum maN^kaiyarukku arachiyArum 2791-2

 konnavil vEl kulachchiRaiyAr thAmum kUTik kuraikazalkaL paNin^thu kuRai koNTu pORRach         2791-3

 chenni vaLar mathi aNin^thAr pAtham pORRich chirapuraththuch chelvar inithu irun^tha n^ALil 2791-4

 

 894. poN^ku punal kAviri n^ATu athanin mINTu pOthuthaRkuth thiruvuLLam Akap pORRum 2792-1

 maN^kaiyarkku arachiyAr thAmum thennar mannavanum man^thiriyAr thAmum kUTa 2792-2

 aN^ku avar tham thiruppAtham piriyal ARRAthu uTan pOka oruppaTum av aLavu n^Okki 2792-3

 iN^ku n^An mozin^tha athanukku ichain^thIr Akil Ichar chivan^eRi pORRi iruppIr enRu 2792-4

 

 895. chAla mikath thaLar vAraith thaLarA vaNNam thakuvana maRRu avarkku aruLich cheytha pinpu 2793-1

 mElavar tham paNi maRukka avarum anychi mILvathanukku ichain^thu thiruvaTiyil vIzn^thu 2793-2

 nyAlam uyya van^thu aruLum piLLaiyArai piriyAtha n^aNpinoTum thozuthu n^inRAr 2793-3

 Ala viTam uNTavarai aTikaL pORRa an^ n^ATTai akanRu mINTu aNaiyach chelvAr 2793-4

 

 896. ponni vaLam tharu n^ATu pukun^thu mikka poruvil chIrth thiruth thoNTar kuzAththinOTum         2794-1

 pannakap pUN aNin^thavar tham kOyil thORum paththar uTan pathi uLLOr pORRach chenRu 2794-2

 kanni mathil thirukkaLarum pORRik kaNTam kaRai aNin^thAr pAthALa Ichchuramum pATi 2794-3

 mun aNain^tha pathi piRavum paNin^thu pORRi muLLivAyk karai aNain^thAr mun^n^Ul mArpar 2794-4

 

 897. malaivaLar chan^thanam akilum thEkkum un^thi malarp piRaN^kal vaNTu iraippach chuman^thu poN^ki      2795-1

 alai peruki AL iyaN^kA vaNNam ARu perukuthalAl aththuRaiyil aNaiyum OTam 2795-2

 n^ilai puriyum OTak kOl n^ilai ilAmai n^Ir vAzn^ar karaiyin kaN n^iRuththip pOkak 2795-3

 kalai payilum kavuNiyar kOn athanaik kaNTu ak karaiyin kaN ezun^tharuLi n^inRa kAlai 2795-4

 

 898. thEvar pirAn amarn^tha thirukkoLLam pUthUr ethir thOnRath thiru uLLam paNiyach chenRu         2796-1

 mEvuthalAl OTaN^kaL viTuvAr inRi ozin^thiTavum mikkathOr viraivAl chaNpaik 2796-2

 kAvanAr OTaththin kaTTu avizththuk kaN n^uthalAn thiruththoNTar thammai ERRi 2796-3

 n^AvalamE kOlAka athan mEl n^inRu n^ampar thamaik koTTam ena n^avinRu pATa 2796-4

 

 899. umpar uyya n^anychu uNTAr aruLAl OTam chelach chella un^thu thalAl UTu chenRu 2797-1

 chem pon n^Er chaTaiyAr tham koLLam pUthUr thanaich chEra akkaraiyil chErn^tha pinpu 2797-2

 n^ampar avar thamai vaNaN^ka nyAnam uNTa piLLaiyAr n^al thoNTaruTan izin^thu 2797-3

 vampalarum n^aRum konRai n^ayan^thAr kOyil vAyilin mun makizchchiyoTu van^thu chArn^thAr         2797-4

 

 900. n^IN n^ilaik kOpuram athanai iRainychi pukku n^ikar ilAth thoNTaruTan n^eruN^kach chenRu 2798-1

 vAN n^ilavu kOyilinai valam koNTu eythi mathich chaTaiyAr thiru munpu vaNaN^ki n^inRu 2798-2

 thANuvE  ARRin kaN OTam uykkum thanmaiyAl aruL than^tha thalaivA n^Akap    2798-3

 pUNinAy kaLiRRurivai pOrththa mukkaN punithanE enap paNin^thu pORRich cheythAr 2798-4

 

 901. pORRi ichaiththup puRam pOn^thu aN^ku uRaiyum n^ALil pUziyan mun pun chamayaththu amaNar thammOTu        2799-1

 ERRa peru vAthin kaN eriyin vEvAp pathikam uTai iRaiyavarai iRainycha vENTi 2799-2

 ARRavum aN^ku aruL peRRup pOn^thu munnam aNain^tha pathikaLum iRainychi anpar chUza 2799-3

 n^ARRichaiyum paravum thiru n^aLLARu eythi n^ATu uTai n^Ayakar kOyil n^aNNinArE 2799-4

 

 902. n^ITu thiruth thoNTar puTai chUza amkaN n^iththila yAnaththu iTai n^inRu izin^thu chenRu 2800-1

 pITu uTaiya thiruvAyil paNin^thu pukkup piRai aNin^tha chenniyar mannum kOyil 2800-2

 mATu valam koNTu uLLAl makizn^thu pukku malark karaN^kaL kuviththu iRainychi vaLLalAraip 2800-3

 pATaka mel aTi eTuththup pATi n^inRu paravinAr kaN aruvi paran^thu pAya    2800-4

 

 903. thennavar kOn mun amaNar cheytha vAthil thIyin kaN iTum ETu pachchaiyAki 2801-1

 en uLLath thuNaiyAki Alavayil amarn^thu irun^thavARu en kol en^thAy enRu 2801-2

 pannu thamizth thoTai chAththi paravippOn^thu paNpiniya thoNTaruTan aN^kuvaiki 2801-3

 mannuppukazp pathi piRavum vaNaN^kach chaNpai vaLLalAr n^allARu vaNaN^kich chelvAr 2801-4

 

 904. chIr n^ilavu thiruththeLich chEriyinaich chErn^thu chivaperumAL thanaip paravich chellum pOthu 2802-1

 chArvu aRiyAch chAkkiyartham pOthi maN^kai chArthalum maRRa athu aRin^tha chaivar ellAm 2802-2

 Ar kaliyin kiLarchchi enach chaN^ku thArai aLavu iRan^tha palliyaN^kaL muzakki Arththup 2802-3

 pAr kulavu thanak kALam chinnam ellAm para chamaya kOL ari van^thAn enRu Utha      2802-4

 

 905. pul aRivil chAkkiyarkaL aRin^thAr kUTip pukaliyar tham puravalanAr pukun^thu thaN^kaL 2803-1

 ellaiyinil ezun^thu aruLum pozuthu thoNTar eTuththa Arppu oliyAlum ethir mun chenRu         2803-2

 malki ezum thiruchchinna olikaLAlum manam koNTa poRAmaiyinAl maruNTu thaN^kaL 2803-3

 kalviyinil mEmpaTTa puththa n^an^thi muthalAna thErArkkum kananRu chonnAr2803-4

 

 906. maRRavarkaL vevvuraiyum piLLaiyAr mun varuchinnap peruku oliyum mannum thoNTar         2804-1

 poRpu uTaiya Arppu oliyum cheviyin UTu puTaiththa n^ArAcham enap pukka pOthu 2804-2

 cheRRamiku uLLaththup puththa n^an^thi cheyirththu ezun^thu thErar kuzAm chUzach chenRu 2804-3

 veRRipunai chinnaN^kaL vAthil emai venRu anRO piTippathu ena vekuNTu chonnAn 2804-4

 

 907. puththar inam puTai chUzap puththa n^an^thi poruvil nyAnap punithar thirumunpu Uthum 2805-1

 meyththa viRal chinnaN^kaL vilakkum kAlai vekuNTu ezun^tha thiruththoNTar veRuththu n^Okki         2805-2

 iththakaiya cheyaRku ivaraith thaTithal cheyyAthu ithu poRukkil thaN^kaL n^ilai ERpar enRu 2805-3

 muththu n^iraich chivikaiyin mEl maNiyai van^thu muRai paNin^thu pukun^thapaTi mozin^thu n^inRAr 2805-4

 

 908.  varum iTaththil azaku ithAm n^amakku vAthil maRRu ivar tham poruL n^ilaimai mARAtha vaNNam 2806-1

 porum iTaththil aRikinROm puththa n^an^thi poym mER kOL enap pukali vEn^thar kURa 2806-2

 arumaRai chol thiruppathikam ezuthum anpar ALuTaiya piLLaiyAr thiruvAkkAlE 2806-3

 urum iTiththu vizap puththan uththa mAN^kam uruNTu vIzka ena poRA urai mun viTTAr 2806-4

 

 909.  ERu uyarththAr chaiva n^eRi ANai uykka ethir vilakkum iTaiyURRai eRin^thu n^Ikkum 2807-1

 mARu il vali man^thiramAm achani pOla vAymai uraith thiruth thoNTar vAkkinAlE      2807-2

 vERu mozip pOr ERpAn van^tha puththan mEniyum thalaiyinaiyum vevvERAkak 2807-3

 kURupaTa n^URi iTap puththar kUTTam kulain^thu OTi vizun^thu veruk koNTathu anRE 2807-4

 

 910. maRRavarkaL n^ilaimaiyaiyum puththa n^an^thi vAkkin pOr ERRavan than thalaiyum meyyum 2808-1

 aRRu viza aththira vAkku athanAl anpar aRuththathuvum kaNTa arachan aTiyAr ellAm 2808-2

 veRRi tharumpiLLaiyAr thamakkuch chenRu viNNappam cheya ethirn^tha vilakku n^IN^ka 2808-3

 uRRa vithi athuvE yAm ara enRu ellAm othuka ena av oli vAn uRRathu anRE 2808-4

 

 911. anychi akanRu OTiya appuththar elAm athichayiththu mINTum uTan aNain^thu kUTi 2809-1

 vanychanaiyO ithuthAn maRRavartham chaiva vAymaiyO ena maruNTu manaththil koLvAr 2809-2

 enychalin man^thira vAtham anRi emmOTu poruL pEchuvaRku ichaivathu enRu    2809-3

 tham cheyalin mikku uLLa chAri puththan thannaiyE mun koNTu pinnum chArn^thAr 2809-4

 

 912. aththanmai kETTu aruLich chaNpai van^tha aTal ERu thiru uLLaththu azaku ithu enRu 2810-1

 meththa makizchchiyin OTum virain^thu chenRu veN tharaLa chivikaiyin n^inRu izin^thu vERu Or 2810-2

 chaththiramaNTapaththin michai ERi n^ITu chaivaruTan ezun^thu aruLi irun^thu chArum         2810-3

 puththarkaLai azaikka enath thiru mun n^inRAr pukali kAvalar pORRich chenRAr       2810-4

 

 913. chenRavarkaL thErar kuzAm aNain^thu n^IN^kaL cheppi varum poruL n^ilaimai therikkaeN^kaL 2811-1

 venRi maza iLam kaLiRu chaNpai yALi vEtha pArakan mummaith thamizin vEn^than       2811-2

 n^anRu makizn^thu azaikkinRAn INTan^Irum n^aNNUm enak kURuthalum n^anmai chArAth 2811-3

 than thakaimaip puththaruTan chAri puththan chan^thira maNTapamum chAra van^thAn   2811-4

 

 914. aN^ku aNain^thu maNTapaththup puththarOTum piLLaiyAr aruku aNaiya n^inRa pOthil 2812-1

 eN^kum n^ikaz thiruchchinnam thaTuththa puththan irum chiraththaip poTi Akkum ethiril anpar 2812-2

 poN^ku pukazp pukali kAvalar tham pAtham pORRi aruLAl chAripuththan thannai        2812-3

 uN^kaL thalaivanum poruLum uraikka enna uRRa vAthinai mERkoNTu urai cheykinRAn     2812-4

 

 915. kaRpaN^kaL anaiththinilum piRan^thu vIn^thu kathimARum kaNapaN^ka iyalpu thannil 2813-1

 poRpuTaiya thAnamE thavamE thanmai purin^tha n^ilai yOkamE porun^thach cheyya      2813-2

 uRpavikkum ozivu inRi uraiththa nyAnaththu oziyAtha pErinpa muththi peRRAn 2813-3

 paRpalarum pizaiththu uyya aRamun chonna pAnmai yAn yAN^kaL thozum paraman enRAn 2813-4

 

 916. enRu uraiththa chAri puththan ethir van^thu ERRa irum thavaththup perum thanmai anparthAmum    2814-1

 n^anRu umathu thalaivan thAn peRRAn enRu n^ATTukinRa muththi thAn Avathu enRAr 2814-2

 n^inRavuru vEthanaiyE kuRippuch cheykai n^Er n^inRa nyAnam ena n^ikazn^tha ain^thum 2814-3

 onRiya akam an^tha vivEkamuththi enna urai cheythAn piTakaththin uNarvu mikkAn 2814-4

 

 917.  AN^ku avanthAn uraiththa mozi kETTa anpar athanai anuvAtham cheythavanai n^Okkith         2815-1

 thAN^kiya nyAnaththuTanAm an^tham ain^thum thAm vIn^thu keTTana vEl thalaivan thAnum 2815-2

 IN^ku uLan enRa avanukku viTayam Aka yAvaiyum mun iyaRRuthaRku vikAramE cheythu 2815-3

 ON^ku vaTivu amaiththu viza eTukkum pUchai koLvAr Ar uraikka ena uraikkal uRRAn 2815-4

 

 918. kan^thamAm vinai uTampu n^IN^ki em kOn kalan^thu uLan muththiyil enRAn enna kANum         2816-1

 in^thiriyam kaN muthal Am karaNam thAnum illaiyEl avan uNarchchi illai enRAr 2816-2

 mun^thai aRivilan Aki uRaN^kinAnai n^in^thiththu mozin^thu uTal mIthu ATinArkku 2816-3

 van^tha vinaip payan pOla vazipaTTArkkum varum anRO n^anmai ena maRuththuch chonnAn 2816-4

 

 919. chonna urai kETTu aruLi anpar thAmum thoTarn^tha vazipATu pala koLkinRAnukku 2817-1

 annavaRRin uTanpATum ethirvum illai Ana pOthu avan peRuthal illai enRAr 2817-2

 mun avaRRil uTanpATum ethirvum inRi muRuku thuyil uRRAnai munin^thu konRAl 2817-3

 in uyir pOyk kolai Aki muTin^thathu anRO ippaTiyAl em iRaivaRku eythum enRAn       2817-4

 

 920.  ippaTiyAl eythum ena ichaiththu n^I iN^ku eTuththuk kATTiya thuyilum iyalpinAn pOl         2818-1

 meyp paTiyE karaNaN^kaL uyir thAm iN^ku vENTuthiyAl n^um iRaivaRku Ana pOthu 2818-2

 cheppiya ak kan^thaththin viLaivu inRAkith thirivu illA muththiyil chenRu ilanum AnAn         2818-3

 appaTi ak kan^thaththuL aRivum keTTAl ammuththi uTan inpam aNaiyAthu enRAr 2818-4

 

 921. av urai kETTu ethir mARRam aRaivathu inRi aNain^thuTan ammuththi enum athuvum pAzAm         2819-1

 kavvaiyil n^inRavanai ethir n^Okki nyAnak kaTal amutham anaiyavar tham kAthal anpar 2819-2

 peyvakaiyE muththiyinil pOnAn munpE poruL ellAm uNarn^thu uraiththup pOnAn enRAy   2819-3

 evvakaiyAl avan ellAm uNarn^tha thIthum illathu uraippAy eninum ERpOm enRAr 2819-4

 

 922. uNarvu pothuch chiRappu enna iraNTin mun uLavAna marap pothumai uNarththal Enaip         2820-1

 puNar chiRappu maraN^kaLil vaiththu innathu enRal ippaTiyAl varampu illA poruLkaL ellAm         2820-2

 koNarum viRakinaik kuvai cheythiTinum vERu kuRaiththu avaRRai thaniththaniyE iTinum ven^thIththu   2820-3

 uNar kathuvich chuTavalla vARu pOlath thokuththum viriththum therikkum thollOn enRAn         2820-4

 

 923. eTuththu uraiththa puththan ethir iyampum anpar eri uNarvukku eTuththuk kATTAkach chonnAy        2821-1

 aTuththa uNarvu uru uTaiyathu anRu chonna anal vaTiviRRAm athuvum aRithi n^uN^kOn 2821-2

 thoTuththa n^ikazkAlamE anRi Enaith thoTarn^tha iru kAlamum thokku aRiyum Akil     2821-3

 kaTuththa eri n^ikaz kAlaththu iTTathu allAl kANAtha kAlaththukku athuvAm enRAr    2821-4

 

 924.  Athal¢nAl un iRaivan poruLkaL ellAm aRin^tha n^um muththi pOl AyiRRu anRE 2822-1

 EthamAm iv aRivAl uraiththa n^Ulum enRa avanukku ERukumARu aruLich cheyya 2822-2

 vAtham mARu onRu inRith thORRAn puththan maRRu avanai venRu aruLip pukali mannar 2822-3

 pAtha thAmarai paNin^thAr anpar thaN^kaL pAnmaiyazi puththarkaLum paNin^thu vIzn^thAr 2822-4

 

 925. pun^thiyinAl avar uraiththa poruLin thanmai poruL anRAm paTi anpar porun^thak kURa         2823-1

 man^thavuNar uTaiyavarai n^Okkich chaivam allAthu maRRu onRum illai enRE 2823-2

 an^thamil chIr maRaikaL AthamaN^kaL Enai akila kalaip poruL uNarn^thAr aruLich cheyya         2823-3

 chin^thaiyinil athu theLin^thu puththar chaNpaith thiru maRaiyOr chEvaTikkIz chenRu thAzn^thAr 2823-4

 

 926. anRu avarkkuk kavuNiyar kOn karuNai n^Okkam aNaithalinAl aRivinmaiakanRu n^IN^ki         2824-1

 mun thozuthu vizun^thu ezun^thu chaivar AnAr mukaimalar mAriyin veLLam pozin^thathu eN^kum         2824-2

 n^inRanavum charippanavum chaivamEyAm n^ilaimai avarkku aruL cheythu chaNpai vEn^thar 2824-3

 chenRu chivanAr pathikaL paNiya vENTith thirukkaTavUr athan maruN^ku chEra van^thAr 2824-4

 

 927. an^n^akaril aTiyArkaL ethir koLLap pukku aruLi 2825-1

 kon n^avilum kURRu uthaiththAr kurai kazalkaL paNin^thu Eththi      2825-2

 manni amarn^thu uraiyum n^AL vAkIchamA munivar      2825-3

 en^n^akaril ezun^thu aruLiRRu enRu aTiyAr thamai vinava     2825-4

 

 928. aN^ku avarum aTi pORRi ANTa arachu ezun^thu aruLip     2826-1

 poN^ku punal pUn^thuruththi n^akarin kaN pORRi ichaiththu   2826-2

 thaN^ku thiruththoNTu cheyum makizchchiyinAl chArn^thu aruLi        2826-3

 eN^kum n^ikazn^thiTa irun^thapaTi ellAm iyampinAr   2826-4

 

 929. apparichu aN^ku avar moziya ANTa arachinaik kANum      2827-1

 oppu ariya peruviruppu mikku ON^ka oLiperuku        2827-2

 maip poruvu kaRaik kaNTar kazal vaNaN^ki aruL peRRuch       2827-3

 cheppa ariya pukazp pukalip piLLaiyAr chelkinRAr    2827-4

 

 930. pU viriyum thaTam chOlai puTai parappap punal parakkum         2828-1

 kAviriyin thenkarai pOykkaN n^uthalAr makizn^tha iTam       2828-2

 mEvi inithu amarn^thu iRainychi viruppu uRumeyth thoNTarOTu         2828-3

 n^Avarachar uzaich chaNpai n^akar arachar n^aNNuvAr 2828-4

 

 931. an^thaNar chULA maNiyAr pUn^thuruththikku aNiththAka   2829-1

 van^thu aruLum peruvArththai vAkIchar kETTu aruLi   2829-2

 n^am thamaiyALuTaiyavarai n^Am ethir chenRu iRainychuvathu 2829-3

 mun^thai vinaippayan enRu mukam malara akam malarvAr        2829-4

 

 932.  ethir chenRu paNivan ena ezukinRa peruviruppAl        2830-1

 n^athi thaN^ku chaTai muTiyAr n^al pathaN^kaL thozuthu an^thap      2830-2

 pathi n^inRum puRappaTTu para chamayam chithaiththavar pAl 2830-3

 muthirkinRa perum thavaththOr mun eytha van^thu aNain^thAr 2830-4

 

 933. thiruchchinnam paNimARak kETTa n^Althichai uLLOr       2831-1

 perukkinRa ArvaththAl piLLaiyAr thamaich chUzn^tha 2831-2

 n^erukin iTaiyavar kANA vakai n^ilaththup paNin^thu uLLam   2831-3

 urukki ezum manam poN^kath thoNTar kuzAththuTan aNain^thAr 2831-4

 

 934. van^thu aNain^tha vAkIchar vaN puli vAz vEn^thar       2832-1

 chan^tha maNith thirumuththin chivikaiyinaith thAN^kiyE     2832-2

 chin^thai kaLippu uRa van^thAr thirunyAna champan^thar      2832-3

 pun^thiyil vERu onRu n^ikazn^thiTa mun pukalkinRAr 2832-4

 

 935. appar thAm eN^ku uRRAr ippozuthu enRu aruL cheyyak     2833-1

 cheppa ariya pukazth thirun^Avuk karachar cheppuvAr 2833-2

 oppu ariya thavam cheythEn AthalinAl um aTikaL      2833-3

 ippozuthu thAN^kivarap peRRu uyn^thEn yAn enRAr     2833-4

 

 936. av vArththai kETTu anychi avaniyin mEl izin^thu aruLi 2834-1

 ivvARu cheythu aruLiRRu ennAm enRu iRainychuthalum 2834-2

 chevvARu mozi n^Avalar thirunyAna champan^tharkku   2834-3

 evvARu cheyath thakuvathu enRu ethirE iRainychinAr 2834-4

 

 937. chUzn^thu miTain^tha karuNaiyum thoNTar ellAm athu kaNTu       2835-1

 thAzn^thu n^ilam uRa vaNaN^ki ezun^thu thalai kai kuviththu         2835-2

 vAzn^thu manak kaLippinarAy maRRu ivarai vaNaN^kap peRRu    2835-3

 Azn^tha piRappu uyn^thOm enRu aNTamelAm uRa ArththAr        2835-4

 

 938. thirunyAna champan^thar thirun^Avukkarachar thamaip    2836-1

 peruku Arvath thoTum aNain^thu thazIik koLLap piLLaiyAr     2836-2

 maruvArum malar aTikaL vaNaN^ki uTan van^thu aNain^thAr     2836-3

 poruvArum punal chaTaiyAr makizn^tha thiruppUn^ thuruththi 2836-4

 

 939. anpar kuzAththoTum chelvAr An ERRAr makiz kOyil        2837-1

 mun paNiththu Akach chenRu kOpuraththai mun iRainychith     2837-2

 thunpam ilAth thiruth thoNTar uTan thozuthu pukku aruLi     2837-3

 enpu uruka valam koNTu paNin^thu Eththi iRainychinAr        2837-4

 

 940. poyyiliyAraip paNin^thu pORRiyE puRaththu aNaivAr      2838-1

 cheyya chaTaiyAr kOyil thiruvAyil munnAka    2838-2

 maiyaRu chIr thoNTar kuzAm van^thu puTai chUza ulaku        2838-3

 uyyavan^thAr thaN^kaLuTan makizn^thu aN^ku inithu irun^thAr         2838-4

 

 941. vAkkin thani mannar vaNpukali vEn^thar thamai 2839-1

 pOkkum varavum vinavap pukun^thathu ellAm    2839-2

 thUkkin thamiz virakar chol iRan^tha nyAna maRai    2839-3

 thEkkum thiruvAyAl cheppi aruL cheythAr      2839-4

 

 942. kAziyinil van^tha kavuNiyar tham pOr ERRai     2840-1

 Azi michai kal mithappil van^thAr aTivaNaN^ki       2840-2

 vAzi thiruththoNTu ennum vAn payirthAn oN^kuthaRkuch        2840-3

 chUzum peru vEli AnIr enath thozuthAr        2840-4

 

 943. piLLaiyAr thAmum avar mun thozuthu pEr anpin   2841-1

 veLLam anaiya pukaz mAthiniyar mEnmaiyaiyum 2841-2

 koLLum perumaik kulach chiRaiyAr thoNTinaiyum       2841-3

 uLLa parichu ellAm mozin^thu AN^ku uvan^thu irun^thAr       2841-4

 

 944. thennaRku uyirOTu n^IRu aLiththuch cheN^kamalaththu    2842-1

 annam anaiyArkkum amaichcharkkum anpu aruLith       2842-2

 thunnum n^eRi vaithikaththin thU n^eRiyE AkkuthalAl 2842-3

 mannu pukaz vAkIchar kETTu manam makizn^thAr        2842-4

 

 945. chollin peru vEn^thar thoNTai vaLa n^ATu eythi 2843-1

 malku pukazk kAnychi EkAmparam ennum         2843-2

 chelvar kazal paNin^thu chenRathu ellAm chepputhalum        2843-3

 pulku n^Ul mArparum pOyp pORRa manam purin^thAr     2843-4

 

 946. aN^kaNaraip pORRi ezun^tha ANTa arachu amarn^tha       2844-1

 poN^ku thiru maTaththil pukku aN^ku inithu amarn^thu        2844-2

 thiN^kaL pakavaNiyum chenniyAr chEvaTikkIzth        2844-3

 thaN^ku manaththOTu thAL paravich chellum n^AL      2844-4

 

 947. vAkIcha mAmunivar mannum thiru AlavAy   2845-1

 n^Akam araikku achaiththa n^ampar kazal vaNaN^kap   2845-2

 pOkum peru viruppup poN^kap pukaliyinmEl     2845-3

 Ekum perum kAthal piLLaiyAr ERRu ezuvAr      2845-4

 

 948. pUn^thuruththi mEvum punithar thamaip pukku iRainychip         2846-1

 pOn^thu thiruvAyil puRaththu aNain^thu n^Avinukku   2846-2

 vEn^thar thiru uLLam mEva viTai koNTu aruLi 2846-3

 En^thalAr eNNiRan^tha thoNTaruTan EkinAr     2846-4

 

 949. mATu punal ponni izin^thu vaTa karaiyil        2847-1

 n^ITu thiru n^eyththAnam aiyARu n^Ern^thu iRainychip        2847-2

 pATu thamiz mAlaikaLum chAththip paravip pOy        2847-3

 ATal purin^thAr thirup pazanam chenRu aNain^thAr    2847-4

 

 950. cheN^kaN viTaiyAr thirup pazanam chErn^thu iRainychip 2848-1

 poN^kiya kAthalin mun pORRum pathi piRavum   2848-2

 thaN^kippOych chaNpai n^akar chArn^thAr thanip poruppin     2848-3

 maN^kai thirumulaippAl uNTu aruLum vaLLalAr 2848-4

 

 951. thennATTu amaN mAchu aRuththuth thiru n^IRE    2849-1

 an^n^ATu pORRu viththAr van^thu aNaiyum vArththai kETTu     2849-2

 en^ n^AL paNivathu ena ERRu ezun^tha mA maRaiyOr    2849-3

 munnAka vEtham muzaN^ka ethir koNTAr         2849-4

 

 952. pOtha n^ITu mA maRaiyavar ethir koLap pukali kAvalarum tham    2850-1

 chItha muththu aNich chivikai n^inRu izin^thu ethir chelpavar thiruth thONi        2850-2

 n^Athar kOyil mun thOnRiTa n^akai malark karam kuviththu iRainychip pOy    2850-3

 Otha n^Irin mEl ON^ku kOyilin maNik kOpuram chenRu uRRAr    2850-4

 

 953. aN^kam mA n^ilam theTTuRa vaNaN^kip pukku anychali muTi ERap   2851-1

 poN^ku kAthalil puTaivalam koNTu mun paNin^thu pORRi eTuththu Othith       2851-2

 thuN^ka n^IL perum thONi Am kOyilai aruLinAl thozuthu ERi   2851-3

 maN^kaiyOTu uTan vIRRu irun^thu aruLinAr malark kazal paNivuRRAr    2851-4

 

 954. muRRum mey elAm puLakaN^kaL mukizththu eza mukan^thu kaN kaLikUrap    2852-1

 paRRum uLLam uL alaiththu ezum Anan^tham pozitharap paNin^thu Eththi       2852-2

 uRRumai chErvathu enum thiruviyamakam uvakaiyAl eTuththu Othi       2852-3

 veRRiyAka mInavan avai ethir n^athi michai varukAn enpAr    2852-4

 

 955. chIrin malkiya thiruppathikaththinil thiruk kaTaik kAppu ERRi 2853-1

 vArin malkiya vana mulaiyAL uTan manninAr thamaip pORRi     2853-2

 Arum in aruL peRRu mINTu aNaipavar amkaiyAl thozuthu Eththi         2853-3

 Erin malkiya kOyil mun paNin^thu pOn^thu iRainychinar maNivAyil     2853-4

 

 956. thAthaiyArum aN^ku uTan paNin^thu aNain^thiTach chaNpaiyAr thani ERu 2854-1

 mUthu eyil thiruvAyilaith thozuthu pOy mukai malark kuzalArkaL      2854-2

 Athariththu vAzththurai iru maruN^ku eza aNi maRuku iTaich chenRu   2854-3

 kAthaliththavarkku aruL cheythu tham thirumALikaik kaTai chArn^thAr        2854-4

 

 957. n^aRavam Ar pozil pukaliyil n^aNNiya thirunyAna champan^thar   2855-1

 viRaliyAr uTan n^Ila kaNTa perum pANarkku mika n^alki       2855-2

 uRaiyuLAm avar mALikai chela viTuththu uL aNaitharum pOthil         2855-3

 aRalin n^Er kuzalAr maNi viLakku eTuththu ethirkoLa aNai uRRAr      2855-4

 

 958. aN^ku aNain^thu arumaRaik kulath thAyar van^thu aTi vaNaN^kiTath thAmum       2856-1

 thuN^ka n^IL perum thONiyil thAyar thAL manam koLath thozuvArAyth   2856-2

 thaN^ku kAthalin aN^ku amarn^thu aruLum n^AL thampirAn kazal pORRip        2856-3

 poN^kum in ichai thiruppathikam pala pATinAr pukazn^thu Eththi      2856-4

 

 959. n^Ila mA viTam thiru miTaRRu aTakkiya n^imalarai n^Er eythum   2857-1

 kAlam Anavai anaiththinum paNin^thu uTan kalan^tha anparkaLOTum     2857-2

 chAla n^AL aN^ku uRaipavar thaiyalAL thazuviTak kuzai kampar        2857-3

 kOlam Artharak kumpiTum Achai koNTu ezum kuRippinar AnAr    2857-4

 

 960. thANTakath thiru n^ATTinaich chArn^thu van^thu empirAn makiz kOyil    2858-1

 kaNTu pORRi n^Am paNivathu enRu anparukku aruL cheyvAr kAlam peRRu 2858-2

 aNTarukku aRivarum perum thONiyil irun^thavar aruL peRRuth 2858-3

 thoNTar chUzn^thu uTan puRappaTath thoTarn^thu ezum thAthaiyArkku urai cheyvAr 2858-4

 

 961.  appar n^Ir ini iN^ku ozin^thu arumaRai aN^ki vETTu anpOTum    2859-1

 thuppu n^Er chaTaiyAr thamaip paraviyE thozuthu irum enach cholli   2859-2

 meyp perum thoNTar mILpavar thamakku elAm viTai koTuththu aruLippOy        2859-3

 oppu ilAthavar thamai vazi iTaip paNin^thu urukum anpOTu chelvAr    2859-4

 

 962. chelvam malkiya thillai mUthUrinil thiru n^aTam paNin^thu Eththip     2860-1

 pal perum thoNTar ethir koLap paramar than thiruththinai n^akar pATi       2860-2

 alku thoNTarkaL thammuTan thirumANik kuziyinai aNain^thu Eththi     2860-3

 malku vAr chaTaiyAr thirup pAthirip puliyUrai van^thu uRRAr         2860-4

 

 963. kanni mAvanam kAppu ena irun^thavar kazal iNai paNin^thu aN^ku        2861-1

 munna mA muTakku kAn muyaRku aruL cheytha vaNNamum mozin^thu Eththi        2861-2

 mannuvAr pozil thiru vaTukUrinai van^thu eythi vaNaN^kippOy         2861-3

 pinnuvAr chaTaiyAr thiruvakkarai piLLaiyAr aNaivuRRAr       2861-4

 

 964. vakkaraip perumAn thannai vaNaN^ki aN^ku amarum n^AL arukAlE   2862-1

 chekkar vENiyar irumpai mAkALamum chenRu thAzn^thu uTan mINTu       2862-2

 mikka chIr vaLar athikai vIraTTamum mEvuvAr tham munpu      2862-3

 thokka meyth thiruththoNTar van^thu ethir koLath thozuthu ezun^thu aNaivuRRAr 2862-4

 

 965.  Athi thEvar aN^ku amarn^tha vIraTTAnam chenRu aNaipavar munnE        2863-1

 pUtham pATa n^inRu ATuvAr thiru n^aTam pulappaTum paTi kATTa        2863-2

 vEtha pAlakar paNin^thu mey uNarvuTan urukiya viruppOTum    2863-3

 kOthu ilA ichai kulavu kuNTaikkuRaL pUtham enRu eTuththu Eththi     2863-4

 

 966. paravi Eththiya thirup pathikaththu ichai pATinAr paNin^thu aN^ku     2864-1

 viravum anpoTu makizn^thu inithu uRaipavar vimalarai vaNaN^kip pOy 2864-2

 arava n^IL chaTai aN^kaNar thAm makizn^thuRai thiru vAmAththUr      2864-3

 chira puraththu van^thu aruLiya thirumaRaich chiRuvar chenRu aNaivuRRAr    2864-4

 

 967. chenRu aNain^thu chin^thaiyin makiz viruppoTu thikaz thiruvAmAththUrp 2865-1

 ponRa aN^ku pUN^konRaiyum vanniyum punain^thavar aTi pORRik         2865-2

 kunRa vAr chilai enum thiruppathikam mey kulaviya ichai pATi        2865-3

 n^anRum inpuRap paNin^thu chelvAr thirukkOvalUr n^akar chErn^thAr   2865-4

 

 968. kOval n^ITiya vIraTTam amarn^thavar kurai kazal paNin^thu Eththi      2866-1

 Avin ain^thu ukan^thu ATuvAr aRai aNi n^allUrai aNain^thu Eththi    2866-2

 pA alarn^tha chen^thamiz koTu paravuvAr paravu chIr aTiyArkaL       2866-3

 mEvum anpuRu mEnmaiyAm thanmaiyai viLaN^kiTa aruL cheythAr 2866-4

 

 969. chIrin manniya pathikam mun pATi ath thiru aRai aNi n^allUr    2867-1

 vArin malkiya koN^kaiyAL paN^kar tham malai michai valam koLvAr     2867-2

 pArin malkiya thoNTarkaL imaiyavar n^ALthoRum paNin^thu Eththum     2867-3

 kArin malkiya chOlai aNNAmalai anpar kATTiTak kaNTAr        2867-4

 

 970. aNNAmalai aN^ku amararpirAn vaTivu pOnRu thOnRuthalum 2868-1

 kaNNAl parukik kai thozuthu kalan^thu pORRum kAthalinAl     2868-2

 uNNA mulaiyAL enum pathikam pATi thoNTaruTan pOn^thu        2868-3

 theNNIr muTiyAr thiruvaNNAmalaich chenRu chErvuRRAr 2868-4

 

 971. aN^kaN aNaivAr paNin^thu ezun^thu pORRi cheythu ammalai mIthu 2869-1

 thaN^ku viruppil vIRRu irun^thAr thaTTAmaRaikaL tham muTi mEl       2869-2

 poN^kum Arvath thoTum punain^thu puLakam malarn^tha thiru mEni      2869-3

 eN^kum Akik kaN poziyum inpa aruvi perukkinAr       2869-4

 

 972.  Athi mUrththi kazal vaNaN^ki aN^kaN inithin amarum n^AL       2870-1

 pUtha n^Athar avar thammaip pUvAr malarAl pORRi ichaiththu 2870-2

 kAthalAl ath thirumalaiyil chila n^AL vaikik kamaz konRai   2870-3

 vEtha kIthar thiruppathikaL piRavum paNiyum viruppuRuvAr    2870-4

 

 973. maN^kai pAkar thiruvaruLAl vaNaN^kip pOn^thu vaTa thichaiyil   2871-1

 cheN^kaN viTaiyar pathi palavum paNin^thu pukalich chemmalAr        2871-2

 thuN^ka varaikaL kAn palavum kaTan^thu thoNTai thirun^ATTil         2871-3

 thiN^kaL muTiyAr inithu amarum thiruvOththUraich chErvuRRAr         2871-4

 

 974. thEvar munivarkku oththu aLiththAr thiruvOththUril thiruth thoNTar    2872-1

 thAvil chaNpaith thamiz virakar thAm aN^ku aNaiyak kaLi chiRan^thu 2872-2

 mEvum kathali thOraNaN^kaL viLakku n^iraiththu n^iRai kuTamum       2872-3

 pUvum poriyum chuNNamum mun koNTu pORRi ethir koNTAr        2872-4

 

 975. chaNpai vEn^thar thaN tharaLach chivikai n^inRum izin^thu aruLi       2873-1

 n^aNpin mikka chIr aTiyAr chUza n^ampar kOpuram chUz        2873-2

 viN pin Aka mun ON^kum viyan pon purichai valam koNTu       2873-3

 paNpu n^IrATi paNin^thu ezun^thu paramar kOyiluL aTain^thAr         2873-4

 

 976. vAraNaththin uri pOrththa main^thar umaiyAL maNavALar 2874-1

 AraNaththin uL poruLAy n^inRAr than mun aNain^thu iRainychi         2874-2

 n^AraNaRkum piramaRkum n^aNNa ariya kazal pORRum    2874-3

 kAraNaththin varum inpak kaNNIr poziyak kaithozuthAr        2874-4

 

 977. thozuthu vizun^thu paNin^thu ezun^thu chol mAlaikaLAl thuthi cheythu 2875-1

 muzuthum AnAr aruL peRRup pOn^thu vaiki muthalvar thammaip 2875-2

 pozuthu thORum pukku iRainychip pORRi cheythu aN^ku amarvAr mun     2875-3

 amuthu vaNaN^ki oru thoNTar amaNar thiRaththu onRu aRivippAr        2875-4

 

 978.  aN^kai anal ERRavarkku aTiyEn Akkum panaikaL Ana elAm         2876-1

 maN^kuluRa n^IL AN panaiyAyk kAyA vAkak kaNTa amaNar        2876-2

 iN^ku n^Ir iTTu Akkuvana kAyththaRku kaTai uNTO enRu        2876-3

 poN^ku n^akai cheythu izaiththu uraiththAr aruLa vENTum enap pukala        2876-4

 

 979. paramanAr thiruth thoNTar paNpu n^Okkip parivu eyth    2877-1

 viravu kAthaloTum virain^thu vimalar kOyil pukku aruLi      2877-2

 aravum mathiyum pakai thIra aNin^thAr thammai aTi vaNaN^ki 2877-3

 iravu pORRith thiruppathikam ichaiyil peruka eTuththu aruLi         2877-4

 

 980. virumpu mEnmaith thiruk kaTaik kAppu athanil vimalar aruLAlE   2878-1

 kurumpai ANpanai Inum ennum vAymai kulavu thalAl    2878-2

 n^eruN^kum ERRup panai ellAm n^iRain^tha kulaikaLAyk kurumpai       2878-3

 arumpu peNNai Aki iTak kaNTOr ellAm athichayiththAr 2878-4

 

 981. chIrin mannum thirukkaTaik kAppu ERRich chivanAr aruL peRRup   2879-1

 pAril n^ITum AN panai mun kAyththup pazukkum paNpinAl       2879-2

 n^Erum anpar tham karuththu n^ErE muTiththuk koTuththu aruLi        2879-3

 Arum uvakaith thiruth thoNTar pORRa aN^kaN inithu amarn^thAr        2879-4

 

 982. then n^ATTu amaN mAchu aRuththAr tham cheykai kaNTu thikaiththa amaNar        2880-1

 an^n^ATu athanai viTTu akalvAr chilar tham kaiyil kuNTikaikaL       2880-2

 enna Avana maRRu ivai enRu thakarppAr iRaivan ERu uyarththa         2880-3

 ponnAr mEnip purichaTaiyAn anRE enRu pORRinAr       2880-4

 

 983. piLLaiyAr tham thiruvAkkil piRaththalAl ath thAlamum munpu     2881-1

 uLLa pAcham viTTu akala oziyAp piRavi thanai oziththuk      2881-2

 koLLum n^Irmaik kAlaN^kaL kaziththuch chivamE kUTinavAl     2881-3

 vaLLalAr maRRu avar aruLin vAymai kURin varampu ennAm       2881-4

 

 984. aN^kaN amarar perumAnaip paNin^thu pOn^thu ATu aravin uTan     2882-1

 poN^ku kaN^kai muTikku aNin^thAr makizum pathikaL pala pORRi        2882-2

 maN^kai pAkar amarn^thu aruLum vayal mAkaRalai vazuththip pOyk      2882-3

 koN^ku malar n^Irk kuraN^kaNi muTTaththaich chenRu kuRukinAr        2882-4

 

 985.  Athi muthalvar kuraN^kaNin muTTaththai aNin^thu paNin^thu Eththi     2883-1

 n^Ithi vAzum thiruththoNTar pORRa n^ikaril chaNpaiyinil     2883-2

 vEthamOTu chaiva n^eRi viLaN^ka van^tha kavuNiyanAr 2883-3

 mAthOr pAkar thAm mannum mathil chUz kAnychi maruN^ku aNain^thAr    2883-4

 

 986. n^ITu kAnychi vANarum n^ilavu meymmai anparum 2884-1

 mATu chaNpai vaLLalAr van^thu aNain^tha OkaiyAl     2884-2

 kUTukinRa inpa n^Er kulAvu vIthi kOlinAr     2884-3

 kATu koNTa pUkam vAzai kAmar thOraNaN^kaLAl 2884-4

 

 987. koTi n^iraiththa vIthiyil kOlavE thikaippuRam 2885-1

 kaTi koL mAlai moyththa pan^thar kan^tha n^Irth thachumpuTan        2885-2

 maTivil pon viLakku eTuththu mAthar main^thar malkuvAr      2885-3

 paTi viLaN^kum anparum paran^tha paNpil INTuvAr     2885-4

 

 988. kOthaimAr ATalum kulAvum thoNTar pATalum       2886-1

 vEtha kItha n^Athamum mikku ezun^thu vimmavE        2886-2

 kAthal n^ITu kAnychi vANar kampalaiththu ezun^thu pOy       2886-3

 mUthu eyil puRampu chenRu aNain^thu mun vaNaN^kinAr 2886-4

 

 989. chaNpai ALum mannar munpu thoNTar van^thu chArthalum   2887-1

 paNpu n^ITiyAna munpu izin^thu iRainychu pAnmai kaNTu       2887-2

 eN perukkum mikka thoNTar anychaliththu eTuththa chol       2887-3

 maN parakka vIzn^thu ezun^thu vAnamuTTa Arththanar 2887-4

 

 990. chEN uyarn^tha vAyil n^ITu chIr koL chaNpai mannanAr   2888-1

 vAN n^ilAvum n^IRRu aNi viLaN^kiTa manaththinil     2888-2

 pUNum anpar tham uTan pukun^thiTap puRaththu uLOr   2888-3

 kANum Achaiyil kuviththa kain^n^irai eTuththanar    2888-4

 

 991. viyan n^eTum theruvin UTu mikka thoNTar Arppu ezak     2889-1

 kayal n^eTum kaN mAtharum kAthal n^ITum mAn^tharum 2889-2

 puyal pozin^thathAm enap pUvinoTu pon chuNNam       2889-3

 iyalum ARu vAzththu eTuththu iru maruN^kum vIchinAr 2889-4

 

 992. inna vaNNam yAvarum inpam eytha eythuvAr       2890-1

 pinnuvAr chaTai muTip pirAn makizn^tha kOyilkaL     2890-2

 mun uRap paNin^thu pOy moy varaith thirumakaL       2890-3

 mannu pUchanai makizn^tha mannar kOyil munninAr     2890-4

 

 993. kampavANar kOyil vAyil kaNTukai kuviththu eTuththu     2891-1

 umpar ON^kum kOpuraththin mun iRainychi uL aNain^thu        2891-2

 am pon mALikaip puRaththil anparOTu chUza van^thu   2891-3

 impar nyAlam uyya van^tha piLLaiyAr iRainychuvAr    2891-4

 

 994. chem pon malaik koTi thazuvak kuzain^thu aruLum thirumEnik     2892-1

 kampavarai van^thu ethir vaNaN^kum kavuNiyartham kAvalanAr 2892-2

 pampu thuLik kaN aruvi pAyn^thu mayirp puLakam varaththu    2892-3

 am peruku manak kAthal thaLLa n^ilam michaith thAzn^thAr    2892-4

 

 995. pala muRaiyum paNin^thu ezun^thu paN^kayach cheN^kai mukizppa 2893-1

 malarum mukam aLiththa thiru maNivAyAl maRaiyAn enRu        2893-2

 ulakuyya eTuththu aruLi urukiya anpu enpu urukka    2893-3

 n^ilavu michai muthaRRu ALam n^irampiya n^Irmaiyil n^ikaza 2893-4

 

 996. pATinAr paNivuRRAr parivuRum Anan^thak kUththu 2894-1

 ATinAr akam kuzain^thAr anychali tham chenniyin mEl 2894-2

 chUTinAr meym mukizththAr chUkaramum annamumAyth    2894-3

 thETinAr iruvarukkum therivariyAr thirumakanAr      2894-4

 

 997. maruviya Ez ichai poziya manam poziyum pEr anpAl       2895-1

 perukiya kaN mazai poziyap perum pukalip perum thakaiyAr    2895-2

 urukiya anpuL alaippa umai thazuvak kuzain^thavaraip        2895-3

 parukiya mey uNarvinoTum paraviyE puRaththu aNain^thAr      2895-4

 

 998. puRaththu aNain^tha thoNTaruTan pOn^thu amain^tha thirumaTaththil     2896-1

 peRaRku arum pERu ulaku uyyap peRRu aruLum piLLaiyAr        2896-2

 maRappu ariya kAthal uTan van^thu eythi makizn^thu uRaivAr 2896-3

 aRam perum chelvak kAmak kOTTam aNain^thu iRainychinAr      2896-4

 

 999. thiru Ekampaththu amarn^tha chezum chuTaraich chEvaTiyil       2897-1

 oru pOthum thappAthE uL urukip paNikinRAr    2897-2

 maruvu thiru iyamakamum vaLar irukkum kuRaL maRRum 2897-3

 perukum ichaith thiruppathikath thoTai punain^thAr piLLaiyAr        2897-4

 

 1000. n^ITu thirup pozil kAnychi n^eRikkAraik kATu iRainychich      2898-1

 chUTu mathik kaNNiyAr thuNai malarch chEvaTi pATi   2898-2

 ATum avar inithu amarum anE kathaN^kA vatham paravi 2898-3

 mATu thiruth thAnaN^kaL paNin^thu Eththi vaikum n^AL        2898-4

 

 1001. eN thichaiyum pORRi ichaikkum thiruppathi maRRu athan puRaththuth    2899-1

 thoNTaruTan inithu Ekith thollai viTam uNTu iruNTa 2899-2

 kaNTar makiz mEl thaLiyum muthalAna kalan^thu Eththi        2899-3

 maNTu perum kAthalinAl vaNaN^ki mINTu inithu irun^thAr      2899-4

 

 1002. appathiyil viruppinOTum aN^kaNarai paNin^thu amarvAr 2900-1

 cheppariya pukazp pAlith thiru n^athiyin then karai pOy     2900-2

 maip poliyum kaNTar thirumAl pERu makizn^thu iRainychi      2900-3

 muppuram cheRRavar thammai mozi mAlai chAththinAr   2900-4

 

 1003. thirumAl pERu uTaiyavar tham thiru aruL peRRu ezun^thu aruLik        2901-1

 karumAlum karumAvAy kANpariya kazal thAN^ki 2901-2

 maru ARRal mazaviTaiyAr thiruvallam vaNaN^kith tham 2901-3

 porumARku thiruppathikap perum piNaiyal aNiviththAr 2901-4

 

 1004. aN^ku uLLa piRa pathiyil arikku ariyAr kazal vaNaN^ki         2902-1

 poN^ku punal pAl ARRin puTaiyil vaTapAl iRaivar     2902-2

 eN^kum uRai pathi paNivAr ilampai am kOTTUr iRainychich     2902-3

 cheN^kaN viTai ukaiththavaraith thiruppathikam pATinAr      2902-4

 

 1005. thiruththoNTar palar chUza thiru vil kOlamum paNin^thu        2903-1

 poruT pathikath thoTai mAlai puram eriththa paTi pATi       2903-2

 aruL pukali AN thakaiyAr thakkOlam aNain^thu aruLi 2903-3

 viruppinOTum thiruvURal mEvinAr thamaip paNin^thAr 2903-4

 

 1006. thozuthu pala muRai pORRich churar kuruvukku iLaiya muni      2904-1

 vazuvil thavam purin^thu Eththa manninAr thamai malarn^tha 2904-2

 pazuthil chezum thamiz mAlai pathika ichai punain^thu aruLi         2904-3

 muzuthum aLiththavar aruLAl pOn^thanar muththamiz virakar   2904-4

 

 1007. kunRa n^eTum chilai ALar kulaviya pal pathi piRavum   2905-1

 n^inRa viruppuTan iRainychi n^ITu thiruth thoNTar uTan      2905-2

 pon thayaN^ku maNi mATap pUn^tharAyp puravalanAr    2905-3

 chenRu aNain^thAr pazaiyanUrth thiru Alam kATTu aruku       2905-4

 

 1008.  immaiyilE puvi uLLOr yArum kANa Ez ulakum pORRi ichaippa emmai ALum 2906-1

 ammai thiruth thalaiyAlE n^aTan^thu pORRum ammai appar thiru Alam kATAm enRu 2906-2

 thammai uTaiyavar mUthUr mithikka anychich chaNpai varum chikAmaNiyAr chArach chenRu 2906-3

 chemmai n^eRi vazuvAtha pathiyin mATOr chezum pathiyil anRu iravu paLLi chErn^thAr 2906-4

 

 1009. mAlai iTai yAmaththup paLLi koLLum maRaiyavanAr tham munpu kanavilE van^thu 2907-1

 Ala vanaththu amarn^thu aruLum appar n^ammai ayarthanaiyO pATuthaRku enRu aruLich cheyya 2907-2

 nyAlam iruL n^IN^ka varum pukali vEn^thar n^aTu iTai yAmaththin iTaith thozuthu uNarn^thu 2907-3

 vElai viTam uNTavar tham karuNai pORRi mey urukith thiruppathikam viLampal uRRAr 2907-4

 

 1010.  thunycha varuvAr enRE eTuththa Ochaich churuthi muRai vazuvAmal thoTuththa pATal 2908-1

 enychal ilA vakai muRaiyE pazaiyan UrAr iyampu mozi kAththa kathai chiRappiththu Eththi 2908-2

 anychana mA kari uriththAr aruLAm enRE aruLum vakai thirukkaTaik kAppu amaiyachchAththip         2908-3

 panychuramAm pazaiya thiRam kizamai koLLap pATinAr pAr ellAm uyya van^thAr 2908-4

 

 1011. n^ITum ichaith thirup pathikam pATip pORRi n^eTum kaN^kul iruL n^IN^ki n^ikazn^tha kAlai 2909-1

 mATu thiruth thoNTar kuzAm aNain^tha pOthu mAlaiyinil thiru Ala vanaththu manni 2909-2

 ATum avar aruL cheytha paTiyai ellAm aruLich cheythu akammalara pATi Eththich 2909-3

 chETar payil thiruppathiyaith thozuthu pOn^thu thiruppAchUr athan maruN^ku chellal uRRAr 2909-4

 

 1012. thiruppAchUr aNain^thu aruLi aN^ku maRRach chezum pathiyOr ethir koLLach chenRu pukkup         2910-1

 poruppu araiyan maTappAvai iTap pAkaththup purAthanar vEy iTam koNTa punithar kOyil         2910-2

 viruppin uTan valam koNTu pukkuth thAzn^thu vIzn^thu ezun^thu mEni ellAm mukizppa n^inRE         2910-3

 aruL karuNaith thiruvALan n^Amam chin^thai iTaiyAr enRu ichaip pathikam aruLich cheythAr 2910-4

 

 1013. mannu thiruppathika ichaip pATip pORRi vaNaN^kip pOn^thu appathiyil vaiki mATu 2911-1

 pinynykar veN pAkkam muthalAy uLLa piRapathikaL paNin^thu aNaivAr perukum anpAl 2911-2

 mun n^iRain^tha thiruvAy manychana n^Ir ATTum muthal vETar kaNNappa n^AyanArai     2911-3

 unni oLir kALaththi malai vaNaN^ka uRRa peru vETkai uTan uvan^thu chenRAr 2911-4

 

 1014. mikka perum kAthaluTan thoNTar chUza menpunal n^ATTinai akanRu veRpum kAnum 2912-1

 thokka peruvan pulakkAn aTain^thu pOkich chUla kapAlak karaththuch chuTarum mEni 2912-2

 mukkaN muthal thalaivan iTam Aki uLLa mukil n^eruN^kum kAri karai munnar chenRu 2912-3

 pukku iRainychi pORRi ichaiththu ap pathiyil vaikip pUthiyarOTu uTan makizn^thAr pukali vEn^thar       2912-4

 

 1015. iRaivar thirukkArikarai iRainychi appAl eN il peruvaraikaL irumaruN^kum eN^kum         2913-1

 n^iRai aruvi n^iraipalavAy maNiyum ponnum n^iRai thuvalai puTai chithaRi n^ikaz palavAki 2913-2

 aRai kazal vAnavarkku iRaivan kulicha ERRAl aRRa chiRai peRRavan mEl ezuvathaRkuch 2913-3

 chiRaku aTiththup paRakka muyanRu uyarn^tha pOlum chilai n^ilaththil ezun^thu aruLi chellA n^inRAr        2913-4

 

 1016. mAthavarkaL n^eruN^ku kuzAm paran^thu chella maNi muththin parich chinnam varampu inRu Akap    2914-1

 pUthi n^iRai kaTal aNaivathu ennach chaNpaip puravalanAr ezun^thu aruLum pozuthu chinnath 2914-2

 thIthil oli pala muRaiyum poN^ki eN^kum thirunyAna champan^than van^thAn ennum 2914-3

 n^Atham n^iRai cheviyin vAy makkaL ellAm n^alam maruvu n^inaivu onRAy maruN^ku n^aNNa 2914-4

 

 1017. kAnavar tham kulam ulaku pORRa van^tha kaNNappar thirup pAthach cheruppu thOya 2915-1

 mAna varich chilai vETTai ATum kAnum vAna maRai n^ilai periya maramum thURum       2915-2

 Enai imaiyOr thAmum iRainychi Eththi eythavarum perumaiyavAm eN ilAtha 2915-3

 thAnamum maRRu avai kaTan^thu thiruk kALaththi chAra ezun^thu aruLinAr chaNpai vEn^thar 2915-4

 

 1018.  ampon malaik koTi mulaiyAL kuzaiththa nyAnaththu amuthu uNTa piLLaiyAr aNain^thAr enRu 2916-1

 chempon malai villiyAr thirukkALaththi chErn^tha thiruth thoNTar kuzAm aTaiya INTip 2916-2

 pampu chaTaith thiru munivar kapAlak kaiyar pala vETach chaivar kula vETar maRRum 2916-3

 umpar thavam purivAr appathiyil uLLOruTan virumpi ethirkoLLa uzaich chenRu uRRAr 2916-4

 

 1019. thichai anaiththum n^IRRin oLi thazaippa maN mEl chivalOkam aNain^thathu enach chenRapOthu    2917-1

 michai viLaN^kum maNi muththin chivikai n^inRum vEtha pAlakar izin^thu vaNaN^ki mikka 2917-2

 achaivil perum thoNTar kuzAm thozuthu pORRi ara enum Ochaiyin aNTam n^iRaippa anpAl         2917-3

 ichai viLaN^kum thamiz virakar thirukkALaththith thirumalai im malaikaLil yAthu enRu kETTAr         2917-4

 

 1020. van^thu aNain^tha mAthavaththOr vaNaN^kith thAzn^thu maRaivAzvE chaiva chikAmaNiyEthOnRum     2918-1

 in^tha malai kALanOTu aththi thammil ikali vazipATu cheya iRaivar mEvum    2918-2

 an^thamil chIr kALaththi malaiyAm enna avanimEl paNin^thu ezun^thu anychali mEl koNTu         2918-3

 chin^thai kaLi makizchchi varath thiru virAkam vAnavar thAnavar enRu eTuththuch chelvAr 2918-4

 

 1021. thirun^thiya in ichai vakuppu thiruk kaNNappar thiruth thoNTu chiRappiththuth thikaza pATip   2919-1

 porun^thu perum thavar kUTTam pORRa van^thu pon mukalik karai aNain^thu thozuthu pOki         2919-2

 arun^thavarkaL em maruN^kum miTain^thu chella ALuTaip piLLaiyAr ayan mAl thETum 2919-3

 marun^thu veLiyE irun^tha thirukkALaththi malai aTivAram chAra van^thu thAzn^thAr 2919-4

 

 1022. thAzn^thu ezun^thu thirumalaiyaith thozuthu koNTE thaTam chilAthalam chOpAnaththAl  ERi     2920-1

 vAzn^thu imaiyOr kuzAm n^eruN^ku maNi n^IL vAyil maruN^ku iRainychi uL pukun^thu vaLar pon kOyil2920-2

 chUzn^thu valam koNTu iRaivar thirumunpu eythith thozuthu thalai mEl koNTa cheN^kai pORRi         2920-3

 vIzn^thu ezuvAr kumpiTTa payan kANpAr pOl mey vETar perumAnaik kaNTu vIzn^thAr 2920-4

 

 1023. uLLaththil theLikinRa anpin meymmai uruvinaiyum av anpin uLLE mannum 2921-1

 veLLach chenychaTaik kaRRai n^eRRich cheN^kaN vimalaraiyum uTan kaNTa viruppum poN^kip         2921-2

 paLLaththil izi punal pOl paran^thu chellap paim pon malaivalli parin^thu aLiththa chempon         2921-3

 vaLLaththil nyAna Ar amutham uNTAr makizn^thu ezun^thu pala muRaiyum vaNaN^kukinRAr 2921-4

 

 1024. paN^kayak kaN aruvi n^Ir pAya n^inRu paravum ichaith thiruppathikam pATi ATi         2922-1

 thaN^ku perum kaLi kAthal thakain^thu thaTpath tham perumAn kazal pORRum thanmai n^ITa 2922-2

 aN^ku arithil puRam pOn^thu aN^ku ayan mAl pORRa ariyAr tham thirumalaik kIz aNain^thu iRainychip2922-3

 poN^ku thiruththoNTar maTam kATTa aN^kup pukku aruLi inithu amarn^thAr pukali vEn^thar 2922-4

 

 1025. yAvarkaLum aRivariya iRaivan thannai Ez ulakum uTaiyAnai eN ilAtha 2923-1

 thEvarkaL tham perumAnaith thirukkALaththi malaiyin michai vIRRirun^tha cheyya thEnaip 2923-2

 pUvalarum pozil puTaichUz chaNpai ALum puravalanAr kAlaN^kaL thORum pukkup 2923-3

 pAmalar koNTu aTi pORRip paruki Arn^thu paNpu iniya thiruppathiyil payilum n^ALil 2923-4

 

 1026. aN^kaN vaTathichai mElum kuTakkin mElum arum thamizin vazakku aN^ku n^ikazAthu Aka 2924-1

 thiN^kaL punai muTiyAr tham thAnam thORum chenRu thamiz ichai pATum cheykai pOla 2924-2

 maN^kai uTan vAnavarkaL pORRi ichaippa vIRRu irun^thAr vaTa kayilai vaNaN^kip pATi 2924-3

 chem kamala malar vAvith thirukkEthAram thozuthu thiruppathika ichai thirun^tha pATi         2924-4

 

 1027. kURRuthaiththAr makizn^tha kO karaNam pATi kulavu thirup paruppakaththin koLkaipATi         2925-1

 ERRin michai varuvAr in^thiran than n^Ila paruppathamum pATi maRRu iRaivar thAnam 2925-2

 pORRiya chol malar mAlai piRavum pATip pukaliyAr tham perun^ thakaiyAr punitham Akum 2925-3

 n^IRRin aNi kOlaththuth thoNTar chUza n^eTithu makizn^thu appathiyil n^ilavukinRAr 2925-4

 

 1028. then thichaiyil kayilai enum thirukkALaththi pORRi inithu amarkinRAr thirai chUz vElai2926-1

 onRu thiru oRRiyUr uRaivar thammai iRainychuvathu thiru uLLaththu unni aN^kaN 926-2

 in thamizin virakar aruL peRRu mILvAr en^thaiyAr iNai aTi en manaththa enRu 2926-3

 pon tharaLam koziththu izi pon mukali kUTap punain^tha thiruppathika ichai pORRip pOn^thAr         2926-4

 

 1029. mannu pukazth thiruth thoNTar kuzAththinOTum maRaivAza van^thavar thAm malaiyum kAnum         2927-1

 mun aNain^tha pathi piRavum kaTan^thu pOn^thu muthalvanAr uRaipathikaL palavum pORRip 2927-2

 pan maNikaL ponvar anRi akilum chan^thum poruthu alaikkum pAli vaTakaraiyil n^ITu 2927-3

 chenni mathi aNin^thavartham thiruvERkATu chenRu aNain^thAr thirunyAnam uNTa chelvar 2927-4

 

 1030. thiruvERkATu amarn^tha chezum chuTar pon kOyil chenRu aNain^thu paNin^thu th¢ruppathikam pATi    2928-1

 varu vERRu manaththu avuNar puraN^kaL cheRRAr valithAyam van^thu eythi vaNaN^kip pORRi 2928-2

 uru vERRAr amarn^thu uRaiyum Otha vElai oRRiyUr kai thozach chenRu uRRa pOthu 2928-3

 peru vETkai tharuvAzvu peRRa thoNTar perum pathiyOr ethir koLLap pENi van^thAr 2928-4

 

 1031. mikka thiruth thoNTar thozuthu aNaiyath thAmum thozuthu izin^thu viTaiyavan enRu eTuththup pATi 2929-1

 maik kulavu kaNTaththAr makizum kOyil mannu thiruk kOpuraththu van^thu thAzn^thu   2929-2

 thakka thiruk kaTaik kAppuch chARRith thEvar tham perumAn thiruvAyil UTu chenRu 2929-3

 pukkaruLi valam koNTu punithar munpu pORRu eTuththup paTiyin mEl porun^tha vIzn^thAr 2929-4

 

 1032. pon thiraLkaL pOl purin^tha chaTaiyAr thampAl poN^ki ezum kAthal mikap pozin^thu vimmip2930-1

 paRRi ezum mayirp puLakam eN^kum Akip paran^thu iziyum kaN aruvi pAya n^inRu       2930-2

 chol thikazum thiruppathikam pATi Eththith thozuthu puRaththu aNain^tharuLith thoNTarOTum 2930-3

 oRRi n^akar kAthaliththu aN^ku inithu uRain^thAr ulakuyya ulavAtha nyAnam uNTAr 2930-4

 

 1033. inna thanmaiyil piLLaiyAr irun^thanar ippAl   2931-1

 pannu thol pukazth thiru mayilAp puri pathiyil      2931-2

 mannu chIrp perum vaNikar tham thOnRalAr thiRaththu 2931-3

 munnam eythiyathu onRinai n^ikazn^thavA mozivAm     2931-4

 

 1034. aru n^ithith thiRam perukkuthaRku arumkalam palavum   2932-1

 poru kaTal chelap pOkki ap poruL kuvai n^irampa     2932-2

 varum marakkalam manaip paTappu aNaikkarai n^iraikkum       2932-3

 iru n^ithip perum chelvaththin ellaiyil vaLaththAr 2932-4

 

 1035. thammai uLLavARu aRin^tha pin chaN^karaRku aTimai     2933-1

 meymmaiyE cheyum viruppuTan mikkathu Or anpAl       2933-2

 poymmai n^Ikkiya poruL ithu enak koLum uLLach       2933-3

 chemmaiyE puri manaththinAr chivan^Echar enpAr      2933-4

 

 1036. kaRRai vAr chaTai muTiyinAr aTiyavar kalappil 2934-1

 uRRa cheykaiyil ozivu inRi urukiya manamum   2934-2

 paRRu ilA n^eRip para chamayaN^kaLaip pARRum        2934-3

 cheRRam mEviya chIlamum uTaiyAr Ayth thikazvAr      2934-4

 

 1037.  Ana n^AL chela arumaRaik kavuNiyar perumAn   2935-1

 nyAna pOnakam n^ukarn^thathum n^Anilam uyya 2935-2

 Enai vem chamaN chAkkiyam iziththu aziththathuvum   2935-3

 Unam il pukaz aTiyAr pAl kETTu uvan^thu uLarAy      2935-4

 

 1038. chelvam malkiya chira puraththalaivar chEvaTik kIz    2936-1

 ellai illathu Or kAthalin iTai aRA uNarvAl   2936-2

 allum n^aN pakalum purin^thavar aruL thiRamE        2936-3

 chollavum cheyal kETkavum thozilinar AnAr    2936-4

 

 1039. n^ikazum AN^ku avar n^ithip perum kizavanin mElAyth   2937-1

 thikazum n^ITiya thiruvinil chiRan^thu uLar Akip    2937-2

 pukazum mEnmaiyil ulakinil polin^thu uLAr eninum    2937-3

 makavu ilAmaiyin makiz manai vAzkkaiyin maruNTu     2937-4

 

 1040. ariya n^Irmaiyil arum thavam purin^thu aran aTiyArkku         2938-1

 uriya archchanai ulappila cheytha an^ n^alaththAl   2938-2

 kariyavAN^kuzal manaiviyAr vayiRu enum kamalaththu 2938-3

 thUriya pUmakaL ena oru peN koTi uthiththAL 2938-4

 

 1041. n^alla n^AL peRa Oraiyin n^alam mika uthippap 2939-1

 pal perum kinai uTan peru vaNikar pAr muzuthum      2939-2

 ellaiyil thanam mukan^thu koNTu yAvarum uvappa      2939-3

 mallal AvaNa maRuku iTaip pozin^thu uLam makizn^thAr        2939-4

 

 1042.  ARu chUTiya muTiyinAr aTiyavarkku anpAl      2940-1

 IRu ilAtha pUchanaikaL yAvaiyum mikach cheythu      2940-2

 mARu ilA maRaiyavarkku vENTina ellAm aLiththup      2940-3

 pERu maRRu ithuvE enum perum kaLi chiRan^thAr       2940-4

 

 1043. chUtha n^al viNai maN^kalath thozil muRai thoTaN^ki   2941-1

 vEtha n^Ithiyin vithi uLi vazA vakai viriththa      2941-2

 chAthakath thoTu chaTaN^kukaL thacha thinam chellak 2941-3

 kAthal mEviya chiRappinil kaTi vizA ayarn^thAr      2941-4

 

 1044. yAvarum peru makizchchiyAl inpuRap payan^tha 2942-1

 pAvai n^al uRuppu aNi kiLar paNpu elAm n^Okki       2942-2

 pUvinAL ena varuthalil pUmpAvai enRE         2942-3

 mEvum n^Amamum viLampinar puviyin mEl viLaN^ka      2942-4

 

 1045. thiN^kaL thORum mun cheyyum ath thiruvaLar chiRappin 2943-1

 maN^kalam puri n^alvinai mATchiyil peruka    2943-2

 aN^kaN mA n^akar amaiththiTa ANTu ethir aNain^thu   2943-3

 thaN^ku pEr oLich chIRaTi thaLi n^aTai payila       2943-4

 

 1046. thaLarum minnin aN^kuram enath thamaniyak koTiyin     2944-1

 vaLar iLam thaLirk kiLai ena maNi kiLar oLiyin      2944-2

 aLaviil anychuTar kozun^thu ena aNai uRumparuvaththu        2944-3

 iLa vanappu iNai anaiyavarkku Ezi ANTu eytha        2944-4

 

 1047. azakin mun iLam patham ena aNiviLakku enna    2945-1

 vizavu koNTu ezum pEthaiyar uTan viLaiyATTil        2945-2

 kazaloTu ammanai kan^thukam enRu maRRu inaiya       2945-3

 mazalai mel kiLik kulam ena manai iTai ATi   2945-4

 

 1048. pon thoTich chiRu makaLir Ayaththu oTum puNarn^thu    2946-1

 chiRRil muRRavum izaiththu uTan aTum thozil chiRu chORu     2946-2

 uRRa uNTikaL payinRu oLi maNi Uchal ATi      2946-3

 maRRum inpuRu vaNTal ATTu ayarvuTan vaLara   2946-4

 

 1049. than^thaiyArum ath thaLir iLam kompu anAL thakaimai   2947-1

 in^tha vaiyakaththu inmaiyAl inpuRu kaLippu 2947-2

 van^tha chin^thaiyin makizn^thu maRRu ivaL maNam peRuvan    2947-3

 an^thamil ena arun^ithikku uriyan enRu aRain^thAr   2947-4

 

 1050.  Aya n^ALkaLil amaN payil pANTi n^ATu athanaith       2948-1

 thUya nyAnam uNTu aruLiya thOnRalAr aNain^thu       2948-2

 mAyam valla amaN kaiyarai vAthil venRathuvum        2948-3

 mEya veppu iTar mInavan mEl oziththathuvum   2948-4

 

 1051. n^eruppil anychinAr thaN^kaLai n^Iril oTTiya pin      2949-1

 maruppu n^IL kazuk kOlil maRRu avarkaL ERiyathum    2949-2

 viruppinAl thirun^IRu mInavaRku aLiththu aruLip     2949-3

 poruppu villiyAr chAthanam pORRu viththathuvum      2949-4

 

 1052. innavARu elAm aRin^thuLAr eythi aN^ku ichaippach      2950-1

 chonnavarkku elAm irun^ithi thUchu uTan aLiththu    2950-2

 mannu pUn^tharAy vaLLalAr thamaith thichai n^Okkich 2950-3

 chenni mEl karam kuviththu vIzn^thu ezun^thu chen^n^inRu    2950-4

 

 1053. chuRRam n^ITiya kiLai elAm chUzn^thu uTan kETpak      2951-1

 kaRRa mAn^thar vAz kAzi n^ATu uTaiyavarkku aTiyEn   2951-2

 peRRu eTuththa pUm pAvaiyaiyum piRaN^kiya n^ithiyum 2951-3

 muRRum ennaiyum koTuththanan yAn enRu mozin^thAr    2951-4

 

 1054. ellaiyil perum kaLippinAl ipparichu iyampi    2952-1

 mullai veN n^akai mukiz mulaiyAr uTan muTiyAmal     2952-2

 malku chelvaththin vaLamaiyum maRai vaLar pukalich 2952-3

 chelvarE uTaiyAr enum chin^thaiyAl makizn^thAr      2952-4

 

 1055.  ARRu n^ALkaLil aNaN^ku anAr kanni mATaththin 2953-1

 pAl thaTam pozil maruN^kinil pani malar koyvAn      2953-2

 pORRuvAr kuzal chETiyar uTan puRam pOn^thu   2953-3

 kOl thoTith thaLir kaiyinAl mukai malar koyya       2953-4

 

 1056. anpar inpuRum Arvaththin aLiththa pAN^ku allAl        2954-1

 pon piRaN^ku n^Irp pukali kAvalarkku ithu puNarAthu 2954-2

 enpathu uL koNTa pAnmai Or eyiRRu iLam paNiyAy      2954-3

 munpu aNain^thathu pOla Or muL eyiRRu aravam        2954-4

 

 1057. mauval mAthavip pan^tharil maRain^thu van^thu eythich         2955-1

 chevvi n^ANmukai kavar pozuthinil malarch cheN^kai 2955-2

 n^avvi vAL vizi n^aRu n^uthal cheRi n^eRi kUn^thal 2955-3

 kovvai vAy avaL mukiz viral kavarn^thathu kuRiththu 2955-4

 

 1058. n^Alu than^thamum enpu uRak kavarn^thu n^anychu ukuththu      2956-1

 mEl ezum paNam viriththu n^inRu ATi vERu aTaN^ka    2956-2

 n^Ila val viTam thoTarn^thu eza n^Er izai menpU     2956-3

 mAlai thI iTaip paTTathu pOnRu uLam mayaN^ki        2956-4

 

 1059. tharaiyil vIz tharach chETiyar verukkoTu thAN^ki      2957-1

 virai chey mATaththin uL koTu pukun^thiTa vaNikar   2957-2

 uraiyum uLLamum n^ilai azin^thu uRu thuyar perukak 2957-3

 karaiyil chuRRamum thAmum mun kalaN^kinAr kaluzn^thAr       2957-4

 

 1060. viTam tholaith thiTum vinychaiyil periyarAm mElOr     2958-1

 aTarn^tha thI viTam akaRRuthaRku aNain^thuLAr anEkar        2958-2

 thiTam koL man^thiram thiyAnam pAvaka n^ilai muTTi 2958-3

 thoTarn^tha cheyvinaith thanith thanith thozilarAy chUzvAr 2958-4

 

 1061. marun^thum eNNila mARila cheyyavum valin^thu 2959-1

 porun^thu val viTam Ezu vEkamum muRai poN^kip       2959-2

 perum thaTam kaN mel koTiyanAL thalai michaip piRaN^kith    2959-3

 thirun^thu chey vinai yAvaiyum kaTan^thu thIrn^thu ilathAl 2959-4

 

 1062.  Avi thaN^ku pal kuRikaLum aTaivila Aka       2960-1

 mEvu kAruTa vinychai viththakar ithu vithi enRu     2960-2

 Ovum vElaiyil uRu perum chuRRamum alaRip     2960-3

 pAvai mEl vizun^thu azuthanar paTar olik kaTal pOl 2960-4

 

 1063. chin^thai vem thuyar uRum chivan^Echarum theLin^thu   2961-1

 van^tha cheyvinai inmaiyil vaiyakaththu uLLOr       2961-2

 in^tha vevviTam ozippavarukku Ikuvan kaNTa   2961-3

 an^thamil n^ithik kuvai enap paRai aRaiviththAr     2961-4

 

 1064. murachu iyampiya mUnRu n^AL akavaiyin muRRa   2962-1

 arachar pAN^ku uLOr uLpaTa avani mEl uLLa    2962-2

 karaiyil kalviyOr yAvarum aNain^thu tham kATchi     2962-3

 puraiyil cheykaiyil thIrn^thiTAthu ozin^thiTap pOnAr        2962-4

 

 1065. chIrin manniya chivan^Echar kaNTu uLam mayaN^kik      2963-1

 kArin malkiya chOlai chUz kazumalath thalaivar      2963-2

 chArum avvaLavum uTal thazal iTai aTakkich   2963-3

 chEra enpoTu chAmpal chEmippathu theLivAr    2963-4

 

 1066.  uTaiya piLLaiyArkku ena ivaL thanai uraiththa athanAl        2964-1

 aTaivu thunpuRuvathu athaRku ilaiyAm n^amakku enRE 2964-2

 iTar ozin^tha pin aTakkiya enpoTu chAmpal    2964-3

 puTai peruththa kumpaththinil pukap peythu vaippAr 2964-4

 

 1067. kanni mATaththil munpu pOl kAppuRa amaiththup 2965-1

 ponnum muththum mEl aNikalan pUn^thukil chUzn^thu   2965-2

 pannu thUviyin panychaNai viraip paLLi athan mEl    2965-3

 mannum ponnari mAlaikaL aNin^thu vaiththanarAl      2965-4

 

 1068. mAlai chAn^thoTum manychanam n^AL thoRum vazAmaip     2966-1

 pAlin n^Er tharum pOnakam pakal viLakki inaiya      2966-2

 chAlum n^anmaiyil thakuvana n^ALthoRum chamaiththE 2966-3

 ElumAl cheya yAvarum viyappu eythum n^ALil   2966-4

 

 1069. chaNpai mannavar thiru oRRiyUr n^akar chArn^thu       2967-1

 paNpu peRRa n^al thoNTar kaLuTan paNin^thu irun^tha 2967-2

 n^aNpu mikka n^al vArththai an^ n^al pathi uLLOr    2967-3

 vaN pukazp peru vaNikarkku van^thu urai cheythAr    2967-4

 

 1070. chonnavarkku elAm thUchoTu kAchu pon aLiththE 2968-1

 inna thanmaiyar ena oNA makiz chiRan^thu eythach    2968-2

 chenni vAz mathiyAr thiru oRRiyUr aLavum     2968-3

 thunnu n^IL n^aTaik kAvaNam thukil vithAniththu     2968-4

 

 1071. makara thOraNam vaN kulaik kamukoTu kathali   2969-1

 n^ikaril pal koTith thAmaN^kaL aNipeRa n^iraiththu 2969-2

 n^akara n^IL maRuku yAvaiyum n^alam punain^thu aNiyAl       2969-3

 pukaril pon ulakam izin^thathAm enap poliviththAr   2969-4

 

 1072. innavARu aNi cheythu pal kuRai aRuppa Evi     2970-1

 munnam oRRiyUr n^akar iTai muththamiz virakar       2970-2

 pon aTith thalam thalaimichai punaivAn enRu ezuvAr 2970-3

 an^n^akar perum thoNTarum uTan chela aNain^thAr     2970-4

 

 1073.  Aya vElaiyil arumaRaip pukaliyar pirAnum     2971-1

 mEya oRRiyUr paNipavar viyan n^akar akanRu   2971-2

 kAyal chUz karaik kaTal mayilAppuri n^Okkith        2971-3

 thUya thoNTar tham kuzAththoTum ethir van^thu thOnRa        2971-4

 

 1074. mARil vaN peru vaNikarum thoNTarum malarn^tha 2972-1

 n^IRu chEr thavak kuzAththinai n^IL iTaik kaNTE     2972-2

 ARu chUTinAr thirumakanAr aNain^thAr enRu    2972-3

 IRilAtha Or makizchchiyinAl vizun^thu iRainycha     2972-4

 

 1075. kAzi n^ATarum kathir maNich chivikai n^inRu izin^thu 2973-1

 chUz irum perum thoNTar mun thozuthu ezun^thu aruLi 2973-2

 vAzi mAthavar vaNikar chey thiRam cholak kETTE      2973-3

 Azi chUz mayilA purith thirun^akar aNain^thAr       2973-4

 

 1076. ath thiRaththu mun n^ikazn^thathu thiru uLLaththu amaiththuch        2974-1

 chiththam inpuRum chivan^Echar tham cheyal vAyppap 2974-2

 poyththa ach chamaN chAkkiyar puRaththuRai aziya    2974-3

 vaiththa apperum karuNai n^OkkAl makizn^thu aruLi   2974-4

 

 1077. kaN^kai vAr chaTaiyAr kapAlIchcharaththu aNain^thu    2975-1

 thuN^ka n^IL chuTark kOpuram thozuthu pukku aruLi   2975-2

 maN^kai paN^kar tham kOyilai valam koNTu vaNaN^kich 2975-3

 cheN^kai chenni mEl kuvin^thiTath thirumunpu chErn^thAr     2975-4

 

 1078. thEva thEvanaith thiruk kapAlIchcharaththu amuthaip   2976-1

 pAvai pAkanaip parivuRu paNpinAl paravi      2976-2

 mEvu kAthalin virumpiya viraivinAl vizun^thu        2976-3

 n^Avin vAymaiyil pORRinAr nyAna champan^thar        2976-4

 

 1079. pORRi mey aruL thiRam peRu parivuTan vaNaN^ki 2977-1

 n^IRRin mEniyil n^iRai mayirp puLakaN^kaL n^eruN^kak        2977-2

 kURRu aTarththavar kOyilin puRam pOn^thu aruLi      2977-3

 ARRum in aruL vaNikar mER chela aruL cheyvAr        2977-4

 

 1080.  orumai uyththa n^al uNarvinIr ulakavar aRiya 2978-1

 arumaiyAl peRu makaL enpu n^iRaiththa ak kuTaththaip        2978-2

 peru mayAnaththu n^aTam purivAr perum kOyil 2978-3

 thirumathil puRavAythaliR koNarka enRu cheppa       2978-4

 

 1081. an^thamil peru makizchchiyAl avani mEl paNin^thu      2979-1

 van^thu tham thiru manaiyinil mEvi ammaruN^ku       2979-2

 kan^tha vAr pozil kanni mATaththinil pukku   2979-3

 ven^tha chAmpalOTu enpu chEr kuTaththai vERu eTuththu       2979-4

 

 1082. mUTu pan maNich chivikai uLpeythu munpOtha    2980-1

 mATu chETiyar inam puTai chUzn^thu van^thu aNaiya   2980-2

 ATal mEvinAr thiruk kapAlIchcharam aNain^thu        2980-3

 n^ITu kOpuraththu ethir maNich chivikaiyai n^Ikki   2980-4

 

 1083. aN^kaNALar tham apimukaththinil aTi uRaippAl 2981-1

 maN^kai enpu chEr kuTaththinai vaiththu mun vaNaN^kap       2981-2

 poN^ku n^IL punal pukali kAvalar puvanaththuth      2981-3

 thaN^ki vAzpavarkku uRuthiyAm n^ilaimai chAthippAr 2981-4

 

 1084. mATam ON^kiya mayilai mA n^akar uLAr maRRum   2982-1

 n^ATu vAzpavar n^anRi il chamayaththin uLLOr        2982-2

 mATu chUzn^thu kANpathaRku van^thu eythiyE maliya   2982-3

 n^ITu thEvarkaL EnaiyOr vichumpu iTai n^eruN^ka     2982-4

 

 1085. thoNTar tham perum kuzAm puTai chUztharath thollai    2983-1

 aNTar n^Ayakar kOpura vAyil n^Er aNain^thu   2983-2

 vaNTu vAr kuzalAL enpu n^iRain^tha maN kuTaththaik 2983-3

 kaNTu thampirAn karuNaiyin perumaiyE karuthi        2983-4

 

 1086.  in^tha mAn^ilaththu iRan^thuLOr enpinaip pinnum      2984-1

 n^an^thu n^anneRip paTuththiTa n^anmaiyAm thanmai   2984-2

 an^tha enpoTu thoTarchchiyAm ena aruL n^OkkAl       2984-3

 chin^thum aN^kam aN^kuTaiya pUmpAvai pEr cheppi     2984-4

 

 1087.  maNNinil piRan^thAr peRum payan mathi chUTum 2985-1

 aNNalAr aTiyAr thamai amuthu cheyviththal    2985-2

 kaNNinAl avar n^alvizAp polivu kaNTAr thal   2985-3

 uNmaiyAm enil ulakar mun varuka ena uraippAr        2985-4

 

 1088. mannuvAr chaTaiyArai mun thozuthu maTTu iTTa 2986-1

 ennum n^al pathikaththinil pOthiyO ennum     2986-2

 anna meyth thiruvAkku enum amutham avvaN^kam        2986-3

 thunna van^thu van^thu uruvamAyth thokkathu akkuTaththuL    2986-4

 

 1089.  Ana thanmaiyin aththiru pATTinil aTaivE      2987-1

 pOna vAyuvum vaTivamum polivoTu n^irampi     2987-2

 Enai akkuTaththu aTaN^ki mun irun^thu ezuvathan mun 2987-3

 nyAna pOnakar pin chamaNpATTinai n^avilvAr   2987-4

 

 1090. thERRamil chamaN chAkkiyath thiNNarich cheykai        2988-1

 ERRathu anRu ena eTuththu uraippAr enRa pOthu       2988-2

 kOl thoTich cheN^kai thORRiTak kuTam uTain^thu ezuvAL       2988-3

 pORRu thAmaraip pOthu avizn^thu ezun^thanaL pOnRAL 2988-4

 

 1091. eTuththa pATTinil vaTivu peRRu iru n^Anku thiruppATTu         2989-1

 aTuththa ammuRaip panniraNTu ANTu aLavu aNain^thu   2989-2

 thoTuththa venychamaN pATTinil thOnRiTak kaNTu      2989-3

 viTuththa vETkaiyar thiruk kaTaik kAppu mEl viriththAr      2989-4

 

 1092.  AN^kanam ezun^thu n^inRa aNaN^kinai n^OkkuvArkaL     2990-1

 IN^ku ithu kANIr ennA aRputham eythum vElaip        2990-2

 pAN^ku chUz thoNTar AnOr arakara ennap pArmEl       2990-3

 ON^kiya Ochai umpar n^ATTinai uRRathu anRE   2990-4

 

 1093. thEvarum munivar thAmum thiruvaruL chiRappu n^Okki    2991-1

 pUvaru virai koL mAri pozin^thanar ozin^tha maNNOr 2991-2

 yAvarum irun^tha vaNNam empirAn karuNai enRE        2991-3

 mEviya kaikaL uchchi mEl kuviththu iRainychi vIzn^thAr      2991-4

 

 1094. aN^ku avaL uruvam kANpAr athichayam mikavum eythip    2992-1

 paN^kam uRRArE pOnRAr para chamayaththin uLLOr      2992-2

 eN^kuLa cheykai thAn maRRu en cheythavARu ithu enRu 2992-3

 chaN^kaiyAm uNarvu koLLum chamaNar thaLLATi vIzn^thAr       2992-4

 

 1095. kanni than vanapputh thannaik kaNkaLAl muTiyak kANAr 2993-1

 munnuRak kaNTArkku ellAm moy karum kuzalin pAram    2993-2

 manniya vathanam chem thAmaraiyinil kariya vaNTu    2993-3

 thunniya ozuN^ku thuRRa chUzal pOl iruNTu thOnRa    2993-4

 

 1096. pAN^ku aNi churumpu moyththa panimalar aLakap pan^thi         2994-1

 thEN^kamaz Aram chErum thirun^uthal viLakkam n^Okkil        2994-2

 pUN^koTikku azakin mAri pozin^thiTap puyal kIz iTTa 2994-3

 vAN^kiya vAna villin vaLar oLi vanappu vAyppa       2994-4

 

 1097. paruva men koTikaL paNTu puram eriththavar tham n^eRRi        2995-1

 oru vizi eriyin n^IRAy aruL peRa uLanAm kAman       2995-2

 cheru ezum thanu athu onRum chEma vil onRum Aka     2995-3

 iru perum chilaikaL mun koNTu ezun^thana pOla ERpa 2995-4

 

 1098. maNNiya maNiyin cheyya vaLar oLi mEniyAL than 2996-1

 kaNNiNai vanappuk kANil kAmaru vathanath thiN^kaL   2996-2

 thaNNaLi virin^tha chOthi veLLaththil thakaivin n^ILa       2996-3

 oN n^iRak kariya cheyya kayal iraNTu oththu ulAva   2996-4

 

 1099. paNi vaLar alkul pAvai n^Achiyum pavaLa vAyum 2997-1

 n^aNiya pEr oLiyil thOnRum n^alaththinai n^ATuvArkku        2997-2

 maNi n^iRak kOpam kaNTu maRRathu vavvath thAzum     2997-3

 aNi n^iRak kAma rUpi aNaivathAm azaku kATTa 2997-4

 

 1100. iLamayil anaiya chAyal En^thu izai kuzai koL kAthu    2998-1

 vaLam miku vanappinAlum vaTin^tha thAL uTaimaiyAlum 2998-2

 kiLar oLi makaram vERu kezumiya thanmaiyAlum        2998-3

 aLavil chIr anaN^kan venRik koTi iraNTu anaiyAka    2998-4

 

 1101. vil poli tharaLak kOvai viLaN^kiya kazuththu mIthu    2999-1

 poRpamai vathanamAkum pathuma n^al n^ithiyam pUththa        2999-2

 n^aRperum paNilam ennum n^annithi pOnRu thOnRi      2999-3

 aRpolivu kaNTAr than^tha aruTku aTaiyALam kATTa     2999-4

 

 1102. eriyaviz kAn^thaL menpUth thalai thoTuththu ichaiya vaiththuth       3000-1

 thiran peRach churukkum chechchai mAlaiyO theriyin vERu     3000-2

 karu n^eTu kayal kaN maN^kai kaikaLAl kAn^thi veLLam        3000-3

 aruku izin^thanavO ennum athichayam vaTivil thOnRa 3000-4

 

 1103.  Er kezu mArpil poN^kum En^thu iLam koN^kai n^Akak    3001-1

 kAr kezu viTaththai n^Ikkum kavuNiyar thalaivar n^OkkAl     3001-2

 Ar thiru aruLil pUriththu aTaN^kiya amuthak kumpach 3001-3

 chIr kezu mukizaik kATTum chevviyil thikazn^thu thOnRa      3001-4

 

 1104. kAma vEL ennum vETan un^thiyil karan^thu koN^kai      3002-1

 n^Emi am puTkaL thammai akappaTa n^Erithu Aya       3002-2

 thAma n^IL kaNNi chErn^tha chalAkai thUkkiyathE pOlum       3002-3

 vAmamE kalai chUz valli maruN^kin mEl urOma valli   3002-4

 

 1105. piNi aviz malar men kUn^thal peN amuthu anaiyAL chempon       3003-1

 aNi vaLar alkul thaN^kaL aravu chey pizaiyAl anychi 3003-2

 maNi kiLar kAnychi chUzn^thu vanappuTai alkul Akip 3003-3

 paNi ulaku ALum chETan paNam viriththu aTaithal kATTa       3003-4

 

 1106. varimayil anaiya chAyal maN^kai pon kuRaN^kin mAmai   3004-1

 kari iLam piTikkai venRu kathali men thaNTu kATTa   3004-2

 therivuRum avarkku menmaich chezu muzan^thALin chevvi       3004-3

 purivuRu pon pan^thu ennap polin^thu oLi viLaN^kip poN^ka   3004-4

 

 1107. pUvalar n^aRumen kUn^thal pon koTi kaNaikkAl kAman    3005-1

 Ava n^AzikaiyE pOlum azakinil mEnmai eytha   3005-2

 mEviya chempon thaTTin vanappinai mIthiTTu enRum    3005-3

 Oviyarkku ezutha oNNAp paraTTu oLi oLir uRRu ON^ka 3005-4

 

 1108. kaRpakam InRa chevvik kAmaru pavaLach chOthip 3006-1

 pon thiraL vayirap paththip pUn^thuNar malarn^tha pOlum     3006-2

 n^aRpatham polivu kATTa nyAlamum vichumpu ellAm     3006-3

 aRputham eythath thOnRi azakinukku aNiyAy n^inRAL   3006-4

 

 1109. eNNil ANTu eythum vEthAp paTaiththavaL ezilin veLLam 3007-1

 n^aNNum n^An mukaththAl kaNTAn avaLinum n^allAL thanpAl     3007-2

 puNNiyap pathinARu ANTu pEr peRum pukali vEn^thar   3007-3

 kaN n^uthal karuNai veLLam Ayiram mukaththAl kaNTAr 3007-4

 

 1110. innaNam viLaN^kiya Er koL chAyalAL     3008-1

 thannai mun kaN uRak kaNTa thAthaiyAr        3008-2

 pon aNi mALikaip pukali vEn^thar thAL        3008-3

 chenniyil porun^tha mun chenRu vIzn^thanar   3008-4

 

 1111. aNaN^kinum mEmpaTum annam annavaL      3009-1

 paNam puri aravaraip paramar mun paNin^thu   3009-2

 iNaN^kiya mukil mathil chaNpai En^thalai     3009-3

 vaNaN^kiyE n^inRanaL maNNuLOr thoza 3009-4

 

 1112. chIr kezu chiva n^Echar thammai munnamE       3010-1

 kAr kezu chOlai chUz kAzi mannavar   3010-2

 Er kezu chiRappil n^um makaLai koNTu inip    3010-3

 pAr kezu manaiyil paTarmin enRalum   3010-4

 

 1113. perukiya aruL peRum vaNikar piLLaiyAr 3011-1

 maruvu thAmarai aTi vaNaN^kip pORRi n^inRu   3011-2

 arumaiyAl aTiyanEn peRRa pAvaiyaith 3011-3

 thirumaNam puNarn^thu aruL cheyyum enRalum   3011-4

 

 1114. maRRavar thamakku vaN pukali vANar n^Ir       3012-1

 peRRa peN viTaththinAl vIn^tha pinnaiyAn     3012-2

 kaRRaivAr chaTaiyavar karuNai kANvara        3012-3

 uRpavip piththalAl urai thakAthu ena         3012-4

 

 1115. vaNikarum chuRRamum mayaN^kip piLLaiyAr       3013-1

 aNimalar aTiyil vIzn^thu araRRa AN^ku avar   3013-2

 thaNivil n^IL perun^thuyar thaNiya vEtha n^Ul       3013-3

 thuNivinai aruL cheythAr thUya vAymaiyAr     3013-4

 

 1116. theLLu n^Ithiyin muRai kETTa chIrkkiLai       3014-1

 veLLamum vaNikarum vETkai n^IththiTap        3014-2

 paLLa n^Irch chelavu enap paramar kOyilin    3014-3

 uL ezun^thu aruLinAr uTaiya piLLaiyAr        3014-4

 

 1117. pAnmaiyAl vaNikarum pAvai than maNam   3015-1

 EnaiyOrkku ichaikilEn enRu koNTu pOy         3015-2

 vAnuyar kanni mATaththu vaiththanar 3015-3

 thEnamar kOthaiyum chivaththai mEvinAL       3015-4

 

 1118. thEvar pirAn amarn^thu aruLum thiruk kapAlIchcharaththu       3016-1

 mEviya nyAnath thalaivar virinychan muthal evvuyirkkum      3016-2

 kAvalanAr peruN^karuNai kai than^tha paTi pORRip    3016-3

 pAvalar chen^thamiz pATi pan muRaiyum paNin^thu ezuvAr      3016-4

 

 1119. thozuthu puRam pOn^thu aruLith thoNTar kuzAm puTai chUza      3017-1

 pazuthil pukaz thirumayilaip pathiyil amarn^thu aruLum n^AL         3017-2

 muzuthulakum tharum iRaivar muthal thAnam pala iRainycha    3017-3

 azuthulakai vAzviththAr appathiyin maruN^ku akalvAr 3017-4

 

 1120. thiruththoNTar aN^ku uLLAr viTai koLLach chivan^Echar         3018-1

 varuththam akanRiTa mathura mozi aruLi viTai koTuththu      3018-2

 n^iruththar uRai piRa pathikaL vaNaN^kip pOy n^iRai kAthal 3018-3

 aruththiyOTum thiruvAnmiyUr paNiya aNaivuRRAr       3018-4

 

 1121. thiruvAnmiyUr mannum thiruththoNTar chiRappu ethira   3019-1

 varuvAr maN^kala aNikaL maRuku n^iraiththu ethirkoLLa       3019-2

 arukAka izin^thu aruLi avar vaNaN^kath thozuthu anpu        3019-3

 tharuvAr tham kOyil maNiththaTam n^eTuN^kOpuram chArn^thAr 3019-4

 

 1122. mikkuyarn^tha kOpuraththai vaNaN^ki viyan thirumunRil         3020-1

 pukkaruLi kOyilinaip puTai valam koNTu uL aNain^thu 3020-2

 kokku iRakum mathik kozun^thum kuLir punalum oLirkinRa      3020-3

 chekkar n^ikar chaTai muTiyAr chEvaTiyin kIzth thAzn^thAr   3020-4

 

 1123. thAzn^thu pala muRai paNin^thu thampirAn mun n^inRu   3021-1

 vAzn^thu kaLivarap piRavi marun^thAna perun^ thakaiyaich    3021-2

 chUzn^tha ichaith thiruppathikach chol mAlai vinA uraiyAl   3021-3

 vIzn^tha perum kAthaluTan chAththi mika inpuRRAr    3021-4

 

 1124. paravi varum Anan^tham n^iRain^tha thuLi kaN panippa 3022-1

 viravu mayirp puLakaN^kaL michai viLaN^kap puRaththu aNaivuRRu      3022-2

 arava n^eTum thirai vElai aNivAnmiyUr athanuL       3022-3

 chirapuraththup puravalanAr chila n^AL aN^ku inithu amarn^thAr      3022-4

 

 1125. aN^kaN amarvAr ulaku AL uTaiyArai arum thamizin       3023-1

 poN^kum ichaip pathikaN^kaL pala pORRip pOn^thu aruLik      3023-2

 kaN^kai aNi maNi muTiyAr pathi palavum kalan^thu iRainychich        3023-3

 cheN^kaN viTaik koTiyAr tham iTaich churaththaich chEr uRRAr        3023-4

 

 1126. chenni iLa mathi aNin^thAr maruvu thiru iTaich churaththu     3024-1

 mannum thiruth thoNTar kuzAm ethir koLLa van^thu aruLi      3024-2

 n^al n^eTum kOpuram iRainychi uLpukun^thu n^al kOyil        3024-3

 thannai valam koNTu aNain^thAr thampirAn thiru munpu        3024-4

 

 1127. kaNTa pozuthE kalan^tha kAthalAl kai thalai mEl       3025-1

 koNTu thalam uRa vizun^thu kulavu peru makizchchi uTan      3025-2

 maNTiya pEr anpu uruki mayir mukizppa vaNaN^ki ezun^thu     3025-3

 aNTar pirAn thirumEni vaNNam kaNTu athichayiththAr 3025-4

 

 1128.  irun^tha iTaich churam mEvum ivar vaNNam ennE enRu   3026-1

 arum thamizin thiruppathikaththu alar mAlai koTu paravith   3026-2

 thirun^thu manam karain^thu urukath thirukkaTaik kAppuch chAththip 3026-3

 perum thani vAzvinaip peRRAr pEr ulakin pERu AnAr   3026-4

 

 1129. n^iRain^thu ArA vETkaiyinAl n^inRu iRainychi puRam pOn^thu aN^ku     3027-1

 uRain^thu aruLip paNikinRAr umaipAkar aruL peRRuch 3027-2

 chiRan^tha thiruth thoNTaruTan ezun^thu aruLich chen^thuruththi     3027-3

 aRain^thu aLikaL payil chAral thirukkazuk kunRinai aNain^thAr       3027-4

 

 1130. chenRu aNaiyum pozuthin kaN thiruththoNTar ethir koLLap       3028-1

 pon thikazum maNich chivikai izin^thu aruLi uTan pOn^thu    3028-2

 manRal viri n^aRum chOlaith thirumalaiyai valam koNTu       3028-3

 min thayaN^kum chaTaiyArai viruppinuTan paNikinRAr 3028-4

 

 1131. thirukkazuk kunRu amarn^tha cheN^kanakath thanik kunRaip      3029-1

 perukka vaLar kAthalinAl paNin^thu ezun^thu pErAtha 3029-2

 karuththin uTan kAthal cheyum kOyil kazukkunRu enRu 3029-3

 thiruppathikam punain^thu aruLich chin^thai n^iRai makiz uRRAr      3029-4

 

 1132. inpuRRu aN^ku amarn^thu aruLi IRil perum thoNTar uTan         3030-1

 min peRRa vENiyinAr aruL peRRup pOn^thu aruLi       3030-2

 enpuRRa maNimArpar ellai ilA ATchi purin^thu        3030-3

 anpuRRu makizn^tha thiru achchiRu pAkkam aNain^thAr 3030-4

 

 1133.  Athi muthal varai vaNaN^ki ATchi koNTAr ena moziyum 3031-1

 kOyil thiruppathika ichai kulAviya pATalil pORRi    3031-2

 mAthavaththu munivaruTan vaNaN^ki makizn^thu inpuRRuth      3031-3

 thIthu akaRRum cheykaiyinAr chila n^AL amarn^thu aruLi      3031-4

 

 1134.  ERaNin^tha vel koTiyAr inithu amarn^tha pathi piRavum        3032-1

 n^IRaNin^tha thiruththoNTar ethir koLLa n^Ern^thu iRainychi         3032-2

 vERu pala n^athi kAnam kaTan^thu aruLi virichaTaiyil        3032-3

 ARaNin^thAr makizn^tha thiru arachiliyai van^thu aTain^thAr         3032-4

 

 1135. arachiliyai amarn^thu aruLum aN^kaN arachaip paNin^thu        3033-1

 parachi ezu thirup puRavAr panam kATTUr muthalAya   3033-2

 virai chey malark konRaiyinAr mEvu pathi pala vaNaN^kith    3033-3

 thirai chey n^eTum kaTal uTuththa thiruththillai n^akar aNain^thAr 3033-4

 

 1136. ellaiyil nyAnath thalaivar ezun^thu aruLa ethir koLvAr        3034-1

 thillaiyil vAz an^thaNar meyth thiruththoNTar chiRappin oTu         3034-2

 malki ethir paNin^thu iRainycha maNimuththin chivikai izin^thu      3034-3

 alku perum kAthal uTan anychali koNTu aNaikinRAr    3034-4

 

 1137. thiru ellaiyinaip paNin^thu chenRu aNaivAr chEN vichumpai     3035-1

 maruvi viLaN^kuoLi thazaikkum vaTathichai vAyilai vaNaN^ki 3035-2

 uruku perum kAthal uTan uL pukun^thu maRaiyin oli   3035-3

 peruki vaLar maNimATap perum thiru vIthiyai aNain^thAr      3035-4

 

 1138. n^alam maliyum thiruvIthi paNin^thu ezun^thu n^al thavartham 3036-1

 kulam n^iRain^tha thiruvAyil kuviththa malarch cheN^kaiyOTu         3036-2

 thalamuRa mun thAzn^thu eythith thamaniya mALikai maruN^ku 3036-3

 valamuRa van^thu ON^kiya pErampalaththai vaNaN^kinAr        3036-4

 

 1139. vaNaN^ki mika manam makizn^thu mAl ayanum thozum pUtha        3037-1

 kaNaN^kaL miTai thiruvAyil paNin^thu ezun^thu kaN kaLippa   3037-2

 aNaN^ku thani kaNTu aruLa ampalaththE ATukinRa      3037-3

 kuNam kaTan^tha thanik kUththar perum kUththu kumpiTuvAr    3037-4

 

 1140. thoNTar manam piriyAtha thiruppaTiyaith thozuthu iRainychi    3038-1

 maNTuperuN^ kAthalinAl n^Okki mukam malarn^thu ezuvAr       3038-2

 aNTam elAm n^iRain^thu ezun^tha Anan^thaththuL alain^thu    3038-3

 kaNTa pErin paththin karaiyillA n^ilai aNain^thAr   3038-4

 

 1141. an^n^ilaimai aTain^thu thiLaiththu AN^ku eythAk kAlaththil    3039-1

 mannu thiru ampalaththai valam koNTu pOn^thu aruLi 3039-2

 pon aNi mALikai vIthip puRaththu aNain^thu pOthu thoRum     3039-3

 innichai vaNthamiz pATik kumpiTTu aN^ku inithu irun^thAr    3039-4

 

 1142. thirun^thiya chIrth thAthaiyAr chiva pAtha iruthayarum        3040-1

 porun^thu thiruvaLar pukalip pUchurarum mAthavarum 3040-2

 perum thirumAl ayan pORRum perum paRRa puliyUril    3040-3

 irun^ thamiz Akarar aNain^thAr enak kETTu van^thu aNain^thAr        3040-4

 

 1143.  AN^ku avaraik kaNTu chiRappu aLiththu aruLi avarOTum         3041-1

 thAN^kariya kAthalinAl tham perumAn kazal vaNaN^ka 3041-2

 ON^ku thiruth thillai vAz an^thaNarum uTan Akath    3041-3

 thEn kamaz konRaich chaTaiyAr thiruchchiRRampalam paNin^thAr        3041-4

 

 1144. then pukali an^thaNarum thillai vAz an^thaNar mun     3042-1

 anpu n^eRi perukkuviththa aNTakaiyAr aTi pORRi      3042-2

 pon puri chenychaTaik kUththar aruL peRRu pOn^thu aruLi     3042-3

 inpuRu thONiyil amarn^thAr thamai vaNaN^ka ezun^thu aruLa   3042-4

 

 1145. n^al thavar tham kuzAththOTum n^ampar thiru n^aTam cheyyum    3043-1

 pon pathiyin thiru ellai paNin^thu aruLip puRam pOn^thu     3043-2

 peRRam uyarththavar amarn^tha piRapathiyum pukku iRainychik         3043-3

 kaRRavarkaL paravu thiruk kazumalamE chenRu aTaivAr 3043-4

 

 1146. pal pathikaL kaTan^thu aruLip panniraNTu pEr paTaiththa       3044-1

 thollai vaLap pUn^tharAy thUraththE thOnRuthalum    3044-2

 malku thiru maNimuththin chivikai izin^thu ethir vaNaN^ki   3044-3

 chelva miku pathi athan mEl thiruppathikam aruL cheyvAr     3044-4

 

 1147. mannum ichai mozi vaNTAr kuzal arivai enRu eTuththu   3045-1

 minnu chuTar mALikai viN thAN^kuva pOl vENupuram    3045-2

 ennum ichaich chol mAlai eTuththu iyampi ezun^thu aruLip    3045-3

 punnai maNam kamaz puRavap puRampu aNaiyil van^thu aNain^thAr       3045-4

 

 1148. vAzi vaLar puRampu aNaiyin maruN^ku aNain^thu vari vaNTu      3046-1

 chUzum malar n^aRum thIpa thUpaN^kaLuTan thozuthu   3046-2

 kAzi n^akar chErmin enak kaTai muTin^tha thiruppathikam     3046-3

 Ezichaiyin uTan pATi eyin mUthUr uL pukun^thAr      3046-4

 

 1149. chEN uyarn^tha thiruththONi vIRRu irun^tha chivaperumAn       3047-1

 thAn n^inain^tha Atharavin thalaippATTu thanai unni 3047-2

 n^IL n^ilaik kOpuram aNain^thu n^Er iRainychip pukku aruLi 3047-3

 vAN n^ilavu peruN^ kOyil valam koNTu mun paNin^thAr 3047-4

 

 1150. mun iRainychith thiruvaruLin muzu n^Okkam peRRu ERip 3048-1

 pon imayap pAvaiyuTan puNarn^thu irun^tha purAthanaraich    3048-2

 chenni michaik kuviththa karam koTu vizun^thu thiLaiththu ezun^thu 3048-3

 mannu peru vAzvu eythi manam kaLippa vaNaN^kuvAr    3048-4

 

 1151. paravu thirup pathikaN^kaL palavum ichaiyinil pATi    3049-1

 viraviya kaN aruvi n^Ir veLLaththil kuLiththu aruLi 3049-2

 aravu aNin^thAr aruL peruka puRampu eythi anpar uTan        3049-3

 chirapuraththup perum thakaiyAr tham thirumALikai chErn^thAr        3049-4

 

 1152. mALikaiyin uL aNain^thu maRaiyavarkaTku aruL purin^thu        3050-1

 thAL paNiyum perum kiLaikkuth thakuthiyinAl thalai aLicheythu       3050-2

 ALuTaiya tham perumAn aTiyavar kaLuTan amarn^thu    3050-3

 n^ILavarum pErinpam mikap peruka n^ikazu n^AL       3050-4

 

 1153. kAzi n^ATu uTaiya pirAn kazal vaNaN^ki makizvu eytha 3051-1

 Aziyinum mikap perukum AchaiyuTan thirumurukar      3051-2

 vAzi thiru n^Ila n^akkar muthal thoNTar maRRu eNaiyOr       3051-3

 chUzum n^eTum chuRRam uTan thONipuram thozuthu aNain^thAr   3051-4

 

 1154. van^thavarai ethir koNTu manam makizn^thu chaNpaiyarkOn       3052-1

 an^thamil chIr aTiyArkaL avarOTum inithu amarn^thu 3052-2

 chun^tharavAr aNaN^kin uTan thONiyil vIRRu irun^thAraich    3052-3

 chen^thamizin pan^thaththAl thiruppathikam pala pATi        3052-4

 

 1155. peru makizchchiyuTan chellap perum thavaththAl peRRavarum     3053-1

 maruvu perum kiLaiyAna maRaiyavarum uTan kUTith     3053-2

 thiruvaLar nyAnaththalaivar thirumaNam cheythu aruLuthaRkup         3053-3

 paruvam ithu enRu eNNi aRivikkap pAN^ku aNain^thAr 3053-4

 

 1156. n^ATTu maRai muRai ozukkam nyAna pOnakarukkum 3054-1

 kUTTuvathu manam koLvAr kOthil maRai n^eRich chaTaN^ku      3054-2

 kATTavarum vELvi pala purivathaRku Or kannithaNai   3054-3

 vETTaruLa vENTum ena viNNappam cheythArkaL   3054-4

 

 1157. maRRavar tham mozi kETTu mAthavaththin kozun^thu anaiyAr      3055-1

 chuRRam uRum perum pAchath thoTarchchi viTum n^ilaimaiyarAy         3055-2

 peRRam uyarththavar aruL mun peRRathinAl ichaiyAthu 3055-3

 muRRiyathu Ayinum kUTAthu enRu avar mun mozin^thu aruLa     3055-4

 

 1158. arumaRaiyOr avar pinnum kai thozuthu aN^ku aRivippAr 3056-1

 irun^ilaththu maRai vazakkam eTuththIr n^Ir AthalinAl       3056-2

 varumuRaiyAl aRuthozilin vaithikamAm n^eRi ozukum   3056-3

 thirumaNam cheythu aruLuthaRkuth thiru uLLam cheyyum ena    3056-4

 

 1159. maRai vAza an^thaNar vAymai ozukkam perukum   3057-1

 thuRai vAzach chuRRaththAr thamakku aruLi uTan paTalum      3057-2

 piRai vAzum thirumuTiyil perum punalOTu aravu aNin^tha      3057-3

 kaRai vAzum kaNTaththAr thamaith thozuthu manam kaLiththAr 3057-4

 

 1160. thiru nyAna champan^thar thiru uLLam cheytha athaRkuth        3058-1

 tharuvAymai maRaiyavarum thAthaiyarum thAN^ka ariya 3058-2

 peruvAzvu peRRAr Ayp pinynykanAr aruL enRE   3058-3

 urukA n^inRu inpam uRum uLa makizchchi eythuvAr     3058-4

 

 1161.  Ethamil chIr maRaiyavaril ERRa kulaththOTu ichaivAl 3059-1

 n^Athar thirup perumaNaththu n^ampANTAr n^ampi peRum        3059-2

 kAthaliyaik kAzi n^ATu uTaiyapirAn kaippiTikka      3059-3

 pOthum avar perum thanmai enap porun^tha eNNinAr    3059-4

 

 1162. thirunyAna champan^thar chIr peruka maNam puNarum     3060-1

 peruvAzvu thiruththoNTar maRaiyavarkaL mikappENi    3060-2

 varuvArum perum chuRRam makiz chiRappa makaL pEchath        3060-3

 tharuvAr thaN pan^thaNai n^allUr chArkinRAr thAthaiyAr      3060-4

 

 1163. mikka thiruththoNTarkaLum vEthiyarum uTan Ekath       3061-1

 thikku n^ikaz thirun^allUr perumaNaththaich chenRu eythath 3061-2

 thakka pukaz n^ampANTAr n^ampithAm athu kETTuch     3061-3

 chekkar chaTaimuTiyAr tham thiruppAtham thozuthu ezuvAr     3061-4

 

 1164. oppariya pEr uvakai ON^ki ezum uLLaththAl     3062-1

 appu n^iRai kuTam viLakku maRuku ellAm aNi perukkich        3062-2

 cheppariya Arvam miku perum chuRRaththu oTum chenRE 3062-3

 epporuLum eythinEn enath thozuthu aN^ku ethir koNTAr        3062-4

 

 1165. ethir koNTu maNi mATaththinil eythi inpamuRu 3063-1

 mathura mozi pala mozin^thu varan muRaiyAl chiRappu aLippa 3063-2

 chathur mukanin mElAya chaNpai varu maRaiyavarum    3063-3

 muthir uNarvin mAthavarum aNain^tha thiRam mozikinRAr.      3063-4

 

 1166.  nyAna pOnakarukku n^althavaththin ozukkaththAl       3064-1

 Unamil chIlaththu umpAl makaL pEcha van^thathu ena 3064-2

 Ana pEr an^thaNarkaL pAl aruL uTaimai yAm enRu      3064-3

 vAn aLavu n^iRain^tha peru manam makizchchi oTu mozivAr     3064-4

 

 1167.  ummuTaiya perum thavaththAl ulaku anaiththum InRu aLiththa   3065-1

 ammai thirumulaip pAlil kuzaiththa Ar amuthu uNTArkku       3065-2

 emmuTaiya kulak kozun^thai yAm uyyath tharukinROm   3065-3

 vammin ena uraiththu manam makizn^thu chelaviTuththAr       3065-4

 

 1168. pEr uvakaiyAl ichaivu peRRavar thAm mINTu aNain^thu   3066-1

 kAr ulavu malarch chOlaik kazumalaththai van^thu eythik     3066-2

 chIr uTaiya piLLaiyArkku avar n^Ern^thapaTi cheppip 3066-3

 pAr kulavum thirumaNaththin pAnmaiyinaith thoTaN^kuvAr      3066-4

 

 1169. thirumaNam chey kaliyANath thirun^ALum thikaz chiRappin       3067-1

 maruviya Oraiyum kaNitha maN^kala n^Ulavar vakuppap 3067-2

 peruku maNa n^AL Olai perum chiRappinuTan pOkki     3067-3

 aruL purin^tha n^annALil aNimuLaip pAlikai vithaiththAr     3067-4

 

 1170. chelvam mali thiruppukali chezum thiru vIthikaL ellAm         3068-1

 malku n^iRai kuTam viLakku makara thOraNam n^iraiththE      3068-2

 ellaiyilA oLi muththu mAlaikaL eN^kaNum n^ARRi      3068-3

 alku perum thiru ON^ka aNi chiRakka alaN^kariththAr 3068-4

 

 1171. arun^thavaththOr an^thaNarkaL ayal uLLOr thAm uyya    3069-1

 porun^thu thiru n^AL Olai poruvu iRan^thAr koNTu aNaiyath   3069-2

 thirun^thu pukaz n^ampANTAr n^ampi chiRappu ethir koNTu     3069-3

 varun^thavaththAn makaL koTuppAr vathuvai vinai thoTaN^kuvAr        3069-4

 

 1172. mannum perum chuRRaththAr ellArum van^thu INTi        3070-1

 n^annilaimaith thirun^ALukkezun^ALAm n^al n^ALil    3070-2

 panmaNi maN^kala muracham palliyaN^kaL n^iRain^thu Arppa    3070-3

 pon maNip pAlikai mIthu punitha muLai pUriththAr    3070-4

 

 1173. chEN uyarum mATaN^kaL thirup peruku maNTapaN^kaL      3071-1

 n^INilaiya mALikaikaL n^ikaril aNi peRa viLakkik    3071-2

 kANa varum kai vaNNam kavin ON^kum paTi ezuthi      3071-3

 vAN n^ilavu maNik kaTaik kaN maN^kalak kOlam punain^thu     3071-4

 

 1174. n^ITu n^ilaith thOraNaN^kaL n^IL maruku thoRum n^iraiththu    3072-1

 mATuyarum koTi mAlai maNi mAlai iTaip pOkkich       3072-2

 chETuyarum vEthikaikaL chezum chAn^thu koTu n^Ivip 3072-3

 pITu kezu maNi muththin perum pan^thar pala punain^thAr     3072-4

 

 1175. manRal vinaith thiru muLai n^AL thoTaN^ki varum n^AL ellAm    3073-1

 munRil thoRum vIthi thoRum muka n^eTuvAyikaL thoRum 3073-2

 n^inRu oLirum maNi viLakku n^iRaivAchap pon kuTaN^kaL       3073-3

 thunRu chuTarth thAmaN^kaL thUpaN^kaL thuthaiviththAr       3073-4

 

 1176. eN^kaNum meyth thiruththoNTar maRaiyavarkaL EnaiyOr   3074-1

 maN^kala n^IL maNavinai n^AL kETTu mika makizvu eythip      3074-2

 poN^ku thiruppukalithanil n^ALthORum pukun^thu INTa 3074-3

 aN^kaN aNain^thavarkku ellAm perum chiRappu mika aLiththAr 3074-4

 

 1177. maN^kala thUriya n^Atham maRuku thoRum n^inRu iyampap         3075-1

 poN^kiya n^AnmaRai Ochai kaTal Ochai michaip poliyath       3075-2

 thaN^ku n^aRum kuRai akilin thazaiththa chezum pukaiyin uTan        3075-3

 cheN^kanal Akuthip pukaiyum theyva virai maNam peruka       3075-4

 

 1178. eN thichaiyil uLLOrum INTu vaLaththoTu n^eruN^kap     3076-1

 paNTa n^iRai chAlaikaLum pala vERu vitham payila    3076-2

 maNTu peru n^ithik kuvaikaL malaip piRaN^kal ena maliya     3076-3

 uNTi vinaip perum thuzani OvAtha oli ON^ka   3076-4

 

 1179. mA maRai n^Ul vithich chaTaN^kil vakuththa muRai n^eRi marapin       3077-1

 thU maNam n^al upakaraNam chamaippavar tham thozil thuvanRath       3077-2

 thAmaraiyOn anaiya perum thava maRaiyOr thAm eTuththa       3077-3

 pUmaruvu pon kalachap puNNiya n^Ir polivu eytha     3077-4

 

 1180. kuN^kumaththin chezum chERRin kUTTu amaippOr inam kuzumap     3078-1

 poN^kuviraip puthuk kalavaip pukai eTuppOr thokai viravath 3078-2

 thuN^ka n^aRum karppUrach chuNNam iTippOr n^eruN^ka 3078-3

 eN^kum malarp piNai punaivOr ITaN^kaL mikap peruka 3078-4

 

 1181. inaiya pala vERu thozil emmaruN^kum n^iraiththu iyaRRum       3079-1

 manai vaLarum maRuku ellAm maNa aNi chey maRai mUthUr       3079-2

 n^inaivu ariya peru vaLaN^kaL n^eruN^kuthalAl n^ithik kOmAn         3079-3

 thanai iRaivar thAm Evach chamaiththathu pOl amain^thu uLathAl      3079-4

 

 1182. mARilA n^iRai vaLam tharum pukaliyin maNam mIk        3080-1

 kURu n^ALin mun n^ALinil vEthiyar kuzAmum    3080-2

 n^IRu chEr thiruththoNTarum n^ikar ilAthavarukku    3080-3

 ARu chUTinAr aruL thirukkAppu n^AN aNivAr    3080-4

 

 1183. vEtha vAymaiyin vithi uLi vinaiyinAl viLaN^ka 3081-1

 Otha n^Ir ulakil iyan muRai ozukkamum perukak       3081-2

 kAthal n^IL thiruththoNTarkaL maRaiyavar kavin Ar   3081-3

 mAthar main^thar pon kAppu n^AN n^akar valam cheythAr       3081-4

 

 1184. n^akar valam cheythu pukun^tha pin n^avamaNi aNain^tha        3082-1

 pukaril chiththiravithana maNTapaththinil poliyap   3082-2

 pakarum vaithika vithich chamAvarththanap pAnmai    3082-3

 thikaza muRRiya chemmalAr thiru munpu chErn^thAr    3082-4

 

 1185. chem ponin parikalaththinil chen^n^el veNparappin     3083-1

 vampu aNin^tha n^IL mAlai chUz maruN^kuRa amaiththa 3083-2

 am pon vAcha n^Irp pon kuTam arachu ilai tharuppai 3083-3

 pampu n^ILchuTar maNi viLakku oLir tharum parappil 3083-4

 

 1186. n^Atha maN^kala muzakkoTu n^al thava munivar 3084-1

 vEtha kIthamum vimmiTa virai kamaz vAchap    3084-2

 pOthu chAn^thaNi pUn^thukil puNain^tha puNNiyam pOl 3084-3

 mIthu pUnychayanaththu irun^thavar munpu mEvi       3084-4

 

 1187.  Arvam mikku ezum anpinAl malar ayan anaiya   3085-1

 chIrmaRaith thozil chaTaN^ku chey thirun^thu n^Ul munivar   3085-2

 pAr vazippaTa varum iru vinaikaLin pan^thach        3085-3

 chArpu ozippavar thirukkaiyil kAppu n^AN chAththa   3085-4

 

 1188. kaNTa mAn^tharkaL kaTi maNam kANa van^thu aNaivAr     3086-1

 koNTa valvinaiyAppu aviz koLkaiya Ana        3086-2

 thoNTar chin^thaiyum vathanamum malarn^thana churuthi       3086-3

 maNTu mAmaRaik kulam ezun^thu Arththana makizn^thE 3086-4

 

 1189. n^iRain^tha kaN^kulin n^ithimazai vithi muRai evarkkum        3087-1

 puran^tha nyAna champan^thar thAm pun n^eRich chamaya       3087-2

 aran^thai valliruL akala van^thu avathariththAl pOl 3087-3

 paran^tha pEr iruL thuran^thu van^thu thozuthanan pakalOn   3087-4

 

 1190. anychiRaich churumpu aRai pozil chaNpai AN thakaiyAr 3088-1

 thanychivath thirumaNam cheyath thavam chey n^AL enRu       3088-2

 manychanath thozil purin^thu ena mAchu iruL kazuvich        3088-3

 chenychuTark kathir pEraNi aNin^thana thichaikaL    3088-4

 

 1191. parampu tham vayin eN^kaNum uLLa pal vaLaN^kaL        3089-1

 n^irampa mun koNarn^thu eN thichaiyavar n^eruN^kuthalAl     3089-2

 tharam kaTan^thavar tham thiruk kalli yANaththin    3089-3

 varampil than payan kATTuvathu oththathu vaiyam     3089-4

 

 1192. n^aN^kaL vAzvu ena varum thirunyAna champan^thar      3090-1

 maN^kalath thirumaNa ezuchchiyin muzakku ennath     3090-2

 thuN^ka veNthiraich churivaLai ArppoTu chUzn^thu    3090-3

 poN^ku pEr oli muzakkuTan ezun^thathu puNari        3090-4

 

 1193. aLakkar Ezum onRAm enum perumai evvulakum     3091-1

 viLakku mAmaNa vizAvuTan virain^thu chelvana pOl    3091-2

 thuLakkil vEthiyar Akuthi thoTaN^kiTA munnam        3091-3

 vaLarkkum vEthiyil valam chuziththu ezun^thathu vanni       3091-4

 

 1194. chan^tha men malarth thAthu aNi n^IRu mey thariththuk         3092-1

 kan^tham mEvum vaNTu ozuN^ku enum kaNTikai pUNTu    3092-2

 chin^thai thUya anparkaLuTan thirumaNam pOtha       3092-3

 man^tha chAriyin maNam koNarn^thu ezun^thathu maruththu     3092-4

 

 1195. eN thichai thiRaththu yAvarum pukali van^thu eythi    3093-1

 maNTum aththirumaNa ezuchchiyin aNivAyppak   3093-2

 koNTa veN n^iRak kurUuch chuTark koNTalkaL enna     3093-3

 veN thukil koTi n^iraiththathu pOnRathu vichumpu    3093-4

 

 1196.  Ela in^n^alam yAvaiyum ezuchchi mun kATTum   3094-1

 kAlai cheyvinai muRRiya kavuNiyar perumAn    3094-2

 mUlam Akiya thONi mEl muthalvarai vaNaN^kich        3094-3

 chIlamAr thiru aruLinAl maNaththin mEl chelvAr      3094-4

 

 1197. kAzi mAn^akar vEthiyar kuzAththoTum kalan^thu 3095-1

 chUzum anparkaL EnaiyOr thuthain^thu mun chella     3095-2

 vAzi mA maRai muzaN^kiTa vaLampathi vaNaN^ki        3095-3

 n^Izal veN chuTar n^iththilach chivikai mERkoNTAr   3095-4

 

 1198. yAna vAkanam ERuvAr yArum mEl koLLak   3096-1

 kAnam Akiya thoN^kal pichcham kuTai kavari   3096-2

 mEl n^eruN^kiTa vichumpinum n^ilaththinum ezun^tha 3096-3

 vAna thun^thupi muzakkuTan maN^kala iyaN^kaL        3096-4

 

 1199. chaN^koTu thArai chinnam thanip perum kALam thALam    3097-1

 vaN^kiyam Enai maRRu malar thuLaik karuvi ellAm     3097-2

 poN^kiya oliyin ON^kip pUchurar vEtha kItham        3097-3

 eN^kaNum ezun^thu malkath thirumaNam ezun^thathu anRE       3097-4

 

 1200. kOthaiyar kuzal chUz vaNTin kuzAththu oli Or pAl kOla         3098-1

 vEthiyar vEtha vAymai mikum oli oru pAl mikka       3098-2

 Etham il vipanychi vINai yAz oli oru pAl Eththum    3098-3

 n^Atha maN^kalaN^kaL kItha n^ayappu oli oru pAlalAka        3098-4

 

 1201. viNNinai vizuN^ka mikka veN thukil pathAkai veLLam    3099-1

 kaN veRi paTaippa mikka kathir viri kavarik kAnam   3099-2

 maNNiya maNip pUN n^ITum arichanam malin^tha poRpin 3099-3

 eNNilA vaNNaththUchin pothi parappu eN^kum n^aNNa   3099-4

 

 1202. chikaiyoTu mAn thOl thAN^kum iTaiyum AchAnum chelvAr 3100-1

 pukai viTum vELvich chen^thI illuTan koNTu pOvAr    3100-2

 thakaiyilA viruppin mikka pathikaN^kaL viLampich chArvAr    3100-3

 vakaiyaRu pakaiyum cheRRa mAthavar iyalpin malka    3100-4

 

 1203. aRuvakai viLaN^kum chaivaththu aLavilA viratham chArum        3101-1

 n^eRi vazi n^inRa vETam n^ITiya thavaththil uLLOr   3101-2

 maRuvaRu manaththil anpin vaziyinAl van^tha yOkak   3101-3

 kuRi n^ilai peRRa thoNTar kuzAmAki Eka       3101-4

 

 1204. vinychaiyar iyakkar chiththar kinnarar miTain^tha thEvar      3102-1

 anychanam n^ATTa ITTaththu arampaiyar uTanAy uLLOr 3102-2

 thanychuTar vimAnam ERith thazaiththa Atharavin OTu 3102-3

 manychuRai vichumpin mIthu mANa aNi kANach chenRAr 3102-4

 

 1205. maRRivar miTain^thu chellum maN^kala vanappin kATchi 3103-1

 muRRa ith thalaththil uLLOr moyththu uTan paTarum pOthil    3103-2

 aRputha n^ikazchchi eytha aNaithalAl maNam mEl chellum      3103-3

 poRpu amai maNaththin chAyai pOnRu mun poliyach chella      3103-4

 

 1206. thava arachu ALa uykkum thanikkuTai n^izaRRach chArum         3104-1

 pavam aRuththu ALavallAr pAtham uLLaththuk koNTu    3104-2

 puvanaN^kaL vAza van^tha pUn^tharAy vEn^thar pOn^thu        3104-3

 chivan amarn^thu uRaiyum n^allUr thirup perumaNaththaich chErn^thAr        3104-4

 

 1207. perumaNak kOyil uLLAr maN^kalam perukum ARRAl 3105-1

 varumaNath thiRaththin munnar vazi ethir koLLach chenRu     3105-2

 thirumaNam puNara eythum chirapurach chemmalAr thAm 3105-3

 iruL maNan^thu ilaN^kum kaNTaththu iRaivar tham kOyil pukkAr        3105-4

 

 1208. n^Atharaip paNin^thu pORRi n^al poruL pathikam pATi   3106-1

 kAthal mey aruL mun peRRuk kavuNiyar thalaivar pOn^thu      3106-2

 vEthiyar vathuvaik kOlam punain^thiTavENTum ennap   3106-3

 pUtha n^Ayakar tham kOyil puRaththu oru maTaththil pukkAr   3106-4

 

 1209. pon kuTam n^iRain^tha vAchap punitha anychanam n^IrATTi       3107-1

 viRpoli veNpaTTu ATai mEthaka viLaN^kach chAththi   3107-2

 n^aRRiru uththarIya n^aRum thukil chAththi n^Anap   3107-3

 paRpala kalavaich chAn^tham pAnmaiyin aNin^tha pinnar       3107-4

 

 1210. thiruvaTi malar mEl pUththa chezu n^akaich chOthi enna        3108-1

 maruviya tharaLak kOvai maNichchari aNaiyach chAththi       3108-2

 virichuTarp paraTTin mIthu viLaN^ku pon charaTTil kOththa   3108-3

 peruku oLi muththin thAmam piRaN^kiya thoN^kal chAththi     3108-4

 

 1211. thaN chuTar pariya muththuth thamaniya n^ANil kOththa         3109-1

 kaN kavar kOvaip paththik kathirk kaTi chUththiraththai     3109-2

 veN chuTarth tharaLa mAlai virichuTark koTukkin mIthu       3109-3

 vaN thiru araiyin n^ITu vanappu oLivaLarach chAththi        3109-4

 

 1212. oLi kathirth tharaLak kOvai uthara pan^thanaththin mIthu      3110-1

 thaLir oLi thuLumpu muththin channa vIraththaich chAththik 3110-2

 kuLir n^ilavu eRikkum muththin pUNa n^Ul kOvai chAththi     3110-3

 n^aLir kathir muththu mAlai n^aku chuTar AramchAththi       3110-4

 

 1213. vAL viTu vayirak kaTTu maNiviral Azi chAththith       3111-1

 thALuRu thaTakkai muththin thaNTaiyum chariyum chAththi     3111-2

 n^ILoLi muzaN^kaip poTTu n^irai chuTar vaTamum chAththith   3111-3

 thOL vaLaith tharaLap paim pUN chun^tharath thOL mEl chAththi       3111-4

 

 1214. thiruk kazuththu Aram theyvak kaNTikai mAlai chErap   3112-1

 paruththa muththu ozuN^ku kOththa paTar oLi vaTamum chAththi        3112-2

 perukkiya vanappin chevvipiRaN^kiya thiruvAr kAthil 3112-3

 varukka veN tharaLak koththin vaTik kuzai viLaN^ka chAththi         3112-4

 

 1215. n^IRRu oLi thazaiththup poN^ki n^iRai thiru n^eRRimIthu       3113-1

 mER paTa virin^tha chOthi veN chuTar ezun^thathu ennap      3113-2

 pARpaTumuththin pArap panichchuTarth thiraNai chAththi      3113-3

 ERpavaiththu aNin^tha muththin ezil vaLar makuTam chErththAr        3113-4

 

 1216. ivvakai n^ammai ALum ErvaLar theyvak kOlam    3114-1

 kaivinai maRaiyOr cheyyak kaTikoL cheN^kamalath thAthin     3114-2

 chevvi n^IL thAma mArpar thiru aTaiyALa mAlai       3114-3

 evvulakOrum Eththath thozuthu thAm eTuththup pUNTAr 3114-4

 

 1217. azakinukku aNiyAm veNNIRum anychu ezuththum OthichchAththip   3115-1

 pazakiya anpar chUzap paTar oLi maRukil eythi       3115-2

 maza viTai mElOr thammai manam koLa vaNaN^ki van^thu        3115-3

 muzavoli eTuppa muththin chivikai mEl koNTapOthu    3115-4

 

 1218. ezun^thana chaN^ka n^Atham iyampina iyaN^kaL eN^kum   3116-1

 pozin^thana vichumpil viNNEr kaRpakap puthuppU mAri 3116-2

 thozun^thakai munivar thoNTar churuthiyin vAzththup poN^ki 3116-3

 vazin^thana thichaikaL mIthu malarn^thana ulakam ellAm      3116-4

 

 1219. paTar perum thoN^kal pichcham paim kathirp pIlip pan^thar     3117-1

 aTar punai chem pon pANTil aNithukil chathukkam malkak      3117-2

 kaTalin mIthu ezun^thu n^iRkum kathir n^iRai mathiyam pOla 3117-3

 vaTan^irai aNin^tha muththin maNikkuTai n^izaRRa van^thAr   3117-4

 

 1220. chIraNi theruvinUTu thirumaNam chella muththin        3118-1

 EraNi kALam chinnam ilaN^ku oLith thArai ellAm      3118-2

 pEroli peruka munnE piTiththana maRaikaLOTu 3118-3

 thAraNi uyya nyAna champan^than van^thAn enRu       3118-4

 

 1221. maNNinukku iTukkaN thIra van^thavar thiru n^AmaN^kaL 3119-1

 eNNila palavum Eththich chinnaN^kaL ezun^tha pOthu av       3119-2

 aNNalAr vathuvai cheyya alaN^kariththu aNaiyap peRRa        3119-3

 puNNiya maRaiyOr mATa maN^kalam pozin^thu poN^ka    3119-4

 

 1222. muRRu meynynyAnam peRRa mUrththiyAr cheN^kai paRRa    3120-1

 n^aRperum thavaththin n^Irmai n^alam paTaiththu ezun^tha theyvak    3120-2

 kaRpakap pUN^kompu annAr thammaiyum kAppuch chErththup      3120-3

 poRpuRum chaTaN^ku munnarp parivuTan cheythavElai   3120-4

 

 1223. chem pon chey vAchich chUTTuth thirumaNip punai pUN chelvap   3121-1

 paim ponin mAlai vEyn^tha pavaLa men koTi oppArai   3121-2

 n^ampan than aruLE vAzththi n^al ezil viLaN^kach chUTTi     3121-3

 am pon chey thIpam enna azaku alaN^kariththu vaiththAr      3121-4

 

 1224. mA maRai main^thar ellAm maNaththu ethir chenRu mannum        3122-1

 thUmalarch chem pon chuNNam thoku n^avamaNiyum vIchath      3122-2

 thAmarai malarOn pOlvAr arachilai tharuppai thOyn^tha       3122-3

 kAmar pon kalacha n^annIr irukkuTan kalan^thu vIcha 3122-4

 

 1225. viNNavar malarin mAri vichumpu oLi thazaippa vIcha    3123-1

 maNNakam n^iRain^tha kan^tha man^tha mAruthamum vIchak      3123-2

 kaN oLi viLakkam mikkAr kAmar thOraNaN^kaLUTu       3123-3

 puNNiya viLaivu pOlvAr pUm pan^thar munpu chArn^thAr        3123-4

 

 1226. pon aNi chaN^kin veLLam polivuTan muzaN^ki Arppa      3124-1

 manniya tharaLap paththi vaLar maNich chivikai n^inRum      3124-2

 pan malar n^aRum pon chuNNam paran^tha pAvATai mIthu        3124-3

 mun izin^thu aruLi van^thAr mUvulaku uyya van^thAr 3124-4

 

 1227. maRaikkula manaiyin vAzkkai maN^kala makaLir ellAm    3125-1

 n^iraiththa n^Irp pon kuTaN^kaL n^irai maNi viLakkuth thUpam        3125-2

 n^aRaik kula malar chUz mAlai n^aRuny chuTar muLaip pon pANTil      3125-3

 uRaip poli kalavai En^thi uTan ethir ERRu n^inRAr   3125-4

 

 1228.  AN^ku mun iTTa chem pon aNi maNip pITam thannil      3126-1

 ON^kiya nyAna veLLam uL n^iRain^thu ezuvathu ennath 3126-2

 thAN^kiya muththin paim pUN thaN n^ilA eRippa ERip 3126-3

 pAN^ku oLi parappa n^inRAr para chamayaN^kaL vIzththAr      3126-4

 

 1229. ethir varavERRa chAyal iLam mayil anaiya mAthar       3127-1

 mathuramaN^kala mun Ana vAzththu oli eTuppa van^thu 3127-2

 kathir maNik karaka vAchak kamaz punal ozukkik kAthal       3127-3

 vithi muRai valam koNTu eythimEvum n^al vinaikaL cheythAr   3127-4

 

 1230. maN^kalam poliya En^thi mAtharAr munpu chellak        3128-1

 kaN^kaiyin kozun^thu chem pon ima varai kalan^thathu enna   3128-2

 aN^ku avar chem pon mATaththu Athi pUmiyin uTpukkAr 3128-3

 eN^kaLai vAza munnAL ETu vaikaiyinuL iTTAr   3128-4

 

 1231. akil n^aRum thUpam vimma aNikiLar maNiyAl vEyn^tha    3129-1

 thukil punai vithAna n^Izal thU malar thavichin mIthu       3129-2

 n^akil aNi muththa mAlai n^akai muka maTavAr vAzththa       3129-3

 ikalil chIr maRaiyOr chUza inithin aN^ku irun^tha vElai     3129-4

 

 1232. thirumakaL koTukkap peRRa chezu maRai munivar thAmum 3130-1

 arumaiyAn mun chey meymmai arun^thava manaiviyArum 3130-2

 perumakizchchiyinAl pAtham viLakkuvAr piLLaiyAr mun 3130-3

 urimaiyAl veN pAl thU n^Ir uTan eTuththu Eththivan^thAr     3130-4

 

 1233. van^thu mun eythith thAn mun chey mA thavaththin n^anmai      3131-1

 n^an^thu n^ampANTAr n^ampi nyAna pOnakar pon pAtham 3131-2

 kan^thavAr kuzalinAr pon karaka n^Ir eTuththu vArppa        3131-3

 pun^thiyAl n^inai thiyAnam puri chaTaiyAn enRunni   3131-4

 

 1234. viruppinAl viLakki mikka punitha n^Ir thalaimEl koNTu         3132-1

 poruppuRu mATaththu uLLum puRaththuLum theLiththa pinnar    3132-2

 uruppoli utharath thuLLum pUriththAr uvakai poN^ki 3132-3

 aruppuRu kiLainyr mElum theLiththanar ArvaththOTum 3132-4

 

 1235. perukoLi nyAnam uNTa piLLaiyAr malarkkai thannil      3133-1

 maruvum maN^kala n^Ir vAchak karakam mun En^thi vArpAr      3133-2

 tharu muRaik kOththiraththin tham kulam cheppi enRan        3133-3

 arun^ithip pAvai yAraip piLLaiyarkku aLiththEn enRAr        3133-4

 

 1236. n^al thavak kanniyAr kai nyAna champan^thar chemkai   3134-1

 paRRuthaRku uriya paNpil pazuthu il n^al pozuthu n^aNNa     3134-2

 peRRavar uTan piRan^thAr peru maNap piNai annAraich 3134-3

 chuRRam mun chUzn^thu pORRak koNTu mun thunninArkaL 3134-4

 

 1237.  EkamAm chiva meyny nyAnam ichain^thavar valappAl eythi       3135-1

 n^AkamAr paNappEr alkul n^althavak kozun^thu annArai        3135-2

 mAkamAr chOthi malka manni vIRRu irun^tha veLLai    3135-3

 mEkamoTu ichaiyum minnuk koTi ena viLaN^ka vaiththAr        3135-4

 

 1238. punitha meyk kOla n^ITu pukaliyAr vEn^thar thammaik   3136-1

 kuni chilai puruva men pUN^kompanAr uTanE kUTa      3136-2

 n^ani mikak kaNTa pOthin n^alla maN^kalaN^kaL kURi 3136-3

 manitharum thEvar AnAr kaN imaiyAthu vAzththi       3136-4

 

 1239. paththiyil kuyiRRum paim pon pavaLak kAl pan^thar n^AppaN     3137-1

 chiththira vithAnaththin kIzch chezum thiru n^Ila n^akkar   3137-2

 muth thamiz virakar munpu muthan maRai muRaiyin OTu 3137-3

 meyththa n^am perumAn pAtham mEvum uLLaththAl cheyya        3137-4

 

 1240. maRaiyoli poN^ki ON^ka maN^kala vAzththu malaka       3138-1

 n^iRai vaLaich cheN^kai paRRa n^Er izai avar mun an^thap    3138-2

 poRai aNi mun^n^Ul mArpar pukaril porikai aTTi      3138-3

 iRaivarai Eththum vElai erivalam koLLa vENTi        3138-4

 

 1241. aruppu men mulaiyinAr tham aNimalark kaip piTiththu aN^ku     3139-1

 orup paTum uTaiya piLLaiyAr thiru uLLam thannil     3139-2

 viruppuRum aN^kiyAvAr viTai uyarththavarE enRu      3139-3

 thirup peru maNaththai mEvum chin^thaiyil theLin^thu chelvAr        3139-4

 

 1242. man^thira muRaiyAl uyththa erivalam Aka mAthar        3140-1

 tham thiruk kaiyaip paRRum thAmaraich cheN^kaiyALar 3140-2

 in^tha il ozukkam van^thu chUzn^thathE ivaL thannOTum       3140-3

 an^thamil chivan thAL chErvan ennum Atharavu poN^ka 3140-4

 

 1243. malar perum kiLaiyum thoNTar kUTTamum malkich chUza   3141-1

 alakil meynynyAnath thollai aTaivuRum kuRippAl aN^kaN       3141-2

 ulakin emmaruN^kum n^IN^ka uTan aNain^thu aruLa vENTik      3141-3

 kula maNam puriviththAr tham kOyilai n^Okki van^thAr        3141-4

 

 1244. chivan amarn^thu aruLum chelvath thirup peru maNaththuL eythith      3142-1

 thava n^eRi vaLarkka van^thAr thalaippaTum chArpu n^Okkip   3142-2

 pavam aRa ennai munnAL ANTa appaNpu kUTa     3142-3

 n^avam malarp pAtham kUTTum ennum n^al uNarvu n^alka        3142-4

 

 1245. kAthal meyp pathikam n^allUrp perumaNam eTuththuk kaNTOr      3143-1

 thIthuRu piRavip pAcham thIrththal chem poruLAkak koNTu     3143-2

 n^AthanE n^allUr mEvum peru maNa n^ampanE un        3143-3

 pAtha meyn^ n^Izal chErum paruvam Ithu enRu pATa    3143-4

 

 1246. thEvarkaL thEvar thAmum thiruaruL purin^thu n^Iyum    3144-1

 pUvai annALum iN^ku un puNNiya maNaththin van^thAr 3144-2

 yAvarum empAl chOthi ithan uL van^thu eythum enRu   3144-3

 mUvulaku oLiyAl vimma muzuch chuTarth thANuvAki     3144-4

 

 1247. kOyil uT paTa mEl ON^kum koLkaiyAl perukum chOthi     3145-1

 vAyilai vakuththuk kATTa mannu chIrp pukali mannar 3145-2

 pAyina oLiyAl n^ITu param chuTarth thozuthu pORRi   3145-3

 mAyiru nyAlam uyya vaziyinai aruLich cheyvAr        3145-4

 

 1248. nyAna meyn^ n^eRi thAn yArkkum n^amachchivAya ach cholAm enRu        3146-1

 Ana chIr n^amachchivAyath thiruppathikaththai aN^kaN        3146-2

 vAnamum n^ilamum kETka aruL cheythu im maNaththil van^thOr 3146-3

 InamAnam piRavi thIra yAvarum pukuka enna    3146-4

 

 1249. varu muRaip piRavi veLLam varampu kANAthu azun^thi    3147-1

 uru enum thuyarak kUTTil uNarvu inRi mayaN^kuvArkaL 3147-2

 thirumaNaththuTan chEviththu mun chelum chiRappinAlE        3147-3

 maruviya piRavi n^IN^ka mannu chOthiyinuL pukkAr    3147-4

 

 1250. chIr peruku n^Ila n^akkar thiru murukar muthal thoNTar        3148-1

 Er kezuvu chivapAtha iruthayar n^ampANTAr chIr      3148-2

 Ar thiru meyp perum pANar maRRu enaiyOr aNain^thuLOr        3148-3

 pAr n^ilavu kiLai chUzap pannikaLOTu uTan pukkAr    3148-4

 

 1251. aNi muththin chivikai muthal aNi thAN^kich chenRErkaL         3149-1

 maNi muththa mAlai punai maTavAr maN^kalam perukum 3149-2

 paNi muRRum eTuththArkaL parichanaN^kaL vinaippAcham        3149-3

 thuNiviththa uNarvinar Ayth thozuthu uTan pukku oTuN^kinAr 3149-4

 

 1252.  ARu vakaich chamayaththil arum thavarum aTiyavarum   3150-1

 kURu maRai munivarkaLum kumpiTa van^thu aNain^thArum        3150-2

 vERu thiru aruLinAl vITu peRa van^thArum     3150-3

 IRil perum chEthiyin uL ellArum pukku athaRpin      3150-4

 

 1253. kAthiyaik kaippaRRik koNTu valam cheythu aruLith      3151-1

 thIthu akaRRa van^thu aruLum thirunyAna champan^thar        3151-2

 n^Athan ezil vaLar chOthi n^aNNi athan uLpukuvAr    3151-3

 pOtha n^ilai muTin^tha vazip pukku onRi uTan AnAr   3151-4

 

 1254. piLLaiyAr ezun^thu aruLip pukku athanpin perum kUththar       3152-1

 koLLa n^ITiya chOthik kuRi n^ilai avvazi karappa    3152-2

 vaLLalAr tham pazaiya maNak kOyil thOnRuthalum      3152-3

 theLLu n^Ir ulakaththup pERuillAr theruman^thAr     3152-4

 

 1255. kaN n^uthalAr thirumEni uTan kUTa kavuNiyanAr 3153-1

 n^aNNiyathu thUraththE kaNTu n^aNukap peRA   3153-2

 viNNavarum munivarkaLum virinychanE muthal AnOr     3153-3

 eNNilavar EchaRavu thIra eTuththu EththinAr 3153-4

 

 1256. arum thamizA karar charithai aTiyEnukku avar pAtham   3154-1

 tharum parichAl aRin^thapaTi thuthi cheythEn thAraNimEl     3154-2

 peruN^koTaiyum thiNNanavum pEr uNarvum thiruththoNTAl       3154-3

 varum thakaimai kalik kAmanAr cheykai vazuththu vEn 3154-4

 

thiruchchiRRampalam

 

 

 vampaRA varivaNTu charukkaththil thirunyAna champan^tha n^AyanAr purANam muRRiRRu.

 


This webpage was last updated on 16 May 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content