logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Nirvanamanjari

 

 • This Page is courtesy of Sanskrit Documents List.
  Please send your corrections

   

 • This stotra is also available in  devanAgari PDF

  nirvaaNama~njarii

  aha.n naamaro naiva martyo na daityo
    na gandharvayakshaH pishaachaprabhedaH .
  pumaannaiva na strii tathaa naiva shhaNDaH 
    prakR^ishhTaH prakaashasvaruupaH shivo.aham.h .. 1..
  
  aha.n naiva baalo yuvaa naiva vR^iddho
    na varNii na cha brahmachaarii gR^ihasthaH .
  vanastho.api naaha.n na sa.nnyastadharmaa
    jagajjanmanaashaikahetuH shivo.aham.h .. 2..
  
  aha.n naiva meyastirobhuutamaayaa 
    tathaivekshituM maaM pR^itha~NnaastyupaayaH .
  samaashlishhTakaayatrayo.apyadvitiiyaH 
    sadaatiindriyaH sarvaruupaH shivo.aham.h .. 3..
  
  aha.n naiva mantaa na gantaa na vaktaa 
    na kartaa na bhoktaa na muktaashramasthaH .
  yathaahaM manovR^ittibhedasvaruupa\-
    stathaa sarvavR^ittipradiipaH shivo.aham.h .. 4..
  
  na me lokayaatraapravaahapravR^itti\-
    rna me bandhabuddhyaa duriihaanivR^ittiH .
  pravR^ittirnivR^ittyaasya chittasya vR^itti\-
    ryatastanvaha.n tatsvaruupaH shivo.aham.h .. 5..
  
  nidaana.n yadaj~naanakaaryasya kaaryaM
    vinaa yasya sattva.n svato naiva bhaati .
  yadaadyantamadhyaantaraalaantaraala\-
    prakaashaatmaka.n syaattadevaahamasmi .. 6..
  
  yato.aha.n na buddhirna me kaaryasiddhi\-
    ryato naahama~Nga.n na me li~Ngabha~Ngam.h .
  hR^idaakaashavartii gataa~NgatrayaartiH 
    sadaa sachchidaanandamuurtiH shivo.aham.h .. 7..
  
  yadaasiidvilaasaadvikaara.n jagadya\-
    dvikaraashraya.n naadvitiiyatvataH syaat.h .
  manobuddhichittaahamaakaaravR^itti\-
    pravR^ittiryataH syaattadevaahamasmi .. 8..
  
  yadantarbahirvyaapaka.n nityashuddhaM
    yadeka.n sadaa sachchidaanandakandam.h .
  yataH sthuulasuukshmaprapa~nchasya bhaanaM
    yatastatprasuutistadevaahamasmi .. 9..
  
  yadarkenduvidyutprabhaajaalamaalaa\-
    vilaasaaspada.n yatsvabhedaadishuunyam.h .
  samasta.n jagadyasya paadaatmaka.n syaa\-
    dyataH shaktibhaana.n tadevaahamasmi .. 10..
  
  yataH kaalamR^ityurbibheti prakaamaM
    yatashchittabuddhiindriyaaNaa.n vilaasaH .
  haribrahmarudrendrachandraadinaama\-
    prakaasho yataH syaattadevaahamasmi .. 11..
  
  yadaakaashavatsarvaga.n shaantaruupaM
    para.n jyotiraakaarashuunya.n vareNyam.h .
  yadaadyantashuunyaM para.n sha~NkaraakhyaM
    yadantarvibhaavya.n tadevaahamasmi .. 12.. 
  
  iti shriimatparamaha.nsaparivraajakaachaaryasya
  shriigovindabhagavatpuujyapaadashishhyasya
  shriimachchha~NkarabhagavatpAda kR^itau
  nirvaaNama~njarii saMpuurNaa ..
  
 •  

Related Content

निर्वाणमञ्चरि - Nirvanamanjari - shankara bagavatpada