logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thillaivazg Anthanar Charukkam


chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

muthaR kANTam

2 Thillaivazg anthanar charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

thiruchchiRRampalam

 

2 thillai vAz an^thaNar charukkam

 

1 thillai vAz an^thaNar purANam

 1. AthiyAy n^aTuvumAki aLavu ilA aLavumAkich        0350-1

 chOthiyAy uNarvumAkith thOnRiya poruLumAkip 0350-2

 pEthiyA Ekam Akip peNNumAy ANum Akip         0350-3

 pOthiyA n^iRkum thillaip pothu n^aTam pORRi pORRi   0350-4

 

 2. kaRpanai kaTan^tha chOthi karuNaiyE uruvam Aki   0351-1

 aRputhak kOlam n^ITi aru maRaich chiRaththin mElAm 0351-2

 chiRpara viyOmam Akum thiruch chiRRampalaththuL n^inRu      0351-3

 poRpuTan n^aTam cheykinRa pUN^ kazal pORRi pORRi    0351-4

 

 3. pORRi n^IL thillai vAz an^thaNar thiRam pukalal uRREn    0352-1

 n^IRRinAl n^iRain^tha kOla n^iruththanukku uriya thoNTAm    0352-2

 pORRinAr perumaikku ellai AyinAr pENi vAzum 0352-3

 ARRinAr perukum anpAl aTiththavam purin^thu vAzvAr 0352-4

 

 4. poN^kiya thiruvil n^ITum poRpuTaip paNikaL En^thi        0353-1

 maN^kalath thozilkaL cheythu maRaikaLAl thuthiththu maRRum 0353-2

 thaN^kaLukku ERRa paNpil tharum paNith thalai n^inRu uyththE        0353-3

 aN^kaNar kOyil uLLA akam paTith thoNTu cheyvAr      0353-4

 

 5. varu muRai eri mUnRu Ompi mannuyir aruLAl malka 0354-1

 tharumamE poruLAk koNTu thaththuva n^eRiyil chellum 0354-2

 arumaRai n^AnkinOTu ARu aN^kamum payinRu vallAr     0354-3

 thiru n^aTam purivArkku ALAm thiruvinAl chiRan^tha chIrAr   0354-4

 

 6. maRuvilA marapin van^thu mARilA ozukkam pUNTAr   0355-1

 aRu thozil ATchiyAlE  aruN^kali n^Ikki uLLAr        0355-2

 uRuvathu n^IRRin chelvam enak koLum uLLam mikkAr    0355-3

 peRuvathu chivan pAl anpAm pERu enap peruki vAzvAr 0355-4

 

 7. nyAnamE muthalAm n^Ankum n^avai aRath therin^thu mikkAr 0356-1

 thAnamum thavamum vallAr thakuthiyin pakuthi chArn^thAr     0356-2

 UnamEl onRum illAr ulakelAm pukazn^thu pORRum       0356-3

 mAnamum poRaiyum thAN^ki manai aRam purin^thu vAzvAr        0356-4

 

 8. chemmaiyAl thaNin^tha chin^thaith theyva vEthiyarkaL AnAr        0357-1

 mummai Ayiravar thAN^kaL pORRiTa muthalvanArai      0357-2

 immaiyE peRRu vAzvAr inip peRum pERu onRu illAr     0357-3

 thammaiyE thamakku oppAna n^ilaimaiyAl thalaimai chArn^thAr         0357-4

 

 9. inRivar perumai emmAl iyampalAm ellaiththAmO     0358-1

 then thamizp payanAy uLLa thiruth thoNTath thokai mun pATa 0358-2

 anRu van thoNTar thammai aruLiya ArUr aNNal 0358-3

 mun thiru vAkkAl kOththa muthal poruL AnAr enRAl    0358-4

 

 10. akal iTaththu uyarn^tha thillai an^thaNar akilam ellAm 0359-1

 pukaz thiru maRaiyOr enRum pothu n^aTam pORRi vAza 0359-2

 n^ikaz thiru n^Ila kaNTak kuyavanAr n^ITu vAymai    0359-3

 thikazum anpuTaiya thoNTar chey thavam kURal uRRAm 0359-4

 

 

2 thirun^IlakaNTa n^AyanAr purANam

 1. vEthiyar thillai mUthUr vET kOvar kulaththu van^thAr     0360-1

 mAthoru pAkam n^Okki mannu chiRRampalaththE 0360-2

 Athiyum muTivum illA aRputhath thanik kUththu ATum 0360-3

 n^AthanAr kazalkaL vAzthi vazipaTum n^alaththin mikkAr      0360-4

 

 2. poy kaTin^thu aRaththin vAzvAr punaR chaTai muTiyArkku anpar     0361-1

 mey aTiyAr kaTku Ana cheyum viruppil n^inRAr        0361-2

 vaiyakam pORRum cheykai manai aRam purin^thu vAzvAr 0361-3

 chaiva meyth thiruvin chArvE poruL enach chAru n^IrAr       0361-4

 

 3. aLavilA marapin vAzkkai maN kalam amuthukku Akki 0362-1

 vaLariLam thiN^kaL kaNNi manRuLAr aTiyArkku enRum   0362-2

 uLa makiz chiRappin malka OTu aLiththu ozukum n^ALil        0362-3

 iLamai mIthu Ura inpath thuRaiyinil eLiyar AnAr     0362-4

 

 4. avar tham kaN manaiviyArum arun^thathi kaRpin mikkAr     0363-1

 puvanaN^kaL uyya aiyar poN^ku n^anychu uNNa yAm chey        0363-2

 thava n^inRu aTuththathu ennath thakain^thu thAn thariththathu enRu        0363-3

 chivan en^thai kaNTam thannaith thiru n^Ila kaNTam enpAr    0363-4

 

 5. Ana tham kELvar aN^kOr paraththai pAl aNain^thu n^aNNa   0364-1

 mAnamun poRAthu van^tha UTalAl manaiyin vAzkkai     0364-2

 Enaiya ellAny cheythE uTan uRaivu ichaiyAr AnAr     0364-3

 thEnalar kamalap pOthil thiruvinum uruvam mikkAr    0364-4

 

 6. mUNTa ap pulavi thIrkka anpanAr munpu chenRu     0365-1

 pUNTayaN^ku iLamen chAyal pon koTi anaiyAr thammai 0365-2

 vENTuva iran^thu kURi meyyuRa aNaiyum pOthil        0365-3

 thINTuvIr Ayin emmaith thiru n^Ila kaNTam enRAr     0365-4

 

 7. AthiyAr n^Ila kaNTaththu aLavu thAm koNTa Arvam 0366-1

 pEthiyA ANai kETTa periyavar peyarn^thu n^IN^ki     0366-2

 EthilAr pOla n^Okki emmai enRathanAl maRRai 0366-3

 mAtharAr thamaiyum en than manaththinum thINTEn enRAr       0366-4

 

 8. kaRpuRu manaiviyArum kaNavanArkku Ana ellAm      0367-1

 poRpuRa mey uRAmal porun^thuva pORRich cheyya       0367-2

 il puRampu oziyAthu aN^ kaN iruvarum vERu vaiki     0367-3

 anpuRu puNarchchi inmai ayalaRiyAmai vAzn^thAr      0367-4

 

 9. iLamaiyin mikkuLArkaL iruvarum aRiya n^inRa      0368-1

 aLavil chIr ANai pORRi ANTukaL palavum chella       0368-2

 vaLa mali iLamai n^IN^ki vaTivuRu mUppu van^thu     0368-3

 thaLarvoTu chAyn^thum anpu thampirAn thiRaththuch chAyAr    0368-4

 

 10. in^ n^eRi ozukum n^ALil eri thaLarn^thathu enna n^INTa 0369-1

 minnoLir chaTaiyOn thAnun^ thoNTarai viLakkaN^ kANa 0369-2

 n^anneRi ithuvAm enRu nyAlaththAr virumpi uyyum     0369-3

 an^ n^eRi kATTum ARRal aruL chiva yOki Aki   0369-4

 

 11. kIL oTu kOvaNam chAththik kETu ilA       0370-1

 vAL viTu n^IRRu oLi malarn^tha mEni mel      0370-2

 thOLoTu mArpiTaith thuvaLum n^UluTan         0370-3

 n^ILoLi vaLar thiru muNTa n^eRRiyum 0370-4

 

 12. n^eTuny chaTai karan^thiTa n^eRiththa pampaiyum 0371-1

 viTuN^ kathir muRuval veNNilavum mEmpaTa     0371-2

 iTum palip pAththiram En^thu kaiyarAy        0371-3

 n^aTan^thu vETkOvar tham manaiyil n^aNNinAr 0371-4

 

 13. n^aNNiya thavach chiva yOka n^Atharaik   0372-1

 kaNNuRa n^Okkiya kAthal anpar thAm   0372-2

 puNNiyath thoNTarAm enRu pORRi cheythu       0372-3

 eNNiya vakaiyinAl ethir koNTu EththinAr      0372-4

 

 14. piRai vaLar chaTai muTip pirAnaith thoNTar enRu 0373-1

 uRai uLil aNain^thu pEr uvakai kUrn^thiTa    0373-2

 muRaimaiyin vazi paTa mozin^tha pUchaikaL    0373-3

 n^iRai peru viruppoTu cheythu n^inRa pin     0373-4

 

 15. empirAn yAn cheyum paNi ethu enRanar     0374-1

 vampulA malarch chaTai vaLLal thoNTanAr      0374-2

 umpar n^Ayakanum ivvOTu n^inpAl vaiththu     0374-3

 n^ampi n^I tharuka n^Am vENTum pOthu enRu    0374-4

 

 16. thannai oppu ariyathu thalaththuth than uzaith 0375-1

 thunniya yAvaiyum thUymai cheyvathu 0375-2

 ponninum maNiyinum pORRa vENTuvathu 0375-3

 inna thanmaiyathu ithu vAN^ku n^I ena        0375-4

 

 17. thollai vETkOvar tham kulaththuL thOnRiya       0376-1

 malku chIrth thoNTanAr vaNaN^ki vAN^kik koNTu       0376-2

 ollaiyin manaiyil Or maruN^ku kAppuRum       0376-3

 ellaiyil vaiththu van^thu iRaiyai eythinAr   0376-4

 

 18. vaiththa pin maRaiyavar Aki van^thu aruL        0377-1

 n^iththanAr n^IN^kiTa n^inRa thoNTarum       0377-2

 uyththu uTan pOy viTai koNTu mINTanar        0377-3

 aththar thAm ampalam aNaiya mEvinAr 0377-4

 

 19. chAla n^AL kazin^tha pinpu thalaivanAr thAm mun vaiththa        0378-1

 kOlamAr OTu thannaik kuRi iTaththu akalap pOkkich   0378-2

 chIlamAr koLkai enRum thirun^thu vETkOvar thampAl   0378-3

 vAli thAm n^ilaimai kATTa munpu pOl manaiyil van^thAr       0378-4

 

 20. van^tha pin thoNTanArum ethir vazi pATu cheythu 0379-1

 chin^thai cheythu aruLil eN^kaL cheythavam enRu n^iRpa      0379-2

 mun^thai n^AL unpAl vaiththa meyyoLi viLaN^kum OTu 0379-3

 than^thu n^il enRAn ellAm thAn vaiththu vAN^ka vallAn       0379-4

 

 21. enRavar virain^thu kURa irun^thavar In^tha OTu 0380-1

 chenRu mun koNarvAn pukkAr kaNTilar thikaiththu n^Okki      0380-2

 n^inRavar thammaik kETTAr thETiyum kANAr mAyai      0380-3

 onRum aN^ku aRin^thilAr thAm uraippathu onRu inRi n^inRAr   0380-4

 

 22. maRaiyavan Aki n^inRa malaimakaL kELvan thAnum 0381-1

 uRai uLil pukku n^inRa oru perun^ thoNTar kETTa     0381-2

 iRaiyil iN^ku eythap pukkAy thAzththathu en enna van^thu    0381-3

 kaRai maRai miTaRRinAnaik kai thozuthu uraikkal uRRAr       0381-4

 

 23. izaiyaNi mun^n^Ul mArpin en^thai n^Ir than^thu pOna     0382-1

 vizai thakum OTu vaiththa vERu iTam thETik kANEn    0382-2

 pazaiya maRRu athanil n^alla pAththiram tharuvan koNTu ip   0382-3

 pizaiyinaip poRukka vENTum peruma enRu iRainychi n^inRAr    0382-4

 

 24. chenniyAl vaNaN^ki n^inRa thoNTaraich cheyirththu n^Okki        0383-1

 ennithu mozin^thavA n^I yAn vaiththa maN OTu anRip 0383-2

 ponninAl amaiththuth than^thAy AyinuN^ koLLEn pORRa 0383-3

 munnai n^An vaiththa OTE koNTu vA enRAn munnOn      0383-4

 

 25. kETu ilAp periyOy enpAl vaiththathu keTuthalAlE 0384-1

 n^ATiyum kANEn vERu n^allathu Or OTu chAla   0384-2

 n^ITu chelvathu thAn onRu tharukiREn enavum koLLAthu        0384-3

 UTi n^inRu uraiththathu en than uNarvu elAm oziththathu enna        0384-4

 

 26.  Avathen unpAl vaiththa aTaikkalap poruLai vauvip       0385-1

 pAvakam palavum cheythu pazikku n^I onRum n^ANAy    0385-2

 yAvarum kANa unnai vaLaiththu n^An koNTE anRip      0385-3

 pOvathum cheyyEn enRAn puNNiyap poruLAy n^inRAn     0385-4

 

 27. vaLaththinAl mikka OTu vauvinEn allEn ollai     0386-1

 uLaththinum kaLavilAmaikku en cheykEn uraiyum enna 0386-2

 kaLaththu n^anychu oLiththu n^inRAn kAthal un makanaip paRRik       0386-3

 kuLaththinil mUzkip pO enRu aruLinAn koTumai illAn 0386-4

 

 28. aiyar n^Ir aruLich cheytha vaNNam yAn cheyvathaRkup     0387-1

 poyyil chIrp puthalvan illai en cheykEn pukalum enna        0387-2

 maiyaRu chiRappin mikka manaiyavaL thannaip paRRi   0387-3

 moy alar vAvi pukku mUzkuvAy ena mozin^thAr 0387-4

 

 29. kaN^kai n^athi karan^tha chaTai karan^thu aruLi ethir n^inRa    0388-1

 veN^ kaN viTaiyavar aruLa vETkOvar uraicheyvAr      0388-2

 eN^kaLil Or chapathaththAl uTan mUzka ichaivu illai 0388-3

 poN^ku punal yAnmUzkith tharukinREn pOthum ena      0388-4

 

 30.  than^thathu mun thArAthE koLLAmaikku un manaivi        0389-1

 an^ thaLirch cheN^ kaippaRRi alai punalil mUzkAthE 0389-2

 chin^thai valiththu irukkinRAy thillai vAz an^thaNarkaL     0389-3

 van^thu irun^tha pEr avaiyil mannuvan yAn enach chenRAr     0389-4

 

 31. n^al ozukkam thalai n^inRAr n^An maRaiyin thuRai pOnAr 0390-1

 thillai vAz an^thaNarkaL van^thu irun^tha thirun^thavaiyil 0390-2

 ellai ilAn mun chella irun^thoNTar avar thAmum      0390-3

 malku perum kAthalinAl vazakku mEliTTu aNain^thAr   0390-4

 

 32. an^thaNan Am en^thai pirAn aru maRaiyOr mun pakarvAn    0391-1

 in^tha vETkOvanpAl yAn vaiththa pAththiraththaith   0391-2

 than^thu oziyAn keTuththAnEl than manaivi kaippaRRi 0391-3

 van^thu mUzkiyum thArAn vali cheykinRAn enRAr       0391-4

 

 33. n^aRai kamazum chaTai muTiyum n^ARROLum muk kaNNum      0392-1

 kaRai maruvum thiru miTarum karan^thu aruLi ezun^thu aruLum         0392-2

 maRaiyavan iththiRam moziya mA maRaiyOr urai cheyvAr        0392-3

 n^iRaiyuTaiya vETkOvar n^Ir moziyum pukun^thathu ena        0392-4

 

 34. n^INithiyAm ithu enRu n^inRa ivar tharum OTu    0393-1

 pENi n^An vaiththa iTam peyarn^thu karan^thathu kANEn       0393-2

 pUN aNi n^Ul maNi mArpIr pukun^tha parichu ithu enRu        0393-3

 chENiTaiyum thIN^ku aTaiyAth thiruththoNTar uraicheythAr    0393-4

 

 35. thiruvuTai an^thaNALar cheppuvAr thikazn^tha n^IRRin    0394-1

 uruvuTai ivar thAm vaiththa OTTinaik koTuththIr AnAl        0394-2

 tharumivar kuLaththil mUzkith tharuka enRu uraiththAr Akil 0394-3

 maruviya manaiviyoTu mUzkuthal vazakkE enRAr        0394-4

 

 36. arun^ thavath thoNTar thAmum an^thaNar moziyak kETTuth 0395-1

 thirun^thiya manaiviyAraith thINTAmai cheppa mATTAr 0395-2

 porun^thiya vakaiyAl mUzkith tharukinREn pOthum enRu        0395-3

 perun^ thava munivarOTum peyarn^thu tham manaiyaich chArn^thAr      0395-4

 

 37. manaiviyAr thammaik koNTu maRaich chiva yOkiyAr mun     0396-1

 chinaviTaip pAkar mEvum thiruppulIch churaththu munnar      0396-2

 n^anai malarch chOlai vAvi n^aNNith tham uNmai kAppAr       0396-3

 punai maNi vENuth thaNTin iru thalai piTiththup pukkAr      0396-4

 

 38. thaNTiru thalaiyum paRRip pukum avar thammai n^Okki     0397-1

 veN thiru n^IRRu muNTa vEthiyar mAthaith thINTik    0397-2

 koNTu uTan mUzkIr ennak kUTAmai pArOr kETkap        0397-3

 paNTu tham cheykai cholli mUzkinAr pazuthu ilAthAr 0397-4

 

 39. vAviyin mUzki ERum kaNavarum manaivi yArum      0398-1

 mEviya mUppu n^IN^ki viruppuRum iLamai peRRuth      0398-2

 thEvarum munivar thAmum chiRappoTu poziyun^ theyvap 0398-3

 pUvin mA mazaiyin mILa mUzkuvAr pOnRu thOnRa        0398-4

 

 40. an^n^ilai avaraik kANum athichayam kaNTAr ellAm 0399-1

 munn^ilai n^inRa vEtha muthal varaik kaNTAr illai   0399-2

 in^n^ilai irun^tha vaNNam en ena maruNTu n^inRAr    0399-3

 thunniya vichumpin UTu thuNaiyuTan viTai mEl koNTAr 0399-4

 

 41. kaNTanar kaikaLArath thozuthanar kalan^tha kAthal       0400-1

 aNTarum EththinArkaL anpartham perumai n^Okki       0400-2

 viNTarum polivu kATTi viTaiyin mEl varuvAr thammaith        0400-3

 thoNTarum manaiviyArum thozuthu uTan pORRi n^inRAr 0400-4

 

 42. manRuLE thiruk kUththu ATi aTiyavar manaikaL thORum     0401-1

 chenRavar n^ilaimai kATTum thEvarkaL thEvar thAmum 0401-2

 venRa aim pulanAl mikkIr viruppuTan irukka n^ampAl 0401-3

 enRum iv iLamai n^IN^kAthu enRu ezun^thu aruLinArE 0401-4

 

 43. viRaluTaith thoNTanArum veNNakaich chevvAy men thOL     0402-1

 aRal iyal kUn^thal ALAm manaiviyum aruLin Arn^tha   0402-2

 thiRaluTaich cheykai cheythu chivalOkam athanai eythip      0402-3

 peRal arum iLamai peRRup pEr inpam uRRAr anRE       0402-4

 

 44. ayal aRiyAtha vaNNam aNNalAr ANai uyththa       0403-1

 mayalil chIrth thoNTanArai yAn aRivakaiyAl vAzththip        0403-2

 puyal vaLar mATam n^ITum pUmpukAr vaNikar poyyil    0403-3

 cheyal iyaR pakaiyAr cheytha thiruth thoNTu cheppal uRREn   0403-4

 

 

3 iyaRpakai n^AyanAr purANam

 

 1. chenni veNkuTai n^ITu an^apAyan thiruk kulam pukaz perukkiya chiRappin 0404-1

 mannu thol pukaz marutha n^Ir n^ATTu vayal vaLam thara iyalpinil aLiththup 0404-2

 ponni n^al n^athi mikka n^Ir pAyn^thu puNari thannaiyum punitha mAkkuvathOr        0404-3

 n^anneTum perum thIrththa munnuTaiya n^alam chiRan^thathu vaLam pukAr n^akaram     0404-4

 

 2. ak kulap pathik kuTi muthal vaNikar aLavil chelvaththu vaLamaiyin amain^thAr 0405-1

 chekkar veN piRaich chaTaiyavar aTimaith thiRaththin mikkavar maRaich chilampaTiyAr 0405-2

 mikka chIr aTiyArkaL yAr eninum vENTum yAvaiyum illai ennAthE       0405-3

 ik kaTal paTi n^ikaza mun koTukkum iyalpin n^inRavar ulaku iyaR pakaiyAr   0405-4

 

 3. ARu chUTiya aiyar mey aTimai aLavilAtha Or uLam n^iRai aruLAl    0406-1

 n^IRu chEr thiru mEniyAr manaththu n^inaiththa yAvaiyum vinaippaTa muTiththu       0406-2

 mARu ilAtha n^anneRiyinil viLaN^kum manai aRam puri makizchchiyin van^tha 0406-3

 pERelAm avar Evina cheyyum perumaiyE enap pENi vAz n^ALil   0406-4

 

 4. Ayum n^uN poruL Akiyum veLiyE ampalaththuL n^inRu ATuvAr umpar   0407-1

 n^Ayakikkum aqthu aRiyavO piriyA n^aN^kaithAn aRiyAmaiyO aRiyOm     0407-2

 thUya n^IRu pon mEniyil viLaN^kath thUrththa vETamum thOnRa vEthiyarAy     0407-3

 mAya vaNNamE koNTu tham thoNTar mARAtha vaNNamum kATTuvAn van^thAr 0407-4

 

 5. van^thu thaNpukAr vaNikar tham maRukin maruN^ku iyaR pakaiyAr manai pukun^tha   0408-1

 en^thai empirAn aTiyavar aNain^thAr enRu n^inRathOr inpa AtharavAl 0408-2

 chin^thai anpoTu chenRu ethir vaNaN^kich chiRappin mikka archchanaikaL mun cheythu 0408-3

 mun^thai em perum thavaththinAlenkO munivar iN^ku ezun^thu aruLiyathu enRAr 0408-4

 

 6. enRu kURiya iyaRpakaiyAr mun eythi n^inRa ak kaithava maRaiyOr   0409-1

 konRa vArchaTaiyAr aTiyArkaL kuRiththu vENTina kuNam enak koNTE     0409-2

 onRum n^Ir ethir maRAthu uvan^thu aLikkum uNmai kETTu n^um pAlonRu vENTi 0409-3

 inRu n^An iN^ku van^thanan athanukku ichaiyalAm enil iyampalAm enRAr       0409-4

 

 7. enna avvurai kETTu iyaRpakaiyAr yAthum onRum en pakkal uNTAkil 0410-1

 annathu empirAn aTiyavar uTaimai aiyam illai n^Ir aruL cheyum enna 0410-2

 mannu kAthal un manaiviyai vENTi van^thathu iN^ku ena aN^kaNar ethirE      0410-3

 chonna pOthilum munnaiyin makizn^thu thUya thoNTanAr thozuthu urai cheyvAr 0410-4

 

 8. ithu enakku munpu uLLathE vENTi em pirAn cheytha pERu enakku ennAk 0411-1

 kathumenach chenRu tham manaivAz vAzkkai kaRpin mEmpaTu kAthali yArai      0411-2

 vithi maNak kula maTan^thai inRunai im meyth thavarkku n^An koTuththanan enna 0411-3

 mathu malark kuzalAL manaiviyAr kalaN^ki manam theLin^tha pin maRRu ithu mozivAr 0411-4

 

 9. inRu n^Ir enakku aruL cheythathu ithuvEl ena uyirkku oru n^Atha n^Ir uraiththathu 0412-1

 onRai n^An cheyum aththanai allAl urimai vERu uLathO enakku enRu    0412-2

 than thanipperuN^ kaNavarai vaNaN^kath thAzn^thu thoNTanAr thAm ethir vaNaN^ka     0412-3

 chenRu mAthavan chEvaTi paNin^thu thikaiththu n^inRanaL thiruvinum periyAL 0412-4

 

 10. mAthu thannai mun koTuththa mAthavar thAm manam makizn^thu pEr uvakaiyin malarn^thE 0413-1

 yAthu n^An inich chey paNi enRE iRainychi n^inRavar tham ethir n^Okki      0413-2

 chAthi vEthiyar Akiya thalaivar thaiyal thannai yAn thanik koTu pOkak      0413-3

 kAthal mEviya chuRRamum pathiyum kaTakka n^I thuNai pOthuka enRAr   0413-4

 

 11. enRu avar aruLich cheyya yAnE mun chey kuRREval 0414-1

 onRiyathu thannai ennai uTaiyavar aruLich cheyya    0414-2

 n^inRathu pizaiyAm enRu n^inain^thu vERu iTaththup pukkup   0414-3

 pon thikaz aRuvai chAththi pUN^kachchup poliya vIkki        0414-4

 

 12. vALoTu palakai En^thi van^thu ethir vaNaN^ki mikka      0415-1

 ALari ERu pOlvAr avarai mun pOkkip pinnE     0415-2

 thOLiNai thuNaiyE Akap pOyinAr thunninArai   0415-3

 n^ILiTaip paTa mun kUTi n^ilaththiTai vIzththa n^ErvAr      0415-4

 

 13. manaiviyAr chuRRaththArum vaLLalAr chuRRaththArum       0416-1

 inaiyathu onRi yArE cheythAr iyaRpakai piththan AnAl        0416-2

 punai izai thannaik koNTu pOvathAm oruvan enRu      0416-3

 thunai perum paziyai mITpAn thoTarvathaRku ezun^thu chUzvAr         0416-4

 

 14. vEloTu villum vALum churikaiyum eTuththu mikka 0417-1

 kAlena vichaiyil chenRu kaTin^akar puRaththup pOkip 0417-2

 pAliru maruN^kum INTip paran^tha Arvam poN^ka       0417-3

 mAl kaTal kiLarn^thathu enna van^thu ethir vaLaiththuk koNTAr       0417-4

 

 15. vazi viTum thuNai pin pOtha vaziththuNai Aki uLLAr      0418-1

 kazi perum kAthal kATTik kArikai uTan pOm pOthil    0418-2

 azithakan pOkEl INTav varuN^ kulak koTiyai viTTup   0418-3

 paziviTa n^I pO enRu pakarn^thu ethir n^iran^thu van^thAr   0418-4

 

 16. maRai muni anychinAn pOl mAthinaip pArkka mAthum        0419-1

 iRaivanE anycha vENTAm iyaRpakai vellum enna        0419-2

 aRai kazal aNNal kELA aTiyanEn avarai ellAm 0419-3

 thaRai iTaip paTuththukinREn thaLarn^thu aruL cheyyEl enRu 0419-4

 

 17. peru viRal ALi ennap piRaN^ku eri chithaRa n^Okkip      0420-1

 paripavap paTTu van^tha paTar peruny chuRRath thArai        0420-2

 oruvarum ethir n^illAmE OTip pOyp pizaiyum anREl    0420-3

 eri chuTar vALil kURAyth thuTikkinRIr enRu n^Ern^thAr       0420-4

 

 18.  ETa! n^I en cheythAyAl? iththiRam iyampu kinRAy        0421-1

 n^ATuRu paziyum onnAr n^akaiyaiyum n^ANAy inRu      0421-2

 pATavam uraippathu unRan manaiviyaip panavaRku In^thO       0421-3

 kUTavE maTivathu anRik koTukka yAm OTTOm enRAr      0421-4

 

 19. maRRavar chonna mARRam kETTalum manaththin van^tha      0422-1

 cheRRa mun poN^ka uN^kaL uTal thuNi eN^kum chin^thi 0422-2

 muRRu n^um uyirai ellAm muthal vichumpu ERRik koNTu 0422-3

 n^aRRavar thammaip pOka viTuvEn enRu ezun^thAr n^allOr      0422-4

 

 20. n^Ern^thavar ethirn^tha pOthu n^iRain^tha ach chuRRaththArum    0423-1

 chArn^thavar tham mun chellAr thaiyalaik koNTu peRRam       0423-2

 Urn^thavar paTimER chella uRRu ethir uTanRu poN^ki 0423-3

 Arn^tha veny chinaththAl mEl chenRu aTarn^thu ethir thaTuththAr (anRE.     0423-4

 

 21. chenRu avar thaTuththa pOthil iyaRpakaiyAr mun chIRi    0424-1

 vanRuNai vALE yAkach chArikai mARi van^thu   0424-2

 thunRinar thOLum thALum thalaikaLum thuNiththu vIzththu     0424-3

 venRaTu puliyERu anna amar viLaiyATTil mikkAr       0424-4                       

 

 22. mUNTu mun palarAy van^thAr thani van^thu muTTinArkaL    0425-1

 vENTiya thichaikaL thORum vERu vERu amar chey pOzthil       0425-2

 ANTakai vIrar thAmE anaivarkkum anaivar Akik        0425-3

 kANTaku vichaiyil pAyn^thu kalan^thu mun thuNiththu vIzththAr       0425-4

 

 23. chorin^thana kuTalkaL eN^kum thuNin^thana uTalkaL eN^kum        0426-1

 virin^thana thalaikaL eN^kum miTain^thana kazukum eN^kum    0426-2

 erin^thana vizikaL eN^kum ethirppavar oruvar inRith 0426-3

 thirin^thanar kaLanil eN^kum chivan kazal punain^tha vIrar 0426-4

 

 24. mATalai kuruthi poN^ka maTin^tha cheN^ kaLaththin n^inRum       0427-1

 ATuRu cheyalin van^tha kiLainyrOTu aNain^thAr thammil       0427-2

 OTinAr uLLAr uyn^thAr ozin^thavar ozin^thE mANTAr   0427-3

 n^ITiya vALum thAmum n^inRavar thAmE n^inRAr        0427-4

 

 25. thiruvuTai manaiviyAraik koTuththu iTaich cheRuththu munpu      0428-1

 varu perum chuRRam ellAm vALinAl thuNiththu mATTi   0428-2

 arumaRai muniyai n^Okki aTikaL n^Ir anychA vaNNam   0428-3

 poruvaruN^ kAnam n^IN^ka viTuvan enRu uTanE pOn^thAr        0428-4

 

 26. iruvarAl aRiya oNNA oruvar pin chellum Ezai     0429-1

 poru thiRal vIrar pinpu pOka mun pOkum pOthil       0429-2

 arumaRai munivan chAykkATu athan maruN^ku aNaiya mEvith     0429-3

 thiru mali thOLinAnai mIL enach cheppinAnE  0429-4

 

 27. thava muni thannai mILach chonna pin thalaiyAl Ara      0430-1

 avan malarp pathaN^kaL chUTi anychali kUppi n^inRu 0430-2

 puvanam mUnRu uyya van^tha pUchuran thannai Eththi 0430-3

 ivan aruL peRap peRREn enRu iyaRpakaiyArum mINTAr   0430-4

 

 28. cheyvathaRku ariya cheykai cheytha n^al thoNTar pOka    0431-1

 mai thikaz kaNTan eNthOL maRaiyavan makizn^thu n^Okkip      0431-2

 poy tharum uLLam illAn pArkkilan pOnAn enRu 0431-3

 mey tharu chin^thaiyArai mILavum azaikkal uRRAn     0431-4

 

 29. iyaRpakai munivA Olam  INTu n^I varuvAy Olam    0432-1

 ayarppu ilAthAnE Olam anpanE Olam  Olam      0432-2

 cheyaRkaruny cheykai cheytha thIranE Olam enRAn     0432-3

 mayakkaRu maRai OliTTu mAl ayan thETa n^inRAn       0432-4

 

 30. azaiththa pEr Ochai kELA aTiyanEn van^thEn van^thEn     0433-1

 pizaiththavar uLarEl innum peruvali thaTakkai vALin 0433-2

 izaiththavar AkinRAr enRu iyaRpakaiyAr van^thu eythak       0433-3

 kuzaip poli kAthinAnum maRain^thanan kOlam koLvAn   0433-4

 

 31. chenRavar muniyaik kANAr chEyizai thannaik kaNTAr       0434-1

 ponthikaz kunRu veLLip poruppin mEl polin^thathu enna       0434-2

 thanthuNai uTanE vAnil thalaivanai viTai mEl kaNTAr 0434-3

 n^inRilar thozuthu vIzn^thAr n^ilaththininRu ezun^thAr n^Ern^thAr   0434-4

 

 32.  cholluvathu aRiyEn vAzi thORRiya thORRam pORRi 0435-1

 vallai van^thu aruLi ennai vaziththoNTu koNTAy pORRi        0435-2

 ellaiyil inpa veLLam enakku aruL cheythAy pORRi     0435-3

 thillai ampalaththuL  ATum chEvaTi pORRi enna       0435-4

 

 33. viNNiTai n^inRa veLLai viTaiyavar aTiyAr thammai        0436-1

 eNNiya ulaku thannil ippaTi n^ampAl anpu     0436-2

 paNNiya parivu kaNTu makizn^thanam pazuthu ilAthAy 0436-3

 n^aNNiya manaivi yOTu n^ammuTan pOthuka enRu        0436-4

 

 34. thiruvaLar chiRappin mikka thiruth thoNTar thamakkun^ thERRam   0437-1

 maruviya theyvak kaRpin manaiviyAr thamakkun^ thakka        0437-2

 perukiya aruLin n^ITu pERu aLiththu imaiyOr Eththap 0437-3

 poru viTaip pAkar mannum poR pothu athanuL pukkAr   0437-4

 

 35. vAnavar pUvin mAri poziya mA maRaikaL Arppa     0438-1

 nyAna mA munivar pORRa n^ala miku chivalOkaththil   0438-2

 Unamil thoNTar kumpiTTu uTan uRai perumai peRRAr    0438-3

 Enaiya chuRRaththArum vAniTai inpam peRRAr   0438-4

 

 36. inpuRu thAram thannai Ichanukku anpar enRE      0439-1

 thunpuRAthu uthavum thoNTar perumaiyaith thozuthu vAzththi 0439-2

 anpuRu manaththAl n^Athan aTiyavarkku anpu n^ITu    0439-3

 manpukaz iLaichai mARan vaLaththinai vazuththal uRREn       0439-4

 

 

4 iLaiyAn kuTi mARa n^AyanAr purANam

 1. am pon n^ITiya ampalaththinil ATuvAr aTi chUTuvAr        0440-1

 thampirAn aTimaith thiRaththu uyar chAlpin mEnmai thariththuLAr     0440-2

 n^ampu vAymaiyil n^ITu chUththira n^aR kulam chey thavaththinAl     0440-3

 impar nyAlam viLakkinAr iLaiyAn kuTip pathi mARanAr 0440-4

 

 2. Erin malku vaLaththinAl varum ellai illathor chelvamum   0441-1

 n^Irin malkiya vENiyAr aTiyAr thiRaththu n^iRain^thathOr    0441-2

 chIrin malkiya anpin mEnmai thirun^tha manniya chin^thaiyum         0441-3

 pArin malka virumpi maRRavai peRRa n^ITu payan koLvAr       0441-4

 

 3. Aram enpu punain^tha aiyar tham anpar enpathOr thanmaiyAl        0442-1

 n^Era van^thavar yAvar Ayinum n^iththam Akiya paththi mun   0442-2

 kUra van^thu ethir koNTu kaikaL kuviththu n^inRu chevip pulaththu   0442-3

 Iram men mathurap patham parivu eytha munnurai cheythapin   0442-4

 

 4. koNTu van^thu manaip pukun^thu kulAvu pAtham viLakkiyE   0443-1

 maNTu kAthalin Athanaththu iTaivaiththu aruchchanai cheytha pin     0443-2

 uNTi n^Alu vithaththil ARu chuvaith thiRaththinil oppu ilA 0443-3

 aNTar n^Ayakar thoNTar ichchaiyil amuthu cheyya aLiththuLAr         0443-4

 

 5. ALum n^Ayakar anpar Anavar aLavu ilAr uLam makizavE      0444-1

 n^ALum n^ALum n^iRain^thu van^thu n^ukarn^tha thanmaiyin n^anmaiyAl        0444-2

 n^ILum mA n^ithiyin parappu n^eruN^ku chelvam n^ilAvi eN    0444-3

 thOLinAr aLakaikku iruththiya thOzanAr ena vAzum n^AL       0444-4

 

 6. chelvam mEviya n^ALil ichcheyal cheyvathu anRiyum meyyinAl       0445-1

 allal n^alkuravu Ana pOthinum vallar enRu aRivikkavE        0445-2

 mallal n^ITiya chelvam mella maRain^thu n^AL thoRum mARi van^thu    0445-3

 ollaiyil vaRumaip patham puka unninAr thillai manninAr      0445-4

 

 7. innavARu vaLam churuN^kavum empirAn iLaiyAn kuTi 0446-1

 mannan mARan manam churuN^kuthal inRi uLLana mARiyum        0446-2

 thannai mARi iRukka uLLa kaTankaL thakkana koNTu pin        0446-3

 munnai mARil thiruppaNik kaN muthirn^tha koLkaiyar AyinAr   0446-4

 

 8. maRRu avar cheyal inna thanmaiyathu Aka mAl ayanAna  ak 0447-1

 koRRa Enamum annamum theriyAtha koLkaiyar Ayinar    0447-2

 peRRam Urvathum inRi n^ITiya pEthaiyALuTan inRi Or 0447-3

 n^aRRavaththavar vETamE koTu nyAlam uyn^thiTa n^aNNinAr     0447-4

 

 9. mArik kAlaththu iravinil vaikiyOr         0448-1

 thArippu inRip pachi thalaik koLvathu        0448-2

 pAriththu illam aTain^tha pin paNpuRa        0448-3

 vEriththu ArAn virun^thu ethir koNTanan      0448-4

 

 10.  Ira mEniyai n^Ikki iTaN^ koTuththu      0449-1

 Ara innamuthu UTTuthaRku AchaiyAl    0449-2

 thAra mAtharai n^Okkith thapOthanar 0449-3

 thIravE pachiththAr cheyvathu en enRu        0449-4

 

 11.  n^amakku munpu iN^ku uNavilai Ayinum    0450-1

 imak kulakkoTi pAkarkku iniyavar     0450-2

 thamakku n^Am in aTichil thakavuRa   0450-3

 amaikku mARu eN^N^anE aNaN^kE ena    0450-4

 

 12. mAthu kURuvAL maRRu onRuN^ kANkilEn      0451-1

 EthilArum inith tharuvAr illai       0451-2

 pOthum vaikiRRup pOm iTam vERillai   0451-3

 thIthu cheyvinai yERku en cheyal     0451-4

 

 13. chellal n^IN^kap pakal viththiya chen^n^el      0452-1

 mallal n^Ir muLai vArik koTu van^thAl        0452-2

 vallavARu amuthu Akkalum Akum maRRu 0452-3

 allathu onRu aRiyEn enRu ayarvuRa    0452-4

 

 14. maRRa mARRam manaiviyAr kURa mun         0453-1

 peRRa chelvam enap perithu uL makizn^thu     0453-2

 uRRa kAthalinAl orup paTTanar        0453-3

 chuRRu n^Ir vayal chellath thoTaN^kuvAr      0453-4

 

 15. peruku vAnam piRaN^ka mazai pozin^thu    0454-1

 aruku n^AppaN aRivaruN^ kaN^kul thAn         0454-2

 karuku mai iruLin kaNam kaTTu viTTu 0454-3

 uruku kinRathu pOnRathu ulaku elAm   0454-4

 

 16. eNNum iv ulakaththavar yAvarum   0455-1

 thuNNenumpaTi thOnRa mun thOnRiTil   0455-2

 vaNNa n^ITiya maikkuzampAm enRu      0455-3

 n^aNNal cheyyA n^aTuviruL yAmaththu 0455-4

 

 17. uLLam anpu koNTu UkkavOr pEriTAk         0456-1

 koLLa mun kaviththuk kuRiyin vazip   0456-2

 puLLum uRaN^kum vayal pukap pOyinAr 0456-3

 vaLLalAr iLaiyAn kuTi mARanAr        0456-4

 

 18. kAlinAl thaTavich chenRu kaikaLAl        0457-1

 chAli veN muLai n^Ir vazich chArn^thana      0457-2

 kOli vAri iTA n^iRaiyak koNTu        0457-3

 mEl eTuththuch chuman^thu ollai mINTAr       0457-4

 

 19. van^tha pin manaiviyArum vAythalin n^inRu vAN^kich      0458-1

 chin^thaiyil virumpi n^Iril chERRinai alampi URRi   0458-2

 vem thazal aTuppin mUTTa viRaku illai enna mElOr    0458-3

 an^thamil manaiyil n^ITum alakinai aRuththu vIzththAr       0458-4

 

 20. muRiththu avai aTuppin mATTi muLai viththup patham mun koLLa    0459-1

 vaRuththa pin arichiyAkki vAkkiya ulaiyil peythu    0459-2

 veRuppil in aTichil AkkimEm paTu kaRpin mikkAr      0459-3

 kaRikku ini en cheykOm enRu iRainychinAr kaNavanArai        0459-4

 

 21. vazi varum iLaippin OTum varuththiya pachiyinAlE        0460-1

 azivuRum aiyan ennum anpinil polin^thu chenRu       0460-2

 kuzi n^irampAtha puncheyk kuRumpayir thaTavip pAchap        0460-3

 pazi muthal paRippAr pOlap paRiththu avai kaRikku n^alka    0460-4

 

 22. manaiviyAr kozun^ar than^tha manam makiz kaRikaL Ayn^thu        0461-1

 punal iTaik kazuvith thakka punitha pAththiraththuk kaimmai         0461-2

 vinaiyinAl vERu vERu kaRi amuthu Akkip paNTai       0461-3

 n^inaivinAl kuRaiyai n^Ern^thu thiruvamuthu amaiththu n^inRu        0461-4

 

 23. kaNavanAr thammai n^Okkik kaRi amuthu Ana kATTi 0462-1

 iNai ilAthArai INTa amuthu cheyvippOm enna   0462-2

 uNavinAl uNara oNNA oruvarai uNarththa vENTi        0462-3

 aNaiya mun chenRu n^inRu aN^ku avar thuyil akaRRal uRRAr    0462-4

 

 24. azun^thiya iTaruL n^IN^ki aTiyanEn uyya enpAl   0463-1

 ezun^tharuL periyOy  INTu amuthu cheythu aruLka enRu        0463-2

 thozumpanAr uraiththa pOthil chOthiyAy ezun^thuth thOnRach 0463-3

 chezun^ thiru manaiviyArum thoNTarum thikaiththu n^inRAr    0463-4

 

 25. mAlayaRku ariya n^Athan vaTivu oru chOthi Akach 0464-1

 chAlavE mayaN^kuvArkkuch chaN^karan thAn makizn^thE 0464-2

 ElavAr kuzalAL thannOTu iTapa vAkananAy  thOnRich   0464-3

 chIlamAr pUchai cheytha thiruth thoNTar thammai n^Okki      0464-4

 

 26. anpanE anpar pUchai aLiththa n^I aNaN^kinOTum   0465-1

 en perum ulakam eythi irun^ithik kizavan thAnE      0465-2

 mun peru n^ithiyam En^thi mozi vazi Eval kETpa      0465-3

 inpam Arn^thu irukka enRE cheythAn evarkkum mikkAn 0465-4

 

 27. ipparichu ivarkkuth thakka vakaiyinAl inpam n^alki      0466-1

 muppuram cheRRAr anpar munpu ezun^thu aruLip pOnAr 0466-2

 ap periyavar tham thUya aTi iNai thalai mEl koNTu   0466-3

 meyp poruL chOthi vEn^than cheyalinai viLampal uRREn        0466-4

 

 

5 meyp poruL n^AyanAr purANam

 1. chEthi n^annATTu n^ITu thiruk kOvalUrin manni    0467-1

 mAthoru pAkar anpin vazi varu malATar kOmAn 0467-2

 vEtha n^al n^eRiyin vAymai viLaN^kiTa mEnmai pUNTu 0467-3

 kAthalAl Icharkku anpar karuththu aRin^thu Eval cheyvAr     0467-4

 

 2. arachiyal n^eRiyin van^tha aRan^eRi vazAmal kAththu      0468-1

 varai n^eTumn^thOLAl venRu mARRalar munaikaL mARRi 0468-2

 urai thiRampAtha n^Ithi ON^ku n^Irmaiyinin mikkAr   0468-3

 thirai chey n^IrchchaTaiyAn anpar vETamE chin^thai cheyvAr 0468-4

 

 3. maN^kaiyaip pAkamAka uTaiyavar mannum kOyil      0469-1

 eN^kaNum pUchai n^ITi Ezichaip pATal ATal    0469-2

 poN^kiya chiRappin malkap pORRuthal purin^thu vAzvAr        0469-3

 thaN^kaL n^Ayakarukku anpar thALalAl chArpu onRu illAr      0469-4

 

 4. thETiya mATu n^ITu chelvamum thillai manRuL      0470-1

 ATiya perumAn anparkku Avana Akum enRu       0470-2

 n^ATiya manaththinOTu n^AyanmAr aNain^tha pOthu     0470-3

 kUTiya makizchchi poN^kak kuRaivu aRak koTuththu van^thAr   0470-4

 

 5. innavARu ozukum n^ALil ikal thiRam purin^thu Or mannan   0471-1

 annavar thammai vellum AchaiyAl amar mERkoNTu       0471-2

 pon aNi OTai yAnaip poru pari kAlAL maRRum   0471-3

 pan muRai izan^thu thORRup paripavap paTTup pOnAn   0471-4

 

 6. ippaTi izan^tha mARRAn ikalinAl vella mATTAn     0472-1

 meyp poruL vEn^than chIlam aRin^thu veN n^IRu chAththum     0472-2

 apperu vETam koNTE aRRaththil velvAn Akach   0472-3

 chepparu n^ilaimai eNNith thiruk kOvalUril chErvAn 0472-4

 

 7. mey ellAm n^IRu pUchi vENikaL muTiththuk kaTTik 0473-1

 kaiyinil paTai karan^tha puththakak kavaLi En^thi   0473-2

 mai pothi viLakkE enna manaththinuL kaRuppu vaiththup       0473-3

 poy thava vETam koNTu pukun^thanan muththa n^Athan 0473-4

 

 8. mA thava vETam koNTa vankaNAn mATam thORum       0474-1

 kOthai chUz aLaka pArak kuzaik koTi ATa mIthu       0474-2

 chOthi veN koTikaL ATuny chuTar n^eTu maRukil pOkich        0474-3

 chEyathir perumAn kOyil thirumaNi vAyil chErn^thAn 0474-4

 

 9. kaTai uTaik kAvalALar kai thozuthu ERa n^inRE    0475-1

 uTaiyavar thAmE van^thAr uL ezun^thu aruLum ennath 0475-2

 thaTai pala pukka pinpu thanith thaTai n^inRa thaththan     0475-3

 iTai therin^thu aruLa vENTum thuyil koLLum iRaivan enRAn    0475-4

 

 10. enRu avan kURak kETTE yAn avaRku uRuthi kURa    0476-1

 n^inRiTu n^Iyum enRE avanaiyum n^Ikkip pukkup       0476-2

 pon thikaz paLLik kaTTil puravalan thuyila mATE     0476-3

 manRalaN^ kuzal men chAyal mA thEvi iruppak kaNTAn 0476-4

 

 1.1 kaNTu chenRu aNaiyum pOthu kathum ena izin^thu thEvi    0477-1

 vaNTalar mAlaiyAnai ezuppiTa uNarn^thu mannan       0477-2

 aNTar n^AyakanAr thoNTarAm enak kuviththa cheN^kai 0477-3

 koNTu ezun^thu ethirE chenRu koLkaiyin vaNaN^ki n^inRu      0477-4

 

 12. maN^kalam peruka maRRu en vAzvu van^thu aNain^thathu enna       0478-1

 iN^ku ezun^thu aruLap peRRathu en kolO enRu kURa    0478-2

 uN^kaL n^AyakanAr munnam uraiththa Akama n^Ul maNmEl        0478-3

 eN^kum ilAthathu onRu koTu van^thEn iyampa enRAn    0478-4

 

 13. pERu enakku ithan mEl uNTO pirAn aruL cheytha in^tha    0479-1

 mARilA  Akamaththai vAchiththu aruLa vENTum enna    0479-2

 n^ARu pUN^ kOthai mAthu thaviravE n^Anum n^Iyum     0479-3

 vERu iTaththu irukka vENTum enRu avan viLampa vEn^than      0479-4

 

 14. thirumakaL enna n^inRa thEviyAr thammai n^Okkip 0480-1

 parivuTan viraiya an^thappuraththiTaip pOka Evith   0480-2

 tharu thava vETaththAnaith thavichin mEl iruththith thAmum 0480-3

 iru n^ilaththu irun^thu pORRi ini aruL cheyyum enRAn        0480-4

 

 15. kaith thalaththu irun^tha vanychak kavaLikai maTi mEl vaiththup        0481-1

 puththakam avizppAn pOnRu purin^tha avar vaNaN^kum pOthil   0481-2

 paththiram vAN^kith thAn mun n^inaiththa ap parichE cheyya 0481-3

 meyth thava vETamE meypporuL enath thozuthu venRAr 0481-4

 

 16. maRaiththavan pukun^tha pOthE manam aN^ku vaiththa thaththan    0482-1

 iRaip pozuthin kaN kUTi vALinAl eRiyal uRRAn        0482-2

 n^iRaiththa cheN^ kuruthi chOra vIzkinRAr n^INTa kaiyAl     0482-3

 thaRaip paTum aLavil thaththA n^amar enath thaTuththu vIzn^thAr     0482-4

 

 17. vEthanai eythi vIzn^tha vEn^tharAl vilakkap paTTa       0483-1

 thAthanAn^  thaththan thAnum thalaiyinAl vaNaN^kith thAN^ki         0483-2

 yAthu n^An cheykEn enna empirAn aTiyAr pOka 0483-3

 mIthiTai vilakkA vaNNam koNTu pOy viTu n^I enRAr    0483-4

 

 18. ath thiRam aRin^thAr ellAm arachanaith thIN^ku cheytha 0484-1

 poyth thavan thannaik kolvOm enap puTai chUzn^tha pOthu     0484-2

 thaththanum avarai ellAm thaTuththu uTan koNTu pOvAn        0484-3

 ith thavan pOkap peRRathu iRaivanathu ANai enRAn    0484-4

 

 19. avvazi avarkaL ellAm anychiyE akanRu n^IN^kach 0485-1

 chevviya n^eRiyil thaththan thirun^akar kaTan^thu pOn^thu   0485-2

 kai vaTi n^eTuvAL En^thi ALuRAk kAnany chEra        0485-3

 vev vinaik koTiyOn thannai viTTa pin mINTu pOn^thAn 0485-4

 

 20. maRRu avan koNTu pOna vanychanai vETaththAn mEl 0486-1

 cheRRavar thammai n^Ikkith thIthu ilA n^eRiyil viTTa        0486-2

 chol thiRam kETka vENTich chOrkinRa Avi thAN^kum    0486-3

 koRRavan munpu chenRAn kOmakan kuRippil n^inRAn     0486-4

 

 21. chenRu aTi vaNaN^ki n^inRu chey thava vETam koNTu       0487-1

 venRavaRku iTaiyURu inRi viTTanan enRu kURa 0487-2

 inRu enakku aiyan cheythathu yAr cheya vallAr enRu 0487-3

 n^inRavan thannai n^Okki n^iRai perum karuNai kUrn^thAr     0487-4

 

 2.2 arachiyal AyaththArkkum azivuRum kAthalArkkum   0488-1

 viraviya cheykai thannai viLampuvAr vithiyinAlE     0488-2

 paraviya thiru n^IRRu anpu pAthu kAththu uyppIr enRu        0488-3

 puravalar manRuL ATum pUN^ kazal chin^thai cheythAr 0488-4

 

 23. thoNTanArkku imayap pAvai thuNaivanAr avar mun thammaik         0489-1

 kaNTavARu ethirE n^inRu kATchi than^tharuLi mikka   0489-2

 aNTa vAnavar kaTku eTTA aruL kazal n^Izal chErak    0489-3

 koNTavARu iTai aRAmal kumpiTum koLkai In^thAr       0489-4

 

 24. innuyir chekukkak kaNTum empirAn anpar enRE     0490-1

 n^an n^eRi kAththa chEthi n^AthanAr perumai thannil 0490-2

 en urai cheythEn Aka ikal viRan miNTar poR thAL     0490-3

 chenni vaiththu avar mun cheytha thiruth thoNTu cheppal uRREn       0490-4

 

 

6 viRanmiNTa n^AyanAr purANam

 1. virai chey n^aRum pUn^ thoTai ithazi vENiyAr tham kazal paravip 0491-1

 parachupeRu mA thava munivan parachu rAman peRu n^ATu       0491-2

 thirai chey kaTalin peruvaLavanum thirun^thu n^ilanin chezu vaLanum        0491-3

 varaiyin vaLanum uTan peruki malku n^ATu malai n^ATu        0491-4

 

 2. vAri choriyum kathir muththum vayalmen karumpil paTu muththum    0492-1

 vEral viLaiyum kuLir muththum vEza maruppin oLir muththum   0492-2

 mUral enach chol veN muththa n^akaiyAr therin^thu muRai kOkkum      0492-3

 chErar thiru n^ATTu UrkaLin mun chiRan^tha mUthUr cheN^kunRUr       0492-4

 

 3. ennum peyarin viLaN^ki ulakERum perumai uTaiyathu thAn   0493-1

 annam payilum vayal uzavin amain^tha vaLaththAl Ayn^tha maRai       0493-2

 chonna n^eRiyin vazi ozukum thUya kuTimaith thalai n^inRAr 0493-3

 mannum kulaththin mA maRai n^Ul marapiR periyOr vAz pathiyAm        0493-4

 

 4. ap pon pathiyin iTai vELAN kulaththai viLakka avathariththAr     0494-1

 cheppaRku ariya perum chIrththich chivanAr cheyya kazal paRRi       0494-2

 ep paRRinaiyum aRa eRivAr ellai theriya oNNAthAr    0494-3

 meyp paththarkaL pAl parivuTaiyAr empirAnAr viRan miNTar    0494-4

 

 5. n^athiyum mathiyum punain^tha chaTai n^ampar virumpi n^alam chiRan^tha 0495-1

 pathikaL eN^kum kumpiTTup paTarum kAthal vazich chelvAr     0495-2

 muthirum anpil perum thoNTar muRaimai n^ITu thiruk kUTTaththu       0495-3

 ethir mun paravum aruL peRRE iRaivar pAtham thozap peRRAr   0495-4

 

 6. pon thAz aruvi malain^ATu kaTan^thu kaTal chUz puvi eN^kum       0496-1

 chenRu AL uTaiyAr aTiyavar tham thiNmai ozukka n^aTai cheluththi    0496-2

 van thAL mEruch chilai vaLaiththup puraN^kaL cheRRa vaithikath thEr        0496-3

 n^inRAr irun^tha thiruvArUr paNin^thAr n^ikar onRu illAthAr         0496-4

 

 7. thiruvAr perumai thikazkinRa thEva Achiriyan iTaip polin^thu     0497-1

 maruvA n^inRa chivanaTiyAr thammaith thozuthu van^thu aNaiyAthu     0497-2

 oruvARu othuN^kum van thoNTan puRakenRu uraippach chivan aruLAl     0497-3

 perukA n^inRa perum pERu peRRAr maRRum peRa n^inRAr 0497-4

 

 8. chEN Ar mEruch chilai vaLaiththa chivanAr aTiyAr thirukkUTTam    0498-1

 pENAthu Ekum Uranukkum pirAnAm thanmaip piRai chUTip        0498-2

 pUNAr aravam punain^thArkkum puRaku enRu uraikka maRRavar pAl       0498-3

 kONA aruLaip peRRAr maRRu iniyAr perumai kURuvAr    0498-4

 

 9. nyAlam uyya n^Am uyya n^ampi chaiva n^an neRiyin 0499-1

 chIlam uyyath thiruth thoNTath thokai mun pATach chezu maRaikaL     0499-2

 Olam iTavum uNarvu ariyAr uTanAm  uLathu enRAl      0499-3

 Alam amuthu cheytha pirAn aTiyAr perumai aRin^thArAr        0499-4

 

 10. okka n^eTu n^AL iv ulakil uyarn^tha chaivap perun^ thanmai      0500-1

 thokka n^ilaimai n^eRi pORRith thoNTu peRRa viRan miNTar    0500-2

 thakka vakaiyAl tham perumAn aruLinAlE thAL n^izalRkIz      0500-3

 mikka kaNa n^Ayakar Akum thanmai peRRu viLaN^kinAr 0500-4

 

 1.1 vERu pirithen thiruth thoNTath thokaiyAl ulaku viLaN^ka varum   0501-1

 pERu thanakkuk kAraNarAm pirAnAr viRan miNTarin perumai     0501-2

 kURum aLavu en aLaviRRE avar thAL chenni mER koNTE 0501-3

 ARai vaNikar amar n^Ithi anpar thiruth thoNTu aRaikuvAm     0501-4

 

 

7 amar n^Ithi n^AyanAr purANam

 1. chIril n^ITiya chempiyar ponni n^annATTuk        0502-1

 kArin mEviya kaLi aLi malarp pozil chUzn^thu        0502-2

 thErin mEviya chezu maNivIthikaL chiRan^thu 0502-3

 pAril n^ITiya perumai chEr pathi pazaiyARai 0502-4

 

 2. mannum ap pathi vaNikar tham kulaththinil van^thAr       0503-1

 ponnum muththum n^al maNikaLum pUn^thukil muthalA   0503-2

 en^ n^ilaththinum uLLana varu vaLaththu iyalpAl     0503-3

 an^ n^ilaikkaN mikkavar amar n^IthiyAr enpAr        0503-4

 

 3. chin^thai cheyvathu chivan kazal allathu onRu illAr      0504-1

 an^thi vaNNar tham aTiyavarkku amuthu cheyviththuk 0504-2

 kan^thai kIL uTai kOvaNam karuththu aRin^thu uthavi 0504-3

 van^tha chelvaththin vaLaththinAl varum payan koLvAr        0504-4

 

 4. mukkaN n^akkarAm muthalvanAr avar thiru n^alUr   0505-1

 mikka chIr vaLar thiruvizA viruppuTan vaNaN^kith    0505-2

 thakka anparkaL amuthu chey thirumaTam chamaiththAr 0505-3

 thokka chuRRamum thAmum van^thu aNain^thanar thUyOr 0505-4

 

 5. maruvum anpoTu vaNaN^kinar maNi kaNTar n^allUrth 0506-1

 thiru vizA aNi chEviththuth thiru maTaththu aTiyAr 0506-2

 perukum inpamOTu amuthu cheythiTa aruL pENi 0506-3

 uruku chin^thaiyin makizn^thu uRai n^AL iTai orun^AL        0506-4

 

 6. piRaith thaLir chaTaip perun^thakaip perum thiru n^allUrk        0507-1

 kaRaik kaLaththu iRai kOvaNap perumai mun kATTi     0507-2

 n^iRaiththa anpuTaith thoNTarkku n^ITaruL koTuppAn 0507-3

 maRaik kulaththoru piramachAriyin vaTivu Aki        0507-4

 

 7. cheyya pun chaTai karan^thathu Or thirumuTich chikaiyum 0508-1

 chaiva veN thiru n^IRRu muNTakaththu oLith thazaippum       0508-2

 meyyin veN puri n^UluTan viLaN^kum mAn thOlum       0508-3

 kaiyil manniya paviththira marakathak kathirum      0508-4

 

 8. munychi n^ANuRa muTin^thathu chAththiya araiyil 0509-1

 thanycha mA maRaik kOvaNa ATaiyin achaivum   0509-2

 vanycha val vinaik kaRuppaRum manaththu aTiyArkaL   0509-3

 n^enychil n^IN^kiTA aTi malar n^INilam poliya       0509-4

 

 9. kaNTavarkku uRu kAthalin manam karain^thu urukath        0510-1

 thoNTar anpu enum thU n^eRi veLip paTuppAr Ayth     0510-2

 thaNTin mIthu thiru kOvaNam n^IRRuppai tharuppai    0510-3

 koNTu van^thu amar n^IthiyAr thiru maTam kuRuka     0510-4

 

 10. vaTivu kANTalum manaththinum mika mukam malarn^thu      0511-1

 kaTithu van^thu ethir vaNaN^ki im maTaththinil kANum        0511-2

 paTi ilAtha n^Ir aNaiya mun payil thavam ennO       0511-3

 aTiyanEn cheythathu enRanar amarn^Ithi anpar        0511-4

 

 1.1 pENum anparai n^Okki n^Ir perukiya aTiyArkku    0512-1

 UNum mEnmaiyil UTTi n^aR kan^thai kIL uTaikaL       0512-2

 yANar veN kizik kOvaNam Ithal kETTu ummaik   0512-3

 kANa van^thanam enRanan kaN n^uthal karan^thOn      0512-4

 

 12. enRu thampirAn aruL cheya ith thiru maTaththE   0513-1

 n^anRu n^An maRai n^aRRavar  amuthu cheythu aruLath 0513-2

 thunRu vEthiyar thUymaiyin amaippathum uLathAl      0513-3

 inRu n^Irum iN^ku amuthu cheythu aruLum enRu iRainycha      0513-4

 

 13. vaNaN^kum anparai n^Okki am maRaiyavar ichain^thE       0514-1

 aNaN^ku n^Irp ponni ATi n^An vara mazai varinum     0514-2

 uNaN^ku kOvaNam vaiththu n^Ir thArum enRu oru veN   0514-3

 kuNaN^ koL kOvaNam thaNTinil avizththuk koTuppAr    0514-4

 

 14.  ON^ku kOvaNap perumaiyai uLLavARu umakkE       0515-1

 IN^ku n^An cholla vENTuvathu illai n^Ir ithanai     0515-2

 vAN^ki n^An varum aLavum ummiTaththu ikazAthE       0515-3

 AN^ku vaiththu n^Ir thArum enRu avar kaiyil koTuththAr      0515-4

 

 15. koTuththa kOvaNam kaik koNTu kOthu ilA anpar    0516-1

 kaTuppil iN^ku ezun^thu aruLum n^Ir kuLiththu enak kaN^kai 0516-2

 maTuththa thumpiya vaLar chaTai maRaiththa am maRaiyOr      0516-3

 aTuththa theNTiraip ponni n^Ir ATa enRu akanRAr     0516-4

 

 16. than^tha kOvaNam vAN^kiya thanip perun^ thoNTar 0517-1

 mun^thai an^thaNar mozi koNTu munpu thAm koTukkum   0517-2

 kan^thai kIL uTai kOvaNam anRi Or kAppuch    0517-3

 chin^thai cheythu vERu iTaththu oru chEmaththin vaiththAr   0517-4

 

 17. pOna vEthiyar vaiththa kOvaNaththinaip pOkkip   0518-1

 pAnalan^thuRaip ponni n^Ir paTin^thu van^thArO      0518-2

 thUn^aRuny chaTaik kaN^kai n^Ir thOyn^thu van^thArO 0518-3

 vAnam n^Ir mazai pozin^thiTa n^anain^thu van^thu aNain^thAr         0518-4

 

 18. kathir iLam piRaik kaNNiyar n^aNNiya pozuthil   0519-1

 muthirum anpu uTaith thoNTar thAm muRaimaiyin munnE 0519-2

 athika n^anmaiyin aRu chuvaith thiruvamuthu Akki    0519-3

 ethir ezun^thu chenRu iRainychiTa n^iRain^tha n^Ul mArpar   0519-4

 

 19. thoNTar anpu enum thUya n^Ir ATuthal vENTi      0520-1

 maNTu thaN punal mUzkiya Iraththai mARRath   0520-2

 thaNTin mElathum Iram n^An than^tha kOvaNaththaik   0520-3

 koNTu vArum enRu uraiththanar  kOvaNak kaLvar       0520-4

 

 20. aiyar kaithavam aRivuRAthu avar kaTithu aNuki   0521-1

 eythi n^OkkuRak kOvaNam irun^tha vERu iTaththil     0521-2

 mai il chin^thaiyar kaNTilar vaiththa kOvaNam mun   0521-3

 cheythathu en enRu thikaiththanar thETuvAr AnAr     0521-4

 

 21.  poN^ku veN kizik kOvaNam pOyina n^eRi mEl      0522-1

 chaN^kai inRiyE thappinathu enRu tham charakkil     0522-2

 eN^ku n^ATiyum kaNTilar en cheyvAr n^inRAr   0522-3

 aN^kaN vEthiyar perum thoTakkinil akap paTTAr       0522-4

 

 2.2 manaivi yAroTu manniya kiLainyrum thAmum        0523-1

 inaiyathu onRu van^thu eythiyathu ena iTar kUrn^thu 0523-2

 n^inaivathu onRu ilar varun^thinar n^iRkavum mATTAr 0523-3

 punaiya vERu oru kOvaNam koTu puRappaTTAr    0523-4

 

 23. aththar munpu chenRu aTikaL n^Ir than^tha kOvaNaththai 0524-1

 vaiththa iTaththu n^An kaNTilEn maRRum Or iTaththil 0524-2

 uyththu oLiththanar illai aqthu ozin^thavARu aRiyEn 0524-3

 iththakaiththa vERu athichayam kaNTilEn enRu        0524-4

 

 24. vERu n^allathu Or kOvaNam virumpi mun koNarn^thEn       0525-1

 kIRu kOvaNam anRu n^eythamaiththathu kiLar koL      0525-2

 n^IRu chAththiya n^eRRiyIr maRRuthu kaLain^thu      0525-3

 mARu chAththi en pizai poRuppIr ena vaNaN^ka        0525-4

 

 25. n^inRa vEthiyar vekuNTu amar n^IthiyAr n^ilaimai        0526-1

 n^anRu chAlavum n^AL iTai kazin^thathum anRAl       0526-2

 inRu n^An vaiththa kOvaNam koNTu athaRku ethir vERu 0526-3

 onRu koLka ena uraippathE n^Ir ena uraiyA    0526-4

 

 26. n^alla kOvaNam koTuppan enRu ulakin mEl n^ALum 0527-1

 chollum vithaththathu en kOvaNam koLvathu thuNin^thO        0527-2

 ollai IN^ku uRu vANipam azakithE umakku enRu        0527-3

 ellai illavan eri thuLLinAl ena vekuNTAn     0527-4

 

 27. maRi karan^thu thaNTu En^thiya maRaivar vekuLap 0528-1

 poRi kalaN^kiya uNarvinar Ay mukam pularn^thu       0528-2

 chiRiya en perum pizai poRuththu aruL cheyvIr aTiyEn        0528-3

 aRiya van^thathu onRu ena aTi paNin^thu ayarvAr     0528-4

 

 28.  cheyaththakum paNi cheyvan ik kOvaNam anRi     0529-1

 n^ayath thakun^thana n^alla paTTu ATaikaL maNikaL   0529-2

 uyarththa kOTi koNTu aruLum enRu uTampinil aTaN^kAp 0529-3

 payaththoTuN^kulain^thu aTi michaip pala muRai paNin^thAr   0529-4

 

 29. paNiyum anparai n^Okki ap param poruLAnAr       0530-1

 thaNiyum uLLaththAr AyinAr pOnRu n^Ir than^tha      0530-2

 maNiyum ponnum n^al ATaiyum maRRum en cheyya        0530-3

 aNiyum kOvaNam n^Er thara amaiyum enRAn      0530-4

 

 30. malarn^tha chin^thaiyar Akiya vaNikar ERu anaiyAr       0531-1

 alarn^tha veNNiRak kOvaNam athaRku n^ErAka   0531-2

 ilaN^ku pUn^ thukil koLvathaRku ichain^thu aruL cheyyIr     0531-3

 n^alaN^ koL kOvaNam tharum parichu yAthena n^ampar 0531-4

 

 31.  uTuththa kOvaNam oziya n^Am um kaiyil thara n^Ir       0532-1

 koTuththathAka mun chollum ak kizin^tha kOvaNan^Er 0532-2

 aTuththa kOvaNam ithu enRu thaNTinil avizAthu       0532-3

 eTuththu maRRu ithan eTaiyiTum kOvaNam enRAr        0532-4

 

 32.  n^anRu chAla enRu anparum oru thulai n^ATTak   0533-1

 kunRa villiyAr kOvaNam oru thaTTil iTTAr     0533-2

 n^inRa thoNTarum kaiyinil n^eytha kOvaNath thaTTu   0533-3

 onRilE iTa n^iRai n^ilAthu ozin^thamai kaNTAr       0533-4

 

 3.3 n^ATum anpoTu n^AyanmArk kaLikka mun vaiththa   0534-1

 n^ITu kOvaNam aTaiya n^ErAka onRu onRAk      0534-2

 kOTu thaTTin mIthu iTak koNTu ezun^thathu kaNTu     0534-3

 ATu chEvaTikku ayarum aRputham eythi         0534-4

 

 34. ulakil illathOr mAyai ik kOvaNam onRukku        0535-1

 alakil kOvaNam oththila enRu athichayaththup        0535-2

 palavum men thukil paTTuTan iTa iTa uyara    0535-3

 ilaku pUn^thukiR pothikaLai eTuththu mEl iTTAr      0535-4

 

 35. muTTil anpar tham anpiTun^ thaTTukku muthalvar 0536-1

 maTTu n^inRa thaTTu aruLoTu thAzvu uRum vazakkAl    0536-2

 paTToTum thukil an^Eka kOTikaLiTum paththar 0536-3

 thaTTu mER paTath thAzn^thathu kOvaNath thaTTu      0536-4

 

 36.  Ana thanmai kaNTu aTiyavar anychi an^thaNar mun        0537-1

 thU n^aRun^ thukil varkka n^Ul varkkamE muthalA     0537-2

 mAnam illana kuvikkavum thaTTin maTTu ithuvAl       0537-3

 Enai en thanam iTappeRa vENTum enRu iRainycha       0537-4

 

 37. maN^kai pAkarAm maRaiyavar maRRu athaRku ichain^thE     0538-1

 iN^ku n^Am ini vERu onRu cholvathu en kol    0538-2

 aN^ku maRRu uN^kaL thanaN^kaLinAkilum iTuvIr        0538-3

 eN^kaL kOvaNam n^Er n^iRka vENTuvathu enRAr 0538-4

 

 38. n^alla ponnoTum veLLiyum n^ava maNith thiraLum 0539-1

 pal vakaith thiRaththu ulOkamum puNarchchikaL palavum       0539-2

 ellai il poruL chuman^thu avar iTa iTak koNTE       0539-3

 malku thaTTu mIthu ezun^thathu viyan^thanar maNNOr 0539-4

 

 39. thavam n^iRain^tha n^An maRaip poruL n^UlkaLAl chamain^tha      0540-1

 chivan virumpiya kOvaNam iTum chezun^thaTTukku      0540-2

 avani mElamar n^IthiyAr thanamelAm anRip     0540-3

 puvanam yAvaiyum n^Er n^ilA enpathu pukazO   0540-4

 

 40. n^ilaimai maRRathu n^Okkiya n^ikar ilAr n^Er n^inRu     0541-1

 ulaivil paqRanam onRu oziyAmai uyththu ozin^thEn    0541-2

 thalaiva yAnum en manaiviyum chiRuvanum thakumEl    0541-3

 thulaiyil ERiTap peRuvathu un aruL enath thozuthAr 0541-4

 

 41. pochchamilla aTimaith thiRam purin^thavar ethirn^inRu   0542-1

 achcha munpuRa uraiththalum aN^kaNar aruLAl 0542-2

 n^ichchayiththavar n^ilaiyinaith thulai enuny chalaththAl   0542-3

 ich chazakkininRu ERRuvAr ERuthaRku ichain^thAr     0542-4

 

 42. manam makizn^thu avar malarkkazal chenniyAl vaNaN^kip   0543-1

 punai malark kuzal manaiviyAr thammoTu puthalvan    0543-2

 thanai uTan koTu thanith thulai valam koNTu thakavAl        0543-3

 inaiya cheykaiyil ERuvAr kURuvAr eTuththu    0543-4

 

 43.  izaiththa anpinil iRai thirun^IRRu mey aTimai 0544-1

 pizaiththilOm enil perun^thulai n^Er n^iRka enRu    0544-2

 mazaith thaTam pozil thiru n^allUr iRaivarai vaNaN^kith     0544-3

 thazaiththa anychezuththu OthinAr ERinAr thaTTil    0544-4

 

 4.4 maNTu kAthalin maRRavar makizn^thu uTan ERa     0545-1

 aNTar thampirAn thiru araik kOvaNam athuvum 0545-2

 koNTa anpinil kuRaipaTA aTiyavar aTimaith    0545-3

 thoNTum oththalAl oththu n^Er n^inRathu ath thulaithAn      0545-4

 

 45. mathi viLaN^kiya thoNTar tham perumaiyai maNNOr 0546-1

 thuthi cheythu eN^kaNum athichayam uRa ethir thozuthAr      0546-2

 kathir vichumpu iTai karan^thiTa n^iran^tha kaRpakaththin   0546-3

 puthiya pU mazai imaiyavar makizvuTan pozin^thAr    0546-4

 

 46. aNTar pU mazai poziya maRRu athaniTai oLiththa 0547-1

 muNTa vEthiyar oru vaziyAn muthal n^allUrp   0547-2

 paNTu thAm payil kOlamE vichumpiniR pAkaN^   0547-3

 koNTa pEthaiyum thAmumAyk kATchi mun koTuththAr     0547-4

 

 47. thozuthu pORRi ath thulai michai n^inRu n^Er thuthikkum         0548-1

 vazuvil anparum main^tharum manaiviyAr thAmum       0548-2

 muzuthum innaruL peRRuth tham mun thozuthu irukkum 0548-3

 azivil vAn pathaN^ koTuththu ezun^thu aruLinAr aiyar        0548-4

 

 48. n^Athar tham thiru aruLinAl n^al perun^ thulaiyE        0549-1

 mIthu koNTezu vimAnam athuvAki mEl chellak   0549-2

 kOthil anparum kuTumpamum kuRaivu aRak koTuththa    0549-3

 Athi mUrththiyAr uTan chiva puriyinai aNain^thAr    0549-4

 

 49. malar michai ayanum mAlum kANuthaRku ariya vaLLal       0550-1

 palar pukaz veNNey n^allUr avaNap pazamai kATTi     0550-2

 ulaku uyya ANTu koLLap peRRavar pAtham unnith       0550-3

 thalai michai vaiththu vAzum thalaimai n^am thalaimai Akum 0550-4

 

thiruchchiRRampalam

 

thillai vAzan^thaNar charukkam muRRiRRu.


This webpage was last updated on 16 May 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam -Thirumalaich Cha

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha C

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Mummaiyal Ulaka