logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Mummaiyal Ulakanda Charukkam

chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

muthaR kANTam

4 Mummaiyal ulakanda charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

 

thiruchchiRRampalam

 

 

4 mummaiyAl ulakANTa charukkam

 

15 mUrththi n^AyanAr purANam

 1. chIr mannu chelvakkuTi malku chiRappin ON^kum    0968-1

 kAr mannu chennik kathir mAmaNi mATa vaippu 0968-2

 n^Ar mannu chin^thaip pala n^aRRuRai mAn^thar pORRum        0968-3

 pAr mannu thonmaip pukaz pUNTathu pANTi n^ATu       0968-4

 

 2. chAyun^thaLir valli maruN^kul n^eTun^ thaTaN^kaN 0969-1

 vEyum paTu thOLiyar paNpaTum inchol cheyya   0969-2

 vAyum paTum n^IL karai maN porun^thaN porun^tham    0969-3

 pAyuN^ kaTalum paTum n^Irmai paNiththa muththam     0969-4

 

 3. moyvaiththa vaNTin cheRikuzal muranRa chan^thin 0970-1

 mai vaiththa chOlai malayan^thara van^tha man^tha   0970-2

 mey vaiththa kAlun^ tharum nyAlam aLan^tha mEnmaith 0970-3

 theyvath thamizum tharum chevvi maNanycheyIram      0970-4

 

 4. chUzum¢thazp paN^kayamAka ath thOTTin mElAL      0971-1

 thAzvu inRi enRum thani vAzvathu ath thaiyal oppAr 0971-2

 yAzin moziyil kuzal innichaiyum churumpum    0971-3

 vAzum n^akaram mathurApuri enpathu Akum      0971-4

 

 5. chAlpAya mummaith thamiz thaN^kiya aN^kaN mUthUr 0972-1

 n^Ul pAy iTaththum uLa n^OnRalai mEthi pAyap        0972-2

 pAl pAy mulai thOy mathup paN^kayam pAya eN^kum     0972-3

 chEl pAy thaTaththum uLa cheyyuL mikkERu chaN^kam   0972-4

 

 6. man^thA n^ilam van^thu achai pan^tharin mATam munRil     0973-1

 pan^thATiya maN^kaiyar paN^kayach cheN^kai thAN^kum 0973-2

 chan^thAr mulai mElana thAz kuzai vAL mukappoR      0973-3

 chen^thAmarai mElana n^iththilany chErn^tha kOvai   0973-4

 

 7. mummaip puvanaN^kaLin mikkathu anRE am mUthUr    0974-1

 meyymmaip poruLAn^ thamiz n^Ulin viLaN^ku vAymai    0974-2

 chemmaip poruLun^ tharuvAr thiruAlavAyil     0974-3

 emmaip pavan^ thIrppavar chaN^kam irun^thathu enRAl 0974-4

 

 8. ap poR pathivAz vaNikak kulaththu AnRa thonmaich 0975-1

 cheppath thaku chIrk kuTi cheythavany cheyya van^thAr       0975-2

 eppaRRinaiyum aRuththu ERukaiththu ERuvAr thAL      0975-3

 meyp paRRu enap paRRi viTAtha viruppin mikkAr       0975-4

 

 9. n^ALum peruN^ kAthal n^ayappuRum vETkai yAlE     0976-1

 kELum thuNaiyum muthal kETil pathaN^kaL ellAm       0976-2

 ALum perumAn aTith thAmarai allathu illAr    0976-3

 mULum perukku anpu enum mUrththiyAr mUrththiyArthAm 0976-4

 

 10. an^thip piRai chenychaTai mEl aNi AlavAyil      0977-1

 en^thaikku aNi chan^thanak kAppiTa enRum muTTA      0977-2

 an^thach cheyalin n^ilai n^inRu aTiyAr uvappach     0977-3

 chin^thaikku inithAya thiruppaNi cheyyum n^ALil     0977-4

 

 11. kAnak kaTi chUz vaTukak karu n^ATar kAval       0978-1

 mAnap paTai mannan valin^thu n^ilam koLvAnAy        0978-2

 yAnaik kuthiraik karuvip paTai vIrar thiNTEr        0978-3

 chEnaik kaTaluN^ koTu then thichai n^Okki van^thAn 0978-4

 

 12. van^thuRRa perum paTai maN puthaiyap parappich 0979-1

 chan^thap pothiyil thamiz n^ATu uTai mannan vIram   0979-2

 chin^thach cheru venRu than ANai cheluththum ARRAl 0979-3

 kan^thap pozil chUz mathurA puri kAval koNTAn       0979-4

 

 13. vallANmaiyin vaN thamiz n^ATu vaLam paTuththi   0980-1

 n^illA n^ilai onRiya inmaiyin n^INTa mEru    0980-2

 villAn aTimaith thiRam mEviya n^IRRin chArpu        0980-3

 chellAtharu kan^thar thiRaththinil chin^thai thAzn^thAn     0980-4

 

 14. thAzum chamaN kaiyar thavaththai mey enRu chArn^thu     0981-1

 vIzum koTiyOn athu anRiyum veyya munnaich    0981-2

 chUzum vinaiyAl aravam chuTarth thiN^kaLOTum        0981-3

 vAzum chaTaiyAn aTiyAraiyum vanmai cheyvAn   0981-4

 

 15. chekkarch chaTaiyAr viTaiyAr thiru Ala vAyuL    0982-1

 mukkaT paranAr thiruth thoNTarai mUrththiyArai      0982-2

 maikkaRpurai n^enychuTai vanychakan venycha maN pOr 0982-3

 ekkarkkuTanAka ikazthana cheyya eNNi         0982-4

 

 16. an^tham ilavAm iRai cheyyavum anpanAr thAm      0983-1

 mun^thai tham muRaimaip paNi muTTalar cheythu van^thAr      0983-2

 tham tham perumaikku aLavAkiya chArpil n^iRkum      0983-3

 em tham peru makkaLai yAvar thaTukka vallAr 0983-4

 

 17. eLLum cheyal vanmaikaL ellai illAtha cheyyath   0984-1

 thaLLuny cheyal illAr chan^thanak kApputh thETik    0984-2

 koLLun^ thuRaiyum aTaiththAn koTum kOnmai cheyvAn   0984-3

 theLLum punal vENiyarkku anparum chin^thai n^on^thu 0984-4

 

 18. punmaich cheyalval amaNkuNTariR pOthu pOkkum    0985-1

 vanmaik koTum pAthakan mAythiTa vAymai vEtha        0985-2

 n^anmaith thiru n^IRRu uyar n^anneRi thAN^ku mEnmaith       0985-3

 thanmaip puvi mannaraich chArvathen(Ru)?" enRu chArvAr      0985-4

 

 19. kAyvuRRa cheRRaN^ koTu kaNTakan kAppavum chenRu 0986-1

 AyvuRRa koTpil pakal ellai aTaN^ka n^ATi     0986-2

 EyvuRRa n^aRchan^thanam eN^kum peRAthu chin^thai    0986-3

 chAy uRRiTa van^thanar thampirAn kOyil thannil      0986-4

 

 20. n^aTTam purivAr aNi n^aRRiru meyp pUchchu inRu 0987-1

 muTTum parichu Ayinum thEykkum kaimuTTAthu enRu     0987-2

 vaTTam thikaz pARaiyin vaiththu muzaN^kai thEyththAr        0987-3

 kaTTum puRan^thOl n^arampu enpu karain^thu thEya    0987-4

 

 21. kallin puRan^ thEyn^tha muzaN^kai kaluzn^thu chOri      0988-1

 chellum parappu eN^kaNum enpu thiRan^thu muLai      0988-2

 pullumpaTi kaNTu poRuththilar thampirAn AnAr        0988-3

 allin kaN ezun^thathu uvan^thu aruL cheytha vAkku   0988-4

 

 22. anpin thuNivAl ithu cheythiTal aiya! unpAl      0989-1

 van punkaN viLaiththavan koNTa maN ellAm koNTu      0989-2

 mun pinnal pukun^thana muRRavum n^Iththuk kAththup 0989-3

 pinpu un paNi cheythu n^am pEr ulaku eythuka enna   0989-4

 

 23. iv vaNNam ezun^thathu kETTu ezun^thu anychi munpu       0990-1

 chey vaNNam ozin^thiTath thEyn^tha puN URu thIrn^thu        0990-2

 kai vaNNam n^irampina vAcham ellAm kalan^thu        0990-3

 moy vaNNa viLaN^ku oLi eythinar mUrththiyAr thAm    0990-4

 

 24. an^ n^AL iravin kaN amaN pukal chArn^thu vAzum 0991-1

 man Akiya pOr vaTukak karun^ATar mannan      0991-2

 thannALum muTin^thathu chaN^karan chArpu ilOrkku    0991-3

 minnAm ena n^ITiya meyn^ n^ilaiyAmai vella   0991-4

 

 25. ivvARu ulakaththin iRappa uyarn^tha n^allOr     0992-1

 mey vAz ulakaththu virain^thu aNaivArkaLE pOl       0992-2

 avvARu aranAr aTiyArai alaiththa thIyOn      0992-3

 vevvAy n^irayaththu iTai virain^thu vIn^thAn        0992-4

 

 26. muzuthum pazuthE puri mUrkkan ulan^tha pOthin   0993-1

 ezuthum koTi pOlpavar uTpaTa EN^ku chuRRam   0993-2

 muzuthum pularvuRRathu maRRu avan anna mAlaip       0993-3

 pozuthum pularvuRRathu cheN^kathir mIthu mOtha      0993-4

 

 27. av vElaiyil aN^kaN amaichcharkaL kUTith thaN^kaL        0994-1

 kai vERu koL Ima aruN^kaTan kAlai muRRi      0994-2

 vai vElavan than kula main^tharum inmai yAlE        0994-3

 chey vERu vinaith thiRam chin^thanai cheythu thErvAr        0994-4

 

 28.  thAzum cheyalinRu oru mannavan thAN^ka vENTum 0995-1

 kUzum kuTiyum muthalAyina koLkaiththEnum     0995-2

 chUzum paTai mannavan thOL iNaik kAval inRi 0995-3

 vAzum thakaiththu anRi in^tha vaiyakam enRu chonnAr 0995-4

 

 29.  pal muRai uyirkaL ellAm pAliththu nyAlam kAppAn        0996-1

 than n^eTum kuTaik kIzth tham tham n^eRikaLil charin^thu vAzum      0996-2

 mannarai inRi vaikum maNNulaku eNNuN^ kAlai 0996-3

 innuyir inRi vAzum yAkkaiyai okkum enpAr     0996-4

 

 30. iv vakai palavum eNNi iN^ku ini arachar illai   0997-1

 cheyvakai ithuvE enRu theLipavar chiRappin mikka    0997-2

 mai varai anaiya vEzam kaN kaTTi viTTAl maRRak      0997-3

 kai varai kaik koNTAr maN kAval kaik koLvAr enRu    0997-4

 

 31. chem mAN vinai archchanai n^Ul muRai cheythu thOLAl     0998-1

 im mAn^ilam En^tha Or En^thalai En^thuka enRu       0998-2

 peym mA mukil pOl matham pAy perukOTai n^eRRik      0998-3

 kaimmAvai n^aRun^ thukil koNTu kaN kaTTi viTTAr     0998-4

 

 32. kaN kaTTi viTuN^kaLi yAnai ak kAval mUthUr      0999-1

 maN koL puRa vIthi maruN^ku thirin^thu pOkith       0999-2

 thiN pon thaTa mAmathil chUz thiru Ala vAyin        0999-3

 viN piRpaTa ON^kiya kOpuram munpu mEvi       0999-4

 

 33. n^IN^kum iravin kaN n^ikazn^thathu kaNTa thoNTar        1000-1

 IN^ku em perumAn aruLAm enil in^tha vaiyam   1000-2

 thAN^kum cheyal pUNpan enRu uLLam thaLarvu n^IN^kip 1000-3

 pUN^konRai milain^thavar kOyil puRaththu n^iRpa     1000-4

 

 34. vEzaththu arachu aN^kaN virain^thu n^aTan^thu chenRu    1001-1

 vAzvuRRu ulakam cheythavaththinin vaLLalAraich      1001-2

 chUz poR chuTar mAmaNi mAn^ilam thOya munpu 1001-3

 thAzvuRRu eTuththup piTar mIthu thariththathu anRE 1001-4

 

 35. mAthaN^kam eruththinil vaiththavar thammaik kANA        1002-1

 EthaN^keTa eNNiya thiNmai amaichchar ellAm   1002-2

 pAthaN^kaLin mIthu paNin^thu ezun^thArkaL appOthu   1002-3

 OthaN^kiLar vElaiyai oththu oli mikkathu avvUr      1002-4

 

 36. chaN^kaN^kaL muranRana thAraikaL pEri yOTum     1003-1

 eN^ku eN^kum iyampina palliyam ellaiyilla    1003-2

 aN^ku aN^ku malin^thana vAzththoli ampoR kompin     1003-3

 paN^kan aruLAl ulaku ALpavar pAN^kar eN^kum 1003-4

 

 37. veN^kaT kaLiRRin michai n^inRum izichchi vEriththu      1004-1

 thoN^kal chuTar mAlaikaL chUz muTi chUTu chAlai     1004-2

 aN^kaN koTu pukkari Achanaththu ERRi oRRaith        1004-3

 thiN^kaTkuTaik kIz urimaich cheyal chUzn^thu cheyvAr        1004-4

 

 38. mannun^ thichai vEthiyil maN^kala Akuthik kaN   1005-1

 thunnuny chuTar vanni vaLarththuth thuthain^tha n^Ul chUz   1005-2

 ponnin kalachaN^kaL kuTaN^kaL pUriththa thU n^Ir    1005-3

 unnuny cheyal man^thira yOkar n^iRuththinArkaL      1005-4

 

 39. van^thuRRezu maN^kala mAn^tharkaL thammai n^Okkich      1006-1

 chin^thaich chivamE theLiyum thiru mUrththiyAr thAm 1006-2

 mun^thaich cheyalAm amaN pOy muthal chaivam ON^kil 1006-3

 in^thap puvi thAN^ki iv vinnarachu ALvAn enRAr      1006-4

 

 40. avvARu mozin^thathu kETTa amaichcharOTu 1007-1

 mey vAz tharu n^Ul aRivin miku mAn^thar thAmum      1007-2

 evvARu aruL cheythanai maRRu avai anRi yAvar        1007-3

 cheyvAr periyOy enach chEvaTi thAzn^thu cheppa      1007-4

 

 41. vaiyam muRai cheyven Akil vayaN^ku n^IRE        1008-1

 cheyyum apiTEkamum Aka chezuN^kalankaL       1008-2

 aiyan aTaiyALamum Aka aNin^thu thAN^kum      1008-3

 moy pun chaTaimAmuTiyE muTi Avathu enRAr     1008-4

 

 42. enRu ivvurai kETTalum ellaiyil kalvi yOrum      1009-1

 van thiN mathi n^Ul vaLar vAymai amaichchar thAmum 1009-2

 n^anRiN^ku aruL thAn ena n^aRthava vEn^thar chin^thai       1009-3

 onRum arachAL urimaich cheyalAna uyththAr    1009-4

 

 43. mATu eN^kum n^eruN^kiya maN^kala Ochai malkach 1010-1

 chUTum chaTai mauli aNin^thavar thollai Enam        1010-2

 thETuN^ kazalAr thiruAla vAy chenRu thAzn^thu       1010-3

 n^ITuN^kaLiRRin michai n^IL maRukUTu pOn^thAr       1010-4

 

 44. minnum maNi mALikai vAyilin vEza mIthu   1011-1

 thanninRum izin^thu thayaN^ku oLi maNTapaththil     1011-2

 ponnin ari mellaNaich chAmaraik kAmar pUN^kAl       1011-3

 mannum kuTai n^Izal irun^thanar vaiyam thAN^ki      1011-4

 

 45. kulavun^ thuRai n^Ithi amaichchar kuRippin vaikak       1012-1

 kalakam chey amaNcheyal Ayina kaTTu n^IN^ki 1012-2

 n^ilavum thiru n^IRRu n^eRith thuRai n^ITu vAza     1012-3

 ulakeN^kum n^irampiya chaivam uyarn^thu manna       1012-4

 

 46. n^uthalin kaN viziththavar vAymai n^uNaN^ku n^Ulin      1013-1

 patham eN^kum n^iRain^thu viLaN^kap pavaN^kaL mARa 1013-2

 uthavum thirun^IRu uyar kaNTikai koNTa vENi 1013-3

 muthan mummaiyinAl ulaku ANTanar mUrththiyAr thAm   1013-4

 

 47.  Elam kamaz kOthaiyar tham thiRam enRum n^IN^kum        1014-1

 chIlaN^koTu vem pulan thevvuTan venRu n^Ikki        1014-2

 nyAlan^ thani n^Emi n^aTAththi n^alam koL Uzik      1014-3

 kAlam uyirkaTku iTar Ana kaTin^thu kAththu   1014-4

 

 48. pAtham para mannavar chUzn^thu paNin^thu pORRa 1015-1

 Etham piNiyA vakai iv ulaku ANTu thoNTin     1015-2

 pEtham puriyA aruL pEr arachALap peRRu       1015-3

 n^Athan kazal chEvaTi n^aNNinar aNNalArE     1015-4

 

 49. akal pARaiyin vaiththu muzaN^ kaiyai anRu thEyththa     1016-1

 ikalAr kaLiRRu anparai Eththi murukanArAm    1016-2

mukil chUz n^aRuny chOlaiyin moy oLi mATa vIthip     1016-3

 pukalUr varum an^thaNar tham thiRam pORRal uRRAm    1016-4

 

 

16 muruka n^AyanAr purANam

 1. thAthu chUzum kuzal malaiyAL thaLikkai chUzum thirumEni 1017-1

 mIthu chUzum punal kaRRai vENi n^ampar virumpu pathi        1017-2

 chOthi chUzum maNi maulich chOzar ponni thiru n^ATTup       1017-3

 pOthu chUzum thaTanychOlaip poykai chUzum pUm pukalUr       1017-4

 

 2. n^Ama mUthUr maRRathanuL n^allOr manam pOl aravu aNin^tha        1018-1

 chEma n^ilavu thiru n^IRRin chiRan^tha veNmaith thirun^thoLiyAl     1018-2

 yAma iruLum veLi Akkum iravE alla virai malar mEl   1018-3

 kAmar mathuvuN chiRai vaNTum kaLaN^kam inRi viLaN^kumAl     1018-4

 

 3. n^aNNum ichai thEr mathu karaN^kaL n^anai men chinaiyin maruN^kalaiya   1019-1

 vaNNa mathurath thEn poziva vAcha malar vAyE alla   1019-2

 thaNNen chOlai em maruN^kum chArum maTamen chArikaiyin      1019-3

 paNNin kiLavi maNivAyum pathikach chezun^ thEn poziyumAl    1019-4

 

 4. vaNTu pATap punal thaTaththu malarn^thu kaNNIr arumpuvana        1020-1

 koNTa vAcha mukai avizn^tha kuLir paN^kayaN^kaLE alla       1020-2

 aNTar perumAn thirup pATTin amutham perukach chevi maTukkum         1020-3

 thoNTar vathana paN^kayamum thuLiththa kaNNIr arumpumAl     1020-4

 

 5. Ana perumai vaLanychiRan^tha an^thaN pukalUr athu thannil        1021-1

 mAna maRaiyOr kula marapin van^thAr mun^thai muthalvar      1021-2

 nyAna varampin thalai n^inRAr n^Akam puLai vAr chEvaTik kIz         1021-3

 Unam inRi n^iRai anpAl uruku manaththAr murukanAr   1021-4

 

 6. aTai mEl alavan thuyil uNara alar cheN^ kamala vayal kayalkaL    1022-1

 maTai mEl ukaLum thiruppukalUr manni vAzun^ thanmaiyarAy    1022-2

 viTai mEl varuvArkku ALAna meymmai thavaththAl avar kaRRaich        1022-3

 chaTai mEl aNiyath thirup paLLith thAmam paRiththuch chAththuvAr    1022-4

 

 7. pularum pozuthin mun ezun^thu punitha n^Iril mUzkip pOy 1023-1

 malarum chevvith tham perumAn muTimEl vAn n^Ir ARumathi     1023-2

 ulavum maruN^ku muruku uyirkka n^akaikkum pathaththin uTan paRiththa       1023-3

 alakil malarkaL vev vERu thiruppUm kUTaikaLil amaippAr      1023-4

 

 8. kOTTu malarum n^ila malarum n^Ir malarum kozuN^ koTiyin 1024-1

 thOTTu malarum mA malarum churuthi malarun^ thiruvAyil      1024-2

 kATTu muRuval n^ilavu alarak kanaka varaiyiR pannaka n^AN   1024-3

 pUTTum oruvar thiru muTi mEl punaiyalAkum malar therin^thu 1024-4

 

 9. koNTu van^thu thani iTaththil irun^thu kOkkum kOvaikaLum         1025-1

 iNTaich churukkum thAmam uTan iNaikkum vAcha mAlaikaLum     1025-2

 thaNTil kaTTum kaNNikaLum thALil piNaikkum piNaiyalkaLum    1025-3

 n^uNTAthu iRaikkum thoTaiyalkaLum chamaiththu n^uTaN^ku n^UnmArpar 1025-4

 

 10.  AN^kap paNikaL AnavaRRukku amaiththa kAlaN^kaLin amaiththuth   1026-1

 thAN^kik koTu chenRu anpinoTum chAththi vAyn^tha archchanaikaL      1026-2

 pAN^kil purin^thu parin^thuLLAr paramar pathikap paRRAna    1026-3

 ON^kich chiRan^tha anychezuththum OvA n^Avin uNarvinAr      1026-4

 

 11. thaLLum muRaimai ozin^thiTa ith thakuthi ozukum maRaiyavar thAm        1027-1

 theLLu maRaikaL muthalAna nyAnam chem pon vaLLaththil       1027-2

 aLLi akilam InRu aLiththa ammai mulaippAl uTan uNTa 1027-3

 piLLaiyArkku n^aNparum Am perumai uTaiyAr AyinAr    1027-4

 

 12. anna vaTivum EnamumAy aRivAr iruvar aRiyAmal    1028-1

 mannum pukalUr uRaivArai varththa mAna vIchchuraththu       1028-2

 n^annar makizchchi manam koLLa n^ALum pUchai vazuvAmE       1028-3

 pannum perumai anychezuththum payinRE paNin^thu paravinAr   1028-4

 

 13. aN^kaN amarun^ thirumurukar azakAr pukalip piLLaiyAr    1029-1

 poN^ku maNaththin mun cheytha pUchai athanAl pukkaruLich    1029-2

 cheN^kaN aTalERu uTaiyavar thAnychiRan^tha aruLin poruL aLikkath    1029-3

 thaN^kaL perumAn aTi n^Izal thalaiyAm n^ilaimai chArvu uRRAr        1029-4

 

 14. aravam aNin^tha araiyArai aruchchiththu avar tham kazal n^izal kIz     1030-1

 viravu pukalUr murukanAr meymaith thoNTin thiRam pORRik     1030-2

 karavil avar pAl varuvAraik karuththil uruththiram koNTu    1030-3

 paravum anpar pachupathiyAr paNin^tha perumai pakar uRREn   1030-4

 

 

17 uruththira pachupathi n^AyanAr purANam

 1. n^ilaththin ON^kiya n^ivan^thezum perum punal n^Iththam 1031-1

 malarth thaTam paNai vayal puku ponni n^annATTuk    1031-2

 kulaththin ON^kiya kuRaivu ilA n^iRai kuTi kuzumith 1031-3

 thalaththin mEm paTu n^alaththathu perun^ thiruth thalaiyUr         1031-4

 

 2. vAn aLippana maRaiyavar vELviyin vaLar thI       1032-1

 thEn aLippana n^aRumalar cheRi chezuny chOlai       1032-2

 An aLippana am chukan^thu ATuvArkku avvUr    1032-3

 thAn aLippana tharumamum n^Ithiyuny chAlpum 1032-4

 

 3. aN^kaN mA n^akar athan iTai arumaRai vAymaith    1033-1

 thuN^ka vEthiyar kulaththinil thOnRiya thUyOr       1033-2

 cheN^kaN mAl viTaiyAr chezum pon malai valli        1033-3

 paN^kanAr aTimaith thiRam puri pachupathiyAr        1033-4

 

 4. Aya an^thaNar arumaRai uruththiram koNTu 1034-1

 mAyanAr aRiyA malarch chEvaTi vazuththum     1034-2

 thUya anpoTu thoTarpinil iTaiyaRAch churuthi        1034-3

 n^Eya n^enychinar Aki ath thozil thalai n^inRAr     1034-4

 

 5. karaiyil kampalai puL oli kaRaN^kiTa maruN^ku    1035-1

 piracha men churumpu aRain^thiTak karu varAl piRazum        1035-2

 n^irai n^eTuN^ kayal n^IriTai n^eruppu ezun^thathu anaiya   1035-3

 virai n^ekizn^tha cheN^ kamalam en poykaiyuL mEvi   1035-4

 

 6. theLLu thaN punal kazuththaLavu AyiTaich cheRiya 1036-1

 uLLuRap pukku n^inRu kai uchchi mEl kuviththuth     1036-2

 thaLLu veNTiraik kaN^kai n^Ir thathumpiya chaTaiyAr 1036-3

 koLLum anpinil uruththiram kuRippoTu payinRAr       1036-4

 

 7. aru maRaip payan Akiya uruththiram athanai       1037-1

 varu muRaip perum pakalum elliyum vazuvAmE   1037-2

 thirumalarp poruTTu irun^thavan anaiyavar chila n^AL        1037-3

 orumai uyn^thiTa umai iTam makizn^thavar uvan^thAr 1037-4

 

 8. kAthal anpar tham arum thavap perumaiyum kalan^tha       1038-1

 vEtha man^thira n^iyathiyin mikuthiyum virumpi      1038-2

 Athi n^Ayakar amarn^thu aruL cheyya maRRavar thAm   1038-3

 thIthu ilA n^ilaich chivapuri ellaiyil chErn^thAr   1038-4

 

 9. n^ITum anpinil uruththiram Othiya n^ilaiyAl      1039-1

 ATu chEvaTi arukuRa aNain^thanar avarkkup    1039-2

 pATu peRRa chIr uruththira pachupathiyArAm   1039-3

 kUTu n^Amamum n^ikazn^thathu kuvalayam pORRa        1039-4

 

 10. ayil koL mukkuTumip paTaiyAr maruN^ku aruLAl    1040-1

 payil uruththira pachupathiyAr thiRam parachi       1040-2

 eyil uTaith thillai ellaiyil n^ALaip pOvArAm        1040-3

 cheyaluTaippuRath thiruththoNTar thiRaththinai mozivAm      1040-4

 

 

18 thiru n^ALaip pOvar n^AyanAr purANam

 1. pakarn^thulaku chIr pORRum pazai vaLam pathiyAkum        1041-1

 thikazn^tha punaR koLLiTam pon chezumaNikaL thiraik karaththAl      1041-2

 mukan^thu thara iru maruN^kum muLari malark kaiyERkum       1041-3

 akal paNai n^Ir n^annATTu mERkAn^ATTu AthanUr       1041-4

 

 2. n^IRRalar pEr oLi n^eruN^kum appathiyin n^iRai karumpin 1042-1

 chARRu alaivan kulai vayalil thakaTTu varAl ezap pakaTTEr   1042-2

 ARRalavan kozuk kiziththa chAl vazi pOy achain^thu ERich    1042-3

 chERRalavan karu uyirkka murukuyirkkum chezuN^ kamalam      1042-4

 

 3. n^anai maruvuny chinai pothuLi n^aRu virai chUz cheRi thaLiril   1043-1

 thinakara maNTalam varuTuny chezun^ tharuvin kulam perukik 1043-2

 kanamaruvi achain^thu alaiyak kaLi vaNTu puTai chUzap       1043-3

 punal mazaiyO mathumazaiyO pozivu oziyA pUnychOlai 1043-4

 

 4. pALai viri maNaN^ kamazum paiN^kAy van kulaiththeN^kin   1044-1

 thALathira michai muTTith thaTam kiTaN^kin ezappAyn^tha     1044-2

 vALai puthaiyach chorin^tha pazamithappa vaN palavin        1044-3

 n^ILamuthir kani kizi thEn n^Iththaththil ezun^thukaLum     1044-4

 

 5. vayal vaLamum cheyal paTu pain^ thuTavaiyiTai varuvaLamum        1045-1

 viyaliTam eN^kaNum n^iRaiya mikka perum thiruvinAm 1045-2

 puyalaTaiyum mATaN^kaL polivu eytha maliyuTaiththAy 1045-3

 ayaliTai vERu aTi n^eruN^kak kuTi n^eruN^ki uLathu avvUr    1045-4

 

 6. maRRavvUr puRam paNaiyin vayal maruN^ku perum kulaiyil   1046-1

 chuRRam virumpiya kizamaith thozil uzavar kiLai thuvanRip   1046-2

 paRRiya paiN^ koTich churai mEl paTarn^tha pazam kUraiyuTaip        1046-3

 puRkurampaich chiRRil pala n^iRain^thu uLathOr pulaippATi   1046-4

 

 7. kUrukir mellaTi alakin kuRum pArppuk kuzuch chuzalum     1047-1

 vAr payil munRilil n^inRa vaLLukir n^Ay thuLLu paRaz        1047-2

 kAr irumpin chari cheRikaik karum chiRAr kavarn^thu OTa     1047-3

 Ar chiRu men kuraippaTakkum araikku achaiththa iruppu maNi 1047-4

 

 8. van chiRu thOlmichai uzaththi makavu uRakkum n^izal maruthum     1048-1

 than chinai men peTaiyoTuN^kun^ thaTaN^kuzichip puthai n^Izal       1048-2

 men chinaiya vanychikaLum vichip paRai thUN^kina mAvum      1048-3

 punRalai n^Ayp puniRRu muzaip puTaiththu eN^kum uTaiththu eN^kum    1048-4

 

 9. cheRivalith thiN kaTainyr vinaich cheyalpurivai kaRai yAmak      1049-1

 kuRi aLakka uLaikkum cheN^ kuTumi vAraNach chEkkai 1049-2

 veRi malarth thaN chinaik kAnychi viri n^Izal maruN^ku ellAm        1049-3

 n^eRi kuzal pun pulai makaLir n^eR kuRu pATTu oli parakkum 1049-4

 

 10. puLLum thaN punal kalikkum poykaiyuTaip puTai eN^kum    1050-1

 thaLLum thAL n^aTai achaiyath thaLai aviz pUN^kuvaLai mathu         1050-2

 viLLum paiN^ kuzal kathir n^el milaichchiya pun pulaichchiyarkaL    1050-3

 kaLLuNTu kaLi thUN^kak kaRaN^ku paRaiyum kalikkum   1050-4

 

 11. ippaTiththu Akiya kaTainyr iruppin varaippinin vAzvAr   1051-1

 meypparivu chivan kazaRkE viLaiththa uNarvoTum van^thAr     1051-2

 appathiyil Ur pulaimai AnRa thozil thAyaththAr      1051-3

 oppilavar n^an^thanAr ena oruvar uLar AnAr   1051-4

 

 12. piRan^thu uNarvu thoTaN^kiya pin piRaik kaNNip perun^thakaipAl 1052-1

 chiRan^tha perum kAthalinAl chemmai puri chin^thaiyarAy     1052-2

 maRan^thum ayal n^inaivu inRi varu piRappin vazi van^tha    1052-3

 aRam puri koLkaiyarAyE aTiththoNTin n^eRi n^inRAr   1052-4

 

 13.  Uril viTum paRaith thuTaivai uNavurimaiyAkkoNTu        1053-1

 chArpil varum thozil cheyvAr thalai n^inRAr thoNTinAl       1053-2

 kUrilaiya muk kuTumip paTai aNNal kOyil thoRum      1053-3

 pErikai muthalAya mukak karuvi piRavinukkum 1053-4

 

 14. pOrvaith thOl vichi vAr enRu inaiyanavum pukalum ichai 1054-1

 n^Er vaiththa vINaikkum yAzukkum n^ilai vakaiyil    1054-2

 chErvuRRa than^thiriyum thEvar pirAn archchanai kaTku       1054-3

 Arvaththin uTan kOrOchanaiyum ivai aLiththu uLLAr   1054-4

 

 15. iv vakaiyil than^thozilin iyanRa velAm evviTaththum     1055-1

 cheyvanavum kOyilkaLil thiru vAyil puRam n^inRu     1055-2

 mey viravu pEranpu mikuthiyinAl ATuthalum    1055-3

 avviyalpil pATuthalumAy n^ikazvAr an^n^ALil 1055-4

 

 16. thirup punkUrch chivalOkan chEvaTikaL mika n^inain^thu 1056-1

 viruppinOTum tham paNikaL vENTuvana cheyvathaRkE    1056-2

 aruththiyinAl oruppaTTu aN^ku AthanUr thanil n^inRum        1056-3

 varuththamuRuN^ kAthalinAl van^thu avvUr maruN^kaNain^thAr 1056-4

 

 17. chIr ERum ichai pATith thiruth thoNTar thiru vAyil      1057-1

 n^ErE kumpiTa vENTum ena n^inain^thArkku athu n^ErvAr       1057-2

 kAr ERum eyil pun kUrk kaNNuthalAr thiru munpu      1057-3

 pOrERRai vilaN^ka aruL purin^thu aruLip pulappaTuththAr     1057-4

 

 18. chivalOkam uTaiyavar tham thiru vAyil munninRu 1058-1

 pava lOkam kaTappavar tham paNiviTTup paNin^thu ezun^thu    1058-2

 chuvalOTuvAr alaiyap pOvAr pin poru chUzal   1058-3

 avalOTum aTuththathu kaNTu Athariththuk kuLam thoTTAr       1058-4

 

 19. vaTam koNTa pon ithazi maNi muTiyAr thiru aruLAl        1059-1

 thaTam koNTa kuLaththu aLavu chamaiththu athaRpin tham perumAn      1059-2

 iTam koNTa kOyil puRam valam koNTu paNin^thu ezun^thu       1059-3

 n^aTam koNTu viTai koNTu tham pathiyil n^aNNinAr    1059-4

 

 20. ith thanmai Ichar makiz pathi palavum chenRu iRainychi 1060-1

 meyth thiruth thoNTu cheythu viravuvAr mikku ezun^tha       1060-2

 chiththamoTun^ thiruth thillaith thiru manRu chenRu iRainycha       1060-3

 uyththa peruN^ kAthal uNarvu oziyAthu van^thu uthippa       1060-4

 

 21. anRu iravu kaN thuyilAr pularn^thu athaRpin aN^ku eytha         1061-1

 onRiyaNai tharu thanmai uRu kulaththOTu ichaivu illai       1061-2

 enRu ithuvum emperumAn Eval enap pOkku ozivAr       1061-3

 n^anRumezuN^ kAthal mika n^ALaip pOvEn enpAr        1061-4

 

 22.  n^ALaip pOvEn enRu n^ALkaL chelath thariyAthu 1062-1

 pULaip pUvAm piRavip piNippu oziyap pOvArAy 1062-2

 pALaip pUN^kamukuTuththa pazam pathiyin n^inRum pOy 1062-3

 vALaip pOththu ezum pazanany chUz thillai maruN^kaNaivAr    1062-4

 

 23. chelkinRa pOzthu an^thath thiru ellai paNin^thu ezun^thu        1063-1

 palkum chen^thI vaLarththa payil vELvi ezum pukaiyum        1063-2

 malku perum iTaiyOthum maTaN^kaL n^eruN^kinavum kaNTu       1063-3

 alkum tham kulam n^inain^thE anychi aNain^thilar n^inRAr    1063-4

 

 24. n^inRavar aN^ku eythaRku ariya perumaiyinai n^inaippAr mun      1064-1

 chenRu ivaiyum kaTan^thu Ur chUz eyil thiruvAyilaip pukkAr 1064-2

 kunRu anaiya mALikaikaL thoRum kulavum vEthikaikaL 1064-3

 onRiya mUvAyiram aN^ku uLa enpAr AkukaL      1064-4

 

 25. ipparichAy irukka enakku eythal arithu enRu anychi      1065-1

 appathiyin mathil puRaththin ArAtha peruN^ kAthal   1065-2

 oppa arithAy vaLarn^thu ON^ka uL urukik kai thozuthE        1065-3

 cheppa ariya thiru ellai valaN^ koNTu chelkinRAr    1065-4

 

 26. iv vaNNam iravu pakal valam cheythu aN^ku eythu ariya   1066-1

 av vaNNam n^inain^thu azin^tha aTith thoNTar ayarvu eythi   1066-2

 mai vaNNaththu thiru miTaRRAr manRil n^aTam kumpiTuvathu    1066-3

 ev vaNNam ena n^inain^thE EchaRavineTun^ thuyilvAr 1066-4

 

 27. innal tharum izi piRavi ithu thaTai enRE thuyilvAr      1067-1

 an^ n^ilaimai ampalaththuL ATuvAr aRin^thu aruLi    1067-2

 mannu thiruth thoNTar avar varuththam ellAm thIrppathaRku   1067-3

 mun aNain^thu kanavin kaN muRuvalOTum aruL cheyvAr 1067-4

 

 28. ip piRavi pOy n^IN^ka eriyiniTai n^I mUzki      1068-1

 muppuri n^Ul mArpar uTan mun aNaivAy enna mozin^thu 1068-2

 ap parichE thillai vAy an^thaNarkkum eri amaikka    1068-3

 meyp poruL AnAr aruLi ampalaththE mEvinAr    1068-4

 

 29. tham perumAn paNi kETTa thava maRaiyOr ellArum 1069-1

 ampalavar thiruvAyin munpu achchamuTan INTi 1069-2

 emperumAn aruL cheytha paNi cheyvOm enRu Eththith   1069-3

 tham parivu peruka varum thiruth thoNTar pAl chArn^thAr     1069-4

 

 30.  aiyarE ampalavar aruLAl ip pozuthu aNain^thOm 1070-1

 veyya azal amaiththu umakkuth thara vENTi ena viLampa       1070-2

 n^aiyum manath thiruth thoNTar n^An uyn^thEn enath thozuthAr        1070-3

 theyva maRai munivarkaLum thI amaiththa paTi mozin^thAr     1070-4

 

 31. maRaiyavarkaL mozin^thu athan pin then thichaiyin mathil puRaththup    1071-1

 piRai urinychum thiruvAyil munpAka pinynykar tham   1071-2

 n^iRai aruLAl maRaiyavarkaL n^eruppu amaiththa kuzi eythi   1071-3

 iRaiyavar thAL manam koNTE eri chUza valam koNTAr   1071-4

 

 32. kai thozuthu n^aTamATuN^ kazalunni azal pukkAr 1072-1

 eythiya ap pozuthin kaN eriyin kaN immAyap   1072-2

 poy thakaiyum uruvoziththup puNNiya mA muni vaTivAy 1072-3

 mey thikaz veNNUl viLaN^ka vENi muTi koNTu ezun^thAr        1072-4

 

 33. chen^thI mEl ezum pozuthu chemmalar mEl van^thu ezun^tha        1073-1

 an^thaNan pOl thOnRinAr an^tharaththu thun^thupi n^Atham    1073-2

 van^thu ezun^thathu iru vichumpil vAnavarkaL makizn^thu Arththup    1073-3

 pain^thuNar man^thAraththin pani malarmArikaL pozin^thAr    1073-4

 

 34. thiruvuTaiya thillaivAz an^thaNarkaL kai thozuthAr      1074-1

 paravariya thoNTarkaLum paNin^thu manam kaLip payinRAr      1074-2

 arumaRai chUz thiru manRil ATukinRa kazal vaNaN^ka 1074-3

 varukinRAr thiru n^ALaip pOvArAm maRai munivar      1074-4

 

 35. thillai vAz an^thaNarum uTan chellach chenRu eythi      1075-1

 ollai mAn maRik karaththAr kOpuraththaith thozuthu iRainychi        1075-2

 ollai pOy uTpukun^thAr ulaku uyya n^aTam ATum       1075-3

 ellaiyinaith thalaippaTTAr yAvar kaLum kaNTilarAl   1075-4

 

 36. an^thaNarkaL athichayaththAr arumunivar thuthi cheythAr         1076-1

 van^thaNain^tha thiruth thoNTar thammai vinai mAchu aRuththu        1076-2

 chun^tharath thAmarai puraiyum thuNai aTikaL thozuthu irukka        1076-3

 an^tham ilA Anan^thap perum kUththar aruL purin^thAr        1076-4

 

 37. mAchu uTampu viTath thIyin manychanam cheythu aruLi ezun^thu    1077-1

 Achil maRai muniyAki ampalavar thAL aTain^thAr      1077-2

 thEchuTaiya kazal vAzththith thiruk kuRipputh thoNTaviLaip 1077-3

 pAcham uRa muyanRavartham thiruth thoNTin parichu uraippAm 1077-4

 

 

19 thiruk kuRipputh thoNTa n^AyanAr purANam

 1. EyumARu pal uyirkaLukku ellaiyil karuNaith       1078-1

 thAy AnAL thani Ayina thalaivaraith thazuva 1078-2

 Ayu n^AnmaRai pORRa n^inRu arum thavam puriyath     1078-3

 thUya mAthavam cheythathu thoNTai n^al n^ATu        1078-4

 

 2. n^anmai n^ITiya n^aTun^ilai ozukkaththu n^ayan^tha       1079-1

 thanmai mEviya thalaimai chAl peruN^kuTi thazaippa 1079-2

 vanmai ON^ku eyil vaLam pathi payinRathu varampin   1079-3

 thonmai mEnmaiyil n^ikaz perum thoNTai n^al n^ATu   1079-4

 

 3. n^aRRiRampuri pazaiyanUrch chiRuththoNTar n^avai van^thu         1080-1

 uRRa pOthu tham uyiraiyum vaNikanukku oru kAl       1080-2

 choRRa meymmaiyum thUkki ach chollaiyE kAkkap       1080-3

 peRRa mEnmaiyil n^ikazn^thathu perum thoNTai n^ATu 1080-4

 

 4. ANaiyAm ena n^IRu kaNTu aTichchEran ennum        1081-1

 chEN ulAvu chIrch chEranAr thirumalai n^ATTu        1081-2

 vAN n^ilAvu pUN vayavarkaL maiththunak kENmai       1081-3

 pENa n^ITiya muRaiyathu perum thoNTai n^ATu 1081-4

 

5. kaRai viLaN^kiya kaNTar pAR kAthal chey muRaimai 1082-1

 n^iRai purin^thiTa n^Er izai aRam purin^tha athanAl 1082-2

 piRai urinychu eyil pathiyil perum thoNTai n^ATTu   1082-3

 muRaimaiyAm ena ulakinil miku mozi uTaiththAl       1082-4

 

 6. thAvil chemmaNi aruviyARu izivana chAral 1083-1

 pUvil vaNTu inam puthu n^aRavu arun^thuva puRavam   1083-2

 vAvi n^IL kayal varampu iRa ukaippana marutham      1083-3

 n^Ivi n^iththilam paraththiyar uNakkuva n^eythal    1083-4

 

 7. kuRavar pal maNi ariththu ithai vithaippana kuRinychi    1084-1

 kaRavai An n^irai mAn uTan payilvana kAnam   1084-2

 paRavai thAmarai irun^thu iRa varun^thuva pazanam   1084-3

 chuRava muL maruppu aNaN^ku ayarvana kazich chUzal 1084-4

 

 8. koNTal vAnaththin maNi chorivana kula varaippAl 1085-1

 thaNTu uNark konRai pon chori thaLa vayaRpAl        1085-2

 vaNTal muththa n^Ir maNTu kAl chorivana vayaRpAl    1085-3

 kaNTal mun thuRaik kari chori vanakalaN^ kaTaRpAl   1085-4

 

 9. thEn n^iRain^tha chen^thinai iTi tharu malaich chIRUr    1086-1

 pAl n^iRain^tha pul pathaththana mullai n^IL pATi   1086-2

 thU n^el annam n^ey kannalin kaniya thaN thuRaiyUr 1086-3

 mIn n^iRain^tha pEr uNavina vElai vaippu iTaN^kaL   1086-4

 

 10. kuzal chey vaNTu inam kuRinychi yAz muralvana kuRinychi         1087-1

 muzavu kAr koLa mullaikaL mukaippana mullai 1087-2

 mazalai men kiLi maruthamar chEkkaiya marutham      1087-3

 n^izal chey kaithai chUz n^eythalaN^ kaziyana n^eythal      1087-4

 

 11. malkum apperu n^ilaN^kaLil varai puNar kuRinychi        1088-1

 ellai eN^kaNum iRavuLar Enal mun viLaikkum   1088-2

 pal perum punam payilvana paTar chiRaith thOkai     1088-3

 chollum appunaN^ kAppavum churi kuzal thOkai        1088-4

 

 12. aN^kaN vAnmichai arampaiyar karum kuzal churumpu        1089-1

 poN^ku pUNmulaik koTichchiyar kuzal mUzkip pOkAch   1089-2

 chem kaN mAl viTaiyAr thirukkALaththi ennum 1089-3

 maN^kul chUz varai n^ilaviya vAzvinAl malkum        1089-4

 

 13. pERu vERuchUz imaiyavar arampaiyar piRan^thu    1090-1

 mARil vETarum mAtharum AkavE vaNaN^kum       1090-2

 ARuchUz chaTai aNNalAr thiru viTaich churamum       1090-3

 kURu mEnmaiyin mikka tham n^ATTu vaN kuRinychi      1090-4

 

 14. ampon vAr kuzal koTichchiyar uTan ara makaLir   1091-1

 vampulA malarch chunai paTin^thu ATu n^IL varaippin 1091-2

 umpar n^Ayakar thiruk kazuk kunRamum uTaiththAl     1091-3

 kompar vaNTu chUz kuRinychi chey thavaN^kuRai uLathO?       1091-4

 

 15. kOla mullaiyum kuRinychiyum aTuththa chilliTaN^kaL      1092-1

 n^Ila vAL paTai n^Ila kOTTaN^kaLum n^iran^thu       1092-2

 kAla vEnilil kaTum pakal pozuthinaip paRRip 1092-3

 pAlaiyum cholal Avana uLa paral murampu      1092-4

 

 16. chollum ellaiyin puRaththana thuNarch churumpu alaikkum         1093-1

 pal perum punal kAniyARiTai iTai paran^thu   1093-2

 kollai mel iNark kurun^thin mER paTarn^tha pUmpan^thar      1093-3

 mullai men puthal muyal ukaiththu thaTaN^ku n^IL mullai     1093-4

 

 17. piLavu koNTa thaN mathi n^uthal pEthaiyar eyiRRaik      1094-1

 kaLavu koNTathu aLavu enak kaLavalar thURRum        1094-2

 aLavu kaNTavar kuzal n^iRam kaniyum ak kaLavaith    1094-3

 thaLavu kaNTu ethir chirippana thamakkum uNTu enRu 1094-4

 

 18. maN^kaiyarkku vAL viziyiNai thORRa mAn kulaN^kaL        1095-1

 eN^kum maRRavar iTaikku iTai malark koTi eN^kum     1095-2

 aN^kaN mullaiyin theyvam enRu arun^ thamiz uraikkum 1095-3

 cheN^kaN mAl thozum chivan makiz thiru mullai vAyil 1095-4

 

 19. n^IRu chEr thiru mEniyar n^ilAth thikaz muTimEl 1096-1

 mARil kaN^kai thAn avarkku manychanan^thara aNain^thE       1096-2

 URu n^Ir tharum oLi malark kalikai mA n^akarai      1096-3

 vERu than peru vaippu ena viLaN^ku mAmullai 1096-4

 

 20. vAcha men malar malkiya mullai chUz marutham    1097-1

 vIchu theNTirai n^athi pala mikku uyarn^thu OTi     1097-2

 pAchaTaith thaTan^ thAmaraip pazanaN^kaL maruN^kum 1097-3

 pUchal van karaik kuLaN^kaLum Eriyum pukuva 1097-4

 

 21. thuN^ka mAthavan churapiyin thirumulai chori pAl        1098-1

 poN^kum thIrththamAy n^an^thi mAl varai michaip pOn^thE     1098-2

 aN^kaN n^iththilam chan^thanam akiloTu maNikaL      1098-3

 paN^kayath thaTam n^iRaippa van^thu izivathu pAli   1098-4

 

 22. piLLai thaivarap perukupAl chorimulaith thAy pOl        1099-1

 maLLar vEnilin maNal thiTar pichain^thu kai varuTa 1099-2

 veLLa n^Ir iru maruN^ku kAl vazi mithan^thu ERip    1099-3

 paLLa n^IL vayal parumaTai uTaippathu pAli   1099-4

 

 23. anaiyavAkiya n^athi paran^thu akan paNai maruN^kil      1100-1

 kanai n^eTum punal n^iRain^thu thiN karaip peruN^kuLaN^kaL 1100-2

 punai iruN^kaTi mathakuvAy thiRan^thiTap puRam pOy 1100-3

 vinainyr Arppoli eTuppa n^Ir vazaN^kuva viyankAl    1100-4

 

 24. mARil vaN pakaTTEr pala n^eruN^kiTa vayalkaL    1101-1

 chERu cheypavar chen^n^elin veN muLai chithaRi      1101-2

 n^ARu vArppavar paRippavar n^aTupavar Ana    1101-3

 vERu pal vinai uTaip perum kampalai mikumAl 1101-4

 

 25. varum punal perum kAlkaLai maRiththiTa vALai    1102-1

 peruN^kulaippaTa vilaN^kuva piRaN^ku n^Irp pazanam 1102-2

 n^eruN^ku chERkulam uyarththuva n^IL karaip paTuththuch     1102-3

 churuN^kai n^Ir vazakku aRuppana paru varAl thokuthi        1102-4

 

 26. thaLaiththa thaTam paNai ezun^tha chen^thAmaraith thavichin     1103-1

 iLaiththa chUl vaLai kaN paTuppana iTai eN^kum      1103-2

 viLaiththa pAchoLi viLaN^ku n^IL vichumpaTai Ur kOL 1103-3

 vaLain^tha mA mathi pOnRu uLa marutha n^Ir vaippu   1103-4

 

 27.  ON^ku chen^n^elin puTaiyana uyar kazaik karumpu        1104-1

 pUN^karumpu ayal miTaivana pUkam appUkap     1104-2

 pAN^ku n^IL kulaith theN^ku paiN^kathali vaN palavu 1104-3

 thUN^ku thIN^kanich chUtha n^IL vEliya chOlai       1104-4

 

 28. n^ITu thaN paNai uTuththa n^IL maruN^kina n^ellin       1105-1

 kUTu thunRiya irukkaiya virun^thu ethir koLLum      1105-2

 pITu thaN^kiya peruN^ kuTi manai aRam piRaN^kum     1105-3

 mATam ON^kiya maRukina mallal mUthUrkaL      1105-4

 

 29. thollai n^AnmaRai muthal perum kalaiyoli thuvanRi       1106-1

 illaRam purin^thu Akuthi vELviyil ezun^tha   1106-2

 malku thaN pukai mazai tharum mukil kulam parappum 1106-3

 chelvam ON^kiya thirumaRaiyavar chezum pathikaL     1106-4

 

 30. thIthu n^IN^kiTath thIk kaliyAm avuNaRku        1107-1

 n^athAr thAm aruL purin^thathu n^alvinaip payan chey        1107-2

 mAthar thOnRiya marapuTai maRaiyavar vallam 1107-3

 pUthi chAthanam pORRiya poRpinAl viLaN^kum   1107-4

 

 31. aruvi than^tha chem maNikaLum puRavil Ay malarum        1108-1

 paruvi OTaikaL n^iRain^thizi pAliyin karaiyin       1108-2

 maruvu kaN^kai vAz chaTaiyavar makizn^tha mAR pERAm 1108-3

 poruvil kOyilum chUzn^thap pUmpaNai marutham        1108-4

 

 32. virumpu mEnmaiyen pakarvathu viri thirai n^athikaL      1109-1

 aruN^karaip payil chivAlayam anEkamum aNain^thu     1109-2

 paruN^kai yAnaiyai uriththavar irun^tha ap pAchUr   1109-3

 maruN^ku chUz thavam purin^thathu anRO maRRa marutham       1109-4

 

 33. pU marum punal vayal kaLam pATiya porun^ar      1110-1

 thAmaruN^ kiLaiyuTan thaTa men malar milain^thu     1110-2

 mA maruN^ku thaNNIzalin marutha yAz muralum 1110-3

 kAmar thaN paNaip puRaththathu karuN^kazi n^eythal 1110-4

 

 34. thUya veN thuRaip parathavar thoTuppana valaikaL        1111-1

 chEya n^IL vizip paraththiyar thoTuppana cherun^thi 1111-2

 Aya pEr aLath thaLavarkaL aLappana uppu      1111-3

 chAyan melliTai aLaththiyar aLappana tharaLam       1111-4

 

 35. koTu vinaith thozil n^uLaiyarkaL koTuppana kozumIn      1112-1

 paTu maNaR karai n^uLaichchiyar koTuppana pavaLam   1112-2

 thoTu kaTal chaN^ku thuRaiyavar kuLippana avar tham 1112-3

 vaTu vakirk kaNmaN^kaiyar kuLippana maNaRkENi       1112-4

 

 36. kazip punal kaTal Othamun chUzn^thu koNTu aNiya 1113-1

 vazik karaip pothi ponnavizppana malarp punnai      1113-2

 vizikku n^eythalin virai malark kaTchurumpu uNNak   1113-3

 kazikkaraip pothi chORu avizppana maTaRkaithai      1113-4

 

 37. kAyal vaN karaip purai n^eRi aTaippana kani muT 1114-1

 chEya thaNNaRuny chezumukai cheRiyum muNTakaN^kaL   1114-2

 Aya n^uN maNal veNmaiyai maRaippana annam    1114-3

 thAya munRuRaich chUzal chUz nyAzalin thAthu        1114-4

 

 38. vAm perun^ thiraivaLAka mun kuTi payil varaippil        1115-1

 thAm parappiya kayalkaLin vizik kayal thavirak      1115-2

 kAmpi n^Er varun^ thOLiyar kazik kayal vilai chey   1115-3

 thEm pothin^tha chin mazalai men moziya chevvazi yAz        1115-4

 

 39. maruTkoTun^ thozil mannavan iRakkiya variyai    1116-1

 n^erukki mun thiruvoRRiyUr n^IN^ka enRu ezuthum     1116-2

 oruththar tham perum kOyilin oru puRam chUzn^tha    1116-3

 thirup parappaiyum uTaiya ath thiraik kaTal varaippu        1116-4

 

 40. mey tharum pukazth thiru mayilA puri virai chUz 1117-1

 moy thayaN^ku thaN pozil thiruvAnmiyUr muthalAp     1117-2

 pai tharum paNi aNin^thavar pathi enaip palavAl     1117-3

 n^eythal eytha mun cheytha am n^iRai thavam chiRithO        1117-4

 

 41. kOTu koNTu ezum thiraik kaTal pavaLa men kozun^thu      1118-1

 mATu moy varaich chan^thanach chinai michai vaLarum 1118-2

 n^ITu n^eythalum kuRinychiyum puNarn^ilam palavAl   1118-3

 ATu n^IL koTi mATa mA mallaiyE anaiya        1118-4

 

 42. malai vizippana ena vayal chEl varaip pARaith   1119-1

 thalaiyukaippavum thaLaich cheRu viTai n^eTuN^ karumAn      1119-2

 kuthippana karum pakaTTEr n^ikarppavumAy     1119-3

 alai punal paNai kuRinychiyOTu anaivana anEkam      1119-4

 

 43. puNarn^tha Anirai puRa viTaik kuRu muyal poruppin       1120-1

 aNain^tha vAn mathi muyalinai inam ena aNain^thu    1120-2

 maNaN^koL kollaiyil varaku pOr manychanam varaikkAr 1120-3

 iNain^thu mullaiyum kuRinychiyum kalappana eN^kum   1120-4

 

 44. kavarum mIn kuvai kaziyavar kAnavarkku aLiththu 1121-1

 chivalum chEvalum mARiyum chiRu kazichchiyarkaL     1121-2

 avarai Enalukku eyiRRiyar pavaLa muththu aLan^thum 1121-3

 uvari n^eythalum kAnamum kalan^thuLa ozukkam        1121-4

 

 45. ayal n^aRum puRavinil iTaichchiyar aNi n^aTaiyum        1122-1

 viyan n^eTum paNai uzaththiyar chAyalum virumpi     1122-2

 iyalum annamum thOkaiyum ethir ethir payila 1122-3

 vayalum mullaiyum iyaivana palavuLa maruN^ku        1122-4

 

 46. mILum Othamun koziththa veN tharaLamum kamukin 1123-1

 pALai ukkavum viravalil paraththiyar paNai men      1123-2

 thOLum uzaththiyar makaLir mARATi mun thokukkum     1123-3

 n^ILum n^eythalum maruthamum kalan^thuLa n^ilaN^kaL 1123-4

 

 47.  Aya n^Anilaththu amaithiyil thaththamakku aTuththa     1124-1

 mEya chey thozil vERu pal kulaN^kaLin viLaN^kith    1124-2

 thIya enpana kanavilum n^inaivu ilAch chin^thaith   1124-3

 thUya mAn^thar vAz thoNTai n^ATTu iyalpu chol varaiththathO?        1124-4

 

 48. iv vaLam tharu perum thirun^ATTiTai enRum       1125-1

 mey vaLan^ tharu chiRappinAl ulakelAm viyappa       1125-2

 evvukaN^kaLum uLLathu enRu yAvarum Eththum   1125-3

 kai viLaN^kiya n^ilaiyathu kAnychi mA n^akaram      1125-4

 

 49.  Ana thol n^akar ampikai tham perumAnai 1126-1

 mAna archchanai yAl oru kAlaththu vazipaTTu 1126-2

 Unamil aRam anEkamum ulakuyya vaiththa       1126-3

 mEnmai pUNTa ap perumaiyai aRin^thavA viLampil      1126-4

 

 50. veLLi mAlvaraik kayilaiyil vIRRu irun^thu aruLith       1127-1

 thuLLu vAr punal vENiyar aruL cheyath thozuthu      1127-2

 theLLu vAymaiyin Akamath thiRan elAm theriya        1127-3

 uLLavARu kETTu aruLinAn ulakai ALuTaiyAL     1127-4

 

 51. eNNil Akamam iyampiya iRaivar thAm virumpum     1128-1

 uNmai Avathu pUchanai ena uraiththu aruLa    1128-2

 aNNalAr thamai archchanai puriya AthariththAL       1128-3

 peNNin n^allavaL Ayina perun^ thavak kozun^thu      1128-4

 

 52. n^aN^kai uL n^iRai kAthalai n^Okki n^Ayakan thiru uLLaththu makizn^thE 1129-1

 aN^kaN eythiya muRuvalum thOnRa aTuththathu en kol n^in pAl ena vinava     1129-2

 iN^ku n^Atha n^I mozin^tha Akamaththin iyalpinAl unai archchanai puriyap   1129-3

 poN^kukinRathu en Achai enRu iRainychi pOkamArththa pUN mulaiyinAL pORRa 1129-4

 

 53. thEva thEvanum athu thiruvuLLany cheythu then thichai mikka chey thavaththAl   1130-1

 yAvarum thanai aTaivathu maN mEl enRum uLLathu kAnychi maRRu athanuL       1130-2

 mA amarn^tha n^am irukkaiyil aNain^thu mannu pUchanai makizn^thu cheyvAy enRu 1130-3

 Eva em perumATTiyum piriyA ichaivu koNTu ezun^thu aruLuthaRku ichain^thAL 1130-4

 

 54.  Ethamil palayOni eN paththu n^Anku n^URu Ayiraththu athanuL    1131-1

 pEthamum puran^thu aruLum ak karuNaip pirAn mozin^tha Akama vazi pENip     1131-2

 pOthu n^Irmaiyil thozuthanaL pOthap poruppil vEn^thanum viruppil van^thu eythi 1131-3

 mA thavam purin^thu aruLuthaRku amain^tha vaLaththoTum parichanaN^kaLai viTuththAn         1131-4

 

 55. thunnu palluyir vAnavar muthalAch chUzn^thu uTan chelak kAnychiyil aNaiyath 1132-1

 thannai n^Er varum pathuma mA n^Akam thampirATTi thAL thalaimichai vaiththE        1132-2

 annaiyAy ulaku anaiththaiyum InRAy aTiyanEn uRai pilam athan iTaiyE 1132-3

 mannu kOyil koNTu aruLuvAy enna malai maTan^thai maRRu athaRku aruL purin^thu 1132-4

 

 56. aN^ku maN ulakaththu uyir thazaippa aLavil inpaththin aruT karu viruththith 1133-1

 thiN^kaL thaN^kiya puri chaTaiyArkkuth thirun^thu pUchanai virumpinaL cheyya       1133-2

 eN^kum n^ATavum thiru viLaiyATTAl Eka mA muthal ethirppaTAthu oziyap       1133-3

 poN^ku mA thavam cheythu kANpathaRkE purivu cheythanaL pon malai valli     1133-4

 

 57. n^enycham Ichanaik kANpathE virumpi n^iran^tharam thiru vAkkinil n^ikazvathu   1134-1

 anychezuththumE Aka ALuTaiya ammai chemmalark kai kuviththu aruLith        1134-2

 thanycham Akiya arum thavam puriyath tharipparE avaL thanip peruN^ kaNavar 1134-3

 vanycham n^Ikkiya mAvin mUlaththil van^thu thOnRinAr malai makaL kANa      1134-4

 

 58. kaNTa pOthil apperum thavap payanAm kampam mEviya tham perumAnai       1135-1

 vaNTu ulAN^ kuzal kaRRai mun thAza vaNaN^ki van^thu ezum Achai mun poN^kak 1135-2

 koNTa kAthalin viruppaLavu inRik kuRiththa pUchanai koLkai mER koNTu 1135-3

 thoNTaiyaN^kani vAy umai n^aN^kai thUya archchanai thoTaN^kuthal purivAL   1135-4

 

 59. umpar n^Ayakar pUchanaikku avar thAm uraiththa Akamaththu uNmaiyE thalai n^inRu 1136-1

 em pirATTi archchanai purivathanukku iyalpil vAz thiruch chETiyarAna       1136-2

 kompanArkaL pUm piTakai koNTu aNaiyak kulavu men thaLir aTi iNai othuN^ki 1136-3

 ampikAvana mAn^thiruvanaththil Ana thU n^aRum puthu malar koythAL   1136-4

 

 60. koytha panmalar kampai mA n^athiyil kulavu manychanam n^ilavu meyp pUcha       1137-1

 n^ey tharum kozum thUpa thIpaN^kaL n^iRain^tha chin^thaiyil n^ITiya anpin 1137-2

 mey tharumpaTi vENTina ellAm vENTum pOthinil uthava meyp pUcha      1137-3

 eytha Akama vithi elAm cheythAL uyirkaL yAvaiyum InRa em pirATTi    1137-4

 

 61. karan^tharum payan ithu ena uNarn^thu kampam mEviya umpar n^AyakarpAl 1138-1

 n^iran^tha kAthal chey uLLaththaLAki n^ITu n^anmaikaL yAvaiyum peruka      1138-2

 varam tharum poruLAm malai valli mARilA vakai malarn^tha pEr anpAl 1138-3

 chiram paNin^thu ezu pUchai n^AL thORum thiru uLam koLap perukiyathu anRE 1138-4

 

 62. n^Atharum peru viruppoTu n^ayan^thu n^aN^kai archchanai cheyyum appozuthil     1139-1

 kAthal mikkavOr thiru viLaiyATTil kanaN^kuzaikku aruL purin^thiTa vENTi    1139-2

 Otha mAr kaTal Ezum onRu Aki ON^ki vAnamum uTpaTap paran^thu        1139-3

 mIthu chelvathu pOl varak kampai veLLam Am thiru uLLamum cheythAr   1139-4

 

 63. aNNalAr aruL veLLaththai n^Okki am kayal kaNNi tham perumAn mEl 1140-1

 viN elAm koLa varum peru veLLam mIthu van^thuRum ena veruk koNTE 1140-2

 uNNilAviya pathaippuRu kAthaluTan thiruk kaiyAl thaTuththum n^illAmai      1140-3

 thaNNilA malar vENiyinAraith thazuvi koNTanaL thannaiyE oppAL       1140-4

 

 64. malaik kulak koTi parivuRu payaththAl mAvin mEviya thEva n^Ayakarai    1141-1

 mulaikkuvaTToTu vaLaik kaiyAl n^erukki muRuku kAthalAl iRukiTath thazuvach 1141-2

 chilaith thanith thirun^uthal thiru mulaikkum chen^ thaLirk karaN^kaLukkum meththenavE 1141-3

 kolaik kaLiRRuri punain^tha tham mEni kuzain^thu kATTinAr vizain^tha koLkaiyinAr 1141-4

 

 65. kampar kAthali thazuva mey kuzaiya kaNTu n^iRpavum charippavum Ana     1142-1

 umparE muthal yOnikaL ellAm uyirum yAkkaiyum uruki onRAki   1142-2

 em pirATTikku melliyar AnAr enRum Ekampar enRu eTuththu Eththa      1142-3

 vampulA malar n^iRaiya viN poziyak kampaiyARu mun vaNaN^kiyathu anRE       1142-4

 

 66. pUthiyAkiya punitha n^Ir ATip poN^ku kaN^kai thOy muTich chaTai punain^thu     1143-1

 kAthil veN kuzai kaNTikai thAzak kalan^tha yOkaththin maruviya karuththAl 1143-2

 Athi thEvanArAyumAthavany chey av varaN^kolO akilam InRu aLiththa   1143-3

 mAthu meyp payan koTuppavE koNTu vaLaith thazumpuTan mulaich chuvaTu aNin^thAr 1143-4

 

 67. kOthilA amuthu anaiyavaL mulaik kuzain^tha tham maNavALa n^al kOlam    1144-1

 mAthu vAzavE kATTi mun n^inRu varaN^kaL vENTuva koLka enRu aruLa    1144-2

 vEtha kAraNarAya Ekampar virai malarch cheyya thAmarai kazal kIz    1144-3

 Etham n^IN^kiya pUchanai muTin^tha thinmai thAn aRivippathaRku iRainychi   1144-4

 

 68. aNTar n^Ayakar ethir n^inRu kURum aLavinAl anychi anychali kUppik      1145-1

 koNTa iRRai en pUchanai innum kuRai n^irampiTak koLka enRu aruLa    1145-2

 vaNTu vAr kuzal malai makaL kamala vathanam n^Okki ammalark kaN n^eRRiyin mEl 1145-3

 muNTa n^IRRar n^in pUchanai enRum muTivathillai n^am pAl ena moziya        1145-4

 

 69. mARilAtha ip pUchanai enRum manna empirAn makizn^thu koNTu aruLi       1146-1

 IRilAtha ippathiyinuL ellA aRamum yAn cheya aruL cheya vENTum       1146-2

 vERu chey vinai thiruvaTip pizaiththal oziya iN^ku uLAr vENTina cheyinum   1146-3

 pERu mAthavap payan koTuththu aruLap peRavum vENTum enRanaL piRappu ozippAL 1146-4

 

 70. viTaiyin mElavar malaimakaL vENTa virumpu pUchanai mEvi vIRRu irun^thE 1147-1

 iTaiyaRA aRam vaLarkkum viththAka ika para thiru n^Azi n^el aLiththuk      1147-2

 kaTaiyar Akiyum uyarn^thavar Akiyum kAnychi vAzpavar thAm chey thIvinaiyum 1147-3

 thaTaipaTAthu meyn^ n^eRi aTaivathaRkAm thavaN^kaLAkavum uvan^thu aruL cheythAr 1147-4

 

 71. eNNa arum perum varaN^kaL mun peRRa aN^ku em pirATTi thampirAn makizn^thu aruLa 1148-1

 maNNin mEl vazipATu cheythu aruLi manai aRam perukkum karuNaiyinAl 1148-2

 n^aNNum mannuyir yAvaiyum palka n^ATu kAthalin n^ITiya vAzkkaip     1148-3

 puNNiya thiruk kAma kOTTaththup poliya muppathOTu iraNTu aRam purakkum     1148-4

 

 72. alakil n^IL thavaththu aRap perum chelvi aNTamAm thiru manaikku iTum thIpam 1149-1

 ulakil van^thu uRu payan aRivikka ON^kum n^AL malar mUnRuTan onRu   1149-2

 n^ilava ANTinukku oru muRai cheyyum n^ITu thonmaiyAl n^iRan^tha pEr ulakam 1149-3

 malar perum thiruk kAma kOTTaththu vaiththa n^allaRam mannavE mannum       1149-4

 

 73. thIN^ku thIrkkum n^al thIrththaN^kaL pORRum chiRappinAl thiruk kAmak kOTTaththin 1150-1

 pAN^ku mUnRulakaththil uLLOrum paravu thIrththamAm paim punaRkENi   1150-2

 vAN^ku theN thirai vElkai mEkalai chUz vaiyakam thanakku eythiya paTiyAy   1150-3

 ON^ku than vaTivAy n^ikazn^thu enRum uLLathu onRu ulakANi enRu uLathAl     1150-4

 

 74. an^tham inRi n^al aRam purin^thu aLikkum annai than thiruk kAmak kOTTaththil 1151-1

 van^thu chan^thira chUriyar mIthu vazik koLLAtha than maruN^ku pOlinAl     1151-2

 chan^tha mAthira mayaN^ki em maruN^kum chAyai mARiya than thichai mayakkum 1151-3

 in^tha mAn^ilaththavar elAm kANa enRum uLLathu onRu inRum aN^ku uLathAl 1151-4

 

 75. kanni n^anneTuN^ kAppuTai varaippil kAnychiyAm thiru n^athik karai maruN^ku 1152-1

 chenniyiR piRai aNin^thavar virumpum thirup perum peyar irukkaiyil thikazn^thu 1152-2

 mannu veN^ kathir mIthu ezum pOthum maRiththu mER kaTal thalai vizum pOthum        1152-3

 thannizal piriyAtha vaN kAnychith thAnam mEviya mEnmaiyum uTaiththAl       1152-4

 

 76. maRaikaLAl thuthiththu arum thavam purin^thu mARuRilA n^iyamam thalai n^inRu   1153-1

 muRaimaiyAl varum pUchanai cheyya munivar vAnavar muthal uyir ellAm        1153-2

 n^iRaiyum anpinAl archchanai cheyya n^ITu AkamaN^kaL avar avarkku aruLi    1153-3

 iRaivar thAm makizn^thu aruLiya pathikaL eNNiRan^tha ath thiru n^akar ellai        1153-4

 

 77. mannu kinRa ath thirun^akar varaip pin maNNil mikkathOr n^anmai yinAlE 1154-1

 thunnum yAnaiyaith thURRil vAz muyal mun thurakka eythiya tholaivu il UkkaththAl 1154-2

 thannilaththu n^inRu akaRRuthal cheyyum thAnam anRiyum thanu ezum tharaNi 1154-3

 en^ n^ilaiththinum kANparum iRavAth thAnam enRu ivai iyalpinil uTaiththAl 1154-4

 

 78.  INTu thIvinai yAvaiyum n^Ikki inpamE tharum puNNiya thIrththam        1155-1

 vENTinAr thamakku iTTa chiththiyathAy viLaN^ku thIrththam n^an maN^kala thIrththam         1155-2

 n^INTa kAppuTaith thIrththam mUnRu ulakil n^ikazn^tha chAruva thIrththamu muthalA 1155-3

 ANTu n^ITiya thIrththam eNNilavum amarar n^ATTavar ATuthal oziyAr   1155-4

 

 79. thALathu onRinil mUnRu pU malarum thamaniyach chezum thAmaraith thaTamum       1156-1

 n^ILa vAr punal kuTathichai OTi n^Ir karakku mA n^athiyuTan n^ITu   1156-2

 n^AL alarn^thu cheN^kuvaLai paiN^ kamalam n^aNpakal pakal tharum pATalam anRik     1156-3

 kALa mEkam oppAL uRai varaippil kaN paTAtha kAyAp puLi uLathAl      1156-4

 

 80. chAyai mun piNikkum kiNaRu onRu thanycham uNNin n^anychAn^thaTam onRu 1157-1

 mAyai inRi van^thuLLaTain^thArkaL vAnaraththu uruvAm pilam onRu     1157-2

 mEya avvuru n^IN^kiTak kuLikkum viLaN^ka poykaiyum onRu viNNavarOTu        1157-3

 Aya inpam uykkum pilam onROTu anaiya Akiya athichayam palavAl       1157-4

 

 81. anychu vAn karaththARu izi mathaththOr Anai n^iRkavum arai iruL thiriyum 1158-1

 manychu n^ILvathu pOlum mA mEni malarp pathaN^kaLil vaN chilampu olippa    1158-2

 n^anychu pilka eyiRRu arava veRRuth tharaiyin n^Ama mUnRilai paTai uTaip piLLai 1158-3

 enychal inRi mun thiriyavum kunRam eRin^tha vElavan kAkkavum ichaiyum      1158-4

 

 82. chaththi thaR parachiththi yOkikaLum chAthakath thani thalaivarum muthalA      1159-1

 n^iththam eythiya AyuL meyth thavarkaL n^ITuvAz thirup pATiyum anEkam      1159-2

 chiththar vinychaiyar iyakkar kan^tharuvar thikazn^thu mannuvAr cheNTukai En^thi   1159-3

 viththakak kari mER koLum kAri mEvum cheNTu aNai veLiyum onRu uLathAl 1159-4

 

 83. van^thu aTain^thavar tham uru mAya maRRu uLAraith thAm kANpiTam uLathu 1160-1

 chin^thai yOkaththu munivar yOkinikaL chErum yOka pITamum uLathu enRum     1160-2

 an^thamil aRam purappavaL kOyil Ana pOka pITamum uLathAkum 1160-3

 en^thaiyAr makiz kAnychi n^ITu ellai ellai illana uLLa Ar aRivAr    1160-4

 

 84. thUNTu chOthi onRu ezun^thu iruL thurakkum churarkaL van^thu chUz uruththira chOlai 1161-1

 vENTinArkaL tham piRappinai ozikkum meyn^ n^eRik kaNinRArkaL thAm virumpith 1161-2

 thINTil yAvaiyum chem pon Akkuvathu Or chilaiyum uNTu urai cheyvathaRku arithAl 1161-3

 ANTa n^Ayaki chamayaN^kaL ARum akila yOniyum aLikkum an^ n^akaram   1161-4

 

 85. enRum uLLa in^ n^akar kaliyukaththil ilaN^ku vERkarikAl peruvaLaththOn 1162-1

 van thiRaRpuli imayamAl varai mEl vaikka EkuvEn thanakku ithan vaLamai     1162-2

 chenRu vETan mun kaNTu urai cheyyathu irun^thu kAtha n^Anku uTpaTa vakuththuk 1162-3

 kunRu pOlum mA mathil puTai pOkkik kuTi iruththina koLkaiyin viLaN^kum 1162-4

 

 86. thaN kAnychi men chinaip pUm kompar ATal chArn^thu achaiya athan maruN^ku churumpu thAzn^thu 1163-1

 paN kAnychi ichai pATum pazana vElip paNai marutham puTai uTaiththAyp pAril n^ITum 1163-2

 thiN kAnychi n^akar n^ochchi inychi chUzn^tha chezum kiTaN^ku thiru maRaikaL olikkum theyva 1163-3

 vaN kAnychi alkul malai valli kAkka vaLar karuNaik kaTal ulakam chUzn^thAl mAnum 1163-4

 

 87. kon^thalar pUN^ kuzal imayak kompu kampar koLLum pUchanaik kuRiththa thAnam kAkka 1164-1

 man^thira mA mathil akazi avar thAm than^tha vAymai Akama vithiyin vakuppup pOlum 1164-2

 an^thamil chIrk kAnychiyai van^thu aTain^thArkku anRi aTaikaLaN^kam aRuppar enRuaRin^thu chUza   1164-3

 van^thu aNain^thu than kaRuppum uvarppum n^Ikkum mA kaTalum pOlum malark kiTaN^ku mAthO 1164-4

 

 88.  AN^ku vaLar eyilinuTan viLaN^kum vAyil appathiyil vAz periyOr uLLam pOla 1165-1

 ON^ku n^ilaith thanmaiyavAy akilam uyya umaipAkar aruL cheytha ozukkam allAl 1165-2

 thIN^ku n^eRi aTaiyAtha thaTaiyum Akichchen^ n^eRikkaN n^ikaz vAymai thirun^thu mArkkam 1165-3

 thAN^kulava n^ilavi vaLar oLiyAl enRum thaTa n^eTuvAn aLappana vAm thakaiya vAkum 1165-4

 

 89. mARu peRal arum kanaka mATam n^ITu maNi maRukum n^eTum theruvum vaLaththil van^tha 1166-1

 ARu payil AvaNa vIthikaLum maRRum amain^tha n^akar aNi varaikaL n^aTuvu pOkkik     1166-2

 kURupaTu n^ava kaNTam anRi malkak koNTa anEkam kaNTam Aki anna      1166-3

 vERu oru maN ulaku thanil uLathAm enna viLaN^kiya mA lOka n^ilai mEviRRu anRE 1166-4

 

 90. pAkam maruN^ku iru puTaiyum uyarn^thu n^INTa paTar oLi mALikai n^iraikaL payil men kUn^thal       1167-1

 thOkaiyar tham kuzAm alaiyath thUkku muththin chuTark kOvaik kuLir n^Irmai thuthain^tha vIthi 1167-2

 mAkamiTai oLi thazaippa manni n^ITu maruN^ku thArakai alaiya varampil vaNNa        1167-3

 mEkamiTai kiziththu ozukum theyvak kaN^kai mEl n^athikaL pala maN mEl viLaN^ki okkum 1167-4

 

 91. kiLar oLich cheN^kanaka mayan^thAnAy mATu kIz n^ilaiyOr n^Ilach chOpanam pUNak 1168-1

 koLa amaiththu mIthu orupAl anna chAlai kula vayiraththAl amaiththa koLkaiyAlE 1168-2

 aLavil chuTarp pizampu AnAr thammaith thETi akazn^thu Enam AnAnum annam Aki 1168-3

 vaLar vichumpil ezun^thAnum pOla n^ITu mALikaiyum uLa maRRu maRuku thORum 1168-4

 

 92. min poli pan maNi miTain^tha thavaLa mATam michaip payil chan^thira kAn^tham vichumpin mIthu 1169-1

 pon puraiyum chekkar n^iRap pozuthu thOnRum puniRRi mathi kaNTu urukip pozin^tha n^IrAl 1169-2

 van puliyin uriyATaith thiru Ekampar vaLarchaTaiyum iLam piRaiyum kaNTu kumpiTTu 1169-3

 anpu uruki mey poziyak kaNNIr vArum aTiyavarum anaiyavuLa alakilAtha 1169-4

 

 93. mukil urinychum koTi thoTuththa muTiya Akum muzup paLiN^kin mALikaikaL muRRum chuRRum         1170-1

 n^ikaril charA charaN^kaL ellAm n^izalinAlE n^iRaithalin Al n^iRai thavanychey imayap pAvai 1170-2

 n^akil uzutha chuvaTum vaLaith thazumpum pUNTa n^AyakanAr n^Anku mukaRkup paTaikka n^alkum 1170-3

 akilayOnikaL ellAm amaiththu vaiththa arum perum paNTAra n^ilai anaiya Akum 1170-4

 

 94. pon kaLapa mALikai mEl munRil n^inRu pUm kazaN^ku maNip pan^thum pORRi ATum 1171-1

 vil puruvak koTi maTavAr kalankaL chin^thi vizuvanavum kezuvu thuNai mEvu mAthar 1171-2

 aRpu muthir kalaviyinil parin^thu chin^thum aNimaNi chETiyar thokukkum avaiyum Aki 1171-3

 n^aRkanaka mazai anRik kAnychi ellai n^avamaNi mAriyum poziyum n^ALum n^ALum 1171-4

 

 95. pU makaLukku uRaiyuL enum thakaiya Ana pon mATath tharamiyaN^kaL poliya n^inRu 1172-1

 mA makarak kuzai makaLir main^thar aN^kaN van^thu ERumun n^aRu n^Ir vaNTal ATath   1172-2

 thUmaNip pon punai n^ALaththuruththi vIchum chuTarviTu cheN^kuN^kuma n^Irth thuvalai thOyn^tha 1172-3

 kAmar maNi n^Achikaiyin maruN^ku thaN^kum karumukilkaL chemmukil kaLAkik kATTum 1172-4

 

 96. imam maliya eTuththa n^eTu varaikaL pOla ilaN^ku chuthaith thavaLa mALikai n^IL kOTTuch 1173-1

 chimai aTaiyum chOpAna n^iraiyum viNNum therivu ariya thUymaiyinAl avaRRuL chErn^thu 1173-2

 thamar kaLuTan izin^thu ERum main^thar mAthar thaN^kaLaiyum vichumpiTai n^inRu iziyA n^iRkum 1173-3

 amararaiyum aramakaLir thamaiyum vevvERu aRivarithAm thakaimaiyana anEkam aN^kaN 1173-4

 

 97. arava n^eTun^ thEr vIthi aruku mATaththu aNimaNik kOpuraththu ayalE viyal vAy n^INTa 1174-1

 viravu marakathach chOthi vEthith thiNNai viLimpin oLi thuLumpu muRaip paTi mIthu ERum 1174-2

 kuravalarum kuzal maTavAr aTiyil UTTum kuzampu aTuththa chempanychin chuvaTTuk kOlam 1174-3

 paravai n^eTum tharaN^kam michai viLaN^kith thOnRum pavaLa n^aRum thaLir anaiya palavum paraN^kar 1174-4

 

 98. vEmpu chinak kaLiRRu athirvum mAvin Arppum viyan n^eTun^ thErk kAl ichaippum vizavuaRAtha   1175-1

 am pon maNi vIthikaLil araN^kil ATum arivaiyar n^Upura oliyOTu amaiyum impar 1175-2

 umparin in^thiran kaLiRRin muzakkun^ theyva uyar iravi mAk kalippum ayan Urthith thEr 1175-3

 pampichaiyum vimAnaththuL ATun^ theyvap pAvaiyar n^Upura aravaththuTanE palkum     1175-4

 

 99. arumaRai an^thaNar mannum irukkaiyAna Akuthiyin pukai aTuththa am pon mATap 1176-1

 peru maRuku thoRum vELvich chAlai eN^kum peRum avip pAkam koTukkum peRRi mElOr     1176-2

 varumuRaimai azaikka viTu man^thiram em maruN^kum vAnavar n^Ayakar thiru Ekampar munRil 1176-3

 thirumali pon kOpuraththu n^eruN^kum ellAth thEvaraiyum aNiththAkak koNTu chellum 1176-4

 

 100. arachar kulap perum theruvum theRRi muRRaththu AyuthaN^kaL payilum viyal iTamum aN^kaN 1177-1

 purachai mathak karikaLoTu puravi ERum poRpuTaiya vIthikaLum poliya eN^kum 1177-2

 virai chey n^aRun^thoTai alaN^kal kumarar cheyyum viyappuRu chey thozil kaNTu vinychai viNNOr 1177-3

 n^irai cheRiyum vimAna UrthikaLin mElum n^ilamichaiyum pala muRaiyum n^iran^thu n^IN^kAr 1177-4

 

 101. veyil umizum panmaNip pUN vaNika mAkkaL viravu n^ithi vaLam perukkum veRukkai mikka         1178-1

 vayin n^ilavu maNik kaTai mA n^akarkaL ellAm vanappu uTaiya poruTkulaN^kaL malithalAlE 1178-2

 kayilai malaiyAr kachchi AlayaN^kaL palavum kampamumEviya thanmai kaNTu pORRap 1178-3

 payilum uruppala koNTu n^ithik kOn thaN^kap payil aLakApuri vakuththa parichu kATTum 1178-4

 

 102. vizavu mali thiruk kAnychi varaippin vELAN vizuk kuTimai perum chelvar viLaN^kum vENi         1179-1

 maza iLa veN thiN^kaL punai kampar chem pon malaivallik kaLith thavaLar uNavin mUlam 1179-2

 thoza ulaku peRum avaL thAn aruLa peRRuth thonnilaththu mannu payir vEtha vAymai 1179-3

 uzavuth thozilAl perukki uyirkaL ellAm ON^ka varum tharuma vinaikku uLarAl enRum 1179-4

 

 103.  ON^kiya n^Al kulaththu ovvAp puNarvil thammil uyarn^thanavum izin^thanavum Ana chAthi 1180-1

 thAm kuzumip piRan^tha kula pEtham ellAm tham thakaimaikku ERRa thani iTaN^kaL mEvi 1180-2

 AN^ku n^iRai kiLai payinRu marapin ARRa aTuththa vinaith thozilin muRaimai vazAmai n^ITu 1180-3

 pAN^ku vaLar irukkai n^ilai palavum ellAm paNpu n^ITiya urimaip pAla anRE 1180-4

 

 104.  Athi mUtheyil an^ n^akar manniya       1181-1

 chOthi n^IL maNith thUpamum thIpamum         1181-2

 kOthil palliyamum koTiyum payil      1181-3

 vIthi n^ALum oziyA vizA vaNi 1181-4

 

 105. vAyil eN^kaNum thOraNam mAmathil        1182-1

 nyAyil eN^kaNuny chUz mukil n^ALmathi        1182-2

 thOyil eN^kaNum maN^kalam thoNTar chUz       1182-3

 kOyil eN^kaNum umpar kulak kuzAm     1182-4

 

 106. vEtha vEthiyar vELviyE thIyana 1183-1

 mAthar Othi malarE piNiyana   1183-2

 kAthal vIthi vilakkE kavalaiya       1183-3

 chUtha mAthaviyE puRam chUzvana      1183-4

 

 107. chAyalArkaL n^uchuppE thaLarvana        1184-1

 Aya mATak koTiyE achaivana    1184-2

 chEya OTaik kaLiRE thikaippana       1184-3

 pAya chOlaith tharuvE payaththana    1184-4

 

 108. aNNalAr anpar anpE mun Arththana        1185-1

 thaNNaRuny chezun^thAthE thukaLvana 1185-2

 vaNNa n^IL maNi mAlaiyE thAzvana     1185-3

 eNNil kuN^kumach chERE izukkina      1185-4

 

 109. venRi vAnavar thAm viLaiyATalum         1186-1

 enRum uLLavar vAzum iyaRkaiyum       1186-2

 n^anRum uLLaththu n^aNNinar vETkaikaL        1186-3

 onRum aN^ku oziyA vakai uyppathu     1186-4

 

 110. puram kaTan^thavar kAnychi puram pukaz 1187-1

 parampu n^IL puvanam pathi n^Ankinum         1187-2

 varampil pOka vanappin vaLamellAm    1187-3

 n^irampu koLkalam enna n^iRain^thalAl        1187-4

 

 111. avvakaiya thirun^akaram athan kaN oru maruN^kuRaivAr   1188-1

 ivvulakil piRappinAl EkAlik kulaththuLLAr    1188-2

 chevviya anpuTai manaththAr chIlaththin n^eRi n^inRAr       1188-3

 mai viravu kaNTaraTi vazith thoNTar uLar AnAr       1188-4

 

 112. maNNin michai van^tha athaRpin manam muthal Ayina mUnRum       1189-1

 aNNalAr chEvaTiyin chArvAka aNaivippAr       1189-2

 puNNiya meyth thoNTar thiruk kuRippu aRin^thu pORRu n^ilaith        1189-3

 thiNmaiyinAl thiruk kuRipputh thoNTar enum chiRappinAr      1189-4

 

 113. thEr olikka mA olikkath thichai olikkum pukazk kAnychi         1190-1

 Urolikkum peru vaNNAr enavoNNA uNmaiyinAr    1190-2

 n^Irolikka arA iraikka n^ilA mukizkkum thirumuTiyAr 1190-3

 pErolikka urukum avarkku olippar peru viruppi noTum 1190-4

 

 114. thEchuTaiya malark kamalach chEvaTiyAr aTiyArtham      1191-1

 thUchuTaiya thukaL mAchu kazippAr pOl thollai vinai 1191-2

 AchuTaiya mala mUnRum aNaiya varum perum piRavi     1191-3

 mAchu thanai viTak kaziththu varum n^ALil aN^ku oru n^AL    1191-4

 

 115. pon imayap porup paraiyan payan^thu aruLum pUN^koTithan        1192-1

 n^annilaimai anRu aLakka ezun^thu aruLum n^am perumAn       1192-2

 thannuTaiya aTiyavar tham thanith thoNTar thammuTaiya       1192-3

 an^n^ilaimai kaNTu anparkku aruL purivAn van^thu aNaivAr    1192-4

 

 116. chIthamali kAlaththuth thiruk kuRipputh thoNTarpAl     1193-1

 AthularAy melin^thu mika azukku aTain^tha kan^thaiyuTan     1193-2

 mAthava vETam thAN^ki mAl aRiyA malar aTikaL        1193-3

 kOthaTaiyA manaththavar mun kuRu n^aTaikaL koLak kuRuki     1193-4

 

 117. thirumEni veNNIRu thikazn^thu oLirum kOlaththuk        1194-1

 karu mEkam ena azukkuk kan^thaiyuTan ezun^thu aruLi 1194-2

 varumEni arun^ thavaraik kaNTu manam makizn^thu ethir koNTu         1194-3

 urumEvum mayirp puLakam uLavAkap paNin^thu ezun^thAr        1194-4

 

 118. eythum avar kuRippu aRin^thE in mozikaL pala mozin^thu         1195-1

 chey thavaththIr thirumEni iLaiththu irun^thathu en enRu    1195-2

 kai thozuthu kan^thaiyinaith than^thu aruLum kazuva ena     1195-3

 mai thikaz kaNTam karan^tha mAthavaththOr aruL cheyvAr      1195-4

 

 119.  ik kan^thai azukku ERi eTukka oNAthu eninum yAn       1196-1

 meyk koNTa kuLirk kuTain^thu viTa mATTEn mEl kaTal pAl      1196-2

 ak kunRam veN^kathirOn aNaivathan mun tharuvIrEl    1196-3

 kaik koNTu pOy oliththuk koTuvArum kaTithu enRAr    1196-4

 

 120.  than^thu aruLum ik kan^thai thAzAthE oliththu umakku inRu     1197-1

 an^thi paTuvathan munnam tharukinREn ena avarum     1197-2

 kan^thai ithu oliththu uNakkik kaTithu inRE thArIrEl        1197-3

 in^tha uTaRku iTar cheythIr enRu koTuththu EkinAr   1197-4

 

 121. kuRiththa pozuthE oliththuk koTuppathaRkuk koTu pOn^thu        1198-1

 veRith thaTan^Irth thuRaiyin kaN mA cheRin^thu mikap puzukkip       1198-2

 piRiththu olikkap pukum aLavil perum pakal pOyp pinpakalAy 1198-3

 maRikkaraththAr thiru aruLAl mazai ezun^thu pozin^thimAl    1198-4

 

 

 122. thichai mayaN^ka veLiyaTaiththa cheRi mukilin kuzAm miTain^thu        1199-1

 michai choriyum punal thArai vizi n^uzaiyA vakai miTaiya    1199-2

 achaiyuTaiya manaththu anpar aRivu maRan^thu arun^thavar pAl        1199-3

 ichaivu n^inain^thu azin^thu ini yAn en cheykEn ena n^inRAr         1199-4

 

 123.  OvAthE poziyu mazai oru kAl viTTu oziyum enak 1200-1

 kAvAli thiruth thoNTar thani n^inRAr viTak kANAr    1200-2

 mEvAr pOl kaN^kul vara mey kuLirum vizun^thavar pAl 1200-3

 A!  A! en kuRREval azin^tha vA ena vizun^thAr       1200-4

 

 124. vizun^tha mazai oziyAthu meyththavar cholliya ellai    1201-1

 kazin^thathu munpu oliththu manaikku ARRu ERka aRin^thilEn 1201-2

 chezum thavar tham thirumEni kuLir kaNum thIN^ku izaiththa 1201-3

 thozumpanERku ini ithuvE cheyal enRu thuNin^thu ezuvAr      1201-4

 

 125.  kan^thai puTaiththiTa eRRum kalpARai michaith thalaiyaich     1202-1

 chin^tha eTuththu eRRuvAn enRu aNain^thu chezum pARai michaith      1202-2

 than^thalaiyaip puTaiththu eRRa appARai than maruN^ku       1202-3

 van^thu ezun^thu piTiththathu aNi vaLaith thazumpar malarch cheN^kai       1202-4

 

 126. vAn n^iRain^tha punal mazai pOy malar mazaiyAy iTa maruN^ku    1203-1

 thEn n^iRain^tha malar ithazith thirumuTiyAr poruviTaiyin   1203-2

 mEl n^iRain^tha thuNaivi yoTum veLi n^inRAr meyth thoNTar   1203-3

 thAn n^iRain^tha anpu urukak kai thozuthu thani n^inRAr     1203-4

 

 127. mun avarai n^Er n^Okki muk kaNNar mUvulakum    1204-1

 n^in n^ilaimai aRiviththOm n^Iyum ini n^ITiya n^am 1204-2

 mannulaku piriyAthu vaikuvAy ena aruLi       1204-3

 an^ n^ilaiyE ezun^thu aruLi aNi EkAmparam aNain^thAr        1204-4

 

 128. chIr n^ilavu thiruk kuRipputh thoNTar thiruththozil pORRip     1205-1

 pAr kulavath than^thai thAL aRa eRin^thAr parichu uraikkEn 1205-2

 pEr aruLin meyth thoNTar piththan enap pithaRRuthalAl       1205-3

 Arulakil ithan uNmai aRin^thu uraikka ichain^thu ezuvAr     1205-4

 

 

20 chaNTEchura n^AyanAr purANam

 1. pUn^thaN ponni en^ n^ALum poyyAthu aLikkum punal n^ATTu 1206-1

 vAyn^tha maNNith then karaiyil manna mun n^AL varai kiziya 1206-2

 En^thum ayil vEl n^ilai kATTi imaiyOr ikal vem pakai kaTakkum       1206-3

 chEn^than aLiththa thirumaRaiyOr mUthUr chelvach chEynylUr 1206-4

 

 2. chemmai veNNIRRu orumaiyinAr iraNTu piRappin chiRappinAr         1207-1

 mummaith thazalOmpiya n^eRiyAr n^Anku vEtham muRai payinRAr         1207-2

 thammai ain^thu pulanum pin chellum thakaiyAr aRuthozilin   1207-3

 meymmai ozukkam Ezu ulakum pORRum maRaiyOr viLaN^kuvathu    1207-4

 

 3. kOthil mAn thOl puri mun^n^Ul kulavu mArpil kuzaik kuTumi        1208-1

 OthukiTai chUz chiRuvarkaLum uthavum perumai AchAnum        1208-2

 pOthin viLaN^kum thArakaiyum mathiyum pOlap puNar mATaN^kaL         1208-3

 mIthu muzaN^ku mukil othuN^ka vEtha olikaL muzaN^kuvana     1208-4

 

 4. yAkam n^ilavum chAlai thoRum maRaiyOr In^tha aviyuNavin 1209-1

 pAkam n^ukara varum mAlum ayanum Urum paTar chiRaippuL      1209-2

 mAkam ikan^thu van^thu irukkum chEkkai enavum vAnavar kOn   1209-3

 n^Akam aNaiyum kan^thu enavum n^ATTum yUpa ITTamuLa 1209-4

 

 5. thIm pAl ozukap pozuthu thoRum Oma thEnuch chelvanavum   1210-1

 thAm pATiya chAmam kaNippOr chamithai iTam koNTu anaivanavum        1210-2

 pUm pAchaTain^Irth thaTam mUzki maRaiyOr makaLir pukuvanavum        1210-3

 Am pAnmaiyinil viLaN^kuvana aNi n^IL maRuku palavumuLa      1210-4

 

 6. vAz pon pathi maRRu athan maruN^ku maNNith thiraikaL vayal varampin     1211-1

 thAzvil tharaLam chori kulaippAl chamaiththa yAkath thaTam chAlai   1211-2

 chUz vaippu iTaN^kaL n^eruN^kiyuLa thoTaN^ku chaTaN^ku muTiththu ERum      1211-3

 vELvith thalaivar perun^thErkaL viNNOr ERum vimAnaN^kaL     1211-4

 

 7. maTaiyil kazun^Ir chezun^Ir chUzvayalil chAlik kathirkkaRRaip    1212-1

 puTaiyil churumpu miTai kamuku punalil parampu pUmpALai     1212-2

 aTaiyil payilun^ thAmarai n^IL alaril thuyilum kayalkaL vazi        1212-3

 n^aTaiyil paTarmen koTi mauval n^anaiyil thikazum chinaik kAnychi   1212-4

 

 8. chenni apayan kulOththuN^kach chOzan thillaith thiru ellai       1213-1

 ponnin mayam Akkiya vaLavar pOr ERu enRum puvi kAkkum       1213-2

 mannar perumAn an^apAyan varun^ thol marapin muTi chUTTum   1213-3

 thanmai n^ilavu pathi ain^thin onRAy n^ITum thakaiththathu avvUr    1213-4

 

 9. paNNin payanAm n^al ichaiyum pAli payanAm iN chuvaiyum   1214-1

 kaNNin payanAm peruku oLiyum karuththin payanum ezuththu ain^thum   1214-2

 viNNin payanAm pozi mazaiyum vEthap payanAm chaivamum pOl   1214-3

 maNNin payanAm appathiyin vaLaththin perumai varampu uTaiththO      1214-4

 

 10. perumai piRaN^kum appathiyin maRaiyOr thammuL perumanai vAz     1215-1

 tharumam n^ilavu kAchiya kOththiraththuth thalaimai chAl marapil    1215-2

 arumai maNiyum aLiththathuvE n^anychum aLikkum aravu pOl    1215-3

 irumai vinaikkum oru vaTivu Am echcha thaththan uLanAnAn    1215-4

 

 11. maRRai maRaiyOn thiru manaivi vAyn^tha marapin van^thu uthiththAL      1216-1

 chuRRam virumpum ilvAzkkaith thozilAL ulakil thuNaip puthalvar      1216-2

 peRRu viLaN^kum thavam cheythAL peRum pERu ellaip payan peRuvAL     1216-3

 paRRai eRiyum paRRuvAr chArpAy uLLa paviththiraiyAm 1216-4

 

 12. n^anRi puriyum avar tham pAl n^anmai maRaiyin thuRai viLaN^ka   1217-1

 enRum maRaiyOr kulam peruka Ezu puvanaN^kaLum uyya 1217-2

 manRil n^aTam cheypavar chaiva vAymai vaLara mA thavaththOr         1217-3

 venRiviLaN^ka van^thu uthayam cheythAr vichAra charumanAr   1217-4

 

 13. ain^thu varuTam avarkku aNaiya aN^kam ARum uTan n^iRain^tha     1218-1

 chan^tha maRaikaL uTpaTa mun thalaivar mozin^tha AkamaN^kaL         1218-2

 mun^thai aRivin thoTarchchiyinAl mukaikku malarin vAcham pOl        1218-3

 chin^thai malara uTan malarum chevvi uNarvu chiRan^thathAl 1218-4

 

 14. n^ikazum muRaimai ANTu Ezum n^irampum paruvam van^thu eythap    1219-1

 pukazum perumai upa n^ayanap poruvil chaTaN^ku muTiththu aRivin     1219-2

 ikazu n^eRiya allAtha ellAm iyan^tha eninum tham    1219-3

 thikazu marapin Othu vikkum cheykai payan^thAr cheyviththAr         1219-4

 

 15. kulavu maRaiyum pala kalaiyum koLuththuvathan mun koNTu amain^tha      1220-1

 n^ilavum uNarvin thiRam kaNTu n^iRuvum maRaiyOr athichayiththAr     1220-2

 alakil kalaiyin poruTku ellai ATum kazalE enak koNTa        1220-3

 chelavu mikun^tha chin^thaiyinil theLin^thAr chiRiya perun^ thakaiyAr      1220-4

 

 16.  n^aTamE puriyum chEvaTiyAr n^ammai uTaiyAr enRum meymmai       1221-1

 uTanE thOnRum uNarvin kaN oziyAthu URum vazi anpin 1221-2

 kaTanE iyalpAy muyaRRi varum kAthal mElmEl ezum karuththin 1221-3

 thiTam n^Er n^iRkum chemmalAr thikazum n^ALil AN^ku oru n^AL        1221-4

 

 17.  Othu kiTaiyin uTan pOvAr Ur An n^iraiyin uTan pukka    1222-1

 pOthu maRRu aN^ku oru puniRRA pORRum avan mEl maruppu Ochcha        1222-2

 yAthum onRum kUchAthE eTuththa kOl koNTu avan puTaippa      1222-3

 mIthu chenRu mikum parivAl vekuNTu vilakki mey uNarn^thu    1222-4

 

 18. pAvum kalaikaL Akaman^Ul parappin thokuthip pAnmaiyinAl         1223-1

 mEvum perumai aru maRaikaL mUlamAka viLaN^ku ulakil             1223-2

 yAvum theLin^tha poruL n^ilaiyE eytha uNarn^tha uLLaththAl 1223-3

Avin perumai uLLapaTi aRin^thAr AyaRku aruL cheyvAr 1223-4

 

 19. thaN^kum akila yOnikaTkum mElAm perumaith thakaimaiyana         1224-1

 poN^ku punitha thIrththaN^kaL ellAm enRum porun^thuvana     1224-2

 thuN^ka amarar thirumunivar kaNaN^kaL chUzn^thu piriyAtha   1224-3

 aN^kam anaiththum thAmuTaiya allavO? n^al AninaN^kaL        1224-4

 

 20.  Aya chiRappinAl peRRa anRE manRuL n^aTam puriyum       1225-1

 n^AyanArkku vaLar mathiyum n^athiyum n^aku veNTalaith thoTaiyum     1225-2

 mEya vENith thiru muTimEl virumpi ATi aruLuthaRkuth 1225-3

 thUya thirumanychanam ain^thum aLikkum urimaich churapikaL thAm     1225-4

 

 21. chIlamuTaiya kOkkulaN^kaL chiRakkum thakaimaith thEvaruTan      1226-1

 kAlam muzuthum ulakanaiththum kAkkum muthal kAraNar Akum    1226-2

 n^IlakaNTar cheyya chaTai n^iruththar chAththu n^IRutharum 1226-3

 mUlam avathAram cheyyum mUrththam enRAl muTivu ennO 1226-4

 

 22. uLLum thakaimai inip piRavERuLavE uzai mAn maRikkanRu   1227-1

 thuLLum karaththAr aNi paNiyin chuTar chUz maNikaL churan^athi n^Ir        1227-2

 theLLum chaTaiyAr thEvarkaL thampirATTi uTanE chEramichaik 1227-3

 koLLum china mAl viTaith thEvar kulam anRO? ich churapi kulam       1227-4

 

 23. enRinnanavE palavum n^inain^thu ithaththin vaziyE mEyththu in^thak     1228-1

 kanRu payil An n^irai kAkkum ithan mEl illai kaTan ithuvE   1228-2

 manRuL ATum chEvaTikaL vazuththu n^eRiyAvathum enRu 1228-3

 n^inRa Ayan thanai n^Okki n^irai mEyppu ozika n^I enpAr     1228-4

 

 24.  yAnE ini in^n^irai mEyppan enRAr anychi iTai makanum   1229-1

 thAnEr iRainychi viTTu akanRAn thAmum maRaiyOr ichaivinAl   1229-2

 AnE n^eruN^kum pErAyam aLippAr Akip paiN^kUzkku     1229-3

 vAnE enna n^irai kAkka van^thAr theyva maRaich chiRuvar     1229-4

 

 25. kOlum kayiRum koNTu kuzaik kuTumi alaiyak kulavu mAn    1230-1

 thOlum n^Ulum chiRu mArpil thuvaLa araik kOvaNam chuTarap   1230-2

 pAlum payanum peruka varum pachukkaL mEykkum pAnmaiyinAl    1230-3

 chAlum pullin avai vENTun^ thanaiyum michaiyum thalaich chenRu      1230-4

 

 26. pathavu kAlaN^kaLil mEyththum paRiththum aLiththum parivu akaRRi       1231-1

 itham uN thuRaiyuL n^aRRaNNIr UTTi achcham ethir n^Ikki     1231-2

 athar n^allana mun chela n^Izal amar viththu amutha mathurappAl     1231-3

 uthavum pozuthu pizaiyAmal uTaiyOr illam thoRum uyththAr    1231-4

 

 27. maNNik karaiyin vaLar puRavin mATum paTukar maruN^kinilum       1232-1

 thaNNiththila n^Ir maruthath thaNthalai chUz kulaiyin chArpinilum   1232-2

 eNNiR peruku n^irai mEyththuch chamithai uTan mEl ErikoNTu 1232-3

 n^aNNil kaN^kul mun pukun^thum n^annAL palavAm an^ n^ALil   1232-4

 

 28.  Aya n^iraiyin kulam ellAm azakin viLaN^ki mikap palki 1233-1

 mEya iniya pul uNavum virumpu punalum ArthalinAl    1233-2

 Eya manaN^koL peru makizchchi eythi iravum n^aNpakalum      1233-3

 thUya thImpAl maTi perukich choriya mulaikaL chorin^thanavAl        1233-4

 

 29. pUNum thozil vELvich chaTaN^ku puriya Oma thEnukkaL     1234-1

 kANum polivin munnaiyinum anEka maTaN^ku kaRappanavAy       1234-2

 pENun^ thakuthi anpAl ip pirama chAri mEyththa athaRpin     1234-3

 mANun^ thiRaththavAna ena maRaiyOr ellAm manam makizn^thAr 1234-4

 

 30. anaiththuth thiRaththum AninaN^kaL aNain^tha makizchchi aLavu inRi     1235-1

 manaik kaN kanRu pirin^thAlum maruvuny chiRiya maRaik kanRu         1235-2

 thanaik kaNTu aruku chArn^thu urukith thAyAn^ thanmai n^ilaimaiyavAyk      1235-3

 kaNaiththuch churan^thu mulaik kaNkaL kaRavAmE pAl pozin^thanavAl   1235-4

 

 31. thammai aNain^tha An mulaippAl thAmE poziyak kaNTu van^thu      1236-1

 chemmai n^eRiyE uRumanaththil thiru manychanamAm kuRippu uNarn^thE 1236-2

 emmaiyuTaiya vaLLalAr eytha n^inain^thu theLin^thu athanil 1236-3

 meymaich chivanAr pUchanaiyai virumpum vETkai virain^thu ezalum     1236-4

 

 32. aN^kaN munnai archchanaiyin aLavin thoTarchchi viLaiyATTAp      1237-1

 poN^kum anpAl maNNi maNaR puLinak kuRaiyil Aththiyin kIzch 1237-2

 cheN^kaN viTaiyAr thirumEni maNalAl Akkich chiva Alayamum   1237-3

 thuN^ka n^ITu kOpuramum chuRRAlayamum vakuththu amaiththAr 1237-4

 

 33.  Aththi malarum chezun^thaLirum muthalA aruku vaLar puRavil     1238-1

 pUththa malarkaL thAn^therin^thu punithar chaTilath thiru muTimEl   1238-2

 chAththal Akum thirup paLLith thAmam palavum thAm koythu    1238-3

 kOththa ilaip pUN^kUTaiyinil koNarn^thu maNam thaN^kiTa vaiththAr   1238-4

 

 34. n^alla  n^ava kumpaN^kaL peRa n^ATik koNTu n^ANal pUN^ 1239-1

 kollai iTaththum kuRai maRaivum mEvuN^ kOkkaL uTan kUTa     1239-2

 ollai aNain^thu pAlAkkaL onRukku oru kAlAka ethir   1239-3

 chella avaiyum kanaiththu mulai thINTach chezumpAl pozin^thanavAl   1239-4

 

 35. koNTa maTuththa kuTa n^iRaiyak koNarn^thu virumpum koLkaiyinAl 1240-1

 aNTar perumAn veNmaNal AlayaththuL avai mun thApiththu      1240-2

 vaNTu maruvun^ thirup paLLith thAmam koNTu varan muRaiyE    1240-3

 paNTaip parivAl aruchchiththup pAlin thiru manychanam ATTi 1240-4

 

 36. mILa mILa ivvaNNam veN pAl chori manychanam ATTa AL uTaiyAr     1241-1

 thammuTaiya anpar anpinpAl uLathAy mULa amarn^tha   1241-2

 n^ayap pATu muthirn^tha paRRu muRRach chUz   1241-3

 kOLam athanil uL n^iRain^thu kuRiththa pUchai koLkinRAr     1241-4

 

 37. perumai piRaN^kum chEynylUr piLLaiyAr tham uLLaththil   1242-1

 orumai n^inaivAl umparpirAn uvakkum pUchai uRuppAna 1242-2

 thiru manychanamE muthal avaRRil thETAthana anpinil n^irampi        1242-3

 varum an^ n^eRiyE archchanai cheythu aruLi vaNaN^ki makizkinRAr     1242-4

 

 38. iRaiyOn aTik kIz maRaiyavanAr eTuththuth thirumanychanam ATTum 1243-1

 n^iRai pUchanaikkuk kuTaN^kaL pAl n^irampach chorin^thu n^iraik kulaN^kaL 1243-2

 kuRaipATu inRi maTi perukak kuvin^tha mulaippAl kuRaivu inRi        1243-3

 maRaiyOr manaiyin munpu tharum vaLaN^kaL poliya vaikumAl    1243-4

 

 39. cheyal ippaTiyE pala n^ALum chiRan^tha pUchai cheyvathaRku      1244-1

 muyalvuRRu athuvE thiruviLaiyATTAka mun^n^Ul aNimArpar      1244-2

 iyalpil puriyum maRRu ithanaik kaNTith thiRaththai aRiyAtha         1244-3

 ayal maRRu oruvan ap pathiyil an^thaNALarkku aRiviththAn    1244-4

 

 40. ach chol kETTa arumaRaiyOr Ayan aRiyAn enRu avaRRin     1245-1

 ichchai vaziyE yAn mEyppEn enRu em pachukkaL thamaik kaRan^thu      1245-2

 pochcham ozuku mANavakan pollAN^ku uraikka avan thAthai     1245-3

 echcha thaththan thanai azaimin enRAr avaiyil irun^thArkaL 1245-4

 

 41.  AN^ku maruN^ku n^inRArkaL av an^thaNan than thirumanaiyin      1246-1

 pAN^ku chenRu maRRavanai azaiththuk koNTu varap paran^tha   1246-2

 ON^ku chapaiyOr avanaip pArththu Ur Anirai mEyththu un makan chey   1246-3

 thIN^ku thannaik kEL enRu pukun^tha parichu cheppuvAr       1246-4

 

 42. an^thaN maRaiyOr Akuthikkuk kaRakkum pachukkaLAna elAm 1247-1

 chin^thai makizn^thu parivinAl thiraLak koTupOy mEypAn pOl 1247-2

 kan^tham malipUm punal maNNi maNalil kaRan^thu pAl ukuththu         1247-3

 van^tha parichE cheykinRAn enRAn enRu vAy mozin^thAr        1247-4

 

 43. maRaiyOr moziyak kETTu anychi chiRu mANavakan cheytha ithu      1248-1

 iRaiyum n^An mun paRin^thilEn ithaRku munpu pukun^thu athanai       1248-2

 n^iRaiyum perumai an^thaNarkAL poRukka vENTum n^IN^kaL      1248-3

 enak kuRai koNTu iRainychi inip pukuthil kuRRam enathEyAm enRAn     1248-4

 

 44. an^thaNALar thamai viTai koNTu an^thi thozuthu manai pukun^thu 1249-1

 van^tha pazi onRu ena n^inain^thE makanAr thamakku vAy n^ErAn       1249-2

 in^tha n^ilaimai aRivEn enRu iravu kazin^thu n^irai mEykka 1249-3

 main^thanAr thAm pOyina pin maRain^thu chenRAn maRai muthiyOn       1249-4

 

 45. chenRa maRaiyOn thirumakanAr chiRan^tha Ur An n^irai koTu pOy   1250-1

 manRal maruvum puRavin kaN mEyppAr maNNi maNaR kuRaiyil     1250-2

 anRu thiraLak koTu chenRa athanai aRin^thu maRain^thap pAl 1250-3

 n^inRa kuravin michai ERi n^ikazvathu aRiya oLiththu irun^thAn      1250-4

 

 46. anpu puriyum pirama chArikaLum mUzki aranArkku 1251-1

 munpu pOla maNal kOyil Akki mukai men malar koythu 1251-2

 pinpu varum An mulai pozipAl perukum kuTaN^kaL pENum iTam   1251-3

 thanpAl koNarn^thu thApiththup piRavum vENTuvana chamaiththAr       1251-4

 

 47. n^inRa vithiyin viLaiyATTAl n^iRain^tha arum pUchanai thoTaN^ki        1252-1

 onRum uLLaththu uNmaiyinAl uTaiya n^Athan thiru muTimEl     1252-2

 manRal viravum thirup paLLith thAmam chAththi manychanamA   1252-3

 n^anRu n^iRai thIm pAl kuTaN^kaL eTuththu n^ayappu uRRu ATTuthalum 1252-4

 

 48. parava mEl mEl ezum parivum pazaiya pAnmai mikum paNpum         1253-1

 virava mEthakkavar pAl mEvum perumai veLip paTuppAn 1253-2

 aravam mEvum chaTaimuTiyAr aruLAm enna aRivu azin^thu       1253-3

 kurava mEvu muthu maRaiyOn kOpa mEvum paTi kaNTAn   1253-4

 

 49. kaNTa pOthE virain^thu izin^thu kaTithu chenRu kaith thaNTu     1254-1

 koNTu makanAr thiru muthukil puTaiththuk koTithAm mozi kURath       1254-2

 thoNTu puriyum chiRiya perum thonRalAr tham perumAn mEl     1254-3

 maNTu kAthal aruchchanaiyin vaiththAr maRRu onRu aRin^thilarAl 1254-4

 

 50. mElAm periyOr palakAlum vekuNTOn aTikka vERu uNarAr     1255-1

 pAlAr thirumanychanam ATTum paNiyil chaliyAthathu kaNTu     1255-2

 mAlA maRaiyOn mikach cheyirththu vaiththa thirumanychanak kuTappAl 1255-3

 kAlAl iTaRich chin^thinAn kaiyAl kaTamaith thalai n^inRAn   1255-4

 

 51. chin^thum pozuthil athu n^Okkum chiRuvar iRaiyil thIyOnaith     1256-1

 than^thai enavE aRin^thavan than thALkaL chin^thum thakuthiyinAl    1256-2

 mun^thai maruN^ku kiTan^tha kOl eTuththArkku athuvE muRaimai yinAl 1256-3

 van^thu mazuvAyiTa eRin^thAr maN mEl vIzn^thAn maRaiyOnum   1256-4

 

 52. eRin^tha athuvE archchanaiyil iTaiyURu akaRRum paTaiyAka        1257-1

 maRin^tha thAthai iruthALum thuNiththa main^thar pUchanaiyil        1257-2

 aRin^tha iTaiyURu akaRRinar Ay mun pOl aruchchiththiTappukalum      1257-3

 cheRin^tha chaTai n^IL muTiyArum thEviyOTum viTai ERi       1257-4

 

 53. pUtha kaNaN^kaL puTai chUzap purANa munivar puththELir 1258-1

 vEtha mozikaL eTuththu Eththa vimala mUrththi thiru uLLam   1258-2

 kAthal kUra veLip paTalum kaNTu thozuthu manam kaLiththup   1258-3

 pAtha malarkaL mEl vizun^thAr paththi muthirn^tha pAlakanAr         1258-4

 

 54. thoTuththa ithazi chUz chaTaiyAr thuNaith thAL n^izal kIz vizun^thavarai       1259-1

 eTuththu n^Okki n^am poruTTAl InRa thAthai viza eRin^thAy   1259-2

 aTuththa thAthai ini unakku n^Am enRu aruL cheythu aNaiththu aruLi 1259-3

 maTuththa karuNaiyAl thaTavi uchchi mOn^thu makizn^thu aruLa        1259-4

 

 55. cheN^kaN viTaiyAr thiru malarkkai thINTap peRRa chiRuvanAr      1260-1

 aN^kaN mAyai yAkkaiyin mEl aLavinRu uyarn^tha chivamayamAy 1260-2

 poN^ki ezun^tha thiru aruLin mUzkip pU mEl ayan muthalAm    1260-3

 thuN^ka amarar thuthi cheyyach chUzn^tha oLiyil thOnRinAr   1260-4

 

 56. aNTar pirAnum thoNTar thamakku athipan Akki anaiththu n^Am      1261-1

 uNTa kalamum uTuppanavum chUTuvanavum unakkAkach    1261-2

 chaNTIchanum Am patham than^thOm enRu aN^ku avar pon thaTa muTikkuth       1261-3

 thuNTa mathichEr chaTaik konRai mAlai vAN^kich chUTTinAr    1261-4

 

 57. ellA ulakum Arppu eTuppa eN^kum malar mArikaL poziyap   1262-1

 pallAyiravar kaNa n^Athar paTi ATik kaLi payilach   1262-2

 chollAr maRaikaL thuthi cheyyach chUz palliyaN^kaL ezach chaiva     1262-3

 n^allARu ON^ka n^AyakamAm n^aN^kaL perumAn thozuthu aNain^thAr      1262-4

 

 58. nyAlam aRiyap pizai purin^thu n^ampar aruLAl n^Al maRaiyin      1263-1

 chIlam thikazum chEynylUrp piLLaiyAr tham thirukkaiyil      1263-2

 kOla mazuvAl ERuNTu kuRRam n^IN^kich chuRRam uTan   1263-3

 mUla muthalvar chiva lOkam eythap peRRAn muthu maRaiyOn     1263-4

 

 59. van^thu mikai chey thAthai thAL mazuvAl thuNiththa maRaich chiRuvar    1264-1

 an^tha uTampu than uTanE aranAr makanAr AyinAr      1264-2

 in^tha n^ilaimai aRin^thArAr?  IRilAthAr thamakku anpu      1264-3

 than^tha aTiyAr cheythanavE thavamAm anRO chARRum kAl       1264-4

 

 

chun^thara mUrththi chuvAmikaL thuthi

 1. n^Echam n^iRain^tha uLLaththAl n^Ilam n^iRain^tha maNi kaNTaththu       1265-1

 Ichan aTiyAr perumaiyinai ellA uyirum thoza eTuththuth      1265-2

 thEcham uyyath thiruth thoNTath thokai mun paNiththa thiruvALan     1265-3

 vAcha malar men kazal vaNaN^ka van^tha piRappai vaNaN^kuvAm         1265-4

 

 

thiruchchiRRampalam

 

 

 mummaiyAl ulakANTa charukkam muRRiRRu.

 


This webpage was last updated on 16 May 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam -Thirumalaich Cha

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thillaivazg Ant

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha C