logo

|

Home >

Scripture >

scripture >

English-Script

Shivagnana botham


avan avaL adhu enum avai mUvinaimaiyin
thORRiya thithiyE; oduN^gi malaththu uLathAm,
an^dham Adhi enmanAr pulavar            (1)

avaiyE thAnEyAy, iru vinaiyin
pOkku varavu puriya, ANaiyin
n^Ikkam inRi n^iRkum anRE            (2)

uLadhu, iladhu enRalin, enadhu udal enRalin,
aimpulan odukkam aRidhalin, kaNpadil
uNdivinai inmaiyin, uNarththa uNardhalin
mAyA iyan^dhira thanuvinuL AnmA         (3)

an^dhak karaNam avaRRin onRu anRu; avai
chan^dhiththadhu AnmAch chagacha malaththu uNarAdhu
amaichchu arachu Eyppa n^inRu anychu avaththaiththE    (4)

viLambiya uLLaththu meyvAy kaNmUkku
aLan^dhu aRin^dhu aRiyA; AN^gu avai pOlath
thAm tham uNarvin thami aruL,
gAn^dham kaNda pachAchaththu avaiyE        (5)

uNar uru achaththu enin uNarAdhu inmaiyin
iru thiRan alladhu chivachaththAm ena
iraNdu vagaiyin ichaikkum mannulagE        (6)

yAvaiyum chUniyam chaththedhir Agalin
chaththE aRiyAdhu; achaththuiladhu; aRiyAdhu;
iruthiRan aRivuLadhu; iraNdalA AnmA        (7)

aimpula vEdarin ayarn^dhanai vaLarn^dhu enath,
thammudhal guruvumAyth thavaththinil uNarththa, vittu,
anniyam inmaiyin, arankazal chelumE        (8)

UnakkaN pAcham uNarAp pathiyai
nyAnak kaNNinil chin^dhai n^Adi
urAththunaith thErththu enap pAcham oruvath
thaNn^izalAm pathividhi eNNum anychu ezuththE    (9)

avanE thAnE Agiya an^n^eRi
Egan Agi iRaipaNi n^iRka
malamAyai thannodu valvinai inRE        (10)

kANum kaNNukkuk kAttum uLampOl
kANa uLLaththaik kaNdu kAttalin
ayarA anbin aran kazal chelumE            (11)

chemmalar n^OnthAL chEral ottA
ammalam kazIi, anbarodu marIi,
mAl aRa n^Eyam malin^dhavar vEdamum
Alayam thAnum aran enath thozumE        (12)
Send your corrections

Related Content