logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam -Thirumalaich Charukkam


chEkkizAr aruLiya

thiruththoNTar purANam enRa periya purANam

panniraNTAm thirumuRai

muthaR kANTam

1. Thirumalaich charukkam

This page was originally provided by Project Madurai. The songs have been proof-read by thiruchchirrambalam arakkattalai, Kovilpatti.

 

 1. ulakelAm uNarn^thOthaRkariyavan          0001-1

 n^ilavu lAviya n^Irmali vENiyan                       0001-2

 alakil chOthiyan ampalaththATuvAn           0001-3

 malar chilampaTi vAzththi vaNaN^kuvAm.              0001-4

 

 2. Un aTain^tha uTampin piRaviyE            0002-1

 thAn aTain^tha uRuthiyaich chArumAl        0002-2

 thEn aTain^tha malarp pozil thillaiyuL              0002-3

 mA n^aTany chey varathar poRRAL thoza.              0002-4

 

 3. eTukkum mAkkathai inthamizch cheyyuLAy        0003-1

 n^aTakkum mEnmai n^amakkaruL cheythiTath             0003-2

 thaTakkai ain^thuTaith thAzchevi n^ILmuTik           0003-3

 kaTak kaLiRRaik karuththuL iruththu vAm.             0003-4

 

 4. mathivaLar chaTaimuTi manRuLArai mun               0004-1

 thuthi cheyum n^AyanmAr thUya cholmalarp              0004-2

 pothi n^alan n^ukartharu punithar pEravai             0004-3

 vithi muRai ulakinil viLaN^ki velkavE.                0004-4

 

 5. aLavilAtha perumaiyarAkiya                            0005-1

 aLavilA  aTiyAr pukaz kURukEn                            0005-2

 aLavu kUTa uraippathu arithu Ayinum           0005-3

 aLavilAchai thuraippa aRaikuvEn.                         0005-4

 

 6. therivarum perumaith thiruth thoNTar tham        0006-1

 poruvarum chIr pukalaluRREn muRRap   0006-2

 peruku theN kaTal URRuN peru n^achai         0006-3

 oru chuNaN^kanai okkum thakaimaiyEn 0006-4

 

 7. cheppaluRRa poruLin chiRappinAl   0007-1

 ap poruTku urai yAvarum koLvar Al    0007-2

 ip poruTku en urai chiRithu Ayinum   0007-3

 meyp poruTku uriyAr koLvar mEnmaiyAl         0007-4

 

 8. mEya iv urai koNTu virumpumAm     0008-1

 chEyavan thirup pEr ampalam cheyya   0008-2

 thUya ponnaNi chOzan n^ITUzipAr      0008-3

 Aya chIr an^apAyan arachavai 0008-4

 

 9. aruLin n^Irmaith thiruth thoNTaRivarum    0009-1

 theruLil n^Irithu chepputhaRkAm enin         0009-2

 veruLil mey mozi vAn n^izal kURiya   0009-3

 poruLin Akum enap pukalvAm anRE      0009-4

 

 10. iN^kithan n^Amam kURin iv ulakaththu munnAL     0010-1

 thaN^kiruL iraNTil mAkkaL chin^thaiyuL chArn^thu n^inRa     0010-2

 poN^kiya iruLai Enaip puRa iruL pOkku kinRa 0010-3

 cheN^ kathiravan pOl n^Ikkum thiruth thoNTar purANam enpAm 0010-4

 

1 thirumalaich charukkam

 

1 thirumalaich chiRappu

 1. ponnin veNthiru n^IRu punain^thena        0011-1

 pannum n^ILpani mAlvaraip pAlathu    0011-2

 thannai yArkkum aRivariyAn enRum     0011-3

 mannivAz kayilaith thiru mAmalai     0011-4

 

 2. aNNal vIRRirukkap peRRathAthalin 0012-1

 n^aNNum mUnRu ulakun^ n^AnmaRaikaLum         0012-2

 eNNil mAthavam cheyya van^theythiya 0012-3

 puNNiyan^ thiraNTu uLLathu pOlvathu 0012-4

 

 3. n^ilavum eNNil thalaN^kaLum n^IToLi       0013-1

 ilaku thaNthaLir Aka ezun^thathOr    0013-2

 ulakam ennum oLimaNi vallimEl        0013-3

 malarum veNmalar pOlvatham mAlvarai 0013-4

 

 4. mEnmai n^AnmaRai n^Athamum vinychaiyar    0014-1

 kAna vINaiyin Ochaiyum kArethir      0014-2

 thAna mAkkaL muzakkamum thAvil chIr 0014-3

 vAna thun^thupi Arppum maruN^kelAm   0014-4

 

 5. pani vichumpil amarar paNin^thuchUz       0015-1

 anitha kOTi aNimuTi mAlaiyum 0015-2

 punitha kaRpakap ponnari mAlaiyum    0015-3

 munivar anychali mAlaiyum munnenalAm         0015-4

 

 6. n^ITu thEvar n^ilaikaLum vENTiTin         0016-1

 n^ATum aim perum pUthamum n^ATTuva   0016-2

 kOTi kOTi kuRaTchiRu pUthaN^kaL      0016-3

 pATi ATum parappathu pAN^kelAm       0016-4

 

 7. n^Ayakan kazal chEvikka n^Anmukan         0017-1

 mEya kAlam alAmaiyin mINTavan        0017-2

 thUyamAlvaraich chOthiyil mUzkiyonRu         0017-3

 Aya annamum kANAthayarkkumAl 0017-4

 

 8. kAthil veNkuzaiyOn kazal thoza n^eTiyOn kAlam pArththirun^thum aRiyAn 0018-1

 chOthi veN kayilaith thAzvarai muzaiyil thuthikkaiyOn Urthiyaik kaNTu      0018-2

 mIthezu paNTaich cheny chuTar inRu veNchuTar Anathu enRathan kIz    0018-3

 Athi EnamathAy iTakkaluRRAn enRathanai van^thaNaitharum kaluzan     0018-4

 

 9. arampaiyar ATal muzavuTan maruN^kil aruvikaL ethir ethir muzaN^ka       0019-1

 varam peRu kAthal manaththuTan theyva mathu malar irukaiyum En^thi 0019-2

 n^iran^tharam miTain^tha vimAna chOpAna n^ITuyar vaziyinAl ERip     0019-3

 puran^tharan muthalAN^ kaTavuLar pORRap polivathath thirumalaip puRampu    0019-4

 

 10. vEtha n^Anmukan mAl puran^tharan muthalAm viNNavar eNNilAr maRRum      0020-1

 kAthalAl miTain^tha muthal perun^th thaTaiyAm kathir maNik kOpuraththuLLAr 0020-2

 pUtha vEthALap perum kaNa n^Athar pORRiTap pothuvil n^inRu ATum     0020-3

 n^AthanAr Athi thEvanAr kOyil n^Ayakan n^an^thi emperumAn   0020-4

 

 11. n^eRRiyin kaNNar n^AR perun^thOLar n^IRaNi mEniyar an^Ekar      0021-1

 peRRamEl koNTa thampirAn aTiyAr pinynykan than aruL peRuvAr         0021-2

 maRRavark kellAm thalaimaiyAm paNiyum malakkaiyil churikaiyum pirampum     0021-3

 kaRRaivAr chaTaiyAn aruLinAl peRRAn kAppathak kayilaimAl varaithAn 0021-4

 

 12. kaiyilmAn mazuvar kaN^kaichUz chaTaiyil kathiriLam piRain^aRuN^ kaNNi 0022-1

 aiyar vIRRirukkum thanmaiyinAlum aLapparum perumaiyinAlum   0022-2

 meyyoLi thazaikkum thUymaiyinAlum venRi veNkuTai an^apAyan 0022-3

 cheyyakOl apayan thirumanaththON^kum thirukkayilAya n^ILchilampu    0022-4

 

 13. anna thanthiruth thAzvaraiyin iTaththu   0023-1

 inna thanmaiyan enRaRiyAch chivan    0023-2

 thannaiyE uNarn^thu Arvam thazaikkinRAn      0023-3

 unnArum chIr upamanniya muni 0023-4

 

 14. yAthavan thuvaraikkiRai yAkiya   0024-1

 mAthavan muTimEl aTi vaiththavan     0024-2

 pUthan^Athan poruvarun^ thoNTinukku 0024-3

 Athi an^tham ilAmai aTain^thavan     0024-4

 

 15. aththar than^tha aruT pARkaTal uNTu      0025-1

 chiththam Arn^thu theviTTi vaLarn^thavan     0025-2

 paththarAya munivar pallAyiravar     0025-3

 chuththa yOkikaL chUza irun^thuzi    0025-4

 

 16. aN^kaN OroLi Ayira nyAyiRu                 0026-1

 poN^ku pEroLi pOnRu mun thOnRiTath   0026-2

 thuN^ka mAthavar chUzn^thirun^thArelAm       0026-3

 iN^ki thenkol athichayam enRalum     0026-4

 

 17. an^thi vAnmathi chUTiya aNNalthAL        0027-1

 chin^thiyA uNarn^tham muni then thichai      0027-2

 van^tha n^Avalar kOnpukaz vanthoNTan         0027-3

 en^thaiyAr aruLAl aNaivAn ena        0027-4

 

 18. kaikaL kUppith thozuthezun^thu ath thichai      0028-1

 meyyil Anan^tha vAri viraviTach      0028-2

 cheyya n^ILchaTai mAmuni chelvuzi    0028-3

 aiyam n^IN^ka vinavuvOr an^thaNar    0028-4

 

 19. champuvin aTith thAmaraip pOthalAl       0029-1

 empirAn iRainychAyiqthen enath       0029-2

 thampirAnaith than uLLam thazIyavan 0029-3

 n^ampi ArUran n^Amthozum thanmaiyAn 0029-4

 

 20. enRukURa iRainychi iyampuvAr     0030-1

 venRa pEroLiyAr chey vizuththavam    0030-2

 n^anRu kETka virumpum n^achaiyinOm   0030-3

 inRemakkurai cheythu aruL enRalum    0030-4

 

 21. uLLa vaNNam munivan uraicheyvAn 0031-1

 veLLa n^IrchchaTai meypporuLAkiya    0031-2

 vaLLal chAththum mathumalar mAlaiyum         0031-3

 aLLum n^IRum eTuth thaNaivAnuLan     0031-4

 

 22. annavan peyar AlAla chun^tharan 0032-1

 munnam AN^ku orun^AL muthalvan thanakku      0032-2

 inna Amenum n^ANmalar koythiTath     0032-3

 thunninAn n^an^thavanach chUzalil    0032-4

 

 23. aN^ku munnarE ALuTai n^Ayaki     0033-1

 koN^ku chEr kuzaRkAm malar koythiTath        0033-2

 thiN^kaL vALmukach chETiyar eythinAr         0033-3

 poN^ku kinRa kavinuTaip pUvaimAr     0033-4

 

 24. an^thamil chIr anin^thithai Aykuzal      0034-1

 kan^tha mAlaik kamalini enpavar      0034-2

 kon^thu koNTa thirumalar koyvuzi     0034-3

 van^thu vAnavar Ichar aruL ena       0034-4

 

 25. mAthavam cheytha thenthichai vAzn^thiTath       0035-1

 thIthu ilAth thiruth thoNTath thokai tharap 0035-2

 pOthuvAr avar mElmanam pOkkiTak      0035-3

 kAthal mAtharum kATchiyil kaNNinAr   0035-4

 

 26. munnam AN^kavan moymmukai n^ANmalar      0036-1

 ennai ATkoNTa IchanukkEyvana 0036-2

 pan malar koythu chellap panimalar   0036-3

 annam annavaruN^ koNTakanRa pin      0036-4

 

 27.  Athi mUrththi avanthiRam n^OkkiyE       0037-1

 mAthar mEl manam vaiththanai thenpuvi        0037-2

 mIthu thOnRi am melliyalAr uTan      0037-3

 kAthal inpam kalan^thu aNaivAy ena   0037-4

 

 28. kaikaL anychali kUppik kalaN^kinAn       0038-1

 cheyya chEvaTi n^IN^kuny chiRumaiyEn         0038-2

 maiyal mAnuTamAy mayaN^kum vazi      0038-3

 aiyanE thaTuththANTaruL chey ena     0038-4

 

 29. aN^kaNALan athaRkaruL cheytha pin        0039-1

 n^aN^kai mAruTan n^ampimaRRath thichai       0039-2

 thaN^ku thORRaththil inpuRRuch chARumenRu    0039-3

 aN^kavan cheyal ellAm aRain^thanan. 0039-4

 

 30. an^thaNALarum AN^kathu kETTavar 0040-1

 pan^tha mAniTap pARpaTu thenthichai 0040-2

 in^tha vAnthichai eTTinum mERpaTa    0040-3

 van^tha puNNiyam yAthena mAthavan    0040-4

 

 31. poruvarun^ thavaththAn pulik kAlanAm     0041-1

 aru muni en^thai archchiththum uLLathu       0041-2

 perumai chErperum paRRappuliyUr enRu         0041-3

 orumaiyALar vaippAm pathi ON^kumAl. 0041-4

 

 32. ath thiruppathiyil n^amai ALuTai         0042-1

 meyth thavakkoTi kANa viruppuTan     0042-2

 aththan n^ITiya ampalaththATum maRRu         0042-3

 ith thiRam peRalAm thichai eththichai.       0042-4

 

 33. pUtham yAvaiyin uLLalar pOthena 0043-1

 vEtha mUlam veLippaTu mEthinik       0043-2

 kAthal maN^kai ithaya kamalamAm      0043-3

 mAthor pAkanAr ArUr malarn^thathAl. 0043-4

 

 34. empirATTi ivvEzulaku InRavaL     0044-1

 thampirAnaith thanith thavaththAl eythik     0044-2

 kampai ARRil vazipaTu kAnychi enRu   0044-3

 umpar pORRum pathiyum uTaiyathu      0044-4

 

 35. n^aN^kaL n^AthanAm n^an^thi thavanycheythu      0045-1

 poN^ku n^ITaruL eythiya poRpathu     0045-2

 kaN^kai vENi malarak kanalmalar      0045-3

 cheN^kai yALar aiyARum thikazvathu. 0045-4

 

 36. thEcham ellAm viLakkiya then thichai     0046-1

 Ichar thONi puraththuTan eN^kaNum    0046-2

 pUchanaikkup porun^thum iTam pala    0046-3

 pEchil aththichai ovvA piRathichai. 0046-4

 

 37. enRu mAmuni vanthoNTar cheykaiyai        0047-1

 anRu chonna paTiyAl aTiyavar 0047-2

 thonRu chIrththiruth thoNTath thokaiviri     0047-3

 inRu en AtharavAl iN^kiyampukEn.     0047-4

 

 38. maRRithaRkup pathikam vanthoNTar thAm    0048-1

 puRRu iTaththu empurANar aruLinAl    0048-2

 choRRa meyth thiruththoNTaththokai enap      0048-3

 peRRa n^aRpathikam thozap peRRathAm 0048-4

 

 39. an^tha meyp pathikaththu aTiyArkaLai     0049-1

 n^amtham n^AthanAm n^ampiyANTAr n^ampi       0049-2

 pun^thi Arap pukanRa vakaiyinAl      0049-3

 van^tha vARu vazAmal iyampuvAm       0049-4

 

 40. ulakam uyyavum chaivam n^inRu ON^kavum   0050-1

 alakil chIrn^ampi ArUrar pATiya      0050-2

 n^ilavu thoNTartham kUTTam n^iRain^thuRai    0050-3

 kulavu thaNpunal n^ATTaNi kURuvAm.   0050-4

 

 

2 thiru n^ATTuch chiRappu

 1. pATTiyal thamizurai payinRa ellaiyuL      0051-1

 kOTTuyar panivaraik kunRin uchchiyil         0051-2

 chUTTiya vaLar pulich chOzar kAviri 0051-3

 n^ATTiyalpathanai yAn n^avilal uRRanan.      0051-4

 

 2. Athi mAthavamuni akaththiyan tharu        0052-1

 pUtha n^Irk kamaNTalam pozin^tha kAviri      0052-2

 mAthar maN maTan^thai pon mArpil thAzn^thathOr      0052-3

 Othan^Ir n^iththilath thAmam okkumAl.        0052-4

 

 3. chaiyamAl varai payil thalaimai chAnRathu        0053-1

 cheyya pU makaTku n^aR chevili pOnRathu      0053-2

 vaiyakam palluyir vaLarththu n^AToRum        0053-3

 uyyavE churan^thaLith thUTTum n^Irathu.      0053-4

 

 4. mAlin un^thichchuzi malar than mEl varum 0054-1

 chAlpinAl palluyir tharum than mANpinAl      0054-2

 kOla n^aRkuNTikai thAN^kuN^ koLkaiyAl        0054-3

 pOlum n^Anmukanaiyum ponni mAn^athi 0054-4

 

 5. thiN^kaL chUTiya muTich chikaraththu uchchiyil   0055-1

 poN^ku veN thalai n^urai poruthu pOthalAl    0055-2

 eN^kaL n^Ayakan muTimichai n^inREyizi        0055-3

 kaN^kaiyAm ponniyAm kanni n^IththamE         0055-4

 

 6. vaNNa n^IL varai thara van^tha mEnmaiyAl 0056-1

 eNNil pEr aRaN^kaLum vaLarkkum IkaiyAl       0056-2

 aNNal pAkaththai ALuTaiya n^Ayaki    0056-3

 uNNekiz karuNaiyin ozukkam pOnRathu 0056-4

 

 7. vampulA malar n^IrAl vazipaTTuch 0057-1

 chempon vArkarai eNNil chivAlayaththu        0057-2

 empirAnai iRainychalin Irm ponni     0057-3

 umpar n^Ayakarkkanparum okkumAl      0057-4

 

 8. vAchan^Ir kuTai maN^kaiyar koN^kaiyil     0058-1

 pUchum kuN^kumamum punai chAn^thamum         0058-2

 vIchu theNTirai mIthizan^thOTum n^Ir         0058-3

 thEchuTaith theninum theLivillathE. 0058-4

 

 9. mAviraith thezun^thu Arppa varai tharu    0059-1

 pU viriththa puthumathup poN^kiTa    0059-2

 vAviyiR poli n^ATu vaLamtharak       0059-3

 kAvirip punal kAlparan^thu ON^kumAl.         0059-4

 

 10.  oN thuRaith thalai mAmatha kUTu pOy     0060-1

 maNTu n^IrvayaluTpuka van^thethir    0060-2

 koNTa maLLar kuraith thakai OchaipOy         0060-3

 aNTar vAnaththin appuRany chArumAl. 0060-4

 

 11. mAthar n^ARu paRippavar mATchiyum        0061-1

 chItha n^IrmuTi chErppavar cheykaiyum        0061-2

 othaiyAr chey uzun^ar ozukkamum      0061-3

 kAthal cheyvathOr kATchi malin^thathE        0061-4

 

 12. uzutha chAlmika vURith theLin^tha chERu 0062-1

 izuthu cheyyinuL in^thirath theyvatham       0062-2

 thozuthu n^ARu n^aTuvAr thokuthiyE   0062-3

 pazuthil kAviri n^ATTin parappelAm. 0062-4

 

 13. maNTupunal paran^thavayal vaLarmuthalin churuLviriyak   0063-1

 kaNTuzavar pathaN^kATTak kaLaikaLaiyuN^ kaTaichiyarkaL      0063-2

 thaNTaraLany choripaNilam iTaRiyiTai thaLarn^thachaivAr     0063-3

 vaNTalaiyum kuzalalaiya maTan^aTaiyin varampaNaivAr 0063-4

 

 14. cheN^kuvaLai paRiththaNivAr karuN^kuzalmEl chiRai vaNTai        0064-1

 aN^kai malarkaLaik koTukaiththayal vaNTum varavazaippAr     0064-2

 thiN^kaLn^uthal veyarvarumpach chiRumuRuval thaLavarumpap   0064-3

 poN^kumalark kamalaththin puthumathuvAy maTuththayarvAr.    0064-4

 

 15. karumpalla n^ellennak kamukalla karumpennach    0065-1

 karumpalli kuTain^Ilath thukaLalla pakalellAm       0065-2

 arumpalla mulaiyenna amuthalla moziyenna     0065-3

 varumpallAyiram kaTaichi maTan^thaiyarkaL vayalellAm.       0065-4

 

 16. kayalpAy pain^thaTa n^an^thUn kazin^tha karuN^kuzichi   0066-1

 viyalvAy veLvaLaith tharaLa malarvEri ulaippeythaN^ 0066-2

 kayalAmai aTuppERRi arakkAmpal n^eruppUthum 0066-3

 vayalmAthar chiRumakaLir viLaiyATTu varampellAm.    0066-4

 

 17. kATellAm kazaikkarumpu kAvellAm kuzaikkarumpu   0067-1

 mATellAm karuN^kuvaLai vayalellAm n^eruN^kuvaLai    0067-2

 kOTellAm maTaannam kuLamellAm kaTalanna      0067-3

 n^ATellAm n^Irn^ATu thanai ovvA n^alamellAm.        0067-4

 

 18.  Alai pAypavar ArppuRum Olamum   0068-1

 chOlai vAyvaNTu iraiththezu chummaiyum       0068-2

 nyAlam ON^kiya n^AnmaRai Othaiyum    0068-3

 vElai Ochaiyin mikku viravumAl.      0068-4

 

 19. annam ATum akanthuRaip poykaiyil         0069-1

 thunnum mEthipaTiyath thuthain^thezum        0069-2

 kanni vALai kamukin mERpAyvana       0069-3

 mannu vAnmichai vAnavil pOlumAl      0069-4

 

 20. kAviniR payiluN^kaLi vaNTinam    0070-1

 vAviyiR paTin^thu uNNum malar mathu 0070-2

 mEvi aththaTam mIthezap pAykayal     0070-3

 thAvi appoziliR kani chATumAl        0070-4

 

 21. chAlin^IL vayalin ON^kith than^n^ikar inRi mikku        0071-1

 vAlithAm veNmai uNmaik karuvinAm vaLaththavAkich    0071-2

 chUlmuthir pachalai koNTu churul viriththAnuk kanpar        0071-3

 Alina chin^thai pOla alarn^thana kathirkaLellAm.    0071-4

 

 22. paththiyin pAlar Akip paramanukku ALAm anpar    0072-1

 thaththamiR kUTinArkaL thalaiyinAl vaNaN^ku mApOl   0072-2

 moyththan^IL paththiyinpAl muthirthalai vaNaN^ki maRRai     0072-3

 viththakar thanmai pOla viLain^thana chAliyellAm    0072-4

 

 23. aritharu chen^n^eR chUTTin aTukkiya aTukkal chErppAr    0073-1

 parivuRath thaTin^tha panmIn paTarn^eTuN^ kunRu cheyvAr     0073-2

 churivaLai chorin^tha muththin chuTarp perum poruppu yAppar         0073-3

 virimalar kaRRai vEri pozin^thizi veRpu vaippAr.    0073-4

 

24. chAliyin kaRRai thuRRa thaTavarai mukaTu chAyththuk      0074-1

 kAlirum pakaTu pOkkum karumperum pANTil ITTam       0074-2

 Aliya mukilin kUTTam aruvaraich chimayach chAral    0074-3

 mEl valaN^ koNTu chUzuN^ kATchiyin mikkathanRE.     0074-4

 

 25. vaitherin^ thakaRRi ARRi mazaip peyal mAnath thURRich   0075-1

 cheyya poR kunRum vERu n^avamanich chilampum ennak 0075-2

 kaivinai maLLar vAnam karakkavAkkiya n^el kunRAl    0075-3

 moyvarai ulakam pOlum muLarin^Ir marutha vaippu     0075-4

 

 26. arachukoL kaTankaL ARRi mikuthikoNTaRaN^kaL pENip       0076-1

 paravaruN^ kaTavuT pORRik kuravarum virun^thum paNpin       0076-2

 viraviya kiLaiyum thAN^ki viLaN^kiya kuTikaL ON^ki 0076-3

 varaipurai mATamn^ITi malrn^thuLa pathikaL eN^kum   0076-4

 

 27. karumpaTu kaLamar Alaik kamazn^aRum pukaiyO mAthar      0077-1

 churumpeza akilAl iTTa thUpamO yUpa vELvip   0077-2

 perum peyarch chAlai thORum piRaN^kiya pukaiyO vAnin        0077-3

 varuN^karu mukilO chUzva mATamum kAvum eN^kum       0077-4

 

 28. n^ALikErany cherun^thi n^aRumalar n^aran^tham eN^kum    0078-1

 kOLi chAlan^tha mAlam kuLirmalark kuravam eN^kum    0078-2

 thALirum pOn^thu chan^thu thaNmalar n^Akam eN^kum   0078-3

 n^ILilai vanychi kAnychi n^iRaimalark kON^kam eN^kum        0078-4

 

 29. chUtha pATalaN^kaL eN^kum chUz vazai nyAzal eN^kum      0079-1

 chAthi mAlathikaL eN^kum thaNthaLir n^aRavam eN^kum 0079-2

 mAthavi charaLam eN^kum vakuLa chaNpakaN^kaL eN^kum 0079-3

 pOthaviz kaithai eN^kum pUka punnAkam eN^kum        0079-4

 

 30. maN^kala vinaikaL eN^kum maNany chey kampalaikaL eN^kum         0080-1

 paN^kaya vathanam eN^kum paNkaLin mazalai eN^kum    0080-2

 poN^koLik kalankaL eN^kum puthu malarp pan^thar eN^kum      0080-3

 cheN^kayal pazanam eN^kum thirumakaL uRaiyuL eN^kum 0080-4

 

 31. mEkamum kaLiRum eN^kum vEthamum kiTaiyum eN^kum 0081-1

 yAkamum chaTaN^kum eN^kum inpamum makizvum eN^kum   0081-2

 yOkamum thavamum eN^kum Uchalum maRukum eN^kum      0081-3

 pOkamum polivum eN^kum puNNiya munivar eN^kum       0081-4

 

 32. paNtharu vipanychi eN^kum pAtha chempanychi eN^kum      0082-1

 vaNTaRai kuzalkaL eN^kum vaLar ichaik kuzalkaL eN^kum       0082-2

 thoNTar tham irukkai eN^kum cholluva thirukkai eN^kum       0082-3

 thaNTalai palavum eN^kum thAthaki palavum eN^kum    0082-4

 

 33. mATu pOthakaN^kaL eN^kum vaNTu pOthakaN^kaL eN^kum      0083-1

 pATum ammanaikaL eN^kum payilum ammanaikaL eN^kum   0083-2

 n^ITu kEthanaN^kaL eN^kum n^ithi n^ikEthanaN^kaL eN^kum     0083-3

 thOTu chUz mAlai eN^kum thuNaivar chUz mAlai eN^kum 0083-4

 

 34. vIthikaL vizavin Arppum virumpinar virun^thin Arppum    0084-1

 chAthikaL n^eRiyil thappA thanayarum manaiyil thappA        0084-2

 n^Ithiya puLLum mAvum n^ilaththirup puLLu mAvum     0084-3

 Othiya ezuththAm anychum uRupiNi varath thAm anychum        0084-4

 

 35. n^aRRamiz varaippin ON^ku n^Ampukaz thirun^ATu enRum    0085-1

 poR thaTan^ thOLAl vaiyam pothuk kaTin^thu inithu kAkkum    0085-2

 koRRavan an^apAyan poR kuTai n^izal kuLirvathenRAl 0085-3

 maRRathan perumai n^ammAl varampuRa viLampalAmO.    0085-4

 

 

3 thirun^akarach chiRappu

 1. chonna n^ATTiTaith thonmaiyil mikkathu    0086-1

 mannu mAmalarAL vazi paTTathu        0086-2

 vanniyARu mathi pothi cheny chaTaich         0086-3

 chenniyAr thiruvArUrth thirun^akar   0086-4

 

 2. vEtha Ochaiyum vINaiyin Ochaiyum 0087-1

 chOthi vAnavar thOththira Ochaiyum   0087-2

 mAthar ATal pATal maNi muzavOchaiyum         0087-3

 kItha Ochaiyum mAyk kiLaruRRavE      0087-4

 

 3. palliyaN^kaL paran^tha oliyuTan   0088-1

 chelva vIthich chezumaNith thEroli   0088-2

 mallal yAnai oliyuTan mAvoli 0088-3

 ellai inRi ezun^thuLa eN^kaNum       0088-4

 

 4. mATa mALikai chULikai maNTapam    0089-1

 kUTa chAlaikaL kOpuram theRRikaL     0089-2

 n^ITu chALara n^ITaraN^ku eN^keNum   0089-3

 ATal mAthar aNi chilampArppana       0089-4

 

 5. aN^kuraikkenna aLavap pathiyilAr 0090-1

 thaN^kaL mALikaiyin onRu champuvin   0090-2

 paN^kinAL thiruch chETi paravaiyAm   0090-3

 maN^kaiyAr avathArany chey mALikai   0090-4

 

 6. paTarn^tha pEroLip panmaNi vIthithAn      0091-1

 iTan^tha Enamum annamum thETuvAr     0091-2

 thoTarn^thu koNTavan thoNTarkkuth thUthu pOy        0091-3

 n^aTan^tha chen^thAmarai aTi n^ARumAl        0091-4

 

 7. cheN^kaN mAthar theruvil theLiththa cheN^        0092-1

 kuN^kumaththin kuzampai avar kuzal   0092-2

 poN^ku kOthaiyiR pUn^thukaL vIzn^thuTan      0092-3

 aN^kaN mEvi aLaRu pularththumAl      0092-4

 

 8. uLLam Ar urukAthavar Ur viTai     0093-1

 vaLLalAr thiruvArUr maruN^kelAm      0093-2

 theLLum Ochaith thiruppathikaN^kaL paiN^     0093-3

 kiLLai pATuva kETpana pUvaikaL       0093-4

 

 9. viLakkam mikka kalankaL viravalAl         0094-1

 thuLakkil pEroliyAl thunnu paNTaN^kaL        0094-2

 vaLath thoTum palavARu maTuththalAl 0094-3

 aLakkar pOnRana AvaNa vIthikaL       0094-4

 

 10.  AraNaN^kaLE alla maRukiTai      0095-1

 vAraNaN^kaLum mARi muzaN^kumAl       0095-2

 chIraNaN^kiya thEvarkaLE alAl        0095-3

 thOraNaN^kaLil thAmamum chUzumAl     0095-4

 

 11. thAzn^tha vENiyar chaivar thapOthanar    0096-1

 vAzn^tha chin^thai munivar maRaiyavar        0096-2

 vIzn^tha inpath thuRaiyuL viravuvAr 0096-3

 chUzn^tha palvERu iTaththath  thol n^akar    0096-4

 

 12. n^ila makaTku azakAr thiru n^IL n^uthal 0097-1

 thilakam oppathu chempiyar vAzpathi 0097-2

 malar makaTku vaNthAmarai pOlmalarn^thu      0097-3

 alakil chIrththiruvArUr viLaN^kumAl 0097-4

 

 13. anna thol n^akarukku arachu AyinAn       0098-1

 thunnu cheN^ kathirOn vazith thOnRinAn       0098-2

 mannu chIr an^apAyan vazi muthal     0098-3

 minnum mAmaNip pUNmanu vEn^thanE     0098-4

 

 14. maNNil vAztharu mannuyirkaTku ellAm      0099-1

 kaNNum Aviyum AmperuN^ kAvalAn       0099-2

 viNNuLAr makizvu eythiTa vELvikaL    0099-3

 eNNilAthan mANa iyaRRinAn     0099-4

 

 15. koRRa Azikuvalayany chUzn^thiTach        0100-1

 chuRRu mannar thiRai kaTai chUzn^thiTach     0100-2

 cheRRam n^Ikkiya chemmaiyin meym manup       0100-3

 peRRa n^Ithiyum thanpeyar AkkinAn    0100-4

 

 16. poN^ku mA maRaip puRRiTaN^ koNTavar      0101-1

 eN^kum Aki irun^thavar pUchanaikku   0101-2

 aN^kaN vENTum n^ipan^tham ArAyn^thuLAn       0101-3

 thuN^ka Akamam chonna muRaimaiyAl    0101-4

 

 17. aRam poruL inpam Ana aRan^eRi vazAmaR pulli     0102-1

 maRaN^ kaTin^thu arachar pORRa vaiyakam kAkkum n^ALil       0102-2

 chiRan^tha n^al thavaththAl thEvi thirumaNi vayiRRin main^than      0102-3

 piRan^thanan ulakam pORRap pEr arik kuruLai annAn   0102-4

 

 18. thavamuyanRu arithil peRRa thani iLaN^ kumaran n^ALum   0103-1

 chiva muyanRaTaiyun^ theyvak kalai pala thirun^tha Othik    0103-2

 kavanavAm puravi yAnai thErp paTaith thozilkaL kaRRup       0103-3

 pavamuyanRathuvum pERE enavarum paNpin mikkAn       0103-4

 

 19. aLavil thol kalaikaL muRRi arum peRal than^thai mikka   0104-1

 uLamakiz kAthal kUra ON^kiya kuNaththAl n^ITi       0104-2

 iLavarachu ennum thanmai eythuthaRkaNiyan Aki       0104-3

 vaLariLam parithi pOnRu vAzun^AL orun^AL main^than 0104-4

 

 20. thiN^kaL veN kavikai mannan thiru vaLar kOyil n^inRu    0105-1

 maN^kul thOy mATa vIthi manniLaN^ kumarar chUzak    0105-2

 koN^kalar mAlai thAzn^tha kuN^kumam kulavu thOLAn   0105-3

 poN^kiya thAnai chUzth thErmichaip polin^thu pOn^thAn       0105-4

 

 21. parachu van^thiyar mun chUthar mAkathar orupAl pAN^kar 0106-1

 virai n^aRuN^ kuzalAr chin^thum veL vaLai orupAl mikka      0106-2

 murachoTu chaN^kam Arppa muzaN^koli orupAl venRi    0106-3

 arachiLaN^ kumaran pOthum aNi maNi mATa vIthi       0106-4

 

 22. thanipperun^ tharumam thAnOr thayAinRith thAnai mannan 0107-1

 panippil chin^thaiyinil uNmai pAnmai chOthiththAl enna      0107-2

 maniththar than varavu kANA vaNNam Or vaNNam n^al An        0107-3

 puniRRiLaN^ kanRu thuLLip pOn^thatham maRukinUTE    0107-4

 

 23. ampuniRRAvin kanROr apAyaththin UTu pOkich      0108-1

 chemponin thErkkAl mIthu vichaiyinAl chellap paTTE 0108-2

 umparin aTaiyak kaNTaN^ku urukuthAy alaman^thOTi    0108-3

 vempiTum alaRum chOrum meyn^ n^aTukkuRRu vIzum      0108-4

 

 24. maRRuthu kaNTu main^than van^thathiN^ku apAyam enRu     0109-1

 choRRaTumARi n^enychil thuyaruzan^thu aRivu azin^thu        0109-2

 peRRamum kanRum inRu en uNarvu enum perumai mALach 0109-3

 cheRRa en cheykEn enRu thErinin inRu izin^thu vIzn^thAn     0109-4

 

25. alaRu pEr Avai n^Okki Aruyir pathaiththuch chOrum        0110-1

 n^ilamichaik kanRai n^Okki n^eTithuyirththu iraN^ki n^iRkum         0110-2

 malar thalai ulakaN^ kAkkum manuvenum en kOmAnukku 0110-3

 ulakil ip pazi van^thu eythap piRan^thavA oruvan enpAn      0110-4

 

 26. van^tha ip paziyai mARRum vakaiyinai maRai n^Ul vAymai 0111-1

 an^thaNar vithiththa ARRAl ARRuvathu aRamE Akil     0111-2

 en^thai Ithu aRiyA munnam iyaRRuvan enRu main^than 0111-3

 chin^thai ven^ thuyaram thIrppAnthiru maRaiyavar mun chenRAn        0111-4

 

 27. thannuyirk kanRu vIyath thaLarn^tha Ath thariyAthAki    0112-1

 mun n^eruppuyirththu vimmi mukaththinil kaNNIr vAra 0112-2

 mannuyir kAkkuny cheN^kOl manuvin poR kOyil vAyil   0112-3

 ponnaNi maNiyaich chenRu kOTTinAl puTaiththathu anRE        0112-4

 

 28. pazippaRai muzakkO Arkkum pAvaththin oliyO vEn^than     0113-1

 vaziththiru main^than Avi koLavarum maRali Urthik   0113-2

 kazuththaNi maNiyin ArppO ennaththan chaTaimun kOLAth       0113-3

 theziththezum Ochai mannan chevippulam pukka pOthu. 0113-4

 

 29.  AN^kathu kETTa vEn^than ariyaNai izin^thu pOn^thu      0114-1

 pUN^koTi vAyil n^aNNak kAvalar ethirE pORRi 0114-2

 IN^kithOr  pachuvan^theythi iRaiva! n^in koRRa vAyil        0114-3

 thUN^kiya maNiyaik kOTTAl thuLakkiyathu enRu chonnAr        0114-4

 

 30. mannavan athanaik kELA varun^thiya pachuvai n^Okki      0115-1

 en ithaRkuRRathu enpAn amaichcharai ikazn^thu n^Okka        0115-2

 munnuRa n^ikazn^tha ellAm aRin^thuLAn muthirn^tha kELvith   0115-3

 thol n^eRi amaichchan mannan thALiNai thozuthu cholvAn      0115-4

 

 31. vaLava n^in puthalvan AN^kOr maNi n^eTun^ thErmEl ERi   0116-1

 aLavil thErththAnai chUza arachulAn^ theruvil pON^kAl       0116-2

 iLaiyaAn kanRu thErkkAl iTaip pukun^thu iRan^thathAka       0116-3

 thaLarvuRum iththAy van^thu viLaiththathith  thanmai enRAn 0116-4

 

 32. avvurai kETTa vEn^than AvuRu thuyaram eythi     0117-1

 vevviTan^ thalaik koNTAR pOl vEthanai akaththu mikkiN^ku    0117-2

 iv vinai viLain^thavARu enRu iTaruRum iraN^kum EN^kum       0117-3

 chevvithu en cheN^kOl ennum therumarum theLiyum thERAn      0117-4

 

 33. mannuyir puran^thu vaiyam pothuk kaTin^thu aRaththil n^ITum     0118-1

 enneRi n^anRAl ennum encheythAl thIrum ennum        0118-2

 thanniLaN^ kanRu kANAth thAymukaN^ kaNTu chOrum     0118-3

 an^ n^ilai arachan uRRa thuyaram Or aLaviRRu anRAl 0118-4

 

 34. man^thirikaL athukaNTu mannavanai aTi vaNaN^kich        0119-1

 chin^thai thaLarn^thu aruLuvathu maRRu ithaRku thIrvu anRAl         0119-2

 kon^thalarththAr main^thanai mun kOvathai cheythArkku maRai         0119-3

 an^thaNarkaL vithiththamuRai vazin^iRuththal aRam enRAr     0119-4

 

 35. vazakku enRu n^Ir mozin^thAl maRRathu thAn valippaTTu   0120-1

 kuzakkanRai izan^thalaRum kOvuRu n^Oy marun^thAmO? 0120-2

 izakkinREn main^thanai enRu ellIruny cholliya ich   0120-3

 chazakku inRu n^An ichain^thAl tharuman^ thAn chaliyAthO?   0120-4

 

 36. mAn^ilaN^ kAvalan AvAn mannuyir kAkkuN^ kAlaith 0121-1

 thAna thanakku iTaiyURu thannAl than parichanaththAl                  0121-2

 Una miku pakaith thiRaththAl kaLvarAl uyir thammAl 0121-3

 Ana payam ain^thum thIrththu aRam kAppAn allanO?    0121-4

 

 37. en makan chey pAthakaththukku irun^thavaN^kaL cheya ichain^thE 0122-1

 anniyan Or uyir konRAl avanaik kolvEn AnAl   0122-2

 thon manun^Ul thoTai manuvAl thuTaippu uNTathu enum vArththai0122-3

 mannulakil peRa mozin^thIr! man^thirikaL! vazakku enRAn                0122-4

 

 38. enRu arachan ikazthu uraippa ethir n^inRa mathi amaichchar      0123-1

 n^inRa n^eRi ulakin kaN ithu pOl mun n^ikazn^thathAl                  0123-2

 ponRu viththal marapu anRu maRai mozin^tha aRam purithal              0123-3

 thonRu thoTu n^eRi yanRO? thol n^ilaN^ kAvala! enRAr                  0123-4

 

 39. av vaNNam thozuthuraiththa amaichcharkaLai mukam n^Okki         0124-1

 mey vaNNam therin^thu uNarn^tha manu vennum viRal vEn^than 0124-2

 iv vaNNam pazuthu uraiththIr enRu eriyin iTaith thOyn^tha   0124-3

 chev vaNNak kamalam pOl mukam pulan^thu cheyirththuraippAn.         0124-4

 

 40. avvuraiyil varun^eRikaL avai n^iRka aRan^eRiyin           0125-1

 chevviya uNmaith thiRam n^Ir chin^thai cheyAthu uraikkinRIr         0125-2

 ev ulakil ep peRRam ippeRRith thAm iTarAl                       0125-3

 vevvuyirththuk kathaRi maNi eRin^thu vizun^thathu? viLampIr.                 0125-4

 

 41. pORRichaiththup puran^tharan mAl ayan muthalOr pukazn^thu iRainycha 0126-1

 vIRRirun^tha perumAnAr mEviyuRai thiruvArUrth                              0126-2

 thORRamuTai uyir konRAn AthalinAl thuNiporuL thAn       0126-3

 ARRavumaRRu avaR kollum athuvEyAm ena n^inaimin                   0126-4

 

 42. ena mozin^thu maRRu ithanukku ini ithuvE cheyal iv An   0127-1

 manam aziyun^ thuyar akaRRa mATTAthEn varun^thum ithu                 0127-2

 thanathuRu pEr iTar yAnum thAN^kuvathE karumam ena                     0127-3

 anakan arum poruL thuNin^thAn amaichcharum anychinar akanRAr.0127-4

 

 43. mannavan than main^thanai aN^ku azaiththoru man^thiri thannai   0128-1

 munnivanai avvIthi muraN thErkkAl Urka ena                      0128-2

 annavanum athu cheyyAthu akanRu than Aruyir thuRappath                0128-3

 thannuTaiya kulamakanaith thAn koNTu maRuN^kaNain^thAn.      0128-4

 

 44. oru main^than than kulaththukku uLLAn enpathum uNarAn    0129-1

 tharumam than vazichchelkai kaTan enRu than main^than                  0129-2

 marumam than thErAzi uRaUrn^thAn manu vEn^than                           0129-3

 aruman^tha arachATchi arithO? maRRu eLithO thAn                          0129-4

 

 45. thaNNaLi veN kuTai vEn^than cheyal kaNTu thariyAthu                  0130-1

 maNNavar kaNmazai pozin^thAr vAnavar pU mazai chorin^thAr      0130-2

 aNNal avan kaN ethirE aNi vIthi maza viTai mEl                   0130-3

 viNNavarkaL thoza n^inRAn vIthi viTaN^kap perumAn.                    0130-4

 

 46. chaTai maruN^kil iLam piRaiyum thani vizikkun^ thirun^uthalum       0131-1

 iTam maruN^kil umaiyALum em maruN^kum pUthakaNam                  0131-2

 puTai n^eruN^kum perumaiyum mun kaNTu arachan pORRi ichaippa       0131-3

 viTai maruvum perumAnum viRal vEn^thaRku aruL koTuththAn          0131-4

 

 47. an^ n^ilaiyE uyir pirin^tha An kanRum av arachan                       0132-1

 mannurimaith thanikkanRum man^thiriyum uTan ezalum                0132-2

 inna parichAnAn enRu aRin^thilan vEn^thanum yArkkum                 0132-3

 munnavanE mun n^inRAl muTiyAtha poruL uLathO?                       0132-4

 

 48. aTi paNin^tha thirumakanai AkamuRa eTuththu aNaiththu   0133-1

 n^eTithu makizn^thu arun^ thuyaram n^IN^kinAn n^ilavEn^than         0133-2

 maTi churan^thu pozithIm pAl varuN^ kanRu makizn^thuNTu     0133-3

 paTi n^anaiya varum pachuvum paruvaral n^IN^kiyathu anRE    0133-4

 

 49. pon thayaN^ku mathilArUrp pUN^kOyil amarn^thapirAn      0134-1

 venRimanu vEn^thanukku vIthiyilE aruLkoTuththu                0134-2

 chenRu aruLum perum karuNaith thiRam kaNTu than aTiyArkku   0134-3

 enRum eLivarum perumai Ez ulakum eTuththEththum     0134-4

 

 50. inaiya vakai aRa n^eRiyil eNNiRan^thOrkku aruL purin^thu 0135-1

 munaivar avar makizn^tharuLap peRRuTaiya mUthUr mEl 0135-2

 punaiyum urai n^ammaLavil pukalalAn^ thakaimaiyathO?        0135-3

 anaiya thanuk kakamalarAm aRavanAr pUN^kOyil        0135-4

 

 

4 thirukkUTTach chiRappu

 1. pUtha n^Ayakar puRRu iTam koNTavar        0136-1

 Athi thEvar amarn^tha pUN^ kOyiliR             0136-2

 chOthi mAmaNi n^IL chuTar munRil chUz        0136-3

 mUtheyil thiru vAyil munnAyathu                0136-4

 

 2. pUvAr thichai mukan in^thiran pU michai   0137-1

 mA vAz akalaththu mAl muthal vAnavar         0137-2

 OvAthu evarum n^iRain^thu uLLathu             0137-3

 thEvA chiriyan enun^ thiruk kAvaNam 0137-4

 

 3. aran^thai thIrkkum aTiyavar mEnimEl       0138-1

 n^iran^tha n^IRRu oLiyAl n^iRai thUymaiyAl   0138-2

 puran^tha anychu ezuththu Ochai polithalAl   0138-3

 paran^tha Ayiram pAR kaTal pOlvathu           0138-4

 

 4. akila kAraNar thALa paNivArkaL thAm       0139-1

 akila lOkamum ALaRku uriyar enRu     0139-2

 akila lOkaththu uLArkaL aTaithalin   0139-3

 akila lOkamum pOlvatha thaniTai               0139-4

 

 5. aththar vENTi mun ANTavar anpinAl 0140-1

 meyth thazain^thu vithirppuRu chin^thaiyAr   0140-2

 kaith thiruth thoNTu cheykaTap pATTinAr      0140-3

 iththiRaththavar anRiyum eNNilAr.    0140-4

 

 6. mAchilAtha maNi thikaz mEni mEl             0141-1

 pUchu n^IRu pOl uLLum punitharkaL             0141-2

 thEchinAl eth thichaiyum viLaN^kinAr         0141-3

 pEcha oNNAp perumai piRaN^kinAr      0141-4

 

 7. pUtham ain^thum n^ilaiyiR kalaN^kinum     0142-1

 mAthOr pAkar malarththAL maRappilAr 0142-2

 Othu kAthal uRaippin n^eRi n^inRAr   0142-3

 kOthilAtha kuNap peruN^ kunRanAr               0142-4

 

 8. kETum Akkamum keTTa thiruvinAr    0143-1

 OTum chemponum okkavE n^OkkuvAr      0143-2

 kUTum anpinil kumpiTalE anRi          0143-3

 vITum vENTA viRalin viLaN^kinAr      0143-4

 

 9. Aram kaNTikai ATaiyum kan^thaiyE 0144-1

 pAram Ichan paNi alAthu onRu ilAr    0144-2

 Ira anpinar yAthuN^ kuRaivu ilAr              0144-3

 vIram ennAl viLampum thakaiyathO?    0144-4

 

 10. vENTu mARu viruppuRum vETaththar         0145-1

 thANTavap perumAn thanith thoNTarkaL         0145-2

 n^INTa thol pukazAr tham n^ilaimaiyai        0145-3

 INTu vAzththukEn ennaRin^thu EththukEn       0145-4

 

 11. in^tha mAthavar kUTTaththai empirAn      0146-1

 an^tham il pukaz AlAla chun^tharan             0146-2

 chun^tharath thiruth thoNTath thokaith thamiz       0146-3

 van^thu pATiya vaNNam urai cheyvAm. 0146-4

 

 

5 thaTuththu ATkoNTa purANam

 1. kaN^kaiyum mathiyum pAmpum kaTukkaiyum muTi mEl vaiththa 0147-1

 aN^kaNar Olai kATTi ANTavar thamakku n^ATu   0147-2

 maN^kaiyar vathana chItha mathi irumaruN^kum OTich 0147-3

 cheN^kayal kuzaikaL n^ATum thirumunaippATi n^ATu .  0147-4

 

 2. perukiya n^alaththAl mikka perum thiru n^ATu thannil     0148-1

 aru maRaich chaivam ON^ka aruLinAl avathariththa              0148-2

 maruviya thavaththAl mikka vaLampathi vAymai kunRAth                   0148-3

 thiru maRaiyavarkaL n^ITum thiru n^AvalUrAm  anRE               0148-4

 

 3. mAtho oru pAkanArkku vazi vazi aTimai cheyyum    0149-1

 vEthiyar kulaththuL thOnRi mEmpaTu chaTaiyanArkku   0149-2

 Ethamil kaRpin vAzkkai manai ichai nyAniyArpAl      0149-3

 thIthakanRu ulakam uyyath thiru avathAram cheythAr           0149-4

 

 4. thampirAn aruLinAlE thavaththinAl mikkOr pORRum 0150-1

 n^ampi ArUrar enRE n^Amamum chARRimikka                         0150-2

 aim paTai chathaN^kai chAththi aNimaNich chuTTich chAththi 0150-3

 chem pon n^AN araiyil minnath theruvil thEr uruTTu n^ALil   0150-4

 

 5. n^ara chiN^ka munaiyar ennum n^ATu vAz arachar kaNTu     0151-1

 paravaruN^ kAthalkUrap payan^thavar thampAl chenRu 0151-2

 viraviya n^aNpinAlE  vENTinar peRRuth thaN^kaL      0151-3

 arachiLaN^ kumaraRku ERpa anpinAl makanmai koNTAr   0151-4

 

 6. perumaichAl arachar kAthaR piLLaiyAyp pinnum thaN^kaL    0152-1

 varu muRai marapil vaiki vaLarn^thu maN^kalam chey kOlaththu        0152-2

 aru maRai mun^ n^Ul chAththi aLavil thol kalaikaL Ayn^thu   0152-3

 thiru mali chiRappin ON^kich chIr maNap paruvany chErn^thAr         0152-4

 

 7. than^thaiyAr chaTaiyanAr tham thanith thiru makaRkuch chaiva     0153-1

 an^thaNar kulaththuL thaN^kaL arum perum marapukku ERpa     0153-2

 van^tha thol chiRappiR puththUrch chaTaN^kavi maRaiyOn thanpAl      0153-3

 chen^ thiru anaiya kanni maNath thiRany cheppi viTTAr       0153-4

. kula muthal aRivin mikkOr kOththira muRaiyum thErn^thAr    0154-1

 n^ala miku muthiyOr chollach chaTaN^kavi n^anmai ERRu       0154-2

 malar tharu mukaththan Aki maNam puri cheyalin vAymai       0154-3

 palavuTan pEchi oththa paNpinAl anpu n^Ern^thAn     0154-4

 

 9. maRRavan ichain^tha vArththai kETTavar vaLLal thannaip 0155-1

 peRRavar thampAl chenRu chonna pin peruku chin^thai 0155-2

 uRRathOr makizchchi eythi maNa vinai uvan^thu chARRik       0155-3

 koRRavar thiruvukku ERpak kuRiththu n^AL Olai viTTAr.       0155-4

 

 10. maN^kalam poliyach cheytha maNa vinai Olai En^thi       0156-1

 aN^kayaR kaNNinArum ATavar palarum INTik               0156-2

 koN^kalarch chOlai mUthUr kuRukinAr ethirE van^thu 0156-3

 paN^kaya vathani mArum main^tharum paNin^thu koNTAr 0156-4

 

 11. makizchchi yAl maNam mIk kURi maN^kala vinaikaL ellAm   0157-1

 pukazchchiyAl polin^thu thOnRap pORRiya thozilarAki           0157-2

 ikazchchi onRAnum inRi En^thu pU mAlaip pan^thar                        0157-3

 n^ikazchchiyin main^thar INTi n^IL muLai chAththinArkaL               0157-4

 

 12. maNa vinaikku amain^tha cheykai mAthinaip payan^thAr cheyyath   0158-1

 thuNar malark kOthaith thAmach churumpaNai thOLinAnaip      0158-2

 puNar maNath thirun^AL munnAT porun^thiya vithiyinAlE       0158-3

 paNai murachu iyampa vAzththi paim pon n^AN kAppuch chErththAr      0158-4

 

 13. mA maRai vithi vazAmal maNaththuRaik kaTankaL ARRith    0159-1

 thU maRai mUthUrk kaN^kul maN^kalan^ thunRi Arppath 0159-2

 thEmaru thoTaiyal mArpan thiru maNak kOlam kANak    0159-3

 kAmuRu manaththAn pOlak kathiravan uthayam cheythAn 0159-4

 

 14. kAlai chey vinaikaL muRRik kaNitha n^Ul pulavar chonna 0160-1

 vElai van^thu aNaiyum munnar vithi maNakkOlam koLvAn        0160-2

 n^Ul achain^thu ilaN^ku mArpin n^uNaN^kiya kELvi mElOn      0160-3

 mAlaiyun^ thArum poN^ka manychana chAlai pukkAn     0160-4

 

 15. vAcha n^ey UTTi mikka malar virai aTuththa thU n^Irp    0161-1

 pAchanaththu amain^tha pAN^karp parumaNi paimpon thiNkAl    0161-2

 Achanaththu aNi n^Ir ATTi arichanam chAththi anpAl 0161-3

 Ichanukku iniyAn mEni ezil peRa viLakkinArkaL       0161-4

 

 16. akil viraith thUpam Eyn^tha aNi koL paTTATai chAththi   0162-1

 mukil n^uzai mathiyam pOlak kaivalAn mun kai chUzn^tha      0162-2

 thukil koTu kunychi Iram pularththith than thUya cheN^kai   0162-3

 ukir n^uthi muRaiyil pOkki oLir n^aRunychikazi ArththAn.    0162-4

 

 17. thUn^aRum pachum karppUrach chuNNaththAl vaNNap pOthil 0163-1

 Ana thaN pani n^Ir kUTTi amain^tha chan^thanach chERATTi    0163-2

 mAnmathach chAn^thu thOyn^tha maN^kalak kalavai chAththip   0163-3

 pAn maRai mun^n^Ul minnap paviththirany chiRan^tha kaiyAn   0163-4

 

 18. thUmalarp piNaiyal mAlai thuNar iNark kaNNik kOthai     0164-1

 thAmam enRu inaiya vERu thakuthiyAl amaiyach chAththi       0164-2

 mA maNi aNin^tha thUya vaLar oLi iruLkAl chIkkum    0164-3

 n^Ama n^IL kalankaL chAththi n^anmaNak kOlam koNTAn.        0164-4

 

 19. mannavar thiruvum thaN^kaL vaithikath thiruvum poN^ka   0165-1

 n^ann^akar vizavu koLLa n^ampi ArUrar n^Athan       0165-2

 than aTi manaththuL koNTu thakum thirun^IRu chAththip       0165-3

 pon aNi maNiyAr yOkap puravimER koNTu pOn^thAr      0165-4

 

 20. iyam pala thuvaippa eN^kum Eththoli eTuppa mAthar       0166-1

 n^ayan^thu pallANTu pORRa n^AnmaRai oliyin ON^ka    0166-2

 viyan^thupAr virumpa van^thu viravinarkku inpany cheythE    0166-3

 uyarn^tha vAkana yAnaN^kaL michai koNTAr uzaiyarAnAr        0166-4

 

 21. maN^kala kItha n^Atha maRaiyavar kuzAN^kaLOTu   0167-1

 thoN^kalum viraiyum chUzn^tha main^tharum thunRich chUthum 0167-2

 paN^kaya mukaiyum chAyaththup paNaiththu ezun^ thaNiyil mikka       0167-3

 kuN^kuma mulaiyinArum  paran^thezu koLkaith thAki   0167-4

 

 22. aruN^kaTi ezun^tha pOzthin Arththa veLvaLai kaLAlum     0168-1

 iruN^kuzai makarath thAlum ilaN^koLi maNikaLAlum    0168-2

 n^eruN^kiya pIlich chOlai n^Ila n^Irth tharaN^kath thAlum   0168-3

 karuN^kaTal kiLarn^thathu ennak kATchiyil polin^thathu anRE         0168-4

 

 23. n^eruN^ku thUriyaN^kaL EN^ka n^iraiththa chAmaraikaL ON^kap     0169-1

 peruN^kuTai miTain^thu chellap piNaN^ku pUN^ koTikaL ATa    0169-2

 aruN^ kaTi maNam van^thu eytha anRu thoTTu enRum anpil      0169-3

 varuN^kula maRaiyOr puththUr maNam van^tha puththUrAmAl     0169-4

 

 24. n^iRai kuTam thUpam thIpam n^eruN^ku pAlikaikaL En^thi 0170-1

 n^aRai malar aRuku chuNNam n^aRum pori palavum vIchi        0170-2

 uRaimali kalavai chAn^thin uRupunal theLiththu vIthi        0170-3

 maRaiyavar maTavAr vaLLal maNam ethir koLLa van^thAr        0170-4

 

 25. kaNkaL eNNilAtha vENTunN^ kALaiyaik kANa enpAr 0171-1

 peNkaLil uyara n^On thAL chaTaN^kavi pEthai enpAr   0171-2

 maN kaLi kUra van^tha maNam kaNTu vAzn^thOm enpAr   0171-3

 paNkaLil n^iRain^tha kItham pATuvAr ATuvArkaL       0171-4

 

 26.  ANTakai aruLin n^Okkin veLLaththuL alain^thOm enpAr    0172-1

 thANTiya pariyum n^ampAl thakuthiyin n^aTan^thathu enpAr    0172-2

 pUNTayaN^ku ivanE kANum puNNiya mUrththi enpAr      0172-3

 INTiya maTavAr kUTTam innana ichaippach chenRAr     0172-4

 

 27. varumaNak kOlaththu eN^kaL vaLLalAr  theLLum vAchath    0173-1

 thirumaNap pan^thar munpu chenRu veN chaN^kam eN^kum        0173-2

 perumazaik kulaththin Arppap parimichai izin^thu pENum      0173-3

 oru maNath thiRaththin aN^ku n^ikazn^thathu mozivEn uyn^thEn        0173-4

 

 28.  AlumaRai chUzkayilaiyin kaN aruL cheytha       0174-1

 chAlumoziyAl vazi thaTuththu aTimai koLvAn   0174-2

 mEluRa ezun^thu miku kIzuRa akazn^thu        0174-3

 mAlum ayanukkum ariyAr oruvar van^thAr       0174-4

 

 29. kaNNiTai karan^tha kathir veNpaTam enach chUz   0175-1

 puNNiya n^uthal punitha n^IRu polivu eythath        0175-2

 thaNmathi muthirn^thu kathir chAyvathu ena mIthE    0175-3

 veNNarai muTiththathu vizun^thiTai chazaN^ka        0175-4

 

 30. kAthil aNi kaNTikai vaTin^tha kuzai thAzach     0176-1

 chOthi maNi mArpin achai n^UlinoTu thOLin    0176-2

 mIthu punai uththariya veN thukil n^uTaN^ka 0176-3

 Athapam maRaik kuTai aNikkaram viLaN^ka      0176-4

 

 31. paNTichari kOvaNa uTaip pazamai kUrak    0177-1

 koNTathOr chazaN^kaluTai Arn^thu azaku koLLa        0177-2

 veN thukiluTan kuchai muTin^thu viTu vENuth 0177-3

 thaNTorukai koNTu kazal thaLLu n^aTai koLLa 0177-4

 

 32. moyththu vaLar pErazaku mUththavaTi vEyO        0178-1

 aththakaiya mUppenum athan paTiva mEyO       0178-2

 meyththa n^eRi vaithikam viLain^tha mutha§lyO       0178-3

 iththakaiya vETam ena aiyamuRa eythi         0178-4

 

 33. van^thuthiru mAmaRai maNath thozil thoTaN^kum   0179-1

 pan^thariTai n^ampi ethir pannu chapai mun n^inRu   0179-2

 in^tha mozi kENmin ethir yAvarkaLum enRAn    0179-3

 mun^thai maRai Ayiram mozin^tha thiru vAyAn 0179-4

 

 34. enRurai chey an^thaNanai eNNil maRai yOrum      0180-1

 manRal vinai maN^kala maTaN^kal anai yAnum   0180-2

 n^anRu umathu n^alvaravu n^aN^kaL thavam enRu E     0180-3

 n^inRathu ivaN n^Ir mozimin n^Irmozivathu enRAr     0180-4

 

 35. pinynykanum n^Avalar perun^thakaiyai n^Okki     0181-1

 enniTaiyum n^inniTaiyum n^inRa ichai vAlyAn 0181-2

 munnuTaiyathu Orperu vazakkinai muTiththE    0181-3

 n^innuTaiya vELviyinai n^I muyalthi enRAn    0181-4

 

 36. n^eRRi viziyAn moziya n^inRa n^ikar illAn       0182-1

 uRRathOr vazakku eniTai n^I uTaiyathu uNTEl 0182-2

 maRRathu muTiththal alathu yAn vathuvai cheyyEn     0182-3

 muRRa ithu cholluka ena ellai muTivu illAn   0182-4

 

 37.  Avathithu  kENmin maRaiyOr en aTiyAn in^       0183-1

 n^Aval n^akar Uran ithu n^An mozivathu enRAn        0183-2

 thEvaraiyum mAlayan muthan thiruvin mikkOr   0183-3

 yAvaraiyum vERu aTimai yAvuTaiya emmAn       0183-4

 

 38. enRAn iRaiyOn athu kETTavar em maruN^kum        0184-1

 n^inRAr irun^thAr ivan en n^inain^thAn kol enRu     0184-2

 chenRAr vekuNTAr chiriththAr thiru n^Aval UrAn      0184-3

 n^anRAl maRaiyOn mozi enRu ethir n^Okki n^akkAn     0184-4

 

 39. n^akkAn mukam n^Okki n^aTuN^ki n^uTaN^ki yArkkum        0185-1

 mikkAn michaiyuththariyath thukil thAN^ki mEl chenRu        0185-2

 ak kAlam un than^thai than than^thai ALOlai IthAl   0185-3

 ik kAriyaththai n^I inRu chiriththathu en ETa enna 0185-4

 

 40. mAchilA  marapil van^tha vaLLal vEthiyanai n^Okki       0186-1

 n^Echamun kiTan^tha chin^thai n^ekizchchiyAl chirippu n^IN^ki       0186-2

 Achil an^thaNarkaL vEROr an^thaNarkku aTimai Athal 0186-3

 pEcha inRu unnaik kETTOm piththanO  maRaiyOn enRAr 0186-4

 

 41. piththanum Akap pinnum pEyanum Aka n^I inRu     0187-1

 eththanai thIN^ku chonnAl yAthu maRRu avaRRAl n^ANEn        0187-2

 aththanaikku ennai onRum aRin^thilai Akil n^inRu    0187-3

 viththakam pEcha vENTAm paNi cheya vENTum enRAr     0187-4

 

 42. kaNTathOr vaTivAl uLLam kAthal cheythu urukA n^iRkum    0188-1

 koNTathOr piththa vArththai kOpamum uTanE Akkum     0188-2

 uNTorAL Olai ennum athan uNmai aRivEn enRu   0188-3

 thoNTanAr Olai kATTuka enRanar thuNaivanArai        0188-4

 

 43.  Olai kATTu enRu n^ampi uraikka n^I Olai kANal 0189-1

 pAlaiyO avai mun kATTap paNicheyaR pAlai enRa       0189-2

 vElaiyil n^AvalUrar vekuNTu mEl virain^thu chenRu   0189-3

 mAlayan thoTarA thAnai valin^thu pinthoTaral uRRAr 0189-4

 

 44.  AvaNam paRikkach chenRa aLavinil an^thaNALan   0190-1

 kAvaNaththu iTaiyE OTak kaTithu pinthoTarn^thu n^ampi       0190-2

 pUvanaththu avarai uRRAr avaralAl puraN^kaL cheRRa 0190-3

 EvaNach chilaiyinArai yAr thoTarn^thu eTTa vallAr? 0190-4

 

 45. maRaikaL Ayina mun pORRi malarppatham paRRi n^inRa      0191-1

 iRaivanaith thoTarn^thu paRRi ezuthumAL Olai vAN^ki 0191-2

 aRai kazal aNNal ALAy an^thaNar cheythal enna       0191-3

 muRai enak kIRiyiTTAr muRaiyiTTAn muTivilAthAn      0191-4

 

 46. arumaRai muRaiyiTTinnum aRivathaRku aRiyAn paRRi        0192-1

 oru muRai muRaiyO  enna uzai n^inRAr vilakki in^thap        0192-2

 peru muRai ulakil illA n^eRi koNTu piNaN^ku kinRa   0192-3

 thiru maRai munivarE  eN^kuLIr cheppum enRAr        0192-4

 

 47. enRalum n^inRa aiyar iN^kuLEn iruppuny chEyathu 0193-1

 anRin^tha veNNey n^allUr athun^iRka aRaththARu inRi 0193-2

 vanRiRal cheythu en kaiyil AvaNam valiya vAN^ki     0193-3

 n^inRivan kiziththuth thAnE n^irappinAn aTimai enRAn        0193-4

 

 48. kuzai maRai kAthinAnai  kOl ArUrar n^Okkip      0194-1

 pazaiya manRATi pOlum ivan enRu paNpin mikka        0194-2

 vizaivuRu manamum poN^ka veNNey n^allUrAyEl un      0194-3

 pizai n^eRi vAzkkai AN^kE pEcha n^I pOthAy enRAr    0194-4

 

 49. vEthiyan athanaik kETTu veNNey n^allUrilE n^I   0195-1

 pOthinum n^anRu maRRap punitha n^AnmaRaiyOr munnar 0195-2

 Athiyil mUla Olai kATTi n^I aTimai Athal     0195-3

 chAthippan enRu munnE thaNTumun thAN^kich chenRAn   0195-4

 

 50. chellu n^An maRaiyOn thanpin thirimukak kAn^thany chErn^tha 0196-1

 vallirumpaNaiyu mA pOl vaLLalum kaTithu chenRAn     0196-2

 ellaiyil chuRRaththArum ithu ennAm enRu chella      0196-3

 n^alla an^thaNarkaL vAzum veNNey n^allUrai n^aNNi   0196-4

 

 51. vEtha pArakarin mikkAr viLaN^ku pEr avai mun chenRu 0197-1

 n^AthanAm maRaiyOn chollum n^AvalUr ArUran than     0197-2

 kAthal en aTiyAn ennak kATTiya Olai kIRi               0197-3

 mUthaRivIr mun pOn^thAnithu maRRen muRaipATu enRAn 0197-4

 

 52. an^thaNar avaiyil mikkAr maRaiyavar aTimai Athal        0198-1

 in^tha mA n^ilaththil illai en chonnAy aiyA enRAr   0198-2

 van^thavARichaivE anRO vazakku ivan kiziththa Olai 0198-3

 than^thai than than^thai n^Ern^thathu enRanan thaniyAy n^inRAn      0198-4

 

 53. ichaivinAl ezuthum Olai kATTinAn Akil inRu      0199-1

 vichaiyinAl valiya vAN^kik kizippathu veRRi AmO?    0199-2

 thachaiyelAm oTuN^ka mUththAn vazakkinai chArach chonnAn 0199-3

 achaivil ArUrar eNNam en enRAr avaiyilmikkAr        0199-4

 

 54. anaiththu n^Ul uNarn^thIr Athi chaivan enRu aRivIr ennaith 0200-1

 thanakku vERu aTimai enRu iv an^thaNan chAthiththAnEl       0200-2

 manaththinAl uNarthaRku eTTA mAyai en chollukEn yAn 0200-3

 enakku ithu theLiya oNNAthu enRanan eNNam mikkAn    0200-4

 

 55. avvurai avaiyin munpu n^ampi ArUrar chollach    0201-1

 chevviya maRaiyOr n^inRa thiru maRai muniyai n^Okki 0201-2

 ivvulakin kaN n^I inRu ivarai un aTimai enRa        0201-3

 vevvurai emmunpu ERRa vENTum enRu uraiththu mINTum 0201-4

 

 56.  ATchiyil AvaNaththil anRi maRRu ayalAr thaN^kaL        0202-1

 kATchiyil mUnRil onRu kATTuvAy enna munnE    0202-2

 mUTchiyiR kiziththa Olai paTiyOOlai mUla Olai       0202-3

 mATchiyil kATTa vaiththEn enRanan mAyai vallAn      0202-4

 

 57. vallaiyEl kATTiN^ku enna maRaiyavan vali cheyyAmal      0203-1

 cholla n^Ir vallIr Akil kATTuvEn enRu chollach      0203-2

 chelva n^An maRaiyOy! n^AN^kaL thIN^kuRa oTTOm enRAr        0203-3

 allal thIrththu ALa n^inRAr AvaNam koNTu chenRAr    0203-4

 

 58. iruL maRai miTaRu on kaiyil Olai kaNTu avaiyOr Eva      0204-1

 aruL peRu kAraNaththAnum AvaNam thozuthu vAN^kich   0204-2

 churuL peRu maTiyai n^Ikki viriththanan thonmai n^Okkith    0204-3

 theruL peRu chapaiyOr kETpa vAchakam cheppu kinRAn 0204-4

 

 59. aru maRai n^Aval Athi chaivan ArUrancheykai     0205-1

 peru muni veNNey n^allUrp piththanukkiyAnum enpAl   0205-2

 varu muRai marapuLOrum vazith thoNTu cheythaRku Olai        0205-3

 irumaiyAl ezuthi n^Ern^thEn ithaRku ivai en ezuththu        0205-4

 

 60. vAchakam kETTa pinnar maRRu mEl ezuththu iTTArkaL       0206-1

 AchilA ezuththai n^Okki avaiyokkum enRa pinnar      0206-2

 mAchilA maRaiyOr aiyA! maRRuN^kaL pEranAr tham      0206-3

 thEchuTai ezuththE Akil theLiyap pArththu aRimin enRAr      0206-4

 

 61. an^thaNar kURa innum AL Olai ivanE kANpAn       0207-1

 than^thai than than^thai thAn vERu ezuthukaich chAththuNTAkil       0207-2

 in^tha AvaNaththinOTum ezuththu n^Ir oppu n^Okki    0207-3

 van^thathu mozimin enRAn valiya ATkoLLum vaLLal     0207-4

 

 62. thiraNTa mA maRaiyOr thAmum thiru n^AvalUrar kO mun     0208-1

 maruNTathu theLiya maRRa maRaiyavan ezuththAl Olai 0208-2

 araN tharu kAppil vERu onRu azaiththu uTan oppu n^Okki      0208-3

 iraNTum oththirun^thathu ennE! inich cheyal illai enRAr     0208-4

 

 63. n^An maRai muniva nArkku n^ampi ArUrar thORRIr 0209-1

 pAnmaiyin Eval cheythal kaTan enRu paNpil mikka     0209-2

 mEnmaiyOr viLampa n^ampi vithi muRai ithuvE Akil    0209-3

 yAn ithaRku ichaiyEn enna ichaiyumO enRu n^inRAr    0209-4

 

 64. thirumiku maRaiyOr n^inRa chezumaRai muniyai n^Okki     0210-1

 arumuni n^Imun kATTum AvaNam athanil eN^kaL 0210-2

 perumaichEr pathiyEyAkap pEchiyathumakku ivvUril    0210-3

 varumuRai manaiyum n^ITu vAzkkaiyum kATTuka enRAr   0210-4

 

 65. peruvarum vazakkAl venRa puNNiya munivar ennai 0211-1

 oruvarum aRiyIrAkil pOthum enRuraiththuch chUzn^tha 0211-2

 perumaRaiyavar kuzAmum n^ampiyum pinpu chellath     0211-3

 thiruvaruT thuRaiyE pukkAr kaNTilar thikaiththu n^inRAr     0211-4

 

 66. empirAn kOyil n^aNNa ilaN^ku n^Ul mArpar eN^kaL 0212-1

 n^ampar thaN^kOyil pukkathu enkolO enRu n^ampi               0212-2

 thamperu viruppinOTu thanith thoTarn^thu azaippa mAthOTu    0212-3

 umparin viTai mEl thOnRi avar thamakku uNarththal uRRAr     0212-4

 

 67. munpu n^I n^amakkuth thoNTan munniya vETkai kUrap       0213-1

 pinpu n^am EvalAlE piRan^thanai maNNin mIthu        0213-2

 thunpuRu vAzkkai n^innaith thoTarvaRath thoTarn^thu van^thu         0213-3

 n^anpula maRaiyOr munnar n^Am thaTuththANTOm enRAr 0213-4

 

 68. enRu ezum Ochai kELA InRaAn kanaippuk kETTa     0214-1

 kanRu pOl kathaRi n^ampi karacharaN Athi aN^kam     0214-2

 thunRiya puLakam Akath thozutha kai thalai mEl Aka 0214-3

 manRuLIr cheyalO van^thu valiya AT koNTathu enRAr   0214-4

 

 69. eNNiya Ochai ain^thum vichumpiTai n^iRaiya eN^kum       0215-1

 viNNavar pozi pU mAri mEthini n^iRain^thu vimma     0215-2

 maNNavar makizchchi poN^ka maRaikaLum muzaN^ki Arppa        0215-3

 aNNalai Olai kATTi ANTavar aruLich cheyvAr   0215-4

 

 70. maRRu n^I vanmai pEchi vanthoNTan ennum n^Amam 0216-1

 peRRanai n^amakkum anpil perukiya chiRappin mikka   0216-2

 aRchanai pATTE Akum AthalAl maN mEl n^ammaich       0216-3

 choR thamiz pATuka enRAr thU maRai pATum vAyAr      0216-4

 

 71. thETiya ayanum mAlum theLivuRA ain^thu ezuththum        0217-1

 pATiya poruLAy uLLAn pATuvAy n^ammai enna    0217-2

 n^ATiya manaththarAki n^ampi ArUrar manRuL   0217-3

 ATiya cheyya thALai anychali kUppi n^inRu    0217-4

 

 72. vEthiyan Aki ennai vazakkinAl vella van^tha     0218-1

 Uthiyam aRiyAthEnukku uNarvu than^thu uyyak koNTa   0218-2

 kOthilA amuthE! inRu un kuNap peruN^ kaTalai n^AyEn 0218-3

 yAthinai aRin^thu en chollip pATukEn ena mozin^thAr 0218-4

 

 73. anpanai aruLin n^Okki aN^kaNar aruLich cheyvAr 0219-1

 munpu enaip piththan enRE mozin^thanai AthalAllE    0219-2

 en peyar piththan enRE pATuvAy enRAr n^inRa 0219-3

 vanperun^ thoNTar ANTa vaLLalaip pATal uRRAr        0219-4

 

 74. koththAr malark kuzalAL oru kURAy aTiyavar pAl 0220-1

 meyth thAyinum iniyAnai avviyan n^Avalar perumAn    0220-2

 piththA piRai chUTi enap perithAm thirup pathikam   0220-3

 iththAraNi muthalAm ulaku ellAm uyya eTuththAr      0220-4

 

 75. muRaiyAl varu mathurath thuTan mozi in^thaLa muthalil   0221-1

 kuRaiyA n^ilai mummaippATik kUTuN^ kizamai yinAl    0221-2

 n^iRai pANiyin ichai kOLpuNar n^ITum pukaz vakaiyAl 0221-3

 iRaiyAn makiz ichai pATinan ellAm n^ikar illAn      0221-4

 

 76. chollAr thamiz ichai pATiya thoNTan thanai innum        0222-1

 pallARu ulakinil n^am pukaz pATu enRuRu parivil     0222-2

 n^allAr veNNey n^allUr aruLthuRai mEviya n^ampan    0222-3

 ellA ulakum uyyap puram eythAn aruL cheythAn        0222-4

 

 77. ayalOr thavam muyalvAr piRar anRE maNam aziyum 0223-1

 cheyalAl n^ikaz puththUr varu chiva vEthiyan makaLum        0223-2

 uyar n^Avalar thani n^Athanai oziyAthu uNar vaziyil 0223-3

 peyarAthu uyar chivalOkamum eLithAm vakai peRRAL    0223-4

 

 78. n^Avalar kOn ArUran thanai veNNey n^al Uril     0224-1

 mEvum aruLthuRai amarn^tha vEthiyar ATkoNTu athaRpin        0224-2

 pU alarum thaTam poykaith thirun^AvalUr pukun^thu   0224-3

 thEvar pirAn thanaip paNin^thu thirup pathikam pATinAr      0224-4

 

 79. chivan uRaiyun^ thiruththuRaiyUr chenRaNain^thu thIvinaiyAl     0225-1

 ava n^eRiyil chellAmE thaTuththu ANTAy aTiyERkuth   0225-2

 thava n^eRi than^thu aruL enRu thampirAn mun n^inRu 0225-3

 pava n^eRikku vilakku Akun^ thiruppathikam pATinAr 0225-4

 

 80. pulan onRum paTi thavaththiR purin^tha n^eRi koTuththu aruLa    0226-1

 alar koNTa n^aRuny chOlaith thiruth thuRaiyUr amarn^thu aruLum      0226-2

 n^ilavum thaN punalum oLir n^ILchaTaiyOn thiruppAtham       0226-3

 malar koNTu pORRichaiththu van^thiththAr vana thoNTar       0226-4

 

 81. thiruth thuRaiyUr thanaip paNin^thu chivaperumAn amarn^thu aruLum      0227-1

 poruththamAm iTam palavum pukkiRainychi poRpuliyUr                     0227-2

 n^iruththanAr thiruk kUththuth thozuvathaRku n^inaivuRRu                        0227-3

 varuththam miku kAthalinAl vazik koLvAn manaN^ koNTAr                  0227-4

 

 82. malai vaLar chan^thu akil pIli malar parappi maNi kozikkum      0228-1

 alai tharuthaN punal peNNai yARu kaTan^thu ERiya pin        0228-2

 n^ilavu pachum puravin^eTum thEr iravi mEl kaTalil 0228-3

 chelavaNaiyum pozuthu aNaiyath thiruvathikai puRaththu aNain^thAr   0228-4

 

 83. uTaiya arachu ulakEththum uzavArap paTaiyALi    0229-1

 viTaiyavarkkuk kaiththoNTu virumpu perum pathiyai mithiththu        0229-2

 aTaiyum athaRku anychuvAn enRu an^ n^akaril pukuthAthE      0229-3

 maTai vaLar thaN puRam paNaiyiR chiththavaTa maTam pukun^thAr       0229-4

 

 84. vari vaLar pUnychOlai chUz maTaththin kaN vanthoNTar    0230-1

 virithirai n^Irk keTila vaTa vIraTTAnaththu iRai thAL       0230-2

 purivuTaiya manaththinarAyp puTai eN^kum miTaikinRa 0230-3

 parichanamum thuyil koLLap paLLi amarn^thu aruLinAr 0230-4

 

 85. athu kaNTu vIraTTaththu amarn^thu aruLum aN^kaNarum     0231-1

 muthu vaTivin maRaiyavarAy mun oruvar aRiyAmE       0231-2

 pothu maTaththin uLpukun^thu pUn^ thArAn thiru muTi mEl     0231-3

 pathuma malarth thAL vaiththup paLLi koLvAr pOl payinRAr    0231-4

 

 86. an^n^ilai ArUran uNarn^thu arumaRaiyOy unnaTi en        0232-1

 chenniyil vaiththanai ennath thichai aRiyA vakai cheythathu         0232-2

 ennuTaiya mUppuk kAN enRu aruLa athaRku ichain^thu 0232-3

 than muTi appAl vaiththE thuyil amarn^thAn thamiz n^Athan   0232-4

 

 87. aN^kumavan thiru muTimEl mITTum avar thAL n^ITTach      0233-1

 cheN^kayal pAy thaTam puTai chUz thiru n^AvalUrALi 0233-2

 iN^ku ennaip palakAlum mithiththanai n^I yAr ennak 0233-3

 kaN^kai chaTaik karan^tha pirAn aRin^thilaiyO enak karan^thAn       0233-4

 

 88. chemmAn^thu iN^ku yAn aRiyAthu en cheythEn enath theLin^thu     0234-1

 thammAnai aRiyAtha chathiyAr uLarE enRu      0234-2

 ammAnaith thiruvathikai vIraTTA naththu amarn^tha   0234-3

 kaimmAvin uriyAnaik kazal paNin^thu pATinAr 0234-4

 

 89. pon thiraLum maNith thiraLum poru kariveN kOTukaLum 0235-1

 minRiraNTa veNmuththum viraimalarum n^aRuN^ kuRaTum 0235-2

 vanRiraikaLAR koNarn^thu thiruvathikai vazipaTalAl 0235-3

 then thichaiyil kaN^kai enum thiruk keTilam thiLaiththATi 0235-4

 

 90. aN^kaNarai aTipORRi aN^ku akanRu maRRu an^thap 0236-1

 poN^ku n^athith thenkarai pOyp pOr valiththOL mAvali than   0236-2

 maN^kala vELviyil paNTu vAmananAy maN iran^tha      0236-3

 cheN^kaNavan vazi paTTa thiru mANikkuzi aNain^thAr 0236-4

 

 91. param poruLaip paNin^thu thAL paravippOyp paNin^thavarkku       0237-1

 varam tharuvAn thinai n^akarai vaNaN^kinar vaN thamiz pATi 0237-2

 n^arampuTai yAz oli muzavin n^Atha oli vEtha oli    0237-3

 arampaiyar tham kItha oli aRAth thillai maruN^ku aNain^thAr         0237-4

 

 92. thEm alaN^kal aNi mA maNi mArpin chemmal aN^kayalkaL cheN^kamalath thaN        0238-1

 pU malaN^ka ethir pAyvana mATE puLLalampu thirai veL vaLai vAvi     0238-2

 thA malaN^kukaL thaTam paNai chUzum thaN maruN^ku thozuvArkaL thammummai   0238-3

 mA malaN^kaLaRa vITu aruL thillai mallal ampathiyin ellai vaNaN^ki 0238-4

 

 93. n^Aka chUtha vakuLany charaLany chUz n^ALikEram ilavaN^kam n^aran^tham 0239-1

 pUka nyAzal kuLir vAzai mathUkam pothuLum vanychi pala eN^kum n^eruN^ki    0239-2

 mEka chAlamali chOlaikaL Aki mIthu kOkilam miTain^thu mizaRRap      0239-3

 pOka pUmiyinum mikku viLaN^kum pUmpuRampaNai kaTan^thu pukun^thAr   0239-4

 

 94. vanni konRai vazai chaNpakam Aram malarp palAchoTu cherun^thi man^thAram       0240-1

 kanni kAraN^ kuravaN^ kamaz punnai kaRpu pATalam kUviLam ON^kith    0240-2

 thunnu chAthi maru mAlathi mauval thuthain^tha n^an^thikaram vIram miTain^tha      0240-3

 pan malarp punitha n^an^thavanaN^kaL paNin^thu chenRanan maNaN^kamaz thArAn        0240-4

 

 95. iTam maruN^ku thani n^Ayaki kANa Ez perum puvanam uyya eTuththu        0241-1

 n^aTan^avinRu aruL chilampoli pORRum n^An maRaip pathiyai n^ALum vaNaN^ka 0241-2

 kaTal valaN^ koLvathu pOl puTai chUzuN^ kATchi mEvi miku    0241-3

 chET chela ON^kum thaTamaruN^ku vaLar manychivar inychi thaN kiTaN^kai ethir kaNTu makizn^thAr 0241-4

 

 96. manRuLATu mathuvin n^achaiyAlE maRaich churumpaRai puRaththin maruN^kE 0242-1

 kunRu pOlumaNi mAmathil chUzuN^ kuNTa kazakkamala vaNTalar kaithaith       0242-2

 thunRu n^IRupunai mEniya vAkith thUya n^IRu punai thoNTarkaL ennach        0242-3

 chenRu chenRu muralkinRana kaNTu chin^thai anpoTu thiLaiththu ethir chenRAr        0242-4

 

 97. pAr viLaN^ka vaLar n^An maRai n^Atham payinRa paNpumika veNkoTi ATum   0243-1

 chIr viLaN^ku maNi n^AvoliyAlum thichaikaL n^Anku ethir puRappaTalAlum     0243-2

 thAr viLaN^ku varai mArpin ayan pon chathurmukaN^kaL ena Ayina thillai     0243-3

 UrviLaN^ku thiruvAyilkaL n^Ankin uththarath thichai vAyil mun eythi        0243-4

 

 98. anpin van^thu ethir koNTa chIr aTiyAr avarkaLO n^ampi ArUrar thAmO     0244-1

 mun piRainychinari yAvar enRu aRiyA muRaimaiyAl ethir vaNaN^ki makizn^thu  0244-2

 pinpu kumpiTum viruppil n^iRain^thu peruku n^Aval n^akarAr perumAnum       0244-3

 pon piRaN^ku maNi mALikai n^ITum poruviRan^tha thiruvIthi pukun^thAr       0244-4

 

 99. aN^kaN mAmaRai muzaN^kum maruN^kE ATarampaiyar araN^ku muzaN^kum       0245-1

 maN^kul vAninmichai ain^thum muzaN^kum vAcha mAlaikaLil vaNTu muzaN^kum    0245-2

 poN^kum anparuvi kaNpozi thoNTar pORRichaikkum oli eN^kum muzaN^kum 0245-3

 thiN^kaL thaN^ku chaTai kaN^kai muzaN^kum thEva thEvar puriyum thiruvIthi 0245-4

 

 100. pOka n^ITu n^ithi mannavan mannum puraN^kaL oppana varampila ON^ki    0246-1

 mAkam mun parukukinRana pOlum mALikaik kulam miTain^tha pathAkai    0246-2

 yOka chin^thai maRaiyOrkaL vaLarkkum OmathUmam uyarvAnil aTuppa     0246-3

 mEka pan^thikaLin mIthiTaieN^kum min n^uTaN^kuvana enna viLaN^kum   0246-4

 

 101.  ATu thOkai puTai n^AchikaL thORum araNi than^tha chuTar Akuthi thORum        0247-1

 mATuthAmamaNi vAyilkaL thORum maN^kalak kalacham vEthikai thORum    0247-2

 chETu koNTa oLi thEr n^irai thORum chen^n^el annamalai chAlaikaL thORum 0247-3

 n^ITu thaNpunalkaL pan^tharkaL thORum n^iRain^tha thEvar kaNam n^ILiTai thORum     0247-4

 

 102. eNNil pEr ulaku anaiththinum uLLa ellaiyil azaku cholliya ellAm 0248-1

 maNNil ippathiyil van^thana enna maN^kalam poli vaLaththana Akip    0248-2

 puNNiyap punitha anparkaL munpu pukazn^thu pATal puri poRpin viLaN^kum     0248-3

 aNNal ATu thiruampalam chUzn^tha ampon vIthiyinai n^ampi vaNaN^ki   0248-4

 

 103. mAl ayan chathamakan perum thEvar maRRum uLLavarkaL muRRum n^eruN^ki 0249-1

 chIla mAmunivar chenRu mun thunnith thirup pirampin aTi koNTu thiLaiththuk 0249-2

 kAlam n^Er paTuthal pArththayal n^iRpak kAthal anpar kaNan^Athar pukumpoR 0249-3

 kOla n^ITu thiruvAyil iRainychik kuviththa cheN^kai thalai mERkoTu pukkAr 0249-4

 

 104. peru mathil chiRan^tha chem pon mALikai min piRaN^kum pErampalam mEru 0250-1

 varumuRai valam koNTiRainychiya pinnar vaNaN^kiya makizvoTum pukun^thAr    0250-2

 arumaRai muthalil n^aTuvinil kaTaiyil anpar tham chin^thaiyil alarn^tha    0250-3

 thiru vaLar oLi chUz thiruchchiRRampalam mun thiru aNukkan thiru vAyil     0250-4

 

 105. vaiyakam poliya maRaich chilampu Arppa manRuLE mAl ayan thETa 0251-1

 aiyar thAm veLiyE ATukinRArai  anychali malarththi mun kuviththa    0251-2

 kaikaLO thiLaiththa kaNkaLO an^thak karaNamO kalan^tha anpun^thach 0251-3

 chey thavap periyOn chenRu thAzn^thu ezun^thAn thiruk kaLiRRuppaTi maruN^ku        0251-4

 

 106. ain^thu pEr aRivum kaNkaLE koLLa aLapparum karaNaN^kaL n^Ankum        0252-1

 chin^thaiyE Akak kuNam oru mUnRum thirun^thu chAththu vikamE Aka    0252-2

 in^thu vAz chaTaiyAn ATum Anan^tha ellaiyil thanip peruN^ kUththin 0252-3

 van^tha pErinpa veLLaththuL thiLaiththu mARilA makizchchiyin malarn^thAr   0252-4

 

 107. theNNilA malarn^tha vENiyAy unRan thirun^aTam kumpiTap peRRu   0253-1

 maNNilE van^tha piRaviyE enakku vAlithAm inpam Am enRu      0253-2

 kaNNil Anan^tha aruvi n^Ir choriyak kaimmalar uchchi mER kuviththup        0253-3

 paNNinAl n^ITi aRivarum pathikam pATinAr paravinAr paNin^thAr       0253-4

 

 108. thaTuththu mun ANTa thoNTanAr munpu thanip perun^ thANTavam puriya    0254-1

 eTuththa chEvaTiyAr aruLinAl tharaLam eRipunal maRi thiraip ponni   0254-2

 maTuththa n^IL vaNNap paNNai ArUril varuka n^ampAl ena vAnil        0254-3

 aTuththa pOthinil van^thu ezun^thathu Or n^Atham kETTalum athu uNarn^thu ezun^thAr 0254-4

 

 109.  ATu kinRavar pEr aruLinAl n^ikazn^tha ap paNi chenni mER koNTu       0255-1

 chUTu thaN^karaN^kaL anychali koNTu thozun^ thoRum puRaviTai koNTu 0255-2

 mATu pEroLiyin vaLarum ampalaththai valaN^ koNTu vaNaN^kinar pOn^thu       0255-3

 n^ITuvAn paNiya uyarn^tha pon varai pOl n^ilai ezu kOpuraN^ kaTan^thu      0255-4

 

 110. n^inRu kOpuraththai n^ilamuRap paNin^thu n^eTun^ thiruvIthiyai vaNaN^ki       0256-1

 manRalAr chelva maRukinUTEki manniya thiruppathi athanil    0256-2

 thenthichai vAyil kaTan^thu mun pOn^thu chETpaTun^ thiru ellai iRainychik 0256-3

 konRai vAr chaTaiyAn aruLaiyE n^inaivAr koLLiTath thirun^athi kaTan^thAr 0256-4

 

 111. puRan^ tharuvAr pORRi ichaippa puri mun^n^Ul aNimArpar         0257-1

 aRam payan^thAL thirumulaip pAl amuthuNTu vaLarn^thavar thAm        0257-2

 piRan^thu aruLum perumpERu peRRathu ena muRRulakil 0257-3

 chiRan^tha pukazk kazumalamAm thiruppathiyaich chenRu aNain^thAr    0257-4

 

 112. piLLaiyAr thiru avathAram cheytha perum pukali 0258-1

 uLLu n^An mithiyEn enRUr ellaip puRam vaNaN^ki      0258-2

 vaLLalAr valamAka varumpozuthin maN^kai iTaN^       0258-3

 koLLumAl viTaiyAnum ethir kATchi koTuththu aruLa    0258-4

 

 113. maNTiya pEranpinAl vanthoNTar n^inRu iRainychith       0259-1

 theN thirai vElaiyil mithan^tha thiruth thENi purath thAraik        0259-2

 kaNTu koNTEn kayilaiyinil vIRRu irun^tha paTi enRu 0259-3

 paNTarum innichai payinRa thirup pathikam pATinAr   0259-4

 

 114. irukkOlam iTumperumAn ethir n^inRum ezun^thu aruLa     0260-1

 veruk kOLuRRathu n^IN^ka ArUr mER chela virumpip    0260-2

 perukkOtham chUzpuRavap perum pathiyai vaNaN^kip pOyth      0260-3

 thirukkOlakkA vaNaN^ki chen^thamiz mAlaikaL pATi    0260-4

 

 115. thEn Arkkum malarch chOlaith thirup punkUr n^ampar pAl         0261-1

 AnAp pEranpu mika aTi paNin^thu thamiz pATi 0261-2

 mAnArkkum karathalaththAr makiztha iTam pala vaNaN^kik      0261-3

 kAnArkkum malarth thaTany chUz kAviriyin karai aNain^thAr   0261-4

 

 116. vampulA malar alai maNikoziththu van^thiziyum 0262-1

 paim pon vAr karaip ponnip payil thIrththam paTin^thATi     0262-2

 thampirAn mayilATuthuRai vaNaN^kith thAvil chIr     0262-3

 ampar mAkALaththin amarn^tha pirAn aTi paNin^thAr   0262-4

 

 117. minnAr chenychaTai aNNal virumpu thiruppukalUrai       0263-1

 munnAkap paNin^thEththi muthalvan than aruL n^inain^thu     0263-2

 ponnArum uththariyam puri mun^n^Ul aNi mArpar       0263-3

 then n^AvalUrALi thiruvArUr chenRu aNain^thAr       0263-4

 

 118. thEr Arum n^eTu vIthith thiruvArUr vAzvArkku   0264-1

 ArAtha kAthalin n^am ArUran n^Am azaikka     0264-2

 vArA n^inRAn avanai makizn^thu ethir koLvIr enRu    0264-3

 n^IrArum chaTai muTimEl n^ilavaNin^thAr aruL cheythAr       0264-4

 

 119. thampirAn aruL cheytha thiruth thoNTar athu chARRi     0265-1

 em pirAnAr aruL thAn irun^tha parichu ithuvAnAl     0265-2

 n^am pirAnAr AvAr avaranRE enum n^alaththAl 0265-3

 umpar n^ATu izin^thathu ena ethir koLLa uTan ezun^thAr      0265-4

 

 120. mALikaikaL maNTapaN^kaL maruN^ku peruN^ koTi n^eruN^kath       0266-1

 thALin n^eTun^ thOraNamum thazaik kamukum kuzaith thoTaiyum         0266-2

 n^IL ilaiya kathalikaLum n^iRain^tha pachum poRRachumpum    0266-3

 oLi n^eTu maNiviLakkum uyar vAyil thoRum n^iraiththAr       0266-4

 

 121. chOthi maNi vEthikaikaL thU n^aRuny chAn^thu aNi n^Ivik        0267-1

 kOthil pori poR chuNNaN^ kuLir tharaLa maNi parappi 0267-2

 thAthivar pUn^ thoTai mAlaith thaN pan^tharkaLuny chamaiththu       0267-3

 vIthikaL n^uN thukaL aTaN^ka viraip panin^Ir mikaththeLiththAr      0267-4

 

 122. maN^kala kItham pATa mazai n^ikar thUriyam muzaN^kach 0268-1

 cheN^ kayaR kaN muRRizaiyAr theRRi thoRum n^aTam payila     0268-2

 n^aN^kaL pirAn thiruvArUr n^akar vAzvAr n^ampiyai mun       0268-3

 poN^keyil n^IL thiruvAyil puRam uRavan^thu ethirkoNTAr      0268-4

 

 123. van^thu ethir koNTu vaNaN^kuvAr mun vanthoNTar anychali kUppi van^thu 0269-1

 chin^thai kaLippuRa vIthiyUTu chelvAr thiruth thoNTar thammai n^Okki       0269-2

 en^thai iruppathum ArUr avar emmaiyum ALvarO kELIr ennum    0269-3

 chan^tha ichaip pathikaN^kaL pATith tham perumAn thiruvAyil chArn^thAr     0269-4

 

 124. vAnuRa n^IL thiru vAyil n^Okki maNNuRa ain^thu uRuppAl vaNaN^kith     0270-1

 thEnuRai kaRpaka vAchamAlaith thEvAchiriyan thozuthu iRainychi      0270-2

 Unum uyirum urukkum anpAl uchchi kuviththa cheN^kaika§L¡Tum         0270-3

 thUn^aRuN^ konRaiyAn mUlaTTAnam chUz thiru mALikai vAyil pukkAr     0270-4

 

 125. puRRiTaN^ koNTa purAthananaip pUN^kOyil mEya pirAnaiyArkkum    0271-1

 paRRu iTam Aya param poruLaip pArppathi pAkanai paN^kayaththAL      0271-2

 archchanai cheyya aruL purin^tha aNNalai maNmichai vIzn^thu iRainychi      0271-3

 n^aRRamiz n^Avalar kOn uTampAl n^anmaiyin thanmaiyai meymmai peRRAr        0271-4

 

 126. anpu peruka uruki uLLam alaiya aTTAN^ka panychAN^kam Aka       0272-1

 munpu muRaimai yinAl vaNaN^ki muTivu ilAk kAthal muthira ON^ki      0272-2

 n^an pulan Akiya ain^thum onRi n^Ayakan chEvaTi eythap peRRa        0272-3

 inpa veLLaththiTai mUzki n^inRE innichai vaNTamiz mAlai pATa        0272-4

 

 127. vAziya mA maRaip puRRiTaN^koL mannavanAr aruLAlOr vAkku        0273-1

 thOzamai Aka unakku n^ammaith than^thanam n^Am munpu thoNTu koNTa   0273-2

 vELviyil anRu n^I koNTa kOlam enRum punain^thu n^in vETkai thIra    0273-3

 vAzi maN mEl viLaiyATuvAy enRu ArUrar kETka ezun^thathu anRE        0273-4

 

 128. kETka virumpi vanRoNTar enRum kETu ilAthAnai iRainychi n^inRE 0274-1

 ATkoLa van^tha maRaiyavanE  ArUr amarn^tha arumaNiyE        0274-2

 vATkayal koNTa kaNmaN^kai paN^kA! maRRu un periya karuNai anRE      0274-3

 n^ATkamalap patham than^thathu inRu n^AyinEnai poruLAka enRAr       0274-4

 

 129. enRu pala muRaiyAl vaNaN^ki eythiya uLLak kaLippinoTum         0275-1

 venRi aTal viTaipOl n^aTan^thu vIthi viTaN^kap perumAn munpu        0275-2

 chenRu thozuthu thuthiththu vAzn^thu thirumALikai valam cheythu pOn^thAr   0275-3

 anRu muthal aTiyArkaL ellAm thampirAn thOzar enRE azaiththAr        0275-4

 

 130. maivaLar kaNTar aruLinAlE vaNTamiz n^Avalar tham perumAn       0276-1

 chaiva viTaN^kin aNipunain^thu chAn^thamum mAlaiyum thArum Aki      0276-2

 mey vaLar kOlam ellAm poliya mikka vizuththava vEn^thar ennath      0276-3

 theyva maNip puRRuLAraip pATiththiLaiththu makizvoTuny chellA n^inRAr      0276-4

 

 131. ithaRku mun ellai illAth thiru n^akar ithanuL van^thu 0277-1

 muthal peruN^ kayilai Athi muthalvar tham paN^kinATkup      0277-2

 pothuk kaTin^thu urimai cheyyum pUN^kuzaR chETimAril        0277-3

 kathirththa pUN En^thu koN^kai kamalini avathariththAL      0277-4

 

 132. kathir maNi piRan^thathu enna uruththira kaNikai mArAm         0278-1

 pathiyilAr kulaththuL thOnRip paravaiyAr ennum n^Amam       0278-2

 vithiyuLi viLakkaththAlE mEthaku chAnROr AnRa       0278-3

 mathiyaNi punithan n^annAL maN^kala aNiyAl chARRi   0278-4

 

 133. paravinar kAppup pORRip payil peruny chuRRam thiN^kaL 0279-1

 viraviya paruvam thORum vizA aNi eTuppa mikkOr      0279-2

 vara malar maN^kai iN^ku van^thanaL enRu chin^thai 0279-3

 thara varu makizchchi poN^kath thaLar n^aTaip paruvany chErn^thAr   0279-4

 

 134. mAniLam piNaiyO? theyva vaLariLa mukaiyO? vAchath      0280-1

 thEniLam pathamO? vElaith thirai iLam pavaLa vallik 0280-2

 kAniLam koTiyO? thiN^kaL kathiriLaN^ kozun^thO? kAman       0280-3

 thAniLam paruvam kaRkum thani iLan^ thanuvO enna    0280-4

 

 135. n^ATum in poRpu vAyppu n^ALum n^AL vaLarn^thu poN^ka   0281-1

 ATum men kazaN^kum pan^thum ammAnai Uchal inna      0281-2

 pATum innichaiyum thaN^kaL panimalai valli pAtham   0281-3

 kUTum anpu urukap pATum koLkaiyOr kuRipputh thOnRa. 0281-4

 

 136. piLLaimaip paruvam mIthAm pEthaimaip paruvam n^IN^ki   0282-1

 aLLuthaRku amain^tha poR pAl an^aN^kan meyth thanaN^kaL ITTam       0282-2

 keLLa mikkuyarva pOnRa koN^kaikON^ karumpai vIzppa 0282-3

 uLLa meyth thanmai munnai uNmaiyum thOnRa uyppAr    0282-4

 

 137. pAN^kiyar maruN^ku chUzap paTaroLi maRuku chUzath      0283-1

 thEN^kamaz kuzalin vAcham thichaiyelAm chenRu chUza 0283-2

 ON^ku pUN^ kOyil uLLAr oruvarai anpi nOTum   0283-3

 pUN^kazal vaNaN^ka enRum pOthuvAr orun^AT pOn^thAr 0283-4

 

 138. aNi chilampu aTikaL pAr venRaTip paTuththanam enRu Arppa       0284-1

 maNi kiLar kAnychi alkul vari ara ulakai venRa      0284-2

 thuNivu koNTu Arppa manychu churi kuzaR kaziya viNNum       0284-3

 paNiyum enRina vaNTu Arppa paravaiyAr pOthum pOthil 0284-4

 

 139. puRRiTam virumpinAraip pORRinar thozuthu chelvAr       0285-1

 chuRRiya parichanaN^kaL chUza ALuTai n^ampi 0285-2

 n^aR perum pAnmai kUTTa n^akaipothin^thu ilaN^ku chevvAy    0285-3

 viR purai n^uthalin vERkaN viLaN^ku izaiyavaraik kaNTAr     0285-4

 

 140. kaRpakaththin pUN^ kompO? kAman than peru vAzvO?       0286-1

 poRpuTaiya puNNiyaththin puNNiyamO puyal chuman^thu 0286-2

 viR kuvaLai pavaLa malar mathipUththa viraik koTiyO?        0286-3

 aRputhamO? chivanaruLO? aRiyEn enRu athichayiththAr 0286-4

 

 141.  Oviya n^Anmukan ezutha oNNAmai uLLaththAl     0287-1

 mEviya than varuththamuRa vithiththathoru maNi viLakkO      0287-2

 mUvulakin payanAki mun n^inRathu ena n^inain^thu    0287-3

 n^Avalar kAvalar n^inRAr n^aTu n^inRAr paTai mathanAr       0287-4

 

 142. thaNTaraLa maNith thOTum thakaiththOTum kaTai piRazum 0288-1

 keNTai n^eTuN^ kaN viyappap kiLar oLip pUN uravOnai 0288-2

 aNTar pirAn thiruvaruLAl ayal aRiyA manam virumpap 0288-3

 paNTai vithi kaTai kUTTap paravaiyAruN^ kaNTAr      0288-4

 

 143. kaN koLLAk kavin pozin^tha thirumEni kathir virippa    0289-1

 viN koLLAp pEroLiyAn ethir n^Okkum melliyalukku     0289-2

 eN koLLA kAthalin munpu eythAtha oru vETkai 0289-3

 maN koLLA n^AN maTam achcham payirppai valin^thu ezalum     0289-4

 

 144. munnE van^thu ethir thOnRum murukanO? peruku oLiyAl    0290-1

 thannEril mAranO? thAr mArpin vinychaiyanO?  0290-2

 min n^Er cheny chaTai aNNal meyyaruL peRRu uTaiyavanO?      0290-3

 ennE en manam thiriththa ivan yArO ena n^inain^thAr 0290-4

 

 145. aNNal avan than maruN^kE aLavu iRan^tha kAthalinAl     0291-1

 uNNiRaiyum kuNam n^Ankum oru puTaich chAyn^thana eninum     0291-2

 vaNNa malark karum kUn^thal maTak koTiyai valithAkkik       0291-3

 kaN n^uthalaith thozum anpE kaik koNTu chelavuyppa 0291-4

 

 146. pAN^ku OTich chilai vaLaiththup paTai an^aN^kan viTu pANam     0292-1

 thAN^kOli em maruN^kum thaTai cheyya maTavaralum    0292-2

 thEN^kOthai malark kuzal mEl chiRai vaNTu kalan^thu Arppap 0292-3

 pUN^kOyil amarn^tha pirAn poR kOyil pOyp pukun^thAn 0292-4

 

 147. vanthoNTar athu kaNTu en manam koNTa mayil iyalin      0293-1

 in thoNTaich cheN^kani vAy iLaN^ koTi thAn yAr enna 0293-2

 anRaN^ku mun n^inRAr avar n^aN^kai paravaiyAr       0293-3

 chenRumpar tharaththArkkum chErvu ariyAr enach cheppa       0293-4

 

 148. pEr paravai peNmaiyinil perum paravai virumpalkul      0294-1

 Arparavai aNi thikazum maNi muRuval arum paravai    0294-2

 chIr paravai AyinAL thiru uruvin men chAyal 0294-3

 Er paravai iTaip paTTa en Achai ezu paravai 0294-4

 

 149. enRinaiya palavum n^inain^thu emperumAn aruL vakaiyAn 0295-1

 mun thoTarn^thu varuN^ kAthal muRaimai yinAl thoTakkuNTu    0295-2

 n^anRu enai AT koNTavar pAl n^aNNuvan enRuL makizn^thu      0295-3

 chenRuTaiya n^ampiyum pOyth thEvar pirAn kOyil puka 0295-4

 

 150. paravaiyAr valaN^ koNTu paNin^thu Eththi munnarE       0296-1

 puravalanAr kOyilin n^inRu oru maruN^ku puRappaTTAr 0296-2

 viravu peruN^ kAthalinAl melliyalAr thamai vENTi    0296-3

 aravin Aram punain^thAr aTi paNin^thAr ArUrar       0296-4

 

 151. avvARu paNin^thu Eththi aNi ArUr maNip puRRin 0297-1

 mai vAzum thiru miTaRRu vAnavar pAl n^inRum pOn^thu 0297-2

 evvARu chenRAL en innuyirAm annam enach      0297-3

 chevvAy veN n^akaik koTiyaith thETuvAr AyinAr       0297-4

 

 152. pAchamAm vinaip paRRu aRuppAn mikum     0298-1

 Achai mElum Or Achai aLippathOr      0298-2

 thEchin manni en chin^thai mayakkiya         0298-3

 IchanAr aruL en n^eRich chenRathE    0298-4

 

 153.  umpar n^Ayakar thaN^kazal allathu      0299-1

 n^ampumARu aRiyEnai n^aTukkuRa       0299-2

 vampu mAl cheythu valliyin olkiyinRu         0299-3

 em pirAn aruL en^n^eRich chenRathE   0299-4

 

 154. pan^tham vITu tharum paraman kazal      0300-1

 chin^thai Aravum unnum en chin^thaiyai       0300-2

 van^thu mAl cheythu mAn enavE viziththu      0300-3

 en^thaiyAr aruL en^ n^eRich chenRathE        0300-4

 

 155. enRu chAlavum ARRalar ennuyir   0301-1

 n^inRathu eN^ku ena n^iththilap pUN mulai    0301-2

 manRal vArkuzal vanychiyaith thETuvAn        0301-3

 chenRu thEva Achiriyanaich chErn^tha pin     0301-4

 

 156. kAvi n^Er varum kaNNiyai n^aNNuvAn      0302-1

 yAvarOTum uraiyiyampAthu irun^thu    0302-2

 Avi n^alkuvAr ArUrai ANTavar 0302-3

 pUvin maN^kaiyaith than^thu enum pOzthinil   0302-4

 

 157. n^ATTu n^allichai n^AvalUran chin^thai 0303-1

 vETTa minniTai in amuthaththinaik    0303-2

 kATTuvan kaTalai kaTain^thathu enpa pOl      0303-3

 pUTTum Ez parith thErOn kaTal puka   0303-4

 

 158. eythu men peTaiyOTum irai thErn^thu uNTu       0304-1

 poykaiyiR pakal pOkkiya puLLinam                 0304-2

 vaiku chEkkai kaN mERchela van^thathu        0304-3

 paiyuL mAlai thamiyOr punippuRa      0304-4

 

 159. panychin mel aTip pAvaiyar uLLamum      0305-1

 vanycha mAkkaL tham val vinaiyum aran        0305-2

 anychu ezuththum uNarA aRivilOr      0305-3

 n^enychum enna iruNTathu n^INTa vAn 0305-4

 

 160.  maRuvil chin^thai vanthoNTar varun^thinAl     0306-1

 iRu maruN^kulArkku yAr pizaippAr enRu        0306-2

 n^aRu malark kaN^kul n^aN^kai mun koNTa pun 0306-3

 muRuval enna mukizththathu veN n^ilA         0306-4

 

 161. aran^thai cheyvArkku azuN^kith tham Aruyir     0307-1

 varan kai thINTa malar kulamAthar pOl        0307-2

 paran^tha vem pakaRkolkip pani mathik        0307-3

 karaN^kaL thINTa alarn^tha kayiravam         0307-4

 

 162. thORRum man uyirkaTku elAm thUymaiyE    0308-1

 chARRum inpamum thaNmaiyum than^thu pOy      0308-2

 ARRa aNTam elAm paran^thu aNNal veN 0308-3

 n^IRRin pEroLi pOnRathu n^IL n^ilA   0308-4

 

 163. vAvi puLLoli mARiya mAlaiyil    0309-1

 n^AvalUrarum n^aN^kai paravaiyAm     0309-2

 pAvai than^tha paTar peruN^ kAthalum         0309-3

 Avi chUzn^tha thanimaiyum AyinAr     0309-4

 

 164.  than^thiruk kaN erithazaliR paTTu      0310-1

 ven^tha kAman veLiyE uruch cheythu   0310-2

 van^thu en mun n^inRu vALi thoTuppathE       0310-3

 en^thaiyAr aruL iv vaNNamO? enpAr    0310-4

 

 165.  Arththi kaNTum en mEl n^inRu azal kathir      0311-1

 thUrppathE enaith thoNTu koNTu ANTavar       0311-2

 n^Irth tharaN^ka n^eTuN^ kaN^kai n^IL muTich        0311-3

 chAththum veN mathi pOnRilai thaN mathi      0311-4

 

 166. aTuththu mEn mEl alaiththu ezum AziyE   0312-1

 thaTuththu mun enai ANTavar thAm uNak        0312-2

 kaTuththa n^anychun tharaN^kak karaN^kaLAl   0312-3

 eTuththu n^ITTu n^I ennai inRu en cheyAy     0312-4

 

 167. piRan^thathu eN^kaL pirAn malayaththu iTaich   0313-1

 chiRan^thu aNain^thathu theyva n^Ir n^ATTinil       0313-2

 puRam paNaith thaTam poN^kazal vIchiTa       0313-3

 maRam payinRathu eN^kO? thamiz mArutham!     0313-4

 

 168. inna thanmaiya pinnum iyampuvAn         0314-1

 mannu kAthalan Akiya vaLLal pAl      0314-2

 than arum peRal n^enychu thayaN^kap pOm      0314-3

 annam annavaL cheykai aRaikuvAm      0314-4

 

 169. kanaN^koNTa maNi kaNTar kazal vaNaN^kik kaNavanai mun peRuvAL pOla 0315-1

 inaN^ koNTa chETiyarkaL puTai chUza eythu peruN^ kAthalOTum         0315-2

 thanaN^ koNTu thaLar maruN^kuR paravaiyum vanthoNTar pAl    0315-3

 thaniththuch chenRa manaN^koNTu varum periya mayal koNTu thanmaNimALikaiyaich chArn^thAL 0315-4

 

 170. chIRaTi mEl n^UpuraN^kaL aRin^thana pOl chiRithaLavE olippa munnar    0316-1

 vERoruvar uTan pEchAL mella aTi othuN^ki mALikaiyin mElAl   0316-2

 ERi marakathath thUNaththu ilaN^ku maNi vEthikaiyil n^alaN^ koL poR kAl    0316-3

 mARil malarch chEkkai michai maNi n^ilA munRil maruN^kirun^thAL van^thu.   0316-4

 

 171. avvaLavil arukirun^tha chETithanai mukan^Okki ArUr ANTa        0317-1

 maiviravu kaNTArai n^Am vaNaN^kap pOm maRukethir van^thavarAr enna 0317-2

 ivvulakil an^thaNarAy iruvar thEToruvar thAm ethir n^inRu ANTa      0317-3

 chaiva muthal thiruth thoNTar thampirAn thOzanAr n^ampi enRAL       0317-4

 

 172. enRavurai kETTalumE em pirAn thamarEyO ennA munnam     0318-1

 van thoNTar pAl vaiththa manak kAthal aLavu inRi vaLarn^thu poN^ka 0318-2

 n^inRa n^iRai n^ANmuthalAN^ kuNaN^kaLuTan n^IN^ka uyir onRum thAN^ki       0318-3

 min thayaN^ku n^uN iTaiyAL vevvuyirththu mel aNai mEl vIzn^tha pOthu       0318-4

 

 173.  Ara n^aRuny chERu ATTi arum pani n^Ir n^aRun^thivalai aruku vIchi    0319-1

 Ira iLan^ thaLirkkuLiri paTuththu maTavAr cheytha ivaiyum ellAm     0319-2

 pErazalin n^ey chorin^thAl oththana maRRu athan mIthu chamithai enna       0319-3

 mAranum than peruny chilaiyin valikATTi malar vALi chorin^thAn van^thu     0319-4

 

 174. malaramaLith thuyil ARRAL varum thenRal maruN^ku ARRAL maN^kul vAnil 0320-1

 n^ilavumizum thazal ARRAL n^iRai ARRum poRai ARRA n^Irmai yOTum     0320-2

 kalava mayil ena ezun^thu karuN^ kuzalin paramARRAk kaiyaL Aki      0320-3

 ilava ithazch chen^thuvar vAy n^ekizn^thu ARRAmaiyin vaRithE inna chonnAL 0320-4

 

 175. kan^tham kamaz men kuzalIr ithu en kalai vAN mathiyam kanalvAn enai ich 0321-1

 chan^thin thazalaip pani n^Ir aLavith thaTavuN^ koTiyIr thavirIr thavirIr 0321-2

 van^thu iN^ku ulavum n^ilavum viraiyAr malaiyAnilamum eriyAy varumAl       0321-3

 an^thaN punalum aravum viravum chaTaiyAn aruL peRRuTaiyAr aruLAr    0321-4

 

 176. pularum paTi yanRi iravennaLavum poRaiyum n^iRaiyum iRaiyum thariyA   0322-1

 ularum thanamum manamum vinaiyEn oruvEn aLavO peru vAzvuraiyIr      0322-2

 palarum puriyum thuyarthAn ithuvO paTai man mathanAr puTai n^inRu akalAr   0322-3

 alarum n^ilavum malarum muTiyAr aruL peRRu uTaiyAr avarO aRiyAr     0322-4

 

 177. thErum koTiyum miTaiyum maRukil thiruvA rUrir n^IrE allAl      0323-1

 Aren thuyaram aRivAr aTikEL aTiyEn ayarum paTiyO ithuthAn   0323-2

 n^Irum piRaiyum poRivAL aravin n^iraiyum n^irai veNTalaiyin puTaiyE        0323-3

 Urum chaTaiyIr varuvIr umathu anpilar pOl yAnO uRuvEn       0323-4

 

 178. enRinnave palavum pukalum iruLAr aLakach churuL Othiyaiyum     0324-1

 van thoNTaraiyum paTimEl vara munpu aruLuvAn aruLum vakaiyAr n^inaivAr 0324-2

 chenRu umparkaLum paNiyum chelvath thiruvArUr vAz perumAn aTikaL    0324-3

 anRu aN^ku avar manRalai n^Ir cheyum enRu aTiyAr aRiyum paTiyAl aruLi      0324-4

 

 179. mannum pukaz n^Avalar kOn makiza maN^kai paravai thannaith than^thOm 0325-1

 innavvakai n^am aTiyAr aRiyum paTiyE urai cheythanam enRu aruLip    0325-2

 ponnin puri pun chaTaiyan viTaiyan porumA kariyin urivai punaivAn   0325-3

 annan^ n^aTaiyAL paravaikku aNiyathu ArUran pAl maNam enRu aruLa    0325-4

 

 180. kAmath thuyaril kavalvAr n^enychiR karaiyil iruLum kaN^kul kazi pOm   0326-1

 yAmaththu iruLum pularak kathirOn ezukAlaiyil van^thu aTiyAr kUTich        0326-2

 chEmath thuNaiyAm avar pEr aruLaith thozuthE thiru n^Avalar kOn makizath   0326-3

 thAmak kuzalAL paravai vathuvai thaku n^Irmai yinAl n^ikazach cheythAr     0326-4

 

 181. then n^AvalUr mannan thEvar pirAn thiruvaruLAl 0327-1

 minnAruN^ koTi maruN^kul paravai enum melliyal than 0327-2

 pon Arum mulai ON^kal puNar kuvaTE chArvAkap        0327-3

 pannALum payil yOka paramparaiyin virumpinAr        0327-4

 

 182. thannaiyALuTaiya pirAn charaNara vin^tha malar 0328-1

 chenniyilum chin^thaiyilum malarviththuth thirup pathikam   0328-2

 pannu thamizth thoTai mAlai pala chAththip paravai enum     0328-3

 minniTaiyAL uTan kUTi viLaiyATich chelkinRAr        0328-4

 

 183. mAthu uTan kUTa vaiki mALikai maruN^ku chOlai 0329-1

 pOthalar vAvi mATu chey kunRin puTaiyOr theRRich    0329-2

 chIthaLath tharaLap pan^tharch chezun^ thavichi izin^thu thaN^kaL   0329-3

 n^Athar pUN^ kOyil n^aNNik kumpiTum viruppAl n^ampi 0329-4

 

 184. an^tharaththu amarar pORRum aNi kiLar ATai chAththich 0330-1

 chan^thanaththu aLaRu thOyn^tha kuN^kumak kalavai chAththich        0330-2

 chun^tharach chuziyany chAththich chuTar maNik kalankaL chAththi    0330-3

 in^thirath thiruvin mElAm ezil mika viLaN^kith thOnRa       0330-4

 

 185. kaiyiniR punai poRkOlum kAthinil ilaN^ku thOTum        0331-1

 meyyinil thuvaLu n^Ulum n^eRRiyil viLaN^kum n^IRum 0331-2

 aiyanukku azaku ithAm enRu Ayizai makaLir pORRach   0331-3

 chaiva meyth thiruvin kOlam thazaippa vIthiyinaich chArn^thAr       0331-4

 

 186.  n^AvalUr van^tha chaiva n^aR thavak kaLiRE enRum      0332-1

 mElavar puraN^kaL cheRRa viTaiyavarkku anpar enRum 0332-2

 thAvil chIrp perumai ArUr maRaiyavar thalaiva enRum 0332-3

 mEvinar iraNTu pAlum vERu vERAyam pORRa      0332-4

 

 187. kaik kiTA kuraN^ku kOzi chival kavuthAri paRRip        0333-1

 pakkam mun pOthuvArkaL payil mozi payiRRich chella 0333-2

 mikka pUm piTakai koLvOr viraiyaTaippaiyOr chUza    0333-3

 maikkaruN^ kaNNinArkaL maRuka n^IL maRukil van^thAr 0333-4

 

 188. polaN^ kalap puravi paNNip pOthuvAr pinpu pOtha        0334-1

 ilaN^koLi valayap poRthOL iTai iTaimiTain^thu thoN^kal      0334-2

 n^alaN^ kiLar n^Izal chUza n^AnmaRai munivarOTum    0334-3

 alaN^kalan^  thOLinAn van^thu aNain^thAn aNNal kOyil        0334-4

 

 189. kaN n^uthal kOyil thEva Achiriyan Am kAvaNaththu       0335-1

 viNNavar oziya maN mEl mikka chIr aTiyAr kUTi       0335-2

 eN ilAr irun^tha pOthil ivarkku yAn aTiyEn Akap     0335-3

 paNNu n^AL en^n^AL enRu paramar thAL paravich chenRAr       0335-4

 

 190.  aTiyavarkku aTiyan AvEn ennum Atharavu kUrak 0336-1

 koTi n^eTum koRRa vAyil paNin^thu kai kuviththup pukkAr     0336-2

 kaTi koLpUN^ konRai vEyn^thAr avarkku ethir kANak kATTum    0336-3

 paTi ethir thOnRi n^iRkap pAthaN^kaL paNin^thu pUNTu        0336-4

 

 191. man perun^ thirumA maRai vaNTu chUzn^thu       0337-1

 anpar chin^thai alarn^tha chen^ thAmarai     0337-2

 n^an perum parama Anan^tha n^an mathu        0337-3

 en tharaththum aLiththu ethir n^inRana       0337-4

 

 192. nyAlam uyya n^aTam manRuL ATina         0338-1

 kAlan Aruyir mALak karuththana       0338-2

 mAlai thAz kuzal mAmalaiyAL cheN^ kai        0338-3

 chIlam Aka varuTach chivan^thana     0338-4

 

 193. n^Ithi mAthavar n^enychil polin^thana   0339-1

 vEthi yAthavar thammai vEthippana    0339-2

 chOthiyAy ezuny chOthiyuT chOthiya   0339-3

 Athi mAl ayan kANA aLavina    0339-4

 

 194. vEtham AraNam mEl koNTu irun^thana      0340-1

 pEthaiyEn chey pizai poRuththu ANTana        0340-2

 Etham Anavai thIrkka ichain^thana    0340-3

 pUtha n^Atha n^in puNTarIkap patham 0340-4

 

 195. innavARu Eththu n^ampik kERu chEvakanAr thAmum 0341-1

 an^ n^ilai avarthAm vENTum athanaiyE aruLa vENTi    0341-2

 mannu chIr aTiyAr thaN^kaL vazith thoNTai uNara n^alkip     0341-3

 pinnaiyum avarkaL thaN^kaL perumaiyai aruLich cheyvAr       0341-4

 

 196. perumaiyAl thammai oppAr pENalAl emmaip peRRAr 0342-1

 orumaiyAl ulakai velvAr Unam mEl onRum illAr        0342-2

 arumaiyAm n^ilaiyil n^inRAr anpinAl inpam ArvAr     0342-3

 irumaiyum kaTan^thu n^inRAr ivarai n^I aTaivAy enRu 0342-4

 

 197. n^AthanAr aruLich cheyya n^ampi ArUrar n^An iN^ku      0343-1

 Ethan^ thIr n^eRiyaip peRREn enRethir vaNaN^kip pORRa       0343-2

 n^IthiyAl avarkaL thammaip paNin^thu n^I n^iRai chon mAlai 0343-3

 kOthilA vAymaiyAlE pATena aNNal kURa         0343-4

 

 198. thannai ALuTaiya n^Athan thAn aruL cheyyak kETTuch     0344-1

 chenniyAl vaNaN^ki n^inRa thirumunaippATi n^ATar    0344-2

 innavARu inna paNpu enRu EththukEn athaRku yAn yAr 0344-3

 pannupA mAlai pATum parichu enakku aruL chey enna   0344-4

 

 199. thollai mAl varai payan^tha thUy AL than thirup pAkan 0345-1

 allal thIrn^thu ulaku uyya maRai aLiththa thiru vAkkAl      0345-2

 thillai vAz an^thaNar tham aTiyArkkum aTiyEn enRu   0345-3

 ellaiyil vaN pukazArai eTuththu ichaippA mozi enRAr 0345-4

 

 200. mannu chIr vayal ArUr mannavarai van thoNTar   0346-1

 chenniyuRa aTi vaNaN^kith thiruvaruL mEl koL pozuthil       0346-2

 munnam mAl ayan aRiyA muthalvar thAm ezun^thu aruLa 0346-3

 an^ n^ilai kaNTu aTiyavar pAl chArvathanukku aNaikinRAr     0346-4

 

 201. thUraththE thiruk kUTTam pala muRaiyAl thozuthu anpu   0347-1

 chErath thAzn^thu ezun^thu aruku chenRu eythi n^inRu aziyA 0347-2

 vIraththAr ellArkkum thanith thani vERu aTiyEn enRu 0347-3

 ArvaththAl thiruth thoNTath thokaip pathikam aruL cheyvAr   0347-4

 

 202. tham perumAn koTuththa mozi muthal Akath thamiz mAlaich        0348-1

 chem poruLAl thiruth thoNTath thokai Ana thirup pathikam    0348-2

 umpar pirAn thAn aruLum uNarvu peRa ulakEththa      0348-3

 em perumAn van thoNTar pATi avar ethir paNin^thAr   0348-4

 

 203. umpar n^Ayakar aTiyAr pEr uvakai thAm eytha    0349-1

 n^ampi ArUrar thiruk kUTTaththin n^aTuvaNain^thAr   0349-2

 thampirAn thOzar avar thAm mozin^tha thamiz muRaiyE 0349-3

 empirAn thamarkaL thiruth thoNTu Eththal uRukinREn 0349-4

 

thirumalaich charukkam muRRiRRu.


This webpage was last updated on 16 May 2004 
 

See Also: 
1. Stories of the nAyanmAr in English with Pictures 

 

Related Content

Chekkizar Swamikal Puranam

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த திருத்தொண்டர்

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Thillaivazg Ant

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Ilai Malintha C

Thiruththontar Puranam Enra Periya Puranam - Mummaiyal Ulaka