logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha Charukkam

chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

muthaR kANTam

3. Ilai malintha charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

 

thiruchchiRRampalam

 

 

3 ilai malin^tha charukkam

 

8  eRi paththa n^AyanAr purANam

 1. mallal n^Ir nyAlan^ thannuL mazaviTai uTaiyAn anparkku   0551-1

 ollai van^thu uRRa cheykai uRRu iTaththu uthavum n^IrAr     0551-2

 ellaiyil pukazin mikka eRipaththar perumai emmAl    0551-3

 chollalAm  paTiththu anREnum AchaiyAl chollal uRRAm 0551-4

 

 2. pon malaip puli venRu ON^kap puthumalai iTiththup pORRum         0552-1

 an^ n^eRi vaziyE Aka ayal vazi aTaiththa chOzan     0552-2

 manniya an^apAyan chIr marapin mA n^akaramAkum      0552-3

 thon n^eTuN^ karuvUr ennunychuTar maNi vIthi mUthUr 0552-4

 

 3. mA mathil manychu chUzum mALikai n^irai viN chUzum       0553-1

 thU maNi vAyil chUzum chOlaiyil vAcham chUzum       0553-2

 thEmalar aLakany chUzum chila mathi theruviR chUzum 0553-3

 thAm makizn^thu amarar chUzum chathamakan n^akaram thAza    0553-4

 

 4. kaTa kari thuRaiyil ATum kaLi mayil puRavil ATum 0554-1

 aTar maNi araN^kil ATum arivaiyar kuzal vaNTu ATum 0554-2

 paTaroLi maRukil ATum payil koTi kathir mIthu ATum 0554-3

 thaTam n^eTum puvi koNTATum thani n^akar vaLamai IthAl      0554-4

 

 5. manniya chiRappin mikka vaLa n^akar athanil malkum       0555-1

 ponniyal purichai chUzn^thu churarkaLum pORRum poRpAl       0555-2

 thunniya anpin mikka thoNTar tham chin^thai n^IN^kA 0555-3

 an^n^ilai aranAr vAzvathu Anilai ennum kOyil        0555-4

 

 6. poruTTiru maRai kaTan^tha punitharai inithu ak kOyil     0556-1

 maruTTuRai mARRum ARRAl vazi paTum thozilar Aki     0556-2

 iruTkaTu oTuN^ku kaNTaththu iRaiyavarkku urimai pUNTArkku   0556-3

 aruT perum thoNTu cheyvAr avar eRipaththar AvAr     0556-4

 

 7. mazai vaLar ulakil eN^kum manniya chaivam ON^ka 0557-1

 azalavir chaTaiyAn anparkku aTAthana aTuththa pOthu 0557-2

 muzaiyari ennath thOnRi muraN keTa eRin^thu thIrkkum        0557-3

 paza maRai parachum thUya parachu mun eTukkap peRRAr        0557-4

 

 8. aNNalAr n^ikazum n^ALil Anilai aTikaLArkkuth     0558-1

 thiNNiya anpu kUrn^tha chivakAmi ANTAr ennum        0558-2

 puNNiya munivanAr thAm pUp paRiththu alaN^kal chAththi      0558-3

 uNNiRai kAthalOTum ozukuvAr oru n^AL mun pOl        0558-4

 

 9. vaikaRai uNarn^thu pOn^thu punal mUzki vAyum kaTTi       0559-1

 meym malar n^eruN^ku vAcha n^an^tha vanaththu munnik        0559-2

 kaiyinil therin^thu n^alla kamaz mukai alarum vElaith       0559-3

 theyva n^Ayakarukkuch chAththum thirup paLLith thAmam koythu        0559-4

 

 10. kOlap pUN^ kUTai thannai n^iRaiththanar koNTu n^enychil         0560-1

 vAliya n^Echam koNTu malark kaiyil thaNTum koNTu aN^ku      0560-2

 Alayam athanai n^Okki aN^kaNar amaiththuch chAththum        0560-3

 kAlai van^thu uthava vENTik kaTithinil vArA n^inRAr 0560-4

 

 1.1 maRRavar aNaiya ippAl vaLan^akar athanil mannum 0561-1

 koRRavar vaLavar thaN^kaL kulap pukazch chOzanAr tham       0561-2

 paRRalar munaikaL chAykkum paTTa varththanamAm paNpu        0561-3

 peRRa veN^ kaLiRu kOlam peruku mA n^avami munnAL    0561-4

 

 12. maN^kala vizaivu koNTu varu n^athith thuRai n^IrATip    0562-1

 poN^kiya kaLippinOTum pozi matham choriya n^inRAr   0562-2

 eN^kaNum iriyal pOka ethir parik kArar OTath        0562-3

 thuN^ka mAl varai pOl thOnRith thuNNena aNain^thathu anRE   0562-4

 

 13. venRimAl yAnai thannai mEl koNTa pAkarOTum      0563-1

 chenRu oru theruvin muTTich chivakAmiyAr mun chella 0563-2

 van thanith thaNTil thUN^kum malar koL pUk kUTai thannaip   0563-3

 pin thoTarn^thu OTich chenRu piTiththu mun paRiththuch chin^tha     0563-4

 

 14. mEl koNTa pAkar kaNTu vichai koNTa kaLiRu chaNTak       0564-1

 kAl koNTu pOvAr pOlak kaTithu koNTu akalap pOka     0564-2

 n^Ul koNTa mArpin thoNTar n^Okkinar pathaiththup poN^ki     0564-3

 mAl koNTa kaLiRRin pinpu thaNTu koNTu aTikka van^thAr       0564-4

 

 15. appozuthu aNaiya oTTAthu aTaR kaLiRu akanRu pOka        0565-1

 meyp poruL thoNTar mUppAl virain^thu pin chella mATTAr      0565-2

 thappinar vizun^thu kaiyAl tharai aTiththu ezun^thu n^inRu 0565-3

 cheppu arum thuyaram n^ITich cheyirththu mun chivathA enpAr         0565-4

 

 16. kaLi yAnaiyin Ir uriyAy chivathA!        0566-1

 eLiyAr valiyAm iRaivA! chivathA!     0566-2

 aLiyAr aTiyAr aRivE! chivathA!       0566-3

 theLivAr amuthE! chivathA! chivathA!         0566-4

 

 17.  ARum mathiyum aNiyum chaTai mEl         0567-1

 ERum malaraik kari chin^thuvathE     0567-2

 vERuL n^inaivAr puram ven^thu aviyach        0567-3

 chIRum chilaiyAy! chivathA! chivathA!        0567-4

 

 18. thanychE charaNam pukuthun^ thamiyOr     0568-1

 n^enychEy thuyaram keTa n^Er thoTarum        0568-2

 manychE ena vIz maRalikku iRai n^IL 0568-3

 cheny chEvaTiyAy! chivathA! chivathA!        0568-4

 

 19. n^eTiyOn aRiyA n^eRiyAr aRiyum   0569-1

 paTiyAl aTimaip paNi cheythu ozukum 0569-2

 aTiyArkaLil yAn ArA aNaivAy   0569-3

 muTiyA muthalAy enavE moziya 0569-4

 

 20. enRu avar uraiththa mARRam eRi paththar ethirE vArA     0570-1

 n^inRavar kELA mULum n^eruppu uyirththu azanRu poN^ki       0570-2

 manRavar aTiyArkku enRum vazip pakai kaLiRE anRO    0570-3

 konRu athu vIzppan enRu kolai mazu eTuththu van^thAr        0570-4

 

 21. van^thavar azaiththa thoNTar thamaik kaNTu vaNaN^ki ummai       0571-1

 in^tha val iTumpai cheytha yAnai eN^ku uRRathu enna 0571-2

 en^thaiyAr chAththum pUvai en kaiyil paRiththu maN mEl      0571-3

 chin^thi mun pizaiththup pOkA n^inRathu ith theruvE enRAr   0571-4

 

 2.2  iN^ku athu pizaippathu eN^kE ini ena erivAy chin^thum 0572-1

 aN^kaiyin mazuvum thAmum analum veN^kAlum ennap     0572-2

 poN^kiya vichaiyil chenRu poru kari thoTarn^thu paRRum      0572-3

 cheN^kaN vAL ariyiR kUTik kiTaiththanar chIRRa mikkAr       0572-4

 

 23. kaNTavar ithu munpu aNNal uriththa ak kaLiRE pOlum      0573-1

 aNTarum maN uLOrum thaTukkinum aTarththuch chin^thath       0573-2

 thuNTiththuk kolvEn enRu chuTar mazu valaththil vIchik      0573-3

 koNTu ezun^thu Arththuch chenRu kAlinAl kuluN^kap pAyn^thAr         0573-4

 

 24. pAythalum michai koNTu uykkum pAkaraik koNTu chIRik     0574-1

 kAy thazal umiz kaN vEzam thirin^thu mER kathuva achcham    0574-2

 thAy thalai anpin mun n^iRkumE thakain^thu pAyn^thu 0574-3

 thOy thanith thaTakkai vIza mazuvinAl thuNiththAr thoNTar   0574-4

 

 25. kaiyinaith thuNiththa pOthu kaTal enak kathaRi vIzn^thu         0575-1

 mai varai anaiya vEzam puraNTiTa maruN^ku van^tha   0575-2

 veyya kOl pAkar pAkar mUvar michai koNTAr iruvar Aka        0575-3

 aivaraik konRu n^inRAr aruvarai anaiya thOLAr       0575-4

 

 26. veTTuNTu paTTu vIzn^thAr oziya maRRu uLLAr OTi 0576-1

 maTTu aviz thoN^kal mannan vAyil kAvalarai n^Okki   0576-2

 paTTa varththanamum paTTup pAkarum paTTAr enRu      0576-3

 muTTa n^Ir kaTithu pukku muthalvanukku uraiyum enRAr        0576-4

 

 27. maRRu avar mozin^tha mARRam maNik kaTai kAppOr kELAk    0577-1

 koRRavan thanpAl eythik kurai kazal paNin^thu pORRip        0577-2

 paRRalar ilAthAy n^in poR paTTamAl yAnai vIzach     0577-3

 cheRRanar chilarAm enRu cheppinAr pAkar enRAr       0577-4

 

 28. vaLavanum kETTa pOthil mARinRi maN kAkkinRa     0578-1

 kiLar maNith thOL alaN^kal churumpu inam kiLarn^thu poN^ka 0578-2

 aLavil chIRRaththinAlE yAr cheythAr enRum kELAn     0578-3

 iLa ari ERu pOla ezil maNi vAyil n^IN^ka     0578-4

 

 29. than^thirath thalaivar thAmum thalaivan than n^ilaimai kaNTu    0579-1

 van^thuRach chEnai thannai val virain^thu eza mun chARRa    0579-2

 an^tharaththu akalam ellAm aNi thukil pathAkai thUrppa      0579-3

 en^thirath thErum mAvum iTai iTai kaLiRum Aki       0579-4

 

 30. villoTu vEl vAL thaNTu piNTi pAlaN^kaL mikka    0580-1

 vallezum uchalam n^Emi mazuk kazuk kaTai mun Ana    0580-2

 pal paTaik kalankaL paRRip paiN^kazal varin^tha van kaN     0580-3

 ellaiyil paTainyr koTpuRRu ezun^thanar eN^kum eN^kum        0580-4

 

 31. chaN^koTu thArai kALam thazaN^koli muzaN^ku pEri        0581-1

 veN^kural pampai kaNTai viyan thuTi thimilai thaTTi 0581-2

 poN^kolich chinnam ellAm poru paTai miTain^tha poRpin       0581-3

 maN^kul vAn kiLarchchi n^ANa maruN^ku ezun^thu iyampi malka         0581-4

 

 32. thUriyath thuvaippum muTTuny chuTarp paTai oliyum mAvin         0582-1

 thAr maNi ichaippum vEza muzakkamum thaTan^thErch chIrum    0582-2

 vIrar thanycherukkin Arppum mikku ezun^thu onRAm ellaik     0582-3

 kAruTan kaTain^AL poN^kum kaTal enak kaliththa anRE 0582-4

 

 3.3 paNNuRum uRuppu n^Ankil paran^thu ezu chEnai ellAm      0583-1

 maNNiTai iRu kAl mEl mEl van^thu ezun^thathu pOl thOnRa     0583-2

 thaNNaLik kavikai mannan thAnai pin thoTarath thAnOr        0583-3

 aNNalam puravi mERkoNTu aracha mA vIthi chenRAn     0583-4

 

 34. kaTu vichai muTukip pOkik kaLiR RoTum pAkar vIzn^tha    0584-1

 paTu kaLam kuRukach chenRAn pakai pulaththu avaraik kANAn   0584-2

 viTu chuTar mazu onRu En^thi vERu iru thaTak kaiththAya     0584-3

 aTu kaLiRu enna n^inRa anparai munpu kaNTAn 0584-4

 

 35. pon thavaz aruvik kunRam enap puraL kaLiRRin munpu      0585-1

 n^inRavar manRuL enRum n^iruththamE payilum veLLik 0585-2

 kunRavar aTiyAr AnAr koRRavar ivar enRu OrAn        0585-3

 venRavar ivar yAvar enRAn veTipaTa muzaN^kum chollAn        0585-4

 

 36. arachan AN^ku aruLich cheyya aruku chenRu aNain^thu pAkar       0586-1

 virai cheythAr mAlaiyOy n^in viRaR kaLiRRu ethirE n^iRkum   0586-2

 thirai chey n^Ir ulakin mannar yAruLAr thIN^ku cheythAr     0586-3

 parachu mun koNTu n^inRa ivar enap paNin^thu chonnAr        0586-4

 

 37.  kuzaiyaNi kAthinAnukku anparAm kuNaththin mikkAr       0587-1

 pizai paTin anRik kollAr pizaiththathu uNTu enRu uTkoNTu    0587-2

 mazai matha yAnaich chEnai varavinai mARRi maRRa    0587-3

 uzai vayap puravi mEl n^inRu izin^thanan ulaka mannan       0587-4

 

 38. maith thaTam kunRu pOlum mathak kaLiRRu ethirE in^tha   0588-1

 meyththavar chenRa pOthu vERu onRum pukuthA viTTa   0588-2

 ath thavam uTaiyEn AnEn ampala vANar anpar   0588-3

 iththanai muniyak keTTEn en kolO pizai enRu anychi 0588-4

 

 39. cheRin^thavar thammai n^Ikki anpar mun thozuthu chenRu Ithu     0589-1

 aRin^thilEn aTiyEn aN^ku kETTathu onRu athuthAn n^iRka      0589-2

 maRin^tha ik kaLiRRin kuRRam pAkarOTu ithanai mALa 0589-3

 eRin^thathE pOthumOthAn aruL cheyyum enRu n^inRAr   0589-4

 

40. mannavan thannai n^Okki vAnavar Ichar n^Echar    0590-1

 chenni ith thuN^ka vEzam chivakAmi ANTAr koythu     0590-2

 pannaka AparaNar chAththak koTuvarum paLLith thAmam 0590-3

 thannai mun paRiththuch chin^thath tharai paTath thuNiththu vIzththEn      0590-4

 

 41. mAthaN^kam thIN^ku cheyya varu parikkArar thAmum        0591-1

 mIthaN^ku kaTAvuvArum vilakkiTAthu ozin^thu paTTAr 0591-2

 IthaN^ku n^ikazn^thathu enRAr eRi paththar enna anychip     0591-3

 pAthaN^kaL muRaiyAl thAzn^thu paruvaraith thaTan^thOL mannan        0591-4

 

 42. aN^kaNar aTiyAr thammaich cheytha iv aparAthaththukku   0592-1

 iN^ku ithu thannAl pOthAthu ennaiyum kolla vENTum   0592-2

 maN^kala mazuvAl kolkai vazakkum anRu ithuvAm enRu 0592-3

 cheN^kaiyAl uTaivAL vAN^kik koTuththanar thIrvu n^ErvAr     0592-4

 

 43. ven^thazal chuTar vAL n^ITTum vEn^thanai n^Okkika keTTEn        0593-1

 an^thamil pukazAn anpukku aLavinmai kaNTEn enRu     0593-2

 than^tha vAL vAN^ka mATTAr thannaith thAn thuRakkum enRu    0593-3

 chin^thaiyAl uNarvuRRu anychi vAN^kinAr thIN^ku thIrppAr    0593-4

 

 44. vAN^kiya thoNTar munpu mannanAr thozuthu n^inRE 0594-1

 IN^ku enai vALinAl konRu en pizai thIrkka vENTi     0594-2

 ON^kiya uthavi cheyyap peRRanan ivar pAl enRE       0594-3

 AN^ku avar uvappak kaNTa eRipaththar athanukku anychi       0594-4

 

 45.  van peruN^ kaLiRu pAkar maTiyavum uTai vALaith than^thu        0595-1

 en perum pizaiyinAlE  ennaiyum kollum ennum 0595-2

 anpanAr thamakkuth thIN^ku n^inain^thanan enRu koNTu        0595-3

 munpu enathu uyir chekuththu muTippathE muTivu enRu eNNi    0595-4

 

 46. purin^thavar koTuththa vALai anpar tham kazuththil pUTTi        0596-1

 arin^thiTal uRRa pOthil arachanum periyOr cheykai   0596-2

 irun^thavARu en? keTTEn? enRu ethir kaTithiR chenRu 0596-3

 perun^thaTan^ thOLAl kUTip piTiththanan vALum kaiyum        0596-4

 

 47. vaLavanAr viTAthu paRRa mAthavar varun^thu kinRa        0597-1

 aLavu ilAp parivil van^tha iTukkaNai akaRRa vENTik 0597-2

 kaLa maNi kaLaththuch cheyya kaNNuthal aruLAl vAkkuk        0597-3

 kiLar oLi vichumpin mEl van^thu ezun^thathu palarum kETpa   0597-4

 

 48. thozum thakai anpin mikkIr! thoNTinai maN mERkATTach    0598-1

 chezun^ thirumalarai inRu chinakkari chin^thath thiN^kaL    0598-2

 kozun^thu aNi vENik kUththar aruLinAl kUTiRRu enRu aN^ku    0598-3

 ezun^thathu pAkarOTum yAnaiyum ezun^thathu anRE     0598-4

 

 49.  IravE pUTTum vAL viTTu eRipaththar thAmum an^tha       0599-1

 n^Eriyar perumAn thAL mEl vizun^thanar n^irupar kOnum       0599-2

 pOr vaTi vALaip pOka eRin^thu avar kazalkaL pORRip 0599-3

 pArmichai paNin^thAn viNNOr panimalar mAri thUrththAr       0599-4

 

 50. iruvarum ezun^thu vAnil ezun^tha pEroliyaip pORRa       0600-1

 arumaRai poruLAy uLLAr aNikoL pUN^kUTai thannil     0600-2

 maruviya paLLith thAmam n^iRain^thiTa aruLa maRRu ath       0600-3

 thiruvaruL kaNTu vAzn^thu chivakAmiyArum n^inRAr    0600-4

 

 51. maTTaviz alaN^kal venRi mannavar perumAn munnar 0601-1

 uTTaru kaLippinOTum uRaN^ki mIthu ezun^thathu oththu        0601-2

 muTTa veN^kaTaN^kaL pAyn^thu mukil ena muzaN^kip poN^kum    0601-3

 paTTa varththanaththaik koNTu pAkarum aNaiya van^thAr       0601-4

 

 52.  Ana chIrth thoNTar kumpiTTu aTiyanEn kaLippa in^tha    0602-1

 mAna veN^ kaLiRRil ERi makizn^thu ezun^thu aruLum enna      0602-2

 mEnmaiyap paNi mER koNTu vaNaN^ki veN kuTaiyin n^Izal       0602-3

 yAnai mER koNTu chenRAr ivuLimER koNTu van^thAr     0602-4

 

 53. an^n^ilai ezun^tha chEnai Arkali Ezum onRAy     0603-1

 manniya oliyin Arppa maN elAm makizn^thu vAzththap 0603-2

 ponneTum pothuvil ATal n^ITiya punithar poRRAL      0603-3

 chenniyiR koNTu chenni thiruvaLar kOyil pukkAn      0603-4

 

 54. thampirAn paNimER koNTu chivakAmiyArum chAra    0604-1

 empirAn anparAna eRipaththar thAmum ennE     0604-2

 ampalam n^iRain^thAr thoNTar aRivathaRku ariyAr enRu        0604-3

 chempiyan perumai unnith thiruppaNi n^Okkich chenRAr        0604-4

 

 5.5 maRRavar inaiyavAna vanperum thoNTu maNmEl      0605-1

 uRRiTaththu aTiyAr mun chenRu uthaviyE n^ALum n^ALum        0605-2

 n^althavak koLkai thAN^ki n^alamiku kayilai veRpil 0605-3

 koRRavar kaNaththin munnAm kO muthal thalaimai peRRAr       0605-4

 

 56.  ALuTaith thoNTar cheytha ANmaiyum thammaik kolla       0606-1

 vALinaik koTuththu n^inRa vaLavanAr perumai thAnum 0606-2

 n^ALum maRRavarkku n^alkum n^ampar thAm aLakkilanRi 0606-3

 n^ILum ith thoNTin n^Irmai n^inaikkil Ar aLakka vallAr?     0606-4

 

 57. thEnArum thaN pUN^ konRaich chenychaTaiyavar poRRALil   0607-1

 AnAtha kAthal anpar eRipaththar aTikaL chUTi        0607-2

 vAnALum thEvar pORRum manRuLAr n^IRu pORRum 0607-3

 EnAthi n^Athar cheytha thiruth thozil iyampaluRREn 0607-4

 

 

9  EnAthin^Atha n^AyanAr purANam

 1. puNTarikam pon varai mEl ERRip puvi aLikkum      0608-1

 thaNTaraLa veNkavikaith thAr vaLavar chONATTil      0608-2

 vaNTaRai pUny chOlai vayal maruthath thaN paNai chUzn^thu   0608-3

 eN thichaiyum ERiya chIr eyin mUthUr eyinanUr       0608-4

 

 2. vEzak karumpinOTu men karumpu thaNvayalil        0609-1

 thAzak kathirchchAli thAn ON^kum thanmaiyathAy      0609-2

 vAzak kuTi thazaiththu manniya ap poR pathiyil      0609-3

 Izak kulach chAnRAr EnAthi n^AthanAr         0609-4

 

 3. thonmaith thiru n^IRRuth thoNTin vazipATTin      0610-1

 n^anmaik kaN n^inRa n^alam enRum kunRAthAr   0610-2

 mannarkku venRi vaTivAT paTai payiRRum       0610-3

 thanmaith thozil vinychaiyil thalaimai chArn^thu uLLAr      0610-4

 

 4. vALin paTai payiRRi van^tha vaLam ellAm   0611-1

 n^ALum peru viruppAl n^aNNuN^ kaTap pATTil   0611-2

 thALum thaTa muTiyum kANAthAr thammaiyun^ thoNTu    0611-3

 ALum perumAn aTith thoNTarkku AkkuvAr        0611-4

 

 5. n^aLLarkaLum pORRum n^anmaith thuRaiyin kaN      0612-1

 eLLAtha cheykai iyalpin ozuku n^AL   0612-2

 thaLLAtha thaN^kaL thozil urimaith thAyaththin      0612-3

 uLLAn athichUran enpAn uLan AnAn     0612-4

. maRRa avanum koRRa vaTivAT paTaith thozilkaL       0613-1

 kaRRavarkaL thannil kaTan^thuLLAr illai enum        0613-2

 peRRimaiyAn mA n^ilaththu mikka perumitham van^thu 0613-3

 uRRulakil thannaiyE chAla mathiththu uLLAn   0613-4

 

 7. thAnAL viruththi keTath thaN^kaL kulath thAyaththin      0614-1

 AnAtha chey thozilAm Achiriyath thanmai vaLam       0614-2

 mEnALum kuRain^thu maRRavarkkE mEmpaTalAl    0614-3

 EnAthi n^Athar thiRaththu ElA ikal purin^thAn       0614-4

 

 8. kathirOn eza mazuN^kik kAlchAyuN^kAlai    0615-1

 mathi pOl azin^thu poRA maRRavanuny chuRRap 0615-2

 pathiyOr uTan kUTap paNNi amar mEl chenRu    0615-3

 ethir pOr viLaippathaRkE eNNith thuNin^thu ezun^thAn        0615-4

 

 9. thOL koNTa val ANmaich chuRRaththoTum thuNaiyAm 0616-1

 kOL koNTa pOr maLLar kUTTaththoTuny chenRu   0616-2

 vAL koNTa thAyam valiyArE koLvathu ena       0616-3

 mULkinRa cheRRaththAn mun kaTaiyil n^inRu azaiththAn        0616-4

 

 10. veN^kaT puli kiTan^tha vem muzaiyil chenRu azaikkum     0617-1

 paiN^kaN kuRun^ariyE pOlvAn paTai koNTu      0617-2

 poN^kip puRam chUzn^thu pOr kuRiththu n^Er n^inRE   0617-3

 aN^kaT kaTai n^inRu azaiththAn oli kELA      0617-4

 

 1.1  Ar kol pora azaiththAr? enRari ERRin kiLarn^thu        0618-1

 chErvu peRak kachchil cheRin^tha uTai mEl vIkki     0618-2

 vAr kazaluN^ kaTTi vaTivAT palakaikoTu       0618-3

 pOr munaiyil EnAthi n^Athar puRappaTTAr      0618-4

 

 12. puRappaTTa pOthin kaT pOrth thozilkaL kaRkum    0619-1

 viRal peruny chIrk kALaiyarkaL vERu iTaththu n^inRAr        0619-2

 maRap paTai vAL chuRRaththAr kETTu OTi van^thu      0619-3

 cheRaRkarum pOr vIrarkku iru maruN^kum chErn^thArkaL        0619-4

 

 13. van^thazaiththa mARRAn vayap puli pOththu annAr mun     0620-1

 n^am thamathu vAL payiRRu n^aRRAyam koLLuN^kAl      0620-2

 in^tha veLi mERkai vakuththu iruvEm poru paTaiyum   0620-3

 chan^thiththu amar viLaiththAl chAyAthAr koLvathen 0620-4

 

 14. enRu pakaiththOn uraippa EnAthi n^Athar athu    0621-1

 n^anRu unakku vENTumEl n^aNNuvan enRu uL makizn^thu 0621-2

 chenRavan mun chonna cheruk kaLaththup pOr kuRippak 0621-3

 kanRi iru paTaiyum kai vakuththu n^Er malaivAr      0621-4

 

 15. mEka ozuN^kukaL mun koTu minnirai thammiTaiyE koTu      0622-1

 mAka maruN^kinum maNNinum valluru mEl ethir chelvana        0622-2

 vAka n^eTum pala kaikkula mAL vinai vALuTai ATavar 0622-3

 kAka miTain^tha kaLaththiru kaikaLin van^thu kalan^thanar   0622-4

 

 16. kAl kazal kaTTiya maLLarkaL kaikaLin meykaL aTakkiya    0623-1

 vALoLi vaTTa muLaiththiTa van^thu iru kaikaLin mun^thinar   0623-2

 vEloTu vEl ethir n^ILvana mEviya pAthalam viTTuyar 0623-3

 nyAlamuRum paNi vIrarkaL n^A n^imirkinRana oththana 0623-4

 

 17. veN^kaN viRaR chilai vIrarkaL vERu iru kaiyilum n^Erpavar       0624-1

 thaN^kaL chilaikkulam un^thina thAvil charaN^kaL n^eruN^kuva        0624-2

 poN^ku chinaththu eriyiR pukai pOku koTikkaL vaLaiththu ethir       0624-3

 cheN^kaN vizik kanal chin^thiya chIRu poRich chelavu oththana       0624-4

 

 18. vALoTu n^IL kai thuTiththana mArpoTu vElkaL kuLiththana         0625-1

 thOLoTu vALi n^ilaththana thOloTu thOlkaL thakaiththana     0625-2

 thALoTu vAr kazal iRRana thAroTu chUz chiram aRRana 0625-3

 n^ALoTu chIRi malaippavar n^ATiya pOr chey kaLaththinil     0625-4

 

 19. kuruthiyin n^athikaL paran^thana kuRai uTal OTi alain^thana     0626-1

 poru paTai aRu thuNi chin^thina puTai chori kuTar uTal pampina      0626-2

 veruvara eruvai n^eruN^kina vIchiyaRu thuTikaL puraNTana    0626-3

 iru paTai thaninum ethirn^thavar ethir ethir amar chey paRan^thalai        0626-4

 

 20. n^IL iTai muTuki n^aTan^thu ethir n^Er iruvaril oru vanRoTar    0627-1

 thALiru thoTai aRa mun peyar chArikai muRaimai thaTin^thanan        0627-2

 vALoTu vizuTal venRavan mArpiTai aRamun eRin^thiTa 0627-3

 ALiyin avanum aRin^thanan Ayinar palar uLar eN^kaNum        0627-4

 

 21. kUr munai ayil koTu muTTinar kUTi mun uruviya thaTTuTan         0628-1

 n^Eruram uruva urappuTan n^ErpaTa ethir ethir kuththinar    0628-2

 Aruyir kaziyavum n^iRpavar ANmaiyil iruvarum oththamai      0628-3

 pOraTu paTaikoTu aLappavar pOlpavar aLavilar paTTanar       0628-4

 

 22. poRchilai vaLaiya ethirn^thavar puRRaravu anaiya charampaTa     0629-1

 viRpaTai thuNiyavum n^inRilar veRRi koL churikai vazaN^kinar        0629-2

 muRRiya peruvaLan inRiyum muRpaTu koTai n^ilai n^inRiTa     0629-3

 uRRana uthaviya paNpinar oththanar uLar chila kaNTakar      0629-4

 

 23. aTalmunai maRavar maTin^thavar alar mukam uyiruLa venRuRu       0630-1

 paTar chiRai chulavu karuN^koTi paTarvana chuzalvana thunRalil      0630-2

 viTu chuTar vizikaL irumpu chey vinainyr tham ulaiyin mukam pothi   0630-3

 puTai miTai kariyiTai thaN^kiya pukai viTu thazalai n^ikarththana   0630-4

 

 24. thiN paTai vayavar piNampaTu cheN^kaLam athaniTai mun chilar    0631-1

 puNpaTu vazi choriyum kuTar poN^kiya kazuku parun^thoTu     0631-2

 koNTezu pozuthinum mun cheyal kunRuthal ilar thalai n^inRanar       0631-3

 viNpaTar koTi viTu paN payil vinychaiyar kumararai venRanar         0631-4

 

 25. im munaiya vem pOril iru paTaiyin vAL vIrar     0632-1

 vem munaiyil vITiyapin vITAthu mikku ozin^tha       0632-2

 thammuTaiya pal paTainyr pinnAkath thAm munpu       0632-3

 themmunaiyil EnAthi n^Athar cheyirththu ezun^thAr   0632-4

 

 26. venychinavAL thI umiza vIrak kazal kalippa      0633-1

 n^anychaNi kaNTarkku anpar thAm ethirn^tha nyATpin kaN      0633-2

 enychi ethir n^inRa ikal munaiyil vEluzavar 0633-3

 thanychiramum thOLuramum thALuramum thAn^thuNiththAr        0633-4

 

 27. thalaippaTTAr ellArum thani vIrar vALil 0634-1

 kolaip paTTAr muTTAthAr kol kaLaththai viTTu        0634-2

 n^ilaippaTTa mey uNarvu n^Er paTTa pOthil    0634-3

 alaippaTTa Arvamuthal kuRRam pOl AyinAr      0634-4

 

 28. in^ n^ilaiya veN^kaLaththil ERRazin^tha mAnaththAl      0635-1

 thannuTaiya pal paTainyr mINTAr thamaik koNTu       0635-2

 minnoLi vAL vIchi viRal vIrar vem puli yERu 0635-3

 annavar tham mun chenRu athi chUran n^Er aTarn^thAn 0635-4

 

 29. maRRavar tham cheykai vaTi vAL oLi kANach       0636-1

 chuRRi varum vaTTa aNaiyil thOnRA vakai kalan^thu   0636-2

 paRRi aTarkkum pozuthil thAnum paTai pizaiththup    0636-3

 poRRaTan^ thOL vIrarkku uTain^thu puRakiTTAn        0636-4

 

 30. pOna athichUran pOril avark kazin^tha    0637-1

 mAna mika mIthUra maN paTuvAn kaN paTAn      0637-2

 Ana cheyal Or iravum chin^thiththu alaman^thE       0637-3

 Ina miku vanychanaiyAl velvan ena eNNinAn    0637-4

 

 31. kETTArum kaN^kul pularkAlaith thIyOnum   0638-1

 n^ATTAraik kollAthE n^Am iruvEm vERu iTaththu       0638-2

 vATTAyaN^ koL pOr malaikka varuka enath      0638-3

 thOTTAr pUn^thArArkkuch chollich chelaviTTAn        0638-4

 

 32. ivvARu kETTalumE EnAthi n^AthanAr        0639-1

 avvARu cheythal azakithena amain^thu         0639-2

 kai vAL amar viLaikkath thAn karuthum ak kaLaththil 0639-3

 vevvAL uravOn varuka ena mER koLvAr 0639-4

 

 3.3 chuRRaththAr yArum aRiyA vakai chuTar vAL       0640-1

 poR palakaiyum thAmE koNTu puRam pOn^thu     0640-2

 maRRavan mun cholli varakkuRiththE ak kaLaththE     0640-3

 paRRalanai mun varavu pArththuth thani n^inRAr      0640-4

 

 34. thIN^ku kuRiththu azaiththa thIyOn thiru n^IRu 0641-1

 thAN^kiya n^eRRiyinAr thaN^kaLaiyE evviTaththum     0641-2

 AN^ku avarum thIN^ku izaiyAr enpathu aRin^thAnAyp   0641-3

 pAN^kil thiru n^IRu paNTu payilAthAn         0641-4

 

 35. veNNIRu n^eRRi viravap puRam pUchi       0642-1

 uL n^enychil vanychak kaRuppum uTan koNTu    0642-2

 vaNNach chuTar vAL maNip palakai kaik koNTu 0642-3

 puNNiyap pOr vIrarkkuch chonna iTam pukun^thAn      0642-4

 

 36. venRi maTaN^kal viTakku vara mun pArththu       0643-1

 n^inRAR pOl n^inRa n^ilai kaNTu than n^eRRi 0643-2

 chenRu kiTappaLavun^ thiN palakaiyAn maRaiththE     0643-3

 mun than vIrarkku ethirE mUNTAn maRam pUNTAn        0643-4

 

 37. aTal viTaiyERu enna aTaththavanaik kollum       0644-1

 iTai therin^thu thAL peyarkkum EnAthi n^Athar       0644-2

 puTai peyarn^tha mARRAn palakai puRam pOkkak        0644-3

 kaTaiyavan than n^eRRiyin mEl veNNIRu thAm kaNTAr   0644-4

 

 38. kaNTa pozuthE keTTEn munpu ivar mEl kANAtha     0645-1

 veN thiru n^IRRin polivu mERkaNTEn vERu ini en      0645-2

 aNTar pirAn chIr aTiyAr AyinAr enRu manam    0645-3

 koNTu ivar tham koLkaik kuRi vazi n^iRpEn enRu      0645-4

 

 39. kai vALuTan palakai n^Ikkak karuthiyathu        0646-1

 cheyyAr n^irAyutharaik konRAr enum thImai    0646-2

 eythAmai vENTum ivarkku enRu irum palakai    0646-3

 n^ey vALuTan aTarththu n^ErvAr pOl n^inRAr   0646-4

 

 40. an^n^inRa thoNTar thiru uLLam Ar aRivAr 0647-1

 mun n^inRa pAthakanum than karuththE muRRu viththAn 0647-2

 in^ n^inRa thanmai aRivAr avarkku aruLa      0647-3

 minninRa chenychaTaiyAr thAmE veLi n^inRAr   0647-4

 

 41. maRRini n^Am pORRuvathu en vAnOr pirAn aruLaip 0648-1

 paRRalar tham kai vALAl pAcham aRuththu aruLi       0648-2

 uRRavarai enRum uTan piriyA anpu aruLip      0648-3

 poRRoTiyAL pAkanAr ponnampalam aNain^thAr    0648-4

 

 42. tham perumAn chAththum thiru n^IRRuch chArpuTaiya       0649-1

 em perumAn EnAthi n^Athar kazal iRainychi    0649-2

 umpar pirAn kALaththi uththamarkkuk kaNNappum       0649-3

 n^am perumAn cheytha paNi n^Am therin^thavARu uraippAm      0649-4

 

 

10 kaNNappa n^AyanAr purANam

 1. mElavar puraN^kaL cheRRa viTaiyavar vEtha vAymaik        0650-1

 kAvalar thiruk kALaththik kaNNappar thiru n^ATu enpar       0650-2

 n^Avalar pukazn^thu pORRum n^al vaLam peruki n^inRa 0650-3

 pUvalar vAvi chOlai chUzn^tha poththappi n^ATu      0650-4

 

 2. ith thiru n^ATu thannil ivar thirup pathiyAthennil       0651-1

 n^iththila aruvich chAral n^IL varai chUzn^tha pAN^kar      0651-2

 maththa vem kaLiRRuk kOTTu van thoTar vEli kOli     0651-3

 oththa pEr araNam chUzn^tha muthu pathi uTuppUr Akum        0651-4

 

 3. kunRavar athanil vAzvAr koTuny chevi nymali yAththa      0652-1

 vanRiraL viLavin kOTTu vArvalai maruN^ku thUN^kap   0652-2

 panRiyum puliyum eNkum kaTamaiyum mAnin pArvai      0652-3

 anRiyum pARai munRil aivanam uNaN^kum eN^kum        0652-4

 

 4. van pulik kuruLaiyOTum vayak kari kanRinOTum     0653-1

 punRalaich chiRu makArkaL purin^thu uTan ATal anRi 0653-2

 anpuRu kAthal kURa aNaiyum mAn piNaikaLOTum 0653-3

 inpuRa maruvi ATum eyiRRiyar makaLir eN^kum 0653-4

 

 5. vel paTaith thaRukaN venychol vETTuvar kUTTam thORum     0654-1

 kol eRi kuththu enRu Arththuk kuzumiya Ochai anRich 0654-2

 chillarith thuTiyum kompum chiRu kaN AkuLiyum kUTi 0654-3

 kal enum oliyin mElum kaRaN^kichai aruvi eN^kum     0654-4

 

 6. ARalaiththu uNNum vETar ayaR pulaN^ kavarn^thu koNTa     0655-1

 vERu pal uruvin mikku viravum An n^iraikaL anRi     0655-2

 ERuTai vAnam thannil iTik kural ezili yOTu   0655-3

 mARukoL muzakkaN^ kATTum mathakkai mAn^iraikaL eN^kum       0655-4

 

 7. maich cheRin^thanaiya mEni van thozil maRavar thampAl    0656-1

 achchamum aruLum enRum aTaivilAr uTai van thOlAr    0656-2

 pochchai yin n^aRavum Unin puzukkalum uNavu koLLum 0656-3

 n^achchazaRpakazi vETarkku athipathi n^Akan enpAn   0656-4

 

 8. peRRiyAl thavamun cheythAn Ayinum piRappin chArpAl       0657-1

 kuRRamE kuNamA vAzvAn koTumaiyE thalai n^inRuLLAn   0657-2

 vil thozil viRalin mikkAn venychina maTaN^kal pOlvAn        0657-3

 maRRavan kuRichchi vAzkkai manaiviyum thaththai enpAL       0657-4

9. arum peRal maRavar thAyaththAnRa  thol kuTiyil van^thAL   0658-1

 irum puli eyiRRuth thAli iTai iTai manavu kOththup 0658-2

 perum puRam alaiyap pUNTAn pIliyum kuzaiyum thaTTach        0658-3

 churumpuRu paTalai muchchich chUr arip piNavu pOlvAn        0658-4

 

 10. poruvarum chiRappin mikkAr ivarkku inip puthalvar pERE 0659-1

 ariyathu enRu evarum kURa athaRpaTu kAthalAlE                       0659-2

 murukalar alaN^kal chevvEL murukavEL munRil chenRu 0659-3

 paravuthal cheythu n^ALum parAyk kaTan n^eRiyil n^iRpAr     0659-4

 

 1.1 vAraNach chEvalOTum varimayiR kulaN^kaL viTTuth 0660-1

 thOraNa maNikaL thUkkich churumpaNi kathampam n^ARRip       0660-2

 pOraNi n^eTuvElORkup pukazpuri kuravai thUN^kap     0660-3

 pEraNaN^ku ATal cheythu peruvizA eTuththa pinRai    0660-4

 

 12. payil vaTup polin^tha yAkkai vETartham pathiyAm n^AkaRku        0661-1

 eyiluTaip puraN^kaL cheRRa en^thaiyAr main^thar Ana 0661-2

 mayiluTaik koRRa Urthi varaiyuraN^ kiziththa thiNmai        0661-3

 ayiluTaith thaTakkai venRi aNNalAr aruLinAlE        0661-4

 

 13. kAnavar kulam viLaN^kath thaththaipAl karuppam n^ITa    0662-1

 Unamil palikaL pOkki uRukaTan veRi ATTOTum   0662-2

 Ana ath thiN^kaL chella aLavil chey thavaththinAlE 0662-3

 pAnmathi uvari InRAl ena makap payan^tha pOthu      0662-4

 

 14. karipparu maruppin muththum kazai viLai chezun^Ir muththum      0663-1

 poruppin maNiyum vETar pozi tharu mazaiyE anRi      0663-2

 varich churumpu alaiya vAnin malar mazai pozin^thathu eN^kum        0663-3

 arikkuRun^ thuTiyE anRi amarar thun^thupiyum Arththa        0663-4

 

 15. aruvaraik kuRavar thaN^kaL akan kuTich chIRUr Ayam      0664-1

 peru vizA eTuththu mikka peruN^kaLi kURum kAlaik    0664-2

 karuvarai kALa mEkam En^thiyathu ennath thAthai     0664-3

 poruvaraith thOLkaLArap puthalvanai eTuththuk koNTAn        0664-4

 

 16. karuN^ kathir virikkum mEni kAmaru kuzavi thAnum        0665-1

 irumpuli paRazin ON^ki iRavuLar aLavE anRi   0665-2

 arum peRal ulakamellAm aLapparum perumai kATTith    0665-3

 tharuN^kuRi palavum chARRum thanmaiyiR polin^thu thOnRa     0665-4

 

 17. aNNalaik kaiyil En^thaRku arumaiyAl urimaip pErum       0666-1

 thiNNan enRiyampum ennath thiNchilai vETar ArththAr 0666-2

 puNNiyap poruLAy uLLa poruvil chIr uruvinAnaik      0666-3

 kaNNinukku aNiyAth thaN^kaL kalanpala aNin^thAr anRE        0666-4

 

 18. varaiyuRai kaTavuT kAppu maRakuTi marapil thaN^kaL      0667-1

 puraiyil thol muRaimaikku ERpap porun^thuva pORRich cheythu         0667-2

 viraiyiLan^ thaLiruny chUTTi vEmpu izaiththu iTaiyE kOththa         0667-3

 arai maNik kavaTi kaTTi azakuRa vaLarkkum n^ALil    0667-4

 

 19. varumuRaip paruvam thORum vaLamiku chiRappil theyvap    0668-1

 perumaTai koTuththuth thokka peruviRal vETarkkellAm 0668-2

 thirumali thuzani poN^kach chezuN^kaLi makizchchi cheythE   0668-3

 arumaiyil puthalvar peRRa Arvamum thOnRa uyththAr   0668-4

 

 20.  ANTu ethir aNain^thu chella viTum aTith thaLarvu n^IN^kip      0669-1

 pUN thikaz chiRu pun kunychip puliyukirch chuTTi chAththi   0669-2

 mUNTezu chinaththuch cheN^kaN muLavu muL arin^thu kOththa   0669-3

 n^ANTarum eyiRRuth thAli n^alaN^kiLar mArpil thUN^ka        0669-4

 

 21. pAchoLi maNiyOTu Arththa pan maNich chathaN^kai EN^ka   0670-1

 kAchoTu thoTuththa kAppuk kalan punai arainyAN chErththith 0670-2

 thEchuTai maruppil thaNTai cheRimaNik kuthampai minna       0670-3

 mAchaRu kOlam kATTi maRukiTai ATum n^ALil    0670-4

 

 22. thaN malar alaN^kal thAthai thAy manam kaLippa van^thu 0671-1

 puNNiya kaN^kai n^Iril punithamAm thiruvAy n^Iril   0671-2

 uNNanain^thu amutham URi ozukiya mazalaith thIny chol       0671-3

 vaNNa men pavaLach chevvAy kuthaTTiyE vaLarA n^inRAr        0671-4

 

 23. poru pulip pArvaip pEzvAy muzai enap poRkai n^ITTap     0672-1

 pariuTaith than^thai kaNTu pain^thazai kaik koNTOchcha      0672-2

 iru chuTark kuRu kaN thIrkkum ezil vaLar kaNNIr malki       0672-3

 varuthuLi muththam aththAy vAy muththam koLLa mARRi 0672-4

 

 24. thuTik kuRaTu uruTTi OTith thoTakku n^Ayp pAcham chuRRip        0673-1

 piTiththu aRuththu eyinap piLLaip pEthaiyar izaiththa vaNTal        0673-2

 aTich chiRu thaLirAl chin^thi arukuRu chiRuvarOTum 0673-3

 kuTich cheRu kurampai eN^kum kuRu n^aTai kuRumpu cheythu    0673-4

 

 25. anaiyana palavum cheythE ain^thin mEl Ana ANTin 0674-1

 vanai tharu vaTivAr kaNNi maRach chiRu main^tha rOTum       0674-2

 chinai malark kAvukaL ATi cheRikuTik kuRichchi chUzn^tha    0674-3

 punai marup puzalai vElip puRachchiRu kAniR pOki    0674-4

 

 26. kaTu muyal paRazinOTuN^ kAna Enaththin kuTTi    0675-1

 koTu varik kuruLai chen^n^Ay koTuny chevich chApam Ana      0675-2

 muTukiya vichaiyil OTith thoTarn^thu uTan paRRi muRRaththu 0675-3

 iTu marath thiraLil kaTTi vaLappana eNNilAtha       0675-4

 

 27. alar pakal kazin^tha an^thi aiyavip pukaiyum ATTik      0676-1

 kulamuthu kuRaththi UTTik koNTu kaN thuyiRRik kaN^kul       0676-2

 pulara Un uNavu n^alkip puri viLaiyATTin viTTuch    0676-3

 chila muRai ANTu chella chilai payil paruvam chErn^thAr     0676-4

 

 28. than^thaiyum main^thanArai n^Okkith than thaTiththa thOLAl      0677-1

 chin^thai uL makizap pullich chilaith thozil payiRRa vENTi 0677-2

 mun^thai ath thuRaiyil mikka muthiyarai azaiththuk kUTTi    0677-3

 van^tha n^AL kuRiththathu ellAm maRavarkkuch cholli viTTAn 0677-4

 

 29. vETar tham kOmAn n^Athan venRi vEL aruLAl peRRa 0678-1

 chETarin mikka cheykaith thiNNan vil piTikkinRAn enRu       0678-2

 ATiyal thuTiyum chARRi aRain^tha pEr Ochai kETTu    0678-3

 mATuyar malaikaL ALum maRak kulath thalaivar ellAm 0678-4

 

 30. malai paTu maNiyum ponnum tharaLamum variyin thOlum     0679-1

 kolai puri kaLiRRuk kOTum pIliyin kuvaiyum thEnum   0679-2

 tholaivil pal n^aRavum Unum palaN^kaLum kizaN^kum thunRach 0679-3

 chilai payil vETar koNTu thichai thoRum n^eruN^ka van^thAr 0679-4

 

 31. malkiya vaLaN^kaL ellAm n^iRain^thiTa mARil chIRUr      0680-1

 ellaiyil aTaN^kA vaNNam INTinar koNarn^thA eN^kum   0680-2

 palperuN^ kiLainyr pORRap parAyk kaTan palavum cheythu      0680-3

 vil vizA eTukka enRu viLampinAn vETar kOman 0680-4

 

 32. pAnmaiyil chamaiththuk koNTu paTaikkalam vinainyr En^tha        0681-1

 thEnalar konRaiyAr tham thiruchchilaich chempon mEru        0681-2

 vAnathu kaTalin n^anychum AkkiTa avarkkE pinnum     0681-3

 kAna Un amutham Akkum chilaiyinaik kAppuch cheythAr 0681-4

 

 33. chilaiyinaik kAppuk kaTTum thiN puli n^arampil cheytha 0682-1

 n^alamiku kAppu n^annAN n^AkanAr payan^tha n^Akar   0682-2

 kulam viLaN^ku kariya kunRin kOlam munkaiyil chErththi      0682-3

 malai uRai mAkkaL ellAm vAzththa eTuththu iyampinArkaL      0682-4

 

 34. aivana aTichil vevvERu amain^thana puRpAR chonRi        0683-1

 mey varaith thinai men chORu mUN^kil van pathaN^kaL maRRum 0683-2

 kaivinai eyinar Akkik kalan^tha Un kizaN^ku thunRach        0683-3

 chey varai uyppa eN^kum kalan^thanar chinavil vETar 0683-4

 

 35. chem thinai iTiyum thEnum arun^thuvAr thEnil thOyththu 0684-1

 ven^tha Un ayilvAr vEri viLaN^kani kavaLam koLvAr   0684-2

 n^an^thiya Iyal uNTi n^achaiyoTu michaivAr vevvERu 0684-3

 an^thamil uNavin mElOr Ayinar aLavilArkaL    0684-4

 

 36. ayal varaip pulaththin van^thAr aruN^kuTi iruppin uLLAr         0685-1

 iyal vakai uNavil Arn^tha eyiRRiyar eyinar ellAm    0685-2

 uyar kathir uchchi n^IN^ka ozivil pal n^aRavu mAn^thi       0685-3

 mayaluRu kaLippin n^ITi varichilai vizavu koLvAr    0685-4

 

 37. pAchilaip paTalaich chuRRip pan malarth thoTaiyal chUTik        0686-1

 kAchuTai vaTath thOl kaTTi kavaTi meyk kalankaL pUNTAr      0686-2

 mAchil chIr veTchi munnA varuthuRaik kaNNi chUTi    0686-3

 Achil Achiriyan En^thum aTaR chilai maruN^ku chUzn^thAr     0686-4

 

 38. thoNTaka murachum kompum thuTikaLum thuLai koL vEyum    0687-1

 eNTichai n^iRain^thu vimma ezun^tha pEr oliyinOTum 0687-2

 thiNTiRal maRavar Arppuch chEN vichumpu iTiththuch chellak 0687-3

 koNTa chIr vizavu poN^kak kuRichchiyai valam koNTArkaL      0687-4

 

 39. kunRavar kaLi koNTATak koTichchiyar thuNaN^kai ATa      0688-1

 thunRiya makizchchiyOTum chUr aramakaLir ATa        0688-2

 venRi vil vizavinOTum viruppuTai EzAm n^ALAm        0688-3

 anRiru maTaN^ku cheykai azakuRa amaiththa pinnar    0688-4

 

 40. veN^kathir vichumpin uchchi mEviya pozuthil eN^kum      0689-1

 maN^kala vAzththu malka maruN^ku palliyaN^kaL Arppath       0689-2

 thaN^kaL thol marapin vinychaith thanuth thozil valavar thampAl     0689-3

 poN^koLik karum pOr ERRaip poruchilai piTippiththArkaL      0689-4

 

 41. poRRaTa varaiyin pAN^karp purivuRu kaTan mun cheytha    0690-1

 vil thozil kaLaththil n^aNNi vithimuRai vaNaN^ki mEvum      0690-2

 aRRai n^AL thoTaN^ki n^ALum aTal chilai ANmai muRRak        0690-3

 kaRRanar ennai ALum kAnavarkku ariya chiN^kam       0690-4

 

 42. vaNNaveny chilaiyum maRRap paTaikaLum malarak kaRRu     0691-1

 kaNNakal chAyal poN^kak kalai vaLar thiN^kaLE pOl   0691-2

 eNNiraNTu ANTin chevvi eythinAr ellai illAp 0691-3

 puNNiyam thOnRi mEl mEl vaLar athan polivu pOlvAr   0691-4

 

 43. iv vaNNam thiNNanAr n^irampu n^ALil iruN^ kuRavar peruN^kuRichchikku iRaivan Aya 0692-1

 mai vaNNa varai n^eTun^ thOL n^Akan thAnum malai eN^kum vanam eN^kum varampil kAlam 0692-2

 kai vaNNach chilai vETTai ATith thevvar kaNa n^iraikaL pala kavarn^thu kAnam kAththu 0692-3

 mey vaNNan^thaLar mUppin paruvam eythi villuzavin peru muyaRchi melivan AnAn 0692-4

 

 44. aN^kaN malaith thaTanychAral punaN^kaL eN^kum aTalEnam puli karaTi kaTamai AmA 0693-1

 veN^ kaN marai kalaiyoTu mAn muthalAy uLLa mirukaN^kaL mika n^eruN^ki mIthUr kAlaith 0693-2

 thiN^kaL muRai vETTai vinai thAzthathu enRu chilai vETar thAm ellAm thiraNTu chenRu 0693-3

 thaN^kaL kula muthal thalaivan Aki uLLa thaN theriyal n^Akan pAl chArn^thu chonnAr 0693-4

 

 45. chonna urai kETTalumE n^Akan thAnum chUzn^thu varum than mUppin thoTarvu n^Okki 0694-1

 mun avarkaTku urai cheyvAn mUppinAlE munpu pOl vETTaiyinil muyala killEn 0694-2

 en makanai uN^kaLukku n^AthanAka ellIrum kaik koNmin enRa pOthin    0694-3

 annavarum iraN^kip pin makizn^thu tham kOn aTi vaNaN^ki im mARRam araikinRArkaL 0694-4

 

 46.  iththanai kAlamum n^inathu chilaik kIz thaN^ki inithu uNTu thIN^ku inRi irun^thOm innum         0695-1

 aththa! n^inathu aruL vaziyE n^iRpathu allAl aTuththa n^eRi vERu uLathO athuvE anRi 0695-2

 meyththa viRal thiNNanai un marapil chAla mEm paTavE peRRu aLiththAy viLaN^ku mEnmai 0695-3

 vaiththa chilai main^thanai INTu azaiththu n^uN^kaL varai ATchi aruL enRAr makizn^thu vETar 0695-4

 

 47. chilai maRavar urai cheyya n^Akan thAnum thiNNanai mun koNTuvarach cheppi viTTu 0696-1

 malai maruvu n^eTum kAnil kanni vETTai makan pOkak kATu pali makizvu UTTa 0696-2

 thalai marapin vazi van^tha thEvarATTithanai azaimin ena aN^kuch chArn^thOr chenRu 0696-3

 n^ilaimai avaL thanakku uraippa n^arai mUthATTi n^eTithu van^thu viruppinOTum kaTithu van^thAL 0696-4

 

 48. kAnil variththaLir thuthain^tha kaNNi chUTik kalai maruppin arin^tha kuzai kAthil peythu 0697-1

 mAnin vayiRRu arithArath thilakam iTTu mayil kazuththu manavu maNi vaTamum pUNTu   0697-2

 thAn izin^thu iraN^ki mulai charin^thu thAzath thAzaippIli maravuri mEl chAra eythip         0697-3

 pU n^eruN^ku thOrai mali chETai n^alkip pOr vETar kOmAnaip pORRi n^inRAL 0697-4

 

 49. n^inRa muthukuRakkOlap paTimaththALai n^Er n^Okki annai n^I n^irappu n^IN^ki   0698-1

 n^anRu inithin irun^thanaiyO enRu kURum n^Akan ethir n^alam peruka vAzththi n^alla 0698-2

 men thachaiyum IyaloTu n^aRavum veRpil viLai vaLanum vENTiRRu ellAm        0698-3

 anRu n^I vaiththapaTi peRRu vAzvEn azaiththa paNi en enRAL aNaN^ku chArn^thAL 0698-4

 

 50. kOTTamil enkula main^than thiNNan eN^kaL kulath thalaimai yAn koTuppakkoNTu pUNTu         0699-1

 pUTTuRu veny chilai vETar thammaik kAkkum poruppurimai pukukinRAn avanukku enRum   0699-2

 vETTai vinai enakku mElAka vAyththu vERu pulaN^ kavar venRi mEvu mARu      0699-3

 kATTiluRai theyvaN^kaL virumpi uNNak kATu pali UTTu enRAn kavalai illAn 0699-4

 

 51. maRRu avanthan mozi kETTa varaich chUrATTi manamakizn^thu iN^ku anpOTu varukinREnukku         0700-1

 eRRaiyinuN^ kuRikaL mika n^alla Ana ithanAlE un main^than thiNNanAna veRRi varich 0700-2

 chilaiyOn n^in aLavil anRi mEmpaTukinRAn enRu virumpi vAzththik     0700-3

 koRRavan theyvaN^kaL makiza UTTa vENTuvana kuRaivinRik koNTu pOnAL 0700-4

 

 52. theyva n^ikaz kuRa muthiyAL chenRa pinpu thiNNanAr chilaith thAthai azaippach chIrkoL         0701-1

 maiviravu n^aRuN^ kunychi vAchak kaNNi maNi n^Ila onRu van^thathu ennak    0701-2

 kaiviravu chilai vETar pORRa van^thu kAthal puri thAthai kazal vaNaN^kum pOthil    0701-3

 cheyvarai pOl puyam iraNTum cheRiyap pullich chezum puliththOl irukkaiyin munchEra vaiththAn         0701-4

 

 53. mun irun^tha main^than mukam n^Okki n^Akan mUppu enai van^thu aTain^thalinAl munpupOla         0702-1

 ennuTaiya muyaRchiyinAl vETTai ATa ini enakkuk karuththu illai enakku mElAy 0702-2

 mannu chilai malaiyar kulak kAval pUNTu mARu eRin^thu mA vETTai ATi enRum 0702-3

 unnuTaiya marapu urimai thAN^kuvAy enRuTaiya thOlum churikaiyum kaik koTuththAn anRE 0702-4

 

 54. than^thai n^ilai uLkoNTu thaLarvu koNTu thaN^kaL kulath thalaimaikkuch chArvu thOnRa 0703-1

 van^tha kuRaipATu athanai n^irappumARu manam koNTa kuRippinAl maRAmai koNTu 0703-2

 mun^thaiyavan kazal vaNaN^ki muRaimai than^tha muthal churikai uTai thOlum vAN^kik koNTu 0703-3

 chin^thai paraN^koLa n^inRa thiNNanArkkuth thiruth thAthai mukam malarn^thu cheppukinRAn 0703-4

 

 5.5 n^ammuTaiya kula maRavar chuRRaththArai n^An koNTu pariththu athan mEl n^alamE cheythu 0704-1

 them munaiyil ayaR pulaN^kaL kavarn^thu koNTa thiN chilaiyin vaLamoziyAch chiRappin vAzvAy         0704-2

 vem munaiyin vETTaikaLum unakku vAykkum virain^thu n^I thAzAthE vETTai ATa 0704-3

 im muraN veny chilai vETar thaN^kaLOTum ezuka ena viTai koTuththAn iyalpil n^inRAn         0704-4

 

 56. cheN^kaN vayak kOLariyERu anna thiNmai thiNNanAr chey thavaththin perumai peRRa         0705-1

 veN^kaN viRal thAthai kazal vaNaN^ki n^inRu viTai koNTu puRam pOn^thu vETarOTum 0705-2

 maN^kala n^Irch chunai paTin^thu manaiyin vaiki vaikiruLin pular kAlai variviR chAlaip 0705-3

 poN^ku chilai aTal vETTaik kOlam koLLap punai thozil kai vinainyrOTum polin^thu pukkAr 0705-4

 

 57. n^eRi koNTa kunychich churuL thunychi n^imirn^thu poN^ka        0706-1

 muRi koNTa kaNNikku iTai moyyoLip pIli chErththi    0706-2

 veRi koNTa mullaip piNaimIthu kuRinychi veTchi      0706-3

 cheRi koNTa vaNTin kulam chIr koLap pinpu cheythu   0706-4

 

 58. mun n^eRRiyin mIthu murun^thiTai vaiththa kunRi 0707-1

 thannil puri koNTa mayir kayiRArach chAththi        0707-2

 minnal thikaz chaN^ku viLaN^ku veN thOTu kAthin     0707-3

 mannip puTai n^inRana mA mathi pOla vaika    0707-4

 

 59. kaNTaththiTai veN kavaTik kathir mAlai chEra    0708-1

 koNTak koTu pan maNi kOththiTai Enak kOTu    0708-2

 thuNTap piRai pOlvana thUN^kiTa vEN^kai vanthOl     0708-3

 thaNTaich cheyal poN^kiya channa vIram thayaN^ka    0708-4

 

 60. mArpil chiRu than^tha maNiththiraL mAlaith thAzath      0709-1

 thAriR poli thOL valayaN^kaL thazaiththu minnach    0709-2

 chErviR poli kaN^kaNa mIthu thikaztha mun kaik      0709-3

 kArviR cheRi n^AN eRi kaich cheRi kaTTi kaTTi       0709-4

 

 61. araiyil charaNaththu uri ATaiyin mIthu pauvaththu       0710-1

 thiraiyil paTu veLLalaku Arththu viLimpu chErththi 0710-2

 n^iraiyil poli n^ILuTai thOlkari kaippuRam chUz     0710-3

 viraiyil thuvar vAr vichi pOkki amaiththu vIkki     0710-4

 

 62. vIrak kazal kAlin viLaN^ka aNin^thu pAtham      0711-1

 chErath thoTu n^ITu cheruppu viruppu vAyppap        0711-2

 pArap peru vil valam koNTu paNin^thu thiNNan        0711-3

 chArath thiruththAL maTiththu ERRi viyan^thu thAN^ki        0711-4

 

 63. aN^ku appozuthil puvanaththu iTar vAN^ka ON^kith        0712-1

 thuN^kap peru mA mazai pOnRu thuN enRu olippa       0712-2

 veN^kaN china n^ITu vilaN^ku vilaN^ki n^IN^kach     0712-3

 cheN^kaith thalaththAl thaTavich chiRu n^AN eRin^thAr       0712-4

 

 64. palvERu vALi puthai pArththu uTan pOtha Evi     0713-1

 vil vETar Ayath thuTi mEvi olikku munRil     0713-2

 chol vERu vAzththuth thichaithORum thuthain^thu vimma       0713-3

 vallERu pOlvAr aTal vALi therin^thu n^inRAr 0713-4

 65. mAnach chilai vETar maruN^ku n^eruN^kum pOthil 0714-1

 pAnaRkula mAmalaril paTar chOthiyAr mun      0714-2

 thEnaRRachai thERal charup pori maRRum uLLa 0714-3

 kAnap pali n^Er kaTavuL poRaiyATTi van^thAL 0714-4

 

 6.6 n^inRu eN^kum moykkum chilai vETarkaL n^IN^kap pukkuch 0715-1

 chenRu aN^ku vaLLal thiru n^eRRiyil chETai chAththi 0715-2

 un than^thai than^thaikkum in^ n^anmaikaL uLLa valla        0715-3

 n^anRum perithu viRal n^ammaLavu anRu ithu enRAL    0715-4

 

 67. ap peRRiyil vAzththum aNaN^kuTai ATTi thannaich 0716-1

 cheppaRku arithAya chiRappu ethir cheythu pOkkik kaip paRRiya       0716-2

 thiN chilai kAr mazai mEkam enna     0716-3

 meyp poRpuTai vETTaiyin mEl koNTu ezun^thu pOn^thAr 0716-4

 

 68. thALil vAz cheruppar thOl thazaiththa n^ITu thAnaiyar   0717-1

 vALiyOTu chApam mEvu kaiyar veyya van kaNAr 0717-2

 ALi ERu pOla Ekum aNNalAr mun eNNilAr        0717-3

 mILi vETar n^ITu kUTTam mikku mEl ezun^thathE       0717-4

 

 69. van thoTar piNiththa pAcham van kai maLLar koLLavE      0718-1

 venRi maN^kai vETar villin mIthu mEvu pAthamun      0718-2

 chenRu n^ILumARu pOlva cheyya n^Avin vAya vAy       0718-3

 onROTu onRu n^Er paTAmal OTu n^AykaL mATelAm        0718-4

 

 70. pOr valaich chilaith thozil puRaththilE viLaippach      0719-1

 chAr valaith thoTakku aRukka Ekum aiyar tham munnE 0719-2

 kAr valaip paTuththa kunRu kAnamA vaLaikka n^IL     0719-3

 vAr valaith thiRam chuman^thu van^tha veRpar mun^thinAr     0719-4

 

 71. n^aNNi mA maRaik kulaN^kaL n^ATa enRu n^ITum ath        0720-1

 thaNNilA aTampu konRai thaN^ku vENiyAr thamaik      0720-2

 kaNNil n^ITu pArvai onRu koNTu kANum anpar mun      0720-3

 eNNil pArvai koNTu vETar em maruN^kum EkinAr        0720-4

 

 72. kOTumun polikkavum kuRuN^ kaNA kuLikkulam       0721-1

 mATu chenRu ichaippavum maruN^ku pampai koTTavum    0721-2

 chETu koNTakai viLich chiRan^tha Ochai chellavum    0721-3

 kATu koNTu ezun^tha vETu kai vaLain^thu chenRathE   0721-4

 

 73. n^eruN^ku pain^tharuk kulaN^kaL n^ITu kATu kUTa n^Er    0722-1

 varuN^karuny chilaith thaTakkai mAna vETar chEnai thAn      0722-2

 porun^ thaTan^ thiraikkaTal parappu iTaip pukum peruN^      0722-3

 karun^tharaN^ka n^IL punal kaLin^thi kanni oththathE        0722-4

 

 74. then thichaip poruppuTan cheRin^tha kAnin mAn inam      0723-1

 panRi vem maraik kaNaN^kaL AthiyAna pal kulam       0723-2

 thunRi n^inRa enRaTich chuvaTTin oRRar chollavE     0723-3

 van thaTakkai vArkoTu em maruN^kum vETar OTinAr     0723-4

 

 75.  OTi eRin^thu vArozukki yOchanaip parappu elAm 0724-1

 n^eTiya thiN valaith thoTakku n^ILiTaip piNiththu n^Er      0724-2

 kaTi koLap paran^tha kATu kAval cheythu amaiththa pin       0724-3

 cheTi thalaich chilaikkai vETar thiNNanAr mun n^aNNinAr     0724-4

 

 76. venychilaikkai vIranArum vETarOTu kUTi mun      0725-1

 manychalaikku mAmalai charip puRaththu van^tha mA   0725-2

 anychuviththu aTarkkum n^AykaL aTTamAka viTTu n^IL 0725-3

 chenycharaththinOTu kuzal cheytha kAnuL eythinar    0725-4

 

 7.7 veyya mA ezuppa Evi veRparAyam OTi n^Er 0726-1

 eyyum vALi mun therin^thu koNTu chella eN^kaNum     0726-2

 moy kural thuTik kulaN^kaL pampai mun chilaiththu ezak      0726-3

 kai viLiththu athirththu mA ezuppinArkaL kAnelAm    0726-4

 

 78.  EnamOTu mAn inaN^kaL eNku thiN kalaik kulam    0727-1

 kAna mEthi yAnai vem pulik kaNaN^kaL kAn marai      0727-2

 Ana mA an^Eka mA veruNTu ezun^thu pAya mun   0727-3

 chEnai vETar mEl aTarn^thu chIRi ampil n^URinAr     0727-4

 

 79. thALaRuvan iTai thuNivana thalai thumivana kalaimA      0728-1

 vALikaLoTu kuTal chorithara maRivana chila marai mA 0728-2

 n^ILuTal viTu charam uruviTa n^imirvana miTai kaTa mA       0728-3

 mILikoL kaNai paTum uTal eza vizuvana pala uzaiyE   0728-4

 

 80. veN^kaNai paTu piTar kizipaTa vichai uruviya kayavAy    0729-1

 cheN^ kanal viTa athanoTu kaNai cheRiya mun iru karumA      0729-2

 aN^ku ezum chiram uruviya pozuthu aTal eyiRu uRa athanaip   0729-3

 poN^kiya chinamoTu kavarvana puraivana chila pulikaL        0729-4

 

 81. pin maRavarkaL viTu pakazikaL piRa kuRa vayiRiTai pOy   0730-1

 mun n^aTumuka michai uruviTa muTukiya vichaiyuTan ak        0730-2

 kon munai aTu charam inam ethir kuRukiya mukam uruvath      0730-3

 than ethir ethir poruvana n^ikar thalaiyana pala kalaikaL   0730-4

 

 82. karu varai oru thanuvoTu vichai kaTukiyathu ena munai n^Er      0731-1

 kurichil mun viTum aTucharam ethir kolai payil pozuthu avaiyE       0731-2

 poru kari yoTu china ariyiTai puraiyaRavuTal pukalAl        0731-3

 varum iravoTu pakal aNaivana ena miTaiyum avvanamE 0731-4

 

 83. n^ILiTai vichai michai kuthikoLa n^eTu mukil thoTa ezu mAn      0732-1

 thALuRu kazal maRavarkaL viTu charam n^irai thoTarvana thAm         0732-2

 vAL viTukathir mathi pirivuRa varumena vizum uzaiyaik       0732-3

 kOLoTu payil paNi thoTar n^ilai koLavuLa ethir palavE       0732-4

 

 84. kaTal viri punal koLa vizuvana karu mukilena n^iraiyE   0733-1

 paTarvoTu cheRi thazai pothuLiya payil puthal vanam athan mEl       0733-2

 aTaluRu charam uTaluRa varai aTiyiTam alamaralAl    0733-3

 miTai karu marai karaTikaL OTu vizuvana vana mEthi 0733-4

 

 85. pala thuRaikaLin veruvaraloTu payil valaiyaRa n^uzai mA         0734-1

 ulamoTu paTarvana thakaiyuRa uRu chinamoTu kavar n^Ay       0734-2

 n^ilaviya iru vinai valai iTai n^ilai chuzal pavar n^eRi chEr       0734-3

 pulanuRu mananiTai thaTaicheytha poRikaLin alavuLavE        0734-4

 

 86. thuTiyaTiyana maTi cheviyana thuRukaya muni thoTarAr    0735-1

 veTi paTa viri chiRu kuruLaikaL michai paTu kolai viravAr   0735-2

 aTi thaLarvuRu karu uTaiyana aNai uRu piNai alaiyAr 0735-3

 koTiyana ethir muTukiyum uRu kolai puri chilai maRavar      0735-4

 

 87. ivvakai varu kolai maRavinai ethir n^ikazvuzi athirak   0736-1

 kaivaraikalum veruvuRa iTai kAn ezuvathOr Enam      0736-2

 pey karumukil ena iTiyoTu pithir kanal vizi chithaRi        0736-3

 moy valaikaLai aRa n^imir muTukiya kaTu vichaiyil   0736-4

 

 88. pOmathu thaNai aTuthiRaloTu poru maRavarkaL ariyERu     0737-1

 Amavar thoTarvuRum vichaiyuTan aTi vazi chelum aLavil       0737-2

 thAm oruvarum aRikilaravar thani thoTarvuzi athanmEl        0737-3

 Emunai aTu chilai viTalaikaL iruvarkaL aTi piriyAr 0737-4

 

 89. n^ATiya kazal vayavarkaL avar n^ANanum n^eTu varivil    0738-1

 kATanum enum iruvarum malai kAvalaroTu kaTithil     0738-2

 kUTinar viTu pakazikaLoTu kolai nymalikaL vazuvi    0738-3

 n^ITiya chari paTarvathu tharu n^Izalin virai kEzal 0738-4

 

 90. kunRiyai n^ikar mun cheRa eri koTu vizi iTak kural n^IL         0739-1

 panRiyum aTal van thiRaloTu paTar n^eRi n^eTithOTith        0739-2

 thunRiyathu oru kunRu aTi varai chulaviya n^eRi kuzal       0739-3

 chenRu athaniTai n^inRathu valithu therumara n^iraiyil      0739-4

 

 91. ath tharu vaLar chuzal iTai aTai athan n^ilai aRipavar mun      0740-1

 kaith theri kaNaiyinil aTuvathu karuthalar vichai kaTuki    0740-2

 moyththezu chuTar viTu churikaiyai munai peRa ethir uruvi   0740-3

 kuththinar uTal muRipaTa veRi kula maRavarkaL thalaivar     0740-4

 

 92. vETar thaN^kariya cheN^kaN villiyAr vichaiyil kuththa   0741-1

 mATiru thuNiyAy vIzn^tha varAkaththaik kaNTu n^ANan 0741-2

 kATanE ithan pin inRu kAthaN^kaL pala van^thu eyththOm      0741-3

 ATavan konRAn achchO enRu aTiyil thAzn^thAr 0741-4

 

 93. maRRavar thiNNanArkku mozikinRAr vazi van^thu ARRa      0742-1

 uRRathu pachi van^thu emmai uthaviya ithanaik kAychchich    0742-2

 chaRRu n^I arun^thi yAmum thinRu thaNNIr kuTiththu 0742-3

 veRRi koL vETTaik kATu kurukuvOm mella enRAr        0742-4

 

 94. enRu avar kURa n^Okkith thiNNanAr thaNNIr eN^kE 0743-1

 n^anRum iv vanaththil uLLathu enRu urai cheyya n^ANan       0743-2

 n^inRa ip periya thEkkin appuRam chenRAl n^INTa     0743-3

 kunRinukku ayalE OTum kuLirn^tha pon mukali enRAn   0743-4

 

 95. poN^kiya china vil vETan chonnapin pOvOm aN^kE 0744-1

 iN^kithu thannaik koNTu pOthumin enRu thAmum        0744-2

 aN^kathu n^Okkich chenRAr kAvatham araiyil kaNTAr   0744-3

 cheN^kaN ERu uTaiyAr vaikum thirumalaich chAral chOlai      0744-4

 

 96.  n^ANanE thOnRum kunRil n^ANuvOm enna n^ANan    0745-1

 kANa n^I pOthin n^alla kATchiyE kANum in^thach      0745-2

 chENuyar thiruk kALaththi malai michai ezun^thu chevvE      0745-3

 kONamil kuTumith thEvar iruppar kumpiTalAm enRAn    0745-4

 

 97.  Avathen ithanaik kaNTu iN^ku aNai thoRum en mEl pAram 0746-1

 pOvathu onRu uLathu pOlum Achaiyum poN^ki mEl mEl   0746-2

 mEviya n^enychum vEROr viruppuRa viraiyA n^iRkum    0746-3

 thEvar aN^ku iruppathu eN^kE pOkenRAr thiNNanAr thAm        0746-4

 

 98. urai cheythu virain^thu chella avarkaLum uTanE pOn^thu 0747-1

 karai vaLar kazaiyin muththum kAr akil kuRaTum chan^thum    0747-2

 varai tharu maNiyum ponnum vayiramum puLinam thORum 0747-3

 thiraikaL mun thiraTTi vaiththa thiru mukaliyinaich chArn^thAr      0747-4

 

 99  AN^ku athan karaiyin pAN^kOr aNi n^izal kEzal iTTu      0748-1

 vAN^ku vil kATan thannai marak kaTai thIk kOl paNNi 0748-2

 IN^ku n^I n^eruppuk kANpAy immalai ERik kaNTu       0748-3

 n^AN^kaL van^thu aNaivOm enRu n^ANanum thAmum pOn^thAr      0748-4

 

 100 aLi miTai karai chUz chOlai alarkaL koNTu aNain^tha ARRin       0749-1

 theLi punal izin^thu chin^thai theLivuRum thiNNanAr thAm    0749-2

 kaLi varum makizchchi poN^kak kALaththi kaNTu koNTu 0749-3

 kuLir varu n^athi UTu Ekik kulavaraich chAral chErn^thAr    0749-4

 

 101 kathiravan uchchi n^aNNak kaTavuL mAl varaiyin uchchi   0750-1

 athir tharum Ochai ain^thum Ar kali muzakkam kATTa 0750-2

 ithu en kol n^ANA enRArkku im malaip perun^thEn chUzn^thu   0750-3

 mathu malar IkkaL moyththu maruN^ku ezum oli kol enRAn      0750-4

 

 102. munpu chey thavaththin ITTam muTivilA inpam Ana        0751-1

 anpinai eTuththuk kATTa aLavilA Arvam poN^ki        0751-2

 man perum kAthal kUra vaLLalAr malaiyai n^Okki      0751-3

 enpu n^ekku uruki uLLaththu ezu peru vETkai yOTum   0751-4

 

 103. n^ANanum anpum munpu n^aLir varai ERath thAmum 0752-1

 pENu thaththuvaN^kaL ennum peruku chOpAnam ERi      0752-2

 ANaiyAm chivaththaich chArA aNaipavar pOla aiyar    0752-3

 n^INilai malaiyai ERi n^Er paTach chellum pOthil    0752-4

 

 104. thiN^kaL chEr chaTaiyAr thammaich chenRavar kANA munnE         0753-1

 am kaNNar karuNai kUrn^tha aruL thiru n^Okkam eythath       0753-2

 thaN^kiya pavaththin munnaich chArpu viTTu akala n^IN^kip   0753-3

 poN^kiya oLiyin n^Izal poruvil anpu uruvam AnAr     0753-4

 

 105. mAkamAr thiruk kALaththi malai ezu kozun^thAy uLLa     0754-1

 Eka n^Ayakaraik kaNTAr ezun^tha pEr uvakai anpin    0754-2

 vEkam Anathu mEl chella mikkathu Or viraivin OTum   0754-3

 mOkamAy OTich chenRAr thazuvinAr mOn^thu n^inRAr    0754-4

 

 106.  n^eTithu pOthu uyirththu n^inRu n^iRain^thu ezu mayirkkAl thORum     0755-1

 vaTivelAm puLakam poN^ka malark kaNNIr aruvi pAya   0755-2

 aTiyanERku ivar thAm iN^kE akappaTTAr achchO enRu   0755-3

 paTi ilAp parivu thAn Or paTivamAm parichu thOnRa   0755-4

 

 107.  vem maRak kulaththu van^tha vETTuvach chAthiyAr pOl   0756-1

 kaim malai karaTi vEN^kai ari thiri kAnam thannil   0756-2

 ummuTan thuNaiyAy uLLAr oruvarum inRik keTTEn       0756-3

 im malaith thaniyE n^Ir iN^ku iruppathE enRu n^ain^thAr     0756-4

 

 108. kaichchilai vizun^thathu OrAr kALaiyAr mILa in^thap    0757-1

 pachchilaiyOTum pUvum paRiththiTTu n^Irum vArththu 0757-2

 machchithu cheythAr yArO enRalum maruN^ku n^inRa    0757-3

 achchilai n^ANan thAnum n^An ithu aRin^thEn enpAn   0757-4

 

 109.  vanRiRal un^thai yOTu mA vETTai ATip paNTik   0758-1

 kunRu iTai van^thOm Akak kuLirn^tha n^Ir ivarai ATTi        0758-2

 onRiya ilaip pUchchUTTi UTTi munpu aRain^tha thEr pArppAn   0758-3

 anRithu cheythAn inRum avan cheythathu Akum enRAn   0758-4

 

 110. uNNiRain^thu ezun^tha thEnum ozivinRi ArA anpil        0759-1

 thiNNanAr thiruk kALaththi n^AyanArkku iniya cheykai        0759-2

 eNNiya ivaikolAm enRu ithu kaTaip piTiththuk koNTu av       0759-3

 aNNalaip piriya mATTA aLavil Atharavu n^ITa 0759-4

 

 1.11 ivar thamaik kaNTEnukkuth thaniyarAy irun^thAr ennE    0760-1

 ivar thamakku amuthu cheyya iRaichchiyum iTuvAr illai       0760-2

 ivar thamaip piriya oNNAthu encheykEn ini yAn chAla 0760-3

 ivar thamakku iRaichchi koNTiN^ku eythavum vENTum enRu      0760-4

 

 112. pOthuvar mINTum chelvar pulluvar mILap pOvar   0761-1

 kAthalin n^Okki n^iRpar kanRu akal puniRRu Ap pOlvar        0761-2

 n^AthanE amuthu cheyya n^alla mel iRaichchi n^AnE   0761-3

 kOthaRath therin^thu vERu koNTu iN^ku varuvEn enpAr 0761-4

 

 113.  ArthamarAka n^Ir iN^ku iruppathu enRu akalamATTEn     0762-1

 n^Ir pachiththu irukka iN^ku n^iRkavum illEn enRu   0762-2

 chOr tharu kaNNIr vArap pOy varath thuNin^thAr Aki 0762-3

 vAr chilai eTuththuk koNTu malark kaiyAl thozuthu pOn^thAr 0762-4

 

 114. munpu n^inRu arithil n^IN^ki moy varai izin^thu n^ANan         0763-1

 pinpu van^thu aNaiya munnaip piRa thuRai vETkai n^IN^ki     0763-2

 anpu koNTu uyppach chellum avar thiru mukali ARRin 0763-3

 pon punai karaiyil ERip puthu malark kAvil pukkAr   0763-4

 

 115. kATanum ethirE chenRu thozuthu thIk kaTain^thu vaiththEn       0764-1

 kOTuTai Enam uN^kaL kuRippaTi uRuppai ellAm 0764-2

 mATuRa n^Okkik koLLum maRiththu n^Am pOkaikku inRu 0764-3

 n^ITa n^Ir thAzththathu ennO enRalum n^inRa n^ANan 0764-4

 

 116. aN^kivar malaiyil thEvar thammaik kaNTu aNaiththuk koNTu       0765-1

 vaN^kinaip paRRip pOthAvalluTumpu enna n^IN^kAn     0765-2

 iN^kum ath thEvar thinna iRaichchi koNTu Ekap pOn^thAn      0765-3

 n^amkulath thalaimai viTTAn n^alappaTTAn thEvarkku enRAn    0765-4

 

 117.  en cheythAy thiNNA n^I thAn enna mAl koNTAy eN^kaL    0766-1

 mun peru muthali allaiyO ena mukaththai n^OkkAr     0766-2

 van perum panRi thannai eriyinil vathakki mikka     0766-3

 inpuRu thachaikaL vevvERu ampinAl Irn^thu koNTu     0766-4

 

 118. kOlinil kOththuk kAychchi kozum thachai pathaththil vEva       0767-1

 vAliya chuvaimun kANpAn vAyinil athukkip pArththuch 0767-2

 chAlavum iniya ellAm charuku ilai iNaiththa kallai 0767-3

 ElavE kOlik kUTa athan michai iTuvAr AnAr    0767-4

 

 119. maruN^ku n^inRavarkaL pinnum mayal mika muthirn^thAn ennE      0768-1

 arum peRal iRaichchi kAychchi athukki vERu umizA n^inRAn    0768-2

 perum pachi uTaiyan Enum pEchchilan emakkum pERu    0768-3

 tharum parichu uNarAn maRRaith thachai puRaththu eRiyA n^inRAn      0768-4

 

 120.  thEvumAl koNTAn in^thath thiNNan maRRu ithanaith thIrkkal     0769-1

 Avathu onRu aRiyOm thEvarATTiyai n^AkanOTu   0769-2

 mEvi n^Am koNarn^thu thIrkka vENTum av vETTaik kAnil        0769-3

 Eval ATkaLaiyum koNTu pOthum enRu eNNip pOnAr       0769-4

 

 121 kAnavar pOnathu OrAr kaTithinil kallaiyin kaN   0770-1

 Un amuthu amaiththuk koNTu manychanam ATTa unni     0770-2

 mA n^athi n^annIr thUya vAyinil koNTu koytha        0770-3

 thU n^aRum paLLith thAmaN^ kunychi mEl thuthaiyak koNTAr    0770-4

 

 122 thanu oru kaiyil veyya charaththuTan thAN^kik kallaip   0771-1

 punitha mel iRaichchi n^alla pOnakam oru kai En^thi 0771-2

 iniya empirAnAr chAlap pachippar enRu iraN^ki EN^ki 0771-3

 n^ani virain^thu iRaivar veRpai n^aNNinAr thiNNanArthAm     0771-4

 

 123. iLaiththanar n^AyanAr enRu INTach chenRu eythi veRpin 0772-1

 muLaiththu ezu muthalaik kaNTu muTimichai malaraik kAlil    0772-2

 vaLaiththa poR cheruppAl mARRi vAyin manychana n^Ir thannai         0772-3

 viLaiththa anpu umizvAr pOnRu vimalanAr muTimEl viTTAr      0772-4

 

 124. thalai michaich chuman^tha paLLith thAmaththaith thaTaN^ kALaththi    0773-1

 malai michaith thampirAnAr muTi michai vaNaN^kich chAththich        0773-2

 chilaimichaip polin^tha cheN^kaith thiNNanAr chErththa kallai       0773-3

 ilai michaip paTaiththa Unin thiru amuthu ethirE vaiththu   0773-4

 

 125. kozuviya thachaikaL ellAm kOlinil therin^thu kOththu aN^ku     0774-1

 azaluRu pathaththil kAychchip pallinAl athukki n^Avil       0774-2

 pazakiya inimai pArththup paTaiththa iv iRaichchi chAla     0774-3

 azakithu n^AyanIrE amuthu cheythu aruLum enRAr      0774-4

 

 126. anna im mozikaL cholli amuthu cheyviththa vETar        0775-1

 mannanAr thiruk kALaththi malaiyinArkku iniya n^al Un       0775-2

 innamum vENTum ennum ezu perum kAthal kaNTu 0775-3

 panneTuN^ karaN^kaL kUppip pakalavan malaiyil thAzn^thAn    0775-4

 

 127. avvazi an^thi mAlai aNaithalum iravu chErum    0776-1

 vevvilaN^ku uLa enRu anychi meymaiyin vERu koLLAch 0776-2

 chevviya anpu thAN^kith thiruk kaiyil chilaiyum thAN^ki     0776-3

 maivarai enna aiyar maruN^ku n^inRu akalA n^inRAr   0776-4

 

 128. chArvarum thavaN^kaL cheythu munivarum amarar thAmum   0777-1

 kArvarai aTavi chErn^thum kANuthaRku ariyAr thammai 0777-2

 Arvam mun peruka ArA anpinil kaNTu koNTE     0777-3

 n^Er peRa n^Okki n^inRAr n^IL iruL n^IN^ka n^inRAr 0777-4

 

 129. kazai chori tharaLak kunRil kathir n^ilavu orupAl poN^ka       0778-1

 muzai aravu umizn^tha cheyya maNi veyil orupAl moyppath     0778-2

 thazai kathirp parithiyOTum chan^thiran thalai uvAvil       0778-3

 kuzaiyaNi kAthar veRpaik kumpiTach chenRAl okkum    0778-4

 

 130. viravu panmaNikaL kAnRa virikathirp paTalai poN^ka     0779-1

 marakatham oLi koL n^Ila maNikaLum imaikkum chOthi 0779-2

 pora iru chuTarukku anychip pOyina puTaikaL thORum 0779-3

 iravu iruL othuN^kinAlE pOnRu uLathu eN^kum eN^kum 0779-4

 

 13.1 chen^thazal oLiyil poN^kum thIpa mA maraN^kaLAlum      0780-1

 man^thikaL muzaiyil vaiththa maNi viLakku oLikaLAlum        0780-2

 ain^thum ARaTakki uLLAr arum perum chOthiyAlum      0780-3

 en^thaiyAr thirukkALaththi malaiyinil iravu onRu illai      0780-4

 

 132. varum kaRaip pozuthu n^IN^ki malkiya yAmany chenRu     0781-1

 churuN^kiTa aRin^tha puLLin chUz chilampu Ochai kETTuk      0781-2

 karuN^kaTal enna n^inRa kaN thuyilAtha vIrar        0781-3

 arum peRal thampiranArkku amuthu koNTu aNaiya vENTi 0781-4

 

 13.3  ERukARpanRiyOTum iruN^kalai punamAn maRRum    0782-1

 vERu vERu inaN^kaL vETTai vinaith thozil virakinAlE 0782-2

 URuchey kAlam chin^thiththu urumikath theriyAp pOthin       0782-3

 mARaTu chilaiyum koNTu vaLLalaith thozuthu pOn^thAr 0782-4

 

 134. moy kATTum iruL vAN^ki mukam kATTum thEr iravi 0783-1

 mey kATTum anpuTaiya villiyar thani vETTai   0783-2

 eykATTin mAvaLaikka iTTa karum thirai eTuththuk     0783-3

 kai kATTum vAn pOlak kathir kATTi ezum pOthil       0783-4

 

 135. eythiya chIr Akamaththil iyampiya pUchanaikku ERpak    0784-1

 koytha malarum punalum muthalAna koNTu aNain^thAr   0784-2

 mai thazaiyum kaNTaththu malai marun^thai vazi pATu 0784-3

 cheythu varum thavam uTaiya munivar chiva kOchariyAr        0784-4

 

 136. van^thu thirumalaiyin kaN vAnavar n^Ayakar maruN^ku    0785-1

 chin^thai n^iyamaththOTum chel kinRAr thiru munpu   0785-2

 ven^tha iRaichchiyum elumpum kaNTu akala mithiththu OTi     0785-3

 in^tha anuchitham keTTEn yAr cheythAr enRu azivAr   0785-4

 

 137.  mEvan^Er vara anychA vETuvarE ithu cheythAr   0786-1

 thEva thEva IchanE thirumunpE ithu cheythu   0786-2

 pOvathE iv vaNNam pukutha n^Ir thiru uLLam   0786-3

 AvathO enap pathaRi azuthu vizun^thu alaman^thAr    0786-4

 

 138. poruppil ezuny chuTark kozun^thin pUchanaiyum thAzkka n^An     0787-1

 iruppathu ini En enRu av iRaichchi elumpuTan ilaiyum        0787-2

 cheruppu aTiyum n^Ay aTiyum thiru alakAl mARRiya pin        0787-3

 viruppin oTum thirumukalip punal mUzki virain^thu aNain^thAr        0787-4

 

 139. pazuthu pukun^thathu athu thIrap paviththiramAm cheyal purin^thu      0788-1

 thozuthu peRuvana koNTu thUya pUchanai thoTaN^ki    0788-2

 vazuvil thiru manychanamE varum muthalAka varum pUchai      0788-3

 muzuthu muRaimaiyin muTiththu muthalvanAr kazal paNin^thAr 0788-4

 

 140. paNin^thu ezun^thu thani muthalAm paran enRu pan muRaiyAl      0789-1

 thuNin^tha maRai moziyAlE thuTi cheythu chuTarth thiN^kaL   0789-2

 aNin^tha chaTai muTik kaRRai aN^kaNarai viTai koNTu 0789-3

 thaNin^tha manath thirumunivar thapO vanaththiTai chArn^thAr        0789-4

 

 141 iv vaNNam perumunivar EkinAr ini ippAl   0790-1

 maivaNNak karuN^ kunychi vana vETar perumAnAr       0790-2

 kaivaNNach chilai vaLaiththuk kAn vETTai thani ATich        0790-3

 cheyvaNNath thiRam mozivEn thIvinaiyin thiRam ozivEna 0790-4

 

 142. thiru malaiyin puRam pOna thiNNanAr cheRi thuRukal     0791-1

 perumalaikaL iTaich charivil perum panRi punam mEyn^thu     0791-2

 varuvanavum thuNi paTuththu mAn inaN^kaL kAn iTai n^inRu    0791-3

 oru vazich chenRu ERu thuRai oLi n^inRu konRu aruLi 0791-4

 

 143. payil viLiyAl kalai azaiththup pATu peRa UTuruvum      0792-1

 ayil mukaveN^ kaNai pOkki aTi oRRi marai inaN^kaL   0792-2

 thuyil iTaiyil kiTai cheythu thoTarn^thu kaTamaikaL eythu   0792-3

 veyil paTu veN^kathir muthirath thani vETTai vinai muTiththAr       0792-4

 

 144. paTTa vana vilaN^ku ellAm paTar vanaththil oru chUzal 0793-1

 iTTu aruku thIk kaTai kOl irum churikai thanai uruvi        0793-2

 veTTi n^aRuN^ kOl thEnum mika muRiththuth thEkku ilaiyAl    0793-3

 vaTTamuRu peruN^ kallai maruN^ku puTai paTa amaiththAr      0793-4

 

 145. in^thanaththai muRiththu aTukki eri kaTaiyum araNiyinil        0794-1

 vem thazalaip piRappiththu mika vaLarththu mirukaN^kaL      0794-2

 kon^thi ayil alakampAl kuTTam iTTuk kozupparin^thu 0794-3

 van^thana koNTu ezum thazalil vakkuna vakkuviththu 0794-4

 

 146. vAy ampAl azippathuvum vakuppathuvum cheythu avaRRin   0795-1

 Aya uRuppu iRaichchi yelAm arin^thu orukal ilaiyil iTTu     0795-2

 kAya n^eTum kOl kOththuk kanalin kaN uRakkAychchi   0795-3

 thUya thiru amuthu amaikkach chuvai kANal uRukinRAr 0795-4

 

 147. eNNiRain^tha kaTavuLarukku iTum uNavu koNTu UTTum      0796-1

 vaNNa eri vAyin kaN vaiththathu enak kALaththi      0796-2

 aNNalArkku Am parichu thAm chOthiththu amaippathaRkuth      0796-3

 thiNNanAr thiruvAyil amaiththAr Un thiru amuthu     0796-4

 

 148. n^alla pathamuRa ven^thu n^Avin kaN iTum iRaichchi     0797-1

 kallaiyiniR paTaiththuth thEn pizin^thu kalan^thu koNTu     0797-2

 val virain^thu thirup paLLith thAmamum un^thUy manychanamum         0797-3

 ollaiyinin munpu pOl uTan koNTu van^thu aNain^thAr 0797-4

 

 149. van^thu thiruk kALaththi malai ERi vanachararkaL       0798-1

 than^thalaivanAr imaiyOr thalaivanAr thamai eythi   0798-2

 an^thaNanAr pUchaiyinai munpu pOl akaRRiya pin      0798-3

 mun^thai muRai thammuTaiya pUchanaiyin cheyal muTippAr      0798-4

 

 150.  Unamuthu kallai uTan vaiththu ithu munnaiyin n^anRAl 0799-1

 EnamoTu mAn kalaikaL marai kaTamai ivaiyiRRil       0799-2

 Ana uRuppu iRaichchi amuthu aTiyEnum chuvai kaNTEn 0799-3

 thEnum uTan kalan^thu ithuthiththikkum ena mozin^thAr       0799-4

 

 151. ip parichu thiru amuthu cheyviththuth thammuTaiya      0800-1

 oppariya pUchanai cheythu an^n^eRiyil ozukuvAr      0800-2

 eppozuthum mEnmElvan^thu ezum anpAl kALaththi       0800-3

 appar ethir alluRaN^kAr pakal vETTai ATuvAr 0800-4

 

 152. mAmunivar n^AL thORum van^thu aNain^thu vana vEn^thar 0801-1

 thAm muyalum pUchanaikkuch chAla mikath thaLarvu eythith    0801-2

 thImai ena athu n^Ikkich cheppiya Akama vithiyAl    0801-3

 AmuRaiyil archchanai cheythu an^ n^eRiyil ozuvArAl 0801-4

 

 153. n^ANanoTu kATanum pOy n^Akanukkuch cholliyapin 0802-1

 UNum uRakkamum inRi aNaN^ku uRaivALaiyum koNTu      0802-2

 pENu makanAr tham pAl van^thu ellAm pEthiththuk     0802-3

 kANu n^eRi thaN^kaL kuRi vArAmal kai viTTAr 0802-4

 

 154. munpu thiruk kALaththi muthalvanAr aruL n^OkkAl        0803-1

 inpuRu vEthakaththu irumpu pon AnAl pOl yAkkaith    0803-2

 than parichum vinai iraNTum chArum malam mUnRum aRa 0803-3

 anpu pizam pAyth thirivAr avar karuththin aLavinarO?        0803-4

 

 155 an^n^ilaiyil anpanAr aRin^tha n^eRi pUchippa    0804-1

 manniya Akamap paTiyAl mAmunivar aruchchiththu iN^ku        0804-2

 ennuTaiya n^AyakanE ithu cheythAr thamaik kANEn     0804-3

 unnuTaiya thiruvaruLAl oziththu aruLa vENTum ena    0804-4

 

 156. anRu iravu kanavin kaN aruL munivar thampAlE   0805-1

 min thikazum chaTai mavuli vEthiyar thAm ezun^thu aruLi     0805-2

 vanthiRal vETuvan enRu maRRu avanai n^I n^inaiyEl   0805-3

 n^anRavan than cheyal thannai n^Am uraippak kEL enRu        0805-4

 

 157. avanuTaiya vaTivu ellAm n^am pakkal anpu enRum 0806-1

 avanuTaiya aRivellAm n^amai aRiyum aRivu enRum      0806-2

 avanuTaiya cheyal ellAm n^amakku iniyavAm enRum     0806-3

 avanuTaiya n^ilai ivvARu aRin^I enRu aruL cheyvAr   0806-4

 

158. poruTpinil van^thavan cheyyum pUchanaikku munpenmEl

aruppuRumen malarmunnai avai n^Ikkum AtharavAl

viruppurum anpenum veLLakkAl perukiR RenavIzn^tha

cheruppaTi avviLamparuvach chEyaTiyiR chiRappuTaiththAl.

 

159. urukiya anpozivinRi n^iRain^tha avan uruvennum

perukiyakoL kalamukaththil piRaN^kiyini thozukuthalAl

orumunivan cheviumizum uyarkaN^kai muthalthIrththap

porupunalin enakkavanthan vAyumizum punalpunitham.

 

160. immalaivan^ thenaiyaTain^tha kAnavanthan iyalpAlE

meymalarum anpumEl virin^thanapOl vizuthalAl

chemmalarmEl ayanoTumAl muthalthEvar van^thupunai

emmalarum avan thalaiyAl iTumalarpOl enakkolvA

 

161. veyyakanaR pathaN^koLLa ven^thuLathO enum anpAl

n^aiyumanath thinimaiyinAl n^aiyamika menRiTalAl

cheyyumaRai vELviyOr munputharun^ thirun^thaviyil

eyyumvarich chilaiyavan^thAn iTTaUn enakkiniya.

 

162. manperumA maRaimozikaL mAmunivar makizn^thuraikkum

inpamozith thOththiraN^kaL man^thiraN^kaLiyAvaiyinum

munpirun^thu maRRavanthanmukamalara akan^ekiza

anpiln^inain^ thenaiyallAl aRivuRA mozin^alla.      

 

 163.  unakkavan than cheyal kATTa n^ALai n^I oLiththu irun^thAl     0807-1

 enakku avan than parivu irukkum parichu ellAm kANkinRAy     0807-2

 manak kavalai ozika enRu maRai munivarkku aruL cheythu      0807-3

 punal chaTilath thiru muTiyAr ezun^thu aruLip pOnAr 0807-4

 

 164. kanavu n^ilai n^IN^kiya pin viziththu uNarn^thu kaN^kul iTaip 0808-1

 punai thavaththu mAmunivar pular aLavum kaN thuyilAr        0808-2

 manam uRum aRputhamAki varum payamum uTan Akith     0808-3

 thunai puravith thanith thEr mEl thOnRuvAn kathir thOnRa    0808-4

 

 165. munnai n^AL pOl van^thu thirumukalip punal mUzkip      0809-1

 pan muRaiyum thampirAn aruL cheytha paTi n^inain^thu        0809-2

 mannu thiruk kALaththi malai ERi munpu pOl   0809-3

 pinynykanaip pUchiththup pinpAka oLiththirun^thAr   0809-4

 

 166 karumukil enna n^inRa kaN paTA villiyAr thAm    0810-1

 varumuRai ARAm n^ALil varum iravu ozin^tha kAlai    0810-2

 arumaRai munivanAr van^thaNai vathan munnam pOkith 0810-3

 tharumuRai munpu pOlath thanipperu vETTai ATi       0810-4

 

 167. mARil Un amuthum n^alla manychanap punalum chenni      0811-1

 ERu n^AN malarum vevvERu iyalpinil amaiththuk koNTu 0811-2

 thERuvArkku amutham Ana chelvanAr thirukkALaththi   0811-3

 ARuchEr chaTaiyAr thammai aNuka van^thu aNaiyA n^inRAr      0811-4

 

 168.  iththanai pozuthu thAzththEn ena virain^thu EkuvAr mun        0812-1

 moyththa palchakunam ellAm muRai muRai thIN^ku cheyya       0812-2

 ith thaku thIya puTkaL INTa mun uthiraN^ kATTum     0812-3

 athanukku en kol keTTEn aTuththathu enRu aNaiyum pOthil     0812-4

 

 169. aNNalAr thiruk kALaththi aTikaLAr munivanArkku 0813-1

 thiNNanAr parivu kATTath thiru n^ayanaththil onRu   0813-2

 thuNNena uthiram pAya irun^thanar thUraththE av     0813-3

 vaNNaveny chilaiyAr kaNTu val virain^thu OTi van^thAr       0813-4

 

 170. van^thavar kuruthi kaNTAr mayaN^kinAr vAyil n^annIr    0814-1

 chin^thiTak kaiyil Unum chilaiyuTan chithaRi vIzak 0814-2

 kon^thavar paLLith thAmam kunychi n^inRu alain^thu chOrap   0814-3

 pain^thazai alaN^kal mArpar n^ilaththu iTaip pathaiththu vIzn^thAr 0814-4

 

 17.1 vizun^thavar ezun^thu chenRu thuTaiththanar kuruthi vIzvathu   0815-1

 ozin^thiTak kANAr cheyvathu aRin^thilar uyirththu mILa      0815-2

 azin^thu pOy vIzn^thAr thERi yArithu cheythAr ennA 0815-3

 ezun^thanar thichaikaL eN^kum pArththanar eTuththAr villum 0815-4

 

 172. vALiyun^ therin^thu koNTu im malaiyiTai enakku mARA    0816-1

 mILi vem maRavar cheythAr uLar kolO? vilaN^kin chAthi       0816-2

 ALi munnAki yuLLa viLaiththavO? aRiyEn enRu 0816-3

 n^ILiruN^ kunRaich chAral n^eTithiTai n^ETich chenRAr       0816-4

 

 173. vETaraik kANAr thIya vilaN^kukaL maruN^ku eN^kum       0817-1

 n^ATiyuN^ kANAr mINTum n^AyanAr thampAl van^thu     0817-2

 n^ITiya chOkaththOTu n^iRai malarp pAtham paRRi     0817-3

 mATuRak kaTTik koNTu kathaRinAr kaNNIr vAra 0817-4

 

 174. pAviyEn kaNTa vaNNam paramanArkku aTuththathu ennO?    0818-1

 Aviyin iniya eN^kaL aththanArkku aTuththathu ennO ? 0818-2

 mEvinAr piriya mATTA vimalanArkku aTuththathu ennO? 0818-3

 Avathu onRu aRikilEn yAn en cheykEn enRu pinnum     0818-4

 

 175. en cheythAl thIrumOthAn? empirAn thiRaththuth thIN^ku 0819-1

 muncheythAr thammaik kANEn moy kazal vETar enRum    0819-2

 mincheyvAr pakazip puNkaL thIrkkum mey marun^thu thETip     0819-3

 ponchey thAz varaiyiR koNTu varuvan n^An enRu pOnAr 0819-4

 

 176. n^inaiththanar vERu vERu n^eruN^kiya vanaN^kaL eN^kum 0820-1

 inaththiTai pirin^tha cheN^kaNERu ena veruk koNTu eythip    0820-2

 punaththiTaip paRiththuk koNTu pUtha n^AyakanpAl vaiththa   0820-3

 manaththinum kaTithu van^thu tham marun^thukaL pizin^thu vArththAr 0820-4

 

 177 maRRavar pizin^thu vArththa marun^thinAl thiruk kALaththik      0821-1

 koRRavar kaNNil puNNIr kuRai paTAthu iziyak kaNTum 0821-2

 iRRaiyin n^ilaimaikku ennO inich cheyal enRu pArppAr        0821-3

 uRRa n^Oy thIrppathu Unukku Un enum uraimun kaNTAr 0821-4

 

 178.  ithaRkini enkaN ampAl iTan^thu appin en^thaiyAr kaN   0822-1

 athaRkithu marun^thAyp puNNIr n^iRkavum aTukkum enRu        0822-2

 matharththu ezum uLLaththOTu makizn^thu mun irun^thu thaN^kaN       0822-3

 muthaRcharam aTuththu vAN^ki muthalvar tham kaNNil appa     0822-4

 

 179. n^inRa cheN^kuruthi kaNTAr n^ilaththin n^inREp pAyn^thAr       0823-1

 kunRena vaLarn^tha thOLkaL koTTinAr kUththum ATi    0823-2

 n^anRu n^An cheytha in^tha mathi ena n^akaiyum thOnRa       0823-3

 onRiya kaLippinAlE un maththar pOla mikkAr   0823-4

 

 180. valaththiru kaNNil tham kaN appiya vaLLalAr tham       0824-1

 n^alaththinaip pinnum kATTa n^AyanAr maRRaik kaNNil 0824-2

 ulappil chem kuruthi pAyak kaNTanar ulakil vETar    0824-3

 kulapperun^ thavaththAl van^thu koLkaiyin umpar mElAr       0824-4

 

 181 kaNTapin keTTEn eN^kaL kALaththiyAr kaN onRu    0825-1

 puNTaru kuruthi n^iRka maRRaik kaN kuruthi poN^ki   0825-2

 maNTumaRRu ithanukku anychEn marun^thu kai kaNTEn innum     0825-3

 uNToru kaN akkaNNai iTan^thu appi ozippEn enRu      0825-4

 

 182. kaNNuthal kaNNil tham kaN iTan^thu appiR kANum n^ErpATu        0826-1

 eNNuvar thampirAn than thiruk kaNNil iTakkAl UnRi   0826-2

 uNNiRai viruppinOTum oru thanip pakazi koNTu        0826-3

 thiNNanAr kaNNil UnRath thariththilar thEva thEvar 0826-4

 

 183. cheN^kaN veLviTaiyin pAkar thiNNanAr thammai ANTa      0827-1

 aN^kaNar thiruk kALaththi aRputhar thirukkai anpar 0827-2

 thaN^kaN mun iTakkuN^ kaiyaith thaTukka mUnRu aTukku n^Aka 0827-3

 kaN^kaNar amuthavAkkuk kaNNappa n^iRka enRa 0827-4

 

 184. kAnavar perumAnAr thaN^kaN iTan^thu appum pOthum       0828-1

 Unamum ukan^tha aiyar uRRu mun piTikkum pOthum      0828-2

 nyAna mAmunivar kaNTAr n^Anmukan muthalAy uLLa      0828-3

 vAnavar vaLar pU mAri pozin^thanar maRaikaL Arppa   0828-4

 

 185. pERini ithan mEl uNTO? pirAn thiruk kaNNil van^tha     0829-1

 URu kaNTu anychith tham kaN iTan^thappa uthavum kaiyai      0829-2

 ERuyarththavar tham kaiyAl piTiththuk koNTu en valaththil   0829-3

 mARilAy n^iRka enRu mannu pEr aruL purin^thAr       0829-4

 

 186. maN^kul vAz thiruk kALaththi mannanAr kaNNil puNNIr    0830-1

 thaN^kaNAl mARRap peRRa thalaivar thAL thalaimER koNTE      0830-2

 kaN^kai vAz chaTaiyAr vAzum kaTavUril kalayanArAm   0830-3

 poN^kiya pukazin mikkAr thiruth thoNTu pukalal uRREn        0830-4

 

 

11 kuN^kuliyak kalaya n^AyanAr purANam

 1. vAyn^tha n^Ir vaLaththAl ON^ki manniya ponni n^ATTin     0831-1

 Eyn^tha chIr maRaiyOr vAzum eyiR pathi eRi n^Irk kaN^kai    0831-2

 thOyn^tha n^IL chaTaiyAr paNTu thoNTar mEl van^tha kURRaik 0831-3

 kAyn^tha chEvaTiyAr n^ITi iruppathu kaTavUr Akum    0831-4

 

 2. vayal elAm viLai cheny chAli varampu elAm vaLaiyin muththam      0832-1

 ayal elAm vELvich chAlai aNai elAm kazun^Irk kaRRai 0832-2

 puyal elAm kamukin kATu appuRamelAm athan chIr pORRal       0832-3

 cheyal elAm thozilkaL ARE chezun^ thiruk kaTavUr enRum      0832-4

 

 3. kuTaN^ kaiyin akanRa uN kaN kaTaichiyar kuzumi ATum      0833-1

 iTam paTu paNNai thORum ezuvana marutham pATal      0833-2

 vaTam puri mun^n^Ul mArpin vaithika maRaiyOr cheykaich      0833-3

 chaTaN^kuTai iTaN^kaL thORum ezuvana chAmam pATal   0833-4

 

 4. thuN^ka n^IL maruppin mEthi paTin^thu pAl chorin^tha vAvi        0834-1

 cheN^kayal pAyn^thu vAchak kamalamum thIm pAl n^ARum        0834-2

 maN^kul thOy mATach chAlai maruN^ku iRai othuN^kum manychum         0834-3

 aN^kavai pozin^tha n^Irum Akuthi pukaippAl n^ARum   0834-4

 

 5. maruviya thiruvin mikka vaLampathi athanil vAzvAr        0835-1

 arumaRai mun^n^Ul mArpin an^thaNar kalayar enpAr    0835-2

 perun^athi aNiyum vENip pirAn kazal pENi n^ALum     0835-3

 urukiya anpu kUrn^tha chin^thaiyAr ozukkam mikkAr   0835-4

 

 6. pAlanAm maRaiyOn paRRap payaN^koTuththu aruLum ARRAl     0836-1

 mAlum n^An mukanum kANA vaTivu koNTu ethirE van^thu 0836-2

 kAlanAr uyir cheRRArkkuk kamazn^tha kuN^kuliyath thUpam     0836-3

 chAlavE n^iRain^thu vimma iTum paNi thalai n^inRuLLAr       0836-4

 

 7. kaN^kai n^Ir kalikkum chennik kaNNuthal empirArkku       0837-1

 poN^ku kuN^kuliyath thUpam polivuRap pORRich chella 0837-2

 aN^kavar aruLinAlE vaRumai van^thu aTain^tha pinnum 0837-3

 thaN^kaL n^Ayakarkkuth thAm munchey paNi thavAmai uyththAr 0837-4

 

 8. in^n^eRi ozuku n^ALil ilampATu n^ITu chella      0838-1

 n^annilam muRRum viRRum n^ATiya aTimai viRRum       0838-2

 panneTun^ thanaN^kaL mALap payil manai vAzkkai thannil      0838-3

 manniya chuRRaththOTu makkaLum varun^thinArkaL      0838-4

 

 9. yAthonRum illaiyAki iru pakal uNavu mARip        0839-1

 pEthuRu main^tharOTum peruku chuRRaththai n^Okki    0839-2

 kAthalchey manaiviyAr tham kaNavanAr kalayanAr kaik 0839-3

 kOthil maN^kala n^Ul thAli koTuththu n^el koLLum enRAr      0839-4

 

 10. appozuthu athanaik koNTu n^el koLvAn avarum pOka        0840-1

 oppil kuN^kuliyam koNTu Or vaNikanum ethir van^thu uRRAn    0840-2

 ippothi en kol? enRArkku uLLavARu iyampak kETTu     0840-3

 muppuri veNn^Ul mArpar mukam malarn^thu ithanaich chonnAr   0840-4

 

 11  ARu cheny chaTaimEl vaiththa aN^kaNar pUchaikkAna       0841-1

 n^ARukuN^kuliyam IthEl n^anRu inRu peRREn n^alla    0841-2

 pERu maRRithan mEl uNTO peRAppERu peRRu vaiththu    0841-3

 vERinik koLvathu en enRu uraiththezum viruppin mikkAr       0841-4

 

 12.  pon tharath thArum enRu pukanRiTa vaNikan thAnum       0842-1

 en thara ichain^thathu ennath thAliyaik kalayar In^thAr     0842-2

 anRavan athanai vAN^ki appothi koTuppak koNTu       0842-3

 n^inRilar virain^thu chenRAr n^iRain^thu ezukaLippinOTum    0842-4

 

 13. viTaiyavar vIraT TAnam virain^thu chenRu eythi ennai    0843-1

 uTaiyavar emmai ALum oruvar tham paNTAraththil      0843-2

 aTaivuRa oTukki ellAm ayarththu ezum anpu poN^kach 0843-3

 chaTaiyavar malarththAL pORRi irun^thanar thamakku oppu illA¡r      0843-4

 

 14. anpar aN^ku iruppa n^ampar aruLinAl aLakai vEn^than     0844-1

 than peru n^ithiyan^ thUrththuth tharaNi mEl n^eruN^ka eN^kum       0844-2

 ponpayil kuvaiyum n^ellum poruvil pal vaLanum poN^ka        0844-3

 malperuny chelvam Akki vaiththanan manaiyil n^ITa   0844-4

 

 15. maRRavar manaiviyArum makkaLum pachiyAl vATi    0845-1

 aRRai n^AL iravu thannil ayarvuRath thuyilum pOthil 0845-2

 n^althavak koTiyanArkku kanaviTai n^Athan n^alkath 0845-3

 theRRena uNarn^thu chelvam kaNTa pin chin^thai cheyvAr      0845-4

 

 16. kompanAr illam eN^kum kuRaivu ilA n^iRaivil kANum       0846-1

 am ponin kuvaiyum n^ellum arichiyum muthalAy uLLa   0846-2

 empirAn aruLAm enRE irukaraN^ kuviththup pORRith    0846-3

 tham perum kaNavanArkkuth thiru amuthu amaikkach chArn^thAr         0846-4

 

 17. kAlanaik kAyn^tha cheyya kAlanAr kalayanArAm    0847-1

 Alum anpuTaiya chin^thai aTiyavar aRiyum ARRAl      0847-2

 chAlan^I pachiththAy un than thaTa n^eTu manaiyil n^aNNip   0847-3

 pAlin aTichil uNTu paruvaral ozika enRAr     0847-4

 

 18. kalaiyanAr athanaik kELAk kai thozuthu iRainychik kaN^kai       0848-1

 alaipunal chenniyAr tham aruL maRuththu irukka anychith     0848-2

 thalai michaip paNimER koNTu chaN^karan kOyil n^inRu        0848-3

 malai n^ikar mATa vIthi maruN^ku tham manaiyaich chArn^thAr         0848-4

 

 19. illaththil chenRu pukkAr irun^ithik kuvaikaL Arn^tha    0849-1

 chelvaththaik kaNTu n^inRu thiru manaiyArai n^Okki 0849-2

 villoththa n^uthalAy in^tha viLaivu ellAm enkol enna 0849-3

 alloththa kaNTan emmAn aruL thara van^thathu enRAr 0849-4

 

 20. minniTai maTavAr kURa mikka chIr kalayanAr thAm 0850-1

 manniya perum chelvaththu vaLamali chiRappai n^Okki 0850-2

 ennaiyum ALum thanmaiththu en^thai emperumAn Ichan 0850-3

 thannaruL irun^tha vaNNam enRu kaithalaimEl koNTAr 0850-4

 

 21. pathuma n^aRthiruvin mikkAr parikalan^ thiruththik koNTu        0851-1

 kathu menak kaNavanAraik kaNNuthaRku anparOTum      0851-2

 vithimuRai thIpam En^thi mEvum in aTichil UTTa      0851-3

 athu n^ukarn^thu inpam Arn^thAr arumaRaik kalayanAr thAm    0851-4

 

 2.2  Ur thoRum pali koNTu uykkum oruvanathu aruLinAlE       0852-1

 pArinil Arn^tha chelvam uTaiyarAm paNpil n^ITich    0852-2

 chIruTai aTichil n^alla chezuN^kaRi thayir n^ey pAlAl       0852-3

 Artharu kAthal kUra aTiyavarkku uthavum n^ALil      0852-4

 

 23. cheN^kaN veL ERRin pAkan thirup panan^ thALil mEvum     0853-1

 aN^kaNan chemmai kaNTu kumpiTa arachan Arvam        0853-2

 poN^kith than vEzam ellAm pUTTavum n^Er n^illAmaik 0853-3

 kaN^kulum pakalum thIrAk kavalai uRRu azuN^kich chella      0853-4

 

 24. mannavan varuththaN^ kETTu mAchaRu pukazin mikka        0854-1

 n^annERi kalayanAr thAm n^Athanai n^ErE kANum       0854-2

 an^n^eRi thalai n^inRAn enRu arachanai virumpith thAmum     0854-3

 minneRiththu anaiya vENi vikirthanai vaNaN^ka van^thAr      0854-4

 

 25. mazuvuTaich cheyya kaiyar kOyilkaL maruN^ku chenRu      0855-1

 thozuthu pOn^thu anpinOTum thonmaRai n^eRi vazAmai 0855-2

 muzuthulakinaiyum pORRa mUnRu eripurap pOr vAzum    0855-3

 chezu malarch chOlai vElith thirup panan^ thALil chErn^thAr         0855-4

 

 26. kAthalAl arachan uRRa varuththamum kaLiRRinOTum 0856-1

 thIthilAch chEnai cheyyum thiruppaNi n^Er paTAmai   0856-2

 mEthini michaiyE eyththu vIzn^thu iLaippathuvum n^Okki      0856-3

 mAthavak kalayar thAmum manaththinil varuththam eythi       0856-4

 

 27. chEnaiyum Anai pUNTa thiraLum eyththu ezAmai n^Okki     0857-1

 yAnum iv iLaip puRRu eykkum ithu peRa vENTum enRu   0857-2

 thEnalar konRaiyAr tham thirumEnip pUN^kach chEyn^tha       0857-3

 mAnavan kayiRu pUNTu kazuththinAl varun^thal uRRAr 0857-4

 

 28. n^aNNiya orumai anpin n^AruRu pAchaththAlE      0858-1

 thiNNiya thoNTar pUTTi iLaiththa pin thiRampi n^iRka        0858-2

 oNNumO? kalayanAr tham oruppATu kaNTa pOthE 0858-3

 aNNalAr n^ErE n^inRAr amararum vichumpil ArththAr   0858-4

 

 29.  pArmichai n^eruN^ka eN^kum parappinar payil pU mAri    0859-1

 thErmali thAnai mannan chEnaiyum kaLiRum ellAm      0859-2

 kArpeRu kAnam pOlak kaLiththana kaikaL kUppi        0859-3

 vArkazal vEn^than thoNTar malar aTi thalaimEl vaiththu      0859-4

 

 30. viN payil puraN^kaL vEva vaithikath thEril mEruth       0860-1

 thiNchilai kuniya n^inRAr chen^n^ilaik kANach cheythIr      0860-2

 maNpakirn^thavanum kANA malaraTi iraNTum yArE       0860-3

 paNpuTai aTiyAr allAl parin^thu n^Er kANa vallAr    0860-4

 

 31. enRumeyth thoNTar thammai Eththi aN^ku empirAnukku      0861-1

 onRiya paNikaL maRRum uLLana palavum cheythu        0861-2

 n^inRa veN kavikai mannan n^IN^kavum n^ikaril anpar 0861-3

 manRiTai ATal cheyyum malark kazal vAzththi vaiki   0861-4

 

 32. chilapakal kazin^tha pinpu thirukkaTavUril n^aNNi       0862-1

 n^ilavutham paNiyil thaN^ki n^ikazum n^AL n^ikaril kAzith   0862-2

 thalaivarAm piLLaiyArum thANTakach chathurarAkum    0862-3

 alarpukaz arachuN^kUTa aN^ku ezun^thu aruLak kaNTu 0862-4

 

 3.3 mARilA makizchchi poN^ka ethir koNTu manaiyil eythi     0863-1

 IRilA anpin mikkArkku in amuthu ERkum ARRAl 0863-2

 ARu n^aRchuvaikaL ON^ka amaiththu avar aruLE anRi   0863-3

 n^ARu pUN^konRai vENi n^ampar tham aruLum peRRAr    0863-4

 

 34. karuppu villOnaik kURRaik kAyn^thavar kaTavUr manni     0864-1

 viruppuRum anpu mEnmEl mikku ezum vETkai kUra       0864-2

 oruppaTum uLLath thanmai uNmaiyAl thamakku n^Ern^tha        0864-3

 thiruppaNi palavuny cheythu chiva patha n^izalil chErn^thAr         0864-4

 

 35. thEnakka kOthai mAthar thirun^eTun^ thAli mARik 0865-1

 kUnalthaN piRaiyinArkku kuN^kuliyam koNTu uyththa   0865-2

 pAnmaiththiN kalayanAraip paNin^thu avar aruLinAlE 0865-3

 mAnakkany chARar mikka vaNpukaz vazuththal uRREn    0865-4

 

 

12 mAnakkanychARa n^AyanAr purANam

 1. mElARu chenychaTai mEl vaiththavar thAm virumpiyathu     0866-1

 n^UlARu n^anku uNarvAr thAm pATum n^Onmaiyathu      0866-2

 kOlARu thEn poziyak kozuN^ kaniyin chARu ozukum     0866-3

 kAlARu vayal karumpin kazaz chARUr kanychARUr       0866-4

 

 2. kaNNIlak kaTaichiyarkaL kaTuN^kaLaiyiR pizaiththu othuN^ki       0867-1

 uNNIrmaip puNarchchik kaN uRaiththu malarkkaN chivakkum     0867-2

 thaNNIr men kazun^Irkkuth thaTanychAli thalai vaNaN^kum     0867-3

 maNNIrmai n^alanychiRan^tha vaLa vayalkaL uLa ayalkaL       0867-4

 

 3. puyal kATTuN^ kUn^thal chiRu puRaN^kATTap puna mayilin   0868-1

 iyal kATTi iTai othuN^ka inaN^kATTum uzaththiyarkaN 0868-2

 muyal kATTum mathi thORkum mukam kATTak kaN mUrik   0868-3

 kal kATTun^ thaTaN^kaL pala kathirkATTun^ thaTam paNaikaL   0868-4

 

 4. chEr aNi thaN pazana vayal chezun^ellin kozuN^ kathir pOy        0869-1

 vERaruku miTai vElip paiN^kamukin miTaRurinychi     0869-2

 mARezuthiN kulai vaLaippa vaNTalai thaNTalai uzavar 0869-3

 thARiriyum n^eTuN^koTuvAL anaiyayuLa thani iTaN^kaL 0869-4

 

 5. pAN^ku maNippala veyilum chulaveyilum uLa mATam 0870-1

 nyAN^karaNi thukiR koTiyum n^akiR koTiyum uLa araN^kam      0870-2

 ON^ku n^ilaith thOraNamum pUraNa kumpamum uLavAl    0870-3

 pUm kaNai vIthiyil aNaivOr pulamaRukuny chilamaRuku 0870-4

 

 6. manai chAlum n^ilai aRaththin vazivan^tha vaLam perukum 0871-1

 vinai chAlum uzavu thozil mikka perum kuTi thuvanRip        0871-2

 punai chAyal mayil anaiyAr n^aTam puriyap pukal muzavam     0871-3

 kanai chARu miTai vIthik kanychARu viLaN^kiyathAl   0871-4

 

 7. ap pathiyil kulap pathiyAy arachar chEnA pathiyAm        0872-1

 cheppavaruN^ kuTi viLaN^ka thiru avathAram cheythAr 0872-2

 meyp poruLai aRin^thu uNarn^thAr vizumiya vELAN kuTimai     0872-3

 vaippanaiya mEnmaiyinAr mAnakkany chARanAr   0872-4

 

 8. paNivuTaiya vaTivuTaiyAr paNiyinoTum pani mathiyin       0873-1

 aNivuTaiya chaTai muTiyArkku ALAkum patham peRRa    0873-2

 thaNivil perum pERuTaiyAr tham perumAn kazal chArn^tha      0873-3

 thuNivuTaiya thoNTarkkE Eval cheyum thozil pUNTAr   0873-4

 

 9. mARil perunychelvaththin vaLam peruka maRRathelAm        0874-1

 ARulavuny chaTaik kaRRai an^thaNar tham aTiyArAm    0874-2

 IRil perun^ thiruvuTaiyAr uTaiyAr enRiyAvaiyun^Er   0874-3

 kURuvathanmun avar thaN^kuRippu aRin^thu koTuththuLLAr      0874-4

 

 10. virikaTal chUz maNNulakai viLakkiya ith thanmaiyarAm    0875-1

 periyavarkku mun chila n^AL piLLaip pERu inmaiyinAl 0875-2

 ariyaRiyA malark kazalkaL aRiyAmai ariyAthAr        0875-3

 varu makavu peRal poruTTu manaththaruLAl vazuththinAr       0875-4

 

 11 kuzaik kalaiyum vaTi kAthil kUththanAr aruLAlE   0876-1

 mazaikku uthavum peruN^kaRpin manaik kizaththiyAr thampAl   0876-2

 izaikkum vinaip payan chUzn^tha ip piRavikku koTunychUzal   0876-3

 pizaikkum n^eRi thamakku uthavap peN koTiyaip peRRu eTuththAr       0876-4

 

 12. piRan^tha peru makizchchiyinAl peru mUthUr kaLi chiRappach      0877-1

 chiRan^tha n^iRai maN^kala thUriyam muzaN^kath thEvar pirAn         0877-2

 aRan^thalai n^inRu avarkkellAm aLavil vaLaththu aruL perukkip       0877-3

 puRan^tharuvAr pORRi ichaippa pon koTiyai vaLarkkinRAr      0877-4

 

 13. kAppaNiyum iLaN^kuzavip pathan^Ikkik kamaz churumpin    0878-1

 pUppayiluny churuL kuzalum polaN^kuzaiyum uTan thAza        0878-2

 yAppuRu men chiRumaNimEkalai aNi chiRRATaiyuTan     0878-3

 kOppumai kiNkiNi achaiyak kuRun^thaLir mellaTi othuN^ki     0878-4

 

 14. punai malarmen karaN^kaLinAl pORRiya thAthiyar n^aTuvaN         0879-1

 manaiyakaththu maNimUnRil maNal chiRRil izaiththu maNik     0879-2

 kanai kural n^Upuram alaiyak kazanmuthalAy payinRu mulai    0879-3

 n^anai mukanychey muthal paruvam n^aNNinaL appeN amutham    0879-4

 

 15. uRukavin meyp puRam poliya oLi n^uchuppai mulai varuththa       0880-1

 muRuval puRa malarAtha mukiNmuththa n^akai ennum    0880-2

 n^aRumukai men koTi maruN^kul n^aLirch churuL an^thaLir cheN^kai    0880-3

 maRuvil kozun^thinukku maNap paruvam van^thaNaiya   0880-4

 

 16. thirumakaTku mEl viLaN^kum chemmaNiyin thIpam enum      0881-1

 oru makaLai maN ulakil ON^ku kula marapinarAyk      0881-2

 karu miTaRRu maRaiyavanAr thamar Aya kazal Eyar     0881-3

 peru makaRku makaL pEcha van^thu aNain^thAr peru muthiyOr   0881-4

 

 17. van^tha mUthu aRivOrai mAnakkany chARanAr       0882-1

 mun^thai muRaimaiyin virumpi mozin^tha maNath thiRam kETTE 0882-2

 en^thamathu marapinukkuth tharum parichAl Eyum enach        0882-3

 chin^thai makizvuRa uraiththu maNan^Ern^thu chelaviTTAr     0882-4

 

 18. chenRavarum kanychARar maNam ichain^thapaTi cheppak     0883-1

 kunRanaiya puyaththEyar kOnArum mika virumpi        0883-2

 n^inRa n^ilaimaiyin iraNTu thiRaththArkkum n^ErvAya 0883-3

 manRal vinai maN^kala n^AL mathin^Ul vallavar vakuththAr    0883-4

 

 19. maN^kalamAny cheyal virumpi makaL payan^tha vaLLalAr    0884-1

 thaN^kula n^IL chuRRam elAm thayaN^ku peruN^kaLi chiRappap 0884-2

 poN^kiya veN muLaip peythu polaN^ kalaN^kaLiTai n^eruN^kak 0884-3

 koN^kalar thaN pozil mUthUr vathuvai mukaN^ kOTiththAr      0884-4

 

 20. kanychARar makaL koTuppak kaip piTikka varukinRa        0885-1

 enychAtha pukazp perumai Eyar kulap perumAnum       0885-2

 thanychAlpu n^iRai chuRRam thalai n^iRaiya murachu iyampa   0885-3

 manychAlum malarch chOlaik kanychARRin maruN^kaNaiya        0885-4

 

 21. vaLLalAr maNam avvUr maruN^ku aNaiyA mun malarkkaN      0886-1

 oLLizaiyaip payan^thAr than^ thirumanaiyil oru vaziyE       0886-2

 theLLuthirai n^Ir ulakam uyvathaRku maRRavartham    0886-3

 uLLa n^ilaip poruLAya umpar pirAn thAm aNaivAr      0886-4

 

 22 muNTan^iRai n^eRRiyin mEl muNTiththa thirumuTiyil        0887-1

 koNTachikai muchchiyin kaN kOththaNin^tha eRpu maNi 0887-2

 paNToruvan uTal aN^kam pariththa n^AL athu kaTain^tha       0887-3

 veNTaraLam enak kAthin michai achaiyum kuNTalamum   0887-4

 

 23. avvenpin oLimaNi kOththu aNin^tha thiruth thAzvaTamum   0888-1

 paivanpEr aravu oziyath thOLil iTum paTTikaiyum     0888-2

 maivan^tha n^iRak kEcha vaTap pUN n^Ulum manach     0888-3

 chevvanpar pavamARRun^ thiru n^IRRup pokkaNamum     0888-4

 

 24. oru mun kaiththani maNikOththu aNin^tha oLir chUththiramum      0889-1

 arumaRai n^Ul kOvaNaththin michai achaiyum thiruvuTaiyum    0889-2

 iru n^ilaththin michai thOyn^tha ezuthariya thiruvaTiyum    0889-3

 thiruvaTiyil thirup panycha muththiraiyum thikazn^thu ilaN^ka       0889-4

 

 25. poTi mUTu thazal ennath thiru mEni thaniRpolin^tha      0890-1

 paTi n^ITu thirun^IRRin parappaNin^tha pAnmaiyarAyk 0890-2

 koTu n^ITu maRuku aNain^thu thammuTaiya kuLir kamalaththu   0890-3

 aTi n^ITum manaththu anpar tham manaiyin akam pukun^thAr    0890-4

 

 26. van^thu aNain^tha mA viratha munivaraik kaNTu ethir ezun^thu    0891-1

 chin^thai kaLi kUrn^thu makiz chiRan^tha perun^ thoNTanAr   0891-2

 en^thai pirAn puri thavaththOr iv iTaththE ezun^thu aruLa   0891-3

 uyn^thu ozin^thEn aTiyEn enRu urukiya anpoTu paNin^thAr     0891-4

 

 27. n^aRRavarAm perumAnAr n^alamikum anparai n^Okki 0892-1

 uRRa cheyal maN^kalam iN^ku ozukuvathu en ena aTiyEn        0892-2

 peRRathu oru peNkoTi than vathuvai enap perun^thavam        0892-3

 maRRu umakkuch chOpanam Akuvathu enRu vAy mozin^thAr        0892-4

 

 28. nyAnam cheythavar aTi mEl paNin^thu manai akam n^aNNi   0893-1

 mAnakkam chARanAr maNak kOlam punain^thu irun^tha   0893-2

 thEnakka malark kUn^thal thiru makaLaik koNTu aNain^thu     0893-3

 pAnaRkan^ thara maRaiththu varum avaraip paNiviththAr       0893-4

 

 29. tham charaNaththu iTaip paNin^thu thAzn^thu ezun^tha maTak koTi than   0894-1

 manychu thazaiththu ena vaLarn^tha malark kUn^thal puRam n^Okki     0894-2

 anychali meyth thoNTaraip pArththu aNaN^ku ivaL than mayir n^amakkup       0894-3

 panycha vaTikkAm enRAr parava aTith thalaN^koTuppAr 0894-4

 

 30. aruL cheytha mozi kELA aTal churikaithanai uruvip       0895-1

 poruL cheythAm enap peRREn enak koNTu pUN^koTi than 0895-2

 iruL cheytha karuN^kUn^thal aTiyil arin^thu ethir n^inRa    0895-3

 maruL cheytha piRappu aRuppAr malark karaththiniTai n^ITTa 0895-4

 

 31. vAN^kuvAr pOl n^inRa maRaip poruLAm avar maRain^thu     0896-1

 pAN^kin malai valliyuTan pazaiya mazaviTai yERi     0896-2

 ON^kiya viN michai van^thAr oLi vichumpin n^ilan n^eruN^kath        0896-3

 thUN^kiya ponmalar mAri thozumpar thozuthu ethir vizun^thAr         0896-4

 

 32. vizun^thu ezun^thu meym maRan^tha mey anpar thamakku mathik     0897-1

 kozun^thu alaiya vizuN^ kaN^kai kuthiththa chaTaik kUththanAr       0897-2

 ezum parivu n^am pakkal unakku irun^tha parichin^thach      0897-3

 chezum puvanaN^kaLil ERach cheythOm enRu aruL cheythAr      0897-4

 

 33 maruN^ku peruN^kaNa n^Athar pORRichaippa vAnavarkaL      0898-1

 n^eruN^ka viTai mEl koNTu n^inRavar mun n^inRavarthAm       0898-2

 oruN^kiya n^enychoTu karaN^kaL uchchiyin mEl kuviththaiyar 0898-3

 peruN^ karuNaith thiRam pORRum perum pERu n^Er peRRAr       0898-4

 

 34. thoNTanAr thamakku aruLich chUzn^thu imaiyOr thuthi cheyya      0899-1

 iNTai vAr chaTai muTiyAr ezun^thu aruLip pOyinAr    0899-2

 vaNTuvAr kuzaR koTiyaik kaip piTikka maNak kOlam    0899-3

 kaNTavarkaL kaN kaLippak kalik kAmanAr pukun^thAr   0899-4

 

 35. van^thaNain^tha Eyar kula mannavanAr maRRan^thach       0900-1

 chin^thai n^inaivu ariya cheyal cheRin^thavar pAl kETTaruLip        0900-2

 pun^thiyinil mika uvan^thu punithanAr aruL pORRich 0900-3

 chin^thai thaLarn^thu aruL cheytha thiruvAkkin thiRam kETTu         0900-4

 

 36. manan^thaLarum iTar n^IN^ki vAnavar n^Ayakar aruLAl     0901-1

 punain^tha malark kuzal peRRa pUN^koTiyai maNam purin^thu   0901-2

 thanam pozin^thu peruvathuvai ulakelAm thalai chiRappa      0901-3

 inamperukath thammuTaiya eyin mUthUr chenRaNain^thAr        0901-4

 

 37. oru makaL kUn^thal thannai vathuvai n^AL oruvarkku In^tha       0902-1

 perumaiyAr thanmai pORRum perumai en aLaviRRAmE     0902-2

 maruviya kamariR pukka mA vaTu viTEl en Ochai       0902-3

 urimaiyAl kETka vallAr thiRam ini uraikkal uRREn    0902-4

 

 

13 arivATTAya n^AyanAr purANam

 1 varum punaRponni n^ATTu oru vAzpathi       0903-1

 karumpu vaNToTu chUzn^thu muranRiTa 0903-2

 virumpu menkaN uTaiyavAy viTTu n^IL 0903-3

 karumpu thEn poziyum kaNamaN^kalam   0903-4

 

 2. chen^n^ellAr vayal kATTa chen^thAmarai    0904-1

 munnar n^an^thumiz muththam chorin^thiTath   0904-2

 thunnu maLLar kaim mER koNTu thOnRuvAr       0904-3

 mannu paN^kaya mAn^ithi pOnRuLLAr    0904-4

 

 3. vaLaththil n^ITum pathiyathan kaNvari     0905-1

 uLarththum aimpAl uTaiyOr mukaththinum       0905-2

 kaLaththin mIthum kayalpAy vayal ayal        0905-3

 kuLaththum n^ILum kuzaiyuTai n^IlaN^kaL      0905-4

 

 4. akkula pathi thannil aRan^eRith   0906-1

 thakka mAmanai vAzkkaiyil thaN^kinAr         0906-2

 thokka mAn^ithith thonmaiyil ON^kiya         0906-3

 mikka chelvaththu vELAN thalaimaiyAr         0906-4

 

 5. thAyanAr enum n^Amam thariththuLLAr       0907-1

 chEya kAlan^ thoTarn^thun^ theLivilA         0907-2

 mAyanAr maN kiLaiththu aRiyAtha ath 0907-3

 thUya n^AN malarp pAtham thoTarn^thuLAr      0907-4

 

 6. minnum chenychaTai vEthiyarkkAm enRu      0908-1

 chen^ n^el innamuthOTu cheN^kIraiyum         0908-2

 mannu pain^thuNar mAvaTuvum koNarn^thu       0908-3

 anna enRum amuthu cheyvippArAl       0908-4

 

 7. in^tha n^annilai innal van^thu eythinum   0909-1

 chin^thai n^IN^kAch cheyalin uvan^thiTa      0909-2

 mun^thai vEtha muthalvar avar vazi   0909-3

 van^tha chelvam aRiyAmai mARRinAr    0909-4

 

 8. mEvu chelvam kaLiRu uN viLaN^kani         0910-1

 AvathAki aziyavum anpinAl     0910-2

 pAvai paN^karkku munpu payinRa ath   0910-3

 thAvil cheykai thavirn^thilar thAyanAr       0910-4

 

 9. allal n^alkuravu AyiTak kUlikku   0911-1

 n^el aRuththu meyn^ n^ITiya anpinAl 0911-2

 n^alla chen^n^eliR peRRana n^AyanArkku       0911-3

 ollai innamuthAk koNTu ozukuvAr      0911-4

 

 10. chAli thETi aRuththavai thAm peRum       0912-1

 kUli ellAm thiru amuthAk koNTu       0912-2

 n^Ila n^ellari kUli koNTu uNNum n^AL         0912-3

 mAl ayaRku ariyAr athu mARRuvAr      0912-4

 

 11. n^aNNiya vayalkaL ellAm n^AL thoRum munnam kANa 0913-1

 vaNNavAr kathirch chenychAli AkkiTa makizn^thu chin^thai    0913-2

 aNNalAr aRuththa kUli koNTu iqthu aTiyEn cheytha    0913-3

 puNNiyam enRu pOtha amuthu cheyvippAr AnAr   0913-4

 

 12. vaikalum uNavu ilAmai manaip paTappaiyiniR pukku        0914-1

 n^aikaram illA anpin n^aN^kai kaiaTaku koythu       0914-2

 peykalaththu amaiththu vaikkap perun^thakai arun^thith thaN^kaL     0914-3

 cheykaTan muTTA vaNNan^ thiruppaNi cheyyum n^ALil   0914-4

 

 13. manai maruN^ku aTaku mALa vaTa n^eTu vAna mInE 0915-1

 anaiyavar thaNNIr vArkka amuthu cheythu anpanArum   0915-2

 vinai cheyal muTiththuch chella mEvu n^AL orun^AL mikka     0915-3

 munaivanAr thoNTarkku aN^ku n^ikazn^thathu moziyap peRREn   0915-4

 

 14. munpu pOl muthalvanArai amuthu cheyvikka mULum 0916-1

 anpu pOl thUya chen^n^el arichi mAvaTu men kIrai    0916-2

 thunpupOm manaththuth thoNTar kUTaiyil chuman^thu pOkap     0916-3

 pinpupOm manaiviyAr An peRRa anychu En^thich chenRAr        0916-4

 

 15. pOtharA n^inRa pOthu pularn^thu kAl thaLarn^thu thappi 0917-1

 mAtharAr varun^thi vIzvAr maTkala mUTukaiyAl        0917-2

 kAthalAl aNaiththum ellAm kamariTaich chin^thak kaNTu       0917-3

 pUthan^Ayakar tham thoNTar pOvathu aN^ku ini En enRu        0917-4

 

 16. n^alla cheN^kIrai thUya mAvaTu arichi chin^tha 0918-1

 allal thIrththALa vallAr amuthu cheythu aruLum appERu       0918-2

 ellaiyil thImaiyEn iN^ku eythiTap peRRilEn enRu     0918-3

 ollaiyil arivAL pUTTi UTTiyai ariyal uRRAr   0918-4

 

 17.  AT koLLum aiyar thAm iN^ku amuthu cheythilar kol ennAp         0919-1

 pUTTiya arivAL paRRip puraiyaRa viravum anpu        0919-2

 kATTiya n^eRiyin uLLan^ thaNTu aRak kazuththinOTE   0919-3

 UTTiyum ariya n^inRAr uRupiRap parivAr oththAr      0919-4

 

 18. mAchaRu chin^thai anpar kazuththu ari arivAL paRRum     0920-1

 AchilvaN kaiyai mARRa ampalaththu ATum aiyar        0920-2

 vIchiya cheyya kaiyum mAvaTu viTEl viTEl en 0920-3

 Ochaiyum kamaril n^inRum okkavE ezun^tha anRE       0920-4

 

 19. thirukkai chenRu arivAL paRRum thiN kaiyaip piTiththa pOthu     0921-1

 verukkoTu tham kURu n^IN^ka vev vinai viTTu n^IN^kip        0921-2

 perukkavE makizchchi n^ITath thampirAn pENith than^tha      0921-3

 aruT perum karuNai n^Okki anychali kUppi n^inRu     0921-4

 

 20.  aTiyanEn aRivu ilAmai kaNTum en aTimai vENTip 0922-1

 paTi michaik kamaril van^thu iN^ku amuthu chey paranE pORRi         0922-2

 thuTiyiTai pAka mAna thUyan^aR chOthi pORRi 0922-3

 poTiyaNi pavaLa mEnip puri chaTaip purANa pORRi     0922-4

 

 21. enRavar pORRi cheyya iTapa vAkanarAyth thOnRi   0923-1

 n^anRu n^I purin^tha cheykai n^annuthal uTanE kUTa 0923-2

 enRum n^am ulakil vAzvAy enRu avar uTanE n^aNNa     0923-3

 manRuLE ATum aiyar maza viTai ukaiththuch chenRAr   0923-4

 

 22. parivu uRu chin^thai anpar param poruLAki uLLa 0924-1

 periyavar amuthu cheyyap peRRilEn enRu mAvin        0924-2

 varivaTu viTElenA mun van kazuththu arivAL pUTTi    0924-3

 arithalAl arivATTAyar AyinAr thUya n^Amam    0924-4

23. munnilai kamarE yAka muthalvanAr amuthu cheyyach 0925-1

 chen^n^elin arichi chin^thach cheviyuRa vaTuvin Ochai       0925-2

 an^ n^ilai kETTa thoNTar aTi iNai thozuthu vAzththi 0925-3

 mannum AnAyar cheykai aRin^thavARu vazuththal uRREn 0925-4

 

 

14  AnAya n^AyanAr purANam

 1. mATu viraip poli chOlaiyin vAn mathivan^thu ERach        0926-1

 chUTu parappiya paNNai varampu churumpERa    0926-2

 ITu perukkiya pOrkaLin mEkam iLaiththERa     0926-3

 n^ITu vaLaththathu mEnmaza n^ATenum n^Ir n^ATu      0926-4

 

 2. n^Ivi n^ithampa uzaththiyar n^eyk kuzal maich chUzal     0927-1

 mEvi uRaN^kuva men chiRai vaNTu viraik kanychap     0927-2

 pUvil uRaN^kuva n^IL kayal pUmali thEmAvin   0927-3

 kAvin n^aRuN^ kuLir n^Izal uRaN^kuva kAr mEthi      0927-4

 

 3. vannilai maLLar ukaippa ezun^tha marakkOvai      0928-1

 pan muRai van^thu ezum Ochai payinRa muzakkaththAl 0928-2

 annam maruN^kuRai thaN thuRai vAvi athan pAlaik     0928-3

 kannal aTum pukaiyAl mukil cheyva karuppAlai        0928-4

 

 4. poN^kiya mAn^athi n^ITalai un^thu punaR chaN^kam 0929-1

 thuN^ka ilaik kathalip puthal mIthu thoTaN^kip pOy 0929-2

 thaN^kiya pAchaTai chUz koTi yUTu thavazn^thERip    0929-3

 paiN^kamukin thalai muththam uthirkkuva pALaiyena   0929-4

 

 5. alli malarp pazanaththu ayal n^AkiLa An Inum     0930-1

 ollai muzuppai ukaippin uzakku kuzakkanRu    0930-2

 kollai maTakkula mAn maRiyOTu kuthiththu OTum       0930-3

 malku vaLaththathu mullai uTuththa maruN^kOrpAl     0930-4

 

 6. kaN malar kAvikaL pAya iruppana kAr mullaith     0931-1

 thaN n^akai veN mukai mEvum churumpu thaTany chAlip 0931-2

 paNNai ezuN^kayal pAya iruppana kAyAvin      0931-3

 vaNNa n^aRunychinai mEviya van chiRai vaNTAnam      0931-4

 

 7. poN^karil vaNTu puRampalai chOlaikaL mEl OTum    0932-1

 veN^kathir thaN^ka viLaN^kiya mEnmaza n^annATAm     0932-2

 aN^kathu maNNin aruN^kalamAka athaRkEyOr     0932-3

 maN^kala mAnathu maN^kalam Akiya vAz mUthUr 0932-4

 

 8. oppil peruN^kuTi n^ITiya thanmaiyil OvAmE        0933-1

 thappil vaLaN^kaL perukki aRampuri chAlpOTum        0933-2

 cheppa uyarn^tha chiRappin malin^thathu chIr mEvum 0933-3

 appathi manniya Ayar kulaththavar AnAyar     0933-4

 

 9. Ayar kulaththai viLakkiTa van^thu uthayam cheythAr       0934-1

 thUya chuTarthiru n^IRu virumpu thozumpuLLAr        0934-2

 vAyinin meyyin vazuththu manaththin vinaip pAlil    0934-3

 pEyuTan ATu pirAn aTi allathu pENAthAr       0934-4

 

 10.  Anirai kUTa akan puRa vil koTu chenRu ERik     0935-1

 kAnuRai thIya vilaN^kuRu n^OykaL kaTin^thu eN^kum   0935-2

 thUn^aRu menpul arun^thi virumpiya thU n^IRuNTu     0935-3

 Unamil Ayam ulappila palka aLiththu uLLAr    0935-4

 

 11. kanRoTu pAl maRai n^Aku kaRappana pAlAvum       0936-1

 punRalai menchilai AnoTu n^ITu puniRRAvum    0936-2

 venRi viTaik kulamOTum inan^thoRum vevvERE   0936-3

 thunRi n^iRain^thuLa chUzal uTan pala thOzaN^kaL    0936-4

 

 12.  Avin n^iraik kulam appaTi palka aLiththenRum   0937-1

 kOvalar Eval purin^thiTa Ayar kulam pENum    0937-2

 kAvalar tham perumAn aTi anpuRu kAnaththin   0937-3

 mEvu thuLaik karuvik kuzal vAchanai mERkoNTAr       0937-4

 

 13. mun^thai maRai n^Unmarapin mozin^tha muRai ezun^thavEy 0938-1

 an^tha muthal n^AliraNTil arin^thu n^arampuRu thAnam        0938-2

 van^thathuLai n^iraiyAkki vAyu muthal vazaN^ku thuLai       0938-3

 an^thamil chIr iTai ITTin aN^kuli eN kaLin amaiththu        0938-4

 

 14. eTuththa kuzaR karuviyinil empirAn ezuththu anychum     0939-1

 thoTuththa muRai Ez ichaiyin churuthi peRa vAchiththu       0939-2

 aTuththacharA charaN^kaLelAm thaN^kavarun^ thaN^karuNai     0939-3

 aTuththa ichai amuthu aLiththuch chelkinRAr aN^ku oru n^AL 0939-4

 

 15. vAcha malarp piNai poN^ka mayir n^uzuthi maruN^ku uyarn^tha     0940-1

 thEchuTaiya chikazikaiyiR cheRi kaNNith thoTai cherukip     0940-2

 pAchilai men koTiyin vaTam payila n^aRu vili punain^thu     0940-3

 kAchuTai n^AN athaRkayalE karunychuruLin puRaN^kATTi        0940-4

 

 16. veN kOTal ilaich churuLiR pain^thOTTu viraith thOnRith 0941-1

 thaN kOla malar punain^tha vaTi kAthin oLi thayaN^kath      0941-2

 thiN kOla n^eRRiyin mEl thiru n^IRRin oLi kaNTOr    0941-3

 kaN kOTal n^iRain^thArAk kavin viLaN^ka michai aNin^thu     0941-4

 

 17. n^iRain^tha n^IRu aNi mArpin n^irai mullai mukai churukkich     0942-1

 cheRin^tha punai vaTam thAzath thiraL thOLin puTai alaN^kal         0942-2

 aRain^tha churumpu ichai arumpa araiyuTuththa maravuriyin   0942-3

 puRan^thazaiyin mali thAnaip pUm paTTup polin^thu achaiya   0942-4

 

 18. chEvaTiyil thoTu thOlum cheN^kaiyinil veN kOlum 0943-1

 mEvum ichai vEyN^kuzalum mika viLaN^ka vinai cheyyum        0943-2

 kAvalpuri vallAyar kanRuTai An n^irai chUzap        0943-3

 pUvalar thArk kOvalanAr n^irai kAkkap puRam pOn^thAr        0943-4

 

 19. n^IlamA manynyai EN^ka n^iraik koTip puRavam pATak      0944-1

 kOla veN mukaiyEr mullai kOpam vAy muRuval kATTa    0944-2

 Alu minniTaich chUz mAlaip payOtharam achaiya van^thAL      0944-3

 nyAla n^ITu araN^kil ATak kAr enum paruva n^allAL   0944-4

 

 20. emmaruN^ku n^irai parappa eTuththa kOluTaip pothuvar    0945-1

 thammaruN^ku thozuthu aNaiyath thaN puRavil varun^thalaivar         0945-2

 ammaruN^ku thAzn^tha chinai alar maruN^ku mathuvuNTu        0945-3

 chemmarun^thaN churumpu chuzal chezuN^ konRai maruN^ku aNain^thAr   0945-4

 

 21. chenRaNain^tha AnAyar cheytha viraith thAmam ena        0946-1

 manRal malarththunar thUkki maruN^kuthAz chaTaiyAr pOl      0946-2

 n^inRa n^aRuN^ konRaiyinai n^Er n^Okki n^inRu uruki 0946-3

 onRiya chin^thaiyil anpai uTaiyavar pAl maTai thiRan^thAr   0946-4

 

 22. anpURi michaip poN^kum amutha ichaik kuzal oliyAl       0947-1

 vanpUthap paTaiyALi ezuththu ain^thum vazuththith thAm      0947-2

 munpUthi varum aLavin muRaimaiyE evvuyirum   0947-3

 enpUTu karain^thu urukkum innichai vEyN^ karuvikaLil        0947-4

 

 23.  Ezu viral iTai iTTa innichai vaN^kiyam eTuththuth      0948-1

 thAzumalar varivaNTu thAthu piTippana pOlach        0948-2

 chUzumuranRu eza n^inRu thUya perum thanith thuLaiyil       0948-3

 vAziya n^an^thOnRalAr maNi atharam vaiththUtha      0948-4

 

 24. muththiraiyE muthal anaiththum muRaith thAnam chOthiththu       0949-1

 vaiththa thuLai ArAychchi vakkaranai vazi pOkki     0949-2

 oththa n^ilai uNarn^thu athaRpin onRu muthalpaTi muRaiyAm   0949-3

 aththakaimai ArOchai amarOchaikaLin amaiththAr      0949-4

 

 25. mARumuthaR paNNin pin vaLar mullaip paNNAkki    0950-1

 ERiya thAramum uzaiyum kizamai koLa iTun^thAnam     0950-2

 ARulavuny chaTai muTiyAr anychezuththin ichai perukak       0950-3

 kURiya paTTaTaik kuralAN^ koTip pAlaiyinil n^iRuththi       0950-4

 

 26.  Aya ichaip pukal n^Ankin amain^tha pukal vakai eTuththu        0951-1

 mEya thuLai paRRuvana viTupanavAm viral n^iraiyiR   0951-2

 chEya voLiyiTai alaiyath thiruvALan ezuththanychum 0951-3

 thUya ichaik kiLai koLLun^ thuRaiyanychin muRai viLaiththAr         0951-4

 

 27. man^tharaththum maththimaththum thAraththum varan muRaiyAl      0952-1

 than^thirikaL meliviththum chamaN^koNTum valiviththum       0952-2

 an^tharaththu viral thozilkaL aLavu peRa achaiththiyakkich 0952-3

 chun^tharach cheN^kanivAyum thuLaivAyum thoTakkuNNa 0952-4

 

 28. eNNiya n^Ul peruvaNNam iTai vaNNam vanappennum 0953-1

 vaNNa ichai vakai ellAm mA thuriya n^Athaththil     0953-2

 n^aNNiya pANiyum iyalum thUkku n^aTai muthaRkathiyil        0953-3

 paNNamaiya ezum Ochai em maruN^kum parappinAr       0953-4

 

 29. vaLLalAr vAchikkum maNith thuLaivAy vEyN^ kuzalin       0954-1

 uLLuRai anychezuththAka ozuki mathura oli    0954-2

 veLLan^iRain^thu evvuyirkkum mEl amarar tharuviLai thEn     0954-3

 theLLamuthin uTan kalan^thu chevi vArppathu enath thEkka    0954-4

 

 30.  AniraikaL aRukarun^thi achai viTAthu aNain^thu ayarap 0955-1

 pAl n^urai vAyth thAy mulaip pAl paRRum iLaN^kanRu inamum   0955-2

 thAn uNavu maRan^thu oziyath thaTa maruppin viTaik kulamum 0955-3

 mAn muthalAm kAn vilaN^kum mayir mukizththu van^thu aNaiya 0955-4

 

 31.  ATu mayil inaN^kaLum aN^ku achaivu ayarn^thu maruN^kaNuka      0956-1

 UTuchevi ichai n^iRain^tha uLLam oTu puLLinamum     0956-2

 mATupaTin^thu uNarvu oziya maruN^ku thozil purin^thu ozukum         0956-3

 kUTiyavaN kOvalarum kuRai vinaiyin thuRai n^inRAr   0956-4

 

 32. paNi puvanaN^kaLil uLLAr payil pilaN^kaL vazi aNain^thAr        0957-1

 maNivarai vAz aramakaLir maruN^ku mayaN^kinar malin^thAr    0957-2

 thaNivil oLi vinychaiyarkaL chAraNar kinnarar amarar        0957-3

 aNivichumpil ayarvu eythi vimAnaN^kaL michai aNain^thAr     0957-4

 

 33. churamakaLir kaRpakap pUnychOlaikaLin maruN^kirun^thu   0958-1

 kara malarin amuthu UTTum kani vAy men kiLLaiyuTan 0958-2

 viravu n^aRuN^kuzal alaiya vimAnaN^kaL virain^thu ERip      0958-3

 paraviya Ezichai amutham chevi maTuththup parukinAr 0958-4

 

 34. n^alivArum melivArum uNarvu onRAy n^ayaththilinAl       0959-1

 malivAyveL eyiRRu aravam mayil mIthu maruNTu vizum 0959-2

 chaliyAtha n^ilai ariyum thaTam kariyum uTan chArum 0959-3

 puli vAyin maruN^ku aNaiyum pulvAya pulvAyum        0959-4

 

 35. maruviya kAl vichaiththu achaiyA maraN^kaL malarch chinai chaliyA      0960-1

 karuvarai vIz aruvikaLum kAnyARum kaliththu OTA     0960-2

 peru mukilin kulaN^kaL puTai peyarvu oziyap punal chOrA     0960-3

 iru vichumpin iTai muzaN^kA ezukaTalum iTai thuLumpA        0960-4

 

 36. ivvARu n^iRpanamum charippanavum ichai mayamAy 0961-1

 mey vAzum pulan karaNa mEviya onRu AyinavAl 0961-2

 moyvAcha n^aRuN^konRai muTich chaTaiyAr aTith thoNTar       0961-3

 chevvAyin michai vaiththa thirukkuzal vAchanai urukka       0961-4

 

 37. meyyanpar manaththu anpin viLain^tha ichaik kuzal Ochai         0962-1

 vaiyam thannaiyum n^iRaiththu vAnam than vayamAkkip 0962-2

 poy anpukku eTTAtha poR pothuvil n^aTam puriyum     0962-3

 aiyan than thiruch cheviyin arukaNaiya perukiyathAl 0962-4

 

 38.  AnAyar kuzal Ochai kETTu aruLi aruL karuNai    0963-1

 thAnAya thiru uLLam uTaiya thava valliyuTan 0963-2

 kAnAthi kAraNarAm kaNNuthalAr viTaiyukaiththu       0963-3

 vAnARu van^thaNain^thAr mathi n^ARuny chaTai thAza 0963-4

 

 39. thichai muzuthuN^ kaNan^Athar thEvarkaTku mun n^eruN^ki         0964-1

 michai miTain^thu varum pozuthu vERRu olikaL viravAmE       0964-2

 achaiya ezuN^kuzal n^Athaththu anychezuththAl thamaip paravum       0964-3

 ichai virumpum kUththanAr ezun^tharuLi ethir n^inRAr        0964-4

 

 40. mun n^inRa mazaviTai mEl muthalvanAr eppozuthum 0965-1

 chen^n^inRa manap periyOr thiruk kuzal vAchanai kETka       0965-2

 in^n^inRa n^ilaiyE n^ampAl aNaivAy ena avarum       0965-3

 an^n^inRa n^ilai peyarppAr aiyar thiru maruN^ku aNain^thAr 0965-4

 

 41. viNNavarkaL malar mAri miTain^thu ulakamichai viLaN^ka 0966-1

 eNNil arumunivar kuzAm irukku mozi eTuththu Eththa 0966-2

 aNNalAr kuzal karuvi aruku ichaiththu aN^ku uTan chellap    0966-3

 puNNiyanAr ezun^thu aruLip poR pothuvin iTaip pukkAr        0966-4

 

 

chun^tharamUrththi chuvAmikaL thuthi

 1. thIthu koL vinaikku vArOm chenychaTaik kUththar thammaik         0967-1

 kAthu koL kuzaikaL vIchum kathir n^ilavu iruL kAl chIppa    0967-2

 mAthu koL pulavi n^Ikka manaiyiTai iru kAl chellath 0967-3

 thUthu koLpavarAm n^ammaith thozumpu koNTu urimai koLvAr    0967-4

 

 

thiruchchiRRampalam

 

 

 ilai malin^tha charukkam muRRiRRu.

 


This webpage was last updated on 16 May 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam -Thirumalaich Cha

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thillaivazg Ant

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Mummaiyal Ulaka