logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

suntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathikankal Ezam Thirumurai Muthar Pakuthi Patalkal (1-517)

Suntharamurththi Swamikal Arulichcheytha Thevarap Pathikankal  Ezam Thirumurai Muthar Pakuthi Patalkal (1-517)


uLLuRai 

7.001

thiruveNNeyn^allUr

(1-10)

minpathippu

7.002

thirupparaN^kunRam

(11-21)

minpathippu

7.003

thirun^elvAyil araththuRai

(22-31)

minpathippu

7.004

thiruanychaikkaLam

(32-41)

minpathippu

7.005

thiruONakAn^thanthaLi

(41-51)

minpathippu

7.006

thiruveNkATu

(52-61)

minpathippu

7.007

thiruethirkoLpATi

(62-72)

minpathippu

7.008

thiruvArUr

(73-82)

minpathippu

7.009

thiruarichiRkaraippuththUr

(83-93)

minpathippu

7.010

thirukkachchianEkathaN^kAvatham

(94-103)

minpathippu

7.011

thiruppUvaNam

(104-111)

minpathippu

7.012

thirun^ATTuththokai

(112-122)

minpathippu

7.013

thiruththuRaiyUr

(123-133)

minpathippu

7.014

thiruppAchchilAchchirAmam

(134-145)

minpathippu

7.015

thirun^ATTiyaththAnkuTi

(146-155)

minpathippu

7.016

thirukkalaiyan^allUr

(156-166)

minpathippu

7.017

thirun^AvalUr

(167-177)

minpathippu

7.018

thiruvELvikkuTi

(178-187)

minpathippu

7.019

thirun^inRiyUr

(188-198)

minpathippu

7.020

thirukkOLili

(199-208)

minpathippu

7.021

thirukkachchimERRaLi

(209-218)

minpathippu

7.022

thiruppazamaNNippaTikkarai

(219-228)

minpathippu

7.023

thirukkazippAlai

(229-238)

minpathippu

7.024

thirumazapATi

(239-248)

minpathippu

7.025

thirumuthukunRam

(249-258)

minpathippu

7.026

thirukkALaththi

(259-268)

minpathippu

7.027

thirukkaRkuTi

(269-278)

minpathippu

7.028

thirukkaTavUrvIraTTam

(279-288)

minpathippu

7.029

thirukkurukAvUr

(289-298)

minpathippu

7.030

thirukkaruppaRiyalUr

(299-309)

minpathippu

7.031

thiruiTaiyARRuththokai

(310-319)

minpathippu

7.032

thirukkOTikkuzakar

(320-329)

minpathippu

7.033

n^amakkaTikaLAkiya - aTikaL

(330-339)

minpathippu

7.034

thiruppukalUr

(340-350)

minpathippu

7.035

thiruppuRampayam

(351-360)

minpathippu

7.036

thiruppainynyIli

(361-371)

minpathippu

7.037

thiruvArUr

(372-382)

minpathippu

7.038

thiruvathikaiththiruvIraTTAnam

(383-392)

minpathippu

7.039

thiruththoNTaththokai

(393-403)

minpathippu

7.040

thirukkAnATTumuLLUr

(404-414)

minpathippu

7.041

thirukkachchUr AlakkOyil

(415-424)

minpathippu

7.042

thiru venychamAkkUTal

(425-434)

minpathippu

7.043

thirumuthukunRam

(435-445)

minpathippu

7.044

muTippathukaN^kai

(446-455)

minpathippu

7.045

thiruAmAththUr

(456-466)

minpathippu

7.046

thirun^AkaikkArONam

(467-477)

minpathippu

7.047

Urththokai

(478-487)

minpathippu

7.048

thiruppANTikkoTumuTi

(488-497)

minpathippu

7.049

thirumurukanpUNTi

(498-507)

minpathippu

7.050

thiruppunavAyil

(508-517)

minpathippu

       

7.01 thiruveNNeynallUr

paN - in^thaLam
thiruchchiRRampalam

001

piththApiRai chUTIperu mAnEaru LALA
eththAnmaRa vAthEn^inaik kinREnmanath thunnai
vaiththAypeNNaith thenpAlveNNey n^allUraruT TuRaiyuL
aththAunak kALAyini allEnena lAmE.

7.1.01

002

n^AyEnpala n^ALumn^inaip pinRimanath thunnaip
pEyAyththirin^ theyththEnpeRa lAkAvaruL peRREn
vEyArpeNNaith thenpAlveNNey n^allUraruT TuRaiyuL
AyAunak kALAyini allEnena lAmE.

7.1.02

003

mannEmaRa vAthEn^inaik kinREnmanath thunnaip
ponnEmaNi thAnEvayi rammEporu thun^thi
minnArpeNNaith thenpAlveNNey n^allUraruT TuRaiyuL
annEunak kALAyini allEnena lAmE.

7.1.03

004

muTiyEninip piRavEnpeRin mUvEnpeRRam UrthI
koTiyEnpala poyyEuraip pEnaikkuRik koLn^I
cheTiyArpeNNaith thenpAlveNNey n^allUraruT TuRaiyuL
aTikELunak kALAyini allEnena lAmE.

7.1.04

005

pAthampaNi vArkaLpeRum paNTamathu paNiyAy
Athanporu LAnEnaRi villEnaru LALA
thAthArpeNNaith thenpAlveNNey n^allUraruT TuRaiyuL
AthIunak kALAyini allEnena lAmE.

7.1.05

006

thaNNArmathi chUTIthazal pOlun^thiru mEnI
eNNArpuram mUnRumeri yuNNan^akai cheythAy
maNNArpeNNaith thenpAlveNNey n^allUraruT TuRaiyuL
aNNAunak kALAyini allEnena lAmE.

7.1.06

007

UnAyuyir AnAyuTal AnAyula kAnAy
vAnAyn^ilan AnAykaTal AnAymalai AnAy
thEnArpeNNaith thenpAlveNNey n^allUraruT TuRaiyuL
AnAyunak kALAyini allEnena lAmE.

7.1.07

008

ERRArpuram mUnRumeri uNNachchilai thoTTAy
thERRAthana cholliththiri vEnOchekkar vAnIr
ERRAypeNNaith thenpAlveNNey n^allUraruT TuRaiyuL
ARRAyunak kALAyini allEnena lAmE.

7.1.08

009

mazuvALvalan En^thImaRai OthImaN^kai paN^kA
thozuvAravar thuyarAyina thIrththaluna thozilE
chezuvArpeNNaith thenpAlveNNey n^allUraruT TuRaiyuL
azakAunak kALAyini allEnena lAmE.

7.1.09

010

kArUrpunal eythikkarai kalliththiraik kaiyAR
pArUrpukaz eythiththikaz panmAmaNi un^thich
chIrUrpeNNaith thenpAlveNNey n^allUraruT TuRaiyuL
ArUranem perumARkAL allEnena lAmE.

7.1.10


thiruchchiRRampalam
iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - thaTuththATkoNTavIchuvarar,
thEviyAr - vERkaNmaN^kaiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.10 thirukkachchianEkathaN^kAvatham
paN - in^thaLam

thiruchchiRRampalam

094

thEney purin^thuzal chenychaTai yemperu

mAnathi Tan^thikaz aiN^kaNaiyak
kOnai yeriththeri yATi iTaN^kula

vAna thiTaN^kuRai yAmaRaiyAm
mAnai iTaththathOr kaiyani Tammatha

mARu paTappozi yummalaipOl
yAnai yuriththa pirAna thiTaN^kalik

kachchi anEkathaN^ kAvathamE.

7.10.1

095

kURu n^aTaikkuzi kaTpaku vAyana

pEyukan^ thATan^in ROriyiTa
vERu paTakkuTa kaththilai yampala

vANann^in RATal virumpumiTam
ERu viTaikkoTi yemperu mAnimai

yOrperu mAnumai yALkaNavan
ARu chaTaikkuTai appa niTaN^kalik

kachchi anEkathaN^ kAvathamE.

7.10.2

096

koTika LiTaikkuyil kUvumi Tammayi

lAlumi Tammazu vALuTaiya
kaTikoL punaRchaTai koNTa n^uthaRkaRaik

kaNTani TampiRaith thuNTamuTich
cheTikoL vinaippakai thIrumi Tan^thiru

vAkumi Tan^thiru mArpakalath
thaTika LiTamazal vaNNa niTaN^kalik

kachchi anEkathaN^ kAvathamE.

7.10.3

097

koN^ku n^uzaiththana vaNTaRai konRaiyuN^

kaN^kaiyun^ thiN^kaLuny chUTuchaTai
maN^kul n^uzaimalai maN^kaiyai n^aN^kaiyaip

paN^kiniR RaN^ka uvan^tharuLchey
chaN^ku kuzaichchevi koNTaru viththiraL

pAya viyAththazal pOluTaiththam
aN^kai mazuththikaz kaiya niTaN^kalik

kachchi anEkathaN^ kAvathamE.

7.10.4

098

paiththa paTaththalai ATara vampayil

kinRa iTampayi lappukuvAr
chiththam orun^eRi vaiththa iTan^thikaz

kinRa iTan^thiru vAnaTikkE
vaiththa manaththavar paththar manaN^koLa

vaiththa iTammazu vALuTaiya
aththan iTamazal vaNNa niTaN^kalik

kachchi anEkathaN^ kAvathamE.

7.10.5

099

thaNTa muTaiththaru manthamar enRama

raichcheyum vanthuyar thIrkkumiTam
piNTa muTaippiRa viththalai n^inRu

n^inaippavar Akkaiyai n^IkkumiTam
kaNTa muTaikkaru n^anychai n^ukarn^tha

pirAna thiTaN^kaTal EzukaTan^
thaNTa muTaipperu mAna thiTaN^kalik

kachchi anEkathaN^ kAvathamE.

7.10.6

100

kaTTu mayakkam aRuththavar kaithozu

thEththu miTaN^kathi rOnoLiyAl
viTTa iTamviTai yUrthi yiTaN^kuyiR

pETaithan chEvalO TATumiTam
maTTu mayaN^ki avizn^tha malaroru

mAthavi yOTu maNampuNarum
aTTa puyaN^kap pirAna thiTaN^kalik

kachchi anEkathaN^ kAvathamE.

7.10.7

101

pulli iTan^thozu thuythume nAthavar

thampura mUnRum poTippaTuththa
villi iTamvira vAthuyir uNNumveN^

kAlanaik kAlkoTu vIn^thaviyak
kolli iTaN^kuLir mAthavi mavval

kurAvaku LaN^kuruk kaththipunnai
alli yiTaippeTai vaNTuRaN^ kuN^kalik

kachchi anEkathaN^ kAvathamE.

7.10.8

102

chaN^kai yavarpuNar thaRkari yAnRaLa

vEnakai yALthavi rAmikuchIr
maN^kai yavaLmaki zachchuTu kATTiTai

n^aTTamn^in RATiya chaN^karanem
aN^kaiyi nallanal En^thu mavankanal

chEroLi yannathOr pErakalath
thaN^kai yavannuRai kinRa iTaN^kalik

kachchi anEkathaN^ kAvathamE.

7.10.9

103

vITu peRappala UzikaL n^inRu

n^inaikkum iTamvinai thIrumiTam
pITu peRapperi yOra thiTaN^koNTu

mEvinar thaN^kaLaik kAkkumiTam
pATu miTaththaTi yAnpukaz Uran

uraiththaim mAlaikaL paththumvallAr
kUTu miTanychiva lOkan iTaN^kalik

kachchi anEkathaN^ kAvathamE.

7.10.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kAvathEchuvarar,
thEviyAr - kAmATchiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.11 thiruppUvaNam
paN - in^thaLam

thiruchchiRRampalam

104

thiruvuTai yArthiru mAlaya nAlum
uruvuTai yArumai yALaiyOr pAkam
parivuTai yAraTai vArvinai thIrkkum
purivuTai yAruRai pUvaNam IthO.

7.11.1

105

eNNi irun^thu kiTan^thu n^aTan^thum
aNNa lenAn^inai vArvinai thIrppAr
paNNichai yArmozi yArpalar pATap
puNNiya nAruRai pUvaNam IthO.

7.11.2

106

theLLiya pEypala pUthama vaRRoTu
n^aLLiruL n^aTTama thATal n^avinROr
puLLuva rAkuma varkkavar thAmum
puLLuva nAruRai pUvaNam IthO.

7.11.3

107

n^ilanuTai mAnmaRi kaiyathu theyvak
kanaluTai mAmazu En^thiyOr kaiyil
analuTai yAraza kArtharu chennip
punaluTai yAruRai pUvaNam IthO.

7.11.4

108

n^aTaiyuTai n^alleru thERuvar n^allAr
kaTaikaTai thORiTu minpali enpAr
thuTiyiTai n^anmaTa vALoTu mArpil
poTiyaNi vAruRai pUvaNam IthO.

7.11.5

109

minnanai yALthiru mEnivi LaN^kavOr
thannamar pAkama thAkiya chaN^karan
munninai yArpuram mUnReri yUTTiya
ponnanai yAnuRai pUvaNam IthO.

7.11.6

110

mikkiRai yEyavan thunmathi yAliTa
n^akkiRai yEvira lAliRa vUnRi
n^ekkiRai yEn^inai vArthani n^enycham
pukkuRai vAnuRai pUvaNam IthO.

7.11.7

 

ippathikaththil 8,9-m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina.

7.11.8-9

111

chIrin mikappoli yun^thirup pUvaNam
Ara viruppiTa mAuRai vAnRanai
Uran uraiththachon mAlaikaL paththivai
pAril uraippavar pAvam aRupparE.

7.11.10


iththalam pANTin^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - pUvaNan^Athar, thEviyAr - minnAmpikaiyammai.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.12 thirun^ATTuththokai
paN - in^thaLam

thiruchchiRRampalam

112

vIzak kAlanaik kAlkoTu pAyn^tha vilaN^kalAn
kUzai ERukan^ thAniTaN^ koNTathuN^ kOvalUr
thAzai yUrthaka TUrthakka LUrtharu mapuram
vAzai kAykkum vaLarmaru kaln^ATTu marukalE.

7.12.1

113

aNTath thaNTaththin appuRath thATum amuthanUr
thaNTan^ thOTTan^thaN TaN^kuRai thaNTalai yAlaN^kATu
kaNTal muNTalkaL chUzkazip pAlai kaTaRkarai
koNTal n^ATTukkoN TalkuRuk kain^ATTuk kuRukkaiyE.

7.12.2

114

mUla nUrmutha lAyamuk kaNNan muthalvanUr
n^Ala nUrn^arai ERukan^ thERiya n^ampanUr
kOla n^IRRankuR RAlaN^ kuraN^kaNin muTTamum
vEla nUrveRRi yUrveNNik kURRaththu veNNiyE.

7.12.3

115

thEN^kU run^thiruch chiRRam palamuny chirAppaLLi
pAN^kUr eN^kaL pirAnuRai yuN^kaTam pan^thuRai
pUN^kU rumpara manparany chOthi payilumUr
n^AN^kUr n^ATTun^AN^ kUrn^aRai yUrn^ATTu n^aRaiyUrE.

7.12.4

116

kuzalai venRa mozimaTa vALaiyOr kURanAm
mazalai yERRu maNALan iTan^thaTa mAlvaraik
kizavan kIzai vazippazai yARu kizaiyamum
mizalai n^ATTu mizalaiveN Nin^ATTu mizalaiyE.

7.12.5

117

thennUr kaimmaith thiruchchuzi yalthiruk kAnappEr
pannUr pukkuRai yumpara markkiTam pAyn^alam
ennUr eN^kaL pirAnuRai yun^thiruth thEvanUr
ponnUr n^ATTuppon nUrpuri chain^ATTup purichaiyE.

7.12.6

118

Iza n^ATTumA thOTTan^then nATTirA mEchchuram
chOza n^ATTuth thuruththin^eyth thAnan^ thirumalai
Azi yUrana n^ATTukkel lAmaNi yAkiya
kIzai yillara nArkkiTaN^ kiLLi kuTiyathE.

7.12.7

119

n^ALum n^annilan^ thenpanai yUrvaTa kanychanUr
n^ILa n^ILchaTai yAnn^ellik kAvu n^eTuN^kaLaN^
kALa kaNTan uRaiyum kaTaimuTi kaNTiyUr
vELAr n^ATTuvE LUrviLath thUrn^ATTu viLaththUrE.

7.12.8

120

thazalum mEniyan thaiyalOr pAkama marn^thavan
thozalun^ tholvinai thIrkkinRa chOthichOR RuththuRai
kazaluN^ kOvai yuTaiyavan kAthalik kummiTam
pazanam pAmpaNi pAmpuran^ thanychaithany chAkkaiyE.

7.12.9

121

maikoL kaNTaneN TOLanmuk kaNNan valanychuzi
paikoL vALara vATTith thiriyum paramanUr
cheyyil vALaikaL pAyn^thuka Lun^thirup punkUrn^an
Raiyan mEya pozilaNi AvaTu thuRaiyathE.

7.12.10

122

pENi n^ATatha niRRiri yumperu mAnRanai
ANai yAvaTi yArkaL thozappaTum Athiyai
n^ANi Uran vanappakai yappanvan RoNTanchol
pANi yAlivai yEththuvAr chErpara lOkamE.

7.12.11


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.13 thiruththuRaiyUr
paN - thakkarAkam

thiruchchiRRampalam

123

malaiyAr aruvith thiraLmA maNiyun^thik
kulaiyArak koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAR
kalaiyAr alkuRkan niyarATun^ thuRaiyUrth
thalaivA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.

7.13.1

124

maththam mathayAnai yinveN maruppun^thi
muththaN^ koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAR
paththar payinREththip paravun^ thuRaiyUr
aththA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.

7.13.2

125

kan^thaN^ kamazkA rakilchan^ thanamun^thich
chen^thaN punalvan^ thizipeNNai vaTapAl
man^thi palamA n^aTamATun^ thuRaiyUr
en^thAy unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.

7.13.3

126

arumpArn^ thanamal likaichaN pakanychATich
churumpArak koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAl
karumpAr mozikkan niyarATun^ thuRaiyUr
virumpA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.

7.13.4

127

pATArn^ thanamAvum palAkka LunychATi
n^ATAra van^theRRi yOrpeNNai vaTapAl
mATArn^ thanamALi kaichUzun^ thuRaiyUr
vETA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.

7.13.5

128

maTTAr malarkkon Raiyumvanni yunychATi
moTTArak koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAl
koTTAT ToTupAT ToliyOvAth thuRaiyUrch
chiTTA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.

7.13.6

129

mAthAr mayiRpIli yumveN Nuraiyun^thith
thAthArak koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAl
pOthArn^ thanapoykai kaLchUzun^ thuRaiyUr
n^AthA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.

7.13.7

130

koyyA malarkkON^ koTuvEN^kai yunychATich
cheyyArak koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAl
maiyAr thaTaN^kaN NiyarATun^ thuRaiyUr
aiyA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.

7.13.8

131

viNNArn^ thanamEkaN^ kaLn^inRu poziya
maNNArak koNarn^theRRi yOrpeNNai vaTapAl
paNNAr mozippA vaiyarATun^ thuRaiyUr
aNNA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.

7.13.9

132

mAvAyp piLan^thAnum malarmichai yAnum
AvA avarthETith thirin^thala man^thAr
pUvArn^ thanapoykai kaLchUzun^ thuRaiyUrth
thEvA unaivENTik koLvEn thavan^eRiyE.

7.13.10

133

cheyyAr kamala malarn^Ava lUrmannan
kaiyAR RozuthEththap paTun^thuRai yUrmER
poyyAth thamizUran uraiththana vallAr
meyyE peRuvArkaL thavan^eRi thAnE.

7.13.11


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - thuRaiyUrappar, thEviyAr - pUN^kOthaiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.14 thiruppAchchilAchchirAmam
paN - thakkarAkam

thiruchchiRRampalam

134

vaiththanan thanakkE thalaiyumen nAvum

n^enychamum vanychamon RinRi
uyththanan thanakkE thiruvaTik kaTimai

uraiththakkAl uvamanE okkum
paiththapAm pArththOr kOvaNath thOTu

pAchchilAch chirAmaththem paramar
piththarE yoththOr n^achchila rAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.1

135

annaiyE ennEn aththanE ennEn

aTikaLE amaiyumen Rirun^thEn
ennaiyum oruvan uLanenRu karuthi

iRaiyiRai thiruvaruL kATTAy
annamAm poykai chUztharu pAchchi

lAchchirA maththuRai aTikaL
pinnaiyE aTiyArk karuLcheyva thAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.2

136

uRRapO thallAl uRuthiyai uNarEn

uLLamE amaiyumen Rirun^thEn
cheRRavar puramUn Reriyezach cheRRa

chenychaTai n^anychaTai kaNTar
aRRavark karuLchey pAchchilAch chirAmath

thaTikaLthA miyAthuchon nAlum
peRRapO thukan^thu peRAviTil ikazil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.3

137

n^Achchila pEchi n^amarpiRar enRu

n^anRuthI thenkilar maRROr
pUchchilai n^enychE ponviLai kazanip

puLLinany chilampumAm poykaip
pAchchilAch chirAmath thaTikaLen RivarthAm

palaraiyum ATkoLvar parin^thOr
pEchchilar onRaith tharavila rAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.4

138

varin^thaveny chilaiyAl an^tharath theyilai

vATTiya vakaiyina rEnum
purin^thaan^ n^ALE pukazthakka aTimai

pOkun^AL vIzun^A LAkip
parin^thavark karuLchey pAchchilAch chirAmath

thaTikaLthA miyAthuchon nAlum
pirin^thiRaip pOthiR pErvathE yAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.5

139

cheTiththavany cheyvAr chenRuzich chellEn

thIvinai cheRRiTu menRu
aTiththavam allAl Araiyum aRiyEn

Avathum aRivarem maTikaL
paTaiththalaich chUlam paRRiya kaiyar

pAchchilAch chirAmaththem paramar
piTiththaveN NIRE pUchuva thAnAl

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.6

140

kaiyathu kapAlaN^ kATuRai vAzkkai

kaTTaN^kam En^thiya kaiyar
meyyathu purin^Ul miLirumpun chaTaimEl

veNTiN^kaL chUTiya vikirthar
paiyara valkuR pAvaiya rATum

pAchchilAch chirAmaththem paramar
meyyarE oththOr poycheyva thAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.7

141

n^iNampaTum uTalai n^ilaimaiyen ROrEn

n^enychamE thanychamen Rirun^thEn
kaNampaTin^ thEththik kaN^kulum pakaluN^

karuththinAR kaithozu thezuvEn
paNampaTum aravam paRRiya kaiyar

pAchchilAch chirAmaththem paramar
piNampaTu kATTil ATuva thAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.8

142

kuzaiththuvan^ thOTik kUTuthi n^enychE

kuRREval n^AToRuny cheyvAn
izaiththan^AL kaTavAr anpila rEnum

emperu mAnenRep pOthum
azaiththavark karuLchey pAchchilAch chirAmath

thaTikaLthAm yAthuchon nAlum
pizaiththathu poRuththon RIkila rAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.9

143

thuNippaTum uTaiyuny chuNNaveN NIRun^

thORRamuny chin^thiththuk kANil
maNippaTu kaNTanai vAyinAR kURi

manaththinAR RoNTanEn n^inaivEn
paNippaTum aravam paRRiya kaiyar

pAchchilAch chirAmaththem paramar
piNippaTa ANTu paNippila rAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.10

144

orumaiyE allEn ezumaiyum aTiyEn

aTiyavark kaTiyanum AnEn
urimaiyAl uriyEn uLLamum urukum

oNmalarch chEvaTi kATTAy
arumaiyAm pukazArk karuLcheyum pAchchi

lAchchirA maththem maTikaL
perumaikaL pEchich chiRumaikaL cheyyil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.11

145

Echina alla ikazn^thana alla

emperu mAnenRep pOthum
pAyina pukazAn pAchchilAch chirAmath

thaTikaLai aTithozap pannAL
vAyinAR kURi manaththinAl n^inaivAn

vaLavayal n^AvalA rUran
pEchina pEchchaip poRukkila rAkil

ivaralA thillaiyO pirAnAr.

7.14.12


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - mARRaRivarathar, thEviyAr - pAlachun^thariyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.15 thirun^ATTiyaththAnkuTi
paN - thakkarAkam

thiruchchiRRampalam

146

pUNAN AvathOr aravaN^kaN TanychEn

puRaN^kAT TATalkaN TikazEn
pENI rAkilum perumaiyai uNarvEn

piRavE nAkilum maRavEn
kANI rAkiluN^ kANpanen manaththAR

karuthI rAkiluN^ karuthi
n^AnE lummaTi pATuthal oziyEn

n^ATTiyath thAnkuTi n^ampI.

7.15.1

147

kachchEr pAmponRu kaTTin^in RiTukAT

Telliyil ATalaik kavarvan
thuchchEn enmanam pukun^thiruk kinRamai

chollAy thippiya mUrththi
vaichchE yiTarkaLaik kaLain^thiTa valla

maNiyE mANikka vaNNA
n^achchEn oruvarai n^Anumai yallAl

n^ATTiyath thAnkuTi n^ampI.

7.15.2

148

anychA thEyumak kATcheya vallEn

yAthinuk kAchaip paTukEn
panychEr mellaTi mAmalai maN^kai

paN^kA empara mETTI
manychEr veNmathi chenychaTai vaiththa

maNiyE mANikka vaNNA
n^anychEr kaNTA veNTalai yEn^thI

n^ATTiyath thAnkuTi n^ampI.

7.15.3

149

kallE nallEn n^inpukaz aTimai

kallA thEpala kaRREn
n^illE nallEn n^invazi n^inRAr

thammuTai n^Ithiyai n^inaiya
vallE nallEn ponnaTi parava

mATTEn maRumaiyai n^inaiya
n^allE nallEn n^Anumak kallAl

n^ATTiyath thAnkuTi n^ampI.

7.15.4

150

maTTAr pUN^kuzal malaimakaL kaNavanaik

karuthA thArthamaik karuthEn
oTTI rAkilum oTTuvan aTiyEn

ummaTi yaTain^thavark kaTimaip
paTTE nAkilum pATuthal oziyEn

pATiyum n^ATiyum aRiya
n^aTTEn AthalAl n^AnmaRak killEn

n^ATTiyath thAnkuTi n^ampI.

7.15.5

151

paTappAR Ranmaiyil n^AnpaTTa thellAm

paTuththA yenRallal paRaiyEn
kuTappAch chiluRai kOkkuLir vAnE

kOnE kURRuthaith thAnE
maTappAR RayiroTu n^eymakizn^ thATum

maRaiyO thImaN^kai paN^kA
n^aTappI rAkilum n^aTappanum maTikkE

n^ATTiyath thAnkuTi n^ampI.

7.15.6

152

aivAy aravinai mathiyuTan vaiththa

azakA amararkaL thalaivA
eyvAn vaiththathOr ilakkinai aNaithara

n^inain^thEn uLLamuL LaLavum
uyvAn eNNivan^ thummaTi aTain^thEn

ukavI rAkilum ukappan
n^aivA nanRumak kATpaTTa thaTiyEn

n^ATTiyath thAnkuTi n^ampI.

7.15.7

153

kaliyEn mAnuTa vAzkkaiyon RAkak

karuthiTiR kaNkaNIr pilkum
palithErn^ thuNpathOr paNpukaN TikazEn

pachuvE ERilum paziyEn
valiyE yAkilum vaNaN^kuthal oziyEn

mATTEn maRumaiyai n^inaiyEn
n^aliyEn oruvarai n^Anumai yallAl

n^ATTiyath thAnkuTi n^ampI.

7.15.8

154

kuNTA TichchamaN chAkkiyap pEykaL

koNTA rAkiluN^ koLLak
kaNTA luN^karu thEneru thERuN^

kaNNA n^innala thaRiyEn
thoNTA Tiththozu vArthozak kaNTu

thozuthEn envinai pOka
n^aNTA TumvayaR RaNTalai vEli

n^ATTiyath thAnkuTi n^ampI.

7.15.9

155

kUTA mannaraik kUTTaththu venRa

koTiRan kOTpuli chenni
n^ATAr tholpukaz n^ATTiyath thAnkuTi

n^ampiyai n^ALum maRavAch
chETAr pUN^kuzaR chiN^kaTi yappan

thiruvA rUran uraiththa
pATI rAkilum pATumin RoNTIr

pATan^um pAvampaR RaRumE.

7.15.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - karin^AthEchuvarar, thEviyAr - malarmaN^kaiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.16 thirukkalaiyan^allUr
paN - thakkarAkam

thiruchchiRRampalam

156

kurumpaimulai malarkkuzali koNTathavaN^ kaNTu

kuRippinoTuny chenRavaLthan kuNaththinain^an kaRin^thu
virumpuvaraN^ koTuththavaLai vETTaruLich cheytha

viNNavarkOn kaNNuthalOn mEviyavUr vinavil
arumparukE churumparuva aRupathampaN pATa

aNimayilkaL n^aTamATum aNipozilchUz ayalin
karumparukE karuN^kuvaLai kaNvaLaruN^ kazanik

kamalaN^kaL mukamalaruN^ kalayan^allUr kANE.

7.16.1

157

cherumEvu chalan^tharanaip piLan^thachuTar Azi

cheN^kaNmalar paN^kayamAch chiRan^thAnuk karuLi
iruLmEvum an^thakanmER RirichUlam pAychchi

in^thiranaith thOLmuriththa iRaiyavanUr vinaviR
perumEthai maRaiyoliyum pErimuza voliyum

piLLaiyinan^ thuLLiviLai yATToliyum peruka
karumEthi punalmaNTak kayalmaNTak kamalaN^

kaLivaNTin kaNamiriyuN^ kalayan^allUr kANE.

7.16.2

158

iNTaimalar koNTumaNal iliN^kamathu viyaRRi

inaththAvin pAlATTa iTaRiyathA thaiyaiththAL
thuNTamiTu chaNTiyaTi aNTarthozu thEththath

thoTarn^thavanaip paNikoNTa viTaN^kanathUr vinavil
maNTapamuN^ kOpuramum mALikaichU Likaiyum

maRaiyoliyum vizavoliyum maRukun^iRai veythik
kaNTavarkaN manaN^kavarum puNTarikap poykaik

kArikaiyAr kuTain^thATuN^ kalayan^allUr kANE.

7.16.3

159

malaimaTan^thai viLaiyATi vaLaiyATu karaththAn

makizn^thavaLkaN puthaiththalumE valliruLAy ellA
ulakuTanRAn mUTaviruL OTumvakai n^eRRi

oRRaikkaN paTaiththukan^tha uththamanUr vinavil
alaiyaTain^tha punalperuki yAnaimarup piTaRi

akiloTuchan^ thun^thivarum arichilinRen karaimER
kalaiyaTain^thu kalikaTiyan^ thaNarOmap pukaiyAR

kaNamukilpOn RaNikiLaruN^ kalayan^allUr kANE.

7.16.4

160

n^iRpAnuN^ kamalaththil iruppAnum muthalA

n^iRain^thamarar kuRain^thirappa n^inain^tharuLi yavarkkAy
veRpArvil aravun^AN eriyampAl viravAr

puramUnRum eriviththa vikirthanUr vinaviR
choRpAla poruTpAla churuthiyoru n^Ankun^

thOththiramum palachollith thuthiththiRaithan RiRaththE
kaRpAruN^ kETpAru mAyeN^kum n^ankAr

kalaipayilan^ thaNarvAzuN^ kalayan^allUr kANE.

7.16.5

161

peRRimaiyon RaRiyAtha thakkanathu vELvip

perun^thEvar *chiran^thOLpal karaN^kaNpI Taziyach
cheRRumathik kalaichithaiyath thiruviralAR REyvith

tharuLperuku chivaperumAn chErtharumUr vinavil
theRRukoTi mullaiyoTu mallikaicheN pakamun^

thiraiporuthu varupunalchEr #arichilinRen karaimER
kaRRinan^an karumpinmuLai kaRikaRkak kaRavai

kamazkazun^Ir kavarkazanik kalayan^allUr kANE.

*echchanchiram, in^thiranROL, chUriyanpal, akkinithEvan
karam, pakan ennum peyaruLLa maRRoru chUriyankaN
ivai pITazin^thavai.

#viShNuvinAl chollappaTTuvan^thamaiyAl arichol
n^athiyenRu peyar. athu arichil ena maruviyirukkinRathu.
ithanaik kumpakONappurANaththiR kaNTukoLka.

7.16.6

162

ilaN^kaiyarkOn chirampaththO TirupathuthiN TOLum

iRRalaRa oRRaiviral veRpathanmE lUnRi
n^ilaN^kiLarn^Ir n^eruppoTukAR RAkAcha mAki

n^iRpanavum n^aTappanavAm n^inmalanUr vinaviR
palaN^kaLpala thiraiyun^thip parumaNipon koziththup

pAthirichan^ thakilinoTu kEthakaiyum parukik
kalaN^kupunal alampivarum arichilinRen karaimER

kayalukaLum vayalpuTaichUz kalayan^allUr kANE.

7.16.7

163

mAlayanuN^ kANpariya mAleriyAy n^imirn^thOn

vannimathi chennimichai vaiththavanmoyth thezun^tha
vElaiviTa muNTamaNi kaNTanviTai yUrum

vimalanumai yavaLOTu mEviyaUr vinaviR
chOlaimali kuyilkUvak kOlamayi lAlach

churumpoTuvaN Tichaimuralap pachuN^kiLichoR Ruthikkak
kAlaiyilum mAlaiyiluN^ kaTavuLaTi paNin^thu

kachin^thamanath thavarpayiluN^ kalayan^allUr kANE.

7.16.8

164

porumpalama thuTaiyachuran thArakanaip poruthu

ponRuviththa poruLinaimun paTaiththukan^tha punithan
karumpuvilin malarvALik kAmanuTal vEvak

kanalviziththa kaNNuthalOn karuthumUr vinavil
irumpunalveN Tiraiperuki Elamila vaN^kam

irukaraiyum poruthalaikkum arichilinRen karaimER
karumpunaiveN muththarumpip ponmalarn^thu pavaLak

kavinkATTuN^ kaTipozilchUz kalayan^allUr kANE.

7.16.9

165

thaNkamalap poykaipuTai chUzn^thazakAr thalaththiR

RaTaN^koLperuN^ kOyilthaniR Rakkavakai yAlE
vaNkamalath thayanmunnAL vazipATu cheyya

makizn^tharuLi irun^thaparan maruviyaUr vinavil
veNkavari karumpIli vEN^kaiyoTu kON^kin

viraimalarum viravupunal arichilinRen karaimER
kaNkamukin pUmpALai mathuvAchaN^ kalan^tha

kamazthenRal pukun^thulavu kalayan^allUr kANE.

7.16.10

166

thaNpunalum veNmathiyun^ thAN^kiyacheny chaTaiyan

thAmaraiyOn thalaikalanAk kAmaramun pATi
uNpalikoN Tuzalparaman uRaiyumUr n^iRain^Ir

ozukupunal arichilinRen kalayan^allUr athanai
n^aNpuTaiya n^anchaTaiyan ichainyAni chiRuvan

n^AvalarkOn ArUran n^Avinn^ayan^ thuraichey
paNpayilum paththumivai paththicheythu n^iththam

pATavallA rallaloTu pAvamilar thAmE.

7.16.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - amirthakalain^Athar, thEviyAr - amirthavalliyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.17 thirun^AvalUr
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

167

kOvalan n^Anmukan vAnavar

kOnuN^kuR REvalcheyya
mEvalar muppuran^ thIyezu

viththavan OrampinAl
Evala nArveNNey n^allUril

vaiththenai yALuN^koNTa
n^Avala nArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.1

168

thanmaiyi nAlaTi yEnaiththAm

ATkoNTa n^ATchapaimun
vanmaikaL pEchiTa vanRoNTan

enpathOr vAzvuthan^thAr
punmaikaL pEchavum ponnaiththan^

thennaippO kampuNarththa
n^anmaiyi nArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.2

169

vEkaN^koN TOTiya veLviTai

ERiyOr melliyalai
AkaN^koN TArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTAr
pOkaN^koN TAr*kaTaR kOTiyin

mOTiyaip pUNpathAka
n^AkaN^koN TArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

*kaTaRkOTi enpathu kOTikkuzakarennun^thalam.mOTi enpathu 
aN^kuk kOyil koNTirukkum thurkkai.

7.17.3

170

anychuN^koN TATuvar AviniR

chEvinai ATchikoNTAr
thanychaN^koN TAraTich chaNTiyaith

thAmena vaiththukan^thAr
n^enychaN^koN TArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTu
n^anychaN^koN TArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.4

171

umparAr kOnaiththiN TOLmurith

thArurith thArkaLiRRaich
chemponAr thIvaNNar thUvaNNa

n^IRRarOr AvaNaththAl
empirA nArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTa
n^ampirA nArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.5

172

kOTTaN^koN TArkuTa mUkkiluN^

kOvaluN^ kOththiTTaiyum
vETTaN^koN TArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTAr
ATTaN^koN TArthillaich chiRRam

palaththE arukkanaimun
n^ATTaN^koN TArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.6

173

thAyava LAyththan^thai yAkich

chAthal piRaththalinRip
pOyaka lAmaiththan ponnaTik

kennaip porun^thavaiththa
vEyava nArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTa
n^Ayaka nArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.7

174

vAyATi mAmaRai OthiyOr

vEthiya nAkivan^thu
thIyATi yArchinak kEzalin

pinchenROr vETuvanAy
vEyATi yArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTa
n^AyATi yArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.8

175

paTamATu pAmpaNai yAnukkum

pAvain^al lALthanakkum
vaTamATu mAlviTai ERRukkum

pAkanAy van^thorun^AL
iTamATi yArveNNey n^allUril

vaiththenai ALuN^koNTa
n^aTamATi yArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.9

176

miTukkuNTen ROTiyOr veRpeTuth

thAnvali yain^eriththAr
aTakkaN^koN TAvaNaN^ kATTin^al

veNNeyUr ALuN^koNTAr
thaTukkavoN NAthathOr vEzaththi

naiyurith thiTTumaiyai
n^aTukkaN^kaN TArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^AvalUrE.

7.17.10

177

n^Athanuk kUrn^amak kUrn^ara

chiN^ka munaiyaraiyan
Atharith thIchanuk kATcheyum

UraNi n^AvalUren
ROthan^aR Rakkavan RoNTanA

rUran uraiththathamiz
kAthalith thuN^kaRRuN^ kETpavar

thamvinai kaTTaRumE.

7.17.11


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - n^AvalIchuvarar, thEviyAr - chun^tharAmpikai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.18 thiruvELvikkuTi
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

178

mUppathum illai piRappathum

illai iRappathillai
chErppathu kATTakath thUrinu

mAkachchin^ thikkinallAR
kAppathu vELvik kuTithaN

TuruththiyeN^ kOnaraimEl
Arppathu n^Akam aRin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.1

179

kaTTakkAT Tiln^aTa mATuvari

yAvarkkuN^ kATchiyoNNAr
chuTTaveN NIRaNin^ thATuvar

pATuvar thUyan^eyyAl
vaTTakkuN Taththil erivaLarth

thOmpi maRaipayilvAr
aTTakkoN TuNpa thaRin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.2

180

pErumOr Ayiram pEruTai

yArpeNNO TANumallar
Uruma thoRRiyUr maRRaiyUr

peRRavA n^AmaRiyOm
kAruN^ karuN^kaTal n^anychamu

thuNTukaN TaN^kaRuththArk
kArampAm pAva thaRin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.3

181

Enakkom pummiLa Amaiyum

pUNTaN^kOr ERumERik
kAnakkAT TiRRoNTar kaNTana

cholliyuN^ kAmuRavE
mAnaiththOl onRai uTuththup

puliththOl piyaRkumiTTu
yAnaiththOl pOrppa thaRin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.4

182

UTTikkoN TuNpathOr UNilar

UriTu pichchaiyallAR
pUTTikkoN TERRinai ERuvar

ERiyOr pUthan^thampAR
pATTikkoN TuNpavar pAzitho

Rumpala pAmpupaRRi
ATTikkoN TuNpa thaRin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.5

183

kuRavanAr thammakaL thammaka

nArmaNa vATTikollai
maRavanA rAyaN^kOr panRippin

pOvathu mAyaN^kaNTIr
iRaivanAr AthiyAr chOthiya

rAyaN^kOr chOrvupaTA
aRavanAr Avatha Rin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.6

184

piththarai oththoru peRRiyar

n^aRRavai ennaippeRRa
muththavai thammanai than^thaikkun^

thavvaikkun^ thampirAnAr
cheththavar than^thalai yiRpali

koLvathE chelvamAkil
aththavam Avatha Rin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.7

185

umparAn UziyAn AziyAn

ON^ki malaruRaivAn
thamparam allavar chin^thippa

varthaTu mARRaRuppAr
emparam allavar ennenychath

thuLLum iruppathAkil
amparam Avatha Rin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.8

186

in^thira nukkum irAvaNa

nukkum aruLpurin^thAr
man^thiram Othuvar mAmaRai

pATuvar mAnmaRiyar
chin^thurak kaNNanum n^Anmuka

nummuTa nAyththaniyE
an^tharany chelvatha Rin^thOmEl

n^Amivark kATpaTOmE.

7.18.9

187

kUTalar mannan kulan^Ava

lUrkkOn n^alaththamizaip
pATaval lapara mannaTi

yArkkaTi maivazuvAr
n^ATaval lathoNTan ArUran

ATpaTu mARuchollip
pATaval lArpara lOkath

thiruppathu paNTamanRE.

7.18.10


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.19 thirun^inRiyUr
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

188

aRRava nAraTi yArthamak

kAyizai paN^kinarAm
paRRava nArem parApara

renRu palarvirumpum
koRRava nArkuRu kAthavar

Urn^eTu venycharaththAl
cheRRava nArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^inRiyUrE.

7.19.1

189

vAchaththi nArmalark konRaiyuL

LArvaTi vArn^than^IRu
pUchaththi nArpuka lin^n^akar

pORRumem puNNiyaththAr
n^Echaththi nAlennai yALuN^koN

TArn^eTu mAkaTalchUz
thEchaththi nArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^inRiyUrE.

7.19.2

190

aN^kaiyin mUvilai vElar

amarar aTiparavach
chaN^kaiyai n^IN^ka aruLith

thaTaN^kaTal n^anychamuNTAr
maN^kaiyOr pAkar makizn^tha

iTamvaLa malkupunaR
cheN^kayal pAyum vayalpoli

yun^thiru n^inRiyUrE.

7.19.3

191

ARukan^ thAraN^kam n^AnmaRai

yAreN^ku mAkiyaTal
ERukan^ thArichai Ezukan^

thArmuTik kaN^kaithannai
vERukan^ thArviri n^Ulukan^

thArpari chAn^thamathA
n^IRukan^ thAruRai yummiTa

mAn^thiru n^inRiyUrE.

7.19.4

192

vanychaN^koN TArmanany chErakil

lArn^aRu n^eythayirpAl
anychuN^koN TATiya vETkaiyi

nArathi kaippathiyE
thanychaN^koN TArthamak kenRum

irukkai charaNaTain^thAr
n^enychaN^koN TArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^inRiyUrE.

7.19.5

193

Arththavar ATara vammarai

mERpuli Irurivai
pOrththavar Anaiyin thOluTal

vempulAl kaiyakalap
pArththava rinnuyir pArpaTaith

thAnchira manychilonRaich
chErththava rukkuRai yummiTa

mAn^thiru n^inRiyUrE.

7.19.6

194

thalaiyiTai yArpali chenRakan^

thORun^ thirin^thachelvar
malaiyuTai yALoru pAkamvaith

thArkal thuthain^than^annIr
alaiyuTai yArchaTai eTTuny

chuzala arun^aTanychey
n^ilaiyuTai yAruRai yummiTa

mAn^thiru n^inRiyUrE.

7.19.7

195

eTTukan^ thArthichai Ezukan^

thArezuth thARumanpar
iTTukan^ thArmalarp pUchaiyich

chikkum iRaivarmunnAL
paTTukum pAriTaik kAlanaik

kAyn^thu paliyiran^thUN
chiTTukan^ thArkkiTa mAvathu

n^an^thiru n^inRiyUrE.

7.19.8

196

kAlamum nyAyiRu mAkin^in

RArkazal pENavallAr
chIlamuny cheykaiyuN^ kaNTukap

pAraTi pORRichaippa
mAloTu n^Anmukan in^thiran

man^thirath thAlvaNaN^ka
n^Ilan^any chuNTava rukkiTa

mAn^thiru n^inRiyUrE.

7.19.9

197

vAyAr manaththAl n^inaikku

mavaruk karun^thavaththil
thUyAr chuTupoTi yATiya

mEniyar vAnilenRum
mEyAr viTaiyukan^ thERiya

viththakar pErn^thavarkkuch
chEyAr aTiyArk kaNiyavar

Urthiru n^inRiyUrE.

7.19.10

198

chErum pukazththoNTar cheykai

aRAththiru n^inRiyUriR
chIruny chivakathi yAyirun^

thAnaith thirun^AvalA
rUran uraiththa uRuthamiz

paththumval lArvinaipOyp
pArum vichumpun^ thozappara

mannaTi kUTuvarE.

7.19.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - makAlaTchumiyIchuvarar, thEviyAr - ulakan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.20 thirukkOLili
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

199

n^ILa n^inain^thaTi yEnumai

n^iththaluN^ kaithozuvEn
vALana kaNmaTa vALavaL

vATi varun^thAmE
kOLili emperu mAnkuNTai

yUrchchila n^elluppeRREn
ALilai emperu mAnavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.1

200

vaNTama ruN^kuza lALumai

n^aN^kaiyOr paN^kuTaiyAy
viNTavar thampura mUnReri

cheythavem vEthiyanE
theNTirai n^Irvayal chUzthiruk

kOLili emperumAn
aNTama thAyava nEyavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.1

201

pAthiyOr peNNaivaith thAypaTa

runychaTaik kaN^kaivaiththAy
mAtharn^al lArvaruth thammathu

n^Iyum aRithiyanRE
kOthil pozilpuTai chUzkuNTai

yUrchchila n^elluppeRREn
AthiyE aRputha nEyavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.3

202

cholluva thennunai n^AnthoNTai

vAyumai n^aN^kaiyain^I
pulki iTaththilvaith thAykkoru

pUchalchey thAruLarO
kollai vaLampuRa viRkuNTai

yUrchchila n^elluppeRREn
allal kaLain^thaTi yERkavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.4

203

mullai muRuval umaiyoru

paN^kuTai mukkaNanE
pallayar veNTalai yiRpali

koNTuzal pAchupathA
kollai vaLampuRa viRRiruk

kOLili emperumAn
allal kaLain^thaTi yERkavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.5

204

kuravama ruN^kuza lALumai

n^aN^kaiyOr paN^kuTaiyAy
paravai pachivaruth thammathu

n^Iyum aRithiyanRE
kuravama rumpozil chUzkuNTai

yUrchchila n^elluppeRREn
arava machaiththava nEyavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.6

205

emperu mAnunai yEn^inain^

thEththuvan eppozuthum
vampama ruN^kuza lALoru

pAkama marn^thavanE
chemponin mALikai chUzthiruk

kOLili emperumAn
anpathu vAyaTi yERkavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.7

206

arakkan muTikaraN^ kaLaTarth

thiTTavem mAthipirAn
parakkum aravalku lALpara

vaiyavaL vATukinRAL
kurakkinaN^ kaLkuthi koLkuNTai

yUrchchila n^elluppeRREn
irakkama thAyaTi yERkavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.8

207

paNTaiya mAlpira manpaRan^

thummiTan^ thummayarn^thuN^
kaNTila rAyavar kaLkazal

kANpari thAyapirAn
theNTirai n^Irvayal chUzthiruk

kOLili emperumAn
aNTama thAyava nEyavai

aTTith tharappaNiyE.

7.20.9

208

kollai vaLampuRa viRRiruk

kOLili mEyavanai
n^allavar thAmpara vun^thiru

n^Avala vUranavan
n^elliTa ATkaLvEN Tin^inain^

thEththiya paththumvallAr
allal kaLain^thula kinaNTar

vAnula kALpavarE.

7.20.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kOLilin^Athar,
thEviyAr - vaNTamarpUN^kuzalammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.21 thirukkachchimERRaLi
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

209

n^on^thA oNchuTarE n^unaiyE n^inain^thirun^thEn
van^thAy pOyaRiyAy manamE pukun^thun^inRa
chin^thAy en^thaipirAn thirumER RaLiyuRaiyum
en^thAy unnaiyallAl iniyEththa mATTEnE.

7.21.1

210

ATTAn paTTamaiyAl aTiyArkkuth thoNTupaTTuk
kETTEn kETpathellAm piRavAmai kETTozin^thEn
chETTAr mALikaichUz thirumER RaLiyuRaiyum
mATTE unnaiyallAl makizn^thEththa mATTEnE.

7.21.2

211

mORAn^ thOrorukAl n^inaiyA thirun^thAlum
vERA van^thennuLLam pukavalla meypporuLE
chERAr thaNkazanith thirumER RaLiyuRaiyum
ERE unnaiyallAl iniyEththa mATTEnE.

7.21.3

212

uRRAr chuRRamenum athuviTTu n^unnaTain^thEn
eRRAl enkuRaiven iTaraith thuRan^thozin^thEn
cheRRAy mummathilun^ thirumER RaLiyuRaiyum
paRRE n^unnaiyallAl paNin^thEththa mATTEnE.

7.21.4

213

emmAn emmanaiyen RavariT TiRan^thozin^thAr
meymmA lAyinathIrth tharuLcheyyum meypporuLE
kaimmA vIruriyAy kanamER RaLiyuRaiyum
pemmAn unnaiyallAl perithEththa mATTEnE.

7.21.5

214

n^AnEl unnaTiyE n^inain^thEn n^inaithalumE
UnEr ivvuTalam pukun^thAyen oNchuTarE
thEnE innamuthE thirumER RaLiyuRaiyuN^
kOnE unnaiyallAR kuLirn^thEththa mATTEnE.

7.21.6

215

kaiyAr venychilain^A NathanmER charaN^kOththE
eythAy mummathilum eriyuNNa emperumAn
cheyyAr paiN^kamalath thirumER RaLiyuRaiyum
aiyA unnaiyallAl aRin^thEththa mATTEnE.

7.21.7

216

viraiyAr konRaiyinAy vimalAini unnaiyallAl
uraiyEn n^AvathanAl uTalilluyir uLLaLavum
thiraiyAr thaNkazanith thirumER RaLiyuRaiyum
araiyA unnaiyallAl aRin^thEththa mATTEnE.

7.21.8

217

n^ilaiyAy n^innaTiyE n^inain^thEn n^inaithalumE
thalaivA n^inninaiyap paNiththAy chalamozin^thEn
chilaiyAr mAmathilchUz thirumER RaLiyuRaiyum
malaiyE unnaiyallAl makizn^thEththa mATTEnE.

7.21.9

218

pArUr pallavanUr mathiRkAnychi mAn^akarvAych
chIrU rumpuRaviR RirumER RaLichchivanai
ArU rannaTiyAn aTiththoNTan ArUranchonna
chIrUr pATalvallAr chivalOkany chErvArE.

7.21.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - thirumERRaLiyIchuvarar, thEviyAr - kAmATchiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.22 thiruppazamaNNippaTikkarai
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

219

munnavan eN^kaLpirAn muthaRkANpari thAyapirAn
chenniyil eN^kaLpirAn thirun^Ilami TaRRempirAn
manniya eN^kaLpirAn maRain^AnkuN^kal lAln^izaRkIzp
panniya eN^kaLpirAn pazamaNNip paTikkaraiyE.

7.22.1

220

aNTa kapAlanychenni aTimElala riTTun^alla
thoNTaN^ kaTiparavith thozuthEththin^in RATumiTam
veNTiN^kaL veNmazuvan viraiyArkathir mUvilaiya
paNTaN^kan mEyaviTam pazamaNNip paTikkaraiyE.

7.22.2

221

ATumin anpuTaiyIr aTikkATpaTTa thULikoNTu
chUTumin thoNTaruLLIr umarOTemar chUzavan^thu
vATumiv vAzkkaithannai varun^thAmal thirun^thachchenRu
pATumin paththaruLLIr pazamaNNip paTikkaraiyE.

7.22.3

222

aTuthalai yEpurin^thAn avaian^thara mUveyiluN^
keTuthalai yEpurin^thAn kiLarunychilai n^ANiyiRkOl
n^aTuthalai yEpurin^thAn n^arikAnRiTTa echchilveLLaip
paTuthalai yEpurin^thAn pazamaNNip paTikkaraiyE.

7.22.4

223

uN^kaika LARkUppi ukan^thEththith thozuminthoNTIr
maN^kaiyOr kURuTaiyAn vAnOrmutha lAyapirAn
aN^kaiyil veNmazuvan alaiyArkathir mUvilaiya
paN^kaya pAthaniTam pazamaNNip paTikkaraiyE.

7.22.5

224

cheTipaTath thIviLaiththAn chilaiyArmathil chempunanychEr
koTipaTu mUriveLLai eruthERRaiyum ERakkoNTAn
kaTiyavan kAlanRannaik kaRuththAnkazaR chempavaLap
paTiyavan pAchupathan pazamaNNip paTikkaraiyE.

7.22.6

225

kaTuththavan thErkoNTOTik kayilAyan^an mAmalaiyai
eTuththavan Irain^thuvAy arakkanmuTi paththalaRa
viTuththavan kain^arampAl vEthakIthaN^kaL pATaluRap
paTuththavan pAlveNNI£RRan pazamaNNip paTikkaraiyE.

7.22.7

226

thirivana mummathilum eriththAnimai yOrperumAn
ariyavan *aTTapuTpam avaikoNTaTi pORRin^alla
kariyavan n^Anmukanum aTiyummuTi kANpariya
pariyavan pAchupathan pazamaNNip paTik karaiyE.

*aTTapuTpamAvana thu punnai, veLLerukku, chaNpakam,
n^an^thiyAvarththam, n^IlORpalam, pAthiri, alari, chen^thAmarai
ennumivaRRin puTpaN^kaLAm. ivai pulari muthaliya
kAlaN^kaLiR chAththum aTTapuTpam. maRRumuLLavaikaLaip
puTpavithiyiR kANka.

7.22.8

227

veRRaraik kaRRamaNum viraiyAthuviN TAlamuNNun^
thuRRaraith thuRRaRuppAn RunnaATaith thoziluTaiyIr
peRRaraip piththarenRu karuthEnmin paTikkaraiyuL
paRRaraip paRRin^inRu pazipAvaN^kaL thIrminkaLE.

7.22.9

228

palluyir vAzun^theNNI£rp pazamaNNip paTikkaraiyai
alliyan^ thAmaraiththAr ArUran uraiththathamiz
cholluthal kETTalvallA ravarkkun^thamark kuN^kiLaikkum
elliyum n^anpakalum iTarkUruthal illaiyanRE.

7.22.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - n^IlakaNTEchuvarar,
thEviyAr - vaTikkaNNamuthakaran^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.23 thirukkazippAlai
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

229

cheTiyEn thIvinaiyiR RaTumARak kaNTAlum
aTiyAn AvavenA thozithal thakavAmE
muTimEl mAmathiyum aravum uTanRuyilum
vaTivE thAmuTaiyAr makizuN^kazip pAlaiyathE.

7.23.1

230

eN^kE nummirun^thun aTiyE nunain^inain^thAl
aN^kE van^thennOTum uTanAki n^inRaruLi
iN^kE envinaiyai aRuththiT TenaiyALum
kaN^kA n^AyakanE kazippAlai mEyAnE.

7.23.2

231

oRuththAy n^innaruLil aTiyEn pizaiththanakaL
poRuththAy eththanaiyum n^AyEnaip poruTpaTuththuch
cheRuththAy vElaiviTa maRiyAmal uNTukaNTaN^
kaRuththAy thaNkazanik kazippAlai mEyAnE.

7.23.3

232

churumpAr viNTamalar avaithUvith thUN^kukaNNIr
arumpA n^iRkumanath thaTiyAroTum anpucheyvan
virumpEn unnaiyallAl orutheyvam enmanaththAR
karumpA ruN^kazanik kazippAlai mEyAnE.

7.23.4

233

ozippAy envinaiyai ukappAy munin^tharuLith
thezippAy mOthuvippAy vilaiyA vaNamuTaiyAy
kazippAl kaNTaTaN^kach chuziyEn^thu mAmaRukiR
kazippA laimaruvuN^ kanalEn^thu kaiyAnE.

7.23.5

234

ArththAy ATaravai araiyAr puliyathaLmER
pOrththAy AnaiyinROl urivai pulAln^ARak
kAththAy thoNTucheyvAr vinaikaL avaipOkap
pArththA nukkiTamAm paziyilkazip pAlaiyathE.

7.23.6

235

paruththAL vanpakaTTaip paTamAkamun paRRiyathaL
uriththAy AnaiyinROl ulakan^thozum uththamanE
eriththAy muppuramum imaiyOrkaL iTarkaTiyuN^
karuththA thaNkazanik kazippAlai mEyAnE.

7.23.7

236

paTaiththAy nyAlamelAm paTarpunchaTai emparamA
uTaiththAy vELvithanai umaiyALaiyOr kURuTaiyAy
aTarththAy vallarakkan RalaipaththoTu thOLn^eriyak
kaTaRchA ruN^kazanik kazippAlai mEyAnE.

7.23.8

237

poyyA n^AvathanAR pukazvArkaL manaththinuLLE
meyyE n^inReriyum viLakkEyoththa thEvarpirAn
cheyyA nuN^kariya n^iRaththAnun^ therivariyAn
maiyAr kaNNiyoTu makizvAnkazip pAlaiyathE.

7.23.9

238

pazichE rilpukazAn paraman paramETTi
kaziyAr chelvamalkuN^ kazippAlai mEyAnaith
thozuvAn n^AvalarkOn ArUran uraiththathamiz
vazuvA mAlaivallAr vAnOrula kALpavarE.

7.23.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - pAlvaNNan^Athar,
thEviyAr - poRpathavEthan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.24 thirumazapATi
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

239

ponnAr mEniyanE puliththOlai araikkachaiththu
minnAr chenychaTaimEl miLirkonRai yaNin^thavanE
mannE mAmaNiyE mazapATiyuL mANikkamE
annE unnaiyallAl iniyArai n^inaikkEnE.

7.24.1

240

kILAr kOvaNamun^ thirun^IRumey pUchiyunRan
thALE van^thaTain^thEn thalaivAyenai EnRukoLn^I
vALAr kaNNipaN^kA mazapATiyuL mANikkamE
kELA n^innaiyallAl iniyArai n^inaikkEnE.

7.24.2

241

emmAn emmanaiyen RenakkeTTanaich chArvAkAr
immA yappiRavi piRan^thEyiRan^ theyththozin^thEn
maimmAm pUmpozilchUz mazapATiyuL mANikkamE
ammAn n^innaiyallAl iniyArai n^inaikkEnE.

7.24.3

242

paNTE n^innaTiyEn aTiyAraTi yArkaTkellAn^
thoNTE pUNTozin^thEn thoTarAmaith thurichaRuththEn
vaNTAr pUmpozilchUz mazapATiyuL mANikkamE
aNTA n^innaiyallAl iniyArai n^inaikkEnE.

7.24.4

243

kaNNAy EzulakuN^ karuththAya aruththamumAyp
paNNAr inRamizAyp paramAya paranychuTarE
maNNAr pUmpozilchUz mazapATiyuL mANikkamE
aNNA n^innaiyallAl iniyArai n^inaikkEnE.

7.24.5

244

n^ALAr van^thaNuki n^aliyAmunam n^inRanakkE
ALA van^thaTain^thEn aTiyEnaiyum EnRukoLn^I
mALA n^ALaruLum mazapATiyuL mANikkamE
ALA n^innaiyallAl iniyArai n^inaikkEnE.

7.24.6

245

chan^thA ruN^kuzaiyAy chaTaimERpiRai thAN^kin^alla
ven^thAr veNpoTiyAy viTaiyERiya viththakanE
main^thAr chOlaikaLchUz mazapATiyuL mANikkamE
en^thAy n^innaiyallAl iniyArai n^inaikkEnE.

7.24.7

246

veyya virichuTarOn mikuthEvar kaNaN^kaLellAny
cheyya malarkaLiTa mikuchemmaiyuL n^inRavanE
maiyAr pUmpozilchUz mazapATiyuL mANikkamE
aiyA n^innaiyallAl iniyArai n^inaikkEnE.

7.24.8

247

n^eRiyE n^inmalanE n^eTumAlayan pORRicheyyuN^
kuRiyE n^IrmaiyanE koTiyEriTai yALthalaivA
maRichEr aN^kaiyanE mazapATiyuL mANikkamE
aRivE n^innaiyallAl iniyArai n^inaikkEnE.

7.24.9

248

ErAr muppuramum eriyachchilai thoTTavanai
vArAr koN^kaiyuTan mazapATiyuL mEyavanaich
chIrAr n^AvalarkOn ArUran uraiththathamiz
pArOr EththavallAr paralOkath thiruppArE.

7.24.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - vachchiraththampan^Athar, thEviyAr - azakammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.25 thirumuthukunRam
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

249

poncheytha mEniyinIr puliththOlai araikkachaiththIr
muncheytha mUveyilum eriththIrmuthu kunRamarn^thIr
mincheytha n^uNNiTaiyAL paravaiyivaL thanmukappE
encheytha vARaTikEL aTiyE*niT TaLaN^keTavE.

*iTTaLam thu thunpam.

7.25.1

250

umparum vAnavarum uTanEn^iRka vEyenakkuch
chemponaith than^tharuLith thikazummuthu kunRamarn^thIr
vampama ruN^kuzalAL paravaiyivaL vATukinRAL
emperu mAnaruLIr aTiyEniT TaLaN^keTavE.

7.25.2

251

paththA paththarkaLuk karuLcheyyum paramparanE
muththA mukkaNanE muthukunRam amarn^thavanE
maiththA run^thaTaN^kaN paravaiyivaL vATAmE
aththA than^tharuLAy aTiyEniT TaLaN^keTavE.

7.25.3

252

maN^kaiyOr kURamarn^thIr maRain^Ankum viriththukan^thIr
thiN^kaL chaTaikkaNin^thIr thikazummuthu kunRamarn^thIr
koN^kain^al lALparavai kuNaN^koNTirun^ thALmukappE
aN^kaNa nEyaruLAy aTiyEniT TaLaN^keTavE.

7.25.4

253

maiyA rummiTaRRAy maruvArpuram mUnReriththa
cheyyAr mEniyanE thikazummuthu kunRamarn^thAy
paiyA rummaravE ralkulALivaL vATukinRAL
aiyA than^tharuLAy aTiyEniT TaLaN^keTavE.

7.25.5

254

n^eTiyAn n^Anmukanum iraviyoTum in^thiranum
muTiyAl van^thiRainycha muthukunRa mamarn^thavanE
paTiyA rummiyalAL paravaiyivaL thanmukappE
aTikEL than^tharuLAy aTiyEniT TaLaN^keTavE.

7.25.6

255

kon^thaNa vumpozilchUz kuLirmAmathil mALikaimEl
van^thaNa vummathichEr chaTaimAmuthu kunRuTaiyAy
pan^thaNa vumviralAL paravaiyivaL thanmukappE
an^thaNa nEyaruLAy aTiyEniT TaLaN^keTavE.

7.25.7

256

parachA ruN^karavA pathineNkaNa munychUza
murachAr van^thathira muthukunRa mamarn^thavanE
viraichE ruN^kuzalAL paravaiyivaL thanmukappE
arachE than^tharuLAy aTiyEniT TaLaN^keTavE.

7.25.8

257

EththA thirun^thaRiyEn imaiyOrthani n^AyakanE
mUththAy ulakukkellAm muthukunRa mamarn^thavanE
pUththA ruN^kuzalAL paravaiyivaL thanmukappE
kUththA than^tharuLAy koTiyEniT TaLaN^keTavE.

7.25.9

258

piRaiyA runychaTaiyem perumAn aruLAyenRu
muRaiyAl van^thamarar vaNaN^kummuthu kunRarthammai
maRaiyAr thaN^kurichil vayaln^AvalA rUranchonna
iRaiyAr pATalvallArk keLithAnychiva lOkamathE.

thirumuthukunRamennum viruththAchalaththil paramachivam
aruLichcheytha ponnai maNimuththA n^athiyil
viTTuppOyth thiruvArUrkkamalAlayamennun^
thirukkuLaththiliRaN^kik kaiyAlthaTavumpOthOthiya
pathikam. avvARu thaTavumpOthu, "eththAthirun^thaRiyE
nennun^" thEvAramOthukaiyil poruLakappaTTathu.

7.25.10


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - pazamalain^Athar, thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.26 thirukkALaththi
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

259

cheNTA TumviTaiyAy chivanEyen chezunychuTarE
vaNTAruN^ kuzalA LumaipAkam makizn^thavanE
kaNTAr kAthalikkuN^ kaNan^AthaneN^ kALaththiyAy
aNTA unnaiyallAl aRin^thEththa mATTEnE.

7.26.1

260

imaiyOr n^AyakanE iRaivAven niTarththuNaiyE
kamaiyAr karuNaiyinAy karumAmukil pOlmiTaRRAy
umaiyOr kURuTaiyAy uruvEthiruk kALaththiyuL
amaivE unnaiyallAl aRin^thEththa mATTEnE.

7.26.2

261

paTaiyAr veNmazuvA pakalOnpal lukuththavanE
viTaiyAr vEthiyanE viLaN^kuN^kuzaik kAthuTaiyAy
kaTaiyAr mALikaichUz kaNan^AthaneN^ kALaththiyAy
uTaiyAy unnaiyallAl ukan^thEththa mATTEnE.

7.26.3

262

maRichEr kaiyinanE mathamAvuri pOrththavanE
kuRiyE ennuTaiya kuruvEyunkuR REvalcheyvEn
n^eRiyE n^inRaTiyAr n^inaikkun^thiruk kALaththiyuL
aRivE unnaiyallAl aRin^thEththa mATTEnE.

7.26.4

263

chenychE lannakaNNAr thiRaththEkiTan^ thuRRalaRi
n^anychEn n^AnaTiyEn n^alamonRaRi yAmaiyinAR
thunychEn n^AnorukAR RozuthEnRiruk kALaththiyAy
anychA thunnaiyallAl aRin^thEththa mATTEnE.

7.26.5

264

poyyavan n^AyaTiyEn pukavEn^eRi onRaRiyEn
cheyyava nAkivan^thiN^ kiTarAnavai thIrththavanE
meyyava nEthiruvE viLaN^kun^thiruk kALaththiyen
aiyan^un RannaiyallAl aRin^thEththa mATTEnE.

7.26.6

265

kaTiyEn kAthanmaiyAR kazaRpOthaRi yAthavennuL
kuTiyAk kOyilkoNTa kuLirvArchaTai yeN^kuzakA
muTiyAl vAnavarkaL muyaN^kun^thiruk kALaththiyAy
aTiyEn unnaiyallAl aRiyEnmaR RoruvaraiyE.

7.26.7

266

n^IRAr mEniyanE n^imalAn^inai yanRimaRRuk
kUREn n^AvathanAR kozun^thEyen kuNakkaTalE
pARAr veNTalaiyiR palikoNTuzal kALaththiyAy
ERE unnaiyallAl iniEththa mATTEnE.

7.26.8

267

thaLirpOl mellaTiyAL thanaiAkath thamarn^tharuLi
eLivAy van^thennuLLam pukuthavalla emperumAn
kaLiyAr vaNTaRaiyun^ thirukkALaththi yuLLirun^tha
oLiyE unnaiyallAl iniyonRum uNarEnE.

7.26.9

268

kArA rumpozilchUz kaNan^AthaneN^ kALaththiyuL
ArA vinnamuthai aNin^AvalA rUranchonna
chIrUr chen^thamizkaL cheppuvArvinai yAyinapOyp
pErA viNNulakam peRuvArpizaip ponRilarE.

7.26.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kALaththin^Athar, thEviyAr - nyAnappUN^kOthaiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.27 thirukkaRkuTi
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

269

viTaiyA ruN^koTiyAy veRiyArmalark konRaiyinAy
paTaiyAr veNmazuvA paramAya paramparanE
kaTiyAr pUmpozilchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
aTikEL emperumAn aTiyEnaiyum anychalennE.

7.27.1

270

maRaiyOr vAnavarun^ thozuthEththi vaNaN^kan^inRa
iRaivA emperumAn enakkinnamu thAyavanE
kaRaiyAr chOlaikaLchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
aRavA aN^kaNanE aTiyEnaiyum anychalennE.

7.27.2

271

chilaiyAl muppuraN^kaL poTiyAkach chithaiththavanE
malaimEl mAmarun^thE maTamAthiTaN^ koNTavanE
kalaichEr kaiyinanE thirukkaRkuTi mannin^inRa
alaichEr chenychaTaiyAy aTiyEnaiyum anychalennE.

7.27.3

272

cheyyAr mEniyanE thirun^Ila miTaRRinanE
maiyAr kaNNipaN^kA mathayAnai uriththavanE
kaiyAr chOlaikaLchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
aiyA emperumAn aTiyEnaiyum anychalennE.

7.27.4

273

chan^thAr veNkuzaiyAy charikOvaNa ATaiyanE
pan^thA rumviralAL orupAkam amarn^thavanE
kan^thAr chOlaikaLchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
en^thAy emperumAn aTiyEnaiyum EnRukoLLE.

7.27.5

274

araiyAr kILoTukO vaNamum araikkachaiththu
viraiyAr konRaiyuTan viLaN^kumpiRai mEluTaiyAy
karaiyA rumvayalchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
araiyA emperumAn aTiyEnaiyum anychalennE.

7.27.6

275

pArAr viNNavarum paravippaNin^ thEththan^inRa
chIrAr mEniyanE thikazn^Ila miTaRRinanE
kArAr pUmpozilchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
ArA innamuthE aTiyEnaiyum anychalennE.

7.27.7

276

n^ilanE n^IrvaLithI n^eTuvAnaka mAkin^inRa
pulanE puNTarikath thayanmAlavan pORRicheyyuN^
kanalE kaRpakamE thirukkaRkuTi mannin^inRa
analchEr kaiyinanE aTiyEnaiyum anychalennE.

7.27.8

277

varuN^kA lannuyirai maTiyaththiru melviralAR
perumpA lanRanakkAyp piriviththa perun^thakaiyE
karumpA rumvayalchUz thirukkaRkuTi mannin^inRa
virumpA emperumAn aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.27.9

278

alaiyAr thaNpunalchUzn^ thazakAki vizavamaruN^
kalaiyAr mAthavarchEr thirukkaRkuTik kaRpakaththaich
chilaiyAr vANuthalAL n^allachiN^kaTi yappanurai
vilaiyAr mAlaivallAr viyanmUvula kALpavarE.

7.27.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - uchchivarathan^Ayakar, thEviyAr - anychanATchiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.28 thirukkaTavUrvIraTTam
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

279

poTiyAr mEniyanE purin^Uloru pARporun^tha
vaTiyAr mUvilaivEl vaLarkaN^kaiyin maN^kaiyoTuN^
kaTiyAr konRaiyanE kaTavUrthanuL vIraTTaththem
aTikEL ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.

7.28.1

280

piRaiyA runychaTaiyAy piramanRalai yiRpalikoL
maRaiyAr vAnavanE maRaiyinporu LAnavanE
kaRaiyA rummiTaRRAy kaTavUrthanuL vIraTTaththem
iRaivA ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.

7.28.2

281

anRA linnizaRkIz aRamn^Alvark karuLpurin^thu
konRAy kAlanuyir koTuththAymaRai yOnukkumAn
kanRAruN^ karavA kaTavUrththiru vIraTTaththuL
enRA thaiperumAn enakkArthuNai n^IyalathE.

7.28.3

282

pOrA ruN^kariyin nuripOrththuppon mEniyinmEl
vArA rummulaiyAL orupAkam makizn^thavanE
kArA rummiTaRRAy kaTavUrthanuL vIraTTAnath
thArA ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.

7.28.4

283

maiyAr kaNTaththinAy mathamAvuri pOrththavanE
poyyA thennuyiruL pukun^thAyinnam pOn^thaRiyAy
kaiyAr ATaravA kaTavUrthanuL vIraTTaththem
aiyA ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.

7.28.5

284

maNNIr thIveLikAl varupUthaN^ka LAkimaRRum
peNNO TANaliyAyp piRavAvuru AnavanE
kaNNA rummaNiyE kaTavUrthanuL vIraTTaththem
aNNA ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.

7.28.6

285

eriyAr punchaTaimEl iLan^Akam aNin^thavanE
n^ariyA runychuTalai n^akuveNTalai koNTavanE
kariyAr IruriyAy kaTavUrthanuL vIraTTaththem
ariyAy ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.

7.28.7

286

vERA unnaTiyEn viLaN^kuN^kuzaik kAthuTaiyAy
thEREn unnaiyallAR chivanEyen chezunychuTarE
kARAr veNmaruppA kaTavUrththiru vIraTTaththuL
ARAr chenychaTaiyAy enakkArthuNai n^IyalathE.

7.28.8

287

ayanO TanRariyum aTiyummuTi kANpariya
payanE emparanE paramAya paranychuTarE
kayamA runychaTaiyAy kaTavUrththiru vIraTTaththuL
ayanE ennamuthE enakkArthuNai n^IyalathE.

7.28.9

288

kArA rumpozilchUz kaTavUrththiru vIraTTaththuL
ErA rummiRaiyaith thuNaiyAezil n^AvalarkOn
ArU rannaTiyAn aTiththoNTan uraiththathamiz
pArO rEththavallAr paralOkath thiruppArE.

7.28.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - amirthakaTEchuvarar,
thEviyAr - apirAmiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.29 thirukkurukAvUr
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

289

iththanai yAmARRai aRin^thilEn emperumAn
piththarE enRummaip pEchuvAr piRarellAm
muththinai maNithannai mANikkam muLaiththezun^tha
viththanE kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.

7.29.1

290

Aviyaip pOkAmE thavirththennai ATkoNTAy
vAviyiR kayalpAyak kuLaththiTai maTaithORuN^
kAviyuN^ kuvaLaiyuN^ kamalanycheN^ kazun^Irum
mEviya kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.

7.29.2

291

pATuvAr pachithIrppAy paravuvAr piNikaLaivAy
OTun^an kalanAka uNpalik kuzalvAnE
kATun^al liTamAkak kaTuviruL n^aTamATum
vETanE kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.

7.29.3

292

veppoTu piNiyellAn^ thavirththennai ATkoNTAy
oppuTai oLin^Ilam ON^kiya malarppoykai
appaTi azakAya aNin^aTai maTavannam
meyppaTu kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.

7.29.4

293

varumpazi vArAmE thavirththennai ATkoNTAy
churumpuTai malarkkonRaich chuNNaveN NIRRAnE
arumpuTai malarppoykai alliyum mallikaiyum
virumpiya kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.

7.29.5

294

paNNiTaith thamizoppAy pazaththiniR chuvaiyoppAy
kaNNiTai maNiyoppAy kaTuviruT chuTaroppAy
maNNiTai aTiyArkaL manaththiTar vArAmE
viNNiTaik kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.

7.29.6

295

pOn^thanai thariyAmE n^amanthamar pukun^thennai
n^On^thana cheythAlum n^unnala thaRiyEnn^An
chAn^thanai varumElun^ thavirththennai ATkoNTa
vEn^thanE kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.

7.29.7

296

malakkiln^in naTiyArkaL manaththiTai mAlthIrppAy
chalachchala miTukkuTaiya tharumanAr thamarennaik
kalakkuvAn van^thAluN^ kaTun^thuyar vArAmE
vilakkuvAy kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.

7.29.8

297

paTuvippAy unakkEyAT palaraiyum paNiyAmE
thoTuvippAy thukiloTupon thOluTuth thuzalvAnE
keTuvippAy allAthAr kETilAp ponnaTikkE
viTuvippAy kurukAvUr veLLaTai n^IyanRE.

7.29.9

298

vaLaN^kani pozilmalku vayalaNin^ thazakAya
viLaN^koLi kurukAvUr veLLaTai uRaivAnai
iLaN^kiLai ArUran vanappakai yavaLappan
uLaN^kuLir thamizmAlai paththarkaT kuraiyAmE.

7.29.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - veLLiTaiyappar,
thEviyAr - kAviyaN^kaNNiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.30 thirukkaruppaRiyalUr
paN - n^aTTarAkam

thiruchchiRRampalam

299

chimmAn^thu chimpuLiththuch chin^thaiyinil

vaiththukan^thu thiRampA vaNNaN^
kaimmAvin urivaipOrth thumaiveruvak

kaNTAnaik karuppa RiyalUrk
koymmAvin malarchchOlaik kuyilpATa

mayilATuN^ kokuTik kOyil
emmAnai manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.1

300

n^IRRArum mEniyarAy n^inaivArtham

uLLaththE n^iRain^thu thOnRuN^
kARRAnaith thIyAnaik kathirAnai

mathiyAnaik karuppa RiyalUrk
kURRAnaik kURRuthaiththuk kOlvaLaiyAL

avaLOTuN^ kokuTik kOyil
ERRAnai manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.2

301

muTTAmE n^ATORum n^IrmUzkip

pUppaRiththu mUnRu pOthuN^
kaTTArn^tha iNTaikoN TaTichchErththum

an^thaNarthaN^ karuppa RiyalUr
koTTATTup pATTAki n^inRAnaik

kuzakanaik kokuTik kOyil
eTTAna mUrththiyai n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.3

302

virun^thAya chonmAlai koNTEththi

vinaipOka vEli thORuN^
karun^thALa vAzaimER cheN^kanikaL

thEnchoriyuN^ karuppa RiyalUrk
kurun^thAya muLLeyiRRuk kOlvaLaiyAL

avaLOTuN^ kokuTik kOyil
irun^thAnai manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.4

303

poTiyERu thirumEnip perumAnaip

poN^karavak kachchai yAnaik
kaTin^ARum pUmpoykaik kayalvALai

kuthikoLLuN^ karuppa RiyalUrk
koTiyERi vaNTinamun^ thaNTEnum

paNcheyyuN^ kOkuTik kOyil
aTiyERu kazalAnai n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.5

304

poyyAtha vAymaiyAR poTippUchip

pORRichaiththup pUchai cheythu
kaiyinA leriyOmpi maRaivaLarkkum

an^thaNarthaN^ karuppa RiyalUrk
koyyulAm malarchchOlaik kuyilkUva

mayilAluN^ kokuTik kOyil
aiyanaiyen manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.6

305

cheTikoLn^Oy uLLaLavun^ thIvinaiyun^

thIrn^thoziyach chin^thai cheymmin
kaTikoLpUn^ thaTamaNTik karumEthi

kaNpaTukkuN^ karuppa RiyalUrk
koTikoLpU n^uNNiTaiyAL kOlvaLaiyAL

avaLOTuN^ kokuTik kOyil
aTikaLaiyen manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.7

306

paRaiyAtha valvinaikaL paRain^thoziyap

pannALum pATi yATik
kaRaiyArn^tha kaNTaththan eNTOLan

mukkaNNan karuppa RiyalUrk
kuRaiyAtha maRain^Avar kuRREval

oziyAtha kokuTik kOyil
uRaivAnai manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.8

307

chaN^kEn^thu kaiyAnun^ thAmaraiyin

mElAnun^ thanmai kANAk
kaN^kArn^tha vArchaTaikaL uTaiyAnai

viTaiyAnaik karuppa RiyalUrk
koN^kArn^tha poziRchOlai chUzkanikaL

palavuthirkkuN^ kokuTik kOyil
eN^kOnai manaththinAl n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.9

308

paNTAzin ichaimuralap pannALum

pAviththup pATi yATik
kaNTArthaN^ kaNkuLiruN^ kaLikkamukam

pUnychOlaik karuppa RiyalUrk
kuNTATuny chamaNaruny chAkkiyarum

puRaN^kURuN^ kokuTik kOyil
eNTOLem perumAnai n^inain^thapO

thavarn^amak kiniya vARE.

7.30.10

309

kalaimalin^tha thenpulavar kaRROrtham

miTarthIrkkuN^ karuppa RiyalUrk
kulaimalin^tha kOTTeN^ku maTTozukum

pUnychOlaik kokuTik kOyil
ilaimalin^tha mazuvAnai manaththinA

lanpuchey thinpa meythi
malaimalin^tha thOLUran vanappakaiyap

pannuraiththa vaNTa mizkaLE.

7.30.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kuRRampoRuththavIchuvarar,
thEviyAr - kOlvaLain^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.31 thiruiTaiyARRuththokai
paN - kolli

thiruchchiRRampalam

310

mun^thaiyUr muthukunRaN^ kuraN^kaNin muTTam
chin^thaiyUr n^anRuchen RaTaivAn thiruvArUr
pan^thaiyUr pazaiyARu pazanam painynyIli
en^thaiyUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.

7.31.1

311

chuRRumUr chuziyal thiruchchO puran^thoNTar
oRRumUr oRRiyUr thiruvURal oziyAp
peRRamERip peNpAthi yiTampeNNaith theNNIr
eRRumUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.

7.31.2

312

kaTaN^kaLUr thirukkArik karaikayi lAyam
viTaN^kaLUr thiruveNNi aNNA malaiveyya
paTaN^kaLUr kinRapAm paraiyAn paranychOthi
iTaN^koLUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.

7.31.3

313

kachchaiyUr kAvaN^ kazukkunRaN^ kArONam
pichchaiyUr thirivAn kaTavUr vaTapERUr
kachchiyUr kachchichikkal n^eyththAnam mizalai
ichchaiyUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.

7.31.4

314

n^iRaiyanUr n^inRiyUr koTuN^kunRam amarn^tha
piRaiyanUr perumUr perumpaRRap puliyUr
maRaiyanUr maRaikkATu valanychuzi vAyththa
iRaivanUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.

7.31.5

315

thiN^kaLUr thiruvA thiraiyAn paTTinamUr
n^aN^kaLUr n^aRaiyUr n^anin^A lichain^AlUr
thaN^kaLUr thamizAn enRupA vikkavalla
eN^kaLUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.

7.31.6

316

karukkan^any chamuthuNTa kallAlan kollERRan
tharukkaruk kanaichcheR Rukan^thAnRan muTimEl
erukkan^AN malariNTai yummaththa munychUTi
irukkumUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.

7.31.7

317

thEchanUr vinaithEya n^inRAn thiruvAkkUr
pAchanUr paramETTi paviththira pAva
n^AchanUr n^anipaLLi n^aLLARRai amarn^tha
IchanUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.

7.31.8

318

pERanUr piRaichchen niyinAn peruvELUr
thERanUr thirumA makaLkOn RirumAlOr
kURanUr kuraN^kATu thuRaithiruk kOval
ERanUr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthE.

7.31.9

319

URivA yinan^ATiya vanRoNTan Uran
thERuvAr chin^thaithERu miTanycheN^kaN veLLE
RERuvAr eythamAn iTaiyA RiTaimaruthaik
kURuvAr vinaiyev viTamey kuLirvArE.

7.31.10


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.32 thirukkOTikkuzakar
paN - kolli

thiruchchiRRampalam

320

kaTithAyk kaTaRkARRu van^theRRak karaimER
kuTithAn ayalEirun^ thARkuRRa mAmO
koTiyEn kaNkaLkaN TanakOTik kuzakIr
aTikEL umakkAr thuNaiyAka irun^thIrE.

7.32.1

321

munRAn kaTaln^anycha muNTa athanAlO
pinRAn paravaik kupakArany cheythAyO
kunRAp pozilchUz tharukOTik kuzakA
enRAn thaniyE irun^thAy empirAnE.

7.32.2

322

maththam malichUz maRaikkA TathanRenpAl
paththar palarpATa irun^tha paramA
koththAr pozilchUz tharukOTik kuzakA
eththAR RaniyE irun^thAy empirAnE.

7.32.3

323

kATEl mikavA lithukA rikaiyanychak
kUTip pon^thil An^thaikaL kUkaikuzaRa
vETiththoNTar chAlavun^ thIyar chazakkar
kOTik kuzakA iTaN^kOyil koNTAyE.

7.32.4

324

maiyAr thaTaN^kaNNi paN^kAkaN^ kaiyALum
meyyAkath thirun^thanaL vERiTam illai
kaiyAr vaLaikkATu kALOTum uTanAyk
koyyAr poziRkOTi yEkOyil koNTAyE.

7.32.5

325

aravEr alkulALai OrpAka mamarn^thu
maravaN^ kamazmA maRaikkA TathanRenpAR
kuravap pozilchUz tharukOTik kuzakA
iravE thuNaiyAy irun^thAy empirAnE.

7.32.6

326

paRaiyuN^ kuzalum olipATa liyampa
aRaiyuN^ kazalArkka n^inRATum amuthE
kuRaiyAp pozilchUz tharukOTik kuzakA
iRaivA thaniyE irun^thAy empirAnE.

7.32.7

327

oRRiyU renRaU naththinA lathuthAnO
aRRap paTaA rUrathen RakanRAyO
muRRA mathichUTiya kOTik kuzakA
eRRAR RaniyE irun^thAy empirAnE.

7.32.8

328

n^eTiyAnoTu n^Anmuka nummaRi voNNAp
paTiyAn palikoLLum iTaN^kuTi illai
koTiyArpalar vETarkaL vAzuN^ karaimEl
aTikEL anpathA yiTaN^kOyil koNTAyE.

7.32.9

329

pArUr malichUz maRaikkA TathanRenpAl
ErAr pozilchUz tharukOTik kuzakai
ArUran uraiththana paththivai vallAr
chIrAr chivalOkath thiruppavar thAmE.

7.32.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - amuthakaTan^Athar, thEviyAr - maiyArthaTaN^kaNammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.33. n^amakkaTikaLAkiya - aTikaL
paN - kolli

thiruchchiRRampalam

330


pARuthAN^kiya kATarOpaTu

thalaiyarOmalaip pAvaiyOr
kURuthAN^kiya kuzakarOkuzaik

kAtharOkuRuN^ kOTTiLa
ERuthAN^kiya koTiyarOchuTu

poTiyarOilaN^ kumpiRai
ARuthAN^kiya chaTaiyarOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.1

331

iTTithAkavan^ thuraiminOn^umak

kichaiyumAn^inain^ thEththuvIr
kaTTivAzvathu n^AkamOchaTai

mElumn^ARu karan^thaiyO
paTTiyERukan^ thERarOpaTu

veNTalaippali koNTuvan^
thaTTiyALavuN^ kiRparOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.2

332

onRinIrkaLvan^ thuraiminOn^umak

kichaiyumAn^inain^ thEththuvIr
kunRipOlvathO ruruvarOkuRip

pAkin^IRukoN TaNivarO
inRiyEyilar AvarOanRi

uTaiyarAyilar AvarO
anRiyEmika aRavarOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.3

333

thEnaiyATumuk kaNNarOmikach

cheyyarOveLLai n^IRRarO
pAneyATalum payilvarOthamaip

paRRinArkaTku n^allarO
mAnaimEviya kaNNinALmalai

maN^kain^aN^kaiyai anychavOr
AnaiyIruri pOrpparOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.4

334

kONalmAmathi chUTarOkoTu

koTTikAlar kazalarO
vINaithAnavar karuviyO

viTaiyERuvEtha muthalvarO
n^ANathAkavOr n^AkaN^koNTaraik

kArpparOn^ala mArthara
ANaiyAkan^am maTikaLOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.5

335

van^thuchollumin mUTanEnukku

vallavAn^inain^ thEththuvIr
van^thachAyinai aRivarOthammai

vAzththinArkaTku n^allarO
pun^thiyAlurai koLvarOanRip

poyyilmeyyuraith thALvarO
anRiyEmika aRavarOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.6

336

meyyenchollumin n^amaraN^kALumak

kichaiyumAn^inain^ thEththuvIr
kaiyiRchUlama thuTaiyarOkari

kATarOkaRaik kaNTarO
veyyapAmparai ArpparOviTai

ERarOkaTai thORunychen
RaiyaN^koLLumav vaTikaLOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.7

337

n^ITuvAzpathi uTaiyarOayan

n^eTiyamAlukku n^eTiyarO
pATuvAraiyum uTaiyarOthamaip

paRRinArkaTku n^allarO
kATuthAnaraN^ kAkavEkaikaL

eTTinOTila yampaTa
ATuvArenap paTuvarOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.8

338

n^amaNan^an^thiyuN^ karumavIranun^

tharumachEnanu menRivar
kumaNamAmalaik kunRupOninRu

thaN^kaLkURaiyon RinRiyE
nymaNanyAnyNa nyANanyONamen

ROthiyAraiyu n^ANilA
amaNarARpazip puTaiyarOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.9

339

paTicheyn^IrmaiyiR paththarkALpaNin^

thEththinEnpaNi yIraruL
vaTivilAnRiru n^AvalUran

vanappakaiyappan vanRoNTan
cheTiyanAkilun^ thIyanAkilun^

thammaiyEmanany chin^thikkum
aTiyanUranai ALvarOn^amak

kaTikaLAkiya aTikaLE.

7.33.10


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.34 thiruppukalUr
paN - kolli

thiruchchiRRampalam

340

thammaiyEpukazn^ thichchaipEchinuny

chArvinun^thoNTar tharukilAp
poymmaiyALaraip pATAthEyen^thai

pukalUrpATumin pulavIrkAL
immaiyEtharuny chORuN^kURaiyum

EththalAmiTar keTalumAm
ammaiyEchiva lOkamALvathaR

kiyAthumaiyuRa villaiyE.

7.34.1

341

miTukkilAthAnai vImanEviRal

vichayanEvilluk kivanenRu
koTukkilAthAnaip pAriyEyenRu

kURinuN^koTup pArilai
poTikkoLmEniyem puNNiyanpuka

lUraippATumin pulavIrkAL
aTukkumElama rulakamALvathaR

kiyAthumaiyuRa villaiyE.

7.34.2

342

kANiyERperi thuTaiyanEkaRRu

n^allanEchuRRam n^aRkiLai
pENiyEvirun^ thOmpumEyenRu

pEchinuN^koTup pArilai
pUNipUNTuzap puTchilampun^thaN

pukalUrpATumin pulavIrkAL
ANiyAyama rulakamALvathaR

kiyAthumaiyuRa villaiyE.

7.34.3

343

n^araikaLpOn^thumey thaLarn^thumUththuTal

n^aTuN^kin^iRkumik kizavanai
varaikaLpOlthiraL thOLanEyenRu

vAzththinuN^koTup pArilai
puraiveLLERuTaip puNNiyanpuka

lUraippATumin pulavIrkAL
araiyanAyama rulakamALvathaR

kiyAthumaiyuRa villaiyE.

7.34.4

344

vanychan^enychanai mAchazakkanaip

pAviyaivazak killiyaip
panychathuTTanaich chAthuvEyenRu

pATinuN^koTup pArilai
poncheychenychaTaip puNNiyanpuka

lUraippATumin pulavIrkAL
n^enychiln^OyaRuth thunychupOvathaR

kiyAthumaiyuRa villaiyE.

7.34.5

345

n^alamilAthAnai n^allanEyenRu

n^araiththamAn^tharai iLaiyanE
kulamilAthAnaik kulavanEyenRu

kURinuN^koTup pArilai
pulamelAmveRi kamazumpUmpuka

lUraippATumin pulavIrkAL
alamarAthamar ulakamALvathaR

kiyAthumaiyuRa villaiyE.

7.34.6

346

n^OyanaiththaTan^ thOLanEyenRu

n^oyyamAn^tharai vizumiya
thAyanROpula vOrkkelAmenRu

chARRinuN^koTup pArilai
pOyuzanRukaN kuziyAthEyen^thai

pukalUrpATumin pulavIrkAL
AyaminRippOy aNTamALvathaR

kiyAthumaiyuRa villaiyE.

7.34.7

347

eLvizun^thiTam pArkkumAkilum

IkkumIkilan Akilum
vaLLalEyeN^kaL main^thanEyenRu

vAzththinuN^koTup pArilai
puLLelAnychenRu chErumpUmpuka

lUraippATumin pulavIrkAL
aLLaRpaTTazun^ thAthupOvathaR

kiyAthumaiyuRa villaiyE.

7.34.8

348

kaRRilAthAnaik kaRRun^allanE

kAmathEvanai yokkumE
muRRilAthAnai muRRanEyenRu

moziyinuN^koTup pArilai
poththilAn^thaikaL pATTaRAppuka

lUraippATumin pulavIrkAL
aththanAyama rulakamALvathaR

kiyAthumaiyuRa villaiyE.

7.34.9

349

thaiyalArukkOr kAmanEyenRuny

chAlan^alvazak kuTaiyanE
kaiyulAviya vElanEyenRu

kazaRinuN^koTup pArilai
poykaiyAviyin mEthipAypuka

lUraippATumin pulavIrkAL
aiyanAyama rulakamALvathaR

kiyAthumaiyuRa villaiyE.

7.34.10

350

cheRuviniRchezuN^ kamalamON^kuthen

pukalUrmEviya chelvanai
n^aRavampUmpozil n^AvalUran

vanappakaiyappan chaTaiyanRan
chiRuvanvanRoNTan UranpATiya

pATalpaththivai vallavar
aRavanAraTi chenRuchErvathaR

kiyAthumaiyuRa villaiyE.

ithu ponvENTuN^ kuRippuTan pathikamOthith thuthi
cheyyavuny chuvAmi kirupaicheyyAmaiyAl manaveRup
puTan thirumaTaththukkezun^tharuLAmal Alayaththil
thiruppaNikkAka van^thirun^tha cheN^kaRkaLaip parappi
athanmER paLLikoNTu thuyilkUrn^thu athu n^IN^ki
yezun^thapOthu cheN^kaRkaL ponnAyirukkakkaNTu
makizn^thu Othith thuthicheytharuLiyathu.

7.34.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - akkiniyIchuvarar,
thEviyAr - karun^thArkkuzaliyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.35 thiruppuRampayam
paN - kolli

thiruchchiRRampalam

351

aN^kamOthiyOr ARaimERRaLi

n^inRumpOn^thuvan^ thinnamparth
thaN^kinOmaiyum innathenRilar

IchanArezu n^enychamE
kaN^kulEmaN^kaL koNTuthEvarkaL

EththivAnavar thAn^thozum
poN^kumAlviTai yERichelvap

puRampayan^thozap pOthumE.

7.35.1

352

pathiyunychuRRamum peRRamakkaLum

paNTaiyAralar peNTirum
n^ethiyilimmanai vAzumvAzkkaiyum

n^inaippozimaTa n^enychamE
mathiyanychErchaTaik kaN^kaiyAniTam

makizummallikai cheNpakam
puthiyapUmalarn^ thellin^ARum

puRampayan^thozap pOthumE.

7.35.2

353

puRan^thirain^thu n^arampezun^thu

n^araiththun^Iyurai yARRaLarn^
thaRampurin^thu n^inaippathANmai

arithukANiq thaRithiyEl
thiRampiyAthezu n^enychamEchiRu

kAlain^AmuRu vANiyam
puRampayaththuRai pUthan^Athan

puRampayan^thozap pOthumE.

7.35.3

354

kuRRoruvaraik kURaikoNTu

kolaikaLchUzn^tha kaLavelAny
cheRRoruvaraich cheythathImaikaL

immaiyEvarun^ thiNNamE
maRRoruvaraip paRRilEnmaRa

vAthezumaTa n^enychamE
puRRaravuTaip peRRamERi

puRampayan^thozap pOthumE.

7.35.4

355

kaLLin^Icheytha thImaiyuLLana

pAvamumpaRai yumpaTi
theLLithAvezu n^enychamEcheN^kaN

chEvuTaichchiva lOkanUr
thuLLiveLLiLa vALaipAyvayal

thOnRuthAmaraip pUkkaLmEl
puLLin^aLLikaL paLLikoLLum

puRampayan^thozap pOthumE.

7.35.5

356

paTaiyelAmpaka TAraALilum

pauvanychUzn^thara chALiluN^
kaTaiyelAmpiNaith thEraivAlkava

lAthezumaTa n^enychamE
maTaiyelAN^kazu n^Irmalarn^thu

maruN^kelAN^karum pATaththEn
puTaiyelAmmaNam n^ARuchOlaip

puRampayan^thozap pOthumE.

7.35.6

357

munnaichcheyvinai immaiyilvan^thu

mUTumAthalin munnamE
ennain^Ithiyak kAthezumaTa

n^enychamEyen^thai than^thaiyUr
annachchEvalO TUTippETaikaL

kUTichchEru maNipoziR
punnaikkanni kazikkaNARum

puRampayan^thozap pOthumE.

7.35.7

358

malamelAmaRum immaiyEmaRu

maikkumvalvinai chArkilA
chalamelAmozi n^enychamEyeN^kaL

chaN^karanvan^thu thaN^kumUr
kalamelAN^kaTal maNTukAviri

n^aN^kaiyATiya kaN^kain^Ir
pulamelAmmaNTip ponviLaikkum

puRampayan^thozap pOthumE.

7.35.8

359

paNTariyana cheythathImaiyum

pAvamumpaRai yumpaTi
kaNTariyana kETTiyERkava

lAthezumaTa n^enychamE
thoNTariyana pATiththuLLin^in

RATivAnavarthAn^ thozum
puNTarIka malarumpoykai

puRampayan^thozap pOthumE.

7.35.9

360

thunychiyumpiRan^ thunychiRan^thun^

thuyakkaRAtha mayakkivai
anychiUran thiruppuRampayath

thappanaiththamizch chIrinAl
n^enychinAlE puRampayan^thozu

thuythumenRu n^inaiththana
vanychiyAthurai cheyyavallavar

vallavAnula kALvarE.

7.35.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chATchivarathEchuvarar,
thEviyAr - karumpaTuchollammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.36 thiruppainynyIli
paN - kolli

thiruchchiRRampalam

361

kArulAviya n^anychaiyuNTiruL

kaNTaveNTalai yOTukoN
TUrelAn^thirin^ thencheyvIrpali

OriTaththilE koLLumn^Ir
pArelAmpaNin^ thummaiyEpara

vippaNiyumpainy nyIliyIr
AramAvathu n^AkamOchollum

AraNIya viTaN^karE.

7.36.1

362

chilaiththun^OkkumveL LERuchen^thazal

vAyapAmpathu mUchenum
palikkun^Irvarum pOthun^uN^kaiyiR

pAmpuvENTA pirAnirE
malaiththachan^thoTu vEN^kaikON^kamum

mannukArakil chaNpakam
alaikkumpaimpunal chUzpainynyIliyil

AraNIya viTaN^karE.

7.36.2

363

thUyavarkaNNum vAyummEniyun^

thunnaATai chuTalaiyiR
pEyoTATalaith thavirumn^Iroru

piththarOvem pirAnirE
pAyumn^IrkkiTaN^ kArkamalamum

pain^thaNmAthavi punnaiyum
Ayapaimpozil chUzpainynyIliyil

AraNIya viTaN^karE.

7.36.3

364

chen^thamizththiRam vallirOcheN^kaN

aravamunkaiyil ATavE
van^thun^iRkumi thenkolOpali

mARRamATTOm iTakilOm
pain^thaNmAmalar un^thuchOlaikaL

kan^thamn^ARumpainy nyIliyIr
an^thivAnamum mEniyOchollum

AraNIya viTaN^karE.

7.36.4

365

n^IRun^un^thiru mEnin^iththilam

n^INeTuN^kaNNi nALoTuN^
kURarAyvan^thu n^iRRirARkoNarn^

thiTukilOmpali n^aTaminO
pARuveNTalai kaiyilEn^thipainy

nyIliyEnenRIr aTikaLn^Ir
ARuthAN^kiya chaTaiyarOchollum

AraNIya viTaN^karE.

7.36.5

366

kuravamn^ARiya kuzalinArvaLai

koLvathEthozi lAkin^Ir
iravumimmanai aRithirEyiN^kE

n^aTan^thupOkavum vallirE
paravin^AToRum pATuvArvinai

paRRaRukkumpainy nyIliyIr
aravamATTavum vallirOchollum

AraNIya viTaN^karE.

7.36.6

367

ETulAmalark konRaichUTuthir

enpelAmaNin^ thencheyvIr
kATun^umpathi OTukaiyathu

kAthalcheypavar peRuvathen
pATalvaNTichai yAlunychOlaippainy

nyIliyEnenRu n^iRRirAl
ATalpATalum vallirOchollum

AraNIya viTaN^karE.

7.36.7

368

maththamAmalar konRaivanniyuN^

kaN^kaiyALoTu thiN^kaLum
moyththaveNTalai kokkiRakoTu

veLLerukkamuny chaTaiyathAm
paththarchiththarkaL pATiyATumpainy

nyIliyEnenRu n^iRRirAl
aththiyIruri pOrththirOchollum

AraNIya viTaN^karE.

7.36.8

369

thakkaithaNNumai thALamvINai

thakuNichchaN^kiNai challari
kokkaraikuTa muzavinOTichai

kUTippATin^in RATuvIr
pakkamEkuyil pATunychOlaippainy

nyIliyEnena n^iRRirAl
akkumAmaiyum pUNTirOchollum

AraNIya viTaN^karE.

7.36.9

370

kaiyOrpAmparai yArththOrpAmpu

kazuththOrpAmpavai pinputhAz
meyyelAmpoTik koNTupUchuthir

vEthamOthuthir kIthamum
paiyavEviTaN^ kAkan^inRupainy

nyIliyEnenRIr aTikaLn^Ir
aiyamERkumi thenkolOchollum

AraNIya viTaN^karE.

7.36.10

371

annanychErvayal chUzpainynyIliyil

AraNIya viTaN^karai
minnumn^uNNiTai maN^kaimArpalar

vENTikkAthal mozin^thachol
mannutholpukaz n^AvalUranvan

RoNTanvAymozi pATalpath
thunniinnichai pATuvArumai

kELvanchEvaTi chErvarE.

7.36.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - meynynyAna n^IlakaNTEchuvarar,
thEviyAr - vichAlATchiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.37 thiruvArUr
paN - kolli

thiruchchiRRampalam

372

kurukupA yakkozuN^ karumpukaL n^erin^thachA
RarukupA yumvayal an^thaNA rUraraip
parukumA RumpaNin^ thEththumA Run^n^inain^
thurukumA Rummivai uNarththaval lIrkaLE.

7.37.1

373

paRakkumeN^ kiLLaikAL pATumem pUvaikAL
aRakkaNen naththakum aTikaLA rUrarai
maRakkakil lAmaiyum vaLaikaLn^il lAmaiyum
uRakkamil lAmaiyum uNarththaval lIrkaLE.

7.37.2

374

chUzumO Tichchuzan RuzalumveN NAraikAL
ALumam poRkazal aTikaLA rUrarkku
vAzumA RumvaLai kazalumA Rummenak
kUzumA Rummivai uNarththaval lIrkaLE.

7.37.3

375

chakkiravA LaththiLam pETaikAL chEvalkAL
akkiramaN^ kaLcheyum aTikaLA rUrarkku
vakkiramil lAmaiyum vaLaikaLn^il lAmaiyum
ukkiramil lAmaiyum uNarththaval lIrkaLE.

7.37.4

376

ilaikoLchO laiththalai irukkumveN NAraikAL
alaikoLchU lappaTai aTikaLA rUrarkkuk
kalaikaLchOr kinRathuN^ kanavaLai kazanRathum
mulaikaLpIr koNTathum moziyaval lIrkaLE.

7.37.5

377

vaNTukAL koNTalkAL vArmaNaR kurukukAL
aNTavA Narthozum aTikaLA rUraraik
kaNTavA RuN^kAmath thIkkanan Rerin^thumey
uNTavA Rummivai uNarththaval lIrkaLE.

7.37.6

378

thEnalaN^ koNTathEn vaNTukAL koNTalkAL
AnalaN^ koNTavem maTikaLA rUrarkkup
pAnalaN^ koNTavem paNaimulai payan^thupon
UnalaN^ koNTathum uNarththaval lIrkaLE.

7.37.7

379

chuRRumuR Runychuzan RuzalumveN n^AraikAL
aRRamuR Rappakarn^ thaTikaLA rUrarkkup
paRRumaR Rinmaiyum pATumaR Rinmaiyum
uRRumaR Rinmaiyum uNarththa vallIrkaLE.

7.37.8

380

kuravan^A Rakkuyil vaNTinam pATan^in
RaravamA Tumpozil an^thaNA rUraraip
paravin^A Tummathum pATin^A Tummathum
urukin^A Tummathum uNarththaval lIrkaLE.

7.37.9

381

kUTuman nappeTai kALkuyil vaNTukAL
ATumam poRkazal aTikaLA rUraraip
pATumA RumpaNin^ thEththumA RuN^kUTi
UTumA Rummivai uNarththaval lIrkaLE.

7.37.10

382

n^iththamA kan^n^inain^ thuLLamEth thiththozum
aththanam poRkazal aTikaLA rUraraich
chiththamvaith thapukazch chiN^kaTi yappanmeyp
paththanU ranchonna pATumin paththarE.

7.37.11


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.38 thiruvathikaiththiruvIraTTAnam
paN - kollikkauvANam

thiruchchiRRampalam

383

thammAnai aRiyAtha chAthiyAr uLarE

chaTaimERkoL piRaiyAnai viTaimERkoL vikirthan
kaimmAvin uriyAnaik karikATTi lATal

uTaiyAnai viTaiyAnaik kaRaikoNTa kaNTath
themmAnRan aTikkoNTen muTimElvaith thiTumennum

AchaiyAl vAzkinRa aRivilA n^AyEn
emmAnai eRikeTila vaTavIraT TAnath

thuRaivAnai iRaipOthu mikazvanpO liyAnE.

7.38.1

384

munnEyem perumAnai maRan^thenkol maRavA

thozin^thenkol maRavAtha chin^thaiyAl vAzvEn
ponnEn^an maNiyEveN muththEchem pavaLak

kunRamE Icha¦nen RunnaiyE pukazvEn
annEyen aththAven RamararAl amarap

paTuvAnai athikaimA n^akaruLvAz pavanai
ennEyen eRikeTila vaTavIraT TAnath

thuRaivAnai iRaipOthu mikazvanpO liyAnE.

7.38.2

385

virumpinER kenathuLLam viTakilA vithiyE

viNNavartham perumAnE maNNavarn^in REththuN^
karumpEyen kaTTiyen RuLLaththAl uLkik

kAthalchEr mAtharAL kaN^kaiyAL n^aN^kai
varumpunaluny chaTaikkaNin^thu vaLarAtha piRaiyum

variyaravum uTanthuyila vaiththaruLum en^thai
irumpunalvan^ theRikeTila vaTavIraT TAnath

thuRaivAnai iRaipOthu mikazvanpO liyAnE.

7.38.3

386

n^ARRAnath thoruvanai n^AnAya paranai

n^aLLARRu n^ampiyai veLLARRu vithiyaik
kARRAnaith thIyAnaik kaTalAnai malaiyin

RalaiyAnaik kaTuN^kaluzik kaN^kain^Ir veLLa
ARRAnaip piRaiyAnai ammAnai emmAn

thammAnai yAvarkkum aRivariya cheN^kaN
ERRAnai eRikeTila vaTavIraT TAnath

thuRaivAnai iRaipOthu mikazvanpO liyAnE.

7.38.4

387

chEn^thAya malaimaN^kai thirun^iRamum parivum

uTaiyAnai athikaimA n^akaruLvAz pavanaik
kUn^thalthAz punalmaN^kai kuyilanna moziyAL

chaTaiyiTaiyiR kayalinaN^kaL kuthikoLLak kulAvi
vAyn^than^Ir varavun^thi marAmaraN^kaL vaNakki

maRikaTalai iTaN^koLvAn malaiyAram vAri
En^thun^Ir eRikeTila vaTavIraT TAnath

thuRaivAnai iRaipOthu mikazvanpO liyAnE.

7.38.5

388

maimmAna maNin^Ila kaNTaththem perumAn

vallEnak kompaNin^tha mAthavanai vAnOr
thammAnaith thalaimakanaith thaNmathiyum pAmpum

thaTumARuny chaTaiyAnaith thAzvaraikkai venRa
vemmAna mathakariyin uriyAnai vEtha

vithiyAnai veNNIRu chaNNiththa mEni
emmAnai eRikeTila vaTavIraT TAnath

thuRaivAnai iRaipOthu mikazvanpO liyAnE.

7.38.6

389

veythAya vinaikkaTaliR RaTumARum uyirkku

mikairaN^ki aruLpurin^thu vITupE RAkkam
peythAnaip pinynykanai mainynyviluN^ kaNTath

theNTOLem perumAnaip peNpAkam orupAR
cheythAnaich chekkarvAn oLiyAnaith thIvAy

aravATu chaTaiyAnaith thiripuraN^kaL vEva
eythAnai eRikeTila vaTavIraT TAnath

thuRaivAnai iRaipOthu mikazvanpO liyAnE.

7.38.7

390

ponnAnai mayilUrthi murukavEL thAthai

poTiyATu thirumEni n^eTumARan muTimEl
thennAnaik kuTapAlin vaTapAlin kuNapAR

chErAtha chin^thaiyAn chekkarvAn an^thi
annAnai amararkaLtham perumAnaik karumAnin

uriyAnai athikaimA n^akaruLvAz pavanai
ennAnai eRikeTila vaTavIraT TAnath

thuRaivAnai iRaipOthu mikazvanpO liyAnE.

7.38.8

391

thirun^thAtha vALavuNar puramUnRum vEvach

chilaivaLaivith thorukaNaiyAR RozilpUNTa chivanaik
karun^thALa mathakaLiRRin uriyAnaip periya

kaNmUnRum uTaiyAnaik karuthAtha arakkan
perun^thOLkaL n^Alain^thum Irain^thu muTiyum

uTaiyAnaip pEyuruva mUnRumuRa malaimEl
irun^thAnai eRikeTila vaTavIraT TAnath

thuRaivAnai iRaipOthu mikazvanpO liyAnE.

7.38.9

392

enpinaiyE kalanAka aNin^thAnai eN^kaL

eruthERum perumAnai ichainyAni chiRuvan
vanpanaiya vaLarpozilchUz vayaln^Ava lUrkkOn

vanRoNTan ArUran mathiyAthu chonna
anpanai yAvarkkum aRivariya aththar

perumAnai athikaimA n^akaruLvAz pavanai
enponnai eRikeTila vaTavIraT TAnath

thuRaivAnai iRaipOthum ikazvanpO liyAnE.

7.38.10


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - vIraTTAnEchuvarar, thEviyAr - thiruvathikain^Ayaki.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.39 thiruththoNTaththokai
paN - kollikkauvANam

thiruchchiRRampalam

393

thillaivAz an^thaNartham aTiyArkkum aTiyEn

thirun^Ila kaNTaththuk kuyavanArk kaTiyEn
illaiyE ennAtha iyaRpakaikkum aTiyEn

iLaiyAnRan kuTimARan aTiyArkkum aTiyEn
vellumA mikavalla meypporuLuk kaTiyEn

viripozilchUz kunRaiyAr viRanmiNTark kaTiyEn
allimen mullaiyan^thAr amarn^Ithik kaTiyEn

ArUran ArUril ammAnuk kALE.

7.39.1

394

ilaimalin^tha vEln^ampi eRipaththark kaTiyEn

EnAthi n^AthanRan aTiyArkkum aTiyEn
kalaimalin^tha chIrn^ampi kaNNappark kaTiyEn

kaTavUriR kalayanRan aTiyArkkum aTiyEn
malaimalin^tha thOLvaLLal mAnakkany chARan

enychAtha vATTAyan aTiyArkkum aTiyEn
alaimalin^tha punalmaN^kai AnAyark kaTiyEn

ArUran ArUril ammAnuk kALE.

7.39.2

395

*mummaiyAl ulakANTa mUrththikkum aTiyEn

murukanukkum uruththira pachupathikkum aTiyEn
chemmaiyE thirun^ALaip pOvArkkum aTiyEn

thirukkuRipputh thoNTartham aTiyArkkum aTiyEn
meymmaiyE thirumEni vazipaTA n^iRka

vekuNTezun^tha thAthaithAL mazuvinAl eRin^tha
ammaiyAn aTichchaNTip perumAnuk kaTiyEn

ArUrAn ArUril ammAnuk kALE.

*vipUthi, ruththirATcham, chaTaimuTi ivaikaLuTan arachu
cheythamaiyAl mummaiyAl ulakANTa mUrththiyenRathu.

7.39.3

396

thirun^inRa chemmaiyE chemmaiyAk koNTa

thirun^Avuk karaiyanRan aTiyArkkum aTiyEn
perun^ampi kulachchiRaithan aTiyArkkum aTiyEn

perumizalaik kuRumparkkum pEyArkkum aTiyEn
orun^ampi appUthi aTiyArkkum aTiyEn

olipunalchUz chAththamaN^kai n^Ilan^akkark kaTiyEn
arun^ampi n^amin^an^thi aTiyArkkum aTiyEn

ArUran ArUril ammAnuk kALE.

7.39.4

397

vampaRA varivaNTu maNamn^ARa malarum

mathumalarn^aR konRaiyAn aTiyalAR pENA
empirAn champan^than aTiyArkkum aTiyEn

EyarkOn kalikkAman aTiyArkkum aTiyEn
n^ampirAn thirumUlan aTiyArkkum aTiyEn

*n^ATTamiku thaNTikkum mUrkkarkkum aTiyEn
#amparAn chOmAchi mARanukkum aTiyEn

ArUran ArUril ammAnuk kALE. 

*piRavi an^thakarAyirun^thu thiruvArUrk kamalAlayath
thIrththaththil mUzkiyezun^thirukkumpOthu chuvAmi
yinuTaiya thiruvaruLAl n^ATTam viLaN^kappeRRava
renpathu thOnRa n^ATTamiku thaNTikkum
enRaruLichcheythathu. 

#amparAn chOmAchi - thiruampar ennun^ thalaththil vAzpavar.

7.39.1

398

vArkoNTa vanamulaiyAL umaipaN^kan kazalE

maRavAthu kalleRin^tha chAkkiyarkkum aTiyEn
chIrkoNTa pukazvaLLal chiRappulikkum aTiyEn

cheN^kATTaN^ kuTimEya chiRuththoNTark kaTiyEn
kArkoNTa koTaik*kazaRiR RaRivArkkum aTiyEn

kaTaRkAzik kaNan^Athan aTiyArkkum aTiyEn
ArkoNTa vERkURRan kaLan^thaikkOn aTiyEn

ArUran ArUril ammAnuk kALE.

*kazaRiRRaRivAr - chEramAnAyanAr.

7.39.6

399

poyyaTimai yillAtha pulavarkkum aTiyEn

poziRkaruvUrth thunychiya pukazchchOzark kaTiyEn
meyyaTiyAn n^arachiN^ka munaiyaraiyark kaTiyEn

virithiraichUz kaTaln^Akai athipaththark kaTiyEn
kaithaTin^tha varichilaiyAn kalikkampan kaliyan

kazaR*chaththi varinychaiyarkOn aTiyArkkum aTiyEn
aiyaTikaL kATavarkOn aTiyArkkum aTiyEn

ArUran ArUril ammAnuk kALE.

*chaththivarinychaiyarkOn enpathai varinychaiyUrch
chaththiyArena mARRuka.

7.39.7

400

kaRaikkaNTan kazalaTiyE kAppukkoN Tirun^tha

kaNampulla n^ampikkuN^ kArikkum aTiyEn
n^iRaikkoNTa chin^thaiyAn n^elvEli venRa

n^inRachIr n^eTumARan aTiyArkkum aTiyEn
thuRaikkoNTa chempavaLam iruLakaRRuny chOthith

thonmayilai vAyilAn aTiyArkkum aTiyEn
aRaikkoNTa vEln^ampi munaiyaTuvArk kaTiyEn

ArUran ArUril ammAnuk kALE.

7.39.8

401

kaTalchUzn^tha ulakelAN^ kAkkinRa perumAn

kATavarkOn kazaRchiN^kan aTiyArkkum aTiyEn
maTalchUzn^tha thArn^ampi iTaN^kazikkun^ thanychai

mannavanAm cheruththuNaithan aTiyArkkum aTiyEn
puTaichUzn^tha puliyathaLmEl aravATa ATi

ponnaTikkE manamvaiththa pukazththuNaikkum aTiyEn
aTalchUzn^tha vEln^ampi kOTpulikkum aTiyEn

ArUran ArUril ammAnuk kALE.

7.39.9

402

paththarAyp paNivArkaL ellArkkum aTiyEn

paramanaiyE pATuvAr aTiyArkkum aTiyEn
chiththaththaich chivanpAlE vaiththArkkum aTiyEn

thiruvArUrp piRan^thArkaL ellArkkum aTiyEn
*muppOthun^ thirumEni thINTuvArk kaTiyEn

muzun^IRu pUchiya munivarkkum aTiyEn
appAlum aTichchArn^tha aTiyArkkum aTiyEn

ArUran ArUril ammAnuk kALE.

*ivarkaL AthichaivappirAmaNarkaL

7.39.10

403

manniyachIr maRain^Avan n^inRavUrp pUchal

varivaLaiyAL mAnikkum n^Echanukkum aTiyEn
thennavanAy ulakANTa cheN^kaNArk kaTiyEn

thirun^Ila kaNTaththup pANanArk kaTiyEn
ennavanAm aranaTiyE aTain^thiTTa chaTaiyan

ichainyAni kAthalan thirun^Ava lUrkkOn
annavanAm ArUran aTimaikET TuvappAr

ArUril ammAnuk kanpa rAvArE.

7.39.11

 

ithu chun^tharamUrththichuvAmikaL thiruvArUrp paravai n^AchchiyAr 
thirumALikaiyilirun^thu vIthiviTaN^kap perumAnaith 
tharichukkumporuTTu AlayaththukkuL ezun^tharuzumpOthu 
thEvAchariyamaNTapaththil vIRRirukkuny chivanaTiyArkaLai 
uLLaththAl vaNaN^ki "ivarkaLukkun^AnaTiyE"nAkumpaTi 
paramachivam ethiril tharichanaN^koTuththaruLith "thillaivAz 
paramachivam en^n^AL kirupaicheyyumenRu chellukaiyil
an^thaNartham aTiyArkkum aTiyEn" enRu muthalaTi 
eTuththukkoTukkap pATith thuthicheytha pathikam. 

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.40 thirukkAnATTumuLLUr
paN - kollikkauvANam

thiruchchiRRampalam

404

vaLvAya mathimiLirum vaLarchaTaiyi nAnai

maRaiyavanai vAymoziyai vAnavarthaN^ kOnaip
puLvAyaik kINTulakam vizuN^kiyumizn^ thAnaip

ponniRaththin muppurin^Ul n^Anmukaththi nAnai
muLvAya maTalthazuvi muTaththAzai InRu

moTTalarn^thu virain^ARum murukuviri pozilchUz
kaLvAya karuN^kuvaLai kaNvaLaruN^ kazanik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.1

405

orumEka mukilAki oththulakan^ thAnAy

Urvanavum n^iRpanavum UzikaLun^ thAnAyp
porumEvu kaTalAkip pUthaN^kaL ain^thAyp

punain^thavanaip puNNiyanaip purichaTaiyi nAnaith
thirumEvu chelvaththAr thImUnRum vaLarththa

thiruththakka an^thaNarkaL Othun^aka reN^kuN^
karumEthi chen^thAma raimEyuN^ kazanik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.2

406

irumpuyarn^tha mUvilaiya chUlaththi nAnai

iRaiyavanai maRaiyavanai eNkuNaththi nAnaich
churumpuyarn^tha konRaiyoTu thUmathiyany chUTuny

chaTaiyAnai viTaiyAnaich chOthiyenuny chuTarai
arumpuyarn^tha aravin^thath thaNimalarka LERi

annaN^kaL viLaiyATum akanRuRaiyin arukE
karumpuyarn^thu perunychen^n^el n^eruN^kiviLai kazanik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.3

407

pULaipunai konRaiyoTu purichaTaiyi nAnaip

punalAki analAkip pUthaN^kaL ain^thAy
n^ALaiinRu n^erun^alAy AkAya mAki

nyAyiRAy mathiyamAy n^inRavem paranaip
pALaipaTu paiN^kamukin chUzaliLan^ theN^kin

paTumathanychey kozun^thERal vAymaTuththup parukik
kALaivaNTu pATamayil AlumvaLar chOlaik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.4

408

cherukkuvAyp paiN^kaNveL Laravaraiyi nAnaith

thEvarkaLchU LAmaNiyaich cheN^kaNviTai yAnai
murukkuvAy malarokkun^ thirumEni yAnai

munnilaiyAy muzuthulaka mAyaperu mAnai
irukkuvAy an^thaNarkaL ezupiRappu LeN^kum

vELviyirun^ thirun^ithiyam vazaN^kun^aka reN^kum
karukkuvAyp peNNaiyoTu theN^kumali chOlaik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.5

409

viTaiyaravak koTiyEn^thum viNNavarthaN^ kOnai

veLLaththu mAlavanum vEthamutha lAnum
aTiyiNaiyun^ thirumuTiyuN^ kANavari thAya

chaN^karanaith thaththuvanaith thaiyalmaTa vArkaL
uTaiyavizak kuzalavizak kOthaikuTain^ thATak

kuN^kumaN^kaL un^thivaru koLLiTaththin karaimER
kaTaikaLviTu vArkuvaLai kaLaivAruN^ kazanik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.6

410

arumaNiyai muththinai Ananychum ATum

amararkaLtham perumAnai arumaRaiyin poruLaith
thirumaNiyaith thIN^karumpin URalirun^ thEnaith

therivariya mAmaNiyaith thikaztharuchem ponnaik
kurumaNikaL koziththizin^thu chuziththiziyun^ thiraivAyk

kOlvaLaiyAr kuTain^thATuN^ koLLiTaththin karaimER
karumaNikaL pOln^Ilam malarkinRa kazanik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.7

411

izaithazuvu veNNUlum mEvuthiru mArpin

IchanRan eNTOLkaL vIchiyeri yATak
kuzaithazuvu thirukkAthiR kOLarava machaiththuk

kOvaNaN^koL kuzakanaik kuLirchaTaiyi nAnaith
thazaithazuvu thaNNiRaththa chen^n^elathan ayalE

thaTan^tharaLa menkarumpin thAzkiTaN^ki narukE
kazaithazuvith thEnRoTukkuN^ kazanichUz pazanak

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.8

412

kuniviniya kathirmathiyany chUTuchaTai yAnaik

kuNTalanychEr kAthavanai vaNTinaN^kaL pATap
paniyuthiruny chaTaiyAnaip pAlveNNIR RAnaip

palavuruvun^ thannuruvE Ayaperu mAnaith
thuniviniya thUyamozith thoNTaivAy n^allAr

thUn^IlaN^ kaNvaLaruny chUzkiTaN^ki narukE
kaniviniya kathalivanan^ thazuvupoziR chOlaik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.9

413

thEviyampon malaikkOman RanpAvai yAkath

thanathuruvam orupAkany chErththuviththa perumAn
mEviyaven^ n^arakaththil azun^thAmai n^amakku

meyn^n^eRiyaith thAnkATTum vEthamutha lAnaith
thUvivAy n^AraiyoTu kurukupAyn^ thArppath

thuRaikkeNTai miLirn^thukayal thuLLiviLai yATak
kAvivAy vaNTupala paNcheyyuN^ kazanik

kAnATTu muLLUriR kaNTuthozu thEnE.

7.40.10

414

thiraiyinAr kaTalchUzn^tha thennilaN^kaik kOnaich

cheRRavanaich chenychaTaimEl veNmathiyi nAnaik
karaiyinAr punalthazuvu koLLiTaththin karaimER

kAnATTu muLLUriR kaNTukazal thozuthu
uraiyinAr mathayAnai n^AvalA rUran

urimaiyAl uraicheytha oNTamizkaL vallAr
varaiyinAr vakainyAlam ANTavarkkun^ thAmpOy

vAnavarkkun^ thalaivarAy n^iRparavar thAmE.

7.40.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - pathanychaliyIchuvarar, thEviyAr - kAnArkuzalammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.41 thirukkachchUr AlakkOyil
paN - kollikkauvANam

thiruchchiRRampalam

415

muthuvAy Ori kathaRa muthukAT

TerikoN TATal muyalvAnE
mathuvAr konRaip puthuvI chUTum

malaiyAn makaLthan maNavALA
kathuvAyth thalaiyiR palin^I koLLak

kaNTAl aTiyAr kavalArE
athuvE AmA RithuvO kachchUr

Alak kOyil ammAnE.

7.41.1

416

kachchEr aravon Raraiyil achaiththuk

kazalunychilampuN^ kalikkap palikken
Ruchcham pOthA UrUr thiriyak

kaNTAl aTiyAr urukArE
ichchai aRiyOm eN^kaL perumAn

EzEz piRappum enaiyALvAy
achcham illAk kachchUr vaTapAl

Alak kOyil ammAnE.

7.41.2

417

chAlak kOyil uLan^in kOyil

avaiyen RalaimER koNTATi
mAlaith thIrn^thEn vinaiyun^ thuran^thEn

vAnOr aRiyA n^eRiyAnE
kOlak kOyil kuRaiyAk kOyil

kuLirpUN^ kachchUr vaTapAlai
Alak kOyiR kallAl n^izaRkIz

aRaN^kaT Turaiththa ammAnE.

7.41.3

418

viTaiyuN^ koTiyuny chaTaiyum uTaiyAy

minnEr uruvath thoLiyAnE
kaTaiyum puTaichUz maNimaN TapamuN^

kanni mATaN^ kalan^theN^kum
puTaiyum pozilum punalun^ thazuvip

pUmEl thirumA makaLpulki
aTaiyuN^ kazanip pazanak kachchUr

Alak kOyil ammAnE.

7.41.4

419

mElai vithiyE vinaiyin payanE

viravAr puramUn RericheythAy
kAlai yezun^thu thozuvAr thaN^kaL

kavalai kaLaivAy kaRaikkaNTA
mAlai mathiyE malaimEl marun^thE

maRavEn aTiyEn vayal chUzn^tha
Alaik kazanip pazanak kachchUr

Alak kOyil ammAnE.

7.415

420

piRavAy iRavAy pENAy mUvAy

peRRa mERip pEychUzthal
thuRavAy maRavAy chuTukA TenRum

iTamAk koNTu n^aTamATi
oRuvAyth thalaiyiR palin^I koLLak

kaNTAl aTiyAr urukArE
aRavE oziyAy kachchUr vaTapAl

Alak kOyil ammAnE.

7.41.6

421

poyyE unnaip pukazvAr pukazn^thAl

athuvum poruLAk koLvAnE
meyyE eN^kaL perumAn unnai

n^inaivAr avarai n^inaikaNTAy
maiyAr thaTaN^kaN maN^kai paN^kA

kaN^kAr mathiyany chaTaivaiththa
aiyA cheyyAy veLiyAy kachchUr

Alak kOyil ammAnE.

7.41.7

422

Unaip perukki unnai n^inaiyA

thozin^thEn cheTiyEn uNarvillEn
kAnak konRai kamaza malaruN^

kaTin^A RuTaiyAy kachchUrAy
mAnaip puraiyum maTamen nOkki

maTavA Lanycha maRaiththiTTa
Anaith thOlAy nyAnak kaNNAy

Alak kOyil ammAnE.

7.41.8

423

kAthal cheythu kaLiththup pithaRRik

kaTimA malariT TunaiyEththi
Athal cheyyum aTiyAr irukka

aiyaN^ koLva thazakithE
Othak kaNTEn unnai maRavEn

umaiyAL kaNavA enaiyALvAy
AthaR pazanak kazanik kachchUr

Alak kOyil ammAnE.

7.41.9

424

annam mannum vayalchUz kachchUr

Alak kOyil ammAnai
unna munnum manaththA rUran

ArU ranpEr muTivaiththa
mannu pulavan vayaln^A valarkOn

chenychol n^Avan vanRoNTan
pannu thamizn^Ul mAlai vallAr

avaren^ thalaimER payilvArE.

7.41.10


in^thath thalaththil paramachivam akkirAkAraththil annam piTchai 
vAN^ki van^thaLikka arun^thip pachithIrn^thu thuthicheytha pathikam.
iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - thinamvirun^thiTTan^Athar, thEviyAr - kanniyumaiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.42 thiruvenychamAkkUTal
paN - kollikkauvANam

thiruchchiRRampalam

425

eRikkuN^ kathirvE yuthirmuth thamoTu

milavaN^kan^ thakkOlam inychi
cheRikkum punaluT peythukoNTu maNTith

thiLaiththeRRu chiRRARathan kIzkkaraimEl
muRikkun^ thazaimA muTappunnai nyAzal

kurukkaththikaL mERkuyil kUvalaRA
veRikkuN^ kalaimA venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.1

426

kuLaN^kaL palavuN^ kuziyun^ n^iRaiyak

kuTamAmaNi chan^thanamum akilun^
thuLaN^kum punaluT peythukoNTu maNTith

thiLaiththeRRu chiRRARathan kIzkkaraimEl
vaLaN^koL mathilmA LikaikO puramum

maNimaNTapamum ivaimanychu thannuL
viLaN^kum mathithOy venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.2

427

varaimAn anaiyAr mayiRchAyal n^allAr

vaTivERkaN n^allArpalar van^thiRainychath
thiraiyAr punaluT peythukoNTu maNTith

thiLaiththeRRu chiRRARathan kIzkkaraimEl
n^iraiyAr kamukum n^eTun^thAT TeN^kuN^

kuRun^thATpalavum viravik kuLirum
viraiyAr pozilchUz venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.3

428

paNNEr moziyA LaiyOrpaN^ kuTaiyAy

paTukATTakath thenRumOr paRRoziyAy
thaNNA rakilun^ n^alachA maraiyum

alaiththeRRu chiRRARathan kIzkkaraimEl
maNNAr muzavuN^ kuzalum iyampa

maTavAr n^aTamATu maNiyaraN^kil
viNNAr mathithOy venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.4

429

thuLaiveN kuzaiyuny churuLveN TOTun^

thUN^kuN^kAthiR RuLaN^kum paTiyAy
kaLaiyE kamazum malarkkon RaiyinAy

kalan^thArkkaruL cheythiTuN^ kaRpakamE
piLaiveN piRaiyAy piRaN^kuny chaTaiyAy

piRavAthavanE peRuthaR kariyAy
veLaimAl viTaiyAy venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.5

430

thozuvArk keLiyAy thuyarthIra n^inRAy

churumpAr malarkkonRai thunRunychaTaiyAy
uzuvArk kariya viTaiyERi onnAr

puran^thIyeza OTuviththAy azakAr
muzavA rolipA TalOTA TalaRA

muthukATaraN^kA n^aTamATa vallAy
vizavAr maRukin venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.6

431

kaTamA kaLiyA naiyurith thavanE

karikATiTamA analvIchi n^inRu
n^aTamA TavallAy n^araiyE Rukan^thAy

n^allAy n^aRuN^konRai n^ayan^thavanE
paTamA yiramAm paruththuththip paiN^kaN

pakuvAy eyiRROTaza lEumizum
viTavAr aravA venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.7

432

kATum malaiyun^ n^ATu miTaRik

kathirmAmaNi chan^thanamum akiluny
chETa nuRaiyum miTan^thAn virumpi

thiLaiththeRRu chiRRARathan kIzkkaraimER
pATal muzavuN^ kuzalu miyampap

paNaiththOLiyar pATalO TATalaRA
vETar virumpum venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.8

433

koN^kAr malarkkon Raiyan^thA ravanE

koTukoTTi yOrvINai yuTaiyavanE
poN^kA Taravum punaluny chaTaimER

pothiyumpunithA punanychUzn^ thazakAr
thuN^kAr punaluT peythukoNTu maNTith

thiLaiththeRRu chiRRARathan kIzkkaraimEl
veN^kAr vayalchUz venychamAk kUTal

vikirthA aTiyEnaiyum vENTuthiyE.

7.42.9

434

vanychin^uN NiTaiyAr mayiRchAya lannAr

vaTivERka NallArpalar van^thiRainychum
venychamAk kUTal vikirthA aTiyEnaiyum

vENTuthi yEyenRu thAnvirumpi
vanychiyA thaLikkum vayaln^A valarkOn

vanappakaiyappan vanRoNTan chonna
chenychoRRamiz mAlaikaL paththum vallAr

chivalOkath thiruppathu thiNNamanRE.

7.42.10


iththalam koN^kun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - vikirthEchuvarar, thEviyAr - vikirthEchuvari.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.43 thirumuthukunRam
paN - kollikkauvANam

thiruchchiRRampalam

435

n^anychi yiTaiyinRu n^ALai yenRummai n^achchuvAr
thunychi yiTTARpinnaich cheyva thennaTi kELcholIr
panychi yiTappuTTil kIRu mOpaNi yIraruL
munychi yiTaichchaN^ka mArkkuny chIrmuthu kunRarE.

7.43.1

436

Erik kanakak kamala malaranna chEvaTi
Urith thanaiyun^ thirin^thak kAlavai n^ON^kolO
vArik kaTchenRu vaLaikkap paTTu varun^thippOy
mUrik kaLiRu muzakka RAmuthu kunRarE.

7.43.2

437

thoNTarkaL pATa viNNOrka LEththa uzitharvIr
paNTakan^ thORum palikkuch chelvathu pAnmaiyE
kaNTakar vALikaL villi kaLpuRaN^ kAkkunychIr
moNTakai vELvi muzakka RAmuthu kunRarE.

7.43.3

438

iLaippaRi yIrimmai yEththu vArkkammai cheyvathen
viLaippaRi yAthaveN^ kAla naiyuyir vITTinIr
aLaippiri yAvara valku lALoTu kaN^kaichEr
muLaippi Raichchen nichchaTai muTimuthu kunRarE.

7.43.4

439

ATi achain^thaTi yArum n^Irum akan^thoRum
pATip paTaiththa poruLe lAmumai yALukkO
mATa mathilaNi kOpu rammaNi maNTapam
mUTi mukilthavaz chOlai chUzmuthu kunRarE.

7.43.5

440

izaivaLar n^uNNiTai maN^kai yOTiTu kATTiTaik
kuzaivaLar kAthukaL mOtha n^inRu kunippathE
mazaivaLa run^n^eTuN^ kOTTi Taimatha yAnaikaL
muzaivaLar ALi muzakka RAmuthu kunRarE.

7.43.6

441

chenRi liTaichcheTi n^Ayku raikkachchE TichchikaL
manRi liTaippali thErap pOvathu vAzkkaiyE
kunRi liTaikkaLi RALi koLLak kuRaththikaL
munRi liTaippiTi kanRi Tummuthu kunRarE.

7.43.7

442

an^thi thirin^thaTi yArum n^Irum akan^thoRuny
chan^thi kaLthORum palikkuch chelvathu thakkathE 
man^thi kaTuvanuk kuNpazam n^ATi malaippuRam
mun^thi yaTithoza n^inRa chIrmuthu kunRarE.

7.43.8

443

cheTTin^in kAthali UrkaL thORum aRanycheya
aTTu minchil palikken RakaN^kaTai n^iRpathE
paTTiveL LERukan^ thERu vIrpari chenkolO
muTTi yaTithoza n^inRa chIrmuthu kunRarE.

7.43.9

444

eththichai yun^thirin^ thERRak kARpiRa rencholAr
paththiyi nAliTu vAri Taippali koNminO
eththichai yun^thirai yERa mOthik karaikaLmEl
muththimuth thARu valanyche yummuthu kunRarE.

7.43.10

445

muththimuth thARu valanyche yummuthu kunRaraip
piththanop pAnaTith thoNTa nUran pithaRRivai
thaththuva nyAnika LAyi nArthaTu mARRilAr
eththavath thOrkaLu mEththu vArkkiTar illaiyE.

7.43.11


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - pazamalain^Athar, thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.44 muTippathukaN^kai
paN - kollikkauvANam

thiruchchiRRampalam

446

muTippathu kaN^kaiyun^ thiN^kaLuny cheRRathu mUveyil
n^oTippathu mAththirai n^IRe zakkaNai n^URinAr
kaTippathu mERumen Ranychu vanRiruk kaikaLAR
piTippathu pAmpanRi illai yOvem pirAnukkE.

7.44.1

447

thURanRi ATaraN^ killai yOchuTa laippoTi
n^IRanRich chAn^thamaR Rillai yOima vAnmakaL
kURanRik kURuva thillai yOkollaich chillaiveL
LERanRi ERuva thillai yOvem pirAnukkE.

7.44.2

448

thaTTenun^ thaTTenun^ thoNTar kALthaTu mARRaththai
oTTenum oTTenum mAn^i laththuyir kORalaich
chiTTan thiripurany chuTTa thEvarkaL thEvanai
veTTenap pEchanmin thoNTar kALem pirAnaiyE.

7.44.3

449

n^arithalai kavvan^in ROri kUppiTa n^aLLiruL
erithalaip pEypuTai chUza AriruL kATTiTaich
chirithalai mAlai chaTaikka Nin^thaveny chelvanaip
pirithalaip pEchanmin thoNTar kALem pirAnaiyE.

7.44.4

450

vEyana thOLi malaima kaLaivi rumpiya
mAyamil mAmalai n^ATa nAkiya mANpanai
Ayana chollin^in RArkaL allal aRukkilum
pEyanE piththanE enpa rAlem pirAnaiyE.

7.44.5

451

iRaivanen Remperu mAnai vAnava rEththappOyth
thuRaiyonRith thUmala riTTa TiyiNai pORRuvAr
maRaiyanRip pATuva thillai yOmalku vAniLam
piRaiyanRich chUTuva thillai yOvem pirAnukkE.

7.44.6

452

thArun^thaN konRaiyuN^ kUvi Lan^thani maththamum
Arum aLavaRi yAtha Athiyum an^thamum
Urumon Rillai ulake lAmukap pArthozap
pErumO rAyiram enpa rAlem pirAnukkE.

7.44.7

453

ariyoTu pUmichai yAnum Athiyum aRikilAr
varitharu pAmpoTu vanni thiN^kaLum maththamum
puritharu punchaTai vaiththa empuni thaRkini
eriyanRi aN^kaikkon Rillai yOvem pirAnukkE.

7.44.8

454

kariya manachchamaN kATi yATu kazukkaLAl
eriya vachavuNun^ thanmai yOima vAnmakaL
periya manan^thaTu mARa vENTippem mAnmathak
kariyin uriyalla thillai yOvem pirAnukkE.

7.44.9

455

kAychina mAlviTai mANik kaththeN^ kaRaikkaNTath
thIchanai UraneT TOTi raNTuvi rumpiya
Ayina chIrppakai nyAniyap pannaTith thoNTanRAn
Echina pEchumin thoNTar kALem pirAnaiyE.

7.44.10


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.45 thiruAmAththUr
paN - kollikkauvANam

thiruchchiRRampalam

456

kANTanan kANTanan kArikai yALthan karuththanAy
ANTanan ANTanan AmAth thUrem aTikaTkAT
pUNTanan pUNTanan poyyanRu cholluvan kENminkaL
mINTanan mINTanan vEthavith thallA thavarkaTkE.

7.45.1

457

pATuvan pATuvan pArppathi thannaTi paRRin^An
thETuvan thETuvan thiNNenap paRRich cheRithara
ATuvan ATuvan AmAth thUrem aTikaLaik
kUTuvan kUTuvan kuRRama thaRRen kuRippoTE.

7.45.2

458

kAyn^thavan kAyn^thavan kaNNaza lAlanRu kAmanaip
pAyn^thavan pAyn^thavan pAthaththi nAlanRu kURRaththai
Ayn^thavan Ayn^thavan AmAth thUrem maTikaLAr
Eyn^thavan Eyn^thavan empi rATTiyaip pAkamE.

7.45.3

459

Orn^thanan Orn^thanan uLLaththuL LEn^inRa oNporuL
chErn^thanan chErn^thanan chenRu thiruvoRRi yUrpukkuch
chArn^thanan chArn^thanan chaN^kili menROL thaTamulai
Arn^thanan Arn^thanan AmAth thUraiyan aruLathE.

7.45.4

460

venRavan venRavan vELviyil viNNavar thaN^kaLaich
chenRavan chenRavan chilpalik kenRu theruviTai
n^inRavan n^inRavan n^Ithi n^iRain^thavar thaN^kaLpAl
anRavan anRavan cheyyaruL AmAththUr aiyanE.

7.45.5

461

kANTavan kANTavan kANTaR kariya kaTavuLAy
n^INTavan n^INTavan n^AraNan n^Anmukan n^ETavE
ANTavan ANTavan AmAth thUraiyum enaiyumAT
pUNTavan pUNTavan mArpiR purin^Ul puraLavE.

7.45.6

462

eNNavan eNNavan Ezula kaththuyir thaN^kaTkuk
kaNNavan kaNNavan kANTumen pAravar thaN^kaTkup
peNNavan peNNavan mEniyOr pAkamAm pinynykan
aNNavan aNNavan AmAth thUrem aTikaLE.

7.45.7

463

ponnavan ponnavan ponnaiththan^ thennaippO kaviTA
minnavan minnavan vEthaththi nuTporu LAkiya
annavan annavan AmAththUr aiyanai ArvaththAl
ennavan ennavan enmanath thinpuR RiruppanE.

7.45.8

464

thETuvan thETuvan chemmalarp pAthaN^kaL n^AToRum
n^ATuvan n^ATuvan n^Apikku mElEyOr n^Alviral
mATuvan mATuvan vankai piTiththu makizn^thuLE
ATuvan ATuvan AmAth thUrem aTikaLE.

7.45.9

465

uRRanan uRRavar thammai ozin^thuLLath thuLaporuL
paRRinan paRRinan paN^kayach chEvaTik kEchella
aRRanan aRRanan AmAththUr mEyAnaTi yArkaTkAT
peRRanan peRRanan peyarththum peyarththumpiRa vAmaikkE.

7.45.10

466

aiyanai aththanai ALuTai AmAththUr aNNalai
meyyanai meyyarkku meypporu LAna vimalanai
maiyanai maiyaNi kaNTanai vanRoNTan Uranchol
poyyonRu minRip pulampuvAr poRkazal chErvarE.

7.45.11


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - azakiyan^Athar, thEviyAr - azakiyan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.46 thirun^AkaikkArONam
paN - kollikkauvANam

thiruchchiRRampalam

467

paththUrpuk kiran^thuNTu palapathikam pATip

pAvaiyaraik kiRipEchip paTiRATith thirivIr
cheththArtham elumpaNin^thu chEvERith thirivIr

chelvaththai maRaiththuvaiththIr enakkorun^A LiraN^kIr
muththAram ilaN^kimiLir maNivayirak kOvai

avaipUNath than^tharuLi meykkinithA n^ARuN^
kaththUri kamazchAn^thu paNiththaruLa vENTum

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.1

468

vEmpinoTu thIN^karumpu viraviyenaith thIRRi

viruththin^An umaivENTath thuruththipukkaN^ kirun^thIr
pAmpinoTu paTarchaTaika LavaikATTi veruTTip

pakaTTan^An oTTuvanO palakAlum uzanREn
chEmpinoTu cheN^kazun^Ir thaNkiTaN^kiR Rikazun^

thiruvArUr pukkirun^tha thIvaNNar n^IrE
kAmpinoTu n^EththiraN^kaL paNiththaruLa vENTuN^

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.2

469

pUNpathOr iLavAmai poruviTaiyon RERip

pollAtha vETaN^koN TellAruN^ kANap
pANpEchip paTuthalaiyiR palikoLkai thavirIr

pAmpinoTu paTarchaTaimEl mathivaiththa paNpIr
vINpEchi maTavArkai veLvaLaikaL koNTAl

veRparaiyan maTappAvai poRukkumO chollIr
kANpiniya maNimATam n^iRain^tha n^eTuvIthik

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.3

470

viTTathOr chaTaithAza vINaiviTaN^ kAka

vIthiviTai yERuvIr vINaTimai yukan^thIr
thuTTarA yinapEykaL chUzan^aTa mATich

chun^thararAyth thUmathiyany chUTuvathu chuvaNTE
vaTTavAr kuzalmaTavAr thammaimayal cheythal

mAthavamO mAthimaiyO vATTamelAn^ thIrak
kaTTiyemak kIvathuthAn eppOthu chollIr

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.4

471

miNTATith thirithan^thu veRuppanavE cheythu

vinaikkETu palapEchi vENTiyavA thirivIr
thoNTATith thirivEnaith thozumputhalaik kERRuny

chun^tharanE kan^thamuthal ATaiyA paraNam
paNTArath thEyenakkup paNiththaruLa vENTum

paNTuthAn piramANam onRuNTE n^ummaik
kaNTArkkuN^ kANparithAyk kanalAki n^imirn^thIr

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.5

472

ilavavithaz vAyumaiyO TeruthERip pUtham

ichaipATa iTupichchaik kechchuchcham pOthu
palavakampuk kuzitharvIr paTTOTu chAn^tham

paNiththaruLA thirukkinRa parichenna paTiRO
ulavuthiraik kaTaln^anychai anRamarar vENTa

uNTaruLich cheythathumak kirukkoNNA thiTavE
kalavamayil iyalavarkaL n^aTamATuny chelvak

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.6

473

thUchuTaiya akalalkul thUmoziyAL UTal

tholaiyAtha kAlaththOr choRpATAy van^thu
thEchuTaiya ilaN^kaiyarkOn varaiyeTukka aTarththuth

thippiyakI thampATath thEroTuvAL koTuththIr
n^EchamuTai aTiyavarkaL varun^thAmai arun^tha

n^iRaimaRaiyOr uRaivIzi mizalaithanil n^iththal
kAcharuLich cheythIrin RenakkaruLa vENTum

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.7

474

mARRamEl onRuraiyIr vALAn^Ir irun^thIr

vAzvippan enaANTIr vaziyaTiyEn umakku
ARRavER RiruvuTaiyIr n^alkUrn^thI rallIr

aNiyArUr pukappeytha arun^ithiya mathanil
thORRamiku mukkURRi lorukURu vENTun^

thArIrEl orupozuthum aTiyeTukka loTTEn
kARRanaiya kaTumparimA ERuvathu vENTum

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.8

475

maNNulakum viNNulakum ummathE ATchi

malaiyaraiyan poRpAvai chiRuvanaiyun^ thEREn
eNNiliyuN peruvayiRan kaNapathiyon RaRiyAn

emperumAn ithuthakavO iyampiyaruL cheyvIr
thiNNenaven uTalviruththi thArIrE yAkil

thirumEni varun^thavE vaLaikkinREn n^ALaik
kaNNaRaiyan koTumpATan enRuraikka vENTA

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.9

476

maRiyERu karathalaththIr mAthimaiyEl uTaiyIr

mAn^ithiyan^ tharuvanenRu vallIrAy ANTIr
kiRipEchik kIzvELUr pukkirun^thIr aTikEL

kiRiyummAR paTuvEnO thiruvANai yuNTEl
poRiviravu n^aRpukarkoL poRchurikai mElOr

poRpUvum paTTikaiyum purin^tharuLa vENTum
kaRiviravu n^eychORu muppOthum vENTum

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIrE.

7.46.10

477

paNmayaththa mozipparavai chaN^kilikkum enakkum

paRRAya perumAnE maRRArai uTaiyEn
uNmayaththa umakkaTiyEn kuRaithIrkka vENTum

oLimuththam pUNAram oNpaTTum pUvuN^
kaNmayaththa kaththUri kamazchAn^thum vENTuN^

kaTaln^Akaik kArONam mEviyirun^ thIren
RaNmayaththAl aNin^Ava lArUran chonna
arun^thamizkaL ivaivallAr amarulakAL pavarE.

7.46.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kAyArOkaNEchuvarar, thEviyAr - n^IlAyathATchiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.47 Urththokai
paN - pazampanychuram

thiruchchiRRampalam

478

kATTUrk kaTalE kaTampUr malaiyE kAnap pErUrAy
kOTTUrk kozun^thE azun^thU rarachE kozun^aR kollERE
pATTUr palarum paravap paTuvAy panaN^kAT TUrAnE
mATTUr aRavA maRavA thunnaip pATap paNiyAyE.

7.47.1

479

koN^kiR kuRumpiR kurakkuth thaLiyAy kuzakA kuRRAlA
maN^kuR RirivAy vAnOr thalaivA vAymUr maNavALA
chaN^kak kuzaiyAr cheviyA azakA aviyA analEn^thik
kaN^kuR puRaN^kAT TATI aTiyAr kavalai kaLaiyAyE.

7.47.2

480

n^iRaikkAT TAnE n^enychath thAnE n^inRi yUrAnE
miRaikkAT TAnE punalchEr chaTaiyAy analchEr kaiyAnE
maRaikkAT TAnE thirumAn^ thuRaiyAy mAkO NaththAnE
iRaikkAT TAyE eN^kaT kunnai emmAn RammAnE.

7.47.3

481

ArUr aththA aiyAR RamuthE aLappUr ammAnE
kArUr pozilkaL puTaichUz puRaviR karukA vUrAnE
pErUr uRaivAy paTTip perumAn piRavA n^eRiyAnE
pArUr palarum paravap paTuvAy pAchU rammAnE.

7.47.4

482

marukal uRaivAy mAkA LaththAy mathiyany chaTaiyAnE
arukaR piNin^in naTiyAr mEla akala aruLAyE
karukaR kuralAy veNNik karumpE kAnUrk kaTTiyE
parukap paNiyAy aTiyArk kunnaip pavaLap paTiyAnE.

7.47.5

483

thAN^kUr piNin^in naTiyAr mEla akala aruLAyE
vEN^kUr uRaivAy viLamar n^akarAy viTaiyAr koTiyAnE
n^AN^kUr uRaivAy thEN^kUr n^akarAy n^allUr n^ampAnE
pAN^kUr palithEr paranE paramA pazanap pathiyAnE.

7.47.6

484

thEnaik kAval koNTu viNTa konRaich chezun^thArAy
vAnaik kAval koNTu n^inRAr aRiyA n^eRiyAnE
Anaik kAvil aranE paranE aNNA malaiyAnE
Unaik kAval kaiviT Tunnai ukappAr uNarvArE.

7.47.7

485

thuruththich chuTarE n^eyththA naththAy chollAy kallAlA
paruththi n^iyamath thuRaivAy veyilAyp palavAyk kARRAnAy
thiruththith thiruththi van^then chin^thai iTaN^koL kayilAyA
aruththith thunnai aTain^thAr vinaika Lakala aruLAyE.

7.47.8

486

puliyUrch chiRRam palaththAy pukalUrp pOthA mUthUrA
polichEr puramUn Reriyach cheRRa puripun chaTaiyAnE
valichEr arakkan thaTakkai ainynyAn kaTarththa mathichUTI
kalichEr puRaviR kaTavU rALI kANa aruLAyE.

7.47.9

487

kaimmA urivai yammAn kAkkum palavUr karuththunni
maimmAn^ thaTaN^kaN mathura manna moziyAL maTachchiN^kaTi
thammAn Uran chaTaiyan chiRuvan aTiyan RamizmAlai
chemmAn^ thirun^thu thiruvAy thiRappAr chivalO kaththArE.

7.47.10


thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.48 thiruppANTikkoTumuTi
paN - pazampanychuram

thiruchchiRRampalam

488

maRRup paRRenak kinRi n^inRirup

pAtha mEmanam pAviththEn
peRRa lumpiRan^ thEni nippiRa

vAtha thanmaivan^ theythinEn
kaRRa varthozu thEththuny chIrkkaRai

yUriR pANTik koTumuTi
n^aRRa vAvunai n^Anma Rakkinuny

chollum n^An^amachchi vAyavE.

7.48.1

489

iTTa nummaTi yEththu vArikazn^

thiTTa n^ALmaRan^ thiTTan^AL
keTTa n^ALivai enRa lARkaru

thEnki LarpunaR kAviri
vaTTa vAchikai koNTa Tithozu

thEththu pANTik koTumuTi
n^aTTa vAvunai n^Anma Rakkinuny

chollum n^An^amachchi vAyavE.

7.48.2

490

Ovu n^ALuNar vaziyum n^ALuyir

pOkum n^ALuyar pATaimEl
kAvu n^ALivai enRa lARkaru

thEnki LarpunaR kAvirip
pAvu thaNpunal van^thi ziparany

chOthi pANTik koTumuTi
n^Ava lAunai n^Anma Rakkinuny

chollum n^An^amachchi vAyavE.

7.48.3

491

ellai yilpukaz empi rAnen^thai

thampi rAnenpon mAmaNi
kallai yun^thi vaLampo zin^thizi

kAvi riyathan vAykkarai
n^alla varthozu thEththuny chIrkkaRai

yUriR pANTik koTumuTi
valla vAvunai n^Anma Rakkinuny

chollum n^An^amachchi vAyavE.

7.48.4

492

anychi nArkkaraN Athi yenRaTi

yEnum n^Anmika anychinEn
anycha lenRaTith thoNTa nERkaruL

n^alki nAykkazi kinRathen
panychin mellaTip pAvai mArkuTain^

thATu pANTik koTumuTi
n^anycha NikaNTa n^Anma Rakkinuny

chollum n^An^amachchi vAyavE.

7.48.5

493

ETu vAniLan^ thiN^kaL chUTinai

enpin kolpulith thOlinmEl
ATu pAmpatha raikka chaiththa

azaka nEyan^thaN kAvirip
pATu thaNpunal van^thi ziparany

chOthi pANTik koTumuTi
chETa nEyunai n^Anma Rakkinuny

chollum n^An^amachchi vAyavE.

7.48.6

494

virumpi n^inmalarp pAtha mEn^inain^

thEnvi naikaLum viNTanan
n^eruN^ki vaNpozil chUzn^the zilpeRa

n^inRa kAvirik kOTTiTaik
kurumpai menmulaik kOthai mArkuTain^

thATu pANTik koTumuTi
virumpa nEyunai n^Anma Rakkinuny

chollum n^An^amachchi vAyavE.

7.48.7

495

chempo nErchaTai yAythi ripuran^

thIye zachchilai kOlinAy
vampu lAN^kuza lALaip pAkama

marn^thu kAvirik kOTTiTaik
kompin mERkuyil kUva mAmayi

lATu pANTik koTumuTi
n^ampa nEyunai n^Anma Rakkinuny

chollum n^An^amachchi vAyavE.

7.48.8

496

chAra Nanthan^thai empi rAnen^thai

thampirA nenponmA maNiyenRu
pEre NAyira kOTi thEvar

pithaRRi n^inRu pirikilAr
n^Ara Nanpira manRo zuN^kaRai

yUriR pANTik koTumuTik
kAra NAvunai n^Anma Rakkinuny

chollum n^An^amachchi vAyavE.

7.48.9

497

kONi yapiRai chUTiyaik kaRai

yUriR pANTik koTumuTi
pENi yaperu mAnaip pinynykap

piththa naippiRap pilliyaip
pANu lAvari vaNTa RaikonRaith

thAra naippaTap pAmparai
n^ANa naiththoNTan Uran chollivai

chollu vArkkillai thunpamE.

7.48.10


iththalam koN^kun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - koTumuTin^Athar, thEviyAr - paNmoziyALammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.49 thirumurukanpUNTi
paN - pazampanychuram

thiruchchiRRampalam

498

koTuku venychilai vaTuka vETuvar

virava lAmai chollith
thiTuku moTTenak kuththik kURaikoN

TARa laikku miTam
muTuku n^ARiya vaTukar vAzmurukan

pUNTi mAn^akar vAy
iTuku n^uNNiTai maN^kai thannoTum

eththukkiN^ kirun^thIrem pirAnIrE.

7.49.1

499

villaik kATTi veruTTi vETuvar

virava lAmai chollik
kalli nAleRin^ thiTTum mOthiyuN^

kURai koLLu miTam
mullaith thAthu maNaN^kamaz murukan

pUNTi mAn^akar vAy
ellaik kAppathon Rillai yAkiln^Ir

eththukkiN^ kirun^thIrem pirAnIrE.

7.49.2

500

pachukka LEkonRu thinRu pAvikaL

pAva mon RaRiyAr
*uchirkko laipala n^Ern^thu n^AToRuN^

kURai koLLu miTam
muchukkaL pORpala vETarvAz murukan

pUNTi mAn^akar vAy
ichukka ziyap payikkaN^ koNTun^Ir

eththukkiN^ kirun^thIrem pirAnIrE.

*uyir - uchir ena maruviyathu.

7.49.3

501

pIRaR kURai uTuththOr paththiraN^

kaTTi veTTana rAych
chURaip paN^kiya rAki n^AToRuN^

kURai koLLu miTam
mORai vETuvar kUTivAz murukan

pUNTi mAn^akar vAy
ERu kAliRRa thillai yAyviTil

eththukkiN^ kirun^thIrem pirAnIrE.

7.49.4

502

thayaN^ku thOlai uTuththa chaN^karA

chAma vEtha mOthi
mayaN^ki UriTu pichchai koNTuNum

mArkka monRaRi yIr
muyaN^ku pUNmulai maN^kaiyALoTu murukan

pUNTi mAn^akar vAy
iyaN^ka vummiTuk kuTaiya rAyviTil

eththukkiN^ kirun^thIrem pirAnIrE.

7.49.5

503

viTTi chaippana kokka raikoTu

koTTi thaththa LakaN^
koTTip pATumith thun^thu miyoTu

kuTamuzA n^Ir makizvIr
moTTa larn^thu maNaN^kamaz murukan

pUNTi mAn^akar vAy
iTTa pichchaikoN TuNpa thAkiln^Ir

eththukkiN^ kirun^thIrem pirAnIrE.

7.49.6

504

vEtham OthiveN NIRu pUchiveN

kOvaNan^ thaRRa yalE
Otham mEviya oRRi yUraiyum

uththiram n^Ir makizvIr
mOthi vETuvar kURaikoLLum murukan

pUNTi mAn^akar vAy
Ethu kAraNam ethu kAvalkoN

TeththukkiN^ kirun^thIrem pirAnIrE.

7.49.7

505

paTava ravun^uN NEri TaippaNaith

thOLva rin^eTuN^ kaN
maTava rallumai n^aN^kai thannaiyOr

pAkam vaiththu kan^thIr
muTava rallIr iTarilIr murukan

pUNTi mAn^akar vAy
iTava mERiyum pOva thAkiln^Ir

eththukkiN^ kirun^thIrem pirAnIrE.

7.49.8

506

chAn^tha mAkaveN NIRu pUchiveN

paRRa laika lanA
vEyn^tha veNpiRaik kaNNi thannaiyOr

pAkam vaiththu kan^thIr
mOn^thai yOTu muzakkaRA murukan

pUNTi mAn^akar vAy
En^thu pUNmulai maN^kai thannoTum

eththukkiN^ kirun^thIrem pirAnIrE.

7.49.9

507

mun^thi vAnavar thAn^thozu murukan

pUNTi mAn^akar vAyp
pan^tha NaiviraR pAvai thannaiyOr

pAkam vaiththa vanaich
chin^thai yiRchiva thoNTa nUran

uraiththana paththuN^ koN
Ten^tham maTikaLai Eththu vAriTar

onRun^ thAmi larE.

7.49.10


kazaRiRRaRivArennuny chEramAnperumAnAyanAr koTuththa 
thiraviyaN^kaLai parichanaN^kaL thalaiyil eTuppiththukkoNTu 
thirumurukanpUNTikkuch chamIpaththil ezun^tharuLumpOthu paramachivaththin
kaTTaLaiyinAl pUthaN^kaL vETuvarkaLAkivan^thu an^thapparichanaN^kaLai 
aTiththup poruLkaLaip paRiththup pOyina. appOthu chun^tharamUrththi
chuvAmikaL in^thap pathikamOthip poruLkaLaip peRRukkoNTathu.


iththalam koN^kun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - AvuTain^Ayakar,
thEviyAr - AvuTain^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


7.50 thiruppunavAyil
paN - pazampanychuram

thiruchchiRRampalam

508

chiththam n^In^inai ennoTu chULaRum vaikalum
maththa yAnaiyin Iruri pOrththa maNALanUr
paththar thAmpalar pATin^in RATum pazampathi
poththil An^thaikaL pATTa RAppuna vAyilE.

7.50.1

509

karuthu n^Imanam ennoTu chULaRum vaikalum
eruthu mERkoLum emperu mARkiTa mAvathu
marutha vAnavar vaikum iTammaRa vETuvar
poruthu chAththoTu pUchala RAppuna vAyilE.

7.50.2

510

thokkA yamanam ennoTu chULaRum vaikalum
n^akkAn n^amai yALuTai yAnn^avi lummiTam
akkO TaravArth thapirA naTik kanparAyp
pukkA ravar pORRozi yAppuna vAyilE.

7.50.3

511

vaRken RiruththikaNTAy manamennoTu chULaRum vaikalum
poRkunRany chErn^thathOr kAkkaipon nAmathu vEpukal
kaRkunRun^ thURuN^ kaTuveLi yuN^kaTaR kAnalvAyp
puRkenRu thOnRiTu memperu mAnpuna vAyilE.

7.50.4

512

n^illAy manam ennoTu chULaRum vaikalum
n^allAn n^amai yALuTai yAnn^avi lummiTam
villAyk kaNai vETTuvar ATTa vekuNTupOyp
pulvAyk kaNam pukkoLik kumpuna vAyilE.

7.50.5

513

maRaval n^Imanam ennoTu chULaRum vaikalum
uRavum Uziyu mAyapem mARkiTa mAvathu
piRavu kaLLiyin n^ILkavaT TERiththan pETaiyaip
puRavaN^ kUppiTap ponpunany chUzpuna vAyilE.

7.50.6

514

EchaRRu n^In^inai yennoTu chULaRum vaikalum
pAchaR Ravar pATin^in RATum pazampathi
thEchath thaTiyavar van^thiru pOthum vaNaN^kiTap
pUchaR RuTipUcha laRAp puna vAyilE.

7.50.7

515

koLLi vAyina kUreyiR REnaN^ kizikkavE
theLLi mAmaNi thIvizik kummiTany chen^thaRai
kaLLi vaRRippul thIn^thuveN^ kAnaN^ kazikkavE
puLLi mAninam pukkoLik kumpuna vAyilE.

7.50.8

516

eRRE n^inai ennoTuny chULaRum vaikalum
maRREthum vENTA valvinai yAyina mAyn^thaRak
kaRRURu kArk kATTiTai mEyn^thakArk kOzipOyp
puRRERik kUkU enaazaik kumpuna vAyilE.

7.50.9

517

poTiyATu mEniyan ponpunany chUzpuna vAyilai
aTiyAr aTiyan n^Avala vUran uraiththana
maTiyAthu kaRRivai yEththaval lArvinai mAyn^thupOyk
kuTiyAkap pATin^in RATaval lArkkillai kuRRamE.

7.50.10


iththalam pANTin^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - pazampathin^Ayakar,
thEviyAr - paraN^karuNain^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

chun^tharamUrththichuvAmikaL aruLichcheytha
thEvArappathikaN^kaL EzAm thirumuRai muthaR pakuthi muRRum.


This webpage was last updated on 6 July 2004

Please send your corrections

 

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Sundaramoorti Nayanar Thevaram Part-1 - Romanized version