logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Thirunavukaracar Thevaram - Thirumurai 5 Part 2, Verses (510 -1016)


uLLuRaiÿ 

5.051

thiruppAlaiththuRai

(510-520)

minpathippu

5.052

thirun^AkEchcharam

(521-530)

minpathippu

5.053

thiruvathikaivIraTTam

(531-542)

minpathippu

5.054

thiruvathikaivIraTTam

(543- 552)

minpathippu

5.055

thirun^AraiyUr

(553-562)

minpathippu

5.056

thirukkOLili

(563-572)

minpathippu

5.057

thirukkOLili

(573 -582)

minpathippu

5.058

thiruppazaiyARaivaTathaLi

(583 -592)

minpathippu

5.059

thirumARpERu

(593 -601)

minpathippu

5.060

thirumARpERu

(601-610)

minpathippu

5.061

thiruarichiRkaraippuththUr

(611 -620)

minpathippu

5.062

thirukkaTuvAykkaraippuththUr

(621-630)

minpathippu

5.063

thirukkuraN^kATuthuRai

(631-641)

minpathippu

5.064

thirukkOzampam

(642-652)

minpathippu

5.065

thiruppUvanUr

(653-663)

minpathippu

5.066

thiruvalanychuzi

(664-673)

minpathippu

5.067

thiruvAnychiyam

(674- 680)

minpathippu

5.068

thirun^aLLARu

(681-690)

minpathippu

5.069

thirukkaruvili

(691 -700)

minpathippu

5.070

thirukkoNTIchcharam

(701-710)

minpathippu

5.071

thiruvichayamaN^kai

(711-720)

minpathippu

5.072

thirun^IlakkuTi

(721-730)

minpathippu

5.073

thirumaN^kalakkuTi

(731-740)

minpathippu

5.074

thirueRumpiyUr

(741 -750)

minpathippu

5.075

thirukkurakkukkA

(751- 760)

minpathippu

5.076

thirukkAnUr

(761-769)

minpathippu

5.077

thiruchchERai

(770-779)

minpathippu

5.078

thirukkOTikA

(780-786)

minpathippu

5.079

thiruppuLLirukkuvELUr

(787-795)

minpathippu

5.080

thiruanpilAlan^thuRai

(796- 805)

minpathippu

5.081

thiruppANTikkoTumuTi

(806-810)

minpathippu

5.082

thiruvAnmiyUr

(811-820)

minpathippu

5.083

thirun^AkaikkArONam

(821-830)

minpathippu

5.084

thirukkATTuppaLLi

(831-840)

minpathippu

5.085

thiruchchirAppaLLi

(841-844)

minpathippu

5.086

thiruvATpOkki

(845-854)

minpathippu

5.087

thirumaNanychEri

(855-864)

minpathippu

5.088

thirumarukal

(865- 874)

minpathippu

5.089

thani

(875-884)

minpathippu

5.090

thani

(885-894)

minpathippu

5.091

thani

(895-900)

minpathippu

5.092

kAlapArAyaNam

(901-914)

minpathippu

5.093

maRakkiRpanE ennum

(915-924)

minpathippu

5.094

thozaRpAlanam ennum

(925-935)

minpathippu

5.095

iliN^kapurANam

(936-946)

minpathippu

5.096

manaththokai

(947-956)

minpathippu

5.097

chiththaththokai

(957 -986)

minpathippu

5.098

uLLam

(987-996)

minpathippu

5.099

pAvan^Acham

(997-1006)

minpathippu

5.100

AthipurANam

(1007-1016)

minpathippu

 


5.51 thiruppAlaiththuRai - thirukkuRun^thokai ÿ

thiruchchiRRampalam

510

n^Ila mAmaNi kaNTaththar n^ILchaTaik 
kOla mAmathi kaN^kaiyuN^ kUTTinAr 
chUla mAnmazu vEn^thich chuTarmuTip 
pAln^ey yATuvar pAlaith thuRaiyarE.

5.51.1

511

kavaLa mAlkaLiR Rinnuri pOrththavar 
thavaLa veNNakai maN^kaiyOr paN^kinar 
thivaLa vAnavar pORRith thichaithozum 
pavaLa mEniyar pAlaith thuRaiyarE.

5.51.2

512

minnin n^uNNiTaik kanniyar mikkeN^kum 
ponni n^IrmUzkip pORRi yaTithoza 
manni n^AnmaRai yOTupal kIthamum 
panni nAravar pAlaith thuRaiyarE.

5.51.3

513

n^ITu kATiTa mAyn^inRa pEykkaNaN^ 
kUTu pUthaN^ kuzumin^in RArkkavE 
ATi nAraza kAkiya n^AnmaRai 
pATi nAravar pAlaith thuRaiyarE.

5.51.4

514

chiththar kanniyar thEvarkaL thAnavar 
piththar n^AnmaRai vEthiyar pENiya 
aththa nEn^amai yALuTai yAyenum 
paththar kaTkanpar pAlaith thuRaiyarE.

5.51.5

515

viNNi nArpaNin^ thEththa viyappuRum 
maNNi nArmaRa vAthuchi vAyaven 
ReNNi nArkkiTa mAvezin vAnakam 
paNNi nAravar pAlaith thuRaiyarE.

5.51.6

516

kurava nArkoTu koTTiyuN^ kokkarai 
viravi nArpaN kezumiya vINaiyum 
maruvu n^ANmalar mallikai cheNpakam 
paravu n^Irpponnip pAlaith thuRaiyarE.

5.51.7

517

thoTarun^ thoNTaraith thukkan^ thoTarn^thuvan^ 
thaTarum pOthara nAyaruL cheypavar 
kaTalin n^anychaNi kaNTar kaTipunaR 
paTaruny chenychaTaip pAlaith thuRaiyarE.

5.51.8

518

mEkan^ thOypiRai chUTuvar mEkalai 
n^Akan^ thOyn^tha araiyinar n^alliyaR 
pOkan^ thOyn^tha puNarmulai maN^kaiyOr 
pAkan^ thOyn^thavar pAlaith thuRaiyarE.

5.51.9

519

veN^kaN vALara vATTi veruTTuvar 
aN^ka NAraTi yArkkaruL n^alkuvar 
cheN^kaN mAlayan thETaR kariyavar 
paiN^kaN ERRinar pAlaith thuRaiyarE.

5.51.10

520

uraththi nAlarak kannuyar mAmalai 
n^erukki nAnai n^eriththavan pATalum 
irakka mAvaruL cheythapA laiththuRaik 
karaththi nARRozu vArvinai yOyumE.

5.51.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - pAlaivanan^Athar, thEviyAr - thavaLaveNNakaiyammai. 

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.52 thirun^AkEchcharam - thirukkuRun^thokai ÿ 


thiruchchiRRampalam

521

n^allar n^allathOr n^AkaN^koN TATTuvar 
vallar valvinai thIrkkum marun^thukaL 
pallil OTukai yEn^thip palithiri 
chelvar pOlthiru n^AkEch charavarE.

5.52.1

522

n^Ava lamperun^ thIvinil vAzpavar 
mEvi van^thu vaNaN^ki vinaiyoTu 
pAva mAyina paRRaRu viththiTun^ 
thEvar pOlthiru n^AkEch charavarE.

5.52.2

523

Otha mArkaTa linviTa muNTavar 
Athi yAraya nOTama rarkkelAm 
mAthOr kURar mazuvala nEn^thiya 
n^Athar pOlthiru n^AkEch charavarE.

5.52.3

524

chan^thi rannoTu chUriyar thAmuTan 
van^thu chIrvazi pATukaL cheythapin 
ain^tha laiyara vinpaNi koNTaruL 
main^thar pOlmaNi n^AkEch charavarE.

5.52.4

525

paNTOr n^ALikaz vAnpazith thakkanAr 
koNTa vELvik kumaNTai yathukeTath 
thaNTa mAvithA thAvin RalaikoNTa 
cheNTar pOlthiru n^AkEch charavarE.

5.52.5

526

vampu pUN^kuzal mAthu maRukavOr 
kampa yAnai yuriththa karaththinar 
chempo nAritha zimmalarch chenychaTai 
n^ampar pOlthiru n^AkEch charavarE.

5.52.6

527

mAnai yEn^thiya kaiyinar maiyaRu 
nyAnach chOthiyar thiyar n^Aman^thAn 
Ana anychezuth thOthavan^ thaNNikkun^ 
thEnar pOlthiru n^AkEch charavarE.

5.52.7

528

kazalkoL kAlinar kAlanaik kAyn^thavar 
thazalkoL mEniyar chAn^thaveN NIRaNi 
azakar Aln^izaR kIzaRa mOthiya 
kuzakar pOlkuLir n^AkEch charavarE.

5.52.8

529

vaTTa mAmathil mUnRuTan vallaraN 
chuTTa cheykaiya rAkiluny chUzn^thavar 
kuTTa valvinai thIrththuk kuLirvikkuny 
chiTTar pOlthiru n^AkEch charavarE.

5.52.9

530

thUrththan RONmuTi thALun^ tholaiyavE 
chErththi nArthirup pAthath thoruviral 
Arththu van^thula kaththava rATiTun^ 
thIrththar pOlthiru n^AkEch charavarE.

5.52.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - cheNpakAraNiyEchuvarar, 
thEviyAr - kunRamulain^Ayakiyammai. 

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.53 thiruvathikaivIraTTam - thirukkuRun^thokai ÿ 


thiruchchiRRampalam

531

kONan mAmathi chUTiyOr kOvaNam 
n^ANil vAzkkai n^ayan^thum payanilai 
pANil vINai payinRavan vIraTTaN^ 
kANil allathen kaNTuyil koLLumE.

5.53.1

532

paNNi naippava LaththiraL mAmaNi 
aNNa laiyama rarthozu mAthiyaich 
chuNNa veNpoTi yAnRiru vIraTTam 
n^aNNi lallathen kaNTuyil koLLumE.

5.53.2

533

uRRa vartham uRun^Oy kaLaipavar 
peRRa mERum piRaN^ku chaTaiyinar 
chuRRum pAypunal chUzthiru vIraTTaN^ 
kaRki lallathen kaNTuyil koLLumE.

5.53.13

534

muRRA veNmathi chUTum muthalvanAr 
cheRRAr vAzun^ thiripuran^ thIyeza 
viRRAn koNTeyi leythavar vIraTTaN^ 
kaRRA lallathen kaNTuyil koLLumE.

5.53.4

535

pallA rumpala thEvar paNipavar 
n^allA run^n^ayan^ thEththap paTupavan 
villAl mUveyi leythavan vIraTTaN^ 
kallE nAkilen kaNTuyil koLLumE.

5.53.5

536

vaNTAr konRaiyum maththam vaLarchaTaik 
koNTAn kOla mathiyO Taravamum 
viNTAr mummathi leythavan vIraTTaN^ 
kaNTA lallathen kaNTuyil koLLumE.

5.53.6

537

araiyAr kOvaNa ATaiya nARelAn^ 
thiraiyAr oNpunal pAykeTi lakkarai 
viraiyAr n^IRRan viLaN^ku vIraTTanpAR 
karaiyE nAkilen kaNTuyil koLLumE.

5.53.7

538

n^IRu TaiththaTan^ thOLuTai n^inmalan 
ARu Taippunal pAykeTi lakkarai 
ERu TaikkoTi yAnRiru vIraTTaN^ 
kURi lallathen kaNTuyil koLLumE.

5.53.8

539

cheN^kaN mAlviTai yERiya chelvanAr 
paiN^ka NAnaiyin Iruri pOrththavar 
aN^kaN nyAlama thAkiya vIraTTaN^ 
kaN^ku lAkaven kaNTuyil koLLumE.

5.53.9

540

pUNA NAram porun^tha vuTaiyavar 
n^ANA kavvarai villiTai yampinAR 
pENAr mummathi leythavan vIraTTaN^ 
kANE nAkilen kaNTuyil koLLumE.

5.53.10

541

varaiyArn^ thavayi raththiraL mANikkan^ 
thiraiyArn^ thapunal pAykeTi lakkarai 
viraiyAr n^IRRan viLaN^kiya vIraTTam 
uraiyE nAkilen kaNTuyil koLLumE.

5.53.11

542

ulan^thAr veNTalai uNkala nAkavE 
valan^thAn mikkavan vALarak kanRanaich 
chilampAr chEvaTi yUnRinAn vIraTTam 
pulampE nAkilen kaNTuyil koLLumE.

5.53.12


iththalam n^aTun^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - vIraTTAnEchuvarar, thEviyAr - thiruvathikain^Ayakiyammai. 
thiruchchiRRampalam
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


 


5.54 thiruvathikaivIraTTam - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

543

eTTu n^ANmalar koNTavan chEvaTi 
maTTa lariTu vArvinai mAyumAR 
kaTTith thEnkalan^ thanna keTilavI 
raTTa nAraTi chEru mavarukkE.

5.54.1

544

n^ILa mAn^inain^ theNmalar iTTavar 
kOLa valvinai yuN^kuRai vipparAl 
vALa mAlizi yuN^keTi lakkarai 
vELi chUzn^thaza kAya vIraTTarE.

5.54.2

545

kaLLin n^ANmala rOriru n^AnkukoN 
TuLkuvA ravar valvinai yOTTuvAr 
theLLu n^Irvayal pAykeTi lakkarai 
veLLai n^IRaNi mEnivI raTTarE.

5.54.3

546

pUN^koth thAyina mUnRoTO rain^thiTa 
vAN^ki n^inRavar valvinai yOTTuvAr 
vIN^ku thaNpunal pAykeTi lakkarai 
vEN^kaith thOluTai yATaivI raTTarE.

5.54.4

547

thEnap pOthukaL mUnRoTO rain^thuTan 
thAnap pOthiTu vArvinai thIrppavar 
mInath thaNpunal pAykeTi lakkarai 
vEna lAnai yuriththavI raTTarE.

5.54.5

548

Ezith thonmalar koNTu paNin^thavar 
Uzith tholvinai yOTa akaRRuvAr 
pAzith thaNpunal pAykeTi lakkarai 
vEzath thinnuri pOrththavI raTTarE.

5.54.6

549

uraichey n^Ulvazi yoNmala reTTiTath 
thiraikaL pOlvaru valvinai thIrpparAl 
varaikaL van^thizi yuN^keTi lakkarai 
viraikaL chUzn^thaza kAyavI raTTarE.

5.54.7

550

Oli vaNTaRai yoNmala reTTinAR 
kAlai yEththa vinaiyaik kazipparAl 
Ali van^thizi yuN^keTi lakkarai 
vEli chUzn^thaza kAyavI raTTarE.

5.54.8

551

thArith thuLLith thaTamala reTTinAR 
pArith thEththaval lArvinai pARRuvAr 
mUrith theNTirai pAykeTi lakkarai 
vErich chenychaTai vEyn^thavI raTTarE.

5.54.9

552

aTTa puTpam avaikoLu mARukoN 
TaTTa mUrththi anAthithan pAlaNain^ 
thaTTu mARuchey kiRpa athikaivI 
raTTa nAraTi chEru mavarkaLE.

5.54.10


thiruchchiRRampalam
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.55 thirun^AraiyUr - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

 

553

vIRu thAnuTai veRpan maTan^thaiyOr 
kURa nAkiluN^ kUnpiRai chUTilum 
n^ARu pUmpozil n^AraiyUr n^ampanuk 
kARu chUTalum amma azakithE.

5.55.1

554

puLLi koNTa puliyuri yATaiyum 
veLLi koNTaveN pUthimey yATalum 
n^aLLi theNTirai n^AraiyU rAnn^anychai 
aLLi yuNTalum amma azakithE.

5.55.2


555

vETu thaN^kiya vETamum veNTalai 
OTu thaN^kiya vuNpali koLkaiyum 
n^ATu thaN^kiya n^AraiyU rAnn^aTam 
ATu paiN^kazal amma azakithE.

5.55.3

556

kokkin RUvaluN^ kUviLaN^ kaNNiyum 
mikka veNTalai mAlai virichaTai 
n^akka nAkilum n^AraiyUr n^ampanuk 
kakki nAramum amma azakithE.

5.55.4

557

vaTikoL veNmazu mAnamar kaikaLum 
poTikoL chempava Lampurai mEniyum 
n^aTikoL n^anmayil chErthiru n^AraiyUr 
aTikaL thamvaTi vamma azakithE.

5.55.5

558

chUla malkiya kaiyuny chuTaroTu 
pAlu n^eythayi rATiya pAnmaiyum 
nyAla malkiya n^AraiyUr n^ampanuk 
kAla n^Izalum amma azakithE.

5.55.6

559

paNNi nAnmaRai pATalo TATalum 
eNNi lArpura mUnReri cheythathum 
n^aNNi nArthuyar thIrththalum n^AraiyUr 
aNNa lArcheykai amma azakithE.

5.55.7

560

enpu pUNTeru thERi iLampiRai 
minpu rin^tha chaTaimEl viLaN^kavE 
n^anpa kaRpali thErinum n^AraiyUr 
anpa nukkathu amma azakithE.

5.55.8

561

muraluN^ kinnaram mon^thai muzaN^kavE 
iravi ninReri yATalu n^ITuvAn 
n^aralum vArin^an nAraiyUr n^ampanuk 
karavum pUNuthal amma azakithE.

5.55.9

562

kaTukkai yanychaTai yankayi laimmalai 
eTuththa vALarak kanRalai Irainychum 
n^aTukkam van^thiRa n^AraiyU rAnviral 
aTuththa thanmaiyum amma azakithE.

5.55.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - chavun^tharEchuvarar, thEviyAr - thirupurachun^tharan^Ayaki.
thiruchchiRRampalam 
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.56 thirukkOLili - thirukkuRun^thokaiÿ 


thiruchchiRRampalam

563

maikkoL kaNNumai paN^kinan mAnmazuth 
thokka kaiyinan cheyyathOr chOthiyan 
kokka marpozil chUztharu kOLili 
n^akka naiththoza n^amvinai n^AchamE.

5.56.1

564

muththi naimutha lAkiya mUrththiyai 
viththi naiviLai vAya vikirthanaik 
koththa larpozil chUztharu kOLili 
aththa naiththoza n^IN^kumn^am mallalE.

5.56.2

565

veNTi raippara vaiviTa muNTathOr 
kaNTa naikkalan^ thArthamak kanpanaik 
koNTa lampoziR kOLili mEviya 
aNTa naiththozu vArkkalla lillaiyE.

5.56.3

566

palavum valvinai pARum parichinAl 
ulavuN^ kaN^kaiyun^ thiN^kaLum oNchaTai 
kulavi nAnkuLi rumpoziR kOLili 
n^ilavi nAnRanai n^iththal n^inaiminE.

5.56.4

567

alla lAyina thIrum azakiya 
mullai veNmuRu vallumai yanychavE 
kollai yAnai yuriththavan kOLilich 
chelvan chEvaTi chenRu thozuminE.

5.56.5

568

Avin pAlkaN TaLavil arun^thavap 
pAlan vENTaluny chellenRu pARkaTal 
kUvi nAnkuLi rumpoziR kOLili 
mEvi nAnaith thozavinai vITumE.

5.56.6

569

chIrththa n^anmanai yALuny chiRuvarum 
Arththa chuRRamum paRRilai yAthalAR 
kUththa nAruRai yun^thiruk kOLili 
Eththi n^Irthozu minniTar thIrumE.

5.56.7

570

mAla thAki mayaN^ku manitharkAL 
kAlam van^thu kaTaimuTi yAmunaN^ 
kOla vArpoziR kOLili mEviya 
n^Ila kaNTanai n^inRu n^inaiminE.

5.56.8

571

kETu mUTik kiTan^thuNNu n^ATathu 
thETi n^Irthiri yAthE chivakathi 
kUTa lAn^thiruk kOLili Ichanaip 
pATu minnira vOTu pakalumE.

5.56.8

572

maTuththu mAmalai yEn^thaluR RAnRanai 
aTarththup pinnum iraN^ki yavaRkaruL 
koTuththa vannuRai kOLili yEthoza 
viTuththu n^IN^kiTum mElai vinaikaLE.

5.56.9

iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - kOLilin^Athar, thEviyAr - vaNTamarpUN^kuzalammai.
thiruchchiRRampalam
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


 

5. 57 thirukkOLili - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

573

munna mEn^inai yAthozin^ thEnunai 
innam n^Anuna chEvaTi yEththilEn 
chen^n^e lArvayal chUzthiruk kOLili 
manna nEyaTi yEnai maRavalE.

5.57.1

574

viNNu LArthozu thEththum viLakkinai 
maNNu LArvinai thIrkku marun^thinaip 
paNNu LArpayi lun^thiruk kOLili 
aNNa lAraTi yEthozu thuymminE.

5.57.2

575

n^ALum n^ammuTai n^ALkaL aRikilOm 
ALum n^OykaLO raimpathO TAReTTum 
Ezai maippaT Tirun^thun^Ir n^aiyAthE 
kOLi liyaran pAthamE kURumE.

5.57.3

576

vizavi nOchai oliyaRAth thaNpozil 
pazaki nArvinai thIrkkum pazampathi 
azalkai yAnama run^thiruk kOLilik 
kuzaka nArthirup pAthamE kURumE.

5.57.4

577

mUla mAkiya mUvarkku mUrththiyaik 
kAla nAkiya kAlaRkuN^ kAlanaik 
kOla mAmpozil chUzthiruk kOLilich 
chUla pANithan pAthan^ thozuminE.

5.57.5

578

kARRa naikkaTal n^anychamu thuNTaveN 
NIRRa nain^imir punchaTai yaNNalai 
ARRa naiyama run^thiruk kOLili 
ERRa nAraTi yEthozu thEththumE.

5.57.6

579

vEtha mAyaviN NOrkaL thalaivanai 
Othi mannuyi rEththu moruvanaik 
kOthi vaNTaRai yun^thiruk kOLili 
vEtha n^Ayakan pAtham virumpumE.

5.57.7

580

n^Ithi yARRozu vArkaL thalaivanai 
vAthai yAna viTukkum maNiyinai 
kOthi vaNTaRai yun^thiruk kOLili 
vEtha n^Ayakan pAtham virumpumE.

5.57.8

581

mAlum n^Anmuka nAlum aRivoNAp 
pAlin menmozi yALoru paN^kanaik 
kOla mAmpozil chUzthiruk kOLili 
n^Ila kaNTanai n^iththal n^inaiminE.

5.57.9

582

arakka nAya ilaN^kaiyar mannanai 
n^erukki yammuTi paththiRuth thAnavaR 
kirakka mAkiya vanRiruk kOLili 
aruththi yAyaTi yEthozu thuymminE.

5.57.10


thiruchchiRRampalam
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.58 thiruppazaiyARaivaTathaLi - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

583

thalaiye lAmpaRik kunychamaN kaiyaruL 
n^ilaiyi nAnmaRaith thAnmaRaik koNNumE 
alaiyi nArpozi lARai vaTathaLi 
n^ilaiyi nAnaTi yEn^inain^ thuymminE.

5.58.1

584

mUkki nAlmuran ROthiyak kuNTikai 
thUkki nArkulan^ thUraRuth thEthanak 
kAkki nAnaNi yARai vaTathaLi 
n^Okki nArkkillai yAlaru n^OykaLE.

5.58.2


585

kuNTa raikkuNa millaraik kURaiyil 
miNTa raiththuran^ thavima lanRanai 
aNTa raippazai yARai vaTathaLik 
kaNTa raiththozu thuyn^thana kaikaLE.

5.58.3

586

muTaiya raiththalai muNTikkum moTTarai 
kaTaiya raikkaTin^ thArkanal veNmazup 
paTaiya raippazai yARai vaTathaLi 
uTaiya raikkuLirn^ thuLkumen uLLamE.

5.58.4

587

oLLa rikkaNAr munnamaN n^inRuNuN^ 
kaLLa raikkaTin^ thakarup pURalai 
aLLa lampuna lARai vaTathaLi 
vaLLa laippuka zaththuyar vATumE.

5.58.5

588

n^Ithi yaikkeTa n^inRama NEyuNuny 
chAthi yaikkeTu mAcheytha chaN^karan 
Athi yaippazai yARai vaTathaLich 
chOthi yaiththozu vArthuyar thIrumE.

5.58.6

589

thiraTTi raikka vaLan^thiNik kunychamaN 
piraTTa raippirith thaperu mAnRanai 
aruTTi RaththaNi yARai vaTathaLith 
theruTTa raiththozath thIvinai thIrumE.

5.58.7

590

Othi naththezuth thanychuNa rAchchamaN 
*vEthi naippaTuth thAnaiveN^ kURRuthai 
pAtha naippazai yARai vaTathaLi 
n^Atha naiththoza n^amvinai n^AchamE. 
* vEthu enpathu - veppam.

5.58.8

591

vAyi run^thami zEpaTith thALuRA 
Ayi ranychama Nummazi vAkkinAn 
pAyi rumpuna lARai vaTathaLi 
mEya vannena valvinai vITumE.

5.58.9

592

cheruththa naichcheyuny chENarak kannuTal 
eruththi Ravira lAliRai yUnRiya 
aruththa naippazai yARai vaTathaLith 
thiruththa naiththozu vArvinai thEyumE.

5.58.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - chOmEchuvarar, thEviyAr - chOmakalAn^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.59 thirumARpERu - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

593

porumAR RinpaTai vENTin^aR pUmpunal 
varumAR Rinmalar koNTu vazipaTuN^ 
karumAR kinnaruL cheythavan kANTaku 
thirumAR pERu thozavinai thEyumE.

5.59.1

594

Alath thArn^iza lillaRam n^Alvarkkuk 
kOlath thAlurai cheythavan kuRRamil 
mAluk kAraruL cheythavan mARpERu 
Elath thAnRozu vArkkiTa rillaiyE.

5.59.2

595

thuNivaN NachchuTa rAzikoL vAneNNi 
aNivaN Naththalar koNTaTi yarchchiththa 
maNivaN NaRkaruL cheythavan mARpERu 
paNivaN Naththavark killaiyAm pAvamE.

5.59.3

596

thItha vaicheythu thIvinai vIzAthE 
kAthal cheythu karuththinil n^inRan^an 
mAtha varpayil mARpERu kaithozap 
pOthu minvinai yAyina pOkumE.

5.59.4

597

vArkoL menmulai maN^kaiyOr paN^kinan 
vArkoL n^anmura chammaRai yavvaRai 
vArkoL paimpozil mARpERu kaithozu 
vArkaL mannuvar ponnula kaththilE.

5.59.5

598

paNTai valvinai paRRaRuk kumvakai 
uNTu cholluvan kENmin oLikiLar 
vaNTu chErpozil chUzthiru mARpERu 
kaNTu kaithozath thIruN^ kavalaiyE.

5.59.6

599

mazuva lAnRiru n^Amam makizn^thuraith 
thazava lArkaLuk kanpuchey thinpoTum 
vazuvi lAvaruL cheythavan mARpERu 
thozava lArthamak killai thuyaramE.

5.59.7

600

munna vanula kukku muzumaNip 
ponna vanRikaz muththoTu pOkamAm 
manna vanRiru mARpERu kaithozum 
anna varemai yALuTai yArkaLE.

5.59.8

601

vETa nAyvicha yannoTum eythuveN^ 
kATu n^ITukan^ thATiya kaNNuthal 
mATa n^ITuya run^thiru mARpERu 
pATu vArpeRu vArpara lOkamE.

5.59.9

602

karuththa nAykkayi lAya malaithanaith 
tharukki nAleTuth thAnaith thakaravE 
varuththi yAraruL cheythavan mARpERu 
aruththi yARRozu vArkkillai allalE.

5.59.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - mAlvaNaN^kumIchar, thEviyAr - karuNain^Ayakiyammai. 
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.60 thirumARpERu - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

603

Ethu monRu maRivila rAyinum 
Othi anychezuth thummuNar vArkaTkup 
pEtha minRi avaravar uLLaththE 
mAthun^ thAmum makizvarmAR pERarE.

5.60.1

604

achcha millain^eny chEyaran n^AmaN^kaL 
n^ichcha lun^n^inai yAyvinai pOyaRak 
kachcha mAviTa muNTakaN TAvena 
vaichcha mAn^ithi yAvar mARpERarE.

5.60.2

605

chAththi rampala pEchuny chazakkarkAL 
kOththi ramuN^ku lamuN^koN TencheyvIr 
pAththi ranychiva menRu paNithirEl 
mAththi raikkuL aruLumAR pERarE.

5.60.3

606

irun^thu cholluvan kENminkaL EzaikAL 
arun^tha van^tharum anychezuth thOthinAR 
porun^thu n^OypiNi pOkath thurappathOr 
marun^thu mAkuvar mannumAR pERarE.

5.60.4

607

chARRich cholluvan kENmin tharaNiyIr 
ERRin mElvaru vAnkaza lEththinAR 
kURRai n^Ikkik kuRaivaRuth thALvathOr 
mARRi lAchchempo nAvarmAR pERarE.

5.60.5

608

ITTu mAn^ithi chAla izakkinum 
vITTuN^ kAlan viraiya azaikkinuN^ 
kATTil mAn^aTa mATuvAy kAvenil 
vATTan^ thIrkkavum vallarmAR pERarE.

5.60.6

609

aiya nEyara nEyen RaraRRinAl 
uyya lAmula kaththavar pENuvar 
cheyya pAtha miraNTum n^inaiyavE 
vaiya mALavum vaipparmAR pERarE.

5.60.7

 

ippathikaththil 8,9-m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina.

5.60.8-9


610

un^thich chenRu malaiyai yeTuththavan 
chan^thu thOLoTu thALiRa vUnRinAn 
man^thi pAypozil chUzumAR pERena 
an^tha millathOr inpam aNukumE.

5.60.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.61 thiruarichiRkaraippuththUr - thirukkuRun^thokai ÿ 


thiruchchiRRampalam

611

muththU rumpunal moyyari chiRkaraip 
puththU rannaTi pORRiyen pArelAm 
poyththU rumpula nain^thoTu pulkiya 
maiththU rumvinai mARRavum vallarE.

5.61.1

612

piRaikka NichchaTai yemperu mAnenRu 
kaRaikka Niththavar kaNTa vaNakkaththAy 
uRakka Niththuru kAmanath thArkaLaip 
puRakka NiththiTum puththUrp punitharE.

5.61.2

613

arichi linkarai mElaNi yArtharu 
purichai n^an^thirup puththUrp punithanaip 
paricho Tumpara vippaNi vArkkelAn^ 
thurichil n^anneRi thOnRiTuN^ kANminE.

5.61.3

614

vEtha naimiku vINaiyin mEviya 
kItha naikkiLa run^n^aRuN^ konRaiyam 
pOtha naippunal chUzn^thaputh thUranai 
n^Atha nain^n^inain^ thenmanam n^aiyumE.

5.61.4

615

aruppup pOnmulai yArallal vAzkkaimEl 
viruppuch chErn^ilai viTTun^al liTTamAy 
thirupputh thUranaich chin^thai cheyachcheyak 
karuppuch chARRilum aNNikkuN^ kANminE.

5.61.5

616

pAmpo Tumathi yumpaTar punchaTaip 
pUmpu nalumpo thin^thaputh thUruLAn 
n^Ampa Nin^thaTi pORRiTa n^AToRuny 
chAmpal enpu thanakkaNi yAkumE.

5.61.6

617

kanalaN^ kaithani lEn^thiveN^ kATTiTai 
analaN^ keythin^in RATuvar pATuvar 
pinalany chenychaTai mERpiRai yun^tharu 
punaluny chUTuvar pOlumputh thUrarE.

5.61.7

618

kARRi nuN^kaTi thAki n^aTappathOr 
ERRi nummichain^ thERuvar enpoTu 
n^IRRi naiyaNi varn^inai vAyththamaip 
pORRi yenpavark kanparputh thUrarE.

5.61.8

619

munnu muppurany cheRRana rAyinum 
anna moppar alan^thaTain^ thArkkelAm 
minnu moppar virichaTai mEnichem 
ponnu mopparputh thUrem punitharE.

5.61.9

620

cheruththa nARRana thErchela vuyththiTuN^ 
karuththa nAykkayi laiyeTuth thAnuTal 
paruththa thOLkeTap pAthath thoruviral 
poruththi nArpozi lArn^thaputh thUrarE.

5.61.10

iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - paTikkAchuvaiththan^Athar, thEviyAr - azakAmpikai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.62 thirukkaTuvAykkaraippuththUr - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

621

oruththa naimU vulakoTu thEvarkkum 
aruththa naiyaTi yEnmanath thuLLamar 
karuththa naikkaTu vAyppuna lATiya 
thiruththa naippuththUr chenRukaN Tuyn^thEnE.

5.62.1

622

yAva rumaRi thaRkari yAnRanai 
mUva rinmutha lAkiya mUrththiyai 
n^Avin n^allurai yAkiya n^Athanaith 
thEvanaip puththUr chenRukaN Tuyn^thEnE.

5.62.2

623

anpa naiyaTi yAriTar n^Ikkiyaich 
chempo naiththika zun^thiruk kachchiyE 
kampa naikkaTu vAykkaraith thenpuththUr 
n^ampa naikkaNTu n^Anuyyap peRREnE.

5.62.3

624

mAtha naththaimA thEvanai mARilAk 
kOtha naththilain^ thATiyai veNkuzaik 
kAtha naikkaTu vAykkaraith thenpuththUr 
n^Atha naikkaNTu n^Anuyyap peRREnE.

5.62.4

625

kuNTu paTTakuR Ran^thavirth thennaiyAT 
koNTu n^aRRiRaN^ kATTiya kUththanaik 
kaNTa naikkaTu vAykkaraith thenpuththUr 
aNTa naikkaN Taruvinai yaRREnE.

5.62.5

626

pan^tha pAcha maRuththenai yATkoNTa 
main^tha naimmaNa vALanai mAmalark 
kan^tha n^IrkkaTu vAykkaraith thenpuththUr 
en^thai yIchanaik kaNTini thAyiRRE.

5.62.6

627

umpa rAnai uruththira mUrththiyai 
ampa rAnai amalanai Athiyaik 
kampu n^IrkkaTu vAykkaraith thenpuththUr 
empi rAnaikkaN Tinpama thAyiRRE.

5.62.7

628

mAchAr pAcha mayakkaRu viththenuL 
n^Echa mAkiya n^iththa maNALanaip 
pUcha n^IrkkaTu vAykkaraith thenpuththUr 
Icha nEyena inpama thAyiRRE.

5.62.8

629

iTuvA riTTa kavaLaN^ kavarn^thiru 
kaTuvA yiTTavar kaTTurai koLLAthE 
kaTuvAyth thenkaraip puththU raTikaTkAT 
paTavE peRRun^An pAkkiyany cheythEnE.

5.62.9

630

arakka nARRal aziththavan pATalkET 
Tirakka mAki aruLpuri yIchanaith 
thiraikkoL n^IrkkaTu vAykkaraith thenpuththUr 
irukku n^Athanaik kANappeR Ruyn^thEnE.

5.62.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - chorNapurIchuvarar, thEviyAr - chorNapurin^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.63 thirukkuraN^kATuthuRai - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

631

iraN^kA vanmanath thArkaL iyaN^kumup 
puraN^kA vallazi yappoTi yAkkinAn 
tharaN^kA Tun^thaTa n^Irpponnith thenkaraik 
kuraN^kA TuthuRaik kOlak kapAliyE.

5.63.1

632

muththi naimaNi yaippava LaththoLir 
thoththi naichchuTar chOthiyaich chOlaichUz 
koththa larkuraN^ kATu thuRaiyuRai 
aththa nennaaN NiththiT Tirun^thathE.

5.63.2

633

kuLirpu naRkuraN^ kATu thuRaiyanaith 
thaLirn^i Raththaiyal paN^kanaith thaNmathi 
oLiya nain^n^inain^ thEnukken uLLamun^ 
theLivi naiththeLi yaththeLin^ thiTTathE.

5.63.3

634

maNavan kANmalai yALn^eTu maN^kalak 
kaNavan kANkalai nyAnikaL kAthaleN 
kuNavan kANkuraN^ kATu thuRaithanil 
aNavan kANanpu cheyyu maTiyarkkE.

5.63.4

635

nyAlath thArthozu thEththiya n^anmaiyan 
kAlath thAnuyir pOkkiya kAlinan 
n^Ilath thArmiTaR RAnveLLai n^IRaNi 
kOlath thAnkuraN^ kATu thuRaiyanE.

5.63.5

636

ATTi nAnmun amaNarO TenRanaip 
pATTi nAnRana ponnaTik kinnichai 
vITTi nAnvinai meyyaTi yAroTuN^ 
kUTTi nAnkuraN^ kATu thuRaiyanE.

5.63.6

637

mAththan RAnmaRai yArmuRai yAnmaRai 
Oththan RArukan Rannuyi ruNTapeN 
pOththan RAnavaL poN^ku chinan^thaNi 
kUththan RAnkuraN^ kATu thuRaiyanE.

5.63.7

638

n^ATi n^an^thama rAyina thoNTarkAL 
ATu minnazu minthozu minnaTi 
pATu minpara manpayi lummiTaN^ 
kUTu minkuraN^ kATu thuRaiyaiyE.

5.63.8

639

thenRal n^anneTun^ thEruTai yAnuTal 
ponRa veN^kanal poN^ka viziththavan 
anRa van^thaka naiyayiR chUlaththAR 
konRa vankuraN^ kATu thuRaiyanE.

5.63.9

640

n^aRRa vanycheytha n^Alvarkku n^allaRam 
uRRa n^anmozi yAlaruL cheythan^aR 
koRRa vankuraN^ kATu thuRaithozap 
paRRun^ thIvinai yAyina pARumE.

5.63.10

641

kaTuththa thErarak kankayi laimmalai 
eTuththa thOLthalai yiRRala Ravviral 
aTuththa lumavan innichai kETTaruL 
koTuththa vankuraN^ kATu thuRaiyanE.

5.63.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - ApathchakAyar, thEviyAr - pavaLakkoTiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.64 thirukkOzampam - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

642

vEzam paththaivar vENTiRRu vENTippOy 
Azam paRRivIz vArpala vAtharkaL 
kOzam paththuRai kUththan kuraikazaR 
thAzum paththarkaL chAlach chathurarE.

5.64.1

643

kayilai n^anmalai yALuN^ kapAliyai 
mayili yanmalai mAthin maNALanaik 
kuyilpa yilpoziR kOzampa mEyaven 
uyiri nain^inain^ thuLLam urukumE.

5.64.2

644

vAzum pAnmaiya rAkiya vAnchelvan^ 
thAzum pAnmaiya rAkiththam vAyinAl 
thAzam pUmaNam n^ARiya thAzpoziR 
kOzam pAvenak kUTiya chelvamE.

5.64.3

645

pATa lAkkiTum paNNoTu peNNivaL 
kUTa lAkkiTuN^ kunRin maNaRkoTu 
kOTal pUththalar kOzampath thuNmakizn^ 
thATuN^ kUththanuk kanpupaT TALanRE.

5.64.4

646

thaLirkoL mEniyaL thAnmika anychavOr 
piLiRu vAraNath thIruri pOrththavan 
kuLirkoL n^ILvayal kOzampam mEvinAn 
n^aLirkoL n^IrchaTai mElu n^ayan^thathE.

5.64.5

647

n^Atha rAvar n^amakkum piRarkkun^thAm 
vEtha n^Avar viTaikkoTi yArveRpiR 
kOthai mAthoTuN^ kOzampaN^ kOyilkoN 
TAthi pAtha maTaiyaval lArkaLE.

5.64.6

648

munnai n^Ancheytha pAva muthalaRap 
pinnai n^Anperi thummaruL peRRathum 
anna mArvayaR kOzampath thuLLamar 
pinnal vArchaTai yAnaip pithaRRiyE.

5.64.7

649

Ezai mAriTam n^inRiru kaikkoTuN 
kOzai mAroTuN^ kUTiya kuRRamAN^ 
kUzai pAyvayaR kOzampath thAnaTi 
Ezai yEnmun maRan^thaN^ kirun^thathE.

5.64.8

650

arava Naippayil mAlayan van^thaTi 
parava naippara mAmparany chOthiyaik 
kurava naikkura vArpoziR kOzampath 
thurava naiyoru varkkuNar voNNumE.

5.64.9

651

chamara chUrapan mAvaith thaTin^thavER 
kumaran thAthain^aR kOzampa mEviya 
amarar kOvinuk kanpuTaith thoNTarkaL 
amara lOkama thALuTai yArkaLE.

5.64.10


652

thuTTa nAki malaiyeTuth thaqthinkIzp 
paTTu vIzn^thu paTarn^thuyyap pOyinAn 
koTTam n^ARiya kOzampath thIchanen 
RiTTa kItha michaiththa arakkanE.

5.64.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - kOkulEchuvarar, thEviyAr - chavun^thariyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.65 thiruppUvanUr - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

653

pUva nUrppuni thanRiru n^Aman^thAn 
n^Avin n^URun^U RAyiram n^aNNinAr 
pAva mAyina pARip paRaiyavE 
thEvar kOvinuny chelvarka LAvarE.

5.65.1

654

enna nenmanai en^thaiye nAruyir 
thannan RannaTi yEnRanamAkiya 
ponnan pUvanUr mEviya puNNiyan 
inna nenRaRi voNNAn iyaRkaiyE.

5.65.2

655

kuRRaN^ kUTik kuNampala kUTAthIr 
maRRun^ thIvinai cheythana mAykkalAm 
puRRa rAvinan pUvanUr IchanpEr 
kaRRu vAzththuN^ kazivathan munnamE.

5.65.3

656

Avin mEviya ain^thamarn^ thATuvAn 
thUveN NIRu thuthain^thachem mEniyAn 
mEva n^Ulviri veNNiyin thenkaraip 
pUva nUrpuku vArvinai pOkumE.

5.65.4

657

pulla mUrthiyUr pUvanUr pUmpunal 
n^alla mUrthin^al lUrn^ani paLLiyUr 
thillai yUrthiru vArUr chIrkAzin^al 
valla mUrena valvinai mAyumE.

5.65.5

658

anucha yappaTTa thuvithu vennAthE 
kanima naththoTu kaNkaLum n^Irmalkip 
punitha naippUva nUranaip pORRuvAr 
manitha riRRalai yAna manitharE.

5.65.6

659

Athi n^Athan amararka Larchchithan 
vEtha n^AvanveR pinmaTap pAvaiyOr 
pAthi yAnAn paran^tha perumpaTaip 
pUtha n^Athanthen pUvanUr n^AthanE.

5.65.7

660

pUva nUrthaN puRampayam pUmpozil 
n^Ava lUrn^aL LARoTu n^annilaN^ 
kOva lUrkuTa vAyil koTumuTi 
mUva lUrumuk kaNNanUr kANminE.

5.65.8

661

Eva mEthu milAvama NEthalar 
pAva kArikaL cholvalaip paTTun^An 
thEva thEvan thirun^eRi yAkiya 
pUva nUrpuku thappeRRa n^ALinRE.

5.65.9

662

n^Ara NannoTu n^Anmukan in^thiran 
vAra Nankuma ranvaNaN^ kuN^kazaR 
pUra Nanthirup pUvanUr mEviya 
kAra Nannenai yALuTaik kALaiyE.

5.65.10


663

maikka Tuththa n^iRaththarak kanvarai 
pukke Tuththalum pUvanU rannaTi 
mikka Tuththa viralchiRi thUnRalum 
pakka Tuththapin pATiyuyn^ thAnanRE.

5.65.11


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - puShpavanan^Athar thEviyAr - kaRpakavalliyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.66 thiruvalanychuzi - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

664

Otha mArkaTa linviTa muNTavan 
pUtha n^Ayakan poRkayi laikkiRai 
mAthor pAkan valanychuzi yIchanaip 
pAtha mEththap paRaiyun^am pAvamE.

5.66.1

665

kayilai n^Athan kaRuththavar muppuram 
eyilkaL thIyeza velvala viththakan 
mayilka LAlum valanychuzi yIchanaip 
payilki lArchilar pAvith thozumparE.

5.66.2

666

iLaiya kAlamem mAnai yaTaikilAth 
thuLaiyi lAchchevith thoNTarkAL n^ummuTal 
vaLaiyuN^ kAlam valanychuzi yIchanaik 
kaLaika NAkak karuthin^Ir uymminE.

5.66.3

667

n^aRaikoL pUmpunal koNTezu mANikkAyk 
kuRaivi lAkkoTuN^ kURRuthaith thiTTavan 
maRaikoL n^Avan valanychuzi mEviya 
iRaiva naiyini enRukol kANpathE.

5.66.4

668

viNTa varpura mUnRu merikoLath 
thiNTi RaRchilai yAleri cheythavan 
vaNTu paNmura lun^thaN valanychuzi 
aNTa nukkaTi maiththiRath thAvanE.

5.66.5

669

paTaN^koL pAmpoTu pAnmathi yanychaTai 
aTaN^ka vAzaval lAnumpar thampirAn 
maTan^thai pAkan valanychuzi yAnaTi 
aTain^tha varkkaTi maiththiRath thAvanE.

5.66.6

670

n^AkkoN Tupara vummaTi yArvinai 
pOkka valla purichaTaip puNNiyan 
mAkkoL chOlai valanychuzi IchanRan 
Ekko Lappura mUnReri yAnavE.

5.66.7

671

thETu vArpira manthiru mAlavar 
ATu pAtha mavarum aRikilAr 
mATa vIthi valanychuzi yIchanaith 
thETu vAnuRu kinRathen chin^thaiyE.

5.66.8

672

kaNpa nikkuN^ kaikUppuN^ kaNmUnRuTai 
n^aNpa nukkenai n^AnkoTup pEnenum 
vaNpo niththen valanychuzi mEviya 
paNpa nipponaich cheytha parichithE.

5.66.9

673

ilaN^kai vEn^than irupathu thOLiRa 
n^alaN^koL pAthath thoruvira lUnRinAn 
malaN^ku pAyvayal chUzn^tha valanychuzi 
valaN^koL vAraTi yenRalai mElavE.

5.66.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - valanychuzin^Athar, thEviyAr - periyan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.67 thiruvAnychiyam - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

674

paTaiyum pUthamum pAmpumpul vAyathaL 
uTaiyun^ thAN^kiya uththama nArkkiTam 
puTain^i lAviya pUmpozil vAnychiyam 
aTaiya vallavark kallalon RillaiyE.

5.67.1

675

paRappai yumpachu vumpaTuth thuppala 
thiRaththa vummuTai yOrthika zumpathi 
kaRaippi RaichchaTaik kaNNuthal chErtharu 
chiRappu Taiththiru vAnychiyany chErminE.

5.67.2

676

puRRi lATara vOTu punalmathi 
theRRu chenychaTaith thEvar pirAnpathi 
chuRRu mATaN^kaL chUzthiru vAnychiyam 
paRRip pATuvArk kuppAva millaiyE.

5.67.3

677

aN^ka mARum arumaRai n^AnkuTan 
thaN^ku vELviyar thAmpayi lun^n^akar 
cheN^kaN mAliTa mArthiru vAnychiyan^ 
thaN^ku vArn^am mamarark kamararE.

5.67.4

678

n^IRu pUchi n^imirchaTai mERpiRai 
ARu chUTum aTikaL uRaipathi 
mARu thAnoruN^ kumvayal vAnychiyan^ 
thERi vAzpavark kuchchelva mAkumE.

5.67.5

679

aRRup paRRinRi yAraiyu millavark 
kuRRa n^aRRuNai yAvAn uRaipathi 
theRRu mATaN^kaL chUzthiru vAnychiyaN^ 
kaRRuch chErpavark kukkaruth thAvathE.

5.67.6

680

arukkan aN^ki n^amanoTu thEvarkaL 
thiruththuny chEvaTi yAnRika zun^n^akar 
oruththi pAka mukan^thavan vAnychiyam 
aruththi yAlaTai vArkkillai yallalE.

5.67.7

 

ippathikaththil 8,9,10-m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina.

5.67.8-10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - chukavAnychin^Athar, thEviyAr - vAzavan^thaammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.68 thirun^aLLARu - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

681

uLLA RAthathOr puNTari kaththiraL 
theLLA RAchchiva chOthith thiraLinaik 
kaLLA RAthapoR konRai kamazchaTai 
n^aLLA RAvena n^amvinai n^AchamE.

5.68.1

682

Ara Napporu LAmaru LALanAr 
vAra Naththuri pOrththa maNALanAr 
n^Ara Nann^aNNi yEththun^aL LARanAr 
kAra Nakkalai nyAnak kaTavuLE.

5.68.2

683

mEkam pUNTathOr mEruviR koNTeyil 
chOkam pUNTazal chOraththoT TAnavan 
pAkam pUNTamAl paN^kayath thAnoTu 
n^Akam pUNTukUth thATun^aL LARanE.

5.68.3

684

maliyuny chenychaTai vALara vammoTu 
poliyum pUmpunal vaiththa punithanAr 
n^aliyuN^ kURRai n^alin^than^aL LARartham 
valiyuN^ kaNTiRu mAn^thu makizvanE.

5.68.4

685

uRava nAyn^iRain^ thuLLaN^ kuLirppavan 
iRaiva nAkin^in ReNNiRain^ thAnavan 
n^aRava n^ARum poziRRiru n^aLLARan 
maRava nAyppanRip pinchenRa mAyamE.

5.68.5

686

chekka raN^kazi chenychuTarch chOthiyAr 
n^akka raN^kara vArththan^aL LARanAr 
vakka rannuyir vavviya mAyaRkuch 
chakka ramaruL cheytha chathurarE.

5.68.6

687

vanycha n^anychiR polikinRa kaNTaththar 
vinychai yiRchelvap pAvaikku vEn^thanAr 
vanycha n^enychath thavarkku vazikoTAr 
n^anycha n^enychark karuLun^aL LARarE.

5.68.7

688

alla nenRu malarkkaru LAyina 
cholla nenRuchol lAmaRaich chOthiyAn 
valla nenRumval lArvaLa mikkavar 
n^alla nenRun^al lArkkun^aL LARanE.

5.68.8

689

pAmpa NaippaLLi koNTa paramanum 
pUmpa Naippoli kinRa purANanun^ 
thAmpa Nin^thaLap poNNAth thaniththazal 
n^Ampa Nin^thaTi pORRun^aL LARanE.

5.68.9

690

ilaN^kai mannan irupathu thOLiRa 
malaN^ka mAlvarai mElviral vaiththavar 
n^alaN^koL n^IRRarn^aL LARarai n^AToRum 
valaN^koL vArvinai yAyina mAyumE.

5.68.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - thirun^aLLARRIchar, thEviyAr - pOkamArththapUNmulaiyammai.
thiruchchiRRampalam
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.69 thirukkaruvili - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

691

maTTiT Takuza lArchuza lilvalaip 
paTTiT TumayaN^ kippari yAthun^Ir 
kaTTiT Tavinai pOkak karuvilik 
koTTiT TaiyuRai vAnkazal kUTumE.

5.69.1

692

nyAla malku manitharkAL n^AToRum 
Ela mAmala rOTilai koNTun^Ir 
kAla nArvaru thanmun karuvilik 
kOla vArpoziR koTTiTTai chErminE.

5.69.2

693

paN^ka mAyina pEchap paRain^thun^Ir 
maN^ku mAn^inai yAthE malarkoTu 
kaN^kai chErchaTai yAnRan karuvilik 
koN^ku vArpoziR koTTiTTai chErminE.

5.69.3

694

vATi n^Irvarun^ thAthE manitharkAL 
vETa nAyvicha yaRkaruL cheythaveN 
kATa nAruRai kinRa karuvilik 
kOTu n^ILpoziR koTTiTTai chErminE.

5.69.4

695

uyyu mARithu kENmin ulakaththIr 
paikoL pAmparai yAnpaTai yArmazuk 
kaiyi nAnuRai kinRa karuvilik 
koykoL pUmpoziR koTTiTTai chErminE.

5.69.5

696

ARRa vummava laththazun^ thAthun^Ir 
thORRun^ thIyoTu n^Irn^ilan^ thUveLi 
kARRu mAkin^in RAnRan karuvilik 
kURRaN^ kAyn^thavan koTTiTTai chErminE.

5.69.6

697

n^illA vAzvu n^ilaipeRu menReNNip 
pollA vARu cheyappuri yAthun^Ir 
kallA rummathil chUzthaN karuvilik 
kollE RUrpavan koTTiTTai chErminE.

5.69.7

698

piNiththa n^OyppiRa vippiRi veythumA 
RuNarththa lAmithu kENmin uruththira 
kaNaththi nArthozu thEththuN^ karuvilik 
kuNaththi nAnuRai koTTiTTai chErminE.

5.69.8

699

n^ampu vIrithu kENminkaL n^AToRum 
empi rAnen Rimaiyava rEththumE 
kampa nAruRai kinRa karuvilik 
kompa nArpayil koTTiTTai chErminE.

5.69.9

700

pAru LIrithu kENmin paruvarai 
pEru mAReTuth thAnai yaTarththavan 
kArkoL n^Irvayal chUzthaN karuvilik 
kUrkoL vElinan koTTiTTai chErminE.

5.69.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - chaRkuNan^Athar, thEviyAr - charvAN^kan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.70 thirukkoNTIchcharam - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

701

kaNTa pEchchiniR kALaiyar thaN^kaLpAl 
maNTi yEchchuNu mAtharaich chErAthE 
chaNTi yIchchura varkkaruL cheythavak 
koNTi yIchchura vankazal kURumE.

5.70.1

702

chuRRa mun^thuNai n^anmaTa vALoTu 
peRRa makkaLum pENa lozin^thanar 
kuRRa milpukazk koNTIch churavanAr 
paRRa lAloru paRRumaR RillaiyE.

5.70.2

703

mATu thAnathu villenin mAniTar 
pATu thAnchelvA rillaipan mAlaiyAR 
kUTa n^IrchenRu koNTIch churavanaip 
pATu minpara lOkath thiruththumE.

5.70.3

704

than^thai thAyoTu thAra menun^thaLaip 
pan^tha mAN^kaRuth thuppayil veythiya 
kon^tha vizpoziR koNTIch churavanaich 
chin^thai cheymmin avanaTi chEravE.

5.70.4

705

kELu minniLa maiyathu kETuvan^ 
thILai yOTiru mallathu veythanmun 
kOLa rAvaNi koNTIch churavanai 
n^ALu mEththith thozuminn^an kAkumE.

5.70.5

706

vempu n^Oyum iTarum veRumaiyum 
thunpa mun^thuya rummenuny chUzvinai 
kompa nArpayil koNTIch churavanai 
empi rAnena vallavark killaiyE.

5.70.6

707

alla lOTaru n^Oyil azun^thin^Ir 
chellu mAn^inai yAthE kanaikuraR 
kollai yERuTaik koNTIch churavanai 
valla vARu thozavinai mAyumE.

5.70.7

708

n^ARu chAn^thaNi n^anmulai menmozi 
mARi lAmalai maN^kaiyOr pAkamAk 
kURa nAruRai koNTIch churan^inain^ 
thURu vArthamak kUnamon RillaiyE.

5.70.8

709

ayilAr amperi mEruvil lAkavE 
eyilA rumpoTi yAyviza eythavan 
kuyilA rumpoziR koNTIch churavanaip 
payilvA rumperu maipeRum pAlarE.

5.70.9

710

n^ilaiyi nArvarai n^inReTuth thAnRanai 
malaiyi nAlaTarth thuviRal vATTinAn 
kulaiyi nArpoziR koNTIch churavanaith 
thalaiyi nAlvaNaN^ kaththava mAkumE.

5.70.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - pachupathIchchuvarar, thEviyAr - chAn^than^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.71 thiruvichayamaN^kai - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

711

kuchaiyum aN^kaiyiR kOchamuN^ koNTavav 
vachaiyin maN^kala vAchakar vAzththavE 
ichaiya maN^kaiyun^ thAnumon RAyinAn 
vichaiya maN^kaiyuL vEthiyan kANminE.

5.71.1

712

Athi n^Athan aTalviTai mElamar 
pUtha n^Athan puliyatha LATaiyan 
vEtha n^Athan vichayamaN^ kaiyuLAn 
pAtha mOthaval lArkkillai pAvamE.

5.71.2

713

koLLi Takkaraik kOvan^tha puththUril 
veLvi TaikkaruL cheyvicha yamaN^kai 
uLLi TaththuRai kinRa uruththiran 
kiLLi Taththalai yaRRa thayanukkE.

5.71.3

714

thichaiyu meN^kuN^ kuluN^kath thiripuram 
achaiya vaN^keythiT TAraza lUTTinAn 
vichaiya maN^kai viruththan puRaththaTi 
vichaiyin maN^ki vizun^thanan kAlanE.

5.71.4

715

poLLa lAkkai akaththilaim pUthaN^kaL 
kaLLa mAkkik kalakkiya kAriruL 
viLLa lAkki vichayamaN^ kaippirAn 
uLLa n^Okkiye nuLLuL uRaiyumE.

5.71.5

716

kollai yERRuk koTiyoTu ponmalai 
villai yERRuTai yAnvicha yamaN^kaich 
chelva pORRiyen pArukkuth thenRichai 
ellai yERRalum incholu mAkumE.

5.71.6

717

kaNpal ukkak kapAlamaN^ kaikkoNTu 
uNpa likkuzal uththama nuLLoLi 
veNpi RaikkaNNi yAnvicha yamaN^kai 
n^aNpa naiththozap peRRathu n^anmaiyE.

5.71.7

718

pANTu vinmakan pArththan paNicheythu 
vENTu n^alvaraN^ koLvicha yamaN^kai 
ANTa vannaTi yEn^inain^ thAchaiyAR 
kANTa lEkaruth thAki yiruppanE.

5.71.8

719

van^thu kENmin mayalthIr manitharkAL 
ven^tha n^IRRan vichayamaN^ kaippirAn 
chin^thai yAln^inai vArkaLaich chikkenap 
pan^thu vAkki uyakkoLuN^ kANminE.

5.71.9

720

ilaN^kai vEn^than irupathu thOLiRa 
vilaN^kaL chErvira lAnvicha yamaN^kai 
valanychey vArkaLum vAzththichaip pArkaLum 
n^alanychey vAravar n^anneRi n^ATiyE.

5.72.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - vichaiyan^AthEchuvarar, thEviyAr - maN^kain^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.72 thirun^IlakkuTi - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

721

vaiththa mATum manaiviyum makkaLn^Ir 
cheththa pOthu cheRiyAr pirivathE 
n^iththa n^Ilak kuTiyara nain^n^inai 
chiththa mAkiR chivakathi chErthirE.

5.72.1

722

cheyya mEniyan REnoTu pAlthayir 
n^eyya thATiya n^Ilak kuTiyaran 
maiya lAymaRa vAmanath thArkkelAN^ 
kaiyi lAmala kakkani yokkumE.

5.72.2

723

ARRa n^ILchaTai Ayizai yALoru 
kURRan mEniyiR kOlama thAkiya 
n^IRRan n^Ilak kuTiyuTai yAnaTi 
pORRi nAriTar pOkkum punithanE.

5.72.3

724

n^Alu vEthiyark kinnaruL n^annizal 
Alan Alan^any chuNTakaN Taththamar 
n^Ilan n^Ilak kuTiyuRai n^inmalan 
kAla nAruyir pOkkiya kAlanE.

5.72.4

725

n^Echa n^Ilak kuTiyara nEyenA 
n^Icha rAyn^eTu mAlcheytha mAyaththAl 
Icha nOrchara meyya erin^thupOy 
n^Acha mAnAr thiripura n^AtharE.

5.72.5

726

konRai chUTiyaik kunRa makaLoTu 
n^inRa n^Ilak kuTiyara nEyenIr 
enRum vAzvukan^ thEyiRu mAkkun^Ir 
ponRum pOthu n^umakkaRi voNNumE.

5.72.6

727

kalli nOTenaip pUTTi amaNkaiyar 
ollai n^Irpuka n^Ukkaven vAkkinAl 
n^ellu n^ILvayal n^Ilak kuTiyaran 
n^alla n^Amam n^aviRRiyuyn^ thEnanRE.

5.72.7

728

azaki yOmiLai yOmenu mAchaiyAl 
ozuki Avi uTalviTu munnamE 
n^izala thArpozil n^Ilak kuTiyaran 
kazalkoL chEvaTi kaithozu thuymminE.

5.72.8

729

kaRRaich chenychaTaik kAykathir veNTiN^kaL 
paRRip pAmpuTan vaiththa parAparan 
n^eRRik kaNNuTai n^Ilak kuTiyaran 
chuRRith thEvar thozuN^kazaR chOthiyE.

5.72.9

730

tharukki veRpathu thAN^kiya vIN^kuthOL 
arakka nAruTa lAN^kOr viralinAl 
n^eriththu n^Ilak kuTiyaran pinnaiyum 
irakka mAyaruL cheythanan enparE.

5.72.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - n^IlakaNTEchuvarar, thEviyAr - n^Ilan^iRavumaiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.73 thirumaN^kalakkuTi - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

731

thaN^ka lappiya thakkan peruvELvi 
aN^ka lakkazith thAraruL cheythavan 
koN^ka larkkuzaR kompanai yALoTu 
maN^ka lakkuTi mEya maNALanE.

5.73.1

732

kAvi riyinva Takaraik kANTaku 
mAvi riyumpo zilmaN^ kalakkuTith 
thEva riyumpi ramanun^ thEToNAth 
thUve richchuTarch chOthiyuT chOthiyE.

5.73.2

733

maN^ka lakkuTi Ichanai mAkALi 
veN^ka thirchchelvan viNNoTu maNNun^Er 
chaN^ku chakkara thAri chathurmukan 
aN^ka kaththiya nummarchchith thAranRE.

5.73.3

734

manychan vArkaTal chUzmaN^ka lakkuTi 
n^anycha mAramu thAka n^ayan^thukoN 
Tanychu mATa lamarn^thaTi yEnuTai 
n^enycha mAlaya mAkkoNTu n^inRathE.

5.73.4

735

chelva malku thirumaN^ kalakkuTich 
chelva malku chivan^iya maththarAych 
chelva malku chezumaRai yOrthozach 
chelvan REviyo Tun^thikaz kOyilE.

5.73.5

736

mannu chIrmaN^ kalakkuTi manniya 
pinnu vArchaTaip pinynyakan Ranpeyar 
unnu vAru muraikkaval lArkaLun^ 
thunnu vArn^an neRithoTar veythavE.

5.73.6

737

mAtha rArmaru vummaN^ka lakkuTi 
Athi n^Ayakan aNTarkaL n^Ayakan 
vEtha n^Ayakan vEthiyar n^Ayakan 
pUtha n^Ayakan puNNiya mUrththiyE.

5.73.7

738

vaNTu chErpozil chUzmaN^ka lakkuTi 
viNTa thAthaiyaith thALaRa vIchiya 
chaNTa n^Ayaka nukkaruL cheythavan 
thuNTa mAmathi chUTiya chOthiyE.

5.73.8

739

kUchu vAralar kuNTar kuNamilar 
n^Echa mEthu milAthavar n^IcharkaL 
mAchar pAlmaN^ka lakkuTi mEviya 
Ichan vERu paTukkavuyn^ thEnanRE.

5.73.9

740

maN^ka lakkuTi yAnkayi laimalai 
aN^ka laiththeTuk kuRRa arakkarkOn 
thanka raththoTu thALthalai thOLthakarn^ 
thaN^ka laiththazu thuyn^thanan thAnanRE.

5.73.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - pirANEchavarathar, thEviyAr - maN^kaLan^Ayakiyammai.

thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.74 thirueRumpiyUr - thirukkuRun^thokaiÿ 

thiruchchiRRampalam

741

virumpi yURu viTElmaTa n^enychamE 
karumpi nURalkaN TAykalan^ thArkkavan 
irumpi nURala RAthathOr veNTalai 
eRumpi yUrmalai yAneN^ka LIchanE.

5.74.1

742

piRaN^ku chenychaTaip pinynyakan pENuchIrk 
kaRaN^ku pUtha kaNamuTaik kaNNuthal 
n^aRuN^ku zalmaTa vALoTu n^AToRum 
eRumpi yUrmalai yAneN^ka LIchanE.

5.74.2

743

marun^thu vAnavar thAnavark kinchuvai 
purin^tha punchaTaip puNNiyan kaNNuthal 
porun^thu pUNmulai maN^kain^al lALoTum 
eRumpi yUrmalai yAneN^ka LIchanE.

5.74.3

744

n^iRaN^koL kaNTaththu n^inmalan emmiRai 
maRaN^koL vERkaNNi vANuthal pAkamA 
aRampu rin^tharuL cheythavem aN^kaNan 
eRumpi yUrmalai yAneN^ka LIchanE.

5.74.4

745

n^aRumpon n^ANmalark konRaiyu n^Akamun^ 
thuRumpu chenychaTaith thUmathi vaiththuvAn 
uRumpon mAlvaraip pEthaiyO TUrthoRum 
eRumpi yUrmalai yAneN^ka LIchanE.

5.74.5

746

kaRumpi yUrvana ain^thuLa kAyaththil 
thiRampi yUrvana maRRum palavuLa 
kuRumpi yUrvathOr kUTTakath thiTTenai 
eRumpi yUraran cheytha iyaRkaiyE.

5.74.6

747

maRan^thu maRRithu pEriTar n^AToRun^ 
thiRampi n^In^inai yElmaTa n^enychamE 
puRanychey kOlak kurampaiyi liTTenai 
eRumpi yUraran cheytha iyaRkaiyE.

5.74.7

748

inpa mumpiRap pummiRap pinnoTu 
thunpa mummuTa nEvaiththa chOthiyAn 
anpa nEyara nEyen RaraRRuvArk 
kinpa nAkum eRumpiyU rIchanE.

5.74.8

749

kaNNi Rain^tha kanapava LaththiraL 
viNNi Rain^tha virichuTarch chOthiyAn 
uNNi Rain^thuru vAyuyi rAyavan 
eNNi Rain^tha eRumpiyU rIchanE.

5.74.9

750

n^iRaN^koL mAlvarai UnRi yeTuththalum 
n^aRuN^ku zalmaTa vALn^aTuk keythiTa 
maRaN^koL vALarak kanvali vATTinAn 
eRumpi yUrmalai emmiRai kANminE.

5.74.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - eRumpIchuvarar, 
thEviyAr - n^aRuN^kuzaln^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.75 thirukkurakkukkA - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

751

marakkok kAmena vAyviT TalaRin^Ir 
charakkuk kAvith thirin^thaya rAthukAl 
parakkuN^ kAviri n^Iralaik kuN^karaik 
kurakkuk kAvaTai yakkeTuN^ kuRRamE.

5.75.1

752

kaTTA REkazi kAviri pAyvayal 
koTTA REpuna lURu kurakkukkA 
muTTA RAvaTi yEththa muyalpavark 
kiTTA RAviTa rOTa eTukkumE.

5.75.2

753

kaiya naiththuN^ kalan^thezu kAviri 
cheyya naiththiluny chenRiTuny chempunal 
koyya naiththuN^ koNaruN^ kurakkukkA 
aiya naiththozu vArkkalla lillaiyE.

5.75.3

754

mikka naiththuth thichaiyum aruvikaL 
pukkuk kAviri pOn^tha punaRkaraik 
kokki nampayil chOlaik kurakkukkA 
n^akka nain^avil vArvinai n^AchamE.

5.75.4

755

viTTu veLLam virin^thezu kAviri 
iTTa n^Irvaya leN^kum paran^thiTak 
koTTa mAmuza vON^ku kurakkukkA 
iTTa mAyirup pArkkiTa rillaiyE.

5.75.5

756

mElai vAnava rOTu virikaTal 
mAlum n^Anmuka nAlumaLap poNAk 
kOla mALikaik kOyil kurakkukkAp 
pAla rAyththiri vArkkillai pAvamE.

5.75.6

757

Ala n^Iza lamarn^tha azakanAr 
kAla naiyuthai koNTa karuththanAr 
kOla manynyaikaL Alum kurakkukkAp 
pAla rukkaruL cheyvar parivoTE.

5.75.7

758

chekka raN^kezu chenychuTarch chOthiyAr 
akka raiyarem mAthipu rANanAr 
kokki namvayal chEruN^ kurakkukkA 
n^akka naiththoza n^amvinai n^AchamE.

5.75.8

759

uruki Unkuzain^ thEththi yezuminn^Ir 
kariya kaNTan kazalaTi thannaiyE 
kurava nanychezuN^ kOyil kurakkukkA 
iravum elliyum Eththith thozuminE.

5.75.9

760

irakka minRi malaiyeTuth thAnmuTi 
uraththai yolka aTarththA nuRaiviTaN^ 
kurakki naN^kuthi koLLuN^ kurakkukkA 
varaththa naippeRa vAnula kALvarE.

5.75.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - kon^thaLakkaruNain^Athar, thEviyAr - kon^thaLan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.76 thirukkAnUr - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

761

thiruvin n^Athanuny chemmalar mEluRai 
uruva nAyula kaththi nuyirkkelAN^ 
karuva nAki muLaiththavan kAnUriR 
parama nAya paranychuTar kANminE.

5.76.1

762

peNTir makkaL perun^thuNai n^annithi 
uNTin REyen Rukavanmin EzaikAL 
kaNTu koNminn^Ir kAnUr muLaiyinaip 
puNTa rIkap pothumpi lothuN^kiyE.

5.76.2

763

thAyath thArthamar n^annithi yennumim 
mAyath thEkiTan^ thiTTu mayaN^kiTEl 
kAyath thEyuLan kAnUr muLaiyinai 
vAyath thAlvaNaN^ kIrvinai mAyavE.

5.76.3

764

kuRiyil n^inRuNTu kURaiyi lAchchamaN 
n^eRiyai viTTu n^iRaikazal paRRinEn 
aRiya luRRirEl kAnUr muLaiyavan 
cheRivu cheythiT Tiruppathen chin^thaiyE.

5.76.4

765

poththal maNchuvarp pollAk kurampaiyai 
meyththa nenRu viyan^thiTEl EzaikAL 
chiththar paththarkaL chErthiruk kAnUril 
aththan pAtha maTaithal karumamE.

5.76.5

766

kalvi nyAnak kalaipporu LAyavan 
chelva malku thirukkAnU rIchanai 
elli yumpaka lummichai vAnavar 
cholli TIrn^un^ thuyaraN^kaL thIravE.

5.76.6

767

n^Irum pArum n^eruppum arukkanuN^ 
kAru mAruthaN^ kAnUr muLaiththavan 
chErvu monRaRi yAthu thichaithichai 
Orvu monRila rOTith thirivarE.

5.76.7

768

Omath thOTayan mAlaRi yAvaNam 
vImap pEroLi yAya vizupporuL 
kAmaR kAyn^thavan kAnUr muLaiththavan 
chEmath thAlirup pAvathen chin^thaiyE.

5.76.8

 

ippathikaththil 9-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.

5.76.9

769

vanni konRai erukkaNin^ thAnmalai 
unni yEchen ReTuththavan oNTiRal 
thannai vIzath thaniviral vaiththavan 
kanni mAmathiR kAnUrk karuththanE.

5.76.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - chemmEnin^Ayakar, thEviyAr - chivayOkan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.77 thiruchchERai - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

770

pUri yAvarum puNNiyam poykeTuN^ 
kUri thAya aRivukai kUTiTuny 
chIri yArpayil chERaiyuT chen^n^eRi 
n^Ari pAkanRan n^Amam n^avilavE.

5.77.1

771

enna mAthavany cheythanai n^enychamE 
minnu vArchaTai vEthavi zupporuL 
chen^n^e lArvayal chERaiyuT chen^n^eRi 
mannu chOthin^am pAlvan^thu vaikavE.

5.77.2

772

piRappu mUppup perumpachi vAnpiNi 
iRappu n^IN^kiyiN^ kinpamvan^ theythiTuny 
chiRappar chERaiyuT chen^n^eRi yAnkazal 
maRappa thinRi manaththinuL vaikkavE.

5.77.3

773

mATu thETi mayakkinil vIzn^thun^Ir 
OTi yeyththum payanilai UmarkAL 
chETar vAzchERaich chen^n^eRi mEviya 
ATa lAnRan aTiyaTain^ thuymminE.

5.77.4

774

eNNi n^ALum eriyayiR kURRuvan 
thuNNen ROnRiR Rurakkum vazikaNTEn 
thiNNan chERaith thiruchchen^ n^eRiyuRai 
aNNa lAruLar anychuva thennukkE.

5.77.5

775

thappil vAnan^ tharaNikam pikkilen 
oppil vEn^thar oruN^kuTan chIRilen 
cheppa mAnychERaich chen^n^eRi mEviya 
appa nAruLar anychuva thennukkE.

5.77.6

776

vaiththa mATum maTan^thain^al lArkaLum 
oththov vAthavuR RArkaLu mencheyvAr 
chiththar chERaith thiruchchen^ n^eRiyuRai 
aththar thAmuLar anychuva thennukkE.

5.77.7

777

kulaN^ka Lencheyva kuRRaN^ka Lencheyva 
thulaN^ki n^In^inRu chOrn^thiTal n^enychamE 
ilaN^ku chERaiyiR chen^n^eRi mEviya 
alaN^ka nAruLar anychuva thennukkE.

5.77.8

778

pazaki nAlvarum paNTuLa chuRRamum 
vizavi TAviTil vENTiya eythoNA 
thikazkoL chERaiyiR chen^n^eRi mEviya 
azaka nAruLar anychuva thennukkE.

5.77.9

779

porun^thu n^INmalai yaippiTith thEn^thinAn 
varun^tha vUnRi malaraTi vAN^kinAn 
thirun^thu chERaiyiR chen^n^eRi mEviyaN^ 
kirun^tha chOthiyen pArkkiTa rillaiyE.

5.77.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - chen^n^eRiyappar, thEviyAr - nyAnavalliyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.78 thirukkOTikA - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

780

chaN^ku lAmunkaith thaiyalOr pAkaththan 
veN^ku lAmatha vEzam vekuNTavan 
koN^ku lAmpoziR kOTikA vAvena 
eN^ki lAthathOr inpamvan^ theythumE.

5.78.1

781

vATi vAzvathen nAvathu mAtharpAl 
OTi vAzvinai uLkin^Ir n^AToRuN^ 
kOTi kAvanaik kURIrER kURinEn 
pATi kAvaliR paTTuk kazithirE.

5.78.2

782

mullai n^anmuRu vallumai paN^kanAr 
thillai yampalath thilluRai chelvanAr 
kollai yERRinar kOTikA vAvenRaN^ 
kollai yEththuvArk kUnamon RillaiyE.

5.78.3

783

n^Ava LampeRu mARuma nannuthal 
Ama Lanycholi anpuche yinnalAR 
kOma LanychaTaik kOTikA vAvena 
Eva LinRenai Echumav vEzaiyE.

5.78.4

784

vIRu thAnpeRu vArchila rAkilum 
n^ARu pUN^konRai thAnmika n^alkAnER 
kURu vEnkOTi kAvuLAy enRumAl 
ERu vEnummAl Echap paTuvanO.

5.78.5

785

n^ATi n^AraNan n^Anmukan vAnavar 
thETi yEchaRa vun^theri yAthathOr 
kOTi kAvanaik kURAtha n^ALelAm 
pATi kAvaliR paTTuk kaziyumE.

5.78.6

 

ippathikaththil 7,8,9-m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina.

5.78.7-9

- 786

varaN^ka LAlvarai yaiyeTuth thAnRanai 
araN^ka vUnRi yaruLcheytha appanUr 
kuraN^ku chErpoziR kOTikA vAvena 
iraN^ku vEnmanath thEthaN^kaL thIravE.

5.78.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - kOTIchuvarar, thEviyAr - vaTivAmpikaiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.79 thiruppuLLirukkuvELUr - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

787

veLLe rukkara vamvira vunychaTaip 
puLLi rukkuvE LUraran poRkazal 
uLLi rukku muNarchchiyil lAthavar 
n^aLLi ruppar n^arakak kuziyilE.

5.79.1

788

mARRa monRaRi yIrmanai vAzkkaipOyk 
kURRam van^thumaik koLvathan munnamE 
pORRa vallirER puLLiruk kuvELUr 
chIRRa mAyina thEyn^thaRuN^ kANminE.

5.79.2

789

aruma Raiyanai ANoTu peNNanaik 
karuvi Tammika vuNTaveN^ kaNTanaip 
puriveN NUlanaip puLLiruk kuvELUr 
uruki n^aipavar uLLaN^ kuLirumE.

5.79.3

790

thannu ruvai yoruvark kaRivoNA 
minnu ruvanai mEniveN NIRRanaip 
ponnu ruvanaip puLLiruk kuvELUr 
enna vallavark killai yiTarkaLE.

5.79.4

791

cheN^kaN mAlpira maRku maRivoNA 
aN^ki yinnuru vAki azalvathOr 
poN^ka ravanaip puLLiruk kuvELUr 
maN^kai pAkanai vAzththa varuminpE.

5.79.5

792

kuRRa milliyaik kOlach chilaiyinAR 
cheRRa varpurany chen^thaza lAkkiyaip 
puRRa ravanaip puLLiruk kuvELUr 
paRRa vallavar pAvam paRaiyumE.

5.79.6

793

kaiyi nOTukAl kaTTi yumarelAm 
aiyan vITinan enpathan munnamn^Ir 
poyyi lAvaran puLLiruk kuvELUr 
maiyu lAviya kaNTanai vAzththumE.

5.79.7

794

uLLam uLki ukan^thu chivanenRu 
meLLa vuLka vinaikeTum meymmaiyE 
puLLi nArpaNi puLLiruk kuvELUr 
vaLLal pAtham vaNaN^kith thozuminE.

5.79.8

 

ippathikaththil 9-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.

5.79.9

795

arakka nArthalai paththum azithara 
n^erukki mAmalarp pAtham n^iRuviya 
poruppa nAruRai puLLiruk kuvELUr 
viruppi nARRozu vArvinai vITumE.

5.79.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - vaiththiyan^Athar, thEviyAr - thaiyaln^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.80 thiruanpilAlan^thuRai - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

796

vAnany chErmathi chUTiya main^thanai 
n^In^eny chEkeTu vAyn^inai kiRkilai 
Anany chATiyai anpilA lan^thuRaik 
kOneny chelvanaik kURiTak kiRRiyE.

5.80.1

797

kAra Naththar karuththar kapAliyAr 
vAra Naththuri pOrththa maNALanAr 
Ara NapporuL anpilA lan^thuRai 
n^Ara NaRkari yAnoru n^ampiyE.

5.80.2

798

anpinA nanycha main^thuTa nATiya 
enpin Anai yuriththuk kaLain^thavan 
anpi lAnaiyam mAnaiyaL LURiya 
anpi nAln^inain^ thAraRin^ thArkaLE.

5.80.3

799

chaN^kai yuLLathuny chAvathu meyyumai 
paN^ka nAraTi pAviyE nAnuya 
aN^ka Nanen^thai anpilA lan^thuRaich 
cheN^ka NAraTich chEravum vallanE.

5.80.4

800

kokki Rakar kuLirmathich chenniyar 
mikka rakkar purameri cheythavar 
akka raiyinar anpilA lan^thuRai 
n^akku ruvarum n^ammai yaRivarE.

5.80.5

801

veLLa muLLa virichaTai n^an^thiyaik 
kaLLa muLLa manaththavar kANkilAr 
aLLa lArvayal anpilA lan^thuRai 
uLLa vARaRi yArchilar UmarE.

5.80.6

802

piRavi mAyap piNakkil azun^thinum 
uRave lAnychin^thith thunni ukavAthE 
aRavan empirAn anpilA lan^thuRai 
maRavA thEthozu thEththi vaNaN^kumE.

5.80.7

803

n^uNaN^ku n^Ulayan mAlum iruvarum 
piNaN^ki yeN^kun^ thirin^theyththuN^ kANkilA 
aNaN^kan empirAn anpilA lan^thuRai 
vaNaN^kum n^umvinai mAyn^thaRum vaNNamE.

5.80.8

804

poyye lAmuraik kunychamaN chAkkiyak 
kaiyan mArurai kELA thezuminO 
aiyan empirAn anpilA lan^thuRai 
meyyan chEvaTi yEththuvAr meyyarE.

5.80.9

805

ilaN^kai vEn^than irupathu thOLiRRu 
malaN^ka mAmalai mElviral vaiththavan 
alaN^kal empirAn anpilA lan^thuRai 
valaN^koL vAraivA nOrvalaN^ koLvarE.

5.80.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - chaththivAkIchar, thEviyAr - chavun^tharan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.81 thiruppANTikkoTumuTi - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

806

chiTTa naichchiva naichchezuny chOthiyai 
aTTa mUrththiyai Ala n^izalamar 
paTTa naiththirup pANTik koTumuTi 
n^aTTa naiththoza n^amvinai n^AchamE.

5.81.1

807

piraman mAlaRi yAtha perumaiyan 
tharuma mAkiya thaththuvan empirAn 
parama nAruRai pANTik koTumuTi 
karuma mAkath thozumaTa n^enychamE.

5.81.2

808

Ucha lALallaL oNkaza lALallaL 
thEcha mAn^thirup pANTik koTumuTi 
Icha nEyenum iththanai yallathu 
pEchu mARaRi yALoru pEthaiyE.

5.81.3

809

thUNTi yachuTar pOlokkuny chOthiyAn 
kANTa lumeLi yannaTi yArkaTkup 
pANTik koTumuTi mEya paramanaik 
kANTu menpavark kEthuN^ karuththoNAn.

5.81.4

810

n^erukki yammuTi n^inRichai vAnavar 
irukko TumpaNin^ thEththa irun^thavan 
thirukko TumuTi yenRalun^ thIvinaik 
karukke Tumithu kaikaNTa yOkamE.

5.81.5

 

ippathikaththil 6,7,8,9,10-m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina.

5.81.6-10


iththalam koN^kun^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - koTumuTin^AthEchuvarar, thEviyAr - paNmozin^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.82 thiruvAnmiyUr - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

811

viNTa mAmalar koNTu virain^thun^Ir 
aNTa n^Ayakan RannaTi chUzminkaL 
paNTu n^Ircheytha pAvam paRain^thiTum 
vaNTu chErpozil vAnmiyU rIchanE.

5.82.1

812

poruLuny chuRRamum poymmaiyum viTTun^Ir 
maruLum mAn^tharai mARRi mayakkaRuth 
tharuLu mAvalla AthiyA yenRalum 
maruLa RuththiTum vAnmiyU rIchanE.

5.82.2

813

man^tha mAkiya chin^thai mayakkaRuth 
than^tha milkuNath thAnai yaTain^thun^in 
Ren^thai yIchanen REththiTa vallirEl 
van^thu n^inRiTum vAnmiyU rIchanE.

5.82.3

814

uLLa muLkalan^ thEththaval lArkkalAR 
kaLLa muLLa vazikkachi vAnalan 
veLLa mumara vumvira vunychaTai 
vaLLa lAkiya vAnmiyU rIchanE.

5.82.4

815

paTaN^koL pAmparaip pAnmathi chUTiyai 
vaTaN^koL menmulai mAthoru kURanaith 
thoTarn^thu n^inRu thozuthezu vArvinai 
maTaN^ka n^inRiTum vAnmiyU rIchanE.

5.82.5

816

n^enychi laivar n^inaikka n^inaikkuRAr 
panychin mellaTi yALumai paN^kaven 
Ranychi n^ANmalar thUvi yazuthirEl 
vanychan^ thIrththiTum vAnmiyU rIchanE.

5.82.6

817

n^uNaN^ku n^Ulayan mAlu maRikilAk 
kuNaN^kaL thAmpara vikkuRain^ thukkavar 
chuNaN^ku pUNmulaith thUmozi yAravar 
vaNaN^ka n^inRiTum vAnmiyU rIchanE.

5.82.7

818

Athi yummara nAyayan mAlumAyp 
pAthi peNNuru vAya paramanen 
ROthi yuLkuzain^ thEththaval lAravar 
vAthai thIrththiTum vAnmiyU rIchanE.

5.82.8

819

OTTai mATaththi lonpathu vAchaluN^ 
kATTil vEvathan munnaN^ kazalaTi 
n^ATTi n^ANmalar thUvi valanycheyil 
vATTan^ thIrththiTum vAnmiyU rIchanE.

5.82.9

820

pAra mAka malaiyeTuth thAnRanaich 
chIra mAkath thiruvira lUnRinAn 
Arva mAka azaiththava nEththalum 
vAra mAyinan vAnmiyU rIchanE.

5.82.10


iththalam thoNTain^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - marun^thIchuvarar, thEviyAr - chokkan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.83 thirun^AkaikkArONam - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

821

pANath thAnmathil mUnRu meriththavan 
pUNath thAnara vAmai poRuththavan 
kANath thAnini yAnkaTal n^AkaikkA 
rONath thAnena n^amvinai OyumE.

5.83.1

822

vaNTa lampiya vArchaTai Ichanai 
viNTa lampaNin^ thEththum vikirthanaik 
kaNTa laN^kamaz n^AkaikkA rONanaik 
kaNTa lumvinai yAna kazalumE.

5.83.2

823

punaiyu mAmalar koNTu purichaTai 
n^anaiyu mAmalar chUTiya n^ampanaik 
kanaiyum vArkaTal n^AkaikkA rONanai 
n^inaiya vEvinai yAyina n^IN^kumE.

5.83.3

824

kollai mAlviTai yERiya kOvinai 
elli mAn^aTa mATum iRaivanaik 
kalli nArmathil n^AkaikkA rONanaich 
cholla vEvinai yAnavai chOrumE.

5.83.4

825

meyya naiviTai yUrthiyai veNmazuk 
kaiya naikkaTal n^AkaikkA rONanai 
maiya nukkiya kaNTanai vAnavar 
aiya naiththozu vArkkalla lillaiyE.

5.83.5

826

alaN^kal chErchaTai Athi purANanai 
vilaN^kal melliyal pAkam viruppanaik 
kalaN^kaL chErkaTal n^AkaikkA rONanai 
valaN^koL vArvinai yAyina mAyumE.

5.83.6

827

chinaN^koL mAlkari chIRiya ERinai 
inaN^koL vAnava rEththiya Ichanaik 
kanaN^koL mAmathil n^AkaikkA rONanai 
manaN^koL vArvinai yAyina mAyumE.

5.83.7

828

an^tha milpukaz Ayizai yArpaNin^ 
then^thai yIchanen REththum iRaivanaik 
kan^tha vArpozil n^AkaikkA rONanaich 
chin^thai cheyyak keTun^thuyar thiNNamE.

5.83.8

829

karuva naikkaTal n^AkaikkA rONanai 
iruva rukkaRi voNNA iRaivanai 
oruva naiyuNa rArpura mUnReytha 
cheruva naiththozath thIvinai thIrumE.

5.83.9

830

kaTalka zithazi n^AkaikkA rONanRan 
vaTava raiyeTuth thArththa arakkanai 
aTara vUnRiya pAtham aNaitharath 
thoTara anychun^ thuyakkaRuN^ kAlanE.

5.83.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - kAyArOkaNEchuvarar, thEviyAr - n^IlayathATchiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.84 thirukkATTuppaLLi - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

831

mATTup paLLi makizn^thuRai vIrkkelAN^ 
kETTup paLLikaN TIrkeTu vIrithu 
OTTup paLLiviT TOTa luRAmunaN^ 
kATTup paLLiyu LAnkazal chErminE.

5.84.1

832

mATTaith thETi makizn^thun^Ir n^ummuLE 
n^ATTup poyyelAm pEchiTu n^ANilIr 
kUTTai viTTuyir pOvathan munnamE 
kATTup paLLiyu LAnkazal chErminE.

5.84.2

833

thEnai venRachol lALoTu chelvamum 
Unai viTTuyir pOvathan munnamE 
kAna vETar karuthuN^kAT TuppaLLi 
nyAna n^Ayaka naichchenRu n^aNNumE.

5.84.3

834

aruththa mumanai yALoTu makkaLum 
poruththa millai pollAthathu pOkkiTuN^ 
karuththan kaNNuthal aNNalkAT TuppaLLith 
thiruththan chEvaTi yaichchenRu chErminE.

5.84.4

835

chuRRa mun^thuNai yummanai vAzkkaiyum 
aRRa pOthaNai yArava renRenRE 
kaRRa varkaL karuthuN^kAT TuppaLLip 
peRRa mERum pirAnaTi chErminE.

5.84.5

836

aTumpuN^ konRaiyum vanniyum maththamun^ 
thuTumpal cheychaTaith thUmaNich chOthiyAn 
kaTampan thAthai karuthuN^kAT TuppaLLi 
uTampi nArkkOr uRuthuNai yAkumE.

5.84.6

837

meyyin mAchuTai yAruTal mUTuvAr 
poyyai meyyenRu pukkuTan vIzanmin 
kaiyin mAnuTai yAnkATTup paLLiyem 
aiyan RannaTi yEyaTain^ thuyminE.

5.84.7

838

vElai venRakaN NArai virumpin^Ir 
chIlaN^ keTTuth thikaiyanmin pEthaikAL 
kAlai yEthozuN^ kATTuppaL LiyuRai 
n^Ila kaNTanai n^iththal n^inaiminE.

5.84.8

839

inRu LArn^ALai illai yenumporuL 
onRu mOrA thuzitharum UmarkAL 
anRu vAnavark kAka viTamuNTa 
kaNTa nArkATTup paLLikaN TuymminE.

5.84.9

840

eNNi lAvarak kanmalai yEn^thiTa 
eNNi n^INmuTi paththu miRuththavan 
kaNNu LArkaru thuN^kATTup paLLiyai 
n^aNNu vAravar thamvinai n^AchamE.

5.84.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - AraNiyachun^tharar, thEviyAr - akilANTan^Ayakiyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.85 thiruchchirAppaLLi - thirukkuRun^thokaiÿ 

thiruchchiRRampalam

841

maTTu vArkuza lALoTu mAlviTai 
iTTa mAvukan^ thERum iRaivanAr 
kaTTu n^Iththavark kinnaru LEcheyuny 
chiTTar pOluny chirAppaLLich chelvarE.

5.85.1

842

ariya yanRalai veTTivaT TATinAr 
ariya yanRozu thEththum arumporuL 
periya vanchirAp paLLiyaip pENuvAr 
ariya yanRoza aN^kirup pArkaLE.

5.85.2

843

arichchi rAppakal aivarA lATTuNTu 
churichchi rAthun^eny chEyonRu chollakkEL 
thirichchi rAppaLLi yenRalun^ thIvinai 
n^arichchi rAthu n^aTakkum n^aTakkumE.

5.85.3

844

thAyu mAyenak kEthalai kaNNumAyp 
pEya nEnaiyum ANTa perun^thakai 
thEya n^Athan chirAppaLLi mEviya 
n^Aya nArena n^amvinai n^AchamE.

5.85.4

 

ippathikaththil 5,6,7,8,9,10-m cheyyuTkaL chithain^thu pOyina.

5.85.5-10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - thAyumAnEchuvarar, thEviyAr - maTTuvArkuzalammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.86 thiruvATpOkki - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

845

kAla pAcham piTiththezu thUthuvar 
pAla karviruth tharpazai yArenAr 
Ala n^Iza lamarn^thavAT pOkkiyAr 
chIla mArn^thavar chemmaiyuL n^iRparE.

5.86.1

846

viTuththa thUthuvar van^thu vinaikkuzip 
paTuththa pOthu payanilai pAvikAL 
aTuththa kinnaraN^ kETkumvAT pOkkiyai 
eTuththu mEththiyum inpuRu minkaLE.

5.86.2

847

van^thiv vARu vaLaiththezu thUthuvar 
un^thi yOTi n^arakath thiTAmunam 
an^thi yinnoLi thAN^kumvAT pOkkiyAr 
chin^thi yAvezu vArvinai thIrpparE.

5.86.3

848

kURRam van^thu kumaiththiTum pOthinAR 
thERRam van^thu theLivuRa lAkumE 
ARRa vumaruL cheyyumvAT pOkkipAl 
ERRu minviLak kaiyiruL n^IN^kavE.

5.86.4

849

mARu koNTu vaLaiththezu thUthuvar 
vERu vERu paTuppathan munnamE 
ARu chenychaTai vaiththavAT pOkkiyArk 
kURi yURi urukumen nuLLamE.

5.86.5

850

kAna mOTik kaTithezu thUthuvar 
thAna mOTu thalaipiTi yAmunam 
Anany chATi yukan^thavAT pOkkiyAr 
Una millavark kuNmaiyil n^iRparE.

5.86.6

851

pArththup pAcham piTiththezu thUthuvar 
kUrththa vElAR kumaippathan munnamE 
Arththa kaN^kai yaTakkumvAT pOkkiyAr 
kIrththi maikaL kiLarn^thurai minkaLE.

5.86.7

852

n^ATi van^thu n^amanthamar n^alliruL 
kUTi van^thu kumaippathan munnamE 
ATal pATal ukan^thavAT pOkkiyai 
vATi yEththan^am vATTan^ thavirumE.

5.86.8

853

kaTTa Ruththuk kaTithezu thUthuvar 
poTTa n^Ukkip puRappaTA munnamE 
aTTa mAmalar chUTumvAT pOkkiyArk 
kiTTa mAki yiNaiyaTi yEththumE.

5.86.9

854

irakka munnaRi yAthezu thUthuvar 
parakka ziththavar paRRuthan munnamE 
arakka nukkaruL cheythavAT pOkkiyAr 
karappa thuN^karap pAravar thaN^kaTkE.

5.86.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - iraththinakirIchuvarar, thEviyAr - churumpArkuzalammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.87 thirumaNanychEri - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

855

paTTa n^eRRiyar pAypulith thOlinar 
n^aTTa n^inRu n^avilpavar n^AToRuny 
chiTTar vAzthiru vArmaNany chEriyem 
vaTTa vArchaTai yArvaNNam vAzththumE.

5.87.1

856

thunnu vArkuza lALumai yALoTum 
pinnu vArchaTai mERpiRai vaiththavar 
mannu vArmaNany chEri marun^thinai 
unnu vArvinai yAyina OyumE.

5.87.2

857

puRRi lATara vATTum punithanAr 
theRRi nArpuran^ thIyezach cheRRavar 
chuRRi nArmathil chUzmaNany chEriyAr 
paRRi nAravar paRRavar kANminE.

5.87.3

858

maththa mummathi yumvaLar chenychaTai 
muththar mukkuNar mUchara vammaNi 
chiththar thIvaNar chIrmaNany chEriyem 
viththar thAmvirup pArai virupparE.

5.87.4

859

thuLLu mAnmaRi thUmazu vALinar 
veLLa n^Irkaran^ thArchaTai mElavar 
aLLa lArvayal chUzmaNany chEriyem 
vaLLa lArkazal vAzththavAz vAvathE.

5.87.5

860

n^Irpa ran^tha n^imirpun chaTaiyinmEl 
Urpa ran^tha urakam aNipavar 
chIrpa ran^tha thirumaNany chEriyAr 
Erpa ran^thaN^ kilaN^kuchU laththarE.

5.87.6

861

chuNNath tharchuTu n^IRukan^ thATalAr 
viNNath thammathi chUTiya vEthiyar 
maNNath thammuza vArmaNany chEriyAr 
vaNNath thammulai yALumai vaNNarE.

5.87.7


862

thunna vATaiyar thUmazu vALinar 
pinnu chenychaTai mERpiRai vaiththavar 
mannu vArpozil chUzmaNany chEriyem 
manna nArkaza lEthoza vAykkumE.

5.87.8

863

chiththar thEvarkaL mAloTu n^Anmukan 
puththar thEramaN kaiyar pukazavE 
maththar thAmaRi yArmaNany chEriyem 
aththa nAraTi yArkkalla lillaiyE.

5.87.9

864

kaTuththa mEni arakkan kayilaiyai 
eTuththa vaneTu n^INmuTi paththiRap 
paTuththa lumaNany chEri yaruLenak 
koTuththa nankoRRa vALoTu n^AmamE.

5.87.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - aruLvaLLaln^Ayakar, thEviyAr - yAzinmoziyammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.88 thirumarukal - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

865

peruka lAn^thavam pEthaimai thIralAn^ 
thiruka lAkiya chin^thai thiruththalAm 
paruka lAmpara mAyathO rAnan^tham 
maruka lAnaTi vAzththi vaNaN^kavE.

5.88.1

866

pATaN^ koLpanu vaRRiRaN^ kaRRuppOy 
n^ATaN^ kuLLana thaTTiya n^ANilIr 
mATany chUzmaru kaRperu mAnRiru 
vETaN^ kaithoza vITeLi thAkumE.

5.88.2

867

chinaththi nAlvaruny cheythozi lAmavai 
anaiththum n^IN^kin^in RAthara vAymika 
manaththi nAlmaru kaRperu mAnRiRam 
n^inaippi nArkkillai n^INila vAzkkaiyE.

5.88.3

868

Othu paiN^kiLik koNpAl amuthUTTip 
pAthu kAththup palapala kaRpiththu 
mAthu thAnmaru kaRperu mAnukkuth 
thUthu cholla viTaththAn thoTaN^kumE.

5.88.4

869

inna vARenpa thuNTaRi yEninRu 
thunnu kaivaLai chOrakkaN n^Irmalkum 
mannu thenmaru kaRperu mAnRiRam 
unni yoNkoTi uLLa murukumE.

5.88.5

870

chaN^ku chOrak kalaiyuny chariyavE 
maN^kai thAnmaru kaRperu mAnvarum 
aN^ka vIthi arukaNai yAn^iRkum 
n^aN^kai mIrithaR kencheykEn n^ALumE.

5.88.6

871

kATchi peRRila LAkiluN^ kAthalE 
mITchi yonRaRi yAthu mikuvathE 
mATchi yArmaru kaRperu mAnukkuth 
thAzchchi chAlavuN TAkumen thaiyalE.

5.88.7

872

n^ITu n^enychuL n^inain^thukaN NIrmalkum 
OTu mAlinO ToNkoTi mAtharAL 
mATa n^INmaru kaRperu mAnvariR 
kUTu n^IyenRu kUTa lizaikkumE.

5.88.8

873

kan^tha vArkuzal kaTTilaL kArikai 
an^thi mAlviTai yOTuman pAymika 
van^thi TAymaru kaRperu mAnenRu 
chin^thai cheythu thikaiththiTuN^ kANminE.

5.88.9

874

Athi mAmalai anReTuth thAniRRuch 
chOthi yenRalun^ thollaruL cheythiTum 
Athi yAnmaru kaRperu mAnRiRam 
Othi vAzpavar umparkkum umparE.

5.88.10


iththalam chOzan^ATTiluLLathu. 
chuvAmipeyar - mANikkavaNNavIchuvarar, thEviyAr - vaNTuvArkuzalammai.
thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.89 thani - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

875

onRu veNpiRaik kaNNiyOr kOvaNam 
onRu kILumai yOTu muTuththathu 
onRu veNTalai yEn^thiyem muLLaththE 
onRi n^inRaN^ kuRaiyum oruvanE.

5.89.1

876

iraNTu mAmavark kuLLana cheythozil 
iraNTu mAmavark kuLLana kOlaN^kaL 
iraNTu milliLa mAnemai yALukan^ 
thiraNTu pOthumen chin^thaiyuL vaikumE.

5.89.2

877

mUnRu mUrththiyuL n^inRiya lun^thozil 
mUnRu mAyina mUvilaich chUlaththan 
mUnRu kaNNinan thIththozil mUnRinan 
mUnRu pOthumen chin^thaiyuL mUzkumE.

5.89.3

878

n^Alin mEnmukany cheRRathu mannizal 
n^Alu n^ankuNarn^ thiTTathu minpamAm 
n^Alu vEthany chariththathu n^anneRi 
n^Alu pOlem akaththuRai n^AthanE.

5.89.4

879

anychu manychumO rATi yaraimichai 
anychu pOlarai yArththathin Raththuvam 
anychu manychumO rOrainychu mAyavan 
anychu mAmem akaththuRai AthiyE.

5.89.5

880

ARu kAlvaNTu mUchiya konRaiyan 
ARu chUTiya aNTa muthalvanAr 
ARu kUrmaiyark kachchama yapporuL 
ARu pOlem akaththuRai AthiyE.

5.89.6

881

Ezu mAmalai Ezpozil chUzkaTal 
Ezu pORRumi rAvaNan kain^n^aram 
pEzu kETTaruL cheythavan poRkazal 
Ezuny chUzaTi yEnmanath thuLLavE.

5.89.7

882

eTTu mUrththiyAy n^inRiya lun^thozil 
eTTu vAnkuNath thIchanem mAnRanai 
eTTu mUrththiyu memmiRai yemmuLE 
eTTu mUrththiyu memmu LoTuN^kumE.

5.89.8

883

onpa thonpathi yAnai yoLikaLi 
Ronpa thonpathu palkaNany chUzavE 
onpa thAmavai thIththozi linnurai 
onpa thoththun^in Rennu LoTuN^kumE.

5.89.9

884

paththu n^URavan veN^kaNveL LERRaNNal 
paththu n^URavan palchaTai thONmichai 
paththi yAmila mAthalin nyAnaththAR 
paththi yAniTaN^ koNTathu paLLiyE.

5.89.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.90 thani - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

885

mAchil vINaiyum mAlai mathiyamum 
vIchu thenRalum vIN^kiLa vEnilum 
mUchu vaNTaRai poykaiyum pOnRathE 
Ichan en^thai iNaiyaTi n^IzalE.

5.90.1

886

n^amachchi vAyavE nyAnamuN^ kalviyum 
n^amachchi vAyavE n^AnaRi vichchaiyum 
n^amachchi vAyavE n^An^avin REththumE 
n^amachchi vAyavE n^anneRi kATTumE.

5.90.2

887

ALA kArALA nArai aTain^thuyyAr 
mILA vATcheythu meymmaiyuL n^iRkilAr 
*thOLA thachurai yOthozum parchevi 
vALA mAyn^thumaN NAkik kazivarE. 
* thOLAtha churaiyenpathu thuvAramiTAtha churaikkAy

5.90.3

888

n^aTalai vAzvukoN Tencheythir n^ANilIr 
chuTalai chErvathu choRpira mANamE 
kaTalin n^anychamu thuNTavar kaiviTTAl 
uTali nArkiTan^ thUrmuni paNTamE.

5.90.4

889

pUkkaik koNTaran ponnaTi pORRilAr 
n^Akkaik koNTaran n^Amam n^avilkilAr 
Akkaik kEyirai thETi alaman^thu 
kAkkaik kEyirai yAkik kazivarE.

5.90.5

890

kuRika LumaTai yALamuN^ kOyilum 
n^eRika Lumavar n^inRathOr n^Ermaiyum 
aRiya Ayiram AraNam Othilum 
poRiyi lIrmana menkol pukAthathE.

5.90.6

891

vAzththa vAyum n^inaikka maTan^enychum 
thAzththach chenniyun^ than^tha thalaivanaich 
chUzththa mAmalar thUvith thuthiyAthE 
vIzththa vAvinai yEnn^eTuN^ kAlamE.

5.90.7

892

ezuthu pAvain^al lArthiRam viTTun^An 
thozuthu pORRin^in REnaiyuny chUzn^thukoN 
Tuzutha chAlvazi yEyuzu vAnporuT 
Tizuthai n^enychami thenpaTu kinRathE.

5.90.8

893

n^ekku n^ekku n^inaipavar n^enychuLE 
pukku n^iRkumpon nArchaTaip puNNiyan 
pokka mikkavar pUvun^I ruN^kaNTu 
n^akku n^iRpa ravarthamai n^ANiyE.

5.90.9

894

viRakiR RIyinan pAliR paTun^eypOl 
maRaiya n^inRuLan mAmaNich chOthiyAn 
uRavu kOln^aT TuNarvu kayiRRinAn 
muRuka vAN^kik kaTaiyamun niRkumE.

5.90.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.91 thani - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

895

Eyi lAnaiye nichchai yakampaTik 
kOyi lAnaik kuNapperuN^ kunRinai 
vAyi lAnai manOnmani yaippeRRa 
thAyi lAnaith thazuvumen AviyE.

5.91.1

896

munnai nyAna muthaRRani viththinaip 
pinnai nyAnap piRaN^ku chaTaiyanai 
ennai nyAnath thiruLaRuth thANTavan 
thannai nyAnath thaLaiyiTTu vaippanE.

5.91.2

897

nyAnath thARRozu vArchila nyAnikaL 
nyAnath thARRozu vEnunai n^AnalEn 
nyAnath thARRozu vArkaL thozakkaNTu 
nyAnath thAyunai n^Anun^ thozuvanE.

5.91.3

898

puzuvuk kuN^kuNam n^Ankenak kummathE 
puzuvuk kiN^kenak kuLLapol lAN^killai 
puzuvi nuN^kaTaiyEnpuni thanRamar 
kuzuvuk kevviTath thEnchenRu kUTavE.

5.91.4

899

malaiyE van^thu vizinum manitharkAL 
n^ilaiyi ninRu kalaN^kap peRuthirEl 
thalaiva nAkiya Ichan RamarkaLaik 
kolaikai yAnaithAn konRiTu kiRkumE.

5.91.5

900

kaRRuk koLvana vAyuLa n^AvuLa 
iTTuk koLvana pUvuLa n^IruLa 
kaRRaich chenychaTai yAnuLan n^AmuLOm 
eRRuk kOn^ama nAlmuni vuNpathE.

5.91.6

901

manithar kALiN^kE vammonRu chollukEn 
kanithan^ thARkani yuNNavum vallirE 
punithan poRkazal Ichane nuN^kani 
inithu chAlavum EchaR RavarkaTkE.

5.91.7

902

ennai yEthum aRin^thilan empirAn 
thannai n^Anumu nEthu maRin^thilEn 
ennaith thannaTi yAnen RaRithalun^ 
thannai n^Anum pirAnen RaRin^thenE.

5.91.8

903

theLLath thERith theLin^thuthith thippathOr 
uLLath thERal amutha oLiveLi 
kaLLath thEnkaTi yEnkava laikkaTal 
veLLath thEnukkev vARu viLain^thathE.

5.91.9

 

ippathikaththil 10-m cheyyuL chithain^thu pOyiRRu.

5.91.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.92 kAlapArAyaNam - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

904

kaNTu koLLari yAnaik kaniviththup 
paNTu n^Ancheytha pAzimai kETTirEl 
koNTa pANi koTukoTTi thALaN^kaik 
koNTa thoNTaraith thunniluny chUzalE.

5.92.1

905

n^aTukkath thuLLum n^akaiyuLum n^ampaRkuk 
kaTukkak kalla vaTamiTu vArkaTkuk 
koTukkak koLka venavuraip pArkaLai 
iTukkaN cheyyap peRIriN^ku n^IN^kumE.

5.92.2

906

kArkoL konRaik kaTimalark kaNNiyAn 
chIrkoL n^Amany chivanen RaraRRuvAr 
Arka LAkilu mAka avarkaLai 
n^IrkaL chArap peRIriN^ku n^IN^kumE.

5.92.3

907

chARRi nEnchaTai n^INmuTich chaN^karan 
chIRRaN^ kAmankaN vaiththavan chEvaTi 
ARRa vuN^kaLi paTTa manaththarAyp 
pORRi yenRuraip pArpuTai pOkalE.

5.92.4

908

iRaiyen chonmaRa vEln^aman RUthuvIr 
piRaiyum pAmpu muTaipperu mAnRamar 
n^aRavam n^ARiya n^annaRuny chAn^thilum 
n^iRaiya n^IRaNi vArethir chellalE.

5.92.5

909

vAma thEvan vaLan^akar vaikaluN^ 
kAma monRila rAykkai viLakkoTu 
thAman^ thUpamun^ thaNNaRuny chAn^thamum 
Ema mumpunai vArethir chellalE.

5.92.6

910

paTaiyum pAchamum paRRiya kaiyinIr 
aTaiyan minnama thIchan aTiyarai 
viTaiko LUrthiyi nAnaTi yArkuzAm 
puTaipu kAthun^Ir pORRiyE pOminE.

5.92.7

911

vichchai yAvathum vETkaimai yAvathum 
n^ichchal n^IRaNi vArai n^inaippathE 
achcha meythi arukaNai yAthun^Ir 
pichchai pukkavan anparaip pENumE.

5.92.8

912

innaN^ kENmin iLampiRai chUTiya 
mannan pAtham manaththuTa nEththuvAr 
mannum anychezuth thAkiya man^thiran^ 
thanni lonRuval lAraiyuny chAralE.

5.92.9

913

maRRuN^ kENmin manapparip ponRinRich 
chuRRum pUchiya n^IRRoTu kOvaNam 
oRRai yERuTai yAnaTiyE yallAR 
paRRon RillikaL mERpaTai pOkalE.

5.92.10


914

arakkan Irain^ thalaiyumOr thALinAl 
n^erukki yUnRiyiT TAnthamar n^iRkiluny 
churukke nAthaN^kup pErminkaN maRRun^Ir 
churukke niRchuTa rAnkazal chUTumE.

5.92.11


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.93 maRakkiRpanE ennum - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

915

kAcha naikkana laikkathir mAmaNith 
thEcha naippuka zArchilar theNNarkaL 
mAchi naikkazith thATkoLa vallavem 
Icha naiyini n^AnmaRak kiRpanE.

5.93.1

916

pun^thik kuviLak kAya purANanaich 
chan^thik kaNNaTa mATuny chathuranai 
an^thi vaNNanai Arazal mUrththiyai 
van^the nuLLaN^koN TAnai maRappanE.

5.93.2

917

Ichan Ichanen RenRum araRRuvan 
Ichan RAnen manaththiR pirivilan 
Ichan Rannaiyu menmanath thukkoNTu 
Ichan Rannaiyum yAnmaRak kiRpanE.

5.93.3

918

Ichan ennai yaRin^tha thaRin^thanan 
Ichan chEvaTi yERRap peRuthalAl 
Ichan chEvaTi yEththap peRREnini 
Ichan Rannaiyum yAnmaRak kiRpanE.

5.93.4

919

thEnaip pAlinaith thiN^kaLai nyAyiRRai 
vAna veNmathi chUTiya main^thanai 
vEni lAnai melivuchey thIyazal 
nyAna mUrththiyai n^AnmaRak kiRpanE.

5.93.5

920

kanna laikkarum pURiya thERalai 
minna naimin nanaiya vuruvanaip 
ponna naimaNik kunRu piRaN^kiya 
enna naiyini yAnmaRak kiRpanE.

5.93.6

921

karumpi naikkaTTi yaikkan^tha mAmalarch 
churumpi naichchuTarch chOthiyuT chOthiyai 
arumpi niRperum pOthukoN TAymalar 
virumpum Ichanai n^AnmaRak kiRpanE.

5.93.7

922

thunychum pOthuny chuTarviTu chOthiyai 
n^enychuL n^inRu n^inaippikku n^Ithiyai 
n^anychu kaNTath thaTakkiya n^ampanai 
vanycha nEnini yAnmaRak kiRpanE.

5.93.8

923

puthiya pUvinaip puNNiya n^Athanai 
n^ithiyai n^Ithiyai n^iththilak kunRinaik 
kathiyaik kaNTaN^ kaRuththa kaTavuLai 
mathiyai main^thanai n^AnmaRak kiRpanE.

5.93.9

924

karuku kArmukil pOlvathOr kaNTanai 
uruva n^Okkiyai Uzi muthalvanaip 
paruku pAlanaip pAnmathi chUTiyai 
maruvu main^thanai n^AnmaRak kiRpanE.

5.93.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.94 thozaRpAlanam ennum - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

925

aNTath thAnai amarar thozappaTum 
paNTath thAnaip paviththira mAn^thiru 
muNTath thAnaimuR RAtha iLampiRaith 
thuNTath thAnaikkaN TIrthozaR pAlathE.

5.94.1

926

muththop pAnai muLaiththezu kaRpaka 
viththop pAnai viLakkiTai n^EroLi 
oththop pAnai oLipava LaththiraL 
thoththop pAnaikkaN TIrthozaR pAlathE.

5.94.2

927

paNNoth thAnaip pavaLan^ thiraNTathOr 
vaNNath thAnai vakaiyuNar vAnRanai 
eNNath thAnai iLampiRai pOlveLLaich 
chuNNath thAnaikkaN TIrthozaR pAlathE.

5.94.3

928

viTalai yAnai viraikamaz thEnkonRaip 
paTalai yAnaip palithiri vAnchelum 
n^aTalai yAnai n^aripiri yAthathOr 
chuTalai yAnaikkaN TIrthozaR pAlathE.

5.94.4

929

parithi yAnaippal vERu chamayaN^kaL 
karuthi yAnaikkaN TArmanam mEviya 
pirithi yAnaip piRaraRi yAthathOr 
churuthi yAnaikkaN TIrthozaR pAlathE.

5.94.5

930

Athi yAnai amarar thozappaTum 
n^Ithi yAnai n^iyama n^eRikaLai 
Othi yAnai uNarthaR kariyathOr 
chOthi yAnaikkaN TIrthozaR pAlathE.

5.94.6

931

nyAlath thAnain^al lAnaival lArthozuN^ 
kOlath thAnaik kuNapperuN^ kunRinai 
mUlath thAnai muthalvanai mUvilaich 
chUlath thAnaikkaN TIrthozaR pAlathE.

5.94.7

932

Athip pAlaTTa mUrththiyai Ananychum 
vEthip pAnain^am mElvinai ven^thaRach 
chAthip pAnaith thavaththiTai mARRaN^kaL 
chOthip pAnaikkaN TIrthozaR pAlathE.

5.94.8

933

n^IRRi nAnai n^ikarilveN kOvaNak 
kIRRi nAnaik kiLaroLich chenychaTai 
ARRi nAnai amarartham Aruyir 
thORRi nAnaikkaN TIrthozaR pAlathE.

5.94.9

934

viTTiT TAnaimeyny nyAnaththu meypporuL 
kaTTiT TAnaik kanaN^kuzai pAlanpu 
paTTiT TAnaip pakaiththavar muppurany 
chuTTiT TAnaikkaN TIrthozaR pAlathE.

5.94.10

935

muRRi nAnai irAvaNan n^INmuTi 
oRRi nAnai oruvira lAluRap 
paRRi nAnaiyOr veNTalaip pAmparaich 
chuRRi nAnaikkaN TIrthozaR pAlathE.

5.94.11


thiruchchiRRampalam
uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.95 iliN^kapurANam - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

936

pukka Nain^thu purin^thala riTTilar 
n^akka Nain^thu n^aRumalar koythilar 
chokka Nain^tha chuTaroLi vaNNanai 
mikkuk kANaluR RAraN^ kiruvarE.

5.95.1

937

alaru n^IruN^koN TATTith theLin^thilar 
thilaka maNTalan^ thITTith thirin^thilar 
ulaka mUrththi yoLin^iRa vaNNanaich 
chelavu kANaluR RAraN^ kiruvarE.

5.95.2

938

Appi n^IrO Talakukaik koNTilar 
pUppey kUTai punain^thu chuman^thilar 
kAppuk koLLi kapAlithan vETaththai 
Oppik kANaluR RAraN^ kiruvarE.

5.95.3

939

n^eyyum pAluN^koN TATTi n^inain^thilar 
poyyum pokkamum pOkkip pukazn^thilar 
aiyan veyya azaln^iRa vaNNanai 
meyyaik kANaluR RAraN^ kiruvarE.

5.95.4

940

erukkaN^ kaNNikoN TiNTai punain^thilar 
perukkak kOvaNam pIRi yuTuththilar 
tharukki nARchenRu thAzchaTai yaNNalai 
n^erukkik kANaluR RAraN^ kiruvarE.

5.95.5

941

maraN^ka LERi malarpaRith thiTTilar 
n^irampa n^Irchuman^ thATTi n^inain^thilar 
urampo run^thi yoLin^iRa vaNNanai 
n^irampak kANaluR RAraN^ kiruvarE.

5.95.6

942

kaTTu vAN^kaN^ kapAlaN^kaik koNTilar 
aTTa mAN^kaN^ kiTan^thaTi vIzn^thilar 
chiTTan chEvaTi chenReythik kANiya 
paTTa kaTTamuR RAraN^ kiruvarE.

5.95.7

943

ven^tha n^IRu viLaN^ka aNin^thilar 
kan^tha mAmalar iNTai punain^thilar 
en^thai ERukan^ thEReri vaNNanai 
an^thaN^ kANaluR RAraN^ kiruvarE.

5.95.8

944

iLave zun^tha iruN^kuva Laimmalar 
piLavu cheythu piNaiththaTi yiTTilar 
kaLavu cheythoziR kAmanaik kAyn^thavan 
aLavu kANaluR RAraN^ kiruvarE.

5.95.9

945

kaNTi pUNTu kapAlaN^kaik koNTilar 
viNTa vAnchaN^kam vimmavAy vaiththilar 
aNTa mUrththi azaln^iRa vaNNanaik 
keNTik kANaluR RAraN^ kiruvarE.

5.95.10

946

cheN^ka NAnum piramanun^ thammuLE 
eN^kun^ thETith thirin^thavar kANkilAr 
iN^kuR REnenRi liN^kaththE thOnRinAn 
poN^ku chenychaTaip puNNiya mUrththiyE. 11

5.95.11


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.96 manaththokai - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

947

ponnuL LaththiraL punchaTai yinpuRam 
minnuL LaththiraL veNpiRai yAyiRai 
n^innuL LaththaruL koNTiruL n^IN^kuthal 
ennuL LaththuLa then^thai pirAnirE.

5.96.1

948

mukka NummuTai yAymuni kaLpalar 
thokke NuN^kaza lAyoru thOlinO 
Takka Nummarai yAyaru LeythalA 
thekka Nummilan en^thai pirAnirE.

5.96.2

949

paniyAy veN^kathir pAypaTar punchaTai 
muniyAy n^Iyula kammuzu thALinun^ 
thaniyAy n^IcharaN n^Ichala mEperi 
thiniyAy n^Iyenak ken^thai pirAnirE.

5.96.3

950

maRaiyum pATuthir mAthavar mAlinuk 
kuRaiyu mAyinai kOLara vOToru 
piRaiyuny chUTinai yenpatha lARpiRi 
thiRaiyuny chollilai en^thai pirAnirE.

5.96.4

951

pUththAr konRaiyi nAypuli yinnathaL 
ArththA yATara vOTana lATiya 
kUththA n^inkurai yArkaza lEyala 
thEththA n^Avenak ken^thai pirAnirE.

5.96.5

952

paimmA lummara vApara mApachu 
maimmAl kaNNiyO TERumain^ thAvenum 
ammA lallathu maRRaTi n^AyinER 
kemmA lummilan en^thai pirAnirE.

5.96.6

953

veppath thinmana mAchu viLakkiya 
cheppath thARchiva nenpavar thIvinai 
oppath thIrththiTum oNkaza lARkalla 
theppaR Rummilan en^thai pirAnirE.

5.96.7

954

thikazuny chUzchuTar vAnoTu vaikalum 
n^ikazu moNporu LAyina n^Ithiyen 
pukazu mARu malAnuna ponnaTi 
ikazu mARilan en^thai pirAnirE.

5.96.8

955

kaippaR Riththiru mAlpira mannunai 
eppaR RiyaRi thaRkari yAyaruL 
appaR Rallathu maRRaTi n^AyinEn 
eppaR Rummilan en^thai pirAnirE.

5.96.9

956

en^thai yempirAn enRavar mElmanam 
en^thai yempirAn enRiRainy chiththozu 
then^thai yempirAn enRaTi yEththuvAr 
en^thai yempirAn enRaTi chErvarE.

5.96.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.97 chiththaththokai - thirukkuRun^thokai 

thiruchchiRRampalam

957

chin^thip pArmanath thAnchivan chenychuTar 
an^thi vAniRath thAnaNi yArmathi 
mun^thich chUTiya mukkaNNi nAnaTi 
van^thip pAravar vAnula kALvarE.

5.97.1

958

aNTa mAriru LUTu kaTan^thumpar 
uNTu pOlumO roNchuTa rachchuTar 
kaNTiN^ kAraRi vAraRi vArelAm 
veNTiN^ kaTkaNNi vEthiyan enparE.

5.97.2

959

Athi yAyava nAru milAthavan 
pOthu chErpunai n^INmuTip puNNiyan 
pAthi peNNuru vAkip paranychuTarch 
chOthi yuTchOthi yAyn^inRa chOthiyE.

5.97.3

960

iTTa thiTTathO rERukan^ thERiyUr 
paTTi thuTTaN^ka nAyppali thErvathOr 
kaTTa vAzkkaiya nAkilum vAnavar 
aTTa mUrththi yaruLen RaTaivarE.

5.97.4

961

IRil kURaiya nAki erin^thaveN 
NIRu pUchi n^ilAmathi chUTilum 
vIRi lAthana cheyyinum viNNavar 
URa lAyaru LAyen RuraipparE.

5.97.5

962

uchchi veNmathi chUTilum UnaRAp 
pachchai veNTalai yEn^thip palailam 
pichchai yEpuku mAkilum vAnavar 
achchan^ thIrththaru LAyen RaTaivarE.

5.97.6

963

Uri lAyenRon RAka vuraippathOr 
pEri lAypiRai chUTiya pinynyakA 
kAru lAN^kaNTa nEyun kazalaTi 
chErvi lArkaTkuth thIyavai thIyavE.

5.97.7

964

en^thai yEyem pirAnE yenavuLkich 
chin^thip pAravar thIvinai thIrumAl 
ven^tha n^IRumey pUchiya vEthiyan 
an^tha mAvaLap pAraTain^ thArkaLE.

5.97.8

965

Ena veNmarup pOTenpu pUNTezil 
Anai yIruri pOrththana lATilun^ 
thAna vaNNaththa nAkilun^ thannaiyE 
vAna n^ATar vaNaN^kuvar vaikalE.

5.97.9

966

aiyan an^thaNan ANoTu peNNumAm 
meyyan mEthaku veNpoTip pUchiya 
maikoL kaNTaththan mAnmaRik kaiyinAn 
paikoL pAmparai yArththa paramanE.

5.97.10

967

oruva nAkin^in RAniv vulakelAm 
iruva rAkin^in RArkaT kaRikilAn 
aruva rAvarai Arththava nArkazal 
paravu vAravar pAvam paRaiyumE.

5.97.11

968

Otha vaNNanum oNmalarch chelvanum 
n^Atha nEyaru LAyenRu n^AToRuN^ 
kAthal cheythu karuthap paTumavar 
pAtha mEththap paRaiyun^am pAvamE.

5.97.12

969

va thanmai yavarava rAkkaiyAn 
vevva thanmaiya nenpa thoziminO 
mauval n^INmalar mEluRai vAnoTu 
pauva vaNNanu mAyppaNi vArkaLE.

5.97.13

970

akkum Amaiyum pUNTana lEn^thiil 
pukkup palpali thErum purANanai 
n^akku n^IrkaL n^arakam pukEnminO 
thokka vAnava rARRozu vAnaiyE.

5.97.14

971

kaN^kai thaN^kiya chenychaTai mEliLan^ 
thiN^kaL chUTiya thIn^iRa vaNNanAr 
iN^ka NArezil vAnam vaNaN^kavE 
aN^ka NARkathu vAlavan thanmaiyE.

5.97.15

972

n^akara velkoTi yAnoTu n^annenychE 
n^ukara n^Iyunaik koNTuyap pOkkuRil 
makara velkoTi main^thanaik kAyn^thavan 
pukaril chEvaTi yEpuka lAkumE.

5.97.16

973

charaNa mAmpaTi yArpiRa riyAvarO 
karaNan^ thIrththuyir kaiyi likazn^thapin 
maraNa meythiya pinnavai n^IkkuvAn 
araNa mUveyi leythava nallanE.

5.97.17

974

nyamanen pAnn^ara karkku n^amakkelAny 
chivanen pAnchezu mAnmaRik kaiyinAn 
kavanany cheyyuN^ kanaviTai yUrthiyAn 
thamaren RAluN^ keTun^thaTu mARRamE.

5.97.18

975

iTapa mERiyum ilpali yERpavar 
aTavi kAthalith thATuvar ain^thalaip 
paTavam pAmparai yArththa paramanaik 
kaTavi rAychchenRu kaithozu thuymminE.

5.97.19

976

iNarn^thu konRaipoR RAthu chorin^thiTum 
puNarn^tha vALara vammathi yOTuTan 
aNain^tha anychaTai yAnavan pAthamE 
uNarn^tha uLLath thavaruNar vArkaLE.

5.97.20

977

tharuman^ thAnRavan^ thAnRavath thAlvaruN^ 
karuman^ thAnkaru mAnmaRik kaiyinAn 
aruman^ thanna athirkazal chErminO 
chiramany chErazal thIvinai yALarE.

5.97.21

978

n^amachchi vAyaven pAruLa rElavar 
thamachcha n^IN^kath thavan^eRi chArthalAl 
amaiththuk koNTathOr vAzkkaiya nAkilum 
imaiththu n^iRpathu chAla ariyathE.

5.97.22

979

paRpal kAlam payiRRip paramanaich 
choRpal kAlamn^in REththumin tholvinai 
veRpil thOnRiya veN^kathir kaNTavap 
puRpa nikkeTu mARathu pOlumE.

5.97.23

980

maNichey kaNTaththu mAnmaRik kaiyinAn 
kaNichey vETaththar Ayavar kAppinAR 
paNikaL thAnycheya vallavar yAvartham 
piNichey yAkkaiyai n^Ikkuvar pEyarE.

5.97.24

981

iyakkar kinnarar in^thiran thAnavar 
n^ayakka n^inRavan n^Anmukan AziyAn 
mayakka meythavan mAleri yAyinAn 
viyakkun^ thanmaiyi nAnem vikirthanE.

5.97.25

982

arava mArththana lATiya aNNalaip 
paravu vAravar pAvam paRaithaRkuk 
kuravai kOththava nuN^kuLir pOthinmEl 
karavil n^Anmuka nuN^kari yallarE.

5.97.26

983

azalaN^ kaiyinan an^tharath thON^kin^in 
Ruzalum mUveyil oLLaza lUTTinAn 
thazalun^ thAmarai yAnoTu thAvinAn 
kazaluny chenniyuN^ kANTaR kariyanE.

5.97.27

984

iLamai kaiviT TakaRalum mUppinAr 
vaLamai pOyppiNi yOTu varuthalAl 
uLame lAmoLi yAymathi AyinAn 
kiLamai yEkiLai yAka n^inaippanE.

5.97.28

985

thanniR Rannai aRiyun^ thalaimakan 
thanniR Rannai aRiyiR RalaippaTun^ 
thanniR Rannai aRivila nAyiTiR 
thanniR Rannaiyuny chArthaR kariyanE.

5.97.29

986

ilaN^kai mannanai Irain^thu paththuman 
RalaN^ka lOTuTa nEchela vUnRiya 
n^alaN^koL chEvaTi n^AToRum n^AToRum 
valamkoN TEththuvAr vAnula kALvarE.

5.97.30


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.98 uLLam - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

987

n^IRa laiththathOr mEni n^imirchaTai 
ARa laikkan^in RATum amuthinaith 
thERa laiththeLi yaiththeLi vAyththathOr 
URa laikkaNTu koNTathe nuLLamE.

5.98.1

988

pon^thai yaippukku n^Ikkap pukun^thiTun^ 
than^thai yaiththazal pOlvathOr mEniyaich 
chin^thai yaiththeLi vaiththeLi vAyththathOr 
en^thai yaikkaNTu koNTathe nuLLamE.

5.98.2

989

veLLath thArvinychai yArkaL virumpavE 
veLLath thaichchaTai vaiththa vikirthanAr 
kaLLath thaikkazi yammana monRin^in 
RuLLath thilloLi yaikkaNTa thuLLamE.

5.98.3

990

ammA naiyamu thinnamu thEyenRu 
thammA naiththaththu vaththaTi yArthozuny 
chemmA nan^iRam pOlvathOr chin^thaiyuL 
emmA naikkaNTu koNTathe nuLLamE.

5.98.4

991

kURE Rummumai pAkamOr pAlarAy 
ARE RunychaTai mERpiRai chUTuvar 
pARE Run^thalai yEn^thip palailam 
ERERu men^thaiyaik kaNTathe nuLLamE.

5.98.5

992

munneny chamminRi mUrkkarAych chAkinRAr 
thanneny chan^thamak kuththAm ilAthavar 
vanneny chammathu n^IN^kuthal vallirE 
ennenychi lIchanaik kaNTathe nuLLamE.

5.98.6

993

venRA naippula nain^thumen thIvinai 
konRA naikkuNath thAlE vaNaN^kiTa 
n^anRA n^anmanam vaiththiTu nyAnamAm 
onRA naikkaNTu koNTathe nuLLamE.

5.98.7

994

maruvi naimaTa n^enycham manampukuN^ 
kuruvi naikkuNath thAlE vaNaN^kiTun^ 
thiruvi naichchin^thai yuTchiva nAyn^inRa 
uruvi naikkaNTu koNTathe nuLLamE.

5.98.8

995

thEcha naiththiru mAlpira mancheyum 
pUcha naippuNa riRpuNar vAyathOr 
n^Echa nain^enychi nuLn^iRai vAyn^inRa 
Icha naikkaNTu koNTathe nuLLamE.

5.98.9

996

veRuththA naimpula numpira manRalai 
aRuththA naiyarak kankayi lAyaththaik 
kaRuththA naikkA lilvira lonRinAl 
oRuththA naikkaNTu koNTathe nuLLamE.

5.98.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.99 pAvan^Acham - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

 

997

pAva mumpazi paRRaRa vENTuvIr 
Avil anychukan^ thATu mavankazal 
mEva rAymika vummakizn^ thuLkumin 
kAva lALan kalan^tharuL cheyyumE.

5.99.1

998

kaN^kai yATilen kAviri yATilen 
koN^ku thaNkuma riththuRai yATilen 
oN^ku mAkaTa lOthan^I rATilen 
eN^ku mIchane nAthavark killaiyE.

5.99.2

999

paTTa rAkilen chAththiraN^ kETkilen 
iTTu maTTiyu mIthozil pUNilen 
eTTu monRum iraNTu maRiyilen 
iTTa mIchane nAthavark killaiyE.

5.99.3

1000

vEtha mOthilen vELvikaL cheykilen 
n^Ithi n^Ulpala n^iththal payiRRilen 
Othi yaN^kamO rARum uNarilen 
Icha naiyuLku vArkkanRi illaiyE.

5.99.4

1001

kAlai chenRu kalan^thun^Ir mUzkilen 
vElai thORum vithivazi n^iRkilen 
Alai vELvi yaTain^thathu vETkilen 
Ela Ichanen pArkkanRi illaiyE.

5.99.5

1002

kAna n^ATu kalan^thu thiriyilen 
Ina minRi irun^thavany cheyyilen 
Unai yuNTal ozin^thuvA nOkkilen 
nyAna nenpavark kanRin^an killaiyE.

5.99.6

1003

kUTa vETaththa rAkik kuzuvilen 
vATi yUnai varuththith thiriyilen 
ATal vETaththan ampalak kUththanaip 
pATa lALarkkal lARpayan illaiyE.

5.99.7

1004

n^anRu n^ORkilen paTTini yAkilen 
kunRa mERi yirun^thavany cheyyilen 
chenRu n^IriR kuLiththuth thiriyilen 
enRu mIchanen pArkkanRi illaiyE.

5.99.8

1005

kOTith thIrththaN^ kalan^thu kuLiththavai 
ATi nAlum aranukkan pillaiyEl 
OTum n^Irinai OTTaik kuTaththaTTi 
mUTi vaiththiTTa mUrkkanO TokkumE.

5.99.9

1006

maRRu n^aRRavany cheythu varun^thilen 
poRRai yuRReTuth thAnuTal pukkiRak 
kuRRa n^aRkurai yArkazaR chEvaTi 
paRRi lAthavark kuppayan illaiyE.

5.99.10


thiruchchiRRampalam

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa


5.100 AthipurANam - thirukkuRun^thokai ÿ 

thiruchchiRRampalam

1007

vEtha n^Ayakan vEthiyar n^Ayakan 
mAthin n^Ayakan mAthavar n^Ayakan 
Athi n^Ayakan Athirai n^Ayakan 
pUtha n^Ayakan puNNiya mUrththiyE.

5.100.1

1008

cheththuch cheththup piRappathE thEvenRu 
paththi cheymanap pARaikaT kERumO 
aththa nenRari yOTu piramanun^ 
thuththi yanycheya n^inRan^aR chOthiyE.

5.100.2

1009

n^URu kOTi piramarkaL n^on^thinAr 
ARu kOTi n^ArAyaNa raN^N^anE 
ERu kaN^kai maNaleNNil in^thirar 
IRi lAthavan Ichan oruvanE.

5.100.3

1010

vAthu cheythu mayaN^ku manaththarAy 
Ethu cholluvI rAkilum EzaikAL 
yAthOr thEva renappaTu vArk kellAm 
mAthE vanalAR REvarmaR RillaiyE.

5.100.4

1011

kUva lAmai kuraikaTa lAmaiyaik 
kUva lOTokku mOkaTa lenRalpOR 
pAva kArikaL pArppari thenparAR 
thEva thEvan chivanperun^ thanmaiyE.

5.100.5

1012

pEyva naththamar vAnaippi rArththiththArk 
kIva naiyimai yOrmuTi thannaTich 
chAyva naichchala vArkaL thamakkuTaR 
chIva naichchiva naichchin^thi yArkaLE.

5.100.6

1013

eripe rukkuvar avveri Ichana 
thuruva rukkama thAva thuNarkilAr 
ariya yaRkari yAnai ayarththuppOy 
n^arivi ruththama thAkuvar n^ATarE.

5.100.7

1014

arukkan pAtham vaNaN^kuvar an^thiyil 
arukka nAvAn aranuru vallanO 
irukku n^AnmaRai Ichanai yEthozuN^ 
karuththi nain^inai yArkan manavarE.

5.100.8

1015

thAyi numn^alla chaN^kara nukkanpar 
Aya vuLLath thamutharun^ thappeRAr 
pEyar pEymulai yuNTuyir pOkkiya 
mAyan mAyaththup paTTa manaththarE.

5.100.9

1016

arakkan vallaraT TAN^kozith thAraruL 
perukkach cheytha pirAnperun^ thanmaiyai 
aruththi cheythaRi yappeRu kinRilar 
karuththi lAkkaya vakkaNath thOrkaLE.

5.100.10

thiruchchiRRampalam

thirun^AvukkarachuchuvAmikaL aruLichcheytha thEvArappathikaN^kaL 
ain^thAm thirumuRai muRRum.

uLLuRai aTTavaNaikkuth thirumpa
 


Please send your corrections

 

Related Content

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruchchorruththurai

Sundaramurthy Swamigal

Sundaramurthy Swamigal - Thevaram - Thiruppunavayil

Sundaramurthy Swamigal -Thevaram -Thirukkachchianekathankav

Chuntharamurththi Chuvamikal Arulichcheytha Thevarap Pathika