logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukaracar Thevaram - Thirumurai 6 Part 2, Verses (509 -981)


uLLuRai

6.051

thiruvIzimizalai

(509-519)

minpathippu

6.052

thiruvIzimizalai

(520-529)

minpathippu

6.053

thiruvIzimizalai

(530-540)

minpathippu

6.054

thiruppuLLirukkuvELUr

(541-550)

minpathippu

6.055

thirukkayilAyam

(551-561)

minpathippu

6.056

thirukkayilAyam

(562-571)

minpathippu

6.057

thirukkayilAyaththirumalai

(572-580)

minpathippu

6.058

thiruvalampuram

(581-590)

minpathippu

6.059

thiruveNNi

(591 -600)

minpathippu

6.060

thirukkaRkuTi

(601-610)

minpathippu

6.061

thirukkanRAppUr

(611-619)

minpathippu

6.062

thiruvAnaikkA

(620-629)

minpathippu

6.063

thiruvAnaikkA

(630-639)

minpathippu

6.064

thiruvEkampam

(640-650)

minpathippu

6.065

thiruvEkampam

(651-660)

minpathippu

6.066

thirun^AkEchcharam

(661-670)

minpathippu

6.067

thirukkIzvELUr

(671-680)

minpathippu

6.068

thirumuthukunRam

(681-690)

minpathippu

6.069

thiruppaLLiyinmukkUTal

(691 -700)

minpathippu

6.070

kshEththirakkOvai

(701-711)

minpathippu

6.071

thiruaTaivu

(712-722)

minpathippu

6.072

thiruvalanychuzi

(723)

minpathippu

6.073

thiruvalanychuzi-thirukkoTTaiyUr

(724-733)

minpathippu

6.074

thirun^AraiyUr

(734-743)

minpathippu

6.075

thirukkuTan^thaikkIzkkOTTam

(744-754)

minpathippu

6.076

thiruppuththUr

(755-764)

minpathippu

6.077

thiruvAymUr

(765-774)

minpathippu

6.078

thiruvAlaN^kATu

(775-784)

minpathippu

6.079

thiruththalaiyAlaN^kATu

(785-794)

minpathippu

6.080

thirumARpERu

(795-804)

minpathippu

6.081

thirukkOTikA

(805-812)

minpathippu

6.082

thiruchchAykkATu

(813-822)

minpathippu

6.083

thiruppAchUr

(823-832)

minpathippu

6.084

thiruchcheN^kATTaN^kuTi

(833-842)

minpathippu

6.085

thirumuNTIchcharam

(843-851)

minpathippu

6.086

thiruvAlampozil

(852-860)

minpathippu

6.087

thiruchchivapuram

(861-868)

minpathippu

6.088

thiruvOmAmpuliyUr

(869-877)

minpathippu

6.089

thiruvinnampar

(878-887)

minpathippu

6.090

thirukkanychanUr

(888-897)

minpathippu

6.091

thiruveRumpiyUr

(898-907)

minpathippu

6.092

thirukkazukkunRam

(908-909)

minpathippu

6.093

palavakaith - thiruththANTakam

(910-919)

minpathippu

6.094

n^inRa - thiruththANTakam

(920-929)

minpathippu

6.095

thani - thiruththANTakam

(930-939)

minpathippu

6.096

thani - thiruththANTakam

(940-950)

minpathippu

6.097

thiruvinAth - thiruththANTakam

(951-961)

minpathippu

6.098

thirumaRumARRath-thiruththANTakam

(962-971)

minpathippu

6.099

thiruppukalUr

(972-981)

minpathippu


6.51 thiruvIzimizalai - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

509

kayilAya malaiyuLLAr kArO NaththAr

kan^thamA thanaththuLAr kALath thiyAr
mayilATu thuRaiyuLAr mAkA LaththAr

vakkaraiyAr chakkaramAR kIn^thAr vAyn^tha
ayilvAya chUlamuN^ kApA lamum

amarun^ thirukkaraththAr AnE RERi
veyilAya chOthi viLaN^ku n^IRRAr

vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

6.51.1

510

pUthiyaNi ponniRaththar pUNa n^Ular

poN^karavar chaN^kararveN kuzaiyOr kAthar
kEthichara mEvinAr kEthA raththAr

keTila vaTavathikai vIraT TaththAr
mAthuyaran^ thIrththennai uyyak koNTAr

mazapATi mEya mazuvA LanAr
vEthi kuTiyuLAr mIyach chUrAr

vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

6.51.2

511

aNNA malaiyamarn^thAr ArU ruLLAr

aLappUrAr an^thaNarkaL mATak kOyil
uNNAzi kaiyAr umaiyA LOTum

imaiyOr perumAnAr oRRi yUrAr
peNNA kaTaththup perun^thUN^ kAnai

mATaththAr kUTaththAr pErA vUrAr
viNNOrka LellAm virumpi yEththa

vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

6.51.3

512

veNkATTAr cheN^kATTaN^ kuTiyAr veNNi

n^annakarAr vETkaLaththAr vEtha n^AvAr
paNkATTum vaNTAr pazanath thuLLAr

parAyththuRaiyAr chirAppaLLi yuLLAr paNTOr
veNkOTTuk karuN^kaLiRRaip piLiRap paRRi

uriththurivai pOrththa viTalai vETam
viNkATTum piRain^uthali yanychak kATTi

vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

6.51.4

513

puTaichUzn^tha pUthaN^kaL vEtham pATap

puliyUrchchiR RampalaththE n^aTamA TuvAr
uTaichUzn^tha puliththOlar kalikkach chimER

RaLiyuLAr kuLirchOlai yEkam paththAr
kaTaichUzn^thu palithEruN^ kaN^kA LanAr

kazumalaththAr chezumalarththArk kuzali yOTum
viTaichUzn^tha velkoTiyar malku chelva

vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

6.51.5

514

perumpuliyUr virumpinAr perumpA ziyAr

perumpaRRap puliyUrmU laTTA naththAr
irumputhalAr irumpULai yuLLA rErAr

innampa rArIN^kOy malaiyAr inchoR
karumpanaiyAL umaiyOTuN^ karukA vUrAr

karuppaRiya lUrAr karavI raththAr
virumpamarar iravupakal paravi yEththa

vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

6.51.6

515

maRaikkATTAr valivalaththAr vAymUr mEyAr

vAzkoLi puththUrAr mAkA LaththAr
kaRaikkATTuN^ kaNTanAr kApA liyAr

kaRkuTiyAr viRkuTiyAr kAnap pErAr
paRaikkATTuN^ kuzivizikaT palpEy chUzap

pazaiyanUr AlaN^kAT TaTikaL paNTOr
miRaikkATTuN^ koTuN^kAlan vITap pAyn^thAr

vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

6.51.7

516

anychaik kaLaththuLLAr aiyAR RuLLAr

ArUrAr pErUrAr azun^thU ruLLAr
thanychaith thaLikkuLaththAr thakka LUrAr

chAn^thai ayavan^thi thaN^ki nArthAm
n^anychaith thamakkamuthA uNTa n^ampar

n^AkEch charaththuLLAr n^Arai yUrAr
venychodr chamaNchiRaiyi lennai mITTAr

vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

6.51.8

517

koNTaluLLAr koNTIch charaththi nuLLAr

kOvalUr vIraTTaN^ kOyil koNTAr
thaNTalaiyAr thalaiyAlaN^ kATTi nuLLAr

thalaichchaN^kaip peruN^kOyil thaN^ki nArthAm
vaNTaloTu maNaRkoNarum ponni n^annIr

valanychuziyAr vaikalinmEn mATath thuLLAr
veNTalaimAn kaikkoNTa vikirtha vETar

vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

6.51.9

518

arichchan^ thiraththuLLAr ampa ruLLAr

aripiramar in^thirarkku mariya rAnAr
purichchan^ thiraththuLLAr pOkath thuLLAr

porupparaiyan makaLOTu viruppa rAki
erichchan^thi vETku miTaththA rEmak

kUTaththAr pATaththE nichaiyAr kIthar
virichchaN^kai yerikkoNTaN^ kATum vETar

vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

6.51.10

519

punkUrAr puRampayaththAr puththU ruLLAr

pUvaNaththAr pulivalaththAr valiyin mikka
thankUrmai karuthivarai yeTukka luRRAn

thalaikaLoTu malaikaLana thALun^ thOLum
ponkUruN^ kazalaTiyOr viralA lUnRip

poruppathankIz n^eriththaruLchey puvana n^Athar
minkUruny chaTaimuTiyAr viTaiyin pAkar

vIzi mizalaiyE mEvi nArE.

6.51.11

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.52 thiruvIzimizalai - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

520

kaNNavankAN kaNNoLichEr kATchi yAnkAN

kan^thiruvam pATTichaiyiR kATTu kinRa
paNNavankAN paNNavaRRin RiRalA nAnkAN

pazamAkich chuvaiyAkip payakkin RAnkAN
maNNavankAN thIyavankAN n^IrA nAnkAN

van^thalaikkum mAruthankAN mazaimE kanychEr
viNNavankAN viNNavarkku mElA nAnkAN

viNNizithaN vIzi mizalai yAnE.

6.52.1

521

Alaip paTukarumpin chARu pOla

aNNikkum anychezuththin n^Amath thAnkAN
chIla muTaiyaTiyAr chin^thai yAnkAN

thiripuramUn ReripaTuththa chilaiyi nAnkAN
pAlinoTu thayirn^aRun^ey yATi nAnkAN

paNTaraN^ka vETankAN palithEr vAnkAN
vElai viTamuNTa miTaRRi nAnkAN

viNNizithaN vIzi mizalai yAnE.

6.52.2

522

thaNmaiyoTu vemmaithA nAyi nAnkAN

chakkaram puTpAkaR karuLchey thAnkAN
kaNNumoru mUnRuTaiya kApA likAN

kAmanuTal vEviththa kaNNi nAnkAN
eNNilchamaN thIrththennai yATkoN TAnkAN

iruvark keriyA yaruLi nAnkAN
viNNavarkaL pORRa irukkin RAnkAN

viNNizithaN vIzi mizalai yAnE.

6.52.3

523

kAthichain^tha chaN^kak kuzaiyi nAnkAN

kanaka malaiyanaiya kATchi yAnkAN
mAthichain^tha mAthavamuny chOthith thAnkAN

vallEna veLLeyiRRA paraNath thAnkAN
AthiyankAN aNTaththuk kappA lAnkAN

ain^thalaimA n^Akamn^A NAkki nAnkAN
vEthiyankAN vEthavithi kATTi nAnkAN

viNNizithaN vIzi mizalai yAnE.

6.52.4

524

n^eyyinoTu pAliLan^I rATi nAnkAN

n^iththamaNa vALanena n^iRkin RAnkAN
kaiyinmazu vALoTumAn En^thi nAnkAN

kAlanuyir kAlAR kazivith thAnkAN
cheyyathiru mEniveN NIRRi nAnkAN

chenychaTaimEl veNmathiyany chErththi nAnkAN
veyya kanalviLaiyAT TATi nAnkAN

viNNizithaN vIzi mizalai yAnE.

6.52.5

525

kaNTunychuN^ karun^eTumAl Azi vENTik

kaNNiTan^thu chUTTakkaN TaruLu vAnkAN
vaNTuNNum mathukkonRai vanni maththam

vAnkaN^kaich chaTaikkaran^tha mAthE vankAN
paNTaN^ku mozimaTavAL pAkath thAnkAN

paramankAN paramETTi yAyi nAnkAN
veNTiN^kaL aravoTucheny chaTaivaith thAnkAN

viNNizithaN vIzi mizalai yAnE.

6.52.6

526

kaRpolithOL chalan^tharanaip piLan^tha Azi

karumAluk karuLcheytha karuNai yAnkAN
viRpolithOL vichayanvali thEyvith thAnkAN

vETuvanAyp pOrporuthu kATTi nAnkAN
thaRparamAn^ thaRparamAy n^iRkin RAnkAN

chathAchivankAN thannoppA rillA thAnkAN
veRparaiyan pAvai viruppu LAnkAN

viNNizithaN vIzi mizalai yAnE.

6.52.7

527

meyththavankAN meyththavaththil n^iRpArk kellAm

viruppilA iruppumana vinaiyark kenRum
poyththavankAN puththan maRavA thOTi

eRichalli puthumalarka LAkki nAnkAN
uyththavankAN uyarkathikkE uLki nArai

ulakanaiththum oLiththaLiththiT Tuyyach cheyyum
viththakankAN viththakarthAm virumpi yEththum

viNNizithaN vIzi mizalai yAnE.

6.52.8

528

chan^thiranaith thiruvaTiyAR thaLarvith thAnkAN

thakkanaiyum munin^thechchan thalaikoN TAnkAN
in^thiranaith thOLmuRivith tharuLchey thAnkAN

IchankAN n^EchankAN n^inaivOrk kellAm
man^thiramum maRaipporuLu mAyi nAnkAN

mAloTayan mEloTukIz aRiyA vaNNam
ven^thazalin virichuTarA yON^ki nAnkAN

viNNizithaN vIzi mizalai yAnE.

6.52.9

529

IN^kaippEr Imavanath thirukkin RAnkAN

emmAnkAN kaimmAvi nuripOrth thAnkAN
ON^kumalaik karaiyanRan pAvai yOTum

OruruvAy n^inRAnkAN ON^kA rankAN
kON^kumalark konRaiyan^thArk kaNNi yAnkAN

kollERu velkoTimER kUTTi nAnkAN
vEN^kaivarip puliththOlmE lATai yAnkAN

viNNizithaNvIzi mizalai yAnE.

6.52.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.53 thiruvIzimizalai - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

530

mAnERu karamuTaiya varathar pOlum

mAlvaraikAl vaLaivillA vaLaiththAr pOlum
kAnERu karikathaRa vuriththAr pOluN^

kaTTaN^kaN^ koTithuTikaik koNTAr pOlun^
thEnERu thiruithazith thArAr pOlun^

thiruvIzi mizalaiyamar chelvar pOlum
AnERa thERum azakar pOlum

aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

6.53.1

531

chamaramiku chalan^tharanpOr vENTi nAnaich

chakkaraththAR piLappiththa chathurar pOlum
n^amanaiyoru kAlkuRaiththa n^Athar pOlum

n^AraNanai iTappAkath thaTaiththAr pOluN^
kumaranaiyum makanAka vuTaiyAr pOluN^

kuLirvIzi mizalaiyamar kuzakar pOlum
amararkaLpin amuthuNan^any chuNTAr pOlum

aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

6.53.2

532

n^IRaNin^tha thirumEni n^imalar pOlum

n^Emin^eTu mARkaruLich cheythAr pOlum
ERaNin^tha koTiyuTaiyem miRaivar pOlum

eyilmUnRu mericharaththA leythAr pOlum
vERaNin^tha kOlamuTai vETar pOlum

viyanvIzi mizalaiyuRai vikirthar pOlum
ARaNin^tha chaTAmakuTath thazakar pOlum

aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

6.53.3

533

kaivEza mukaththavanaip paTaiththAr pOluN^

kayAchuranai avanARkol viththAr pOluny
cheyvELvith thakkanaimun chithaiththAr pOlun^

thichaimukanRan chiramonRu chithaiththAr pOlum
meyvELvi mUrththithalai yaRuththAr pOlum

viyanvIzi mizalaiyiTaN^ koNTAr pOlum
aivELvi ARaN^ka mAnAr pOlum

aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

6.53.4

534

thunnaththin kOvaNamon RuTaiyAr pOluny

chuTarmUnRuny chOthiyumAyth thUyAr pOlum
ponnoththa thirumEnip punithar pOlum

pUthakaNam puTaichUza varuvAr pOlum
minnoththa chenychaTaiveN piRaiyAr pOlum

viyanvIzi mizalaichEr vimalar pOlum
annaththEr ayanmuTichEr aTikaL pOlum

aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

6.53.5

535

mAlAlum aRivariya varathar pOlum

maRavAthAr piRappaRukka vallAr pOlum
n^AlAya maRaikkiRaiva rAnAr pOlum

n^Amavezuth thanychAya n^ampar pOlum
vElArkai vIriyaimun paTaiththAr pOlum

viyanvIzi mizalaiyamar vikirthar pOlum
AlAlam miTaRRaTakki aLiththAr pOlum

aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

6.53.6

536

panychaTuththa melviralAL paN^kar pOlum

pain^n^Akam araikkachaiththa paramar pOlum
manychaTuththa maNin^Ila kaNTar pOlum

vaTakayilai malaiyuTaiya maNALar pOluny
chenychaTaikkaN veNpiRaikoN TaNin^thAr pOlun^

thiruvIzi mizalaiyamar chivanAr pOlum
anychaTakkum aTiyavarkaT kaNiyAr pOlum

aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

6.53.7

537

kuNTaroTu piriththenaiyAT koNTAr pOluN^

kuTamUkki liTamAkkik koNTAr pOlum
puNTarikap puthumalarA thanaththAr pOlum

puLLarachaik konRuyirpin koTuththAr pOlum
veNTalaiyiR palikoNTa vikirthar pOlum

viyanvIzi mizalain^aka ruTaiyAr pOlum
aNTaththup puRaththappA lAnAr pOlum

aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

6.53.8

538

muththanaiya mukizmuRuva luTaiyAr pOlum

moypavaLak koTiyanaiya chaTaiyAr pOlum
eththanaiyum paththicheyvArk kiniyAr pOlum

irun^Anku mUrththikaLu mAnAr pOlum
miththiravach chiravaNaRku viruppar pOlum

viyanvIzi mizalaiyamar vikirthar pOlum
aththanoTum ammaiyenak kAnAr pOlum

aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

6.53.9

539

kariyurichey thumaiveruvak kaNTAr pOluN^

kaN^kaiyaiyuny chenychaTaimER karan^thAr pOlum
eriyathoru kaithariththa iRaivar pOlum

Enaththin kUneyiRu pUNTAr pOlum
virikathirO riruvaraimun vekuNTAr pOlum

viyanvIzi mizalaiyamar vimalar pOlum
aripiramar thuthicheyan^in RaLiththAr pOlum

aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

6.53.10

540

kayilAya malaiyeTuththAn kathaRi vIzak

kAlviralAl aTarththaruLich cheythAr pOluN^
kuyilAya menmoziyAL kuLirn^thu n^Okkak

kUththATa valla kuzakar pOlum
veyilAya chOthiviLak kAnAr pOlum

viyanvIzi mizalaiyamar vikirthar pOlum
ayilAya mUvilaivER paTaiyAr pOlum

aTiyEnai ALuTaiya aTikaL thAmE.

6.53.11


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.54 thiruppuLLirukkuvELUr - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

541

ANTAnai aTiyEnai ALAk koNTu

aTiyOTu muTiyayanmA laRiyA vaNNam
n^INTAnai n^eTuN^kaLamA n^akarAn Rannai

n^EmivAn paTaiyAln^I LuravO nAkaN^
kINTAnaik kEthAram mEvi nAnaik

kETiliyaik kiLarpoRivAL aravO Tenpu
pUNTAnaip puLLirukku vELU rAnaip

pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

6.54.1

542

chIrththAnaich chiRan^thaTiyEn chin^thai yuLLE

thikazn^thAnaich chivanRannaith thEva thEvaik
kUrththAnaik koTun^eTuvER kURRan^ thannaik

kuraikazalAR kumaiththumuni koNTa achcham
pErththAnaip piRappiliyai iRappon RillAp

pemmAnaik kaimmAvi nurivai pENip
pOrththAnaip puLLirukku vELU rAnaip

pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

6.54.2

543

paththimaiyAR paNin^thaTiyEn Rannaip pannAT

pAmAlai pATap payilvith thAnai
eththEvu mEththum iRaivan Rannai

emmAnai ennuLLath thuLLE yURum
aththEnai amuthaththai Avin pAlai

aNNikkun^ thIN^karumpai aranai Athip
puththELaip puLLirukku vELU rAnaip

pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

6.54.3

544

iruLAya uLLaththi niruLai n^Ikki

iTarpAvaN^ keTuththEzai yEnai yuyyath
theruLAtha chin^thaithanaith theruTTith thanpOR

chivalOka n^eRiyaRiyach chin^thai than^tha
aruLAnai AthimA thavaththu LAnai

ARaN^kam n^AlvEthath thappAl n^inRa
poruLAnaip puLLirukku vELU rAnaip

pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

6.54.4

545

minnuruvai viNNakaththi lonRAy mikku

vIchuN^kAl thannakaththil iraNTAych chen^thIth
thannuruvin mUnRAyththAz punalin n^AnkAyth

tharaNithalath thanychAki yenychAth thanycha
mannuruvai vAnpavaLak kozun^thai muththai

vaLaroLiyai vayiraththai mAchon RillAp
ponnuruvaip puLLirukku vELU rAnaip

pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

6.54.5

546

aRaiyArpoR kazalArppa aNiyAr thillai

ampalaththuL n^aTamATum azakan Rannaik
kaRaiyArmU vilain^eTuvER kaTavuL thannaik

kaTaln^Akaik kArONaN^ karuthi nAnai
iRaiyAnai ennuLLath thuLLE viLLA

thirun^thAnai Ezpozilun^ thAN^ki n^inRa
poRaiyAnaip puLLirukku vELU rAnaip

pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

6.54.6

547

n^eruppanaiya thirumEni veNNIR RAnai

n^IN^kAthen nuLLaththi nuLLE n^inRa
viruppavanai vEthiyanai vEtha viththai

veNkATum viyanthuruththi n^akarum mEvi
iruppavanai iTaimaruthO TIN^kOy n^IN^kA

iRaiyavanai enaiyAluN^ kayilai yennum
poruppavanaip puLLirukku vELU rAnaip

pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

6.54.7

548

pErA yiramparavi vAnO rEththum

pemmAnaip pirivilA aTiyArk kenRum
vArAtha chelvam varuvip pAnai

man^thiramun^ than^thiramum marun^thu mAkith
thIrAn^Oy thIrththaruLa vallAn Rannaith

thiripuraN^kaL thIyezaththiN chilaikaik koNTa
pOrAnaip puLLirukku vELU rAnaip

pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

6.54.8

549

paNNiyanaip paiN^koTiyAL pAkan Rannaip

paTarchaTaimER punalkaran^tha paTiRan Rannai
n^aNNiyanai yennAkkith thannA nAnai

n^AnmaRaiyin n^aRporuLai n^aLirveN TiN^kaL
kaNNiyanaik kaTiyan^aTai viTaiyon RERuN^

kAraNanai n^AraNanaik kamalath thON^kum
puNNiyanaip puLLirukku vELU rAnaip

pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

6.54.9

550

iRuththAnai ilaN^kaiyarkOn chiraN^kaL paththum

ezun^arampin innichaikET TinpuR RAnai
aRuththAnai aTiyArtham arun^Oy pAvam

alaikaTalil AlAla muNTu kaNTaN^
kaRuththAnaik kaNNazalAR kAma nAkaN^

kAyn^thAnaik kananmazuvuN^ kalaiyu maN^kai
poRuththAnaip puLLirukku vELU rAnaip

pORRAthE ARRan^AL pOkki nEnE.

6.54.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.55 thirukkayilAyam - pORRiththiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

551

vERRAki viNNAki n^inRAy pORRi

mILAmE ALennaik koNTAy pORRi
URRAki uLLE oLiththAy pORRi

OvAtha chaththath tholiyE pORRi
ARRAki yaN^kE amarn^thAy pORRi

ARaN^kam n^AlvEtha mAnAy pORRi
kARRAki yeN^kuN^ kalan^thAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.55.1

552

pichchATal pEyO Tukan^thAy pORRi

piRavi yaRukkum pirAnE pORRi
vaichchATal n^anRu makizn^thAy pORRi

maruviyen chin^thai pukun^thAy pORRi
poychchAr puramUnRu meythAy pORRi

pOkAthen chin^thai pukun^thAy pORRi
kachchAka n^Aka machaiththAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.55.2

553

maruvAr puramUnRu meythAy pORRi

maruviyen chin^thai pukun^thAy pORRi
uruvAki yennaip paTaiththAy pORRi

uLLAvi vAN^ki yoLiththAy pORRi
thiruvAki n^inRa thiRamE pORRi

thEcham paravap paTuvAy pORRi
karuvAki yOTu mukilE pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.55.3

554

vAnaththAr pORRum marun^thE pORRi

van^thenRan chin^thai pukun^thAy pORRi
Unaththai n^Ikku muTalE pORRi

ON^ki azalAy n^imirn^thAy pORRi
thEnaththai vArththa theLivE pORRi

thEvarkkun^ thEvanAy n^inRAy pORRi
kAnaththI yATa lukan^thAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.55.4

555

UrAki n^inRa ulakE pORRi

ON^ki azalAy n^imirn^thAy pORRi
pErAki yeN^kum paran^thAy pORRi

peyarAthen chin^thai pukun^thAy pORRi
n^IrAvi yAna n^izalE pORRi

n^ErvA roruvaraiyu millAy pORRi
kArAki n^inRa mukilE pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.55.5

556

chilluruvAych chenRu thiraNTAy pORRi

thEva raRiyAtha thEvE pORRi
pulluyirkkum pUTchi puNarththAy pORRi

pOkAthen chin^thai pukun^thAy pORRi
palluyirAyp pArthORum n^inRAy pORRi

paRRi ulakai viTAthAy pORRi
kalluyirAy n^inRa kanalE pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.55.6

557

paNNin ichaiyAki n^inRAy pORRi

pAvippAr pAva maRuppAy pORRi
eNNu mezuththunychol lAnAy pORRi

enchin^thai n^IN^kA iRaivA pORRi
viNNum n^ilanun^thI yAnAy pORRi

mElavarkkum mElAki n^inRAy pORRi
kaNNin maNiyAki n^inRAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.55.7

558

imaiyA thuyirA thirun^thAy pORRi

enchin^thai n^IN^kA iRaivA pORRi
umaipAka mAkath thaNaiththAy pORRi

UziyE zAna oruvA pORRi
amaiyA arun^anycha mArn^thAy pORRi

Athi purANanAy n^inRAy pORRi
kamaiyAki n^inRa kanalE pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.55.8

559

mUvAy piRavAy iRavAy pORRi

munnamE thOnRi muLaiththAy pORRi
thEvAthi thEvarthozun^ thEvE pORRi

chenRERi yeN^kum paran^thAy pORRi
AvA aTiyEnuk kellAm pORRi

allal n^aliya alan^thEn pORRi
kAvAy kanakath thiraLE pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.55.9

560

n^eTiya vichumpOTu kaNNE pORRi

n^ILa akala muTaiyAy pORRi
aTiyum muTiyum ikali pORRi

aN^kon RaRiyAmai n^inRAy pORRi
koTiya vankURRa muthaiththAy pORRi

kOyilA enchin^thai koNTAy pORRi
kaTiya urumoTu minnE pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.55.10

561

uNNA thuRaN^kA thirun^thAy pORRi

OthAthE vEtha muNarn^thAy pORRi
eNNA ilaN^kaikkOn Rannaip pORRi

iRaiviralAl vaiththukan^tha IchA pORRi
paNNA richaiyinchoR kETTAy pORRi

paNTEyen chin^thai pukun^thAy pORRi
kaNNA yulakukku n^inRAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.55.11


iththalam vaTan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kailAyan^Athar, thEviyAr - pArvathiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.56 thirukkayilAyam - pORRiththiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

562

poRaiyuTaiya pUmin^I rAnAy pORRi

pUthap paTaiyAL punithA pORRi
n^iRaiyuTaiya n^enychin iTaiyAy pORRi

n^IN^kAthen nuLLath thirun^thAy pORRi
maRaiyuTaiya vEtham viriththAy pORRi

vAnOr vaNaN^kap paTuvAy pORRi
kaRaiyuTaiya kaNTa muTaiyAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.56.1

563

munpAki n^inRa muthalE pORRi

mUvAtha mEnimuk kaNNA pORRi
anpAki n^inRArk kaNiyAy pORRi

ARERu chennich chaTaiyAy pORRi
enpAka veN^ku maNin^thAy pORRi

enchin^thai n^IN^kA iRaivA pORRi
kaNpAvi n^inRa kanalE pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.56.2

564

mAlai yezun^tha mathiyE pORRi

manniyen chin^thai yirun^thAy pORRi
mElai vinaika LaRuppAy pORRi

mElATu thiN^kaL muTiyAy pORRi
Alaik karumpin theLivE pORRi

aTiyArkaT kAramutha mAnAy pORRi
kAlai muLaiththa kathirE pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.56.3

565

uTalin vinaika LaRuppAy pORRi

oLLeri vIchum pirAnE pORRi
paTaruny chaTaimEl mathiyAy pORRi

palkaNak kUththap pirAnE pORRi
chuTariR RikazkinRa chOthi pORRi

thOnRiyen nuLLath thirun^thAy pORRi
kaTali loLiyAya muththE pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.56.4

566

maichErn^tha kaNTa muTaiyAy pORRi

mAlukkum OrAzi In^thAy pORRi
poychErn^tha chin^thai pukAthAy pORRi

pOkAthen nuLLath thirun^thAy pORRi
meychErap pAlveNNI RATi pORRi

mikkArka LEththum viLakkE pORRi
kaichEr analEn^thi yATI pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.56.5

567

ARERu chenni muTiyAy pORRi

aTiyArkaT kAramuthAy n^inRAy pORRi
n^IRERu mEni yuTaiyAy pORRi

n^IN^kAthen nuLLath thirun^thAy pORRi
kURERu maN^kai mazuvA pORRi

koLLuN^ kizamaiyE zAnAy pORRi
kARERu kaNTa miTaRRAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.56.6

568

aNTamE zanRu kaTan^thAy pORRi

Athi purANanAy n^inRAy pORRi
paNTai vinaika LaRuppAy pORRi

pArOrviN NEththap paTuvAy pORRi
thoNTar paravu miTaththAy pORRi

thoziln^Okki yALuny chuTarE pORRi
kaNTaN^ kaRukkavum vallAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.56.7

569

peruki yalaikkinRa ARE pORRi

pErAn^Oy pEra viTuppAy pORRi
uruki n^inaivArtham muLLAy pORRi

Unan^ thavirkkum pirAnE pORRi
aruki miLirkinRa ponnE pORRi

Aru mikazap paTAthAy pORRi
karukip pozin^thOTu n^IrE pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.56.8

570

cheyya malarmElAn kaNNan pORRi

thETi yuNarAmai n^inRAy pORRi
poyyAn^any chuNTa poRaiyE pORRi

poruLAka ennaiyAT koNTAy pORRi
meyyAka Anany chukan^thAy pORRi

mikkArka LEththuN^ kuNaththAy pORRi
kaiyAnai meyththO luriththAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.56.9

571

mElvaiththa vAnOr perumAn pORRi

mElATu puramUnRu meythAy pORRi
chIlaththAn thennilaN^kai mannan pORRi

chilaiyeTukka vAyalaRa vaiththAy pORRi
kOlaththAR kuRaivillAn Rannai yanRu

koTithAkak kAyn^tha kuzakA pORRi
kAlaththAR kAlanaiyuN^ kAyn^thAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.56.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.57 thirukkayilAyaththirumalai - pORRiththiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

572

pATTAna n^alla thoTaiyAy pORRi

parichai yaRiyAmai n^inRAy pORRi
chUTTAna thiN^kaL muTiyAy pORRi

thUmAlai maththa maNin^thAy pORRi
ATTAna thanychu mamarn^thAy pORRi

aTaN^kAr purameriya n^akkAy pORRi
kATTAnai meyththO luriththAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.57.1

573

athirA vinaika LaRuppAy pORRi

Ala n^izaRkIz amarn^thAy pORRi
chathurA chathurak kuzaiyAy pORRi

chAmpar meypUchun^ thalaivA pORRi
ethirA ulaka mamaippAy pORRi

enRumI LAvaruL cheyvAy pORRi
kathirAr kathirukkOr kaNNE pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.57.2

574

cheyyAy kariyAy veLiyAy pORRi

chellAtha chelva muTaiyAy pORRi
aiyAy periyAy chiRiyAy pORRi

AkAcha vaNNa muTiyAy pORRi
veyyAy thaNiyA yaNiyAy pORRi

vELAtha vELvi yuTaiyAy pORRi
kaiyAr thazalAr viTaN^kA pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.57.3

575

ATchi yulakai yuTaiyAy pORRi

aTiyArk kamuthelAm IvAy pORRi
chUTchi chiRithu milAthAy pORRi

chUzn^tha kaTaln^anycha muNTAy pORRi
mATchi perithu muTaiyAy pORRi

manniyen chin^thai makizn^thAy pORRi
kATchi perithu mariyAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.57.4

576

munniyA n^inRa muthalvA pORRi

mUvAtha mEni yuTaiyAy pORRi
enniyA yen^thai pirAnE pORRi

Ezi nichaiyE yukappAy pORRi
manniya maN^kai maNALA pORRi

man^thiramun^ than^thiramu mAnAy pORRi
kanniyAr kaN^kaith thalaivA pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.57.5

577

uriyAy ulakinuk kellAm pORRi

uNarvennu mUrva thuTaiyAy pORRi
eriyAya theyvach chuTarE pORRi

EchumA muNTi yuTaiyAy pORRi
ariyAy amararkaT kellAm pORRi

aRivE aTakka muTaiyAy pORRi
kariyAnuk kAziyan RIn^thAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.57.6

578

eNmElum eNNa muTaiyAy pORRi

ERariya vERuN^ kuNaththAy pORRi
paNmElE pAvith thirun^thAy pORRi

paNNoTuyAz vINai payinRAy pORRi
viNmElu mElum n^imirn^thAy pORRi

mElArkaN mElArkaN mElAy pORRi
kaNmEluN^ kaNNon RuTaiyAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.57.7

579

muTiyAr chaTaiyin mathiyAy pORRi

muzun^IRu chaNNiththa mUrththi pORRi
thuTiyA riTaiyumaiyAL paN^kA pORRi

chOthiththAr kANAmai n^inRAy pORRi
aTiyA raTimai aRivAy pORRi

amarar pathiyALa vaiththAy pORRi
kaTiyAr puramUnRu meythAy pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.57.8

580

pORRichaiththun naTiparava n^inRAy pORRi

puNNiyanE n^aNNa lariyAy pORRi
ERRichaikkum vAnmE lirun^thAy pORRi

eNNA yiran^URu pErAy pORRi
n^ARRichaikkum viLakkAya n^AthA pORRi

n^AnmukaRkum mARku mariyAy pORRi
kARRichaikkun^ thichaikkellAm viththE pORRi

kayilai malaiyAnE pORRi pORRi.

6.57.9

 

ippathikaththil 10-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.

6.57.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.58 thiruvalampuram - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

581

maNNaLan^tha maNivaNNar thAmum maRRai

maRaiyavanum vAnavaruny chUza n^inRu
kaNmalin^tha thirun^eRRi yuTaiyA roRRaik

kathan^AkaN^ kaiyuTaiyAr kANI ranRE
paNmalin^tha moziyavaru miyAnu mellAm

paNin^thiRainychith thammuTaiya pinpin chella
maNmalin^tha vayalpuTaichUz mATa vIthi

valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

6.58.1

582

chilain^avinRa thorukaNaiyAR puramUn Reytha

thIvaNNar chiRan^thimaiyOr iRainychi yEththak
kolain^avinRa kaLiyAnai yurivai pOrththuk

kUththATith thiritharumak kUththar n^alla
kalain^avinRa maRaiyavarkaL kANak kANak

kaTuviTaimER pAriTaN^kaL chUzak kAthal
malaimakaLuN^ kaN^kaiyun^ thAmu mellAm

valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

6.58.2

583

thIkkUrun^ thirumEni yorupAl maRRai

yorupAlum ariyuruvan^ thikazn^tha chelvar
AkkUril thAnthOnRi pukuvAr pOla

aruvinaiyEn chelvathumE yappA leN^kum
n^OkkA roruviTaththu n^Ulun^ thOlun^

thuthain^thilaN^kun^ thirumEni veNNI RATi
vAkkAl maRaiviriththu mAyam pEchi

valampuramE pukkiN^kE manni nArE.

6.58.3

584

mUvAtha mUkkappAm paraiyiR chAththi

mUvar uruvAya muthalva rin^n^AL
kOvAtha erikaNaiyaich chilaimER kOththa

kuzakanAr kuLirkonRai chUTi yiN^kE
pOvAraik kaNTaTiyEn pinpin chellap

puRakkaNiththuth thammuTaiya pUthany chUza
vAvA venavuraiththu mAyam pEchi

valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

6.58.4

585

analorukai yathuvEn^thi athaLi nOTE

ain^thalaiya mAn^Akam araiyiR chAththip
punalpothin^tha chaTaikkaRRaip ponpOl mEnip

punithanAr purin^thamarar iRainychi yEththach
chinaviTaiyai mERkoNTu thiruvA rUruny

chirapuramum iTaimaruthuny chErvAr pOla
manamuruka vaLaikazala mAyam pEchi

valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

6.58.5

586

kaRuththathoru kaNTaththar kAlan vIzak

kAlinAR kAyn^thukan^tha kApA liyAr
muRiththathoru thOluTuththu muNTany chAththi

munikaNaN^kaL puTaichUza muRRan^ thORun^
theRiththathoru vINaiyarAych chelvAr thamvAych

chiRumuRuval van^thenathu chin^thai vauva
maRiththorukAl n^OkkAthE mAyam pEchi

valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

6.58.6

587

paTTuTuththup pavaLampOl mEni yellAm

pachunychAn^thaN^ koNTaNin^thu pAtham n^Ova
iTTeTuththu n^aTamATi yiN^kE van^thArk

kevvUrIr emperumA nenREn Avi
viTTiTumA Rathucheythu virain^thu n^Okki

vEROr pathipukap pOvAr pOla
vaTTaNaikaL paTan^aTan^thu mAyam pEchi

valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

6.58.7

588

pallAr payilpazanap pAchU renRum

pazanam pathipazamai cholli n^inRAr
n^allAr n^anipaLLi yinRu vaiki

n^ALaippOy n^aLLARu chErthu menRAr
chollAr oruviTamAth thOLkai vIchich

chun^thararAy ven^than^I RATi yeN^kum
mallAr vayalpuTaichUz mATavIthi

valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

6.58.8

589

poN^kA TaravonRu kaiyiR koNTu

pOrveN mazuvEn^thip pOkA n^iRpar
thaN^kA roruviTaththun^ thammEl Arvan^

thavirththaruLAr thaththuvaththE n^inRE nenpar
eN^kE yivarcheykai yonRon RovvA

enkaNNil n^inRakalA vETaN^ kATTi
maN^kul mathithavazum mATa vIthi

valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

6.58.9

590

cheN^kaNmAl chilaipiTiththuch chEnai yOTuny

chEthupan^ thananycheythu chenRu pukkup
poN^kupOr palacheythu pukalAl venRa

pOrarakkan n^eTumuTikaL poTiyAy vIza
aN^koruthan RiruviralAl iRaiyE yUnRi

aTarththavaRkE aruLpurin^tha aTika Lin^n^AL
vaN^kamali kaTalpuTaichUz mATa vIthi

valampuramE pukkaN^kE manni nArE.

6.58.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.59 thiruveNNi - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

591

thoNTilaN^kum aTiyavarkkOr n^eRiyi nArun^

thUn^IRu thuthain^thilaN^ku mArpi nArum
puNTarikath thayanoTumAl kANA vaNNam

poN^kuthazaR pizampAya purANa nArum
vaNTamarum malarkkonRai mAlai yArum

vAnavarkkAy n^anychuNTa main^tha nArum
viNTavartham puramUnRu merichey thArum

veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

6.59.1

592

n^eruppanaiya mEnimEl veNNIR RArum

n^eRRimE loRRaikkaN n^iRaivith thArum
porupparaiyan maTappAvai iTappA lArum

pUn^thuruththi n^akarmEya purANa nArum
maruppanaiya veNmathiyak kaNNi yArum

vaLaikuLamum maRaikkATum manni nArum
viruppuTaiya aTiyavartham muLLath thArum

veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

6.59.2

593

kaiyulAm mUvilaivE lEn^thi nAruN^

karikATTi leriyATuN^ kaTavu LArum
paiyulAm n^AkaN^koN TATTu vArum

paravuvAr pAvaN^kaL pARRu vAruny
cheyyulAN^ kayalpAya vayalkaL chUzn^tha

thiruppunkUr mEviya chelva nArum
meyyulAm veNNIRu chaNNith thArum

veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

6.59.3

594

chaTaiyERu punalvaiththa chathura nArun^

thakkanRan peruvELvi thaTaichey thArum
uTaiyERu puliyathaLmEl n^AkaN^ kaTTi

uNpalikken RUrUri nuzithar vArum
maTaiyERik kayalpAya vayalkaL chUzn^tha

mayilATu thuRaiyuRaiyum maNALa nArum
viTaiyERu velkoTiyem vimala nArum

veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

6.59.4

595

maNNilaN^ku n^IranalkAl vAnu mAki

maRRavaRRin kuNamelA mAyn^in RArum
paNNilaN^ku pATalO TATa lArum

paruppathamum pAchUrum manni nAruN^
kaNNilaN^ku n^uthalAruN^ kapAla mEn^thik

kaTaithORum palikoLLuN^ kATchi yArum
viNNilaN^ku veNmathiyak kaNNi yArum

veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

6.59.5

596

vITuthanai meyyaTiyArk karuLchey vArum

vElaiviTa muNTiruNTa kaNTath thAruN^
kUTalartham mUveyilu merichey thAruN^

kuraikazalAR kURRuvanaik kumaichey thArum
ATumara varaikkachaiththaN^ kATu vArum

Alamara n^Izalirun^ thaRanychon nArum
vETuvanAy mElvichayaR karuLchey thArum

veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

6.59.6

597

maTTilaN^ku konRaiyan^thAr mAlai chUTi

maTavA LavaLOTu mAnon REn^thich
chiTTilaN^ku vETaththA rAki n^ALuny

chilpalikken RUrUr thirithar vAruN^
kaTTilaN^ku pAchaththAl vIcha van^tha

kAlanRan kAla maRuppAr thAmum
viTTilaN^ku veNkuzaichEr kAthi nArum

veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

6.59.7

598

chenychaTaikkOr veNTiN^kaL chUTi nArun^

thiruvAla vAyuRaiyuny chelva nArum
anychanakkaN arivaiyoru pAkath thArum

ARaN^kam n^AlvEtha mAyn^in RArum
manychaTuththa n^ILchOlai mATa vIthi

mathilArUr pukkaN^kE manni nArum
venychinaththa vEzamathu vurichey thArum

veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

6.59.8

599

vaLaN^kiLarmA mathichUTum vENi yArum

vAnavarkkA n^anychuNTa main^tha nAruN^
kaLaN^koLaven chin^thaiyuLLE manni nAruN^

kachchiyE kampaththeN^ kaTavu LArum
uLaN^kuLira amuthURi aNNip pArum

uththamarAy eththichaiyum manni nArum
viLaN^kiLarum veNmazuvon REn^thi nArum

veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

6.59.9

600

ponnilaN^ku konRaiyan^thAr mAlai chUTip

pukalUrum pUvaNamum porun^thi nAruN^
konnilaN^ku mUvilaivE lEn^thi nAruN^

kuLirArn^tha chenychaTaiyeN^ kuzaka nArun^
thennilaN^kai mannavarkOn chiraN^kaL paththun^

thiruviralA laTarththavanuk karuLchey thArum
minnilaN^ku n^uNNiTaiyAL pAkath thArum

veNNiyamarn^ thuRaikinRa vikirtha nArE.

6.59.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - veNNin^Ayakar,
thEviyAr - azakiyan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.60 thirukkaRkuTi - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

601

mUththavanai vAnavarkku mUvA mEni

muthalavanaith thiruvaraiyin mUkkap pAmpon
RArththavanai akkaravam Ara mAka

aNin^thavanaip paNin^thaTiyA raTain^tha vanpO
TEththavanai iRuvaraiyiR REnai EnOrk

kinnamutham aLiththavanai yiTarai yellAN^
kAththavanaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

6.60.1

602

cheyyAnai veLiyAnaik kariyAn Rannaith

thichaimukanaith thichaiyeTTuny cheRin^thAn Rannai
aiyAnai n^oyyAnaich chIri yAnai

aNiyAnaich chEyAnai Anany chATum
meyyAnaip poyyAthu millAn Rannai

viTaiyAnaich chaTaiyAnai veRiththa mAnkoL
kaiyAnaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

6.60.2

603

maNNathanil ain^thaimA n^Iril n^Ankai

vayaN^keriyil mUnRaimA ruthaththi raNTai
viNNathani lonRai virika thiraith

thaNmathiyaith thArakaikaL thammin mikka
eNNathanil ezuththaiyE zichaiyaik kAman

ezilaziya eriyumizn^tha imaiyA n^eRRik
kaNNavanaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

6.60.3

604

n^aRRavanaip puRRarava n^ANi nAnai

n^ANAthu n^akuthalaiyUN n^ayan^thAn Rannai
muRRavanai mUvAtha mEni yAnai

mun^n^Irin n^anychamukan^ thuNTAn Rannaip
paRRavanaip paRRArtham pathikaL cheRRa

paTaiyAnai aTaivArtham pAvam pOkkak
kaRRavanaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

6.60.4

605

chaN^kaithanaith thavirththANTa thalaivan Rannaich

chaN^karanaith thazaluRuthAL mazuvAL thAN^kum
aN^kaiyanai aN^kamaNi Akath thAnai

AkaththOr pAkaththE amara vaiththa
maN^kaiyanai mathiyoTumA chuNamun^ thammin

maruvaviri chaTaimuTimEl vaiththa vAnIrk
kaN^kaiyanaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

6.60.5

606

peNNavanai ANavanaip pETA nAnaip

piRappiliyai iRappiliyaip pErA vANi
viNNavanai viNNavarkku mElA nAnai

vEthiyanai vEthaththin kItham pATum
paNNavanaip paNNilvaru payanA nAnaip

pAravanaip pArilvAz uyirkaT kellAN^
kaNNavanaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

6.60.6

607

paNTAnaip paran^thAnaik kuvin^thAn Rannaip

pArAnai viNNAyiv vulaka mellAm
uNTAnai umizn^thAnai uTaiyAn Rannai

oruvarun^than perumaithanai aRiya voNNA
viNTAnai viNTArtham puraN^kaL mUnRum

vevvazalil ven^thupoTi yAki vIzak
kaNTAnaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

6.60.7

608

vAnavanai vAnavarkku mElA nAnai

vaNaN^kumaTi yArmanaththuL maruvip pukka
thEnavanaith thEvarthozu kazalAn Rannaich

cheykuNaN^kaL palavAki n^inRa venRik
kOnavanaik kollaiviTai yERRi nAnaik

kuzalmuzavam iyampakkUth thATa valla
kAnavanaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

6.60.8

609

kolaiyAnai yuripOrththa koLkai yAnaik

kOLariyaik kUrampA varaimER kOththa
chilaiyAnaich chemmaitharu poruLAn Rannaith

thiripuraththOr mUvarkkuch chemmai cheytha
thalaiyAnaith thaththuvaN^ka LAnAn Rannaith

thaiyalOr paN^kinanaith thankai yEn^thu
kalaiyAnaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

6.60.9

610

pozilAnaip pozilArum punkU rAnaip

puRampayanai aRampurin^tha pukalU rAnai
ezilAnai iTaimaruthi niTaN^koN TAnai

IN^kOyn^IN^ kAthuRaiyum iRaivan Rannai
azalATu mEniyanai anRu chenRak

kunReTuththa arakkanROL n^eriya vUnRuN^
kazalAnaik kaRkuTiyil vizumi yAnaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

6.60.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - muththIchar,
thEviyAr - anychanATchiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.61 thirukkanRAppUr - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

611

mAthinaiyOr kURukan^thAy maRaikoL n^AvA

mathichUTi vAnavarkaL thaN^kaT kellAm
n^AthanE yenRenRu paravi n^ALum

n^ain^thuruki vanychakamaR Ranpu kUrn^thu
vAthanaiyAl muppozuthum pUn^Ir koNTu

vaikal maRavAthu vAzththi yEththik
kAthanmaiyAR RozumaTiyAr n^enychi nuLLE

kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

6.61.1

612

viTivathumE veNNIRRai meyyiR pUchi

veLuththamain^tha kILoTukO vaNamun^ thaRRuch
cheTiyuTaiya valvinain^Oy thIrppA yenRuny

chelkathikku vazikATTuny chivanE yenRun^
thuTiyanaiya iTaimaTavAL paN^kA venRuny

chuTalaithanil n^aTamATuny chOthi yenRuN^
kaTimalarthUyth thozumaTiyAr n^enychi nuLLE

kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

6.61.2

613

evarEnun^ thAmAka vilATath thiTTa

thirun^IRuny chAthanamuN^ kaNTA luLki
uvarAthE avaravaraik kaNTa pOthu

ukan^thaTimaith thiRan^inain^thaN^ kuvan^thu n^Okki
ivarthEva ravarthEva renRu cholli

iraNTATTA thozin^thIchan RiRamE pENik
kavarAthE thozumaTiyAr n^enychi nuLLE

kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

6.61.3

614

ilaN^kAlany chellAn^A LenRu n^enychath

thiTaiyAthE yAvarkkum pichchai yiTTu
vilaN^kAthE n^eRin^inRaN^ kaRivE mikku

meyyanpu mikappeythu poyyai n^Ikkith
thulaN^kAmey vAnavaraik kAththu n^anycham

uNTapirA naTiyiNaikkE chiththam vaiththuk
kalaN^kAthE thozumaTiyAr n^enychi nuLLE

kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

6.61.4

615

viruththanE vElaiviTa muNTa kaNTA

virichaTaimEl veNTiN^kaL viLaN^kach chUTum
oruththanE umaikaNavA ulaka mUrththi

n^un^thAtha voNchuTarE aTiyAr thaN^kaL
poruththanE yenRenRu pulampi n^ALum

pulanain^thum akaththaTakkip pulampi n^Okkik
karuththinAR RozumaTiyAr n^enychi nuLLE

kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

6.61.5

616

pochiyinAl miTain^thupuzup pothin^tha pOrvaip

pollAtha pulAluTampai n^ilAchu menRu
pachiyinAl mIthUrap paTTE yITTip

palarkkuthava lathuvozin^thu pavaLa vAyAr
vachiyinA lakappaTTu vIzA munnam

vAnavarkOn thirun^Amam anychuny chollik
kachivinAR RozumaTiyAr n^enychi nuLLE

kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

6.61.6

617

aiyinAl miTaRaTaippuN TAkkai viTTu

AviyAr pOvathumE akaththAr kUTi
maiyinAR kaNNezuthi mAlai chUTTi

mayAnaththi liTuvathanmun mathiyany chUTum
aiyanArk kALAki anpu mikku

akaN^kuzain^thu meyyarumpi aTikaL pAthaN^
kaiyinAR RozumaTiyAr n^enychi nuLLE

kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

6.61.7

618

thiruthimaiyAl aivaraiyuN^ kAva lEvith

thikaiyAthE chivAyan^ama ennuny chin^thaich
churuthithanaith thuyakkaRuththuth thunpa veLLak

kaTaln^In^thik karaiyERuN^ karuththE mikkup
paruthithanaip paRpaRiththa pAva n^AchA

paranychuTarE yenRenRu paravi n^ALuN^
karuthimikath thozumaTiyAr n^enychi nuLLE

kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

6.61.8

 

ippathikaththil 9-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.

6.61.9

619

kunin^thachilai yARpuramUn ReriththA yenRuN^

kURRuthaiththa kuraikazaRchE vaTiyA yenRun^
thananychayaRkup pAchupatha mIn^thA yenRun^

thachakkirivan malaiyeTukka viralA lUnRi
munin^thavanRan chirampaththun^ thALun^ thOLum

muraNaziththiT TaruLkoTuththa mUrththi yenRuN^
kanin^thumikath thozumaTiyAr n^enychi nuLLE

kanRAppUr n^aTuthaRiyaik kANa lAmE.

6.61.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - n^aTuthaRin^annAyakar,
thEviyAr - mAthumain^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.62 thiruvAnaikkA - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

620

eththAyar eththan^thai echchuR RaththAr

emmATu chummATAm Evar n^allAr
cheththAlvan^ thuthavuvAr oruva rillai

chiRuviRakAl thImUTTich chellA n^iRpar
chiththAya vETaththAy n^ITu ponnith

thiruvAnaik kAvuTaiya chelvA enRan
aththAvun poRpAtha maTaiyap peRRAl

allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

6.62.1

621

UnAki uyirAki yathanuL n^inRa

uNarvAkip piRavanaiththum n^IyAy n^inRAy
n^AnEthum aRiyAmE yennuL van^thu

n^allanavun^ thIyanavuN^ kATTA n^inRAy
thEnAruN^ konRaiyanE n^inRi yUrAy

thiruvAnaik kAviluRai chivanE nyAnam
AnAyun poRpAtha maTaiyap peRRAl

allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

6.62.2

622

oppAyiv vulakaththO ToTTi vAzvAn

onRalAth thavaththArO TuTanE n^inRu
thuppAruN^ kuRaiyaTichil thuRRi n^aRRun

thiRamaRan^thu thirivEnaik kAththu n^Ivan^
theppAlum n^uNNuNarvE yAkki yennai

ANTavanE ezilAnaik kAvA vAnOr
appAvun poRpAtha maTaiyap peRRAl

allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

6.62.3

623

n^inaiththavarkaL n^enychuLAy vanychak kaLvA

n^iRaimathiyany chaTaivaiththAy aTaiyA thunpAl
munaiththavarkaL puramUnRu meriyach cheRRAy

munnAnaith thOlpOrththa muthalvA venRuN^
kanaiththuvarum eruthERuN^ kALa kaNTA

kayilAya malaiyAn^in kazalE chErn^thEn
anaiththulakum ALvAnE Anaik kAvA

allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

6.62.4

624

immAyap piRappennuN^ kaTalAn^ thunpath

thiTaichchuzippaT TiLaippEnai iLaiyA vaNNaN^
kaimmAna manaththuthavik karuNai cheythu

kAthalaru LavaivaiththAy kANa n^illAy
vemmAna mathakariyi nurivai pOrththa

vEthiyanE thennAnaik kAvuL mEya
ammAnn^in poRpAtha maTaiyap peRRAl

allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

6.62.5

625

uraiyArum pukazAnE oRRi yUrAy

kachchiyE kampanE kArO NaththAy
viraiyArum malarthUvi vaNaN^ku vArpAl

mikkAnE akkaravam Aram pUNTAy
thiraiyArum punaRponnith thIrththa malku

thiruvAnaik kAviluRai thEnE vAnOr
araiyAvun poRpAtha maTaiyap peRRAl

allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

6.62.6

626

maiyArum maNimiTaRRAy mAthOr kURAy

mAnmaRiyu mAmazuvum analu mEn^thuN^
kaiyAnE kAlanuTal mALach cheRRa

kaN^kALA munkOLum viLaivu mAnAy
cheyyAnE thirumEni yariyAy thEvar

kulakkozun^thE thennAnaik kAvuL mEya
aiyAvun poRpAtha maTaiyap peRRAl

allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

6.62.7

627

ilaiyAruny chUlaththAy eNthO LAnE

evviTaththum n^IyalA thillai yenRu
thalaiyArak kumpiTuvAr thanmai yAnE

thazalmaTuththa mAmEru kaiyil vaiththa
chilaiyAnE thiruvAnaik kAvuL mEya

thIyATI chiRun^OyAl n^alivuN TuLLam
alaiyAthE n^innaTiyE aTaiyap peRRAl

allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

6.62.8

628

viNNArum punalpothicheny chaTaiyAy vEtha

n^eRiyAnE eRikaTalin n^anycha muNTAy
eNNArum pukazAnE unnai yemmAn

enRenRE n^Avinilep pozuthum unnik
kaNNArak kaNTirukkak kaLiththep pOthuN^

kaTipozilchUz thennAnaik kAvuL mEya
aNNAn^in poRpAtha maTaiyap peRRAl

allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

6.62.9

629

koTiyEyum veLLERRAy kULi pATak

kuRaTpUthaN^ kUththATa n^Iyu mATi
vaTivEyum maN^kaithanai vaiththa main^thA

mathilAnaik kAvuLAy mAkA LaththAy
paTiyEyuN^ kaTalilaN^kaik kOmAn Rannaip

parumuTiyun^ thiraLthOLu maTarththu kan^tha
aTiyEvan^ thaTain^thaTimai yAkap peRRAl

allakaNTaN^ koNTaTiyEn enchey kEnE.

6.62.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.63 thiruvAnaikkA - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

630

munnAnaith thOlpOrththa mUrththi thannai

mUvAtha chin^thaiyE manamE vAkkE
thannAnai yAppaNNi yERi nAnaich

chArthaR kariyAnaith thAthai thannai
ennAnaik kanRinaiyen Ichan Rannai

eRin^Irth thiraiyukaLuN^ kAvi richUz
thennAnaik kAvAnaith thEnaip pAlaich

chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

6.63.1

631

marun^thAnai man^thirippAr manaththu LAnai

vaLarmathiyany chaTaiyAnai makizn^then nuLLath
thirun^thAnai iRappiliyaip piRappi lAnai

imaiyavartham perumAnai umaiyA Lanychak
karun^thAna mathakaLiRRi nuripOrth thAnaik

kanamazuvAT paTaiyAnaip palikoN TUrUr
thirin^thAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

6.63.2

632

muRRAtha veNTiN^kaT kaNNi yAnai

mun^n^Irn^any chuNTimaiyOrk kamutham n^alkum
uRRAnaip palluyirkkun^ thuNaiyA nAnai

ON^kArath thuTporuLai ulaka mellAm
peRRAnaip pinniRakkany cheyvAn Rannaip

pirAnenRu pORRAthAr puraN^kaL mUnRuny
cheRRAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

6.63.3

633

kArAru maNimiTaRRem perumAn Rannaik

kAthilveN kuzaiyAnaik kamazpUN^ konRaith
thArAnaip puliyathaLi nATai yAnaith

thAnanRi vERonRu millA nyAnap
pErAnai maNiyAra mArpi nAnaip

pinynyakanaith theyvan^An maRaikaL pUNTa
thErAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

6.63.4

634

poyyEthu millAtha meyyan Rannaip

puNNiyanai n^aNNAthAr puran^I RAka
eythAnaich cheythavaththin mikkAn Rannai

ERamarum perumAnai iTamA nEn^thu
kaiyAnaik kaN^kALa vETath thAnaik

kaTTaN^kak koTiyAnaik kanalpOl mEnich
cheyyAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

6.63.5

635

kalaiyAnaip pAchupathap pANi yAnaik

kanavayirath thiraLAnai maNimA Nikka
malaiyAnai yenRalaiyi nuchchi yAnai

vArtharupun chaTaiyAnai mayAna mannum
n^ilaiyAnai variyaravu n^ANAk kOththu

n^inaiyAthAr purameriya vaLaiththa mEruch
chilaiyAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

6.63.6

636

Athiyanai eRimaNiyin Ochai yAnai

aNTaththArk kaRivoNNA thappAl mikka
chOthiyanaith thUmaRaiyin poruLAn Rannaich

churumpamarum malarkkonRaith thonnUl pUNTa
vEthiyanai aRamuraiththa paTTan Rannai

viLaN^kumala rayanchiraN^kaL ain^thi lonRaich
chEthiyanaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

6.63.7

637

makizn^thAnaik kachchiyE kampan Rannai

maRavAthu kazaln^inain^thu vAzththi yEththip
pukazn^thAraip ponnulakam ALvip pAnaip

pUthakaNap paTaiyAnaip puRaN^kAT TATal
ukan^thAnaip pichchaiyE yichchip pAnai

oNpavaLath thiraLaiyen nuLLath thuLLE
thikazn^thAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

6.63.8

638

n^achaiyAnai n^AlvEthath thappA lAnai

n^alkuravun^ thIppiNin^Oy kAppAn Rannai
ichaiyAnai eNNiRan^tha kuNaththAn Rannai

iTaimaruthum IN^kOyum n^IN^kA thERRin
michaiyAnai virikaTalum maNNum viNNum

mikuthIyum punaleRikAR RAki yeTTuth
thichaiyAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

6.63.9

639

pArththAnaik kAmanuTal poTiyAy vIzap

paNTayanmA liruvarkkum aRiyA vaNNany
chIrththAnaich chen^thazalpO luruvi nAnaith

thEvarkaLtham perumAnaith thiRamun nAthE
ArththOTi malaiyeTuththa ilaN^kai vEn^than

ANmaiyelAN^ keTuththavanRan iTarap pOthE
thIrththAnaith thiruvAnaik kAvu LAnaich

chezun^Irth thiraLaichchen RATi nEnE.

6.63.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.64 thiruvEkampam - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

640

kURRuvankAN kURRuvanaik kumaiththa kOnkAN

kuvalayankAN kuvalayaththin n^IrA nAnkAN
kARRavankAN kanalavankAN kalikkum minkAN

kanapavaLach chemmEni kalan^tha veLLai
n^IRRavankAN n^ilAvUruny chenni yAnkAN

n^iRaiyArn^tha punaRkaN^kai n^imircha TaimEl
ERRavankAN ezilARum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.64.1

641

paran^thavankAN palluyirka LAki yeN^kum

paNin^thezuvAr pAvamum vinaiyum pOkath
thuran^thavankAN thUmalaraN^ kaNNi yAnkAN

thORRa n^ilaiyiRuthip poruLAy van^tha
marun^thavankAN vaiyaN^kaL poRaithIrp pAnkAN

malarthUvi n^inain^thezuvA ruLLam n^IN^kA
thirun^thavankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.64.2

642

n^IRRavankAN n^IrAkith thIyA nAnkAN

n^iRaimazuvun^ thamarukamum eriyuN^ kaiyil
thORRavankAN thORRakkE TillA thAnkAN

thuNaiyilikAN thuNaiyenRu thozuvA ruLLam
pORRavankAN pukazkaLthamaip paTaiththAn RAnkAN

poRiyaravum virichaTaimER punaluN^ kaN^kai
ERRavankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.64.3

643

thAyavankAN ulakiRkuth thannop pillAth

thaththuvankAN malaimaN^kai paN^kA venpAr
vAyavankAN varumpiRavi n^OythIrp pAnkAN

vAnavarkkun^ thAnavarkkum maNNu LOrkkuny
chEyavankAN n^inaivArkkuch chiththa mArath

thiruvaTiyE uLkin^inain^ thezuvA ruLLam
EyavankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.64.4

644

aTuththAnai yuriththAn kAN ... ...

... ... ... ...

ichcheyyuLil enychiya pAkam chithain^thu pOyiRRu.

6.64.5

645

aziththavankAN eyilmUnRum ayilvA yampAl

aiyARum iTaimaruthum ALvAn RAnkAN
paziththavankAN aTaiyArai aTaivAr thaN^kaL

paRRavankAN puRRarava n^ANi nAnkAN
chuziththavankAN muTikkaN^kai aTiyE pORRun^

thUyamA munivarkkAp pArmEl n^iRka
iziththavankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.64.6

646

achain^thavankAN n^aTamATip pATal pENi

azalvaNNath thillaTiyum muTiyun^ thETap
pachain^thavankAN pEykkaNaN^kaL paravi yEththum

pAnmaiyankAN paravin^inain^ thezuvAr thampAl
kachin^thavankAN kariyinuri pOrththAn RAnkAN

kaTalilviTa muNTamarark kamutha mIya
ichain^thavankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.64.7

647

muTiththavankAN vankURRaich chIRRath thIyAl

valiyArtham puramUnRum vEvach chApam
piTiththavankAN pinynyakanAm vETath thAnkAN

piNaiyalveRi kamazkonRai aravu chenni
muTiththavankAN mUvilain^al vEli nAnkAN

muzaN^kiyuru menaththOnRu mazaiyAy minni
iTiththavankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.64.8

648

varun^thAnkAN manamuruki n^inaiyA thArkku

vanychakankAN anychezuththu n^inaivArk kenRum
marun^thavankAN vAnpiNikaL thIrum vaNNam

vAnakamum maNNakamu maRRu mAkip
paran^thavankAN paTarchaTaiyeT TuTaiyAn RAnkAN

paN^kayaththOn Ranchiraththai yEn^thi yUrUr
iran^thavankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.64.9

649

vemmAna uzuvaiyatha LuripOrth thAnkAN

vEthaththin poruLAnkAN enRi yampi
vimmAn^in RazuvArkaT kaLippAn RAnkAN

viTaiyERith thirivAnkAN n^aTanychey pUthath
thammAnkAN akaliTaN^kaL thAN^ki nAnkAN

aRputhankAN choRpathamuN^ kaTan^thu n^inRa
emmAnkAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.64.10

650

aRuththAnkAN ayanchiraththai amarar vENTa

AzkaTalin n^anychuNTaN^ kaNin^Irk kaN^kai
cheRuththAnkAN thEvarkkun^ thEvan RAnkAN

thichaiyanaiththun^ thozuthEththak kalaimAn kaiyiR
poRuththAnkAN pukaliTaththai n^aliya van^thu

porukayilai yeTuththavanRan muTithOL n^Alany
chiRuththAnkAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.64.11


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.65 thiruvEkampam - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

651

uriththavankAN urakkaLiRRai umaiyAL olka

ON^kArath thoruvankAN uNarmeyny nyAnam
viriththavankAN viriththan^Al vEthath thAnkAN

viyanulakiR palluyirai vithiyi nAlE
theriththavankAN chilluruvAyth thOnRi yeN^kun^

thiraNTavankAN thiripuraththai vEva villAl
eriththavankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.65.1

652

n^EchankAN n^Echarkku n^Echan^ thanpAl

illAtha n^enychaththu n^Ichar thammaik
kUchankAN kUchAthAr n^enychu thanychE

kuTikoNTa kuzakankAN azakAr konRai
vAchankAN malaimaN^kai paN^kan RAnkAN

vAnavarkaL eppozuthum vaNaN^ki yEththum
IchankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.65.2

653

poRaiyavankAN pUmiyEz thAN^ki yON^kum

puNNiyankAN n^aNNiyapuN Tarikap pOthin
maRaiyavankAN maRaiyavanaip payan^thOn RAnkAN

vArchaTaimA chuNamaNin^thu vaLarum piLLaip
piRaiyavankAN piRaithikazum eyiRRup pEzvAyp

pEyOTaN^ kiTukATTil elli yATum
iRaiyavankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.65.3

654

pAravankAN vichumpavankAN pavvan^ thAnkAN

panivaraikaL iravinoTu pakalAy n^inRa
chIravankAN thichaiyavankAN thichaika LeTTuny

cheRin^thavankAN chiRan^thaTiyAr chin^thai cheyyum
pEravankAN pErAyi raN^ka LEththum

periyavankAN ariyavankAN peRRa mUrn^tha
EravankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.65.4

655

perun^thavaththem pinynyakankAN piRaichU TikAN

pEthaiyEn vAthaiyuRu piNiyaith thIrkkum
marun^thavankAN man^thiraN^ka LAyi nAnkAN

vAnavarkaL thAmvaNaN^kum mAthE vankAN
arun^thavaththAn AyizaiyAL umaiyAL pAkam

amarn^thavankAN amararkaLthAm archchith thEththa
irun^thavankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.65.5

656

Ayn^thavankAN arumaRaiyO TaN^ka mARum

aNin^thavankAN ATaravO Tenpu mAmai
kAyn^thavankAN kaNNazalAR kAma nAkaN^

kananRezun^tha kAlanuTal poTiyAy vIzap
pAyn^thavankAN paNTupala charukAR pan^thar

payinRan^UR chilan^thikkup pArAL chelvam
In^thavankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.65.6

657

umaiyavaLai yorupAkany chErththi nAnkAN

ukan^tholin^Irk kaN^kaichaTai yozukki nAnkAN
imaya vaTakayilaich chelvan RAnkAN

ilpalikkuch chenRuzalum n^alkUrn^ thAnkAN
chamayamavai ARinukkun^ thalaivan RAnkAN

thaththuvankAN uththamankAN thAnE yAya
imaiyavankAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.65.7

658

thoNTupaTu thoNTarthuyar thIrppAn RAnkAN

thUmalarchchE vaTiyiNaiyeny chOthi yAnkAN
uNTupaTu viTaN^kaNTath thoTukki nAnkAN

olikaTali lamuthamarark kuthavi nAnkAN
vaNTupaTu malarkkonRai mAlai yAnkAN

vANmathiyAy n^ANmInu mAyi nAnkAN
eNTichaiyum ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.65.8

659

mun^thaikAN mUvarinu muthalA nAnkAN

mUvilaivEl mUrththikAN muruka vETkuth
than^thaikAN thaNkaTamA mukaththi nARkuth

thAthaikAN thAzn^thaTiyE vaNaN^ku vArkkuch
chin^thaikAN chin^thAtha chiththath thArkkuch

chivanavankAN cheN^kaNmAl viTaiyon RERum
en^thaikAN ezilArum pozilAr kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.65.9

660

ponnichaiyum purichaTaiyem punithan RAnkAN

pUthakaNa n^AthankAN puliththO lATai
thannichaiya vaiththavezi laravi nAnkAN

chaN^kaveN kuzaikkAthiR chathuran RAnkAN
minnichaiyum veLLeyiRROn vekuNTu veRpai

eTukkavaTi aTarppamIN TavanRan vAyil
innichaikET TilaN^koLivAL In^thOn kachchi

Ekampan kANavanen eNNath thAnE.

6.65.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.66 thirun^AkEchcharam - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

661

thAyavanai vAnOrkkum EnO rukkun^

thalaiyavanai malaiyavanai ulaka mellAm
Ayavanaich chEyavanai aNiyAn Rannai

azalavanai n^izalavanai aRiya voNNA
mAyavanai maRaiyavanai maRaiyOr thaN^kaL

man^thiranaith than^thiranai vaLarA n^inRa
thIyavanaith thirun^AkEch charaththu LAnaich

chErAthAr n^anneRikkaT chErA thArE.

6.66.1

662

uriththAnai mathavEzan^ thannai minnAr

oLimuTiyem perumAnai umaiyOr pAkan^
thariththAnaith thariyalartham puramey thAnaith

thannaTain^thAr thamvinain^Oy pAva mellAm
ariththAnai AlathankIz irun^thu n^Alvark

kaRamporuLvI TinpamA RaN^kam vEthan^
theriththAnaith thirun^AkEch charaththu LAnaich

chErAthAr n^anneRikkaT chErA thArE.

6.66.2

663

kArAnai uripOrththa kaTavuL thannaik

kAthaliththu n^inaiyAtha kayavar n^enychil
vArAnai mathippavartham manaththu Lanai

maRRoruvar thannoppA roppi lAtha
ErAnai imaiyavartham perumAn Rannai

iyalpAki ulakelAm n^iRain^thu mikka
chIrAnaith thirun^AkEch charaththu LAnaich

chErAthAr n^anneRikkaT chErA thArE.

6.66.3

664

thalaiyAnai evvulakun^ thAnA nAnaith

thannuruvam yAvarkku maRiya voNNA
n^ilaiyAnai n^Echarkku n^Echan Rannai

n^ILvAna mukaTathanaith thAN^ki n^inRa
malaiyAnai variyaravu n^ANAk kOththu

vallachurar puramUnRu maTiya veytha
chilaiyAnaith thirun^AkEch charaththu LAnaich

chErAthAr n^anneRikkaT chErA thArE.

6.66.4

665

meyyAnaith thanpakkal virumpu vArkku

virumpAtha arumpAvi yavarkaT kenRum
poyyAnaip puRaN^kATTi lATa lAnaip

ponpolin^tha chaTaiyAnaip poTikoL pUthip
paiyAnaip paiyarava machaiththAn Rannaip

paran^thAnaip pavaLamAl varaipOl mEnich
cheyyAnaith thirun^AkEch charaththu LAnaich

chErAthAr n^anneRikkaT chErA thArE.

6.66.5

666

thuRan^thAnai aRampuriyAth thurichar thammaith

thOththiraN^kaL palacholli vAnO rEththa
n^iRain^thAnai n^Irn^ilan^thI veLikAR RAki

n^iRpanavum n^aTappanavu mAyi nAnai
maRan^thAnaith thanninaiyA vanychar thammai

anychezuththum vAyn^avila vallOrk kenRuny
chiRan^thAnaith thirun^AkEch charaththu LAnaich

chErAthAr n^anneRikkaT chErA thArE.

6.66.6

667

maRaiyAnai mAlviTaiyon RUrthi yAnai

mAlkaTaln^any chuNTAnai vAnOr thaN^kaL
iRaiyAnai enpiRavith thuyarthIrp pAnai

innamuthai manniyachIr Ekam paththil
uRaivAnai oruvarumIN^ kaRiyA vaNNam

ennuLLath thuLLE yoLiththu vaiththa
chiRaiyAnaith thirun^AkEch charaththu LAnaich

chErAthAr n^anneRikkaT chErA thArE.

6.66.7

668

eythAnaip puramUnRum imaikkum pOthil

iruvichumpil varupunalaith thiruvAr chennip
peythAnaip piRappiliyai aRaththil n^illAp

piramanRan chiramonRaik karamon RinAR
koythAnaik kUththATa vallAn Rannaik

kuRiyilAk koTiyEnai aTiyE nAkach
cheythAnaith thirun^AkEch charaththu LAnaich

chErAthAr n^anneRikkaT chErA thArE.

6.66.8

669

aLiyAnai aNNikkum AnpAl thannai

vAnpayirai appayirin vATTan^ thIrkkun^
thuLiyAnai ayanmAlun^ thETik kANAch

chuTarAnaith thurichaRath thoNTu paTTArk
keLiyAnai yAvarkku mariyAn Rannai

inkarumpin thannuLLA lirun^tha thERaR
theLiyAnaith thirun^AkEch charaththu LAnaich

chErAthAr n^anneRikkaT chErA thArE.

6.66.9

670

chIrththAnai ulakEzuny chiRan^thu pORRach

chiRan^thAnai n^iRain^thON^ku chelvan Rannaip
pArththAnai mathanavEL poTiyAy vIzap

panimathiyany chaTaiyAnaip punithan Rannai
ArththOTi malaiyeTuththa arakka nanycha

aruviralA laTarththAnai aTain^thOr pAvan^
thIrththAnaith thirun^AkEch charaththu LAnaich

chErAthAr n^anneRikkaT chErA thArE.

6.66.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.67 thirukkIzvELUr - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

671

ALAna aTiyavarkaT kanpan Rannai

Ananychu mATiyain^An apayam pukka
thALAnaith thannoppA rillA thAnaich

chan^thanamuN^ kuN^kumamuny chAn^thun^ thOyn^tha
thOLAnaith thOLAtha muththop pAnaith

thUveLuththa kOvaNaththai araiyi lArththa
kILAnaik kIzvELU rALuN^ kOvaik

kETiliyai n^ATumavar kETi lArE.

6.67.1

672

choRpAvum poruLtherin^thu thUymai n^Okkith

thUN^kAthAr manaththiruLai vAN^kA thAnai
n^aRpAnmai aRiyAtha n^Ayi nEnai

n^anneRikkE chelumvaNNam n^alki nAnaip
paRpAvum vAyArap pATi yATip

paNin^thezun^thu kuRain^thaTain^thAr pAvam pOkkak
kiRpAnaik kIzvELU rALuN^ kOvaik

kETiliyai n^ATumavar kETi lArE.

6.67.2

673

aLaivAyil aravachaiththa azakan Rannai

Atharikku maTiyavarkaT kanpE yenRum
viLaivAnai meynynyAnap poruLA nAnai

viththakanai eththanaiyum paththar paththik
kuLaivAnai allAthArk kuLaiyA thAnai

ulappiliyai uLpukken manaththu mAchu
kiLaivAnaik kIzvELU rALuN^ kOvaik

kETiliyai n^ATumavar kETi lArE.

6.67.3

674

thATpAvu kamalamalar thayaN^ku vAnaith

thalaiyaRuththu mAvirathan^ thariththAn Rannaik
kOTpAvu n^ALellA mAnAn Rannaik

koTuvinaiyEn koTun^arakak kuziyil n^inRAl
mITpAnai viththuruvin koththop pAnai

vEthiyanai vEthaththin poruLkoL vINai
kETpAnaik kIzvELU rALuN^ kOvaik

kETiliyai n^ATumavar kETi lArE.

6.67.4

675

n^allAnai n^araiviTaiyon RUrthi yAnai

n^AlvEthath thARaN^kam n^aNuka mATTAch
chollAnaich chuTarmUnRu mAnAn Rannaith

thoNTAkip paNivArkaT kaNiyAn Rannai
villAnai melliyalOr paN^kan Rannai

meyyarAy n^inaiyAthAr vinaikaL thIrkka
killAnaik kIzvELU rALuN^ kOvaik

kETiliyai n^ATumavar kETi lArE.

6.67.5

676

chuziththAnaik kaN^kaimalar vanni konRai

thUmaththam vALaravany chUTi nAnai
aziththAnai araNaN^kaL mUnRum vEva

AlAla n^anychathanai yuNTAn Rannai
viziththAnaik kAmanuTal poTiyAy vIza

melliyalOr paN^kanaimun vEni lAnaik
kiziththAnaik kIzvELU rALuN^ kOvaik

kETiliyai n^ATumavar kETi lArE.

6.67.6

677

uLaroLiyai uLLaththi nuLLE n^inRa

ON^kArath thuTporuLthA nAyi nAnai
viLaroLiyai viTuchuTarkaL iraNTu monRum

viNNoTumaN AkAcha mAyi nAnai
vaLaroLiyai marakathaththi nuruvi nAnai

vAnavarka Leppozuthum vAzththi yEththuN^
kiLaroLiyaik kIzvELU rALuN^ kOvaik

kETiliyai n^ATumavar kETi lArE.

6.67.7

678

thaTuththAnaik kAlanaik kAlAR ponRath

thannaTain^tha mANikkan RaruLchey thAnai
uTuththAnaip puliyathaLO Takkum pAmpum

uLkuvAr uLLaththi nuLLAn Rannai
maTuththAnai arun^anycham miTaRRuL thaN^ka

vAnavarkaL kUTiyaath thakkan vELvi
keTuththAnaik kIzvELU rALuN^ kOvaik

kETiliyai n^ATumavar kETi lArE.

6.67.8

679

mANTAr elumpaNin^tha vAzkkai yAnai

mayAnaththiR kUththanaivA LaravO Tenpu
pUNTAnaip puRaN^kATTi lATa lAnaip

pOkAthen nuTpukun^ thiTaN^koN Tennai
ANTAnai aRivariya chin^thai yAnai

achaN^kaiyanai amararkaLthany chaN^kai yellAN^
kINTAnaik kIzvELU rALuN^ kOvaik

kETiliyai n^ATumavar kETi lArE.

6.67.9

680

muRippAna pEchimalai yeTuththAn RAnum

muthukiRamun kain^n^arampai yeTuththup pATap
paRippAnkaich chiRRarivAL n^ITTi nAnaip

pAviyEn n^enychakaththE pAthap pOthu
poRiththAnaip puramUnRu merichey thAnaip

poyyarkaLaip poycheythu pOthu pOkkik
kiRippAnaik kIzvELU rALuN^ kOvaik

kETiliyai n^ATumavar kETi lArE.

6.67.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kETiliyappar, thEviyAr - vanamulain^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.68 thirumuthukunRam - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

681

karumaNiyaik kanakaththin kunRop pAnaik

karuthuvArk kARRa eLiyAn Rannaik
kurumaNaiyaik kOLarava mATTu vAnaik

kolvEN^kai yathaLanaikkO vaNavan Rannai
arumaNiyai aTain^thavarkaT kamuthop pAnai

Ananychu mATiyain^An apayam pukka
thirumaNiyaith thirumuthukun RuTaiyAn Rannaith

thIvinaiyEn aRiyAthE thikaiththa vARE.

6.68.1

682

kAroLiya kaNTaththeN^ kaTavuL thannaik

kApAli kaTTaN^ka mEn^thi nAnaip
pAroLiyai viNNoLiyaip pAthALath thAnaip

pAnmathiyany chUTiyOr paNpan Rannaip
pEroLiyaip peNpAkam vaiththAn Rannaip

pENuvAr thamvinaiyaip pENi vAN^kuny
chIroLiyaith thirumuthukun RuTaiyAn Rannaith

thIvinaiyEn aRiyAthE thikaiththa vARE.

6.68.2

683

eththichaiyum vAnavarkaL thoza n^inRAnai

ERUrn^tha pemmAnai yemmA nenRu
paththanAyp paNin^thaTiyEn Rannaip pannAT

pAmAlai pATap payilvith thAnai
muththinai yenmaNiyai mANik kaththai

muLaiththezun^tha chempavaLak kozun^thop pAnaich
chiththanaiyen thirumuthukun RuTaiyAn Rannaith

thIvinaiyEn aRiyAthE thikaiththa vARE.

6.68.3

684

Unkaruvin uLn^inRa chOthi yAnai

uththamanaip paththarmanam kuTikoN TAnaik
kAnRirin^thu kANTIpa mEn^thi nAnaik

kArmEka miTaRRAnaik kanalaik kARRaith
thAnRerin^thaN^ kaTiyEnai yALAk koNTu

thannuTaiya thiruvaTiyen RalaimEl vaiththa
thInkarumpaith thirumuthukun RuTaiyAn Rannaith

thIvinaiyEn aRiyAthE thikaiththa vARE.

6.68.4

685

thakkanathu peruvELvi thakarththA nAkith

thAmaraiyAn n^Anmukanun^ thAnE yAki
mikkathoru thIvaLin^Ir AkA chamAy

mElulakuk kappAlAy ippA lAnai
akkinoTu muththinaiyu maNin^thu thoNTark

kaN^kaN^kE aRuchamaya mAki n^inRa
thikkinaiyen Rirumuthukun RuTaiyAn Rannaith

thIvinaiyEn aRiyAthE thikaiththa vARE.

6.68.5

686

pukazoLiyaip purameriththa punithan Rannaip

ponpothin^tha mEniyanaip purANan Rannai
vizavoliyum viNNoliyu mAnAn Rannai

veNkATu mEviya vikirthan Rannaik
kazaloliyuN^ kaivaLaiyu mArppa vArppak

kaTaithORu miTupichchaik kenRu chellun^
thikazoLiyaith thirumuthukun RuTaiyAn Rannaith

thIvinaiyEn aRiyAthE thikaiththa vARE.

6.68.6

687

pOrththAnai yinnurithOl poN^kap poN^kap

puliyathaLE uTaiyAkath thirivAn Rannaik
kAththAnai aimpulanum puraN^kaL mUnRuN^

kAlanaiyuN^ kuraikazalAR kAyn^thAn Rannai
mAththATip paththarAy vaNaN^kun^ thoNTar

valvinaivE raRumvaNNam marun^thu mAkith
thIrththAnaith thirumuthukun RuTaiyAn Rannaith

thIvinaiyEn aRiyAthE thikaiththa vARE.

6.68.7

688

thuRavAthE yAkkai thuRan^thAn Rannaich

chOthi muzumuthalAy n^inRAn Rannaip
piRavAthE evvuyirkkun^ thAnE yAkip

peNNinO TANuruvAy n^inRAn Rannai
maRavAthE thanRiRamE vAzththun^ thoNTar

manaththakaththE anavaratham manni n^inRa
thiRalAnaith thirumuthukun RuTaiyAn Rannaith

thIvinaiyEn aRiyAthE thikaiththa vARE.

6.68.8

689

poRRUNaip pulAln^ARu kapAla mEn^thip

puvalOka mellA muzithan^ thAnai
muRRAtha veNTiN^kaT kaNNi yAnai

muzumuthalAy mUvulakum muTivon RillAk
kaRRUNaik kALaththi malaiyAn Rannaik

karuthAthAr puramUnRu meriya ampAR
cheRRAnaith thirumuthukun RuTaiyAn Rannaith

thIvinaiyEn aRiyAthE thikaiththa vARE.

6.68.9

690

ikazn^thAnai irupathuthOL n^eriya vUnRi

ezun^arampin ichaipATa linithu kETTup
pukazn^thAnaip pUn^thuruththi mEyAn Rannaip

puNNiyanai viNNavarkaL n^ithiyan^ thannai
makizn^thAnai malaimakaLOr pAkam vaiththu

vaLarmathiyany chaTaivaiththu mAlOr pAkan^
thikazn^thAnaith thirumuthukun RuTaiyAn Rannaith

thIvinaiyEn aRiyAthE thikaiththa vARE.

6.68.10


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu. ithuvE viruththAchalam.
chuvAmipeyar - pazamalain^Athar,
thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.69 thiruppaLLiyinmukkUTal - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

691

ArAtha innamuthai ammAn Rannai

ayanoTumA laRiyAtha Athi yAnaith
thArArum malarkkonRaich chaTaiyAn Rannaich

chaN^karanaith thannoppA rillA thAnai
n^IrAnaik kARRAnaith thIyA nAnai

n^ILvichumpAy AzkaTalka LEzuny chUzn^tha
pArAnaip paLLiyinmuk kUTa lAnaip

payilAthE pAzEn^An uzanRa vARE.

6.69.1

692

viTaiyAnai viNNavarkaL eNNath thAnai

vEthiyanai veNTiN^kaL chUTuny chennich
chaTaiyAnaich chAmampOR kaNTath thAnaith

thaththuvanaith thannoppA rillA thAnai
aTaiyAthAr mummathilun^ thIyil mUzka

aTukaNaikOth theythAnai ayilkoL chUlap
paTaiyAnaip paLLiyinmuk kUTa lAnaip

payilAthE pAzEn^An uzanRa vARE.

6.69.2

693

pUthiyanaip ponvaraiyE pOlvAn Rannaip

purichaTaimER punalkaran^tha punithan Rannai
vEthiyanai veNkATu mEyAn Rannai

veLLERRin mElAnai viNNOrk kellAm
Athiyanai Athirain^an nALAn Rannai

ammAnai maimmEvu kaNNi yALOr
pAthiyanaip paLLiyinmuk kUTa lAnaip

payilAthE pAzEn^An uzanRa vARE.

6.69.3

694

pOrththAnai AnaiyinROl puraN^kaL mUnRum

poTiyAka eythAnaip punithan Rannai
vArththAN^ku vanamulaiyAL pAkan Rannai

maRikaTaluL n^anychuNTu vAnO rachchan^
thIrththAnaith thenRichaikkE kAman chellach

chiRithaLavil avanuTalam poTiyA vaN^kE
pArththAnaip paLLiyinmuk kUTa lAnaip

payilAthE pAzEn^An uzanRa vARE.

6.69.4

695

aTain^thArtham pAvaN^kaL allal n^OykaL

aruvinaikaL n^alkuravu chellA vaNNaN^
kaTin^thAnaik kArmukilpOR kaNTath thAnaik

kaTunychinaththOn RannuTalai n^Emi yAlE
thaTin^thAnaith thannoppA rillA thAnaith

thaththuvanai uththamanai n^inaivAr n^enychiR
paTin^thAnaip paLLiyinmuk kUTa lAnaip

payilAthE pAzEn^An uzanRa vARE.

6.69.5

696

karan^thAnaich chenychaTaimER kaN^kai veLLaN^

kanalATu thirumEni kamalath thOnRan
chiran^thAN^ku kaiyAnaith thEva thEvaith

thikazoLiyaith thannaTiyE chin^thai cheyvAr
varun^thAmaik kAppAnai maNNAy viNNAy

maRikaTalAy mAlvichumpAy maRRu mAkip
paran^thAnaip paLLiyinmuk kUTa lAnaip

payilAthE pAzEn^An uzanRa vARE.

6.69.6

697

n^athiyAruny chaTaiyAnai n^allU rAnai

n^aLLARRin mEyAnai n^allath thAnai
mathuvArum poziRpuTaichUz vAymU rAnai

maRaikkATu mEyAnai AkkU rAnai
n^ithiyALan ROzanai n^ITu rAnai

n^eyththAna mEyAnai ArU rennum
pathiyAnaip paLLiyinmuk kUTa lAnaip

payilAthE pAzEn^An uzanRa vARE.

6.69.7

698

n^aRRavanai n^AnmaRaika LAyi nAnai

n^allAnai n^aNukAthAr puraN^kaL mUnRuny
cheRRavanaich chenychaTaimER RiN^kaL chUTun^

thiruvArUrth thirumUlath thAna mEya
koRRavanaik kUraravam pUNTAn Rannaik

kuRain^thaTain^thu thanRiRamE koNTArk kenRum
paRRavanaip paLLiyinmuk kUTa lAnaip

payilAthE pAzEn^An uzanRa vARE.

6.69.8

699

Unavanai uTalavanai uyirA nAnai

ulakEzu mAnAnai umpar kOvai
vAnavanai mathichUTum vaLavi yAnai

malaimakaLmun varAkaththin pinpE chenRa
kAnavanaik kayilAya malaiyu LAnaik

kalan^thuruki n^aivArtham n^enychi nuLLE
pAnavanaip paLLiyinmuk kUTa lAnaip

payilAthE pAzEn^An uzanRa vARE.

6.69.9

700

thaTuththAnaith thAnmunin^thu thanROL koTTith

thaTavaraiyai irupathuthOL thalaiyi nAlum
eTuththAnaith thALviralAl mALa vUnRi

ezun^arampin ichaipATal inithu kETTuk
koTuththAnaip pErOTuN^ kUrvAL thannaik

kurai kazalAR kURRuvanai mALa vanRu
paTuththAnaip paLLiyinmuk kUTa lAnaip

payilAthE pAzEn^An uzanRa vARE.

6.69.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - mukkONavIchuvarar, thEviyAr - maimEvuN^kaNNiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.70 kshEththirakkOvai - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

701

thillaich chiRRampalamuny chempon paLLi

thEvan kuTichirAp paLLi theN^kUr
kollik kuLiraRaip paLLi kOval

vIraTTaN^ kOkaraNaN^ kOTi kAvum
mullaip puRavam murukan pUNTi

muzaiyUr pazaiyARai chaththi muRRaN^
kalliR RikazchIrAr kALath thiyuN^

kayilAya n^AthanaiyE kANa lAmE.

6.70.1

702

ArUrmU laththAnam Anaik kAvum

AkkUril thAnthOnRi mATam AvUr
pErUr piramapuram pErA vUrum

perun^thuRai kAmpIli piTavUr pENuN^
kUrAr kuRukkaivI raTTA namuN^

kOTTUr kuTamUkku kOzam pamuN^
kArAr kazukkunRuN^ kAnap pEruN^

kayilAya n^AthanaiyE kANa lAmE.

6.70.2

703

iTaimaru thIN^kO yirAmEch churam

innampar EriTavai Emap pERUr
chaTaimuTi chAlaik kuTithak kaLUr

thalaiyAlaN^ kATu thalaichchaN^ kATu
koTumuTi kuRRAlaN^ koLLam pUthUr

kOththiTTai kOTTARu kOTTuk kATu
kaTaimuTi kAnUr kaTampan^ thuRai

kayilAya n^AthanaiyE kANa lAmE.

6.70.3

704

echchil iLamar Ema n^allUr

ilampaiyaN^ kOTTUr iRaiyAn chEri
achchiRu pAkka maLappUr ampar

AvaTu thaNTuRai azun^thUr ARaik
kachchinaN^ kaRkuTi kachchUr Alak

kOyil karavIraN^ kATTup paLLi
kachchip palathaLiyum Ekam paththuN^

kayilAya n^AthanaiyE kANa lAmE.

6.70.4

705

koTuN^kOLUr anychaik kaLanycheN^ kunRUr

koN^kaNaN^ kunRiyUr kurakkuk kAvum
n^eTuN^kaLam n^annilam n^ellik kAvum

n^inRiyUr n^ITUr n^iyama n^allUr
iTumpA vanamezumUr EzUr thOzUr

eRumpiyUr ErArum Ema kUTaN^
kaTampai yiLaN^kOyil thanni luLLuN^

kayilAya n^AthanaiyE kANa lAmE.

6.70.5

706

maNNip paTikkarai vAzkoLi puththUr

vakkarai man^thAram vAra NAchi
veNNi viLaththoTTi vELvik kuTi

viLamar virATapuram vETka Laththum
peNNai yaruTTuRaithaN peNNA kaTam

pirampil perumpuliyUr peruvE LUruN^
kaNNai kaLarkkARai kazippA laiyuN^

kayilAya n^AthanaiyE kANa lAmE.

6.70.6

707

vIzi mizalaiveN kATu vEN^kUr

vEthi kuTivichaya maN^kai viyalUr
Aziyakath thiyAnpaLLi aNNA malai

AlaN^ kATum araithaip perum
pAzi pazanampanan^ thALpA thALam

parAyththuRai painynyIli panaN^kAT TUrthaN
kAzi kaTaln^Akaik kArO NaththuN^

kayilAya n^AthanaiyE kANa lAmE.

6.70.7

708

unychEnai mAkALam URal OththUr

uriththira kOTi maRaikkAT TuLLum
manychAr pothiyinmalai thanychai vazuvUr

vIraTTam mAthAnaN^ kEthA raththum
venychamAk kUTalmI yachchUr vaikA

vEthichchuram vIvichuram voRRi yUruN^
kanychanUr kanychARu panychAk kaiyuN^

kayilAya n^AthanaiyE kANa lAmE.

6.70.8

709

thiNTIchcharany chEynyalUr chempon paLLi

thEvUr chirapuranychiR REmany chERai
koNTIchcharaN^ kUn^thalUr kUzaiyUr kUTal

kurukAvUr veLLaTai kumari koN^ku
aNTar thozumathikai vIraT TAnam

aiyA RachOkan^thi AmAth thUruN^
kaNTiyUr vIraTTaN^ karukA vUruN^

kayilAya n^AthanaiyE kANa lAmE.

6.70.9

710

n^aRaiyUriR chiththIch charamn^aL LARu

n^AraiyUr n^AkEchcharam n^allUr n^alla
thuRaiyUr chORRuththuRai chUla maN^kai

thONipuran^ thuruththi chOmIch charam
uRaiyUr kaTaloRRi yUrUR RaththUr

OmAm puliyUrOr ETa kaththuN^
kaRaiyUr karuppaRiyal kanRAp pUruN^

kayilAya n^AthanaiyE kANa lAmE.

6.70.10

711

pulivalam puththUr pukalUr punkUr

puRampayam pUvaNam poykai n^allUr
valivalam mARpERu vAymUr vaikal

valanychuzi vAnychiyam marukal vanni
n^ilamalin^eyth thAnaththO TeththA naththum

n^ilavuperuN^ kOyilpala kaNTAR RoNTIr
kalivalimik kOnaikkAl viralAR cheRRa

kayilAya n^AthanaiyE kANa lAmE.

6.70.11


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.71 thiruaTaivu - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

712

poruppaLLi varaivillAp puramUn Reythu

pulan^thaziya chalan^tharanaip piLan^thAn poRchak
karappaLLi thirukkATTup paLLi kaLLAr

kamazkolli yaRaippaLLi kalavany chAraR
chirappaLLi chivappaLLi chempon paLLi

chezun^ani paLLithavap paLLi chIrAr
parappaLLi yenRenRu pakarvO rellAm

paralOkath thinithAkap pAlip pArE.

6.71.1

713

kAviriyin karaikkaNTi vIraT TAnaN^

kaTavUrvI raTTAnaN^ kAmaruchI rathikai
mEviyavI raTTAnam vazuvai vIraTTam

viyanpaRiyal vIraTTam viTaiyUrthik kiTamAN^
kOvaln^akar vIraTTaN^ kuRukkai vIraTTaN^

kOththiTTaik kuTivIraT TAnamivai kURi
n^Avinavin RuraippArkku n^aNukach chenRAl

n^amanRamaruny chivanRamaren Rakalvar n^ankE.

6.71.2

714

n^aRkoTimEl viTaiyuyarththa n^ampan chempaN^

kuTin^allak kuTin^aLin^AT TiyaththAn kuTi
kaRkuTithen kaLakkuTicheN^ kATTaN^ kuTi

karun^thiTTaik kuTikaTaiyak kuTikA NuN^kAl
viRkuTivEL vikkuTin^al vETTak kuTi

vEthikuTi mANikuTi viTaivAyk kuTi
puRkuTi mAkuTi thEvankuTi n^IlakkuTi

puthukkuTiyum pORRaviTar pOku manRE.

6.71.3

715

piRaiyUruny chaTaimuTiyem perumA nArUr

perumpaRRap puliyUrum pErA vUrum
n^aRaiyUrum n^allUrum n^allAR RUrum

n^AlUruny chERRUrum n^Arai yUrum
uRaiyUrum OththUrum URRath thUrum

aLappUrO mAmpuliyUr oRRi yUrun^
thuRaiyUrun^ thuvaiyUrun^ thOzur thAnun^

thuTaiyUrun^ thozaviTarkaL thoTarA vanRE.

6.71.4

716

perukkARu chaTaikkaNin^tha perumAn chErum

peruN^kOyil ezupathinO TeTTum maRRuN^
karakkOyil kaTipozilchUz nyAzaR kOyil

karuppaRiyal poruppanaiya kokuTik kOyil
irukkOthi maRaiyavarkaL vazipaT TEththum

iLaN^kOyil maNikkOyil Alak kOyil
thirukkOyil chivanuRaiyuN^ kOyil chUzn^thu

thAzn^thiRainychath thIvinaikaL thIru manRE.

6.71.5

717

malaiyArtham makaLoTumA thEvan chErum

maRaikkATu vaNpozilchUz thalaichchaN^ kATu
thalaiyAlaN^ kATuthaTaN^ kaTalchU zan^thaN

chAykkATu theLLupunaR koLLik kATu
palarpATum pazaiyanUr AlaN^ kATu

panaN^kATu pAvaiyarkaL pAvam n^IN^ka
vilaiyATum vaLaithiLaikkak kuTaiyum poykai

veNkATum aTaiyavinai vERA manRE.

6.71.6

718

kaTuvAyar thamain^Ikki yennai yATkoL

kaNNuthalOn n^aNNumiTam aNNal vAyil
n^eTuvAyil n^iRaivayalchUz n^eythal vAyil

n^ikazmullai vAyiloTu nyAzal vAyil
maTuvArthen mathurain^akar Ala vAyil

maRikaTalchUz punavAyil mATam n^ITu
kuTavAyil kuNavAyi lAna vellAm

pukuvAraik koTuvinaikaL kUTA vanRE.

6.71.7

719

n^ATakamA TiTan^an^thi kEchchuramA kALEch

churan^AkEch churan^AkaLEch churan^an kAna
kOTIchchuraN^ koNTIch churan^thiN TIchchuraN^

kukkuTEch churamakkIch churaN^kU RuN^kAl
ATakEch churamakaththIch churamaya nIchchuram

aththIchchurany chiththIchchura man^thaN kAnal
ITuthirai irAmEchchura menRen REththi

iRaivanuRai churampalavum iyampu vOmE.

6.71.8

720

kan^thamA thanaN^kayilai malai kEthAraN^

kALaththi kazukkunRaN^ kaNNAr aNNA
man^thamAm poziRchAral vaTaparp patham

makEn^thiramA malain^Ilam Ema kUTam
vin^thamA malaivEthany chaiya mikka

viyan pothiyin malaimEru vuthaya maththam
in^thuchE karanuRaiyum malaikaL maRRum

EththuvOm iTarkeTan^in REththu vOmE.

6.71.9

721

n^aLLARum pazaiyARuN^ kOTTAR ROTu

n^alan^thikazum n^AlARun^ thiruvai yARun^
theLLARum vaLaikuLamun^ thaLikku Lamun^al

iTaikkuLamun^ thirukkuLaththO Tanychaik kaLam
viLLAtha n^eTuN^kaLamvET kaLamn^el likkA

kOlakkA AnaikkA viyankO TikA
kaLLArn^tha konRaiyAn n^inRa ARuN^

kuLaN^kaLaN^kA enavanaiththuN^ kURu vOmE.

6.71.10

722

kayilAyamalai yeTuththAn karaN^ka LOTu

chiraN^kaLuram n^eriyakkAl viralAR cheRROn
payilvAya parAyththuRaithen pAlaith thuRai

paNTezuvar thavaththuRaiveN TuRaipaim poziR
kuyilAlan^ thuRaichORRuth thuRaipUn^ thuRai

perun^thuRaiyuN^ kuraN^kATu thuRaiyi nOTu
mayilATu thuRaikaTampan^ thuRaiyA vaTu

thuRaimaRRun^ thuRaiyanaiththum vaNaN^ku vOmE.

6.71.11


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.72 thiruvalanychuzi - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

723

alaiyAr punaRkaN^kai n^aN^kai kANa

ampalaththil arun^aTTa mATi vETan^
tholaiyAtha venRiyAr n^inRi yUrum

n^eTuN^kaLamum mEviviTai yaimER koNTu
ilaiyAr paTaikaiyi lEn^thi yeN^kum

imaiyavarum umaiyavaLum iRainychi yEththa
malaiyAr thiraLaruvip ponni chUzn^tha

valanychuziyE pukkiTamA maruvi nArE.

6.72.1


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.73 thiruvalanychuziyum - thirukkoTTaiyUrkkOTIchcharamum


thiruchchiRRampalam

724

karumaNipOR kaNTath thazakan kaNTAy

kallAla n^izaRkI zirun^thAn kaNTAy
parumaNi mAn^Akam pUNTAn kaNTAy

pavaLakkun Ranna paraman kaNTAy
varumaNin^Irp ponnivalany chuziyAn kaNTAy

mAthEvan kaNTAy varathan kaNTAy
kurumaNipOl azakamaruN^ koTTai yUriR

kOTIch charaththuRaiyuN^ kOmAn RAnE.

6.73.1

725

kalaikkanRu thaN^ku karaththAn kaNTAy

kalaipayilvOr nyAnakkaN NAnAn kaNTAy
alaikkaN^kai chenychaTaimE lERRAn kaNTAy

aNTa kapAlaththap pAlAn kaNTAy
malaippaNTaN^ koNTu varun^Irp ponni

valanychuziyin mEviya main^than kaNTAy
kulaiththeN^kany chOlaichUz koTTai yUriR

kOTIchcharath thuRaiyuN^ kOmAn RAnE.

6.73.2

726

chen^thA maraippO thaNin^thAn kaNTAy

chivankaNTAy thEvar perumAn kaNTAy
pan^thATu melviralAL pAkan kaNTAy

pAlOTu n^ey thayirthE nATi kaNTAy
man^thAra mun^thi varun^Irp ponni

valanychuziyin mannu maNALan kaNTAy
kon^thAr poziRpuTaichUz koTTai yUriR

kOTIch charaththuRaiyuN^ kOmAn RAnE.

6.73.3

727

poTiyATu mEnip punithan kaNTAy

puTpAkaR kAzi koTuththAn kaNTAy
iTiyAr kaTumuzakkE RUrn^thAn kaNTAy

eNTichaikkum viLakkAki n^inRAn kaNTAy
maTalAr thiraipuraLuN^ kAvi rivAy

valanychuziyin mEviya main^than kaNTAy
koTiyATu n^eTumATak koTTai yUriR

kOTIchcharath thuRaiyuN^ kOmAn RAnE.

6.73.4

728

akkaravam araikkachaiththa ammAn kaNTAy

arumaRaika LARaN^ka mAnAn kaNTAy
thakkanathu peruvELvi thakarththAn kaNTAy

chathAchivankAN chalan^tharanaip piLan^thAn kaNTAy
maikkoNmayiR RazaikoNTu varun^Irp ponni

valanychuziyAn kaNTAy mazuvan kaNTAy
kokkamarum vayaRpuTaichUz koTTai yUriR

kOTIch charaththuRaiyuN^ kOmAn RAnE.

6.73.5

729

chaNTanain^al laNTarthozach cheythAn kaNTAy

chathAchivan kaNTAychaN^ karanRAn kaNTAy
thoNTarpalar thozuthEththuN^ kazalAn kaNTAy

chuTaroLiyAyth thoTarvarithAy n^inRAn kaNTAy
maNTupunaR ponnivalany chuziyAn kaNTAy

mAmunivar thammuTaiya marun^thu kaNTAy
koNTalthavaz koTimATak koTTai yUriR

kOTIch charaththuRaiyuN^ kOmAn RAnE.

6.73.6

730

aNavariyAn kaNTAy amalan kaNTAy

avin^Achi kaNTAyaN TaththAn kaNTAy
paNamaNimA n^Aka muTaiyAn kaNTAy

paNTaraN^kan kaNTAy pakavan kaNTAy
maNalvarun^Irp ponnivalany chuziyAn kaNTAy

mAthavaRkum n^AnmukaRkum varathan kaNTAy
kuNamuTain^al laTiyArvAz koTTai yUriR

kOTIch charaththuRaiyuN^ kOmAn RAnE.

6.73.7

731

viraikamazu malarkkonRaith thArAn kaNTAy

vEthaN^kaL thozan^inRa n^Athan kaNTAy
araiyathaniR puLLiyatha LuTaiyAn kaNTAy

azalATi kaNTAy azakan kaNTAy
varuthirain^Irp ponnivalany chuziyAn kaNTAy

vanychamanath thavarkkariya main^than kaNTAy
kuravamarum poziRpuTaichUz koTTai yUriR

kOTIch charaththuRaiyuN^ kOmAn RAnE.

6.73.8

732

thaLaN^kiLarun^ thAmaraiyA thanaththAn kaNTAy

thacharathanRan makanachaivu thavirththAn kaNTAy
iLampiRaiyum muthirchaTaimEl vaiththAn kaNTAy

eTTeT TiruN^kalaiyu mAnAn kaNTAy
vaLaN^kiLarn^Irp ponnivalany chuziyAn kaNTAy

mAmunikaL thozuthezupoR kazalAn kaNTAy
kuLaN^kuLircheN^ kuvaLaikiLar koTTai yUriR

kOTIch charaththuRaiyuN^ kOmAn RAnE.

6.73.9

733

viNTAr puramUn ReriththAn kaNTAy

vilaN^kalilval larakkanuTa laTarththAn kaNTAy
thaNTA maraiyAnum mAlun^ thETath

thazaRpizampAy n^INTa kazalAn kaNTAy
vaNTArpUny chOlaivalany chuziyAn kaNTAy

mAthEvan kaNTAy maRaiyO TaN^kaN^
koNTATu vEthiyarvAz koTTai yUriR

kOTIch charaththuRaiyuN^ kOmAn RAnE.

6.73.10

iththalaN^kaL chOzan^ATTiluLLana.
thiruvalanychuziyil,
chuvAmipeyar - kaparththIchuvarar, thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.
thirukkoTTaiyUril,
chuvAmipeyar - chun^tharakOTIchuvarar, thEviyAr - pan^thATun^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.74 thirun^AraiyUr - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

734

chollAnaip poruLAnaich churuthi yAnaich

chuTarAzi n^eTumAluk karuLchey thAnai
allAnaip pakalAnai ariyAn Rannai

aTiyArkaT keLiyAnai araNmUn Reytha
villAnaich charamvichayaR karuLchey thAnai

veN^kathirOn mAmunivar virumpi yEththum
n^allAnaith thIyATu n^ampan Rannai

n^AraiyUr n^annakariR kaNTEn n^AnE.

6.74.1

735

panychuNTa mellaTiyAL paN^kan Rannaip

pAroTun^Ir chuTarpaTarkAR RAyi nAnai
manychuNTa vAnAki vAnan^ thannil

mathiyAki mathichaTaimEl vaiththAn Rannai
n^enychuNTen n^inaivAki n^inRAn Rannai

n^eTuN^kaTalaik kaTain^thavarpOy n^IN^ka vON^kum
n^anychuNTu thEvarkaLuk kamuthIn^ thAnai

n^AraiyUr n^annakariR kaNTEn n^AnE.

6.74.2

736

mUvAthi yAvarkkum mUththAn Rannai

muTiyAthE muthaln^aTuvu muTivA nAnaith
thEvAthi thEvarkaTkun^ thEvan Rannaith

thichaimukanRan chiramonRu chithaiththAn Rannai
AvAtha aTalERon RuTaiyAn Rannai

aTiyERku n^inaithORum aNNik kinRa
n^AvAnai n^Aviniln^al luraiyA nAnai

n^AraiyUr n^annakariR kaNTEn n^AnE.

6.74.3

737

chemponnai n^anpavaLan^ thikazu muththaich

chezumaNiyaith thozumavarthany chiththath thAnai
vampavizum malarkkaNaivEL ulakka n^Okki

makizn^thAnai mathiRkachchi mannu kinRa
kampanaiyeN^ kayilAya malaiyAn Rannaik

kazukinoTu kAkuththan karuthi yEththum
n^ampanaiyem perumAnai n^Athan Rannai

n^AraiyUr n^annakariR kaNTEn n^AnE.

6.74.4

738

puraiyuTaiya kariyurivaip pOrvai yAnaip

purichaTaimER punalaTaiththa punithan Rannai
viraiyuTaiya veLLerukkaN^ kaNNi yAnai

veNNIRu chemmEni viravi nAnai
varaiyuTaiya makaLthavanychey maNALan Rannai

varupiNin^Oy pirivikkum marun^thu thannai
n^araiviTain^aR koTiyuTaiya n^Athan Rannai

n^AraiyUr n^annakariR kaNTEn n^AnE.

6.74.5

739

piRavAthum iRavAthum peruki nAnaip

pEypATa n^aTamATum piththan Rannai
maRavAtha manaththakaththu manni nAnai

malaiyAnaik kaTalAnai vanaththu LAnai
uRavAnaip pakaiyAnai uyirA nAnai

uLLAnaip puRaththAnai Ochai yAnai
n^aRavArum pUN^konRai chUTi nAnai

n^AraiyUr n^annakariR kaNTEn n^AnE.

6.74.6

740

thakkanathu vELvikeTach chATi nAnaith

thalaikalanAp paliyERRa thalaivan Rannaik
kokkaraichach charivINaip pANi yAnaik

kONAkam pUNAkak koNTAn Rannai
akkinoTum enpaNin^tha azakan Rannai

aRumukanO TAnaimukaR kappan Rannai
n^akkanaivak karaiyAnai n^aLLAR RAnai

n^AraiyUr n^annakariR kaNTEn n^AnE.

6.74.7

741

aripiramar thozuthEththum aththan Rannai

an^thakanuk kan^thakanai aLakka lAkA
eripuriyum iliN^kapurA Naththu LAnai

eNNAkip paNNA rezuththA nAnaith
thiripuranycheR RorumUvark karuLchey thAnaich

chilan^thikkum arachaLiththa chelvan Rannai
n^ariviravu kATTakaththi lATa lAnai

n^AraiyUr n^annakariR kaNTEn n^AnE.

6.74.8

742

AlAla miTaRRaNiyA aTakki nAnai

AlathankIz aRamn^Alvark karuLchey thAnaip
pAlAkith thEnAkip pazamu mAkip

paiN^karumpA yaN^karun^thuny chuvaiyA nAnai
mElAya vEthiyarkku vELvi yAki

vELviyinin payanAya vimalan Rannai
n^AlAya maRaikkiRaiva nAyi nAnai

n^AraiyUr n^annakariR kaNTEn n^AnE.

6.74.9

743

mILAtha ALennai uTaiyAn Rannai

veLicheytha vazipATu mEvi nAnai
mALAmai maRaiyavanuk kuyirum vaiththu

vankURRin uyirmALa uthaiththAn Rannaith
thOLANmai karuthivarai yeTuththa thUrththan

thOLvaliyun^ thALvaliyun^ tholaivith thAN^kE
n^ALOTu vALkoTuththa n^ampan Rannai

n^AraiyUr n^annakariR kaNTEn n^AnE.

6.74.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.75 thirukkuTan^thaikkIzkkOTTam - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

744

chonmalin^tha maRain^AnkA RaN^ka mAkich

choRporuLuN^ kaTan^thachuTarch chOthi pOluN^
kanmalin^tha kayilaimalai vANar pOluN^

kaTaln^anycha muNTiruNTa kaNTar pOlum
manmalin^tha maNivaraiththiN TOLar pOlum

malaiyaraiyan maTappAvai maNALar pOluN^
konmalin^tha mUvilaivER kuzakar pOluN^

kuTan^thaikkIzk kOTTaththeN^ kUththa nArE.

6.75.1

745

kAnaliLaN^ kalimaRava nAkip pArththan

karuththaLavu cheruththokuthi kaNTAr pOlum
AnaviLaN^ kaTuviTaiyon RERi aNTath

thappAlum palithiriyum azakar pOlun^
thEnaliLan^ thuvalaimali thenRal munRiR

chezumpoziRpUm pALaiviri thERal n^ARuN^
kUnaliLam piRaithaTavu koTikoL mATak

kuTan^thaikkIzk kOTTaththeN^ kUththa nArE.

6.75.2

746

n^IRalaiththa thiruvuruvum n^eRRik kaNNum

n^ilAvalaiththa pAmpinoTu n^iRain^Irk kaN^kai
ARalaiththa chaTaimuTiyum ampoR ROLum

aTiyavarkkuk kATTiyaruL purivAr pOlum
ERalaiththa n^imirkoTiyon RuTaiyAr pOlum

Ezulakun^ thozukazalem mIchar pOluN^
kURalaiththa malaimaTan^thai kozun^ar pOluN^

kuTan^thaikkIzk kOTTaththeN^ kUththa nArE.

6.75.3

747

thakkanathu peruvELvi thakarththAr pOluny

chan^thiranaik kalaikavarn^thu thariththAr pOluny
chekkaroLi pavaLavoLi minnin chOthi

chezunychuTarththI nyAyiRenach cheyyar pOlum
mikkathiRal maRaiyavarAl viLaN^ku vELvi

mikupukaipOy viNpoziyak kazani yellAN^
kokkiniya kanichithaRith thERal pAyuN^

kuTan^thaikkIzk kOTTaththeN^ kUththa nArE.

6.75.4

748

kAlanvali tholaiththakazaR kAlar pOluN^

kAmanezil azalvizuN^kak kaNTAr pOlum
Alathanil aRamn^Alvark kaLiththAr pOlum

ANoTupeN Naliyalla rAnAr pOlum
n^Ilavuru vayiran^iraip pachchai chempon

n^eTumpaLiN^ken RaRivariya n^iRaththAr pOluN^
kOlamaNi koziththiziyum ponni n^annIrk

kuTan^thaikkIzk kOTTaththeN^ kUththa nArE.

6.75.5

749

muTikoNTa vaLarmathiyum mUnRAyth thOnRum

muLainyAyi Rannamalark kaNkaL mUnRum
aTikoNTa chilampoliyum aruLAr chOthi

aNimuRuvaR chevvAyum azakAyth thOnRath
thuTikoNTa iTaimaTavAL pAkaN^ koNTu

chuTarchchOthik kaTichchempon malaipO lin^n^AL
kuTikoNTen manaththakaththE pukun^thAr pOluN^

kuTan^thaikkIzk kOTTaththeN^ kUththa nArE.

6.75.6

750

kArilaN^ku thiruvuruvath thavaRkum maRRaik

kamalaththiR kAraNaRkuN^ kATchi yoNNAch
chIrilaN^ku thazaRpizampiR chivan^thAr pOluny

chilaivaLaivith thavuNarpurany chithaiththAr pOlum
pArilaN^ku punalanalkAl paramA kAcham

paruthimathi churuthiyumAyp paran^thAr pOluN^
kUrilaN^ku vERkumaran thAthai pOluN^

kuTan^thaikkIzk kOTTaththeN^ kUththa nArE.

6.75.7

751

pUchchUzn^tha pozilthazuvu pukalU ruLLAr

puRampayaththAr aRampuripUn^ thuruththi pukku
mAchchUzn^tha pazanaththAr n^eyththA naththAr

mAthavaththu vaLarchORRuth thuRaiyAr n^alla
thIchchUzn^tha thikirithiru mAluk kIn^thu

thiruvAnaik kAvilOr chilan^thik kan^n^AL
kOchchOzar kulaththarachu koTuththAr pOluN^

kuTan^thaikkIzk kOTTaththeN^ kUththa nArE.

6.75.8

752

poN^karavar puliththOlar purANar mArpiR

poRikiLarveN pUNan^UR punithar pOluny
chaN^karavak kaTanmukaTu thaTTa viTTuch

chathuran^aTa mATTukan^tha chaivar pOlum
aN^karavath thiruvaTikkAT pizaippath than^thai

an^thaNanai aRaeRin^thArk karuLap pOthE
koN^karavach chaTaikkonRai koTuththAr pOluN^

kuTan^thaikkIzk kOTTaththeN^ kUththa nArE.

6.75.9

753

EviyiTark kaTaliTaippaT TiLaikkin REnai

ippiRavi yaRuththERa vAN^ki yAN^kE
kUviama rulakanaiththu muruvip pOkak

kuRiyilaRu kuNaththANTu koNTAr pOlun^
thAvimuthaR kAvirin^al yamunai kaN^kai

charachvathipoR RAmaraippuT karaNi theNNIrk
kOviyoTu kumarivaru thIrththany chUzn^tha

kuTan^thaikkIzk kOTTaththeN^ kUththa nArE.

6.75.10

754

cheRikoNTa chin^thaithanuL theLin^thu thERith

thiththikkuny chivapuvanath thamutham pOlum
n^eRikoNTa kuzaliyumai pAka mAka

n^iRain^thamarar kaNamvaNaN^ka n^inRAr pOlum
maRikoNTa karathalaththem main^thar pOlum

mathililaN^kaik kOnmalaN^ka varaikkI ziTTuk
kuRikoNTa innichaikET Tukan^thAr pOluN^

kuTan^thaikkIzk kOTTaththeN^ kUththa nArE.

6.75.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - maTan^thaipAkEchuvarar,
thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.76 thiruppuththUr - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

755

purin^thamarar thozuthEththum pukazthak kOnkAN

pOrviTaiyin pAkankAN puvana mEzum
virin^thupala uyirAki viLaN^ki nAnkAN

viraikkonRaik kaNNiyankAN vEtha n^Ankun^
therin^thumuthal paTaiththOnaich chiraN^koN TOnkAN

thIrththankAN thirumAlOr paN^kath thAnkAN
thirun^thuvayal puTaithazuvu thirupputh thUril

thiruththaLiyAn kANavanen chin^thai yAnE.

6.76.1

756

vArArum mulaimaN^kai pAkath thAnkAN

mAmaRaika LAyavankAN maNNum viNNuN^
kUrArven^ thazalavanuN^ kARRum n^IruN^

kulavaraiyum AyavankAN koTun^any chuNTa
kArAruN^ kaNTankAN eNTO LankAN

kayilaimalaip poruppankAN viruppO TenRun^
thErArum n^eTuvIthith thirupputh thUril

thiruththaLiyAn kANavanen chin^thai yAnE.

6.76.2

757

minkATTuN^ koTimaruN^kul umaiyAT kenRum

viruppavankAN poruppuvalich chilaikkai yOnkAN
n^anpATTup pulavanAych chaN^ka mERi

n^aRkanakak kizitharumik karuLi nOnkAN
ponkATTak kaTikkonRai maruN^kE n^inRa

punakkAn^thaT kaikATTak kaNTu vaNTu
thenkATTuny chezumpuRavin thirupputh thUril

thiruththaLiyAn kANavanen chin^thai yAnE.

6.76.3

758

ETERu malarkkamalath thayanum mAlum

in^thiranum paNin^thEththa irukkin RAnkAN
thOTERu malarkkaTukkai vanni maththan^

thunniyacheny chaTaiyAnkAN thukaLthIr chaN^kam
mATERi muththInuN^ kAnal vEli

maRaikkATTu mAmaNikAN vaLaN^koL mEthi
chETERi maTuppaTiyun^ thirupputh thUril

thiruththaLiyAn kANavanen chin^thai yAnE.

6.76.4

759

karumaruvu valvinain^Oy kARRi nAnkAN

kAmarupUN^ kachchiyE kampath thAnkAN
perumaruvu pErulakiR piNikaL thIrkkum

perumpaRRath thaNpuliyUr manRA TIkAN
tharumaruvu koTaiththaTakkai aLakaik kOnRan

chaN^kAththi ArUril thaniyA naikAN
thirumaruvu pozilpuTaichUz thirupputh thUril

thiruththaLiyAn kANavanen chin^thai yAnE.

6.76.5

760

kAmpATu thOLumaiyAL kANa n^aTTaN^

kalan^thATal purin^thavankAN kaiyil veyya
pAmpATap paTuthalaiyiR palikoL vAnkAN

pavaLaththin paruvaraipOR paTimath thAnkAN
thAmpATu chinaviTaiyE pakaTAk koNTa

chaN^karankAN poN^karavak kachchai yOnkAN
chEmpATu vayalpuTaichUz thirupputh thUril

thiruththaLiyAn kANavanen chin^thai yAnE.

6.76.6

761

veRiviravu malarkkonRai viLaN^ku thiN^kaL

vanniyoTu virichaTaimEl milaichchi nAnkAN
poRiviravu kathan^Akam akki nOTu

pUNTavankAN porupuliththO lATai yAnkAN
aRivariya n^uNporuLka LAyi nAnkAN

AyirampE ruTaiyavankAN an^thaN kAnaR
cheRipozilchUz maNimATath thirupputh thUril

thiruththaLiyAn kANavanen chin^thai yAnE.

6.76.7

762

pukkaTain^tha vEthiyaRkAyk kAlaR kAyn^tha

puNNiyankAN veNNakaiveL vaLaiyA Lanycha
mikkethirn^tha kariveruva uriththa kOnkAN

veNmathiyaik kalaichErththa thiNmai yOnkAN
akkarumpu perumpunnai n^eruN^ku chOlai

ArUruk kathipathikAN an^thaN thenRal
thikkaNain^thu varumaruN^kil thirupputh thUril

thiruththaLiyAn kANavanen chin^thai yAnE.

6.76.8

763

paRRavankAN EnOrkkum vAnO rukkum

parAparankAN thakkanRan vELvi cheRRa
koRRavankAN koTunychinaththai yaTaN^kach cheRRu

nyAnaththai mEnmikuththal kOLAk koNTa
peRRiyankAN piRaN^karuvik kazukkun Raththem

pinynyakankAN pErezilAr kAma vELaich
cheRRavankAN chIrmaruvu thirupputh thUril

thiruththaLiyAn kANavanen chin^thai yAnE.

6.76.9

764

uramathiththa chalan^tharanRan AkaN^ kINTa

OrAzi paTaiththavankAN ulaku chUzum
varamathiththa kathiravanaip paRkoN TAnkAN

vAnavarkOn puyamn^eriththa vallA LankAN
aramathiththuch chemponni nAram pUNA

aNin^thavankAN alaikaTalchUz ilaN^kai vEn^than
chiramn^eriththa chEvaTikAN thirupputh thUril

thiruththaLiyAn kANavanen chin^thai yAnE.

6.76.10


iththalam pANTin^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - puththUrIchar, thEviyAr - chivakAmiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.77 thiruvAymUr - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

765

pATa vaTiyAr paravak kaNTEn

paththar kaNaN^kaNTEn moyththa pUtham
ATal muzavam athirak kaNTEn

aN^kai analkaNTEn kaN^kai yALaik
kOTa laravAr chaTaiyiR kaNTEn

kokki nithazkaNTEn konRai kaNTEn
vATal thalaiyonRu kaiyiR kaNTEn

vAymUr aTikaLain^An kaNTa vARE.

6.77.1

766

pAlin moziyALOr pAkaN^ kaNTEn

pathineN kaNamum payilak kaNTEn
n^Ila n^iRamuNTa kaNTaN^ kaNTEn

n^eRRi n^uthalkaNTEn peRRaN^ kaNTEn
kAlaik kathirchey mathiyaN^ kaNTEn

karan^thai thirumuTimEl thOnRak kaNTEn
mAlaich chaTaiyum muTiyuN^ kaNTEn

vAymUr aTikaLain^An kaNTa vARE.

6.77.2

767

maNNaith thikaza n^aTama thATum

varaichilam pArkkinRa pAthaN^ kaNTEn
viNNiR Rikazum muTiyuN^ kaNTEn

vETam palavAny charithai kaNTEn
n^aNNip piriyA mazuvuN^ kaNTEn

n^Alu maRaiyaN^ka mOthak kaNTEn
vaNNap polin^thilaN^ku kOlaN^ kaNTEn

vAymUr aTikaLain^An kaNTa vARE.

6.77.3

768

viLaiththa perumpaththi kUra n^inRu

meyyaTiyAr thammai virumpak kaNTEn
iLaikkuN^ kathan^Aka mEni kaNTEn

enpin kalan^thikazn^thu thOnRak kaNTEn
thiLaikkun^ thirumArpil n^IRu kaNTEn

chENAr mathinmUnRum ponRa vanRu
vaLaiththa varichilaiyuN^ kaiyiR kaNTEn

vAymUr aTikaLain^An kaNTa vARE.

6.77.4

769

kAnmaRaiyum pOthakaththi nurivai kaNTEn

kAliR kazalkaNTEn kariyin ROlkoN
TUnmaRaiyap pOrththa vaTivuN^ kaNTEn

uLka manamvaiththa uNarvuN^ kaNTEn
n^AnmaRai yAnOTu n^eTiya mAlum

n^aNNi varakkaNTEn thiNNa mAka
mAnmaRi thaN^kaiyin maruvak kaNTEn

vAymUr aTikaLain^An kaNTa vARE.

6.77.5

770

aTiyAr chilampolika LArppak kaNTEn

avvavarkkE In^tha karuNai kaNTEn
muTiyAr chaTaimEl arava mUzka

mUrip piRaipOy maRaiyak kaNTEn
koTiyA rathanmEl iTapaN^ kaNTEn

kOvaNamuN^ kILuN^ kulAvak kaNTEn
vaTiyArum mUvilaivEl kaiyiR kaNTEn

vAymUr aTikaLain^An kaNTa vARE.

6.77.6

771

kuzaiyAr thiruththOTu kAthiR kaNTEn

kokkaraiyuny chachchariyuN^ koLkai kaNTEn
izaiyAr purin^Ul valaththE kaNTEn

Ezichai yAzvINai muralak kaNTEn
thazaiyAr chaTaikaNTEn thanmai kaNTEn

thakkaiyoTu thALaN^ kaRaN^kak kaNTEn
mazaiyAr thirumiTaRum maRRuN^ kaNTEn

vAymUr aTikaLain^An kaNTa vARE.

6.77.7

772

porun^thAtha cheykai poliyak kaNTEn

pORRichaiththu viNNOr pukazak kaNTEn
parin^thArk karuLum parichuN^ kaNTEn

pArAkip punalAki n^iRkai kaNTEn
virun^thAyp paran^tha thokuthi kaNTEn

melliyalum vin^Ayakanun^ thOnRak kaNTEn
marun^thAyp piNithIrkku mARu kaNTEn

vAymUr aTikaLain^An kaNTa vARE.

6.77.8

773

meyyanpa rAnArk karuLuN^ kaNTEn

vETuvanAy n^inRa n^ilaiyuN^ kaNTEn
kaiyam paraneriththa kATchi kaNTEn

kaN^kaNamum aN^kaik kanaluN^ kaNTEn
aiyam palavUr thiriyak kaNTEn

anRavan RanvELvi aziththu kan^thu
vaiyam parava iruththal kaNTEn

vAymUr aTikaLain^An kaNTa vARE.

6.77.9

774

kalaN^ka iruvark kazalAy n^INTa

kAraNamuN^ kaNTEn karuvAy n^inRu
palaN^kaL thariththukan^tha paNpuN^ kaNTEn

pATal oliyelAN^ kUTak kaNTEn
ilaN^kaith thalaivan chiraN^kaL paththum

iRuththavanuk kIn^tha perumai kaNTEn
valaN^kaith thalaththuL analuN^ kaNTEn

vAymUr aTikaLain^An kaNTa vARE.

6.77.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.78 thiruvAlaN^kATu - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

775

onRA vulakanaiththu mAnAr thAmE

UzithO RUzi uyarn^thAr thAmE
n^inRAki yeN^kum n^imirn^thAr thAmE

n^IrvaLithI yAkAcha mAnAr thAmE
konRATuN^ kURRai yuthaiththAr thAmE

kOlap pazanai yuTaiyAr thAmE
chenRATu thIrththaN^ka LAnAr thAmE

thiruvAlaN^ kATuRaiyuny chelvar thAmE.

6.78.1

776

malaimakaLaip pAka mamarn^thAr thAmE

vAnOr vaNaN^kap paTuvAr thAmE
chalamakaLaich chenychaTaimEl vaiththAr thAmE

charaNen RiruppArkaT kanpar thAmE
palapalavum vETaN^ka LAnAr thAmE

pazanai pathiyA vuTaiyAr thAmE
chilaimalaiyA mUveyilum aTTAr thAmE

thiruvAlaN^ kATuRaiyuny chelvar thAmE.

6.78.2

777

AvuRRa ain^thu mukan^thAr thAmE

aLavil perumai yuTaiyAr thAmE
pUvuRRa n^ARRamAy n^inRAr thAmE

punithap poruLAki n^inRAr thAmE
pAvuRRa pATa lukappAr thAmE

pazanai pathiyA vuTaiyAr thAmE
thEvuR RaTiparava n^inRAr thAmE

thiruvAlaN^ kATuRaiyuny chelvar thAmE.

6.78.3

778

n^ARupUN^ konRai muTiyAr thAmE

n^AnmaRaiyO TARaN^kany chonnAr thAmE
mARilA mEni yuTaiyAr thAmE

mAmathiyany chenychaTaimEl vaiththAr thAmE
pARinAr veNTalaiyi luNTAr thAmE

pazanai pathiyA vuTaiyAr thAmE
thERinAr chiththath thirun^thAr thAmE

thiruvAlaN^ kATuRaiyuny chelvar thAmE.

6.78.4

779

allum pakalumAy n^inRAr thAmE

an^thiyuny chan^thiyu mAnAr thAmE
chollum poruLelA mAnAr thAmE

thOththiramuny chAththiramu mAnAr thAmE
palluraikkum pAvelA mAnAr thAmE

pazanai pathiyA vuTaiyAr thAmE
chellum n^eRikATTa vallAr thAmE

thiruvAlaN^ kATuRaiyuny chelvar thAmE.

6.78.5

780

thoNTAyp paNivArk kaNiyAr thAmE

thUn^I RaNiyuny chuvaNTar thAmE
thaNTA maraiyAnum mAlun^ thETath

thazaluruvA yON^ki n^imirn^thAr thAmE
paNTA nichaipATa n^inRAr thAmE

pazanai pathiyA vuTaiyAr thAmE
thiNTOLka LeTTu muTaiyAr thAmE

thiruvAlaN^ kATuRaiyuny chelvar thAmE.

6.78.6

781

maiyAruN^ kaNTa miTaRRAr thAmE

mayAnaththi lATal makizn^thAr thAmE
aiyARum ArUrum Anaik kAvum

ampalamuN^ kOyilAk koNTAr thAmE
paiyA Tarava machaiththAr thAmE

pazanai pathiyA vuTaiyAr thAmE
cheyyAL vazipaTa n^inRAr thAmE

thiruvAlaN^ kATuRaiyuny chelvar thAmE.

6.78.7

782

viNmuzuthum maNmuzuthu mAnAr thAmE

mikkOrka LEththuN^ kuNaththAr thAmE
kaNviziyAR kAmanaiyuN^ kAyn^thAr thAmE

kAlaN^ka LUzi kaTan^thAr thAmE
paNNiyalum pATa lukappAr thAmE

pazanai pathiyA vuTaiyAr thAmE
thiNmazuvA LEn^thu karaththAr thAmE

thiruvAlaN^ kATuRaiyuny chelvar thAmE.

6.78.8

783

kArAr kaTaln^anychai yuNTAr thAmE

kayilai malaiyai yuTaiyAr thAmE
UrA vEkampam ukan^thAr thAmE

oRRiyUr paRRi irun^thAr thAmE
pArAr pukazap paTuvAr thAmE

pazanai pathiyA vuTaiyAr thAmE
thIrAtha valvinain^Oy thIrppAr thAmE

thiruvAlaN^ kATuRaiyuny chelvar thAmE.

6.78.9

784

mAlaip piRaichenni vaiththAr thAmE

vaNkayilai mAmalaiyai van^thi yAtha
n^Ilak kaTalchU zilaN^kaik kOnai

n^eriya viralA laTarththAr thAmE
pAloththa mEni n^iRaththAr thAmE

pazanai pathiyA vuTaiyAr thAmE
chIlaththA rEththun^ thiRaththAr thAmE

thiruvAlaN^ kATuRaiyuny chelvar thAmE.

6.78.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - UrththathANTavEchuvarar,
thEviyAr - vaNTArkuzaliyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.79 thiruththalaiyAlaN^kATu - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

785

thoNTarkkuth thUn^eRiyAy n^inRAn Rannaich

chUzn^arakil vIzAmE kAppAn Rannai
aNTaththuk kappAlaik kappA lAnai

Athirain^A LAthariththa ammAn Rannai
muNTaththin muLaiththezun^tha thIyA nAnai

mUvuruvath thOruruvAy muthalAy n^inRa
thaNTaththiR RalaiyAlaN^ kATan Rannaich

chArAthE chAlan^AL pOkki nEnE.

6.79.1

786

akkirun^tha araiyAnai ammAn Rannai

avuNarpura morun^oTiyi lerichey thAnaik
kokkirun^tha makuTaththeN^ kUththan Rannaik

kuNTalanychEr kAthAnaik kuzaivAr chin^thai
pukkirun^thu pOkAtha punithan Rannaip

puNNiyanai eNNarunychIrp pOka mellAn^
thakkirun^tha thalaiyAlaN^ kATan Rannaich

chArAthE chAlan^AL pOkki nEnE.

6.79.2

787

meyththavaththai vEthaththai vEtha viththai

viLaN^kiLamA mathichUTum vikirthan Rannai
eyththavamE uzithan^tha Ezai yEnai

iTarkkaTalil vIzAmE yERa vAN^kip
poyththavaththA raRiyAtha n^eRin^in RAnaip

punalkaran^thiT TumaiyoToru pAkam n^inRa
thaththuvanaith thalaiyAlaN^ kATan Rannaich

chArAthE chAlan^AL pOkki nEnE.

6.79.3

788

chivanAkith thichaimukanAyth thirumA lAkich

chezunychuTarAyth thIyAki n^Iru mAkip
puvanAkip puvanaN^ka Lanaiththu mAkip

ponnAki maNiyAki muththu mAkip
pavanAkip pavanaN^ka Lanaiththu mAkip

pachuvERith thirivAnOr pavanAy n^inRa
thavanAya thalaiyAlaN^ kATan Rannaich

chArAthE chAlan^AL pOkki nEnE.

6.79.4

789

kaN^kaiyenuN^ kaTumpunalaik karan^thAn Rannaik

kAmarupUm poziRkachchik kampan Rannai
aN^kaiyinil mAnmaRiyon REn^thi nAnai

aiyARu mEyAnai ArU rAnaip
paN^kamilA aTiyArkkup parin^thAn Rannaip

parithin^iya maththAnaip pAchU rAnaich
chaN^karanaith thalaiyAlaN^ kATan Rannaich

chArAthE chAlan^AL pOkki nEnE.

6.79.5

790

viTan^thikazum aravaraimEl vIkki nAnai

viNNavarkku meNNariya aLavi nAnai
aTain^thavarai amarulaka mALvip pAnai

amponnaik kampamA kaLiRaT TAnai
maTan^thaiyoru pAkanai makuTan^ thanmEl

vArpunalum vALaravum mathiyum vaiththa
thaTaN^kaTalaith thalaiyAlaN^ kATan Rannaich

chArAthE chAlan^AL pOkki nEnE.

6.79.6

791

viTaiyERik kaTaithORum palikoL vAnai

vIraTTam mEyAnai veNNIR RAnai
muTain^ARu muthukATTi lATa lAnai

munnAnaip pinnAnai an^n^A LAnai
uTaiyATai yurithOlE ukan^thAn Rannai

umaiyirun^tha pAkaththu Loruvan Rannaich
chaTaiyAnaith thalaiyAlaN^ kATan Rannai

chArAthE chAlan^AL pOkki nEnE.

6.79.7

792

karumpirun^tha kaTTithanaik kaniyaith thEnaik

kanRAppin n^aTuthaRiyaik kARai yAnai
irumpamarn^tha mUvilaivE lEn^thi nAnai

ennAnaith thennAnaik kAvAn Rannaich
churumpamarum malarkkonRai chUTi nAnaith

thUyAnaith thAyAki ulakuk kellAn^
tharumporuLaith thalaiyAlaN^ kATan Rannaich

chArAthE chAlan^AL pOkki nEnE.

6.79.8

793

paNTaLavu n^arampOchaip payanaip pAlaip

paTupayanaik kaTuveLiyaik kanalaik kARRaik
kaNTaLaviR kaLikUrvArk keLiyAn Rannaik

kAraNanai n^AraNanaik kamalath thOnai
eNTaLavi lennenychath thuLLE n^inRa

emmAnaik kaimmAvi nurivai pENun^
thaNTaranaith thalaiyAlaN^ kATan Rannaich

chArAthE chAlan^AL pOkki nEnE.

6.79.9

794

kaiththalaN^kaL irupathuTai arakkar kOmAn

kayilaimalai athuthannaik karuthA thOTi
muththilaN^ku muTithuLaN^ka vaLaika LeRRi

muTukuthalun^ thiruviralon RavanmEl vaippap
paththilaN^ku vAyAlum pATal kETTup

parin^thavanuk kirAvaNanen RIn^tha n^Ama
thaththuvanaith thalaiyAlaN^ kATan Rannaich

chArAthE chAlan^AL pOkki nEnE.

6.79.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - ATavallavIchuvarar, thEviyAr - thirumaTan^thaiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.80 thirumARpERu - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

795

pArAnaip pArinathu payanA nAnaip

paTaippAkip palluyirkkum parivOn Rannai
ArAtha innamuthai aTiyAr thaN^kaT

kanaiththulaku mAnAnai amarar kOnaik
kArAruN^ kaNTanaik kayilai vEn^thaik

karuthuvAr manaththAnaik kAlaR cheRRa
chIrAnaich chelvanaith thirumAR pERReny

chempavaLak kunRinaichchen RaTain^thEn n^AnE.

6.80.1

796

viLaikkinRa n^IrAki viththu mAki

viNNOTu maNNAki viLaN^ku chempon
thuLaikkinRa thuLaiyAkich chOthi yAkith

thUNTariya chuTarAkith thuLakkil vAnmEl
muLaikkinRa kathirmathiyu maravu monRi

muzaN^kolin^Irk kaN^kaiyoTu mUvA thenRun^
thiLaikkinRa chaTaiyAnaith thirumAR pERReny

chempavaLak kunRinaichchen RaTain^thEn n^AnE.

6.80.2

797

malaimakaLthaN^ kOnavanai mAn^Ir muththai

marakathaththai mAmaNiyai malku chelvak
kalain^ilavu kaiyAnaik kampan Rannaik

kANpiniya chezunychuTaraik kanakak kunRai
vilaiperiya veNNIRRu mEni yAnai

meyyaTiyAr vENTuvathE vENTu vAnaich
chilain^ilavu karaththAnaith thirumAR pERReny

chempavaLak kunRinaichchen RaTain^thEn n^AnE.

6.80.3

798

uRRAnai uTalthanakkOr uyirA nAnai

ON^kArath thoruvanaiyaN^ kumaiyOr pAkam
peRRAnaip pinynyakanaip piRavA thAnaip

periyanavum ariyanavu mellAm munnE
kaRRAnaik kaRpanavun^ thAnE yAya

kachchiyE kampanaik kAlan vIzach
cheRRAnaith thikazoLiyaith thirumAR pERReny

chempavaLak kunRinaichchen RaTain^thEn n^AnE.

6.80.4

799

n^IRAki n^IRumizum n^eruppu mAki

n^inaivAki n^inaiviniya malaiyAn maN^kai
kURAkik kURRAkik kOLu mAkik

kuNamAkik kuRaiyAtha uvakaik kaNNIr
ARAtha Anan^thath thaTiyAr cheytha

anAchAram poRuththaruLi avarmE lenRuny
chIRAtha perumAnaith thirumAR pERReny

chempavaLak kunRinaichchen RaTain^thEn n^AnE.

6.80.5

800

maruviniya maRaipporuLai maRaikkAT TAnai

maRappiliyai mathiyEn^thu chaTaiyAn Rannai
urun^ilavu moNchuTarai umpa rAnai

uraippiniya thavaththAnai ulakin viththaik
karun^ilavu kaNTanaik kALath thiyaik

karuthuvAr manaththAnaik kalvi thannaich
cherun^ilavu paTaiyAnaith thirumAR pERReny

chempavaLak kunRinaichchen RaTain^thEn n^AnE.

6.80.6

801

piRappAnaip piRavAtha perumai yAnaip

periyAnai ariyAnaip peNNA NAya
n^iRaththAnai n^inmalanai n^inaiyA thArai

n^inaiyAnai n^inaivOrai n^inaivOn Rannai
aRaththAnai aRavOnai aiyan Rannai

aNNalthanai n^aNNariya amara rEththun^
thiRaththAnaith thikazoLiyaith thirumAR pERReny

chempavaLak kunRinaichchen RaTain^thEn n^AnE.

6.80.7

802

vAnakaththil vaLarmukilai mathiyan^ thannai

vaNaN^kuvAr manaththAnai vaTivAr ponnai
Unakaththil uRuthuNaiyai ulavA thAnai

oRRiyUr uththamanai Uzik kanRaik
kAnakaththuk karuN^kaLiRRaik kALath thiyaik

karuthuvAr karuththAnaik karuvai mUlath
thEnakaththi linchuvaiyaith thirumAR pERReny

chempavaLak kunRinaichchen RaTain^thEn n^AnE.

6.80.8

803

muRRAtha muzumuthalai muLaiyai moTTai

muzumalarin mUrththiyai muniyA thenRum
paRRAkip palluyirkkum parivOn Rannaip

parAparanaip paranychuTaraip parivOr n^enychil
uRRAnai uyarkaruppuch chilaiyOn n^IRAy

oLLazalvAy vEvavuRu n^Okkath thAnaich
cheRRAnaith thiripuraN^kaL thirumAR pERReny

chempavaLak kunRinaichchen RaTain^thEn n^AnE.

6.80.9

804

viriththAnai n^AnmaRaiyO TaN^ka mARum

veRpeTuththa irAvaNanai viralA lUnRi
n^eriththAnai n^inmalanai ammAn Rannai

n^ilAn^ilavu chenychaTaimEl n^iRain^Irk kaN^kai
thariththAnaich chaN^karanaich champu thannaith

thariyalarkaL puramUnRun^ thazalvAy vEvach
chiriththAnaith thikazoLiyaith thirumAR pERReny

chempavaLak kunRinaichchen RaTain^thEn n^AnE.

6.80.10

     


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.81 thirukkOTikA - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

805

kaNTalanychEr n^eRRiyiLaN^ kALai kaNTAy

kanmathilchUz kan^thamA thanaththAn kaNTAy
maNTalanychEr mayakkaRukkum marun^thu kaNTAy

mathiRkachchi yEkampa mEyAn kaNTAy
viNTalanychEr viLakkoLiyAy n^inRAn kaNTAy

mIyachchUr piriyAtha vikirthan kaNTAy
koNTalanychEr kaNTaththeN^ kUththan kaNTAy

kOTikA amarn^thuRaiyuN^ kuzakan RAnE.

6.81.1

806

vaNTATu pUN^kuzalAL pAkan kaNTAy

maRaikkAT TuRaiyum maNALan kaNTAy
paNTATu pazavinain^Oy thIrppAn kaNTAy

paralOka n^eRikATTum paraman kaNTAy
cheNTATi avuNarpurany cheRRAn kaNTAy

thiruvArUrth thirumUlath thAnan kaNTAy
koNTATu maTiyavartham manaththAn kaNTAy

kOTikA amarn^thuRaiyuN^ kuzakan RAnE.

6.81.2

807

alaiyArn^tha punaRkaN^kaich chaTaiyAn kaNTAy

aTiyArkaT kAramutha mAnAn kaNTAy
malaiyArn^tha maTamaN^kai paN^kan kaNTAy

vAnOrkaL muTikkaNiyAy n^inRAn kaNTAy
ilaiyArn^tha thirichUlap paTaiyAn kaNTAy

Ezulaku mAyn^inRa en^thai kaNTAy
kolaiyArn^tha kunycharaththOl pOrththAn kaNTAy

kOTikA amarn^thuRaiyuN^ kuzakan RAnE.

6.81.3

808

maRRArun^ thannoppA rillAn kaNTAy

mayilATu thuRaiyiTamA makizn^thAn kaNTAy
puRRA TaravaNin^tha punithan kaNTAy

pUn^thuruththip poyyiliyAy n^inRAn kaNTAy
aRRArkaT kaRRAnAy n^inRAn kaNTAy

aiyA RakalAtha aiyan kaNTAy
kuRRAlath thamarn^thuRaiyuN^ kUththan kaNTAy

kOTikA amarn^thuRaiyuN^ kuzakan RAnE.

6.81.4

809

vArArn^tha vanamulaiyAL paN^kan kaNTAy

mARpERu kAppA makizn^thAn kaNTAy
pOrArn^tha mAlviTaiyon RUrvAn kaNTAy

pukalUrai yakalAtha punithan kaNTAy
n^IrArn^tha n^imirchaTaiyon RuTaiyAn kaNTAy

n^inaippArtham vinaippAram izippAn kaNTAy
kUrArn^tha mUvilaivER paTaiyAn kaNTAy

kOTikA amarn^thuRaiyuN^ kuzakan RAnE.

6.81.5

810

kaTimalin^tha malarkkonRaich chaTaiyAn kaNTAy

kaNNappa viNNappuk koTuththAn kaNTAy
paTimalin^tha palpiRavi yaRuppAn kaNTAy

paRRaRRAr paRRavanAy n^inRAn kaNTAy
aTimalin^tha chilampalampath thirivAn kaNTAy

amararkaNan^ thozuthEththum ammAn kaNTAy
koTimalin^tha mathilthillaik kUththan kaNTAy

kOTikA amarn^thuRaiyuN^ kuzakan RAnE.

6.81.6

811

uzaiyATu karathalamon RuTaiyAn kaNTAy

oRRiyU roRRiyA vuTaiyAn kaNTAy
kazaiyATu kazukkunRa mamarn^thAn kaNTAy

kALaththik kaRpakamAy n^inRAn kaNTAy
izaiyATu meNpuyaththa iRaivan kaNTAy

ennenychath thuLn^IN^kA emmAn kaNTAy
kuzaiyATa n^aTamATuN^ kUththan kaNTAy

kOTikA amarn^thuRaiyuN^ kuzakan RAnE.

6.81.7

812

paTamATu pannakakkach chachaiththAn kaNTAy

parAyththuRaiyum pAchUrum mEyAn kaNTAy
n^aTamATi Ezulakun^ thirivAn kaNTAy

n^AnmaRaiyin poruLkaNTAy n^Athan kaNTAy
kaTamATu kaLiRuriththa kaNTan kaNTAy

kayilAyam mEvi yirun^thAn kaNTAy
kuTamATi yiTamAkak koNTAn kaNTAy

kOTikA amarn^thuRaiyuN^ kuzakan RAnE.

6.81.8

 

ippathikaththil 9,10-m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina.

6.81.9-10

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.82 thiruchchAykkATu - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

813

vAnath thiLamathiyum pAmpun^ thannil

vaLarchaTaimEl Atharippa vaiththAr pOlun^
thEnaith thiLaiththuNTu vaNTu pATun^

thillai n^aTamATun^ thEvar pOlum
nyAnaththin oNchuTarAy n^inRAr pOlum

n^anmaiyun^ thImaiyu mAnAr pOlun^
thEnoth thaTiyArk kiniyAr pOlun^

thiruchchAykkAT TinithuRaiyuny chelvar thAmE.

6.82.1

814

viNNOr paravan^any chuNTAr pOlum

viyanthuruththi vELvik kuTiyAr pOlum
aNNA malaiyuRaiyum aNNal pOlum

athiyaraiya maN^kai yamarn^thAr pOlum
paNNAr kaLivaNTu pATi yATum

parAyththuRaiyuL mEya paramar pOlun^
thiNNAr pukArmuth thalaikkun^ theNNIrth

thiruchchAykkAT TinithuRaiyuny chelvar thAmE.

6.82.2

815

kAniriya vEza muriththAr pOluN^

kAvirippUm paTTinath thuLLAr pOlum
vAniriya varupuramUn ReriththAr pOlum

vaTakayilai malaiyathutham mirukkai pOlum
Uniriyath thalaikalanA vuTaiyAr pOlum

uyarthONi puraththuRaiyu moruvar pOlun^
thEniriya mInpAyun^ theNNIrp poykaith

thiruchchAykkAT TinithuRaiyuny chelvar thAmE.

6.82.3

816

UnuRRa veNTalaichEr kaiyar pOlum

Uzi palakaN Tirun^thAr pOlum
mAnuRRa karathalamon RuTaiyAr pOlum

maRaikkATTuk kOTi makizn^thAr pOluN^
kAnuRRa ATa lamarn^thAr pOluN^

kAmanaiyuN^ kaNNazalAR kAyn^thAr pOlun^
thEnuRRa chOlai thikazn^thu thOnRun^

thiruchchAykkAT TinithuRaiyuny chelvar thAmE.

6.82.4

817

kArmalku konRaiyan^ thArAr pOluN^

kAlanaiyum OruthaiyAR kaNTAr pOlum
pArmalki yEththap paTuvAr pOlum

paruppathaththE pallUzi n^inRAr pOlum
Urmalku pichchaik kuzanRAr pOlum

OththUr orun^ALum n^IN^kAr pOluny
chIrmalku pATa lukan^thAr pOlun^

thiruchchAykkAT TinithuRaiyuny chelvar thAmE.

6.82.5

818

mAvAyp piLan^thukan^tha mAluny cheyya

malaravanun^ thAmEyAy n^inRAr pOlum
mUvAtha mEni muthalvar pOlum

muthukunRa mUthU ruTaiyAr pOluN^
kOvAya munithanmEl van^tha kURRaik

kuraikazalA lanRu kumaiththAr pOlun^
thEvAthi thEvark kariyAr pOlun^

thiruchchAykkAT TinithuRaiyuny chelvar thAmE.

6.82.6

819

kaTuveLiyO TOrain^thu mAnAr pOluN^

kArONath thenRu miruppAr pOlum
iTikuralvAyp pUthap paTaiyAr pOlum

Ekampam mEvi yirun^thAr pOlum
paTiyoruva rillAp paTiyAr pOlum

pANTik koTumuTiyun^ thammUr pOluny
cheTipaTun^O yaTiyAraith thIrppAr pOlun^

thiruchchAykkAT TinithuRaiyuny chelvar thAmE.

6.82.7

820

vilaiyilA AranychEr mArpar pOlum

veNNIRu meykkaNin^tha vikirthar pOlum
malaiyinAr maN^kai maNALar pOlum

mARpERu kAppAy makizn^thAr pOlun^
tholaivilAr puramUnRun^ tholaiththAr pOluny

chORRuth thuRaithuruththi yuLLAr pOluny
chilaiyinAr cheN^ka Naravar pOlun^

thiruchchAykkAT TinithuRaiyuny chelvar thAmE.

6.82.8

821

alla laTiyArk kaRuppAr pOlum

amarulakan^ thammaTain^thArk kATchi pOlum
n^allamum n^allUrum mEyAr pOlum

n^aLLARu n^ALum piriyAr pOlum
mullai mukain^akaiyAL pAkar pOlum

munnamE thOnRi muLaiththAr pOlun^
thillai n^aTamATun^ thEvar pOlun^

thiruchchAykkAT TinithuRaiyuny chelvar thAmE.

6.82.9

822

uRaippuTaiya irAvaNanpon malaiyaik kaiyAl

Ukkanychey theTuththalumE umaiyA Lanycha
n^iRaipperun^thOL irupathumpon muTikaL paththum

n^ilanychEra viralvaiththa n^imalar pOlum
piRaippiLavu chaTaikkaNin^tha pemmAn pOlum

peNNA NuruvAki n^inRAr pOluny
chiRappuTaiya aTiyArkaT kiniyAr pOlun^

thiruchchAykkAT TinithuRaiyuny chelvar thAmE.

6.82.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - chAyAvanEchuvarar,
thEviyAr - kuyilinumn^anmoziyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.83 thiruppAchUr - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

823

viNNAki n^ilanAki vichumpu mAki

vElaichUz nyAlaththAr virumpu kinRa
eNNAki ezuththAki iyalpu mAki

Ezulakun^ thozuthEththik kANa n^inRa
kaNNAki maNiyAkik kATchi yAkik

kAthaliththaN^ kaTiyArkaL parava n^inRa
paNNAki innamuthAm pAchUr mEya

paranychuTaraik kaNTaTiyEn uyn^tha vARE.

6.83.1

824

vEthamOr n^AnkAyA RaN^ka mAki

virikkinRa poruTkellAm viththu mAkik
kUthalAyp pozikinRa mAri yAkik

kuvalayaN^kaL muzuthumAyk koNTa lAkik
kAthalAl vAnavarkaL pORRi yenRu

kaTimalarka LavaithUvi Eththa n^inRa
pAthiyOr mAthinanaip pAchUr mEya

paranychuTaraik kaNTaTiyEn uyn^tha vARE.

6.83.2

825

thaTavaraika LEzumAyk kARRAyth thIyAyth

thaNvichumpAyth thaNvichumpi nuchchi yAkik
kaTalvalayany chUzn^thathoru nyAla mAkik

kANkinRa kathiravanum mathiyu mAkik
kuTamuzavach chathivaziyE analkai yEn^thik

kUththATa valla kuzaka nAkip
paTavaravon RathuvATTip pAchUr mEya

paranychuTaraik kaNTaTiyEn uyn^tha vARE.

6.83.3

826

n^IrAruny chenychaTaimEl aravaN^ konRai

n^iRaimathiya muTanchUTi n^Ithi yAlE
chIrArum maRaiyOthi ulaka muyyach

chezuN^kaTalaik kaTain^thakaTal n^anycha muNTa
kArAruN^ kaNTanaik kachchi mEya

kaNNuthalaik kaTaloRRi karuthi nAnaip
pArOrum viNNOrum parachum pAchUrp

paranychuTaraik kaNTaTiyEn uyn^tha vARE.

6.83.4

827

vETanAy vichayanRan viyappaik kANpAn

viRpiTiththuk kompuTaiya Enath thinpin
kUTinAr umaiyavaLuN^ kOlaN^ koLLak

kolaippakazi yuTankOththuk kOrap pUchal
ATinAr peruN^kUththuk kALi kANa

arumaRaiyO TARaN^kam Ayn^thu koNTu
pATinAr n^AlvEtham pAchUr mEya

paranychuTaraik kaNTaTiyEn uyn^tha vARE.

6.83.5

828

puththiyinAR chilan^thiyun^than vAyin n^UlAR

pothuppan^thar athuvizaiththuch charukAl mEyn^tha
chiththiyinAl arachANTu chiRappuch cheyyach

chivakaNaththup pukappeythAr thiRalAn mikka
viththakaththAl veLLAnai viLLA anpu

viraviyavA kaNTathaRku vITu kATTip
paththarkaLuk kinnamuthAm pAchUr mEya

paranychuTaraik kaNTaTiyEn uyn^tha vARE.

6.83.6

829

iNaiyoruvar thAmallAl yAru millAr

iTaimaruthO TEkampath thenRum n^IN^kAr
aNaivariyar yAvarkkum Athi thEvar

aruman^tha n^anmaiyelAm aTiyArk kIvar
thaNalmuzuku poTiyATuny chekkar mEnith

thaththuvanaich chAn^thakili naLaRu thOyn^tha
paNaimulaiyAL pAkanaiyem pAchUr mEya

paranychuTaraik kaNTaTiyEn uyn^tha vARE.

6.83.7

830

aNTavarkaL kaTalkaTaiya athanuT TOnRi

athirn^thezun^tha AlAlam vElai nyAlam
eNTichaiyuny chuTukinRa ARRaik kaNTum

imaippaLavil uNTiruNTa kaNTar thoNTar
vaNTupaTu mathumalarkaL thUvi n^inRu

vAnavarkaL thAnavarkaL vaNaN^ki yEththum
paNTaraN^ka vETanaiyem pAchUr mEya

paranychuTaraik kaNTaTiyEn uyn^tha vARE.

6.83.8

831

nyAlaththai yuNTathiru mAlum maRRai

n^Anmukanu maRiyAtha n^eRiyAn kaiyiR
chUlaththAl an^thakanaich churuLak kOththuth

thollulakiR palluyiraik kolluN^ kURRaik
kAlaththA luthaicheythu kAthal cheytha

an^thaNanaik kaikkoNTa chevvAn vaNNar
pAloththa veNNIRRar pAchUr mEya

paranychuTaraik kaNTaTiyEn uyn^tha vARE.

6.83.9

832

vEn^thann^eTu muTiyuTaiya arakkar kOmAn

melliyalAL umaiveruva virain^thiT TOTich
chAn^thamena n^IRaNin^thAn kayilai veRpaith

thaTakkaikaLA leTuththiTalun^ thALA lUnRi
En^thuthiraL thiNTOLun^ thalaikaL paththum

iRuththavanRan ichaikETTu virakkaN^ koNTa
pAn^thaLaNi chaTaimuTiyem pAchUr mEya

paranychuTaraik kaNTaTiyEn uyn^tha vARE.

6.83.1


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.84 thiruchcheN^kATTaN^kuTi - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

833

perun^thakaiyaip peRaRkariya mANik kaththaip

pENin^inain^ thezuvArtham manaththE manni
irun^thamaNi viLakkathanai n^inRa pUmEl

ezun^tharuLi irun^thAnai eNTOL vIchi
arun^thiRanmA n^aTamATum ammAn Rannai

aN^kanakach chuTarkkunRai anRA linkIzth
thirun^thumaRaip poruLn^Alvark karuLchey thAnaich

cheN^kATTaN^ kuTiyathaniR kaNTEn n^AnE.

6.84.1

834

thuN^kan^akath thAlanRith tholaiyA venRith

thokuthiRalav viraNiyanai AkaN^ kINTa
aN^kanakath thirumAlum ayanun^ thETum

Arazalai anaN^kanuTal poTiyAy vIzn^thu
maN^kan^akath thAnvalla marun^thu thannai

vaNkayilai mAmalaimEl manni n^inRa
cheN^kanakath thiraLthOLeny chelvan Rannaich

cheN^kATTaN^ kuTiyathaniR kaNTEn n^AnE.

6.84.2

835

urukumanath thaTiyavarkaT kURun^ thEnai

umparmaNi muTikkaNiyai uNmai n^inRa
perukun^ilaik kuRiyALar aRivu thannaip

pENiyaan^ thaNarkkumaRaip poruLaip pinnum
murukuviri n^aRumalarmE layaRkum mARkum

muzumuthalai meyththavaththOr thuNaiyai vAyththa
thirukukuzal umain^aN^kai paN^kan Rannaich

cheN^kATTaN^ kuTiyathaniR kaNTEn n^AnE.

6.84.3

836

kan^thamalark konRaiyaNi chaTaiyAn Rannaik

kathirviTumA maNipiRaN^ku kanakach chOthich
chan^thamalarth therivaiyoru pAkath thAnaich

charAcharan^aR RAyAnai n^AyEn munnaip
pan^thamaRuth thALAkkip paNikoN TAN^kE

panniyan^UR RamizmAlai pATu viththen
chin^thaimayak kaRuththathiru varuLi nAnaich

cheN^kATTaN^ kuTiyathaniR kaNTEn n^AnE.

6.84.4

837

n^anychaTain^tha kaNTaththu n^Athan Rannai

n^aLirmalarppUN^ kaNaivELai n^Acha mAka
venychinaththI viziththathoru n^ayanath thAnai

viyankeTila vIraTTam mEvi nAnai
manychaTuththa n^ILchOlai mATa vIthi

mathilArU riTaN^koNTa main^than Rannaich
chenychinaththa thirichUlap paTaiyAn Rannaich

cheN^kATTaN^ kuTiyathaniR kaNTEn n^AnE.

6.84.5

838

kanniyaiyaN^ koruchaTaiyiR karan^thAn Rannaik

kaTavUril vIraTTaN^ karuthi nAnaip
ponnichUz aiyARRem punithan Rannaip

pUn^thuruththi n^eyththAnam porun^thi nAnaip
panniyan^An maRaivirikkum paNpan Rannaip

parin^thimaiyOr thozuthEththip paranE yenRu
chennimichaik koNTaNichE vaTiyi nAnaich

cheN^kATTaN^ kuTiyathaniR kaNTEn n^AnE.

6.84.6

839

eththikku mAyn^inRa iRaivan Rannai

Ekampam mEyAnai illAth theyvam
poththiththam mayirpaRikkuny chamaNar poyyiR

pukkazun^thi vIzAmE pOtha vAN^kip
paththikkE vazikATTip pAvan^ thIrththup

paNTaivinaip payamAna ellAm pOkkith
thiththiththen manaththuLLE URun^ thEnaich

cheN^kATTaN^ kuTiyathaniR kaNTEn n^AnE.

6.84.7

840

kallAthAr manaththaNukAk kaTavuL thannaik

kaRRArkaL uRROruN^ kAtha lAnaip
pollAtha n^eRiyukan^thAr puraN^kaL mUnRum

ponRiviza anRuporu charan^thoT TAnai
n^illAtha n^iNakkurampaip piNakkam n^IN^ka

n^iRaithavaththai aTiyERku n^iRaivith thenRuny
chellAtha chen^n^eRikkE chelvip pAnaich

cheN^kATTaN^ kuTiyathaniR kaNTEn n^AnE.

6.84.8

841

ariyaperum poruLAki n^inRAn Rannai

alaikaTalil AlAla mamuthu cheytha
kariyathoru kaNTaththuch cheN^ka NERRuk

kathirviTumA maNipiRaN^ku kATchi yAnai
uriyapala thoziRcheyyu maTiyAr thaN^kaT

kulakamelAm muzuthaLikkum ulappi lAnaith
therivaiyoru pAkaththuch chErththi nAnaich

cheN^kATTaN^ kuTiyathaniR kaNTEn n^AnE.

6.84.9

842

pOraravam mAlviTaiyon RUrthi yAnaip

puRampayamum pukalUrum manni nAnai
n^Iraravach chenychaTaimEl n^ilAveN TiN^kaL

n^IN^kAmai vaiththAnai n^imalan Rannaip
pEraravap puTpakaththE ruTaiya venRip

piRaN^koLivA LarakkanmuTi yiTiyach cheRRa
chIraravak kazalAnaich chelvan Rannaich

cheN^kATTaN^ kuTiyathaniR kaNTEn n^AnE.

6.84.1

iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - kaNapathIchuvarar, thEviyAr - thirukkuzalmAthammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.85 thirumuNTIchcharam - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

843

ArththAnkAN azaln^Akam araikku n^ANA

aTiyavarkaT kanpankAN Anaith thOlaip
pOrththAnkAN purichaTaimER punalER RAnkAN

puRaN^kATTi lATal purin^thAn RAnkAN
kAththAnkAN ulakEzuN^ kalaN^kA vaNNaN^

kanaikaTalvAy n^anychathanaik kaNTath thuLLE
chErththAnkAN thirumuNTIch charaththu mEya

chivalOkan kANavanen chin^thai yAnE.

6.85.1

844

karuththankAN kamalaththOn Ralaiyi lonRaik

kAyn^thAnkAN pAyn^than^Ir paran^tha chenni
oruththankAN umaiyavaLOr pAkath thAnkAN

Oruruvin mUvuruvA yonRAy n^inRa
viruththankAN viNNavarkkum mElA nAnkAN

meyyaTiyA ruLLaththE virumpi n^inRa
thiruththankAN thirumuNTIch charaththu mEya

chivalOkan kANavanen chin^thai yAnE.

6.85.2

845

n^ampankAN n^araiviTaiyon RERi nAnkAN

n^AthankAN kIthaththai n^aviRRi nAnkAN
inpankAN imaiyAmuk kaNNi nAnkAN

EchaRRu manamurukum aTiyAr thaN^kaT
kanpankAN Arazala thATi nAnkAN

avanivanen RiyAvarkkum aRiya voNNAch
chemponkAN thirumuNTIch charaththu mEya

chivalOkan kANavanen chin^thai yAnE.

6.85.3

846

mUvankAN mUvarkkum muthalA nAnkAN

munnumAyp pinnumAy muTivA nAnkAN
kAvankAN ulakukkOr kaNNA nAnkAN

kaN^kALan kANkayilai malaiyi nAnkAN
AvankAN Avakaththany chATi nAnkAN

ArazalAy ayaRkarikkum aRiya voNNAth
thEvankAN thirumuNTIch charaththu mEya

chivalOkan kANavanen chin^thai yAnE.

6.85.4

847

kAnavankAN kAnavanAyp poruthAn RAnkAN

kanalATa vallAnkAN kaiyi lEn^thum
mAnavankAN maRain^Anku mAyi nAnkAN

vallERon RathuvERa vallAn RAnkAN
UnavankAN ulakaththuk kuyirA nAnkAN

uraiyavankAN uNarvavankAN uNarn^thArk kenRun^
thEnavankAN thirumuNTIch charaththu mEya

chivalOkan kANavanen chin^thai yAnE.

6.85.5

848

uRRavankAN uRavellA mAvAn RAnkAN

ozivaRa n^inReN^ku mulappi lAnkAN
puRRaravE ATaiyumAyp pUNu mAkip

puRaN^kATTi leriyATal purin^thAn RAnkAN
n^aRRavankAN aTiyaTain^tha mANik kAka

n^aNukiyathOr peruN^kURRaich chEva TiyinAR
cheRRavankAN thirumuNTIch charaththu mEya

chivalOkan kANavanen chin^thai yAnE.

6.85.6

849

uthaiththavankAN uNarAtha thakkan vELvi

uruNTOTath thoTarn^tharukkan pallai yellAn^
thakarththavankAN thakkanRan thalaiyaich cheRRa

thalaiyavankAN malaimakaLAm umaiyaich chAla
mathippozin^tha vallamarar mANTAr vELvi

van^thaviyuN TavarOTu mathanai yellAny
chithaiththavankAN thirumuNTIch charaththu mEya

chivalOkan kANavanen chin^thai yAnE.

6.85.7

850

urin^thavuTai yArthuvarA luTampai mUTi

uzitharumav vUmaravar uNarA vaNNam
parin^thavankAN panivaraimIp paNTa mellAm

paRiththuTanE n^iran^thuvaru pAyn^Irp peNNai
n^iran^thuvarum irukaraiyun^ thaTavA vOTi

n^inmalanai valaN^koNTu n^ILa n^Okkith
thirin^thulavu thirumuNTIch charaththu mEya

chivalOkan kANavanen chin^thai yAnE.

6.85.8

 

ippathikaththil 9-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.

6.85.9

851

aRuththavankAN aTiyavarkaL alla lellAm

arumporuLAy n^inRavankAN anaN^ka nAkam
maRuththavankAN malaithannai mathiyA thOTi

malaimakaLthan manamn^aTuN^ka vAnO ranychak
kaRuththavanAyk kayilAya meTuththOn kaiyuN^

kathirmuTiyuN^ kaNNum pithuN^ki yOTach
cheRuththavankAN thirumuNTIch charaththu mEya

chivalOkan kANavanen chin^thai yAnE.

6.85.1


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - muNTIchuvarar, thEviyAr - kAnArkuzaliyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.86 thiruvAlampozil - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

852

karuvAkik kaNNuthalAy n^inRAn Rannaik

kamalaththOn Ralaiyarin^tha kapA liyai
uruvArn^tha malaimakaLOr pAkath thAnai

uNarvelA mAnAnai Ochai yAki
varuvAnai valanychuziyem perumAn Rannai

maRaikkATum AvaTuthaN TuRaiyu mEya
thiruvAnaith thenparampaik kuTiyin mEya

thiruvAlam pozilAnaich chin^thi n^enychE.

6.86.1

853

uriththAnaik kaLiRathan ROl pOrvai yAka

uTaiyAnai uTaipuliyi nathaLE yAkath
thariththAnaich chaTaiyathanmER kaN^kai yaN^kaith

thazaluruvai viTamamuthA vuNTi thellAm
pariththAnaip pavaLamAl varaiyan nAnaip

pAmpaNaiyAn RanakkanRaN^ kAzi n^alkich
chiriththAnaith thenparampaik kuTiyin mEya

thiruvAlam pozilAnaich chin^thi n^enychE.

6.86.2

854

urumUnRAy uNarvinkaN onRA nAnai

ON^kAra meypporuLai uTampi nuLLAR
karuvInRa veN^kaLavai yaRivAn Rannaik

kAlanaiththan kazalaTiyAR kAyn^thu mANik
karuLInRa Aramuthai amarar kOnai

aLLURi emperumA nenpArk kenRun^
thiruvInRa thenparampaik kuTiyin mEya

thiruvAlam pozilAnaich chin^thi n^enychE.

6.86.3

855

pArmuzuthAy vichumpAkip pAthA LamAm

paramparanaich churumpamaruN^ kuzalAL pAkath
thAramuthAm aNithillaik kUththan Rannai

vATpOkki yammAnai emmA nenRu
vAramathA maTiyArkku vAra mAki

vanychanaichey vArkkenRum vanycha nAkuny
chIrarachaith thenparampaik kuTiyin mEya

thiruvAlam pozilAnaich chin^thi n^enychE.

6.86.4

856

varaiyArn^tha maTamaN^kai paN^kan Rannai

vAnavarkkum vAnavanai maNiyai muththai
araiyArn^tha puliththOlmEl arava mArththa

ammAnaith thammAnai aTiyArk kenRum
puraiyArn^tha kOvaNaththem punithan Rannaip

pUn^thuruththi mEyAnaip pukalU rAnaith
thiraiyArn^tha thenparampaik kuTiyin mEya

thiruvAlam pozilAnaich chin^thi n^enychE.

6.86.5

857

virin^thAnaik kuvin^thAnai vEtha viththai

viyanpiRappO TiRappAki n^inRAn Rannai
arin^thAnaich chalan^tharanRan uTalam vERA

AzkaTaln^any chuNTimaiyO rellA muyyap
parin^thAnaip pallachurar puraN^kaL mUnRum

pAzpaTuppAn chilaimalain^A NERRi yampu
therin^thAnaith thenparampaik kuTiyin mEya

thiruvAlam pozilAnaichchin^thi n^enychE.

6.86.6

858

pollAtha ennazukkiR pukuvA nennaip

puRampuRamE chOthiththa punithan Rannai
ellArun^ thannaiyE ikaza an^n^AL

iTupaliyen Rakan^thiriyum empi rAnaich
chollAthA ravarthammaich chollA thAnaith

thoTarn^thuthan ponnaTiyE pENu vAraich
chellAtha n^eRicheluththa vallAn Rannaith

thiruvAlam pozilAnaich chin^thi n^enychE.

6.86.7

859

ain^thalaiya n^AkavaNaik kiTan^tha mAlO

TayanthETi n^ATariya ammAn Rannaip
pan^thaNavu melviralAL pAkath thAnaip

parAyththuRaiyum veNkATum payinRAn Rannaip
pon^thuTaiya veNTalaiyiR palikoL vAnaip

pUvaNamum puRampayamum porun^thi nAnaich
chin^thiyaven^ thIvinaikaL thIrppAn Rannaith

thiruvAlam pozilAnaich chin^thi n^enychE.

6.86.8

860

kaiyiluN TuzalvAruny chAkki yaruN^

kallAtha vanmUTark kallA thAnaip
poyyilA thavarkkenRum poyyi lAnaip

pUNAkam n^ANAkap poruppu villAk
kaiyinAr amperikAl Irkkuk kOlAk

kaTun^thavaththOr n^eTumpuraN^kaL kanalvAy vIzththa
cheyyinAr thenparampaik kuTiyin mEya

thiruvAlam pozilAnaich chin^thi n^enychE.

6.86.9

 

ippathikaththil 10-m cheyyuL maRain^thu pOyiRRu.

6.86.1


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - Athman^AthIchuvarar, thEviyAr - nyAnAmpikaiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.87 thiruchchivapuram - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

861

vAnavankAN vAnavarkkum mElA nAnkAN

vaTamoziyun^ thenRamizum maRaikaL n^Ankum
AnavankAN Anain^thu mATi nAnkAN

aiyankAN kaiyilana lEn^thi yATuN^
kAnavankAN kAnavanuk karuLchey thAnkAN

karuthuvAr ithayaththuk kamalath thURun^
thEnavankAN chenRaTaiyAch chelvan RAnkAN

chivanavankAN chivapuraththeny chelvan RAnE.

6.87.1

862

n^akkankAN n^akkarava maraiyi lArththa

n^AthankAN pUthakaNa mATa ATuny
chokkankAN kokkiRaku chUTi nAnkAN

thuTiyiTaiyAL thuNaimulaikkuch chErva thAkum
pokkankAN pokkaNaththa veNNIR RAnkAN

puvanaN^kaL mUnRinukkum poruLAy n^inRa
thikkankAN chekkarathu thikazu mEnich

chivanavankAN chivapuraththeny chelvan RAnE.

6.87.2

863

vampinmalark kuzalumaiyAL maNavA LankAN

malaravanmAl kANpariya main^than RAnkAN
kampamathak karipiLiRa vurichey thOnkAN

kaTaln^anycha muNTiruNTa kaNTath thAnkAN
amparn^akarp peruN^kOyi lamarkin RAnkAN

ayavan^thi yuLLAnkAN aiyA RankAN
chemponenath thikazkinRa uruvath thAnkAN

chivanavankAN chivapuraththeny chelvan RAnE.

6.87.3

864

piththankAN thakkanRan vELvi yellAm

pITaziyach chATi yaruLkaL cheytha
muththankAN muththIyu mAyi nAnkAN

munivarkkum vAnavarkkum muthalAy mikka
aththankAN puththUri lamarn^thAn RAnkAN

arichiR perun^thuRaiyE ATchi koNTa
chiththankAN chiththIch charaththAn RAnkAN

chivanavankAN chivapuraththeny chelvan RAnE.

6.87.4

865

thUyavankAN n^IRu thuthain^tha mEni

thuLaN^kum paLiN^kanaiya chOthi yAnkAN
thIyavankAN thIyavuNar puranycheR RAnkAN

chiRumAnkoL cheN^kaiyem perumAn RAnkAN
AyavankAN ArUri lammAn RAnkAN

aTiyArkaT kAramutha mAyi nAnkAN
chEyavankAN chEman^eRi yAyi nAnkAN

chivanavankAN chivapuraththeny chelvan RAnE.

6.87.5

866

pAravankAN pArathaniR payirA nAnkAN

payirvaLarkkun^ thuLiyavankAN thuLiyil n^inRa
n^IravankAN n^IrchaTaimEl n^ikazvith thAnkAN

n^ilavEn^thar parichAka n^inaivuR RON^kum
pEravankAN piRaiyeyiRRu veLLaip panRi

piriyAthu palan^ALum vazipaT TEththuny
chIravankAN chIruTaiya thEvark kellAny

chivanavankAN chivapuraththeny chelvan RAnE.

6.87.6

867

veyyavankAN veyyakana lEn^thi nAnkAN

viyankeTila vIraTTam mEvi nAnkAN
meyyavankAN poyyarmanam viravA thAnkAN

vINaiyO Tichain^thumiku pATal mikka
kaiyavankAN kaiyilmazu vEn^thi nAnkAN

kAmaraN^kam poTivIzththa kaNNi nAnkAN
cheyyavankAN cheyyavaLai mAluk kIn^tha

chivanavankAN chivapuraththeny chelvan RAnE.

6.87.7

 

ippathikaththil 8,9-m cheyyuTkaL maRain^thu pOyina.

6.87.8-9

868

kalaiyAru n^UlaN^ka mAyi nAnkAN

kalaipayiluN^ karuththankAN thiruththa mAki
malaiyAki maRikaTalEz chUzn^thu n^inRa

maNNAki viNNAki n^inRAn RAnkAN
thalaiyAya malaiyeTuththa thakavi lOnaith

thakarn^thuviza oruviralAR chAthith thANTa
chilaiyArum maTamakaLOr kURan RAnkAN

chivanavankAN chivapuraththeny chelvan RAnE.

6.87.1


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - piramapurin^Ayakar, thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.88 thiruvOmAmpuliyUr - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

869

ArArum mUvilaivEl aN^kai yAnai

alaikaTaln^any chayinRAnai amara rEththum
ErArum mathipothiyuny chaTaiyi nAnai

ezupiRappum enaiyALA vuTaiyAn Rannai
UrArum paTan^Aka mATTu vAnai

uyarpukazchEr tharumOmAm puliyUr mannuny
chIrArum vaTathaLiyeny chelvan Rannaich

chErAthE thikaiththun^AL cheluththi nEnE.

6.88.1

870

AthiyAn ariayanen RaRiya voNNA

amararthozuN^ kazalAnai amalan Rannaich
chOthimathi kalaitholaiyath thakka nechchan

chuTariravi ayileyiRu tholaivith thAnai
Othimika an^thaNarkaL erimUn ROmpum

uyarpukazAr tharumOmAm puliyUr mannun^
thIthiRRiru vaTathaLiyeny chelvan Rannaich

chErAthE thikaiththun^AL cheluththi nEnE.

6.88.2

871

varumikka mathayAnai yuriththAn Rannai

vAnavarkOn thOLanaiththum maTivith thAnaith
tharumikka kuzalumaiyAL pAkan Rannaich

chaN^karanem perumAnaith tharaNi thanmEl
urumikka maNimATam n^ilAvu vIthi

uththamarvAz tharumOmAm puliyUr mannun^
thirumikka vaTathaLiyeny chelvan Rannaich

chErAthE thikaiththun^AL cheluththi nEnE.

6.88.3

872

anRinavar puramUnRum poTiyAy vEva

azalviziththa kaNNAnai amarar kOnai
venRimiku kAlanuyir ponRi vIza

viLaN^kuthiru vaTiyeTuththa vikirthan Rannai
onRiyachIr irupiRappar muththI yOmpum

uyarpukazn^An maRaiyOmAm puliyUr n^ALun^
thenRalmali vaTathaLiyeny chelvan Rannaich

chErAthE thikaiththun^AL cheluththi nEnE.

6.88.4

873

pAN^kuTaiya ezilaN^ki yaruchchanaimun virumpap

parin^thavanuk karuLcheytha paraman Rannaip
pAN^kilA n^arakathaniR thoNTa rAnAr

pArAtha vakaipaNNa vallAn Rannai
ON^kumathiR puTaithazuvum ezilOmAm puliyUr

uyarpukazan^ thaNarEththa vulakark kenRun^
thIN^kilthiru vaTathaLiyeny chelvan Rannaich

chErAthE thikaiththun^AL cheluththi nEnE.

6.88.5

874

arun^thavaththOr thozuthEththum ammAn Rannai

ArAtha innamuthai aTiyAr thammEl
varun^thuyaran^ thavirppAnai umaiyAL n^aN^kai

maNavALa n^ampiyaiyen marun^thu thannaip
porun^thupunal thazuvuvayal n^ilavu thuN^kap

pozilkezuvu tharumOmAm puliyUr n^ALun^
thirun^thuthiru vaTathaLiyeny chelvan Rannaich

chErAthE thikaiththun^AL cheluththi nEnE.

6.88.6

875

malaiyAnai varumalaiyan Rurichey thAnai

maRaiyAnai maRaiyAlum aRiya voNNAk
kalaiyAnaik kalaiyAruN^ kaiyi nAnaik

kaTivAnai aTiyArkaL thuyara mellAm
ulaiyAtha an^thaNarkaL vAzu mOmAm

puliyUrem uththamanaip puramUn Reytha
chilaiyAnai vaTathaLiyeny chelvan Rannaich

chErAthE thikaiththun^AL cheluththi nEnE.

6.88.7

876

chErn^thOTu maNikkaN^kai chUTi nAnaich

chezumathiyum paTaaravum uTanvaith thAnaich
chArn^thOrkaT kiniyAnaith thannop pillAth

thazaluruvaith thalaimakanaith thakain^Al vEtham
Orn^thOthip payilvArvAz tharumOmAm puliyUr

uLLAnaik kaLLAtha aTiyAr n^enychiR
chErn^thAnai vaTathaLiyeny chelvan Rannaich

chErAthE thikaiththun^AL cheluththi nEnE.

6.88.8

877

vArkezuvu mulaiyumaiyAL veruva vanRu

malaiyeTuththa vALarakkan ROLun^ thALum
Erkezuvu chirampaththum iRuththu mINTE

innichaikET Tirun^thAnai imaiyOr kOnaip
pArkezuvu pukazmaRaiyOr payilum mATap

paimpozilchEr tharumOmAm puliyUr mannuny
chIrkezuvu vaTathaLiyeny chelvan Rannaich

chErAthE thikaiththun^AL cheluththi nEnE.

6.88.9

 

ippathikaththil 10-m cheyyuL maRain^thu pOyiRRu.

6.88.1


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - thuyarthIrththachelvar, thEviyAr - pUN^koTiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.89 thiruvinnampar - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

878

alli malarn^ARRath thuLLAr pOlum

anpuTaiyAr chin^thai yakalAr pOluny
chollin arumaRaikaL thAmE pOlun^

thUn^eRikku vazikATTun^ thozilAr pOlum
villiR puramUn ReriththAr pOlum

vIN^kiruLum n^alveLiyu mAnAr pOlum
elli n^aTamATa vallAr pOlum

innamparth thAnthOnRi yIcha nArE.

6.89.1

879

kOzik koTiyOnRan thAthai pOluN^

kompanAL pAkaN^ kuLirn^thAr pOlum
Uzi muthalvarun^ thAmE pOlum

uLkuvAr uLLaththi nuLLAr pOlum
AziththEr viththakarun^ thAmE pOlum

aTain^thavarkaT kanparAy n^inRAr pOlum
Ezu piRavikkun^ thAmE pOlum

innamparth thAnthOnRi yIcha nArE.

6.89.2

880

thoNTarkaL than^thakavi nuLLAr pOlun^

thUn^eRikkun^ thUn^eRiyAy n^inRAr pOlum
paNTiruvar kANAp paTiyAr pOlum

paththarkaLthany chiththath thirun^thAr pOluN^
kaNTa miRaiyE kaRuththAr pOluN^

kAmanaiyuN^ kAlanaiyuN^ kAyn^thAr pOlum
iNTaich chaTaichEr muTiyAr pOlum

innamparth thAnthOnRi yIcha nArE.

6.89.3

881

vAnath thiLan^thiN^kaT kaNNi thannai

vaLarchaTaimEl vaiththukan^tha main^thar pOlum
Unoththa vElon RuTaiyAr pOlum

oLin^IRu pUchu moruvar pOlun^
thAnaththin muppozuthun^ thAmE pOlun^

thammin piRarperiyA rillai pOlum
Enath theyiRilaN^kap pUNTAr pOlum

innamparth thAnthOnRi yIcha nArE.

6.89.4

882

chUzun^ thuyara maRuppAr pOlun^

thORRam iRuthiyAy n^inRAr pOlum
AzuN^ kaTaln^anychai yuNTAr pOlum

ATa lukan^tha azakar pOlun^
thAzvin manaththEnai yALAk koNTu

thanmai yaLiththa thalaivar pOlum
Ezu piRappu maRuppAr pOlum

innamparth thAnthOnRi yIcha nArE.

6.89.5

883

pAthath thaNaiyuny chilampar pOlum

pArUr viTaiyon RuTaiyAr pOlum
pUthap paTaiyAL punithar pOlum

pUmpukalUr mEya purANar pOlum
vEthap poruLAy viLaivAr pOlum

vETam paravith thiriyun^ thoNTar
Ethap paTAvaNNam n^inRAr pOlum

innamparth thAnthOnRi yIcha nArE.

6.89.6

884

pallAr thalaiyOTTil UNAr pOlum

paththarkaLthany chiththath thirun^thAr pOluN^
kallAthAr kATchik kariyAr pOluN^

kaRRavarkaL EthaN^ kaLaivAr pOlum
pollAtha pUthap paTaiyAr pOlum

porukaTalum Ezmalaiyun^ thAmE pOlum
ellAru mEththath thakuvAr pOlum

innamparth thAnthOnRi yIcha nArE.

6.89.7

885

maTTu maliyuny chaTaiyAr pOlum

mAthaiyOr pAka muTaiyAr pOluN^
kaTTam piNikaL thavirppAr pOluN^

kAlanRan vAzn^AL kazippAr pOlum
n^aTTam payinRATum n^ampar pOlum

nyAlameri n^IrveLikA lAnAr pOlum
eTTuth thichaikaLun^ thAmE pOlum

innamparth thAnthOnRi yIcha nArE.

6.89.8

886

karuvuRRa kAlaththE ennai yANTu

kazaRpOthu than^thaLiththa kaLvar pOluny
cheruviR puramUnRu maTTAr pOlun^

thEvarkkun^ thEvarAny chelvar pOlum
maruvip piriyAtha main^thar pOlum

malaraTikaL n^ATi vaNaN^ka luRRa
iruvark koruvarAy n^inRAr pOlum

innamparth thAnthOnRi yIcha nArE.

6.89.9

887

alaN^kaR chaTaithAza aiya mERRu

arava maraiyArkka vallAr pOlum
valaN^kai mazuvon RuTaiyAr pOlum

vAnRakkan vELvi chithaiththAr pOlum
vilaN^kal eTuththukan^tha veRRi yAnai

viRalaziththu meyn^n^arampAR kIthaN^ kETTan
RilaN^ku chuTarvAL koTuththAr pOlum

innamparth thAnthOnRi yIcha nArE.

6.89.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - ezuththaRin^thavIchuvarar,
thEviyAr - kon^thArpUN^kuzalammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.90 thirukkanychanUr - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

888

mUvilaivER chUlamvala nEn^thi nAnai

mUnRuchuTark kaNNAnai mUrththi thannai
n^Avalanai n^araiviTaiyon RERu vAnai

n^AlvEtha mARaN^ka mAyi nAnai
Avinilain^ thukan^thAnai amarar kOvai

ayanRirumA lAnAnai analOn pORRuN^
kAvalanaik kanychanU rANTa kOvaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTuyn^ thEnE.

6.90.1

889

thalaiyEn^thu kaiyAnai enpArth thAnaich

chavan^thAN^ku thOLAnaich chAmpa lAnaik
kulaiyERu n^aRuN^konRai muTimEl vaiththuk

kONAka machaiththAnaik kulamAN^ kailai
malaiyAnai maRRoppA rillA thAnai

mathikathirum vAnavarum mAlum pORRuN^
kalaiyAnaik kanychanU rANTa kOvaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTuyn^ thEnE.

6.90.2

890

thoNTarkuzAn^ thozuthEththa aruLchey vAnaich

chuTarmazuvAT paTaiyAnaich chuzivAn kaN^kaith
theNTiraikaL poruthizicheny chaTaiyi nAnaich

chekkarvA noLiyAnaich chErA theNNip
paNTamarar koNTukan^tha vELvi yellAm

pAzpaTuththuth thalaiyaRuththup paRkaN koNTa
kaNTakanaik kanychanU rANTa kOvaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTuyn^ thEnE.

6.90.3

891

viNNavanai mEruvillA vuTaiyAn Rannai

meyyAkip poyyAki vithiyA nAnaip
peNNavanai ANavanaip piththan Rannaip

piNamiTukA TuTaiyAnaip perun^thak kOnai
eNNavanai eNTichaiyuN^ kIzu mElum

iruvichumpu mirun^ilamu mAkith thOnRuN^
kaNNavanaik kanychanU rANTa kOvaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTuyn^ thEnE.

6.90.4

892

uruththiranai umApathiyai ulakA nAnai

uththamanai n^iththilaththai oruvan Rannaip
paruppathaththaip panychavaTi mArpi nAnaip

pakaliravAy n^IrveLiyAyp paran^thu n^inRa
n^eruppathanai n^iththilaththin thoththop pAnai

n^IRaNin^tha mEniyarAy n^inaivAr chin^thaik
karuththavanaik kanychanU rANTa kOvaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTuyn^ thEnE.

6.90.5

893

ETERu malarkkonRai aravu thumpai

iLamathiyam erukkuvA nizin^tha kaN^kaich
chETeRin^tha chaTaiyAnaith thEvar kOvaich

chemponmAl varaiyAnaich chErn^thAr chin^thaik
kETiliyaik kIzvELU rALuN^ kOvaik

kiRipEchi maTavArpey vaLaikaL koLLuN^
kATavanaik kanychanU rANTa kOvaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTuyn^ thEnE.

6.90.6

894

n^AraNanum n^Anmukanu maRiyA thAnai

n^AlvEthath thuruvAnai n^ampi thannaip
pAriTaN^kaL paNicheyyap palikoN TuNNum

pAlvaNanaith thIvaNanaip pakalA nAnai
vArpothiyum mulaiyALOr kURan Rannai

mAniTaN^kai yuTaiyAnai malivAr kaNTaN^
kArpothiyuN^ kanychanU rANTa kOvaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTuyn^ thEnE.

6.90.7

895

vAnavanai valivalamum maRaikkAT TAnai

mathichUTum perumAnai maRaiyOn Rannai
Enavanai imavAnRan pEthai yOTum

inithirun^tha perumAnai Eththu vArkkuth
thEnavanaith thiththikkum perumAn Rannaith

thIthilA maRaiyavanaith thEvar pORRuN^
kAnavanaik kanychanU rANTa kOvaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTuyn^ thEnE.

6.90.8

896

n^eruppuruvu thirumEni veNNIR RAnai

n^inaippArtham n^enychAnai n^iRaivA nAnaith
tharukkaziya muyalakanmER RALvaith thAnaich

chalan^tharanaith thaTin^thOnaith thakkOr chin^thai
viruppavanai vithiyAnai veNNIR RAnai

viLaN^koLiyAy meyyAki mikkOr pORRuN^
karuththavanaik kanychanU rANTa kOvaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTuyn^ thEnE.

6.90.9

897

maTalAzith thAmaraiyA yiraththi lonRu

malarkkaNiTan^ thiTuthalumE malivAn kOlach
chuTarAzi n^eTumAluk karuLchey thAnaith

thumpiyuri pOrththAnaith thOzan viTTa
aTalAzith thEruTaiya ilaN^kaik kOnai

aruvaraikkIz aTarththAnai aruLAr karuNaik
kaTalAnaik kanychanU rANTa kOvaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTuyn^ thEnE.

6.90.10

     


iththalam chOzan^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - akkinIchuvarar, thEviyAr - kaRpakan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.91 thiruveRumpiyUr - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

898

panniyachen^ thamizaRiyEn kaviyEn mATTEn

eNNOTu paNNiRain^tha kalaika LAya
thannaiyun^than RiRaththaRiyAp poRiyi lEnaith

thanRiRamu maRiviththu n^eRiyuN^ kATTi
annaiyaiyum aththanaiyum pOla anpAy

aTain^thEnaith thoTarn^thennai yALAk koNTa
thenneRumpi yUrmalaimEn mANik kaththaich

chezunychuTaraich chenRaTaiyap peRREn n^AnE.

6.91.1

899

paLiN^kiniza luTpathiththa chOthi yAnaip

pachupathiyaip pAchupatha vETath thAnai
viLin^thezun^tha chalan^tharanai vITTi nAnai

vEthiyanai viNNavanai mEvi vaiyam
aLan^thavanai n^Anmukanai allal thIrkkum

arumarun^thai AmA RaRin^then nuLLan^
theLin^theRumpi yUrmalaimEn mANik kaththaich

chezunychuTaraich chenRaTaiyap peRREn n^AnE.

6.91.2

900

karuvaiyenRan manaththirun^tha karuththai nyAnak

kaTunychuTaraip paTin^thukiTan^ thamara rEththum
uruvaiyaNTath thorumuthalai yOtha vEli

ulakiniRai thoziliRuthi n^aTuvAy n^inRa
maruvaivenRa kuzanmaTavAL pAkam vaiththa

mayAnaththu mAchilA maNiyai vAchath
thiruveRumpi yUrmalaimEn mANik kaththaich

chezunychuTaraich chenRaTaiyap peRREn n^AnE.

6.91.3

901

pakazipozin^ thaTalarakkar puraN^kaL mUnRum

pAzpaTuththa paranychuTaraip parin^thu thannaip
pukazumanpark kinpamarum amuthaith thEnaip

puNNiyanaip puvaniyathu muzuthum pOka
umizumampoR kunRaththai muththin RUNai

umaiyavaLtham perumAnai imaiyO rEththun^
thikazeRumpi yUrmalaimEn mANik kaththaich

chezunychuTaraich chenRaTaiyap peRREn n^AnE.

6.91.4

902

pAriTaN^ka LuTanpATap payinRu n^aTTam

payilvAnai ayilvAya chUla mEn^thi
n^EriTumpOr mikavalla n^imalan Rannai

n^inmalanai ammalarkoN Tayanum mAlum
pAriTan^thum mEluyarn^thuN^ kANA vaNNam

paran^thAnai n^imirn^thumuni kaNaN^ka LEththuny
chIreRumpi yUrmalaimEn mANik kaththaich

chezunychuTaraich chenRaTaiyap peRREn n^AnE.

6.91.5

903

kArmukilAyp pozivAnaip pozin^tha mun^n^Ir

karappAnaik kaTiyan^aTai viTaiyon RERi
Urpalavun^ thirivAnai Ura thAka

oRRiyU ruTaiyanAy muRRum ANTu
pErezuththon RuTaiyAnaip pirama nOTu

mAlavanum in^thiranum man^thiraththA lEththuny
chIreRumpi yUrmalaimEn mANik kaththaich

chezunychuTaraich chenRaTaiyap peRREn n^AnE.

6.91.6

904

n^INilavum an^thIyum n^Irum maRRai

n^eRiyilaN^ku mikukAlum AkA chamum
vANilavu thArakaiyum maNNum viNNum

mannuyirum ennuyirun^ thAnAny chempon
ANiyenRum anychanamA malaiyE yenRum

ampavaLath thiraLenRum aRin^thO rEththuny
chENeRumpi yUrmalaimEn mANik kaththaich

chezunychuTaraich chenRaTaiyap peRREn n^AnE.

6.91.7

905

aRan^theriyA UththaivAy aRivil chin^thai

Arampak kuNTarO Tayarththu n^ALum
maRan^thumaran thiruvaTikaL n^inaiya mATTA

mathiyiliyEn vAzvelAm vALA maNmER
piRan^than^AL n^ALalla vALA vIchan

pErpithaRRich chIraTimaith thiRaththu Lanpu
cheRin^theRumpi yUrmalaimEn mANik kaththaich

chezunychuTaraich chenRaTaiyap peRREn n^AnE.

6.91.8

906

aRivilaN^ku manaththAnai aRivArk kanRi

aRiyAthAr than^thiRaththon RaRiyA thAnaip
poRiyilaN^ku vALaravam punain^thu pUNTa

puNNiyanaip poruthiraivAy n^anycha muNTa
kuRiyilaN^ku miTaRRAnai maTaRREn konRaich

chaTaiyAnai maTaithORuN^ kamala menpUch
cheRiyeRumpi yUrmalaimEn mANik kaththaich

chezunychuTaraich chenRaTaiyap peRREn n^AnE.

6.91.9

907

arun^thavaththin peruvaliyA laRiva thanRi

aTalarakkan RaTavaraiyai yeTuththAn RiNTOL
murin^thun^erin^ thazin^thupA thALa muRRu

munkain^aram pinaiyeTuththuk kItham pATa
irun^thavanai Ezulaku mAkki nAnai

emmAnai kaimmAvi nurivai pOrththa
thirun^theRumpi yUrmalaimEn mANik kaththaich

chezunychuTaraich chenRaTaiyap peRREn n^AnE.

6.91.10

     


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.92 thirukkazukkunRam - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

908

mUvilaivER kaiyAnai mUrththi thannai

muthupiNakkA TuTaiyAnai muthalA nAnai
Avinilain^ thukan^thAnai amarar kOnai

AlAla muNTukan^tha aiyan Rannaip
pUvininmEl n^Anmukanum mAlum pORRap

puNarvariya perumAnaip punithan Rannaik
kAvalanaik kazukkunRa mamarn^thAn Rannaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

6.92.1

909

pallATu thalaichaTaimE luTaiyAn Rannaip

pAypuliththO luTaiyAnaip pakavan Rannaich
chollOTu poruLanaiththu mAnAn Rannaich

chuTaruruvil enpaRAk kOlath thAnai
allAtha kAlanaimun naTarththAn Rannai

AlinkIz irun^thAnai amuthA nAnaik
kallATai punain^tharuLuN^ kApA liyaik

kaRpakaththaik kaNNArak kaNTEn n^AnE.

6.92.2

 

ippathikaththil muthaliraNTu cheyyuTkaL thavira
Enaiya cheyyuTkaL maRain^thu pOyina.

6.92.3-10

     


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu.
chuvAmipeyar - vEthakirIchuvarar,
thEviyAr - peNNinallALammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.93 palavakaith - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

910

n^Ern^thoruththi orupAkath thaTaN^kak kaNTu

n^ilaithaLara AyiramA mukaththi nOTu
pAyn^thoruththi paTarchaTaimER payilak kaNTu

paTavaravum panimathiyum vaiththa chelvar
thAn^thiruththith thammanaththai orukkAth thoNTar

thaniththoruthaN TUnRimey thaLarA munnam
pUn^thuruththi pUn^thuruththi enpI rAkiR

pollAp pulARRuruththi pOkka lAmE.

6.93.1

911

aiththAnath thakamiTaRu chuRRi yAN^kE

akaththaTain^thAl yAthonRu miTuvA rillai
maiththAnak kaNmaTavAr thaN^ka LOTu

mAyamanai vAzkkai makizn^thu vAzvIr
paiththAnath thoNmathiyum pAmpum n^Irum

paTarchaTaimEl vaiththukan^tha paNpan mEya
n^eyththAnam n^eyththAnam enpI rAkil

n^ilAvAp pulARRAnam n^Ikka lAmE.

6.93.2

912

poyyARA vARE punain^thu pEchip

pularn^thezun^tha kAlaip poruLE thETik
kaiyARAk karaNa muTaiyO menRu

kaLiththa manaththarAyk karuthi vAzvIr
n^eyyARA ATiya n^Ila kaNTar

n^imirpun chaTain^eRRik kaNNar mEya
aiyARE aiyARE enpI rAkil

allalthIrn^ thamarulakam ALa lAmE.

6.93.3

913

izavonRu thAmoruvark kiTTon RIyAr

InReTuththa thAythan^thai peNTIr makkaL
kazanaN^kO vaiyAthal kaNTun^ thERAr

kaLiththa manaththarAyk karuthi vAzvIr
azanammai n^Ikkuvikkum araiya nAkkum

amarulakam ALvikkum ammAn mEya
pazanam pazanamE enpI rAkiR

payinRezun^tha pazavinain^Oy pARRa lAmE.

6.93.4

914

URRuth thuRaiyonpa thuLn^in ROrIr

okka aTaikkumpO thuNara mATTIr
mARRuth thuRaivazikoN TOTA munnam

mAya manaivAzkkai makizn^thu vAzvIr
vERRuth thozilpUNTAr puraN^kaL mUnRum

vevvazalvAy vIzvikkum vEn^than mEya
chORRuththuRai chORRuththuRai enpI rAkiR

thuyarn^IN^kith thUn^eRikkaN chEra lAmE.

6.93.5

915

kalanychuzikkuN^ karuN^kaTalchUz vaiyan^ thanniR

kaLLak kaTali lazun^thi vALA
n^alanychuziyA ezun^enychE inpam vENTil

n^ampanRan aTiyiNaikkE n^avilvA yAkil
alanychuzikkum mannAkan^ thannAn mEya

arumaRaiyO TARaN^ka mAnAr kOyil
valanychuziyE valanychuziyE enpI rAkil

valvinaikaL thIrn^thuvA nALa lAmE.

6.93.6

916

thaNTi kuNTO tharanpiN^ kiruTi

chArn^tha pukazn^an^thi chaN^ku kannan
paNTai ulakam paTaiththAn RAnum

pArai yaLan^thAnpal lANTi chaippath
thiNTi vayiRRuch chiRukaT pUthany

chilapATach cheN^kaN viTaiyon RUrvAn
kaNTiyUr kaNTiyUr enpI rAkiR

kaTukan^um valvinaiyaik kazaRRa lAmE.

6.93.7

917

viTamUkkap pAmpEpOR chin^thi n^enychE

veLLERRAn thanRamaraik kaNTa pOthu
vaTamUkka mAmunivar pOlach chenRu

mAthavaththAr manaththuLAr mazuvAT chelvar
paTamUkkap pAmpaNaiyiR paLLi yAnum

paN^kayaththu mElayanum paravik kANA
kuTamUkkE kuTamUkkE enpI rAkiR

koTuvinaikaL thIrn^tharanaik kuRuka lAmE.

6.93.8

918

thaNkATTAch chan^thanamun^ thavaLa n^IRun^

thazaiyaNukuN^ kuRuN^konRai mAlai chUTik
kaNkATTAk karuvaraipO lanaiya kAnychik

kArmayilany chAyalAr kalan^thu kANa
eNkATTAk kATaN^ kiTamA n^inRu

erivIchi iravATum iRaivar mEya
veNkATE veNkATE enpI rAkil

vITAtha valvinain^Oy vITTa lAmE.

6.93.9

919

than^thaiyAr thAyA ruTan piRan^thAr

thAramAr puththirarAr thAn^thA mArE
van^thavA ReN^N^anE pOmA REthO

mAyamA mithaRkEthum makiza vENTA
chin^thaiyIr umakkonRu chollak kENmin

thikazmathiyum vALaravun^ thiLaikkuny chenni
en^thaiyAr thirun^Amam n^amachchi vAya

enRezuvArk kiruvichumpi lirukka lAmE.

6.93.10

     


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.94 n^inRa - thiruththANTakam


thiruchchiRRampalam

920

irun^ilanAyth thIyAki n^Iru mAki

iyamAna nAyeRiyuN^ kARRu mAki
arun^ilaiya thiN^kaLAy nyAyi RAki

AkAcha mAyaTTa mUrththi yAkip
perun^alamuN^ kuRRamum peNNu mANum

piRaruruvun^ thammuruvun^ thAmE yAki
n^erun^alaiyAy inRAki n^ALai yAki

n^imirpun chaTaiyaTikaL n^inRa vARE.

6.94.1

921

maNNAki viNNAki malaiyu mAki

vayiramumAy mANikkan^ thAnE yAkik
kaNNAkik kaNNukkOr maNiyu mAkik

kalaiyAkik kalainyAnan^ thAnE yAkip
peNNAkip peNNukkO rANu mAkip

piraLayaththuk kappAlO raNTa mAki
eNNAki eNNukkO rezuththu mAki

ezunychuTarA yemmaTikaL n^inRa vARE.

6.94.2

922

kallAkik kaLaRAkik kAnu mAkik

kAviriyAyk kAlARAyk kaziyu mAkip
pullAkip puthalAkip pUTu mAkip

puramAkip puramUnRuN^ keTuththA nAkich
chollAkich chollukkOr poruLu mAkich

chulAvAkich chulAvukkOr chUza lAki
n^ellAki n^ilanAki n^Iru mAki

n^eTunychuTarAy n^imirn^thaTikaL n^inRa vARE.

6.94.3

923

kARRAkik kArmukilAyk kAlam mUnRAyk

kanavAki n^anavAkik kaN^ku lAkik
kURRAkik kURRuthaiththakol kaLiRu mAkik

kuraikaTalAyk kuraikaTaRkOr kOmA numAy
n^IRRAnAy n^IRERRa mEni yAki

n^ILvichumpAy n^ILvichumpi nuchchi yAki
ERRAnAy ERUrn^tha chelva nAki

ezunychuTarAy emmaTikaL n^inRa vARE.

6.94.4

924

thIyAki n^IrAkith thiNmai yAkith

thichaiyAki aththichaikkOr theyva mAkith
thAyAkith than^thaiyAych chArvu mAkith

thArakaiyum nyAyiRun^thaN mathiyu mAkik
kAyAkip pazamAkip pazaththil n^inRa

irathaN^kaL n^ukarvAnun^ thAnE yAki
n^IyAki n^AnAki n^Ermai yAki

n^eTunychuTarAy n^imirn^thaTikaL n^inRa vARE.

6.94.5

925

aN^kamA yAthiyAy vEtha mAki

arumaRaiyO TaimpUthan^ thAnE yAkip
paN^kamAyp palachollun^ thAnE yAkip

pAnmathiyO TAthiyAyp pAnmai yAkik
kaN^kaiyAyk kAviriyAyk kanni yAkik

kaTalAki malaiyAkik kaziyu mAki
eN^kumAy ERUrn^tha chelva nAki

ezunychuTarAy emmaTikaL n^inRa vARE.

6.94.6

926

mAthA pithAvAki makka LAki

maRikaTalum mAlvichumpun^ thAnE yAkik
kOthA viriyAyk kumari yAkik

kolpuliththO lATaik kuzaka nAkip
pOthAya malarkoNTu pORRi n^inRu

punaivAr piRappaRukkum punitha nAki
yAthAnu menan^inain^thArk keLithE yAki

azalvaNNa vaNNarthAm n^inRa vARE.

6.94.7

927

AvAki Avinil ain^thu mAki

aRivAki azalAki aviyu mAki
n^AvAki n^AvukkOr uraiyu mAki

n^AthanAy vEthaththi nuLLO nAkip
pUvAkip pUvukkOr n^ARRa mAkip

pUkkuLAl vAchamAy n^inRA nAkith
thEvAkith thEvar muthalu mAkich

chezunychuTarAych chenRaTikaL n^inRa vARE.

6.94.8

928

n^IrAki n^ILakalan^ thAnE yAki

n^izalAki n^ILvichumpi nuchchi yAkip
pErAkip pErukkOr perumai yAkip

perumathilkaL mUnRinaiyu meythA nAki
ArEnun^ thannaTain^thAr thammai yellAm

ATkoLLa vallavem mIcha nArthAm
pArAkip paNNAkip pATa lAkip

paranychuTarAych chenRaTikaL n^inRa vARE.

6.94.9

929

mAlAki n^AnmukanAy mApU thamAy

marukkamAy arukkamAy makizvu mAkip
pAlAki eNTichaikkum ellai yAkip

parappAkip paralOkan^ thAnE yAkip
pUlOkap puvalOka chuvalO kamAyp

pUthaN^ka LAyppurANan RAnE yAki
ElA thanavelAm Elvip pAnAy

ezunychuTarAy emmaTikaL n^inRa vARE.

6.94.10

     


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.95 thani - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

930

appann^I ammain^I aiya numn^I

anpuTaiya mAmanum mAmi yumn^I
oppuTaiya mAtharu moNporu Lumn^I

orukulamuny chuRRamum OrU rumn^I
thuyppanavum uyppanavun^ thORRu vAyn^I

thuNaiyAyen n^enychan^ thuRappip pAyn^I
ipponn^I immaNin^I immuth thumn^I

iRaivann^I ERUrn^tha chelvan n^IyE.

6.95.1

931

vempavaru kiRpathanRu kURRam n^ammEl

veyya vinaippakaiyum paiya n^aiyum
emparivu thIrn^thOm iTukkaN illOm

eN^kezilen nyAyi ReLiyO mallOm
ampavaLach chenychaTaimEl ARu chUTi

analATi Ananychum ATTu kan^tha
chempavaLa vaNNarcheN^ kunRa vaNNar

chevvAna vaNNaren chin^thai yArE.

6.95.2

932

ATTuviththAl Aroruvar ATA thArE

aTakkuviththAl Aroruvar aTaN^kA thArE
OTTuviththAl Aroruvar OTA thArE

urukuviththAl Aroruvar urukA thArE
pATTuviththAl Aroruvar pATA thArE

paNiviththAl Aroruvar paNiyA thArE
kATTuviththAl Aroruvar kANA thArE

kANpArAr kaNNuthalAy kATTAk kAlE.

6.95.3

933

n^aRpathaththAr n^aRpathamE nyAna mUrththi

n^alanychuTarE n^AlvEthath thappAl n^inRa
choRpathaththAr choRpathamuN^ kaTan^thu n^inRa

cholaRkariya chUzalAy ithuvun Ranmai
n^iRpathoththu n^ilaiyilA n^enychan^ thannuL

n^ilAvAtha pulAluTampE pukun^thu n^inRa
kaRpakamE yAnunnai viTuvE nallEn

kanakamA maNin^iRaththeN^ kaTavu LAnE.

6.95.4

934

thirukkOyi lillAtha thiruvi lUrun^

thiruveNNI RaNiyAtha thiruvi lUrum
parukkOTip paththimaiyAR pATA vUrum

pAN^kinoTu palathaLika LillA vUrum
viruppOTu veNchaN^ka mUthA vUrum

vithAnamum veNkoTiyu millA vUrum
aruppOTu malarpaRiththiT TuNNA vUrum

avaiyellAm Uralla aTavi kATE.

6.95.5

935

thirun^Amam anychezuththuny cheppA rAkiR

thIvaNNar thiRamorukAl pEchA rAkil
orukAlun^ thirukkOyil chUzA rAkil

uNpathanmun malarpaRiththiT TuNNA rAkil
arun^OykaL keTaveNNI RaNiyA rAkil

aLiyaRRAr piRan^thavA REthO venniR
perun^OykaL mikan^aliyap peyarththuny cheththup

piRappathaRkE thozilAki iRakkin RArE.

6.95.6

936

n^innAvAr piRarinRi n^IyE yAnAy

n^inaippArkaL manaththukkOr viththu mAnAy
mannAnAy mannavarkkO ramutha mAnAy

maRain^Anku mAnAyA RaN^ka mAnAy
ponnAnAy maNiyAnAy pOka mAnAy

pUmimER pukazthakka poruLE unnai
ennAnAy ennAnAy enni nallAl

EzaiyEn encholli Eththu kEnE.

6.95.7

937

aththAvun aTiyEnai anpA lArththAy

aruLn^Okkil thIrththan^I rATTik koNTAy
eththanaiyum ariyain^I eLiyai yAnAy

enaiyANTu koNTiraN^ki yEnRu koNTAy
piththanEn pEthaiyEn pEyEn n^AyEn

pizaiththanakaL eththanaiyum poRuththA yanRE
iththanaiyum emparamO aiya aiyO

emperumAn RirukkaruNai irun^tha vARE.

6.95.8

938

kulampollEn kuNampollEn kuRiyum pollEn

kuRRamE perithuTaiyEn kOla mAya
n^alampollEn n^AnpollEn nyAni yallEn

n^allArO Tichain^thilEn n^aTuvE n^inRa
vilaN^kallEn vilaN^kallA thozin^thE nallEn

veRuppanavum mikapperithum pEcha vallEn
ilampollEn irappathE Iya mATTEn

encheyvAn thOnRinEn Ezai yEnE.

6.95.9

939

chaN^kan^ithi pathuman^ithi iraNTun^ thaththu

tharaNiyoTu vAnALath tharuva rEnum
maN^kuvAr avarchelvam mathippO mallOm

mAthEvark kEkAn^tha rallA rAkil
aN^kamelAN^ kuRain^thazuku thozun^O yarAy

Avuriththuth thinRuzalum pulaiya rEnuN^
kaN^kaivAr chaTaikkaran^thArk kanpa rAkil

avarkaNTIr n^AmvaNaN^kuN^ kaTavu LArE.

6.95.10

     


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.96 thani - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

940

Amayan^thIrth thaTiyEnai ALAk koNTAr

athikaivI raTTAnam ATchi koNTAr
thAmaraiyOn chiramarin^thu kaiyiR koNTAr

thalaiyathaniR palikoNTAr n^iRaivAn^ thanmai
vAmananAr mAkAyath thuthiraN^ koNTAr

mAniTaN^koN TArvalaN^kai mazuvAL koNTAr
kAmanaiyum uTalkoNTAr kaNNAl n^Okkik

kaNNappar paNiyuN^koL kapAli yArE.

6.96.1

941

muppurin^Ul varaimArpil muyaN^kak koNTAr

muthukEzal muLaimaruppuN^ koNTAr pUNAch
cheppuruva mulaimalaiyAL pAkaN^ koNTAr

chemmEni veNNIRu thikazak koNTAr
thuppuravAr churichaN^kin thOTu koNTAr

chuTarmuTichUzn^ thaTiyamarar thozavuN^ koNTAr
appalikoN TAyizaiyAr anpuN^ koNTAr

aTiyEnai ALuTaiya aTika LArE.

6.96.2

942

muTikoNTAr muLaiyiLaveN TiN^ka LOTu

mUchumiLa n^AkamuTa nAkak koNTAr
aTikoNTAr chilampalampu kazalu mArppa

aTaN^kAtha muyalakanai aTikkIzk koNTAr
vaTikoNTArn^ thilaN^kumazu valaN^kaik koNTAr

mAlaiyiTap pAkaththE maruvak koNTAr
thuTikoNTAr kaN^kALan^ thOLmER koNTAr

chUlaithIrth thaTiyEnai yATkoN TArE.

6.96.3

943

pokkaNamum puliththOlum puyaththiR koNTAr

pUthap paTaikaLpuTai chUzak koNTAr
akkinoTu paTavaravam araimER koNTAr

anaiththulakum paTaiththavaiyum aTaN^kak koNTAr
kokkiRakuN^ kUviLamuN^ koNTai koNTAr

koTiyAnai aTalAzik kiraiyAk koNTAr
chekkarn^iRath thirumEni thikazak koNTAr

cheTiyEnai yATkoNTa chivanAr thAmE.

6.96.4

944

an^thakanai ayiRchUlath thazuththik koNTAr

arumaRaiyaith thErkkuthirai yAkkik koNTAr
chun^tharanaith thuNaikkavari vIchak koNTAr

chuTukATu n^aTamATu miTamAk koNTAr
man^tharan^aR poruchilaiyA vaLaiththuk koNTAr

mAkALan vAchaRkAp pAkak koNTAr
than^thiraman^ thiraththarA yaruLik koNTAr

chamaNthIrththen RannaiyAT koNTAr thAmE.

6.96.5

945

pAriTaN^kaL palakaruvi payilak koNTAr

pavaLa n^iRaN^koNTAr paLiN^kuN^ koNTAr
n^IraTaN^ku chaTaimuTimEl n^ilAvuN^ koNTAr

n^Ilan^iRaN^ kOlan^iRai miTaRRiR koNTAr
vAraTaN^ku vanamulaiyAr maiya lAki

van^thiTTa palikoNTAr vaLaiyuN^ koNTAr
UraTaN^ka oRRin^akar paRRik koNTAr

uTaluRun^Oy thIrththennai yATkoN TArE.

6.96.6

946

aNithillai ampalamA TaraN^kAk koNTAr

AlAla arun^anycham amuthAk koNTAr
kaNivaLarthArp ponnithazik kamazthAr koNTAr

kAthalAr kOTikalan^ thirukkai koNTAr
maNipaNaththa aravan^thOL vaLaiyAk koNTAr

mAlviTaimEl n^eTuvIthi pOthak koNTAr
thuNipuliththO linaiyATai yuTaiyAk koNTAr

chUlaN^kaik koNTArthoN TenaikkoN TArE.

6.96.7

947

paTamUkkap pAmpaNaiyA nOTu vAnOn

paN^kayanen RaN^kavaraip paTaiththuk koNTAr
kuTamUkkiR kIzkkOTTaN^ kOyil koNTAr

kURRuthaiththOr vEthiyanai uyyak koNTAr
n^eTumUkkiR kariyinuri mUTik koNTAr

n^inaiyAtha pAvikaLai n^IN^kak koNTAr
iTamAkki iTaimaruthuN^ koNTAr paNTE

ennaiyin^n^A LATkoNTa iRaivar thAmE.

6.96.8

948

echchaniNaith thalaikoNTAr pakankaN koNTAr

iravikaLi loruvanpal liRuththuk koNTAr
mechchanviyAth thiranRalaiyum vERAk koNTAr

viRalaN^ki karaN^koNTAr vELvi kAththu
uchchan^aman RALaRuththAr chan^thiranai yuthaiththAr

uNarvilAth thakkanRan vELvi yellAm
achchameza aziththukkoN TaruLuny cheythAr

aTiyEnai yATkoNTa amalar thAmE.

6.96.9

949

chaTaiyonRiR kaN^kaiyaiyun^ thariththuk koNTAr

chAmaththin ichaivINai thaTavik koNTAr
uTaiyonRiR puLLiyuzaith thOluN^ koNTAr

uLkuvAr uLLaththai orukkik koNTAr
kaTaimunRiR palikoNTAr kanaluN^ koNTAr

kApAla vETaN^ karuthik koNTAr
viTaivenRik koTiyathanil mEvak koNTAr

ven^thuyaran^ thIrththennai yATkoN TArE.

6.96.10

950

kurAmalarO TarAmathiyany chaTaimER koNTAr

kuTamuzan^an^ thIchanaivA chakanAk koNTAr
chirAmalaithany chErviTamAth thirun^thak koNTAr

thenRaln^eTun^ thErOnaip ponRak koNTAr
parAparanen pathuthamathu pErAk koNTAr

paruppathaN^ kaikkoNTAr payaN^kaL paNNi
irAvaNanen RavanaippE riyampak koNTAr

iTaruRun^Oy thIrththennai yATkoN TArE.

6.96.11

     


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.97 thiruvinAth - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

951

aNTaN^ kaTan^tha chuvaTu muNTO

analaN^kai yEn^thiya ATa luNTO
paNTai yezuvar paTiyu muNTO

pAriTaN^kaL palachUzap pOn^tha thuNTO
kaNTa miRaiyE kaRuththa thuNTO

kaNNinmER kaNNonRu kaNTa thuNTO
thoNTarkaL chUzath thoTarchchi yuNTO

chollIrem pirAnAraik kaNTa vARE.

6.97.1

952

erikinRa iLanyAyi Ranna mEni

ilaN^kizaiyOr pAluNTO veLLE RuNTO
virikinRa poRiyaravath thazalu muNTO

vEzaththi nuriyuNTO veNNU luNTO
varin^inRa poRiyaravach chaTaiyu muNTO

achchaTaimEl iLamathiyam vaiththa thuNTO
chorikinRa punaluNTO chUla muNTO

chollIrem pirAnAraik kaNTa vARE.

6.97.2

953

n^ilAmAlai chenychaTaimEl vaiththa thuNTO

n^eRRimER kaNNuNTO n^IRu chAn^thO
pulAln^ARu veLLelumpu pUNTa thuNTO

pUthan^thaR chUzn^thanavO pOrE RuNTO
kalAmAlai vERkaNNAL pAkath thuNTO

kArkkonRai mAlai kalan^tha thuNTO
chulAmAlai yATaravan^ thOLmE luNTO

chollIrem pirAnAraik kaNTa vARE.

6.97.3

954

paNNArn^tha vINai payinRa thuNTO

pAriTaN^kaL palachUzap pOn^tha thuNTO
uNNA varun^anycha muNTa thuNTO

UziththI yanna oLithA nuNTO
kaNNAr kazaRkAlaR cheRRa thuNTO

kAmanaiyuN^ kaNNazalAR kAyn^tha thuNTO
eNNAr thiripuraN^ka Leytha thuNTO

evvakaiyem pirAnAraik kaNTa vARE.

6.97.4

955

n^IRuTaiya thirumEni pAka muNTO

n^eRRimE loRRaikkaN muRRu muNTO
kURuTaiya koTumazuvAL kaiyi luNTO

kolpuliththO luTaiyuNTO koNTa vETam
ARuTaiya chaTaiyuNTO arava muNTO

athanarukE piRaiyuNTO aLavi lAtha
ERuTaiya koTiyuNTO ilaya muNTO

evvakaiyem pirAnAraik kaNTa vARE.

6.97.5

956

paTTamun^ thOTumOr pAkaN^ kaNTEn

pArthikazap palithirin^thu pOthak kaNTEn
koTTin^in RilayaN^ka LATak kaNTEn

kuzaikAthiR piRaichenni yilaN^kak kaNTEn
kaTTaN^kak koTithiNTO LATak kaNTEn

kanamazuvAL valaN^kaiyi lilaN^kak kaNTEn
chiTTanaith thiruvAla vAyiR kaNTEn

thEvanaik kanaviln^An kaNTa vARE.

6.97.6

957

alaiththOTu punaRkaN^kai chaTaiyiR kaNTEn

alarkonRaith thAraNin^tha vARu kaNTEn
palikkOTith thirivArkaip pAmpu kaNTEn

pazanam pukuvAraip pakalE kaNTEn
kalikkachchi mERRaLiyE irukkak kaNTEn

kaRaimiTaRuN^ kaNTEn kanaluN^ kaNTEn
valiththuTuththa mAnRO laraiyiR kaNTEn

maRaivalla mAthavanaik kaNTa vARE.

6.97.7

958

n^IRERu thirumEni n^ikazak kaNTEn

n^ILchaTaimEl n^iRaikaN^kai yERak kaNTEn
kURERu koTumazuvAL koLLak kaNTEn

koTukoTTi kaiyalaku kaiyiR kaNTEn
ARERu chenniyaNi mathiyuN^ kaNTEn

aTiyArkaT kAramutha mAkak kaNTEn
ERERi in^n^eRiyE pOthak kaNTEn

ivvakaiyem perumAnaik kaNTa vARE.

6.97.8

959

viraiyuNTa veNNIRu thAnu muNTu

veNTalaikai yuNTorukai vINai yuNTu
churaiyuNTu chUTum piRaiyon RuNTu

chUlamun^ thaNTuny chuman^tha thuNTu
araiyuNTa kOvaNa ATai yuNTu

valikkOlun^ thOlu mazakA vuNTu
iraiyuN TaRiyAtha pAmpu muNTu

imaiyOr perumA nilAtha thennE.

6.97.9

960

maippaTin^tha kaNNALun^ thAnuN^ kachchi

mayAnaththAn vArchaTaiyAn enni nallAn
oppuTaiya nallan oruva nallan

OrUra nallanO ruvama nilli
appaTiyum an^n^iRamum avvaN Namum

avanaruLE kaNNAkak kANi nallAl
ippaTiyan in^n^iRaththan ivvaN Naththan

ivaniRaivan enRezuthik kATTo NAthE.

6.97.10

961

ponnoththa mEnimER poTiyuN^ kaNTEn

puliththO luTaikaNTEn puNarath thanmEl
minnoththa n^uNNiTaiyAL pAkaN^ kaNTEn

miLirvathoru pAmpum araimER kaNTEn
annaththE rUrn^tha arakkan Rannai

alaRa aTarththiTTa aTiyuN^ kaNTEn
chinna malarkkonRaik kaNNi kaNTEn

chivanain^An chin^thaiyuT kaNTa vARE.

6.97.11

     


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.98 thirumaRumARRath - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

962

n^AmArkkuN^ kuTiyallOm n^amanai yanychOm

n^arakaththi liTarppaTOm n^aTalai yillOm
EmAppOm piNiyaRiyOm paNivO mallOm

inpamE en^n^ALun^ thunpa millai
thAmArkkuN^ kuTiyallAth thanmai yAna

chaN^karanaR chaN^kaveN kuzaiyOr kAthiR
kOmARkE n^AmenRum mILA ALAyk

koymmalarchchE vaTiyiNaiyE kuRuki nOmE.

6.98.1

963

akaliTamE iTamAka UrkaL thORum

aTTuNpAr iTTuNpAr vilakkAr aiyam
pukaliTamAm ampalaN^kaL pUmi thEvi

uTankiTan^thAR puraTTALpoy yanRu meyyE
ikaluTaiya viTaiyuTaiyAn EnRu koNTAn

iniyEthuN^ kuRaivilOm iTarkaL thIrn^thOn^
thukiluTuththup ponpUNTu thirivAr cholluny

choRkETkak kaTavOmO thurichaR ROmE.

6.98.2

964

vArANTa koN^kaiyarchEr manaiyiR chErOm

mAthEvA mAthEvA enRu vAzththi
n^IrANTa purOthAyam ATap peRROm

n^IRaNiyuN^ kOlamE n^ikazap peRRON^
kArANTa mazaipOlak kaNNIr chOrak

kanmanamE n^anmanamAk karaiyap peRROm
pArANTu pakaTERith thirivAr chollum

paNikETkak kaTavOmO paRRaR ROmE.

6.98.3

965

uRavAvAr uruththirapal kaNaththi nOrkaL

uTuppanakO vaNaththoTukI LuLavA manRE
cheRuvAruny cheRamATTAr thImai thAnum

n^anmaiyAych chiRappathE piRappiR chellOm
n^aRavArpon nithazin^aRun^ thArOn chIrAr

n^amachchivA yanycholla vallOm n^AvAR
chuRavAruN^ koTiyAnaip poTiyAk kaNTa

chuTarn^ayanach chOthiyaiyE thoTarvuR ROmE.

6.98.4

966

enRumn^Am yAvarkkum iTaivO mallOm

irun^ilaththil emakkethirA vAru millai
chenRun^Any chiRutheyvany chErvO mallOny

chivaperumAn thiruvaTiyE chErap peRROm
onRinAR kuRaiyuTaiyO mallO manRE

uRupiNiyAr cheRalozin^thiT TOTip pOnAr
ponRinAr thalaimAlai yaNin^tha chennip

puNNiyanai n^aNNiyapuN Niyaththu LOmE.

6.98.5

967

mUvuruvin muthaluruvAy irun^An kAna

mUrththiyE yenRumup paththu mUvar
thEvarkaLum mikkOruny chiRan^thu vAzththuny

chempavaLath thirumEnich chivanE yennum
n^AvuTaiyAr n^amaiyALa vuTaiyA ranRE

n^Avalan^thI vakaththinukku n^Atha rAna
kAvalarE yEvi viTuththA rEnuN^

kaTavamalON^ kaTumaiyoTu kaLavaR ROmE.

6.98.6

968

n^iRpanavum n^aTappanavum n^ilanum n^Irum

n^eruppinoTu kARRAki n^eTuvA nAki
aRpamoTu perumaiyumAy arumai yAki

anpuTaiyArk keLimaiyathAy aLakka lAkAth
thaRparamAych chathAchivamAyth thAnum yAnum

AkinRa thanmaiyanai n^anmai yOTum
poRpuTaiya pEchak kaTavOm pEyar

pEchuvana pEchuthumO pizaiyaR ROmE.

6.98.7

969

Ichanaiyev vulakinukkum iRaivan Rannai

imaiyavartham perumAnai eriyAy mikka
thEchanaich chemmEni veNNIR RAnaich

chilamparaiyan poRpAvai n^alanychey kinRa
n^Echanai n^iththalum n^inaiyap peRROm

n^inRuNpA remmai n^inaiyach chonna
vAchaka mellAm maRan^thO manRE

van^thIrAr mannavanA vAnRA nArE.

6.98.8

970

chaTaiyuTaiyAn chaN^kak kuzaiyOr kAthan

chAmpalum pAmpu maNin^tha mEni
viTaiyuTaiyAn vEN^kai yathaLmE lATai

veLLipOR puLLiyuzai mAnROl chArn^tha
uTaiyuTaiyAn n^ammai yuTaiyAn kaNTIr

ummOTu maRRu muLarAy n^inRa
paTaiyuTaiyAn paNikETkum paNiyO mallOm

pAchamaRa vIchum paTiyOm n^AmE.

6.98.9

971

n^AvAra n^ampanaiyE pATap peRROm

n^ANaRRAr n^aLLAmE viLLap peRROm
AvAven RemaiyALvAn amarar n^Athan

ayanoTumAR kaRivariya analAy n^INTa
thEvAthi thEvan chivanen chin^thai

chErn^thirun^thAn thenRichaikkOn RAnE van^thu
kOvATik kuRREval cheyken RAluN^

kuNamAkak koLLOmeN kuNaththu LOmE.

6.98.10

     


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


6.99 thiruppukalUr - thiruththANTakam

thiruchchiRRampalam

972

eNNukEn encholli eNNu kEnO

emperumAn thiruvaTiyE eNNi nallAR
kaNNilEn maRROr kaLaika NillEn

kazalaTiyE kaithozuthu kANi nallAl
oNNuLE onpathu vAchal vaiththAy

okka aTaikkumpO thuNara mATTEn
puNNiyA unnaTikkE pOthu kinREn

pUmpukalUr mEviya puNNi yanE.

6.99.1

973

aN^kamE pUNTAy analA TinAy

AthiraiyAy Aln^izalAy AnE RUrn^thAy
paN^kamon RillAtha paTarcha TaiyinAy

pAmpoTu thiN^kaL pakaithIrth thANTAy
chaN^kaiyon RinRiyE thEvar vENTach

chamuththiraththin n^anychuNTu chAvA mUvAch
chiN^kamE unnaTikkE pOthu kinREn

thiruppukalUr mEviya thEva thEvE.

6.99.2

974

paiyaravak kachchaiyAy pAlveN NIRRAy

paLikkuk kuzaiyinAy paNNAr inchol
maiviravu kaNNALaip pAkaN^ koNTAy

mAnmaRikai yEn^thinAy vanychak kaLvar
aivaraiyum enmER Rarava RuththAy

avarvENTuN^ kAriyamiN^ kAva thillai
poyyuraiyA thunnaTikkE pOthu kinREn

pUmpukalUr mEviya puNNi yanE.

6.99.3

975

theruLAthAr mUveyilun^ thIyil vEvach

chilaivaLaiththuch cheN^kaNaiyAR cheRRa thEvE
maruLAthAr thammanaththil vATTan^ thIrppAy

marun^thAyp piNithIrppAy vAnOrk kenRum
aruLAki AthiyAy vEtha mAki

alarmElAn n^IrmElAn Ayn^thuN^ kANAp
poruLAvAy unnaTikkE pOthu kinREn

pUmpukalUr mEviya puNNi yanE.

6.99.4

976

n^IrERu chenychaTaimEl n^ilAveN TiN^kaL

n^IN^kAmai vaiththukan^tha n^Ithi yAnE
pArERu paTuthalaiyiR palikoL vAnE

paNTanaN^kaR kAyn^thAnE pAva n^AchA
kArERu mukilanaiya kaNTath thAnE

karuN^kaik kaLiRRurivai kathaRap pOrththa
pOrERE unnaTikkE pOthu kinREn

pUmpukalUr mEviya puNNi yanE.

6.99.5

977

virichaTaiyAy vEthiyanE vEtha kIthA

viripozilchUz veNkATTAy mIyach chUrAy
thiripuraN^ka Lericheytha thEva thEvE

thiruvArUrth thirumUlath thAna mEyAy
maruviniyAr manaththuLAy mAkA LaththAy

valanychuziyAy mAmaRaikkAT Ten^thA yenRum
purichaTaiyAy unnaTikkE pOthu kinREn

pUmpukalUr mEviya puNNi yanE.

6.99.6

978

thEvArn^tha thEvanaith thEva rellAn^

thiruvaTimEl alariTTuth thETi n^inRu
n^AvArn^tha maRaipATi n^aTTa mATi

n^Anmukanum in^thiranum mAlum pORRak
kAvArn^tha poziRchOlaik kAnap pErAy

kazukkunRath thuchchiyAy kaTavu LEn^in
pUvArn^tha ponnaTikkE pOthu kinREn

pUmpukalUr mEviya puNNi yanE.

6.99.7

979

n^eyyATi n^inmalanE n^Ila kaNTA

n^iRaivuTaiyAy maRaivallAy n^Ithi yAnE
maiyATu kaNmaTavAL pAkath thAnE

mAnRO luTaiyAy makizn^thu n^inRAy
koyyATu kUviLaN^ konRai mAlai

koNTaTiyEn n^AniTTuk kURi n^inRu
poyyAtha chEvaTikkE pOthu kinREn

pUmpukalUr mEviya puNNi yanE.

6.99.8

980

thunnanychEr kOvaNaththAy thUya n^IRRAy

thuthain^thilaN^ku veNmazuvAL kaiyi lEn^thith
thannaNaiyun^ thaNmathiyum pAmpum n^Iruny

chaTaimuTimEl vaiththukan^tha thanmai yAnE
anna n^aTaimaTavAL pAkath thAnE

akkAram pUNTAnE Athi yAnE
ponnaN^ kazalaTikkE pOthu kinREn

pUmpukalUr mEviya puNNi yanE.

6.99.9

981

oruvanaiyu mallA thuNarA thuLLam

uNarchchith thaTumARRath thuLLE n^inRa
iruvaraiyum mUvaraiyum enmE lEvi

illAtha tharavaRuththAyk killEn Elak
karuvarai chUzkAnal ilaN^kai vEn^than

kaTun^thErmI thOTAmaik kAlAR cheRRa
poruvaraiyAy unnaTikkE pOthu kinREn

pUmpukalUr mEviya puNNi yanE.

6.99.10

     


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa

thirun^AvukkarachuchuvAmikaL aruLichcheytha

thEvArappathikaN^kaL ARAm thirumuRai muRRum


Please send your corrections

 

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika