logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathikankal Ezam Thirumurai Irantam Pakuthi Patalkal (518-1026)

Iranta Pakuthi Patalkal (518-1026)

uLLuRai 

7.051

thiruvArUr

(518-529)

minpathippu

7.052

thiruvAlaN^kATu

(530-539)

minpathippu

7.053

thirukkaTavUr mayAnam

(540-549)

minpathippu

7.054

thiruvoRRiyUr

(550-559)

minpathippu

7.055

thiruppunkUr

(560-569)

minpathippu

7.056

thirun^ITUr

(570-580)

minpathippu

7.057

thiruvAzkoLipuththUr

(581-592)

minpathippu

7.058

thirukkazumalam

(593-602)

minpathippu

7.059

thiruvArUr

(603-613)

minpathippu

7.060

thiruviTaimaruthUr

(614-623)

minpathippu

7.061

thiruvEkampam

(624-634)

minpathippu

7.062

thirukkOlakkA

(635-644)

minpathippu

7.063

n^ampienRa thiruppathikam

(645-654)

minpathippu

7.064

thiruththinain^akar

(655-664)

minpathippu

7.065

thirun^inRiyUr

(665-671)

minpathippu

7.066

thiruvAvaTuthuRai

(672-676)

minpathippu

7.067

thiruvalivalam

(677-687)

minpathippu

7.068

thirun^aLLARu

(688-697)

minpathippu

7.069

thiruvaTamullaivAyil

(698-798)

minpathippu

7.070

thiruvAvaTuthuRai

(709-718)

minpathippu

7.071

thirumaRaikkATu

(719-728)

minpathippu

7.072

thiruvalampuram

(729-739)

minpathippu

7.073

thiruvArUr

(740-750)

minpathippu

7.074

thiruththuruththiyum - thiruvELvikkuTiyum

(751-760)

minpathippu

7.075

thiruvAnaikkA

(761-770)

minpathippu

7.076

thiruvAnychiyam

(771-780)

minpathippu

7.077

thiruvaiyARu

(781-791)

minpathippu

7.078

thirukkEthAram

(792-801)

minpathippu

7.079

thirupparuppatham

(802-811)

minpathippu

7.080

thirukkEthIchcharam

(812-821)

minpathippu

7.081

thirukkazukkunRam

(822-831)

minpathippu

7.082

thiruchchuziyal

(832-841)

minpathippu

7.083

thiruvArUr

(842-851)

minpathippu

7.084

thirukkAnappEr

(852-861)

minpathippu

7.085

thirukkUTalaiyARRUr

(862-871)

minpathippu

7.086

thiruvanpArththAnpanaN^kATTUr

(872-881)

minpathippu

7.087

thiruppanaiyUr

(882-891)

minpathippu

7.088

thiruvIzimizalai

(892-901)

minpathippu

7.089

thiruveNpAkkam

(902-912)

minpathippu

7.090

kOyil

(913-922)

minpathippu

7.091

thiruvoRRiyUr

(923-932)

minpathippu

7.092

thiruppukkoLiyUr avin^Achi

(933-942)

minpathippu

7.093

thirun^aRaiyUrchchiththIchcharam

(943-953)

minpathippu

7.094

thiruchchORRuththuRai

(954-963)

minpathippu

7.095

thiruvArUr

(964-974)

minpathippu

7.096

thiruvArUrpparavaiyuNmaNTaLi

(975-984)

minpathippu

7.097

thirun^anipaLLi

(985-994)

minpathippu

7.098

thirun^annilaththupperuN^kOyil

(995-1005)

minpathippu

7.099

thirun^AkEchcharam

(1006-1016)

minpathippu

7.100

thirun^oTiththAnmalai

(1017-1026)

minpathippu

       

chun^tharamUrththi chuvAmikaL aruLichcheytha
thEvArap pathikaN^kaL
EzAm thirumuRai iraNTAm pakuthi

7.51 thiruvArUr

paN - pazampanychuram
thiruchchiRRampalam

518

paththimaiyum aTimaiyaiyuN^ 

kaiviTuvAn pAviyEn
poththinan^O yathuvithanaip 

poruLaRin^thEn pOyththozuvEn
muththinaimA maNithannai 

vayiraththai mUrkkanEn
eththanain^AT pirin^thirukkEn 

ennArUr iRaivanaiyE.

7.51.1

519

aivaNamAm pakaziyuTai 

aTalmathanan poTiyAkach
chevvaNamAn^ thirun^ayanam 

vizicheytha chivamUrththi
maiyaNavu kaNTaththu 

vaLarchaTaiyem mAramuthai
evvaNamn^An pirin^thirukkEn 

ennArUr iRaivanaiyE.

7.51.2

520

chaN^kalakkun^ thaTaN^kaTalvAy 

viTanychuTavan^ thamararthoza
aN^kalakkaN thIrththuviTam 

uNTukan^tha ammAnai
iN^kalakkum uTaRpiRan^tha 

aRiviliyEn cheRivinRi
eN^kulakkap pirin^thirukkEn 

ennArUr iRaivanaiyE.

7.51.3

521

iN^N^anamvan^ thiTarppiRavip 

piRan^thayarvEn ayarAmE
aN^N^anamvan^ thenaiyANTa 

arumarun^then Aramuthai
veN^kanalmA mEniyanai 

mAnmaruvuN^ kaiyAnai
eN^N^anamn^An pirin^thirukkEn 

ennArUr iRaivanaiyE.

7.51.4

522

cheppariya ayanoTumAl 

chin^thiththun^ therivariya
apperiya thiruvinaiyE 

aRiyAthE aruvinaiyEn
oppariya kuNaththAnai 

iNaiyiliyai aNaivinRi
epparichu pirin^thirukkEn 

ennArUr iRaivanaiyE.

7.51.5

523

vannAkam n^ANvaraivil 

aN^kikaNai aripakazi
thannAkam uRavAN^kip 

purameriththa thanmaiyanai
munnAka n^inaiyAtha 

mUrkkanEn Akkaichuman^
thennAkap pirin^thirukkEn 

ennArUr iRaivanaiyE.

7.51.6

524

vanchayamAy aTiyAnmEl 

varuN^kURRin uraN^kiziya
munchayamAr pAthaththAl 

munin^thukan^tha mUrththithanai
mincheyumvAr chaTaiyAnai 

viTaiyAnai aTaivinRi
encheyan^An pirin^thirukkEn 

ennArUr iRaivanaiyE.

7.51.7

525

munneRivA navarkUTith 

thozuthEththum muzumuthalai
an^n^eRiyai amararthozum 

n^Ayakanai aTiyArkaL
chen^n^eRiyaith thEvarkulak 
kozun^thaimaRan^ thiN^N^anamn^An
ennaRivAn pirin^thirukkEn 
ennArUr iRaivanaiyE.

7.51.8

526

kaRRuLavAn kaniyAya 

kaNNuthalaik karuththAra
uRRuLanAm oruvanaimun 

iruvarn^inain^ thinithEththap
peRRuLanAm perumaiyanaip 

perithaTiyEn kaiyakanRiT
TeRRuLanAyp pirin^thirukkEn 

ennArUr iRaivanaiyE.

7.51.9

527

EzichaiyAy ichaippayanAy 

innamuthAy ennuTaiya
thOzanumAy yAncheyyun^ 

thurichukaLuk kuTanAki
mAzaiyoNkaN paravaiyaiththan^ 

thANTAnai mathiyillA
EzaiyEn pirin^thirukkEn 

ennArUr iRaivanaiyE.

7.51.10

528

vaN^kamali kaTaln^anychai 

vAnavarkaL thAmuyya
n^uN^kiamu thavarkkaruLi 

n^oyyEnaip poruTpaTuththuch
chaN^kiliyO TenaippuNarththa 

thaththuvanaich chazakkanEn
eN^kulakkap pirin^thirukkEn 

ennArUr iRaivanaiyE.

7.51.11

529

pErUrum mathakariyin 

uriyAnaip periyavarthany
chIrUrun^ thiruvArUrch 

chivanaTiyE thiRamvirumpi
ArUran aTiththoNTan 

aTiyanchol akaliTaththil
UrUran ivaivallAr 

ulakavarkku mElArE.

7.51.12


ithu thiruvoRRiyUriR chaN^kilin^AchchiyAruTan 
irukkumpOthu vIthiviTaN^kapperumAnuTaiya
thiruvOlakkatharichana nyApakamvara OthiyaruLiya pathikam.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.52 thiruvAlaN^kATu 
paN - pazampanychuram

thiruchchiRRampalam

530

muththA muththi tharavalla 

mukizmen mulaiyA LumaipaN^kA
chiththA chiththith thiRaN^kATTuny 

chivanE thEvar chiN^kamE
paththA paththar palarpORRum 

paramA pazaiya nUrmEya
aththA AlaN^ kATAvun 

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.1

531

poyyE cheythu puRampuRamE 

thirivEn Rannaip pOkAmE
meyyE van^thiN^ kenaiyANTa 

meyyA meyyar meypporuLE
paiyA Taravam araikkachaiththa 

paramA pazaiya nUrmEya
aiyA AlaN^ kATAvun 

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.2

532

thUNTA viLakkin n^aRchOthI 

thozuvAr thaN^kaL thuyarthIrppAy
pUNTAy elumpaip puramUnRum 

poTiyAch cheRRa puNNiyanE
pANTAz vinaika LavaithIrkkum 

paramA pazaiya nUrmEya
ANTA AlaN^ kATAvun 

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.3

533

maRin^Er oNkaN maTan^allAr 

valaiyiR paTTu mathimayaN^ki
aRivE azin^thE naiyAn^An 

maiyAr kaNTa muTaiyAnE
paRiyA vinaika LavaithIrkkum 

paramA pazaiya nUrmEya
aRivE AlaN^ kATAvun 

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.4

534

vElaN^ kATu thaTaN^kaNNAr 

valaiyuT paTTun n^eRimaRan^thu
mAlaN^ kATi maRan^thozin^thEn 

maNiyE muththE marakathamE
pAlaN^ kATi n^eyyATi 

paTarpun chaTaiyAy pazaiyanUr
AlaN^ kATA unnuTaiya 

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.5

535

eNNAr thaN^kaL eyileytha 

en^thAy en^thai perumAnE
kaNNAy ulakaN^ kAkkinRa 

karuththA thiruththa lAkAthAy
paNNA richaika LavaikoNTu 

palarum Eththum pazaiyanUr
aNNA AlaN^ kATAvun 

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.6

536

vaNTAr kuzali umain^aN^kai 

paN^kA kaN^kai maNavALA
viNTAr puraN^ka Lericheytha 

viTaiyAy vEtha n^eRiyAnE
paNTAz vinaikaL palathIrkkum 

paramA pazaiya nUrmEya
aNTA AlaN^ kATAvun 

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.7

537

pEzvA yaravi naNaiyAnum 

periya malarmE luRaivAnun^
thAzA thunRan charaNpaNiyath 

thazalAy n^inRa thaththuvanE
pAzAm vinaika LavaithIrkkum 

paramA pazaiyanUr thannai
ALvAy AlaN^ kATAvun 

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.8

538

emmAn en^thai mUththappan 

EzEz paTikAl emaiyANTa
pemmAn Imap puRaN^kATTiR 

pEyO TATal purivAnE
panmA malarka LavaikoNTu 

palarum Eththum pazaiyanUr
ammA AlaN^ kATAvun 

aTiyArk kaTiyEn AvEnE.

7.52.9

539

paththar chiththar palarEththum 

paraman pazaiya nUrmEya
aththan AlaN^ kATanRan 

aTimaith thiRamE anpAkich
chiththar chiththam vaiththapukazch 

chiRuvan Uran oNTamizkaL
paththum pATi ATuvAr 

paraman aTiyE paNivArE.

7.52.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - UrththuvathANTavEchuvarar, thEviyAr - vaNTArkuzaliyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.53 thirukkaTavUr mayAnam 
paN - pazampanychuram

thiruchchiRRampalam

540

maruvAr konRai mathichUTi 

mANik kaththin malaipOla
varuvAr viTaimEl mAthOTu 

makizn^thu pUthap paTaichUzath
thirumAl piraman in^thiraRkun^ 

thEvar n^Akar thAnavarkkum
perumAn kaTavUr mayAnaththup 

periya perumA naTikaLE.

7.53.1

541

viNNOr thalaivar veNpurin^Ul 

mArpar vEtha kIthaththar
kaNNAr n^uthalar n^akuthalaiyar 

kAla kAlar kaTavUrar
eNNAr puramUn Rericheytha 

iRaiva rumaiyO rorupAkam
peNNA NAvar mayAnaththup 

periya perumA naTikaLE.

7.53.2

542

kAyum puliyin athaLuTaiyar 

kaNTar eNTOT kaTavUrar
thAyun^ than^thai palluyirkkun^ 

thAmE yAya thalaivanAr
pAyum viTaiyon RathuvERip 

palithErn^ thuNNum paramETTi
pEykaL vAzum mayAnaththup 

periya perumA naTikaLE.

7.53.3

543

n^aRaichEr malaraiN^ kaNaiyAnai 

n^ayanath thIyAR poTicheytha
iRaiyA rAvar ellArkkum 

illai yennA tharuLcheyvAr
paRaiyAr muzavam pATTOTu 

payilun^ thoNTar payilkaTavUrp
piRaiyAr chaTaiyAr mayAnaththup 

periya perumA naTikaLE.

7.53.4

544

koththAr konRai mathichUTik 

kOLn^A kaN^kaL pUNAka
maththa yAnai uripOrththu 

maruppum Amaith thAliyAr
paththi cheythu pAriTaN^kaL 

pATi ATap palikoLLum
piththar kaTavUr mayAnaththup 

periya perumA naTikaLE.

7.53.5

545

thuNivAr kILuN^ kOvaNamun^ 

thuthain^thu chuTalaip poTiyaNin^thu
paNimE liTTa pAchupathar 

*panycha vaTimAr pinarkaTavUrth
thiNivAr kuzaiyAr puramUnRun^ 

thIvAyp paTuththa chEvakanAr
piNivAr chaTaiyAr mayAnaththup 

periya perumA naTikaLE.
* panychavaTiyAvathu mayirppUNan^Ul. ithu mAvirathiyarennum 
uTchamayaththAraNivathu. mElum avarkaLaNiyumaNi elumpinAlAkiya 
maNikaL. ivaRRai mAnakkanychARan^AyanAr purANaththu 23-vathu 
thiruviruththaththAnumuNarka.

7.53.6

546

kArAr kaTalin n^anychuNTa 

kaNTar kaTavUr uRaivANar
thErAr arakkan pOyvIzn^thu 

chithaiya viralA lUnRinAr
UrthAn Ava thulakEzum 

uTaiyArk koRRi yUrArUr
pErA yiravar mayAnaththup 

periya perumA naTikaLE.

7.53.7

547

vATA mulaiyAL thannOTum 

makizn^thu kAnil vETuvanAyk
kOTAr kEzaR pinchenRu 

kuRuki vichayan thavamaziththu
n^ATA vaNNany cheruchcheythu 

Ava n^Azi n^ilaiyaruLchey
pITAr chaTaiyAr mayAnaththup 

periya perumA naTikaLE.

7.53.8

548

vEzam urippar mazuvALar 

vELvi azippar chiramaRuppar
Azi aLippar arithanakkan 

RAnany chukappar aRamuraippar
Ezaith thalaivar kaTavUril 

iRaivar chiRumAn maRikkaiyar
pEzaich chaTaiyar mayAnaththup 

periya perumA naTikaLE.

7.53.9

549

mATa malku kaTavUril 

maRaiyO rEththum mayAnaththup
pITai thIra aTiyAruk 

karuLum perumA naTikaLchIr
n^ATi n^Ava lArUran 

n^ampi chonna n^aRRamizkaL
pATu maTiyAr kETpArmER 

pAva mAna paRaiyumE.

7.53.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - piramapurIchuvarar, thEviyAr - malarkkuzalminnammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.54 thiruvoRRiyUr 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

550

azukku meykoTun RiruvaTi aTain^thEn 

athuvum n^AnpaTap pAlathon RAnAR
pizukkai vAriyum pAlkoLvar aTikEL 

pizaippan Akilun^ thiruvaTip pizaiyEn
vazukki vIzinun^ thiruppeya rallAl 

maRRu n^AnaRi yEnmaRu mARRam
ozukka enkaNuk korumarun^ thuraiyAy

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.1

551

kaTTa nEnpiRan^ thEnunak kALAy 

kAthaR chaN^kili kAraNa mAka
eTTi nARRika zun^thiru mUrththi 

enchey vAnaTi yEneTuth thuraikkEn
peTTa nAkilun^ thiruvaTip pizaiyEn

pizaippa nAkilun^ thiruvaTik kaTimai
oTTi nEnenai n^Icheyva thellAm

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.2

552

kaN^kai thaN^kiya chaTaiyuTaik karumpE 

kaTTi yEpalark kuN^kaLai kaNNE
aN^kai n^elliyin pazaththiTai amuthE 

aththA enniTar ArkkeTuth thuraikkEn
chaN^kum ippiyuny chalanychalam murala 

vayiram muththoTu ponmaNi varanRi
oN^ku mAkaTal Othamvan^ thulavum

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.3

553

InRu koNTathOr chuRRamon RanRA 

liyAva rAkilen anpuTai yArkaL
thOnRa n^inRaruL cheythaLith thiTTAR 

chollu vAraial lAthana chollAy
mUnRu kaNNuTai yAyaTi yEnkaN 

koLva thEkaNak kuvazak kAkil
UnRu kOlenak kAvathon RaruLAy

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.4

554

vaziththa laippaTu vAnmuyal kinREn 

unnaip pOlennaip pAvikka mATTEn
chuziththa laippaTTa n^Irathu pOlach 

chuzalkin REnchuzal kinRathen nuLLaN^
kaziththa laippaTTa n^Ayathu pOla 

oruvan kOlpaRRik kaRakaRa izukkai
oziththu n^Iyaru LAyina cheyyAy

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.5

555

mAnai n^Okkiyar kaNvalaip paTTu 

varun^thi yAnuRRa valvinaik kanychith
thEnai ATiya konRaiyi nAyun 

chIla muN^kuNa munychin^thi yAthE
n^Anum iththanai vENTuva thaTiyEn 

uyiro Tumn^ara kaththazun^ thAmai
Unam uLLana thIrththaruL cheyyAy

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.6

556

maRRuth thEvarai n^inain^thunai maRavEn 

enychi nAroTu vAzavum mATTEn
peRRi run^thu peRAthozi kinRa 

pEthai yEnpizaith thiTTathai aRiyEn
muRRum n^Ienai munin^thiTa aTiyEn 

kaTava thennunai n^AnmaRa vEnEl
uRRa n^OyuRu piNithavirth tharuLAy

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.7

557

kUTinAy malai maN^kaiyai n^inaiyAy 

kaN^kai Ayira mukamuTai yALaich
chUTi nAyenRu cholliya pukkAl 

thozumpa nEnukkuny chollalu mAmE
vATi n^Iyirun^ thencheythi mananE 

varun^thi yAnuRRa valvinaik kanychi
UTi nAlini Avathon RuNTE

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.8

558

makaththiR pukkathOr chanienak kAnAy 

main^tha nEmaNi yEmaNa vALA
akaththiR peNTukaL n^AnonRu chonnAl 

azaiyER pOkuru TAenath thariyEn
mukaththiR kaNNizan^ theN^N^anam vAzkEn 

mukka NAmuRai yOmaRai yOthI
ukaikkun^ thaNkaTal Othamvan^ thulavum 

oRRi yUrenum UruRai vAnE.

7.54.9

559

Otham van^thula vuN^karai thanmEl 

oRRi yUruRai chelvanai n^ALum
nyAlan^ thAnpara vappaTu kinRa 

n^Anma RaiyaN^kam Othiya n^Avan
chIlan^ thAnperi thummika valla 

chiRuvan vanRoNTan Uran uraiththa
pATal paththivai vallavar thAmpOyp 

parakathi thiNNam n^aNNuvar thAmE.

7.54.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - paTampakkan^Athar - mANikkaththiyAkar,
thEviyAr - vaTivuTaiyammai.

ithu unnaippirin^thupOvathillaiyenRu chaN^kili n^AchchiyArukkuch 
chULuraicheythu maNan^thumakizn^ thirukkaiyil thiruvArUr 
vIthiviTaN^kapperumAnuTaya thiruvOlakkath tharichananycheyvathaRkinRi 
n^eTun^AL pirin^thirukkinROmEyennum nyApakamuNTAkap 
paramachivaththin thiruviLaiyATTAl munkURiya chULuraiyaimaRan^thu 
thiruvoRRiyUrellaiyaik kaTan^thavaLavil n^EththiraN^kaLukku 
apAvan^thOnRa varun^thith thuthicheytha pathikam.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.55 thiruppunkUr 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

560

an^tha NALanun aTaikkalam pukutha 

avanaik kAppathu kAraNa mAka
van^tha kAlanRan Aruyi rathanai 

vavvi nAykkunRan vanmaikaN TaTiyEn
en^thai n^Iyenai n^amanRamar n^aliyin 

ivanmaR RennaTi yAnena vilakkuny
chin^thai yAlvan^thun RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.1

561

vaiya kamuRRum mAmazai maRan^thu 

vayalil n^Irilai mAn^ilan^ tharukOm
uyyak koLkamaR ReN^kaLai enna 

olikoL veNmuki lAypparan^ theN^kum
peyyum mAmazaip peruveLLan^ thavirththup 

peyarththum panniru vElikoN TaruLuny
cheykai kaNTun^in RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.2

562

Etha n^annilam IraRu vEli 

Eyar kOnuRRa irumpiNi thavirththuk
kOtha naN^kaLin pAlkaRan^ thATTak 

kOla veNmaNaR chivanRanmER chenRa
thAthai thALaRa eRin^thathaN Tikkun 

chaTaimi chaimalar aruLcheyak kaNTu
pUtha ALin^in ponnaTi aTain^thEn

pUmpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.3

563

n^aRRa mizvalla nyAnacham pan^than 

n^Avinuk karaiyan n^ALaippO vAnuN^
kaRRa chUthann^aR chAkkiyan chilan^thi 

kaNNap pankaNam pullanen RivarkaL
kuRRany cheyyinuN^ kuNamenak karuthuN^ 

koLkai kaNTun^in kuraikazal aTain^thEn
poRRi raLmaNik kamalaN^kaL malarum 

poykai chUzthirup punkUr uLAnE.

7.55.4

564

kOla mAlvarai maththena n^ATTik 

kOLa ravuchuR RikkaTain^ thezun^tha
Ala n^anychukaN Tavarmika iriya 

amarar kaTkaruL purivathu karuthi
n^Ila mArkaTal viTan^thanai uNTu 

kaNTath thEvaiththa piththan^I cheytha
chIlaN^ kaNTun^in RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.5

565

iyakkar kinnarar yamanoTu varuNar 

iyaN^ku thIvaLi nyAyiRu thiN^kaL
mayakkam ilpuli vAnaram n^Akam 

vachukkaL vAnavar thAnavar ellAm
ayarppon RinRin^in RiruvaTi athanai 

archchith thArpeRum AraruL kaNTu
thikaippon RinRin^in RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.6

566

pOrththa n^ILchevi yALaran^ thaNarkkup 

pozilkoL Aln^izaR kIzaRam purin^thu
pArththa nukkanRu pAchupa thaN^koTuth 

tharuLi nAypaNTu pakIrathan vENTa
Arththu van^thizi yumpunaR kaN^kai

n^aN^kai yALain^in chaTaimichaik karan^tha
thIrththa nEn^inRan RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.7

567

mUve yilcheRRa nyAnRuyn^tha mUvaril 

iruvar n^inRiruk kOyilin vAythal
kAva lALaren REviya pinnai 

oruva n^Ikari kATaraN^ kAka
mAnai n^OkkiyOr mAn^aTam makiza

maNimu zAmuzak kaaruL cheytha
thEva thEvan^in RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.8

568

aRivi nAlmikka aRuvakaich chamayam 

avva varkkaN^kE AraruL purin^thu
eRiyu mAkaTal ilaN^kaiyar kOnaith 

thulaN^ka mAlvaraik kIzaTarth thiTTuk
kuRikoL pATalin innichai kETTuk 

kOla vALoTu n^ALathu koTuththa
cheRivu kaNTun^in RiruvaTi aTain^thEn

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnE.

7.55.9

569

kampa mAlkaLiR Rinnuri yAnaik 

kAmaR kAyn^thathOr kaNNuTai yAnaich
chempo nEyokkun^ thiruvuru vAnaich 

chezumpo ziRRirup punkUr uLAnai
umpar ALiyai umaiyavaL kOnai 

Uran vanRoNTan uLLath thAlukan^
thanpi nARchonna arun^thamiz ain^thO

Tain^thum vallavar aruvinai ilarE.

7.55.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chivalOkan^Athar, thEviyAr - chokkan^Ayakiyammai.

chun^tharamUrththichuvAmikaL thiruppunkUrukkezun^tharuLiyapOthu an^thaththalaththAr 
kaNTu thozuthu chuvAmI! iN^ku n^eTun^ALAka mazaipozithalinRi
varun^thukiROm, AthalAl kirupaipAlikkavENTumenRu viNNappanycheyya, 
mazaipozin^thAl chuvAmikkiyAthu tharuvIrkaLenna, avarkaL panniraNTu
vEli n^ilan^tharukiROmennak kirupai kUrn^thu in^thappathikamOthiyaruLalum, 
mazai athikamAyppeyya avarkaLuTaiyavENTuthalinAl mazai thaNin^thu 
peyyumpaTicheythu munnamavarkaL cholliya panniraNTuvEli n^ilamEyanRi 
mITTum panniraNTuvEli n^ilaN^koTukkappeRRaruLiyathu.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.56 thirun^ITUr 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

570

Urva thOrviTai onRuTai yAnai 

oNNu thalthanik kaNNutha lAnaik
kAra thArkaRai mAmiTaR RAnaik 

karutha lArpuram mUnRerith thAnai
n^Iril vALai varAlkuthi koLLum 

n^iRaipu naRkaza nichchelva n^ITUrp
pAru LArpara viththoza n^inRa 

parama naippaNi yAviTa lAmE.

7.56.1

571

thunnu vArchaTaith thUmathi yAnaith 

thuyakku RAvakai thOnRuvip pAnaip
pannu n^AnmaRai pATaval lAnaip 

pArththa nukkaruL cheythapi rAnai
ennai innaruL eythuvip pAnai 

Ethi lArthamak kEthilan Rannaip
punnai mAthavi pOthalar n^ITUrp 

punitha naippaNi yAviTa lAmE.

7.56.2

572

kollum mUvilai vEluTai yAnaik 

koTiya kAlanai yuN^kumaith thAnai
n^alla vAn^eRi kATTuvip pAnai 

n^ALum n^Amukak kinRa pirAnai
alla lillaru LEpuri vAnai 

ATu n^Irvayal chUzpunal n^ITUrk
kollai veLLeru thERaval lAnaik 

kURi n^AmpaNi yAviTa lAmE.

7.56.3

573

thOTu kAthiTu thUn^eRi yAnaith 

thORRa mun^thuRap pAyavan Rannaip
pATu mAmaRai pATaval lAnaip 

paimpo ziRkuyil kUviTa mATE
ATu mAmayil annamO TATa 

alaipu naRkaza niththiru n^ITUr
vETa nAyapi rAnavan Rannai 

virumpi n^AmpaNi yAviTa lAmE.

7.56.4

574

kuRRa monRaTi yArilar AnAR 

kUTu mARatha naikkoTup pAnaik
kaRRa kalviyi lummini yAnaik 

kANap pENuma varkkeLi yAnai
muRRa anychun^ thuRan^thirup pAnai 

mUva rinmutha lAyavan Rannaich
chuRRu n^ILvayal chUzthiru n^ITUrth 

thOnRa laippaNi yAviTa lAmE.

7.56.5

575

kATil ATiya kaNNutha lAnaik 

kAla naikkaTin^ thiTTapi rAnaip
pATi ATumpari chEpurin^ thAnaip 

paRRi nOTuchuR Rammozip pAnaith
thETi mAlayan kANpari yAnaich 

chiththa mun^theLi vArkkeLi yAnaik
kOTi thEvarkaL kumpiTu n^ITUrk 

kUththa naippaNi yAviTa lAmE.

7.56.6

576

viTTi laN^keri yArkaiyi nAnai 

vITi lAthavi yanpuka zAnaik
kaTTu vAN^kan^ thariththapi rAnaik 

kAthi lArkana kakkuzai yAnai
viTTi laN^kupuri n^UluTai yAnai 

vIn^tha varthalai yOTukai yAnaik
kaTTi yinkarum pON^kiya n^ITUrk 

kaNTu n^AmpaNi yAviTa lAmE.

7.56.7

577

mAya mAya manaN^keTup pAnai 

manaththu LEmathi yAyirup pAnaik
kAya mAyamum Akkuvip pAnaik 

kARRu mAykkana lAykkazip pAnai
Oyu mARuru n^OypuNarp pAnai 

ollai valvinai kaLkeTup pAnai
vEykoL thOLumaip pAkanai n^ITUr 

vEn^tha naippaNi yAviTa lAmE.

7.56.8

578

kaNTa muN^kaRuth thiTTapi rAnaik 

kANap pENuma varkkeLi yAnaith
thoNTa raipperi thummukap pAnaith 

thunpa mun^thuRan^ thinpini yAnaip
paNTai valvinai kaLkeTup pAnaip 

pAka mAmathi yAyavan Rannaik
keNTai vALai kiLarpunal n^ITUrk 

kENmai yARpaNi yAviTa lAmE.

7.56.9

579

allal uLLana thIrththiTu vAnai 

aTain^tha varkkamu thAyiTu vAnaik
kollai vallara vammachaith thAnaik 

kOla mArkari yinnuri yAnai
n^alla varkkaNi yAnavan Rannai 

n^AnuN^ kAthalchey kinRapi rAnai
elli mallikai yEkamaz n^ITUr 

Eththi n^AmpaNi yAviTa lAmE.

7.56.10

580

pErOr Ayira mummuTai yAnaip 

pEri nARperi thummini yAnai
n^IrUr vArchaTai n^inmalan Rannai 

n^ITUr n^inRukan^ thiTTapi rAnai
ArU rannaTi kANpathaR kanpAy 

Atha riththazaith thiTTavim mAlai
pArU rumpara viththoza vallAr 

paththa rAymuththi thAmpeRu vArE.

7.56.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chOman^AthEchuvarar, thEviyAr - vEyuRuthOLiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.57 thiruvAzkoLipuththUr 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

581

thalaikka lanRalai mEltharith thAnaith
thannaien nain^inaik kaththaru vAnaik
kolaikkai yAnaiuri pOrththukan^ thAnaik

kURRuthaith thakurai chErkaza lAnai
alaiththa cheN^kaNviTai ERaval lAnai

ANai yAlaTi yEnaTi n^AyEn
malaiththachen^ n^elvayal vAzkoLi puththUr 

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.1

582

paTaikkaT chUlam payilaval lAnaip 

pAvip pArmanam paravikkoN TAnaik
kaTaikkaTpich chaikkichchai kAthalith thAnaik

kAmanA kan^thanaik kaTTazith thAnaich
chaTaikkaT kaN^kaiyaith thAzavaith thAnaith

thaNNIrmaN Nikkarai yAnaiththak kAnai
maTaikkaNn^I lamalar vAzkoLi puththUr 

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.2

583

ven^tha n^IRumey pUchaval lAnai

vEtha mAlviTai ERaval lAnai
an^tham AthiaRi thaRkari yAnai

ARalaith thachaTai yAnaiam mAnaich
chin^thai yenRaTu mARRaRup pAnaith

thEva thEvanen cholmuni yAthE
van^then uLLampukum vAzkoLi puththUr 

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.3

584

thaTaN^kai yAnmalar thUyththozu vAraith 

thannaTik kEchellu mARuval lAnaip
paTaN^koL n^Akamarai Arththukan^ thAnaip

pallinveL Laiththalai UNuTai yAnai
n^aTuN^ka Anaiuri pOrththukan^ thAnai

n^anycham uNTukaN TaN^kaRuth thAnai
maTan^thai pAkanai vAzkoLi puththUr 

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.4

585

vaLaikkai munkaimalai maN^kai maNALan

mAra nAruTal n^IRezach cheRRuth
thuLaiththa aN^kaththoTu thUmalark konRai 

thOlumn^U lun^thuthain^ thavarai mArpan
thiLaikkun^ thevvar thiripuram mUnRum 

avuNar peNTirum makkaLum vEva
vaLaiththa villiyai vAzkoLi puththUr 

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.5.

586

thiruvin n^Ayakan Akiya mAluk 

karuLkaL cheythiTum thEvar pirAnai
uruvi nAnaion RAvaRi voNNA 

mUrththi yaivicha yaRkaruL cheyvAn
cheruvil En^thiyOr kEzaRpin chenRu 

cheN^kaN vETanAy ennoTum van^thu
maruvi nAnRanai vAzkoLi puththUr 

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.6

587

en^thai yaien^thai than^thai pirAnai 

Etha mAyaiTar thIrkkaval lAnai
mun^thi yAkiya mUvarin mikka 

mUrththi yaimuthaR kANpari yAnaik
kan^thin mikkakari yinmarup pOTu

kAra kilkava rimmayir maNNi
van^thu van^thizi vAzkoLi puththUr 

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.7

588

thEnai ATiya konRaiyi nAnaith 

thEvar kaithozun^ thEvar pirAnai
Unam Ayina thIrkka vallAnai 

oRRai ERRanai n^eRRikkaN NAnaik
kAna Anaiyin kompinaip pIzn^tha 

kaLLap piLLaikkuN^ kANpari thAya
vAna n^ATanai vAzkoLi puththUr 

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.8

589

kALai yAki varaiyeTuth thAnRan 

kaikaL iRRavan moythalai ellAm
mULai pOtha oruviral vaiththa 

mUrththi yaimuthal kANpari yAnaip
pALai theN^ku pazamviza maNTich 

cheN^kaN mEthikaL chETeRin^ theN^kum
vALai pAyvayal vAzkoLi puththUr 

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.9

590

thirun^tha n^AnmaRai pATaval lAnaith 

thEvark kun^theri thaRkari yAnaip
porun^tha mAlviTai ERaval lAnaip

pUthip paipulith thOluTai yAnai
irun^thuN thErarum n^inRuNuny chamaNum 

Echa n^inRavan Aruyirk kellAm
marun^tha nAnRanai vAzkoLi puththUr 

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.10

591

meyyanai meyyin n^inRuNar vAnai

meyyi lAthavar thaN^kaLuk kellAm
poyya naippuram mUnRerith thAnaip

punitha naippulith thOluTai yAnaich
cheyya naiveLi yathiru n^IRRil

thikazu mEniyan mAnmaRi En^thum
maikoL kaNTanai vAzkoLi puththUr 

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.57.11

592

vaLaN^ki Larpozil vAzkoLi puththUr 

mANikkath thaimaRan^ thenn^inaik kEnen
RuLaN^ku Lirthamiz Uranvan RoNTan

chaTaiyan kAthalan vanappakai appan
n^alaN^ki Larvayal n^Avalar vEn^than 

n^aN^kai chiN^kaTi than^thai payan^tha
palaN^ki Larthamiz pATaval lArmEl 

paRaiyu mAnycheytha pAvaN^kaL thAnE.

7.57.12


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - mANikkavaNNar,
thEviyAr - vaNTamarpUN^kuzalammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.58 thirukkazumalam 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

593

chAthalum piRaththalun^ thavirththenai vakuththuth 

thannaruL than^thaen^ thalaivanai malaiyin
mAthinai mathiththaN^kOr pAlkoNTa maNiyai

varupunal chaTaiyiTai vaiththaem mAnai
Ethilen manaththukkOr irumpuNTa n^Irai

eNvakai oruvanai eN^kaLpi rAnaik
kAthilveN kuzaiyanaik kaTalkoLa mithan^tha 

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.1

594

maRRoru thuNaiyini maRumaikkuN^ kANEn

varun^thaluR REnmaRa vAvaram peRREn
chuRRiya chuRRamun^ thuNaiyenRu karuthEn

thuNaiyenRu n^Anthozap paTTaoN chuTarai
muththiyum nyAnamum vAnavar aRiyA 

muRaimuRai palapala n^eRikaLuN^ kATTik
kaRpanai kaRpiththa kaTavuLai aTiyEn 

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.2

595

thiruththinai n^akaruRai chEn^than appanen

cheyvinai aRuththiTuny chemponai ampon
oruththanai allathiN^ kAraiyum uNarEn

uNarvupeR REnuyyuN^ kAraNan^ thannAl
viruththanaip pAlanaik kanaviTai viravi 

viziththeN^kuN^ kANamAT TAthuviT Tirun^thEn
karuththanai n^iruththanychey kAlanai vElaik 

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.3

596

mazaikkarum pummalark konRaiyi nAnai 

vaLaikkaluR REnmaRa vAmanam peRREn
pizaiththoru kAlinip pOyppiRa vAmaip 

perumaipeR REnpeRRa thArpeRu kiRpAr
kuzaikkaruN^ kaNTanaik kaNTukoL vAnE 

pATukin REnchenRu kUTavum vallEn
kazaikkarum puN^katha lippala chOlaik

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.4

597

kuNTalaN^ kuzaithikaz kAthanE enRuN^

koTumazu vATpaTaik kuzakanE enRum
vaNTalam pummalark konRaiyan enRum

vAyveru viththozu thEnvithi yAlE
paNTain^am palamana muN^kaLain^ thonRAyp

pachupathi pathivina vippala n^ALuN^
kaNTalaN^ kazikkarai Othamvan^ thulavuN^

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.5

598

varumperum valvinai enRirun^ theNNi

varun^thaluR REnmaRa vAmanam peRREn
virumpien manaththiTai meykuLirp peythi

vENTin^in REthozu thEnvithi yAlE
arumpinai alarinai amuthinaith thEnai

aiyanai aRavanen piRavivEr aRukkuN^
karumpinaip perunychen^n^el n^eruN^kiya kazanik

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.6

599

ayalavar paravavum aTiyavar thozavum

anparkaL chAyaluL aTaiyaluR Rirun^thEn
muyalpavar pinchenRu muyalvalai yAnai 

paTumena mozin^thavar vazimuzu theNNip
puyalinaith thiruvinaip ponnina thoLiyai

minnina thuruvai enniTaip poruLaik
kayalinany chEloTu vayalviLai yATuN^

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.7

600

n^inaitharu pAvaN^kaL n^AchaN^ka LAka

n^inain^thumun thozuthezap paTTaoN chuTarai
malaitharu malaimakaL kaNavanai vAnOr 

mAmaNi mANikkath thaimmaRaip poruLaip
punaitharu pukazinai eN^kaLa thoLiyai

iruvarum oruvanen RuNarvari yavanaik
kanaitharu karuN^kaTal Othamvan^ thulavuN^

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.8

601

maRaiyiTaith thuNin^thavar manaiyiTai iruppa 

vanychanai cheythavar poykaiyum mAyath
thuRaiyuRak kuLiththuLa thAkavaith thuyththa 

uNmai yenun^thaka vinmaiyai OrEn
piRaiyuTaich chaTaiyanai eN^kaLpi rAnaip

pEraru LALanaik kAriruL pOnRa
kaRaiyaNi miTaRuTai aTikaLai aTiyEn 

kazumala vaLan^akark kaNTukoN TEnE.

7.58.9

602

chezumalark konRaiyuN^ kUviLa malarum 

viraviya chaTaimuTi aTikaLai n^inain^thiT
Tazumalark kaNNiNai aTiyavark kallAl 

aRivari thavanRiru vaTiyiNai iraNTuN^
kazumala vaLan^akark kaNTukoN TUran

chaTaiyanRan kAthalan pATiya paththun^
thozumalar eTuththakai aTiyavar thammaith 

thunpamum iTumpaiyuny chUzaki lAvE.

7.58.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - piramapuriyIchuvarar,
thEviyAr - thirun^ilain^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.59 thiruvArUr 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

603

ponnum meypporu Lun^tharu vAnaip

pOka mun^thiru vumpuNarp pAnaip
pinnai enpizai yaippoRup pAnaip

pizaiye lAn^thavi rappaNip pAnai
inna thanmaiyan enRaRi voNNA 

emmA naieLi van^thapi rAnai
annam vaikum vayaRpaza naththaNi 

ArU rAnai maRakkalu mAmE.

7.59.1

604

kaTTa mumpiNi yuN^kaLai vAnaik 

kAlaR chIRiya kAluTai yAnai
viTTa vETkaiven^ n^OykaLai vAnai

viravi nAlviTu thaRkari yAnaip
paTTa vArththai paTan^inRa vArththai

vArA mEthavi rappaNip pAnai
aTTa mUrththiyai maTTaviz chOlai 

ArU rAnai maRakkalu mAmE.

7.59.2

605

kArkkun Ramazai yAyppozi vAnaik

kalaikke lAmporu LAyuTan kUTip
pArkkin Rauyirk kupparin^ thAnaip

pakaluN^ kaN^kulum Akin^in RAnai
Orkkin Rachevi yaichchuvai thannai

uNarum n^Avinaik kANkinRa kaNNai
Arkkin RakaTa laimalai thannai

ArU rAnai maRakkalu mAmE.

7.59.3

606

cheththa pOthinil munninRu n^ammaich 

chilarkaL kUTich chirippathan munnam
vaiththa chin^thaiuN TEmanam uNTE

mathiuN TEvithi yinpayan uNTE
muththan eN^kaLpi rAnenRu vAnOr 

thozan^in Rathimil ERuTai yAnai
aththan en^thaipi rAnempi rAnai

ArU rAnai maRakkalu mAmE.

7.59.4

607

cheRivuN TElmanath thARReLi vuNTEl

thERRath thAlvaruny chikkana vuNTEl
maRivuN TElmaRu maippiRap puNTEl

vANAL mERchellum vanychanai uNTEl
poRivaN TAzcheyyum ponmalark konRaip 

ponpO lunychaTai mERpunain^ thAnai
aRivuN TEuTa laththuyir uNTE

ArU rAnai maRakkalu mAmE.

7.59.5

608

poLLal ivvuTa laipporu LenRu

poruLuny chuRRamum pOkamum Aki
meLLa n^inRavar cheyvana ellAm 

vArA mEthavirk kumvithi yAnai
vaLLal en^thamak kEthuNai enRu 

n^ALn^A Lumama rarthozu thEththum
aLLa laN^kaza nippaza naththaNi 

ArU rAnai maRakkalu mAmE.

7.59.6

609

kariyA naiuri koNTakai yAnaik

kaNNin mEloru kaNNuTai yAnai
variyA naivaruth thaN^kaLai vAnai

maRaiyA naikkuRai mAmathi chUTaR
kuriyA naiula kaththuyirk kellAm

oLiyA naiukan^ thuLkin^aN NAthArk
kariyA naiaTi yERkeLi yAnai

ArU rAnai maRakkalu mAmE.

7.59.7

610

vALA n^inRu thozumaTi yArkaL 

vAnA LappeRum vArththaiyaik kETTum
n^ANA Lummalar iTTuvaNaN^ kAr 

n^ammai ALkinRa thanmaiyai OrAr
kELA n^AnkiTan^ thEuzaik kinREn

kiLaikke lAn^thuNai yAmenak karuthi
ALA vAnpalar munpazaik kinREn

ArU rAnai maRakkalu mAmE.

7.59.8

611

viTakkai yEperuk kippala n^ALum 

vETkai yARpaTTa vEthanai thannaik
kaTakki lEnn^eRi kANavum mATTEn

kaNku zin^thirap pArkaiyi lonRum
iTakki lEnpara vaiththiraik kaN^kaich 

chaTaiyA naiumai yALaiyOr pAkath
thaTakki nAnaian^ thAmaraip poykai 

ArU rAnai maRakkalu mAmE.

7.59.9

612

oTTi ATkoNTu pOyoLith thiTTa 

uchchip pOthanai n^achchara vArththa
paTTi yaippaka laiyiruL thannaip

pAvip pArmanath thURumath thEnaik
kaTTi yaikkarum pinReLi thannaik

kAtha lARkaTal chUrthaTin^ thiTTa
cheTTi yappanaip paTTanaich chelva 

ArU rAnai maRakkalu mAmE.

7.59.10

613

OrU renRula kaN^kaLuk kellAm 

uraikka lAmporu LAyuTan kUTik
kArU ruN^kamaz konRain^an mAlai 

muTiyan kArikai kAraNa mAka
ArU raimmaRath thaRkari yAnai 

ammAn RanRirup pErkoNTa thoNTan
ArU rannaTi n^Ayurai vallAr 

amara lOkath thiruppavar thAmE.

7.59.11


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.60 thiruviTaimaruthUr 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

614

kazuthai kuN^kuman^ thAnchuman^ theyththAR 

kaippar pAzpuka maRRathu pOlap
pazuthu n^Anuzan RuLthaTu mARip 

paTuchu ziththalaip paTTanan en^thAy
azuthu n^Iyirun^ thencheythi mananE

aN^ka NAara nEyena mATTA
izuthai yEnukkOr uyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.1

615

n^araippu mUppoTu piNivarum innE

n^anRi yilvinai yEthuNin^ theyththEn
araiththa manychaLa thAvathai aRin^thEn

anychi nEnn^ama nAravar thammai
uraippan n^Anuna chEvaTi chEra 

uNarum vAzkkaiyai onRaRi yAtha
iraippa nEnukkOr uyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.2

616

punnu naippani veN^kathir kaNTAR 

pOlum vAzkkai poruLilai n^ALum
enne nakkini iRRaikku n^ALai 

enRi run^thiTar uRRanan en^thAy
munna mEuna chEvaTi chErA 

mUrkka nAkik kazin^thana kAlam
innam enRanak kuyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.3

617

mun^thich cheyvinai immaikkaN n^aliya

mUrkka nAkik kazin^thana kAlam
chin^thith thEmanam vaikkavum mATTEn

chiRuchchiRi thEirap pArkaTkon RIyEn
an^thi veNpiRai chUTumem mAnE 

ArUr mEviya amararkaL thalaivA
en^thai n^Iyenak kuyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.4

618

azippar aivar puravuTai yArkaL

aiva rumpura vAchaRa ANTu
kaziththuk kARpeythu pOyina pinnaik

kaTaimu Raiunak kEpoRai AnEn
viziththuk kaNTanan meypporuL thannai

vENTEn mAnuTa vAzkkaiyI thAkil
iziththEn enRanak kuyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.5

619

kuRRan^ thannoTu kuNampala perukkik

kOla n^uNNiTai yAroTu mayaN^kik
kaRRi lEnkalai kaLpala nyAnaN^ 

kaTiya Ayina koTumaikaL cheythEn
paRRa lAvathOr paRRumaR RillEn

pAvi yEnpala pAvaN^kaL cheythEn
eRRu LEnenak kuyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.6

620

koTukka kiRRilEn oNporuL thannaik

kuRRany cheRRam ivaimutha lAka
viTukka kiRRilEn vETkaiyuny chinamum

vENTil aimpulan envacham alla
n^aTukkam uRRathOr mUppuvan^ theytha

n^amantha marn^ara kaththiTal anychi
iTukkaN uRRanan uyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.7

621

aiva kaiyar aiyarava rAki 

ATchi koNToru kAlavar n^IN^kAr
avva kaiyavar vENTuva thAnAl

avara varvazi ozukin^An van^thu
cheyva kaiyaRi yEnchiva lOkA

thIva NAchiva nEyeri yATI
evva kaiyenak kuyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.8

622

Ezai mAnuTa inpinai n^Okki

iLaiya varvayap paTTirun^ thinnam
vAzai thAnpazuk kumn^amak kenRu 

vanycha valvinai yuLvalaip paTTuk
kUzai mAn^tharthany chelkathip pakkam

pOka mumporuL onRaRi yAtha
Ezai yEnukkOr uyvakai aruLAy

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnE.

7.60.9

623

araikkuny chan^thanath thOTakil un^thi 

aiva nanychuman^ thArththiru pAlum
iraikkuN^ kAvirith thenkarai thanmEl 

iTaima ruthuRai en^thaipi rAnai
uraikkum Uran oLithikaz mAlai

uLLath thAlukan^ thEththaval lArkaL
n^araippu mUppoTu n^aTalaiyum inRi

n^Athan chEvaTi n^aNNuvar thAmE.

7.60.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - maruthIchuvarar, thEviyAr - n^alamulain^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.61 thiruvEkampam 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

624

Alan^ thAnukan^ thamuthuchey thAnai

Athi yaiama rarthozu thEththuny
chIlan^ thAnperi thummuTai yAnaich

chin^thip pAravar chin^thaiyu LAnai
Ela vArkuza lALumai n^aN^kai 

enRum Eththi vazipaTap peRRa
kAla kAlanaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

7.61.1

625

uRRa varkkutha vumperu mAnai 

Urva thonRuTai yAnumpar kOnaip
paRRi nArkkenRum paRRavan Rannaip

pAvip pArmanam paravikkoN TAnai
aRRa milpuka zALumai n^aN^kai 

Atha riththu vazipaTap peRRa
kaRRai vArchaTaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

7.61.2

626

thiriyum muppuram thIppizam pAkach 

cheN^kaN mAlviTai mERRikaz vAnaik
kariyin Iruri pOrththukan^ thAnaik

kAma naikkana lAvizith thAnai
varikoL veLvaLai yALumai n^aN^kai 

maruvi yEththi vazipaTap peRRa
*periya kampanai eN^kaLpi rAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.
*kAmATchiyammaiyAl pUchikkappaTTa EkAmpara
n^AtharE periyakampar.

7.61.3

627

kuNTa lan^thikaz kAthuTai yAnaik

kURRu thaiththa koTun^thozi lAnai
vaNTalam pumalark konRaiyi nAnai

vALa rAmathi chErchaTai yAnaik
keNTai yan^thaTaN^ kaNNumai n^aN^kai 

kezumi yEththi vazipaTap peRRa
kaNTam n^anychuTaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vaRE.

7.61.4

628

vellum veNmazu onRuTai yAnai

vElai n^anychuNTa viththakan Rannai
allal thIrththaruL cheyyaval lAnai

aruma Raiyavai aN^kamval lAnai
ellai yiRpuka zALumai n^aN^kai 

enRum Eththi vazipaTap peRRa
*n^alla kampanai eN^kaL pirAnai 

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.
*uruththirarAR pUchikkappaTTa chivaliN^kap perumAnukku 
n^allakampanenRupeyar.

7.61.5

629

thiN^kaL thaN^kiya chaTaiyuTai yAnaith

thEva thEvanaich chezuN^kaTal vaLaruny
chaN^ka veNkuzaik kAthuTai yAnaich

chAma vEtham perithukap pAnai
maN^kai n^aN^kai malaimakaL kaNTu 

maruvi Eththi vazipaTap peRRa
kaN^kai yALanaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

7.61.6

630

viNNa varthozu thEththan^in RAnai

vEthan^ thAnvirith thOthaval lAnai
n^aNNi nArkkenRum n^allavan Rannai

n^ALum n^Amukak kinRapi rAnai
eNNil tholpuka zALumai n^aN^kai 

enRum Eththi vazipaTap peRRa
kaNNum mUnRuTaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

7.61.7

631

chin^thith thenRum n^inain^thezu vArkaL 

chin^thai yilthika zunychivan Rannaip
pan^thith thavinaip paRRaRup pAnaip

pAlO TAnanychum ATTukan^ thAnai
an^tha milpuka zALumai n^aN^kai 

Atha riththu vazipaTap peRRa
kan^tha vArchaTaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

7.61.8

632

varaN^kaL peRRuzal vALarak kartham 

vAli yapuram mUnRerith thAnai
n^irampi yathakkan Ranperu vELvi 

n^iran^tha ranycheytha n^iTkaN Takanaip
paran^tha tholpuka zALumai n^aN^kai 

paravi yEththi vazipaTap peRRa
karaN^kaL eTTuTaik kampanem mAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

7.61.9

633

eLka linRi imaiyavar kOnai

Icha naivazi pATuchey vALpOl
uLLath thuLki ukan^thumai n^aN^kai 

vazipaTach chenRu n^inRavA kaNTu
veLLaN^ kATTi veruTTiTa anychi 

veruvi OTith thazuvaveLip paTTa
*kaLLak kampanai eN^kaL pirAnaik

kANak kaNaTi yEnpeRRa vARE.

*thirumAlAR pUchikkappaTTa chivaliN^kap
perumAnukku kaLLakkampanenRupeyar.

7.61.10

634

peRRam ERukan^ thERaval lAnaip

periya emperu mAnenRep pOthuN^
kaRRa varpara vappaTu vAnaik 

kANak kaNaTi yEnpeRRa thenRu
koRRa vankampan kUththanem mAnaik

kuLirpo ziRRiru n^AvalA rUran
n^aRRa mizivai Irain^thum vallAr

n^anne Riula keythuvar thAmE.

7.61.11


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - EkAmparan^Athar, thEviyAr - kAmATchiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.62 thirukkOlakkA 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

635

puRRil vALara vArththa pirAnaip

pUtha n^Athanaip pAthamE thozuvAr
paRRu vAnthuNai enakkeLi van^tha 

pAva n^Achanai mEvari yAnai
muRRa lArthiri puramoru mUnRum 

ponRa venRimAl varaiari ampAk
koRRa villaN^kai En^thiya kOnaik

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.1

636

aN^kam ARummA maRaioru n^Ankum 

Aya n^ampanai vEypurai thOLi
thaN^ku mAthiru uruvuTai yAnaith

thazalma thichchaTai mERpunain^ thAnai
veN^kaN Anaiyin Iruri yAnai

viNNu LAroTu maNNuLAr parachuN^
koN^ku lAmpoziR kuraveRi kamazuN^

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.2

637

pATTa kaththichai yAkin^in RAnaip

paththar chiththam parivini yAnai
n^ATTa kaththEvar cheykaiyu LAnai

n^aTTa mATiyai n^amperu mAnaik
kATTa kaththuRu puliyuri yAnai 

kaNNOr mUnRuTai aNNalai aTiyEn
kOTTa kappuna lArchezuN^ kazanik

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.3

638

Aththam enRenai ALukan^ thAnai

amarar n^Athanaik kumaranaip payan^tha
vArththa yaN^kiya mulaimaTa mAnai 

vaiththu vAnmichaik kaN^kaiyaik karan^tha
thIrththa naichchiva naichchezun^ thEnaith 

thillai ampalath thuLn^iRain^ thATuN^
kUththa naikkuru mAmaNi thannaik

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.4

639

anRu van^thenai akaliTath thavarmun

ALa thAkaen RAvaNaN^ kATTi
n^inRu veNNeyn^al lUrmichai oLiththa 

n^iththi laththiraL thoththinai muththik
konRi nAnRanai umpar pirAnai

uyarum vallara NaN^keTach chIRuN^
kunRa villiyai melliya luTanE 

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.5

640

kARRuth thIppuna lAkin^in RAnaik

kaTavu LaikkoTu mAlviTai yAnai
n^IRRuth thIyuru vAyn^imirn^ thAnai 

n^irampu palkalai yinpo ruLAlE
pORRith thankazal thozumavan uyiraip 

pOkku vAnuyir n^IkkiTath thALAR
kURRaith thIN^kuchey kuraikaza lAnaik

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.6

641

anRa yanchiram arin^thathiR palikoN 

Tamara rukkaruL veLippaTuth thAnaith
thunRu paiN^kaza liRchilam pArththa 

chOthi yaichchuTar pOloLi yAnai
minRa yaN^kiya iTaimaTa maN^kai 

mEvum Ichanai vAchamA muTimER
konRai yanychaTaik kuzakanai azakAr 

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.7

642

n^ALum innichai yARRamiz parappum 

nyAna champan^tha nukkula kavarmun
thALam In^thavan pATaluk kiraN^kun^ 

thanmai yALanai enmanak karuththai
ALum pUthaN^kaL pATan^in RATum 

aN^ka NanRanai eNkaNam iRainychuN^
kOLi lipperuN^ kOyiluL LAnaik

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.8

643

arakkan ARRalai aziththavan pATTuk 

kanRi raN^kiya venRiyi nAnaip
parakkum pAraLith thuNTukan^ thavarkaL 

paravi yumpaNi thaRkari yAnaich
chirakkaN vAy chevi mUkkuyar kAyam

Akith thIvinai thIrththaem mAnaik
kurakki naN^kuthi koNTukaL vayalchUz 

kOlak kAviniR kaNTukoN TEnE.

7.62.9

644

kOTa rampayil chaTaiyuTaik karumpaik

kOlak kAvuLem mAnaimeym mAnap
pATa raN^kuTi aTiyavar virumpap 

payilum n^AvalA rUranvan RoNTan
n^ATi raN^kimun aRiyuman^ n^eRiyAl 

n^avinRa paththivai viLampiya mAn^thar
kATa raN^kena n^aTamn^avin RAnpAR 

kathiyum eythuvar pathiyavark kathuvE.

7.62.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chaththapurIchuvarar, thEviyAr - OchaikoTuththan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.63 n^ampi enRa thiruppathikam 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

645

meyyaimuR RappoTip pUchiyOr n^ampi

vEthamn^An kumvirith thOthiyOr n^ampi
kaiyilOr veNmazu En^thiyOr n^ampi

kaNNu mUnRuTai yAyoru n^ampi
cheyyan^am pichiRu chenychaTai n^ampi 

thiripuran^ thIyezach cheRRathOr villAl
eythan^am piyennai ALuTai n^ampi

ezupiRap pumeN^kaL n^ampikaN TAyE.

7.63.1

646

thiN^kaL n^ampimuTi mElaTi yArpAl 

chiRan^than^am pipiRan^ thauyirk kellAm
aN^kaN n^ampiyaruL mAlvichum pALum 

amarar n^ampikuma ranmuthal thEvar
thaN^kaL n^ampithavath thukkoru n^ampi 

thAthai enRun charaNpaNin^ thEththum
eN^kaL n^ampiennai ALuTai n^ampi

ezupiRap pumeN^kaL n^ampikaN TAyE.

7.63.2

647

varun^tha anRumatha yAnai uriththa 

vazakku n^ampimuzak kuN^kaTal n^anycham
arun^thum n^ampiama rarkkamu thIn^tha 

aruLen n^ampiporu LAlvaru n^aTTam
purin^tha n^ampipuri n^UluTai n^ampi 

pozuthum viNNummuzu thumpala vAki
irun^tha n^ampiennai ALuTai n^ampi

ezupiRap pumeN^kaL n^ampikaN TAyE.

7.63.3

648

URu n^ampiamu thAuyirk kellAm 

uriya n^ampitheri yammaRai aN^kaN^
kURu n^ampimuni varkkaruN^ kURRaik 

kumaiththa n^ampikumai yAppulan ain^thuny
chIRu n^ampithiru veLLaTai n^ampi 

cheN^kaNveL LaichchezuN^ kOTTeru thenRum
ERu n^ampiennai ALuTai n^ampi

ezupiRap pumeN^kaL n^ampikaN TAyE.

7.63.4

649

kuRRa n^ampikuRu kAreyil mUnRaik

kulaiththa n^ampichilai yAvarai kaiyiR
paRRu n^ampipara mAnan^tha veLLam 

paNikkum n^ampienap pATutha lallAl
maRRu n^ampiunak kencheya vallEn

mathiyi lEnpaTu ven^thuyar ellAm
eRRu n^ampiennai ALuTai n^ampi

ezupiRap pumeN^kaL n^ampikaN TAyE.

7.63.5

650

ariththa n^ampiaTi kaithozu vArn^Oy

ANTa n^ampimunnai INTula kaN^kaL
theriththa n^ampioru chEvuTai n^ampi

chilpalik kenRakan^ thORumey vETan^
thariththa n^ampichama yaN^kaLin n^ampi 

thakkanRan vELvipuk kanRimai yOrai
iriththa n^ampiennai ALuTai n^ampi

ezupiRap pumeN^kaL n^ampikaN TAyE.

7.63.6

651

pinnai n^ampumpuyath thAnn^eTu mAlum 

piramanum enRivar n^ATiyuN^ kANA
unnai n^ampioru varkkeytha lAmE

ulaku n^ampiurai cheyyuma thallAl
munnain^am pipinnum vArchaTai n^ampi 

muzuthivai iththanai yun^thokuth thANTa
thennai n^ampiem pirAnAya n^ampi

ezupiRap pumeN^kaL n^ampikaN TAyE.

7.63.7

652

chollai n^ampiporu LAyn^inRa n^ampi

thORRam IRumutha lAkiya n^ampi
vallai n^ampiaTi yArkkaruL cheyya

varun^thi n^ampiunak kATcheya killAr
allal n^ampipaTu kinRathen n^ATi 

aNaN^koru pAkamvaith theNkaNam pORRa
illa n^ampiyiTu pichchaikoL n^ampi

ezupiRap pumeN^kaL n^ampikaN TAyE.

7.63.8

653

kANTu n^ampikazaR chEvaTi enRuN^ 

kalan^thunaik kAthalith thATcheykiR pArai
ANTu n^ampiyavar munkathi chEra 

aruLum n^ampikuru mAppiRai pAmpaith
thINTun^am pichenni yiRkanni thaN^kath 

thiruththu n^ampipoych chamaNporu LAki
INTu n^ampiimai yOrthozu n^ampi

ezupiRap pumeN^kaL n^ampikaN TAyE.

7.63.9

654

karakkum n^ampikachi yAthavar thammai 

kachin^thavark kimmaiyO Tammaiyil inpam
perukkum n^ampi perukak karuththA... 
............ ............ ............ ........... 
............ ............ ............ ...........

7.63.10


ichcheyyuLin piRpakuthi chithain^thu pOyiRRu. 
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.64 thiruththinai n^akar 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

655

n^IRu thAN^kiya thirun^utha lAnai

n^eRRik kaNNanai n^iraivaLai maTan^thai
kURu thAN^kiya koLkaiyi nAnaik 

kuRRam illiyaik kaRRaiyany chaTaimEl
ARu thAN^kiya azakanai amarark 

kariya chOthiyai varivarAl ukaLuny
chERu thAN^kiya thiruththinai n^akaruT 

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.1

656

piNikoL Akkai piRappiRap pennum 

ithanain^Ikki Ichan thiruvaTi yiNaikkAL
thuNiya vENTiTiR cholluvan kELn^I 

anychal n^enychamE vanycharvAz mathinmUn
RaNikoL venychilai yAlukach chIRum 

aiyan vaiyakam paravin^in REththun^
thiNiyum vArpozil thiruththinai n^akaruT 

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.2

657

vaTikoL kaNNiNai maTan^thaiyar thampAl 

mayala thuRRuvany chanaikkiTa mAki
muTiyu mAkaru thEleru thERum 

mUrththi yaimutha lAyapi rAnai
aTikaL enRaTi yArthozu thEththum 

appan oppilA mulaiumai kOnaich
cheTikoL kAnmali thiruththinai n^akaruT 

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.3

658

pAva mEpurin^ thakaliTan^ thanniR 

palapa karn^thala man^thuyir vAzkkaik
kAva enRuzan^ thayarn^thuvI zAthE 

aNNal thanRiRam aRivinAR karuthi
mAvin Iruri uTaipunain^ thAnai 

maNiyai main^thanai vAnavark kamuthaith
thEva thEvanaith thiruththinai n^akaruT 

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.4

659

onRa lAvuyir vAzkkaiyai n^inain^thiT 

TuTaltha Larn^tharu mAn^ithi iyaRRi
enRum vAzalAm emakkenap pEchum 

ithuvum poyyena vEn^inai uLamE
kunRu lAviya puyamuTai yAnaik

kUththa naikkulA vikkuva layaththOr
chenRe lAmpayil thiruththinai n^akaruT 

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.5

660

vEn^tha rAyula kANTaRam purin^thu

vIRRi run^thaiv vuTalithu thannaith
thEyn^thi Ran^thuven^ thuyaruzan^ thiTumip 

pokka vAzvinai viTTiTu n^enychE
pAn^tha LaN^kaiyil ATTukan^ thAnaip

paramanaik kaTaR chUrthaTin^ thiTTa
chEn^thar thAthaiyaith thiruththinai n^akaruT 

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.6

661

thannil AchaRu chiththamu minRith

thava muyanRava mAyina pEchip
pinna lArchaTai kaTTiyen paNin^thAR

perithum n^In^thuva tharithathu n^iRka
munne lAmmuzu muthalenRu vAnOr 

mUrththi yAkiya muthalavan Rannaich
chen^n^e lArvayal thiruththinai n^akaruT 

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.7

662

parin^tha chuRRamum maRRuvan RuNaiyum

palaruN^ kaNTazu thezavuyir uTalaip
pirin^thu pOmithu n^ichchayam aRin^thAR 

pEthai vAzvenum piNakkinaith thavirn^thu
karun^tha TaN^kaNNi paN^kanai uyiraik

kAla kAlanaik kaTavuLai virumpich
cherun^thi ponmalar thiruththinai n^akaruT 

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.8

663

n^amaiye lAmpalar ikazn^thuraip pathanmun

n^anmai onRilAth thErarpun chamaNAny
chamaya mAkiya thavaththinAr avaththath

thanmai viTTozi n^anmaiyai vENTil
umaiyOr kURanai ERukan^ thAnai

umpar Athiyai emperu mAnaich
chimaya mArpozil thiruththinai n^akaruT 

chivakko zun^thinaich chenRaTai mananE.

7.64.9

664

n^ITu pokkaiyiR piRaviyaip paziththu 

n^IN^ka lAmenRu manaththinaith theruTTich
chETu lAmpozil thiruththinai n^akaruT 

chivakko zun^thinaith thiruvaTi yiNaithAn
n^ATe lAmpukaz n^AvalU rALi

n^ampi vanRoNTa nUran uraiththa
pATa lAn^thamiz paththivai vallAr 

muththi yAvathu parakathip payanE.

7.64.10


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - thirun^an^thIchuvarar, thEviyAr - iLaN^kompammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.65 thirun^inRiyUr 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

665

thiruvum vaNmaiyun^ thiNTiRal arachuny

chilan^thi yArcheytha cheypaNi kaNTu
maruvu kOchcheN^ka NAnRanak kaLiththa 

vArththai kETTun^un malaraTi aTain^thEn
peruku ponnivan^ thun^thupan maNiyaip 

piLLaip palkaNam paNNaiyuL n^aNNith
theruvun^ theRRiyum muRRamum paRRith 

thiraTTun^ thenRiru n^inRiyU rAnE.

7.65.1

666

aNikoL ATaiyam pUNmaNi mAlai

amuthu cheythamu thampeRu chaNTi
iNaikoL Ezezu n^URiru panuval 

InRa vanRiru n^Avinuk karaiyan
kaNaikoL kaNNappan enRivar peRRa 

kAtha linnaruL Atharith thaTain^thEn
thiNaikoL chen^thamiz paiN^kiLi theriyuny 

chelvath thenRiru n^inRiyU rAnE.

7.65.2

667

moyththa chIrmun^n^UR RaRupathu vEli 

mUnRu n^URuvE thiyaroTu n^unakku
oththa ponmaNik kalachaN^ka LEn^thi

ON^ku n^inRiyUr enRunak kaLippap
paththi cheythavap parachurA maRkup 

pAthaN^ kATTiya n^IthikaN TaTain^thEn
chiththar vAnavar thAnavar vaNaN^kuny 

chelvath thenRiru n^inRiyU rAnE.

7.65.3

668

iravi n^ILchuTar ezuvathan munnam 

ezun^thu thanmulaik kalachaN^ka LEn^thich
churapi pAlchorin^ thATTin^in pAthan^ 

thoTarn^tha vArththai thiTampaTak kETTup
paravi uLkivan pAchaththai aRuththup 

parama van^thun^un pAthaththai aTain^thEn
n^iravi n^iththilam aththaku chempon 

aLikkun^ thenRiru n^inRiyU rAnE.

7.65.4

669

van^thOr in^thiran vazipaTa makizn^thu

vAna n^ATun^I ALkena aruLich
chan^thi mUnRilun^ thAparam n^iRuththich 

chakaLi cheythiRainy chakaththiyar thamakkuch
chin^thu mAmaNi aNithirup pothiyiR 

chErvu n^alkiya chelvaN^kaN TaTain^thEn
chen^thaN mAmalarth thirumakaL maruvuny 

chelvath thenRiru n^inRiyU rAnE.

7.65.5

670

kAthu poththaraik kinnarar uzuvai

kaTikkum pannakam piTipparuny chIyaN^
kOthil mAthavar kuzuvuTan kETpak 

kOla Aln^izaR kIzaRam pakara
Ethany cheythavar eythiya inpam 

yAnuN^ kETTun^in iNaiyaTi aTain^thEn
n^Ithi vEthiyar n^iRaipukaz ulakil 

n^ilavu thenRiru n^inRiyU rAnE.

7.65.6

671

kOTu n^AnkuTaik kunycharaN^ kuluN^ka

n^alaN^koL pAthamn^in REththiya pozuthE
pITu viNmichaip perumaiyum peRRa 

peRRi kETTun^in poRkazal aTain^thEn
pETai manynyaiyum piNaikaLin kanRum

piLLaik kiLLaiyum enappiRai n^uthalAr
n^ITu mATaN^kaL mALikai thORum 

n^ilavu thenRiru n^inRiyU rAnE.

7.65.7

 

ippathikaththil 8-10m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina.

7.65.8-10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - ilaTchumivarathar, thEviyAr - ulakan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.66 thiruvAvaTuthuRai 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

672

maRaiya vanoru mANivan^ thaTaiya

vAra mAyavan Aruyir n^iRuththak
kaRaikoL vEluTaik kAlanaik kAlAR 

kaTan^tha kAraNaN^ kaNTukaN TaTiyEn
iRaivan emperu mAnenRep pOthum

Eththi Eththin^in Ranychali cheythun
aRaikoL chEvaTik kanpoTum aTain^thEn

Ava TuthuRai Athiem mAnE.

7.66.1

673

theruNTa vAyiTai n^UlkoNTu chilan^thi 

chiththi rappan^thar chikkena iyaRRach
churuNTa chenychaTai yAyathu thannaich

chOzan Akkiya thoTarchchikaN TaTiyEn
puraNTu vIzn^thun^in ponmalarp pAtham

pORRi pORRiyen RanpoTu pulampi
aruNTen mElvinaik kanychivan^ thaTain^thEn

Ava TuthuRai Athiem mAnE.

7.66.2

674

thikazum mAlavan Ayiram malarAl 

Eththu vAnoru n^INmalar kuRaiyap
pukazi nAlavan kaNNiTan^ thiTalum

purin^thu chakkaraN^ koTuththalkaN TaTiyEn
thikazum n^inRirup pAthaN^kaL paravith

thEva thEvan^in RiRampala pithaRRi
akazum valvinaik kanychivan^ thaTain^thEn

Ava TuthuRai Athiem mAnE.

7.66.3

675

vIrath thAloru vETuva nAki 

vichaiththOr kEzalaith thuran^thuchen RaNain^thu
pOraith thAnvicha yanRanak kanpAyp 

purin^thu vAnpaTai koTuththalkaN TaTiyEn
vArath thAluna n^AmaN^kaL paravi 

vazipaT TunRiRa mEn^inain^ thuruki
Arvath thOTumvan^ thaTiyiNai aTain^thEn

Ava TuthuRai Athiem mAnE.

7.66.4

676

okka muppuram ON^keri thUva

unnai unniya mUvarn^in charaNam
pukku maRRavar ponnula kALap 

pukazi nAlaruL In^thamai aRin^thu
mikka n^inkaza lEthozu tharaRRi

vEthi yAAthi mUrththin^in araiyil
akka Nin^thaem mAnunai aTain^thEn

Ava TuthuRai Athiem mAnE.

7.66.5

 

ippathikaththil 6-10m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina.

7.66.6-10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - mAchilAmaNiyIchuvarar, thEviyAr - oppilAmulaiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.67 thiruvalivalam 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

677

UnaN^ kaiththuyirp pAyula kellAm 

ON^kA raththuru vAkin^in RAnai
vAnaN^ kaiththavark kummaLap pariya 

vaLLa laiyaTi yArkaLtham uLLath
thEnaN^ kaiththamu thAkiyuL LURun^ 

thEcha naiththiLaith thaRkini yAnai
mAnaN^ kaiththalath thEn^thaval lAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.1

678

pallaTi yArpaNik kuppari vAnaip

pATiyA Tumpaththark kanpuTai yAnaich
chellaTi yEn^eruk kiththiRam pAthu 

chErn^thavark kEchiththi muththichey vAnai
n^allaTi yArmanath theyppinil vaippai

n^AnuRu kuRaiyaRin^ tharuLpuri vAnai
vallaTi yArmanath thichchai uLAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.2

679

Aziya nAyakan REuyarn^ thAnai

Athiyan^ thampaNi vArkkaNi yAnaik
kUzaiya rAkippoy yEkuTiOmpik

kuzain^thu meyyaTi yArkuzup peyyum
vAziyark kEvazu vAn^eRi kATTi 

maRupi Rappennai mAchaRuth thAnai
mAzaiyoN kaNNumai yaimakizn^ thAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.3

680

n^AththAn unRiRa mEthiRam pAthu 

n^aNNiyaN Niththamu thampothin^ thURum
AththA naiaTi yEnRanak kenRum 

aLavi Ran^thapala thEvarkaL pORRuny
chOththA naichchuTar mUnRilum onRith

thuruvi mAlpira mannaRi yAtha
mAththA naimAth thenakkuvaith thAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.4

681

n^allichai nyAnacham pan^thanum n^Avinuk

karacharum pATiya n^aRRamiz mAlai
cholliya vEcholli Eththukap pAnaith

thoNTa nEnaRi yAmai aRin^thu
kalli yalmanath thaikkachi viththuk 

kazalaTi kATTiyen kaLaikaLai aRukkum
valliyal vAnavar vaNaN^ka n^inRAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.5

682

pATumA pATip paNiyumA RaRiyEn

panuvumA panuvip paravumA RaRiyEn
thETumA thETith thiruththumA RaRiyEn

chellumA chellach cheluththumA RaRiyEn
kUTumA ReN^N^ana mOvenRu kURak 

kuRiththuk kATTik koNarn^thenai ANTu
vATin^I vALA varun^thalen pAnai 

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.6

683

pan^thiththa valvinaip paRRaRap piRavip

paTuka TaRparap puththavirp pAnaich
chan^thith thathiRa lARpaNi pUTTith 

thavaththai ITTiya thammaTi yArkkuch
chin^thith thaRkeLi thAyththirup pAthany

chivalO kan^thiRan^ thERRaval lAnai
van^thip pArtham manaththinuL LAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.7

684

evvavar thEvar iruTikaL mannar 

eNNiRan^ thArkaLmaR ReN^kumn^in REththa
avvavar vENTiya thEaruL cheythu

aTain^thavark kEiTa mAkin^in RAnai
ivvavar karuNaiyeN^ kaRpakak kaTalai

emperu mAnaru LAyenRa pinnai
vavviyen Avi manaN^kalan^ thAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.8

685

thiriyum muppurany cheRRathuN^ kuRRath 

thiRala rakkanaich cheRuththathum maRRaip
periya n^anychamu thuNTathum muRRum 

pinnai yAymunna mEmuLaith thAnai
ariya n^AnmaRai an^thaNar OvA 

thaTipa Nin^thaRi thaRkari yAnai
varaiyin pAvai maNALanem mAnai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.9

686

EnRa an^thaNan thalaiyinai aRuththu 

n^iRaikka mAluthi raththinai ERRuth
thOnRu thONmichaik kaLEparan^ thannaich 

chuman^tha mAvira thaththakaN^ kALan
chAnRu kATTuthaR kariyavan eLiyavan

Rannaith thanni lAmanath thArkku
mAnRu chenRaNai yAthavan Rannai

valiva lan^thanil van^thukaN TEnE.

7.67.10

687

kaliva laN^keTa Arazal OmpuN^

kaRRa n^AnmaRai muRRanal Ompum
valiva lan^thanil van^thukaN TaTiyEn 

mannum n^AvalA rUranvan RoNTan
olikoL innichaich chen^thamiz paththum 

uLLath thAlukan^ thEththaval lArpOy
melivil vAnula kaththavar Eththa

virumpi viNNula keythuvar thAmE.

7.67.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - manaththuNain^Athar, thEviyAr - mAzaiyaN^kaNNiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.68 thirun^aLLARu 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

688

chempon mEniveN NIRaNi vAnaik

kariya kaNTanai mAlayan kANAch
champu vaiththazal aN^kaiyi nAnaich

chAma vEthanaith thannoppi lAnaik
kumpa mAkari yinnuri yAnaik 

kOvin mElvaruN^ kOvinai eN^kaL
n^ampa nain^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.1

689

viraichey mAmalark konRaiyi nAnai 

vEtha kIthanai mikachchiRan^ thurukip
parachu vArvinaip paRRaRup pAnaip

pAlo TAnanychum ATaval lAnaik
kuraika Talvarai Ezula kuTaiya 

kOnai nyAnak kozun^thinaith thollai
n^araiviTai yuTaiyan^al lARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.2

690

pUvil vAchaththaip ponninai maNiyaip

puviyaik kARRinaip punalanal veLiyaich
chEvin mElvaruny chelvanaich chivanaith

thEva thEvanaith thiththikkun^ thEnaik
kAvi yaN^kaNNip paN^kanaik kaN^kaich 

chaTaiya naikkA maraththichai pATa
n^Avil URumn^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.3

691

thanycham enRuthan thALathu vaTain^tha 

pAlan mElvan^tha kAlanai uruLa
n^enychil Oruthai koNTa pirAnai

n^inaippa varmanam n^IN^kakil lAnai
vinychai vAnavar thAnavar kUTik 

kaTain^tha vElaiyuL mikkezun^ theriyum
n^anycham uNTan^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.4

692

maN^kai paN^kanai mAchilA maNiyai

vAna n^ATanai EnamO Tannam
eN^ku n^ATiyuN^ kANpari yAnai 

Ezai yERkeLi van^thapi rAnai
aN^kam n^AnmaRai yAln^iRai kinRa 

an^tha NALar aTiyathu pORRum
n^aN^kaL kOnain^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.5

693

kaRpa kaththinaik kanakamAl varaiyaik

kAma kOpanaik kaNNutha lAnaich
choRpa thapporuL iruLaRuth tharuLun^ 

thUya chOthiyai veNNey n^allUril
aRpu thappaza AvaNaN^ kATTi 

aTiya nAennai ALathu koNTa
n^aRpa thaththain^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.6

694

maRava naianRu panRippin chenRa 

mAya nain^Alvark kAlinkIz uraiththa
aRava naiama rarkkari yAnai

amarar chEnaikku n^Ayaka nAna
kuRavar maN^kaithan kELvanaip peRRa 

kOnai n^Ancheytha kuRRaN^kaL poRukkum
n^aRaivi riyumn^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.7

695

mAthi nukkuTam piTaN^koTuth thAnai

maNiyi naippaNi vArvinai keTukkum
vEtha naivEtha vELviyar vaNaN^kum 

vimala naiyaTi yERkeLi van^tha
thUthanaith thannaith thOzamai aruLith 

thoNTa nEncheytha thurichukaL poRukkum
n^Atha nain^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.8

696

ilaN^kai vEn^than ezilthikaz kayilai 

eTuppa AN^kima vAnmakaL anychath
thulaN^ku n^INmuTi orupathun^ thOLkaL

irupa thun^n^erith thinnichai kETTu
valaN^kai vALoTu n^AmamuN^ koTuththa 

vaLLa laippiLLai mAmathich chaTaimEl
n^alaN^koL chOthin^aL LARanai amuthai

n^Ayi nEnmaRan^ thenn^inaik kEnE.

7.68.9

697

cheRin^tha chOlaikaL chUzn^than^aL LARReny 

chivanai n^AvalUrch chiN^kaTi than^thai
maRan^thu n^AnmaRRu n^inaippathE thenRu

vanappa kaiyappan Uranvan RoNTan
chiRan^tha mAlaikaL anychinO Tanychuny

chin^thaiyuL Lurukich cheppa vallArk
kiRan^thu pOkkillai varavillai yAki 

inpaveL LaththuL irupparka LinithE.

7.68.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - therppAraNiyayIchuvarar,
thEviyAr - pOkamArththapUNmulaiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.69 thiruvaTamullaivAyil 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

698

thiruvumeyp poruLuny chelvamum enakkun 

chIruTaik kazalkaLen ReNNi
oruvarai mathiyA thuRAmaikaL cheythu

mUTiyum uRaippanAyth thirivEn
murukamar chOlai chUzthiru mullai

vAyilAy vAyinAl unnaip
paraviTum aTiyEn paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.1

699

kUTiya ilayam chathipizai yAmaik 

koTiyiTai umaiyavaL kANa
ATiya azakA arumaRaip poruLE

aN^kaNA eN^kuRRA yenRu
thETiya vAnOr chErthiru mullai

vAyilAy thiruppukaz viruppAl
pATiya aTiyEn paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.2

700

viNpaNin^ thEththum vEthiyA mAthar 

veruviTa vEzaman RuriththAy
cheNpakach chOlai chUzthiru mullai

vAyilAy thEvartham marachE
thaNpozil oRRi mAn^akar uTaiyAy

chaN^kilik kAenkaN koNTa
paNpan^in naTiyEn paTuthuyar kaLaiyAy
pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.3

701

ponnalaN^ kazanip puthuvirai maruvip
poRivari vaNTichai pATa
an^n^alaN^ kamalath thavichinmEl uRaN^kum 

alavanvan^ thulaviTa aLLal
chen^n^elaN^ kazani chUzthiru mullai
vAyilAy thiruppukaz viruppAl
pannalan^ thamizAR pATuvER karuLAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.4

702

chan^thana vEruN^ kArakiR kuRaTun^

thaNmayiR pIliyuN^ kariyin
than^thamun^ tharaLak kuvaikaLum pavaLak

koTikaLuny chuman^thukoN Tun^thi
van^thizi pAli vaTakarai mullai

vayilAy mAchilA maNiyE
pan^thanai keTuththen paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.5

703

maRRun^An peRRa thArpeRa vallAr

vaLLalE kaLLamE pEchik
kuRRamE cheyinuN^ kuNamenak koLLuN^

koLkaiyAl mikaipala cheythEn
cheRRumI thOTun^ thiripuram eriththa 

thirumullai vAyilAy aTiyEn
paRRilEn uRRa paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.6

704

maNikezu chevvAy veNNakaik kariya 

vArkuzal mAmayiR chAyal
aNikezu koN^kai aN^kayaR kaNNAr 

arun^aTam ATala RAtha
thiNipozil thazuvu thirumullai vAyiR 

chelvanE elliyum pakalum
paNiyathu cheyvEn paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.7

705

n^ampanE anRu veNNeyn^al lUril 

n^AyinEn thannaiyAT koNTa
champuvE umpa rArthozu thEththun^

thaTaN^kaTal n^anychuNTa kaNTA
chemponmA LikaichUz thirumullai vAyil

thETiyAn thiritharvEn kaNTa
paimponE aTiyEn paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.8

706

maTTulA malarkoN TaTiyiNai vaNaN^kum 

mANithan mElmathi yAthE
kaTTuvAn van^tha kAlanai mALak 

kAlinAl Aruyir chekuththa
chiTTanE chelvath thirumullai vAyiR 

chelvanE chezumaRai pakarn^tha
paTTanE aTiyEn paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.9

707

chollarum pukazAn thoNTaimAn kaLiRRaich 

chUzkoTi mullaiyAR kaTTiT
Tellaiyil inpam avanpeRa veLippaT 

TaruLiya iRaivanE enRum
n^allavar paravun^ thirumullai vAyil 

n^AthanE n^araiviTai ERI
palkalaip poruLE paTuthuyar kaLaiyAy

pAchupa thAparany chuTarE.

7.69.10

708

viraitharu malarmEl ayanoTu mAlum 

veruviTa n^INTaem mAnaith
thiraitharu punalchUz thirumullai vAyiR 

chelvanai n^AvalA rUran
uraitharu mAlaiyOr anychinO Tanychum 

uLkuLirn^ thEththaval lArkaL
n^araithirai mUppum n^aTalaiyu minRi

n^aNNuvar viNNavark karachE.

7.69.11


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - mAchilAmaNiyIchuvarar, thEviyAr - koTiyiTain^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.70 thiruvAvaTuthuRai 
paN - thakkEchi

thiruchchiRRampalam

709

kaN^kai vArchaTai yAykaNa n^AthA

kAla kAlanE kAmanuk kanalE
poN^ku mAkaTal viTamiTaR RAnE

pUtha n^AthanE puNNiyA punithA
cheN^kaN mAlviTai yAytheLi thEnE

thIrththa nEthiru vAvaTu thuRaiyuL
aN^ka NAenai anychalen RaruLAy

Are nakkuRa vamararkaL ERE.

7.70.1

710

maNNin mElmayaN^ kikkiTap pEnai 

valiya van^thenai ANTukoN TAnE
kaNNi lEnuTam pillaTu n^OyAR 

karuththa zin^thunak kEpoRai AnEn
theNNi lAeRik kunychaTai yAnE

thEva nEthiru vAvaTu thuRaiyuL
aNNa lEyenai anychalen RaruLAy

Are nakkuRa vamararkaL ERE.

7.70.2

711

oppi lAmulai yALoru pAkA

uththa mAmaththa mArtharu chaTaiyAy
muppu raN^kaLaith thIvaLaith thaN^kE 

mUva rukkaruL cheyyaval lAnE
cheppa Aln^izaR kIzirun^ tharuLuny

chelva nEthiru vAvaTu thuRaiyuL
appa nEyenai anychalen RaruLAy

Are nakkuRa vamararkaL ERE.

7.70.3

712

kothiyi nAlvaru kALithan kOpaN^ 

kuRaiya ATiya kUththuTai yAnE
mathiyi lEnuTam pillaTu n^OyAl 

mayaN^ki nEnmaNi yEmaNa vALA
vithiyi nAlimai yOrthozu thEththum 

vikirtha nEthiru vAvaTu thuRaiyuL
athipa nEyenai anychalen RaruLAy

Are nakkuRa vamararkaL ERE.

7.70.4

713

van^tha vALarak kanvali tholaiththu 

vAzum n^ALkoTuth thAyvazi muthalE
ven^tha veNpoTi pUchaval lAnE

vETa nAyvicha yaRkaruL purin^tha
in^thu chEkara nEimai yOrchIr 

Icha nEthiru vAvaTu thuRaiyuL
an^tha NAenai anychalen RaruLAy

Are nakkuRa vamararkaL ERE.

7.70.5

714

kuRaivi lAn^iRai vEkuNak kunRE

kUththa nEkuzaik kAthuTai yAnE
uRavi lEnunai anRimaR RaTiyEn 

orupi zaipoRuth thAlizi vuNTE
chiRaivaN TArpozil chUzthiru vArUrch 

chempo nEthiru vAvaTu thuRaiyuL
aRava nEyenai anychalen RaruLAy

Are nakkuRa vamararkaL ERE.

7.70.6

715

veyya mAkari Iruri yAnE

vEN^kai ATaiyi nAyvithi muthalE
meyya nEaTal Aziyan RarithAn 

vENTa n^IkoTuth tharuLpuri vikirthA
cheyya mEniya nEthikaz oLiyE 

cheN^ka NAthiru vAvaTu thuRaiyuL
aiya nEyenai anychalen RaruLAy

Are nakkuRa vamararkaL ERE.

7.70.7

716

kOthi lAvamu thEaruL peruku 

kOla mEimai yOrthozu kOvE
pAthi mAthoru kURuTai yAnE 

pachupa thIpara mApara mETTI
thIthi lAmalai yEthiru varuLchEr 

chEva kAthiru vAvaTu thuRaiyuL
Athi yEyenai anychalen RaruLAy

Are nakkuRa vamararkaL ERE.

7.70.8

717

vAna n^ATanE vaziththuNai marun^thE

mAchi lAmaNi yEmaRaip poruLE
Ena mAveyi RAmaiyum elumpum 

ITu thAN^kiya mArpuTai yAnE
thEney pAlthayir ATTukan^ thAnE

thEva nEthiru vAvaTu thuRaiyuL
Anai yEyenai anychalen RaruLAy

Are nakkuRa vamararkaL ERE.

7.70.9

718

veNTa laippiRai konRaiyum aravum

vEri maththamum viravimun muTiththa
iNTai mAmalarch chenychaTai yAnai

Icha naiththiru vAvaTu thuRaiyuL
aNTa vANanaich chiN^kaTi yappan

aNukka vanRoNTan ArvaththAl uraiththa
thaNTa mizmalar paththumval lArkaL 

chAtha lumpiRap pummaRup pArE.

7.70.10


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.71 thirumaRaikkATu 
paN - kAn^thAram

thiruchchiRRampalam

719

yAzaippazith thannamozi 

maN^kaiyoru paN^kan
pEzaichchaTai muTimERpiRai 

vaiththAniTam pENil 
thAzaippozi lUTEchenRu 

pUzaiththalai n^uzain^thu
vAzaikkani kUzaikkuraN^ 

kuNNummaRaik kATE.

7.71.1

720

chikaraththiTai iLaveNpiRai 

vaiththAniTan^ theriyil
mukaraththiTai muththinnoLi 

pavaLaththiraL Othath
thakaraththiTai thAzaiththiraL 

nyAzaRRiraL n^Izal
makaraththoTu chuRavaN^koNarn^ 

theRRummaRaik kATE.

7.71.2

721

aN^kaN^kaLum maRain^AnkuTan 

viriththAniTam aRin^thOm
theN^kaN^kaLum n^eTumpeNNaiyum 

pazamvIzmaNaR paTappaich
chaN^kaN^kaLum ilaN^kippiyum 

valampurikaLum iTaRi
vaN^kaN^kaLum uyarkUmpoTu 

vaNaN^kummaRaik kATE.

7.71.3

722

n^araiviraviya mayirthannoTu 

panychavaTi mArpan
uraiviraviya uththamaniTam 

uNaralluRu manamE
kuraiviraviya kulachEkarak 

koNTaRRalai viNTa
varaipuraivana thiraiporuthizin^ 

theRRummaRaik kATE.

7.71.4

723

chaN^kaippaTa n^inaiyAthezu 

n^enychEthozu thEththak
kaN^kaichchaTai muTiyuTaiyavark 

kiTamAvathu paravai
aN^kaikkaTal arumAmaNi 

un^thikkaraik kERRa
vaN^kaththoTu chuRavaN^koNarn^ 

theRRummaRaik kATE.

7.71.5

724

aTalviTaiyinan mazuvALinan 

alarAlaNi konRaip
paTarunychaTai muTiyuTaiyavark 

kiTamAvathu paravaik
kaTaliTaiyiTai kaziyarukiniR 

kaTin^ARuthaN kaithai
maTaliTaiyiTai veNkurukezu 

maNin^IrmaRaik kATE.

7.71.6

725

muLaivaLariLa mathiyuTaiyavan 

muncheythaval vinaikaL
kaLaikaLain^thenai ALalluRu 

kaNTanniTany chen^n^el
vaLaiviLaivayaR kayalpAytharu 

kuNavArmaNaR kaTalvAy
vaLaivaLaiyoTu chalanychalaN^koNarn^ 

theRRummaRaik kATE.

7.71.7

726

n^alamperiyana churumpArn^thana 

n^aN^kOniTam aRin^thOm
kalamperiyana chAruN^kaTaR 

karaiporuthizi kaN^kaich
chalampurichaTai muTiyuTaiyavark 

kiTamAvathu paravai
valampuriyoTu chalanychalaN^koNarn^ 

theRRummaRaik kATE.

7.71.8

727

kuNTATiyuny chamaNATiyuN^ 

kuRRuTukkaiyar thAmuN^
kaNTArkaNTa kAraNammavai 

karuthAthukai thozumin
eNTOLinan mukkaNNinan 

Ezichaiyinan aRukAl
vaNTATuthaN pozilchUzn^thezu 

maNin^IrmaRaik kATE.

7.71.9

728

pArUrpala puTaichUzvaLa 

vayaln^Avalar vEn^than
vArUrvana mulaiyALumai 

paN^kanmaRaik kATTai
ArUrana thamizmAlaikaL 

pATummaTith thoNTar
n^IrUrtharu n^ilanOTuyar 

pukazAkuvar thAmE.

7.71.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - maRaikkATTIchuvarar, thEviyAr - yAzaippaziththan^Ayaki.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.72 thiruvalampuram 
paN - kAn^thAram

thiruchchiRRampalam

729

enakkinith thinaiththanaip pukaliTam aRin^thEn
panaikkanip pazampaTum paravaiyin karaimEl
enakkini yavanthamark kiniyavan ezumaiyum
manakkini yavanRana thiTamvalam puramE.

7.72.1

730

puramavai erithara vaLain^thavil linanavan
maravuri puliyathaL araimichai maruvinan
aravuri iran^thavan iran^thuNa virumpin^in
Riraveri yATithan iTamvalam puramE.

7.72.2

731

n^IRaNi mEniyan n^eruppumiz aravinan
kURaNi koTumazu En^thiyOr kaiyinan
ARaNi avirchaTai azalvaLar mazalaiveL
LERaNi aTikaLtham iTamvalam puramE.

7.72.3

732

koN^kaNai churumpuNa n^eruN^kiya kuLiriLan^
theN^koTu panaipazam paTumiTan^ thEvarkaL
thaN^kiTum iTan^thaTaN^ kaTaRRirai puTaithara
eN^kaLa thaTikaLn^al iTamvalam puramE.

7.72.4

733

koTumazu virakinan kolaimali chilaiyinan
n^eTumathil chiRumaiyin n^iravaval lavaniTam
paTumaNi muththamum pavaLamum mikachchuman^
thiTumaNal aTaikarai iTamvalam puramE.

7.72.5

734

karuN^kaTak kaLiRRurik kaTavuLa thiTaN^kayal
n^eruN^kiya n^eTumpeNai aTumpoTu viraviya
maruN^koTu valampuri chalanychalam maNampuNarn^
thiruN^kaTal aNaikarai iTamvalam puramE.

7.72.6

735

n^aripuri kATaraN^ kAn^aTam ATuvar
varipuri pATan^in RATumem mAniTam
purichuri varikuzal arivaiyOr pAlmakizn^
theriyeri yATithan iTamvalam puramE.

7.72.7

736

pARaNi muTaithalai kalanena maruviya
n^IRaNi n^imirchaTai muTiyinan n^ilaviya
mARaNi varuthirai vayalaNi pozilathu
ERuTai aTikaLtham iTamvalam puramE.

7.72.8

737

chaTachaTa viTupeNai pazampaTum iTavakai
paTavaTa kaththoTu palikalan^ thulaviya
kaTaikaTai palithiri kapAlithan iTamathu
iTikarai maNalaTai iTamvalam puramE.

7.72.9

738

kuNTikaip paTappinil viTakkinai oziththavar
kaNTavar kaNTaTi vIzn^thavar kanaikazal
thaNTuTaith thaNTithan inamuTai aravuTan
eNTichaik koruchuTar iTamvalam puramE.

7.72.10

739

varuN^kala mumpala pENuthal karuN^kaTal
iruN^kulap piRappartham iTamvalam puraththinai
aruN^kulath tharun^thamiz Uranvan RoNTanchol
peruN^kulath thavaroTu pithaRRuthal perumaiyE.

7.72.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - valampuran^Athar, thEviyAr - vaTuvakirkkaNNammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.73 thiruvArUr 
paN - kAn^thAram

thiruchchiRRampalam

740

karaiyuN^ kaTalum malaiyuN^ 

kAlaiyum mAlaiyum ellAm
uraiyil viravi varuvAn 

oruvan uruththira lOkan
varaiyin maTamakaL kELvan 

vAnavar thAnavark kellAm
araiyani ruppathum ArUravar 

emmaiyum ALvarO kELIr.

7.73.1

741

thaniyanen ReLki aRiyEn 

thammaip perithu mukappan
munipavar thammai munivan 

mukampala pEchi moziyEn
kanikaL palavuTaich chOlaik 

kAykkulai InRa kamukin
iniya niruppathum ArUravar 

emmaiyum ALvarO kELIr.

7.73.2

742

cholliR kulAvanRich chollEn 

thoTarn^thavark kun^thuNai allEn
kallil valiya manaththEn 

kaRRa perumpula vANar
allal perithum aRuppAn 

arumaRai ARaN^kam Othum
ellai iruppathum ArUravar 

emmaiyum ALvarO kELIr.

7.73.3

743

n^eRiyum aRivuny cheRivum 

n^Ithiyum n^Anmikap pollEn
miRaiyun^ thaRiyum ukappan 

vENTiRRuch cheythu thirivan
piRaiyum aravum punalum 

piRaN^kiya chenychaTai vaiththa
iRaivan iruppathum ArUravar 

emmaiyum ALvarO kELIr.

7.73.4

744

n^Ithiyil onRum vazuvEn 

n^iTkaN Takanycheythu vAzvEn
vEthiyar thammai vekuLEn 

vekuNTavark kun^thuNai AkEn
chOthiyiR chOthiem mAnaich 

chuNNaveN NIRaNin^ thiTTa
Athi iruppathum ArUravar 

emmaiyum ALvarO kELIr.

7.73.5

745

aruththam perithum ukappEn 

alavalai yEnalan^ thArkaL
oruththark kuthaviyEn allEn 

uRRavark kun^thuNai allEn
poruththamE lonRu milAthEn 

puRReTuth thiTTiTaN^ koNTa
aruththan iruppathum ArUravar 

emmaiyum ALvarO kELIr.

7.73.6

746

chan^tham palaaRuk killEn 

chArn^thavar thammaTich chArEn
mun^thip poruviTai yERi 

mUvula kun^thiri vAnE
kan^thaN^ kamazkonRai mAlaik 

kaNNiyan viNNava rEththum
en^thai iruppathum ArUravar 

emmaiyum ALvarO kELIr.

7.73.7

747

n^eNTik koNTEyuN^ kilAyppan 

n^ichchaya mEyithu thiNNam
miNTarkku miNTalAR pEchEn 

meypporu LanRi uNarEn
paNTaN^ kilaN^kaiyar kOnaip 

paruvaraik kIzaTarth thiTTa
aNTan iruppathum ArUravar 

emmaiyum ALvarO kELIr.

7.73.8

748

n^amarpiRar enpa thaRiyEn 

n^AnkaNTa thEkaNTu vAzvEn
thamaram perithum ukappan 

thakkavA RonRum ilAthEn
kumaran thirumAl piraman 

kUTiya thEvar vaNaN^kum
amaran iruppathum ArUravar 

emmaiyum ALvarO kELIr.

7.73.9

749

Achai palaaRuk killEn 

Araiyum anRi uraippEn
pEchiR chazakkalAR pEchEn 

pizaippuTai yEnmanan^ thannAl
Ochai perithum ukappEn 

olikaTal n^anychamu thuNTa
Ichan iruppathum ArUravar 

emmaiyum ALvarO kELIr.

7.73.10

750

en^thai iruppathum ArUravar 

emmaiyum ALvarO enRu
chin^thai cheyun^thiRam vallAn 

thirumaru vun^thiraL thOLAn
man^tha muzavam iyampum 

vaLavayal n^AvalA rUran
chan^tham ichaiyoTum vallAr 

thAmpukaz eythuvAr thAmE.

7.73.11


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.74 thiruththuruththiyum - thiruvELvikkuTiyum 
paN - kAn^thAram

thiruchchiRRampalam

751

minnumA mEkaN^kaL pozin^thizin^ tharuvi 

veTipaTak karaiyoTun^ thiraikoNarn^ theRRum
annamAN^ kAviri akankarai uRaivAr

aTiyiNai thozuthezum anparAm aTiyAr
chonnavA RaRivAr thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
ennain^An maRakkumA Remperu mAnai

ennuTam paTumpiNi iTarkeTuth thAnai.

7.74.1

752

kUTumA RuLLana kUTiyuN^ kOththuN^

koypuna EnalO Taivanany chithaRi
mATumA kON^kamE maruthamE poruthu

malaiyenak kulaikaLai maRikkumA Run^thi
OTumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
pATumA RaRikilEn emperu mAnaip 

pazavinai uLLana paRRaRuth thAnai.

7.74.2

753

kollumAl yAnaiyin kompoTu vampAr 

kozuN^kanich chezumpayan koNTukUT Teythip
pulkiyun^ thAzn^thum pOn^thu thavanycheyyum 

pOkarum yOkarum pularivAy mUzkach
chellumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
chollumA RaRikilEn emperu mAnaith 

thoTarn^thaTuN^ kaTumpiNith thoTarvaRuth thAnai.

7.74.3

754

poRiyumA chan^thanath thuNTamO Takilum 

pozin^thizin^ tharuvikaL punpulaN^ kavarak
kaRiyumA miLakoTu kathaliyum un^thik 

kaTaluRa viLaippathE karuthiththan kaipOy
eRiyumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
aRiyumA RaRikilEn emperu mAnai 

aruvinai uLLana AchaRuth thAnai.

7.74.4

755

pozin^thizi mummathak kaLiRRina maruppum

ponmalar vEN^kaiyin n^anmalar un^thi
izin^thizin^ tharuvikaL kaTumpunal INTi

eNTichai yOrkaLum ATavan^ thiN^kE
chuzin^thizi kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
ozin^thilEn pithaRRumA Remperu mAnai

uRRan^Oy iRRaiyE uRavozith thAnai.

7.74.5

756

pukazumA chan^thanath thuNTamO Takilum 

ponmaNi varanRiyum n^anmalar un^thi
akazumA aruN^karai vaLampaTap peruki

ATuvAr pAvan^thIrth thanychanam alampith
thikazumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
ikazumA RaRikilEn emperu mAnai

iziththan^Oy immaiyE ozikkaval lAnai.

7.74.6

757

varaiyinmAN^ kaniyoTu vAzaiyin kaniyum 

varuTiyum vaNakkiyum marAmaram poruthu
karaiyumA karuN^kaTal kANpathE karuththAyk 

kAmpIli chuman^thoLir n^iththilaN^ kaipOy
viraiyumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
uraiyumA RaRikilEn emperu mAnai 

ulakaRi pazavinai aRavozith thAnai.

7.74.7

758

UrumA thEchamE manamukan^ thuLLip

puLLinam palapaTin^ thoNkarai ukaLak
kArumA karuN^kaTal kANpathE karuththAyk

kavarimA mayirchuman^ thoNpaLiN^ kiTaRith
thErumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
ArumA RaRikilEn emperu mAnai 

ammain^Oy immaiyE AchaRuth thAnai.

7.74.8

759

pulaN^kaLai vaLampaTap pOkkaRap perukip

ponkaLE chuman^theN^kum pUchalchey thArppa
ilaN^kumAr muththinO TinamaNi iTaRi

irukaraip perumaram pIzan^thukoN TeRRik
kalaN^kumA kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich cheTiyanEn n^AyEn
vilaN^kumA RaRikilEn emperu mAnai 

mElain^Oy immaiyE vITuvith thAnai.

7.74.9

760

maN^kaiyOr kURukan^ thERukan^ thERi

mARalAr thiripuram n^IRezach cheRRa
aN^kaiyAn kazalaTi anRimaR RaRiyAn

aTiyavark kaTiyavan thozuvanA rUran
kaN^kaiyAr kAvirith thuruththiyAr vELvik

kuTiyuLAr aTikaLaich chErththiya pATal
thaN^kaiyAl thozuthutham n^AvinmER koLvAr 

thavan^eRi chenRama rulakamAL pavarE.

7.74.10


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.75 thiruvAnaikkA 
paN - kAn^thAram

thiruchchiRRampalam

761

maRaikaL Ayina n^Ankum 

maRRuLa poruLkaLu mellAn^
thuRaiyun^ thOththirath thiRaiyun^ 

thonmaiyum n^anmaiyu mAya
aRaiyum pUmpunal Anaik 

kAvuTai Athiyai n^ALum
iRaivan enRaTi chErvAr 

emmaiyum ALuTai yArE.

7.75.1

762

vaN^kam mEviya vElai 

n^anycheza vanycharkaL kUTith
thaN^kaL mElaTa rAmai 

uNNena uNTiruL kaNTan
aN^kam Othiya Anaik 

kAvuTai Athiyai n^ALum
eN^kaL Ichanen pArkaL 

emmaiyum ALuTai yArE.

7.75.2

763

n^Ila vaNTaRai konRai 

n^Erizai maN^kaiyOr thiN^kaL
chAla vALara vaN^kaL 

thaN^kiya chenychaTai en^thai
Ala n^IzaluL Anaik 

kAvuTai Athiyai n^ALum
Elu mARuval lArkaL 

emmaiyum ALuTai yArE.

7.75.3

764

than^thai thAyula kukkOr 

thaththuvan meyththavath thOrkkup
pan^tha mAyina perumAn 

parichuTai yavarthiru vaTikaL
an^thaN pUmpunal Anaik 

kAvuTai Athiyai n^ALum
en^thai enRaTi chErvAr 

emmaiyum ALuTai yArE.

7.75.4

765

kaNaichen^ thIyara van^n^AN 

kalvaLai yunychilai yAkath
thuNaichey mummathil mUnRuny 

chuTTava nEyula kuyya
aNaiyum pUmpunal Anaik 

kAvuTai Athiyai n^ALum
iNaikoL chEvaTi chErvAr 

emmaiyum ALuTai yArE.

7.75.5

766

viNNin mAmathi chUTi 

vilaiyili kalanaNi vimalan
paNNin n^Ermozi maN^kai 

paN^kinan pachuvukan^ thERi
aNNa lAkiya Anaik 

kAvuTai Athiyai n^ALum
eNNu mARuval lArkaL 

emmaiyum ALuTai yArE.

7.75.6

767

thAra mAkiya ponnith 

thaNTuRai ATi vizuththum
n^Iril n^inRaTi pORRi 

n^inmalA koLLena AN^kE
AraN^ koNTavem mAnaik 

kAvuTai Athiyai n^ALum
Iram uLLavar n^ALum 

emmaiyum ALuTai yArE.

7.75.7

768

uravam uLLathOr uzaiyin 

uripuli athaLuTai yAnai
viraikoL konRaiyi nAnai 

virichaTai mERpiRai yAnai
aravam vIkkiya Anaik 

kAvuTai Athiyai n^ALum
iravum elliyum pakalum 

EththuvAr emaiyuTai yArE.

7.75.8

769

valaN^koL vAravar thaN^kaL 

valvinai thIrkkum marun^thu
kalaN^kak kAlanaik kAlAR 

kAmanaik kaNchivap pAnai
alaN^kal n^Irporum Anaik 

kAvuTai Athiyai n^ALum
ilaN^ku chEvaTi chErvAr 

emmaiyum ALuTai yArE.

7.75.9

770

Azi yARkaruL Anaik 

kAvuTai Athipon naTiyin
n^Iza lEchara NAka 

n^inRaruL kUra n^inain^thu
vAza vallavan RoNTan 

vaNTamiz mAlaival lArpOy
Ezu mApiRap paRRu 

emmaiyum ALuTai yArE.

7.75.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - champukEchuvarar,
thEviyAr - akilANTan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.76 thiruvAnychiyam 
paN - piyan^thaikkAn^thAram

thiruchchiRRampalam

771

poruva nArpuri n^Ular 

puNarmulai umaiyava LOTu
maruva nArmaru vArpAl 

varuvathum illain^am aTikaL
thiruva nArpaNin^ thEththun^ 

thikazthiru vAnychiyath thuRaiyum
oruva nAraTi yArai 

Uzvinai n^aliya voTTArE.

7.76.1

772

thoRuvil AniLa ERu 

thuNNena iTikural veruvich
cheRuvil vALaikaL OTach 

cheN^kayal paN^kayath thothuN^kak
kaRuvi lAmanath thArkaL 

kANTaku vAnychiyath thaTikaL
maRuvi lAthaveN NIRu 

pUchuthal mannumon RuTaiththE.

7.76.2

773

thUrththar mUveyi leythu 

chuTun^unaip pakaziya thonRAR
pArththa nArthiraL thOLmER 

pannunaip pakazikaL pAychchith
thIrththa mAmalarp poykaith 

thikazthiru vAnychiyath thaTikaL
chAththu mAmaNik kachchaN^ 

koruthalai palathalai yuTaiththE.

7.76.3

774

chaLLai veLLaiyaN^ kuruku 

thAnathu vAmenak karuthi
vaLLai veNmalar anychi 

maRukiyOr vALaiyin vAyil
thuLLu theLLun^Irp poykaith 

thuRaimalku vAnychiyath thaTikaL
veLLai n^uNpoTip pUchum 

vikirthamon Rozikilar thAmE.

7.76.4

775

maikoL kaNTareN TOLar 

malaimaka LuTanuRai vAzkkaik
koytha kUviLa mAlai 

kulaviya chaTaimuTik kuzakar
kaithai n^eythalaN^ kazani 

kamazpukaz vAnychiyath thaTikaL
paithal veNpiRai yOTu 

pAmpuTan vaippathu parichE.

7.76.5

776

karan^thai kUviLa mAlai 

kaTimalark konRaiyuny chUTip
paran^tha pAriTany chUza 

varuvarn^am paramartham parichAl
thirun^thu mATaN^kaL n^ITu 

thikazthiru vAnychiyath thuRaiyum
marun^tha nAraTi yArai 

valvinai n^aliya voTTArE.

7.76.6

777

aruvi pAytharu kazani 

alartharu kuvaLaiyaN^ kaNNAr
kuruvi yAykiLi chEppak 

kurukinam iritharu kiTaN^kiR
paruva rAlkuthi koLLum 

paimpozil vAnychiyath thuRaiyum
iruva rAlaRi yoNNA 

iRaivana thaRaikazal charaNE.

7.76.7

778

kaLaN^ka LArtharu kazani 

aLitharak kaLitharu vaNTu
uLaN^ka LArkalip pATal 

umparil oliththiTuN^ kATchi
kuLaN^ka LAnizaR kIzn^aR 

kuyilpayil vAnychiyath thaTikaL
viLaN^ku thAmaraip pAtham 

n^inaippavar vinain^ali vilarE.

7.76.8

779

vAzai yinkani thAnum 

mathuvimmu varukkaiyin chuLaiyuN^
kUzai vAnaran^ thammiR 

kURithu chiRithenak kuzaRith
thAzai vAzaiyan^ thaNTAR 

cheruchcheythu tharukkuvAny chiyaththuL
Ezai pAkanai yallAl 

iRaiyenak karuthutha lilamE.

7.76.9

780

chen^n^e laN^kalaN^ kazanith 

thikazthiru vAnychiyath thuRaiyum
minna laN^kalany chaTaiyem 

iRaivana thaRaikazal paravum
ponna laN^kanal mATap 

pozilaNi n^AvalA rUran
panna laN^kanal mAlai 

pATumin paththaru LIrE.

7.76.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chukavAnychin^Athar,
thEviyAr - vAzavan^than^Ayaki.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.77 thiruvaiyARu 
paN - kAn^thArapanychamam

thiruchchiRRampalam

781

paravum parichon RaRiyEnn^An 

paNTE ummaip payilAthEn
iravum pakalum n^inain^thAlum 

eytha n^inaiya mATTEnn^An
karavil aruvi kamukuNNath 

theN^kaN^ kulaikkIzk karuppAlai
aravan^ thiraikkA virikkOTTath 

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.1

782

eN^kE pOvE nAyiTinum 

aN^kE van^then manaththIrAych
chaN^kai yonRum inRiyE 

thalain^AL kaTain^AL okkavE
kaN^kai chaTaimER karan^thAnE 

kalaimAn maRiyuN^ kanalmazuvun^
thaN^kun^ thiraikkA virikkOTTath 

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.2

783

maruvip piriya mATTEnn^An 

vazin^in Rozin^thEn ozikilEn
paruvi vichchi malaichchAraR 

paTTai koNTu pakaTATik
kuruvi Oppik kiLikaTivAr 

kuzanmEl mAlai koNTOTTan^
tharavan^ thiraikkA virikkOTTath 

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.3

784

pazakA n^inRu paNicheyvAr 

peRRa payanon RaRikilEn
ikazA thumakkAT paTTOrkku 

vEka paTamon RaraichchAththi
kuzakA vAzaik kulaiththeN^ku 

koNarn^thu karaimEl eRiyavE
azakAr thiraikkA virikkOTTath 

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.4

785

pizaiththa pizaiyon RaRiyEnn^An 

pizaiyaith thIrap paNiyAyE
mazaikkaN n^allAr kuTain^thATa 

malaiyum n^ilanuN^ koLLAmaik
kazaikkoL pirachaN^ kalan^theN^kuN^ 

kazani maNTik kaiyERi
azaikkun^ thiraikkA virikkOTTath 

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.5

786

kArkkoL konRaich chaTaimElon 

RuTaiyAy viTaiyAy kaiyinAl
mUrkkar puramUn RericheythAy 

munnI pinnI muthalvann^I
vArkkoL aruvi palavAri 

maNiyum muththum ponnuN^koN
TArkkun^ thiraikkA virikkOTTath 

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.6

787

malaikkaN maTavAL orupAlAyp 

paRRi ulakam palithErvAy
chilaikkoL kaNaiyAl eyileytha 

cheN^kaN viTaiyAy thIrththann^I
malaikkoL Laruvi palavAri 

maNiyum muththum ponnuN^koN
Talaikkun^ thiraikkA virikkOTTath 

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.7

788

pOzum mathiyum punakkonRaip 

punalchEr chennip puNNiyA
chUzum aravach chuTarchchOthI 

unnaith thozuvAr thuyarpOka
vAzu mavarkaL aN^kaN^kE 

vaiththa chin^thai uyththATTa
Azun^ thiraikkA virikkOTTath 

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.8

789

kathirkoL pachiyE oththEn^An 

kaNTEn ummaik kANAthEn
ethirththu n^In^tha mATTEnn^An 

emmAn RammAn RammAnE
vithirththu mEkam mazaipoziya 

veLLam paran^thu n^uraichithaRi
athirkkun^ thiraikkA virikkOTTath 

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.9

790

kUchi aTiyAr irun^thAluN^ 

kuNamon RillIr kuRippillIr
thEcha vEn^than thirumAlum 

malarmEl ayanuN^ kANkilAth
thEcha meN^kun^ theLiththATath 

theNNIr aruvi koNarn^theN^kum
vAchan^ thiraikkA virikkOTTath 

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.10

791

kUTi aTiyAr irun^thAluN^ 

kuNamon RillIr kuRippillIr
UTi irun^thum uNarkilEn 

ummaith thoNTan UranEn
thETi yeN^kuN^ kANkilEn 

thiruvA rUrE chin^thippan
ATun^ thiraikkA virikkOTTath 

thaiyA RuTaiya aTikaLO.

7.77.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chempoRchOthiyIchuvarar, thEviyAr - aRam vaLarththa n^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.78 thirukkEthAram 
paN - n^aTTapATai

thiruchchiRRampalam

792

vAzvAvathu mAyammithu maNNAvathu thiNNam
pAzpOvathu piRavikkaTal pachin^Oycheytha paRithAn
thAzAthaRany cheymminthaTaN^ kaNNAnmala rOnuN^
kIzmEluRa n^inRAnRiruk kEthArame nIrE.

7.78.1

793

paRiyEchuman^ thuzalvIrpaRi n^arikIRuva thaRiyIr
kuRikUviya kURRaN^koLum n^ALAlaRam uLavE
aRivAnilum aRivAnala n^aRun^IroTu chORu
kiRipEchin^in RiTuvArthozu kEthArame nIrE.

7.78.2

794

kompaippiTith thorukkAlarkaL irukkAlmalar thUvi
n^ampannamai ALvAnenRu n^aTun^ALaiyum pakaluN^
kampakkaLiR RinamAyn^inRu chunain^IrkaLaith thUvich
chempoRpoTi chin^thun^thiruk kEthArame nIrE.

7.78.3

795

uzakkEyuNTu paTaiththITTivaith thizappArkaLuny chilarkaL
vazakkEyeniR pizaikkEmenpar mathimAn^thiya mAn^thar
chazakkEpaRi n^iRaippAroTu thavamAvathu cheyanmin
kizakkEchala miTuvArthozu kEthArame nIrE.

7.78.4

796

vALOTiya thaTaN^kaNNiyar valaiyilazun^ thAthE
n^ALOTiya n^amanArthamar n^aNukAmunam n^aNuki
ALAyuymmin aTikaTkiTam athuvEyenil ithuvE
kILOTara vachaiththAniTaN^ kEthArame nIrE.

7.78.5

797

thaLichAlaikaL thavamAvathu thammaippeRi lanRE
kuLiyIruLaN^ kurukkEththiraN^ kOthAviri kumari
theLiyIruLany chIparppathan^ theRkuvaTak kAkak
kiLivAzaiyoN kanikIRiyuN kEthArame nIrE.

7.78.6

798

paNNinRamiz ichaipATalin pazavEymuza vathirak
kaNNinnoLi kanakachchunai vayirammavai choriya
maNNinRana mathavEzaN^kaL maNivArikkoN TeRiyak
kiNNenRichai muralun^thiruk kEthArame nIrE.

7.78.7

799

muLaikkaippiTi mukamancholi muthuvEykaLai iRuththuth
thuLaikkaikkaLiR RinamAyn^inRu chunain^IrkaLaith thUvi
vaLaikkaippozi mazaikUrthara mayilmAnpiNai n^ilaththaik
kiLaikkamaNi chin^thun^thiruk kEthArame nIrE.

7.78.8

800

pothiyEchuman^ thuzalvIrpothi avamAvathum aRiyIr
mathimAn^thiya vaziyEchenRu kuzivIzvathum vinaiyAR
kathichUzkaTal ilaN^kaikkiRai malaN^kavarai aTarththuk
kethipERuchey thirun^thAniTaN^ kEthArame nIrE.

7.78.9

801

n^Avinmichai araiyannoTu thamiznyAnacham pan^than
yAvarchivan aTiyArkaLuk kaTiyAnaTith thoNTan
thEvanRiruk kEthAraththai Urannurai cheytha
pAvinthamiz vallArpara lOkaththirup pArE.

7.78.10


iththalam vaTan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kEthArEchuvarar, thEviyAr - kEthArEchuvariyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.79 thirupparuppatham 
paN - n^aTTapATai

thiruchchiRRampalam

802

mAnummarai inamummayil inamuN^kalan^ theN^kun^
thAmEmika mEyn^thuthaTany chunain^IrkaLaip parukip
pUmAmaram urinychippozi lUTEchenRu pukkuth
thEmAmpozil n^Izalthuyil chIparppatha malaiyE.

7.79.1

803

malaichchAralum poziRchAralum puRamEvarum inaN^kaL
malaippARkoNarn^ thiTiththUTTiTa malaN^kiththana kaLiRRai
azaiththOTiyum piLiRIyavai alaman^thuvan^ theyththuth
thikaiththOTiththan piTithETiTuny chIparppatha malaiyE.

7.79.2

804

mannippunaN^ kAvalmaTa moziyALpunaN^ kAkkak
kannikkiLi van^thukavaik kOlikkathir koyya
ennaikkiLi mathiyAthenRu eTuththukkavaN olippath
thennaRkiLi thirin^thERiya chIparppatha malaiyE.

7.79.3

805

maiyArthaTaN^ kaNNALmaTa moziyALpunaN^ kAkkach
chevvEthirin^ thAyOvenap pOkAviTa viLin^thu
kaipAviya kavaNAlmaNi eRiyairin^ thOTich
chevvAyana kiLipATiTuny chIparppatha malaiyE.

7.79.4

806

Anaikkulam irin^thOTiththan piTichUzaliR Ririyath
thAnappiTi chevithAzththiTa athaRkumika iraN^ki
mAnakkuRa aTalvETarkaL ilaiyARkalai kOlith
thEnaippizin^ thinithUTTiTuny chIparppatha malaiyE.

7.79.5

807

mARRukkaLi RaTain^thAyenRu mathavEzaN^kai yeTuththum
URRiththazal umizn^thummatham pozin^thummukany chuziyath
thURRaththarik killEnenRu cholliayal aRiyath
thERRichchenRu piTichUzaRuny chIparppatha malaiyE.

7.79.6

808

appOthuvan^ thuNTIrkaLuk kazaiyAthumun nirun^thEn
eppOthumvan^ thuNTAlemai emarkaLchuzi yArO
ippOthumak kithuvEthozil enROTiyak kiLiyaich
cheppEn^thiLa mulaiyALeRi chIparppatha malaiyE.

7.79.7

809

thiriyumpuram n^IRAkkiya chelvanRana kazalai
ariyathiru mAlOTayan RAnummavar aRiyAr
kariyinninam OTumpiTi thEnuNTavai kaLiththuth
thirithan^thavai thikazvARpoli chIparppatha malaiyE.

7.79.8

810

EnaththiraL kiLaikkaeri pOlamaNi chithaRath
thIyenRavai malaichchAraliR RiriyuN^kara TIyum
mAnummarai inamummayil maRRumpala vellAn^
thEnuNpozil chOlaimiku chIparppatha malaiyE.

7.79.9

811

n^allAravar palarvAztharu vayaln^Avala vUran
chellalluRa ariyachivan chIparppatha malaiyai
allalavai thIrachchona thamizmAlaikaL vallAr
ollaichchela uyarvAnakam ANTaN^kirup pArE.

7.79.10


iththalam vaTan^ATTiluLLathu. ithu srichailam enRum
mallikArchchunam enRum peyarpeRum.
chuvAmipeyar - paruvathan^Athar, thEviyAr - paruvathan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.80 thirukkEthIchcharam 
paN - n^aTTapATai

thiruchchiRRampalam

812

n^aththArpuTai nyAnampachu ERin^n^anai kavizvAy
maththammatha yAnaiuri pOrththamazu vALan
paththAkiya thoNTarthozu pAlAviyin karaimER
cheththArelum paNivAnRiruk kEthIchcharath thAnE.

7.80.1

813

chuTuvArpoTi n^IRun^n^ala thuNTappiRaik kILuN^
kaTamArkaLi yAnaiuri aNin^thakaRaik kaNTan
paTavEriTai maTavALoTu pAlAviyin karaimER
thiTamAuRai kinRAnRiruk kEthIchcharath thAnE.

7.80.2

814

aN^kammozi annAravar amararthozu thEththa
vaN^kammali kinRakaTal mAthOTTan^an nakariR
paN^kanycheytha piRaichUTinan pAlAviyin karaimER
cheN^kaNNara vachaiththAnRiruk kEthIchcharath thAnE.

7.80.3

815

kariyakaRaik kaNTanalla kaNmEloru kaNNAn
variyachiRai vaNTiyAzcheyum mAthOTTan^an nakaruT
pariyathirai eRiyAvaru pAlAviyin karaimER
ReriyummaRai vallAnRiruk kEthIchcharath thAnE.

7.80.4

816

aN^kaththuRu n^OykaLaTi yArmElozith tharuLi
vaN^kammali kinRakaTal mAthOTTan^an nakariR
paN^kanycheytha maTavALoTu pAlAviyin karaimER
theN^kampozil chUzn^thathiruk kEthIchcharath thAnE.

7.80.5

817

veyyavinai yAyaaTi yArmElozith tharuLi
vaiyammali kinRakaTal mAthOTTan^an nakariR
paiyEriTai maTavALoTu pAlAviyin karaimER
cheyyachaTai muTiyAnRiruk kEthIchcharath thAnE.

7.80.6

818

UnaththuRu n^OykaLaTi yArmElozith tharuLi
vAnaththuRu maliyuN^kaTal mAthOTTan^an nakariR
pAnaththuRum moziyALoTu pAlAviyin karaimEl
Enaththeyi RaNin^thAnRiruk kEthIchcharath thAnE.

7.80.7

819

aTTannaza kAkavarai thanmElara vArththu 
maTTuNTuvaN TAlumpozil mAthOTTan^an nakariR
paTTavari n^uthalALoTu pAlAviyin karaimER
chiTTann^amai yALvAnRiruk kEthIchcharath thAnE.

7.80.8

820

mUvarena iruvarena mukkaNNuTai mUrththi
mAvinkani thUN^kumpozil mAthOTTan^an nakariR
pAvamvinai yaRuppArpayil pAlAviyin karaimEl
thEvannenai ALvAnRiruk kEthIchcharath thAnE.

7.80.9

821

kaRaiyArkaTal chUzn^thakazi mAthOTTan^an nakaruT
chiRaiyArpozil vaNTiyAzcheyuN^ kEthIchcharath thAnai
maRaiyArpukaz UrannaTith thoNTanurai cheytha
kuRaiyAththamiz paththunycholak kUTAkoTu vinaiyE.

7.80.10


iththalam Izan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kEthIchuvarar, thEviyAr - kauriyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.81 thirukkazukkunRam 
paN - n^aTTapATai

thiruchchiRRampalam

822

konRu cheytha koTumai yARpala chollavE
n^inRa pAvam vinaikaL thAmpala n^IN^kavE
chenRu chenRu thozumin thEvar pirAniTaN^
kanRi nOTu piTichUz thaNkazuk kunRamE.

7.81.1

823

iRaN^kich chenRu thozumin innichai pATiyE
piRaN^ku konRaich chaTaiyan eN^kaL pirAniTam
n^iRaN^kaL cheytha maNikaL n^iththilaN^ koNTizi
kaRaN^ku veLLai aruvith thaNkazuk kunRamE.

7.81.2

824

n^ILa n^inRu thozumin n^iththalum n^IthiyAl
ALum n^amma vinaikaL alki azin^thiTath
thOLum eTTum uTaiya mAmaNich chOthiyAn
kALa kaNTan uRaiyun^ thaNkazuk kunRamE.

7.81.3

825

veLiRu thIrath thozumin veNpoTi ATiyai
muLiRi laN^kumazu vALan mun^thi uRaiviTam
piLiRu thIrap peruN^kaip peymmatham mUnRuTaik
kaLiRi nOTu piTichUz thaNkazuk kunRamE.

7.81.4

826

pulaikaL thIrath thozumin punchaTaip puNNiyan
ilaikoL chUlap paTaiyan en^thai pirAniTam
mulaikaL uNTu thazuvik kuTTi yoTumuchuk
kalaikaL pAyum puRavil thaNkazuk kunRamE.

7.815

827

maTamu Taiya aTiyAr thammanath thEuRa
viTamu Taiya miTaRan viNNavar mElavan
paTamu Taiya aravan RAnpayi lummiTaN^
kaTamu Taiya puRavil thaNkazuk kunRamE.

7.81.6

828

Una millA aTiyAr thammanath thEuRa
nyAna mUrththi n^aTTa mATin^avi lummiTan^
thEnum vaNTum mathuvuN Tinnichai pATiyE
kAna manychai uRaiyun^ thaNkazuk kunRamE.

7.81.7

829

an^tha millA aTiyAr thammanath thEuRa
van^thu n^ALum vaNaN^ki mAloTu n^Anmukan
chin^thai cheytha malarkaL n^iththaluny chEravE
kan^tham n^ARum puRavil thaNkazuk kunRamE.

7.81.8

830

pizaikaL thIrath thozumin pinchaTaip pinynykan
kuzaikoL kAthan kuzakan RAnuRai yummiTam
mazaikaL chAlak kaliththu n^ITuyar vEyavai
kuzaikoL muththany choriyun^ thaNkazuk kunRamE.

7.81.9

831

pallil veLLaith thalaiyan RAnpayi lummiTam
kallil veLLai aruvith thaNkazuk kunRinai
mallin malku thiraLthOL Uran vanappinAR
chollal chollith thozuvA raiththozu minkaLE.

7.81.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - vEthakiriyIchuvarar, thEviyAr - peNNinallALammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.82 thiruchchuziyal 
paN - n^aTTapATai

thiruchchiRRampalam

832

UnAyuyir pukalAyaka liTamAy mukilpoziyum
vAnAyvaru mathiyAyvithi varuvAniTam pozilin
thEnAtharith thichaivaNTinam mizaRRun^thiruch chuziyal
n^AnAvitham n^inaivArthamai n^aliyArn^aman thamarE.

7.82.1

833

thaNTErmazup paTaiyAnmaza viTaiyAnezu kaTaln^any
chuNTEpuram eriyachchilai vaLaiththAnimai yavarkkAth
thiNTErmichai n^inRAnavan uRaiyun^thiruch chuziyal
thoNTEcheya vallAravar n^allArthuyar ilarE.

7.82.2

834

kavvaikkaTal kathaRikkoNar muththaN^karaik kERRak
kovvaiththuvar vAyArkuTain^ thATun^thiruch chuziyal
theyvaththinai vazipATuchey thezuvAraTi thozuvAr
avvaththichaik karachAkuvar alarALpiri yALE.

7.82.3

835

malaiyAnmakaL maTamAthiTa mAkaththavaL maRRuk
kolaiyAnaiyin uripOrththavem perumAnRiruch chuziyal
alaiyArchaTai yuTaiyAnaTi thozuvArpazu thuLLam
n^ilaiyArthikaz pukazAln^eTu vAnaththuyar vArE.

7.82.4

836

uRRAnn^amak kuyarummathich chaTaiyAnpulan ain^thuny
cheRRArthiru mEnipperu mAnUrthiruch chuziyal
peRRAnini thuRaiyaththiRam pAmaiththiru n^AmaN^
kaRRAravar kathiyuTchelvar Eththummathu kaTanE.

7.82.5

837

malan^thAN^kiya pAchappiRap paRuppIrthuRaik kaN^kaich
chalan^thAN^kiya muTiyAnamarn^ thiTamAn^thiruch chuziyal
n^ilan^thAN^kiya malarARkozum pukaiyAln^inain^ thEththun^
thalan^thAN^kiya pukazAmmiku thavamAnychathu rAmE.

7.82.6

838

chaivaththachev vuruvanRiru n^IRRannuru mERRan
kaivaiththoru chilaiyAlaraN mUnRummeri cheythAn
theyvaththavar thozuthEththiya kuzakanRiruch chuziyal
meyvaiththaTi n^inaivArvinai thIrthalleLi thanRE.

7.82.7

839

pUvEn^thiya pITaththavan RAnummaTal ariyuN^
kOvEn^thiya vinaiyaththoTu kuRukappukal aRiyAr
chEvEn^thiya koTiyAnavan uRaiyun^thiruch chuziyal
mAvEn^thiya karaththAnema chiraththAnRana thaTiyE.

7.82.8

840

koNTATuthal puriyAvaru thakkanperu vELvich
cheNTATuthal purin^thAnthiruch chuziyaRperu mAnaik 
kuNTATiya chamaNAtharkaL kuTaichchAkkiyar aRiyA
miNTATiya athucheythathu vAnAlvaru vithiyE.

7.82.9

841

n^IrUrtharu n^imilanRiru malaiyArkkayal arukE
thErUrtharum arakkanchiram n^eriththAnRiruch chuziyal
pErUrena uraivAnaTi peyarn^Avalar kOmAn
ArUrana thamizmAlaipath thaRivArthuyar ilarE.

7.82.10


iththalam pANTin^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - iNaiththirumEnin^Athar, thEviyAr - thuNaimAlain^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.83 thiruvArUr 
paN - puRan^Irmai

thiruchchiRRampalam

842

an^thiyum n^aNpakalum anychupa thanycholli
mun^thi ezumpazaiya valvinai mUTAmun
chin^thai parAmariyAth thenRiru vArUrpuk
ken^thai pirAnArai yenRukol eythuvathE.

7.83.1

843

n^inRa vinaikkoTumai n^IN^ka irupozuthun^
thunRu malariTTuch chUzum valanycheythu
thenRal maNaN^kamazun^ thenRiru vArUrpuk
kenRan manaN^kuLira enRukol eythuvathE.

7.83.2

844

munnai muthaRpiRavi mUthaRi yAmaiyinAR
pinnai n^inain^thanavum pEthuRa vummoziyach
chen^n^el vayaRkazanith thenRiru vArUrpuk
kennuyirk kinnamuthai enRukol eythuvathE.

7.83.3

845

n^alla n^inaippoziya n^ALkaLil Aruyiraik
kolla n^inaippanavuN^ kuRRamum aRRoziyach
chelva vayaRkazanith thenRiru vArUrpuk
kellai mithiththaTiyEn enRukol eythuvathE.

7.83.4

846

kaTuvari mAkkaTaluT kAyn^thavan thAthaiyaimun
chuTupoTi meykkaNin^tha chOthiyai vanRalaivAy
aTupuli ATaiyanai Athiyai ArUrpuk
kiTupali koLLiyain^An enRukol eythuvathE.

7.83.5

847

chUzoLi n^Irn^ilan^thIth thAzvaLi AkAcham
vAnuyar veN^kathirOn vaNTamiz vallavarkaL
Ezichai Ezn^arampin Ochaiyai ArUrpuk
kEzula kALiyain^An enRukol eythuvathE.

7.83.6

848

kompana n^uNNiTaiyAL kURanai n^IRaNin^tha
vampanai evvuyirkkum vaippinai oppamarAch
chemponai n^anmaNiyaith thenRiru vArUrpuk
kenponai enmaNiyai enRukol eythuvathE.

7.83.7

849

ARaNi n^INmuTimEl ATara vanychUTip
pARaNi veNTalaiyiR pichchaikoL n^achcharavan
chERaNi thaNkazanith thenRiru vArUrpuk
kERaNi emmiRaiyai enRukol eythuvathE.

7.83.8

850

maNNinai uNTumizn^tha mAyanum mAmalarmEl
aNNalum n^aNNariya Athiyai mAthinoTun^
thiNNiya mAmathilchUz thenRiru vArUrpuk
keNNiya kaNkuLira enRukol eythuvathE.

7.83.9

851

minneTuny chenychaTaiyAn mEviya ArUrai
n^anneTuN^ kAthanmaiyAl n^Avalar kOnUran
panneTuny cholmalarkoN TiTTana paththumvallAr
ponnuTai viNNulakam n^aNNuvar puNNiyarE.

7.83.10


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.84 thirukkAnappEr 
paN - puRan^Irmai

thiruchchiRRampalam

852

thoNTa raTiththozaluny chOthi iLampiRaiyuny 

chUthana menmulaiyAL pAkamu mAkivarum
puNTari kapparichAm mEniyum vAnavarkaL 

pUcha liTakkaTaln^any chuNTa karuththamaruN^
koNTa lenaththikazuN^ kaNTamum eNTOLuN^

kOla n^aRunychaTaimEl vaNNamuN^ kaNkuLirak
kaNTu thozappeRuva thenRuko lOaTiyEn

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.1

853

kUtha liTunychaTaiyuN^ kOLara vumviravuN^ 

kokkiRa kuN^kuLirmA man^thamum oththunathAL
Otha luNarn^thaTiyAr unperu maikkun^inain^ 

thuLLuru kAvirachum Ochaiyaip pATalumn^I
Atha luNarn^thavarO Tanpu peruththaTiyEn 

aN^kaiyin mAmalarkoN TenkaNa thallalkeTak
kAtha luRaththozuva thenRuko lOvaTiyEn

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.2

854

n^AnuTai mATenavE n^anmai tharumparanai 

n^aRpatha menRuNarvAr choRpatha mArchivanaith
thEniTai innamuthai maRRatha niRReLivaith

thEvarkaL n^Ayakanaip pUvuyar chenniyanai
vAniTai mAmathiyai mAchaRu chOthiyanai

mArutha mummanalum maNTala mummAya
kAniTai mAn^aTanen Reythuva thenRukolO

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.3

855

cheRRavar muppuraman RaTTa chilaiththozilAr 

chEvaka mun^n^inaivAr pAvaka mun^n^eRiyuN^
kuRRamil thannaTiyAr kURum ichaipparichuN^

kOchika mummaraiyiR kOvaNa mummathaLum
maRRikaz thiNpuyamum mArpiTai n^IRuthuthai

mAmalai maN^kaiyumai chErchuva Tumpukazak
kaRRana vumparavik kaithozal enRukolO

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.4

856

kollai viTaikkazakuN^ kOla n^aRunychaTaiyiR 

koththala rummithazith thoththum athanarukE
mullai paTaiththan^akai melliya lALorupAl 

mOkam mikuththilaN^kuN^ kURuchey yepparichun^
thillai n^akarppothuvuR RATiya chIrn^aTamun^ 

thiNmazu vuN^kaimichaik kUreri yummaTiyAr
kalla vaTapparichuN^ kANuva thenRukolO

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.5

857

paNNu thalaippayanAr pATalum n^ITuthalum

paN^kaya mAthanaiyAr paththiyum muththiyaLith
theNNu thalaipperumAn enRezu vAravartham 

EchaRa vummiRaiyAm en^thaiyai yumviravi
n^aNNu thalaippaTumA ReN^N^anam enRayalE 

n^aikiRa ennaimathith thuyyumvaN NamaruLuN^
kaNNu thalaikkaniyaik kANpathum enRukolO 

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.6

858

mAvai uriththathaLkoN TaN^kam aNin^thavanai

vanychar manaththiRaiyum n^enychaNu kAthavanai
mUvar uruththanathAm mUla muthaRkaruvai

mUchiTu mAlviTaiyin pAkanai AkamuRap
pAvaka minRimeyyE paRRu mavarkkamuthaip

pAln^aRu n^eythayirain^ thATu paramparanaik
kAval enakkiRaiyen Reythuva thenRukolO

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.7

859

thoNTar thamakkeLiya chOthiyai vEthiyanaith

thUya maRaipporuLAm n^Ithiyai vArkaTaln^any
chuNTatha nukkiRavA thenRum irun^thavanai

Uzi paTaiththavanO ToLLari yummuNarA
aNTanai aNTarthamak kAkama n^Ulmoziyum 

Athiyai mEthakuchIr Othiyai vAnavarthaN^
kaNTanai anpoTuchen Reythuva thenRukolO

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.8

860

n^Athanai n^Athamikuth thOchaiya thAnavanai

nyAna viLakkoLiyAm Unuyi raippayirai
mAthanai mEthakuthan paththar manaththiRaiyum 

paRRu viTAthavanaik kuRRamil koLkaiyanaith
thUthanai enRanaiyAL thOzanai n^Ayakanaith

thAzmaka rakkuzaiyun^ thOTum aNin^thathiruk
kAthanai n^AyaTiyEn eythuva thenRukolO

kArvayal chUzkAnap pEruRai kALaiyaiyE.

7.84.9

861

kannalai innamuthaik kArvayal chUzkAnap

pEruRai kALaiyaioN chIruRai thaNTamizAl
unni manaththayarA uLLuru kipparavum 

oNpozil n^AvalarkOn Akiya ArUran
pannum ichaikkiLavi paththivai pATavallAr

paththar kuNaththinarAy eththichai yumpukaza
manni iruppavarkaL vAnin izin^thiTinum

maNTala n^AyakarAy vAzvathu n^ichchayamE.

7.84.10


iththalam pANTin^ATTiluLLathu. ithuvE kALaiyAr kOyil.
chuvAmipeyar - kALain^AthEchuvarar, thEviyAr - poRkoTiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.85 thirukkUTalaiyARRUr 
paN - puRan^Irmai

thiruchchiRRampalam

862

vaTivuTai mazuvEn^thi mathakari uripOrththup
poTiyaNi thirumEnip purikuzal umaiyOTuN^
koTiyaNi n^eTumATak kUTalai yARRUril
aTikaLiv vazipOn^tha athichayam aRiyEnE.

7.85.1

863

vaiyakam muzuthuNTa mAloTu n^Anmukanum
paiyara viLavalkuR pAvaiyo TummuTanE
koyyaNi malarchchOlaik kUTalai yARRUril
aiyaniv vazipOn^tha athichayam aRiyEnE.

7.85.2

864

UrthoRum veNTalaikoN TuNpali iTumenRu
vArtharu menmulaiyAL maN^kaiyo TummuTanE
kUrn^unai mazuvEn^thik kUTalai yARRUril
Arvaniv vazipOn^tha athichayam aRiyEnE.

7.85.3

865

chan^thaNa vumpunalun^ thAN^kiya thAzchaTaiyan
pan^thaNa vumviralAL pAvaiyo TummuTanE
kon^thaNa vumpozilchUz kUTalai yARRUril
an^thaNan vazipOn^tha athichayam aRiyEnE.

7.85.4

866

vEthiyar viNNavarum maNNava run^thozan^aR
chOthiya thuruvAkich churikuzal umaiyOTuN^
kOthiya vaNTaRaiyuN^ kUTalai yARRUril
Athiyiv vazipOn^tha athichayam aRiyEnE.

7.85.5

867

viththaka vINaiyoTum veNpuri n^UlpUNTu
muththana veNmuRuval maN^kaiyo TummuTanE
koththala rumpozilchUz kUTalai yARRUril
aththaniv vazipOn^tha athichayam aRiyEnE.

7.85.6

868

mazain^uzai mathiyamoTu vALara vanychaTaimEl
izain^uzai thukilalkul En^thizai yALOTuN^
kuzaiyaNi thikazchOlaik kUTalai yARRUril
azakaniv vazipOn^tha athichayam aRiyEnE.

7.85.7

869

maRaimuthal vAnavarum mAlayan in^thiranum
piRain^uthal maN^kaiyoTum pEykkaNa munychUzak
kuRaLpaTai yathanOTuN^ kUTalai yARRUril
aRavaniv vazipOn^tha athichayam aRiyEnE.

7.85.8

870

vElaiyin n^anychuNTu viTaiyathu thAnERip
pAlana menmoziyAL pAvaiyo TummuTanE
kOlama thuruvAkik kUTalai yARRUril
Alaniv vazipOn^tha athichayam aRiyEnE.

7.85.9

871

kUTalai yARRUriR koTiyiTai yavaLOTum
ATalu kan^thAnai athichayam ithuvenRu
n^ATiya inRamizAl n^Avala vUranchoR
pATalkaL paththumvallAr thamvinai paRRaRumE.

7.85.10


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - n^eRikATTun^Ayakar, thEviyAr - purikuzalALammai.

ithu thiruppuRampayamennun^ thalaththininRu mezun^tharuLith thirukkUTalaiyARRUrukkuch 
chamIpamAkachchellukinRavar, an^thath thalaththukkuL chellAmal, thirumuthukunRai 
n^OkkichchelluN^ karuththinarAka, an^thamArkkaththil paramachivam oru pirAmaNarAy 
n^iRkakkaNTu aiyarE thirumuthukunRukku mArkkamethuvenna, in^thak kUTalaiyARRUr 
mArkkamAch chellukinRathenRu cholli vazikATTip pinchella, chun^tharamUrththi 
chuvAmikaL munchenRu kUTalaiyARRUrukkuch chamIpamAkach chArn^thapOthu 
pinvan^tha pirAmaNar maRaiyakkaNTu athichayaN^koNTu Othiyapathikam.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.86 thiruvanpArththAnpanaN^kATTUr 
paN - chIkAmaram

thiruchchiRRampalam

872

viTaiyinmEl varuvAnai 

vEthaththin poruLAnai
aTaiyilan puTaiyAnai 

yAvarkkum aRiyoNNA
maTaiyilvA LaikaLpAyum 

vanpArththAn panaN^kATTUrch
chaTaiyiRkaN^kai thariththAnaich 

chArAthAr chArpennE.

7.86.1

873

aRaiyumpaiN^ kazalArppa 

aravATa analEn^thip
piRaiyuN^kaN^ kaiyunychUTip 

peyarn^thATum perumAnAr
paRaiyunychaN^ koliOvAp 

paTiRanRan panaN^kATTUr
uRaiyumeN^kaL pirAnArai 

uNarAthAr uNarvennE.

7.86.2

874

thaNNArmA mathichUTith 

thazalpOlun^ thirumEnik
keNNArn^AN malarkoNTaN^ 

kichain^thEththum aTiyArkaL
paNNArpA TalaRAtha 

paTiRanRan panaN^kATTUrp
peNNANA yapirAnaip 

pEchAthAr pEchchennE.

7.86.3

875

n^eRRikkaN NuTaiyAnai 

n^IRERun^ thirumEnik
kuRRamil kuNaththAnaik 

kONAthAr manaththAnaip
paRRippAm paraiyArththa 

paTiRanRan panaN^kATTUrp
peRRonRE RumpirAnaip 

pEchAthAr pEchchennE.

7.86.4

876

uramennum poruLAnai 

urukiluL LuRaivAnaich
chiramennuN^ kalanAnaich 

cheN^kaNmAl viTaiyAnai
varammunna maruLcheyvAn 

vanpArththAn panaN^kATTUrp
paramaneN^ kaLpirAnaip 

paravAthAr paravennE.

7.86.5

877

eyilArpok kameriththa 

eNTOLmuk kaNiRaivan
veyilAykkAR RenavIchi 

minnAyththI enan^inRAn
mayilArchO laikaLchUzn^tha 

vanpArththAn panaN^kATTUrp
payilvAnuk kaTimaikkaT 

payilAthAr payilvennE.

7.86.6

878

meyyanveN poTipUchum 

vikirthanvE thamuthalvan
kaiyilmAn mazuvEn^thik 

kAlankA lamaRuththAn
paikoLpAm paraiyArththa 

paTiRanRan panaN^kATTUr
aiyaneN^ kaLpirAnai 

aRiyAthAr aRivennE.

7.86.7

879

vanychamaRRa manaththArai 

maRavAtha piRappiliyaip
panychichchI RaTiyALaip 

pAkamvaith thukan^thAnai
manychuRRa maNimATa 

vanpArththAn panaN^kATTUr
n^enychaththeN^ kaLpirAnai 

n^inaiyAthAr n^inaivennE.

7.86.8

880

mazaiyAnun^ thikazkinRa 

malarOnen RiruvarthAm
uzaiyAn^in RavaruLka 

uyarvAnath thuyarvAnaip
pazaiyAnaip panaN^kATTUr 

pathiyAkath thikazkinRa
kuzaikAthaR kaTimaikkaT 

kuzaiyAthAr kuzaivennE.

7.86.9

881

pArUrum panaN^kATTUrp 

pavaLaththin paTiyAnaich
chIrUrun^ thiruvArUrch 

chivanpErchen niyilvaiththa
ArUran aTiththoNTan 
aTiyanchol aTin^Aychol
UrUran uraicheyvAr 

uyarvAnath thuyarvArE.

7.86.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - panaN^kATTIchuvarar, thEviyAr - amirthavalliyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.87 thiruppanaiyUr 
paN - chIkAmaram

thiruchchiRRampalam

882

mATamALikai kOpuraththoTu 

maNTapamvaLa rumvaLarpozil
pATal vaNTaRaiyum 

pazanath thiruppanaiyUrth
thOTupeythoru kAthiniRkuzai 

thUN^kaththoNTarkaL thuLLippATan^in
RATu mARuvallAr 

avarE azakiyarE.

7.87.1

883

n^ARucheN^kazu n^Irmalar

n^allamallikai chaNpakaththoTu
chERuchey kazanip 

pazanath thiruppanaiyUr
n^IRupUchin^ey yATithannai 

n^inaippavartham manaththanAkin^in
RARu chUTavallAr 

avarE azakiyarE.

7.87.2

884

cheN^kaNmEthikaL chETeRin^thu 

thaTampaTithaliR chElinaththoTu
paiN^kaN vALaikaL 

pAypazanath thiruppanaiyUrth
thiN^kaLchUTiya chelvanAraTi 

yArthammElvinai thIrpparAyviTi
laN^kirun^ thuRaivAr 

avarE azakiyarE.

7.87.3

885

vALaipAya malaN^kiLaN^kayal 

varivarAluka LuN^kazaniyuL
pALaiyoN kamukam 

puTaichUz thiruppanaiyUrth
thOLumAkamun^ thOnRan^aTTamiT 

TATuvAraTith thoNTarthaN^kaLai
ALu mARuvallAr 

avarE azakiyarE.

7.87.4

886

koN^kaiyArpala ruN^kuTain^ 

thATan^Irkkuva Laimalarthara
paN^kayam malarum 

pazanath thiruppanaiyUr
maN^kaipAkamum mAlOrpAkamun^ 

thAmuTaiyavar mAnmazuvinO
TaN^kaith thIyukappAr 

avarE azakiyarE.

7.87.5

887

kAviripuTai chUzchONATTavar 

thAmparaviya karuNaiyaN^kaTalap
pAviri pulavar 

payilun^ thiruppanaiyUr
mAvirimaTa n^Okkianycha 

mathakariyuri pOrththukan^thavar
Avilain^ thukappAr 

avarE azakiyarE.

7.87.6

888

maraN^kaLmElmayi lAlamaNTapa 

mATamALikai kOpuraththinmEl
thiraN^kalvan mukavan 

pukappAy thiruppanaiyUrth
thuraN^kanvAypiLan^ thAnun^thUmalarth 

thOnRalumaRi yAmaRROnRin^in
RaraN^kil ATavallAr 

avarE azakiyarE.

7.87.7

889

maNNelAmmuza vammathirthara 

mATamALikai kOpuraththinmER
paNNi yAzmuralum 

pazanath thiruppanaiyUr
veNNilAch chaTaimEviya

viNNavaroTu maNNavarthoza
aNNalAki n^inRAr 

avarE azakiyarE.

7.87.8

890

kurakkinaN^kuthi koLLaththEnukak 

kuNTuthaNvayaR keNTaipAytharap
parakkun^ thaNkazanip 

pazanath thiruppanaiyUr
irakkamillavar ain^thoTaiththalai 

thOLirupathu thALn^erithara
arakkanai aTarththAr 

avarE azakiyarE.

7.87.9

891

vanychin^uNNiTai maN^kaipaN^kinar 

mAthavarvaLa rumvaLarpozil
panychin mellaTiyAr 

payilun^ thiruppanaiyUr
vanychiyumvaLar n^AvalUran 

vanappakaiyava LappanvanRoNTan
chenychoR kETTukappAr 

avarE azakiyarE.

7.87.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chavun^tharEchar, thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.88 thiruvIzimizalai 
paN - chIkAmaram

thiruchchiRRampalam

892

n^ampinArkkaruL cheyyuman^thaNar 

n^AnmaRaikkiTa mAyavELviyuL
chempo nErmaTavAraNi 

peRRa thirumizalai
umparArthozu thEththamAmalai 

yALoTummuTa nEuRaiviTam
ampon vIzikoNTIr 

aTiyERkum aruLuthirE.

7.88.1

893

viTaN^koLmAmiTaR RIrveLLaichchuruLon 

RiTTuviTTa kAthinIrenRu
thiTaN^koL chin^thaiyinAr 

kalikAkkun^ thirumizalai
maTaN^kalpUNTavi mAnammaNmichai 

van^thizichchiya vAnan^ATTaiyum
aTaN^kal vIzikoNTIr 

aTiyERkum aruLuthirE.

7.88.2

894

UnaiuRRuyir AyinIroLi 

mUnRumAyththeLi n^IrOTAnanychin
thEnai ATTukan^thIr 

chezumATath thirumizalai
mAnaimEviya kaiyinIrmazu 

vEn^thinIrmaN^kai pAkaththIrviNNil
Ana vIzikoNTIr 

aTiyERkum aruLuthirE.

7.88.3

895

pan^thamvITivai paNNinIrpaTi 

RIrmathippithirk kaNNiyIrenRu
chin^thai cheythirukkuny 

cheN^kaiyALar thirumizalai
van^thun^ATakam vAnan^ATiyar 

ATamAlayan Eththan^AToRum
an^thaN vIzikoNTIr 

aTiyERkum aruLuthirE.

7.88.4

896

purichaimUnRaiyum ponRakkunRavil 

lEn^thivEthap puraviththErmichaith
thirichey n^AnmaRaiyOr 

chiRan^thEththun^ thirumizalaip
parichinAlaTi pORRumpaththarkaL 

pATiyATap parin^thun^alkinIr
ariya vIzikoNTIr 

aTiyERkum aruLuthirE.

7.88.5

897

eRin^thachaNTi iTan^thakaNNappan 

EththupaththarkaT kERRamn^alkinIr
cheRin^tha pUmpozil 

thEnthuLivIchun^ thirumizalai
n^iRain^thaan^thaNar n^iththan^AToRum 

n^EchaththAlumaip pUchikkummiTam
aRin^thu vIzikoNTIr 

aTiyERkum aruLuthirE.

7.88.6

898

paNin^thapArththan pakIrathanpala 

paththarchiththarkkup paNTun^alkinIr
thiNin^tha mATan^thoRuny 

chelvammalku thirumizalai
thaNin^thaan^thaNar chan^thin^AToRum 

an^thivAniTu pUchchiRappavai
aNin^thu vIzikoNTIr 

aTiyERkum aruLuthirE.

7.88.7

899

paran^thapAriTam UriTaippali 

paRRippArththuNuny chuRRamAyinIr
therin^tha n^AnmaRai 

yOrkkiTamAya thirumizalai
irun^thun^Irthami zOTichaikETkum 

ichchaiyARkAchu n^iththaln^alkinIr
arun^thaN vIzikoNTIr 

aTiyERkum aruLuthirE.

7.88.8

900

thUyan^Iramu thAyavARathu 

chollukenRumaik kETkachchollinIr
thIyarAk kulaiyALar 

chezumATath thirumizalai
mEyan^Irpali ERRathennenRu 

viNNappanychey pavarkkumeypporuL
Aya vIzikoNTIr 

aTiyERkum aruLuthirE.

7.88.9

901

vEthavEthiyar vEthan^Ithiyar 

OthuvArviri n^IrmizalaiyuL
Athi vIzikoNTIr 

aTiyERkum aruLukenRu
n^AthakIthamvaN TOthuvArpozil 

n^AvalUranvan RoNTann^aRRamiz
pAtham OthavallAr 

paranOTu kUTuvarE.

7.88.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - vIziyazakar, thEviyAr - chun^tharakuchAmpikaiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.89 thiruveNpAkkam 
paN - chIkAmaram

thiruchchiRRampalam

902

pizaiyuLana poRuththiTuvar 

enRaTiyEn pizaiththakkAR
paziyathanaip pArAthE 

paTalamenkaN maRaippiththAy
kuzaiviravu vaTikAthA 

kOyiluLA yEyenna
uzaiyuTaiyAn uLLirun^thu 

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.1

903

iTaiyaRiyEn thalaiyaRiyEn 

emperumAn charaNamenpEn
aTaiyuTaiyan n^ammaTiyAn 

enRavaRRaip pArAthE
viTaiyuTaiyAn viTan^Akan 

veNNIRRan puliyinROl
uTaiyuTaiyAn enaiyuTaiyAn 

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.2

904

cheyvinaiyon RaRiyAthEn 

thiruvaTiyE charaNenRu
poyyaTiyEn pizaiththiTinum 

poRuththiTan^I vENTAvO
paiyaravA iN^kirun^thA 

yOvennap parin^thennai
uyyaaruL cheyyavallAn 

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.3

905

kampamaruN^ kariyuriyan 

kaRaimiTaRRan kApAli
chempavaLath thiruvuruvan 

chEyizaiyO TuTanAki
n^ampiyiN^kE irun^thIrE 

enRun^An kETTalumE
umparthanith thuNaiyenakku 

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.4

906

ponnilaN^ku n^aRuN^konRai 

purichaTaimER polin^thilaN^ka
minnilaN^ku n^uNNiTaiyAL 

pAkamA eruthERith
thunniyiru pAlaTiyAr 

thozuthEththa aTiyEnum
unnathamAyk kETTalumE 

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.5

907

kaNNuthalAR kAmanaiyuN^ 

kAyn^thathiRaR kaN^kaimalar
theNNilavu chenychaTaimEl 

thImalarn^tha konRaiyinAn
kaNmaNiyai maRaippiththAy 

iN^kirun^thA yOvenna
oNNuthali perumAnAr 

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.6

908

pArn^ilavu maRaiyOrum 

paththarkaLum paNicheyyath
thArn^ilavu n^aRuN^konRaich 

chaTaiyanAr thAN^kariya
kArn^ilavu maNimiTaRRIr 

iN^kirun^thI rEyenna
Uraravam araikkachaiththAn 

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.7

909

vAriTaN^koL vanamulaiyAL 

thannOTu mayAnaththup
pAriTaN^kaL palachUzap 

payinRATum paramETTi
kAriTaN^koL kaNTaththan 

karuthumiTan^ thiruoRRi
yUriTaN^koN Tirun^thapirAn 

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.8

910

ponnaviluN^ konRaiyinAy 

pOymakizkkI ziruvenRu
chonnaenaik kANAmE 

chULaRavu makizkkIzE
ennavalla perumAnE 

iN^kirun^thA yOvenna
onnalaraik kaNTARpOl 

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.9

911

mAnRikazuny chaN^kiliyaith 

than^thuvaru payankaLellAn^
thOnRaaruL cheythaLiththAy 

enRuraikka ulakamelAm
InRavanE veNkOyil 

iN^kirun^thA yOvenna
UnRuvathOr kOlaruLi 

uLOmpOkIr enRAnE.

7.89.10

912

ErArum poziln^ilavu 

veNpAkkam iTaN^koNTa
kArARum miTARRAnaik 

kAthaliththiT TanpinoTuny
chIrArun^ thiruvArUrch 

chivanpErchen niyilvaiththa
ArUran thamizvallArk 

kaTaiyAval vinaithAnE.

7.89.11


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu. ithu thiruviLampUthUrenRu vazaN^kukiRathu.
chuvAmipeyar - veNpAkkaththIchuvarar, thEviyAr - kanivAymoziyammai.

ithu thiruvoRRiyUril chaN^kilin^AchchiyArukkuk kURiya chapathaththai 
maRan^thu thiruvArUrukkuch chelluN^karuththinAl, thiruvoRRiyUrellaiyaik 
kaTan^tha aLavil pArvaimaRaiya avvaNNamEyezun^tharuLi
veNpAkkaththiRchenRu AlayaththukkuLaTain^thu tharichiththuk 
kOyililirukkinRIrOvenna, paramachivam UnRukOlonRaruLichcheythu 
n^Am kOyilulirukkiROm n^Ir pOmenRu aruLichcheythapOthu Othiya pathikam.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.90 kOyil 
paN - kuRinychi

thiruchchiRRampalam

913

maTiththATum aTimaikkaN anRiyE 

mananEn^I vAzum n^ALun^
thaTuththATTith tharumanAr thamarchekkil 

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
kaTuththATuN^ karathalaththiR Ramarukamum 

eriakaluN^ kariyapAmpum
piTiththATi puliyUrchchiR Rampalaththem 

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.1

914

pErAthu kAmaththiR chenRArpOl 

anRiyE piriyA thuLkich
chIrArn^tha anparAych chenRumun 

naTivIzun^ thiruvi nArai
OrAthu tharumanAr thamarchekkil 

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
pErALar puliyUrchchiR Rampalaththem 

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.2

915

n^ariyArthaN^ kaLLaththAR pakkAna 

parichozin^thu n^ALum uLkip
piriyAtha anparAych chenRumun 

aTivIzuny chin^thai yAraith
thariyAthu tharumanAr thamarchekkil 

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
periyOrkaL puliyUrchchiR Rampalaththem 

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.3

916

karumaiyAr tharumanAr thamarn^ammaik 

kaTTiyakaT TaRuppip pAnai
arumaiyAn^ thannulakan^ tharuvAnai 

maNNulakaN^ kAval pUNTa
urimaiyAR pallavarkkuth thiRaikoTA 

mannavarai maRukkany cheyyum
perumaiyAr puliyUrchchiR Rampalaththem 

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.4

917

karumAnin uriyATaich chenychaTaimEl 

veNmathiyak kaNNi yAnai
urumanna kURRaththai uruNTOTa 

uthaiththukan^ thulavA inpam
tharuvAnaith tharumanAr thamarchekkil 

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
perumAnAr puliyUrchchiR Rampalaththem 

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.5

918

uyththATith thiriyAthE uLLamE 

ozikaNTAy UnkaN OTTam
eththAluN^ kuRaivillai enparkAN 

n^enychamE n^ammai n^ALum
paiththATum aravinan paTarchaTaiyan 

paranychOthi pAvan^ thIrkkum
piththATi puliyUrchchiR Rampalaththem 

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.6

919

muTTAtha muchchan^thi mUvA 

yiravarkku mUrththi ennap
paTTAnaip paththarAyp pAvippAr 

pAvamum vinaiyum pOka
viTTAnai malaiyeTuththa irAvaNanaith 

thalaipaththum n^eriyak kAlAl
thoTTAnaip puliyUrchchiR Rampalaththem 

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.7

920

kaRRAnuN^ kuzaiyumA RanRiyE 

karuthumA karutha kiRRArk
keRRAluN^ kuRaivillai enparkAN 

uLLamE n^ammain^ALuny
cheRRATTith tharumanAr thamarchekkil 

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
peRRERip puliyUrchchiR Rampalaththem 

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.8

921

n^ATuTaiya n^AthanpAl n^anRenRuny 

cheymanamE n^ammai n^ALun^
thATuTaiya tharumanAr thamarchekkil 

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
mOTuTaiya chamaNarkkum muTaiyuTaiya 

chAkkiyarkkum mUTam vaiththa
pITuTaiya puliyUrchchiR Rampalaththem 

perumAnaip peRRA manRE.

7.90.9

922

pArUrum aravalkul umain^aN^kai 

yavaLpaN^kan paiN^kaN ERRan
UrUran tharumanAr thamarchekkil 

iTumpOthu thaTuththAT koLvAn
ArUran thampirAn ArUran 

mIkoN^kil aNikAny chivAyp
pErUrar perumAnaip puliyUrchchiR 

RampalaththE peRRA manRE.

7.90.10


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.91 thiruvoRRiyUr 
paN - kuRinychi

thiruchchiRRampalam

923

pATTum pATip paravith thirivAr
ITTum vinaikaL thIrppAr kOyil
kATTuN^ kalamun^ thimiluN^ karaikkE
OTTun^ thiraivAy oRRi yUrE.

7.91.1

924

pan^thuN^ kiLiyum payilum pAvai
chin^thai kavarvAr chen^thI vaNNar
en^tham aTikaL iRaivark kiTampOl
un^thun^ thiraivAy oRRi yUrE.

7.91.2

925

pavaLak kanivAyp pAvai paN^kan
kavaLak kaLiRRin urivai pOrththAn
thavazum mathichEr chaTaiyAR kiTampOl
ukaLun^ thiraivAy oRRi yUrE.

7.91.3

926

enna thezilum n^iRaiyuN^ kavarvAn
punnai malarum puRaviR Rikazun^
thannai munnam n^inaikkath tharuvAn
unnap paTuvAn oRRi yUrE.

7.91.4

927

paNaN^koL aravam paRRip paraman
kaNaN^kaL chUzak kapAlam En^thi
vaNaN^kum iTaimen maTavAr iTTa
uNaN^kal kavarvAn oRRi yUrE.

7.91.5

928

paTaiyAr mazuvan pAlveN NIRRan
viTaiyAr koTiyan vEtha n^Avan
aTaiyAr vinaikaL aRuppAn ennai
uTaiyAn uRaiyum oRRi yUrE.

7.91.6

929

chenRa puraN^kaL thIyil vEva
venRa vikirthan vinaiyai vITTa
n^anRu n^alla n^Athan n^araiyE
RonRai uTaiyAn oRRi yUrE.

7.91.7

930

kalava mayilpOl vaLaikkai n^allAr
palarum paravum pavaLap paTiyAn
ulakin uLLAr vinaikaL thIrppAn
ulavun^ thiraivAy oRRi yUrE.

7.91.8

931

paRRi varaiyai eTuththa arakkan
iRRu muriya viralAl aTarththAr
eRRum vinaikaL thIrppAr Otham
oRRun^ thiraivAy oRRi yUrE.

7.91.9

932

oRRi yUrum aravum piRaiyum
paRRi yUrum pavaLach chaTaiyAn
oRRi yUrmEl Uran uraiththa
kaRRup pATak kaziyum vinaiyE.

7.91.10


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.92 thiruppukkoLiyUr avin^Achi 
paN - kuRinychi

thiruchchiRRampalam

933

eRRAn maRakkEn ezumaikkum emperu mAnaiyE
uRRAyen RunnaiyE uLkukin REnuNarn^ thuLLaththAR
puRRA TaravA pukkoLi yUravi n^AchiyE
paRRAka vAzvEn pachupathi yEpara mETTiyE.

7.92.1

934

vazipOvAr thammOTum van^thuTan kUTiya mANin^I
oziva thazakO chollAy aruLON^ku chaTaiyAnE
pozilAruny chOlaip pukkoLi yUriR kuLaththiTai
iziyAk kuLiththa mANiye naikkiRi cheythathE.

7.92.2

935

eN^kEnum pOkinum emperu mAnai n^inain^thakkAR
koN^kE pukinuN^ kURaikoN TARalaip pArilai
poN^kA TaravA pukkoLi yUravi n^AchiyE
eN^kO nEyunai vENTikkoL vEnpiRa vAmaiyE.

7.92.3

936

uraippAr uraiyukan^ thuLkaval lArthaN^kaL uchchiyAy
araikkA TaravA Athiyum an^thamum AyinAy
puraikkATu chOlaip pukkoLi yUravi n^AchiyE
karaikkAl muthalaiyaip piLLai tharachchollu kAlanaiyE.

7.92.4

937

araN^kAva thellA mAyiTu kATathu vanRiyuny
charaN^kOlai vAN^ki varichilai n^ANiyiR chan^thiththup
puraN^kOTa eythAy pukkoLi yUravi n^AchiyE
kuraN^kATu chOlaik kOyilkoN Takuzaik kAthanE.

7.92.5

938

n^AththA numunaip pATalan Rin^avi lAthenAch
chOththenRu thEvar thozan^inRa chun^tharach chOthiyAy
pUththAz chaTaiyAy pukkoLi yUravi n^AchiyE
kUththA unakkun^An ATpaTTa kuRRamuN^ kuRRamE.

7.92.6

939

man^thi kaTuvanuk kuNpazam n^ATi malaippuRany
chan^thikaL thORuny chalapuTpam iTTu vazipaTap
pun^thi uRaivAy pukkoLi yUravi n^AchiyE
n^an^thi unaivENTik koLvEn n^arakam pukAmaiyE.

7.92.7

940

pENA thozin^thEn unnaiya lARpiRa thEvaraik
kANA thozin^thEn kATTuthi yElinnaN^ kANpann^An
pUNAN aravA pukkoLi yUravi n^AchiyE
kANAtha kaNkaL kATTaval lakaRaik kaNTanE.

7.92.8

941

n^aLLARu theLLA RaraththuRai vAyeN^kaL n^ampanE
veLLATai vENTAy vEN^kaiyin thOlai virumpinAy
puLLERu chOlaip pukkoLi yUriR kuLaththiTai
uLLATap pukka mANiyen naikkiRi cheythathE.

7.92.9

942

n^IrERa ERun^imir punchaTai n^inmala mUrththiyaip
pOrERa thERiyaip pukkoLi yUravi n^Achiyaik
kArERu kaNTanaith thoNTan ArUran karuthiya
chIrERu pATalkaL cheppaval lArkkillai thunpamE.

7.92.10


iththalam koN^kun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - avin^Achiyappar, thEviyAr - peruN^karuNain^Ayaki.

ithu muthalaiyuNTapiLLaiyai azaippiththapathikam.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.93 thirun^aRaiyUrchchiththIchcharam 
paN - kuRinychi

thiruchchiRRampalam

943

n^Irum malarum n^ilavuny chaTaimEl
Urum aravam uTaiyAn iTamAm
vArum aruvi maNipon koziththuch
chErum n^araiyUrch chiththIch charamE.

7.93.1

944

aLaippai aravEr iTaiyAL anychath
thuLaikkaik kariththOl uriththAn iTamAm
vaLaikkai maTavAr maTuviR RaTan^Irth
thiLaikkum n^aRaiyUrch chiththIch charamE.

7.93.2

945

ikazun^ thakaiyOr eyilmUn Reriththa
pakazi yoTuvil luTaiyAn pathithAn
mukizmen mulaiyAr mukamE kamalan^
thikazum n^aRaiyUrch chiththIch charamE.

7.93.3

946

maRakkoL arakkan varaithOL varaiyAl
iRakkoL viraRkOn irukkum iTamAm
n^aRakkoL kamalam n^anipaL Liyezath
thiRakkum n^aRaiyUrch chiththIch charamE.

7.93.4

947

muzun^I RaNimE niyanmoy kuzalAr
ezun^Ir maikoLvAn amarum iTamAm
kazun^Ir kamazak kayalchEl ukaLuny
chezun^Ir n^aRaiyUrch chiththIch charamE.

7.93.5

948

UnA ruTaiveN TalaiyuN palikoN
TAnAr aTalE RamarvAn iTamAm
vAnAr mathiyam pathivaN pozilvAyth
thEnAr n^aRaiyUrch chiththIch charamE.

7.93.6

949

kArUr kaTalil viTamuN TaruLchey
n^IrUr chaTaiyan n^ilavum iTamAm
vArUr mulaiyAr maruvum maRukil
thErUr n^aRaiyUrch chiththIch charamE.

7.93.7

950

kariyin uriyuN^ kalaimAn maRiyum
eriyum mazuvum uTaiyAn iTamAm
puriyum maRaiyOr n^iRaichoR poruLkaL
theriyum n^aRaiyUrch chiththIch charamE.

7.93.8

951

pENA munivan peruvEL viyelAm
mANA maicheythAn maruvum iTamAm
pANAr kuzalum muzavum vizaviR
chENAr n^aRaiyUrch chiththIch charamE.

7.93.9

952

kuRiyil vazuvAk koTuN^kUR Ruthaiththa
eRiyum mazuvAT paTaiyAn iTamAm
n^eRiyil vazuvA n^iyamath thavarkaL
cheRiyum n^aRaiyUrch chiththIch charamE.

7.93.10

953

pOrAr puramey punithan amaruny
chIrAr n^aRaiyUrch chiththIch charaththai
ArU ranchol livaival lavarkaL
ErAr imaiyOr ulakey thuvarE.

7.93.11


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.94 thiruchchORRuththuRai 
paN - kauchikam

thiruchchiRRampalam

954

azaln^Ir ozuki yanaiya chaTaiyum
uzaiyI ruriyum uTaiyAn iTamAm
kazain^Ir muththuN^ kanakak kuvaiyuny
chuzaln^Irp ponnich chORRuth thuRaiyE.

7.94.1

955

paNTai vinaikaL paRiya n^inRa
aNTa muthalvan amalan iTamAm
iNTai koNTan piTaiya RAtha
thoNTar paravuny chORRuth thuRaiyE.

7.94.2

956

kOla aravuN^ kokkin iRakum
mAlai mathiyum vaiththAn iTamAm
Alum mayilum ATal aLiyuny
chOlai tharun^Irch chORRuth thuRaiyE.

7.94.3

957

paLikkuth thArai pavaLa veRpiR
kuLikkum pOln^UR kOmAR kiTamAm
aLikkum Aththi allAn mathuvan^
thuLikkuny chOlaich chORRuth thuRaiyE.

7.94.4

958

uthaiyuN^ kURRuk kolkA vithikku
vathaiyuny cheytha main^than iTamAm
thithaiyun^ thAthun^ thEnuny nyimiRun^
thuthaiyum ponnich chORRuth thuRaiyE.

7.94.5

959

Othak kaTaln^any chinaiyuN TiTTa
pEthaip perumAn pENum pathiyAm
chIthap punaluN Teriyaik kAluny
chUthap pozilchUz chORRuth thuRaiyE.

7.94.6

960

iRan^thAr enpum erukkuny chUTip
puRaN^kAT TATum punithan kOyil
chiRan^thAr chuRRan^ thiruven Rinna
thuRan^thAr chEruny chORRuth thuRaiyE.

7.94.7

961

kAman poTiyAk kaNNon Rimaiththa
Omak kaTalAr ukan^tha iTamAm
thEmen kuzalAr chEkkai pukaiththa
thUmam vichumpAr chORRuth thuRaiyE.

7.94.8

962

ilaiyAl anpAl Eththu mavarkku
n^ilaiyA vAzvai n^IththAr iTamAm
thalaiyAR RAzun^ thavaththOrk kenRun^
tholaiyAch chelvach chORRuth thuRaiyE.

7.94.9

963

chuRRAr tharun^Irch chORRuth thuRaiyuL
muRRA mathichEr muthalvan pAthath
thaRRAr aTiyAr aTin^Ay Uran
choRRAn ivaikaR RArthun pilarE.

7.94.10


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.95 thiruvArUr 
paN - chen^thuruththi

thiruchchiRRampalam

964

mILA aTimai umakkE ALAyp 

piRarai vENTAthE
mULAth thIppOl uLLE kananRu 

mukaththAl mikavATi
ALA yirukkum aTiyAr thaN^kaL 

allal chonnakkAl
vALAN^ kiruppIr thiruvA rUrIr 

vAzn^thu pOthIrE.

7.95.1

965

viRRuk koLvIr oRRi yallEn 

virumpi ATpaTTEn
kuRRa monRuny cheytha thillai 

*koththai AkkinIr
eRRuk kaTikEL enkaN koNTIr 

n^IrE pazippaTTIr
maRRaik kaNthAn thArA thozin^thAl 

vAzn^thu pOthIrE.
*vichchai - viththaiyenpathupOl kochchai - koththai enan^inRathu.

7.95.2

966

anRil muTTA thaTaiyuny chOlai 

ArUr akaththIrE
kanRu muTTi uNNach churan^tha 

kAli yavaipOla
enRum muTTAp pATum aTiyAr 

thaN^kaN kANAthu
kunRil muTTik kuziyil vizun^thAl 

vAzn^thu pOthIrE.

7.95.3

967

thuruththi uRaivIr pazanam pathiyAch 

chORRuth thuRaiyALvIr
irukkai thiruvA rUrE uTaiyIr 

manamE enavENTA
aruththi yuTaiya aTiyAr thaN^kaL 

allal chonnakkAl
varuththi vaiththu maRumai paNiththAl 

vAzn^thu pOthIrE.

7.95.4

968

chen^thaN pavaLan^ thikazuny chOlai 

ithuvO thiruvArUr
en^tham aTikEL ithuvE AmA 

RumakkAT paTTOrkkuch
chan^tham palavum pATum aTiyAr 

thaN^kaN kANAthu
van^them perumAn muRaiyO venRAl 

vAzn^thu pOthIrE.

7.95.5

969

thinaiththA Lanna cheN^kAl n^Arai 

chErun^ thiruvArUrp
punaiththAr konRaip ponpOl mAlaip 

puripun chaTaiyIrE
thanaththA linRith thAn^thAm melin^thu 

thaN^kaN kANAthu
manaththAl vATi aTiyAr irun^thAl 

vAzn^thu pOthIrE.

7.95.6

970

Ayam pETai aTaiyuny chOlai 

ArUr akaththIrE
Eyem perumAn ithuvE AmA 

RumakkAT paTTOrkku
mAyaN^ kATTip piRavi kATTi 

maRavA manaN^kATTik
kAyaN^ kATTik kaNNIr koNTAl 

vAzn^thu pOthIrE.

7.95.7

971

kaziyAyk kaTalAyk kalanAy n^ilanAyk 

kalan^tha chollAki
iziyAk kulaththiR piRan^thOm ummai 

ikazA thEththuvOm
pazithA nAva thaRiyIr aTikEL 

pATum paththarOm
vazithAn kANA thalaman^ thirun^thAl 

vAzn^thu pOthIrE.

7.95.8

972

pEyO TEnum pirivon RinnA 

thenpar piRarellAN^
kAythAn vENTiR kanithA nanRO 

karuthik koNTakkAl
n^AythAn pOla n^aTuvE thirin^thum 

umakkAT paTTOrkku
vAythAn thiRavIr thiruvA rUrIr 

vAzn^thu pOthIrE.

7.95.9

973

cherun^thi chempon malaruny chOlai 

ithuvO thiruvArUr
porun^thith thirumU laththA nammE 

iTamAk koNTIrE
irun^thum n^inRuN^ kiTan^thum ummai 

ikazA thEththuvOm
varun^thi van^thum umakkon RuraiththAl 

vAzn^thu pOthirE.

7.95.10

974

kArUr kaNTath theNTOL mukkaN 

kalaikaL palavAki
ArUrth thirumU laththA naththE 

aTippE rArUran
pArUr aRiya enkaN koNTIr 

n^IrE pazippaTTIr
vArUr mulaiyAL pAkaN^ koNTIr 

vAzn^thu pOthIrE.

7.95.11


kAnychIpuraththil Alan^thAnenum pathikamOthi orukaNpeRRu, 
in^thaththalaththil in^thappathikamOthi maRRoru kaNNum peRRathu.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.96 thiruvArUrpparavaiyuNmaNTaLi 
paN - panychamam

thiruchchiRRampalam

975

thUvAyA thoNTuchey vArpaTu thukkaN^kaL
kAvAyE kaNTukoN TAraivar kAkkilum
n^AvAyAl unnaiyE n^allana cholluvER
kAvAven paravaiyuN maNTaLi yammAnE.

7.96.1

976

ponnAnE pulavarkku n^inpukaz pORRalAm
thannAnE thannaip pukazn^thiTun^ thaRchOthi
minnAnE chekkar vAnath thiLanyAyi
RannAnE paravaiyuN maNTaLi yammAnE.

7.96.2

977

n^AmARA thunnaiyE n^allana cholluvAr
pOmARen puNNiyA puNNiyam AnAnE
pEymARAp piNamiTu kATukan^ thATuvAyk
kAmARen paravaiyuN maNTaLi yammAnE.

7.96.3

978

n^OkkuvEn unnaiyE n^allana n^OkkAmaik
kAkkinRAy kaNTukoN TAraivar kAkkilum
vAkkennum mAlaikoN Tunnai enmanath
thArkkinREn paravaiyuN maNTaLi yammAnE.

7.96.4

979

panychErum mellaTi yALaiyOr pAkamAy
n^anychErum n^anmaNi kaNTam uTaiyAnE
n^enychEra n^innaiyE uLki n^inaivArai
anychElen paravaiyuN maNTaLi yammAnE.

7.96.5

980

ammAnE Akama chIlark karuLn^alkum
pemmAnE pEraru LALan piTavUran
thammAnE thaNTamiz n^URpula vANarkkOr
ammAnE paravaiyuN maNTaLi yammAnE.

7.96.6

981

viNTAnE mElaiyAr mElaiyAr mElAya
eNTAnE ezuththoTu choRporuL ellAmun
kaNTAnE kaNTanaik koNTiTTuk kATTAyE
aNTAnE paravaiyuN maNTaLi yammAnE.

7.96.7

982

kARRAnE kArmukil pOlvathOr kaNTaththeN^
kURRAnE kOlvaLai yALaiyOr pAkamAy
n^IRRAnE n^ILchaTai mEln^iRai vuLLathOr
ARRAnE paravaiyuN maNTaLi yammAnE.

7.96.8

983

cheTiyEnn^An cheyvinai n^allana cheyyAtha
kaTiyEnn^An kaNTathE kaNTathE kAmuRuN^
koTiyEnn^An kURumA RunpaNi kURAtha
aTiyEnn^An paravaiyuN maNTaLi yammAnE.

7.96.9

984

karan^thaiyum vanniyum maththamuN^ kUviLam
paran^thachIrp paravaiyuN maNTaLi yammAnai
n^irampiya Uran uraiththana paththivai
virumpuvAr mElaiyAr mElaiyAr mElArE.

7.96.10


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.97 thirun^anipaLLi 
paN - panychamam

thiruchchiRRampalam

985

Athiyan Athirai yanayan mAlaRi thaRkariya
chOthiyan choRporu LAychchuruN^ kAmaRai n^Ankinaiyum
Othiyan umparthaN^ kOnula kaththinuL evvuyirkkum
n^Athiyan n^amperu mAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.

7.97.1

986

uRavili Una miliuNa rArpuram mUnReriyach
cheRuvili thanninai vArvinai yAyina thEyn^thaziya
aRavila kummaru LAnmaru LArpozil vaNTaRaiyum
n^aRaviri konRaiyi nAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.

7.97.2

987

vAnuTai yAnperi yAnmanath thAlumn^inaip pariyAn
AniTai ain^thamarn^ thAnaNu vAkiyOr thIyurukkoN
TUnuTai ivvuTa lamoTuN^ kippukun^ thAnparan^thAn
n^AnuTai mATem pirAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.

7.97.3

988

OTuTai yankala nAvuTai kOvaNa vanumaiyOr
pATuTai yanpali thErn^thuNNum paNpuTai yanpayilak
kATuTai yanniTa mAmalai EzuN^ karuN^kaTalchUz
n^ATuTai n^amperu mAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.

7.97.4

989

paNNaR kariya thorupaTai Azi thanaippaTaiththuk
kaNNaR karuLpurin^ thAnkaru thAthavar vELviavi
uNNaR kimaiyava raiyuruN TOTa uthaiththukan^thu
n^aNNaR kariya pirAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.

7.97.5

990

malkiya chenychaTai mElmathi yummara vummuTanE
pulkiya AraNan empuni thanpuri n^Ulvikirthan
melkiya viRRozi lAnvirup panperum pArththanukku
n^alkiya n^amperu mAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.

7.97.6

991

aN^kamO rARavai yumaru mAmaRai vELvikaLum
eN^kum irun^than^ thaNareri mUnRavai OmpumiTam
paN^kaya mAmukath thALumai paN^kan uRaikOyil
cheN^kayal pAyum vayaRRiru Urn^ani paLLiyathE.

7.97.7

992

thiN^kaT kuRun^theri yaRRikaz kaNNiyan n^uNNiyanAy
n^aN^kaT piNikaLai vAnaru mAmarun^ thEzpiRappum
maN^kath thiruvira lAlaTarth thAnval larakkanaiyum
n^aN^kaT karuLum pirAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.

7.97.8

993

Ena maruppino Tummezil Amaiyum pUNTukan^thu
vAna mathiLara Nammalai yEchilai yAvaLaiththAn
Unamil kAzithan nuLLuyar nyAnacham pan^thaRkanRu
nyAnam aruLpurin^ thAnn^aNNum Urn^ani paLLiyathE.

7.97.9

994

kAlamum n^Azikai yun^n^ani paLLi manaththinuLki
kOlama thAyava naikkuLir n^Avala Uranchonna
mAlai mathiththuraip pArmaN maRan^thuvA nOrulakiR
chAlan^al linpamey thiththava lOkath thiruppavarE.

7.97.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - n^aRRuNaiyappar, thEviyAr - parvatharAchapuththiri.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.98 thirun^annilaththupperuN^kOyil 
paN - panychamam

thiruchchiRRampalam

995

thaNNiyal vemmaiyi nAnRalai 

yiRkaTai thORumpali
paNNiyal menmozi yAriTak 

koNTuzal paNTaraN^kan
puNNiya n^AnmaRai yOrmuRai 

yAlaTi pORRichaippa
n^aNNiya n^annilath thupperuN^ 

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.1

996

valaN^kiLar mAthavany cheymalai 

maN^kaiyOr paN^kinanAych
chalaN^kiLar kaN^kaithaN^ kachchaTai 

yonRiTai yEthariththAn
palaN^kiLar paimpozil thaNpani 

veNmathi yaiththaTava
n^alaN^kiLar n^annilath thupperuN^ 

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.2

997

kachchiya ninkarup pUrvirup 

pankaru thikkachivAr
uchchiyan pichchaiyuN Niyula 

kaN^kaLel lAmuTaiyAn
n^ochchiyam pachchilai yAnn^urai 

thIrpuna lARRozuvAr
n^achchiya n^annilath thupperuN^ 

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.3

998

pATiya n^AnmaRai yAnpaTu 

palpiNak kATaraN^kA
ATiya mAn^aTath thAnaTi 

pORRiyen RanpinarAych
chUTiya cheN^kaiyi nArpala 

thOththiram vAyththacholli
n^ATiya n^annilath thupperuN^ 

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.4

999

pilan^tharu vAyino Tuperi 

thumvali mikkuTaiya
chalan^tharan Akam irupiLa 

vAkkiya chakkaramun
n^ilan^tharu mAmakaL kOnn^eTu 

mARkaruL cheythapirAn
n^alan^tharu n^annilath thupperuN^ 

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.5

1000

veNpoTi mEniyi nAnkaru 

n^Ila maNimiTaRRAn
peNpaTi chenychaTai yAnpira 

manchiram pITaziththAn
paNpuTai n^AnmaRai yOrpayin 

REththippal kAlvaNaN^kum
n^aNpuTai n^annilath thupperuN^ 

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.6

1001

thoTaimali konRaithun RunychaTai 

yanchuTar veNmazuvAT
paTaimali kaiyanmey yiRpakaT 

TIrurip pOrvaiyinAn
maTaimali vaNkama lammalar 

mElmaTa vannammanni
n^aTaimali n^annilath thupperuN^ 

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.7

1002

kuLirtharu thiN^kaLkaN^ kaikura 

vOTarak kUviLamum
miLirtharu punchaTai mEluTai 

yAnviTai yAnviraichEr
thaLirtharu kON^kuvEN^ kaithaTa 

mAthavi chaNpakamum
n^aLirtharu n^annilath thupperuN^ 

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.8

1003

kamarpayil venychurath thukkaTuN^ 

kEzaRpin kAnavanAy
amarpayil veythiya ruchchuna 

nukkaruL cheythapirAn
thamarpayil thaNviza vilthaku 

chaivar thavaththinmikka
n^amarpayil n^annilath thupperuN^ 

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.9

1004

karuvarai pOlarak kankayi 

laimmalaik kIzkkathaRa
oruvira lAlaTarth thinnaruL 

cheytha umApathithAn
thiraiporu ponnin^an nIrththuRai 

vanRikaz chempiyarkOn
n^arapathi n^annilath thupperuN^ 

kOyil n^ayan^thavanE.

7.98.10

1005

kOTuyar veN^kaLiR Ruththikaz 

kOchcheN^ka NAncheykOyil
n^ATiya n^annilath thupperuN^ 

kOyil n^ayan^thavanaich
chETiyal chiN^kithan^ thaichaTai 

yanRiru vArUran
pATiya paththumval lArpuku 

vArpara lOkaththuLLE.

7.98.11


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.99 thirun^AkEchcharam 
paN - panychamam

thiruchchiRRampalam

1006

piRaiyaNi vANu thalALumai 

yALavaL pEzkaNikka
n^iRaiyaNi n^enychanuN^ kan^Ila 

mAlviTam uNTathennE
kuRaiyaNi kullaimul laiaLain^ 

thukuLir mAthavimER
chiRaiyaNi vaNTukaL chErthiru 

n^AkEch charaththAnE.

7.99.1

1007

arun^thava mAmuni varkkaru 

LAkiyOr AlathankIz
irun^thaRa mEpuri thaRkiyal 

pAkiya thennaikolAN^
kurun^thaya lEkura vammara 

vinneyi RERRarumpach
cherun^thichem ponmala run^thiru 

n^AkEch charaththAnE.

7.99.2

1008

pAlana thAruyir mERpari 

yAthu pakaiththezun^tha
kAlanai vITuvith thukkaruth 

thAkkiya thennaikolAN^
kOla malarkkuva Laikkazu 

n^Irvayal chUzkiTaN^kiR
chEloTu vALaikaL pAythiru 

n^AkEch charaththAnE.

7.99.3

1009

kunRa malaikkuma rikoTi 

yEriTai yALveruva
venRi mathakari yinnuri 

pOrththathu mennaikolAm
munRil iLaN^kamu kinmuthu 

pALai mathuvaLain^thu
thenRal pukun^thula vun^thiru 

n^AkEch charaththAnE.

7.99.4

1010

araiviri kOvaNath thOTara 

vArththoru n^AnmaRain^Ul
uraiperu kavvuraith thanRu 

ukan^tharuL cheythathennE
varaitharu mAmaNi yumvaraich 

chan^thaki lOTumun^thith
thiraiporu thaNpaza naththiru 

n^AkEch charaththAnE.

7.99.5

1011

thaN^kiya mAthavath thinRazal 

vELviyi ninRezun^tha
chiN^kamum n^ILpuli yunychezu 

mAlkari yOTalaRap
poN^kiya pOrpurin^ thupiLan^ 

thIruri pOrththathennE
cheN^kayal pAykaza niththiru 

n^AkEch charaththAnE.

7.99.6

1012

n^inRavim mAthavath thaiyozip 

pAnchen RaNain^thumikap
poN^kiya pUN^kaNai vELpoTi 

yAka viziththalennE
paN^kaya mAmalar mEnmathu 

vuNTuvaN thEnmuralach
cheN^kayal pAyvayal chUzthiru 

n^AkEch charaththAnE.

7.99.7

1013

variyara n^ANa thAkamA 

mEru villathAka
ariyana muppuraN^ kaLLavai 

yAraza lUTTalennE
viritharu mallikai yummalarch 

chaNpaka mummaLain^thu
thiritharu vaNTupaN cheythiru 

n^AkEch charaththAnE.

7.99.8

1014

aN^kiyal yOkuthan naiyazip 

pAnchen RaNain^thumikap
poN^kiya pUN^kaNai vELpoTi 

yAka viziththalennE
paN^kaya mAmalar mElmathu 

vuNTupaN vaNTaRaiyach
cheN^kayal n^inRuka Lun^thiru 

n^AkEch charaththAnE.

7.99.9

1015

kuNTaraik kURaiyin Riththiri 

yunychamaN chAkkiyappEy
miNTaraik kaNTathan maivira 

vAkiya thennaikolO
thoNTiraith thuvaNaN^ kiththozil 

pUNTaTi yArparavun^
theNTiraith thaNvayal chUzthiru 

n^AkEch charaththAnE.

7.99.10

1016

koN^kaNai vaNTaraR Rakkuyi 

lummayi lumpayilun^
theN^kaNai pUmpozil chUzthiru 

n^AkEch charaththAnai
vaN^kam malikaTal chUzvayal 

n^AvalA rUranchonna
paN^kamil pATalval lAravar 

thamvinai paRRaRumE.

7.99.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - cheNpakAraNiyEchuvarar,
thEviyAr - kunRamulaiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.100 thirun^oTiththAnmalai 
paN - panychamam

thiruchchiRRampalam

1017

thAnenai munpaTaith thAnatha 

Rin^thuthan ponnaTikkE
n^Anena pATalan^ thOn^Ayi 

nEnaip poruTpaTuththu
vAnenai van^thethir koLLamath 

thayAnai aruLpurin^thu
Unuyir vERuchey thAnn^oTith 

thAnmalai uththamanE.

7.100.1

1018

Anai uriththa pakaiaTi 

yEnoTu mILakkolO
Unai uyirveruT TioLLi 

yAnai n^inain^thirun^thEn
vAnai mathiththama rarvalany 

cheythenai ERavaikka
Anai aruLpurin^ thAnn^oTith 

thAnmalai uththamanE.

7.100.2

1019

man^thiram onRaRi yEnmanai 

vAzkkai makizn^thaTiyEn
chun^thara vETaN^ka LARRuri chEcheyun^ 

thoNTanenai
an^thara mAlvichum pilaza 

kAnai aruLpurin^tha
thun^thara mOn^enycha mEn^oTith 

thAnmalai uththamanE.

7.100.3

1020

vAzvai ukan^than^eny chEmaTa 

vArthaN^kaL valvinaippaT
TAza mukan^thaven naiathu 

mARRi amararellAny
chUza aruLpurin^ thuthoNTa 

nEnparam allathoru
vEzam aruLpurin^ thAnn^oTith 

thAnmalai uththamanE.

7.100.4

1021

maNNula kiRpiRan^ thun^ummai 

vAzththum vaziyaTiyAr
ponnula kampeRu thalthoNTa 

nEninRu kaNTozin^thEn
viNNula kaththavar kaLvirum 

paveLLai yAnaiyinmEl
ennuTal kATTuvith thAnn^oTith 

thAnmalai uththamanE.

7.100.5

1022

anychinai onRin^in Rualar 

koNTaTi chErvaRiyA
vanychanai yenmana mEvaiki 

vAnan^an nATarmunnE
thunychuthal mARRuvith thuththoNTa 

nEnpara mallathoru
venychina Anaithan^ thAnn^oTith 

thAnmalai uththamanE.

7.100.6

1023

n^ilaikeTa viNNathi ran^ila 

meN^kum athirn^thachaiya
malaiyiTai yAnaiyE Rivazi 

yEvaru vEnethirE
alaikaTa lAlarai yanalar 

koNTumun van^thiRainycha
ulaiyaNai yAthavaN Namn^oTith 

thAnmalai uththamanE.

7.100.7

1024

aravoli AkamaN^ kaLaRi 

vAraRi thOththiraN^kaL
viraviya vEthao liviNNe 

lAmvan^ thethirn^thichaippa
varamali vANanvan^ thuvazi 

than^thenak kERuvathOr
chiramali yAnaithan^ thAnn^oTith 

thAnmalai uththamEnE.

7.100.8

1025

in^thiran mAlpira mannezi 

lArmiku thEvarellAm
van^thethir koLLaen naimaththa 

yAnai aruLpurin^thu
man^thira mAmuni variva nArena 

emperuman
n^an^thamar Uranen RAnn^oTith 

thAnmalai uththamanE.

7.100.9

1026

UzithO RUzimuR Rumuyar 

ponnoTith thAnmalaiyaich
chUzichai yinkarum pinchuvai 

n^Avala Uranchonna
Ezichai inRami zAlichain^ 

thEththiya paththinaiyum
Azi kaTalarai yAanychai 

yappark kaRivippathE.
* n^oTiththAnmalaiyenpathu - kayilaimalai.

7.100.10

 

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

chun^tharamUrththichuvAmikaL aruLichcheytha 
thEvArappathikaN^kaL EzAm thirumuRai muRRum.

 


This webpage was last updated on 17 August 2004

Please send your corrections

 

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Sundaramoorti Nayanar Thevaram Part-2 - Romanized Version