logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thiruninra Charukkam


chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

muthaR kANTam

5 Thiruninra charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

 

thiruchchiRRampalam

 

 

5 thirun^inRa charukkam

 

21 thirun^Avukkarachu chuvAmikaL purANam

 1. thiru n^Avukku arachar vaLar thiruth thoNTin n^eRi vAza 1266-1

 varu nyAnath thavamunivar vAkIchar vAymai thikaz    1266-2

 peru n^Amach chIr paraval uRukinREn pEr ulakil      1266-3

 oru n^Avukku urai cheyya oNNAmai uNarAthEn   1266-4

 

 2. thonmai muRai varu maNNin thukaL anRith thukaL illA      1267-1

 n^anmai n^ilai ozukkaththu n^alam chiRan^tha kuTi malkich   1267-2

 chenni mathi punaiyavaLar maNi mATach chezum pathikaL       1267-3

 manni n^iRain^thu uLathu thiru munaippATi vaLan^ATu 1267-4

 

 3. punap paNNai maNiyinOTum puRavin n^aRum puthumalarin     1268-1

 kanappeNNil thirai chuman^thu karai maruN^ku perum pakaTTEr         1268-2

 inap paNNai uzum paNNai eRin^thu ulavi evvulakum    1268-3

 vanappeNNa varum peNNai mA n^athi pAy vaLam perukum 1268-4

 

 4. kAlellAm thakaTTu varAl karumpu ellAm kaN pozi thEn      1269-1

 pAlellAm kathirch chAli parappu ellAm kulaik kamuku 1269-2

 chAlellAm tharaLa n^irai thaTam ellAm cheN^kazun^Ir 1269-3

 mElellA m akil thUpam virun^thu ellAm thirun^thu manai      1269-4

 

 5. kaTainyr miTai vayal kuRaiththa karumpu kuRai pozi kozum chARu   1270-1

 iTai thoTuththa thEn kiziya izin^thu ozuku n^Iththam uTan   1270-2

 puTai paran^thu nyimiRolippap puthup punal pOl maTai uTaippa        1270-3

 uTai maTaiyak karumpaTu kaTTiyin aTaippa UrkaL thoRum       1270-4

 

 6. karum kathalip peruN^kulaikaL kaLiRRuk kaim mukam kATTa 1271-1

 maruN^ku vaLar kathirch chen^n^el vayap puravi mukam kATTap         1271-2

 perunychakaTu thEr kATTa vinainyr Arppoli piRaN^ka 1271-3

 n^eruN^kiya chAthuraN^ka pala n^ikarpanavAm n^iRai marutham         1271-4

 

 7. n^aRaiyARRuN^ kamuku n^ava maNik kazuththin uTan kUn^thal        1272-1

 poRai ARRA makaLir enap puRampu alai thaNTalai vElith       1272-2

 thuRai ARRa maNi vaNNach churumpu iraikkum perum paNNai     1272-3

 n^iRai ARRu n^Irk kozun^thu paTarn^thERum n^ilaimaiyathAl   1272-4

 

 8. maru mEvu malar mEya mA kaTalinuT paTiyum        1273-1

 uru mEkam ena maNTi ukaiththa karum kanRu pOl       1273-2

 varu mEnich cheN^kaN varAl maTa muTTap pAl choriyum 1273-3

 karu mEthi thanaik koNTu karai puraLva thirai vAvi 1273-4

 

 9. moyyaLi chUz n^irain^Ila muzu valayaN^kaLin alaiyach     1274-1

 cheyya thaLir n^aRu viralil chezu mukaiyin n^akam chiRappa 1274-2

 meyyoLiyin n^izal kANum ATi ena veN mathiyai        1274-3

 vaiya makaL kai aNaiththAl pOl uyarva malarch chOlai        1274-4

 

 10. eyil kulavum vaLam pathikaL eN^kum maNam thaN^kum vayal         1275-1

 payirk kaNviyal iTaN^kaL pala paran^thu uyar n^eR kUTukaLum         1275-2

 veyil kathirmen kuzai makaLir viraviya mATamum mEvi 1275-3

 mayil kulamum mukal kulamum mARATa maruN^ku ATum    1275-4

 

 11. maRam tharu thI n^eRi mARa maNikaNTar vAymai n^eRi      1276-1

 aRam tharu n^Avukkarachum AlAla chun^thararum       1276-2

 piRan^thu aruLa uLathAnAl n^am aLavO pEr ulakil     1276-3

 chiRan^tha thirumunaip pATith thiRam pATum chIrp pATu       1276-4

 

 12. iv vakaiya thiru n^ATTil enaip pala UrkaLum   enRum     1277-1

 mey vaLaN^kaL ON^ka varum mEnmaiyana AN^ku avaRRuL 1277-2

 chaiva n^eRi Ez ulakum pAlikkum thanmaiyinAl        1277-3

 theyva n^eRich chivam perukkum thiruvAmUr thiruvAmUr        1277-4

 

 13.  AN^ku vana mulaikaL chuman^thu aNaN^kuvana makaLir iTai        1278-1

 EN^kuvana n^UpuraN^kaL iraN^kuvana maNik kAnychi    1278-2

 ON^kuvana mATa n^irai ozukuvana vazuvil aRam        1278-3

 n^IN^kuvana thIN^ku n^eRi n^eruN^kuvana perum kuTikaL       1278-4

 

 14. malar n^Ilam vayal kATTum mainy   nyIlam mathi kATTum   1279-1

 alar n^ITu maRu kATTum aNi Uchal pala kATTum        1279-2

 pular n^Ilam iruL kATTum pozuthu uzavar oli kATTum 1279-3

 kala n^ITu manai kATTum karai kATTAp peruvaLaN^kaL 1279-4

 

 15. thalaththin kaN viLaN^kiya ath thanip pathiyil anaiththu vitha 1280-1

 n^alaththin kaN vazuvAtha n^aTai marapil kuTi n^AppaN       1280-2

 vilaN^kin manai ozukkaththin mEthakka n^¢laivELAN   1280-3

 kulaththin kaN varum perumaik kuRukkaiyar tham kuTi viLaN^kum       1280-4

 

 16. ak kuTiyin mEl thOnRalAya perum thanmaiyinAr    1281-1

 mikka manai aRam purin^thu virun^thu aLikkum mEnmaiyinAr    1281-2

 okkal vaLar perum chiRappin uLar AnAr uLar AnAr     1281-3

 thikku n^ilavum perumai thikaza varum pukazanAr     1281-4

 

 17. pukazanAr thamakku urimaip poruvil kulakkuTiyin kaN     1282-1

 makizavaru maNam puNarn^tha mAthiniyAr maNi vayiRRil        1282-2

 n^ikazum malarch cheN^kamala n^irai ithazin akavayinil      1282-3

 thikaza varun^ thiru anaiya thilakavathiyAr piRan^thAr      1282-4

 

 18. thilakavathiyAr piRan^thu chila muRai ANTu akanRathan pin       1283-1

 alakil kalaith thuRai thazaippa arum thavaththOr n^eRivAza 1283-2

 ulakil varum iruL n^Ikki oLi viLaN^ku kathir pOl pin        1283-3

 malarum maruL n^IkkiyAr van^thu avathAram cheythAr 1283-4

 

 19. mAthiniyAr thiru vayiRRin manniya chIrp pukanAr 1284-1

 kAthalanAr uthiththa thaRpin kaTan muRaimai maN^kalaN^kaL   1284-2

 mEthaku n^al vinai chiRappa virumpiya pArATTinuTan 1284-3

 Ethamil pal kiLai pORRa iLaN^ kuzavip patham kaTan^thAr     1284-4

 

 20. maruL n^IkkiyAr chenni mayir n^Ikkum maNavinaiyum       1285-1

 theruN n^Irppan mAn^thar elAm makiz chiRappach cheythu athaRpin     1285-2

 poruL n^Iththam koLa vIchip pulan koLuva mana mukizththa    1285-3

 churuL n^Ikki malar vikkum kalai payilath thoTaN^ku viththAr        1285-4

 

 21. than^thaiyAr kaLi makizchchi thalai chiRakka muRaimaiyinAl      1286-1

 chin^thai malarn^thu ezum uNarvil chezum kalaiyin thiRaN^kaL ellAm 1286-2

 mun^thai muRaimaiyil payinRu muthira aRivu ethirum vakai    1286-3

 main^thanAr maRu oziththa iLam piRai pOl vaLar kinRAr       1286-4

 

 22. an^n^ALil thilakavathiyArukku ANTu ARu iraNTin 1287-1

 munnAka oththa kula muthal vELAN kuTith thalaivar   1287-2

 minnAr chenychaTai aNNal mey aTimai viruppuTaiyAr   1287-3

 ponnArum maNi maulip puravalan pAl aruL uTaiyAr     1287-4

 

 23.  AN thakaimaith thozilin kaN aTal ariyERu ena uLLAr     1288-1

 kAN thakaiya peruvanappil kalippakaiyAr enum peyarAr        1288-2

 pUNTa koTaip pukazanAr pAl poruvin makaL koLLa      1288-3

 vENTi ezuN^ kAthalinAl mElOraich chelaviTTAr        1288-4

 

 24. aNaN^ku anaiya thilakavathiyAr thammai AN^ku avarkku    1289-1

 maNam pEchi van^thavarum van^thapaTi aRivippak      1289-2

 kuNam pEchik kulam pEchik kOthil chIrp pukazanAr    1289-3

 paNam koL aravu akal alkul pain^ thoTiyai maNam n^Ern^thAr 1289-4

 

 25. kannith thiruth thAthaiyAr maNam ichaivu kalippakaiyAr 1290-1

 mun aNain^thAr aRivippa vathuvai vinai muTippathan mun      1290-2

 mannavaRku vaTapulaththu Or mARu ERka maRRavarmEl   1290-3

 annavarkku viTai koTuththAn avvinai mEl avar akanRAr        1290-4

 

 26. vEn^thaRku uRRu uzi vinai mEl venychamaththil viTai koNTu       1291-1

 pOn^tha varum poru paTaiyum uTan koNTu chila n^ALil 1291-2

 kAyn^tha chinap pakaip pulaththaik kalan^thu kaTum chamark kaTalai 1291-3

 n^In^thuvAr n^eTu n^ALkaL n^iRai vem pOrth thuRai viLaiththAr       1291-4

 

 27.  Aya n^AL iTai ippAl aNaN^ku anaiyAL thanaip payan^tha 1292-1

 thUyakulap pukazanAr thonRu thoTu n^ilaiyAmai       1292-2

 mEya vinaip payaththAlE iv ulakai viTTu akalath     1292-3

 thIya arum piNi uzan^thu viN ulakil chenRu aTain^thAr       1292-4

 

 28. maRRavar thAm uyir n^Ippa manaiviyAr mAthiniyAr 1293-1

 chuRRam uTan makkaLaiyum thukaLAvE n^Iththup        1293-2

 peRRimaiyAl uTan enRum piriyAtha ulaku eythum       1293-3

 kaRpu n^eRi vazuvAmal kaNavanAr uTan chenRAr        1293-4

 

 29. thAthaiyArum payan^tha thAyArum iRan^tha athan pin      1294-1

 mAtharAr thilakavathiyArum avar pin van^tha 1294-2

 kAthalanAr maruN n^IkkiyArum manak kavalaiyinAl     1294-3

 pEthu uRu n^al chuRRamoTum perum thuyaril azun^thinAr       1294-4

 

 30. oruvARu perum kiLainyr manam thERRath thuyar ozin^thu   1295-1

 peru vAnam aTain^thavarkkuch chey kaTankaL perukkinAr       1295-2

 maruvArmEl mannavaRkAy malaiyap pOm kalippakaiyAr   1295-3

 poruvArum pOrk kaLaththil uyir koTuththup pukaz koNTAr      1295-4

 

 31. vem munai mEl kalippakaiyAr vEl vEn^than Evap pOy       1296-1

 am munaiyil pakai murukki amar ulakam ALvathaRkuth 1296-2

 tham uTaiya kaTan kaziththa peru vArththai thalam chARRach 1296-3

 chemmalar mEl thiru anaiya thilakavathiyAr kETTAr   1296-4

 

 32.  en^thaiyum em anaiyum avarkku enak koTukka ichain^thArkaL      1297-1

 an^tha muRaiyAl avarkkE uriyathu n^An AthalinAl     1297-2

 in^tha uyir avar uyirOTu ichaivippan enath thuNiya 1297-3

 van^thavar tham aTi iNai mEl maruN n^IkkiyAr vizun^thAr     1297-4

 

 33. an^ n^ilaiyil mikap pulampi annaiyum aththanum akanRa   1298-1

 pinnaiyum n^An umai vaNaN^kap peRuthalin uyir thariththEn   1298-2

 ennai inith thanik kaiviTTu EkuvIr enil yAnum       1298-3

 munnam uyir n^Ippan ena mozin^thu iTarin azun^thinAr        1298-4

 

 34.  thampiyAr uLar Aka vENTum ena vaiththa thayA   1299-1

 umpar ulaku aNaiya uRu n^ilai vilakka uyir thAN^ki 1299-2

 am pon maNi n^Ul thAN^kAthu anaiththu uyirkkum aruL thAN^ki         1299-3

 impar manaith thavam purin^thu thilakavathiyAr irun^thAr    1299-4

 

 35. mAchin manath thuyar oziya maruN n^IkkiyAr n^irampith   1300-1

 thEcha n^eRi n^ilaiyAmai kaNTu aRaN^kaL cheyvAr Ayk 1300-2

 kAchini mEl pukaz viLaN^ka n^ithi aLiththuk karuNaiyinAl    1300-3

 Achil aRach chAlaikaLum thaNNIrp pan^tharum amaippAr        1300-4

 

 36. kA vaLarththum kuLam thoTTum kaTappATu vazuvAmal        1301-1

 mEvinarkku vENTuvana makizn^thu aLiththum virun^thu aLiththum       1301-2

 n^Avalarkku vaLam peruka n^alkiyum n^Al n^ilaththu uLLOr    1301-3

 yAvarkkum thavirAtha Ikai vinaith thuRai n^inRAr    1301-4

 

 37. n^illAtha ulaku iyalpu kaNTu n^ilaiyA vAzkkai   1302-1

 allEn enRu aRath thuRan^thu chamayaN^kaLAna vaRRin 1302-2

 n^alllARu therin^thuNara n^ampar aruLAmai yinAl     1302-3

 kollAmai maRain^thu uRaiyum amaN chamayam kuRukuvAr 1302-4

 

 38. pATali puththiram ennum pathi aNain^thu chamaN paLLi    1303-1

 mATaNain^thAr vallamaNar maruN^ku aNain^thu maRRavarkku     1303-2

 vITu aRiyum n^eRi ithuvE ena mey pOl thaN^kaLuTan   1303-3

 kUTavarum uNarvu koLak kuRi palavum koLuvinAr       1303-4

 

 39. aN^ku avarum amaN chamayaththu arum kalai n^Ul Ana elAm         1304-1

 poN^kum uNarvuRap payinRE an^ n^eRiyil pulan chiRappath     1304-2

 thuN^ka muzu uTal chamaNar chUzn^thu makizvAr avarkkuth     1304-3

 thaN^kaLiln mElAm tharuma chEnar enum peyar koTuththAr      1304-4

 

 40. aththuRaiyin mIk kUrum amaithiyinAl akal iTaththil      1305-1

 chiththa n^ilai aRiyAthAraiyum vAthin kaN    1305-2

 uyththa uNarvinil venRE ulakin kaN oLi uTaiya       1305-3

 viththakarAy amaN chamayath thalaimaiyinil mEm paTTAr       1305-4

 

 41. an^ n^eRiyin mikkAr avar ozuka AnRa thavach     1306-1

 chen^n^eRiyin vaikum thilakavathiyAr thAmum 1306-2

 thonneRiyin chuRRath thoTarpu oziyath thUya chiva   1306-3

 n^anneRiyE chErvathaRku n^Athan thAL n^aNNuvAr      1306-4

 

 42. pErAtha pAchap piNippu oziyap pinynykan pAl     1307-1

 ArAtha anpu peRa Athariththa am maTavAr      1307-2

 n^IrAr keTila vaTa n^IL karaiyil n^ITu perum        1307-3

 chIrAr thiruvathikai vIraTTAnam chErn^thAr   1307-4

 

 43. chenRu thiru vIraTTAnaththu irun^tha chem pavaLak       1308-1

 kunRai aTi paNin^thu kOthil chiva chinnam    1308-2

 anRu muthal thAN^ki Arvam uRath tham kaiyAl 1308-3

 thunRu thirup paNikaL cheyyath thoTaN^kinAr 1308-4

 

 44. pularvathan mun thiruvalaku paNi mARip puni akanRa      1309-1

 n^alam mali An chANaththAl n^anku thiru mezukkiTTu 1309-2

 malar koythu koTu van^thu mAlaikaLum thoTuththu amaiththup 1309-3

 palar pukazum paNpinAl thiruppaNikaL pala cheythAr 1309-4

 

 45. n^ALum mikum paNi cheythu kuRain^thu aTaiyum n^annALil 1310-1

 kELuRum anpuRa ozukum kENmaiyinAr pin piRan^thAr    1310-2

 kOLuRu thIvinai mun^thap para chamayam kuRiththu athaRku    1310-3

 mULum manak kavalaiyinAl muRRa varum thuyar uzan^thu        1310-4

 

 46. thUNTu thava viLakku anaiyAr chuTar oLiyaith thozuthu ennai     1311-1

 ANTu aruLum n^IrAkil aTiyEn pin van^thavanai        1311-2

 INTu vinaip para chamayak kuzi n^inRum eTuththu ALa 1311-3

 vENTum enap pala muRaiyum viNNappam cheythanarAl    1311-4

 

 47.  thavam enRu pAy iTukki thalai paRiththu n^inRu uNNum   1312-1

 avam onRu n^eRi vIzvAn vIzAmE aruLum enach   1312-2

 chivam onRu n^eRi n^inRa thilakavathiyAr paravap    1312-3

 pavam onRum vinai thIrppAr thiru uLLam paRRuvAr     1312-4

 

 48. mannu thapO thaniyArkkuk kanavin kaN maza viTaiyAr      1313-1

 unnuTaiya manak kavalai ozi n^I un uTan piRan^thAn 1313-2

 munnamE muniyAki enai aTaiyath thavam muyanRAn      1313-3

 annavanai inich chUlai maTuththu ALvAn ena aruLi    1313-4

 

 49. paNTu puri n^al thavaththup pazuthin aLavil iRai vazuvum        1314-1

 thoNTarai ALath thoTaN^kum chUlai vEthanai thannaik 1314-2

 kaN tharu n^eRRiyar aruLak kaTum kanal pOl aTum koTiya      1314-3

 maNTu perum chUlai avar vayiRRin iTaip pukkathAl    1314-4

 

 50. aTaivil amaN puri tharuma chEnar vayiRRu aTaiyum athu   1315-1

 vaTa analum koTu viTamum vachchiravum piRavumAm     1315-2

 koTiya elAm onRAkum enak kuTarin akam kuTaiyap      1315-3

 paTar uzan^thu n^aTuN^ki amaN pAziyaRai iTai vizun^thAr     1315-4

 

 51. ach chamayaththu iTaith thAm mun athikariththu vAyththu varum   1316-1

 vichchaikaLAl thaTuththiTavum mEl mElum mika muTuki 1316-2

 uchcham uRa vEthanai n^Oy ON^ki eza AN^ku avar thAm 1316-3

 n^achcharavin viTam thalaik koNTu ena mayaN^ki n^avaiyuRRAr         1316-4

 

 52. avar n^ilaimai kaNTa athaRpin amaN kaiyar palar INTik   1317-1

 kavar kinRa viTam pOl mun kaNTu aRiyAk koTum chUlai 1317-2

 ivar thamakku van^thathu ini yAthu cheyal enRu azin^thAr    1317-3

 thavam enRu vinaip perukkich chArpu allA n^eRichArvAr       1317-4

 

 53. puN thalaivan muruTTu amaNar pularn^thu cheyal aRiyAthu         1318-1

 kuNTikai n^Ir man^thiriththuk kuTippiththum thaNiyAmai      1318-2

 kaNTu mikap pIli koTu kAl aLavum thaTavi iTavum     1318-3

 paNTaiyinum n^Ovu mikap paripavaththAl iTar uzan^thAr       1318-4

 

 54. thAvAtha pukazth tharuma chEnarukku van^tha piNi        1319-1

 OvAthu n^inRu iTalum oziyAmai uNarn^thArAy   1319-2

 A!  A! n^Am en cheykOm enRu azin^tha manaththinarAyp        1319-3

 pOvArkaL ithu n^ammAl pOkka arithAm enap pukanRu    1319-4

 

 55. kuNTarkaLum kai viTTAr koTum chUlai michaik koNTu       1320-1

 maNTi mika mEl mElum perukuthalAl mathi mayaN^kip   1320-2

 paNTai uRavu uNarn^thArkkuth thilakavathiyAr uLarAkak       1320-3

 koNTu avarpAl UTTuvAn thanaiviTTAr kuRippu uNarththa        1320-4

 

 56.  AN^ku avan pOyth thiruvathikai thaNai aTaiya arum thavaththAr 1321-1

 pUN^kamaz n^an^thanavanaththin puRampu aNaiyak kaNTu iRainychi      1321-2

 IN^ku yAn umakku iLaiyAr EvalinAl van^thathu enath 1321-3

 thIN^ku uLavO ena vinava maRRavanum cheppuvAn       1321-4

 

 57.  kollAthu chUlai n^Oy kuTar muTakkith thIrAmai 1322-1

 ellArum kai viTTAr ithu cheyal en mun piRan^tha     1322-2

 n^allAL pAl chenRu iyampi n^An uyyumpaTi kETTu iN^ku        1322-3

 allAkum pozuthu aNaivAy enRAr enRu aRiviththAn      1322-4

 

 58. enRu avan mun kURuthalum yAn aN^ku un uTan pOn^thu      1323-1

 n^anRu aRiyA amaN pAzi n^aNNukilEn enum mARRam      1323-2

 chenRu avanukku urai enRu thilakavathiyAr moziya    1323-3

 anRu avanum mINTu pOyp pukun^thapaTi avarkku uraiththAn     1323-4

 

 59. av vArththai kETTalumE ayarvu eythi ithaRku ini yAn     1324-1

 evvARu cheyvan ena Ichar aruL kUTuthalAl     1324-2

 ovvA ip pun chamayaththu oziyA iththuyar oziyach    1324-3

 chevvARu chEr thilaka vathiyAr thAL chErvan ena     1324-4

 

 60. eTuththa manak karuththu uyya ezuthalAl ezu muyaRchi    1325-1

 aTuththalumE ayarvu othuN^kath thiruvathikai aNaivathanukku         1325-2

 uTuththu uzalum pAy oziya uRi uRu kuNTikai oziyath 1325-3

 thoTuththa pIliyum oziyap pOvathaRkuth thuNin^thu ezun^thAr         1325-4

 

 61. poy tharum mAl uLLaththup pun chamaNar iTam kazin^thu   1326-1

 mey tharuvAn n^eRi aTaivAr veN puTaivai mey chUzn^thu       1326-2

 kai tharuvAr thamai UnRik kANAmE iravin kaN 1326-3

 chey thava mAthavar vAzum thiruvathikai chenRu aTaivAr      1326-4

 

 62. chulavi vayiRRu akam kanalum chUlai n^OyuTan thoTarak   1327-1

 kulavi ezum peruviruppuk koNTu aNaiyak kulavarai pOnRu      1327-2

 ilaku maNi mathil chOthi ethir koL thiruvathikaiyinil       1327-3

 thilaka vathiyAr irun^tha thiru maTaththaich chenRu aNain^thAr      1327-4

 

 63. van^thu aNain^thu thilakavathiyAr aTimEl uRa vaNaN^ki   1328-1

 n^am thamathu kulam cheytha n^al thavaththin payan anaiyIr 1328-2

 in^tha uTal koTum chUlaik kiTain^thu aTain^thEn ini mayaN^kAthu     1328-3

 uyn^thu karai ERun^eRi uraiththu aruLum ena uraiththu       1328-4

 

 64. thAL iNai mEl vizun^thu ayarum thampiyAr thamai n^Okki 1329-1

 AL uTaiya tham perumAn aruL n^inain^thu kai thozuthu        1329-2

 kOLil parachamaya n^eRik kuziyil vizun^thu aRiyAthu 1329-3

 mULum arum thuyar uzan^thIr! ezun^thIr! ena mozin^thAr      1329-4

 

 65. maRRa vurai kETTalum E maruN n^IkkiyAr thAmum   1330-1

 uRRa piNi uTal n^aTuN^ki ezun^thu thoza uyar thavaththOr    1330-2

 kaRRai vENiyar aruLE kANum ithu kazal aTain^thOr    1330-3

 paRRu aRuppAr thamaip paNin^thu paNi cheyvIr enap paNiththAr        1330-4

 

 66. enRa pozuthu avar aruLai ethir ERRuk koNTu iRainycha    1331-1

 n^inRa thapOthaniyArum n^inmalan pEr aruL n^inain^thu       1331-2

 chenRu thiru vIraTTam pukuvathaRkuth thiruk kayilaik        1331-3

 kunRu uTaiyAr thiru n^IRRai anychu ezuththu Othik koTuththAr        1331-4

 

 67. thiru vALan thiru n^IRu thilakavathiyAr aLippa 1332-1

 peru vAzvu van^thathu enap perun^thakaiyAr paNin^thu ERRa aN^ku     1332-2

 uruvAra aNin^thu thamakkuRRa iTaththu uyyum n^eRi   1332-3

 tharuvArAyth tham munpu van^thAr pin thAm van^thAr 1332-4

 

 68. n^IRu aNin^thAr akaththu iruLum n^iRai kaN^kul puRaththu iruLum        1333-1

 mARa varum thirup paLLi ezuchchiyinil mAthavam chey 1333-2

 chIr aTiyAr thiru alakum thiru mezukkum thONTiyum koNTu     1333-3

 ARu aNin^thAr kOyilin uL aTain^thavaraik koTu pukkAr        1333-4

 

 69. thiraik keTila vIraTTAnaththu irun^tha cheN^kanaka      1334-1

 varaich chilaiyAr perum kOyil thozuthu valam koNTu iRainychith      1334-2

 tharaith thalaththin michai vIzn^thu thampirAn thiru aruLAl         1334-3

 uraith thamiz mAlaikaL chAththum uNarvu peRa uNarn^thu uraippAr     1334-4

 

 70. n^IRRAl n^iRaivu Akiya mEniyuTan n^iRai anpu uRu chin^thaiyil n^Echam mika     1335-1

 mARRAr puram mARRiya vEthiyarai maruLum piNi mAyai aRuththiTuvAn    1335-2

 kURRu AyinavARu vilakkakilIr ena n^ITiya kOthil thiruppathikam      1335-3

 pORRAl ulaku Ezin varum thuyaram pOmARu ethir n^inRu pukanRanarAl   1335-4

 

 71. mannum pathikam athu pATiyapin vayiRu uRRu aTu chUlai maRappiNithAn    1336-1

 an^ n^inRa n^ilaik kaN akanRiTalum aTiyEn uyirOTu aruL than^thathu enAch   1336-2

 chen^ n^inRa param poruL Anavar tham thiruvAraruL peRRa chiRappu uTaiyOr   1336-3

 mun n^inRa theruTchi maruTchiyinAl muthalvan karuNaik kaTal mUzkinArE      1336-4

 

 72. aN^kaN^kaL aTaN^ka urOmam elAm aTaiyap puLakam kaN mukizththu alarap   1337-1

 poN^kum punal kaNkaL pozin^thu iziyap puvi mIthu vizun^thu puraNTu ayarvAr 1337-2

 iN^ku en cheyal uRRa pizaippu athanAl ERAtha perun^thiTar ERiTa n^in       1337-3

 thaN^kum karuNaip peru veLLam iTath thakumO ena innana thAm mozivAr        1337-4

 

 73. poy vAymai perukkiya pun chamayap poRiyil chamaN n^Ichar puRath thuRaiyAm      1338-1

 avvAz kuziyin kaN vizun^thu ezumARu aRiyAthu mayaN^ki avam purivEn 1338-2

 mai vAcha n^aRum kuzal mA malaiyAL maNavALan malarkkazal van^thu aTaiyum   1338-3

 iv vAzvu peRath tharu chUlaiyinukku ethirchey kuRai en kol enath thozuvAr 1338-4

 

 74. mEvuRRa iv vElaiyil n^ITiya chIr vIraTTam amarn^tha pirAn aruLAl       1339-1

 pAvuRRu alar chen^thamizin chol vaLap pathikath thoTaipATiya pAnmaiyinAl   1339-2

 n^Avukku arachu enRu ulaku Ezinum n^in n^ann^Amam n^ayappuRa mannuka enRu 1339-3

 yAvarkkum viyappuRa manychu uRaivAn iTaiyE oruvAymai ezun^thathuvE 1339-4

 

 75. ith thanmai n^ikazn^thuzi n^Avin mozikku iRai Akiya anparum in^ n^eTun^AL 1340-1

 chiththam thikaz thIvinaiyEn aTaiyum thiruvO ithu enRu theruNTu aRiyA      1340-2

 aththanmaiyan Akiya irAvaNanukku aruLum karuNaith thiRamAna athan   1340-3

 meyth thanmai aRin^thu thuthippathuvE mEl koNTu vaNaN^kinar meyyuRavE      1340-4

 

 76.  parachum karuNaip periyOn aruLap paRi pun thalaiyOr n^eRi pAzpaTa van^thu 1341-1

 arachu iN^ku aruL peRRu ulaku uyn^thathu enA aTiyAr puTai chUz athikaip pathi thAn 1341-2

 muracham paTa kan^thuTi thaNNumai yAz muzavam kiLai thun^thupi kaNTai uTan 1341-3

 n^irai chaN^ku oli eN^kum muzaN^kuthalAl n^eTu mA kaTal enna n^iRain^thuLathE      1341-4

 

 77. maiyal thuRai ERi makizn^thu alar chIr vAkIchar manaththoTu vAymaiyuTan        1342-1

 mey uRRa thiruppaNi cheypavarAy viravum chiva chinnam viLaN^kiTavE 1342-2

 eythuRRa thiyAnam aRA uNarvum IRu inRi ezum thiruvAchakamum         1342-3

 kaiyil thikazum uzavAramuTan kaik koNTu kalan^thu kachin^thanarE    1342-4

 

 78. meymmaip paNi cheytha viruppu athanAl viNNOr thani n^AyakanAr kazalil 1343-1

 tham ichchai n^irampa varam peRum ath thanmaip pathi mEviyathA pathiyAr    1343-2

 poymaich chamayap piNi viTTavar mun pOthum piNi viTTaruLip poruLA   1343-3

 emmaip paNikoL karuNaith thiRam iN^ku yAr peRRanar enna iRainychinarE 1343-4

 

 79. inna thanmaiyil ivar chiva n^eRiyinai eythi     1344-1

 mannu pEr aruL peRRu iTar n^IN^kaiya vaNNam 1344-2

 pannu thonmaiyil pATali puththira n^akaril   1344-3

 punmai yE puri amaNar thAm kETTu athu poRArAy       1344-4

 

 80. tharuma chEnarkku van^tha ath thaTuppa arum chUlai      1345-1

 oruvarAlum iN^ku ozin^thiTAmaiyin avar uyyap pOyp   1345-2

 peruku chaivarAyp peyarn^thu tham piNi oziththu uyn^thAr    1345-3

 maruvu n^am perum chamayam vIzn^thathu ena maruLvAr 1345-4

 

 81. malaiyum pal chamayaN^kaLum venRu maRRavarAl    1346-1

 n^ilaiyum peRRa in^n^eRi ini azin^thathu enRu azuN^kik      1346-2

 kolaiyum poymaiyum ilam enRu koTumaiyE purivOr      1346-3

 thalaiyum pIliyum thAza van^thu oru chiRai chArn^thAr       1346-4

 

 82. ivvakaip pala amaNarkaL thuyarun INTi    1347-1

 mey vakaith thiRam aRin^thiTil vEn^thanum vekuNTu   1347-2

 chaivanAki n^am viruththiyum thavirkkum maRRu ini n^Am      1347-3

 cheyvathu en ena vanychanai therin^thu chiththirippAr       1347-4

 

 83.  thavvai kaivaththu n^iRRalin tharuma chEnarum thAm     1348-1

 poy vakuththathu Or chUlai thIrn^thilathu enap pOy iN^ku    1348-2

 evva mAka aN^ku eythi n^am chamaya aN^kanamum       1348-3

 theyva n^in^thaiyum cheythanar enach cholath theLin^thAr    1348-4

 

 84. chonna vaNNamE cheyvathu thuNin^tha thun mathiyOr       1349-1

 munnam n^Am chenRu muRaippaTuvOm ena muyanRE        1349-2

 inna thanmaiyil iruL kuzAm chelvathu pOla    1349-3

 mannan Akiya pallavan n^akaril van^thu aNain^thAr   1349-4

 

 85. uTai ozin^thu oru pEchchu iTai inRi n^inRu uNpOr        1350-1

 kaTai aNain^thavan vAyil kAvalarukku n^AN^kaL       1350-2

 aTaiya van^thamai arachanukku aRiviyum enna 1350-3

 iTai aRin^thu pukka varum tham iRaivanukku ichaippAr        1350-4

 

 86. aTikaNmAr ellArum AkulamAy mika azin^thu        1351-1

 koTi n^uTaN^ku thiruvAyil puRaththu aNain^thAr enak kURa    1351-2

 vaTi n^eTuvEl mannavanum maRRavar chArpu AthalinAl 1351-3

 kaTithu aNaivAn avarkku uRRathu en kol enak kavanRu uraiththAn      1351-4

 

 87. kaTai kAval uTaiyArkaL pukutha viTak kAvalan pAl        1352-1

 n^aTai ATum thozil uTaiyAr n^aNNith thAm eNNiyavARu 1352-2

 uTaiyAr Akiya tharuma chEnar piNi uRRArAych 1352-3

 chaTaiyAnukku ALAy n^in chamayam oziththAr enRAr    1352-4

 

 88. virai alaN^kal pallavanum athu kETTu vekuNTu ezun^thu   1353-1

 purai uTaiya manaththinarAy pOvathaRkup poyp piNi koNTu     1353-2

 urai chiRan^tha chamayaththai aziththu oziyap peRuvathE     1353-3

 karaiyil thavaththIr ithanukku en cheyvathu enak kananRAn   1353-4

 

 89.  thalai n^eRi Akiya chamayam thannai aziththu unnuTaiya         1354-1

 n^ilai n^inRa thol varampin n^eRi aziththa poRi iliyai      1354-2

 alai purivAy enap paravi vAyAl anychAthu uraiththAr 1354-3

 kolai puriyA n^ilai koNTu poy ozukum amaN kuNTar    1354-4

 

 90. aruL koNTa uNarvu inRi n^eRikOTi aRivenRu       1355-1

 maruL koNTa mannavanum man^thirikaL thamai n^Okkith 1355-2

 theruL koNTOr ivar chonna thIyOnaich cheRuvathaRkup 1355-3

 poruL koNTu viTAthu en pAl koTuvArum enap pukanRAn 1355-4

 

 91. arachanathu paNithalai n^inRa amaichcharkaLum an^n^ilaiyE       1356-1

 murachu athirum thAnaiyoTu mun chenRu mukil chUzn^thu       1356-2

 virai cheRiyum chOlai chUz thiruvathikai thanai mEvi        1356-3

 parachamayap paRRu aRuththa pAnmaiyinAr pAl chenRAr 1356-4

 

 92. chenRu aNain^tha amaichchar uTan chEnai vIrarum chUzn^thu       1357-1

 min thayaN^ku purivENi vEthiyanAr aTiyavarai        1357-2

 inRu n^umai arachan azaikka emai viTuththAn pOthum ena      1357-3

 n^inRavarai n^Er n^Okki n^iRai thavaththOr urai cheyvAr     1357-4

 

 93. n^Am Arkkum kuTi allOm enRu eTuththu n^AnmaRaiyin       1358-1

 kOmAnai n^athiyin uTan kuLir mathi vAz chaTai yAnaith       1358-2

 thEmAlaich chen^thamizin chezum thiruth thANTakam pATi      1358-3

 AmARu n^Ir azaikkum aTaivilam enRu aruL cheythAr    1358-4

 

 94.  ANTa aracharuL cheyyak kETTa varum aTi vaNaN^ki        1359-1

 vENTiyavark koNTu Eka viTai ukaiththAr thiruththoNTar       1359-2

 INTu varum vinaikaLukku empirAn uLan enRu ichain^thu irun^thAr      1359-3

 mUNTa chinap pOr mannan mun aNain^thu aN^ku aRiviththAr     1359-4

 

 95. pallavanum athu kETTup pAN^ku irun^tha pAy uTukkai      1360-1

 val amaNar thamai n^Okki maRRu avanaich cheyvathu inich     1360-2

 chollum ena aRam thuRan^thu thamakku uRuthi aRiyAtha        1360-3

 pul aRivOr anychAthu n^IRRu aRaiyil iTap pukanRAr   1360-4

 

 96. aruku aNain^thAr thamai n^Okki av vaNNam cheyka enap    1361-1

 peruku chinak koTuN^ kOlAn mozin^thiTalum perun^ thakaiyai 1361-2

 uruku perum thazal vemmai n^IRRu aRaiyin uL iruththith      1361-3

 thiruku karum thAL koLuvich chEmaN^kaL cheythu amaiththAr   1361-4

 

 97.  ANTa arachu athan akaththuL aNain^tha pozuthu ampalaththuth    1362-1

 thANTavam mun purin^thu aruLum thAL n^izalaith thalaik koNTE        1362-2

 INTu varum thuyar uLavO Ichan aTiyArkku enRu        1362-3

 mUNTamanam n^Er n^Okki muthalvanaiyE thozuthu irun^thAr     1362-4

 

 98. veyya n^IRRu aRaiyathu thAn vIN^ku iLavEnil paruvam     1363-1

 thai varum thaN thenRal aNai thaN kazun^Irth thaTam pOnRu   1363-2

 moy oLi veN n^ilavu alarn^thu muranRa yAz oliyinathAy       1363-3

 aiyar thiruvaTi n^Izal aruL Aki kuLirn^thathE       1363-4

 

 99. mAchu il mathi n^ITupunal manni vaLar chenniyanaip      1364-1

 pEcha iniyAnai ulaka ALuTaiya pinynykanai    1364-2

 Ichanai emperumAnai ev uyirum tharuvAnai     1364-3

 Achai il ArA amuthai aTi vaNaN^ki inithu irun^thAr 1364-4

 

 100.  Or ezun^AL kazin^thu athanpin uNarvil amaNarai azaiththup     1365-1

 pArum ini n^IRRu aRaiyai ena uraiththAn pallavanum 1365-2

 kAr iruNTa kuzAm pOlum uru uTaiya kAr amaNar        1365-3

 thErum n^ilai illAthAr n^IRRu aRaiyaith thiRan^thArkaL      1365-4

 

 101.  Anan^tha veLLaththin iTai mUzki ampalavar     1366-1

 thEn un^thu malar pAthaththu amuthu uNTu theLivu eythi      1366-2

 Unam thAn ilar Aki uvan^thu irun^thAr thamaik kaNTE 1366-3

 Inam thaN^kiyathu ilathAm enna athichayam enRAr     1366-4

 

 102.  athichayam anRithu munnai amaN chamayach chAthakaththAl       1367-1

 ithu cheythu pizaiththu irun^thAn ena vEn^thaRku urai cheythu       1367-2

 mathi cheyvathu inik koTiya val viTam UTTuvathu enRu        1367-3

 muthira varum pAthakaththOr muTai vAyAl mozin^thArkaL       1367-4

 

 103.  AN^ku athu kETTalum koTiya amaN chArpAl keTu mannan   1368-1

 ON^ku perumaiyinAl n^anychu UTTum ena uraippath     1368-2

 thEN^kAthAr thirun^Avukkaraiyarai ath thIya viTap   1368-3

 pAN^ku uTaiya pAl aTichil amuthu cheyap paNNinAr    1368-4

 

 104.  n^anychum amuthu Am eN^kaL n^Athan aTiyArkku enRu     1369-1

 vanycham miku n^enychu uTaiyAr vanychanaiyAm paTi aRin^thE 1369-2

 chenychaTaiyAr chIr viLakkum thiRal uTaiyAr thI viTaththAl 1369-3

 venychamaNar iTuviththa pAl aTichil michain^thu irun^thAr   1369-4

 

 105. poTi Arkkum thirumEnip punitharkkup puvanamkaL 1370-1

 muTivAkkum thuyar n^IN^ka munnai viTam amuthAnAl    1370-2

 paTiyArkkum aRi ariya pachupathiyAr tham uTaiya     1370-3

 aTiyArkku n^anychu amutham Avathu thAn aRputhamO    1370-4

 

 106. av viTaththai ANTa arachu amuthu cheythu mun iruppa    1371-1

 vev viTamum amuthu AyiRRu ena amaNar veruk koNTE    1371-2

 iv viTaththil ivan pizaikkil emakku ellAm iRuthi enath      1371-3

 thev viTaththuch cheyal puriyum kAvalaRkuch cheppuvAr       1371-4

 

 107.  n^anychu kalan^thu UTTiTavum n^am chamayaththinil viTam thIr 1372-1

 thanychamuTai man^thiraththAl chAthiyA vakai thaTuththAn    1372-2

 enychum vakai avaRku ilathEl em uyirum n^in muRaiyum        1372-3

 thunychuvathu thiTam enRAr chUz vinaiyin thuRai n^inRAr     1372-4

 

 108. maRRavar tham mozi kETTu mathi keTTa mannavanum        1373-1

 cheRRa avanai inik kaTiyum thiRam evvARu enach cheppa       1373-2

 uRRavarum man^thira chAthakam n^AN^kaL oziththiTa n^in      1373-3

 koRRa vayak kaLiRRu ethirE viTuvathu enak kURinAr   1373-4

 

 109. mA pAvik kaTai amaNar vAkIchath thiruvaTiyAm   1374-1

 kA pAli aTiyavar pAl kaTak kaLiRRai viTuka ennap    1374-2

 pU pAlar cheyal mERkoL pulaith thozilOn avar tham mEl       1374-3

 kO pAthi chayamAna kolaik kaLiRRai viTach chonnAn   1374-4

 

 110. kUTaththaik kuththi oru kunRam enap puRappaTTu 1375-1

 mATaththai maRaththiTTu maNTapaN^kaL eTuththu eRRith        1375-2

 thATaththil parikkArar thalai iTaRik kaTak kaLiRRin 1375-3

 vETaththAl varum kURRin mikkathu oru viRal vEzam    1375-4

 

 111. pAchath thoTai n^ikaLath thoTarpaRiyath thaRi muRiyA   1376-1

 mI chuRRiya paRavaik kulam veruvath thuNivilakA     1376-2

 Uchal karam ethir chuRRiTa uraRip pari uzaRA        1376-3

 vAchak kaTa mazai muRpaTa mathaveRpu ethir varumAl 1376-4

 

 112. iTi uRRu ezum oliyil thichai ipa uTkiTa aTiyil 1377-1

 paTi pukku uRa n^eLiyap paTar pavanak kathi vichaiyil       1377-2

 kaTithu uRRu aTu cheyalil kiLar kaTalil paTu kaTaiyin       1377-3

 muTivil kanal ena mun chinam muTukik kaTukiyathE    1377-4

 

 113. mATu uRRu aNai ivuLik kulam maRiyach cheRi vayirak     1378-1

 kOTuRRu iru piLaviTTu aRu kuRai kaikkoTu muRiyach   1378-2

 chATuRRiTu mathil theRRikaL chariyap puTai aNi cheRRu       1378-3

 ATuRRu akal veLiyuRRu athu avvaTar kaikkula varaiyE 1378-4

 

 114. pAvak koTu vinai muRRiya paTiRuRRu aTu koTiyOr 1379-1

 n^Avukkarachar ethir muRkoTu n^aNukik karuvarai pOl 1379-2

 Evich cheRu porukaik kariyinai uyththiTa veruLAr    1379-3

 chEviRRu thikazpavar pon kazal theLivu uRRanar periyOr      1379-4

 

 115. aNNal arun^ thava vEn^thar ANai tham mEl varak kaNTu   1380-1

 viNNavar tham perumAnai viTai ukan^thu ERum pirAnaich       1380-2

 chuNNa veN chan^thanach chAn^thu thoTuththa thirup pathikaththai    1380-3

 maN ulaku uyya eTuththu makiz uTanE pATukinRAr      1380-4

 

 116. vanychakar viTTa chinap pOr mathaveN^ kaLiRRinai n^Okkich      1381-1

 chenychaTai n^IL muTik kUththar thEvarkkum thEvar pirAnAr   1381-2

 vemnychuTar mUvilaich chula vIraTTar tham aTiyOm n^Am       1381-3

 anychuvathu illai enRu enRE arun^thamiz pATi uRain^thAr     1381-4

 

 117. thaN thamiz mAlaikaL pATith tham perumAn charaNAkak    1382-1

 koNTa karuththil irun^thu kulAviya anpuRu koLkaith 1382-2

 thoNTarai mun valamAkach chUzn^thu ethir thAzn^thu n^ilaththil      1382-3

 eN thichaiyOrkaLum kANa iRainychi ezun^thathu vEzam 1382-4

 

 118.  ANTa arachai vaNaN^ki anychi av vEzam peyarath        1383-1

 thUNTiya mEl maRap pAkar thoTakki aTaththuth thirin^thu     1383-2

 mINTum athanai avar mEl miRai cheythu kATTiTa vIchi 1383-3

 INTu avar thaN^kaLaiyE konRu amaNar mEl OTiRRu ethirn^thE   1383-4

 

 119.  OTi arukarkaL thammai uzaRi mithiththup piLan^thu     1384-1

 n^ATip palaraiyum konRu n^akaram kalaN^ki maRuka    1384-2

 n^ITiya vElai kalakkum n^eTum man^tharakiri pOla    1384-3

 ATi av yAnaiyum mannaRku Akulam Akkiyathu anRE      1384-4

 

 120. yAnaiyin kaiyil pizaiththa vinai amaN kaiyarkaL ellAm 1385-1

 mAnam azin^thu mayaN^ku varun^thiya chin^thaiyar Akith      1385-2

 thAnai n^ila mannan thALil thanith thani vIzn^thu pulampa   1385-3

 mEnmai n^eRi viTTa vEn^than vekuNTu inich cheyvathu en enRAn        1385-4

 

 121. n^aN^kaL chamayaththin n^inRE n^ATiya muTTi n^ilaiyAl 1386-1

 eN^kaL ethir ERu aziya yAnaiyAl iv vaNNam n^in chIr 1386-2

 paN^kap paTuththavan pOkap paripavam thIrum unakkup 1386-3

 poN^kazal pOka athan pin pukai akanRAl ena enRAr    1386-4

 

 122. alliruL annavar kURa arum perum pAvaththavan thAn      1387-1

 thollaich chamayam aziththuth thuyaram viLaiviththavan thannaich    1387-2

 chollum inich cheyvathu ennach chUzchchi muTikkum thozilOr 1387-3

 kalluTan pAcham piNiththuk kaTal iTaip pAychchuvathu enRAr 1387-4

 

 123.  AN^ku athu kETTa arachan avvinai mAkkaLai n^Okkith    1388-1

 thIN^ku purin^thavan thannaich chEmam uRak koTu pOkip       1388-2

 pAN^ku oru kallil aNaiththup pAcham piNiththu Or paTakil    1388-3

 vIN^ku oli vElaiyil eRRi vIzththumin enRu viTuththAn        1388-4

 

 124. av vinai cheythiTap pOkum avaruTan pOyar ukan^tha      1389-1

 vevvinai yALarum chenRu mEviTa n^Avukkarachar       1389-2

 chevviya tham thiru uLLam chiRappa avaruTan chenRAr 1389-3

 pavvaththil mannavan chonnapaTi muTiththAr appAthakar       1389-4

 

 125. apparichu avvinai muRRi avar akanRu Ekiya pinnar       1390-1

 opparum Az kaTal pukka uRaippu uTai meyththoNTar thAmum     1390-2

 epparichu Ayinum Aka Eththuvan en^thaiyai enRu      1390-3

 cheppiya vaN thamiz thannAl chivan anychezuththum thuthippAr        1390-4

 

 126.  chol thuNai vEthiyan ennum thUy mozi   1391-1

 n^al thamiz mAlai Am n^amachchivAya enRu     1391-2

 aRRa mun kAkkum anychu ezuththai anpoTu      1391-3

 paRRi uNarvinAl pathikam pATinAr     1391-4

 

 127. perukiya anpinar piTiththa peRRiyAl     1392-1

 arumalarOn muthal amarar vAzththuthaRku      1392-2

 ariya anychu ezuththaiyum arachu pORRiTak    1392-3

 karu n^eTuN^kaTalin uT kal mithan^thathE     1392-4

 

 128. ap peruN^kallum aN^ku arachu mEl koLath        1393-1

 theppa mAy mithaththalil cheRin^tha pAchamum        1393-2

 thappiyathu athan michai irun^tha thAvil chIr       1393-3

 meyp perum thoNTanAr viLaN^kith thOnRinAr    1393-4

 

 129. iruvinaip pAchamum malakkal Arththalin 1394-1

 varupavak kaTalil vIz mAkkaL ERiTa   1394-2

 aruLum mey anychezuththu arachai ikkaTal     1394-3

 oru kal mEl ERRu iTal uraikka vENTumO        1394-4

 

 130. aruL n^ayan^thu anychezuththu Eththap peRRa ak 1395-1

 karuNai n^Avarachinaith thiraik karaN^kaLAl 1395-2

 theruL n^eRi n^Irmaiyin chiraththil thAN^kiTa       1395-3

 varuNanum cheythanan munpu mA thavam         1395-4

 

 131. vAyn^tha chIr varuNanE vAkkin mannaraich       1396-1

 chErn^thaTai karuN^kalE chivikai AyiTa       1396-2

 En^thiyE koNTu ezun^thu aruL viththanan      1396-3

 pUn^thirup pAthirip puliyUrp pAN^karil       1396-4

 

 132. ath thirup pathiyinil aNain^tha anparai        1397-1

 meyth thavak kuzAm elAm mEvi Arththeza       1397-2

 eth thichaiyainum ara ennum OchaipOl         1397-3

 thaththu n^Irp peruN^kaTal thAnum ArththathE        1397-4

 

 133. thozum thakai n^Avinukku arachum thoNTar mun   1398-1

 chezum thirup pAthirip puliyUrth thiN^kaL veN       1398-2

 kozun^thu aNi chaTaiyAraik kumpiTTu anpuRa   1398-3

 vizun^thu ezun^thu aruL n^eRi viLaN^kap pATuvAr     1398-4

 

 134.  InRALum Ay enakku en^thaiyum Aki ena eTuththuth       1399-1

 thOnRAth thuNaiyAy irun^thanan than aTiyON^ kaTku enRu      1399-2

 vAn thAz punal kaN^kai vAz chaTaiyAnai maRRu ev uyirkkum    1399-3

 chAnRAm oruvanaith thaN thamiz mAlaikaL chAththinArE        1399-4

 

 135. maRRum iNaiyana vaN thamiz mAlaikaL pATi vaiki 1400-1

 veRRi mazaviTai vIraTTar pAtham mika n^inaivAl      1400-2

 uRRathor kAthalin aN^ku n^inRu Eki onnAr puraN^kaL 1400-3

 cheRRavar vAzum thiruvathikaip pathi chenRu aTaivAr 1400-4

 

 136. thEvar pirAn thiru mANik kuziyum thinai n^akarum       1401-1

 mEvinar chenRu virumpiya chol malar koNTu iRainychip        1401-2

 pUvalar chOlai maNamaTi pullap poruL moziyin        1401-3

 kAvalar chelvath thiruk keTilaththaik kaTan^thu aNain^thAr 1401-4

 

 137. venychamaN kuNTarkaL cheyviththa thIyam iRaikaL ellAm 1402-1

 enycha venRu ERiya in thamiz Ichar ezun^thu aruLa   1402-2

 manychivar mATath thiruvathikaip pathi vANar ellAm 1402-3

 tham cheyal poN^kath thazaN^ku oli maN^kalam chARRal uRRAr 1402-4

 

 138. maNi n^eTun^ thOraNam vaN kulaip pUkam maTaR kathali   1403-1

 iNaiyuRa n^ATTi ezu n^ilaik kOpuram theRRi eN^kum   1403-2

 thaNivil perukoLith thAmaN^kaL n^ARRich cheny chAn^thu n^Ivi        1403-3

 aNi n^akar munnai aNi mEl aNi cheythu alaN^kariththAr       1403-4

 

 139. manniya anpin vaLa n^akar mAn^thar vayaN^ku izaiyAr    1404-1

 inniya n^Athamum Ez ichai Ochaiyum eN^kum vimmap    1404-2

 pon iyal chuNNamum pUvum porikaLum thUvi eN^kum     1404-3

 thol n^akarin puRam chUzn^thu ethir koNTanar thoNTaraiyE    1404-4

 

 140. thUya veN n^IRu thuthain^tha pon mEniyum thAz vaTamum 1405-1

 n^Ayakan chEvaTi thaivarum chin^thaiyum n^ain^thu urukip    1405-2

 pAyvathu pOl anpu n^Ir pozi kaNNum pathikach cheny chol     1405-3

 mEya chevvAyum uTaiyAr pukun^thanar vIthi uLLE      1405-4

 

 141. kaNTArkaL kai thalaimEl kuviththu in^thak karuNai kaNTAl       1406-1

 miNTAya cheN^kai amaNkaiyar thIN^ku viLaikkach cheRRam      1406-2

 uNTAy¢na vaNNam ev vaNNam enRu uraippArkaL pinnum   1406-3

 thoNTu ANTu koNTa pirAnaith thozuthu thuthiththanarE        1406-4

 

 142. iv vaNNam pOla enaip pala mAkkaL iyampi Eththa 1407-1

 mey vaNNa n^IRRu oLi mEvum kuzAN^kaL viravich chella        1407-2

 av vaNNam n^aNNiya anparum van^thu eythi ampavaLach 1407-3

 chev vaNNar kOyil thiru vIraTTAnaththaich chErn^thanarE     1407-4

 

 143. umpar tham kOnai uTaiya pirAnai uL pukku iRainychi     1408-1

 n^ampuRum anpin n^ayappuRu kAthalinAl thiLaiththE   1408-2

 em perumAn thanai EzaiyEn n^An paNTu ikazn^thathu enRu      1408-3

 tham parivAl thiruth thANTakach chen^thamiz chARRi vAzn^thAr        1408-4

 

 144. ari ayanukku ariyAnai aTiyavarukku eLiyAnai    1409-1

 viri punal chUz thiruvathikai vIraTTAnaththu amuthaith      1409-2

 therivariya perum thanmaith thirun^Avuk karachu manam       1409-3

 parivuRu chen^thamizp pATTup palapATip paNi cheyum n^AL     1409-4

 

 145. pul aRivil chamaNarkkAp pollAN^ku purin^thu ozukum     1410-1

 pallavanum thannuTaiya pazavinaip pAcham paRiya     1410-2

 allal ozin^thu aN^ku eythi ANTa arachinaip paNin^thu        1410-3

 vallamaNar thamai n^Iththu mazaviTaiyOn thAL aTain^thAn     1410-4

 

 146. vITu aRiyAch chamaNar mozi poy enRu mey uNarn^tha      1411-1

 kATavanum thiruvathikai n^akarin kaN kaN n^uthaRkup 1411-2

 pATali puththiraththil amaN paLLiyoTu pAzikaLum     1411-3

 kUTa iTiththuk koNarn^thu kuNa paravIchcharam eTuththAn     1411-4

 

 147. in^ n^ALil thiruppaNikaL cheykinRa in thamizukku       1412-1

 mannAna vAkIchath thirumuniyum mathich chaTaimEl    1412-2

 pannAkam aNin^thavar tham pathi palavum chenRu iRainychich 1412-3

 chonnAmath thamiz punain^thu thoNTu cheyvAn thoTarn^thu ezuvAr      1412-4

 

 148. thiruvathikaip pathi maruN^ku thiru veNNey n^allUrum   1413-1

 aruLum thiru AmAththUr thirukkOvalUr muthalA        1413-2

 maruvu thiruppathi piRavum vaNaN^ki vaLath thamiz pATip     1413-3

 peruku viruppuTan viTaiyAr makiz peNNAkiTam aNain^thAr      1413-4

 

 149. kAr vaLarum mATaN^kaL kalan^tha maRai oli vaLarkkum    1414-1

 chIr uTai an^thaNar vAzum chezum pathiyin akaththu eythi    1414-2

 vAr chaTaiyAr mannu thiruth thUN^kAnai mATaththaip 1414-3

 pAr paravum thirumunivar paNin^thu Eththip paravinAr        1414-4

 

 150.  pun n^eRiyAm amaN chamayath thoTakkuNTu pOn^thavuTan 1415-1

 thannuTanE uyirvAzath thariyEn n^An tharippathanukku        1415-2

 ennuTaiya n^Ayaka n^in ilachchinai iTTu aruL enRu   1415-3

 pannu chezun^thamiz mAlai mun n^inRu pATuvAr        1415-4

 

 151.  pon Arn^tha thiruvaTikku en viNNappam enRu eTuththu   1416-1

 mun Aki ep poruTkum muTivAki n^inRAnaith     1416-2

 than Akaththu umai pAkam koNTAnaich chaN^karanai    1416-3

 n^al n^Amath thiruviruththam n^alam chiRakkap pATuthalum    1416-4

 

 152. n^ITu thiruth thUN^kAnai mATaththu n^ilavu kinRa       1417-1

 ATaka mEruch chilaiyAn aruLAl Or chivapUtham        1417-2

 mAToruvar aRiyAmE vAkIchar thiruth thOlil    1417-3

 chETuyar mUvilaich chUlam china viTaiyin uTan chAththa      1417-4

 

 153.  AN^kavar tham thiruth thOLil Arn^tha thiru ilachchinaiyaith   1418-1

 thAm kaNTu manam kaLiththuth tham perumAn aruL n^inain^thu 1418-2

 thUN^karuvi kaN poziyath thozuthu vizun^thu ArvaththAl      1418-3

 ON^kiya chin^thaiyar Aki uyn^thu ozin^thEn ena ezun^thAr    1418-4

 

 154. thUN^kAnai mATaththuch chuTark kozun^thin aTiparavip   1419-1

 pAN^kAkath thiruth thoNTu cheythu payinRu amarum n^AL       1419-2

 pUN^kAnam maNam kamazum poruvil thiru arath thuRaiyum       1419-3

 thEN^kAvin mukil uRaN^kum thirumuthu kunRamum paNin^thu     1419-4

 

 155. vaNthamiz men malar mAlai punain^tharuLi maruN^kuLLa   1420-1

 thaN thuRai n^Irp pathikaLilum thani viTaiyAr mEviTam       1420-2

 koNTaruLum thAnaN^kaL kumpiTTuk kuNa thichai mEl    1420-3

 puNTarikath thaTam chUzn^tha n^ivAk karaiyE pOthuvAr        1420-4

 

 156.  AnAtha chIrth thillai ampalaththE ATukinRa    1421-1

 vAnARu puTai parakkum malarch chaTaiyAr aTi vaNaN^ki        1421-2

 UnAlum uyirAlum uLLa payan koLa n^inain^thu 1421-3

 thEnArum malarch chOlaith thiruppuliyUr maruN^ku aNain^thAr         1421-4

 

 157. n^Avuk karacharum iruvarkku ariyavar n^aTam ATiya thiru ellai pAl     1422-1

 mEvith thalam uRa meyyil thozutha pin mEl mEl ezutharum viraivOTum 1422-2

 kAvil kaLi mayil makiz uRRu ethir ethir ATak kaTi kamaz kamalam chUz       1422-3

 vAvith thaTamalar vathanam polivuRu maruthath thaNpaNai vazi van^thAr      1422-4

 

 158. murukil cheRi ithaz muLarip paTukaril muthu mEthikaL puthumalar mEyum 1423-1

 arukil cheRivanam ena mikkuyar kazai aLavil perukiTa vaLar ikkup    1423-2

 perukip puTai muthir tharaLam chorivana periyOr avar thiruvaTik kaNTu      1423-3

 urukip parivuRu punal kaN pozivana ena munpuLa vayal eN^kum         1423-4

 

 159. aRivil periyavar ayal n^el paNai vayal avai piRpaTum vakai aNaikinRAr 1424-1

 piRavip pakai n^eRi viTuvIr iruvinai perukith thoTarpiNi uRupAcham 1424-2

 paRivuRRiTa aNaiyumin enRu irupuTai payil chUz chinai michai kuyil kUvum   1424-3

 cheRivil palatharu n^ilaiyil polivuRu thiru n^an^thana vanam ethir kaNTAr 1424-4

 

 160. avar mun paNivoTu thozuthu aN^ku aNaivuRa aNi komparin michai aruku eN^kum 1425-1

 thavam mun purithalil varu thoNTu enum n^ilaithalai n^inRu uyar thamiz iRaiyOrAm 1425-2

 ivar tham thiruvaTivathu kaNTu athichayam ena van^thu ethir arakara enRE   1425-3

 chiva mun payil mozi pakar kinRana vaLar chiRai men kiLiyoTu chiRu pUvai   1425-4

 

 161. anychol thirumaRai avar mun pakarthalum avarum thozuthu mun aLikUrum 1426-1

 n^enychil perukiya makizvum kAthalum n^iRai anpoTum urai thaTumARach       1426-2

 chenychol thirumaRai mozi an^thaNar payil thillaith thiru n^akar ellaippAl manychil 1426-3

 poli n^eTu mathil chUz kuTathichai maNi vAyil puRam van^thuRRAr     1426-4

 

 162. allal pavam aRa aruLum thava muthal aTiyAr ethir koLa avarOTum        1427-1

 mallal punal kamaz mATE vAyilin vazipukku ethir thozuthu aNai uRRAr        1427-2

 kalvith thuRai pala varu mA maRai muthal karai kaNTu uTaiyavar kazal pENum 1427-3

 chelvak kuTi n^iRai n^al vaippu iTai vaLar chivamE n^ilaviya thiruvIthi    1427-4

 

 163. n^ava min chuTar maNi n^eTu mAlaiyum n^aRu malar mAlaiyum n^iRai thiruvIthip 1428-1

 puvanaN^kaLin muthal imaiyOr thaTamuTi porun^thiya maNi pOkaTTip    1428-2

 pavanan paNi cheya varuNan punal koTu paNi mARavum avai pazuthAm enRu      1428-3

 evarum thozuthu ezum aTiyAr thiru alaku iTuvAr kuLirpunal viTuvArkaL       1428-4

 

 164. mElam parathalam n^iRaiyum koTikaLil viri veN^kathir n^uzaivathu arithAkum 1429-1

 kOlam perukiya thiruvIthiyai muRai kulavum perumaiyar paNivuRRE     1429-2

 nyAlam thikaz thiru maRaiyin peruku oli n^alamAr munivarkaL thuthiyOTum    1429-3

 Olam perukiya n^ilai Ez kOpuram uRamey koTu thozuthuLpukkAr         1429-4

 

 165. vaLar pon kanaka maNi thiru mALikaiyinai valam van^thu alamaru varai n^illA 1430-1

 aLavil perukiya Arvaththu iTai ezum anpin kaTal n^iRai uTal eN^kum 1430-2

 puLakach cheRi n^irai viravath thirumali pon kOpuram athu pukuvAr mun      1430-3

 kaLanil poliviTam uTaiyAr n^aTan^avil kanakap pothu ethir kaNNuRRAr        1430-4

 

 166. n^ITum thiruvuTan n^ikazum peruku oLi n^iRai ampalam n^inaivuRa n^ErE 1431-1

 kUTum paTi varum anpAl inpuRu kuNam mun peRavaru n^ilai kUTath      1431-2

 thETum piramanum mAlum thEvarum muthalAm yOnikaL theLivu onRA       1431-3

 ATuN^kazal puri amuthath thiru n^aTam ArA vakai thozuthu ArkinRAr   1431-4

 

 167. kaiyum thalai michai punai anychaliyana kaNNum pozi mazai oziyAthE    1432-1

 peyyum thakaiyana karaNaN^kaLum uTan urukum parivina        1432-2

 pERu eythum meyyum tharaimichai vizumun pezutharum minthAz chaTaiyoTu      1432-3

 aiyan thirun^aTam ethir kumpiTum avar Arvam perukuthal aLavu inRAl 1432-4

 

 168. ith thanmaiyar pala muRaiyum thozuthu eza enRu eythinai ena manRATum 1433-1

 aththan thiru aruL poziyum karuNaiyin aruL peRRiTa varum Anan^tham 1433-2

 meyth thanmai yinil viruththath thirumozi pATip pinnaiyum mEl mElum        1433-3

 chiththam perukiya parivAl inpuRu thiru n^Erichai mozi pakarkinRAr 1433-4

 

 169.  paththanAyp pATa mATTEn enRu mun eTuththup paNNAl     1434-1

 aththA un ATal kANpAn aTiyanEn van^thavARu enRu     1434-2

 iththiRam pORRi n^inRE in thamiz mAlaip pATi        1434-3

 kaith thiruth thoNTu cheyyum kAthalil paNin^thu pOn^thAr    1434-4

 

 170. n^ITiya maNiyin chOthi n^iRai thiru munRin mATum       1435-1

 ATu uyar koTi chUz pon thEr aNi thiru vIthi uLLum   1435-2

 kUTiya paNikaL cheythu kumpiTum thozilar Akip       1435-3

 pATiya punitha vAkkin paNikaLum payilach cheyvAr    1435-4

 

 171. aruL peru makizchchi poN^ka annam pAlikkum ennum       1436-1

 thiruk kuRun^ thokaikaL pATith thiru uzavAraN^ koNTu        1436-2

 peruththu ezu kAthalOTum perum thiruth thoNTu cheythu       1436-3

 viruppuRu mEni kaNNIr veNNIRRu vaNTalATa     1436-4

 

 172. mEviya paNikaL cheythu viLaN^kun^AL vETkaLaththuch     1437-1

 chEvuyar koTiyAr thammaich chenRu mun vaNaN^kip pATik       1437-2

 kAviyam kaNTAr mannum thirukkazip pAlai thannil     1437-3

 n^Avinukku arachar chenRu n^aNNinAr maNNOr vAza     1437-4

 

 173. china viTai yERukaith thORum maNavALa n^ampikazal chenRu thAzn^thu    1438-1

 vana pavaLa vAythiRan^thu vAnavarkkum thAn avanE enkinRAL enRu      1438-2

 anaiya thiruppathikam uTan anpuRu vaN thamiz pATi aN^ku vaiki       1438-3

 n^inaivariyAr thamaip pORRi n^ITu thiruppuliyUrai n^inain^thu mILvAr       1438-4

 

 174. manaip paTappil kaTal kozun^thu vaLai choriyum kazip pAlai mazuN^ku n^IN^ki 1439-1

 n^anaichchinai men kuLinyAzal pozil UTu vazi koNTu n^aNNum pOthil   1439-2

 n^inaippavar tham manam kOyil koNTu aruLum ampalaththu n^iruththanAraith   1439-3

 thinaiththanaiyAm pozuthu maRan^thu uyvEnO enap pATi thillai chArn^thAr    1439-4

 

 175.  ariyAnai enRu eTuththE aTiyavarukku eLiyAnai avartham chin^thai      1440-1

 piriyAtha periya thiruth thANTakach chen^thamiz pATip piRaN^ku chOthi      1440-2

 viriyA n^inRu ev ulakum viLaN^kiya pon ampalaththu mEli ATal        1440-3

 puriyA n^inRavar thammaip paNin^thu thamizAl pinnum pORRal cheyvAr 1440-4

 

 176.  chenychaTaik kaRRai muRRaththu iLan^ilA eRikkum enum chiRan^tha vAymai       1441-1

 arunychol vaLath thamiz mAlai athichayamAm paTi pATi anpu chUzn^tha        1441-2

 n^enychu urukap pozi punalvAr kaN iNaiyum paraviya chol n^iRain^tha vAyum 1441-3

 tham cheyalin oziyAtha thiruppaNiyum mARAthu chArum n^ALil 1441-4

 

 177. kaTaiyukaththil Aziyin mEl mithan^tha kazu malaththin irun^tha chemkaN        1442-1

 viTai ukaiththAr thiru aruLAl veRparaiyan pAvai thirumulaip pAlOTum        1442-2

 aTaiya n^iRai chivam peruka vaLar nyAnam kuzaiththu UTTa amuthu cheytha    1442-3

 uTai maRaip piLLaiyAr thiruvArththai aTiyArkaL uraippak kETTAr      1442-4

 

 178.  AziviTam uNTa varai ammai thiruppAl amutham uNTa pOthE        1443-1

 Ez ichai vaN thamiz mAlai ivan emmAn enak kATTi iyampavalla         1443-2

 kAzi varum perum thakai chIr kETTalumE athichayamAm kAthal kUra     1443-3

 vAzi avar malark kazalkaL vaNaN^kuvathaRku manaththu ezun^tha viruppu vAyn^tha     1443-4

 

 179. appozuthE ampalaththuL ATukinRa kazal vaNaN^ki aruL mun peRRup        1444-1

 poyp piRavip piNi OTTum thiruvIthi puraNTu valam koNTu pOn^thE      1444-2

 ep puvanaN^kaLum n^iRain^tha thiruppathiyin ellaiyinai iRainychi Eththich 1444-3

 cheppariya perumaiyinAr thiru n^AraiyUr paNin^thu pATich chelvAr    1444-4

 

 180. thoNTar kuzAm puTai chUzath thozutha karaththoTu n^IRu thuthain^tha kOlam     1445-1

 kaNTavar tham manam kachin^thu karain^thu urukum karuNai puRam pozin^thu kATTath   1445-2

 theN thiraivAyk kal mithappil ukaiththu ERum thirun^Avukkarachar thAmum    1445-3

 vaN thamizAl ezuthu maRai mozin^tha pirAn thiruppukali maruN^ku chArn^thAr 1445-4

 

 181. n^INTa varai villiyAr venychUlai maTuththu aruLi n^ErE munnAL 1446-1

 ANTa arachu ezun^thu aruLak kETTaruLi ALuTaiya piLLaiyArum 1446-2

 kANTakaiya peru viruppuk kaim mikka thiru uLLak karuththinOTu       1446-3

 mUNTa aruL manaththu anpar puTai chUza ezun^thu aruLi munnE van^thAr       1446-4

 

 182. thozuthu aNai uRRu ANTa arachu anpu urukath thoNTar kuzAththiTaiyE chenRu 1447-1

 pazuthil perum kAthaluTan aTipaNiyap paNin^thavartham karaN^kaL paRRi      1447-2

 ezuthariya malakkaiyAl eTuththu iRainychi viTaiyin mEl varuvArthammai      1447-3

 azuthu azaiththuk koNTavarthAm apparE ena avarum aTiyEn enRAr       1447-4

 

 183. ampikai chem pon kiNNaththu amutha nyAnam koTuppa azukai thIrn^tha    1448-1

 chempavaLa vAyppiLLai thirun^Avukku arachar enach chiRan^tha chIrththi     1448-2

 em peru makkaLum iyain^tha kUTTaththil aran aTiyAr inpam eythi      1448-3

 umparkaLum pORRi ichaippach chivam perukum olin^iRaiththAr ulakam ellAm    1448-4

 

 184.  piLLaiyAr kazal vaNaN^kap peRREn enRu arachu uvappap peruku nyAna    1449-1

 vaLLalAr vAkIchar thamai vaNaN^kap peRRathaRku makizchchi poN^ka    1449-2

 uLLam n^iRai kAthalinAl oruvar oruvaril kalan^tha uNmai yOTum       1449-3

 veLLa n^Ir thiruththONi vIRRu irun^thAr kazal vaNaN^kum viruppin mikkAr    1449-4

 

 185. aruL peruku thanik kaTalum ulakukku ellAm anpu cheRi kaTalumAm enavum ON^kum 1450-1

 poruL chamaya muthal chaiva n^eRi thAn peRRa puNNiyak kaN iraNTu enavum puvanam uyya 1450-2

 iruL kaTu uNTavar aruLum ulakam ellAm InRAL than thiru aruLum enavum kUTith 1450-3

 theruL kalai nyAnak kanRum arachum chenRu chem chaTai vAnavar kOyil chErn^thAr anRE 1450-4

 

 186. paN payil vaNTu aRai chOlai chUzum kAzip paramar thiruk kOpuraththaip paNin^thuLpukku         1451-1

 viN paNiya ON^ku peru vimAnam thannai valam koNTu thozuthu vizun^tha ellaich 1451-2

 chaNpai varu piLLaiyAr appar uN^kaL thampirAnArai n^Ir pATIr ennak 1451-3

 kaN payilum punal poziya arachum vAymai kalai payilum mozi poziyak kachin^thu pATi 1451-4

 

 187. periya perumATTiyuTan thONi mIthu pENi vIRRu irun^thu aruLum pirAn mun n^inRu 1452-1

 parivuRu chen^thamiz mAlai paththi yOTum pAr koNTu mUTi enum pathikam pORRi        1452-2

 ariya vakai puRam pOn^thu piLLaiyAr thirumaTaththil ezun^thu aruLi amuthu cheythu 1452-3

 maruviya n^aNpuRu kENmai aRRai n^AL pOl vaLarn^thu ON^ka uTan pala n^AL vaikum n^ALil 1452-4

 

 188. aththanmaiyinil arachum piLLaiyArum aLavaLAviya makizchchi aLavu ilAtha 1453-1

 chiththa n^ekizchchiyinOTu chellum n^ALil thirun^Avukkarachu thiru uLLam thannil   1453-2

 maith thazaiyum maNi miTaRRar ponni manniya thAnaN^kaL ellAm vaNaN^kip pORRa 1453-3

 meyththu ezun^tha perum kAthal piLLaiyArkku viLamputhalum avarum athu mEvi n^ErvAr 1453-4

 

 189.  ANTa arachu ezun^thu aruLak kOlak kAvai avarOTum chenRu iRainychi anpukoNTu 1454-1

 mINTa aruLinAr avarum viTai koNTu ippAl vEtha n^Ayakar virumpum pathikaLAna 1454-2

 n^INTa karup paRiyalUr punkUr n^ITu thiruk kuRukkai thiru n^inRi yUrum     1454-3

 kAN thakaiya n^anipaLLi muthalA n^aNNik kaNNuthalAr kazal thozuthu kalan^thu chelvAr 1454-4

 

 190. mEvu punal ponni iru karaiyum chArn^thu viTai uyarththAr thiruch chem pon paLLipATik         1455-1

 kAvuyarum mayilATuthuRai n^IL ponnik karaith thuruththi vELvikkuTi ethir koL pATi 1455-2

 pAvuRu chen^thamiz mAlai pATip pORRip paramar thiruppathi palavum paNin^thu pOn^thE 1455-3

 AvuRum anychu ATuvAr kOTikAvil aNain^thu paNain^thu AvaTu thaN thuRaiyaich chArn^thAr 1455-4

 

 191.  AvaTu thaN thuRaiyArai aTain^thu uyn^thEn enRa aLavil thiruth thANTakam munaruLich cheythu        1456-1

 mEvu thiruk kuRun^thokai n^Er ichaiyum chan^tha viruththaN^kaL Anavaiyum vERu vERu 1456-2

 pAvalar chen^thamizth thoTaiyAl paLLith thAmam pala chAththi mikku ezun^tha parivin OTum 1456-3

 pU vayalaththavar paravap pala n^AL thaN^kip puriuRu kaith thoNTu pORRich cheyvAr 1456-4

 

 192. eRi punal pon maNi chithaRum thirai n^Irp ponni iTai maruthaich chenRu eythianpinOTu         1457-1

 maRi viravu karaththArai vaNaN^ki vaiki vaN thamizp pAmAlai pala makizach chAththip         1457-2

 poRi aravam punain^thAraith thiru n^AkEchchuraththup pORRi arum thamiz mAlai punain^thupOn^thu      1457-3

 cheRi virai n^anmalarch chOlaip pazaiyARu eythith thiruchchaththi muRRaththiR chenRu chErn^thAr 1457-4

 

 193. chenRu chErn^thu thiruch chaththi muRRaththu irun^tha chivak kozun^thai       1458-1

 kunRa makaL than manak kAthal kulavum pUchai koNTu aruLum   1458-2

 enRum iniya perumAnai iRainychi iyalpil thiruppaNikaL       1458-3

 munRil aNain^thu cheythu thamiz mozi mAlaikaLum chAththuvAr         1458-4

 

 194.  kOvAy muTuki enRu eTuththuk kURRam van^thu kumaippathan mun   1459-1

 pUvAr aTikaL enRu alaimEl poRiththu vaippAy enap pukanRu    1459-2

 n^AvAr pathikam pATuthalum n^Athan thAnum n^allUril 1459-3

 vA vA enRE aruL cheyya vaNaN^ki makizn^thu vAkIchar 1459-4

 

 195. n^anmai perukaaruL n^eRiyE van^thu aNain^thu n^allUrin         1460-1

 mannu thiruth thoNTanAr vaNaN^ki makizn^thu ezum pozuthil   1460-2

 unnuTaiya n^inaippathanai muTikinROm enRu avartham 1460-3

 chenni michaip pAtha malar chUTTinAn chivaperumAn   1460-4

 

 196.  n^anain^thanaiya thiruvaTi enthalaimEl vaiththAr enRu         1461-1

 punaiyum thiruththANTakaththAl pORRi ichaiththup punithar aruL      1461-2

 n^inain^thu uruki vizun^thu ezun^thu n^iRain^thu malarn^thu oziyAtha       1461-3

 thanam perithum peRRu van^tha vaRiyOn pOl manam thazaiththAr        1461-4

 

 197. n^Avukku mannar thiru n^allUril n^ampar pAl    1462-1

 mEvuRRa thirup paNikaL mEvuRa n^ALum cheythu        1462-2

 pAvuRRa thamiz mAlai pATip paNin^thu Eththith       1462-3

 thEvuRRa thiruththoNTu cheythu ozuki chellu n^AL    1462-4

 

 198. karukAvUr muthalAkak kaNNuthalOn amarn^thu aruLum      1463-1

 thiruvAvUr thirup pAlaiththuRai piRavum chenRu iRainychip   1463-2

 peruku Arvath thiruth thoNTu cheythu perun^thiru n^allUr    1463-3

 oru kAlum piriyAthE uL urukip paNikinRAr     1463-4

 

 199.  ALuTaiya n^Ayakan than aruL peRRu aN^ku akanRu pOy    1464-1

 vALai pAy punal pazanath thirup pazanam maruN^ku aNain^thu 1464-2

 kALaviTam uNTu iruNTa kaNTar paNik kalan pUNTu      1464-3

 n^IL iravil ATuvAr kazal vaNaN^ka n^Er peRRAr       1464-4

 

 200. appathiyaich chUzn^tha thiruppathiyil aranAr makizum   1465-1

 oppariya thAnaN^kaL uL urukip paNin^thaNaivAr       1465-2

 meypporuLthEr n^Avinukku vEn^thar thAm mEvinAr      1465-3

 chepparunychIr appUthi aTikaL Ur thiN^kaLUr 1465-4

 

 201. an^thaNarin mEmpaTTa appUthi aTikaLAr   1466-1

 tham thanayaruTan chAlai kUval kuLam tharu thaNNIrp 1466-2

 pan^thar pala ANTa arachu enum peyarAl paNNinamai   1466-3

 van^thu aNain^tha vAkIchar kETTu avar tham manai n^aNNa     1466-4

 

 202. maRRavarum manam makizn^thu manaiviyAr main^thar perum         1467-1

 chuRRamuTan kaLi kUrath thozuthu ezun^thu chUzn^thu mozik   1467-2

 koRRavarai amuthu cheyak kuRai koLvAr iRaikoLLap    1467-3

 peRRa perum thavath thoNTar thiru uLLam peRap peRRAr        1467-4

 

 203. kANTakaimai inRiyumun kalan^tha peruN^ kENmaiyinAr     1468-1

 pUNTa perum kAthaluTan pOnakamum kaRi amuthum       1468-2

 vENTuvana vevvERu vithaN^kaL peRa viruppinAl        1468-3

 ANTa arachu amuthu cheyath thiru amuthAm paTi amaiththu     1468-4

 

 204. thirun^Avukkarachu amuthu cheythu aruLa maRRavar tham 1469-1

 perun^Amam chAththiya appiLLaithanai azaiththu anpu 1469-2

 tharunyAnath thirumaRaiyOr thaNTalaiyin vaNkathalik 1469-3

 kuru n^ALak kuruththu arin^thu koNTu vara thaniviTTAr       1469-4

 

 205.  AN^ku avanum virain^thu eythi ammaruN^ku thAzAthE     1470-1

 pUN^ kathalik kuruththu ariyap pukum aLavil oru n^Akam      1470-2

 thIN^ku izaikka athu pENAn thiru amuthu cheythu aruLa       1470-3

 ON^ku kathalik kuruththuk koNTu ollai van^thu aNain^thAn    1470-4

 

 206. thIya viTam thalaik koLLath theruman^thu chezum kuruththaith   1471-1

 thAyakaraththinil n^ITTith thaLarn^thu thanaith thazal n^Akam       1471-2

 mEyapaTi urai cheyyAn vizak kaNTu keTTu ozin^thOm   1471-3

 thUyavar iN^ku amuthu cheyath thoTaN^kAr enRu athu oLiththAr        1471-4

 

 207. tham puthalvan chavam maRaiththuth thaTumARRam ilarAki         1472-1

 em perumAn amuthu cheya vENTum ena van^thu iRainycha        1472-2

 umpar pirAn thiruththoNTar uLLaththil thaTumARRam   1472-3

 n^ampar thiruvaruLAlE aRin^thu aruLi n^avai thIrppAr        1472-4

 

 208. anRu avarkaL maRaiththa athanukku aLavu iRan^tha karuNaiyarAyk        1473-1

 konRai n^aRum chaTaiyAr tham kOyilin mun koNarviththE       1473-2

 onRu kolAm enap pathikam eTuththu uTaiyAn chIr pATap        1473-3

 pinRaiviTam pOy n^IN^kip piLLai uNarn^thu ezun^thu irun^thAn        1473-4

 

 209. arum thanayan uyir peRRa athu kaNTum amuthu cheyAthu   1474-1

 irun^thathaRkuth thaLarvu eythi iTar uzan^thAr thuyar n^IN^ka       1474-2

 varun^thum avar manaip pukun^thu vAkIchath thirumunivar     1474-3

 virun^thu amuthu cheythu aruLi viruppinuTan mEvum n^AL      1474-4

 

 210. thiN^kaLUr thanil n^inRum thirumaRaiyOr pin chellap    1475-1

 paiN^kaN viTaith thanippAkar thiruppazanap pathi pukun^thu 1475-2

 thaN^ku perum kAthaloTum tham perumAn kazal chArn^thu       1475-3

 poN^kiya anpuRa vaNaN^ki mun n^inRu pORRi ichaippAr 1475-4

 

 211. puTai mAlai mathikkaNNip purichaTaiyAr pon kazal kIz   1476-1

 aTai mAlaich chIlam uTai appUthi aTikaL thamai      1476-2

 n^aTaimANach chiRappiththu n^anmai puri thIn^thamizin       1476-3

 thoTaimAlaith thiruppathikach chonmAlai pATinAr     1476-4

 

 212. ezum paNiyum iLampiRaiyum aNin^thavarai em maruN^kum   1477-1

 thozumpaNi mER koNTu aruLi thiruchchORRuth thuRai muthalAth         1477-2

 thazumpuRu kENmaiyil n^aNNith thAnaN^kaL pala pATich        1477-3

 chempazanaththu iRai kOyil thiruth thoNTu cheythu irun^thAr         1477-4

 

 213. chAla n^AL aN^ku amarn^thu tham thalaimEl thAL vaiththa        1478-1

 AlamAr maNi miTaRRAr aNi malarch chEvaTi n^inain^thu        1478-2

 chElulAm punal ponnith thenkarai ERich chenRu       1478-3

 kOla n^IL maNi mATath thiru n^allUr kuRukinAr       1478-4

 

 214. aN^ku aNain^thu tham perumAn aTi vaNaN^ki ArAthu       1479-1

 poN^kiya anpoTu thiLaiththup pORRi ichaiththup paNi cheyum n^AL     1479-2

 thaN^ku perum kAthalinAl thAmarai mEl virinychanoTu 1479-3

 cheN^kaN mAl aRivariyAr thiruvArUr thoza n^inain^thAr       1479-4

 

 215. n^allUril n^ampar aruL peRRup pOyp pazaiyARai 1480-1

 pallUr veNTalaik karaththAr payilum iTam pala paNin^thu     1480-2

 chollUr vaNthamiz pATi valany chuziyaith thozuthu Eththi    1480-3

 allUr veN piRai aNin^thAr thiruk kuTamUkku aNain^thu iRainychi      1480-4

 

 216. n^AlUr then thiruchchERai kuTavAyil n^aRaiyUr chEr     1481-1

 pAlUrum in moziyAL pAkanAr kazal paravi      1481-2

 mElUrthi viTaik koTiyAr mEvum iTam pala pATik       1481-3

 chElUr thaN paNai chUzn^tha then thiru vAnychiyam aNain^thAr        1481-4

 

 217. peruvAcha malarch chOlaip peru vELUr paNin^thu Eththi 1482-1

 murukArum malark konRai muthalvanAr pathi piRavum   1482-2

 thiruvArum viLamaruTan chenRu iRainychi vAkIchar    1482-3

 maruvArUr eriththavar tham thiruvArUr van^thu aTain^thAr    1482-4

 

 218.  ANTa arachu ezun^tharuLa ArUril anparkaL thAm 1483-1

 n^INTa chaTai muTiyAr pAl n^iRain^tha aruL peRRuTaiyAr      1483-2

 kAN thaku mALikai mATam kavin chiRan^thu ON^kiTa eN^kum     1483-3

 chEN thikaz vIthikaL poliyath thiru mali maN^kalam cheythAr         1483-4

 

 219. val amaN kuNTar tham mAyai kaTan^thu maRi kaTalil      1484-1

 kallE mithappAkap pOn^thavar van^thAr enum kaLippAl 1484-2

 ellaiyil thoNTar eyilpuRam chenRu ethir koNTapOthu 1484-3

 chollin arachar vaNaN^kith thozuthu uraicheythu aNaivAr     1484-4

 

 220. paRRu onRu ilAvarum pAthakar Akum amaNar tham pAl      1485-1

 uRRa piNi ozin^thu uyyap pOn^thEn peRal Avathu onRE 1485-2

 puRRiTam koNTAn than thoNTarkkuth thoNTarAm puNNiyam enRu   1485-3

 aRRa uNarvoTum ArUrth thiruvIthi uL aNain^thAr      1485-4

 

 221. chUzum thiruththoNTar thammuTan thOraNa vAyil n^aNNi   1486-1

 vAzi thiru n^eTum thEvAchiriyan mun van^thu iRainychi       1486-2

 Azi varaith thiru mALikai vAyil avai pukun^thu      1486-3

 n^IL chuTar mA maNip puRRu ukan^thArai n^Er kaNTu koNTAr    1486-4

 

 222. kaNTu thozuthu vizun^thu kara charaN Athi aN^kam       1487-1

 koNTa puLakaN^kaLAka ezun^thu anpu kUrak kaNkaL     1487-2

 thaNthuLi mAri poziyath thiru mUlaTTAnar thammaip   1487-3

 puNTarikak kazal pORRith thiruththANTakam punain^thu        1487-4

 

 223.  kANTalE karuththAy n^inain^thu ennum kalaip pathikam 1488-1

 thUNTA viLakku anna chOthi mun n^inRu thuthiththu uruki     1488-2

 INTu maNik kOyil chUza valam cheythu iRainychi anpu 1488-3

 pUNTa manaththoTu n^IL thiruvAyil puRaththu aNain^thAr      1488-4

 

 224. cheyya mA maNi oLi chUz thiru munRin mun thEva Achiriyan chArn^thu    1489-1

 koyyumA malarch chOlaik kuyil kUva mayil Alum ArUrAraik     1489-2

 kaiyinAl thozAthu ozin^thu kani irukkak kAy kavarn^tha kaLvanEn enRu       1489-3

 eythu ariya kai yaRavAl thiruppathikam aruL cheythu aN^ku irun^thAr anRE   1489-4

 

 225. mAr pArap pozi kaNNIr mazai vArum thiruvaTivum mathuravAkkil   1490-1

 chEr vAkum thiruvAyil thIm thamizin mAlaikaLum chem pon thALE       1490-2

 chArvAna thirumanamum uzavArath thanippaTaiyum thAmum Akip 1490-3

 pAr vAzath thiru vIthip paNi cheythu paNin^thu Eththip paravich chelvAr    1490-4

 

 226. n^ITu pukazth thiruvArUr n^ilavu maNip puRRiTam koL n^iruththar thammaik      1491-1

 kUTiya anpoTu kAlaN^kaLil aNain^thu kumpiTTuk kOthil vAymaip        1491-2

 pATu iLam pUthaththinAn enum pathikam muthalAna palavum pATi        1491-3

 n^ATiya Arvam peruka n^ain^thu manam karain^thu uruki n^ayan^thu chelvAr   1491-4

 

 227. n^An maRain^Ul perumai n^ami n^an^thi aTikaL thiruththoNTin n^anmai   1492-1

 pAnmai n^ilaiyAl avaraip paramar thiruviruththathuL vaiththup pATi 1492-2

 thEn maruvum konRaiyAr thiruvArUr aran n^eRiyil n^ikazum thanmai    1492-3

 Ana thiRamum pORRi aNi vIthip paNi cheythu aN^ku amarum n^ALil      1492-4

 

 228. n^Ir Arum chaTai muTiyAr n^ilavu thiru vali valamum n^inain^thu chenRu        1493-1

 vAr Arum mulai maN^kai umai paN^kar kazal paNin^thu makizn^thu pATik       1493-2

 kAr Arum kaRaik kaNTar kIz vELur kanRAp pUr kalan^thu pATi 1493-3

 ArAtha kAthalinAl thiruvArUr thanil mINTum aNain^thAr anRE 1493-4

 

 229. mEvu thiruvAthirai n^AL vIthiviTaN^kap perumAL pavani thannil 1494-1

 thEvaruTan munivarkaL mun chEvikkum aTiyArkaLuTan chEviththu        1494-2

 mUvulakum kaLi kUra varum perumai muRaimai yelAm kaNTu pORRi        1494-3

 n^Avinukkuth thani arachar n^ayakku n^AL n^ampar thiru aruLinAlE    1494-4

 

 230. thiruppukalUr amarn^thu aruLum chiva perumAn chEvaTikaL kumpiTTu Eththum      1495-1

 viruppuTaiya uLLaththu mEvi ezum kAthal puri vETkai kUra    1495-2

 oruppaTuvAr thiruvArUr oruvARu thozuthu akanRu aN^ku uLLam vaiththup       1495-3

 porupparaiyan maTap pAvai iTap pAkar pathi piRavum paNin^thu pOn^thAr      1495-4

 

 231. an^n^ALil ALuTaiya piLLaiyAr thiruppukali athan kaN n^inRum    1496-1

 pannAkap pUN aNivAr payinRa thiruppathi palavum paNin^thu chelvAr   1496-2

 punnAka maNam kamazum pUm pukalUr van^thu iRainychip poruvu il chIrththi   1496-3

 min Arum puri mun^n^Ul murukanAr thirumaTaththil mEvum kALai        1496-4

 

 232.  ANTa arachu ezun^thu aruLi aNi ArUr maNip puRRil amarn^thu vAzum     1497-1

 n^INTa chuTar mA maNiyaik kumpiTTu n^ITu thiruppukalUr n^Okki       1497-2

 mINTu aruLinAr enRu kETTu aruLi ethirkoLLum viruppi nOTum   1497-3

 INTu perum thoNTar kuzAm puTai chUza ezun^thu aruLi ethirE chenRAr 1497-4

 

 233. karaNTamali thaTam poykaik kAziyar kOn ethir aNaiyum kAthal kETTu 1498-1

 varanRu maNip punaRpukalUr n^Okki varum vAkIchar makizn^thu van^thAr       1498-2

 thiraNTu varum thiru n^IRRuth thoNTar kuzAm iru thiRamum chErn^tha pOthil 1498-3

 iraNTu n^ilavin kaTalkaL onRAki aNain^tha pOl ichain^tha anRE       1498-4

 

 234. thirun^Avukkarachar ethir chenRu iRainychach chirapuraththuth theyva vAymai   1499-1

 peru nyAna champan^thap piLLaiyAr ethir vaNaN^ki apparE n^Ir        1499-2

 varu n^ALil thiruvArUr n^ikaz perumai vakuththu uraippIr enRu kURa 1499-3

 aru n^Amaththu anychezuththum payil vAymai avarum ethir aruLich cheythAr   1499-4

 

 235.  chiththam n^ilAvum then thiru ArUr n^akarALum 1500-1

 maith thazai kaNTar Athirai n^ALin makiz chelvam    1500-2

 ith thakaimaiththu enRu en mozikEn? enRu aruL cheythAr      1500-3

 muththu vithAna maNip pon kavari mozi mAlai 1500-4

 

 236. ammozi mAlaich chen^thamiz kELA aNi chaNpai    1501-1

 maim malar kaNTaththu aNTar pirAnAr makanArum       1501-2

 koym malar vAvith then thiru ArUr kumpiTTE   1501-3

 ummuTan van^thu iN^ku uTan amarvEn enRu urai cheythAr       1501-4

 

 237. mA mathil ArUr mannarai aN^ku vaNaN^kach chen^ 1502-1

 thAmarai OTaich chaNpaiyar n^Athan thAn Eka 1502-2

 n^Amaru chollin n^Atharum ArvaththoTu pukkAr        1502-3

 pU malar vAcham thaN paNai chUzum pukalUril 1502-4

 

 238. ath thiru mUthUr mEviya n^Avuk karachun^tham   1503-1

 chiththam n^iRain^thE anpu theviTTum theLiveLLam    1503-2

 moyththu izi thAraik kaN pozi n^Ir meym muzuthArap 1503-3

 paith thalai n^Akap pUN aNivAraip paNi uRRAr        1503-4

 

 239. thEvar pirAnaith then pukalUr manniya thEnaip 1504-1

 pA iyal mAlaich chen^thamiz pATip parivOTu   1504-2

 mEviya kAlam thORum viruppil kumpiTTE        1504-3

 Ovuthal Ovu thiruppaNi cheythu aN^ku uRaikinRAr     1504-4

 

 240. chIr tharu cheN^kATTaN^ kuTi n^ITum thirun^aLLARu      1505-1

 Ar tharu chOlai chUztharu chAn^thai ayavan^thi      1505-2

 vAr thikaz men mulaiyAn oru pAkan thirumarukal      1505-3

 Er tharum anpAl chenRu vaNaN^ki inpuRRAr     1505-4

 

 241. appaTich chinnAL chenRa pin ArUr n^akar ALum   1506-1

 thuppu uRaz vENik kaN n^uthalAraith thozuthu ippAl 1506-2

 meyp poruL nyAnam peRRavar vENu puraththu eN^kaL    1506-3

 pon puri mun^n^Ul mArparum van^thAr pukalUril       1506-4

 

 242. piLLaiyAr ezun^thu aruLap peru viruppAl vAkIchar       1507-1

 uLLam makizn^thu ethir koNTu aN^ku uTan uRaiyum n^ALinkaN   1507-2

 vaLLalAr chiRuth thoNTar maRRu avar pAl ezun^thu aruLa      1507-3

 eL arum chIr n^Ila n^akkar thAmum ezun^thu aruLinAr 1507-4

 

 243.  AN^ku aNaiyum avarkaLuTan appathiyil an^thaNarAm      1508-1

 ON^ku pukaz murukanAr thiru maTaththil uTanAkap     1508-2

 pAN^kil varum chIr aTiyAr palarum uTan payil kENmai 1508-3

 n^IN^kariya thiruth thoNTin n^ilai uNarn^thu n^ikazkinRAr   1508-4

 

 244. thirup pathikach chezun^thamizin thiRam pORRi makizvuRRup      1509-1

 poruppu araiyan maTappAvai iTap pAkar pon thALil    1509-2

 viruppu uTaiya thiruth thoNTar perumaiyinai viriththu uraiththu aN^ku      1509-3

 oruppaTum chin^thaiyinArkaL uTan uRaivin payan peRRAr       1509-4

 

 245. an^ n^ALil thamakku ERRa thiruth thoNTin n^eRi ARRa    1510-1

 minnAr chenychaTai aNNal mEvum pathi enaip palavum 1510-2

 munnAkach chenRu Eththi muthalvan thAL thozuvathaRkup       1510-3

 ponnArum maNi mATap pUm pukalUr thozuthu akanRAr    1510-4

 

 246. thiru n^Ila n^akka aTikaL chiRuththoNTar murukanAr     1511-1

 perun^Irmai aTiyArkaL piRarum viTai koNTu Eka       1511-2

 oru n^Irmai manaththu uTaiya piLLaiyAruTan arachum 1511-3

 varum chIr chenychaTaik karan^thAr thiru ampar vaNaN^kinAr 1511-4

 

 247. cheN^kumutha malar vAvith thirukkaTavUr aNain^thu aruLip       1512-1

 poN^kiya veN^kURRu aTarththa pon aTikaL thozuthu Eththik    1512-2

 kuN^kuliyak kalayanAr thirumaththil kuRai aRuppa    1512-3

 aN^ku avarpAl chivan aTiyAruTan amuthu cheythArkaL 1512-4

 

 248. chIr mannum thiruk kaTavUrth thirumayAnamum vaNaN^ki   1513-1

 Er mannum innichaippAp pala pATi inithu amarn^thu   1513-2

 kAr mannum kaRaik kaNTar kazal iNaikaL thozuthu akanRu      1513-3

 thEr mannum maNi vIthith thiru AkkUr chenRu aNain^thAr      1513-4

 

 249. chArn^thAr tham pukal iTaththaith thAn thOnRi mATaththuk       1514-1

 kUrn^thu Arvam uRap paNin^thu kOthil thamizththoTai punain^thu      1514-2

 vArththu ATum chaTaiyAr tham pathi palavum vaNaN^ki uTan    1514-3

 chErn^thArkaL tham perumAn thiru vIzi mizalaiyinai 1514-4

 

 250. vIzi mizalai van^thu aNaiya mEvum n^Avukku arachinaiyum        1515-1

 kAzi nyAnap piLLaiyaiyum kalan^tha uLLak kAthalinAl 1515-2

 Azi valavan aRiyAtha aTiyAr aTiyAr avarkaLuTan      1515-3

 vAzi maRaiyOr ethir koNTu vaNaN^ka vaNaN^ki uLpukkAr        1515-4

 

 251. mATa vIthi alaN^kariththu maRaiyOr vAyin maNi viLakku 1516-1

 n^ITu kathali thazaip pUtham n^iraiththu n^iRai pon kuTam eTuththup        1516-2

 pITu perukum vAkIchar piLLaiyArum thoNTarkaLum      1516-3

 kUTa makizn^thu viN izin^tha kOyil vAyil chenRu aNain^thAr 1516-4

 

 252. chenRu uL pukun^thu thiruvIzi mizalai amarn^tha cheN^kanakak   1517-1

 kunRa villiyAr makizn^tha kOyil valamA van^thu thiru        1517-2

 munRil vaNaN^ki mun eythi mukkaN chekkar chaTai mavuli      1517-3

 venRi viTaiyAr chEvaTik kIz vizun^thAr ezun^thAr vimminAr   1517-4

 

 253. kaikaL kuviththuk kazal pORRik kalan^tha anpu karain^thu uruka        1518-1

 meyyil vaziyum kaN aruvi viravap paravum chol mAlai 1518-2

 cheyya chaTaiyAr thamaich chErAr thIN^ku n^eRi chErkinRAr enRu      1518-3

 uyyum n^eRith thANTa tham mozin^thu aN^ku oziyAk kAthal chiRan^thu ON^ka   1518-4

 

 254. munnAL ayanum thirumAlum muTivum muthalum kANAtha      1519-1

 ponnAr mEni maNi veRpaip pU n^Ir mizalaiyinil pORRip        1519-2

 pal n^AL piriyA n^ilaimaiyinAl payilak kumpiTTu iruppArAy   1519-3

 an^n^AL maRaiyOr thiruppathiyil irun^thAr meymmai arun^thavarkaL    1519-4

 

 255. chIrin viLaN^kum thiruththoNTar irun^thu chila n^AL chenRu athan pin 1520-1

 mAri churuN^ki vaLam ponni n^athiyum paruvam mARuthalum     1520-2

 n^Irin iyanRa uNavu aruki n^ilavum pala man uyirkaL ellAm   1520-3

 pArin malin^tha ilam pATTil paTar kUr vaRumai paran^thathAl         1520-4

 

 256. vaiyam eN^kum vaRkaTam Aych chella ulakOr varuththamuRa        1521-1

 n^aiyum n^ALil piLLaiyAr thamakkum n^Avukku aracharukkum    1521-2

 kaiyil mAnum mazuvum uTan kANak kanavil ezun^thu aruLich    1521-3

 cheyya chaTaiyAr thiruvIzi mizalai uTaiyAr aruL cheyvAr     1521-4

 

 257.  kAla n^ilaimaiyAl uN^kaL karuththil vATTam uRIr eninum        1522-1

 Ela ummai vazi paTuvArkku aLikka aLikkinROm enRu    1522-2

 kOlam kANa ezun^thu aruLik kulavum perumai iruvarkkum       1522-3

 nyAlam aRiyap paTikkAchu vaiththAr mizalai n^AyakanAr       1522-4

 

 258. viNNin n^inRu izin^tha vimAnaththin kizakkum mERkum pITaththil        1523-1

 aNNal pukali AN thakaiyAr thamakkum ANTa arachinukkum       1523-2

 n^aNNum n^ALkaL thoRum kAchu paTivaiththu aruLa n^Anilaththil       1523-3

 eNNil aTiyAr uTan amuthu cheythu aN^ku irun^thAr iruvarkaLum        1523-4

 

 259.  allAr kaNTaththu aNTar pirAn aruLAl peRRa paTikkAchu 1524-1

 pallARu iyanRa vaLam perukap paraman aTiyAr AnArkaL 1524-2

 ellAm eythi uNkaena iraNTu pozuthum paRai n^ikazththich     1524-3

 chollAl chARRich chORu iTTAr thuyar kUr vaRumai tholaiththiTTAr     1524-4

 

 260.  Ichar mizalai iRaiyavar pAl imaiyap pAvai thirumulaip pAl     1525-1

 thEcham uyya uNTavar thAm thirumA makanAr AthalinAl 1525-2

 kAchu vAchiyuTan peRRAr kaith thoNTu Akum paTimaiyinAl      1525-3

 vAchi illAk kAchu paTi peRRu van^thAr vAkIchar      1525-4

 

 261.  ARu chaTai mEl aNin^thu aruLum aNNal vaiththa paTik kAchAl    1526-1

 IRu ilAtha poruL uTaiya iruvar uTaiya thirumaTaN^kaL        1526-2

 chORu n^ALum thoNTar makizn^thu uNNa uNNath tholaiyAthE     1526-3

 ERu perumai puvi pORRa inpuRRu irukkum an^ n^ALil   1526-4

 

 262. kAlam thavaRu thIrn^thu eN^kum kali vAn pozin^tha punal kalan^thu     1527-1

 nyAlam ellAm kuLir thUN^ki uNavu peruki n^alam chiRappa     1527-2

 mUla anpar iruvarkaLum mozi mAlaikaLum pala chAththi        1527-3

 n^Ila kaNTar uRai pathikaL piRavum vaNaN^ka n^inaivuRRAr    1527-4

 

 263. vAyn^tha mizalai mA maNiyai vaNaN^kip piriyA viTai koNTu       1528-1

 pUn^thaN punal chUz vAnychiyaththaip pORRip punithar vAzpathikaL    1528-2

 Eyn^tha anpinAl iRainychi ichai vaN thamizkaL punain^thu pOych      1528-3

 chErn^thAr chelvath thirumaRaikkATu ellai illAch chIrththiyinAr     1528-4

 

 264. manRal viravu malarp punnai maNam chUz chOlai uppaLaththin     1529-1

 munRil thORum chiRu maTavAr muththam kozikkum maRaik kATTuk         1529-2

 kunRa villiyAr makizn^tha kOyil pukun^thu valam koNTu       1529-3

 chenRu chErn^thAr then pukalik kOvum arachum thiru munpu    1529-4

 

 265. paravai Othak kazikkAnal pAN^ku n^eruN^kum ap pathiyil         1530-1

 aravach chaTai an^thaNanArai akila maRaikaL archchanai cheythu      1530-2

 uravak kathavam thiruk kAppuch cheytha an^n^AL muthal in^n^AL       1530-3

 varaiyum aTaiththE n^iRkinRa maNi n^ILa vAyil vaNaN^kuvAr   1530-4

 

 266. thollai vEtham thiruk kAppuch cheytha vAyil thoTar akaRRa      1531-1

 valla anpar aNaiyAmai maruN^ku Or vAyil vazi eythi 1531-2

 allal thIrppAr thamai aruchchippArkaL thozuvAr AmpaTi kaNTu         1531-3

 ellai illAp perum pukazAr ithanai aN^kuk kETTu aRin^thAr    1531-4

 

 267.  AN^ku ap parichai aRin^thu aruLi Azith thONi puraththu arachar       1532-1

 ON^ku vEtham aruchchanai chey umpar pirAnai uL pukkuth      1532-2

 thEmkA thiruvOm n^Er iRainychath thirumun kathavam thirukkAppu      1532-3

 n^IN^kap pATum appar ena n^ITum thirun^Avukku arachar       1532-4

 

 268. uNNIrmaiyinAl piLLaiyAr urai cheythu aruLa athanAlE    1533-1

 paNNinEru moziyAL enRu eTuththup pATap payan thuyppAn       1533-2

 theNNIr aNin^thAr thirukkAppu n^Ikkath thAzkkath thiruk kaTaikkAppu        1533-3

 eNNIr irakkam onRu illIr enRu pATi iRainychuthalum 1533-4

 

 269. vEtha vaLaththin meyp poruLin aruLAl viLaN^kum maNik kathavam 1534-1

 kAthal anpar munpu thiruk kAppu n^IN^kak kalai mozikku      1534-2

 n^Athar nyAna munivaruTan thozuthu vizun^thAr nyAlaththuL   1534-3

 Otha oliyin mikku ezun^tha thumpar Arppum maRai oliyum      1534-4

 

 270. anpar ITTam kaLi chiRappa ANTa arachum chivak kanRum   1535-1

 inpa veLLaththu iTai mUzki ezun^thu uL pukun^thu tham perumAn       1535-2

 munpu paNin^thu pORRi ichaiththup paravi mozi mAlaikaL pATi         1535-3

 enpu karaiya uL uruki iRainychi arithil puRaththu aNain^thAr        1535-4

 

 271. puRampu n^inRu vAkIchar punithar aruLAl ik kathavam    1536-1

 thiRan^thum aTaiththum chellum n^eRi thirun^tha malaiyAL thirumulaiyil     1536-2

 kaRan^tha nyAnam kuzaiththa amuthu cheytha pukalik kavuNiyarai      1536-3

 n^iRain^tha kathavam aTaikkum vakai n^Irum pATi aruLum ena 1536-4

 

 272. chaNpai ALum thamiz virakar thAmum thiru n^Avukkarachar        1537-1

 paNpin mozin^tha urai koNTu pathikam pATum avvaLavil        1537-2

 kaN poRpamain^tha n^uthal kALakaNTar aruLAl kaTithuTanE     1537-3

 thiN pon kathavam thiruk kAppuch cheythu eTuththa thirup pATTil     1537-4

 

 273. athu kaNTu uTaiya piLLaiyAr thAmum ANTa arachum makizn^thu     1538-1

 ithu n^am perumAn aruL cheyyap peRROm enRu aN^ku iRainychiya pin    1538-2

 pathikam n^irampap piLLaiyAr pATith thozuthu paNivu uRRAr   1538-3

 ethir pon thiruvAyilin vazakkam enRum n^ikazchchi eythiyathu Al     1538-4

 

 274. aN^ku n^ikazn^tha ach cheyal kaNTu aTiyAr ellAm athichayiththup       1539-1

 poN^ku puLakam eythiTa mey poziyum kaNNIr paran^thu iziya   1539-2

 eN^kum n^ikar onRu illAtha iruvar pAtham iRainychinAr       1539-3

 n^aN^kaL pukalip perum thakaiyum arachum maTaththil n^aNNiya pin    1539-4

 

 275. arithil thiRakkath thAm pATa aTaikka avar pATiya eLimai        1540-1

 karuthi n^ampar thiruvuLLam aRiyAthu ayarn^thEn enak kavanRu        1540-2

 perithum anychith thirumaTaththil orupAl aNain^thu pEz kaNiththu    1540-3

 maruvum uNarvil thuyil koNTAr vAymai thiRampA vAkIchar      1540-4

 

 276. mannum chelva maRaikkATTu maNiyin pAtham manaththin kaN        1541-1

 unnith thuyilum pozuthin kaN umai Or pAkam uTaiyavar thAm   1541-2

 ponnin mEni veN n^IRu punain^tha kOlap polivinoTum 1541-3

 thunni avarkku vAy mUril iruppOm thoTara vA enRAr   1541-4

 

 277. pOtham n^ikaza vA enRu pOnAr en kol enap pATi 1542-1

 Ithu emperumAn aruLAkil yAnum pOvEn enRu ezun^thu   1542-2

 vEtha vanaththaip puRakiTTu virain^thu pOka avar munnE      1542-3

 Athi mUrththi mun kATTum av vETaththAl ezun^thu aruLa       1542-4

 

 278. chIrAr pathiyin n^inRu ezun^thu chellum thirun^Avukku arachar 1543-1

 ArA anpil Aramutham uNNa eythA vARE pOl      1543-2

 n^IrAr chaTaiyAr ezun^thu aruLa n^eTithu pinpu chellum avar         1543-3

 pErALarai mun thoTarn^thu aNaiyap peRuvAr eythap peRRu ilarAl       1543-4

 

 279. anna vaNNam ezun^thu aruLi aNiththE kATchi koTuppAr pOl        1544-1

 ponnin kOyil onRu ethirE kATTi athanuL pukku aruLath        1544-2

 thunnum thoNTar am maruN^ku virain^thu thoTarap pOn^tha paTi        1544-3

 mannum pukali vaLLalAr thAmum kETTu van^thu aNain^thAr      1544-4

 

 280.  azaiththuk koTu pOn^thu aNiyAr pOl kATTi maRain^thAr ena ayarn^thu 1545-1

 pizaiththuch chevvi aRiyAthE thiRappith thEnukkE allAl      1545-2

 uzaiththAm oLiththAl kathavam thoNTu uRaikkap pATi aTaippiththa     1545-3

 thazaiththa moziyAr uppAlAr thAm iN^ku eppAl maRaivathu ena         1545-4

 

 281. mATa n^ITu thiruppukali mannar avarkku mAl ayanum      1546-1

 n^ETi innaN^ kANAthAr n^ErE kATchi koTuththu aruLa 1546-2

 ATal kaNTu paNin^thu Eththi arachum kANak kATTuthalum       1546-3

 pATa aTiyAr enRu eTuththup paramar thammaip pATinAr 1546-4

 

 282. pATum thamiz mAlaikaL koNTu paramar thAmum ezun^thu aruLa      1547-1

 n^ITum thiruvAymUr aTain^thu n^ilavum kOyil valam cheythu   1547-2

 chUTum piRaiyAr perum thoNTar thozuthu pORRith thuthi cheythu       1547-3

 n^ATum kAthal vaLarn^thu ON^ka n^ayan^thu an^ n^akaril uTan uRain^thAr     1547-4

 

 283.  ANTa arachum piLLaiyAr uTanE aN^kaN inithu amarn^thu 1548-1

 pUNTa kAthal poN^ki eza vAy mUr aTikaL pORRi        1548-2

 mUNTa anpin mozimAlai chAththi nyAna munivar oTu    1548-3

 mINTu van^thu thirumaRaik kATu eythi vimalar thAL paNin^thAr        1548-4

 

 284.  Athi muthalvar thamaip paNin^thu aN^ku Ana paNi cheythu amarum n^AL 1549-1

 chItha mathi veN kuTai vaLavar makaLAr thennan thEviyAm     1549-2

 kOthil kuNaththup pANTi mA thEviyAr mun kulachchiRaiyAr     1549-3

 pOtha viTTAr chilar van^thAr pukali vEn^thar thamaik kANa   1549-4

 

 285. van^thu chivanAr thirumaRaik kATu eythi mannu vENupuri         1550-1

 an^thaNALar thamakku aRiviththu avar pAl eythi aTi vaNaN^ka         1550-2

 chin^thai makizn^thu thIthu inmai vanavath thIN^kum uLavAmO         1550-3

 in^tha ulakam uya van^thIr iru thAL n^inaivArkku enRu uraippAr      1550-4

 

 286. chaiva n^eRi vaithikam n^iRkach chazakku n^eRiyaith thavam ennum      1551-1

 poy val amaNar cheyal thannaip poRukka killOm enak kETTE    1551-2

 av van thozilOr cheyal mARRi Athichaiva n^eRi viLaN^kath    1551-3

 theyva n^IRu n^inain^thu ezun^thAr chIr koL chaNpaith thiru maRaiyOr       1551-4

 

 287.  Aya pozuthu thiru n^Avukkarachu pukali AN thakaikkuk 1552-1

 kAya mAchu perukki uzal kalathi amaNar kaTuvinai chey       1552-2

 mAyai chAlam mika vallAr avar maRRu ennai mun cheytha       1552-3

 thIya thozilum pala keTTEn cholla ichaiyEn yAn enRAr        1552-4

 

 288. enRu kURa ellai ilA n^IRu pORRum iruvaraiyum   1553-1

 chenRu kANum karuththu uTaiyEn aN^kuth thIN^ku puri amaNar 1553-2

 n^inRa n^ilaimai aziviththuch chaiva n^eRi pAriththu anRi   1553-3

 onRum cheyyEn ANai umathu enRAr uTaiya piLLaiyAr    1553-4

 

 289.  pOmA thuNin^thu n^Ir aN^kup pOkap pOthA av amaNar     1554-1

 thI mAyaiyinai yAnE pOych chithaiththu varukinREn enna      1554-2

 AmARu ellAm uraiththu avarai maRukka mATTathu arachu iruppath       1554-3

 thAm AtharavAl thamiz n^ATTil pOnAr nyAnath thalaivanAr     1554-4

 

 290. vENu purakkOn ezun^thu aruLa viTaikoNTu irun^tha vAkIchar      1555-1

 pUNum anpAl maRaikkATTil punithar thammaip pORRi ichaiththup        1555-2

 pENi irun^thu aN^ku uRaiyum n^AL peyarvAr vIzimizalai amar 1555-3

 thANuvin than cheyya kazal mINTum chAra n^inaikkinRAr       1555-4

 

 291. chOlai maRaik kATTu amarn^thu aruLum chOthi aruL peRRu akanRu pOy 1556-1

 vElai viTam uNTavar vIzi mizalai mINTum chelvan ena 1556-2

 nyAlam n^ikazn^tha n^Akaik kArONam piRavum thAm paNin^thu   1556-3

 chAlu mozi vaN thamizp pATith thalaivar mizalai van^thu aTain^thAr 1556-4

 

 292. vIzi mizalai thanip paNin^thu vEtha muthalvar thAm iruppa      1557-1

 Azi valam En^thiya ariyAl AkAchaththin n^inRu izin^tha      1557-2

 vAzi malarn^tha kOyilthanil mannum poruLai pORRichaiththuth         1557-3

 thAzum n^ALil piRapathiyum paNiyum kAthal thalai n^iRpAr    1557-4

 

 293. pUvil poliyum punal ponnik karai pOyp paNivAr poRpu amain^tha 1558-1

 Avukku aruLum AvaTu thaN thuRaiyAr pAtham aNain^thu iRainychi       1558-2

 n^Avuk karachar nyAnap pOna karkkuch chem pon Ayiramum      1558-3

 pAvukku aLiththa thiRam pORRip pOn^thu piRavum paNikinRAr   1558-4

 

 294. cheyya chaTaiyAr pazaiyARai eytha athanil chel pozuthil        1559-1

 maiyal amaNar maRaiththa vaTathaLiyin mannum chivanAraik    1559-2

 kaikaL kUppith thozuthu aruLak kaNTavARRAl amaNarkaL tham   1559-3

 poy koL vimAnam enak kETTup poRAtha uLLam mikap puzuN^ki    1559-4

 

 295. an^tha vimAnam thanakku arukA AN^ku Or iTaththin pAN^ku eythik        1560-1

 kan^tham malarum kaTik konRai muTiyAr cheyya kazal unni     1560-2

 man^tha amaNar vanychanaiyAl maRaiththa vanycham oziththaruLip      1560-3

 pan^tham koNTa kuNTar thiRam pARRum enRu paNin^thu irun^thAr        1560-4

 

 296. vaNNam kaNTu n^An ummai vaNaN^ki anRip pOkEn enRu      1561-1

 eNNa muTikkum vAkIchar irun^thAr amuthu cheyyAthE   1561-2

 aNNalArum athu uNarn^thu aN^ku arachu thammaip paNivathaRkuth       1561-3

 thiNNamAka mannanukkuk kanavil aruLich cheykinRAr   1561-4

 

 297.  aRivil amaNar n^amai maRaippa irun^thOm enRu aN^ku aTaiyALak 1562-1

 kuRikaL aRiyach cheythu aruLi n^ammai arachu kumpiTuvAn     1562-2

 n^eRiyil amaNar thamai aziththu n^Ikkip pOkku enRu aruL puriya      1562-3

 cheRivil aRivuRRu ezun^thu avanum cheN^kai thalaimEl kuviththu iRainychi 1562-4

 

 298. kaNTa viyappu man^thirikaTku iyampik kUTak kaTithu eythi       1563-1

 aNTar perumAn aruL cheytha aTaiyALaththin vazi kaNTu        1563-2

 kuNTar cheytha vanychaNaiyaik kuRiththu vEn^than kulavu perum       1563-3

 thoNTar thammai aTi vaNaN^kith thokka amaNar thUr aRuththAn         1563-4

 

 299.  Anai inaththil thukaippuNTa amaN Ayiramum mAyn^thaR pin       1564-1

 mEnmai arachan Icharkku vimAnam Akki viLakkiyapin   1564-2

 Ana vazi pATTu archchanaikku n^ipan^tham ellAm amaiththu iRainycha 1564-3

 nyAna arachum pukku iRainychi n^Athar munpu pORRuvAr        1564-4

 

 300.  thalaiyin mayiraip paRiththu uNNUm chAthi amaNar maRaiththAlum       1565-1

 n^ilai ilAthAr n^ilaimaiyinAl maRaikka oNNumO ennum 1565-2

 vilai il vAymaikkuRum thokaikaL viLampip puRam pOn^thu aN^ku amarn^thE     1565-3

 ilai koL chUlap paTaiyAr chEr iTaN^kaL piRavum thoza aNaivAr        1565-4

 

 301. poN^ku punalAr ponniyil iraNTu karaiyum poruviTaiyAr   1566-1

 thaN^kum iTaN^kaL pukku iRainychith thamiz mAlaikaLum chAththip pOy        1566-2

 eN^kum n^iRain^tha pukaz ALar IRil thoNTar ethir koLLach    1566-3

 cheN^kaN viTaiyAr thiruvAnaik kAvin maruN^ku chenRu aNain^thAr      1566-4

 

 302. chilan^thikku aruLum kazal vaNaN^kich chenychol mAlai pala pATi       1567-1

 ilaN^ku chaTaiyAr eRumpiyUr malaiyum iRainychi pATiyapin    1567-2

 chOthith thiruchchirAppaLLi malaiyum kaRkuTiyum     1567-3

 n^alam koL chelvath thirupparAyth thuRaiyum thozuvAn n^aNNinAr      1567-4

 

 303. maRRap pathikaL muthalAna maruN^ku uLLanavum kai thozuthu      1568-1

 pon puRRu amain^tha thiruppaNikaL cheythu pathikam koTu pORRi       1568-2

 uRRa aruLAl kAviriyai ERi onnAr puram eriyach       1568-3

 cheRRa chilaiyAr thiruppainynyIliyinaich chenRu chErkinRAr 1568-4

 

 304. vazi pOm pozuthu mika iLaiththu varuththam uRa n^Ir vETkaiyoTum       1569-1

 azivAm pachi van^thu aNain^thiTavum athaRkuch chiththam alaiyAthE   1569-2

 mozi vEn^tharum mun ezun^thu aruLa muruku Ar chOlaip painynyIli     1569-3

 vizi En^thiya n^eRRiyinAr tham thoNTar varuththam mITpArAy 1569-4

 

 305. kAvum kuLamum mun chamaiththuk kATTi vazi pOm karuththinAl     1570-1

 mEvum thirun^IRRu an^thaNarAy virumpum pothi chORum koNTu   1570-2

 n^Avin thani mannavarkku ethirE n^aNNi irun^thAr viNNin mEl         1570-3

 thAvum puLLum maN kizikkum thani Enamum kANpu ariyavar thAm         1570-4

 

 306. aN^kaN irun^tha maRaiyavar pAl ANTa arachum ezun^thu aruLa     1571-1

 veN^kaN viTai vEthiyar n^Okki mikavum vazi van^thu iLaiththu irun^thIr     1571-2

 iN^ku en pAlE pothi chORu uNTu ithanai uNTu thaNNIr ip      1571-3

 poN^ku kuLaththil kuTiththu iLaippup pOkkip pOvIr enap pukanRAr     1571-4

 

 307. n^aNNum thirun^Avukku arachar n^ampar aruL enRu aRin^thAr pOl 1572-1

 uNNum enRu thirumaRaiyOr uraiththup pothi chORu aLiththalumE        1572-2

 eNNa n^inaiyAthu ethir vAN^ki inithAm amuthu cheythu iniya 1572-3

 thaNNIr amuthu cheythu aruLith thUymai cheythu thaLarvu ozin^thAr   1572-4

 

 308. eyppu n^IN^ki n^inRavarai n^Okki irun^tha maRaiyavanAr         1573-1

 appAl eN^ku n^Ir pOvathu enRAr arachum avarkku ethirE       1573-2

 cheppuvAr yAn thiruppainy nyIlikkup pOva enRu uraippa       1573-3

 oppu ilArum yAn aN^kup pOkinREn enRu uTan pOn^thAr 1573-4

 

 309. kUTa van^thu maRaiyavanAr thiruppainynyIli kuRukiyiTa 1574-1

 vETam avar mun maRaiththalumE meymmaith thavaththu mElavar thAm     1574-2

 ATal purin^thAr aTiyEnaip poruLAy aLiththa karuNai enap     1574-3

 pATal purin^thu vizun^thu ezun^thu kaNNIr mAripayil viththAr        1574-4

 

 310. painy nyIliyinil amarn^thu aruLum paramar kOyil chenRu eythi   1575-1

 mainy nyIlaththu maNi kaNTar thammai vaNaN^ki makiz chiRan^thu      1575-2

 meyny nyIlir maiyinil anpuruka virumpum thamiz mAlaikaL pATik       1575-3

 kainynyITiya tham thiruththoNTu cheythu kAthaluTan irun^thAr        1575-4

 

 311. n^Athar maruvum thirumalaikaL n^ATum pathikaL pala mikavum     1576-1

 kAthal kUrach chenRu iRainychik kalan^tha ichai vaN thamiz pATi     1576-2

 mAthOr pAkar aruLAlE vaTapAl n^Okki vAkIchar        1576-3

 Athi thEvar amarn^tha thiru aNNAmalaiyai n^aNNinAr 1576-4

 

 312. cheN^kaN viTaiyAr thiru aNNA malaiyaith thozuthu valam koNTu   1577-1

 thuN^ka varaiyin michai ERi thoNTar thozumpukku ethir n^iRkum       1577-2

 aN^kaN arachaith thozuthu ezun^thu thiLaiththuth thirun^Avukkarachar       1577-3

 thaN^ku piRappE vITTinukku mElAm perumai chAthiththAr       1577-4

 

 313. aNNAmalai malai mEl aNimalaiyai ArA anpin aTiyavar tham        1578-1

 kaNNAr amuthai viNNOraik kAkkak kaTalil van^thu ezun^tha    1578-2

 uNNA n^anycham uNTAnaik kumpiTTu urukum chin^thai uTan      1578-3

 paNNAr pathikath thamiz pATip paNin^thu paravip paNi cheythAr       1578-4

 

 314. paNiyAr vENich chiva perumAn pAtham pORRip paNi cheyum n^AL    1579-1

 maNiyAr kaNTaththu em perumAn maN mEl makizum iTam eN^kum   1579-2

 thaNiyAk kAthaluTan chenRu vaNaN^kith thakka paNi cheyvAr   1579-3

 aNiyAr thoNTaith thirun^ATTil aruLAl aNaivAr AyinAr 1579-4

 

 315. kAthal cheyyum karuththin uTan kATum malaiyum kAn ARum         1580-1

 chUthamali thaN paNaip pathikan palavum kaTan^thu chollikku         1580-2

 n^Athar pOn^thu perum thoNTai n^annATu eythi mun Akach      1580-3

 chItha malar men chOlai chUz thiru oththUril chenRu aTain^thAr      1580-4

 

 316. chekkar chaTaiyAr thiru oththuththUr thEvar pirAnAr tham kOyil        1581-1

 pukku valam koNTu ethir iRainychip pORRik kaNkaL punal poziya       1581-2

 muk kaN pirAnai virumpum mozith thiruth thANTakaN^kaL muthalAkath   1581-3

 thakka mozi mAlaikaL chAththich chArn^thu paNi cheythu ozukuvAr     1581-4

 

 

 317. cheyya aiyar thiru oththUr Eththip pOn^thu chezum puvanam      1582-1

 uyya n^anychu uNTu aruLum avar uRaiyum pathikaL pala vaNaN^kith     1582-2

 thaiyal thazuvak kuzain^tha pirAn thaN^kum theyvap pathi enRu       1582-3

 vaiyam muzuthum thozuthu Eththum mathil chUz kAnychi maruN^ku aNain^thAr   1582-4

 

 318.  nyAlam uyyath thiruvathikai n^ampar tham pEr aruLinAl         1583-1

 chUlai maTuththu mun ANTa thoNTar varappeRROm enRu 1583-2

 kAlai malarum kamalam pOl kAnychi vANar mukam ellAm 1583-3

 chAla malarn^thu kaLi chiRappath thazaiththa manaN^kaL thAN^kuvAr   1583-4

 

 319. mATa vIthi maruN^ku ellAm maNi vAyilkaLil thOraNaN^kaL         1584-1

 n^ITu kathaliyuTan kamuku n^iRaiththu n^iRai poRkuTam thIpam        1584-2

 thOTu kulavu malar mAlai chUzn^tha vAchap pan^tharkaLum     1584-3

 ATu koTiyum uTan eTuththu aN^ku aNin^£L kAnychi alaN^kariththAr     1584-4

 

 320. thoNTar INTi ethirkoLLa ezun^thu chollukku arachar pAl         1585-1

 koNTa vETap polivinoTum kulavum vIthi paNi cheyyum 1585-2

 aNTar aRithaRku ariya thiru alaku muthal Am avai En^thi     1585-3

 iNTai punain^tha chaTai muTiyArkku anpar thammai ethir koNTAr       1585-4

 

 321. ethir koNTu iRainychum chIr aTiyAr thammai iRainychi ezun^thu aruLi   1586-1

 mathil koNTu aNin^tha kAnychi n^akar maRuku uL pOn^thu vAnan^athi   1586-2

 kuthi koNTu izin^tha chaTaik kampar chem pon kOyil kuRukinAr        1586-3

 athir koNTu alai n^Er maNi miTaRRAr ANTa thirun^Avukkarachar        1586-4

 

 322. thiru vAyilinaip paNin^thu ezun^thu chelvath thiru munRilai aNain^thu 1587-1

 karuvAr kachchi Ekampar kanaka maNi mALikai chUzn^thu       1587-2

 varuvAr chem pon malai valli thazuvak kuzain^tha maNi mEnip         1587-3

 peru vAzvinai mun kaNTu iRainychip pErA anpu perukkinAr     1587-4

 

 323. vArn^thu choriyum kaN aruvi mayirk kAl thORum varum puLakam    1588-1

 Arn^tha mEnip puRampu alaippa anpu karain^thu puL alaippach         1588-2

 chErn^tha n^ayanap payan peRRuth thiLaippath thiruvEkampar thamai   1588-3

 n^Ern^tha manaththil uRa vaiththu n^ITum pathikam pATuvAr   1588-4

 

 324.  karavATum van n^enycharkku ariyAnai enRu eTuththup    1589-1

 paravAya chol mAlaith thirup pathikam pATiya pin    1589-2

 virivAr tham puram eriththa viTaiyavanAr veL eyiRRin        1589-3

 aravu Aram punain^thavar tham thirumunRil puRaththu aNain^thAr      1589-4

 

 325. kaiyArn^tha thiruththoNTu kaziya mikum kAthalOTum      1590-1

 cheyyA n^inRE ellAch chen^thamiz mAlaiyum pATi      1590-2

 maiyArn^tha miTaRRar thiru mayAnaththai valam koNTu 1590-3

 meyyArvam uRath thozuthu viruppinOTu mEvu n^AL      1590-4

 

 326. chIr vaLarum mathil kachchi n^akarth thiru mEl thaLi muthalAm 1591-1

 n^Ir vaLarum chaTaiyavar thAm n^ilavi uRai AlayaN^kaL       1591-2

 Arvam uRap paNin^thu Eththi Ayn^tha thamizch chol malarAl   1591-3

 chArvuRu mAlaikaL chAththith thakum thoNTu cheythirun^thAr 1591-4

 

 327. an^n^akaril av vaNNam amarn^thu uRaiyum n^ALin kaN     1592-1

 mannu thiru mAR pERu van^thu aNain^thu thamiz pATich        1592-2

 chenni michai mathi punaivAr pathi palavum chenRu iRainychith       1592-3

 thunninAr kAnychiyinaith thoTarn^tha perum kAthalinAl       1592-4

 

 328.  Ekampan kAN avan en eNNaththAn enap pORRip    1593-1

 pAkam peN uruvAnaip paiN^ kaN viTai uyarththAnai    1593-2

 n^Akam pUN ukan^thAnai n^alam perukum thiru n^IRRin 1593-3

 Akan^thOy aNiyAnai aNain^thu paNin^thu inpuRRAr     1593-4

 

 329. thirukkachchi Ekampam paNin^thu Eththith thiN^kaLAr    1594-1

 n^erukkach chenychaTaikku aNin^thAr n^ITu pathi thoza n^inaivAr     1594-2

 varukkaich chenychuLai pozi thEn vayal viLaikkum n^ATTu iTai pOyp   1594-3

 parukkaith thiN kaLiRRu uriyAr kazuk kunRin pAN^ku aNain^thAr       1594-4

 

 330. n^ITu thiruk kazuk kunRil n^iruththanAr kazal vaNaN^kip        1595-1

 pATu thamizth thoTai punain^thu pAN^ku pala pathikaLilum    1595-2

 chUTum inam piRai muTiyAr thamaith thozuthu pORRip pOy      1595-3

 mATu perum kaTal uTuththa vAnmiyUr maruN^ku aNain^thAr      1595-4

 

 331. thiruvAnmiyUr marun^thaich chErn^thu paNin^tha anpinoTum       1596-1

 peru vAymaith thamizpATi am maruN^ku piRappu aRuththuth     1596-2

 tharuvAr tham kOyil pala chArn^thu iRainychith thamiz vEn^thar      1596-3

 maruvArum malarch chOlai mayilAppUr van^thu aTain^thAr      1596-4

 

 332. varai vaLar mA mayil enna mATamichai manychATum        1597-1

 tharai vaLar chIrth thirumayilaich chaN^karanAr thAL vaNaN^ki       1597-2

 urai vaLar mAlaikaL aNiviththu uzavArap paTai ALi   1597-3

 thirai vaLar vElaik karai pOy thiru oRRiyUr chErn^thAr      1597-4

 

 333. oRRiyUr vaLa n^akaraththu oLi maNi vIthikaL viLakki    1598-1

 n^aRkoTi mAlaikaL pUkam n^aRum kathali n^irai n^ATTip       1598-2

 poRkuTaN^kaL thUpaN^kaL thIpaN^kaL poliviththu      1598-3

 maRRavarai ethir koNTu koTu pukkAr vazith thoNTar   1598-4

 

 334. thiru n^Avuk karacharum ath thiru oRRiyUr amarn^tha    1599-1

 peru n^Akaththin chilaiyAr kOpuraththai iRainychip pukku    1599-2

 oru nyAnath thoNTar uTan uruki valam koNTu aTiyAr   1599-3

 karu n^Amam thavirppAraik kai thozuthu mun vIzn^thAr        1599-4

 

 335. ezuthAtha maRai aLiththa ezuththu aRiyum perumAnaith   1600-1

 thozutha Arvam uRa n^ilaththil thOyn^thu ezun^thE aN^kam ellAm      1600-2

 muzuthu Aya paravachaththin mukizththa mayirkkAl mUzka      1600-3

 vizuthArai kaN poziya vithirppu uRRu vimminAr       1600-4

 

 336.  vaNTu ON^kum cheN^ kamalam ena eTuththu manam urukap 1601-1

 paN thOyn^tha chol thiruth thANTakam pATip paravuvAr        1601-2

 viN thOyn^tha punal kaN^kai vENiyAr thiru uruvam    1601-3

 kaNTu ON^ku kaLich chiRappak kai thozuthu puRaththu aNain^thAr      1601-4

 

 337. viLaN^ku perun^ thirumunRil mEvum thiruppaNi cheythE   1602-1

 uLaN^koL thiru viruththaN^kaL ON^ku thiruk kuRun^ thokaikaL         1602-2

 kaLaN^koL thiru n^ErichaikaL pala pATik kai thozuthu        1602-3

 vaLaN^koL thirup pathiyam thanil pala n^ALkaL vaikinAr      1602-4

 

 338. aN^kuRaiyum n^ALinkaN arukuLavAm chivAlayaN^kaL        1603-1

 eN^kum chenRu inithu iRainychi Eththum avar iRai aruLAl     1603-2

 poN^ku punal thiru oRRiyUr thozuthu pOn^thu umaiyAL 1603-3

 paN^kuTaiyAr amarn^thirup pAchUrAm pathi aNain^thAr 1603-4

 

 339. thiruppAchUr n^akar eythich chin^thaiyinil van^thu URum        1604-1

 viruppu Arvam mER koLLa vEy iTam koNTu ulaku uyya   1604-2

 iruppAraip puram mUnRum eriththu aruLa eTuththa thanip      1604-3

 poruppAr venychilaiyAraith thozuthu ezun^thu pORRuvAr       1604-4

 

 340.  mun^thi mUveyil eytha muthalvanAr ena eTuththuch      1605-1

 chin^thai karain^thu uruku thiruk kuRun^ thokaiyum thANTakamum      1605-2

 chan^tham n^iRai n^Er ichaiyum muthalAna thamiz pATi        1605-3

 en^thaiyAr thiru aruL peRRu EkuvAr vAkIchar 1605-4

 

 341. am malarch chIrp pathiyai akanRu ayal uLavAm pathi anaiththin 1606-1

 maim malarum kaLaththArai vaNaN^ki makizvoTum pORRi 1606-2

 meymmai n^ilai vazuvAtha vELALa vizuk kuTimaich     1606-3

 chemmaiyinAl pazaiyanUrth thiru Ala vanam paNin^thAr        1606-4

 

 342.  thiru AlaN^kATu uRaiyum chelvarthAm enach chiRappin   1607-1

 oruvAtha perum thiruth thANTakam muthalAm ON^ku thamizp     1607-2

 peru vAymaith thoTai mAlai pala pATip piRa pathiyum 1607-3

 maruArvam peRa vaNaN^ki vaTathichai mEl vazik koLvAr        1607-4

 

 343. pal pathiyum n^eTum kiriyum paTar vanamum chenRu aTaivAr       1608-1

 chel kathi mun aLippAr tham thirukkArik karai paNin^thu     1608-2

 thol kalaiyin peruvEn^thar thoNTarkaL pin umpar kuzAm       1608-3

 malku thiruk kALaththi mA malai van^thu eythinAr    1608-4

 

 344. pon mukalith thirun^athiyin punitha n^eTum thIrththaththil     1609-1

 mun muzukik kALaththi moy varaiyin thAzvaraiyil     1609-2

 chenni uRap paNin^thu ezun^thu chem kaN viTaith thanippAkar         1609-3

 mannum malai michai ERi valam koNTu vaNaN^kuvAr     1609-4

 

 345. kAthaNi veN kuzaiyAnaik kALaththi malaik kozun^thai    1610-1

 vEtha mozi mUlaththai vizun^thu iRainychi ezun^thu perum    1610-2

 kAthal puri manam kaLippak kaN kaLippap paravachamAy        1610-3

 n^Athanai enkaNNuLAn ennum thiruththANTakam n^avinRAr       1610-4

 

 346. malaich chikarach chikA maNiyin maruN^ku uRa munnE n^iRkum     1611-1

 chilaith thaTakkaik kaNNappar thiruppAtham chErn^thu iRainychi      1611-2

 alaiththu vizum kaN aruvi Akaththup pAyn^thu iziyath        1611-3

 thalaik kuviththa kaiyinarAyth thAzn^thu puRam pOn^thu aNain^thAr   1611-4

 

 347. chEN n^ilavu thirumalaiyil thiruppaNi Ayina cheythu    1612-1

 thANuvinai ammalai mEl thAL paNin^tha kuRippinAl    1612-2

 pENithiruk kayilai malai vIRRu irun^tha peruN^ kOlam        1612-3

 kANumathu kAthaliththAr kalai vAymaik kAvalanAr     1612-4

 

 348. aN^kaN mA malaimEl marun^thai vaNaN^kiyAr aruLAl mikap         1613-1

 poN^ku kAthalin uththarath thichai mEl viruppOTu pOthuvAr   1613-2

 thuN^ka mAl varai kAniyARu thoTarn^tha n^ATu kaTan^thapin   1613-3

 cheN^kaN mAl viTai aNNal mEvum thirup paruppatham eythinAr 1613-4

 

 349. mAna vinychaiyar vAna n^ATarkaL vAn iyakkarkaL chiththarkaL    1614-1

 kAna kinnarar pannakAthipar kAma chArikaLE muthal   1614-2

 nyAna mOnikaL n^ALum n^amparai van^thu iRainychi n^alam peRum       1614-3

 thAnam Ana thiruchchilampai vaNaN^ki vaN thamiz chARRinAr   1614-4

 

 350. am maruN^ku kaTan^thu pOm avar Ar koL chUla ayil paTaich       1615-1

 chemmal veN kayilaip poruppai n^inain^thu ezun^tha Or chin^thaiyAl 1615-2

 em maruN^kum Or kAthal inRi iraNTu pAlum viyan^thu uLOr     1615-3

 kaim maruN^ku aNaiyum theluN^ku kaTan^thu kannaTam eythinAr         1615-4

 

 351. karu n^aTam kazivAka Ekiya pin kalan^tha vanaN^kaLum   1616-1

 thiru n^athith thuRai yAvaiyum payil chEN n^eTum kiri vaTTaiyum     1616-2

 peru n^alam kiLar n^ATum eNNila pinpaTap poRpinAl   1616-3

 varu n^eTum kathir kOlu chOlaiya mALavaththinai n^aNNinAr   1616-4

 

 352. aN^ku muRRi akanRu pOki arum churaN^kaL kaTan^thu chenRu       1617-1

 eN^kum mikka aRaN^kaL n^ITum ilATa pUmi ikan^thu pOy        1617-2

 maN^kul chuRRiya veRpinOTu vanaN^kaL ARu kaTan^thu ayal     1617-3

 paN^kayap pazanaththu maththiya pai thiraththinai eythinAr 1617-4

 

 353. anna n^ATu kaTan^thu kaN^kai aNain^thu chenRu valam koLum      1618-1

 minnu vENiyar vAraNAchi viruppinOTu paNin^thu uTan 1618-2

 pin aNain^thavar thammai aN^kaN ozin^thu kaN^kai kaTan^thu pOy      1618-3

 mannu kAthal chey n^Avin mannavar van^thu kaRchuram mun^thinAr      1618-4

 

 354. mAkam mIthu vaLarn^tha kAnakam Aki eN^kum maniththarAl         1619-1

 pOkalA n^eRi anRiyum purikinRa kAthal polin^thu ezach       1619-2

 chAka mUla palaN^kaL thuyppanavum thavirththu thaniththu n^Er       1619-3

 EkinAr iravum perum kayilaik kulakkiri eythuvAr     1619-4

 

 355.  AyavAr iruLin kaN Ekum av anpar thammai aNain^thu mun         1620-1

 thIyavAya vilaN^ku van thozil cheyya anychina n^anychukAl   1620-2

 vAya n^Aka maNip paNaN^ koL viLakku eTuththana van^thu      1620-3

 thOya vAnavarAyinum thani thun arunychuram munninAr 1620-4

 

 356. veN^kathirp pakal akkaTaththu iTai veyyavan kathir kai paran^thu      1621-1

 eN^kum mikka piLappil n^Akar tham ellai pukku erikinRana    1621-2

 poN^kazaRRu eRu pAlai ven^n^izal pukka chUzal pukum pakal   1621-3

 cheN^kathirk kanal pOlum aththichai thiNmai meyththavar n^aNNinAr   1621-4

 

 357. iN^N^anam iravum pakaR pozuthum arum churam eythuvAr   1622-1

 paN^kayam purai thAL paraTTaLavum pachaith thachai thEyavum         1622-2

 maN^kai paN^kar tham veLLimAl varai vaiththa chin^thai maRapparO    1622-3

 tham karaN^kaL iraNTumE koTu thAvi Ekuthal mEvinAr 1622-4

 

 358. kaikaLum maNi pan^thu achain^thuRavE karain^thu chithain^thapin       1623-1

 mey kalan^thu ezu chin^thai anpin viruppu mImichai poN^kiTa         1623-2

 moy kaTuN^ kanal vemparal pukai mULum aththa muyaN^kiyE     1623-3

 mai koL kaNTar tham anpar chella varun^thi un^thinar mArpinAl       1623-4

 

 359. mArpamum thachai n^ain^thu chin^thi varin^tha enpu murin^thiTa        1624-1

 n^Er varum kuRi n^inRa chin^thaiyin n^Echam Ichanai n^ETu n^ITu     1624-2

 Arvam aN^ku uyir koNTu Ukaikkum uTampu aTaN^kam Un keTach   1624-3

 chEr varum pazuvam puraNTu puraNTu chenRanar chemmaiyOr     1624-4

 

 360. appuRam puraLkinRa n^IL iTai aN^kam eN^kum arain^thiTach       1625-1

 cheppa arum kayilaich chilampu aTi chin^thai chenRu uRum AthalAl    1625-2

 meyp puRaththil uRuppu azin^tha pin mella un^thu muyaRchiyum        1625-3

 thappuRach cheyal inRi an^n^eRi thaN^kinAr thamiz ALiyAr    1625-4

 

 361. anna thanmaiyar kayilaiyai aNaivathaRku aruLAr 1626-1

 mannum thIn^thamiz puviyin mEl pinnaiyum vazuththa 1626-2

 n^anneTum punal thaTamum onRu uTan koTu n^aTan^thAr 1626-3

 pannakam punai paramar Or munivarAm paTiyAl 1626-4

 

 362. van^thu maRRavar maruN^kuRa aNain^thu n^Er n^inRu      1627-1

 n^on^thu n^Okki maRRavar ethir n^OkkiTa n^uvalvAr   1627-2

 chin^thi iv uRuppu azin^thiTa varun^thiya thiRaththAl       1627-3

 in^tha veN^kaTaththu eythiyathu en ena ichaiththAr 1627-4

 

 363. mAchil vaRkalai ATaiyum mArpin mun^n^Ulum      1628-1

 thEchuTaich chaTai mavuliyum n^IRum mey thikaza     1628-2

 Achil meyththavar Aki n^inRavar thamai n^Okkip      1628-3

 pEcha uRRathOr uNarvu uRa viLampuvAr periyOr        1628-4

 

 364.  vaNTulAN^ kuzal malai makaLuTan vaTa kayilai 1629-1

 aNTar n^Ayakar irukkum ap parichu avar aTiyEn       1629-2

 kaNTu kumpiTa viruppoTum kAthalin aTain^thEn        1629-3

 koNTa en kuRippu ithu muniyE enak kURa       1629-4

 

 365. kayilai mAl varai yAvathu kAchini maruN^ku     1630-1

 payilum mAnuTap pAnmaiyOr aTaivathaRku eLithO       1630-2

 ayil koL vEl paTai amararum aNukuthaRku arithAl     1630-3

 veyil koL venychuraththu en cheythIr van^thu ena viLampi    1630-4

 

 366.  mILum aththanai umakku inik kaTan ena viLaN^kum       1631-1

 thOLum Akamum thuvaLum mun^n^Ul muni cholla 1631-2

 ALum n^Ayakan kayilaiyil irukkai kaNTu allAl        1631-3

 mALum ivvuTal koNTu mILEn ena maRuththAr     1631-4

 

 367.  AN^ku maRRavar thuNivu aRin^thavar thamai aRiya       1632-1

 n^IN^ku mAthavar vichumpu iTaik karan^thu n^IL moziyAl      1632-2

 ON^ku n^Avinukku arachanE ezun^thir enRu uraippath 1632-3

 thIN^ku n^IN^kiya yAkkai koNTu ezun^thu oLi thikazvAr       1632-4

 

 368. aNNalE enai ANTu koNTu aruLiya amuthE   1633-1

 viNNilE maRain^thu aruL puri vEtha n^AyakanE        1633-2

 kaNNinAl thiruk kayilaiyil irun^tha n^in kOlam      1633-3

 n^aNNi n^An thoza n^ayan^thu aruL puri enap paNin^thAr      1633-4

 

 369. thozuthu ezun^tha n^al thoNTarai n^Okki viN thalaththil        1634-1

 ezu perum thiruvAkkinAl iRaivar ip poykai    1634-2

 muzuki n^ammai n^I kayilaiyil irun^tha am muRaimai 1634-3

 pazuthil chIrth thiruvaiyARRil kAN enap paNiththAr 1634-4

 

 370.  ERRinAr aruL thalai michaik koNTu ezun^thu iRainychi 1635-1

 vERRum Aki viN Aki n^inRAr mozi virumpi      1635-2

 ARRal peRRa av aNNalAr anychu ezuththu Othip        1635-3

 pAl thaTam punal poykaiyil mUzkinAr paNiyAl 1635-4

 

 371.  Athi thEvar tham thiru aruL perumai yAr aRin^thAr     1636-1

 pOtha mAthavar panimalarp poykaiyil mUzki    1636-2

 mAthOr pAkanAr makizum ai ARRil Or vAvi      1636-3

 mIthu thOnRi van^thu ezun^thanar ulakelAm viyappa   1636-4

 

 372. vampulAm malar vAviyin karaiyil van^thu ERi    1637-1

 umpar n^Ayakar thiru aruL perumaiyai uNarvAr        1637-2

 em pirAn tharum karuNai kol ithu ena iru kaN        1637-3

 pampu thArai n^Ir vAviyil paTin^thu ezum paTiyAr    1637-4

 

 373. miTaiyum n^IL koTi vIthikaL viLaN^kiya aiyARu 1638-1

 uTaiya n^Ayakar chEvaTi paNiya van^thu uRuvAr       1638-2

 aTaiya appathi n^iRpavum charippavum Ana     1638-3

 puTai amarn^tha tham thuNaiyoTum polivana kaNTAr    1638-4

 

 374. pon malaik koTiyuTan amarveLLiyam poruppil     1639-1

 thanmai Am paTi chaththiyum chivamumAm charithaip   1639-2

 panmai yOnikaL yAvaiyum payilvana paNin^thE 1639-3

 mannum mAthavar thampirAn kOyil mun van^thAr        1639-4

 

 375. kANum apperuN^ kOyilum kayilai mAl varaiyAyp   1640-1

 pENum mAl ayan in^thiran muthal perun^thEvar        1640-2

 pUNum anpOTu pORRi ichaiththu ezum oli poN^kath     1640-3

 thANu mA maRai yAvaiyum thanith thani muzaN^ka      1640-4

 

 376. thEvar thAnavar chiththar vich chAtharar iyakkar       1641-1

 mEvu mAthavar munivarkaL puTaiyelAm miTaiyak        1641-2

 kAvi vAL vizi arampaiyar kAnamum muzavum     1641-3

 thAvil Ez kaTal muzakkinum perukoli thazaippa       1641-4

 

 377. kaN^kaiyE muthal thIrththamAm kaTavuL mA n^athikaL     1642-1

 maN^kalam poli punal perum thaTam koTu vaNaN^ka     1642-2

 eN^kum n^ITiya perum kaNa n^AtharkaL iRainychap     1642-3

 poN^kiyaN^kaLAl pUtha vEthALaN^kaL pORRa     1642-4

 

 378. an^thaN veLLi mAl varai iraNTAm ena aNain^thu Or       1643-1

 chin^thai cheythiTach cheN^kaN mAl viTai ethir n^iRpa       1643-2

 mun^thai mAthavap payan peRu muthanmaiyAl makizn^thE        1643-3

 n^an^thi empirAn n^aTu viTai ATi mun n^aNuka        1643-4

 

 379. veLLi veRpin mEl marakathak koTi uTan viLaN^kum        1644-1

 theLLu pEr oLip pavaLa veRpu ena iTappAkam   1644-2

 koLLum mA malaiyAL uTan kUTa vIRRu irun^tha 1644-3

 vaLLalArai mun kaNTanar vAkkin mannavanAr    1644-4

 

 380. kaNTa Anan^thak kaTavinaik kaNkaLAl mukan^thu 1645-1

 koNTu kai kuviththu ethir vizun^thu ezun^thu mey kulaiya    1645-2

 aNTar munpu n^inRu ATinAr pATinAr azuthAr    1645-3

 thoNTanArkku aN^ku n^ikazn^thana yAr chola vallAr   1645-4

 

 381. munpu kaNTu koNTu aruLinAr amuthu uNNa mUvA    1646-1

 anpu peRRavar aLavu ilA Arvam mun poN^kap    1646-2

 pon piRaN^kiya chaTaiyAraip pORRu thANTakaN^kaL     1646-3

 inpam ON^kiTa EththinAr ellaiyil thavaththOr        1646-4

 

 382.  AyavARu maRRu avar manam kaLippuRak kayilai   1647-1

 mEya n^Athar tham thuNaiyoTum vIRRu irun^thu aruLith        1647-2

 thUya thoNTarum thozuthu ethir n^iRka ak kOlam      1647-3

 chEyathu AkkinAr thiruvaiyARu amarn^thamai thikaza 1647-4

 

 383. aiyar kOlam aN^ku aLiththu akanRiTa aTith thoNTar      1648-1

 maiyal koNTu uLam makizn^thiTa varun^thi maRRu iN^kuch      1648-2

 cheyya vENiyar aruL ithuvO enath theLin^thu 1648-3

 vaiyam uyn^thiTa kaNTamai pATuvAr makizn^thu        1648-4

 

 384.  mAthar piRaik kaNNiyAnai malaiyAn makaLoTum ennum     1649-1

 kOthaRu thaN thamizch chollAl kulavu thiruppathikaN^kaL     1649-2

 vEtha muthalvar aiyARRil viravum charAcharam ellAm 1649-3

 kAthal thuNai oTum kUTak kaNTEn enap pATi n^inRAr   1649-4

 

 385. kaNTu thozuthu vaNaN^kik kaN n^uthalAr thamaip pORRik 1650-1

 koNTa thiruth thANTakaN^kaL kuRun^thokai n^Erichai anpin    1650-2

 maNTu viruththaN^kaL pATi vaNaN^kith thiruththoNTu cheythE 1650-3

 aNTar pirAn thiruvaiyARu amarn^thanar n^Avukku arachar      1650-4

 

 386. n^ITiya appathi n^inRu n^eyththAnamE muthalAka 1651-1

 mATuyar thAnam paNin^thu mazapATiyArai vaNaN^kip    1651-2

 pATiya chen^thamiz mAlai pakarn^thu paNi cheythu pORRith    1651-3

 thETiya mAlukku ariyAr thirup pUn^ thuruththiyaich chErn^thAr       1651-4

 

 387. chErn^thu viruppoTum pukkuth thiru n^aTa mALikai munnarch      1652-1

 chArn^thu valam koNTu iRainychith tham perumAn thiru munpu 1652-2

 n^Ern^tha parivoTum thAzn^thu n^iRain^thu oziyA anpu poN^ka         1652-3

 Arn^tha kaNNIr mazai thUN^ka ayar uRum thanmaiyar AnAr      1652-4

 

 388.  thiruppUn^ thuruththi amarn^tha chenychaTaiyAnai An ERRup     1653-1

 poruppu Urn^thu aruLum pirAnaip poyyiliyaik kaNTEn enRu     1653-2

 viruppuRu thANTakaththOTu mEviya kAthal viLaippa    1653-3

 iruppOm thiruvaTikkIz n^Am ennum kuRun^ thokai pATi 1653-4

 

 389. aN^ku uRaiyum thanmai vENTi n^Am aTi pORRuvathu enRu   1654-1

 poN^ku thamizch chol viruththam pORRiya pATal purin^thu     1654-2

 thaN^kith thiruth thoNTu cheyvAr thampirAnAr aruL peRRuth   1654-3

 thiN^kaLum nyAyiRum thOyum thiru maTam AN^ku onRu cheythAr 1654-4

 

 390. pal vakaith thANTakath thOTum paravum thanith thANTakamum      1655-1

 allal aRuppavar thAnaththu aTaivum thiruth thANTakamum      1655-2

 chel kathi kATTiTap pORRum thiru aN^ka mAlaiyum uLLiTTu     1655-3

 ellaiyil panmaith thokaiyum iyampinar Eththi irun^thAr      1655-4

 

 391. ponni valam koNTa thirup pUn^thuruththi avar iruppak   1656-1

 kal manaththu val amaNar thamai vAthil kaTTu aziththuth     1656-2

 thennavan kUn n^imirththi aruLith thiru n^IRRin oLi kaNTu   1656-3

 manniya chIr chaNpai n^akar maRaiyavanAr varukinRAr 1656-4

 

 392. thIm thamiz n^ATTu iTai n^inRum ezun^thu aruLich chezum ponni 1657-1

 vAyn^tha vaLam tharu n^ATTu van^thu aNain^thAr vAkkinukku   1657-2

 vEn^thar irun^thamai kETTu virain^thavar pAl chelvan enap   1657-3

 pUn^thuruththi vaLam pathiyin puRampu aNaiyil van^thu aNain^thAr    1657-4

 

 393. chaNpai varun^ thamiz virakar ezun^tharuLath thAN^kETTu        1658-1

 maN paravum peruN^ kIrththi vAkIchar manam makizn^thu       1658-2

 kaN perukuN^ kaLikoLLak kaNTu iRainychum kAthalinAl 1658-3

 eN perukum viruppu eytha ezun^thu aruLi ethir chenRAr       1658-4

 

 394. kAziyar kOn varum ellai kalan^thu eythik kAthaliththAr         1659-1

 chUzum iTain^thiTu n^erukkil kANAmE thozuthu aruLi 1659-2

 vAzi avar thamaith thAN^kum maNimuththin chivikaiyinaith    1659-3

 thAzum uTal ithu koNTu thAN^kuvan yAn enath thariththAr     1659-4

 

 395. van^thu oruvar aRiyAmE maRain^tha vaTivoTum pukali     1660-1

 an^thaNanAr ERi ezun^thu aruLi varum maNi muththin 1660-2

 chan^tha maNich chivikaiyinaith thAN^kuvAr uTan thAN^kich   1660-3

 chin^thai kaLippuRa varuvAr thamaiyArum theLin^thu ilarAl   1660-4

 

 396. thiru nyAna mAmunivar arachu irun^tha pUn^ thuruththikku       1661-1

 arukukAka ezun^thu aruLi eN^ku uRRAr appar ena      1661-2

 urukA n^inRu um aTiyEn um aTikaL thAN^ki varum      1661-3

 peru vAzvu van^thu eythap peRRu iN^ku uRREn enRAr   1661-4

 

 397. piLLaiyAr athukELAp peruku viraivu uTan izin^thE       1662-1

 uLLamiku pathaippu eythi uTaiya arachinai vaNaN^ka 1662-2

 vaLLalAr vAkIchar avar vaNaN^kA mun vaNaN^kath      1662-3

 thuLLu mAn maRik karaththAr thoNTar elAm thozuthu ArththAr 1662-4

 

 398. kazu malak kOn thirun^Avukku aracharuTan kalan^thu aruLich     1663-1

 chezu mathiyam thavaz chOlaip pUn^thuruththith thiruppathiyin       1663-2

 mazuvinoTu mAn En^thum thirukkaraththAr malarth thALkaL     1663-3

 thozuthu uruki inpuRRuth thuthi cheythu aN^ku uTan irun^thAr        1663-4

 

 399. val amaNar thamai vAthil venRathuvum vazuthi pAl       1664-1

 pulliya kUn n^imirththathuvum thaN porun^thap punal n^ATTil         1664-2

 ellai ilAth thiru n^IRu vaLarththu athuvum irun^ thavaththOr        1664-3

 cholla athu kETTu uvan^thAr thUya pukaz vAkIchar    1664-4

 

 400. paNpuTaiya pANTi mA thEviyAr tham parivum      1665-1

 n^aNpuTaiya kulach chiRaiyAr perumaiyum nyAnath thalaivar   1665-2

 eN peruka uraiththu aruLa ellaiyil chIr vAkIchar    1665-3

 maN kulavu thamiz n^ATu kANpathaRku manam koNTAr    1665-4

 

 401. pirama purath thiru munivar perum thoNTai n^al n^ATTil         1666-1

 aran uRaiyum thAnaN^kaL aNain^thu iRainychip pATuthaRku aN^ku       1666-2

 uran uTaiya thiru n^Avukku arachar urai cheythu aruLap      1666-3

 puram eriththAr thirumakanAr pUn^thuruththi thozuthu akanRAr        1666-4

 

 402.  ANTa arachu aN^kaNar chIr aruL peRRap pathi n^inRum   1667-1

 pANTi n^ATTu ezun^thu aruLum pAnmaiyarAyth then thichai pOyk        1667-2

 kAN thakaiya thirup puththUr paNin^thu Eththik kathir mathiyam      1667-3

 thINTu koTi mathil mathuraith thiru AlavAy chErn^thAr       1667-4

 

 403. chenRu aNain^thu mathuraiyinil thirun^thiya n^Ul chaN^kaththuL        1668-1

 anRu irun^thu thamiz ArAyn^thu aruLiya aN^kaNar kOyil       1668-2

 munRilinai valam koNTu mun iRainychi uL pukku       1668-3

 van thani mAl viTaiyArai vaNaN^ki makizvoTum thiLaiththAr   1668-4

 

 404. eythiya pEr Anan^tha inpaththin iTai azun^thi 1669-1

 moy thikazum chaTaiyAnai muLaiththAnai enRu eTuththuch      1669-2

 chey thavaththOr thANTakach chen^thamiz pATip puRaththu aNaivAr     1669-3

 kai thozuthu paNin^thu Eththith thiru uLLam kaLi chiRan^thAr        1669-4

 

 405. chIr thikazum pANTimA thEviyAr thiru n^IRRin   1670-1

 chArvu aTaiya kUn n^imirn^tha thennavanAr tham uTanE        1670-2

 pAr paravum kulach chiRaiyAr vAkIchar thamaip paNi uRRu     1670-3

 ArakilAk kAthal mika aTi pORRa aN^ku irun^thAr      1670-4

 

 406. thiru AlavAy amarn^tha chenychuTaraich chezum poruL n^Ul       1671-1

 tharuvAnai n^Er ichaiyum thANTakamum muthalAna      1671-2

 peru vAymaith thamiz pATip pENu thiruppaNi cheythu 1671-3

 maruvAr tham puram eriththAr pUvaNaththai van^thu aTain^thAr        1671-4

 

 407. koTi mATam n^ilavu thirup pUvaNaththuk kOyilin uL      1672-1

 n^eTiyAnukku aRiya ariyAr n^Er thOnRa kaNTu iRainychi       1672-2

 vaTivElu thirichUlath thANTakaththAl vazuththip pOyp        1672-3

 poTi n^ITu thirumEnip punithar pathi piRa paNivAr   1672-4

 

 408. then ilaN^kai irAvaNan than chiram Irain^thum thuNiththa       1673-1

 mannavan Am irAmanukku varum perum pAthakam thIrththa       1673-2

 pinynykaraith thozuvathaRku n^inain^thu pOyp peru makizchchi        1673-3

 thunni manam karain^thu urukath thozuthu ezun^thAr chol arachar     1673-4

 

 409. thEvar thozum thani muthalaith thiru irAmEchchuraththu         1674-1

 mEviya chaN^karanai ethir n^inRu viruppuRu moziyAl 1674-2

 pAvu thiru n^Er ichaikaL muthalAna thamiz pATi      1674-3

 n^Avarachar thiruth thoNTu n^alam perukach cheythu amarn^thAr       1674-4

 

 410. aN^kuRain^thu kaN n^uthalAr aTi chUTi akanRu pOyp      1675-1

 poN^ku thamizth thiru n^ATTup puRam paNai chUz n^el vEli    1675-2

 cheN^kaN viTaiyAr mannum thiruk kAnap pEr muthalAm 1675-3

 eN^kum n^ikaz thAnaN^kaL ellAm pukku iRainychuvAr   1675-4

 

 411. thozuthu pala vakaiyAlum chol thoTai vaN thamiz pATi   1676-1

 vazuvil thiruppaNi cheythu manam kachivu uRRu ep pozuthum   1676-2

 ozukiya kaN pozi punalum OvAthu chivan thALkaL      1676-3

 thazuviya chin^thaiyil uNarvum thaN^kiya n^Irmaiyil chariththAr     1676-4

 

 412. thEn poziyum chen^thamiz n^ATTinil eN^kum chenRu iRainychip    1677-1

 pAmpu aNivAr thamaip paNivAr ponni n^ATathu aNain^thu       1677-2

 vAm punal chUz vaLa n^akarkaL pinnum pOy vaNaN^kiyE 1677-3

 pUm pukalUr van^thu aTain^thAr poyp pAcham pOkkuvAr 1677-4

 

 413. poykai chUz pUm pukalUrp punithar malarth thAL vaNaN^ki        1678-1

 n^aiyum manap parivinOTum n^AL thORum thiru munRil 1678-2

 kai kalan^tha thiruth thoNTu cheythu perum kAthal uTan      1678-3

 vaiku n^AL eN iRan^tha vaN thamiz mAlaikaL mozivAr 1678-4

 

 414. n^inRa thiruth thANTakamum n^ITu thanith thANTakamum   1679-1

 manRu uRaivAr vAz pathikaL vazuththu thiruth thANTakamum    1679-2

 konRai malarch chaTaiyAr pAl kuRain^tha thiru n^Er ichaiyum         1679-3

 thunRu thani n^Er ichaiyum muthalAna thoTuththu amaiththAr 1679-4

 

 415.  Aruyirin thiru viruththam thacha purANaththu aTaivum 1680-1

 pAr paravum pAva n^Achap pathikam panmuRaiyum                          1680-2

 n^Er paTa n^inRu aRai kUvum thiruppathikam muthal piRavum   1680-3

 pEr aruLin kaTal aLikkum perumAnaip pATinAr 1680-4

 

 416. an^ n^ilaimaiyinil ANTa arachu paNi cheyya avar        1681-1

 n^al n^ilaimai kATTuvAr n^ampar thiru maNi munRil   1681-2

 thannil varum uzavAram n^uzain^tha iTam thAn eN^kum 1681-3

 ponninoTu n^avamaNikaL polin^thu ilaN^ka aruL cheythAr      1681-4

 

 417. chemponnum n^avamaNiyum chEN viLaN^ka AN^kovaiyum      1682-1

 umpar pirAn thirumunRil uruL parukkai uTan okka     1682-2

 em perumAn vAkIchar uza vAraththinil En^thi 1682-3

 vampalar men pUN^kamala vAviyinil puka eRin^thAr    1682-4

 

 418. pullOTum kallOTum ponnOTum maNiyOTum    1683-1

 chollOTum vERu pATu ilA n^ilaimai thuNin^thu irun^tha       1683-2

 n^allOr mun thirup pukalUr n^AyakanAr thiru aruLAl 1683-3

 villOTu n^uthal maTavAr vichumpUTu van^thu izin^thAr        1683-4

 

 419. vAnakam minnuk koTikaL van^thu izin^thAl ena van^thu   1684-1

 thAna n^iRai churuthikaLil thakum alaN^kArath thanmai       1684-2

 kAna amutham parakkum kanivAyil oLi parappap        1684-3

 pAnal n^eTuN^ kaNkaL veLi parappi ichai pATuvAr     1684-4

 

 420. kaRpakap pUn^thaLir aTi pOm kAmaru chArikai cheyya     1685-1

 uRpalam men mukiz viral vaTTu aNaiyOTum kai peyarap 1685-2

 poRpuRum ak kaiyin vazip poru kayal kaN puTai peyara        1685-3

 aRputha pon koTi n^uTaN^ki ATuvapOl ATuvAr   1685-4

 

 421.  ATuvAr pATuvAr alar mAri mEl pozivAr   1686-1

 kUTuvAr pOnRu aNaivAr kuzal aviza iTai n^uTaN^ka    1686-2

 OTuvAr mAra vELuTan mILvAr oLi peruka        1686-3

 n^ITuvAr thukil achaiya n^iRpArum AyinAr     1686-4

 

 422. ith thanmai arampaiyarkaL evvithamum cheyal puriya     1687-1

 aththanAr thiruvaTik kIz n^inaivu akalA anpu urukum 1687-2

 meyth thanmai uNarvu uTaiya vizuth thavaththu mElOr tham    1687-3

 chiththa n^ilai thiriyAthu chey paNiyin thalai n^inRAr      1687-4

 

 423. im mAyap pavath thoTakkAm iruvinaikaL thamai n^Okki    1688-1

 ummAl iN^ku enna kuRai uTaiyEn yAn thiruvArUr       1688-2

 ammAnukku AL AnEn alaiyEn min n^Ir enRu      1688-3

 poym mAyap peruN^ kaTaluL enum thiruth thANTakam pukanRAr   1688-4

 

 424. mAthar avar maruN^ku aNaiya van^thu eythi mathana vachak       1689-1

 kAthalar purin^thu ozukum kai thavaN^kaL cheythiTavum       1689-2

 pEtham ilA Or uNarvil periya varaip peyarvikka      1689-3

 yAthum oru cheyal illAmaiyil iRainychi ethir akanRAr        1689-4

 

 425. in^ n^ilaimai ulaku Ezum eytha aRin^thu iyalpu Eththa 1690-1

 manniya anpu uRu paththi vaTivu Ana vAkIchar        1690-2

 min n^ilavum chaTaiyAr tham mey aruL thAn eytha varum       1690-3

 an^n^ilaimai aNiththu Akach chila n^AL aN^ku amarn^thu irun^thAr    1690-4

 

 426. manniya an^thak karaNam maruvuthalaip pATTinAl 1691-1

 thannuTaiya charaN Ana thamiyEnaip pukalUran        1691-2

 ennai inich chEvaTikkIz iruththiTum enRu ezukinRa   1691-3

 mun uNarvin muyaRchiyinAl thiruviruththam pala mozin^thAr   1691-4

 

 427. maN muthalAm ulaku Eththa mannu thiruth thANTakaththaip        1692-1

 puNNiyA un aTikkE pOthukinREn enap pukanRu   1692-2

 n^aNNariya chiva Anan^tha nyAna vaTivE Aki   1692-3

 aNNalAr chEvaTik kIz ANTa arachu amarn^thu irun^thAr        1692-4

 

 428. vAnavarkaL malar mAri maN n^iRaiya viN ulakin 1693-1

 mEl n^iRain^tha ain^thu pEriya oliyum virinychan muthal     1693-2

 yOnikaL Ayina ellAm uL n^iRain^tha peru makizchchi 1693-3

 thAn n^iRain^tha chiththiraiyil chathayam Am thiru n^ALil   1693-4

 

 429. aTiyan En AtharavAl ANTa arachin charithap     1694-1

 paTiyai yAn aRin^thapaTi pakarn^thEn ap para munivan        1694-2

 kaTi malar men chEvaTikaL kai thozuthu kulach chiRaiyAr     1694-3

 muTivil pukazth thiruth thoNTin muyaRchiyinai mozikinREn    1694-4

 

 

22 kulachchiRai n^AyanAr purANam

 1. pannu thol pukazp pANTi n^an n^ATTu iTaich       1695-1

 chen^n^elAr vayal thIm karumpin ayal         1695-2

 thunnu pUkap puRam paNai chUzn^thathu        1695-3

 mannu vaNmaiyinAr maNa mERkuTi       1695-4

 

 2. appathikku muthalvar van thoNTar thAm     1696-1

 opparum peru n^ampi enRu Othiya      1696-2

 chepparum chIrk kulach chiRaiyAr thiNmai     1696-3

 vaippinAl thiruththoNTil vazAthavar 1696-4

 

 3. kAraNaN^kaL kaN n^uthaRku anpar ennavE    1697-1

 vAram Aki makizn^thavar thAL michai 1697-2

 yArum anpoTu vIzn^thu anychali mukizththu    1697-3

 Ira n^al mozi eytha ichaiththu uLLAr         1697-4

 

 4. kuRiyil n^Anku kulaththinar Ayinum        1698-1

 n^eRiyin akkulam n^IN^kinar Ayinum   1698-2

 aRivu chaN^karaRku anpar enap peRil 1698-3

 cheRivuRap paNin^thu Eththiya cheykaiyAr     1698-4

 

 5. ulakar koLLum n^alaththinar Ayinum        1699-1

 alakil thImaiyar Ayinum ampuli       1699-2

 ilaku chenychaTaiyArkku aTiyAr enil 1699-3

 thalam uRap paNin^thu Eththum thakaimaiyAr   1699-4

 

 6. paNpu mikkAr palarAy aNaiyinum    1700-1

 uNpa vENTi oruvar aNaiyinum   1700-2

 eN perukkiya anpAl ethir koNTu       1700-3

 n^aNpu kUrn^thu amuthu UTTum n^alaththinAr   1700-4

 

 7. pUthi kOvaNam chAthanaththAl polin^thu    1701-1

 Athi thEvar tham anychezuththAm avai         1701-2

 Othu n^A vaNakkaththAl uraippavar    1701-3

 pAtham n^ALum paraviya paNpinAr      1701-4

 

 8. inna n^al ozukkaththinAr IRil chIrth      1702-1

 thennavan n^eTu mARaRkuch chIr thikaz        1702-2

 mannu man^thirikaTku mEl AkiyAr      1702-3

 onnalarch cheRRu uRuthik kaN n^inRu uLAr     1702-4

 

 9. Aya cheykaiyar Ayavar ARaNi       1703-1

 n^AyanAr thirup pAtham n^avinRu uLAr         1703-2

 pAya chIr punai pANTi mA thEviyAr    1703-3

 mEya thoNTukku meyth thoNTar AyinAr 1703-4

 

 10. punnaiyath tharukan^thar poy n^Ikkavum   1704-1

 thennar n^ATu thirun^IRu pORRavum    1704-2

 mannu kAziyar vaLLalAr pon aTi       1704-3

 chenni chErththi makizn^tha chiRappinAr      1704-4

 

 11. vAthil thORRa amaNarai van kazuth        1705-1

 thIthu n^IN^kiTa ERRuviththAr thiRam         1705-2

 yAthu pORRinEn mEl ini EththukEn     1705-3

 vEtha n^Ithi mizalaik kuRumpar thAL 1705-4

 

 

23 peru mizalaik kuRumpa n^AyanAr purANam

 1. chUtham n^eruN^ku kulaith theN^ku palavum pUkanychUzpuTaiththAy 1706-1

 vIthithORum n^IRRin oLi viriya mEvi viLaN^ku pathi 1706-2

 n^Ithi vazuvA n^eRiyinarAy n^ilavum kuTiyAl n^eTu n^ilaththu        1706-3

 mIthu viLaN^kum thonmaiyathu mizalai n^ATTup perumizalai    1706-4

 

 2. anna thonmaith thiruppathik kaN athipar mizalaik kuRumpanAr      1707-1

 chenni mathiyam vaiththavar tham aTiyArkku Ana chey paNikaL         1707-2

 inna vaNNam enRavar thAm uraiyA munnam ethir ERRu   1707-3

 munnam uNarn^thu cheyvArAy muthirum aRivin payan koLvAr     1707-4

 

 3. thoNTar palarum van^thu INTi uNNath tholaiyA amuthu UTTik        1708-1

 koNTu chella iru n^ithiyam mukan^thu koTuththuk kuRain^tha aTaivAr 1708-2

 vaNTu maruvum kuzal umaiyAL kELvan cheyya thAL ennum        1708-3

 puNTa rIkam aka malaril vaiththup pORRum poRpinAr   1708-4

 

 4. ith thanmaiyarAy n^ikazum n^AL ellai illAth thiruth thoNTin      1709-1

 meyth thanmaiyinai ulaku aRiya vithiyAl vaNaN^ki mey aTiyAr         1709-2

 chiththam n^ilavum thiruth thoNTath thokai pATiya n^ampiyaip paNin^thu     1709-3

 n^iththan aruL peRRavar pAtham n^inaikkum n^iyamath thalai n^inRAr 1709-4

 

 5. maiyAr thaTaN^ kaN paravaiyAr maNavALan than malark kazalkaL     1710-1

 kaiyAl thozuthu vAy vAzththi manaththAl n^inaikkum kaTap pATTil     1710-2

 cheyyAL kOnum n^Anmukanum aRiyAch chempon thAL iNaik kIz    1710-3

 uyvAn chEra uRRa n^eRi ithuvE enRu anpinil uyththAr 1710-4

 

 6. n^ALum n^ampi ArUrar n^Amam n^avinRa n^alaththAlE        1711-1

 ALum paTiyAl aNi mAthi chiththiyAna aNain^tha athaRpin      1711-2

 mULum kAthaluTan peruka muthalvar n^Amaththu anychezuththum         1711-3

 kELum poruLum uNarvumAm parichu vAyppak kezuminAr   1711-4

 

 7. inna vARE ivar ozuka ERu koTi mEl uyarththavar tham      1712-1

 ponnaN^ kazalkaL maNNin mEl porun^tha van^thu vazakku uraiththu     1712-2

 mannum Olai avai munpu kATTi ANTavan thoNTar        1712-3

 chenni mathi thOy mATa mali koTuN^ kOLUraich chErvuRRAr     1712-4

 

 8. anychaik kaLaththu n^anychu uNTa amuthaip paravi aNaivuRuvAr     1713-1

 chenychol thamiz mAlaikaL moziyath thEvar perumAn aruLAlE   1713-2

 manychil thikazum vaTa kayilaip poruppil eytha varum vAzvu 1713-3

 n^enychil theLiya iN^ku uNarn^thAr n^ITu mizalaik kuRumpanAr        1713-4

 

 9. maNNil thikazum thiru n^AvalUril van^tha van thoNTar     1714-1

 n^aNNaRku ariya thiruk kayilai n^ALai eytha n^An pirin^thu 1714-2

 kaNNil kariya maNi kaziya vAzvAr pOla vAzEn enRu    1714-3

 eNNich chivan thAL inRE chenRu aTaivan yOkaththAl enpAr     1714-4

 

 10. n^Alu karaNaN^kaLum onRAy n^alla aRivu mEl koNTu        1715-1

 kAlum pirama n^ATi vazik karuththuch cheluththak kapAla n^aTu       1715-2

 ElavE mun payinRa n^eRi eTuththa maRai mUlam thiRappa       1715-3

 mUla muthalvar thirup pAtham aNaivAr kayilai mun aTain^thAr         1715-4

 

 11. payilaich cheRin^tha yOkaththAl pAvai kELvan pAthamuRak         1716-1

 kayilai poruppar aTi aTain^tha mizalaik kuRumpar kazal vaNaN^ki     1716-2

 mayilaip puRam koL men chAyal makaLir kiLavi yAzinoTum      1716-3

 kuyilaip poruvum kAraikkAl ammai perumai kURuvAm    1716-4

 

 

24 kAraikkAl ammaiyAr purANam

 1. mAnam miku tharumaththin vazi n^inRu vAymaiyinil 1717-1

 Unamil chIrp peru vaNikar kuTi thuvanRi ON^ku pathi 1717-2

 kUnal vaLai thirai chuman^thu koNTu ERi maNTu kazik 1717-3

 kAnal michai ulavu vaLam peruku thiruk kAraikkAl    1717-4

 

 2. vaN^ka mali kaTal kAraikkAlin kaN vAz vaNikar    1718-1

 thaN^kaL kulath thalaivanAr thanathaththanAr thavaththAl    1718-2

 aN^ku avar pAl thiru maTan^thai avathariththAL ena van^thu 1718-3

 poN^kiya pEr azaku mikap punithavathiyAr piRan^thAr 1718-4

 

 3. vaNikar perum kulam viLaN^ka van^thu piRan^thu aruLiyapin        1719-1

 aNi kiLar mel aTi thaLarvuRRu achaiyum n^aTaip paruvaththE 1719-2

 paNi aNivAr kazaRku aTimai pazaki pAN^ku peRath     1719-3

 thaNivil peru manak kAthal thathumpa varum mozi payinRAr    1719-4

 

 4. pal peru n^aRkiLai uvappap payil paruvach chiRappu ellAm         1720-1

 chelva miku than^thaiyAr thirup perukum cheyal puriya       1720-2

 malku perum pArATTin vaLarkinRAr viTaiyavar pAl     1720-3

 alkiya anpuTan azakin kozun^thu ezuvathu ena vaLarvAr       1720-4

 

 5. vaNTal payilvana ellAm vaLar mathiyam punain^tha chaTai 1721-1

 aNTar pirAn thiru vArththai aNaiya varuvana payinRu 1721-2

 thoNTar varil thozuthu thAthiyar pORRath thuNai mulaikaL    1721-3

 koNTa n^uchuppu othuN^ku pathak koLkaiyinil kuRukinAr       1721-4

 

 6. n^allavena uRuppu n^Ulavar uraikkum n^alam n^irampi      1722-1

 malku peru vanappu mIk kUra varu mATchiyinAl        1722-2

 illikavAp paruvaththil ivarkaL marapinukku ERkum    1722-3

 thol kulaththu vaNikar makan pEchuthaRkuth thoTaN^kuvAr     1722-4

 

 7. n^ITiya chIrk kaTal n^Akai n^ithipathi enRu ulakin kaN   1723-1

 pATu peRu pukaz vaNikan payan^tha kula main^thanukkuth      1723-2

 thETavarum thirumarapil chEyizaiyai makan pEcha     1723-3

 mATa mali kAraikkAl vaLa n^akaril varaviTTAr        1723-4

 

 8. van^tha mUthu aRivOrkaL maNam kuRiththa manai pukun^thu 1724-1

 than^thaiyAm thanathaththan thanai n^Ern^thu n^I payan^tha 1724-2

 pain^ thoTiyai n^ithipathi main^than parama thaththanukku   1724-3

 mun^thai marapinukku ERkum muRaimai maNam purika enRAr      1724-4

 

 9. maRRu avanum muRaimaiyinAl maNam ichain^thu chelavu iTach chenRu        1725-1

 uRRavarkaL urai kETTa n^ithipathiyum uyar chiRappup 1725-2

 peRRanan pOl uvan^thu thanip peru makaTkuth thirumaliyum    1725-3

 chuRRam uTan kaLi kUrn^thu vathuvai vinaith thozil pUNTAn   1725-4

 

 10. maNam ichain^tha n^AL Olai chelaviTTu maN^kala n^AL     1726-1

 aNaiya vathuvaith thozilkaL Ana elAm amaiviththE    1726-2

 iNar alaN^kal main^thanaiyum maNa aNiyin ezil viLakki       1726-3

 paNai muracham ezun^thu Arppak kAraikkAl pathi pukun^thAr   1726-4

 

 11. aLi miTai Arththa thana thaththan aNi mATaththuL pukun^thu      1727-1

 theLitharu n^Ul vithi vaziyE cheyal muRaimai cheythu amaiththuth    1727-2

 thaLir aTi men n^akai mayilaith thAthu aviz thArk kALaikkuk         1727-3

 kaLi makiz chuRRam pORRak kaliyANam cheythArkaL     1727-4

 

 12. maN^kala mA maNa vinaikaL muTiththu iyalpin vaiku n^AL 1728-1

 thaN^kaL kuTikku arum puthalvi AthalinAl thana thaththan    1728-2

 poN^koli n^Ir n^Akaiyinil pOkAmE kaNavan uTan       1728-3

 aN^kaN amarn^thu inithu irukka aNi mATam maruN^ku amaiththAn        1728-4

 

 13. makaL koTaiyin makiz chiRakkum varampil thanam koTuththu athanpin      1729-1

 n^ikarppu ariya perum chiRappil n^ithipathi than kula makanum       1729-2

 thakaippil perum kAthalinAl thaN^ku manai vaLam perukki     1729-3

 mikap puriyum koLkaiyinil mEm paTuthal mEvinAn      1729-4

 

 14.  AN^ku avan than ilvAzkkai arum thuNaiyAy amarkinRa     1730-1

 pUN^kuzalAr avar thAmum poru viTaiyAr thiruvaTik kIz        1730-2

 ON^kiya anpuRu kAthal ozivu inRi mikap perukap      1730-3

 pAN^kil varum manai aRaththin paNpu vazAmaiyil payilvAr     1730-4

 

 15. n^ampar aTiyAr aNain^thAl n^alla thiru amuthu aLiththum         1731-1

 chemponnum n^ava maNiyum chezun^ thukilum muthalAna 1731-2

 tham parivinAl avarkkuth thakuthiyin vENTuva koTuththum     1731-3

 umpar pirAn thiruvaTik kIz uNarvu mika ozuku n^AL   1731-4

 

 16. pAN^kuTaiya n^eRiyin kaN payil parama thaththanukku     1732-1

 mAN^kanikaL OriraNTu van^thu aNain^thAr chilar koTuppa      1732-2

 AN^ku avai thAn mun vAN^ki avar vENTum kuRai aLiththE       1732-3

 IN^ku ivaRRai illaththukku koTukka ena iyampinAn    1732-4

 

 17. kaNavan thAn vara viTuththa kani iraNTum kaik koNTu     1733-1

 maNam maliyum malark kUn^thal mAtharAr vaiththu athaRpin    1733-2

 paNa aravam punain^thu aruLum paramanAr thiruth thoNTar     1733-3

 uNavin miku vETkai yinAl oruvar manaiyuL pukun^thAr 1733-4

 

 18. vEthaN^kaL mozin^tha pirAn meyth thoNTar n^ilai kaNTu   1734-1

 n^Athan than aTiyAraip pachi thIrppEn ena n^aNNip   1734-2

 pAthaN^kaL viLakka n^Ir mun aLiththup parikalam vaiththu    1734-3

 Etham thIr n^al virun^thAm in aTichil UTTuvAr       1734-4

 

 19. kaRi amutham aN^ku uthavAthE thiru amuthu kai kUTa      1735-1

 veRi malar mEl thiru anaiyAr viTaiyavan than aTiyArE        1735-2

 peRal ariya virun^thAnAl pERu ithan mEl illai enum 1735-3

 aRivinarAy avar amuthu cheyvathanukku AtharippAr    1735-4

 

 20. illALan vaikka enaththam pakkal mun irun^tha    1736-1

 n^alla n^aRu mAN^kanikaL iraNTinil onRaik koNTu     1736-2

 val virain^thu van^thu aNain^thu paTaiththu manam makizchchiyinAl   1736-3

 allal thIrppavar aTiyAr thamai amuthu cheyviththAr 1736-4

 

 21. mUppuRum ath thaLarvAlum muthirn^thu muTukiya vETkaith 1737-1

 thIp pachiyin n^ilaiyAlum ayarn^thu aNain^tha thiruth thoNTar       1737-2

 vAyppuRu men chuvai aTichil mAN^kaniyOTu inithu arun^thip   1737-3

 pUppayil men kuzal maTavAr cheyal uvan^thu pOyinAr 1737-4

 

 22. maRRavar thAm pOyina pin manaip pathi Akiya vaNikan     1738-1

 uRRa perum pakalin kaN ON^kiya pEr il eythip        1738-2

 poRpuRa mun n^Ir ATip pukun^thu aTichil purin^thu ayilak    1738-3

 kaRpuTaiya maTavArum kaTap pATTil UTTuvAr    1738-4

 

 23. in aTichil kaRikaL uTan eythum muRai iTTu athanpin      1739-1

 manniya chIrk kaNavan thAn manai iTai mun vaippiththa       1739-2

 n^al mathura mAN^kaniyil irun^tha athanai n^aRum kUn^thal   1739-3

 anna manaiyAr thAmum koTu van^thu kalaththu aLiththAr       1739-4

 

 24. manaiviyAr thAm paTaiththa mathuram mika vAyththa kani 1740-1

 thanai n^ukarn^tha iniya chuvai ArAmai thAr vaNikan 1740-2

 inaiyathu oru pazam innum uLathu athanai iTuka ena 1740-3

 anaiyathu thAm koNTu vara aNaivAr pOl aN^ku akanRAr 1740-4

 

 25. am maruN^ku n^inRu ayarvAr arum kanikku aN^ku encheyvAr         1741-1

 meym maRan^thu n^inain^thu uRRa iTaththu uthavum viTaiyavar thAn    1741-2

 tham manam koNTu uNarthalumE avar aruLAl thAz kuzalAr       1741-3

 kaim maruN^ku van^thu irun^thathu athimathurak kani onRu    1741-4

 

 26. maRRathanaik koTu van^thu makizn^thu iTalum ayinRu athanil      1742-1

 uRRa chuvai amuthinum mEl paTa uLathAyiTa ithu thAn 1742-2

 mun tharu mAN^ kani anRu mUvulakil peRarkku arithAl 1742-3

 peRRathu vERu eN^ku enRu pey vaLaiyAr thamaik kETTAn        1742-4

 

 27. avvurai kETTalum maTavAr aruL uTaiyAr aLiththu aruLum   1743-1

 chevviya pEr aruL viLampum thiRam anRu enRu urai cheyyAr    1743-2

 kai varu kaRpuTai n^eRiyAl kaNavan urai kAvAmai     1743-3

 mey vazi anRu ena viLampal viTa mATTAr vithirppu uRuvAr     1743-4

 

 28.  cheytha paTi cholluvathE kaTan ennum chIlaththAr       1744-1

 mai thazaiyum kaNTar chEvaTikaL manaththu uRa vaNaN^ki      1744-2

 eythavarum kani aLiththAr yAr ennum kaNavanukku     1744-3

 moy tharu pUN^kuzal maTavAr pukun^thapaTi thanai mozin^thAr         1744-4

 

 29.  Ichan aruL enak kETTa il iRaivan athu theLiyAn 1745-1

 vAcha malarth thiru anaiyAr thamai n^Okki maRRu ithu thAn   1745-2

 thEchuTaiya chaTaip perumAn thiruvaruLEl innamum Or 1745-3

 Achil kani avan aruLAl azaiththu aLippAy ena mozin^thAn     1745-4

 

 30. pAN^ku anRu manaiviyAr paNi aNivAr thamaip paravi       1746-1

 IN^ku ithu aLiththu aruLIrEl en urai poyyAm enna    1746-2

 mAN^kani onRu aruLAl van^thu eythuthalum maRRu athanai      1746-3

 AN^ku avan kaik koTuthalumE athichayiththu vAN^kinAn        1746-4

 

 31. vaNikanum than kaip pukka mAN^kani pinnaik kANAn        1747-1

 thaNivarum payam mERkoLLa uLLamum thaTumARu eythi   1747-2

 aNi chUzal avarai vERu Or aNaN^ku enak karuthi n^IN^kum     1747-3

 thuNivu koNTu evarkkum chollAn thoTarvinRi ozuku n^ALil     1747-4

 

 32. viTuvathE eNNam Aka mEviya muyaRchi cheyvAn     1748-1

 paTuthiraip paravai mIthu paTar kalam koNTu pOki    1748-2

 n^eTu n^ithi koNvEn enna n^iran^thapal kiLainyr Akum        1748-3

 vaTuvil chIr vaNika mAkkaL marakkalam chamaippiththArkaL    1748-4

 

 33. kalany chamaiththu athaRku vENTum kammiyar uTanE chellum        1749-1

 pulaN^kaLil virumpu paNTam porun^thuva n^irampa ERRi        1749-2

 chalam tharu kaTavuL pORRith thalaimaiyAm n^Aykan thAnum    1749-3

 n^alam tharu n^ALil ERi n^aLir thiraik kaTal mEl pOnAn      1749-4

 

 34. kaTal michai vaN^kam OTTik karuthiya thEyam thannil     1750-1

 aTai uRach chenRu chErn^thu aN^ku aLavil pal vaLaN^kaL muRRi        1750-2

 iTai chila n^ATkaL n^IN^ka mINTum ak kalaththil ERip        1750-3

 paTar punal kanni n^ATTOr paTTinam maruN^ku chErn^thAn      1750-4

 

 35. ap pathi thannil ERi alakil pal poruLkaL Akkum 1751-1

 oppil mA n^ithiyam ellAm oruvazip peruka uyththu    1751-2

 meyp pukaz viLaN^kum avvUr virumpavOr vaNikan peRRa 1751-3

 chepparuN^ kanni thannaith thirumali vathuvai cheythAn      1751-4

 

 36. peRal arum thiruvinALaip peru maNam puNarn^thu munnai   1752-1

 aRal iyal n^aRum men kUn^thal aNaN^kanAr thiRaththil aRRam 1752-2

 puRam oru veLi uRAmal pothin^tha chin^thanaiyin OTu 1752-3

 muRaimaiyin vazAmai vaiki mukam malarn^thu ozukum n^ALil    1752-4

 

 37. murukalar chOlai mUthUr athan muthal vaNikarOTum        1753-1

 iru n^ithik kizavan eythiya thiruvin mikkup 1753-2

 poru kaTal kalaN^kaL pOkkum pukazinAn manaivi thanpAl       1753-3

 perukoLi viLakkup pOl Or peNkoTi arithil peRRAn     1753-4

 

 38. maTa makaL thannaip peRRu maN^kalam pENith thAn munpu   1754-1

 uTan uRaivu anychi n^Iththa oru peru manaivi yAraith        1754-2

 thoTar aRa n^inain^thu theyvath thozu kulam enRE koNTu      1754-3

 kaTan amaiththavar tham n^Amam kAthal chey makavai iTTAn    1754-4

 

 39. in^n^ilai ivan iN^ku eythi irun^thanan ippAl n^ITum     1755-1

 kanni mA mathil chUz mATak kAraikkAl vaNikan Ana    1755-2

 than n^ikar kaTan^tha chelvath thanathaththan makaLAr thAmum        1755-3

 manniya kaRpinOTu manai aRam purin^thu vaika        1755-4

 

 40. viLai vaLam perukka vaN^kam mIthu pOm parama thaththan 1756-1

 vaLar pukazp pANTi n^ATTu Or mA n^akar thannil manni        1756-2

 aLavil mA n^ithiyam Akki amarn^thu inithu irun^thAn enRu    1756-3

 kiLar oLi maNik kompu annAr kiLainyr thAm kETTAr anRE       1756-4

 

 41. am mozi kETTa pOthE aNaN^kanAr chuRRaththArum   1757-1

 tham uRu kiLainyrp pOkki avan n^ilai thAmum kETTu   1757-2

 mammar koL manaththar Aki maRRavan irun^tha pAN^kar 1757-3

 kommai vem mulaiyin ALai koNTu pOy viTuvathu enRAr 1757-4

 

 42. mA maNich chivikai thannil maTa n^aTai mayil annAraith 1758-1

 thAmaraith thavichil vaikum thanith thiru enna ERRik        1758-2

 kAmaru kazani vIzththuk kAthal chey chuRRaththArum 1758-3

 thE moziyavarum chUzach chEN iTaik kazin^thu chenRAr        1758-4

 

 43. chila pakal kaTan^thu chenRu chem thamizth thirun^ATu eythi     1759-1

 malar pukazp parama thaththan mA n^akar maruN^ku van^thu    1759-2

 kula muthal manaiviyAraik koNTu van^thu aNain^tha thanmai   1759-3

 tholaivil chIrk kaNavanArkkuch cholli mun chella viTTAr     1759-4

 

 44. van^thavar aNain^tha mARRam kETTalum vaNikan thAnum     1760-1

 chin^thaiyil achcham eythich chezu maNam pinpu cheytha      1760-2

 pain^ thoTi thanaiyum koNTu payan^tha peN makavin oTu       1760-3

 mun^thuRach chelvEn enRu moy kuzal avar pAl van^thAn        1760-4

 

 45. thAnum am manaivi yOTum thaLir n^aTai makavi nOTum      1761-1

 mAn inam piNai pOl n^inRa manaiviyAr aTiyil thAzn^thE       1761-2

 yAn umathu aruLAl vAzvEn iv iLam kuzavi thAnum      1761-3

 pAnmaiyAl umathu n^Amam enRu mun paNin^thu vIzn^thAn        1761-4

 

 46. kaNavan thAn vaNaN^kak kaNTa kAmar pUN^koTiyanArum      1762-1

 aNaivuRum chuRRaththAr pAl achcha mOTu othuN^ki n^iRpa      1762-2

 uNarvuRu kiLainyr veLki un thiru manaivi thannai    1762-3

 maNam mali thArinAy n^I vaNaN^kuvathu en kol enRAr 1762-4

 

 47. maRRavar thammai n^Okki mAnuTam ivar thAm allar 1763-1

 n^aR perum theyvam Athal n^An aRin^thu akanRa pinpu 1763-2

 peRRa im makavu thannaip pEr iTTEn AthalAlE 1763-3

 poRpatham paNin^thEn n^Irum pORRuthal cheymin enRAn 1763-4

 

 48. enRalum chuRRaththArum ithu en kol enRu n^inRAr 1764-1

 manRalaN^ kuzalinArum vaNikan vAy mARRam kELAk      1764-2

 konRai vAr chaTaiyinAr tham kurai kazal pORRich chin^thai   1764-3

 onRiya n^Okkil mikka uNarvu koNTu urai cheykinRAr   1764-4

 

 49.  IN^ku ivan kuRiththa koLkai ithu ini ivanukku Akath    1765-1

 thAN^kiya vanappu n^inRa thachaip pothi kaziththu iN^ku un pAl      1765-2

 AN^ku n^in thALkaL pORRum pEy vaTivu aTiyEnukkup    1765-3

 pAN^kuRa vENTum enRu paramar thAL paravi n^inRAr    1765-4

 

 50.  Ana appozuthu manRuL ATuvAr aruLinAlE   1766-1

 mEneRi uNarvu kUra vENTiRRE peRuvAr meyyil   1766-2

 Un aTai vanappai ellAm uthaRi eRpu uTampE Aka       1766-3

 vAnamum maNNum ellAm vaNaN^kum pEy vaTivam AnAr     1766-4

 

 51. malar mazai pozin^thathu eN^kum vAna thun^thupiyin n^Atham      1767-1

 ulakelAm n^iRain^thu vimma umparum munivar thAmum   1767-2

 kulavinar kaNaN^kaL ellAm kuNalai iTTana mun n^inRa 1767-3

 tholaivil pal chuRRaththArum thozuthu anychi akanRu pOnAr   1767-4

 

 52. uR paviththu ezun^tha nyAnaththu orumaiyin umai kOn thannai     1768-1

 aR puthath thiru an^thAthi appozuthu aruLich cheyvAr        1768-2

 poRpuTaich cheyya pAtha puNTa rIkaN^kaL pORRum      1768-3

 n^aR kaNaththinil onRu AnEn n^An enRu n^ayan^thu pATi       1768-4

 

 53.  Ayn^tha chIr iraTTai mAlai an^thAthi eTuththup pATi    1769-1

 Eyn^tha pEr uNarvu poN^ka eyil oru mUnRum munnAL    1769-2

 kAyn^thavar irun^tha veLLik kailai mAl varaiyai n^aNNa      1769-3

 vAyn^tha pEr aruL mun kURa vazi paTum vaziyAl van^thAr      1769-4

 

 54. kaNTavar viyappuRRu anychik kai akanRu OTuvArkaL        1770-1

 koNTathu Or vETath thanmai uLLavARu kURak kETTE     1770-2

 aNTa n^AyakanArennai aRivarEl aRiyA vAymai   1770-3

 eN thichai makkaLukku yAn evvuruvAy en enpAr        1770-4

 

 55. vaTa thichai thEcham ellAm manaththinum kaTithu chenRu 1771-1

 thoTai aviz ithazi mAlaich chUla pANiyanAr mEvum    1771-2

 paTar oLik kailai veRpin pAN^ku aNain^thu AN^kuk kAlin      1771-3

 n^aTaiyinaith thavirththu pAr mEl thalaiyinAl n^aTan^thu chenRAr    1771-4

 

 56. thalaiyinAl n^aTan^thu chenRu chaN^karan irun^tha veLLi         1772-1

 malaiyin mEl ERum pOthu makizchchiyAl anpu poN^kak 1772-2

 kalai iLam thiN^kaL kaNNik kaN n^uthal oru pAkaththuch      1772-3

 chilai n^uthal imaya valli thiruk kaN n^OkkuRRathu anRE     1772-4

 

 57. ampikaiyin thiruvuLLaththin athichayiththu aruLith thAzn^thu    1773-1

 tham perumAnai n^Okkith thalaiyinAl n^aTan^thu iN^ku ERum   1773-2

 em perumAn Or eRpin yAkkai anpu ennE enna    1773-3

 n^am peru mATTikku aN^ku n^Ayakan aruLich cheyvAn   1773-4

 

 58.  varum ivan n^ammaip pENum ammai kAN umaiyE maRRu ip    1774-1

 perumai chEr vaTivam vENTip peRRanaL enRu pinRai    1774-2

 peruku van^thu aNaiya n^Okki ammaiyE ennum chemmai 1774-3

 oru mozi ulakam ellAm uyyavE aruLich cheythAr       1774-4

 

 59. aN^kaNan ammaiyE enRu aruL cheya appA enRu      1775-1

 paN^kayach chem pon pAtham paNIn^thu vIzn^thu ezun^thAr thammaich   1775-2

 chaN^ka veN kuzaiyinArum thAm ethir n^Okki n^ampAl 1775-3

 iN^ku vENTuvathu en enna iRainychi n^inRu iyampu kinRAr     1775-4

 

 60. iRavAtha inpa anpu vENTip pin vENTu kinRAr      1776-1

 piRavAmai vENTum mINTum piRappu uNTEl unnai enRum   1776-2

 maRavAmai vENTum innum vENTum n^An makizn^thu pATi 1776-3

 aRavA n^I ATum pOthu un aTiyin kIz irukka enRAr     1776-4

 

 61. kUTu mARu aruL koTuththuk kulavu then thichaiyil enRum 1777-1

 n^ITu vAz pazana mUthUr n^ilaviya Alam kATTil       1777-2

 ATum mA n^aTamum n^I kaNTu Anan^tham chErn^thu eppOthum     1777-3

 pATuvAy n^ammai paravuvAr paRRAy n^inRAn     1777-4

 

 62. ap parichu aruLap peRRa ammaiyum chemmai vEtha 1778-1

 meyp poruL AnAr thammai viTai koNTu vaNaN^kip pOn^thu       1778-2

 chepparum perumai anpAl thikaz thiru Alam kATAm     1778-3

 n^aR pathi thalaiyinAlE n^aTan^thu pukku aTain^thAr anRE    1778-4

 

 63.  AlaN^kATu athanil aNTamuRa n^imirn^thu ATukinRa        1779-1

 kOlam kAN pozuthu koN^kai thiraN^ki enRu eTuththu aN^ku     1779-2

 mUlam kANpariyAr thammai mUththa n^al pathikam pATi 1779-3

 nyAlam kAthaliththup pORRum n^aTam pORRi n^aNNum n^ALil     1779-4

 

 64. maTTaviz konRaiyinAr tham thirukkUththu mun vaNaN^kum   1780-1

 iTTa miku peruN^ kAthal ezun^thu ON^ka viyappu eythi        1780-2

 eTTi ilavam mIkai ena eTuththuth thirup pathikam    1780-3

 koTTa muzavam kuzakan ATum enap pATinAr      1780-4

 

 65. maTuththa punal vENiyinAr ammai ena mathura mozi        1781-1

 koTuththu aruLap peRRAraik kulaviya thANTavaththil avar     1781-2

 eTuththu aruLum chEvaTik kIz enRum irukkinRArai     1781-3

 aTuththa perum chIr paraval Ar aLavAyinathu ammA    1781-4

 

 66.  AthiyOTu an^tham illAn aruL n^aTam ATum pOthu 1782-1

 kItham mun pATum ammai kiLar oLi malarththAL pORRich        1782-2

 chItha n^Ir vayal chUz thiN^kaLUril appUthiyArAm    1782-3

 pOtha mA munivar cheytha thiruth thoNTu pukalal uRREn       1782-4

 

 

25 appUthi aTikaL n^AyanAr purANam

 1. thANTavam puriya valla thampirAnArukku anpar     1783-1

 INTiya pukazin pAlAr ellaiyil thavaththin mikkAr    1783-2

 ANTa chIr arachin pAtham aTain^thavar aRiyA munnE   1783-3

 kAN thaku kAthal kUrak kalan^tha anpinarAy uLLAr    1783-4

 

 2. kaLavu poy kAmam kOpam muthaliya kuRRam kAyn^thAr        1784-1

 vaLam miku manaiyin vAzkkai n^ilaiyinAr manaip pAl uLLa     1784-2

 aLavaikaL n^iRaikOl makkaL A voTu mEthi maRRum      1784-3

 uLa elAm arachin n^Amam chARRum avvozukal ARRAr     1784-4

 

 3. vaTivu thAm kANAr Ayum mannuchIr vAkkin vEn^thar 1785-1

 aTimaiyum thampirAnAr aruLum kETTavar n^AmaththAl   1785-2

 paTi n^ikaz maTaN^kaL thaNNIrp pan^tharkaL muthalAy uLLa    1785-3

 muTivu ilA aRaN^kaL cheythu muRaimaiyAl vAzum n^ALil        1785-4

 

 4. porupparaiyan maTap piTiyin uTan puNarum chivakkaLiRRin 1786-1

 thirup pazanam paNin^thu paNi chey thirun^Avukku arachar    1786-2

 orup paTu kAthalil piRavum uTaiyavar thampathi vaNaN^kum    1786-3

 viruppinoTum thiN^kaLUr maruN^ku vazi mEvuvAr       1786-4

 

 5. aLavil chanam chelavu oziyA vazikkaraiyil aruL uTaiyAr   1787-1

 uLam anaiya thaN aLiththAy uRuvEnil parivu akaRRik 1787-2

 kuLam n^iRain^tha n^Irth thaTam pOl kuLir thUN^kum parappinathAy    1787-3

 vaLam maruvum n^izal tharu thaNNIrp pan^thar van^thu aNain^thAr     1787-4

 

 6. van^thu anain^tha vAkIchar man^tha mArutha chIthap       1788-1

 pan^thar uTan amuthamAm thaNNIrum pArththu aruLich 1788-2

 chin^thai viyappuRa varuvAr thirun^Avukkarachenum pEr       1788-3

 chan^tham uRa varain^thu athanai em maruN^kum thAm kaNTAr   1788-4

 

 7. ip pan^thar ip peyar iTTu iN^ku amaiththAr yAr enRArkku 1789-1

 ap pan^thar aRin^thArkaL ANTa arachu enum peyarAl   1789-2

 chepparuny chIr appUthi aTikaLAr cheythu amaiththAr 1789-3

 thappu inRi eN^kum uLa chAlai kuLam kA enRAr        1789-4

 

 8. enRu uraikka arachu kETTu ithaRku ennO karuththu enRu    1790-1

 n^inRa varai n^Okki avar evviTaththAr ena vinavath 1790-2

 thunRiya n^Ul mArparum ith thol pathiyAr manaiyin kaN       1790-3

 chenRanar ippozuthu athuvum chEyththu anRu n^aNiththu enRAr         1790-4

 

 9. aN^ku akanRu munivarum pOy appUthi aTikaLAr      1791-1

 thaN^kum manaik kaTaith thalai mun chArvAka uL irun^tha     1791-2

 thiN^kaLUr maRaith thalaivar chezum kaTaiyil van^thu aTain^thAr     1791-3

 n^aN^kaL pirAn thamar oruvar enak kETTu n^aNNinAr   1791-4

 

 10. kaTithu aNain^thu vAkIchar kazal paNiya maRRu avar tham         1792-1

 aTi paNiyA mun paNiyum arachin ethir an^thaNanAr    1792-2

 muTivil thavam cheythEn kol munpu oziyum karuNai puri       1792-3

 vaTivuTaiyIr en manaiyil van^thu aruLiRRu en enRAr 1792-4

 

 11. oru kunRa villAraith thirup pazanaththuL iRainychi      1793-1

 varukinROm vazik karaiyil n^Ir vaiththa vAyn^tha vaLam      1793-2

 tharukinRa n^izal thaNNIrp pan^tharum kaNTa ath thakaimai   1793-3

 purikinRa aRam piRavum kETTu aNain^thOm enap pukalvAr       1793-4

 

 12.  ARaNiyum chaTai muTiyAr aTiyArkku n^Ir vaiththa        1794-1

 IRil thaNNIrp pan^tharil n^um pEr ezuthAthE 1794-2

 vERu oru pEr mun ezutha vENTiya kAraNam en kol      1794-3

 kURum ena ethir mozin^thAr kOthil mozik koRRavanAr 1794-4

 

 13. n^inRa maRaiyOr kELA n^ilai azin^tha chin^thaiyarAy     1795-1

 n^anRu aruLich cheythu ilIr n^ANil amaN pathakar uTan       1795-2

 onRiya mannavan chUTchi thiruth thoNTin uRaip pAlE 1795-3

 venRavar tham thiruppErO vERu oru pEr ena vekuLvAr 1795-4

 

 14.  n^ammai uTaiyavar kazal kIz n^ayan^tha thiruth thoNTAlE        1796-1

 immaiyilum pizaippathu ena en pOl vArum theLiyach   1796-2

 chemmai puri thirun^Avukkarachar thirup peyar ezutha        1796-3

 vemmai mozi yAn kETka viLampinIr ena viLampi        1796-4

 

 15.  poN^ku kaTal kal mithappil pOn^thu ERum avar perumai   1797-1

 aN^kaNar tham puvanaththil aRiyAthAr yAr uLarE      1797-2

 maN^kalam Am thiru vETaththuTan inRu ivvakai mozin^thIr     1797-3

 eN^ku uRaivIr n^Ir thAm yAr iyampum ena iyampinAr   1797-4

 

 16. thiru maRaiyOr athu moziyath thiru n^Avukkarachar avar 1798-1

 perumai aRin^thu urai cheyvAr piRa thuRaiyin n^inRERa       1798-2

 aruLum perum chUlaiyinAl AT koLLa aTain^thu uyn^tha 1798-3

 theruLum uNarvu illAtha chiRumai yEn yAn enRAr      1798-4

 

 17. arachu aRiya urai cheyya appUthi aTikaL thAm    1799-1

 kara kamalam michai kuviyak kaN aruvi pozin^thu iziya       1799-2

 urai kuzaRi uTampu ellAm urOma puLakam poliyath     1799-3

 tharaiyin michai vIzn^thavar tham charaNa kamalam pUNTAr    1799-4

 

 18. maRRavarai ethir vaNaN^ki vAkIchar eTuththu aruLa       1800-1

 aRRavarkaL aru n^ithiyam peRRAr pOl aru maRaiyOr    1800-2

 muRRavum kaLi kURa mun n^inRu kUththATi      1800-3

 uRRa viruppu uTan chUza OTinAr pATinAr       1800-4

 

 19. mUNTa peru makizchchiyinAl mun cheyvathu aRiyAthE       1801-1

 INTa manai akaththu eythi illavarkkum makkaLukkum   1801-2

 ANTa arachu ezun^thu aruLum Okai uraiththu Arvam uRap       1801-3

 pUNTa perum chuRRam elAm koTu mILap puRappaTTAr     1801-4

 

 20. manaiviyAr uTan makkaL maRRum uLLa chuRRaththOr 1802-1

 anaivaraiyum koNTu iRainychi ArAtha kAthal uTan     1802-2

 munaivarai uL ezun^thu aruLuviththu avar thAL mun viLakkum 1802-3

 punai malar n^Ir thaN^kaL mEl theLiththu uLLum pUriththAr   1802-4

 

 21.  Achanaththil pUchanaikaL amar viththu viruppin uTan    1803-1

 vAcham n^iRai thiru n^IRRuk kAppu En^thi manam thazaippath 1803-2

 thEcham uyya van^tha varaith thiru amuthu cheyvikkum        1803-3

 n^Echam uRa viNNappam cheya avarum athu n^Ern^thAr 1803-4

 

 22. cheythavar ichain^tha pOthu thiru manaiyArai n^Okki     1804-1

 eythiya pERu n^ampAl irun^thavARu ennE enRu 1804-2

 mai thikaz miTaRRinAn than aruLinAl van^thathu enRE 1804-3

 uythum enRu uvan^thu koNTu thiru amuthu Akkal uRRAr 1804-4

 

 23. thUya n^al kaRikaL Ana aRuvakaich chuvaiyAl Akki        1805-1

 Aya in amuthum Akki amuthu cheythu aruLath thaN^kaL 1805-2

 chEyavar thammil mUththa thirun^Avukku arachai vAzai        1805-3

 mEya pon kuruththuk koNTuvA ena virain^thu viTTAr   1805-4

 

 24.  n^alla thAy than^thai Eva n^An ithu cheyap peRREn enRu         1806-1

 ollaiyil virain^thu thOTTaththuL pukkup periya vAzai        1806-2

 mallal am kuruththai Irum pozuthinil vAL arA onRu   1806-3

 allal uRRu azuN^kich chOra aN^kaiyil thINTiRRu anRE 1806-4

 

 25. kaiyinil kavarn^thu chuRRik kaN eri kAn^thukinRa        1807-1

 pai arA uthaRi vIzththup pathaippu uTan pAn^thAL paRRum     1807-2

 veyya vEkaththAl vIzA munnam vEkaththAl eythik      1807-3

 koytha ik kuruththaich chenRu koTuppan enRu OTi van^thAn    1807-4

 

 26. porun^thiya viTa vEkaththil pOthuvAn vEkam un^tha       1808-1

 varun^thiyE aNaiyum pOzthu mAchuNam kavarn^thathu yArkkum   1808-2

 arum thavar amuthu cheyyath thAzkka yAn aRaiyEn enRu        1808-3

 thirun^thiya karuththinOTum chezumanai chenRu pukkAn        1808-4

 

 27. eriviTam  muRaiyE ERith thalaik koNTa EzAm vEkam        1809-1

 therivuRa eyiRum kaNNum mEniyum karukith thIn^thu   1809-2

 viriyurai kuzaRi Avi viTak koNTu mayaN^ki vIzvAn    1809-3

 pari kalak kuruththaith thAyAr pAl vaiththup paTi mEl vIzn^thAn     1809-4

 

 28. thaLarn^thu vIz makanaik kaNTu thAyarum than^thai yArum         1810-1

 uLam pathaiththu uRRu n^Okki uthiram chOr vaTivum mEni      1810-2

 viLaN^kiya kuRiyum kaNTu viTaththinAl vIzn^thAn enRu        1810-3

 thuLaN^kuthal inRith thoNTar amuthu cheyvathaRkuch chUzvAr 1810-4

 

 29. peRal arum puthalvan thannaip pAyinuL peythu mUTip      1811-1

 puRa manai munRil pAN^ku Or puTaiyinil maRaiththu vaiththE 1811-2

 aRa ithu theriyA vaNNam amuthu cheyvippOm enRu      1811-3

 viRal uTaith thoNTanAr pAl viruppoTu virain^thu van^thAr    1811-4

 

 30. kaTithu van^thu amuthu cheyyak kAlam thAzkinRathu enRE 1812-1

 aTichilum kaRiyum ellAm azaku uRa aNaiya vaiththup 1812-2

 paTiyil chIrth thoNTanAr mun paNin^thu ezun^thu amuthu cheythu em   1812-3

 kuTi muzuthum uyyak koLvIr enRu avar kURak kETTu    1812-4

 

 31. arum thavar ezun^thu cheyya aTi iNai viLakki vERu Or    1813-1

 thirun^thum Achanaththil ERip parikalam thiruththum munnar 1813-2

 irun^thu veN n^IRu chAththi iyalpuTai iruvarukkum   1813-3

 porun^thiya n^IRu n^alkip puthalvarkkum aLikkum pOzthil     1813-4

 

 32.  Athi n^AnmaRai n^Ul vAymai  appUthiyArai n^Okkik       1814-1

 kAthalar ivarkku mUththa chEyaiyum kATTum munnE     1814-2

 mEthaku pUthi chAththa enRalum viLain^tha thanmai   1814-3

 yAthum onRu uraiyAr ippOthu iN^ku avan uthavAn enRAr        1814-4

 

 33. avvurai kETTa pOthE aN^kaNar aruLAl anpar       1815-1

 chevviya thiru uLLaththu Or thaTu mARRam chEra n^Okki       1815-2

 iv urai poRAthu en uLLam enRu en cheythAn ithaRku onRu uNTAl        1815-3

 mey viriththu uraiyum enna viLampuvAr vithirppu uRRu anychi         1815-4

 

 34.  periyavar amuthu cheyyum pERu ithu pizaikka ennO       1816-1

 varuvathu enRu uraiyAr Enum mAthavar vinava vAymai 1816-2

 therivuRa uraikka vENTum chIlaththAl chin^thai n^on^thu     1816-3

 parivoTu vaNaN^ki main^tharkku uRRathu pakarn^thAr anRE     1816-4

 

 35. n^Avinukku arachar kELA n^anRu n^Ir purin^tha vaNNam    1817-1

 yAvar ith thanmai cheythAr enRu mun ezun^thu chenRE 1817-2

 Avi thIr chavaththai n^Okki aNNalAr aruLum vaNNam   1817-3

 pA ichaip pathikam pATip paNi viTam pARRu viththAr 1817-4

 

 36. thI viTam n^IN^ka uyn^tha thiru maRaiyavar tham chEyum 1818-1

 mEviya uRakkam n^IN^ki virain^thu ezuvAnaip pOnRu   1818-2

 chEvukaiththavar AT koNTa thirun^Avukkarachar cheyya        1818-3

 pUvaTi vaNaN^kak kaNTu punitha n^IRu aLiththAr anRE 1818-4

 

 37. pirivuRum Avi peRRa piLLaiyaik kANpAr thoNTin   1819-1

 n^eRiyinaip pORRi vAzn^thAr n^inRa ap payan^thAr thAN^kaL   1819-2

 aRivarum perumai anpar amuthu cheythu aruLuthaRkuch 1819-3

 chiRithu iTaiyURu cheythAn ivan enRu chin^thai n^on^thAr    1819-4

 

 38.  AN^kavar vATTam thannai aRin^thu chol arachar kUTa     1820-1

 ON^kiya manaiyil eythi amuthu cheythu aruLa uRRa    1820-2

 pAN^kinil iruppa mun^n^Ul payil maNi mArpar thAmum 1820-3

 thAN^kiya makizchchi yOTum thakuvana chamaiththuch chArvAr 1820-4

 

 39. pukazn^tha kOmayaththu n^IrAl pUmiyaip poliya n^Ivith   1821-1

 thikazn^tha vAn chuthaiyum pOkkich chiRappuTaith thIpam ERRi        1821-2

 n^ikazn^tha ak kathali n^INTa kuruththinai viriththu n^IrAl         1821-3

 makizn^thuTan viLakki IrvAy valam peRa marapin vaiththAr    1821-4

 

 40. thirun^thiya vAcha n^al n^Ir aLiththiTa thirukkai n^Ivum        1822-1

 perun^thavar maRaiyOr thammaip piLLaikaL uTanE n^Okki       1822-2

 arum puthalvarkaLum n^Irum amuthu cheyvIr iN^ku enna        1822-3

 virumpiya uLLaththOTu mElavar Eval cheyvAr   1822-4

 

 41. main^tharum maRaiyOr thAmum maruN^ku irun^thu amuthu cheyyach   1823-1

 chin^thai mikku illa mAthar thiru amuthu eTuththu n^alkak   1823-2

 kon^thu aviz konRai vENik kUththanAr aTiyArOTum     1823-3

 am thamiz ALiyAr aN^ku amuthu cheythu aruLinArE     1823-4

 

 42. mA thava maRaiyOr chelva manai iTai amuthu cheythu      1824-1

 kAthal n^aNpu aLiththup pal n^AL kalan^thu uTan irun^tha pinRai     1824-2

 mE thaku n^Avin mannar viLaN^kiya pazana mUthUr     1824-3

 n^Athar tham pAtham chErn^thu n^al thamizp pathikam cheyvAr         1824-4

 

 43. appUthi aTikaLAr tham aTimaiyaich chiRappiththu AnRa    1825-1

 meyp pUthi aNin^thAr thammai virumpu chol mAlai vEyn^tha    1825-2

 ip pUthi peRRa n^allOr ellai il anpAl enRum 1825-3

 cheppu Uthiyam kaik koNTAr thirun^Avukkarachar pAtham       1825-4

 

 44. iv vakai arachin n^Amam Eththi ep poruLum n^ALum        1826-1

 avvarum thavar pon thALai ena uNarn^thu aTaivAr chellum     1826-2

 chevviya n^eRiyathu Akath thiruth thillai manRuL ATum       1826-3

 n^avviyam kaNNAL paN^kar n^al kazal n^aNNinArE      1826-4

 

 45. mAn maRik kaiyar pon thAL vAkIchar aTaivAl peRRa        1827-1

 mEnmai appUthiyArAm vEthiyar pAtham pORRip   1827-2

 kAn malark kamala vAvik kazani chUz chAththa maN^kai        1827-3

 n^An maRai n^Ila n^akkar thiruth thozil n^avilal uRREn      1827-4

 

 

26 thiru n^Ila n^akka n^AyanAr purANam

 1. pUththa paN^kayap pokuTTin mEl porukayal ukaLum 1828-1

 kAyththa chen^ n^elin kATu chUz kAviri n^ATTuch     1828-2

 chAththa maN^kai enRu ulaku elAm pukaz uRum thakaiththAl    1828-3

 vAyththa maN^kala maRaiyavar muthaRpathi vanappu    1828-4

 

 2. n^anmai chAlum appathi iTai n^aRu n^uthal maTavAr        1829-1

 men malarth thaTam paTiya maRRavaruTan viravi       1829-2

 annam mun thuRai ATuva pATuva chAmam         1829-3

 pan maRaik kiTaiyuTan payiRRuva pala pUvai   1829-4

 

 3. Ayn^tha meyp poruL n^IRu ena vaLarkkum ak kAppil 1830-1

 Eyn^tha mUnRu thI vaLarththuLAr iru piRappALar      1830-2

 n^In^thu n^al aRam n^Irmaiyin vaLarkkum aththIyai   1830-3

 vAyn^tha kaRpuTan n^Anku ena vaLarppar kaN maTavAr 1830-4

 

 4. chIlam uyththa ath thirumaRaiyOr chezu mUthUr    1831-1

 nyAlam mikka n^An maRaip poruL viLakkiya n^alaththAr        1831-2

 Alam vaiththa kaNTaththavar thoNTarAm anpar 1831-3

 n^Ila n^akkanAr enpavar n^ikazn^thuLAr AnAr 1831-4

 

 5. vEtha uLLuRai Avana viripunal vENi        1832-1

 n^Athar thammaiyum avar aTiyAraiyum n^ayan^thu      1832-2

 pAtham archchanai purivathum paNivathum enRE        1832-3

 kAthalAl avai iraNTumE chey karuththu uTaiyAr       1832-4

 

 6. meyththa Akama vithi vazi vEtha kAraNarai        1833-1

 n^iththal pUchanai purin^thu ezu n^iyamum cheythE   1833-2

 aththar anparukku amuthu cheyvippathu muthalA       1833-3

 eth thiRaththana paNikaLum ERRu ethir cheyvAr       1833-4

 

 7. Aya chey kaiyil amarum n^AL Athirai n^ALil       1834-1

 mEya pUchanai n^iyathiyai vithiyinAl muTiththuth    1834-2

 thUya thoNTanAr thollai n^ITu ayavan^thi amarn^tha 1834-3

 n^AyanAraiyum aruchchanai purin^thiTa n^ayan^thAr   1834-4

 

 8. uRaiyuL Akiya manai n^inRum orumai anpuRRa       1835-1

 muRaimaiyAl varu pUchaikkum muRRa vENTuvana 1835-2

 kuRaivaRak koNTu manaiviyAr thammoTum kUTa   1835-3

 iRaivar kOyil van^thu eythinar ellaiyil thavaththOr 1835-4

 

 9. aNaiya van^thu pukku ayavan^thi mEviya amuthin   1836-1

 thuNai malark kazal thozuthu pUchanai cheyath thoTaN^ki     1836-2

 iNaiya n^inRu aN^ku vENTu manaiviyAr En^tha 1836-3

 uNarvin mikkavar uyarn^tha archchanai muRai uyththAr        1836-4

 

 10. n^ITu pUchanai n^irampiyum anpinAl n^irampAr    1837-1

 mATu chUz puTai valam koNTu vaNaN^ki mun vazuththith        1837-2

 thETu mA maRaip poruLinaith theLivuRa n^Okki        1837-3

 n^ATum anychezuththu uNarvuRa irun^thu mun n^avinRAr        1837-4

 

 11. tholaivil chey thavath thoNTanAr churuthiyE muthalAm    1838-1

 kalaiyin uNmaiyAm ezuththu anychum kaNikkinRa kAlai 1838-2

 n^ilaiyin n^inRu mun vazuviTa n^INTa pon mEruch     1838-3

 chilaiyinAr thirumEni mEl vizun^thathu Or chilampi 1838-4

 

 12. vizun^tha pOthil aN^ku ayal n^inRa manaiviyAr viraivuRRu        1839-1

 ezun^tha achchamOTu iLam kuzaviyil vizum chilampi   1839-2

 ozin^thu n^IN^kiTa Uthi mun thumippavar pOlap       1839-3

 pozin^tha anpinAl Uthi mEl thumin^thanar pOka       1839-4

 

 13. pathaiththa cheykaiyAl manaiviyAr mun cheyap pan^tham   1840-1

 chithaikku mA thavath thiru maRaiyavar kaNTu tham kaN       1840-2

 puthaiththu maRRithu cheythathu en poRi ilAy ennach 1840-3

 chuthaich chilampi mEl viza Uthith thumin^thanan enRAr      1840-4

 

 14. manaiviyAr cheytha anpinai manaththinil koLLAr 1841-1

 punaiyum n^Ul maNi mArpar tham pUchanaith thiRaththil       1841-2

 inaiya cheykai iN^ku an^uchithamAm ena eNNum        1841-3

 n^inaivinAl avar thammai viTTu akanRiTa n^IppAr     1841-4

 

 15. min n^eTunychaTai vimalar mEl vizun^tha n^Ul chilampi   1842-1

 thannai vERu oru parichinAl thavirppathu thavira    1842-2

 mun anain^thu van^thu Uthi vAy n^Irp paTa muyanRAy 1842-3

 unnai yAn inith thuRan^thanan IN^ku ena uraiththAr 1842-4

 

 16. maRRa vElaiyil kathiravan malaimichai maRain^thAn       1843-1

 uRRa Evalin manaiviyAr oruvazi n^IN^ka       1843-2

 muRRa vENTuva pazuthu thIr pUchanai muTiththuk      1843-3

 kaRRai vENiyAr thoNTarum kaTimanai pukun^thAr       1843-4

 

 17. anychum uLLamOTu avar maruN^ku aNaivuRa mATTAr 1844-1

 n^anycham uNTavar kOyilil n^aN^kaiyAr irun^thAr     1844-2

 chenychol n^An maRaith thiru n^Ila n^akkarthAm iravu        1844-3

 panychin mel aNaip paLLiyil paLLi koLkinRAr 1844-4

 

 18. paLLi koL pozuthu thayavan^thip paramar thAm kanavil    1845-1

 veLLa n^Irch chaTaiyoTu n^inRu mEniyaik kATTi       1845-2

 uLLam vaiththu emai Uthi mun thumin^tha pAl oziyak 1845-3

 koLLum ip puRam chilampiyin koppuL enRu aruLa       1845-4

 

 19. kaNTa apperum kanavinai n^anavu enak karuthik   1846-1

 koNTa achchamOTu anychali kuviththu uTan viziththuth        1846-2

 thoNTanAr thozuthu ATinAr pATinAr thuthiththAr      1846-3

 aNTar n^Ayakar karuNaiyaip pORRi n^inRu azuthAr     1846-4

 

 20. pOthu pOy iruL pularn^thiTak kOyil uL pukun^thE 1847-1

 Athi n^Ayakar ayavan^thi amarn^tha aN^kaNartham     1847-2

 pAtha mUlaN^kaL paNin^thu vIzn^thu ezun^thu mun paravi      1847-3

 mAtharAraiyum koNTu tham manaiyil mINTu aNain^thAr 1847-4

 

 21. pinpu munnaiyil perukiya makizchchi van^thueytha        1848-1

 inpuRum thiRaththu ellaiyil pUchanai iyaRRi 1848-2

 anpu mEm paTum aTiyavar mika aNai vArkku     1848-3

 munpu pOl avar vENTuva viruppa muTan muTippAr       1848-4

 

 22. anna thanmaiyil amarn^thu inithu ozukum an^n^AL¢l       1849-1

 mannu pUm tharAy varu maRaip piLLaiyAr perumai      1849-2

 panni vaiyakam pORRiTa maRRu avar pAtham     1849-3

 chenni vaiththu uTan chErvuRum viruppinAl chiRan^thAr       1849-4

 

 23. paNpu mEmpaTu n^ilaimaiyAr payilum apparuva     1850-1

 maN perum thavap payan peRa maruvu n^al pathikaL    1850-2

 viN piRaN^ku n^Ir vENiyAr thamaith thoza aNaivAr    1850-3

 chaNpai mannarum chAththa maN^kaiyil van^thu chArn^thAr     1850-4

 

 24. n^ITu chIrth thiru n^IlakaNTap perum pANar      1851-1

 thOTulAN^ kuzal viRaliyAr uTan varath thoNTar       1851-2

 kUTum ap perum kuzAththOTum pukaliyar perumAn       1851-3

 mATu van^thamai kETTu uLam makiz n^Ila n^akkar      1851-4

 

 25. kETTa ap pozuthE peru makizchchiyil kiLarn^thu 1852-1

 thOTTalaN^kalum koTikaLum punain^thu thOraNaN^kaL   1852-2

 n^ATTi n^IL n^aTaik kAvaNam iTTu n^al chuRRaththu   1852-3

 ITamum koTu thAmum mun ethir koLa ezun^thAr 1852-4

 

 26. chenRu piLLaiyAr ezun^thu aruLum thiruk kUTTam 1853-1

 onRi aN^ku ethir koNTu tham kaLippinAl oruvARu      1853-2

 anRi ATiyum pATiyum thozuthu ezun^thu aNaivAr       1853-3

 pon thayaN^ku n^IL manai iTai uTan koNTu pukun^thAr 1853-4

 

 27. piLLaiyAr ezun^thu aruLiya perumaikkuth thakka 1854-1

 veLLam Akiya aTiyavar kUTTamum virumpa       1854-2

 uLLam Atharavu ON^kiTa ON^ku chIkAzi         1854-3

 vaLLalAraith tham manai iTai amuthu cheyviththAr    1854-4

 

 28. amuthu cheytha pin pakalavan mEl kaTal aNaiyak 1855-1

 kumutha vAviyil kuLir mathik kathir aNai pOthil     1855-2

 imaya maN^kai than thirumulai amuthu uNTAr iravum   1855-3

 thamathu chIr manaith thaN^kiTa vENTuva chamaiththAr        1855-4

 

 29. chIla meyth thiruth thoNTarOTu amuthu cheythu aruLi     1856-1

 nyAlam mikkiTa n^Ayaki uTan n^ampar n^aNNum 1856-2

 kAlam muRpeRa azuthavar azaiththiTak kaTithu        1856-3

 n^Ila n^akkanAr van^thu aTi paNin^thu mun n^inRAr   1856-4

 

 30. n^inRa anparai n^Ila kaNTap perum pANarkku      1857-1

 inRu thaN^ka Or iTam koTuththu aruLuvIr enna        1857-2

 n^anRum inpuRRu n^aTu manai vEthiyin pAN^karch      1857-3

 chenRu maRRu avarkku iTam koTuththanar thirumaRaiyOr        1857-4

 

 31.  AN^ku vEthiyil aRAtha chem thI valam chuzivuRRu        1858-1

 ON^ki munnaiyil oru paTiththu anRiyE oLira   1858-2

 thAN^ku n^Ulavar makiz uRach chakOTa yAzth thalaivar        1858-3

 pAN^ku pANiyAr uTan aruLAl paLLi koNTAr      1858-4

 

 32. kaN^kulil paLLi koNTa pin kavuNiyarkku iRaivar 1859-1

 aN^ku n^inRu ezun^thu aruLuvAr ayavan^thi amarn^tha 1859-2

 thiN^kaL chUTiyai n^Ila n^akkaraich chiRappiththE   1859-3

 poN^ku chen^thamiz thiruppathikath thoTai punain^thAr       1859-4

 

 33. pathika n^An malar koNTu thampirAn kazal paravi 1860-1

 athika n^aNpinai n^Ila n^akkarukku aLiththu aruLi   1860-2

 ethir koLum pathikaLil ezun^thu aruLinAr enRum      1860-3

 puthiya chen^thamizp paza maRai mozin^tha pUchuranAr        1860-4

 

 34. piLLaiyAr ezun^thu aruLa aththoNTar thAm pinpu 1861-1

 thaLLum anpuTan kENmaiyum thavirppila eninum        1861-2

 vaLLalAr thiru aruLinai valiya mATTAmai      1861-3

 uLLam aN^ku uTan pOkki mINTu oru vakai irun^thAr    1861-4

 

 35. mEvu n^ALil av vEthiyar munpu pOl virumpum      1862-1

 thAvil pUchanai muthal cheykai thalaiththalai chiRappach    1862-2

 chEvin mElavar main^tharAm thiru maRaich chiRuvar   1862-3

 pUvaTith thalam porun^thiya uNarvoTum payinRAr      1862-4

 

 36. chaNpai ALiyAr thAm ezun^thu aruLum ep pathiyum 1863-1

 n^aNpu mEmpaTa n^AL iTaich chelaviTTu n^aNNi        1863-2

 vaN perum pukazavar uTan payinRu van^thu uRain^thAr 1863-3

 thiN perum thoNTar Akiya thiru n^Ilakkar     1863-4

 

 37. peruku kAthalil pin n^eTu n^AL muRai piRaN^ka   1864-1

 varuperum thava maRaiyavar vAzi chIkAzi      1864-2

 oruvar tham thiruk kalliyANaththinil uTanE   1864-3

 thirumaNath thiRam chEviththu n^ampar thAL chErn^thAr       1864-4

 

 38. tharu thozil thiru maRaiyavar chAththa maN^kaiyinil     1865-1

 varumuthal perum thirun^Ila n^akkar thAL vaNaN^ki   1865-2

 iru piRappuTai an^thaNar ERuyarththavar pAl 1865-3

 orumai uyththuNar n^ami n^an^thiyAr thozil uraippAm 1865-4

 

 

27 n^amin^an^thi aTikaL n^AyanAr purANam

 1. vaiyam purakkum thanich cheN^kOl vaLavar ponnith thirun^ATTuch   1866-1

 cheyya kamalath thaTam paNaiyum chezum n^Irth thaTamum puTai uTaiththAy    1866-2

 poythIr vAymai arumaRai n^Ul purin^tha chIlap pukaz athanAl         1866-3

 eythum perumai eN thichaiyum ERUr Emap pEr UrAl     1866-4

 

 2. mAlai payilum thOraNaN^kaL maruN^ku payilum maNi maRuku 1867-1

 vElai payilum punal paruku mEkam payilum mATaN^kaL 1867-2

 chOlai payilum kuLirn^tha iruL churumpu payilum arumpUkam   1867-3

 kAlai payilum vEtha oli kazun^Ir payilum chezun^Irch chey   1867-4

 

 3. paNaiyil viLain^tha veN n^ellin parappin mIthu paTach cheyya     1868-1

 thuNar men kamalam iTai iTaiyE chuTar viTTu ezun^thu thOnRuvana     1868-2

 puNar veN puri n^Ulavar vELvik kaLaththil punain^tha vEthikai mEl   1868-3

 maNal veN parappin iTai iTaiyE vaLarththa chen^thImAnumAl   1868-4

 

 4. perumai viLaN^kum appathiyil pENum n^IRRuch chaiva n^eRi         1869-1

 orumai n^eRi vAz an^thaNar tham ON^ku kulaththinuL van^thAr         1869-2

 irumai ulakum Ichar kazal iRainychi Eththap peRRa thavaththu        1869-3

 arumai purivAr n^ami n^an^thi aTikaL enpAr AyinAr   1869-4

 

 5. vAymai maRai n^Ul chIlaththAl vaLarkkum chen^thI enath thakuvAr 1870-1

 thUymaith thiru n^IRRu aTaivE meyp poruL enRu aRiyum thuNivinAr     1870-2

 chAma kaNTar cheyya kazal vazipaTTu ozukum thalaimai n^ilai         1870-3

 yAma iravum pakalum uNar oziyA inpam eythinAr       1870-4

 

 6. avvUr n^inRum thiruvArUr athanai aTaivAr aTiyArmEl       1871-1

 vevvURu akaRRum perumAn than virai chUz malarththAL paNi uRuthal    1871-2

 evvUthiyamum enak koLLum eNNam uTaiyAr pala n^ALum 1871-3

 thevvUr eriththa varaichchilaiyAr thirup pAthaN^kaL vaNaN^kinAr     1871-4

 

 7. chem pon puRRin mANikkach chezum chOthiyai n^Er thozuny chIlam   1872-1

 tham paRRAka n^inain^thu aNain^thu thAzn^thu paNin^thu vAzn^thu pOn^thu    1872-2

 am pon purichaith thirumunRil aNaivAr pAN^kOr aran n^eRiyin         1872-3

 n^amparkku iTamAm kOyilin uTpukku vaNaN^ka n^aNNinAr        1872-4

 

 8. n^aNNi iRainychi anpinAl n^ayappu uRRu ezun^tha kAthal uTan      1873-1

 aNNalAraip paNin^thu ezuvAr aTuththa n^ilaimaik kuRippinAl 1873-2

 paNNun^ thoNTin pAN^ku pala payinRu paravi viravuvAr        1873-3

 eNNil thIpam ERRuvathaRku eTuththa karuththin ichain^thu ezuvAr     1873-4

 

 9. ezun^tha pozuthu pakal pozuthin aN^ku iRaN^ku mAlai eythuthalum 1874-1

 chezun^thaN pathiyin iTai appAl chellil chellum pozuthu enna        1874-2

 ozin^thu aN^ku aNain^thOr manaiyil viLakkuRu n^ey vENTi uL pukalum 1874-3

 azin^tha n^ilaimai amaNar manai AyiRRu aN^kaN avar uraippAr         1874-4

 

 10.  kaiyil viLaN^kum kanal uTaiyAr thamakku viLakku mikai kANum    1875-1

 n^ey iN^ku illai viLakku erippIr Akil n^Irai mukan^thu eriththal    1875-2

 cheyyum enRu thiruth thoNTarkku uraiththAr theLiyAthu oru poruLE    1875-3

 poyyum meyyum Am ennum poruLmER koLLum purai n^eRiyAr       1875-4

 

 11. arukar mathiyAthu uraiththa urai ARRAr Aki appozuthE    1876-1

 peruka manaththil varuththamuTan peyarn^thu pOn^thu piRai aNin^tha 1876-2

 muruku viriyum malark konRai muTiyAr kOyil mun eythi        1876-3

 urukum anpar paNin^thu viza oruvAkku ezun^thathu uyar vichumpil     1876-4

 

 12.  van^tha kavalai mARRum ini mARA viLakkup paNi mARa     1877-1

 in^tha maruN^kil kuLaththu n^Ir mukan^thu koTu van^thu ERRum ena    1877-2

 an^thi mathiyam aNin^tha pirAn aruLAl ezun^tha mozi kELAch 1877-3

 chin^thai makizn^thu n^amin^an^thi aTikaL cheyvathu aRin^thilarAl   1877-4

 

 13. chenni michai n^Ir thariththa pirAn aruLE chin^thai cheythu ezuvAr     1878-1

 n^annIr poykai n^aTuppukku n^Athar n^Amam n^avinRu Eththi   1878-2

 an^n^Ir mukan^thu koNTu ERi appar kOyil aTain^thu akaluL    1878-3

 mun^n^Ir ulakam athichayippa muRukkum thiri mEl n^Ir vArththAr      1878-4

 

 14. chOthi viLakku onRu ERRuthalum chuTar viTTu ezun^thathu athu n^Okki    1879-1

 Athi muthalvar aran n^eRiyAr kOyil aTaiya viLakku ERRi      1879-2

 Etham n^inain^tha arukan^thar ethirE muthirum kaLippinuTan 1879-3

 n^Athar aruLAl thiru viLakku n^IrAl eriththAr n^ATu aRiya   1879-4

 

 15. n^iRaiyum parichu thiruviLakku viTiyum aLavum n^inRu eriyak     1880-1

 kuRaiyum thakaLikalukku ellAm koLLa vENTum n^Ir vArththu    1880-2

 maRaiyin poruLai aruchchikkum manaiyin n^iyathi vazuvAmal   1880-3

 uRaiyum pathiyin avviravE aNaivAr paNi uRRu oruppaTTAr      1880-4

 

 16. iravu chenRu tham pathiyil eythi manaippukku enRum pOl 1881-1

 viravi n^iyamath thozil muRaiyE vimalar thammai aruchchiththup      1881-2

 paravi amuthu cheythu aruLip paLLi koNTu pular kAlai        1881-3

 aravam aNivAr pUchai amaiththu ArUr n^akarin mINTu aNain^thAr       1881-4

 

 17. van^thu vaNaN^ki aran n^eRiyAr makizum kOyil valam koNTu        1882-1

 chin^thai makizap paNin^thu ezun^thu puRampum uLLum thiruppaNikaL   1882-2

 mun^tha muyanRu pakal ellAm muRaiyE cheythu maRaiyavanAr    1882-3

 an^thi amaiyaththu ariya viLakku eN^kum ERRi aTi paNivAr    1882-4

 

 18. paNTu pOlap pala n^ALum payilum paNi cheythu avar ozukath       1883-1

 thaNTi aTikaLAl amaNar kalakkam viLain^thu chArvil amaN     1883-2

 kuNTar aziya Ez ulakum kulavum perumai n^ilaviyathAl        1883-3

 aNTar perumAn thoNTar kazal amarar paNiyum maNi ArUr        1883-4

 

 19. n^Atha maRai thEr n^amin^an^thi aTikaLAr n^al thoNTu Akap       1884-1

 pUtha n^Athar puRRiTaN^ koL punitharkku amuthupaTi muthalAm         1884-2

 n^Ithi vaLavan thAn vENTum n^ipan^tham palavum ari aNaiyin 1884-3

 mIthu thikaza irun^thu amaiththAn vEtha Akama vithi viLaN^ka        1884-4

 

 20. venRi viTaiyAr mathich chaTaiyAr vIthi viTaN^kap perumAL thAm   1885-1

 enRum thiruvArUr ALum iyalpin muRaimai thiruviLaiyATTu      1885-2

 onRum cheyalum paN^kuni uththiramAm thirun^AL uyar chiRappum        1885-3

 n^inRu viNNappam cheythapaTi cheythu aruLum n^ilaipeRRAr    1885-4

 

 21. inna parichu thirup paNikaL palavum cheythE Ez ulakum   1886-1

 mannum perumaith thiruvArUr mannar aTiyAr vazi n^iRpAr      1886-2

 anna vaNNam thiruviLaiyATTu ATi aruLa en^n^ALum     1886-3

 n^anmai peruka n^ami n^an^thi aTikaL thozuthAr n^Am uyya    1886-4

 

 22. thEvar perumAn ezuchchi thiru maNalikku oru n^AL ezun^thu aruLa        1887-1

 yAvar ennAthu uTan chEviththu ellAk kulaththil uLLOrum      1887-2

 mEva anpar thAmum uTan chEviththu aNain^thu viNNavartham    1887-3

 kAvalALar Olakkam aN^kE kaNTu kaLippuRRAr    1887-4

 

 23. pozuthu vaikach chEviththup punithar mINTum kOyil pukath        1888-1

 thozuthu tham Ur maruN^ku aNain^thu thUya manai uL pukuthAthE       1888-2

 izuthum iruL chEr iravu puRam kaTaiyil thuyila illaththu    1888-3

 muzuthum tharumam puri manaiyAr van^thu uL pukutha mozkinRAr        1888-4

 

 24. thiN^kaL muTiyAr pUchanaikaL muTiththuch cheyyum kaTan muRaiyAl        1889-1

 aN^ki thanai vETTu amuthu cheythu paLLi koLvIr ena avarkkuth        1889-2

 thaN^kaL perumAn thirumaNalikku ezuchchi chEviththu uTan n^aNNa     1889-3

 eN^kum ellArum pOtha izivu thoTakkiRRu enai enRu    1889-4

 

 25.  AthalAlE kuLiththu aTuththa thUymai cheythE akampukun^thu      1890-1

 vEtha n^Athar pUchanaiyaith thoTaN^ka vENTum athaRku n^I    1890-2

 chItha n^annIr muthalAna koNTu iN^ku aNaivAy enach cheppak 1890-3

 kAthalAl manaiyAr thAmum avai koNarum athaRku kaTithu aNain^thAr    1890-4

 

 26.  Aya pozuthu tham perumAn aruLAlEyO? mEniyinil 1891-1

 Eyum achaivin ayarvAlO? aRiyOm iRaiyum thAzAthE     1891-2

 mEya uRakkam van^thu aNaiya viNNOr perumAn kazal n^inain^thu        1891-3

 thUya anpar thuyil koNTAr thuyilum pozuthu kanavin kaN      1891-4

 

 27. mEnmai viLaN^kum thiruvArUr vIthi viTaN^kap perumAL thAm        1892-1

 mAna anpar pUchanaikku varuvAr pOla van^thu aruLi   1892-2

 nyAna maRaiyOy  ArUril piRan^thAr ellAm n^am kaNaN^kaL      1892-3

 Ana parichu kANpAy enRu aruLich cheythu aN^ku ethir akanRAr         1892-4

 

 28.  Athi thEvar ezun^thu aruLa uNarn^thAr iravu archchanai cheyyAthu      1893-1

 Etham n^inain^thEn ena anychi ezun^tha paTiyE vazipaTTu     1893-2

 mAtharArkkum pukun^thapaTi mozin^thu viTiyal viraivOTu      1893-3

 n^AthanAr tham thiruvArUr pukutha ethir an^ n^akar kANpAr   1893-4

 

 29. theyvap perumAL thiruvArUrp piRan^thu vAzvAr ellArum    1894-1

 mai vaiththa anaiya maNikaNTar vaTivE Akip peruku oLiyAl    1894-2

 moy vaiththu amarn^tha mEniyarAm parichu kaNTu muTikuviththa        1894-3

 kaivaiththu anychi avanimichai vizun^thu paNin^thu kaL¢chiRan^thAr 1894-4

 

 30. paTivam mARRip pazam paTiyE n^ikazvum kaNTu paramar pAl         1895-1

 aTiyEn pizaiyaip poRuththu aruLa vENTum enRu paNin^tha aruLAl       1895-2

 kuTiyum thiruvArUr akaththup pukun^thu vAzvAr kuvalayaththu         1895-3

 n^eTithu perukum thiruththoNTu n^ikazach cheythu n^ilavuvAr         1895-4

 

 31. n^IRu punaivAr aTiyArkku n^eTun^AL n^iyathi AkavE       1896-1

 vERu vERu vENTuvana ellAm cheythu mEvuthalAl        1896-2

 ERu chiRappin maNip puRRil irun^thAr thoNTarkku ANi enum    1896-3

 pERu thirun^Avukkarachar viLampap peRRa perumaiyinAr        1896-4

 

 32. inna vakaiyAl thiruppaNikaL ellA ulakum thozach cheythu         1897-1

 n^anmai perukum n^amin^an^thi aTikaL n^ayamAr thiruvIthich 1897-2

 chenni mathiyum thirun^athiyum alaiya varuvAr thiruvArUr    1897-3

 mannar pAtha n^Izal mikum vaLar pon chOthi manninAr 1897-4

 

 

chun^tharamUrththi chuvAmikaL thuthi

 1. n^ATTAr aRiya munnALil n^annAL ulan^tha aim paTaiyin     1898-1

 pUTTAr mArpil chiRiya maRaip puthalvan thannaip pukku oLiyUrth      1898-2

 thaTTA maraiyin maTuvin kaN thani mA muthalai vAy n^inRum   1898-3

 mITTAr kazalkaL n^inaivArai mILA vaziyin mITpanavE 1898-4

 

 

thiruchchiRRampalam

 

 

 thirun^inRa charukkam muRRiRRu.

 


This webpage was last updated on 16 May 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam -Thirumalaich Cha

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thillaivazg Ant

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha C